of 164 /164
U N I V E R S I T A S S T U D I O R U M Z E N I C A E N S I S U N I V E R Z I T E T U Z E N I C I ISLAMSKA ZAJEDNICA U BiH UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS) Zenica, maj 2014.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

Embed Size (px)

Text of NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

Page 1: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BiH UNIVERZITET U ZENICI

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA

(I CIKLUS)

Zenica, maj 2014.

Page 2: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)
Page 3: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

SSAADDRRŽŽAAJJ

UVODNE NAZNAKE ................................................................................................................ 7

RAZLOZI ZA REFORMU STUDIJSKOG PROGRAMA ..................................................... 7 ORGANIZACIJA I TRAJANJE STUDIJA .............................................................................. 7 KOMPETENCIJE SVRŠENIKA STUDIJA ............................................................................. 8 AKADEMSKA TITULA I STRUČNO ZVANJE ................................................................... 9

SEMESTRALNA PREDMETNO-PLANSKA STRUKTURA ........................................... 11

SEMESTAR I ............................................................................................................................ 12 SEMESTAR II .......................................................................................................................... 13 SEMESTAR III ......................................................................................................................... 14 SEMESTAR IV ......................................................................................................................... 15 SEMESTAR V .......................................................................................................................... 16 SEMESTAR VI ......................................................................................................................... 17 SEMESTAR VII ....................................................................................................................... 18 SEMESTAR VIII ...................................................................................................................... 19

NASTAVNI PROGRAMI ........................................................................................................ 21

PRVI SEMESTAR ..................................................................................................................... 22

OBAVEZNI PREDMETI ........................................................................................................ 22 UVOD U UČENJE KUR'ANA ........................................................................................... 22 OSNOVI TEFSIRA .............................................................................................................. 24 UVOD U NAUKU AKAIDA .............................................................................................. 26 OPĆA PSIHOLOGIJA ......................................................................................................... 28 BOSANSKI JEZIK I ............................................................................................................. 30 FONETIKA I UVOD U MORFOLOGIJU ARAPKOG JEZIKA ...................................... 32 OPĆA PEDAGOGIJA ......................................................................................................... 34

DRUGI SEMESTAR ................................................................................................................. 36

OBAVEZNI PREDMETI ........................................................................................................ 36 TOKOVI AKAIDSKOG MIŠLJENJA ................................................................................. 36 UVOD U DA'VU ................................................................................................................ 38 SIRA ...................................................................................................................................... 40 UVOD U ISLAMSKU KULTURU I CIVILIZACIJU ........................................................ 42 ŠKOLSKA PEDAGOGIJA................................................................................................... 44 OSNOVE MORFOSINTAKSE ARAPSKOG JEZIKA ...................................................... 47 OSNOVI HADISA ............................................................................................................... 49

TREĆI SEMESTAR ................................................................................................................... 51

OBAVEZNI PREDMETI ........................................................................................................ 51 IBADAT ................................................................................................................................ 51 TEFSIRSKE TEME .............................................................................................................. 53

Page 4: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

TEHNIKA PISANJA NAUČNOG RADA ......................................................................... 55 RAZVOJNA PSIHOLOGIJA .............................................................................................. 57 UVOD U SINTAKSU ARAPSKOG JEZIKA .................................................................... 59 INFORMATIKA .................................................................................................................. 61

IZBORNI PREDMETI ............................................................................................................ 63 HIFZ KUR'ANA .................................................................................................................. 63 HADISKI TEKSTOVI .......................................................................................................... 65

ČETVRTI SEMESTAR ............................................................................................................. 67

OBAVEZNI PREDMETI ........................................................................................................ 67 KIRAET ................................................................................................................................ 67 HADISKE TEME ................................................................................................................. 69 ŠERIJATSKO PORODIČNO PRAVO ............................................................................... 71 TEORIJA NASTAVE ........................................................................................................... 73 OSNOVI ISLAMSKE UMJETNOSTI I ESTETIKE .......................................................... 76 BOSANSKI JEZIK II ............................................................................................................ 78

IZBORNI PREDMETI ............................................................................................................ 80 TEFSIRSKI TEKSTOVI ....................................................................................................... 80 UČENJE JUDAIZMA I KRŠĆANSTVA ............................................................................ 82 OSNOVE PERZIJSKOG JEZIKA ....................................................................................... 84 OSNOVE TURSKOG JEZIKA ............................................................................................ 86

PETI SEMESTAR ...................................................................................................................... 88

OBAVEZNI PREDMETI ........................................................................................................ 88 SAVREMENE FIKHSKE TEME ........................................................................................ 88 UVOD U ISLAMSKU FILOZOFIJU ................................................................................. 90 PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA ........................................................................................... 92 METODIKA ISLAMSKE VJERONAUKE I ...................................................................... 94 GOVORNA KULTURA ...................................................................................................... 96 ENGLESKI JEZIK I .............................................................................................................. 98 NJEMAČKI JEZIK I ........................................................................................................... 100

IZBORNI PREDMETI .......................................................................................................... 102 METODIKA POČETNOG PISANJA I ČITANJA ARAPSKOG JEZIKA ...................... 102 SOCIJALNA PEDAGOGIJA ............................................................................................. 105 NASTAVNA KOMUNIKACIJA ....................................................................................... 107

ŠESTI SEMESTAR .................................................................................................................. 109

OBAVEZNI PREDMETI ...................................................................................................... 109 DA’VETSKE METODE .................................................................................................... 109 RELIGIJSKA PEDAGOGIJA ............................................................................................. 111 METODIKA ISLAMSKE VJERONAUKE II ................................................................... 114 METODIKA KNJIŽEVNOSTI ZA DJECU ..................................................................... 116 ENGLESKI JEZIK II .......................................................................................................... 118 NJEMAČKI JEZIK II .......................................................................................................... 120 DOKIMOLOGIJA .............................................................................................................. 122

IZBORNI PREDMETI .......................................................................................................... 125 ODGOJ I OBRAZOVANJE U ISLAMSKOJ FILOZOFIJI .............................................. 125 OSNOVE ARAPSKE KNJIŽEVNOSTI ........................................................................... 127 OSNOVE PERZIJSKE KNJIŽEVNOSTI ......................................................................... 129 OSNOVE TURSKE KNJIŽEVNOSTI .............................................................................. 131

Page 5: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

SEDMI SEMESTAR ................................................................................................................ 134

OBAVEZNI PREDMETI ...................................................................................................... 134 METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA U NASTAVI VJERONAUKE ............................. 134 METODIKA SREDNJOŠKOLSKE VJERONAUKE I ..................................................... 136 KULTURA BOŠNJAKA .................................................................................................... 138 KUR'ANSKA PARADIGMA ODGOJA MLADIH ......................................................... 140 STATISTIČKE METODE U ISTRAŽIVANJU ............................................................... 142 ISLAM I NOVI RELIGIOZNI POKRETI ........................................................................ 144

OSMI SEMESTAR .................................................................................................................. 146

OBAVEZNI PREDMETI ...................................................................................................... 146 METODIKA SREDNJOŠKOLSKE VJERONAUKE II ................................................... 146 RELIGIJSKI IDENTITET MLADIH ................................................................................. 149 METODIKA TUMAČENJA ARAPSKE LEKSIKE U VJERONAUCI ........................... 151 PSIHOLOGIJA MOTIVACIJE U ŠKOLI ......................................................................... 153 HADISKE OSNOVE ODGOJA MLADIH ...................................................................... 155

IZBORNI PREDMETI .......................................................................................................... 157 ODGOJ DJECE S POSEBNIM POTREBAMA ............................................................... 157 TRENING SOCIJALNIH VJEŠTINA ............................................................................... 160 EVROPSKA SUDBINA ISLAMA .................................................................................... 162

Page 6: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)
Page 7: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

7

UVODNE NAZNAKE

RAZLOZI ZA REFORMU STUDIJSKOG PROGRAMA

Naučno-nastavno vijeće Fakulteta u skladu sa članom 131. Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona (Sl. novine Ze-do kantona 6/09) i člana 183. Statuta Univerziteta u Zenici pokrenulo je izmjenu Nastavnog plana i programa na I ciklusu Odsjeka za islamsku vjeronauku. Inovirani Nastavni plan i program primjenjuje se od akademske 2014/15. godine.

Osnovna karakteristika inoviranog Nastavnog plana i programa jeste to što se uvodi četvrta godina studija i što se na Odsjeku za islamsku vjeronauku prelazi na koncept studiranja 4+1+3. Jedan od razloga za reformu studijskog programa jeste i osnaženje konkurentnosti svršenika ovog studijskog programa na tržištu rada. Novina je da se svršenici reformiranog studijskog programa, pored razvijanja kompetencija osnovnoškolskog nastavnika Islamske vjeronauke, profesionalno profiliraju i za rad u srednjoškolskom odgojno-obrazovnom kontekstu.

Reformirani studij podrazumijeva: – stjecanje diplome u okviru dodiplomskog studija po ECTS sistemu; – obnovljene programe teološke, pedagoške, psihološke, didaktičke, metodičke

edukacije, strukturalno korespondirajuće studijima sa sličnim smjerovima na nastavničkim fakultetima u Bosni i Hercegovini;

– nove programe posredstvom opcionih kolegija, kao što je, npr., Odgoj djece s posebnim potrebama, koji osposobljava profesora islamske vjeornauke za odgojnoobrazovni rad u razredu shodno principima integracije, inkluzije djece s posebnim razvojnim potrebama;

– obnovljene programe osposobljavanja za istraživanje pojava u odgoju i obrazovanju (teorijsko-praktično metodološko osposobljavanje);

– nove programe razvijanja 'kulture učenja' (uz upotrebu novih radnih metoda);

– nove programe razvijanja komunikacijskih vještina, shodno potrebama reformirane škole koja traži umijeće građenja paradigme timskog rada;

– novi program interdisciplinarnog prožimanja referentnih znanosti za odgoj u vjeri (teologija, humanističke znanosti ...), što će svoje opredmećenje imati kroz inventivnost i realizaciju nastavnih predmeta i izrazit studentski angažman u toku studija.

ORGANIZACIJA I TRAJANJE STUDIJA

Dodiplomski studij (I ciklus) na Odsjeku za islamsku vjeronauku traje četiri akademske godine, odnosno osam semestara. Studij se vrednuje s 240 ECTS bodova.

Studenti dodiplomskog studija, mogu biti u statusu: redovnog studenta koji se finansira iz budžeta, redovnog studenta koji se samostalno finansira i vanrednog studenta koji se samostalno finansira.

Nastava se tokom školske godine izvodi u zimskom i ljetnom semestru i traje trideset sedmica, a počinje prvog ponedjeljka u mjesecu oktobru. Polaganje ispita se organizira u tri ispitna roka: januarsko-februarskom, junsko-julskom i septembarskom,

Page 8: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

8

a primjenjuje se i kontinuirano praćenje napredovanja studenata u skladu s ECTS sistemom.

KOMPETENCIJE SVRŠENIKA STUDIJA

U toku dodiplomskog studija (I ciklus) razvijaju se sljedeće opće kompetencije: – razumijevanje i razvijanje profesionalnog identiteta profesora vjeronauke, te

djelovanje u skladu s etičkim normama i profesionalnim kodeksom, – osposobljenost za profesionalno djelovanje u interkulturalnom i inkluzivnom

okruženju (uvažavanje različitosti), – uspostavljanje saradnje s različitim nosiocima interesa u osnovnoj i srednjoj

školi (djeca, roditelji, porodice, kolege, interdisciplinarni tim stručnjaka, uprava, lokalna zajednica …),

– iskazivanje sposobnosti za različite oblike jezičkog i umjetničkog izražavanja i djelovanja,

– svijest o potrebi podsticanja cjelovitog razvoja osobnosti osnovnoškolskih i srednjoškolskih učenika,

– osposobljenost za korištenje savremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija u osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj religijskoj edukaciji,

– usmena i pismena akademska komunikacija na bosanskom jeziku i jednom stranom jeziku,

– poznavanje osnovnih elemenata znanstvenog istraživanja.

Pored navedenih općih u toku studija razvijaju se i specifične kompetencije: – demonstrirati znanje teoloških disciplina, pedagogije i psihologije, te njihovih

disciplina kojima se tumače zakonitosti, pojave i procesi u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju;

– potpomagati rast i razvoj osnovnoškolaca i srednjoškolaca stimulirajući njihov kognitivni, fizički, emocionalni, socijalni i duhovni razvoj;

– poznavati i razumjeti najnovije znanstvene spoznaje o prirodi učenja osnovnoškolaca i srednjoškolaca i oblicima njihovog kultiviranja i socijalizacije;

– izgrađivati podržavajuće odnose s djecom, socijalizirajući ih uz istovremenu individualizaciju njihove društvenosti;

– demonstrirati znanje djelotvornih strategija u stimuliranju ukupnih razvojnih dometa osnovnoškolaca i srednjoškolaca;

– djelotvorno konstruirati odgojno-obrazovni kontekst kao podsticajnorazvojni, po mjeri učenika i svakog učenika posebno, u odnosu na njihove sposobnosti, mogućnosti, potrebe i interese, te na tim osnovama ostvariti integriranu odgojno-obrazovnu praksu u osnovnoj i srednjoj školi i osiguravati učenikov zdrav cjeloviti razvoj, zadovoljavati potrebe za sigurnošću, u kojem će se učenik slobodno razvijati;

– demonstrirati znanje u promatranju i procjeni učeničkih aktivnosti i mogućnosti kao pretpostavci konstrukcije kurikuluma u smislu odgovora na njegove razvojne i odgojno-obrazovne potrebe;

– razumjeti načine usvajanja vještina, učenikove kreativne potencijale, te ukupnost njihovog tjelesnog, kognitivnog, socijalnog i duhovnog razvoja;

– samostalno konstruirati, implementirati i evaluirati osnovnoškolski i srednjoškolski kurikulum u ukupnosti svih razvojnih područja, koristeći

Page 9: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

9

didaktičke aktivnosti i materijale u skladu sa savremenim razvojnim teorijama kojima se tumači učenički razvoj;

– pokazivati razumijevanje rizika za sigurnost, zdravlje učenika, organizirajući sigurnu i podsticajnu sredinu;

– demonstrirati praktičnu kompetenciju refleksivnog praktičara, vrednovati i samovrednovati svoju implicitnu pedagogiju propitujući njenu djelotvornost u funkciji stalne tendencije rasta kvaliteta u odgoju u vjeri;

– demonstrirati sposobnost kreiranja odgojno-obrazovnog konteksta u školi jednakog i pogodnog za sve, bez obzira na sociokulturni i ekonomski status;

– graditi bliske, povjerljive recipročne odnose s roditeljima razvojem saradnje na partnerskom nivou;

– aktivno se angažirati u postizanju kvaliteta i razvijati intenzivnije učešće lokalne zajednice u životu osnovne i srednje škole.

Sticanje navedenih kompetencija na univerzitetskom dodiplomskom studiju islamske vjeronauke znatno će unaprijediti dosadašnju odgojnu funkciju škole, te će se otvoriti mogućnost nastavka njihovog školovanja na brojnim univerzitetskim diplomskim pedagoškim, psihološkim, edukacijsko-rehabilitacijskim i socijalnim studijima koji se, između ostalog, na specifične načine bave osnovnoškolskim i srednjoškolskim uzrastom.

Svršenici dodiplomskog studija islamske vjeronauke kao osnovnoškolski i srednjoškolski nastavnici osposobljeni su za zapošljavanje na radnim mjestima osnovnoškolskih i srednjoškolskih nastavnika, za rad po specijaliziranim odgojno-obrazovnim programima za osnovnoškolce i srednjoškolce koji se provode u bibliotekama, porodičnim centrima, domovima za nezbrinutu djecu i svim drugim institucijama (javnim i privatnim) koje provode različite oblike odgoja i obrazovanja osnovnoškolske i srednjoškolske dobi (osnovne škole, srednje škole, kreativne igraonice u bibliotekama, zdravstvene, socijalne, kulturne i sportske ustanove i udruženja, rehabilitacijski centri).

AKADEMSKA TITULA I STRUČNO ZVANJE

Nakon završetka studija student stiče diplomu u kojoj će stajati da je ispunio sve propisane uvjete za sticanje akademske titule i stručnog zvanja

DIPLOMIRANI PROFESOR ISLAMSKE VJERONAUKE

eng. Bachelor of Religious Education.

Nastavni plan i program je usvojilo Naučno-nastavno vijeće Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici na 04/14. sjednici i uputilo na Senat Univerziteta u Zenici na konačno usvajanje.

Nastavni plan i program primjenjivat će se od akademske 2014/15. godine.

Zenica, april 2014. godine.

Page 10: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

10

Page 11: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

11

SEMESTRALNA PREDMETNO-PLANSKA STRUKTURA

Page 12: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

12

SEMESTAR I

Šifra Predmeti P V LV S K Pr Σ 07K35-036 Uvod u učenje Kur’ana 2 2 - - - - 4 07K35-049 Osnovi tefsira 2 2 - - - - 4 07K35-055 Uvod u nauka akaida 2 2 - - - - 4 04K04-076 Opća psihologija 2 2 - - - - 4 04K03-222 Bosanski jezik I 2 2 - - - - 4 07K36-006 Fonetika i uvod u

morfologiju arapskog jezika 2 2 1 - - - 5

04K04-075 Opća pedagogija 2 2 - - - - 4 UKUPNO 14 14 1 - - - 29

ECTS KREDITI

Šifra Predmeti P V LV S K Pr Priprema Σ P U

07K35-036

Uvod u učenje Kur’ana 1 1 - - - - - 1,5 3,5

07K35-049

Osnovi tefsira 1 1 - - - - 1 1 4

07K35-055

Uvod u nauka akaida 1 1 - - - - 1 1 4

04K04-076

Opća psihologija 1 1 - 0,5 0,5 - 1 1 5

04K03-222

Bosanski jezik I 1 1 - - - - 1 1 4

07K36-006

Fonetika i uvod u morfologiju arapskog jezika

1 1 0,5 - 0,5 - 1 0,5 4,5

04K04-075

Opća pedagogija 1 1 - 0,5 0,5 - 1 1 5

UKUPNO 7 7 0,5 1 1,5 - 6 7 30 P – predavanja, V – vježbe, LV – lektorske vježbe, S – seminarski rad, projekti..., K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema: P – pismeni ispit, U – usmeni ispit, Σ - ukupno

Page 13: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

13

SEMESTAR II

Šifra Predmeti P V LV S K Pr Σ 07K35-053 Tokovi akaidskog mišljenja 2 2 - - - - 4

07K35-054 Uvod u da’vu 2 2 - - - - 4

07K35-033 Sira 2 2 - - - - 4

07K34-023 Uvod u islamsku kulturu i civilizaciju 2 2 - - - - 4

04K04-077 Školska pedagogija 2 2 - - - 1 5

07K36-008 Osnove morfosintakse arapskog jezika 2 2 1 - - - 5

07K35-048 Osnovi hadisa 2 2 - - - - 4 UKUPNO 14 14 1 - - 1 30

ECTS KREDITI

Šifra Predmeti P V LV S K Pr Priprema

Σ P U 07K35-053 Tokovi akaidskog

mišljenja 1 1 - 0,5 - - 1 0,5 4

07K35-054 Uvod u da’vu 1 1 - 0,5 - - 1 0,5 4

07K35-033 Sira 1 1 - 0,5 - - 1 0,5 4

07K34-023 Uvod u islamsku kulturu i civilizaciju 1 1 - 0,5 - - 1 0,5 4

04K04-077 Školska pedagogija 1 1 - 0,5 - 0,5 1 1 5

07K36-008 Osnove morfosintakse arapskog jezika 1 1 0,5 - - - 1 1 4,5

07K35-048 Osnovi hadisa 1 1 - 0,5 - - 1 1 4,5 UKUPNO 7 7 0,5 3 - 0,5 7 5 30

P – predavanja, V – vježbe, LV – lektorske vježbe, S – seminarski rad, projekti..., K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema: P – pismeni ispit, U – usmeni ispit, Σ - ukupno

Page 14: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

14

SEMESTAR III

Šifra Predmeti P V LV S K Pr Σ 07K35-044 Ibadat 3 1 - - - - 4 07K35-052 Tefsirske teme 2 2 - - - - 4 04K01-040 Tehnika pisanja naučnog rada 2 1 - - - - 3 04K04-078 Razvojna psihologija 2 2 - - - - 4 07K36-010 Uvod u sintaksu arapskog jezika 2 2 1 - - - 5 04K02-080 Informatika 2 2 - - - - 4

Izborni predmet 2 2 - - - - 4 UKUPNO 15 12 1 - - 28

Šifra Izborni predmeti P V S K Σ ECTS 07K35-056 Hifz Kur'ana 2 2 - - 4 4 07K35-010 Hadiski tekstovi 2 2 - - 4 4 ECTS KREDITI

Šifra Predmeti P V LV S K Pr Priprema Σ P U

07K35-044 Ibadat 1 0,5 - 0,5 - - 1 1 4 07K35-052 Tefsirske teme 1 1 - 0,5 - - 1 1 4,5 04K01-040 Tehnika pisanja

naučnog rada 1 0,5 - 0,5 0,5 - 1 1 4,5

04K04-078 Razvojna psihologija 1 1 - 0,5 - - 1 1 4,5

07K36-010 Uvod u sintaksu arapskog jezika 1 1 0,5 - - - 1 1 4,5

04K02-080 Informatika 1 1 - - - - 1 1 4 Izborni predmet 1 1 - 0,5 - - - 1,5 4

UKUPNO 7 6 0,5 2,5 0,5 - 6 7,5 30 P – predavanja, V – vježbe, LV – lektorske vježbe, S – seminarski rad, projekti..., K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema: P – pismeni ispit, U – usmeni ispit, Σ - ukupno

Page 15: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

15

SEMESTAR IV

Šifra Predmeti P V LV S K Pr Σ 07K35-071 Kiraet 2 2 - - - - 4 07K35-043 Hadiske teme 2 2 - - - - 4 07K35-051 Šerijatsko porodično pravo 3 1 - - - - 4 04K04-079 Teorija nastave 2 2 - - - 1 5 07K34-039 Osnovi islamske umjetnosti i

estetike 2 2 - - - - 4

04K03-223 Bosanski jezik II 2 2 - - - - 4 Izborni predmet 2 2 - - - - 4

UKUPNO 15 13 - - - 1 29

Šifra Izborni predmeti P V S K Σ ECTS 07K35-072 Tefsirski tekstovi 1 3 - - 4 3,5

07K35-035 Učenje judaizma i kršćanstva 2 2 - - 4 3,5

07K36-012 Osnove perzijskog jezika 2 2 - - 4 3,5 07K36-013 Osnove turskog jezika 2 2 4 3,5 ECTS KREDITI

Šifra Predmeti P V LV S K Pr Priprema Σ P U

07K35-071 Kiraet 1 1 - - - - - 1,5 3,5 07K35-043 Hadiske teme 1 1 - 0,5 - - 1 1 4,5

07K35-051 Šerijatsko porodično pravo 1 1 - 0,5 - - 1 1 4,5

04K04-079 Teorija nastave 1 1 - 0,5 - 0,5 1 1 5

07K34-039 Osnovi islamske umjetnosti i estetike 1 1 - 0,5 - - 1 1 4,5

04K03-223 Bosanski jezik II 1 1 - 0,5 - - 1 1 4,5 Izborni predmet 0,5 1 - 0,5 - - - 1,5 3,5 UKUPNO 6,5 7 - 3 - 0,5 5 8 30 P – predavanja, V – vježbe, LV – lektorske vježbe, S – seminarski rad, projekti..., K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema: P – pismeni ispit, U – usmeni ispit, Σ - ukupno

Page 16: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

16

SEMESTAR V

Šifra Predmeti P V LV S K Pr Σ 07K35-050 Savremena fikhske teme 3 1 - - - - 4

07K34-043 Uvod u islamsku filozofiju 2 1 - - - - 3 04K04-080 Pedagoška psihologija 2 2 - - - - 4 07K34-033 Metodika islamske vjeronauke I 2 2 - - - 2 6 04K03-224 Govorna kultura 2 2 - - - - 4

Strani jezik* 2 2 1 - - - 5 Izborni predmet 2 2 - - - - 4

UKUPNO 15 12 1 - - 2 30 *

Šifra Strani jezik P V S K Σ ECTS 04K03-225 Engleski jezik I 2 2 - - 4 4,5 04K03-226 Njemački jezik I 2 2 - - 4 4,5

Šifra Izborni predmet P V S K Σ ECTS 07K36-011 Metodika početnog pisanja i čitanja arapskog

jezika 2 2 - - 3 4

07K33-032 Socijalna pedagogija 2 2 - - 3 4 04K04-084 Nastavna komunikacija 2 2 - - 3 4 ECTS KREDITI

Šifra Predmeti P V LV S K Pr Priprema

Σ P U 07K35-050 Savremena fikhske

teme 1,5 0,5 - 0,5 - - 1 0,5 4

07K34-043 Uvod u islamsku filozofiju 1 0,5 - 0,5 - - - 1,5 3,5

04K04-080 Pedagoška psihologija 1 1 - 0,5 - - 1 1 4,5 07K34-033 Metodika islamske

vjeronauke I 1 1 - 0,5 - 1 1 1 5,5

04K03-224 Govorna kultura 1 1 - - - - 1 1 4 Strani jezik 1 1 0,5 - - - 1 1 4,5 Izborni predmet 1 1 - 0,5 - - 1 0,5 4

UKUPNO 7,5 5,5 0,5 2,5 - 1 6 7 30 P – predavanja, V – vježbe, LV – lektorske vježbe, S – seminarski rad, projekti..., K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema: P – pismeni ispit, U – usmeni ispit, Σ - ukupno

Page 17: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

17

SEMESTAR VI

Šifra Predmeti P V LV S K Pr Σ

07K35-041 Da'vetske metode 2 2 - - - - 4

07K34-041 Religijska pedagogija 2 2 - - - - 4

07K34-034 Metodika islamske vjeronauke II 2 2 - - - 2 6

04K04-081 Metodika književnosti za djecu 2 2 - - - 1 5

Strani jezik* 2 2 1 - - - 5

04K04-082 Dokimologija 2 1 - - - - 3 Izborni predmet 2 2 - - - - 4

UKUPNO 14 13 - - - 3 30

Šifra Strani jezik P V S K Σ ECTS 04K03-227 Engleski jezik II 2 2 - - 4 4,5 04K03-228 Njemački jezik II 2 2 - - 4 4,5

Šifra Izborni predmeti P V S K Σ ECTS 07K34-038 Odgoj i obrazovanje u islamskoj

filozofiji 2 2 - - 4 4

07K36-004 Osnove arapske književnosti 2 2 - - 4 4 07K36-014 Osnove perzijske književnosti 2 2 - - 4 4 07K36-015 Osnove turske književnosti 2 2 4 4 ECTS KREDITI

Šifra Predmeti P V LV S K Pr Priprema

Σ P U 07K35-041 Davetske metode 1 1 - 0,5 - - 1 0,5 4

07K34-041 Religijska pedagogija 1 1 - 0,5 - - 1 0,5 4

07K34-034 Metodika islamske vjeronauke II 1 1 - 0,5 - 1 1 1 5,5

04K04-081 Metodika književnosti za djecu 1 1 - 0,5 - 0,5 1 0,5 4,5

Strani jezik 1 1 0,5 - - - 1 1 4,5 04K04-082 Dokimologija 1 0,5 - 0,5 - - 1 0,5 3,5

Izborni predmet 1 1 - 0,5 - - 1 0,5 4 UKUPNO 7 6,5 0,5 3 - 1,5 7 4,5 30

P – predavanja, V – vježbe, LV – lektorske vježbe, S – seminarski rad, projekti..., K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema: P – pismeni ispit, U – usmeni ispit, Σ - ukupno

Page 18: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

18

SEMESTAR VII

Šifra Predmet P V S K Pr Σ

07K34-045 Metodologija istraživanja u nastavi vjeronauke 2 2 – – – 4

07K34-035 Metodika srednjoškolske vjeronauke I 2 2 – – 1 5

07K34-028 Kultura Bošnjaka 2 2 – – – 4 07K35-047 Kur'anska paradigma odgoja

mladih 2 2 – – – 4

04K01-089 Statističke metode u istraživanju 2 2 – – – 4 07K35-046 Islam i novi religiozni pokreti 2 2 – – – 4

UKUPNO 12 12 – – 1 25 ECTS KREDITI

Šifra Predmet P V S K Pr Priprema

ECTS P U

07K34-045 Metodologija istraživanja u nastavi vjeronauke

1 1 1 0,5 – 1,5 1 6

07K34-035 Metodika srednjoškolske vjeronauke I

1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 5,5

07K34-028 Kultura Bošnjaka 1 1 0,5 0,5 – 1 0,5 4,5 07K35-047 Kur'anska paradigma

odgoja mladih 1 1 0,5 0,5 – 1 0,5 4,5

04K01-089 Statističke metode u istraživanju 1 1 0,5 0,5 – 1 1 5

07K35-046 Islam i novi religiozni pokreti 1 1 0,5 0,5 – 1 0,5 4,5

UKUPNO 6 6 4 3 0,5 6,5 4 30 P – predavanja, V – vježbe, LV – lektorske vježbe, S – seminarski rad, projekti..., K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema: P – pismeni ispit, U – usmeni ispit, Σ - ukupno

Page 19: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

19

SEMESTAR VIII

Šifra Predmet P V S K Pr Σ

07K34-036 Metodika srednjoškolske vjeronauke II 2 2 – – 2 6

07K34-046 Religijski identitet mladih 2 2 – – – 4 07K36-007 Metodika tumačenja arapske

leksike u vjeronauci 2 2 – – – 4

04K04-143 Psihologija motivacije u školi 2 2 – – – 4 07K35-042 Hadiske osnove odgoja mladih 2 2 – – – 4

Izborni predmet 2 2 – – – 4 UKUPNO 12 12 – – 2 26

Šifra Izborni predmeti P V S K Pr Σ

04K04-145 Odgoj djece s posebnim potrebama 2 2 – – – 4 04K04-146 Trening socijalnih vještina 2 2 – – – 4 07K34-026 Evropska sudbina islama 2 2 – – – 4

ECTS KREDITI

Šifra Predmet P V S K Pr Priprema

ECTS P U 07K34-036 Metodika

srednjoškolske vjeronauke II

1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 5,5

07K34-046 Religijski identitet mladih 1 1 0,5 0,5 – 1 1 5

07K36-007 Metodika tumačenja arapske leksike u vjeronauci

1 1 0,5 0,5 – 1 0,5 4,5

04K04-143 Psihologija motivacije u školi 1 1 0,5 0,5 – 1 1 5

07K35-042 Hadiske osnove odgoja mladih 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 5,5

Izborni predmet 1 1 0,5 0,5 – 1 0,5 4,5 UKUPNO 6 6 3 3 2 6 4 30

P – predavanja, V – vježbe, LV – lektorske vježbe, S – seminarski rad, projekti..., K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema: P – pismeni ispit, U – usmeni ispit, Σ - ukupno

Page 20: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

20

Page 21: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

21

NASTAVNI PROGRAMI

Page 22: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

22

PRVI SEMESTAR OBAVEZNI PREDMETI

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

UVOD U UČENJE KUR'ANA Šifra: 07K35-036

Nivo: Dodiplomski Godina: V Semestar: ECTS krediti: 3,5 Status: Obavezni Broj sati sedmično: P + V Ukupan broj sati: 60

1. CILJ PREDMETA

Cilj ovog kolegija jeste podučiti studente pravilnom interpretiranju Kur'ana časnog, kako bi kao budući nastavnici Islamske vjeronauke mogli da pravilno učenje Kur'ana (po tedžvidu) prenesu na učenike osnovnih i srednjih škola.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Očekuje se da će student ovladati pravilnim interpretiranjem Kur'ana časnog, kako bi kao budući nastavnik Islamske vjeronauke mogao da pravilno učenje Kur'ana (po tedžvidu) prenese na učenike osnovnih i srednjih škola.

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme Cilj, značaj i potreba učenja Kur’ana. Ajeti i hadisi koji podstiču na učenje Kur’ana. Odgovornost za napamet naučeni tekst Kur’ana. Pripreme za učenje Kur’ana. Čistoća i urednost. Mjesta na kojima se može učiti Kur’an. Ponašanje prilikom učenja Kur’ana Prilagođavanje glasa značenjima proučenih ajeta. Podizanje i spuštanje glasa u toku učenja. Smisao ponavljanja istih ajeta. Zajedničko učenje Kur’ana. Učenje Kur’ana redom Pravila u vezi sa sedždei tilavom. Ajeti poslije kojih se čini sedžda. Stav hanefijske pravne škole o ovom pitanju. Mišljenje Šafije o ovom pitanju Nastanak i značaj tedžvida kao nauke. Osobenosti i pravilan izgovor arapskog alfabeta (meharidžul-huruf) Tedžvidska pravila kojima se regulišu akustične promjene tokom učenja Kur’ana, kao što su, npr., neobične dužine (mudud) Pet pravila kojima se regulišu glasovne promjene, uklapanje pojedinih harfova (idgami) Pravila kojima se reguliše isticanje pojedinih harfova (izhar), pretvorba nekih glasova (iklab), skrivanje pojedinih glasova (ihfa) itd. Vrijeme učenja Kur’ana (započinjanje i završavanje učenja)

Nastavnik: vanr. prof. dr. Halil Mehtić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: : [email protected]

Saradnik: viši asist. mr. Safet Husejnović

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 23: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

23

Pohvaljeni postupci na dan hatme (završenja učenja Kur’ana) Oblici dove kojima se treba obraćati na dan završetka hatme Neki oblici poštivanja Mushafa. Formalno i stvarno poštivanje Mushafa. Ukrašavanje Mushafa. Kupoprodaja Mushafa. O nekim neprimjerenim postupcima pojedinih učača Kur’ana Koliko vremena provoditi u učenju Kur’ana. Praksa ashaba, radijallahu anhum. Mišljenje nekih učenjaka o ovom pitanju. Optimalni rok za hatmu (učenje kompletnog Kur’ana) Učenje istiaze. Stav islamskih učenjaka o obaveznosti istiaze. Spajanje istiaze sa kur’anskim tekstom. Varijante istiaze Učenje bismille. Neki propisi u vezi s učenjem bismille u suri Berae. Mišljenja mufessira o bismilli kao sastavnom dijelu svake sure Rekapitulacija svih oblasti

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. prezentacije 3. radionica/grupni rad

90 % 5 % 5 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo 2. esej/praksa/istraživanje 3. pismeni ispit 4. usmeni ispit

10 20 50 20

2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada: Obaveza je svakog redovnog studenta da izvrši određene aktivnosti u vidu istraživanja i prezentacije koji se izlažu u toku redovne nastave. Vanredni studenti će imati dodatna pitanja na završnom pismenom ispitu.

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

– Kur'an – Halil Mehtić, Vrijednost učenja kur'ana, Islamski pedagoški

fakultet, Zenica, 2010. – Zbornik radova, br. 1. Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu,

Sarajevo, 1989. – Imam en-Nevevi, Adabi učenja Kur'ana, Sarajevo, 1997. – Ćamil Silajdžić i Ibrahim Trebinjac, Tedžvid – pravilno učenje

Kur'ana, Sarajevo, 1985. 3.2. Dodatna literatura

– Radovi iz oblasti kiraeta objavljeni u periodici (Glasnik, Takvim, Islamska misao, Muallim, Novi horizonti itd.)

Page 24: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

24

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

OSNOVI TEFSIRA Šifra : 07K35-049

Nivo: Dodiplomski Godina: I Semestar: I ECTS krediti: 4 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2P+2V Ukupan broj sati: 60

1. CILJ PREDMETA

Cilj kolegija Osnovi tefsira jeste upoznavanje studenata s osnovnim tefsirskim pojmovima i instrumentarijem znanosti tefsira; uvesti ih u literaturu u ovoj oblasti; dati im osnovne spoznaje u vezi s Kur'anom, njegovom objavom, formom, autentičnošću, jezikom, stilom, čitanjem, nadnaravnošću, pretpostavkama njegovog tumačenja itd. Akcenat se daje na ehlu-sunnetske stavove, a mišljenja drugih, islamskih i neislamskih, provenijencija također se spominju. Kroz kolegij će se predstaviti nastanak i razvoj tefsirske misli u islamu – od klasičnog do savremenog perioda; ukratko prezentirati glavne epohe i škole tefsira, kao i glavna tefsirska djela i njihovi autori.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Nakon odslušanog kolegija Osnovi tefsira studenti će: – ovladati osnovnim tefsirskim pojmovima i instrumentarijem; – dobit će uvide u glavne tokove tefsirkog mišljenja i pristupe

Kur'anu; – razvit će senzibilitet za važnost Kur'ana i kur'anskih tekstova u

islamu. 1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Uvod: značaj i potreba za tefsirom. Tefsir: jezičko i terminološko značenje, značenje i upotreba riječi "te'vil" Pretpostavke za bavljenje tefsirom Kur'an: značaj i mjesto Kur'ana u islamu; Definicije: lingvistička, tefsirska, kur'anska, hadiska; Kur'an u očima orijentalista Objava Kur'ana: fenomen Objave; Dileme i prigovori onih koji negiraju Objavu; Načini objave Kur'ana; Postepenost objave Kur'ana; Prva i posljednja objava Forma Kur'ana: Sure; Ajeti; Bismilla; Slovni počeci pojedinih sura. Historija Kur'ana: Institucija hifza; Pismeno bilježenje putem zvaničnih pisara Objave; Materijali na kojima je zapisivan Kur'an; Sakupljanje Kur'ana u jednu zbirku; Kodifikacija Mushafa; Proces usavršavanja kur'anskog pisma Sedam harfova Kur'ana. Kiraeti: Nastanak kiraeta; Sedam/deset poznatih mutevatir kiraeta i njihovi osnivači; Šazz kiraeti; Kriterij za određivanje priznatih kiraeta; Kiraeti i tumačenje Kur'ana; Važnija kiraetska literatura Rekapitulacija Povodi objave Kur'ana: Značaj poznavanja povoda objave; Više povoda –

Nastavnik: red. prof. dr. Safvet Halilović

Konsultacije: iza nastave (vidjeti raspored)

E-mail: [email protected]

Saradnik: asist. mr. Muamer Neimarlija

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 25: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

25

jedan ajet, jedan povod – više ajeta; Odnos teksta i povoda; Djela o povodima objave; Mogućnost korištenja povoda objave u odgojno-obrazovne svrhe Pitanje derogacije u Kur'anu: Definicija; Način upoznavanja nasih i mensuh ajeta; Vrste i vidovi derogacije; Podjela Kur'ana na mekanska i medinska ajeta i sure: Kriteriji; Formalne i sadržajne karakteristike; Mogućnost kotištenja u pedagoške svrhe Jezik i stil Kur'ana: Islamske i orijentalističke teorije o jeziku Kur'ana. Postoje li u Kur'anu "nearapske” riječi? Odlike kur'anskog stila. Neka vlastita imena u Kur'anu i Tefsiru Nadnaravnost Kur'ana (i'džazu-l-Kur'an): Kur'anski izazovi (tehaddi); Aspekti kur'anske mudžize: povijesni, naučni, zakonodavni; Djela o i'džazu Kur'ana, glavni predstavnici i osnovne karakteristike Prevođenje Kur'ana: mogućnost prijevoda Kur'ana sa gledišta Šerijata; Prijevodi Kur'ana u svijetu; Prijevodi Kur'ana na bosanskom jeziku, kratak historijat i osnovne karakteristike. Prijevod posljednjih (kratkih) dvadeset sura Kur’ana Tefsirska podjela ajeta: muhkem i mutešabih; ‘amm i hass; mudžmel i mubejjen; mutlak i mukajjed. Pojašnjenje pojmova mentuk i mefhum Metode tumačenja Kur'ana. Nastanak i razvoj tefsirske misli u islamu: Poslanikov tefsir, značaj i postavke; Ashabi i tabi'ini i njihov doprinos tumačenju Kur'ana; Tefsir u vremenu poslije tabi'ina i pojava pisanih tefsirskih zbirki; Glavne škole tefsira; Savremena tefsirska misao, glavni pravci, predstavnici i karakteristike Rekapitulacija svih oblasti

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanja

2. prezentacije 3. gosti predavači

80 % 15 % 5 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. esej (pisani rad + prezentacija) 2. prisustvo nastavi, konsultacije, aktivnosti 3. završni pismeni ispit

10 % 30 % 60 %

2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada: Obaveza svih studenata (redovnih i vanrednih) jeste da izvrše određene aktivnosti u vidu pisanja eseja i njegove prezentacije. Teme se dobivaju na početku semestra, u dogovoru sa profesorom i asistentom. 3. LITERATURA

3.1. Obavezna literatura

Safvet Halilović: Osnovi Tefsira, IPA, Zenica, 2005. H. Mehmed Handžić: Uvod u tefsirsku i hadisku nauku, Sarajevo, 1972; Enes Karić: Uvod u tefsirske znanosti, FIN, Sarajevo, 1997.

3.2. Dodatna literatura

Abdukadir Muhammed Salih: Tefsir i mufessiri u savremenom dobu, Sarajevo, 2008; Murad Wilfried Hofmann: Kratki vodič kroz Kur'an, Sarajevo, 2011; Maurice Bucaille: Biblija, Kur'an i nauka, Sarajevo, 2001; Harun Yahya: Kur'anske mudžize, Sarajevo, 2001.

Page 26: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

26

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

UVOD U NAUKU AKAIDA Šifra : 07K35-055

Nivo: Dodiplomski Godina: I Semestar: I ECTS krediti: 4 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2P+2V Ukupan broj sati: 60

1. CILJ PREDMETA

Upoznavanje studenata sa značajem i ulogom vjerovanja u životu čovjeka, kroz izlaganje šest načela islamskog vjerovanja

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Očekuje se da će studenti nakon odslušanog predmeta Uvod u nauku akaida razviti sljedeće kompetencije:

– kompetentno će vladati akaidskom terminologijom; – steći će uvid u akaidsku literaturu; – upoznat će se sa historijskim razvojem akaidske misli; – posjedovat će znanje o tradicionalnom obrazcu islamskog

vjerovanja u kontekstu načela islamskog vjerovanja; – bit će osposobljeni da samostalno istražuju stručna i

znanstvena djela, te da prate stručnu literaturu. 1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme 1. Upoznavanje sa predmetom, potrebe i osnovni izvori; 2. Definicija, značaj i uloga vjerovanja u životu čovjeka; 3. Vjerovanje u Allaha; 4. Vjerovanje u Allahove meleke; 5. Vjerovanje u Allahovu Objavu; 6. Vjerovanje u Allahove poslanike; 7. Vjerovanje u Sudnji dan 6.Vjerovanje u Allahovo određenje; 8. Parcijalni ispit; 9. Suština imana; 10. Riječi i djela koja izvode iz imana; 11. Opasnost proglašenja određene osobe kafirom; 12. Status počinioca velikih grijeha; 13. Pet stubova islamskog vjerovanja: al-shahadah (svjedočanstvo

vjere), salat (obavljanje namaza); 14. Zekat (obavezni izdatak na imovinu, sawm (post) i hadž

(islamsko hodočašće); 15. Rekapitulacija svih oblasti.

Nastavnik: red. prof. dr. Zuhdija Adilović

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: asist. Amel Sarajlić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 27: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

27

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave 1. eks katedra 2. prezentacije 3. gosti predavači

60 % 30 % 10 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. esej (pisani rad + prezentacija) 2. test 3. završni ispit

10 % 30% 60 %

2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada: Studenti će tokom slušanja imati obavezu: – napisati jedan esej na odabranu temu i/ili – napisati jednu kritičku studiju (do 5 stranica), prosudbu nekog istraživačkog

fenomena. Teme se biraju u saglasnosti sa nosiocem kolegija.

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

1. Zuhdija Adilović: Hasan Kafija Pruščak i njegovo djelo, Svjetlost istinske spoznaje o temeljima vjere, IPA, Zenica, 2004.

2. Muhammed Nu,ajm Jasin: Iman – temelji – suština – negacija, prijevod: Zuhdija Adilović, Zenica, 1995.

3. Muhammed Abduhu: Risaletut-tewhid. 4. Muhammed b. Abdurrahman el-Humejs: Kratki komentar na

El-Fikhul-ekber djelo imama Ebu Hanife. 5. Husein Đozo: Islam u vremenu, Sarajevo, 1976.

3.2. Dodatna literatura

1. Ahmed Behdžet: Allah – islamsko poimanje i vjerovanje. 2. El-Gazali: Vjerovanje jednog muslimana, Tuzla. 3. Sulejmen el-Eškar: Vjerovanje u Allaha; Kada i kader; Poslanici i

Objave; Svijet časnih meleka.

Page 28: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

28

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

OPĆA PSIHOLOGIJA Šifra: 04K04-076

Nivo: Dodiplomski Godina: I Semestar: I ECTS krediti: 5 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2P+2V Ukupan broj sati: 30+30=60

1. CILJ PREDMETA

Upoznavanje studenata sa pojmom, predmetom psihologije, psihološkim granama i pravcima, organskom osnovom psihičkog života, zatim sa osnovnim (osjeti, percepcija, pažnja i predstave) i složenim psihičkim procesima (učenje, pamćenje, mišljenje i zaboravljanje), te inteligencijom, emocijama, motivacijom i psihičkim poremećajima.

1.1. Očekivani ishodi

Studenti će kroz ovaj predmet biti upoznati sa kognitivnim (osnovnim i složenim psihičkim procesima), emocionalnim i voljnim procesima, te izvjesnim psihičkim osobinama (sposobnost, temperament i karakter). Pored toga, studenti ću steći i uvid u organsku osnovu svakog od navedenih psihičkih procesa.

1.2. Predmeti koji su preduvjet za polaganje

Nema predmeta koji su preduvjet.

1.3. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

SEDMICA Teme 1. sedmica Određenje psihologije (Pojam i predmet psihologije te

psihološke grane i pravci)

2. sedmica Metodologija psiholoških istraživanja (Metode i tehnike istraživanja u psihologiji)

3. sedmica Organska osnova psihičkog života (receptori, efektori i nervni sistem)

4. sedmica Predstave 5. sedmica Pažnja 6. sedmica Učenje 7. sedmica Pamćenje 8. sedmica Zaboravljanje 9. sedmica Mišljenje 10. sedmica Inteligencija 11. sedmica Emocije 12. sedmica Motivacija 13. sedmica Temperament i karakter

Nastavnik: doc. dr. Almira Isić Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: viši asist. mr. Mersiha Jusić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 29: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

29

14. sedmica Psihički poremećaji (neuroze, psihoze i poremećaji ličnosti)

15. sedmica Rekapitulacija nastavnih jedinica 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. praktični rad kroz vježbe 2. prezentacije 3. radionica/grupni rad

10 % 40 % 40 % 10%

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo na nastavi i aktivnost 2. seminarski rad 3. prikaz knjige 4. izrada portofolija u toku vježbi 5. I parcijalni ispit 6. II parcijalni ispit 7. usmeni ispit

10 10 10 10 20 20 20

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

• Spencer A. Rathus (2000). Temelji psihologije. Zagreb: Naklada Slap.

• Boris, P. (2010). Uvod u psihologiju (Psihologija za nepsihologe). Zagreb: Naklada Slap.

• Nikola, R (2004). Opšta psihologija. Beograd: Zavod za udžbenik i nastavna sredstva.

• Atkinson i Hilgard (2007). Uvod u psihologiju. Zagreb: Naklada, Slap.

3.2. Dodatna literatura

• Pečjak, V. (1981). Psihologija saznavanja. Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

• Hrnjica, S. (2003). Opća psihologija sa psihologijom ličnosti. Beograd: Naučna knjiga.

Page 30: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

30

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

BOSANSKI JEZIK I Šifra : 04K03-222

Nivo: Dodiplomski Godina: I Semestar: I ECTS krediti: 4 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2 P+2 V Ukupan broj sati: 60

1. CILJ PREDMETA

Razvijanje svijesti o značaju i ulozi jezika kao osnovnog komunikacijskog sredstva, razvijanje sposobnosti pismenog i usmenog izražavanja i komuniciranja (ortografska i ortoepska norma), upoznavanje i razumijevanje stručnih pojmova i sadržaja.

1.1. Predmeti koji su preduvjet za polaganje

Nema predmeta koji su preduvjet.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Poslije realiziranih predavanja i vježbi i poslije okončanog ispita studenti:

– imaju razvijenu svijest o značaju i ulozi jezika kao osnovnog komunikacijskog sredstva,

– ovladali su vještinom komuniciranja u višeetničkoj zajednici, – vladaju osnovnim pojmovima iz oblasti standardizacije jezika, – vladaju ortografskom i osnovama ortoepske norme

standardnog bosanskog jezika, – osposobljeni su da primijene stečeno znanje u radu sa djecom,

kao i u svakodnevnim životnim situacijama, odnosno u komunikaciji na akademskom nivou.

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

SEDMICA TEMA 1. sedmica Osnovni sadržaji iz historije bosanskog jezika 2. sedmica Standardizacija jezika, standardizacija bosanskog jezika 3. sedmica Glasovi i glasovni skupovi 4. sedmica Veliko i malo slovo 5. sedmica Sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi 6. sedmica Pravila ijekavskog izgovora 7. sedmica Znaci interpunkcije 8. sedmica Prvi parcijalni ispit 9. sedmica Promjene samoglasnika 10. sedmica Fonološki uvjetovane alternacije, jednačenje suglasnika

po zvučnosti 11. sedmica Jednačenje suglasnika po mjestu tvorbe 12. sedmica Gubljenje suglasnika

Nastavnik: vanr. prof. dr. Hazema Ništović

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: viši asist. mr. Amina Pehlić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 31: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

31

13. sedmica Morfološki uvjetovane alternacije 14. sedmica Drugi parcijalni ispit 15. sedmica Završna evaluacija kolegija

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. prezentacije 70 % 50 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo 2. esej/osvrt/istraživački rad/ prezentacija 3. pismeni ispit 4. usmeni ispit

10 10 30 50

2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada: Obaveza studenta je da izabere jednu od ponuđene tri aktivnosti koju će realizirati (pisanje eseja, osvrta, istraživačkog rada ili prezentaciju određenog nastavnog sadržaja u okviru kolegija).

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

Čedić, I. (2001). Osnovi bosanskog jezika. Sarajevo: Institut za jezik. Halilović, S. (1999). Pravopis bosanskoga jezika. Zenica: Dom štampe. Muratagić-Tuna, H. (2005). Bosanski, hrvatski, srpski aktuelni pravopisi (sličnosti i razlike). Sarajevo: Bosansko filološko društvo. Jahić, Dž., Halilović, S., Palić, I. (2000). Gramatika bosanskoga jezika. Zenica: Dom štampe. Jahić, Dž., Ništović, H. (1994–1996). Bosanski jezik – školski rječnik kulture izražavanja. Zenica: Dom štampe.

3.2. Dodatna literatura

Radovanović, M. (1986). Sociolingvistika. Novi Sad: Književna zajednica.

Page 32: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

32

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

FONETIKA I UVOD U MORFOLOGIJU ARAPKOG

JEZIKA Šifra : 07K36-006

Nivo: Dodiplomski Godina: prva Semestar: I ECTS krediti: 4,5 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2P +3 V Ukupan broj sati: 75

1. CILJ PREDMETA

Ovladavanje baznim strukturnim elementima arapskog jezika na fonetsko-fonološkom, morfološkom i sintaksičkom nivou kao osnovnom pretpostavkom za ospobljavanje studenata za sporazumijevanje u najobičnijim situacijama života, kao i za razumijevanje jednostavnijih tekstova i razmjenu kraćih pismenih poruka u okviru programske tematike i jezičkog gradiva (praktični komunikativni aspekt).

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

- pravilna primjena arapske ortografske norme - pravilan izgovor arapskog konsonantizma i ovladavanje vezanim čitanjem - ovladavanje leksičkim minimumom - razumijevanje i pravilno interpretiranje jednostavnijih izraza i kraćih tekstova - sposobnost komuniciranja na nivou proširenije imenske i glagolske rečenice

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme Historijski razvoj arapskog jezika i društvene uslovljenosti jezičke podvojenosti kod Arapa : diglosija Arapska fonetika. Artikulaciono-akustičke osobine arapskog konsonantskog sistema; arapski vokalski sistem – kratki i dugi vokali; poluvokali / prva grupa harfova Arapska fonetika – nastavak; druga grupa harfova; usvajanje osnovne leksike Pravopis. Pravopisni znaci – tašdid, sukun, madda, wasla, tanwin, određeni član – sunčeva i mjesečeva slova; pravila čitanja Prvi parcijalni - testiranje Kategorizacija riječi: ime, glagol, partikula. Ime: Imenice, zamjenice, pridjevi: kombiniranja – atributivna sintagma – prosta imenska rečenica Imenice ženskog roda; padežni sistem – promjenljiva i nepromjenljiva imena; potpuna i nepotpuna deklinacija (nominativ, genitiv, akuzativ)

Nastavnik: vanr. prof. dr. Mejra Softić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: viši asist. mr. Mithat Jugo

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 33: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

33

Relacija pripadnosti: semantička genitivna veza (prosta); dvojina Pravilna množina muškog i ženskog roda; nepravilna množina – kongruiranja Zamjenice: lične, pokazne, odnosne – rod, broj, padež Čestica inna i njoj slične čestice; vokativ Iskazivanje glagola imati; upotreba imena kullun i ğamī‘ Prosta glagolska vremena: perfekt – konjugacija glagola i pravila proste glagolske rečenice Drugi parcijalni - testiranje

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. eks katedra

2. prezentacije 3. gosti predavači

70 % 20% 10 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. esej (pisani rad + prezentacija) 2. test 3. završni ispit

10 % 30 % 60 %

2.3. Pisanje istraživačkog rada: Studenti će u toku semestra na zadanu temu i u okviru predviđenih nastavnih jedinica napraviti istraživanje u jeziku i prezentirati ga.

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

Janković, S. Arapski izgovor s osnovama arapskog pisma, Sarajevo, 1987. Haywood, J. A., Nahmad, H. M., A New Arabic Grammar of the Written Language, London, 1976. Sikirić, Š., Pašić, M., Handžić, M.: Gramatika arapskog jezika I, 1984. Hasanović, B., Softić, M.: Tekstovi arapskog jezika za bosanske škole, Zenica, 1998. Grupa autora: al-‘Arabiyya bayn yadayk, Rijad, 2002.

3.2. Dodatna literatura

Muftić, Teufik: Arapsko pismo, Sarajevo, 1982. Božović, R.: Udžbenik arapskog jezika sa vježbankom i rječnikom, Sarajevo, 1984. M. Ziyad, Aš-Šafi fi al-imlā’,Kairo, 2009.

Page 34: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

34

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

OPĆA PEDAGOGIJA Šifra: 04K04-075

Nivo: Dodiplomski Godina: I Semestar: I ECTS krediti: 5 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2P+2V Ukupan broj sati: 30+30=60

1. CILJ PREDMETA

Cilj predmeta je pružiti studentima temeljna znanja iz znanosti o odgoju, pomoći im da znanstveno utemeljeno artikuliraju svoj pedagoški jezik i mišljenje.

1.2. Očekivane kompetencije koje će student razviti

- usvajanje temeljnog pojmovno kategorijalnog instrumentarija znanosti o odgoju - teorijsko i stručno promišljanje i djelovanje iz konteksta savremenih paradigmatskih senzibiliteta pedagogije

1.3. Predmeti koji su preduvjet za polaganje

Nema predmeta koji su preduvjet za polaganje ispita.

1.4. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

SEDMICA TEMA 1. sedmica Temeljne koordinate sistema pedagoških termina

(elementi, njihove deskripcije i interakcije među njima) 2. sedmica Znanost o odgoju: sistem disciplina, 'pedagoška

učenja', znanstveno-teorijski koncepti 3. sedmica Dimenzioniranje odgoja (kompleksni postmoderni

pristup) 4. sedmica Bloomov taksonomski model razvoja kognitivnog i

afektivnog područja ličnosti 5. sedmica Intelektualni odgoj (pojam, odgojni tok, ciljevi,

metode) 6. sedmica Estetski odgoj (pojam, odgojni tok, ciljevi, metode) 7. sedmica Prvi parcijalni ispit 8. sedmica Relevantni pristupi odgoju moralnosti (klasični,

Kolbergov...) 9. sedmica Duhovni odgoj kao komponenta integriranog odgoja 10. sedmica Čovjekova otvorenost za svijet (postavke pedagoškog

optimizma i pedagoškog pesimizma) 11. sedmica Procesi odgoja u kontekstu kulture 12. sedmica Strukturni i holistički pristup razumijevanju faktora

odgoja

Nastavnik: red. prof. dr. Edina Vejo

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: asist. Azemina Durmić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 35: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

35

13. sedmica Odgoj u porodici (idealno-tipske šanse porodičnog odgoja, funkcionalnost porodice, posebnost bošnjačke porodice)

14. sedmica Drugi parcijalni ispit 15. sedmica Završna evaluacija kolegija

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. prezentacije 35 % 65 %

Učešće u ocjeni (%) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prezentacija 2. prvi parcijalni 3. drugi parcijalni 4. usmeni ispit

15 % 30 % 30 % 25 %

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

Malić-Mužić, Pedagogija, Školska knjiga, Zagreb, 1985. H. Gudjans, Pedagogija, temeljna znanja, Educa, Zagreb, 1994. Koning-Zedler, Teorije znanosti o odgoju, Educa, Zagreb, 2001. A. Kreso: Koordinate obiteljskog odgoja, Sarajevo, 2004.

3.2. Dodatna literatura

H. Giesecke, Uvod u pedagogiju, Zagreb, Educa, 1993.

Page 36: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

36

DRUGI SEMESTAR OBAVEZNI PREDMETI

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

TOKOVI AKAIDSKOG MIŠLJENJA Šifra : 07K35-053

Nivo: Dodiplomski Godina: I Semestar: II ECTS krediti: 4 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2P+2V Ukupan broj sati: 60

1. CILJ PREDMETA

Upoznavanje studenata sa uzrocima prvog razlaza među muslimanima, sa najznačajnijim teološkim školama, sektama, sljedbama i savremenim pravcima u islamu.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Očekuje se da će studenti nakon odslušanog predmeta Tokovi akaidskog mišljenja unaprijediti sljedeće kompetencije:

• Studenti će izučavajući ovaj predmet razviti sposobnost da razumiju aktuelna međumuslimanska sporenja u svijetu;

• Posjedovat će kritičko mišljenje i razumijevanje spram brojnih raskola i sljedbi unutar i izvan kruga islamske misli;

• Usvojit će znanja o nastanku i razvoju sekti i sljedbi u islamu, te o teološkim školama u islamu;

• Bit će osposobljeni da samostalno istražuju stručna i znanstvena djela, te da prate stručnu literaturu.

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme 1. Upoznavanje sa predmetom, potrebe i osnovni izvori 2. Pojava razlaza među muslimanima 3. Nastanak Haridžija i osnove njihovog učenja 4. Nastanak i osnovne postavke šiizma 5. Eš'arizam, Maturidizam 6. Sufizam 7. Parcijalni ispit 8. Savremeni islamski (reformatorski) pokreti 9. Selefizam 10. Muslimanska braća 11. Savremeni neislamski pokreti 12. Cionizam 13. Jehovini svjedoci

Nastavnik: red. prof. dr. Zuhdija Adilović

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: asist. Amel Sarajlić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 37: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

37

14. Kadijanizam 15. Rekapitulacija svih oblasti

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. eks katedra

2. prezentacije 3. gosti predavači

60 % 30 % 10 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. esej (pisani rad + prezentacija) 2. test 3. završni ispit

10% 30% 60 %

2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada: Studenti će tokom slušanja imati obavezu: – napisati jedan esej na odabranu temu, i/ili – napisati jednu kritičku studiju (do 5 stranica), prosudbu nekog istraživačkog

fenomena. Teme se biraju u saglasnosti sa nosiocem kolegija. 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

Mani’ b. Hammad al-Džuhani: El-Mevsuatu el-mujessere fil-edjani vel-mezahibi el-muasire, Riyadh, 1989. N. Smailagić: Klasična kultura islama I, Zagreb, 1973, preveo Hasan Sušić. Muhibbuddin el-Hatib: Osnove učenja Šija imamija isna ašerija. Džemal Čehajić: Derviški redovi u jugoslovenskim zemljama. Kasim Dobrača: Kadijanizam i Ahmedizam.

3.2. Dodatna literatura

Adnan Silajdžić: Rane škole kelama, Sarajevo, 2004. Abdul-Kadir ’Isa: Istine o tesavvufu, Tuzla, 1998, preveo Ahmed Mešić. M. M. Sharif: Historija islamske filozofije, Zagreb, 1990, preveo Hasan Sušić. Ebu Bekr el-Arabi: Zaštita od nesreća (El-Avasim minel-kavasim), Sarajevo, bez godine izdanja, preveo Emsad Pezić. Seid Havva: Naš duhovni odgoj, Sarajevo 2003, preveo Sead Seljubac.

Page 38: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

38

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

UVOD U DA'VU Šifra : 07K35-054

Nivo: Dodiplomski Godina: I Semestar: II ECTS krediti: 4 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2 + 2 Ukupan broj sati: 60

1. CILJ PREDMETA

Cilj ovog kolegija jeste da upozna studente sa osnovnom da'vetskom terminologijom. U njemu se izučavaju: daija – kao osnov da've, med'uvv – osobe koje se pozivaju i načini da've. Također je akcenat dat na karakteristike islama u koji pozivamo.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Kompetencije studenata koje se očekuju jesu usvajanje osnovnih znanja o utemeljenosti da'vetskog, odnosno kulturno-prosvjetnog i vjerskog rada u svim sferama života a posebno u oblasti pripreme za rad sa djecom i mladima u okviru nastave islamske vjeronauke.

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme Definicija islama. Definicija u hadisu o Džibrilu. Ostale definicije Temelji islama. Islamski monoteizam. Poslanstvo. Angažiranje na dobrim djelima Specifičnosti islama. Islam je božanskog porijekla. Univerzalnost islama. Općenitost islama. Nagrada i kazna u islamu. Idealnost i realnost u islamu Sistemi islama. Etički sistem. Društveni sistem. Pravni sistem. Sistem vlasti. Ekonomski sistem. Kazneni sistem. Vojni sistem Da'ija. Važnost da'vetskog angažiranja. Utemeljnost da'vetskog angažiranja u Kur'anu. Utemeljenost da'vetskog angažiranja u sunnetu Prvi da'ija – Muhammed, s.a.v.s. Poslanici kao da'ije. Mjesto da'ije u islamu. Da'ija poziva u svakom vremenu i prostoru Pripravnost da'ije. Potpuno razumijevanje. Stabilan iman. Konstantna veza sa Gospodarom svjetova Osobine da'ije. Iskrenost. Strpljivost. Samilost. Skromnost. Pravednost. Lični primjer Kultura da'ije. Islamska naobrazba. Historijska naobrazba. Društvena naobrazba. Jezička i književna naobrazba. Znanstvena izobrazba Med'uvv. Definicija uzvanika. Prava uzvanika. Dužnosti uzvanika Vrste uzvanika. Uglednici. Obični građani. Nevjernici. Licemjeri. Griješnici Da'va u Bosni i Hercegovini

Nastavnik: red. prof. dr. Šefik Kurdić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: dr. Esmir Halilović Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 39: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

39

Metodi savremene da've Pisana riječ kao da'va Savremeni izazovi

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. prezentacije 3. radionica/grupni rad

40 % 40 % 20 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo 2. esej/praksa/istraživanje 3. pismeni ispit 4. usmeni ispit

10 20 50 20

2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada:

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

- Abdu-l-Kerim Zejdan: Usulu-d-da've, Daru-l-vefa', El-Mensura, Egipat, 1992. - Fethullah Gulen, POZIVANJE NA PRAVI PUT – PRINCIPI I METODE, El-Kalem, Sarajevo, 2011. - Muhammed Hamidullah: Muhammed, a.s., tom. II, str. 147–247, Starješinstvo IZ u BiH, Hrvatskoj i Sloveniji. - Jusuf el-Karadavi: Kulturna naobrazba da'ije, Svjetlost, Konjic, 2000. - Jusuf el-Karadavi, Razumijevanje prioriteta, Bemust, Sarajevo, 2000. god.

3.2. Dodatna literatura

Muhammed Hamidullah: Uvod u islam, Igasa, Zagreb, 1993. Abdu-l-Hamid el-Bilali: Metode da'veta u sprečavanju i otklanjanju loših djela, Visoki saudijski komitet za pomoć BiH, Sarajevo, 1998.

Page 40: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

40

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

SIRA Šifra : 07K35-033

Nivo: Dodiplomski Godina: I Semestar: II ECTS krediti: 4 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2P+2V Ukupan broj sati: 60

1. CILJ PREDMETA

Cilj izučavanja predmeta Sira je upoznavanje studenata sa životopisom posljednjeg Božijeg vjerovjesnika Muhammeda, alejhisselam, čija je primarna misija odgoj i podučavanje ljudi. Poseban akcenat se stavlja na poruke koje isijavaju iz kur'anskih tekstova: A tebe smo (Muhammede) samo kao milost svjetovima poslali. (El-Enbijā’, 107) Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje. (El-Ahzāb, 21)

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Nakon odslušanih predavanja iz predmeta Sira studenti će: - ovladati osnovnim saznanjima iz života posljednjeg Božijeg poslanika; - dobit će uvide u pedagoško djelovanje Muhammeda, a.s., najvećeg pedagoga i odgajatelja svih vremena; - znat će izvući pouke za mlade iz Poslanikovg životnog puta.

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme Uvod: jezičko i terminološko značenje pojma Sira; Značaj izučavanja Poslanikovog životopisa; Izvori Poslanikove biografije Arabija prije islama; Mekka, Kaba, Kurejš Život prije poslanstva: Poslanikovo rođenje, djetinjstvo, ženidba Period poslanstva (prije Hidžre): povijesni događaji - pouke i poruke; Isra' i Mi'radž Hidžra: Značaj Hidžre u povijesti islama; Tok i poruke Hidžre Poslanik poslije Hidžre: život u Medini, gradnja džamije, bratimljenje, Medinska povelja Poslanikovi ratni pohodi (gazevat): Bedr, Uhud, Benu-n-Nedir, Bitka ne hendeku, Benu Kurejza, Hudejbija, Mu'ta, Fethu Mekke, Hunejn, Tebuk Rekapitulacija - parcijalni Događaji poslije oslobađanja Mekke: deputacije, Oprosni hadž i njegove poruke Poslanikova porodica: njegove supruge i razlozi višeženstva; Poslanikova djeca i njihovi potomci Lik i djelo Muhammeda, a.s. Poslanikova humanost i etika

Nastavnik: red. prof. dr. Safvet Halilović

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: viši asist. mr. Mensur Valjevac

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 41: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

41

Ikre' i njegove refleksije na ljudsku povijest Poslanik kao učitelj i pedagog Poslanikova smrt i događaji nakon toga Rekapitulacija svih oblasti

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanja

2. prezentacije 3. gosti predavači

80 % 15 % 5 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. esej (pisani rad + prezentacija) 2. prisustvo nastavi, konsultacije, aktivnosti 3. završni pismeni ispit

10 % 30 % 60 %

2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada: Obaveza svih studenata (redovnih i vanrednih) jeste da izvrše određene aktivnosti u vidu pisanja eseja i njegove prezentacije. Teme se dobivaju na početku semestra, u dogovoru sa profesorom i asistentom. 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

Safvet Halilović: Sira – Životopis posljednjeg Allahovog poslanika, četvrto dopunjeno izdanje, IPF i Dobra knjiga, Sarajevo, 2013; Muhammed Rewwas Qal'ahdži: Ličnost posljednjeg Allahovog poslanika, s arapskog preveli Safvet Halilović i Mehmed Kico, Sarajevo, 2006; M. Fethullah Gulen: Beskrajna svjetlost, Muhammed, a.s., El-Kalem i Hikmet, Sarajevo, 2010; Karen Armstrong: Muhammed, Poslanik za naše vrijeme, s engleskog preveo Mirnes Kovač, Buybook, Sarajevo, 2008.

3.2. Dodatna literatura

Abdulfettah Ebu Gudde: Poslanik kao učitelj i njegove metode u podučavanju, El-Kelimeh, Novi Pazar, 2003; Ibn Hišam: Poslanikov životopis, s arapskog preveo Mustafa Prljača, Bemust, Sarajevo, 1998; Halid M. Halid: Humanost Muhammeda, a.s., Sarajevo, 1984; Martin Lings: Muhammed, život vjerovjesnika islama zasnovan na najranijim izvorima, Connectum, Sarajevo, 2004.

Page 42: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

42

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

UVOD U ISLAMSKU KULTURU I CIVILIZACIJU Šifra : 07K34-023

Nivo: Dodiplomski Godina: I Semestar: 2 ECTS krediti: 4 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2P +2 V Ukupan broj sati: 60

1. CILJ PREDMETA

Cilj ovog kolegija jeste upoznati studente sa razvojem, značajem i doprinosima islamske kulture i civilizacije. Studenti će se upoznati sa dimenzijama i manifestiranjem specifičnog islamskog koncepta izgradnje civilizacije kao i sa materijalnim i nematerijalnim formama islamske kulture u BiH.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Nakon odslušanih predavanja i vježbi i nakon polaganja ispita studenti će biti u stanju da razumijevaju, analiziraju i kompariraju historijske, kulturološke, religijske, političke i druge činjenice. Moći će zauzimati argumentirane i utemeljene stavove te u skladu s tim voditi uspješno diskusije, razgovore i predavanja na temu islamske kulture, civilizacije, historije i religije. Studenti će biti u stanju da deriviraju različita iskustva iz prošlosti islamske povijesti i da ih približe svojim učenicima. Također, bit će sposobni da analiziraju, deriviraju i sinteziraju različite podatke, dokumente i izvore i da razumijevaju unutarnje odnose, relacije, veze i implikacije različitih dešavanja kako kroz povijest tako i u savremenom toku vremena.

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme 1. Uvod u predmet. Etimološko-terminološko definiranje pojmova. Elementi, dijelovi i struktura kulture. Akulturacija, interkulturacija, obogaćivanje kulture ... 2. Islamska kultura i civilizacija, periodizacija, karakteristike, razvoj i doprinosi 3. Emevidska epoha i njene implikacije na razvoj islamske civilizacije. Abasidski period i njegova glavna obilježja. Islamska civilizacija nakon mongolskog perioda 4. Naučni preporod muslimana. Bejtul hikme. Prevodilački centri, istaknuti prevodioci i faktori naučne revolucije muslimana 5. Kulturne zone u islamu, kriteriji određivanja zona. Glavne kulturne zone u islamu, njihove karakteristike, varijabilnost i specifikum 6. Kulturne zone u islamu, kriteriji određivanja zona. Glavne kulturne zone u islamu, njihove karakteristike, varijabilnost i specifikum 7. Parcijalni ispit 8. Sistemi islamske civilizacije. Administrativni sistem, njegovi principi, karakteristike i značaj. Islamska vlast, njena uloga i značaj 9. Ekonomski sistem u islamu. Principi, temelji i karakteristike

Nastavnik: doc. dr. Sedad Dizdarević

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: viši asist. mr. Mevludin Dizdarević

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 43: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

43

islamskog ekonomskog sistema. Opći principi islamske ekonomije. Bejtul mal, značaj i svrha. 10. Odgojno-obrazovni sistem u islamu. Ciljevi, principi i metodi islamskog obrazovanja i odgoja. Školstvo u islamu. Najznačajni centri islamskog školstva. 11. Civilizacijski pad muslimana. Uzroci pada i dekadencije. Buđenje islamskog svijeta. Najistaknutiji reformatori i njihova učenja. 12. Islamsko školstvo u BiH. Odgojno-obrazovne institucije u BiH za vrijeme Osmanlija. Mektebi, medrese, darul muallimin, rušdije... islamsko školstvo u BiH nakon Osmanlija. 13. Islamska kultura u BiH. Kraka historija BiH. Dolazak islama i islamske kulture na tlo BiH. Razvoj islamske kulture i njene dimenzije u BiH. 14. Materijalne i nematerijalne forme islamske kulture u BiH. Sakralna i profana islamska arhitektura u BiH. Nematerijalna kultura, umjetnost, književnost, kaligrafija... 15. Rekapitulacija svih oblasti

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. prezentacije 3. gosti predavači

80 % 10 % 10 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo 2. esej 3. pismeni ispit 4. usmeni ispit

10 20 50 20

2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada: Studenti su obavezni da tokom semestra napišu i prezentiraju jedan rad. Rad mora sadržavati najmanje tri izvora i ne smije prelaziti više od 15 stranica. U radu se posebno ocjenjuje metodologija pisanja rada a posebno sam rad.

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

– Smailagić, N. (1976). Klasična kultura islama, Zagreb: Vlastita naklada. – Espozito, DŽ. (2005). Oksfordska historija islama, prijevod Ahmet

Alibašić, Sarajevo: Selsebil. – Rahman, F. (1983). Duh islama, prijevod Andrija Grosberger,

Beograd: Jugoslavija, Izdavačka delatnost i Prosveta. – Hiti, F. (1983). Istorija Arapa, Sarajevo: Svjetlost.

3.2. Dodatna literatura

Šarif, M. M. (1988). Historija islamske filozofije, prijevod Hasan Sušić, Sarajevo: August Cesarec. Arnold, T. (1990). Povijest islama, prijevod Derviš Korkut i Nijaz Šukrić, Sarajevo: El Kalem.

Page 44: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

44

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

ŠKOLSKA PEDAGOGIJA Šifra: 04K04-077

Nivo: Dodiplomski Godina: I Semestar: I Broj ECTS kredita: 5 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2P+2V+1Pr Ukupan broj sati: 30+30=60

1. CILJ KOLEGIJA

Ciljevi kolegija su: – da studenti usvoje relevantne sadržaje iz školske pedagogije potrebne za obavljanje poslova nastavnika u školi; – da se studenti osposobe za transferiranje relevantnih sadržaja i njihovu primjenu u praksi; – da se senzibiliziraju za različite probleme škole i osposobe za njihovo rješavanje; – da razviju kritički odnos spram postojećih rješenja u području školske edukacije; – da se osposobe za kreiranje novih pristupa odgojno-obrazovnim potencijalima škole; – da se osposobe za kreiranje kvalitetnih okruženja za učenje.

1.1. Očekivani ishodi

Nakon odslušanog kolegija Školska pedagogija studenti će: – poznavati bitne sadržaje iz školske pedagogije; – znati strukturu škole i svoju ulogu u tom sistemu te prepoznati i podsticati ulogu škole u društvu i analizirati utjecaj društvenih procesa na razvoj škole; – znati analizirati organizacijska pitanja škole, saradnju škole i drugih faktora odgojno-obrazovnog procesa, uz nezaobilazno podsticanje inoviranja škole i saradnje s drugim školama i tržištem rada; – znati istraživati školsko-pedagoške fenomene.

1.2. Predmeti koji su preduvjet za polaganje

Uvjet za polaganje ispita iz Školske pedagogije je položen ispit iz kolegija Opća pedagogija.

1.3. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

SEDMICA TEMA 1. sedmica Definiranje područja školske pedagogije. Kretanja u

školskoj pedagogiji, njihova interaktivna relacija sa školom

2. sedmica Makroperspektivističke i mikroperspektivističke teorije škole

3. sedmica Teorija kurikuluma (naglasak na karakteru prisustva u nastavi vjeronauke)

Nastavnik: doc. dr. Izet Pehlić Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: viši asist. mr. Selvedin Delić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 45: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

45

4. sedmica Elementi školske kulture (školska klima, organizacijska kultura škole, škola kao institucija vrijednosti)

5. sedmica Redefinirane temeljne kompetencije evropske škole (učiti znati, učiti biti, učiniti činiti, učiti živjeti zajedno)

6. sedmica Interakcijsko-komunikacijski aspekt djelovanja škole (međuljudski odnos, lični i profesionalni odnos, elementi reciprociteta u odnosu, zakonitosti socijalne percepcije)

7. sedmica Partnerstvo porodice i škole (distinkcija između saradnje i partnerstva, principi i organizacijski modeli realizacije partnerstva porodice i škole, uloga profesora islamske vjeronauke)

8. sedmica Menadžment u obrazovanju (pojam i vrste menadžerskih funkcija, upravljanje ljudskim resursima)

9. sedmica Distinktivni identitet škole i redefinirani sistem usavršavanja nastavnika (interno uspostavljanje kvaliteta; reformski zakon o stručnom usavršavanju nastavnika)

10. sedmica

Akciono istraživanje u školi (pojam, značaj i mogućnosti iz uloge profesora vjeronauke)

11. sedmica

Samovrednovanje škole

12. sedmica

Dokimološki aspekt djelovanja škole (vrednovanje nastavnika, vrednovanje učenika; principi, vrste, metode i efekti vrednovanja)

13. sedmica

Specifičnosti dokimološke dimenzije u nastavi vjeronauke (slojevitost i kompleksnost vrednovanja učeničkog napredovanja u vjeronauci)

14. sedmica

Pismeni ispit

15. sedmica

Završna evaluacija kolegija

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. prezentacije

2. razgovor i diskusija 80% 20%

Učešće u ocjeni (%) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo nastavi 2. pedagoška praksa 3. seminarski rad 4. pismeni ispit 5. prezentacija

10 % 20 % 15 % 50 % 5 %

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

− Kačapor, S. (1999), Uvod u školsku pedagogiju, Bograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

− Domović, V. (2003), Školsko ozračje i učinkovitost škole, Jastrebarsko: Naklada Slap.

− Klaus-Jürgen, Tillman, (1994), Teorija škole, Zagreb: Educa.

Page 46: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

46

− Bratanić, M. (1990), Mikropedagogija: Interakcijsko-komunikacijski aspekt odgoja, Zagreb: Školska knjiga.

− Jurić, V. (2004), Metodika rada školskoga pedagoga, str. 11-122, Zagreb: Školska knjiga.

3.2. Dodatna literatura

− Matijević, M. (2001), Alternativne škole. Zagreb: Tipex. − Hartmanut von Henting, (1997), Humana škola, Zagreb: Educa. − Marsh, C. (1994), Kurikulum, Zagreb: Educa. − Glasser, W. (1994), Kvalitetna škola, Zagreb: Educa. − Glasser, W. (1999), Nastavnik u kvalitetnoj školi, Zagreb: Educa. − Madelin, M. (1991), Osloboditi školu. Zagreb: Educa. Izvori sa interneta: − http://www.azoo.hr/images/izdanja/Integrativna_supervizija_u_od

goju_i_obrazovanju.pdf − http: //www.azoo.hr/images/izdanja/Samovrednovanje_web.pdf − http: //www.azoo.hr/images/izdanja/QC_HR-web.pdf − http://www.azoo.hr/images/izdanja/Poucavanje_ucenika_s_autizm

om.pdf − http://www.azoo.hr/images/izdanja/Prirucnik_za_nositelje_produz

enog_strucnog_tretmana.pdf − http://www.azoo.hr/images/izdanja/Jacanje_osobnosti_i_socijalno_

ucenje_u_nastavi.pdf − http://www.azoo.hr/images/izdanja/Svatko_uci_na_svoj_nacin_we

b.pdf − http://www.azoo.hr/images/izdanja/Opazanje_web.pdf

Napomena: U okviru kolegija Školska pedagogija studenti izvode pedagošku praksu u osnovnoj školi u trajanju od 15 sati.

Page 47: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

47

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

OSNOVE MORFOSINTAKSE ARAPSKOG JEZIKA Šifra : 07K36-008

Nivo: Dodiplomski Godina: I Semestar: ECTS krediti: 4,5 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2P+3V Ukupan broj sati: 75

1. CILJ PREDMETA

Ovladavanje složenijim strukturnim elementima arapskog jezika na morfološkom i sintaksičkom nivou kao osnovnim preduvjetom razvijanja komunikativnih kompetencija u sva četiri osnovna vida nastavnih područja: slušanju i razumijevanju govora, usmenom izražavanju, čitanju i razumijevanju teksta i pismenom izražavanju.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

- sposobnost razumijevanja u okviru složenijih rečeničnih sadržaja i proširenijih tekstova - sposobnost komuniciranja u okviru složenijih tema i različitijih situacionih konteksta -ovladavanje složenijim leksičkim vokabularom - sposobnost potpunijeg pismenog izražavanja na zadanu temu - sposobnost razumijevanja i interpretacije jednostavnijih sadržaja vjerskog karaktera: tefsir, kiraet, hadis, fikh

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme Prezent i futur; morfološki obrasci, pravila glagolske rečenice, glagolska valencija Deverbalna imena: participi, pridjevi – iskazivanje komparacije, boje Složena semantička genitivna veza; formalna genitivna veza Pomoćni glagoli kana, laysa, sara, asbaha – morfološki obrasci i sintaksička upotreba Prvi parcijalni - testiranje Glagolski načini: indikativ, konjuktiv, jusiv Imperativ i prohibitiv; glagolsko stanje – aktivna i pasivna rečenica Složena glagolska vremena: imperfekt, pluskvamperfekt, futur II Osnovni brojevi – brojanje imena Proširene glagolske vrste: morfološki modeli i značenja II-IV Proširene glagolske vrste: morfološki modeli i značenja V-VII Proširene glagolske vrste: morfološki modeli i značenja VIII-X Redni brojevi; nazivi dana i mjeseci; izražavanje datuma i sati Proširene glagolske vrste: morfološki modeli i značenja II-IV Drugi parcijalni - testiranje

Nastavnik: vanr. prof. dr. Mejra Softić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: viši asist. mr. Mithat Jugo

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 48: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

48

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave 1. eks katedra 2. prezentacije 3. gosti predavači

70 % 20% 10 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. esej (pisani rad + prezentacija) 2. test 3. završni ispit

10 % 30 % 60 %

2.3. Pisanje seminarskog rada: Studenti su dužni da u toku semestra prevedu jednu kraću slikovnicu ili dužu priču, na arapskom jeziku je prezentiraju i u njoj istaknu jezičke osobenosti te ih pojasne. 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

Grupa autora: al-‘Arabiyya li an-nāši’ īn, V, Rijad, 1983. Haywood, J. A., Nahmad, H. M., A New Arabic Grammar of the Written Language, London, 1976. Muftić, Teufik: Gramatika arapskog jezika, Sarajevo, 1998. Grupa autora: Al-‘Arabiyya bayn yadayk, Rijad, 2002. Hasanović, B., Softić, M.: Tekstovi arapskog jezika za bosanske škole, Zenica, 1998.

3.2. Dodatna literatura

Begović, A.: Arapski jezik za srednje škole, Sarajevo, 1997. M. A. An-Nadiri, Madhal ila al-arabiyya wa adabiha, Bejrut, 2009. Sikirić, Š., Pašić, M., Handžić, M.: Gramatika arapskog jezika I i II 1984.

Page 49: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

49

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

OSNOVI HADISA Šifra : 07K35-048

Nivo: Dodiplomski Godina: I Semestar: II ECTS krediti: 4,5 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2 + 2 Ukupan broj sati: 60

1. CILJ PREDMETA

Cilj ovog kolegija jeste da upozna studente sa osnovnom hadiskom terminologijom. Tako se u ovom predmetu izučavaju sljedeće tematske cjeline: Stručni termini i nazivi. Hadis u odnosu na Kur’an. Odnos prema hadisu. Ashabi. Tabi’ini i muhadremini. Doprinost četvorice velikih imama hadiskoj znanosti. Bilježenje i kodifikacija hadisa. Najznačajnije hadiske zbirke. Autori hadiskih zbirki i djela. Vrste hadisa i njihova podjela. Apokrifni hadis. Metode pronalaženja hadisa. Najznačajnije hadiske discipline. Hadis u rascjepu stavova. Odnos orijentalista spram hadisa.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Od studenata koji uspješno završe ovaj modul očekuje se poznavanje osnova hadiskih znanosti, prije svega hadiske terminologije te kratkog historijata hadiskih disciplina. Sve ovo je u funkciji osposobljavanja studenta za dalje razumijevanje osnovnih islamskih disciplina te njihovo savremeno izučavanje u kontekstu vremena, prostora i zanimanja.

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme Stručni termini i nazivi. Hadis. Sunnet. Haber. Eser. Hadisi-kudsi. Sunnet-bid’at. Talib. Musnid. Muhaddis. Hafiz. Hudždže. Hakim. Emiru-l-mu’min fi-l-hadis. Metn. Sened. Isnad. Rivajet. Ravija Hadis u odnosu na Kur’an. Hadis kao šerijatsko-pravni izvor. Hadis kao komentar Kur’ana. Hadis kao samostalan vjerski izvor. Pitanje derogacije hadisa Kur’anom i Kur’ana hadisom. Da li je hadis objavljen? Odnos prema hadisu. Odnos ashaba prema Allahovom Poslaniku, s.a.v.s, za života. Odnos ashaba prema hadisu poslije smrti Muhammeda, s.a.v.s. Odnos tabi’ina i ostalih generacija spram hadisa Ashabi. Definicija ashaba. Broj ashaba. Generacije ashaba. Posebne odlike i vrline ashaba. Ashabi koji najviše prenose hadis. Djela o ashabima. Tabi’ini i muhadremini. Generacije tabi’ina. Najučeniji i najpoznatiji tabi’ini. Doprinost četvorice velikih imama hadiskoj znanosti. Ebu Hanife. Malik. Šafija. Ahmed Bilježenje i kodifikacija hadisa. Kontraverznost o pismenosti Arapa

Nastavnik: red. prof. dr. Šefik Kurdić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: dr. Esmir Halilović

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 50: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

50

prije islama. Različiti stavovi Poslanika, s.a.v.s, u pogledu pisanja hadisa. Pisanje hadisa u vrijeme Vjerovjesnika, s.a.v.s. Pisanje hadisa poslije njegove smrti. Pisanje hadisa u vrijeme tabi’ina i kasnijih generacija. Period volonterskog rada na pisanju hadisa. Period zvaničnog rada na pisanju hadisa. Prve hadiske zbirke. Period klasifikacije hadisa. Oprečna mišljenja u pogledu kodifikacije hadisa Najznačajnije hadiske zbirke. Autori hadiskih zbirki i djela Vrste hadisa i njihova podjela REKAPITULACIJA/TEST Apokrifni hadis. Pojava apokrifnih hadisa. Uzroci koji su doveli do njihove pojave i kategorije onih koji su ih poturali. Napori učenjaka da ih identificiraju. Zbirke apokrifnih hadisa. Metode pronalaženja hadisa Najznačajnije hadiske discipline. Tehammulu-l-hadisi ve edauhu. Tarihu-r-ruvvati. El-Džerhu ve-t-ta’dil. Muhtelifu-l-hadis. Garibu-l-hadis. Nasihu-l-hadisi ve mensuhuh. Ilelu-l-hadis Hadis u rascjepu stavova. Hadis i šije Hadis i haridžije Hadis i mu’tezilije Odnos orijentalista spram hadisa

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. prezentacije 3. radionica/grupni rad

40 % 40 % 20 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo 2. esej/praksa/istraživanje 3. pismeni ispit 4. usmeni ispit

10 20 50 20

2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada:

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

- H. Mehmed Handžić: Uvod u tefsirsku i hadisku nauku, GHM, Sarajevo, 1972. - Omer Nakičević: Uvod u hadiske znanosti, FIN, Sarajevo, 1989. - Šefik Kurdić: Velikani hadiskih znanosti, IPA, Zenica, 2003. – Šefik Kurdić, Ebu Hanife i njegov doprinos hadiskoj znanosti, El-Kelimeh, Novi Pazar, 2007.

3.2. Dodatna literatura

- Mahmud Karalić, Hadis i hadiske znanosti, EL-Kelimeh, Novi Pazar, 2010. - Jusuf el-Karadavi, Razumijevanje sunneta, Bemust, Sarajevo, 2001.

Page 51: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

51

TREĆI SEMESTAR OBAVEZNI PREDMETI

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

IBADAT Šifra : 07K35-044

Nivo: Dodiplomski Godina: II Semestar: III ECTS krediti: 4 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 3P+1V Ukupan broj sati: 60

1. CILJ PREDMETA

Cilj ovog predmeta jeste ovladavanje osnovnom terminologijom i kategorijama metodologije islamskog prava, te upoznavanje s konceptom ibadata (namaz, post, zekat i hadž), njihovom formom, ciljevima, praktičnom ovosvjetskom i onosvjetskom koristi za čovjeka kao pojedinca i kao dijela šire društvene zajednice s posebnim osvrtom na pojedinačno i kolektivno izvršavanje ibadata u kontekstu evropske pravne regulative.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Očekuje se da će student razumjeti intencije ibadata, njihovu suštinu i formu i da će na osnovu takve spoznaje biti u stanju da isto kompetentno i naučno tumači.

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme Definicija usulu-l-fikha, zakonodavac, norma, adresat norme, sadržaj norme, izvori šerijatskih normi, izvođenje normi iz izvora, ciljevi šerijatskog prava, tumačenje i primjena šerijatskih normi, Uloga, cilj i značaj ibadeta, Pojam čistoće, Vrste nečistoća i način njihova uklanjanja, Abdest i tejemum, Gusul, Hajz, nifas, istihaza, Namaz - smisao i značaj, Ezan, Uvjeti za namaz, Sastavni dijelovi namaza: namaski farzovi, namaski vadžibi i sunneti, dove poslije namaza, Nafile, Namaz u džematu, Imamet u namazu, Mjesta na kojima je zabranjeno klanjati, Dozvoljene radnje u namazu, Sehvi sedžda i sumnja u namazu, Radnje koje kvare namaz, Namaz musafira, Džuma-namaz, Bajram-namazi, Dženaza, Naklanjavanje namaza, Post - smisao i značaj, Definicija i sastavni dijelovi posta, Vrste posta, Ko je dužan postiti, Opravdani razlozi za prekid posta, Dani u kojima je zabranjeno postiti, Dobrovoljni post, Adabi posta, Šta kvari, a šta ne kvari post, Itikaf,

Nastavnik: red. prof. dr. Šukrija Ramić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail:

Page 52: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

52

Napaštanje propuštenih dana, Kefaret, Fidja i sadekatu-l-fitr, Zekat, Uvjeti za imovinu na koju se daje zekat, Obračun zekata, Kome se daje zekat, Domaće i međunarodno iskustvo menadžmenta zekata, Hadž, Definicija, vrijednosti i ciljevi hadža, Vrste hadža, Status hadža, Obredi hadža, Ograničenja za osobu pod ihramima i iskupi za prestupe na hadžu, Umra, Kurban, Akika, Propisi o lovu

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. prezentacije 3. radionica/grupni rad

80 % 10 % 10 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. esej (pisani rad + prezentacija+istraživanje) (za redovne studente) 2. test – pismeni ispit (za redovne studente) 3. završni pismeni ispit

20 20 60 (+40 za vanredne studente)

2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada: Obaveza je svakog redovnog studenta da izvrši određene aktivnosti u vidu istraživanja i prezentacije koji se izlažu u toku redovne nastave. Vanredni studenti će umjesto tih aktivnosti imati dodatna pitanja na završnom pismenom ispitu koja nose 40 bodova. 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

1. Ibrahim Halebi, Multekal-ebhur, FIN, Sarajevo, 2002, 2. Mehmed Handžić, Izabrana djela, priredio: Enes Karić, Ogledalo, Sarajevo, 2000, 3. Abdulhamid Mahmud Tuhmaz, Hanefijski fikh, tom I, izdavač Haris Grabus, Sarajevo, 2002.

3.2. Dodatna literatura

1. Enes Ljevaković, Usul-i fikh, hrestomatija FIN-a, 2005, 2. Muharem Štulanović, Uvod u Šerijatsko pravo (fikh) i njegovu metodologiju (usuli fikh), Emanet, 2002, 3. Sejjid Sabiq, Fikhu-s-sunne, Libris, Sarajevo, 2004, 4. Jusuf Karadavi, Ibadet u islamu, Medžlis Islamske zajednice Konjic, 2001, 5. Mustafa Hasani, Ibadat, hrestomatija FIN-a, 2005, 6. Fikret Karčić, Usuli fikh – Metodologija islamskog prava, Glasnik VIS, novembar – decembar 1983, str. 809-817, 7. Radovi o navedenim temama objavljeni u periodici Islamske zajednice u BiH.

Page 53: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

53

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

TEFSIRSKE TEME Šifra : 07K35-052

Nivo: Dodiplomski Godina: II Semestar: III ECTS krediti: 4,5 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2P+2V Ukupan broj sati: 60

1. CILJ PREDMETA

Cilj predmeta Tefsirske teme jeste upoznavanje studenata sa sadržajima Kur'ana časnog i tefsirska analiza izabranih kur'anskih tekstova. S obzirom da se studenti Odsjeka za islamsku vjeronauku pripremaju za poziv vjeroučitelja, tekstovi predviđeni u ovom kolegiju odnose se, uglavnom, na islamski odgoj i obrazovanje, te formiranje čestite i karakterne ličnosti.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Nakon odslušanog kolegija Tefirske teme studenti će: - poznavati tumačenje brojnih kur'anskih tekstova koji sadrže odgojnu dimenziju; - znati analizirati kur'anske tekstove koji podstiču na studiranje i obrazovanje; - poznavati bitne odlike i obilježja kur'anskog odgojnog modela.

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme Komentar sure El-Fatiha: Imena sure, njen značaj i vrijednosti; Propisi vezani za učenje Fatihe u namazu; Tumačenje isti'aze; Tumačenje bismille; Tumačenje Fatihe; Odgojna dimenzija Fatihe

Komentar početka sure El-Bekare (od 1. do 16. ajeta): Vrijednosti sure El-Bekare; Kategorije ljudi u Kur'anu; Odgojna poruka ajeta

Sura El-Bekare (od 151. do 157. ajeta): Smisao slanja vjerovjesnika; Odgoj i obrazovanje – primarna zadaća vjerovjesnika, Sura El-Bekare (od 174. do 177. ajeta): Nužnost širenja istine i prenošenja znanja; Odgojna dimenizija ajeta

Sura Ali 'Imran (od 130. do 143. ajeta): Zabrana kamate u islamu, razlozi i smisao; Osobine bogobojaznih (muttekija); Odgojni aspekti ajeta

Sura Jusuf (od 21. do 35. ajeta): Uvod u kur'ansko kazivanje o Jusufu, a.s.; Iskušenja Jusufova; Jusuf, a.s., kao paradigma mladima; Pouke za omladinu iz kazivanju o Jusufu, a.s.

Sura El-Mu'minun (od 1. do 10. ajeta): U vjeri je spas; Osobine vjernika koji su spašeni; Odgojni aspekti ajeta Rekapitulacija

Nastavnik: red. prof. dr. Safvet Halilović

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: viši asist. mr. Mensur Valjevac

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 54: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

54

Sura En-Nur (30. i 31. ajet): Islamska etika Sura El-Furkan (od 63. do 77. ajeta): Osobine robova Milostivog (Ibadurrahman); Pokajanje (tevba); Značaj dove u životu čovjeka Sura Lukman (od 13. do 19. ajeta): Odnos roditelja prema djeci; Pedagogija mudrog Lukmana; Analiza Lukmanovih savjeta; tevhid, dobročinstvo prema roditeljima, namaz, lijepo ponašanje; Islamski bonton Sura El-Hudžurat (od 11. do 13. ajeta): Islamska regulativa međuljudskih odnosa; Vrijednost čovjeka u islamskom svjetonazoru Komentar sure En-Nasr: Allahova pomoć i pobjeda; Ibn Kesirovo tumačenje sure; Ibn 'Abbasov komentar; Kur'anski horizonti u svjetlu sure En-Nasr Komentar sure El-Leheb: Kur'anska kazivanja u funkciji odgoja mladih Komentar sura El-Ihlas, El-Felek i En-Nas; Povodi objave; Odgojni aspekti sura

Rekapitulacija svih oblasti 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanja

2. prezentacije 80 % 20 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. esej (pisani rad + prezentacija) 2. prisustvo nastavi, konsultacije, aktivnosti 3. završni usmeni ispit

10 % 30 % 60 %

2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada: Obaveza svih studenata (redovnih i vanrednih) jeste da izvrše određene aktivnosti u vidu pisanja eseja i njegove prezentacije. Teme se dobivaju na početku semestra, u dogovoru sa profesorom i asistentom. 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

Safvet Halilović: Tefsirske teme, skripta, IPF, Zenica, 2007; Ibn Kesir: Tefsir, skraćeno izdanje, Visoki saudijski komitet, Sarajevo, 2002; Sejjid Kutb: U okrilju Kur'ana, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 1999; Ali Abdulhalim Mahmud: Osnovi islamske pedagogije, Zenica, IPF, 2008.

3.2. Dodatna literatura

Šefik Kurdić: Islamski bonton, IPA, Zenica, 2005; Džemaludin Latić: Osnove kur’anske pedagogije, Novi Muallim br. 5, Sarajevo, 2001.

Page 55: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

55

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

TEHNIKA PISANJA NAUČNOG RADA Šifra: 04K01-040

Nivo: Dodiplomski Godina: II Semestar: III Broj ECTS kredita: 4,5 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2P+1V Ukupan broj sati: 30+15=45

1. CILJ PREDMETA

Cilj ovog kolegija je da studente osposobi za samostalno istraživanje i proučavanje pedagoških pojava. Studenti će produbiti znanja iz kvantitativne istraživačke metodologije. Moći će napraviti nacrt istraživanja koji se temelji na kvantitativnoj metodologiji.

1.1. Očekivani ishodi

Očekuje se da će studenti nakon odslušanog kolegija Osnove pedagoške metodologije unaprijediti sljedeće (opće kompetencije):

a) razviti početni senzibilitet istraživača i ovladati osnovnim metodološkim istraživačkim znanjima;

b) sposobnost kritičkog razmatranja i refleksivnog praćenja ličnog razvoja na tom području te moći (specifične kompetencije): − samostalno pretraživati stručna i znanstvena djela, te pratiti

stručnu literaturu, − koristiti metode pedagoškog istraživanja, postupke prikupljanja,

obrade, analize i interpretacije istraživačkih rezultata, − učestvovati u istraživačkim timovima i samostalno izvoditi manje

zahtjevna pedagoška istraživanja, − koristiti tehniku pisanja znanstvenog rada u funkciji publiciranja

rezultata vlastitog istraživačkog rada. 1.2. Predmeti koji su preduvjet za polaganje

Nema predmeta koji su preduvjet za polaganje ispita.

1.3. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

SEDMICA TEMA 1. sedmica Etika istraživačkog čina. Idejni i izvedbeni projekat

istraživanja 2. sedmica Vrste istraživanja (povijesna, fundamentalna, razvojna,

primijenjena, longitudinalna, teorijska, empirijska, akcijsko istraživanje)

3. sedmica Tok istraživanja: etape, izbor teme, izrada projekta, varijable, deskriptivna metoda, kauzalna metoda, eksperiment

4. sedmica Izbor i definiranje istraživačkog problema, kvantitativna i kvalitativna istraživačka paradigma

5. sedmica Određivanje ciljeva istraživanja, postavljanje hipoteza; Identifikacija, klasifikacija i operacionalizacija varijabli

6. sedmica Vrste i odabiranje uzorka istraživanja

Nastavnik: doc. dr. Izet Pehlić Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: asist. Azemina Durmić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 56: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

56

7. sedmica Nacrt istraživanja: dekriptivni, kauzalni, ostali nacrti; Ex posta facto istraživanje i eksperiment

8. sedmica Istraživački postupci: rad na dokumentaciji, sistemsko posmatranje, intervjuiranje, anketiranje, testiranje, procjenjivanje i prosuđivanje

9. sedmica Prvi parcijalni ispit 10. sedmica Metode prikupljanja podataka: promatranje, anketa

(anketa u užem smislu, intervju, testovi), analiza sadržaja 11. sedmica Sređivanje, obrada podataka i interpretacija rezultata

istraživanja 12. sedmica Pisanje i objavljivanje znanstvenih i stručnih radova 13. sedmica Standardi korektnog citiranja, APA stil 14. sedmica Drugi parcijalni ispit 15. sedmica Završna evaluacija kolegija

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave

1. predavanje – 20 % 2. prezentacije – 60 % 3. grupni rad – 20 %

Učešće u završnoj ocjeni (%) 2.2. Način ocjenjivanja studenata (obaveze studenata)

− prisustvo nastavi (predavanja i vježbe) (10%) − prvi parcijalni ispit (20%) − drugi parcijalni ispit (30%) − individualni zadaci na vježbama (5%) − izrada seminarskog rada (15%) − prezentacija (5%) − izrada projekta istraživanja (15%)

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

− Gačić, M. (2001). Pisanje i objavljivanje znanstvenih i stručnih radova. Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska akademija.

− Mužić, V. (1999). Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja. Zagreb: Educa.

− Vujević, M. (2002). Uvođenje u znanstveni rad u području društvenih znanosti. Zagreb: Školska knjiga.

3.2. Dodatna literatura

− Cohen, M. M. (2007). Metode istraživanja u obrazovanju, Zagreb –Jastrebarsko: Naklada Slap.

− Čengić, M. (2005). Vještina pisanja. Sarajevo: ''DES'' Sarajevo. − Halmi, A. (1996). Kvalitativna metodologija u društvenim znanostima.

Zagreb: Pravni fakultet – Studijski centar socijalnog rada. − Halmi, A. (1999). Temelji kvantitativne analize u društvenim znanostima.

Zagreb: Alinea. − Suzić, N. (2007). Primijenjena pedagoška metodologija, Banja Luka: XBS

Banja Luka. − Suzić, N. (2010). Pravila pisanja naučnog rada: APA i drugi standardi,

Banja Luka: XBS.

Page 57: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

57

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

RAZVOJNA PSIHOLOGIJA Šifra : 04K04-078

Nivo: Dodiplomski Godina: II Semestar: III ECTS krediti: 4,5 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2P+2V Ukupan broj sati: 4

1. CILJ PREDMETA

Sticanje osnovnih znanja o razvoju čovjeka, pojedinim aspektima razvoja, razvoju pojedinih psihičkih funkcija, o psihičkim promjenama koje su rezultat razvoja, odnosno starenja organizma, te razumijevanje ovih promjena i primjena tih spoznaja na praktična polja, kao što su rad u nastavi te rad u zajednici.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Nakon odslušanih predavanja i vježbi i položenog ispita, studenti će moći razumjeti razvoj jedinke kao kontinuum koji prolazi svaki pojedinac u toku svog života. Kroz predavanja i diskusiju studenti će razumjeti značaj svakog razvojnog perioda, kao i djelovanje faktora unutar tog perioda, koji su od velikog značaja da bi se jedinka razvila u zdravo i samoefikasno biće. Naučene činjenice studenti će moći koristiti u svom profesionalnom radu, ali i ličnom životu.

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme Predmet i razvoj razvojne psihologije

Periodizacija psihičkog razvoja i zakonomjernost psihičkog razvitka Teorije u proučavanju djece (biheviorizam, socijalne teorije učenja, kognitivna teorija, psihodinamiučka teorija, interakcionistička teorija) Metode istraživanja psihičkog razvoja čovjeka (opservacija, korelacijsko, kvazieksperimentalno i eksperimentalno istraživanje); Longitudinalni i transverzalni pristup Začeće, naučni i vjerski pristup, prenatalni razvoj u duhu islamskog učenja Prenatalni razvoj djeteta; Rađanje i roditeljstvo Rekapitulacija/Test Tjelesni, kognitivni, emocionalni socijalni razvoj novorođenčeta i dojenčeta (od 0 do 1 godine) Rano djetinjstvo, fizički, kognitivni, govorni, emocionalni i socijalni razvoj djeteta (od 2 do 3 godine) Fizički, kognitivni, govorni, emocionalni i socijalni razvoj djeteta (od 3 do 6 godina) Psihički razvoj (tjelesni, kognitivni, govorni, emocionalni socijalni) djece školske dobi (od 7 do 12 godina)

Nastavnik: doc. dr. Anela Hasanagić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: viši asist. mr. Mersiha Jusić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 58: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

58

Psihološke promjene u pubertetu i adolescenciji Psihologija zrele dobi Predstaračka i staračka dob Rekapitulacija svih oblasti

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. prezentacije 3. radionica/grupni rad 4. film

50 % 20 % 10 % 20%

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo i aktivnost 2. opservacija 3. seminarski rad 4. prezentacija 3. pismeni ispit 4. usmeni ispit

10 10 10 10 50 10

2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada: Student u dogovoru sa asistentom bira temu seminarskog rada na početku semestra, te prezentira svoj rad pred grupom studenata na nastavi vježbi. Za izradu seminarskog rada koristi svu raspoloživu literaturu. Grupa studenata zajedno sa asistentom evaluira studentov rad i daje komentar. Temu opservacije zadaje asistent. Pravila: Zadani rokovi se moraju poštovati. Svaki rad koji je predan poslije zadanog roka, neće biti evaluiran. Student koji je iz nekog razloga spriječen svoje obaveze izvršiti na vrijeme o tome mora donijeti valjanu dokumentaciju. Radovi koji su preuzeti od drugih autora, čak i dijelovi rada ukoliko se ne navede adekvatna referenca, bit će smatrani plagijatom, te kao takvi neće biti ocijenjeni. 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

1. Tahirović S. (2013), Psihološki razvoj djece i mladih, IUS, Sarajevo. 2. Schaie K. W., Willis S. L. (2001), Psihologija odrasle dobi i starenja, Naklada Slap, Jastrebarsko, (2, 3. i 4. poglavlje).

3.2. Dodatna literatura

1. Hwang, P., Nilsson, B., (2000), Razvojna psihologija, Filozofski fakultet, Sarajevo.

2. Furlan, I. (1988), Čovjekov psihički razvoj, Školska knjiga, Zagreb. 3. Andrilović, V., Čudina, M. (1987), Osnove opće i razvojne

psihologije, Školska knjiga, Zagreb. 4. Vasta R., Haith M. M., Miller S. (1998), Dječija psihologija, Naklada

Slap, Jastrebarsko.

Page 59: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

59

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

UVOD U SINTAKSU ARAPSKOG JEZIKA Šifra : 07K36-010

Nivo: Dodiplomski Godina: II Semestar: III ECTS krediti: 4 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2P+3V Ukupan broj sati: 75

1. CILJ PREDMETA

Razvijanje kompetencija studenata za pravilno razumijevanje sintaksičke strukture arapskog jezika na nivou zavisne složene rečenice, kao i za razumijevanje sintakse posebnih glagolskih i padežnih oblika ukomponovanih u zavisnu rečenicu, te ovladavanje vještinama njihovog prepoznavanja i upotrebe u najrazličitijim dijaloškim situacijama i tekstovima sa raznovrsnom tematikom.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

– razumijevanje i pravilna interpretacija složenih rečeničnih stuktura i dužih književnih tekstova

– sposobnost komuniciranja na nivou zavisno-složenih rečeničnih izraza

– uspostavljanje komunikacije i vođenje dijaloga u različitim situacionim kontekstima

– razvijenije pismeno izražavanje na zadanu temu po izboru – razumijevanje i interpretacija složenijih sadržaja vjerskog

karaktera 1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme Sintaksa zavisne složene rečenice: atributska i odnosna – sifa, sila rečenica Sintaksa zavisne složene rečenice: uslovna – potencijalna, realna i irealna; načinska – halije rečenica Četverokonsonantski glagoli: I – IV vrsta, značenja, konjugacija Podvostručeni i hemzirani glagoli Prvi parcijalni – testiranje Polupravilni – misal i šuplji – eđvef glagoli Krnji – nakis i dvostruko nepravilni – lefif glagoli Pomoćni glagoli: Početni glagoli. Glagoli iminencije. Glagoli nade Glagoli postojanja. Glagoli sa sintaksičkim osobinama: unipersonalni glagoli, glagoli hvale, čuđenja i kuđenja Nominativi: subjekt glagolske rečenice, subjekt i predikat imenske rečenice, subjekt pomoćnih glagola, subjekt čestice inna i njoj sličnih čestica, subjekt čestice ma i la Akuzativi: opći objekt, akuzativ mjesta i vremena, akuzativ uzroka ili svrhe

Nastavnik: vanr. prof. dr. Mejra Softić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: viši asist. mr. Mithat Jugo

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 60: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

60

Akuzativ stanja, akuzativ izuzimanja, akuzativ specifikacije, akuzativ pratnje Apozitivi: pojačanje, atribut, zamjena, apozicija, međusobno vezivanje Treći parcijalni – testiranje

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. eks katedra

2. prezentacije 3. gosti predavači

70 % 20% 10 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. esej (pisani rad + prezentacija) 2. test 3. završni ispit

10 % 30 % 60 %

2.3. Pisanje seminarskog rada: Studenti su dužni da u toku semestra pročitaju i prevedu manje poglavlje

književnog teksta te da ga na arapskom jeziku prezentiraju uz isticanje njegovih jezičkih osobenosti. 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

Muftić, T.: Gramatika arapskog jezika, Sarajevo, 1998. As’ad Nadiri: Nahw al-luga al-arabiyya, Bejrut, 1997. Hasanović, Bilal: Praktikum arapske gramatike, Zenica, 2006. Grupa autora: Al-‘Arabiyya li an-nāši’ īn, V, IV Rijad, 1983. Wright, W., A Grammar of the Arabic Language, I-II, Cambridge, 1955. Grupa autora: Al-‘Arabiyya bayn yadayk, Rijad, 2002.

3.2. Dodatna literatura

H. I. Hasan, Al-Muhtasar fi qawaid al-luga a-arabiyya, Kairo, 2009. Begović, A.: Arapski jezik za srednje škole, Sarajevo, 1997. Sikirić, Š., Pašić, M., Handžić, M.: Gramatika arapskog jezika II, 1984.

Page 61: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

61

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

INFORMATIKA Šifra : 04K02-080

Nivo: Dodiplomski Godina: II Semestar: III ECTS krediti: 4 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2P+2V Ukupan broj sati: 60

1. CILJ PREDMETA

Pružiti studentima osnovna znanja iz informatike u svrhu primjene programa za potrebe odgoja i obrazovanja. Upoznati studente sa principima korištenja računara u informacijskim sistemima u edukacijskoj znanosti.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Po uspješnom završetku predavanja i vježbi studenti će biti u stanju da: - koriste windows programski paket, a posebno Power point, Word i Excel, - unose i grafički prikazuju tabelarne podatke.

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme Informacione tehnologije i razvoj. Područja primjene. Budući trendovi. Računari i njihova primjena Uvod s osnovnim pojmovima Historijski pregled sredstava za obradu podataka. Generacije računara Predstavljanje podataka i programa u računaru Koncept računara i komuniciranje korisnik – računar Elementi hardvera Prvi parcijalni ispit Softver Informacioni i upravljački sistemi Organizacija i upravljanje podacima Računarske mreže Multimedija Rješavanje problema uz pomoć računara Grafičko predstavljanje podataka Drugi parcijalni ispit

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. prezentacije 10 % 80 %

Nastavnik: doc. dr. Dževad Burgić Konsultacije: putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: izbor u toku Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 62: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

62

3. radionica/grupni rad 10 % Učešće u ocjeni (bodovi)

2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo 2. praktičan rad/zadaće 3. prezentacije 4. usmeni ispit

10 45 15 30

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

PC RAČUNARI, Ćamil S. Šabanović Breza, 1996. Jurić, Ž.: Informatika 1-3, Sarajevo, Publishing, 2003. Lagumdžija, Z.: Informatika, Ekonomski fakultet, Sarajevo, 1999.

3.2. Dodatna literatura

Mujičić M., Lemeš S. i Heco E.: PC nije bauk III, Dom štampe, Zenica, 2001.

Page 63: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

63

IZBORNI PREDMETI

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

HIFZ KUR'ANA Šifra : 07K35-056

Nivo: Dodiplomski Godina: II Semestar: III ECTS krediti: 4 Status: Izborni Broj sati sedmično: 2 P + 2 V Ukupan broj sati: 60

1. CILJ PREDMETA

Cilj ovog kolegija jeste da se studentima koji pokazuju sklonost i talenat za pamćenje Kur'ana napamet omogući dodatno memoriranje određenih sura (Jusuf i Nur). Studentima se ukazuje na efikasno memoriranje Kur'ana, na osnovu provjerenih metoda, kao i na značaj hifza u islamu.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Očekuje se da će student pokazati sklonost za pamćenje Kur'ana napamet, dodatno memorisati određene sure (Jusuf i Nur). Studentu se ukazuje na efikasno memoriranje Kur'ana, na osnovu provjerenih metoda, kao i na značaj hifza u islamu.

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme Vrijednost učenja Kur'ana napamet u svjetlu Kur'ana i sunneta Historijski razvoj hifza. Načini čuvanja originalnosti Objave. Allahovo bdijenje nad Kur'anom i čuvanje od mogućih iskrivljivanja Nužnost kontinuiranog ponavljanja naučenog teksta Kur'ana Preduvjeti uspješnog memoriranja Kur'ana Opća pravila i temeljni principi za pamćenje Kur'ana: Iskrena namjera (ihlas) je uslov Božije pomoći na ovom putu. Pamćenje Kur'ana u mladosti. Odabir prigodnog termina Odabir prikladnog mjesta. Ovladavanjem pravilima tedžvida i melodijom u skladu sa priznatim kiraetima. Učenje iz istog Mushafa Provjeravanje pravilnosti naučenog teksta. Povezivanje naučenih dijelova u jednu cjelinu. Kontinuirano memoriranje je bolje od povremenog Učenje Kur'ana umjerenim tempom pri hifzu vrednije je od brzog. Koncentracija na slične ajete u Kur'anu. Redovno učenje (preslušavanje) pred muhaffizom (mentorom) Vizuelno pamćenje ajeta i poglavlja (položaj stranice, ajeta i ostalih karakterističnosti kur'anskog teksta). Stroga pokornost propisima islama i distanciranost od griješenja tokom hifza Sistematsko ponavljanje naučenog teksta. Razumijevanje naučenog teksta olakšava hifz

Nastavnik: vanr. prof. dr. Halil Mehtić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: viši asist. mr. Safet Husejnović

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 64: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

64

Prisustvo jake želje da se uspije u ovom poslu. Korištenje elektronskih audio sredstava tokom putovanja i u trenucima odmora Korištenje osobnih snimaka i njihovo preslušavanje. Prepisivanje naučenog teksta pojačava hifz. Provjeravanje naučenog teksta putem prigodnih kompjuterskih programa Stalno molenje Allaha za pomoć je veza kojom se kandidat dodatno snaži na putu savlavadavanja hifza. Prigodna dova Alejhisselamova za osnaženje memorije i protiv zaboravljanja Rekapitulacija svih oblasti

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. prezentacije 3. radionica/grupni rad

90 % 5 % 5 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo 2. esej (pismeni rad – prezentacija) 3. pismeni ispit 4. usmeni ispit

10 20 50 20

2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada: Obaveza je svakog redovnog studenta da izvrši određene aktivnosti i vidu istraživanja i prezentacije koji se izlažu u toku redovne nastave. Vanredni studenti će imati dodatna pitanja na završnom pismenom ispitu.

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

- Imam Nevevi: Adabi učenja Kur'ana, Sarajevo, 1997. - Safvet Halilović: Hifz – učenje Kur'ana napamet, Zenica, 2003. - Jahja el-Gavsani: Kako naučiti Kur'an napamet, Sarajevo, 1999. - Halil Mehtić, Najistaknutiji hafizi u vrijeme Vjerovjesnika, s.a.v.s., Zbornik radova IPF-a, br. III, Zenica, 2005.

3.2. Dodatna literatura

- Radovi iz oblasti hifza objavljeni u časopisu Novi horizonti itd. - Halil Mehtić, Vrijednost učenja kur'ana, Islamski pedagoški fakultet, Zenica, 2010.

Page 65: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

65

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

HADISKI TEKSTOVI Šifra : 07K35-010

Nivo: Dodiplomski Godina: II Semestar: III ECTS krediti: 4 Status: Izborni Broj sati sedmično: 2 + 2 Ukupan broj sati: 60

1. CILJ PREDMETA

U ovom kolegiju se obrađuje djelo „Buđenje ambicija“ od Ibn Redžeba el-Hambelija. Cilj je da se kroz 50 hadisa koji se obrađuju u ovome djelu, kao i njihove komentare obrade bitna područja islamskog učenja, a koja doprinose ispravnijem shvatanju osnovnih ciljeva islama.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Od studenta se očekuje da ovlada čitanjem i ispravnim razumijevanjem nekih od najpoznatijih hadisa iz poslaničke tradicije te mogućnostima njihove savremene interpretacije i inkorporiranja njihovih odgojno-obrazovnih poruka u procesima nastave islamske vjeronauke.

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Obrađivanje djela „Buđenje ambicija“: 3 hadisa sa komentarom – po redoslijedu 3 hadisa sa komentarom 3 hadisa sa komentarom 3 hadisa sa komentarom 3 hadisa sa komentarom 3 hadisa sa komentarom 3 hadisa sa komentarom 3 hadisa sa komentarom 3 hadisa sa komentarom 3 hadisa sa komentarom 4 hadisa sa komentarom 4 hadisa sa komentarom 4 hadisa sa komentarom 4 hadisa sa komentarom 4 hadisa sa komentarom

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. prezentacije 3. radionica/grupni rad

40 % 40 % 20 %

Učešće u ocjeni (bodovi)

Nastavnik: red. prof. dr. Šefik Kurdić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: dr. Esmir Halilović Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 66: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

66

2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo 2. esej/praksa/istraživanje 3. pismeni ispit 4. usmeni ispit

10 20 50 20

2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada:

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

- H. Mehmed Handžić: 40 hadisa sa komentarom, HO Tajjiba, Sarajevo, bez godine izdanja. - Hafiz Ebul-Feredž Zejnuddin Abdurrahman ibn Ahmed es-Selami ibn Redžeb el-Hanbeli, Buđenje ambicija, El-Kelimeh, Novi Pazar, 2006.

3.2. Dodatna literatura

- Buhari, Buharijina zbrika hadisa, prijevod i komentar: grupa autora, Visoki saudijski komitet, Sarajevo, 2009. - Muslim, Muslimova zbirka hadisa – sažetak, prijevod i komentar: dr. Šefik Kurdić, Kuća mudrosti, Zenica, 2004. - Tirmizi, Tirmizijina zbirka hadisa, prijevod i komentar: Mahmut Karalić, Elči Ibrahim-pašina medresa, Travnik, 1999.

Page 67: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

67

ČETVRTI SEMESTAR OBAVEZNI PREDMETI

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

KIRAET Šifra : 07K35-071

Nivo: Dodiplomski Godina: II Semestar: IV ECTS krediti: 3,5 Status: Obavezni Broj sati sedmično: P + V Ukupan broj sati: 60

1. CILJ PREDMETA

Cilj ovog kolegija jeste podučiti studente pravilnom interpretiranju Kur'ana časnog, kako bi kao budući nastavnici Islamske vjeronauke mogli da pravilno učenje Kur'ana (po tedžvidu) prenesu na učenike osnovnih i srednjih škola.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Očekuje se da će se student podučiti pravilnom interpretiranju Kur'ana časnog, kako bi kao budući nastavnik Islamske vjeronauke mogao, da pravilno učenje Kur'ana (po tedžvidu), prenese na učenike osnovnih i srednjih škola.

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme Hadisi o odlikovanosti pojedinih sura i ajeta u Kur’anu Brzina prilikom učenja Kur’ana: et-tahkir, et-tedvir i el-hadr. Kako su učili imami i karije u pojedinim kiraetima. Koliko iz Kur’ana učiti? Učenje Kur’ana s razmišljanjem. Učenje bez razmišljanja. Mišljenja nekih islamskih učenjaka Prilagođavanje glasa značenju ajeta. Ajeti na kojima se preporučuje spušatanje gasa. Učenje gledajući u Mushaf. Prekidanje učenja. Učenje napreskok Zastajanje prilikom učenja: dobrovoljno zastajanje, nužno zastajanje. Punovažno zastajanje Zadovoljavajuće zastajanje. Dobro zastajanje. Neprikladno zastajanje. Nastavljanje učenja nakon zastajanja Karakteristike mushafskog pravopisa i njihova komparacija sa pravilima tedžvida Vrste kiraeta: mutevtatir kiraeti, šazz kiraeti Biografije desetorice imama u kiraetu Smisao nejednakosti kiraeta i njihov značaj u razumijevanju Kur’ana. Koristi od različitosti kiraeta Učenja Kur'ana bolesnim osobama Učenje Kur’ana umrlim osobama. Da li je dozvoljeno učiti Kur'an za

Nastavnik: vanr. prof. dr. Halil Mehtić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: viši asist. mr. Safet Husejnović

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 68: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

68

materijalnu naknadu Kur’an u tradiciji bosanskih muslimana Neki oblici neprimjerenog učenja Kur’ana i najizraženije greške kod naših učača Rekapitulacija svih oblasti

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. prezentacije 3. radionica/grupni rad

90 % 5 % 5 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo 2. esej/praksa/istraživanje 3. pismeni ispit 4. usmeni ispit

10 20 50 20

2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada: Obaveza je svakog redovnog studenta da izvrši određene aktivnosti i vidu istraživanja i prezentacije koji se izlažu u toku redovne nastave. Vanredni studenti će imati dodatna pitanja na završnom pismenom ispitu. 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

- Kur'an časni - Halil Mehtić, Vrijednost učenja kur'ana, Islamski pedagoški fakultet, Zenica, 2010. - Zbornik radova Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu, br. 1, Sarajevo, 1989. - Imam en-Nevevi, Adabi učenja Kur'ana, Sarajevo, 1997. - Ćamil Silajdžić i Ibrahim Trebinjac, Tedžvid – pravilno učenje Kur'ana, Sarajevo, 1985.

3.2. Dodatna literatura

- Radovi iz oblasti kiraeta objavljeni u periodici (Glasnik, Takvim, Islamska misao, Muallim, Novi horizonti itd.)

Page 69: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

69

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

HADISKE TEME Šifra : 07K35-043

Nivo: I ciklus Godina: II Semestar: IV ECTS krediti: 4,5 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2 + 2 Ukupan broj sati: 60

1. CILJ PREDMETA

U ovom modulu obrađuje se djelo „ ES-SUNEN, “ tom V, od Imama Et-Tirmizija, odnosno posebno se izučava poglavlje o lijepom ponašanju i adabima. Budući da Islamski pedagoški fakultet, pored obrazovnog, posebno naglašava pedagoški karakter i formu, izučavanje hadisa u ovom semestru, pored obrazovne, imat će naglašenu odgojno-pedagošku dimenziju. U ovom kolegiju će se posebno aktualizirati hadisi koji tretiraju kulturu ponašanja i u sebi sadrže odgojno-pedagoške mjere, što će studentima uveliko pripomoći u njihovom budućem pedagoškom radu sa djecom i drugima. U tom cilju posebno će se osvijetliti pedagoške metode posljednjeg Allahovog poslanika, Muhammeda, s.a.v.s.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Studenti u ovome modulu imaju priliku i obavezu da nauče pravilno čitanje hadisa, njihovo osnovno prevođenje i poimanje, što će se postići, uz pomoć nastavnika, kroz čitanje izvornika ovoga djela i korištenje stručnih komentara na arapskom jeziku. Također, student će obraditi jedno značajno poglavlje iz oblasti hadisa na tradicionalan način te se time dodatno profilirati i vezivati za vjerovjesničku tradiciju i njezinu svevremenost i aktuelnost. Time se osposobljavaju da razumijevaju propise u njihovom pravom duhu kao i čuvanje pozitivnih moralno-tradicijskih vrijednosti našeg naroda koje su ukorijenjene u ovoj tradiciji.

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme Kitabu-l-isti’zan. Selam i pravila u vezi s tim Učenje stranih jezika. Korespondencija sa nemuslimanima Pečaćenje pisma. Rukovanje. Grljenje i ljubljenje prilikom susreta Kitabu-l-edeb. Kihanje. Zijevanje. Ponašanje u društvu Skraćivanje brkova. Ležanje na leđma. Naslanjanje prilikom sjedenja Zabrana perika i tetovaže. Namirisavanje ljudi i žena. Čistoća i higijena. Poglavlje o bojama. Zabrana sašaptavanja dvojice u prisustvu treće osobe Imena. Zabrana davanja imena koje ima ružno značenje REKAPITULACIJA/TEST

Nastavnik: red. prof. dr. Šefik Kurdić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: dr. Esmir Halilović Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 70: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

70

Promjena imena koje sadrži ružno značenje. Imena koja je imao Vjerovjesnik, s.a.v.s. Skrivanje stidnih mjesta. Obaranje pogleda Čuvanje od moralne anarhije Obećanje Zabrana ulaska tuđim ženama bez dozvole njihovih muževa Hadisi o poeziji Drugi hadisi o lijepom ponašanju

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. prezentacije 3. radionica/grupni rad

40 % 40 % 20 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo 2. esej/praksa/istraživanje 3. pismeni ispit 4. usmeni ispit

10 20 50 20

2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada:

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

- Tirmizi, ES-SUNEN, tom V, str. 50-132; Daru-l-kutubi-l-’arebijje, Bejrut, 1987. - El-Mubarekfuri, TUHFETU-L-AHVEZI, tom VII, str. 460-528 i tom VIII, str. 3-151; Daru-l-fikr, Bejrut.

3.2. Dodatna literatura

- El-Buhari, Knjiga o edebu, Islamski kulturni centar, Mostar, 2009. - Sunen/Džami' Et-Tirmizi od Ebu 'Isa et-Tirmizija (Tirmizijin džami – sunen: Tirmizijina zbirka hadisa,), prijevod i komentar: Mahmut Karalić, Elči Ibrahim-pašina medresa, 2001. god.

Page 71: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

71

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

ŠERIJATSKO PORODIČNO PRAVO Šifra : 07K35-051

Nivo: Dodiplomski Godina: II Semestar: IV ECTS krediti: 4,5 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 3P+1V Ukupan broj sati: 60

1. CILJ PREDMETA

Cilj ovog predmeta jeste da upozna studente sa mjestom, ulogom i statusom braka i porodice u islamu, šerijatskim propisima koji se odnose na uspostavu bračne zajednice, pravima i obavezama supružnika u braku, razvodom i starateljstvom nad maloljetnom djecom. Navedene teme će biti ilustrirane sudskom praksom Vrhovnog šerijatskog suda i komparirane s važećim Porodičnim zakonom u FBiH, s posebnim osvrtom na mogućnost primjene šerijatskih propisa o braku u kontekstu evropske pravne regulative.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Očekuje se da će student razumjeti intencije šerijatskih propisa o braku, njihovu suštinu i formu i da će na osnovu takve spoznaje biti u stanju da ih kompetentno i naučno tumači u komparaciji sa važećim Porodičnim zakonom FBiH.

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme Personalno pravo; važnost i definicija braka, Status braka u Šerijatu, Paralela između odnosa muškarca i žene u džahilijetu i savremenom dobu, Formalni uvjeti za brak: materijalni i nematerijalni, Izbor supružnika, Zaruke, Problematika kašnjenja u zasnivanju bračne zajednice, Vjenčanje, Svatovi, Svadba, Naši običaji u svjetlu šerijatskih propisa, Uvjeti za sklapanje braka, Status privremenog braka, Status braka oslobađanja, Stalne bračne zabrane: srodstvo po krvi, mlijeku i tazbinstvu, Privremene bračne zabrane, Zajednička i pojedinačna prava supružnika, Mehr, Ruho, Izdržavanje, Poligamija, Mješoviti brak, Prekid braka: vrste, praksa i sunnet u pogledu razvoda, Talak, Poništenje bračnog ugovora (feskh), Sporazumni prekid braka (khul’), Propisi o ilaʼu, ziharu i li’anu, Propisi o ’iddetu, Briga o maloljetnoj djeci (hadana), Izdržavanje (en-nefekat),

Nastavnik: prof. dr. Šukrija Ramić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail:

Page 72: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

72

Analiza Porodičnog zakona u FBiH

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. prezentacije 3. radionica/grupni rad

50 % 40 % 10 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. esej (pisani rad + prezentacija+istraživanje) (za redovne studente) 2. test – pismeni ispit (za redovne studente) 3. završni pismeni ispit

20 20 60 (+40 za vanredne studente)

2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada: Obaveza je svakog redovnog studenta da izvrši određenje aktivnosti u vidu istraživanja i prezentacije koji se izlažu u toku redovne nastave. Vanredni studenti će umjesto tih aktivnosti imati dodatna pitanja na završnom pismenom ispitu koja nose 40 bodova. 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

1. Ibrahim Džananović, Primjena šerijatskog porodičnog prava kroz praksu Vrhovnog šerijatskog suda u 1914-1946, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 2004, 2. Abdulhamid Mahmud Tuhmaz, Hanefijski fikh, tom II, izdavač Haris Grabus, Sarajevo, 2003, 3. Abdulah Škaljić, Ženitbeni zakon "Hukuki aile kararnamesi”, El-Hidaje, Sarajevo, 1945.

3.2. Dodatna literatura

1. Mehmed Begović, Šerijatsko bračno pravo, Beograd, 1936, 2. Hasib Muratbegović, Tumač propisa hanefitskog mezheba o ženitbi, obitelji i nasljedstvu, Zagreb, 1941. (nalazi se u GHB biblioteci i biblioteci FIN-a), 3. Sejjid Sabiq, Fikhu-s-sunne, Libris, Sarajevo, 2004, 4. Ibrahim Džananović, Odsutnost i nestalost muža kao razlog za rastavu braka, Takvim 1997, Udruženje Ilmijje BiH, Sarajevo, 1996, str. 31-43, 5. Porodični zakon FBiH. 6. Radovi o navedenim temama objavljeni u periodici Islamske zajednice u BiH.

Page 73: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

73

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

TEORIJA NASTAVE Šifra: 04K04-079

Nivo: Dodiplomski Godina: II Semestar: IV Broj ECTS kredita: 5 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2P+2V+1Pr Ukupan broj sati: 30+30=60

1. CILJ KOLEGIJA

Cilj je kolegija da se studenti upoznaju sa pojmom i predmetom didaktike; da upoznaju teorijskometodološku utemeljenost didaktike i temeljne didaktičke pojmove; da se upoznaju sa didaktičkim sistemima obrazovanja i nastave s kritičkim i kreativnim odnosom prema didaktičkoj teoriji i praksi; da se upoznaju s elementima nastavne situacije i drugih odgojno-obrazovnih situacija; da se upoznaju s procesom planiranja i programiranja nastave i da se osposobe za izradu nastavnog programa; da se upoznaju sa fazama nastavnog procesa i artikulacijom pojedine nastavne situacije; da se upoznaju sa načelima, metodama, tehnologijom i medijima u nastavi i učenju; da se osposobe za transfer i interferenciju spoznaja iz didaktike na različite situacije nastave i odgojno-obrazovnih procesa.

1.1. Ishodi učenja

Nakon izvršenih studijskih obaveza studenti će biti sposobni: – identificirati didaktiku kao pedagošku disciplinu, te njen odnos prema «susjednim» znanostima, – identificirati odnos didaktike i metodike, – čitati i razumjeti program i plan nastave islamske vjeronauke, te strukture programa, – pripremiti i realizirati područja programa, nastavnih cjelina i nastavnih jedinica, – identificirati nastavne ciljeve (spoznajne, doživljajne, djelatne), – voditi nastavnu evidenciju, – pripremiti, realizirati i evaluirati nastavni proces, – primijeniti različite didaktičko-metodičke odluke, – primijeniti različite postupke vrednovanja i procjenjivanja znanja, – koristiti različite oblike nastave, nastavne postupke, metode i pomagala u realizaciji nastave.

1.2. Predmeti koji su preduvjet za polaganje

Uvjet za polaganje ispita iz Teorije nastave su položeni ispiti iz kolegija Opća pedagogija i Školska pedagogija.

1.3. Osnovne tematske

SEDMICA TEMA 1. sedmica Predmetna i metodološko-epistemološka utemeljenost

Nastavnik: doc. dr. Izet Pehlić Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: viši asist. mr. Selvedin Delić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 74: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

74

jedinice koje se obrađuju

didaktike 2. sedmica Temeljni didaktički pojmovi, didaktičke teorije, pravci,

modeli i sistemi 3. sedmica Tipovi nastavnika i komunikacijski proces u nastavi 4. sedmica Obrazovanje i nastava (ciljevi, zadaci – ishodi učenja i

sadržaji; zakoni i zakonitosti, zakonite tendencije) 5. sedmica Odgojno-obrazovne i nastavne situacije 6. sedmica Nastavni plan, program i curriculum 7. sedmica Planiranje i programiranje nastave (strukturiranje

curriculuma) 8. sedmica Makro i mikro organizacija obrazovanja i nastave 9. sedmica Didaktički ciklus i njegove etape (pripremanje,

realizacija i evaluacija nastave i obrazovanja) 10. sedmica Artikulacija situacije učenja i nastave 11. sedmica Didaktički principi u procesu nastave i učenja 12. sedmica Didaktičke metode nastave i učenja 13. sedmica Socijalni oblici rada u nastavi i učenju 14. sedmica Tehnologija i mediji obrazovanja i nastave 15. sedmica Pismeni ispit i završna evaluacija kolegija

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. prezentacije

2. razgovor i diskusija 80% 20%

Učešće u ocjeni (%) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo nastavi 2. didaktička praksa 3. seminarski rad 4. pismeni ispit 5. prezentacija

10 % 20 % 15 % 50 % 5 %

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

− Bognar, L., Matijević, M. (2002), Didaktika. Zagreb: Školska knjiga.

− Ćatić R. (2003), Osnovi didaktike. Zenica: Pedagoški fakultet. − Jelavić, F. (1998), Didaktika. Jastrebarsko: Slap.

3.2. Dodatna literatura

− Bezić, K., Strugar, V. (1998), Učitelj za treće tisućljeće. Zagreb: HPKZ.

− Grgin, T. (1994). Školska dokimologija. Jastrebarsko: Naklada Slap.

− Grgin, T. (2001), Školsko ocjenjivanje znanja. Jastrebarsko: Slap. − Jensen, E. (2003), Super-nastava. Zagreb: Educa. − Klafki, Schultz, Cube, Mooler, Winkel, Blankertz. (1993),

Didaktičke teorije. Zagreb: Educa. − Kyriacou, C. (1995), Temeljna nastavna umijeća. Zagreb:

Educa. − Marsh, J. C. (1994) Kurikulum: temeljni pojmovi. Zagreb:

Page 75: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

75

Educa. − Matijević, M. (2002), Alternativne škole – didaktičke i pedagoške

koncepcije. Zagreb: Tipex. − Meyer, H. (2002), Didaktika razredne kvake. Zagreb: Educa. − Pastuović, N. (1999), Edukologija. Zagreb: Znamen. − Slatina, M. (1998), Nastavni metod. Sarajevo: Filozofski

fakultet Univerziteta u Sarajevu. − Stoll, L., Fink, D. (2000), Mijenjajmo naše škole: Kako

unaprijediti djelotvornost i kvalitetu škola. Zagreb: Educa. − Terhart, E. (2001), Metode poučavanja i učenja. Zagreb: Educa.

Napomena: U okviru kolegija Teorija nastave studenti izvode didaktičku praksu u osnovnoj školi u trajanju od 15 sati.

Page 76: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

76

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

OSNOVI ISLAMSKE UMJETNOSTI I ESTETIKE Šifra : 07K34-039

Nivo: Dodiplomski Godina: II Semestar: IV ECTS krediti: 4,5 Status: Obavezni Broj sati sedmično: P2 + V2 Ukupan broj sati: 60

1. CILJ PREDMETA

Cilj predmeta je upoznati studente sa osnovnim pojmovima i znanjima iz islamske umjetnosti i estetike.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Instrumentalne komp. (sposobnost analize i sinteze; temeljno opće znanje iz područja umjetnosti i kulture, uvažavanje rezličitosti i multikulturalnosti); sistemske komp. (razumijevanje stranih kultura i zemalja).

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme 1. Uvod u studij islamske umjetnosti i estetike; objašnjenje pojmova: umjetnost, estetika, lijepo, ljepota, islamska umjetnost, islamska estetika, arapsko estetsko-umjetničko nazivlje 2. Osobenost islamske umjetnosti, ishodišta islamske umjetnosti, hijerarhija ikoničnih i anikoničnih umjetnosti 3. Dva toka umjetnosti (grčko-rimski i semitsko-monoteistički tok), umjetnost slike i umjetnost znaka 4. Rana islamska umjetnost; Ka'ba – prototipsko djelo islamske umjetnosti; razvoj islamske umjetnosti u doba Umejada 5. Uvod u razumijevanje islamske arhitekture; Kupola na stijeni i al-Aksa kompleks 6. Al-Velid I i Velika džamija u Damasku; Džamija Ukbe ibn Nafija u Kajrevanu 7. Islamski grad (porijeklo, razvoj, karakteristike, tipovi); Medina, Basra, Kufa, Damask, Jerusalim, Bagdad, Fustat, Kajrevan, Samara 8. Islamska umjetnost u doba Abasida – rani period; umjetnost i arhitektura starog Bagdada; umjetnost Samare, nagovještaj arabeske; Malvija džamija u Samari 9. Razvoj islamske umjetnosti na Magrebu: Maroko, Al-Andalus; Velika džamija u Kordovi 10. Karakteristike islamske umjetnosti u Španiji; sakralna arhitektura i arhitektura dvoraca; Alhambra, umjetnost vrta; mudehar stil 11. Umjetnost Seldžuka; islamska umjetnost u postmongolskom periodu – Ilhanidi 12. Islamska umjetnost u doba posljednjih velikih carstava: Safavidi i Veliki Moguli; Isfahan: Midani-Šah, Šah Lutfulahova džamija; Šah

Nastavnik: vanr. prof. dr. Nusret Isanović

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail:

Page 77: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

77

Abasova džamija; Umjetnost Velikih Mogula; džamije i mauzoleji; Tadž Mahal 13. Islamska umjetnost u doba Osmanlija; uticaji seldžučke i bizantske umjetnosti; periodi i glavni stilovi; Neimar Sinan i njegova najznačajnija djela (Šah Zade džamija, Sulejmanija džamija, Selmija džamija) 14. Islamska umjetnost u Bosni i Hercegovini; džamije, bosanska kuća, hamami, hanovi, karavansaraji, bezistani, zanatstvo; potkupolne i četverovodne džamije; Begova džamija; Aladža džamija u Foči, Ferhadija džamija u Banjaluci 15. Islamska kaligrafija (zasnivanje, estetski razvoj arapskog pisma, stilovi; glavni kaligrafi; Ibn Mukle i al-aklam al-site; arabeska

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. prezentacije 3. konsultativna nastava

65 % 30 % 0,5 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo 2. esej/praksa/istraživanje 3. pismeni ispit 4. završni ispit

10% 20% 10% 60%

2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada:

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

– Katarina Oto-Dorn: Islamska umetnost, Novi Sad, 1972. – Husref Redžić: Studije o islamskoj arhitektonskoj baštini, Veselin

Masleša, Sarajevo, 1983. – Nusret Isanović: Razumijevanje islamske umjetnosti, IPF u

Zenici i El-Kalem Sarajevo, Sarajevo, 2009. – Alija Bejtić: Ideja lijepog u izvorima islama, u: Prilozi za

orijentalnu filologiju, XXIV, Sarajevo, 1974. (str. 33-55). 3.2. Dodatna literatura

– Annemarie Schimel: Odgonetanje Božijih znakova, El-Kalem, Sarajevo, 2001.

Page 78: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

78

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

BOSANSKI JEZIK II Šifra : 04K03-223

Nivo: Dodiplomski Godina: II Semestar: IV ECTS krediti: 4,5 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2 P+2 V Ukupan broj sati: 60

1. CILJ PREDMETA

Stjecanje novih znanja o standardnom bosanskom jeziku (morfemsko-morfološki, leksičko-semantički, sintaksički nivo) i nadgradnja postojećeg znanja tako da se na njemu može temeljiti dalje usvajanje znanja u jezički orijentiranim kolegijima

1.1. Predmeti koji su preduvjet za polaganje

Bosanski jezik I

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Poslije realiziranih predavanja i vježbi i poslije okončanog ispita studenti:

– vladaju osnovnim pojmovima iz gramatike bosanskog jezika, – vladaju osnovama norme standardnog bosanskog jezika na

morfemsko-morfološkom, leksičko-semantičkom i sintaksičkom nivo,

– savladali su tehnike učenja savremenog bosanskog jezika, – znaju primijeniti savremenu tehnologiju u procesu usvajanja

bosanskog jezika kao nastavnog jezika, – osposobljeni su da primijene stečeno znanje u nastavnom radu

sa djecom, kao i u svakodnevnim životnim situacijama, odnosno u komunikaciji na akademskom nivou.

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

SEDMICA TEMA 1. sedmica Morfologija, morfem, riječ 2. sedmica Tvorba riječi 3. sedmica Gramatičke kategorije riječi 4. sedmica Gramatičke kategorije oblika riječi 5. sedmica Promjenljive vrste riječi; Deklinacija, konjugacija i

komparacija 6. sedmica Glagolski oblici 7. sedmica Nepromjenljive vrste riječi 8. sedmica Prvi parcijalni ispit 9. sedmica Leksikologija i leksikografija 10. sedmica Sintaksa i sintaksičke jedinice; Rečenični dijelovi 11. sedmica Proste i složene rečenice; Nezavisnosložene i

Nastavnik: vanr. prof. dr. Hazema Ništović

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: viši asist. mr. Amina Pehlić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 79: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

79

zavisnosložene rečenice 12. sedmica Red riječi u rečenici 13. sedmica Vezani tekst; Povezivanje rečenica u diskursu; Konektori 14. sedmica Drugi parcijalni ispit 15. sedmica Završna evaluacija kolegija

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. prezentacije 70 % 30 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo 2. esej/osvrt/istraživački rad/ prezentacija 3. pismeni ispit 4. usmeni ispit

10 10 30 50

2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada: Obaveza studenta je da izabere jednu od ponuđene tri aktivnosti koju će realizirati (pisanje eseja, osvrta, istraživačkog rada ili prezentaciju određenog nastavnog sadržaja u okviru kolegija).

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

Čedić, I. (2001). Osnovi gramatike bosanskog jezika. Sarajevo: Institut za jezik. Jahić, Dž., Halilović, S., Palić, I. (2000). Gramatika bosanskoga jezika. Zenica: Dom štampe.

3.2. Dodatna literatura

Muratagić-Tuna, H. (2005). Bosanski, hrvatski, srpski aktuelni pravopisi (sličnosti i razlike). Sarajevo: Bosansko filološko društvo.

Page 80: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

80

IZBORNI PREDMETI

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

TEFSIRSKI TEKSTOVI Šifra : 07K35-072

Nivo: Dodiplomski Godina: II Semestar: IV ECTS krediti: 3,5 Status: Izborni Broj sati sedmično: 1P + 3V Ukupan broj sati: 60

1. CILJ PREDMETA

Cilj predmeta je upoznati studente sa značenjima i sadržajem kur'anske sure Jusuf, koja obiluje izrazitim odgojnim elementima za mlade. U vremenima otuđenosti i raznih ovisnosti koje ispoljava savremeni čovjek, a naročito omladina, kur'ansko kazivanje o Božijem vjerovjesniku Jusufu (biblijski Josip) nudi veoma inspirativne i korisne sadržaje.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Nakon odslušanog kolegija Tefirski tekstovi studenti će: - poznavati tumačenje kur'anske sure Jusuf, koja u sebi sadrži izuzetno važne odgojne poruke; - imati važne pedagoške motive u radu sa mladima; - poznavati bitne odlike i obilježja kur'anskog odgojnog modela.

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme Uvod u suru Jusuf Iskušenje s braćom, zavist i odvajanje od porodice Bunar i ropstvo Iskušenje s Azizovom ženom Tamnica i da'vetski angažman u zatvoru Snovi i njihova značenja Rekapitulacija Iskušenja vlasti Susret s braćom Jusuf, a.s., kao paradigma mladima Mladi i rad, pouka iz kazivanja o Jusufu, a.s. Odgojna dimenzija sure Jusuf Etika odgovornosti u svjetlu sure Jusuf Afirmacija univerzalnih vrijednosti Rekapitulacija svih oblasti

Nastavnik: red. prof. dr. Safvet Halilović

Konsultacije: iza nastave (vidjeti raspored)

E-mail: [email protected]

Saradnik: viši asist. mr. Mensur Valjevac

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 81: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

81

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanja 2. prezentacije

80 % 20 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. esej (pisani rad + prezentacija) 2. prisustvo, konsultacije, aktivnosti 3. završni usmeni ispit

10 % 30 % 60 %

2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada: Obaveza svih studenata (redovnih i vanrednih) jeste da izvrše određene aktivnosti u vidu pisanja eseja i njegove prezentacije. Teme se dobivaju na početku semestra, u dogovoru sa profesorom i asistentom. 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

Ibn Kesir: Tefsir, skraćeno izdanje, Visoki saudijski komitet, Sarajevo, 2002; Sejjid Kutb: U okrilju Kur'ana, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 1999; Se’id Havva: El-Esas fi et-tefsir, Darusselam, Kairo, 1989.

3.2. Dodatna literatura

Amr Halid: Jusuf, a.s. – pouke i savjeti, preveo s arapskog Mehmed Kudić, Cazin, 2005.

Page 82: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

82

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

UČENJE JUDAIZMA I KRŠĆANSTVA Šifra: 07K35-035

Nivo: Dodiplomski Godina: II Semestar: IV ECTS krediti: 3,5 Status: Izborni Broj sati sedmično: 2P+2V Ukupan broj sati: 60

1. CILJ PREDMETA

Upoznavanje studenata sa nastankom i sadržajem judaizma i kršćanstva, te sa njihovim načelima, doktrinama, obredima i običajima

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Očekuje se da će studenti nakon odslušanog predmeta Učenje judaizma i kršćanstva unaprijediti sljedeće kompetencije:

– Studenti će ovladati osnovnim pojmovima, terminologijom, obredima i običajima judaizma i kršćanstva;

– Imat će predstavu o povijesnom nastanku Starog i Novog zavjeta;

– Studenti će kroz debatu i diskusiju razvijati svoje sposobnosti i izgrađivati vlastite stavove i mišljenja o religijskim slobodama;

– Ovladat će bitnim elementima starozavjetne i novozavjetne biblijske misli;

– Bit će osposobljeni da samostalno istražuju stručna i znanstvena djela, te da prate stručnu literaturu.

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme 1. Upoznavanje sa predmetom, potrebe i osnovni izvori 2. Stari zavjet, nastanak, sadržaj 3. Talmud, nastanak, sadržaj, uloga Talmuda u judaističkoj

doktrini 4. Osnovne dogme judaizma 5. Osnovne dogme judaizma 6. Savremena judaistička misao 7. Rekapitulacija/Test 8. Novi zavjet, definicija i nastanak 9. Osnovne dogme kršćanstva, trojstvo, svetost crkve 10. Duh sveti, uskrsnuće 11. Kršćanski obredi, krštenje, euharistija 12. Ispovijest, svetost križa 13. Odabrani citati Novog zavjeta 14. Savremeni tokovi kršćanske teologije

Nastavnik: red. prof. dr. Zuhdija Adilović

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: asist. Amel Sarajlić Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 83: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

83

15. Rekapitulacija svih oblasti 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. prezentacije 3. radionica/grupni rad

60% 30% 10%

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo 2. esej/praksa/istraživanje 3. pismeni ispit 4. usmeni ispit

10 20 50 20

2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada: Studenti će tokom slušanja imati obavezu: – napisati jedan esej na odabranu temu, i/ili – napisati jednu kritičku studiju (do 5 stranica), prosudbu nekog istraživačkog

fenomena. Teme se biraju u saglasnosti sa nosiocem kolegija. 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

– B. A. Cisarž: Osnovi hrišćanskog učenja, Beograd, 1976. – H. Pekarić – Dino: Sljedbenici Knjige, Tuzla, 2003. – Eugen Werber: Talmud, Otokar Krešovani – Rijeka. – Adnan Silajdžić: Kršćanstvo – objava, vjera, teologija. – Mustafa Šahin: Kršćanstvo, U. G. Pravi put muslimana –

Sarajevo, Zenica, 2009. 3.2. Dodatna literatura

– Judaizam, hrestomatija, priredio prof. dr. Rešid Hafizović. – Roger Garaudy: Mitovi utemeljitelji izraelske politike. – Biblija, izdanje biblijskog društva. – Evanđelje po Barnabi.

Page 84: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

84

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

OSNOVE PERZIJSKOG JEZIKA Šifra : 07K36-012

Nivo: Dodiplomski Godina: II Semestar: IV ECTS krediti: 3,5 Status: Izborni Broj sati sedmično: 2P+2V Ukupan broj sati: 60

1.CILJ PREDMETA

Cilj je upoznati studente sa osnovama ortografije, fonetike, morfologije i sintakse perzijskog jezika kako bi ovladali elementarnim vještinama prepoznavanja i razumijevanja tekstova i dijaloga na tom jeziku.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Studenti će aktivnim sudjelovanjem u realizaciji ovog kolegija ovladati osnovnim gramatičkim i ortografskim pravilima perzijskog jezika, te će na temelju stečenog znanja moći razumijevati jednostavne rečenične forme perzijskog jezika.

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme Klasifikacija, historijat, specifičnosti i značaj perzijskog jezika u razvoju globalne svjetske civilizacije i njegovog doprinosa obogaćivanju svjetske književnosti i duhovnosti Predstavljanje osnovnih pravila ortografije i fonetike perzijskog jezika uz pojašnjavanje određenih specifičnosti u vezi s izgovorom i pisanjem Nastavak upoznavanja studenata sa osnovama ortografije i fonetike perzijskog jezika i praktično uvježbavanje savladanih vještina Konstrukcija perzijske rečenice. Subjekat, predikat i raspored riječi u rečenici Vrste riječi u perzijskom jeziku, artributska i genitivna veza. Brojevi Vrste i konjugacija zamjenica i upoznavanje sa nekim osnovnim glagolima perzijskog jezika Rekapitulacija/Test Različite podjele glagolskih vremena u perzijskom jeziku. Upoznavanje sa infinitivom, prezentskom i preteritskom osnovom glagola Složena glagolska vremena, imperativ, kondicional, imperfekat, pluskvamperfekat, futur I, futur II ... Vrste i tvorba riječi u perzijskom jeziku. Formiranje riječi uz pomoć glagolskih osnova, prefiksa, sufiksa, afiksa, interfiksa, pridjeva itd. Različite vrste pridjeva, priloga i priloški. Značaj i uloga prijedloga za formiranje rečenice u perzijskom jeziku Izražavanje roda, broja i padeža u perzijskom jeziku. Određeni i

Nastavnik: doc. dr. Elvir Musić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail:

Page 85: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

85

neodređeni vid riječi u rečenici Pasiv i aktiv i u perzijskom jeziku i njihova uloga u formiranju rečenice Vrste rečenica: upitna, potvrdna, kondicionalna, zaključna, isključna .... Rekapitulacija svih oblasti

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. prezentacije 3. radionica/grupni rad

80 % 10 % 10 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo 2. esej/praksa/istraživanje 3. pismeni ispit 4. usmeni ispit

10 20 50 20

2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada: Pisanje eseja će biti usmjereno ka pružanju podrške studentima u upoznavanju s

referentnom literaturom u oblasti perzijskoga jezika. 3. LITERATURA 3.1.Obavezna literatura

Taqi Purnamdarian, Udžbenik perzijskog jezika, prijevod Udruženje studenata perzijskog jezika, Sarajevo, 2001. Jadollah Samareh, Azfa, knjiga 1 i 2, Teheran, 1988. Šaćir Sikirić, Gramatika perzijskog jezika, Sarajevo, 1952.

3.2.Dodatna literatura

Gilbert Lazard, A Grammar of Contemporary Persian, Mazda Publishers, Costa Mesa, California and New York, 1992. Hasan Enveri, Hasan Ahmedi Givi, Dastūr-e zabān-e fārsī, knjiga 1 i 2, Teheran, 1996. Srpskohrvatsko-perzijski rječnik, Ambasada Islamske Republike Iran, Beograd, 1990.

Page 86: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

86

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

OSNOVE TURSKOG JEZIKA Šifra : 07K36-013

Nivo: Dodiplomski Godina: II Semestar: IV ECTS krediti: 3,5 Status: Izborni Broj sati sedmično: 2+2 Ukupan broj sati: 4

1. CILJ PREDMETA

Potrebno je osposobiti studenta za čitanje, pravilno pisanje i razumijevanje manjih tekstualnih cjelina kroz različite govorne situacije i dijaloge iz svakodnevnog života. Predviđeno je usvajanje osnovnog znanja o historiji turskog jezika i klasifikaciji turkijskih jezika kao i ovladavanje grafijskim sistemom turskog jezika. Jedan od ciljeva je usvojiti osnovne pojmove i termine iz oblasti turkologije; ovladati temeljnim fonetsko-fonološkim zakonitostima i pojavama. Omogućiti studentima sticanje uvida u morfološke karakteristike turskog jezika.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

– Student će ovladati potrebnim fondom naučenih izraza, koncipiranim vokabularom i pregledno postavljenim gramatičkim strukturama, kao i steći kognitivne sposobnosti razvijanja vještina slušanja, govora, čitanja i pisanja.

– Student će usvojiti osnovne pojmove i termine iz oblasti turkologije i moći intepretirati kraće sadržaje.

– Student će se moći snalaziti u svakodnevnim govornim situacijama.

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme 1. Historijski razvoj turskog jezika 2. Standardni jezik i njegova ortografska norma 3. Fonetika i fonologija. Glas. Fiziološka i akustička svojstva glasova u turskom jeziku 4. Samoglasnici (vokali). Konsonanti. Sonanti. Vokalna harmonija 5. Vrste riječi u turskom jeziku. Imenice, zamjenice, pridjevi, brojevi, glagoli 6. Turske genitivne veze 7. Prvi parcijalni ispit 8. Postpozicije. Prilozi, veznici 9. Glagoli. Pomoćni glagoli imek, etmek, eylemek, olmak 10. Jednostavna (osnovna) glagolska vremena: prezent na -(i)yor 11. Glagolski načini: imperativ, optativ, necesitativ, kondicional 12. Perfekt na -di 13. Futur na -(y)acak

Nastavnik: doc. dr. Edina Solak Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail:

Page 87: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

87

14. Drugi parcijalni ispit 15. Završna evaluacija kolegija

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. prezentacije 3. radionica/grupni rad

60 % 40 % __ %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo 2. esej/praksa/istraživanje 3. pismeni ispit 4. usmeni ispit

10 20 50 20

2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada: Student će u toku nastave prezentirati temu iz programa u dogovoru sa nastavnikom.

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

E. Čaušević: Gramatika suvremenoga turskog jezika, Zagreb, 1996. S. Đinđić: Udžbenik turskog jezika, Beograd, 1996. M. Teodosijević: Turski jezik u svakodnevnoj komunikaciji, Beograd, 2004. A. Gadžo-Kasumović: Priručnik osmanskog jezika, Sarajevo, 1991. Ankara Üniversitesi: Yeni Hitit (Yabancılar için Türkçe ders kitabı), Ankara, 2011. K. Aykut: Turske postpozicije – „reči bez značenja“, Beograd, 2007. N. Karaman: Türkçe öğrenelim, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2003.

3.2. Dodatna literatura

Lewis, G.L.: Turkish Grammar, Oxford 1997. Šira literatura daje se studentima uz obradu pojedinih tema. Literatura može da se inovira početkom svake akademske godine.

Page 88: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

88

PETI SEMESTAR OBAVEZNI PREDMETI

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

SAVREMENE FIKHSKE TEME Šifra : 07K35-050

Nivo: Dodiplomski Godina: III Semestar: V ECTS krediti: 4 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 3P + 1V Ukupan broj sati: 60

1. CILJ PREDMETA

Cilj ovog predmeta jeste upoznati studente sa islamskim institucijama u Evropi i svijetu koje se institucionalno bave šerijatskopravnom problematikom, zatim sa učenjima islamske pravne nauke o nekim aktuelnim pravno-etičkim problemima savremenog svijeta u području ekonomskog i bankarskog poslovanja, medicine, problematike muslimanskih manjina i savremenih društveno-pravnih pitanja s posebnim akcentom na primjenu tih učenja u kontekstu evropske pravne regulative.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Očekuje se da će student razumjeti intencije šerijatskih propisa u vezi sa savremenim fikhskim temama, da će razumjeti suštinu i formu tih propisa i da će na osnovu takve spoznaje biti u stanju da isto kompetentno i naučno tumači.

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme Islamske institucije u Evropi i svijetu koje daju šerijatskopravne odgovore i rješenja za savremena pitanja iz različitih sfera ljudskog života i djelovanja, Savremene poslovne transakcije: Islamski principi halala i harama, O kamati i beskamatnoj ekonomiji, Imovinske transakcije u islamu, Islamsko bankarstvo: Islamske banke u Evropi i svijetu – počeci i razvoj, Mušareka i mudareba kao načini finansiranja, Finansiranje stanokupnje na bazi umanjujuće mušareke, Murabeha, Idžara, Selem i istisna, Islamski investicioni fondovi, Tewerruq, Tekaful- islamski način osiguranja, Primjena islamskih pravnih principa u ugovornom pravu BiH. Savremena medicinska pitanja: Planiranje porodice, Kontracepcija u islamu, Biotehnološko roditeljstvo, Abortus, Genetički inženjering, Kloniranje, Transplantacija organa, Banke za

Nastavnik: red. prof. dr. Šukrija Ramić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail:

Page 89: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

89

ljudske organe i mlijeko, Plastična hirurgija, Eutanazija, Šeriatsko-pravne posljedice medicinske dijagnoze o smrti mozga, Droga u svjetlu šerijatskopravnih propisa, Problem AIDS-a u svjetlu šerijatskopravnih propisa. Savremena društveno-pravna pitanja: Život muslimana izvan islamske države, Fikh za muslimanske manjine, Uzimanje državljanstva strane države, Fiktivni brakovi, Mješoviti brakovi, Status braka kada žena primi islam, a muž ne primi, Šura i demokratija i višestranačje u islamskoj državi, Ljudska prava, Uzimanje socijalne pomoći i rad na crno, Hrana, Poslovanje, Ibadeti, Savremeni izazovi s kojim se suočavaju muslimani: terorizam i vezivanje ovog fenomena za islam.

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. prezentacije 3. radionica/grupni rad

50 % 40 % 10 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. esej (pisani rad + prezentacija + istraživanje) (za redovne studente) 2. test – pismeni ispit (za redovne studente) 3. završni pismeni ispit

20 20 60 (+40 za vanredne studente)

2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada: Obaveza je svakog redovnog studenta da izvrši određenje aktivnosti u vidu istraživanja i prezentacije koji se izlažu u toku redovne nastave. Vanredni studenti će umjesto tih aktivnosti imati dodatna pitanja na završnom pismenom ispitu koja nose 40 bodova.

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

1. Enes Ljevaković, Savremene fikhske teme, Hrestomatija FIN-a, Sarajevo, 2006, 2. Karadavi Jusuf, Savremene fetve, Harfo-graf, Tuzla, 1997, 3. Usmani Muhammad Taqi, Uvod u islamske financije, Selsebil, 2003, 4. Đozo Husein, Fetve, Bemust, 1999.

3.2. Dodatna literatura

Radovi o navedenim temama objavljeni u periodici Islamske zajednice u BiH.

Page 90: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

90

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

UVOD U ISLAMSKU FILOZOFIJU Šifra : 07K34-043

Nivo: Dodiplomski Godina: III Semestar: V ECTS krediti: 3,5 Status: Obavezni Broj sati sedmično: P + V Ukupan broj sati: 45

1. CILJ PREDMETA

Cilj predmeta je uvesti studente u studij islamske filozofije, upoznati ih sa njenim glavnim školama i pravcima razvoja, najznačajnijim misliocima i osnovnim temama.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Interpersonalne komp. (kritički i samokritički rad, komparacija i analiza različitih sistema vrijednosti, uvažavanje rezličitosti i multikulturalnosti); sistemske komp. (sposobnost razumijevanja, razmišljanja i posjedovanja znanja za kritičko sagledavanje, analize i donošenje samostalnih zaključaka, razumijevanje stranih kultura).

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme 1. Uvod u studij islamske filozofije; Šta je islamska filozofija? Otkuda filozofija u islamu? Pitanje legitimiteta filozofije u islamu 2. Mogućnosti zasnivanja filozofije na Kur'anu i hadisu; duhovna značenja Kur'anskog teksta kao osnova za nastajanje islamske filozofije 3. Uticaj intelektualne tradicije drevne Grčke, helanizma, Pezije i Indije na zasnivanje islamske filozofije; prevodilački centri; prevođenje filozofskih djela (Platon, Aristotel, Plotin, Porfirije) na arapski jezik 4. Filozofija u sunijskom i šiitskom islamu; škole islamske filozofije: mešai filozofija, išraki filozofija, sufizam, ismailijska misao 5. Kelam i mutekelimi; Gazalijevo razumijevanje kelama; pravci razvoja kelama; mutezilije; Kritika mutezilija; Aš'ari i aš'arizam; Maturidi, Tahavi; Ahmed ibn Hambel 6. Temeljni oblici islamske duhovnosti; osnovni pravci razvoja sufizma; Hasan al-Basri, Rabija al-Adevij i njena bezinteresna ljubav, Haladž, Bistami, Ibn Arebi i njegova teozofija; filozofija odgoja u sufizmu; odgojne metode sufija 7. Glavne teme islamske filozofije; filozofi-naučnici/univerzalni umovi islama; Al-Kindi, prvi filozof Arapa 8. Filozofija Ebu Nasra al-Farabija, teorija emanacija, politička filozofija, teorija poslanstva 9. Ihvan es-Saffa; Filozofija Zekerija al-Razija

Nastavnik: vanr. prof. dr. Nusret Isanović

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: viši asist. mr. Mensur Valjevac

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 91: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

91

10. Vrhunci peripatetičke filozofije; Filozofska misao Ibn Sine; Ibn Sinina ontologija 11. Gazali i njegova kritika filozofije 12. Islamska filozofija u Španiji: Ibn Masar, Ibn Hazm, Ibn Badže, Ibn Tufejl i njegov Haj ibn Jagzan (Živi sin Budnoga) 13. Ibn Rušd – odbrana filozofije i filozofa 14. Isfahanska filozofska škola (MirDamad, Behauddin Amuli, Mula Sadr Širazi) 15. Reformistički pokreti i muslimanska „moderna“; Savremeni tokovi islamske filozofije

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. prezentacije i vježbe 3. radionica/grupni rad

65 % 30 % 0,5 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo 2. esej/praksa/istraživanje 3. pismeni ispit 4. završni ispit

10% 20% 10% 60%

2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada:

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

Sharif, M. M:. Historija islamske filozofije I i II, August Cesarec, Zagreb, 1990. El-Gazali, Ebu Hamid: Izbavljenje iz zablude, El-Kalem, Sarajevo, 1989. Nasr, Seyyed Hossein: Tradicionalni islam u modernom svijetu, El-Kalem, Sarajevo, 1994. Ibn Tufejl: Živi sin budnoga, Veselin Masleša, Sarajevo, 1985. Fakhry, Majid: Filozofija i teologija, u Oksfordska historija islama (priredio Espozito, John), Selsebil, Živinice, 2005 (str. 249-281).

3.2. Dodatna literatura

Sufizam, (priredili Šop, Nikola i Tanasković, Darko), Zodijak, Beograd, 1981.

Page 92: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

92

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA Šifra : 04K04-080

Nivo: Dodiplomski Godina: III Semestar: V ECTS krediti: 4,5 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2P+2V Ukupan broj sati: 60

1. CILJ PREDMETA

Sticanje osnovnih znanja i proširivanje postojećih o učenju, kao psihičkom procesu, načinima učenja, metodama učenja, kao i procesima koji su u vezi sa procesom učenja, kao što je transfer, pamćenje i zaboravljanje. Cilj predmeta je i osposobiti studente za pravilnu evaluaciju i praćenje djece, ali i sticanje znanja i osposobljavanje studenata za razumijevanje i osnovnih činjenica o djeci sa posebnim potrebama, u smislu pozitivne i negativne strane krivulje.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Nakon odslušanog kolegija i položenog ispita, studenti će moći razumjeti, ali i primijeniti osnovna znanja iz oblasti učenja. Bit će u mogućnosti podučavati druge boljem i efikasnijem učenju i organizaciji gradiva. Također, studenti će moći razumjeti, ali i primijeniti spoznaje prilikom izrade programa za djecu sa posebnim potrebama, ali i pomagati ovoj kategoriji djece u ostvarivanju vlastitih kapaciteta. Također, kroz odgojno djelovanje nastojat će se razviti model „lika“ odgajatelja, koji će studentima, a budućim nastavnicima služiti kao referentni okvir.

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme Predmet i razvoj pedagoške psihologije

Metode i tehnike istraživanja Učenje, napredak u toku učenja Procesi koji prate učenje, transfer, pamćenje, zaboravljanje Odnos učenja i razvoja Psihološka dimenzija taksonomije odgojno-obrazovnih ciljeva Rekapitulacija/Test Kognitivni stil i strategija učenja Motivacija za učenje Ličnost nastavnika Individualne razlike, nastava i slobodne aktivnosti u školi; Individualizirana nastava: problemi nadarene djece i djece sa posebnim potrebama Djeca sa posebnim potrebama, mentalna insuficijencija, slijepa i

Nastavnik: doc. dr. Anela Hasanagić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: viši asist. mr. Mersiha Jusić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 93: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

93

slabovidna djeca, gluha i nagluha djeca itd. Nadareni, prepoznavanje, i načini rada sa nadarenim Procjenjivanje i mjerenje postignuća Rekapitulacija svih oblasti

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. prezentacije 3. radionica/grupni rad 4. film

50 % 20 % 10 % 20%

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo i aktivnost 2. opservacija 3. seminarski rad 4. prezentacija 3. pismeni ispit 4. usmeni ispit

10 10 10 10 50 10

2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada: Student u dogovoru sa asistentom bira temu seminarskog rada na početku semestra, te prezentira svoj rad pred grupom studenata na nastavi vježbi. Za izradu seminarskog rada koristi svu raspoloživu literaturu. Grupa studenata zajedno sa asistentom evaluira studentov rad i daje komentar. Temu opservacije zadaje asistent. Pravila: Zadani rokovi se moraju poštovati. Svaki rad koji je predan poslije zadanog roka, neće biti evaluiran. Student koji je iz nekog razloga spriječen svoje obaveze izvršiti na vrijeme o tome mora donijeti valjanu dokumentaciju. Radovi koji su preuzeti od drugih autora, čak i dijelovi rada ukoliko se ne navede adekvatna referenca, bit će smatrani plagijatom, te kao takvi neće biti ocijenjeni.

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

Grgin, T. (1997), Edukacijska psihologija, Naklada Slap, Jastrebarsko.

3.2. Dodatna literatura

Andrilović, V. (1991): Metode i tehnike istraživanja u psihologiji odgoja i obrazovanja, Školska knjiga, Zagreb. Andrilović, V., Čudina, M. (1988): Psihologija učenja i nastave, Školska knjiga, Zagreb. Zarevski, P. (1995): Psihologija pamćenja i učenja, Naklada Slap, Jastrebarsko. Kvaščev, R. (1975): Podsticanje i sputavanje stvaralačkih sposobnosti kod učenika, Svjetlost, Sarajevo. Čudina-Obradović, M. (1990): Nadarenost: razumijevanje, prepoznavanje, razvijanje, Školska knjiga, Zagreb. Mandić, P. i Gajanović, N. (1991): Psihologija u službi učenja i nastave, Grafokomerc, Tunjić, Lukavac. Kocijan H. D., Došen A., Folnegović Š. V., Kozarić K. D. (2000): Mentalna retardacija, Naklada Slap, Jastrebarsko.

Page 94: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

94

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

METODIKA ISLAMSKE VJERONAUKE I Šifra : 07K34-033

Nivo: Dodiplomski Godina: III Nivo: I ciklus Godina: III Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2P+2V+2Pr Status: Obavezni

1. CILJ PREDMETA

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa znanstvenim utemeljenjem metodike, sa didaktičko-metodičkim zakonitostima nastave islamske vjeronauke, te obučavanje studenata za praćenje i vrednovanje nastave.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Očekivani ishodi učenja: Kolegij razvija sljedeće vrste generičkih kompetencija:

1. Instrumentalne kompetencije: – osnovna

metodička znanja i vještine

– izrada godišnjih i mjesečnih programa rada

– primjena novih nastavnih tehnologija u realizaciji odgojno-obrazovnih sadržaja

– opservacija i analiza realizacije nastave

2. Interpersonalne kompetencije: – sposobnost

timskog rada – vještine

interpersonalne komunikacije

– etička posvećenost

3. Sistemske kompetencije: – primjena znanja

stečenih na kolegiju u praksi

– sposobnost samostalnog rada

– sposobnost stvaranja novih ideja

Specifične (stručne) kompetencije: od studenata se očekuje da usvoje potrebna metodička znanja za opservaciju i analizu nastavnih sati, da vrše izbor najadekvatnijih nastavnih metoda, oblika i sredstava u realizaciji nastavnih sadržaja primjerenih uzrastu učenika osnovne škole.

1.2. Osnovne tematske

Znanstveno utemeljenje metodike, strukturiranje metodike, mogućnosti i granice metodika Odnos metodika – metodologija, metodika – didaktika

Nastavnik: red. prof. dr. Refik Ćatić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: viši asist. mr. Admir Čerim

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 95: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

95

jedinice koje se obrađuju

Utemeljenje metodike u pedagogiji, mjesto u sistemu pedagogijske znanosti Pojava, razvoj i određenje metodike kao znanstvene discipline Predmet, svrha i zadaci metodike Metodika u svrhu poticanja nadarenih učenika Rekapitulacija/Test Metodika nastave vjeronauke, predmet, sadržaji i zadaci nastave vjeronauke Oblici nastave vjeronauke Metode nastave vjeronauke Principi nastave vjeronauke Sredstva u nastavi vjeronauke Postupci i tehnike u nastavi vjeronauke Praćenje i vrednovanje u nastavi vjeronauke Rekapitulacija svih oblasti

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. eks katedra

2. prezentacije 95 % 5 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. esej (pisani rad + prezentacija) 2. test 3. završni ispit

20 % 20 % 60 %

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

1. Ćatić, R. i Pehlić, I.: Metodika nastave islamske vjeronauke, Islamska pedagoška akademija u Zenici, 2004.

3.2. Dodatna literatura

1. Ćatić, R.: Osnovi didaktike, Pedagoški fakultet u Zenici, 2004. 2. Franz, W. – Arthur Thommes: 212 metoda za nastavu vjeronauke, KSC, Zagreb, 2000. 3. Kyriacou, Chris: Temeljna nastavna umijeća, Educa, Zagreb, 1995. 4. Ivan de Zan: Metodika nastave prirode i društva, Školska knjiga, Zagreb, 2000. 5. Muminović, H.: Metodička koncepcija nastave osnovne škole, Veselin Masleša, Sarajevo, 1991.

Page 96: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

96

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

GOVORNA KULTURA Šifra : 04K03-224

Nivo: Dodiplomski Godina: III Semestar: V ECTS krediti: 5 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2 P+2 V Ukupan broj sati: 60

1. CILJ PREDMETA

Pravom, odnjegovanom i odmjerenom riječju steći ili ojačati opće samopouzdanje i sigurnost i tako ovladati jezičkim kompetencijama bez kojih nema ne samo uspješnog nastavnika nego ni pravnika, političara, socijalnog radnika, psihologa, rukovodioca uopće i sl.

1.1. Predmeti koji su preduvjet za polaganje

Bosanski jezik I i Bosanski jezik II

1.2. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Poslije realiziranih predavanja i vježbi i poslije okončanog ispita studenti: – imaju razvijenu svijest o jeziku kao bitnom elementu kulture

ponašanja i bitnom faktoru uspjeha na različitim poljima djelovanja

– sistematizirali su i nadogradili znanje i kompetencije iz prethodnih jezičkih kolegija

– poznaju i sposobni su primijeniti osobine dobrog govora 1.3. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

SEDMICA TEMA 16. sedmica Osnovne funkcije jezika, jezik i društvo, jezik i mišljenje 17. sedmica Narodni govor i standardni jezik (teritorijalno i

funkcionalno raslojavanje jezika) 18. sedmica Govor (usmeni i pismeni, verbalni i neverbalni) 19. sedmica Kultura govora (kultura uopće; definicija, potrebe i

značaj kulture govora) 20. sedmica Osnovne osobine dobrog govora (pravilnost, jasnoća,

jezgrovitost, svrsishodnost i tečnost) 21. sedmica Ruralizacija i birokratizacija jezika i govora (izvor i

obilježja ruralizovanog i obilježja birokratizovanog jezika i govora)

22. sedmica Usmeni govor (fizičke osobine i akustička svojstva) 23. sedmica Prvi parcijalni ispit 24. sedmica Prozodijska obilježja bosanskog jezika (ortoepska norma,

akcenatska cjelina, blok, pasaž, pasažni krug) 25. sedmica Osobine usmenog govora (intonacija, intenzitet, pauza,

Nastavnik: vanr. prof. dr. Naila Valjevac

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail:

Saradnik: viši asist. mr. Amina Pehlić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 97: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

97

tempo) 26. sedmica Funkcionalni jezički stilovi (književnoumjetnički, naučni,

publicistički, administrativni, razgovorni, vjerski, vojni i sl.)

27. sedmica Komunikativni diskursi (pozdravljanje, obraćanje i oslovljavanje, čestitanja, telefonski razgovor)

28. sedmica Verbalna komunikacija na javnom skupu (diskusija, intevju, debata)

29. sedmica Interpretativni kreativni diskurs (izražajno čitanje i prepričavanje, recitovanje, govor)

30. sedmica Završna evaluacija kolegija 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. prezentacije 70 % 30 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo 2. esej/osvrt/istraživački rad/ prezentacija 3. pismeni ispit 4. usmeni ispit

10 10 30 50

2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada: Obaveza studenta je da izabere jednu od ponuđene tri aktivnosti koju će realizirati (pisanje eseja, osvrta, istraživačkog rada ili prezentaciju određenog nastavnog sadržaja u okviru kolegija).

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

Šipka, M. (2005). Kultura govora, Sarajevo: Institut za jezik u Sarajevu.

3.2. Dodatna literatura

Katnić-Bakaršić, M. (2001): Stilistika. Sarajevo: Ljiljan. Škarić, I. (2003): Temeljci suvremenog govorništva. Školska knjiga: Zagreb.

Page 98: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

98

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

ENGLESKI JEZIK I Šifra : 04K03-225

Nivo: Dodiplomski Godina: III Semestar: V ECTS krediti: 4,5 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2P+2V+1LV Ukupan broj sati: 75

1. CILJ PREDMETA

Kroz interakcijsko-komunikacijski i holistički pristup, omogućiti studentima razvijanje receptivnih i produktivnih jezičkih vještina potrebnih za komunikaciju na engleskom jeziku; motivirati studente za cjeloživotno učenje engleskog jezika.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Razvijanje receptivnih i produktivnih jezičkih vještina, razvijanje sposobnosti prezentiranja i timskog rada. Usvajanje novih znanja i vještina kroz engleski jezik kao metajezik (posrednik u učenju o sebi, svijetu, vjeri i sl.)

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

SEDMICA TEMA 1.sedmica Introductory lecture.

A world of difference. Naming tenses. Parts of speech 2.sedmica A world in one family. Words that go together.

Auxiliary verbs – questions and answers 3.sedmica The working week. Present simple and continuous.

Talking about you. Free time-activities 4.sedmica Making small talk. Positive and negative adjectives.

Some facts about Islam 5.sedmica Good times, bad times. Past simple and continuous.

Giving opinions 6.sedmica A Shakespearian tragedy. Telling a story. Used to 7.sedmica Getting it right. Advice, obligation and permission.

Modal and related verbs. Bringing up children, household rules

8.sedmica Rekapitulacija/Test (Mid-term Test) 9.sedmica Kids then and now. Phrasal verbs. Rules for life. Polite

requests and offers 10.sedmica Our changing world. Future forms (will, going to,

Present Continuous). Predictions about the future. Life fifty years from now

11.sedmica World building (suffixes, prefixes). Arranging to meet. Writing for talking – my cause for concern

Nastavnik: doc. dr. Nadira Aljović

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: asist. Lejla Žunić-Rizvić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 99: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

99

12.sedmica What matters to me. Information questions. Describing people, places and things (adjectives and adverbs). Comparatives and superlatives

13.sedmica Describing a place. Relative pronouns (who, that, which)

14.sedmica Your most treasured possession. Present Perfect (simple and continuous). Students' presentations

15.sedmica Rekapitulacija svih oblasti, End-of-term Test 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. prezentacije 3. radionica/grupni rad

20 % 20 % 60 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. pismeni ispit 2. usmeni ispit 3. prisustvo, aktivnost, prezentacija, eseji i ostali zadaci

50 20 30

2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada: Studenti u toku semestra pišu kraće eseje na zadane teme.

3. LITERATURA

3.1. Obavezna literatura

– Soars, Liz and John, New Headway, Intermediate, Student's book, 4th ed, Oxford University Press, 2009.

– Soars, Liz and John, New Headway, Intermediate, Workbook, 4th ed, Oxford University Press, 2009.

3.2. Dodatna literatura

– Bujas, Ž., Veliki englesko-hrvatski rječnih, Nakladni zavod Globus, 1999.

– Penguin Readers, Intermediate level – Various articles and texts about Islam and similar topics

Page 100: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

100

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

NJEMAČKI JEZIK I Šifra : 04K03-226

Nivo: Dodiplomski Godina: III Semestar: V ECTS krediti: 4,5 Status: Izborni Broj sati sedmično: 2+2+1 Ukupan broj sati: 75

1. CILJ PREDMETA

Cilj predmeta je sticanje nivoa usmene i pismene kompetencije evropskog referentnog okvira A1/2 do dostizanja kompetencija nivoa A2. Osposobljavanje studenata za samostalno sticanje znanja, proširivanje spoznaja i razvijanje sposobnosti mišljenja i pamćenja i prosuđivanja. Program predviđa ovladavanje svakodnevnim izrazima i razumijevanjem i upotrebom prostih rečenica. U stanju je predstaviti sebe i druge, sporazumijevati se u smislu rutinskih situacija, sa jednostavnim izrazima opisati svoje porijeklo i obrazovanje, direktnu okolinu koja je u direktnoj vezi sa neposrednim življenjem.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Osnovno početno znanje njemačkog jezika A1. Može se sporazumijevati na jednostavan način i u stanju je predstaviti sebe drugima i obrnuto, kao i sticanje osnovne kompetencije mogućnosti govora uz pomoć.

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

SEDMICA TEMA 1. sedmica Begrüßen und Vorstellungen 2. sedmica Berufe, Zahlen 3. sedmica Essen und trinken 4. sedmica Freizeit (Sport treiben, Musik hören, Bücher lesen) 5. sedmica Briefe, Ansichtskarten 6. sedmica Im Supermarkt 7. sedmica Prvi parcijalni ispit 8. sedmica Arbeit und Freiheit 9. sedmica Alltag – Ereignisse und Tätigkeiten 10. sedmica Umweltschutz und Ökologie überhaupt 11. sedmica Ökologie überhaupt 12. sedmica Kaufen und schenken – Einladung schreiben 13. sedmica Deutsche Sprache und deutsche Kultur 14. sedmica Drugi parcijalni ispit 15. sedmica Završna evaluacija kolegija

Nastavnik: vanr. prof. dr. Memnuna Hasanica

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: asist. Elma Čamdžić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail:

Page 101: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

101

NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave 1. eks katedra 2. prezentacije

60 % 40 %

Vježbe su auditorne. Cilj vježbi je da se studenti osposobe za kritičko gledanje i razumijevanje pitanja i problema tretiranih u toku predavanja, a u vezi s ovim predmetnim područjem.

Učešće u ocjeni (%) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prezentacija i prisustvo 2. prvi parcijalni 3. drugi parcijalni 4. pismeni ispit

5 % 20 % 20 % 55 %

Provjera znanja: Pri utvrđivanju konačne ocjene u obzir se uzima sljedeće: aktivno sudjelovanje u nastavi (sistemski praćenje literature, vlastiti doprinos raspravi, izvršavanje postavljenih zadataka); po potrebi internom anonimnom evaluacijskom anketom i kratkim nenajavljenim testovima od strane izvođača kolegija i eksternom anonimnom evaluacijskom anketom od strane fakultetskih ili univerzitetskih organa. Angažiranost i zainteresiranost studenata za rad u procesu nastave evidentira se i boduje približavajući se obilježjima ECTS sistema. Kriteriji za konačno ocjenjivanje uspjeha studenta na predmetu su usklađeni sa Statutom Univerziteta u Zenici.

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

1. Tangram - Deutsch als Fremdsprache I - Kursbuch - Deutsch als Fremdsprache I- Arbeitsbuch Max Hueber Verlag Themen neu 2. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache I - Kursbuch Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache I - Arbeitsbuch Max Hueber Verlag 3. Kontaktsprache I 4. Genial I

3.2. Dodatna literatura

Wörterbücher Rechtschreibung Grammatik der deutschen gegenwärtigen Sprache

Page 102: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

102

IZBORNI PREDMETI

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

METODIKA POČETNOG PISANJA I ČITANJA

ARAPSKOG JEZIKA Šifra : 07K36-011

Nivo: Dodiplomski Godina: III Semestar: V ECTS krediti: 4 Status: Izborni Broj sati sedmično: 2P+2V Ukupan broj sati: 60

1. CILJ PREDMETA

– upoznati studente sa najnovijim metodama i strategijama u pouci stranog jezika kao i sa pedagoškim i psihološkim faktorima vezanim za procese usvajanja drugog jezika, naročito u radu sa djecom ranog školskog uzrasta;

– ovladati primjenom savremenih strategija u razvijanju vještina slušanja stranog jezika i njegovog početnog pisanja i čitanja;

– fokusiranje na komunikativni pristup i pristup stimulusa i reakcije u razvijanju motivacije i vještina djeteta u indirektnom procesu usvajanja arapskih grafema i njihovom vizuelnom i artikulacionom percipiranje unutar odabranog korpusa leksema;

– razvijanje sposobnosti kvalitetnog inetraktivnog rada sa djecom različitog školskog uzrasta.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

– ovladavanje savremenim metodama u početnom usvajanju arapskih grafema audio-vizuelnim putem

– ovladavanje modelom postupnusti u prezentiranju i usvajanju arapskih grafema

– ovladavanje modelima prilagođavanja nastavnog sadržaja različitim psiho-fiziološkim sposobnostima učenika

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme Osobenosti metodike nastave stranih jezika uz fokusiranje na pojam, ciljeve i zadatke metodike početnog pisanja i čitanja (čitanja i pisanja); Savremena postignuća primijenjene lingvistike; kratak historijski pregled metoda i pristupa u nastavi stranih jezika; inovativne metode u razvijanju početnog pisanja i čitanja u arapskom jeziku Uloga i kompetencije nastavnika u razvijanju motivacije učenika: kompetencije specifične za strani jezik i odgojno-obrazovne kompetencije

Nastavnik: vanr. prof. dr. Mejra Softić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: viši asist. mr. Mithat Jugo

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 103: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

103

Dob i psihofizičke osobine djece koje utiču na proces usvajanja selektiranih elemenata stranog jezika Savremene strategije i aktivnosti u razvijanju vještina razumijevanja i memorisanja izoliranih arapskih leksema i kratkih iskaza Modeli primjene savremenih tehničkih dostignuća, različitih oblika igre i zabave u procesu prezentiranja arapskog ortografskog sistema Prvi parcijalni ispit Modeli selektiranja grupa arapskih grafema: artikulaciono-akustički i ortografski; utvrđivanje modela složenosti Jezički sadržaji: selektiranje leksičkog korpusa za razvijanje vještina početnog pisanja kroz aktivnosti slušanja i posmatranja Metodička obrada arapskih grafema: Prva grupa harfova sa oznakama za kratke vokale – slušanje i posmatranje, izgovor i pisanje kroz aktivnosti bojenja, crtanja i umetanja nedostajućih harfova i vokala Druga grupa harfova sa oznakama za duge vokale – slušanje i posmatranje, izgovor i pisanje kroz aktivnosti bojenja, crtanja i umetanja nedostajućih harfova i dugih vokala; Čitanje leksema Treća grupa harfova sa posebnim pravopisnim znacima – slušanje i posmatranje, izgovor i pisanje kroz aktivnosti bojenja, crtanja i umetanja nedostajućih harfova i pravopisnih znakova – samostalno vezivanje harfova u kraće lekseme Primjena savremene edukativne tehnologije u razvijanju vještina slušanja, čitanja i pisanja kraćih sintaksičkih jedinica i dijaloga Ineraktivna nastava različitih modela složenosti: nadareni i prosječni učenici Drugi parcijalni ispit

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. eks katedra

2. prezentacije 50 % 50 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prezentacija 2. prvi parcijalni 3. drugi parcijalni 4. završni ispit

20 % 15 % 15 % 50 %

2.3. Izrada i prezentacija projekata: Studenti su dužni da u toku semestra urade i prezentiraju tri projekta: przentacija harfova za rani i kasniji školski uzrast; prezentacija modela usvajanja izolirane grafeme u različitim pozicijama riječi i prezentacija redoslijeda usvajanja arapskih grafema. 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

M. Hafizović i E. Karić, Arapski jezik za prvi i drugi razred osnovne škole, Sarajevo, 1996. Hadžić, Muharem, Metodika arapskog jezika, Zenica, 1999.

Page 104: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

104

Ilić, Mile, Metodika nastave početnog čitanja i pisanja, Banja Luka, 2007. Bjelica, Nevenka, Ostojić, Branko, Igre u nastavi stranih jezika, Sarajevo, 1983. Mabidin, Salwa, Ta‘lim al-qirā’a wa al-kitaba li al-atfal, Amman, 2003. Ostojić, Branko, Kreativnost u nastavi stranih jezika, Sarajevo, 1983.

3.2. Dodatna literatura

Richards, Jack C. And Rodgers, Theodore S., Approaches and Methods in Language Teaching, Cambridge: Cambrigde University Press, 2001. Tanović, Mustafa, Savremena nastava stranih jezika, Sarajevo, 1972.

Page 105: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

105

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

SOCIJALNA PEDAGOGIJA Šifra predmeta: 07K33-032

Nivo: Dodiplomski Godina: III Semestar: V Broj ECTS kredita: 4 Status: Izborni Broj sati sedmično: 2P+2V Ukupan broj sati: 30+30=60

1. CILJ PREDMETA

Prilog sociopedagoškom sagledavanju i društveno relevantnom djelovanju u području odgoja i socijalizacije djece, mladih i odraslih osoba.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

– davanje temeljnih savremenih spoznajnih primjena iz područja socijalne pedagogije

– razvijanje kompetencija religijskog edukatora, u procesu rada sa vulnerabilanim grupama djece

1.1. Predmeti koji su preduvjet za polaganje

Opća pedagogija, Školska pedagogija

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

SEDMICA TEMA 1. sedmica Uvod u socijalnu pedagogiju 2. sedmica Tipovi strategija u sociopedagoškom pristupu 3. sedmica Razvoj i koncepti u socijalnoj pedagogiji 4. sedmica Pojmovna određenja: poremećaji u ponašanju i rizična

ponašanja 5. sedmica Strukturirani sociopedagoški programi 6. sedmica Epidemiološka istraživanja u socijalnoj pedagogiji 7. sedmica Prvi parcijalni 8. sedmica Intervencijski spektar 9. sedmica Primjeri sociopedagoškog djelovanja u vrtiću, školi,

policiji, zajednici ... 10. sedmica Prevencijski modeli (pregled) 11. sedmica Programi prevencije (pregled) 12. sedmica Uloga religijskog edukatora u planiranju i realiziranju

preventivnih djelatnosti 13. sedmica Kulturološki ulazi u socijalnu pedagogiju 14. sedmica Drugi parcijalni 15. sedmica Završna evaluacija kolegija

Nastavnik: red. prof. dr. Edina Vejo

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: viši asist. mr. Elma Musabašić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 106: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

106

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave 1. eks katedra 2. prezentacije

35 % 65 %

Učešće u ocjeni (%) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prezentacija 2. prvi parcijalni 3. drugi parcijalni 4. usmeni ispit

15 % 30 % 30 % 25 %

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

Marburger, H. (1987). Razvoj i koncepti socijalne pedagogije, Zagreb: Fakultet za defektologiju. Bašić, Ferić, Kranželić (2001). Od primarne prevencije do ranih intervencija, Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Bašić, Koller-Trbović, Uzelac (ur.) (2004). Poremećaji u ponašanju i rizična ponašanja, Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.

Page 107: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

107

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

NASTAVNA KOMUNIKACIJA Šifra: 04K04-084

Nivo: Dodiplomski Godina: III Semestar: V Broj ECTS kredita: 5 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2P+2V Ukupan broj sati: 30+30=60

1. CILJ PREDMETA

Cilj predmeta je da se kod studenata razvije umijeće komuniciranja. S obzirom da se komuniciranju mora pridavati pažnja u svim nastavnim predmetima, studente bi tokom studija trebalo osposobiti da sadržaje učenicima prezentiraju jasno i u skladu s učeničkim spoznajnim nivoom.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

− osmišljavanje komunikacije s učenicima u procesu pripremanja nastave

− kvalitetno korištenje komunikacijske vještine u nastavnom procesu i interpersonalnom odnosu

− učešće u javnim nastupima i raspravama − ovladavanje komunikacijskim kompetencijama potrebnim za

rješavanje konflikta nenasilnim putem − ovladavanje kompetencijama za pisanje naučnih i stručnih

tekstova, te izradu prezentacija 1.2. Predmeti koji su preduvjet za polaganje

Opća pedagogija, Školska pedagogija, Teorija nastave

1.3. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

SEDMICA TEMA 1. sedmica Karakteristike komunikacije 2. sedmica Komunikacija i interakcija u odgojno-obrazovnom

procesu 3. sedmica Vrste komuniciranja, Verbalna i neverbalna

komunikacija 4. sedmica Sadržaji i odnosi u komunikaciji 5. sedmica Lični i psihodinamski aspekti razgovora 6. sedmica Karakteristike interpersonalne komunikacije 7. sedmica Komunikacijske kompetencije: umijeće govorenja i

slušanja 8. sedmica Povratne informacije, slušanje i razgovor o razgovoru 9. sedmica Načini i stilovi razgovora u školi 10. sedmica Rješavanje kompleksnih problema odgoja i izobrazbe 11. sedmica Komuniciranje u malim grupama

Nastavnik: doc. dr. Izet Pehlić Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: viši asist. mr. Selvedin Delić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 108: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

108

12. sedmica Konflikti i svađe u školi 13. sedmica Komunikacijske kompetencije i rješavanje konflikta 14. sedmica Pismeni ispit 15. sedmica Završna evaluacija kolegija

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave

1. prezentacije 2. razgovor i diskusija

60% 40%

Učešće u ocjeni (%) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo nastavi 2. pismene pripreme za nastavu 3. seminarski rad 4. prezentacija 5. pismeni ispit

10 % 20 % 15 % 5 % 50%

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

− Brajša, P. (1993): Pedagoška komunikologija, Zagreb: Školske novine. − Neill, S. (1994): Neverbalna komunikacija u razredu, Zagreb: Educa. − Osmić, I. (2001): Komunikacije i interakcije u nastavnom procesu –

sukob ili sradnja, Tuzla: "Grin" Gračanica. 3.2. Dodatna literatura

− Benien, K. (2006): Kako voditi teške razgovore, Zagreb: Erudita. − Plut, D. – Marinković, Lj. (1994): Konflikti – šta s njima, Beograd:

Kreativni centar. − Reardon K., Kathleen (1998): Interpersonalna komunikacija - gdje se

misli susreću, Zagreb: Alinea. − Napan, K. (1994): Kako djelotvorno raditi s ljudima, Zagreb: Alinea. − Schulz von Thun, F. (2005): Kako međusobno razgovaramo 2, Zagreb:

Erudita. − Schulz von Thun, F. (2006): Kako međusobno razgovaramo 1, Zagreb:

Erudita. − Schulz von Thun, F. (2005): Kako međusobno razgovaramo 3, Zagreb:

Erudita.

Page 109: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

109

ŠESTI SEMESTAR OBAVEZNI PREDMETI

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

DA’VETSKE METODE Šifra : 07K35-041

Nivo: Dodiplomski Godina: III Semestar: VI ECTS krediti: Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2 + 2 Ukupan broj sati: 60

1. CILJ PREDMETA

Cilj ovog kolegija jeste da se studenti upoznaju sa da'vom Allahovih poslanika, od Nuha, a.s., do Muhammeda, a.s. U okviru ovog kolegija također se obrađuju da'vetske metode Poslanikovih, a.s., ashaba, da'va u vrijeme Emevija, Abasija, Osmanlija, kao i da'va u savremenom dobu.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Od studenata se očekuje da usvoje osnovna znanja o Allahovim poslanicima te njihovim glavnim izazovima, kako se oni spominju u nepatvorenim izvorima islama: Kur'anu i sunnetu. Također, studenti će moći da iz njihovih primjera izvuku univerzalne vrijednosti te će biti spremni pretočiti ih u svoj odgojno-obrazovni rad na budućim radnim mjestima.

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme Da'va i njene metode kod ranijih Allahovih poslanika. Nuh. Hud. Salih Lut. Ibrahim. Šu'ajb. Ja'kub Jusuf. Musa. Isa Da'va kod ranijih naroda. Čovjek iz poglavlja Jasin. Stanovnici pećine. Da'va kod džina. Da'vetsko angažiranje Hudhuda Da'va i njene metode kod Muhammeda, s.a.v.s. Da'vetsko angažiranje prije Hidžre. Osnovne poruke prethidžretskog perioda Da'vetsko angažiranje poslije Hidžre. Osnovne poruke posthidžretskog perioda. Poslanikove, s.a.v.s, metode pozivanja u vjeru Da'va kod ashaba. Da'va Hulefai-r-rašidina. Da'va ostalih ashaba. Da'va žena iz prve generacije muslimana Mus'ab b. Umejr, r.a. – prvi ambasador da've u islamu. Ko je bio Mus'ab? Njegovo angažiranje u Medini. Analiza Mus'abovog djelovanja Poruke i pouke Mus'abovog da'vetskog angažiranja

Nastavnik: red. prof. dr. Šefik Kurdić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: dr. Esmir Halilović Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 110: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

110

Da'va u kasnijim generacijama. Da'va kod Emevija Da'va kod Abbasija Da'va u osmanskom periodu Da'va nakon pada hilafeta Da'va savremenih islamskih pokreta Da'va danas

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. prezentacije 3. radionica/grupni rad

40 % 40 % 20 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo 2. esej/praksa/istraživanje 3. pismeni ispit 4. usmeni ispit

10 20 50 20

2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada:

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

Šefik Kurdić, „Kako su Allahovi poslanici pozivali u islam“, El-Kelimeh, Novi Pazar, 2007. Šefik Kurdić, „Poslanikove metode pozivanja u vjeru“, El-Kelimeh, Novi Pazar, 2008. Šefik Kurdić, „Metode ashaba u prenošenju istine“, El-Kelimeh, Novi Pazar, 2009. Tarik Suvejdan, „Vjerovjesnici i njihovi narodi“, Selsebil, Živinice, 2003.

3.2. Dodatna literatura

Sejjid Kutb, Znakovi na putu, Muftijstvo tuzlansko, Tuzla, 1996. Thomas W. Arnnold, POVIJEST ISLAMA – HISTORIJISKI TOKOVI MISIJE, Mešihat IZ BiH, Sarajevo, 1990. Edicija knjiga o poslanicima od Amra Halida, Bookline i El-Kelimeh, 2007.

Page 111: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

111

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

RELIGIJSKA PEDAGOGIJA Šifra: 07K34-041

Nivo: Dodiplomski Godina: III Semestar: VI ECTS: 5 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2P+2V Sati u semestru: 30+30=60

1. CILJ PREDMETA

Cilj kolegija je ovladati temeljnim kompetencijama razumijevanja i istraživanja religijskopedagoških fenomena. Refleksija postignutog je u prostoru nastave islamske vjeronauke, ali i u drugim, intencionalnim i funkcionalnim, prostorima odgoja u vjeri.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

− usvojenost osnovnog okvira znanstvene discipline na temelju epistemologijskih kriterija

− spoznaja o bidirektivnoj referentnosti religijske pedagogije − usvojenost saznanja o religioznosti kao o jednom od aspekata

psihičkog funkcioniranja osobe − razumijevanje religioznosti u kontekstu teorija psihičkog razvoja

(ontogenetska i filogenetska razina) − stručna osjetljivost prema savremenim sociopedagoškim korelatima

religioznosti 1.2. Predmeti koji su preduvjet za polaganje

Opća pedagogija

1.3. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

SEDMICA TEMA 1. sedmica Epistemološki status religijske pedagogije (referencijalni

epistemološki parametri, faza epistemološkog strukturiranja, predmet proučavanja, referentne znanosti za religijsku pedagogiju)

2. sedmica Odgojna vrijednost kur'anskih ajeta i hadisa (normativni aspekt religijskopedagoške misli utemeljene u islamu) – gostujući nastavnik

3. sedmica Elementi oblikovanosti religijske pedagogije (vjerovanje kao čovjekova ontološka konstituenta, osjetljivost za cjelinu muslimanskog bića, odgojno razumijevanje tradicije kao otvorenog procesa) – gostujući nastavnik

4. sedmica Osnovne naznake obrazovanja u islamu (iz knjige S. H. Nasra Tradicionalni islam u modernom svijetu: Glavni principi obrazovanja i znanosti, Povezanost islamskog

Nastavnik: red. prof. dr. Edina Vejo

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: viši asist. mr. Mensur Valjevac

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 112: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

112

obrazovanja sa cjelovitošću, Elementi tradicionalnog islamskog obrazovnog sistema)

5. sedmica Sintagmatski konstrukt 'zarotirana religija' (značenje konstrukta, refleksija za procese odgoja)

6. sedmica Razvojni model religioznosti (faze u razvoju religioznosti, karakter situiranosti rligioznosti u strukturi osobe, konstrukt 'otvorenog traganja' i njegov značaj za odgoj)

7. sedmica Prvi parcijalni ispit 8. sedmica Antropološka osjetljivost vjeronauke (dinamička

varijabla u planiranju vjeronauke: uvjeti, okolnosti, posebnosti životne situacije učenika)

9. sedmica Argumentacijska linija za konfesionalnu vjeronauku (antropološka, kulturološka, društveno-kritička, kao i istraživanje i drugih relevantnih aspekata argumentacije)

10. sedmica Rezultati istraživanja religioznosti mladih u svijetu (kvalitet religioznosti mladih u svijetu, sagledavanje rezultata u kontekstu istrukcije za odgoj u islamu)

11. sedmica Duhovni odgoj (elementi, principi, metode) – gostujući nastavnik

12. sedmica Projekat praktičnog djelovanja u vjeronauci (vrste projekata, metodologija – planiranje, realizacija, evaluacija)

13. sedmica Savremeni izazovi i mogućnosti odgoja u vjeri (deskripcija savremenih naznaka formativnog konteksta, dovođenje u relaciju sa odgojem u vjeri, definiranje relevantnih koordinata izvjesnijeg/učinkovitijeg odgoja u vjeri

14. sedmica Drugi parcijalni ispit 15. sedmica Završna evaluacija kolegija

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. prezentacije 3. gostujući profesor

30 % 50 % 20 %

Učešće u ocjeni (%) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prezentacija 2. prvi parcijalni 3. drugi parcijalni 4. usmeni ispit

25 % 25 % 25 % 25 %

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

− S. H. Nasr, Tradicionalni Islam u modernom svijetu, El-Kalem, Sarajevo, 1991.

− M. Pranjić: Religijska pedagogija, Katehetski salezijanski centar, Zagreb, 1996.

− Š. Š. Ćorić, Psihologija religioznosti, Slap, Jastrebarsko, 1998.

Page 113: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

113

3.2. Dodatna literatura

− L. Legrand, Moralna izobrazba, Educa, Zagreb. − J. Jukić, Lica i maske svetoga (Ogledi iz društvene religiologije),

Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1997. − Tarik Ramadan, Biti evropski musliman, Ilmija, Sarajevo, 2002. − Adnan Silajdžić, Muslimani u traganju za identitetom, FIN/El-

Kalem, Sarajevo, 2006. − Referentni autori i radovi iz područja odgoja i obrazovanja u islamu,

hadiske zbirke, pedagoški časopisi i internet izvori.

Page 114: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

114

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

METODIKA ISLAMSKE VJERONAUKE II Šifra : 07K34-034

Nivo: Dodiplomski Godina: III Semestar: VI ECTS krediti: 5,5 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2P+2V+2Pr Uk. broj sati: 30+30+30=90

1. CILJ PREDMETA

Cilj predmeta je usvajanje teorijskih znanja i iskustava iz oblasti planiranja i metoda izvođenja nastave, te osposobljavanje za planiranje i samostalno izvođenje nastave.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Očekivani ishodi učenja: Kolegij razvija sljedeće vrste generičkih kompetencija:

1. Instrumentalne kompetencije: – planiranje i

izvođenje nastave – pisanje priprema

za realizaciju nastavnih jedinica

– primjena novih nastavnih tehnologija u realizaciji odgojno-obrazovnih sadržaja

– vođenje i pravilna komunikacija sa učenicima

– vrednovanje učeničkih postignuća

2. Interpersonalne kompetencije: – sposobnost

timskog rada – vještine

interpersonalne komunikacije

– etička posvećenost

3. Sistemske kompetencije: – primjena znanja

stečenih na kolegiju u praksi

– sposobnost samostalnog rada

– sposobnost stvaranja novih ideja

Specifične (stručne) kompetencije: od studenata se očekuje da sasvim kompetentno planiraju i samostalno izvode nastavne sate.

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se

1. Nastavna metoda u povijesnom procesu, dimenzije metodičkog problema, istraživanje metoda poučavanja

2. Poučavanje i učenje izvan škole 3. Metode poučavanja kao uvjeti za procese učenja 4. Superučenje – megapoučavanje; prema alternativnim oblicima

Nastavnik: red. prof. dr. Refik Ćatić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: viši asist. mr. Admir Čerim

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 115: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

115

obrađuju učenja i poučavanja 5. Aktivno učenje, zašto aktivno učenje, aktivno učenje kroz

višestruke aktivnosti 6. Vođenje i komuniciranje u interaktivnoj nastavi, verbalna i

neverbalna komunikacija u aktivnom učenju 7. Rekapitulacija/Test 8. Interakcija u manjim grupama 9. Kako smanjiti strah i prisilu u nastavi 10. Vrednovanje učenika u interaktivnoj nastavi uz primjenu grupnog

oblika rada 11. Partnerska nastava u vjeronauci, efekti kooperativnog učenja u

nastavi, rezultati kooperativnog učenja 12. Step by step u nastavi vjeronauke, prigodna nastava u vjeronauci 13. Metodika nastave filma, likovni i muzički izraz u vjeronauci 14. Metodika početnog čitanja i pisanja u vjeronauci 15. Rekapitulacija svih oblasti

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. eks katedra

2. prezentacije 80 % 20 %

2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. esej (pisani rad + prezentacija) 2. test 3. završni ispit

20 % 20 % 60 %

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

1. Ćatić, R. i Pehlić, I.: Metodika nastave islamske vjeronauke, Islamska pedagoška akademija u Zenici, 2004.

3.2. Dodatna literatura

1. Kyriacou, Chris: Temeljna nastavna umijeća, Educa, Zagreb, 1995. 2. Ivan de Zan: Metodika nastave prirode i društva, Školska knjiga, Zagreb, 2000. 3. Tarhart, Ewald: Metode poučavanja i učenja, Educa, Zagreb, 2001. 4. Težak, Stjepko: Metodika nastave filma, Školska knjiga, Zagreb, 1990. 5. Tobudić, Nusret: Aktivno učenje u interaktivnoj nastavi, Bosanska riječ, Tuzla, 2001.

Page 116: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

116

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

METODIKA KNJIŽEVNOSTI ZA DJECU Šifra : 04K04-081

Nivo: Dodiplomski Godina: III Semestar: VI ECTS krediti: 4,5 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2 P+2 V + 1 Ukupan broj sati: 75

1. CILJ PREDMETA

Razvijanje svijesti o bošnjačkoj književnosti kao važnom faktoru bošnjačkog identiteta, njegovanje standardnog bosanskog jezika u svim područjima; Obezbijediti pun intelektualni, emocionalni, socijalni, moralni razvoj studenata u skladu sa njihovim mogućnostima; Obezbijediti potreban nivo slušanja, govora, čitanja i pisanja, tj. razvijati sposobnosti transponovanja književnog teksta u metodički izraz.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Poslije odslušanog gradiva studenti će: – pružiti podršku razvoju međupredmetnih kompetencija; – njegovati i razvijati čitalačke kompetencije i interpretacijske

vještine; – posjedovati sposobnost literarnih afiniteta; – ovladati sposobnošću komunikacije u različitim situacijama; – imati razvijenu svijest o očuvanju kulturno-historijske baštine; – biti osposobljeni za cjeloživotno učenje.

1. 2. Predmeti koji su preduvjet za polaganje

Bosanski jezik I Bosanski jezik II Govorna kultura

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

SEDMICA TEMA 1. sedmica Narodne priče: Čudotvorni prsten, Dram jezika, Titiz i

džomet, Nasrudin hodža i kadija, Od smrti se ne može pobjeći

2. sedmica Basne: Kelila i dimna 3. sedmica Bošnjačke junačke pjesme: Đerzelez Alija, Ropstvo

Hrnjice Muje, Svatovsko groblje, Ženidba Smailagić Mehe 4. sedmica Lirska poezija: sevdalinke, kaside, ilahije 5. sedmica Alhamijado književnost: Hevaji, Pruščanin, Šefki,

Ilhamija, Umihana Čuvidina, Mustafa Firaki, Fejzo Softa

6. sedmica Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak, Safvet-beg Bašagić, Musa Ć. Ćatić

Nastavnik: vanr. prof. dr. Hazema Ništović

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: viši asist. mr. Ibnel Ramić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 117: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

117

7. sedmica Hamdija Mulić, Nafija Sarajlić 8. sedmica Edhem Mulabdić: Zeleno busenje 9. sedmica Hamza Humo 10. sedmica Alija Nametak: Za obraz i druge priče 11. sedmica Enver Čolaković: Legenda o Ali-paši 12. sedmica Skender Kulenović: Ponornica 13. sedmica Alija Isaković: Hasanaginica 14. sedmica Meša Selimović: Derviš i smrt 15. sedmica Mak Dizdar

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. prezentacije 70 % 30 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo 2. pismena priprema za čas 3. esej na zadatu temu 3. aktivnost času 4. usmeni ispit

10 % 15 % 15 % 10 % 50 %

2.3. Studenti su dužni da napišu pismenu pripremu za čas kao preduvjet za izlazak na usmeni dio ispita.

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

A. Isaković, Biserje, Ljiljan, Sarajevo, 2002. Fatima Nidžara Mujezinović, Metodika bošnjačke književnosti. D. Rosandić, Metodika književnog odgoja i obrazovanja, Školska knjiga, Zagreb, 1988.

3.2. Dodatna literatura

Antologija bošnjačke književnosti, I–VI, Alef, Sarajevo. Dževad Jahić, Moj bosanski – školski rječnik kulture izražavanja (tekstovi iz I, II, III i IV knjige).

Page 118: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

118

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

ENGLESKI JEZIK II Šifra : 04K03-227

Nivo: I ciklus Godina: III Semestar: VI ECTS krediti: 4,5 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2P+2V+1LV Ukupan broj sati: 75

1. CILJ PREDMETA

Kroz interakcijsko-komunikacijski i holistički pristup, omogućiti studentima razvijanje receptivnih i produktivnih jezičkih vještina potrebnih za komunikaciju na engleskom jeziku. Motivirati studente za cjeloživotno učenje engleskog jezika.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Razvijanje receptivnih i produktivnih jezičkih vještina, razvijanje sposobnosti prezentiranja i timskog rada. Usvajanje novih znanja i vještina kroz engleski jezik kao metajezik (posrednik u učenju o sebi, svijetu, vjeri i sl.)

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

SEDMICA TEMA 1.sedmica Introductory lecture. Likes and dislikes. Revision

of tenses 2.sedmica Things I'm passionate about. Positivism: The right

mentality of a Muslim. Past Perfect Simple 3.sedmica Fears and phobias, the psychologist's view. Idioms. 4.sedmica Dangerous journeys in history. Verb patterns. Body

language 5.sedmica It depends how you look at it. Conditionals 6.sedmica A social science. Forms of punishment and aims of

imprisonment. Pros and cons. Words with similar meaning

7.sedmica All things high tech. Noun phrases. Articles 8.sedmica Rekapitulacija/Test (Mid-term Test) 9.sedmica Architecture old and new. Compound nouns.

Possessives 10sedmica Seeing is believing. Modals of probability.

Expressing attitude 11.sedmica The adventures of Sherlok Holmes. A discussion of

optical illusions. Passive Voice 12.sedmica People who changed the world. The Prophet and

his life 13.sedmica Telling it how it is. Reported speech. Reporting

verbs. Newspapers in your country

Nastavnik: doc. dr. Nadira Aljović

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: asist. Lejla Žunić-Rizvić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 119: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

119

14.sedmica Ways of speaking. Reported thoughts and questions. Students' presentations

15.sedmica Rekapitulacija svih oblasti, End-of-term Test 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. prezentacije 3. radionica/grupni rad

20 % 20 % 60 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. pismeni ispit 2. usmeni ispit 3. prisustvo, aktivnost, prezentacija, eseji i ostali zadaci

50 20 30

2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada:

Studenti u toku semestra pišu kraće eseje na zadane teme, kao i izvještaje sa prakse. 3. LITERATURA

3.1. Obavezna literatura

Soars, Liz and John, New Headway, Intermediate, Student's book, 4th ed, Oxford University Press, 2009. Soars, Liz and John, New Headway, Intermediate, Workbook, 4th ed, Oxford University Press, 2009.

3.2. Dodatna literatura

1. Bujas, Ž., Veliki englesko-hrvatski rječnih, Nakladni zavod Globus, 1999. 2. Penguin Readers, Intermediate level. 3. Various articles and texts about Islam and similar topics

Page 120: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

120

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

NJEMAČKI JEZIK II Šifra : 04K03-228

Nivo: Dodiplomski Godina: III Semestar: VI ECTS krediti: 5,5 Status: Izborni Broj sati sedmično: P+V+LV 2+2+1 Ukupan broj sati: 75

1. CILJ PREDMETA

Cilj predmeta je sticanje nivoa usmene i pismene kompetencije evropskog referentnog okvira A2 do pokušaja dostizanja B1. Osposobljavanje studenata za samostalno sticanje znanja, proširivanje spoznaja i razvijanje sposobnosti mišljenja i pamćenja i prosuđivanja. Program predviđa ovladavanje najfrekventnijom leksikom i terminologijom karakterističnom za lingvističke nauke. Semantizacija leksike se proširuje i uvježbava do razine aktivnog leksičkog fonda kako besprijevodnim tako i prijevodnim postupcima. U okviru cilja nastave ovog referentnog evropskog okvira predviđeno je i sticanje sposobnosti korektnog prevođenja sa stranog jezika na b/h/s jezik i obrnuto, u prvom redu iz tematike koja je referentna za ovaj studij.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Student će biti u stanju da savlada većinu situacija u kojima se susrećemo u okviru zadatih tema. Može se jednostavno i povezano izražavati o povjerljivim temama i interesnim područjima. Može steći kompetenicije jezičkog nivoa A2–B1.

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

SEDMICA TEMA 1. sedmica Personen berschreiben-Subjektiver Eindruck,

Kleidung 2. sedmica Schule, Ausbildung, Beruf- Wunschberufe-

Zufriedenheit mit dem Beruf- Schulsystem, Berufswahl- Berufschancen- Stellensuche-Lebenslauf

3. sedmica Unterhaltung und Fernsehen-Fernsehprogramm 4. sedmica Industrie, Arbeit, Wirtschaft- Ärger mit dem Auto-

Schichtarbeit 5. sedmica Familie und persönliche Beziehungen-Eheprobleme-

Eltern und Kinder-Erziehung früher und heute 6. sedmica Natur und Umwelt-Wetter 7. sedmica Prvi parcijalni ispit 8. sedmica Deutsche im Ausland und Ausländer in

Deutschland- Im Ausland arbeiten 9. sedmica Nachrichten und Politik-Wahlsystem 10. sedmica Alte Menschen-Wohin mit den Größeltern?-

Nastavnik: vanr. prof. dr. Memnuna Hasanica

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: asist. Elma Čamdžić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail:

Page 121: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

121

Altersheime- Überalterung-Was machen Rentner? 11. sedmica Erinnerungen – Stationen des Lebens 12. sedmica Beziehungen – Partnersuche-Partnerschaft-

Freundschaft und Beziehung 13. sedmica Persönliche Erfahrungsberichte-Krankheiten und

Heilmittel 14. sedmica Drugi parcijalni ispit 15. sedmica Završna evaluacija kolegija

NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. eks katedra

2. prezentacije 60 % 40 %

Vježbe su auditorne. Cilj vježbi je da se studenti osposobe za kritičko gledanje i razumijevanje pitanja i problema tretiranih u toku predavanja, a vezanih za ovo predmetno područje.

Učešće u ocjeni (%) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prezentacija i prisustvo 2. prvi parcijalni 3. drugi parcijalni 4. pismeni ispit

5 % 20 % 20 % 55 %

Provjera znanja: Pri utvrđivanju konačne ocjene u obzir se uzima sljedeće: aktivno sudjelovanje u nastavi (sistemsko praćenje literature, vlastiti doprinos raspravi, izvršavanje postavljenih zadataka) – po potrebi internom anonimnom evaluacijskom anketom i kratkim nenajavljenim testovima od strane izvođača kolegija i eksternom anonimnom evaluacijskom anketom od strane fakultetskih ili univerzitetskih organa. Angažiranost i zainteresiranost studenata za rad u procesu nastave se evidentira i boduje približavajući se obilježjima ECTS sistema. Kriteriji za konačno ocjenjivanje uspjeha studenta na predmetu su usklađeni sa Statutom Univerziteta u Zenici.

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

Themen neu 1. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache II - Kursbuch Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache II - Arbeitsbuch Max Hueber Verlag 2. Tangram - Deutsch als Fremdsprache II - Kursbuch - Deutsch als Fremdsprache II - Arbeitsbuch Max Hueber Verlag 3. Kontaktsprache II 4. Genial II

3.2. Dodatna literatura

Wörterbücher Rechtschreibung Grammatik der deutschen gegenwärtigen Sprache

Page 122: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

122

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

DOKIMOLOGIJA Šifra: 04K04-082

Nivo: Dodiplomski Godina: III Semestar: VI ECTS: 3,5 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2 P + 1 V Ukupan broj sati: 30+15=45

1. CILJ PREDMETA

Cilj je kolegija da studenti usvoje temeljna znanja iz dokimologije; da usvoje spoznaje o evaluaciji odgojno-obrazovnih procesa (temeljne faze, procedure, postupke i metodološki instrumentarij); da se osposobe za primjenu metoda, tehnika i postupaka evaluacijskih procesa u odgojno-obrazovnom radu; da upoznaju različite alternativne metode, alate i instrumente za praćenje, procjenjivanje, vrednovanje i ocjenjivanje napretka učenika i osposobe se za njihovu primjenu; da se osposobe i motiviraju za objektivniji i humaniji pristup evaluacijskim procesima u nastavi i učenju.

1.1. Očekivani ishodi

Nakon odslušanog kolegija i izvršenih obaveza studenti će biti sposobni: – razlikovati temeljne pojmove u procesu evaluacije – identificirati svrhu evaluacijskih procesa u nastavi i učenju kao specifičnom vidu odgojno-obrazovnog procesa – analizirati različite oblike evaluacije s obzirom na svrhu – razlikovati temeljne komponente i faze evaluacijskog procesa – identificirati i razlikovati subjektivne od objektivnih pristupa evaluaciji – identificirati i analizirati uzroke slabe metrijske vrijednosti ocjena i faktore koji su uzrok subjektivnosti pri ocjenjivanju – izraditi i primijeniti različite objektivne instrumente za praćenje i ocjenjivanje napretka učenika (testovi, zadaci objektivnog tipa, skale procjene, skale sudova …) – identificirati, analizirati i primijeniti različite alternativne metode, alate i instrumente za praćenje, procjenjivanje, vrednovanje i ocjenjivanje napretka učenika – humanizirati proces ocjenjivanja i klasifikacije znanja u školske ocjene – senzibilnije učestvovati u vrednovanju pojedinih nastavnih sadržaja

1.2. Predmeti koji su preduvjet za polaganje

Opća pedagogija, Školska pedagogija

Nastavnik: doc. dr. Izet Pehlić Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: viši asist. mr. Selvedin Delić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 123: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

123

1.3. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

SEDMICA TEMA 1. sedmica Intenzivni razvoj dokimologije kao samostalne naučne

discipline 2. sedmica Kriteriji/principi vrednovanja 3. sedmica Ocjenjivanje učeničkog napretka 4. sedmica Praktični polimorfni modeli vrednovanja u odgoju i

obrazovanju 5. sedmica Slojevitost vrednovanja ishoda religijske edukacije 6. sedmica Načini provjere znanja: testovi, nastavnik 7. sedmica Prvi parcijalni 8. sedmica Normativni i kriterijski testovi 9. sedmica Tipovi testova znanja. 10. sedmica Metrijska vrijednost školskih ocjena 11. sedmica Opisno ocjenjivanje 12. sedmica Ishodi učenja 13. sedmica Situiranje procesa ocjenjivanja u socijalno-emocionalne

senzibilitete učenika 14. sedmica Ocjenjivanje vlastitog rada i rada kolege u razredu 15. sedmica Drugi parcijalni

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave

1. prezentacije 2. razgovor i diskusija

80% 20%

Učešće u ocjeni (%) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo nastavi 2. seminarski rad 3. izrada NZOT-a za tematsko područje u vjeronauci 4. Izrada pripreme za nastavu vjeronauke s definiranim ishodima učenja 5. izrada prezentacije iz područja dokimologije 6. pismeni ispit

10 15 10 10 5 50

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

− Gojkov, G. (2003). Dokimologija - priručnik, Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača.

− Grgin, T. (1994). Školska dokimologija, Jastrebarsko: Naklada Slap. − Matijević, M. (2004). Ocjenjivanje u osnovnoj školi. Zagreb: Tipex.

3.2. Dodatna literatura

− Grgin, T. (2001). Školsko ocjenjivanje znanja, Jastrebarsko: Naklada Slap.

− Grgin. T. (1982). Inteligencija đaka i njihovi varijeteti znanja, Školski vjesnik, 1.

− Krneta, Lj. (2000). Faktori školskog uspjeha. Banja Luka: Banjaluka Kompani.

− Kyriacou, C. (1995). Temeljna nastavna umijeća. Zagreb: Educa. − Meyer, H. (2002). Didaktika razredne kvake. Zagreb: Educa.

Page 124: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

124

− Mulić, V. (2005). Nastavni priručnik za opisno ocjenjivanje (u novoj koncepciji devetogodišnjeg obrazovanja). Sarajevo: Sarajevo-Publishing.

− Andrilović, V. & Čudina, M. (1988). Psihologija učenja i nastave, Zagreb: Školska knjiga.

− Slatina, M. (1998). Nastavni metod – Prilog pedagoškoj moći suđenja, Sarajevo: Filozofski fakultet.

Page 125: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

125

IZBORNI PREDMETI

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

ODGOJ I OBRAZOVANJE U ISLAMSKOJ FILOZOFIJI Šifra : 07K34-038

Nivo: Dodiplomski Godina: III Semestar: VI ECTS krediti: 4 Status: Izborni Broj sati sedmično: 2P+2V Ukupan broj sati: 60

1. CILJ PREDMETA

Cilj kolegija je da upozna studente sa doprinosima tradicionalnih islamskih mislilaca teoriji i praksi odgoja i obrazovanja; da ukaže na islamsku narav njihove duhovne i intelektualne zasnovanosti, te da posvijesti potrebu uključivanja elemenata tih doprinosa u savremenu muslimansku odgojno-obrazovnu teoriju i praksu.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Metodološke komp.; kognitivne kompetencije (mogućnost razumijevanja i upravljanja idejama i predstavama); interpersonalne komp. (kultura odgoja i samoodgoja, kritički i samokritički rad, komparacija i analiza različitih sistema vrijednosti, međuljudske vještine i etička predanost); sistemske komp. (sposobnost razumijevanja, razmišljanja i posjedovanja znanja koje omogućava sagledavanje sistema i međuodnosa njihovih sastavnica, volja za uspjehom).

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme 1. Definiranje pojmova; Kur'anske i hadiske osnove

odgoja i obrazovanja 2. Nastajanje misli o odgoju i obrazovanju u tokovima

rane islamske intelektualnosti; Značaj odgoja i obrazovanja u islamskoj filozofiji 3. Prva islamska učilišta, prvi odgajatelji i učitelji;

Odgoj i obrazovanje središnja tema islamskog mišljenja; Središta islamske obrazovanosti u ranoj povijesti islama 4. Pogledi islamski filozofa na odgoj i obrazovanje;

Hasan al-Basri; Kelam i obrazovanje 5. Filozofija odgoja i obrazovanja Ihvan es-Saffa 6. Z. al-Razijev i Ibn Sinaov doprinos razvoju

pedagoške misli 7. Suhraverdi - odgoj i obrazovanja u perspektivi

filozofije svjetlosti 8. Odnos obrazovanja, filozofije i nauke u islamskoj

filozofiji

Nastavnik: vanr. prof. dr. Nusret Isanović

Konsultacije: poslije nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: viši asist. mr. Mensur Valjevac

Konsultacije: poslije nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 126: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

126

9. Al-Gazalijevo razumijevanje znanja i znanosti, odgoja i obrazovanja 10. Adabi učenika 11. Adabi učitelja 12. Gazalijeva etika odgoja i obrazovanja 13. Sufiijska misao o odgoju i obrazovanju 14. Islamska filozofija al-Andalusu i njen doprinos razvoju teorije odgoja i obrazovanja 15. Odgoj i obrazovanje u tokovima savremene islamske

misli; kritičko propitivanje tradicionalnih i modernih koncepata odgoja i obrazovanja u muslimanskom svijetu

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. prezentacije i vježbe 3. konsultativna nastava

65 % 30 % 0,5 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo 2. esej/praksa/istraživanje 3. pismeni ispit 4. završni ispit

10% 20% 10% 60%

2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada:

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

Al-Atas, Syed Muhammed Naquib: Islam i sekularizam, Bosančica-print, Sarajevo, 2003 (str. 193–265). Nasr, Seyyed Hossein: Science and Civilization in Islam (poglavlje: The Universal Figures og Islamoc Science i The Basis of the Teaching Sistem and the Edicational Institution), The Islamic Texts Society, Cambridge, 1987. Nasr, Seyyed Hossein: Tradicionalni isalm u modernom svijetu, El- Kalem, Sarajevo, 1994. Rahman, Fazlur: Duh islama (poglavlje: Obrazovanje), «Jugoslavija», Beograd, 1983. Nasr, Seyyed Hossein: Srce islama (poglavlja: Samilost i ljubav, mir i dobrota i Etika i duhovna priroda ljudskog života), El-Kalem, Sarajevo, 2002.

Sva djela prevedena na bosanski od Abu Hamida Al-Gaazalija (Niše svjetlosti, Izbavljenja iz zablude, Ejjuhel veleda itd.)

3.2. Dodatna literatura

Schimel, Annemarie: Odgonetanje Božijih znakova (poglavlje: Pojedinac i društvo), El-Kalem, Sarajevo, 2001.

Sufizam, (priredili Šop, Nikola i Tanasković, Darko), Zodijak, Beograd, 1981.

Page 127: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

127

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

OSNOVE ARAPSKE KNJIŽEVNOSTI Šifra : 07 K36- 004

Nivo: Dodiplomski Godina: III Semestar: VI ECTS krediti: 4,5 Status: Izborni Broj sati sedmično: 2P+2V Ukupan broj sati: 60

1. CILJ PREDMETA

Cilj ovog kolegija je studente upoznati s utemeljenjima, razvojem i dometima arapske književnosti kao jedne od najodnjegovanijih i u tradiciju najdublje ukorijenjenih društvenih disciplina kod Arapa. Upoznavanje, praćenje i analiza najrazličitijih književnih pravaca i ostvarenja nastalih u različitim razvojnim periodima arapske književnosti (pretklasični, klasični i savremeni) ubraja se u preliminarne zadatke ovog kolegija.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

- poznavanje razvojnih perioda i pravaca arapske književnosti - poznavanje razvojnih karakteristika svakog perioda i najpoznatijih predstavnika arapske književnosti - razumijevanje i pravilna interpretacija odabranog korpusa književnih tekstova - razumijevanje i pravilna interpretacija odabranog korpusa poezije /kasida

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme Nastanak, korijeni i prvi tragovi Arapska predislamska poezija - mu’allake Mu’allake i religija predislamskih Arapa. Mu’allake i arapska stilistika Periodizacija – Predislamska književnost Muhadremuni, islamske duhovne, racionalne, socijalne i ljudske vrijednosti Pjesnici na prijelazu između dva razdoblja. Neka obilježja ove poezije Hasan ibn Sabit – poezija u svjetlu Kur’ana i hadisa Hemzija Hasana ibn Sabita, osvrt na kasidu Ka’b ibn Zuhejr, kasida-i Burda, biografija, vrijeme i prilike nastanka Burde Žene pjesnici – Al-Hansa, prva žena autor elegije u arapskoj poeziji Arapska književnost u islamskom periodu, karakteristike, razvoj Mekamati, Bedi’uz-Zeman Al-Hamadani Islamijjati – Taha Husejn, Ahmed Emin, Teufik Al-Hakim Savremena arapska književnost – Nedžib Mahfuz, osvrt, osnovne

Nastavnik: vanr. prof. dr. Mejra Softić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: viši asist. mr. Mithat Jugo

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 128: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

128

karakteristike

Rekapitulacija svih oblasti 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. eks katedra

2. prezentacije 3. gosti predavači

90 % 5 % 5 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. esej (pisani rad + prezentacija) 2. završni pismeni ispit 3. završni usmeni ispit

10 % 40 % 50 %

2.3. Pisanje eseja: Studenti su dužni da u toku semestra napišu kraći rad o životu, radu i djelu jednog arapskog književnika ili pjesnika iz klasičnog ili savremenog perioda, te da po vlastitom izboru prevedu dio njegovog književnog teksta ili neku kasidu. 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

Ramić, Jusuf: Obzorja arapsko-islamske književnosti Grozdanić, Sulejman: Stara arapska poezija Simić, Vojkan: Klasična arapska poezija Muftić, Teufik: Klasična arapska stilistika

Page 129: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

129

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

OSNOVE PERZIJSKE KNJIŽEVNOSTI Šifra : 07K36-014

Nivo: Dodiplomski Godina: III Semestar: VI ECTS krediti: 4 Status: Izborni Broj sati sedmično: 2P+2V Ukupan broj sati: 60

1.CILJ PREDMETA

Namjera ovog kolegija jeste upoznati studente sa kulturnim i literarnim blagom perzijskog jezika, koje se smatra jednom od najveličanstvenijih duhovnih ostavština čovječanstva. S obzirom na trenutak i duhovnu glad perzijska sufijska književnost se nameće kao primjerena alternativna u sve većoj oskudici duhovnosti.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Aktivnim sudjelovanjem u realizaciji ovog kolegija studenti će ovladati osnovnim saznanjima o prošlosti i sadašnjosti perzijske književnosti, te se upoznati s osnovnim saznanjima o uticajima koje je ova književnost ostvarila na književnosti na neperzijskim govornim područjima.

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme Uvodno upoznavanje sa dometima i značajem perzijske književnosti na svjetskom nivou i predstavljanje njenih korijena i etapa razvoja Predislamska iranska književnost, njen duhovni i kulturološki background mazdaizma, zoroastrizma, mitraizma, mazdakizma i manihejstva Počeci klasične perzijske književnosti. Perzijska književnost na pahlavi, arapskom i dari jeziku u prvoj fazi širenja islama Horasanski stil perzijske književnosti, njegove karakteristike, značaj i dometi Najistaknutije ličnosti horasanskog kruga. Rudaki, Manučehri, Dekiki, Unsuri, Firdusi i Nizami. Kasida kao paradigma horasanskog stila Nastanak i razvoj iračkog stila perzijske književnosti. Njegove karakteristike, značaj i dometi. Gazel kao vrhunac literarnog izraza ove epohe Rekapitulacija/Test Prodor sufijskih elemenata u perzijsku književnost. Najistaknutije figure iračkog kruga: Senai, Attar, Rumi, Sadi, Hafiz i Džami Sadi, Rumi i Hafiz kao vrhovi islamske sufijske književnosti i njihova djela Invazija Mongola i kulturološki šok perzijske književnosti. Oaze znanosti i književnosti u Farsu, Anadoliji i Indiji. Nastanak i razvoj

Nastavnik: doc. dr. Elvir Musić Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail:

Page 130: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

130

indijskog stila u perzijskoj književnosti Najistaknutiji predstavnici indijskog stila perzijske književnosti: Saeib, Bidel, Vahši .... Analitička uporedba toka i nastavka iračkog stila u djelima Dehlavija, Urfija i dr. Književnost safavidskog i kadžarskog perioda. Epoha reverzibilne imitatorske književnosti. Predstavnici ove epohe i njihov značaj Iranska književnost postsafavidskog i pahlavidskog perioda. Razvoj prozne književnosti i slijeđenje zapadnih formi Iranska književnost danas. Njen značaj, karakteristike i najistaknutiji predstavnici Rekapitulacija svih oblasti

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. prezentacije 3. radionica/grupni rad

80 % 10 % 10 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo 2. esej/praksa/istraživanje 3. pismeni ispit 4. usmeni ispit

10 20 50 20

2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada: Pisanje eseja u okviru ovog kolegija usmjereno je ka upoznavanju studenata s

referentnom literaturom u oblasti perzijske književnosti. 3. LITERATURA 3.1.Obavezna literatura

Bećir Džaka, Historija perzijske književnosti (od nastanka do kraja 15. st.), Sarajevo, 1997. Ahmed Tamimdari, Istorija persijske književnosti, prijevod Seid Halilović, Beograd, 2004. Sīrus Šemīsa, Sabkšenāsi-ye nasr, Teheran, 1998.

3.2.Dodatna literatura

Zebihullāh Safa, Tārīx-e edebiyyāt-e Īrān, I i II tom, Teheran,1995.

Page 131: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

131

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

OSNOVE TURSKE KNJIŽEVNOSTI Šifra : 07K36-015

Nivo: Dodiplomski Godina: III Semestar: VI ECTS krediti: 4 Status: Izborni Broj sati sedmično: 2P+2V Ukupan broj sati: 4

1. CILJ PREDMETA

Cilj kolegija jeste informativno se upoznati sa starijim turkijskim književnim tradicijama u centralnoj Aziji, sa književnošću u Anadoliji i sa osmanskom književnošću, s posebnim osvrtom na književnost Bošnjaka na orijentalnim jezicima u vrijeme osmanske vladavine. Također se želi razviti istraživački osjećaj za proučavanje djela naših autora na orijentalnim jezicima. Što se tiče književnosti kasnijeg perioda, cilj je predavanja skrenuti pažnju na raznolikost poetske (a katkad i ideološke) inspiracije različitih modernih turskih književnika, kao i na način reprezentacije tih ideja u različitim književnim tekstovima. Pružanje osnovnih informacija o književnostima u vrijeme Tanzimata, pokreta Fedžr-i Ati i Servet-i Funun, informacije o periodu „republikanske“ književnosti, kao i o modernoj turskoj književnosti (glavne ideje, struje i predstavnici).

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

– upoznavanje sa starijim turkijskim književnim tradicijama – upoznavanje sa razvojem određenih žanrovskih formi i poetskih

oblika u klasičnim orijentalno-islamskim književnostima – upoznavanje sa književnošću na osmanskom turskom jeziku sa

posebnim osvrtom na književnost Bošnjaka na orijentalnim jezicima u vrijeme osmanske vladavine

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme 1. Najznačajniji predstavnici tur. književnosti u centralnoj Aziji. Junus Emre 2. Junus Emre. Ahmed Jesevi. Dželaluddin Rumi. Mahmud Kašgarli. Jusuf Has Hadžib 3. Primjeri iz Kutadgu Biliga i Divan-i Hikmeta. Rumijeva Mesnevija 4. Pretpostavke za razvitak osmanske turske književnosti nakon pada Carigrada 5. Temeljne poetske vrste u divanskoj poeziji. Skrenuti pažnju na kulturološko raslojavanje književnosti u osmanskom periodu 6. Odrediti mjesto književnih djela Bošnjaka na orijentalnim jezicima u okviru književnosti “Istočnog Parnasa”, odnosno poziciju univerzalnog i partikularnog, lokalnog identiteta književnog teksta

Nastavnik: doc.dr. Edina Solak Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail:

Page 132: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

132

na primjerima važnijih narativnih i nenarativnih djela Bošnjaka na orijentalnim jezicima, o književnostima u vrijeme Tanzimata, pokreta Fedžr-i Ati i Servet-i Funun, informacije o periodu „republikanske“ književnosti, kao i o modernoj turskoj književnosti (glavne ideje, struje i predstavnici) 7. Prvi parcijalni ispit 8. Bošnjaci koji su pisali na orijentalnim jezicima: Derviš-paša Bajezidagić, Hasan Zijai Mostarac 9. Muhamed Nerkesi Sarajlija, Mula Mustafa Bašeskija, Rašid-beg Beograđanin, Fadil-paša Šerifović 10. Autori čija su djela prevedna na bosanski jezik: Jakub Kadri Karaosmanoglu 11. Rešad Nuri Guntekin, Safija Erol i njihova djela 12. Ferid Edgu, Elif Šafak 13. Orhan Pamuk i Nedžip Fazil 14. Drugi parcijalni ispit 15. Završna evaluacija kolegija

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. prezentacije 3. radionica/grupni rad

60 % 40 % __ %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo 2. esej/praksa/istraživanje 3. pismeni ispit 4. usmeni ispit

10 20 50 20

2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada: Student će u toku nastave prezentirati temu iz programa u dogovoru sa nastavnikom. 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

S. Bašagić: Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti, II izd., Sarajevo, 1986. F. Nametak: Divanska književnost Bošnjaka, Sarajevo, 1997. S. Ilić: Hurufijski pjesnik Vahdeti Bosnevi i njegov divan, Prilozi za orijentalnu filologiju 38, Sarajevo, 1988. Dž. Čehajić: Vidovi stvaranja muslimanskih mistika porijeklom iz Bosne i Hercegovine i drugih krajeva Jugoslavije od XV do XIX vijeka, Godišnjak Instituta za jezik i književnost u Sarajevu, III–IV, Sarajevo, 1975. A. Kadrić: Objekt Ljubavi u tesavufskoj književnosti: Muradnama Derviš-paše Bajezidagića, OIS, Sarajevo, 2008. Dž. Ćehajić: “Idejni i estetski aspekti persijske književnosti poznoklasičnog doba (1250-1500)”, Život, VIII, Sarajevo, 1972. Dž. Bećir: Naša narodna epika i Firdusijeva “Šahnama”, Sarajevo, 1976. Historija osmanske kulture i civilizacije I, Sarajevo 2004. F. Nametak: Pregled književnog stvaranja bosansko-hercegovačkih muslimana na turskom jeziku, Starješinstvo Islamske zajednice,

Page 133: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

133

Sarajevo, 1989. A. Kadrić: Mostarski bulbuli: poezija mostarskih pjesnika na orijentalnim jezicima, Mostar 2012.

3.2. Dodatna literatura

Šira literatura daje se studentima uz obradu pojedinih tema. Literatura može da se inovira početkom svake akademske godine.

Page 134: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

134

SEDMI SEMESTAR OBAVEZNI PREDMETI

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA U NASTAVI

VJERONAUKE Šifra : 07K34-045

Nivo: Dodiplomski Godina: IV Semestar: VII ECTS krediti: 6 Status: Obavezni Broj sati sedmično: P + V Ukupan broj sati: 60

1. CILJ PREDMETA

Primarni cilj ovog predmeta jeste upoznavanje sa kvantitativnom i kvalitativnom istraživačkom strategijom, kao i osposobljavanje studenata za razumijevanje i primjenu kvantitativnih i kvalitativnih tehnika i metoda u istraživanju različitih društvenih fenomena. Pored toga, cilj kolegija je razvijanje senzibiliteta za kritičko promišljanje prakse pedagoških pojava, te osposobljavanje studenata za samostalnu izradu i oblikovanje magistarskog rada, odnosno znanstvenoistraživačkog rada.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Očekuje se da će studenti nakon odslušanog kolegija unaprijediti sljedeće kompetencije:

a) razviti senzibilitet istraživača i ovladati metodološkim istraživačkim znanjima u obrazovanju (opće kompetencije);

b) sposobnost kritičkog razmatranja i refleksivnog praćenja ličnog razvoja na tom području te moći (specifične kompetencije): − samostalno pretraživati stručna i znanstvena djela, te pratiti

stručnu literaturu − koristiti metode pedagoškog istraživanja, postupaka

prikupljanja, obrade, analize i interpretacije istraživačkih rezultata u kvantitativnoj i kvalitativnoj istraživačkoj paradigmi

− učestvovati u istraživačkim timovima i samostalno izvoditi manje zahtjevna sociopedagoška istraživanja

− koristiti tehniku pisanja znanstvenog rada u funkciji publiciranja rezultata vlastitog istraživačkog rada

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme 1. Potrebe i problemi istraživanja u školi i nastavi vjeronauke 2. Vrste istraživanja u nastavi (empirijska, deskriptivna, primijenjena i akcijska istraživanja) 3. Metode i tehnike prikupljanja podataka u kvantitativnim i

Nastavnik: doc. dr. Izet Pehlić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail:

Page 135: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

135

kvalitativnim istraživanja 4. Izrada instrumenata istraživanja; varijable, indikatori i operacionalizacija u istraživanjima nastave vjeronauke 5. Skale mjerenja 6. Uzorak istraživanja 7. Parcijalni ispit 8. Izrada nacrta istraživanja 9. Načini prezentiranja rezultata istraživanja – sređivanje i obrada podataka 10. Načini prezentiranja rezultata istraživanja - analiza podataka 11. Načini prezentiranja rezultata istraživanja - interpretacija podataka 12. Načini prezentiranja rezultata istraživanja - izvođenje i primjena rezultata istraživanja 13. Metodološka kultura nastavnika u vremenu visokih tehologija 14.Rekapitulacija gradiva 15.Završni ispit

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. prezentacije 3. radionica/grupni rad

25 % 50 % 25 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo 2. projekat istraživanja 3. oblikovani istraživački rad 4. pismeni ispit

10 15 25 50

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

− Cohen, M. M. (2007). Metode istraživanja u obrazovanju, Jastrebarsko: Naklada Slap.

− Gačić, M. (2001). Pisanje i objavljivanje znanstvenih i stručnih radova, Zagreb: Policijska akademija.

− Halmi, A. (2005). Strategije kvalitativnih istraživanja u primijenjenim društvenim znanostima, Jastrebarsko: Naklada Slap.

− Mužić, V. (2004). Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja. Zagreb: Educa.

− Turjačanin, V. & Čekrlija, Đ. (2006). Osnovene statističke metode i tehnike u SPSS-u, Banja Luka: Centar za kulturni i socijalni popravak.

− Vujević, M. (2002). Uvođenje u znanstveni rad u području društvenih znanosti, Zagreb: Školska knjiga.

3.2. Dodatna literatura

− Fajgelj, S. (2004). Metode istraživanja ponašanja, Beograd: Centar za primijenjenu psihologiju.

− Suzić, N. (2007). Primijenjena pedagoška metodologija, Banja Luka: XBS Banja Luka.

− Suzić, N. (2010). Pravila pisanja naučnog rada: APA i drugi standardi, Banja Luka: XBS Banja Luka.

Page 136: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

136

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

METODIKA SREDNJOŠKOLSKE VJERONAUKE I Šifra : 07K34-035

Nivo: Dodiplomski Godina: IV Semestar: VII ECTS krediti: 5,5 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2P+2V Ukupan broj sati: 30+30=60

1. CILJ PREDMETA

Uvođenje studenata u poznavanje sadržaja osnovnih elemenata metodike srednjoškolske islamske vjeronauke. U teorijskom i praktičnom pristupu ovaj kolegij ima za cilj podsticanje kreativnih odgojno-obrazovnih strategija poučavanja.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Očekivani ishodi učenja: Kolegij razvija sljedeće vrste generičkih kompetencija: 1. Instrumentalne kompetencije: – izbor metodičkih

strategija pri realizaciji vjeronaučnih sadržaja

– izrada godišnjih i mjesečnih programa rada

– primjena novih nastavnih tehnologija u realizaciji odgojno-obrazovnih sadržaja

– primjena kreativnih stilova poučavanja

2. Interpersonalne kompetencije: – sposobnost

timskog rada – vještine

interpersonalne komunikacije

– etička posvećenost

3. Sistemske kompetencije: – primjena znanja

stečenih na kolegiju u praksi

– sposobnost samostalnog rada

– sposobnost stvaranja novih ideja

Specifične (stručne) kompetencije: od studenata se očekuje da će usvojiti potrebna metodička znanja i da će moći samostalno primijeniti stečena znanja u praksi, da će moći samostalno analizirati svoj rad i primjenjivati savremene medije i nove tehnologije u nastavi islamske vjeronauke.

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

1. Geneza metodičke misli u islamskj vjeronauci 2. Utemeljenje metodike islamske vjeronauke kao zasebne pedagoške discipline 3. Odgojna kompetencija – vjerovati u mogućnost islamskog vjerskog odgoja 4. Specifikum islamskog vjerskog odgoja 5. Integracija vjere i života 6. Nedirektivna pedagogija vjerskog odgoja

Nastavnik: red. prof. dr. Refik Ćatić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: viši asist. mr. Admir Čerim

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 137: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

137

7. Povelja o „evropskom vjeronauku“ 8. Savremeno kurikulumsko planiranje srednjoškolske islamske vjeronauke 9. Opće zakonitosti poučavanja 10. Kreativno poučavanje – suočenje s novim gibanjima i uvjerenjima 11. Metodički pristupi u strategijama poučavanja – tradicionalni i savremeni 12. Socijalne interakcije u poučavanju 13. Vanjska i unutrašnja organizacija nastavnog procesa 14. Savremeni mediji i nastavna tehnologija u realizaciji odgojno-obrazovnih sadržaja srednjoškolske islamske vjeronauke 15. Dokimološke osnove nastave srednjoškolske islamske vjeronauke

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. prezentacije 3. radionica/grupni rad

20 % 60 % 20 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo 2. esej/praksa/istraživanje 3. pismeni ispit 4. usmeni ispit

10 20 50 20

2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada: Studenti su obavezni kroz formu komparativne studije istražiti neki od fenomena savremenog poučavanja. 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

Ćatić, R., Pehlić, I. (2002) Metodika islamske vjeronauke, IPA Zenica. Ćatić, R., Ćatić, A. (2010) Strategija poučavanja i učenja, PF Zenica. Ćatić, R., Stevanović, M. (2003) Suvremena didaktika, PF Zenica. Jensen, E. (2001) Super nastava, Educa, Zagreb. Majer, H. (2000) Didaktika razredne kvake, Educa, Zagreb. Terhart, E. (2004) Metode učenja i poučavanja, Educa, Zagreb.

3.2. Dodatna literatura

Hamidullh, M. (1989) Uvod u islam, Sarajevo. Garodi, R. (1997) Živi islam, Sarajevo. Nasr, S. H. (1991) Tradicionalni islam u suvremenom svijetu, Bugojno. Pranjić, M. (1997) Metodika vjeronaučne nastave, KSC Zagreb. Pavlović, A. (2001) Vjeronaučni udžbenik kao didaktičko sredstvo vjeronaučne nastave, Kateheza II.

Page 138: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

138

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

KULTURA BOŠNJAKA Šifra : 07K34-028

Nivo: Dodiplomski Godina: IV Semestar: VII ECTS krediti: 4,5 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2P+2V Ukupan broj sati: 60

1. CILJ PREDMETA

Upoznati studente sa prvim dodirima stanovnika Bosne i Hercegovine i područja jugoistočne Evrope sa islamom i islamskom kulturom u predosmanskom periodu; potom da se studenti upoznaju sa ekspanzijom Osmanlija na Balkan, prihvatanjem islama od strane domicilnog stanovništva, nastankom novih institucija i formiranjem osobene islamske kulture u BiH. Poseban akcent dati na kulturu Bošnjaka i njihovo naslijeđe.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će uspješno analizirati analizirati različite historijske i kulturološke tokove, moći će kritički i analitički promatrati implikacije povijesnih dešavanja. Na temelju znanja i podataka koje će usvojiti na predavanjima i vježbama moći će zauzimati utemeljene i argumentirane stavove i bit će u stanju da vode uspješno diskusije, rasprave i da drže predavanja. Kroz predavanja, vježbe, samostalno istraživanje, diskusije i dijaloge studenti će razviti različite generičke i druge vrste kompetencija. Također, razvit će pozitivan stav prema vlastitom identitetu, vlastitim vrijednostima i kulturi te će to pojačati njihovo samopouzdanje i motivirati ih da još više upoznaju i razvijaju svoje religijske, nacionalne i kulturne osobenosti.

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme 1. Historijski pregled razvoja područja BiH do dolaska islama 2. Kulturno-civilizacijske osobenosti BiH prije dolaska islama 3. Neomanihejsko naslijeđe i njegove kulturne i ideološke implikacije na razvoj islamske kulture u BiH 4. Prvi dodiri Bošnjaka sa islamom i islamskom kulturom 5. Osvajanje BiH, širenje islama i prodor islamskih kulturnih elemenata 6. Formiranje Bosanskog pašaluka i proces integracije BiH u okvir osmanskog carstva 7. Prvi parcijalni ispit 8. Nastanak i razvoj obrazovnih islamskih institucija u BiH 9. Doprinosi Bošnjaka razvoju islamske nauke i nauke općenito

Nastavnik: doc. dr. Sedad Dizdarević

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: viši asist. mr. Mevludin Dizdarević

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 139: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

139

10. Specifičnosti islamske umjetnosti osmanskog perioda u BiH 11. Razvoj divanske književnosti i njene karakteristike 12. Značaj alhamijado književnosti i njeni predstavnici u BiH 13. Islamska kultura u BiH nakon Austrougara 14. Završna evaluacija kolegija 15. Drugi parcijalni ispit

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. istraživački rad 3. prezentacije

70 % 20 % 10 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo 2. esej/praksa/istraživanje 3. pismeni ispit 4. usmeni ispit

10 20 50 20

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

– S. Balić, Kultura Bošnjaka, muslimanska komponenta, Izdavačko prometno preduzeće R&R Tuzla, drugo izdanje, Zagreb, 1994.

– M. Imamović, Historija Bošnjaka, Preporod, Sarajevo, 1998. – I. Bušatlić, Islamska kultura i civilizacija na Balkanu (Hrestomatija),

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Sarajevo, 2006. – M. Hadžijahić, Porijeklo bosanskohercegovačkih muslimana,

Sarajevo, 1990. – N. Filipović, Islamizacija u Bosni i Hercegovini, Centar za kulturu i

obrazovanje Tešanj, Tešanj, 2005. 3.2. Dodatna literatura

– Džemal Čehajić, Derviški redovi u Jugoslovenskim zemljama, Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo 2005.

– Kasumović, Školstvo i obrazovanje u Bosanskom ejaletu za vrijeme osmanske uprave, Islamski kulturni centar Mostar, Mostar 1999.

– A. Ljubović, S. Grozdanić, Prozna književnost Bosne i Hercegovine na orijentalnim jezicima, Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo, 1995.

Page 140: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

140

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

KUR'ANSKA PARADIGMA ODGOJA MLADIH Šifra : 07K35-047

Nivo: Dodiplomski Godina: IV Semestar: VII ECTS krediti: 4,5 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2P+2V Ukupan broj sati: 60

1. CILJ PREDMETA

Cilj predmeta Kur'anska paradigma odgoja mladih je upoznati studente sa kur'anskim odgojnim modelom. Kur'an časni je Božija Objava koja ima za cilj da, prije svega, čovjeka uputi ka istinskim vrijednostima i pripremi ga za njihovo usvajanje. Odgojiti ljude da se u svim životnim situacijama ponašaju moralno i odgovorno – cilj je svakog kur'anskog ajeta i svake izreke (hadisa) Allahovog Poslanika. Štaviše, Poslanik, a.s., u jednom hadisu kaže da je on i poslan kako bi kod ljudi izgradio i upotpunio njihove moralne osobine i ponašanje. Shodno tom hadisu, svrha i cilj poslaničke misije Muhammeda, a.s., jeste odgoj ljudi i afirmacija njihovih pozitivnih (moralnih) osobina. U tom pogledu Kur'an časni nudi širok spektar odgojnih metoda, jer je on, prije svega, knjiga odgoja (edeba). Kur’an, kao knjiga koja sadrži objašnjenje za sve te navodi odgovor i najljepše objašnjenje na svaku zapitanost, nudi i efikasan odgojno/obrazovni model. Kur’anski odgojni model uključuje svaku vrstu svoga raznovrsnog diskursa: savjete, upozorenja, prijetnje, obećanja, kazivanja, rasprave, portrete odabranih ličnosti; ukratko, Kur’an odgaja svakim svojim ajetom i iskazom. To je model koji govori o epistemologiji i ciljevima odgoja, odgojnim područjima, sadržajima, metodama i sredstvima, zatim o formativnim, kontekstualnim i hronološkim specifičnostima odgoja. Također, Kur’an nas informira o karakteristikama samog odgojnog procesa, konkretne pedagoške akcije. Ovaj kolegij također obuhvata i hifz (memorisanje) izabranih kur'anskih tekstova koji su povezani s kur'anskom paradigmom odgoja mladih.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Nakon odslušanog kolegija Kur'anska paradigma odgoja mladih studenti će: - poznavati bitne odlike i obilježja kur'anskog odgojnog modela; - poznavati tumačenje brojnih kur'anskih tekstova koji sadrže odgojnu dimenziju i okoristiti se njihovim porukama u odgoju mladih; - znati analizirati kur'anske tekstove koji podstiču na odgoj i obrazovanje.

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme Upoznavanje i uvod u osnove kur'anskog odgojnog modela Odgajanje čovjeka (insana) – središnja tema Kur'ana Priroda i specifičnosti kur'anskog odgojnog modela

Nastavnik: red. prof. dr. Safvet Halilović

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: viši asist. mr. Mensur Valjevac

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 141: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

141

Kur'anske paradigme odgoja: Adem, a.s., kur'anski tekstovi, njihovo tumačenje i analiza Čovjek – biće kojem su ukazane počasti (makluk mukarrem); Halifetullah – Božiji namjesnik na zemlji; Kur'anski tekstovi Kur'anske paradigme odgoja: Ibrahim, a.s., kur'anski tekstovi, njihovo tumačenje i analiza Rekapitulacija Kur'anske paradigme odgoja: Jusuf, a.s., kur'anski tekstovi, njihovo tumačenje i analiza Značaj kur'anskih kazivanja u odgoju mladih Odgojna dimenzija kur'anskih naredbi (farzova) Odgojna dimenzija kur'anskih zabrana Dijalog kao sredstvo kur'anskog odgoja mladih Kur'an i humanizacija čovjeka Muhammed, a.s., – najljepši uzor mladima; kur'anski tekstovi, tumačenje i analiza Rekapitulacija svih oblasti

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanja

2. prezentacije 3. diskusije i razgovori

70 % 10 % 20 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo, konsultacije, aktivnosti 2. kur'anski tekstovi 3. završni pismeni i usmeni ispit

20 % 20 % 60 %

2.3. Memorisanje (hifz) određenih kur'anskih tekstova: Obaveza svih studenata (redovnih i vanrednih) jeste da napamet nauče jedan dio kur'anskih tekstova, koji određuju na početku semestra u dogovoru sa predmetnim nastavnikom. 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

Ali Abdulhalim Mahmud: Osnovi islamske pedagogije, IPF, Zenica, 2007, Safvet Halilović: Šta Kur'an kaže o čovjeku – Uvod u Kur'ansku antropologiju, El-Kalem i Centar za napredne studije (CNS), Sarajevo, 2012; Muhammed Jasin: Priroda čovjeka u islamu, Libris, Sarajevo, 2003; Šefik Kurdić: Islamski bonton, IPA, Zenica, 2005, Ibn Džema'a, Edebul-'alimi vel-mute'allimi, araska izdanja.

3.2. Dodatna literatura

Murad Hofmann: Islam kao alternativa, Sarajevo, 1996; Francis Fukuyama: Kraj čovjeka: naša poslijeljudska budućnost (posljedice biotehnološke revolucije), Zagreb, 2003; Malik Badri: Aids-Sida i kriza modernog svijeta u svjetlu islama, El-Kalem, Sarajevo, 2002; Muhy al-Din 'Atiyya, Islamsko pedagoška misao – bibliografija, IPF Zenica i FIN Sarajevo, Zenica – Sarajevo, 2005; Svjetska unija islamskih učenjaka: Islamska povelja, El-Kalem i IUMS, Sarajevo, 2010; Dr. Džasir Auda: Duhovni put ka Allahu, s arapskog preveo Mensur Valjevac, El-Kelimeh, Novi Pazar, 2012.

Page 142: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

142

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

STATISTIČKE METODE U ISTRAŽIVANJU Šifra : 04K01-089

Nivo: Dodiplomski Godina: IV Semestar: VII ECTS krediti: 5 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2P +2 V Ukupan broj sati: 60

1. CILJ PREDMETA

Cilj predmeta je usvajanje znanja i razvijanje elementarnih vještina statističke obrade podataka.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Nakon odslušanog kolegija izvršenih studijskih obaveza studenti će biti sposobni: – da na osnovu prikupljenih podataka izvrše adekvatnu statističku analizu podataka dobivenih istraživanjem – da interpretiraju podatke dobivene istraživanjem – da izvuku zaključke iz podataka dobivenih istraživanjem, odnosno statističkom obradom

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme Primjena statistike u kvantitativnim i kvalitativnim istraživanjima (podacima) Tipovi mjernih ljestvica i vrste podataka (kategorije, rangovi, kontinuirani skorovi) Deskriptivna statistika: Grafičko prikazivanje numeričkih podataka Mjere centralne tendencije; Mjere varijabilnosti Normalna raspodjela; Z-vrijednost Inferencijalna statistika: Odnos između populacije i uzorka; Vrste i izbor uzoraka I parcijalni ispit Testiranje značajnosti razlike između aritmetičkih sredina (veliki nezavisni uzorci, mali nezavisni uzorci, mali zavisni uzorci) Analiza varijanse Smisao i princip korelacije Koeficijenti korelacije Regresijska analiza Hi-kvadrat test Neparametrijski testovi; Problemi u statističkim analizama Rekapitulacija svih oblasti

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%)

Nastavnik: doc. dr. Anela Hasanagić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: viši asist. mr. Mersiha Jusić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 143: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

143

2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje 2. prezentacije 3. radionica/grupni rad

50 % 10 % 40 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo 2. pismeni ispit 3. usmeni ispit 4. kvizovi

10 50 20 10

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

1. Petz, B. (2007). Osnove statističke metode za nematematičare. (bilo koje izdanje) Jastrebarsko: Naklada Slap.

2. Minium, E. W., Clarke, R. C., Coladarci, T. (1999). Elements of Statistical Reasoning (Second Edition). NY: John Wwiley & Sons, Inc.

3. Kolesarić V., Petz B. (2003). Statistički rječnik tumač statističkih pojmova. Jastrebarsko: Naklada Slap.

3.2. Dodatna literatura

4. Šošić, I., Serdar, V. (2000). Uvod u statistiku (jedanaesto izdanje). 5. Zagreb: Školska knjiga. 6. Gay, L. R. (2002). Educational Research, kompetencies for analysis and

aplications (Fourth Edition). New York: Macmillan Publishing Company.

7. Mužić, V. (1997). Metodologija pedagoških istraživanja. Sarajevo: Svjetlost (drugi dio: pedagoška statistika).

Page 144: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

144

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

ISLAM I NOVI RELIGIOZNI POKRETI Šifra : 07K35-046

Nivo: Dodiplomski Godina: IV Semestar: VII ECTS krediti: 4,5 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2P+2V Ukupan broj sati: 30+30=60

1. CILJ PREDMETA

Ovaj kolegij ima za cilj da se studenti upoznaju sa novim religijskim pokretima u savremenom društvu, da im ukaže na različitost religijskog života i vjerovanja i da im omogući uvid u glavne uzroke nastanka novih religijskih pokreta, njihovih osnovnih ideja, učenja i obreda.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Očekuje se da će studenti nakon odslušanog kolegija Islam i novi religiozni pokreti unaprijediti sljedeće kompetencije: – ovladat će ulogom i funkcijama novih religijskih pokreta u

savremenom društvu; – ovladat će različitostima religijskog života i vjerovanja; – bit će tolerantniji prema drugima i drugačijima; – naviknut će se da saslušaju druge i bit će spremni na drugačije

mišljenje; – kroz debatu i diskusiju razvit će svoje sposobnosti i izgraditi

vlastite stavove i mišljenja o religijskim slobodama; – osposobit će se da samostalno istražuju stručna i znanstvena

djela, te da prate stručnu literaturu. 1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme Upoznavanje sa predmetom, potrebe i osnovni izvori Fenomen novih religijskih pokreta Određenje i definicija religije s osvrtom na pojam nove religije Tipovi religijske organizacije Religija između zvanične doktrine i sekte Neki problemi u definisanju novih religijskih pokreta Modeli novih religijskih pokreta Duhovni pokreti nastali iz judeo-hrišćanske tradicije Parcijalni ispit Duhovni pokreti nastali iz islamske tradicije Duhovni pokreti nastali iz istočnjačkih religija – hinduizma, buddhizma i konfučijanizma Pokreti novog doba Zašto se ljudi pridružuju novim religijskim i duhovnim pokretima

Nastavnik: red. prof. dr. Zuhdija Adilović

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: asist. Amel Sarajlić Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 145: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

145

Novi religijski pokreti između upotrebe i zloupotrebe Završna evaluacija kolegija

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. prezentacije 3. radionica/grupni rad

60 % 30 % 10 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo 2. esej/praksa/istraživanje 3. pismeni ispit 4. usmeni ispit

10 20 50 20

2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada: Studenti će tokom slušanja imati obavezu: – napisati jedan esej na odabranu temu, i/ili – napisati jednu kritičku studiju (do 5 stranica), prosudbu nekog istraživačkog

fenomena. Teme se biraju u saglasnosti sa nosiocem kolegija.

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

– Duško Trninić: Novi religijski pokreti. – Jean Vernette: Sekte. – Wilhelm Bartz: Sekte danas. – Ivan Cvitković: Religije suvremenoga svijeta. – Braco Kovačević: Nove religije. – Mijo Nikić: Novi religiozni pokreti.

3.2. Dodatna literatura

– Džemaludin Latić: Islam i svjetske religije. – Partridge Christopher: Enciklopedija novih religija: Nove religije,

sekte i alternativni duhovni pokreti. – Mani b. Hammad al-Džuheni: Islamska enciklopedija.

Page 146: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

146

OSMI SEMESTAR OBAVEZNI PREDMETI

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

METODIKA SREDNJOŠKOLSKE VJERONAUKE II Šifra : 07K34-036

Nivo: Dodiplomski Godina: IV Semestar: VIII ECTS krediti: 5,5 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2P+2V+2PR Ukupno sati: 30+30+30=90

1. CILJ PREDMETA

Kroz ovaj modul studenti bi trebalo da usvoje odgojno-obrazovne strategije za konkretnu realizaciju programskih sadržaja Islamske vjeronauke za srednju školu. Pri definiranju ciljeva vodilo se računa o specifičnim razvojnim i religijskim potrebama mlade osobe određenog uzrasta, kao i o sobenostima odgojne ambijentalnosti u kojoj srednjoškolci odrastaju.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Očekivani ishodi učenja: Kolegij razvija sljedeće vrste generičkih kompetencija:

1. Instrumentalne kompetencije: – pisanje nastavnih

priprema za realizaciju nastavnih jedinica

– izbor metodičkih strategija pri realizaciji vjeronaučnih sadržaja u skladu sa psihofizičkim mogućnostima i potrebama učenika

– primjena novih nastavnih tehnologija u realizaciji odgojno-obrazovnih sadržaja

– primjena kreativnih stilova poučavanja

2. Interpersonalne kompetencije: – sposobnost

timskog rada – vještine

interpersonalne komunikacije

– etička posvećenost

3. Sistemske kompetencije: – primjena znanja

stečenih na kolegiju u praksi

– sposobnost samostalnog rada

– sposobnost stvaranja novih ideja

Specifične (stručne) kompetencije: od studenata se očekuje da će usvojiti potrebna metodička znanja i da će moći samostalno primijeniti stečena znanja praksi, da će moći samostalno analizirati svoj rad i primjenjivati savremene medije i nove tehnologije u nastavi islamske

Nastavnik: prof. dr. Refik Ćatić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: viši asist. mr. Admir Čerim

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 147: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

147

vjeronauke. 1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

1. Islam kao iskonska i prirodna Božija vjera 2. Očuvanje izvornog učenja 3. Temelji vjerovanja 4. Allah je stvoritelj 5. Stubovi islama – islamski odgovori na izazove savremenosti 6. Islam i ekologija 7. Put do čovjeka – vjerom osmišljena mladost 8. Vjera u svakodnevnici – znakovi/krize vjere i vjerovanja 9. Naznake o počecima povijesti islama 10. Islam i kultura dijaloga 11. Život i vjera – čovjek i vjera 12. Islam i sloboda – sloboda i odgovornost 13. Čovjekova duhovna i materijalna realnost 14. Porodica u islamu

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. prezentacije 3. radionica/grupni rad

20 % 60 % 20 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo 2. esej/praksa/istraživanje 3. pismeni ispit 4. usmeni ispit

10 20 50 20

2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada: Ovaj modul je zamišljen tako da uz teorijsku razradu matrice heurističkih ciljeva (razvijanje spoznanje, osjećanja i djelovanja u islamu) studenti navedene tematske oblasti kroz vježbe operacionaliziraju u konkretne nastavne jedinice i da ih u formi neposredne mikroartikulacije nastavnog sata inventivno predstave kroz sveobuhvatnu nastavnu pripremu i realizaciju u stvarnoj srednjoškolskoj nastavnoj zbilji. Svaki nastavni sat se snima i zajednički analizira i egzatno evaluira. 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

LITERATURA Ali Khani, M. F., Fasihizadah, A. R., Fakihi, A. N. (2008): Stavovi

islamskih mislilaca o edukaciji i odgoju, 1. svezak, Sarajevo: Mulla Sadra.

Arnold, T. W. (1989): Povijest islama, Sarajevo: Oslobođenje. Ćatić, R., Pehlić. I. & Zahirović, H. (2001): Nastavni sat vjeronauke u

praksi – Metodički priručnik za nastavu vjeronauke, Zenica: Islamska pedagoška akademija u Zenici.

Dizdarević, M. (2006): Bolest i lijek savremenog društva, Zavidovići: Zambak.

Jensen, E. (2003): Super nastava, nastavne strategije za kvalitetnu školu i uspješno učenje, Zagreb: Educa.

Korkut, B. (1412. po H.): Kur'an s prevodom, Medina: Ministarstvo za

Page 148: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

148

hadž i vakuf Saudijske Arabije. Mandarić, V. B. (2009): Mladi integrirani i(li) marginalizirini, Zagreb:

GK. Nasr, S. H. (2002): Srce islama, Sarajevo: El-Kalem. Schuon, F. (1996): Dimenzije islama, Sarajevo: El-Kalem. Slatina, M. (2005): Od individue do ličnosti, Zenica: Dom štampe. Stojanović, S. (2003): Razumijevanje mladih, Bijeljina: Grafika. Stoll, L. i Fink, D. (1999): Mijenjamo naše škole, Zagreb: Educa. Sullo, A. R. (1995): Učite ih da budu sretni, Zagreb: Alinea. Suzić, N. (2002): Emocije i ciljevi učenika i studenata, Banja Luka: TT-

centar. 3.2. Dodatna literatura

Al-Attas, S. M. N. (2003): Islam i sekularizam, Sarajevo: BOSANČICA. El-Gazali, Ebu H. M. (2005): Ihja ulumud-din, Sarajevo: Libris. En-Nevevi, J. Ibn Š. (2000): Rijadus-salihin, Sarajevo: Kulturni centar

Kralja Fahda u Sarajevu. Fazlur, R. (2005): Islam, Sarajevo: ISLAMISTIKA. Fulgosi, A. (1990): Psihologija ličnosti, Zagreb: Školska knjiga. Gavrankapetanović, M. (1995). Vjerom do savršenstva duše, VIII

prošireno izdanje, Zenica: Islamska pedagoška akademija. Grupa autora, Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja

Drugog svjetskog rata, Bosanski kulturni centar, Sarajevo, 1998. Ibn-Kesir (1423h/2002): Tefsir Ibn –Kesir, Sarajevo: OKO. Imamović, M. (1997): Historija Bošnjaka, Sarajevo: Bošnjačka

zajednica kulture Preporod. Malcolm, N. (1995): Povijest Bosne, Zagreb: Erasmus. Pehar-Zvačko, L. (2003): Slobodno vrijeme mladih ili…, Zenica: Dom

štampe. Spahić, M. (1995): Islam i međuljudski odnosi, Visoko: Bosnagraf.

Page 149: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

149

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

RELIGIJSKI IDENTITET MLADIH Šifra : 07K34-046

Nivo: Dodiplomski Godina: IV Semestar: VIII ECTS krediti: 5,5 Status: Obavezni Broj sati sedmično: P2 + V2 Ukupan broj sati: 60

1. CILJ PREDMETA

Upoznati studente sa savremenim procesima pitanja identiteta, te ih podržati u sticanju uvida u procese koji su prilozi dinamici odgoja identiteta.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

– saznanja o savremenom konceptu identiteta – osjetljivost za protivrječna, prijelomna pitanja identiteta – kompetencije razumijevanja i kreiranja procesa odgoja identiteta

osobe – kritički otklon prema zastranjivanjima i pojednostavljivanjima u

razumijevanju identiteta, te u odgoju identiteta. 1.2. Predmeti koji su preduvjet za polaganje

Nema predmeta

1.3. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme Pojam identiteta Različita značenja pojma identiteta u različitim znanstvenim diciplinama Važnost proučavanja identiteta Grupni identitet nije kolektivni identitet već izraz identiteta pojedinca Savremene konstrukcije identiteta: Giddensova refleksivna projekcija osobnosti, Eriksonov epigenetski pristup Prvi parcijalni Evropski identitet? Religioznost i identitet Istraživanja refleksija karaktera religioznosti na identitetske procese Procesi odgoja identiteta Drugi parcijalni Završna evaluacija

Nastavnik: red. prof. dr. Edina Vejo

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Suradnik: asist. Azemina Durmić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 150: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

150

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje 2. prezentacije

35 % 65 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo 2. esej/praksa/istraživanje 3. pismeni ispit 4. usmeni ispit

10 20 50 20

2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada:

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

– Hrnjica, S. (1982): Zrelost ličnosti, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

– Cerutti, A. (2005): Identitet i politika, Zagreb, Nakladno-istraživački zavod Politička kultura.

– Giddens, A. (2005): Odbjegli svijet, Zagreb, Naklada Jesenski, Turk.

Page 151: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

151

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

METODIKA TUMAČENJA ARAPSKE LEKSIKE U

VJERONAUCI Šifra : 07 K36- 007

Nivo: Dodiplomski Godina: IV Semestar: VIII ECTS krediti: 4,5 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2P+2V Ukupan broj sati: 45

1. CILJ PREDMETA

– kod studenata razviti osjećaj i vještine interpretiranja orijentalizama kao zasebne kulturno-historijske datosti unutar bošnjačkog leksičkog korpusa te neophodnosti njihovog konstantnog promoviranja i očuvanja

– usvajanje i ovladavanje savremenim metodama, postupcima i tehnikama u tumačenju standardnih i nestandardnih arabizama kroz nastavne jedinice vjeronauke

– ovladavanje osnovnim elementima leksičkog pristupa u početnom učenju stranog jezika

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

– sposobnost diferenciranja arabizama u grupi orijentalizama – stručne i odgojno-obrazovne kompetencije u njihovom

tumačenju – sposobnosti primjene općih i posebnih metoda u

interpretiranju arabizama – razumijevanje leksičkih značenja arabizama i njihovih

paradigmatskih leksičkih odnosa u udžbenicima vjeronauke 1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme Ciljevi, zadaci i sadržaji metodičkog pristupa tumačenju arabizama u vjeronauci; izvori i sredstva Pojmovna određenja leksikologije, leksike, leksičke jedinice; orijentalizmi (arabizmi, turcizmi, perzizmi) kao zasebna kulturološko-historijska baština unutar leksičkog korpusa Bošnjaka Terminološko određenje arabizama i zastupljenost njihove upotrebe u BHS jezicima Zastupljenost i (opće-socio-psiholingvistički) aspekti upotrebe arabizama u udžbenicima vjeronauke; analitički pristup Nastavna jedinica kao osnovni medij interferiranja arabizama u aktivni leksički korpus učenika; odabir uzoraka Opće i posebne nastavne metode u markiranju i interpretiranju standardnih i nestandardnih arabizama u nastavi vjeronauke Leksička značenja i paradigmatski leksički odnosi kao osnovni modeli tumačenja arabizama u vjeronauci

Nosilac: vanr. prof. dr. Mejra Softić, Asistent: viši asist. Jugo Mithat

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnici: prof. dr. Mehmed Kico i viši asist. Zehra Alispahić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail:

Page 152: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

152

Postupci i tehnike usvajanja i aktivne primjene arabizama: igre zamjene leksema, kviz, križaljka, dijalozi ciljane leksike – dramske aktivnosti Modeli izrada rječnika arabizama Stručne i odgojno-obrazovne kompetencije nastavnika u tumačenju arabizama Problemi transliteracije arabizama u udžbenicima vjeronauke Leksički pristup kao model početnog usvajanja stranog jezika Parcijali ispit nakon 5. tematske jedinice Parcijalni ispit nakon posljednje tematske jedinice

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. prezentacije 3. radionica/grupni rad

40 % 30 % 30 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo 2. prezentacija/istraživanje 3. pismeni ispit 4. usmeni ispit

10 10+10 50 20

2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada: - samostalna izrada plana i programa tumačenja arabizama kroz jedan udžbenik

vjeronauke. 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura (i izvori)

Udžbenici vjeronauke za osnovnu i srednju školu; Muftić, Teufik, O arabizmima u srpskohrvatskom jeziku, Prilozi za orijentalnu filologiju, vol. 10–11, Orijentalni institut, 1960–61, str. 5–31. ili M. Teufik, On arabic loanwords in the serbo-croat language, Prilozi za orijentalnu filologiju, vol. 50, 2002, str. 21–47. Vajzović, Hanka, Orijentalizmi u književnom djelu – lingvistička analiza, Institut za jezik, Sarajevo, 1999. Škaljić, Abdulah, Turcizmi u srpskohrvatskom-hrvatskosrpskom jeziku, Svjetlost, Sarajevo, 1973. Šipka, Danko, Osnovi leksikologije i srodnih disciplina, Novi Sad, 1998. Vajzović, Hanka, Sarajevo i orijentalizmi – pola milenija poslije, Prilozi historiji Sarajeva, Institut za jezik, Sarajevo, str. 179–190.

3.2. Dodatna literatura

Halilović, Senahid, Pravopis bosanskoga jezika, Preporod, 1995. Mićunović Ljubo, Savremeni leksikon stranih riječi, Univerzitetska reč, Novi Sad, 1988.

Page 153: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

153

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

PSIHOLOGIJA MOTIVACIJE U ŠKOLI Šifra: 04K04-143

Nivo: Dodiplomski Godina: IV Semestar: VIII ECTS krediti: 6 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2P +2V Ukupan broj sati: 60

1. CILJ PREDMETA

Osposobiti studente za razumijevanje specifičnosti motivacije kao psihološkog procesa, kao i načinima poticanja motivacije kod učenika, ali i općenito kod ljudi. Poseban ostvrt će biti dat na istraživanje procesa motivacije.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Student će razumjeti teorijske modele i metode u istraživanju motivacije, moći će objasniti odnos između školskog okruženja i procesa učenja i poučavanja, kao i odnos između motivacijskih i socijalno-emocionalnih varijabli i školskog postignuća. Studenti će moći planirati i primjenjivati postupke za utvrđivanje i poticanje motivacije za učenje kao i odgovarajuće postupke za utvrđivanje i unapređenje socijalnih odnosa u razredu i uspostavu razredne discipline. Moći će primijeniti odgovarajuće metode provjere svojih intervencijskih mjera.

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme Psihologija motivacije općenito Motivacija u procesu učenja – model recipročnog determinizma Teorija potreba i regulatorne teorije motivacije u obrazovnom kontekstu Teorije motivacije za postignućem u školi: očekivanja i vrijednosti kao izvori motivacije za učenje Atribucije školskog uspjeha i neuspjeha i uloga samodjelotvornosti Ciljevi učenja i motivacija za učenje Rekapitulacija/Test Intrinzična motivacija za učenje kao izvor samoaktualizacije Samoregulirano učenje – motivacijska komponenta Uloga interesa i emocija u školskom učenju Obilježja razrednog okruženja Nastavnička očekivanja i razredna klima, Pristupi i vještine vođenja razreda, Razredna disciplina – modeli i mjere Školsko nasilje – izvori i planiranje intervencija Završna rasprava: motivacijski činitelji u školskom radu Rekapitulacija svih oblasti

Nastavnik: doc. dr. Anela Hasanagić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: viši asist. mr. Mersiha Jusić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 154: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

154

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. prezentacije 3. radionica/grupni rad

50 % 30 % 20 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo 2. projekat istraživanja 3. pismeni ispit 4. usmeni ispit

10 20 50 20

2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada: Istraživački projekat podrazumijeva izradu nacrta istraživanja iz oblasti motivacije.

Od studenta se očekuje da osmisli i napravi vlastiti projekat koji uključuje motivaciju kao jednu od varijabli, te da taj projekat detaljno razradi sa sastavnim dijelovima projekta: uvodni dio, problem istraživanja, hipoteze, metodološki dio (ispitanici, instrumenti i postupak), očekivani rezultati i literatura.

Student sam bira temu u dogovoru sa asistentom na predmetu, te završen rad predaje do zakazanog roka. Svi radovi predani kasnije neće biti uzeti u razmatranje i evaluaciju. 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

1. Leman I. Motivacija. Laguna, Beograd, 2011. 2. Vizek-Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V., Miljković, D.

Psihologija obrazovanja. IEP – Vern, 2003 (poglavlja 3, 4, 5, 6, 7) 3. Andrilović, V. Samostalno učenje. Naklada Slap, Jastrebarsko,

2001. 3.2. Dodatna literatura

1. Andrilović, V., Čudina, M. Psihologija učenja i nastave. Školska knjiga, Zagreb, 1991.

2. Čudina-Obradović, M. Nadarenost: razumijevanje, prepoznavanje, razvijanje. Školska knjiga, Zagreb, 1991.

3. Grgin, T. Edukacijska psihologija. Naklada Slap, Jastrebarsko, 1997. 4. Grgin, T. Školsko ocjenjivanje znanja. Naklada Slap, Jastrebarsko,

2001. 5. Kyriacou, C. Temeljna nastavna umijeća. Educa, Zagreb, 1995. 6. Olweus, D. Nasilje među djecom u školi. Školska knjiga, Zagreb,

1998. 7. Woolfolk, A. Edukacijska psihologija. Naklada Slap, Jastrebarsko,

2007. 8. Zarevski, P. Psihologija pamćenja i učenja. Naklada Slap,

Jastrebarsko, 2001.

Page 155: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

155

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

HADISKE OSNOVE ODGOJA MLADIH Šifra : 07K35-042 Nivo: Dodiplomski Godina: IV Semestar: VIII ECTS krediti: 5,5 Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2P+2V Ukupan broj sati: 60

1. CILJ PREDMETA

Hadis Allahovog Poslanika, s.a.v.s., drugi je izvor islama. U njemu su neizmjerne mudrosti koje su putokaz svim ljudima do Sudnjeg dana bez obzira na njihovu životno dob. Poslanik, s.a.v.s., u mnogim hadisima posebno tretira pitanja odgoja mladih. U ovom kolegiju bit će tretirane poslaničke odgojne metode posebno primjerene mladima.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Očekuje se od studenata da uz izbor tekstova koji tretiraju odgojno-pedagoške Poslanikove, s.a.v.s, mjere u metodama liječenja i odvikavanju ljudi od raznih vrsta ovisnosti, poput širka, bluda, alkohola i drugih društvenih anomalija koje su bile uprisućene u tadašnjem društvu prepoznaju ih i definiraju u savremnom društvu. S obzirom na trijumfalan uspjeh tih Poslanikovih, s.a.v.s., metoda, očekuje se od studenata da ih mogu prepoznati u korpusu Poslaničke tradicije te konkretizovati u svakodnevnom odgojno-obrazovnom radu sa mladim ljudima, a posebno u radu sa ovisnicima od brojnih anomalija koje susrećemo u našem društvu.

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme Definisanje osnovnih pojmova: metode, Poslanik, odgoj, mladi Historijski prikaz Poslanikovog djelovanja Izazovi džahilijjetskog doba Odgoj mladih u sferi vjerovanja Odgoj mladih u sferi namaza Odgoj mladih u sferi posta Odgoj mladih u sferi zekata Odgoj mladih u sferi hadždža Odgoj mladih u sferi braka Odgoj mladih u sferi međuljudskih odnosa Odgoj mladih u sferi džemata, nacije i čovječanstva Savremeni izazovi novog vremena Metode preveniranja i liječenja mladih od droge, alkoholizma, duhana i drugih psihoaktivnih supstanci Metode islamskog uključivanja mladih u društvenu zajednicu

Nastavnik: red. prof. dr. Šefik Kurdić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: dr. Esmir Halilović

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 156: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

156

Ponavljanje/rekapitulacija 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. prezentacije 3. radionica/grupni rad

40 % 40 % 20 %

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo 2. esej/praksa/istraživanje 3. pismeni ispit 4. usmeni ispit

10 20 50 20

2.3. Pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada:

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

– Kurdić, Šefik, Pedagogija Muhammeda, a.s., IPF, Zenica, 2011. – Kurdić, Šefik, Poslanikove metode pozivanju u vjeru, El-Kelimeh,

Novi Pazar, 2009. – Amr Halid, Čestitim mladićima i djevojkama, prijevod: Semir

Rebronja, El-Kelimeh, N. Pazar. – Hadiske zbirke objavljenje na bosanskom jeziku (hadisi koji

tretiraju naznačene teme). 3.2. Dodatna literatura

– Mahmud OSNOVI ISLAMSKE PEDAGOGIJE - Elementi islamskog pedagoškog tretiranja formativnog perioda djetinjstva i mladosti, El-Kelimeh, Novi Pazar, 2008.

– Kurdić, Šefik, Kako su Allahovi poslanici pozivali u islam, „El-kelimeh“, Novi Pazar, 2007.

– Kurdić, Šefik, Metode ashaba u prenošenju istine, El-Kelimeh, Novi Pazar, 2009.

– Se'id Ramadan el-Buti, Razumijevanje života Muhammeda, a.s., prijevod s arapskog: grupa prevodilaca, Ilum, Bužim, 2008.

– Muhammed Revvas el-Kal'adži, Ličnost posljednjeg Allahovog Poslanika, s.a.v.s, prijevod s arapskog: Safvet Halilović i Mehmed Kico, El-Kelimeh, N. Pazar, 2012.

– Safvet Halilović, SIRA – životopis posljednjeg Allahovog Poslanika, IPF – Zenica i El-Kalem – Sarajevo, 2010.

– Muhammed Hamidullah, Muhammed, a.s., prijevod: Nerkez Smailagić, El-Kalem, Sarajevo, 1990.

– Halid Muhammed Halid, Ljudi oko Poslanika, prijevod s arapskog: Tarik Kovač, El-Kalem, Sarajevo, 2006.

Page 157: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

157

IZBORNI PREDMETI

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

ODGOJ DJECE S POSEBNIM POTREBAMA Šifra predmeta: 04K04-145

Nivo: Dodiplomski Godina: IV Semestar: VIII Broj ECTS kredita: 4,5 Status: Izborni Broj sati sedmično: 2P+2V Ukupan broj sati: 30 + 30= 60

Nastavnik: red. prof. dr. Edina Vejo

Konsultacije: poslije nastave i putem maila

E mail: [email protected]

Saradnik: viši asist. mr. Elma Begagić

Konsultacije: poslije nastave i putem maila

E mail: [email protected]

1. CILJ PREDMETA

Temeljni cilj kolegija jeste pružiti studentima osnovne informacije o osobitostima razvoja i specifičnostima odgoja i obrazovanja djece i omladine s posebnim potrebama (intelektualnim teškoćama, specifičnim teškoćama u učenju, poremećajima u ponašanju, govorno-jezičnim teškoćama, oštećenjem sluha, oštećenjem vida, darovitošću, tjelesnom invalidnošću i hroničnim bolestima). Ciljevi u terminima očekivanih rezultata: Sticanje znanja i vještina iz područja odgojno-obrazovnog rada s učenicima s posebnim potrebama, kao i njihova primjena u praktičnoj izradi individualnog plana podsticaja za predmet Islamska vjeronauka.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

- upoznatost sa osnovnim zakonitostima i principima obrazovanja djece sa određenim poteškoćama u razvoju, sa specifičnostima različitih oblika poteškoća, metodama, oblicima i sredstvima za rad

- primjena modela izgradnje pozitivnih stavova prema osobama sa poteškoćama u razvoju

1.2. Predmeti koji su preduslov za polaganje

nema

1.3. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

SEDMICA TEMA 1. sedmica I. Osnove specijalne pedagogije

– Uvod u specijalnu pedagogiju – Specijalna pedagogija kao naučna disciplina

2. sedmica II. Osnove specijalne pedagogije – Centralna polja djelovanja specijalne pedagogije – Modeli u rehabilitaciji osoba s posebnim

potrebama 3. sedmica III. Intelektulane teškoće

– Osobe s intelektualnim teskoćama kroz historiju – Definicije i klasifikacije

Page 158: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

158

– Obilježja djece s intelektualnim teškoćama – Dijagnostika – Pedagoška intervencija

4. sedmica IV. Teškoće učenja – Uvod u tematiku – Definicije i klasifikacije – Rasprostranjenost – Uzroci – Dijagnostika – Pedagoška intervencija

5. sedmica V. Poremećaji u ponašanju – Uvod u tematiku – Definicije i klasifikacije – Rasprostranjenost – Uzroci i determinirajući faktori – Dijagnostika – Pedagoška intervencija

6. sedmica VI. Sljepoća i slabovidost – Uvod u tematiku – Definicije i klasifikacije – Rasprostranjenost – Uzroci – Dijagnostika – Pedagoška intervencija

7. sedmica Rekapitulacija obrađenih oblasti 8. sedmica VII. Gluhoća i nagluhost

– Uvod u tematiku – Definicije i klasifikacije – Rasprostranjenost – Uzroci – Dijagnostika – Pedagoška intervencija

9. sedmica VIII. Poremećaji govora – Uvod u tematiku – Definicije i klasifikacije – Rasprostranjenost – Uzroci – Odabrani poremećaji govora i komunikacije – Dijagnostika – Pedagoška intervencija

10. sedmica IX. Tjelesna oštećenja – Uvod u tematiku – Definicije i klasifikacije – Rasprostranjenost – Uzroci – Dijagnostika – Pedagoška intervencija

Page 159: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

159

11. sedmica X. Darovitost kao posebna potreba – Uvod u tematiku – Definicije i klasifikacije – Rasprostranjenost – Uzroci – Dijagnostika – Pedagoška intervencija

12. sedmica XI. Izrada procjene i individualnog plana podsticaja 13. sedmica XII. Izrada procjene i individualnog plana podsticaja 14. sedmica XIII. Izrada procjene i individualnog plana podsticaja 15. sedmica Rekapitulacija svih oblasti

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%)

2.1. Način izvođenja nastave 1. eks katedra 2. prezentacije 3. gosti predavači

20% 60% 20%

Učešće u ocjeni (%) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. prisustvo i aktivnosti na predavanjima i vježbama

2. prvi parcijalni 3. drugi parcijalni 4. izrada individualne procjene i

plana podsticaja

5% 40% 40% 15%

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

Borchert, J. (2007): Einführung in die Sonderpädagogik. Wien/ München: Oldenbourg Verlag. Ibralić, F./ Smajić M. (2007): Osobe s intelektualnim teškoćama – kontekstualni pristup. Tuzla: Denfas. S. (12–54) Mešalić, Š./ Mahmutagić, A./ Hadžihasanović, H. (2004): Edukacija i socijalizacija učenika usporenog kognitivnog razvoja. Tuzla: SUTI-graf. Mustać, V./ Vicić, D./ Stošljević, M./ Nikolić, S. (1997): Somatopedija. 2. dopunjeno izdanje. Beograd: Naučna knjiga. Stapf, A. (2004): Hochbegabte Kinder. Persönlichkeit, Entwicklung, Förderung. 2., aktualisierte Auflage. München: C. H. Beck. Winkel, R. (1994): Djeca koju je teško odgajati. Opis slučajeva iz odgojne i školske svakodnevnice. Zagreb: Educa. M. (1996): Rad s učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi – priručnik za prosvjetne djelatnike. Zagreb: Školska knjiga.

Page 160: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

160

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

TRENING SOCIJALNIH VJEŠTINA Šifra: 04K04-146

Nivo: Dodiplomski Godina: IV Semestar: VIII ECTS krediti: 4,5 Status: Izborni Broj sati sedmično: 2P+2V Ukupan broj sati: 30P+30V

Nastavnik: doc. dr. Almira Isić

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E mail: [email protected]

Saradnik: mr. Mersiha Jusić Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E mail: [email protected]

1. CILJ PREDMETA

Upoznavanje studenata sa načinom prepoznavanja i razvijanja socijalnih vještina u radu sa djecom i odraslima, kao i tehnikama individualnog i grupnog rada.

1.1. Očekivane kompetencije koje će student razviti

Studenti će spoznati važnost razvijanja socijalnih vještina u radu sa djecom i odraslima, tj. steći kompetencije za prepoznavanje, analiziranje i evaluaciju socijalne interakcije u radu sa djecom i odraslima. Bit će osposobljeni za prepoznavanje i analiziranje verbalnih i neverbalnih znakova komunikacije, analizu komunikacijskog procesa kao i adekvatnu primjenu tehnika konstruktivnog i kreativnog rješavanja sukoba.

1.3. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

Teme Percepcija verbalnih i neverbalnih znakova Interpretacija i razumijavenje verbalnih i neverbalnih znakova Interakcija, komunikacija i međuljudski odnosi Razumijevanje komunikacijskih procesa Konflikti kao komunikacijski problemi Konstruktivno rješavanje konflikata Sarađivanje Empatija Samoprezentacija i samopercepcija Suočavanje sa stresom Modeli učenja socijalnih vještina Modeli učenja socijalnih vještina

OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave 1. predavanje

2. prezentacije 3. izlaganje seminarskog rada 4. grupni rad

30 % 30 % 20 % 20%

Učešće u ocjeni (bodovi) 2.2. Način ocjenjivanja 1. pismeni ispit 30%

Page 161: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

161

studenata

2. usmeni ispit 3. seminarski rad

40% 30%

LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

Ajduković, M., Pečnik, N. (1993), Nenasilno rješavanje sukoba. Zagreb: Alinea. Bašić, J., Koller-Trbovic, N., Žižak, A. (1994), Integralna metoda – priručnik za odgajatelje. Zagreb: Alinea. Brajša, P. (1993), Pedagoška komunikacija. Zagreb: Školske novine. Buncić, K., Ivković, D., Janković, J., Penava, A. (1994), Igrom do sebe. Zagreb: Alinea. Uvodić-Vranić, Lj. Kako se dobro posvađati: priručnik za poboljšanje kvaliteta življenja, partnerskih, obiteljskih i poslovnih odnosa. Zagreb: Alinea, 2002. Janković, J. (1994), Sukob ili saradnja. Zagreb: Alinea.

3.2. Dodatna literatura

Uzelac, M., Bognar, L., Bagić, A. (1994), Budimo prijatelji. Zagreb: Slon. Schultz von Thun, F. Kako međusobno razgovaramo. Zagreb: Erudita, 2001-2002.

Page 162: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

162

UN

IVE

RS

I TA S S T U D I O R U M ZEN

I CA

EN

SIS

UN

IVER Z I T E T U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

EVROPSKA SUDBINA ISLAMA Šifra : 07K34-026

Nivo: Dodiplomski Godina: IV Semestar: VIII Broj ECTS kredita: 4,5 Status: Izborni Broj sati sedmično: 2P+2V Ukupan broj sati: 30+30= 60

1. CILJ PREDMETA

Temeljni cilj je pružiti studentima osnovne informacije o historiji muslimanskog prisustva u cijeloj Evropi, savremenim pitanjima debatama i izazovima koje nameće to prisustvo, kao što su multikulturalizam, identitet, evropski „Drugi“, islamofobija, jednakost, mjesto vjere u javnom prostoru, predstavljanje muslimana, institucionalizacija islama. Ciljevi u terminima očekivanih rezultata: Proširivanje znanja i sposobnosti kritičke analize i akademske artikulacije mišljenja o naznačenim pitanjima. Od studenata se očekuje da postanu svjesni kontinuiranog prisustva muslimana u Evropi od 7. stoljeća kao i muslimansko-evropskih međuuticaja. Studenti bi također trebali upoznati kompleksnost izučavanja muslimanskih zajednica diljem Evrope, multidisciplinarnost tih studija, razlike među evropskim nacijama kada su posrijedi državno-crkveni odnosi i politika naturalizacije, te implikacije događaja u muslimanskom svijetu na evropske rasprave i obratno. Nakon odslušanog predmeta studenti će moći: - opisati historijski tok muslimanskog prisustva u cijeloj Evropi u osnovnim crtama - staviti u suodnos fikh manjina sa postojećim modelima integracije u različitim evropskim državama - prepoznati doprinos muslimanskih zajednica, a posebno onih autohtonih zajedničkoj Evropi - koristiti pravo na slobodu vjere i uvjerenja kao referentni okvir za rješavanje pitanja koja se nameću u vezi sa muslimanskim prisustvom u Evropi

1.2. Osnovne tematske jedinice koje se obrađuju

SEDMICA TEMA 1. sedmica Pregled stanja muslimanskih zajednica u Evropi,

identificiranje ključnih tema i teorijskih okvira u kojima se one razmatraju u evropskim akademskim krugovima

Nastavnik: doc. dr. Dževada Šuško

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Saradnik: viši asist. mr. Asim Zubčević

Konsultacije: iza nastave i putem e-maila

E-mail: [email protected]

Page 163: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

163

2. sedmica Historija islama u istočnoj Evropi 7–20. st. 3. sedmica Uspon i slabljenje islama u južnoj Evropi 8–17. st. 4. sedmica Percepcije islama u Evropi: islam kao arhetipski

„Drugi“; Islamofobija i genocid 5. sedmica Kolonijalizam, EU i useljavanje muslimana u

zapadnu Evropu: „Mi smo ovdje jer ste vi bili tamo!“

6. sedmica Modeli integracije i građanstva u Njemačkoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji

7. sedmica Mjesto vjere u javnoj sferi: sloboda vjere vs sloboda izražavanja

8. sedmica Mjesto vjere u javnoj sferi: džamija i hidžab 9. sedmica Fikh za manjine? 10. sedmica Politika priznavanja: institucionalizacija,

predstavljanje i društvena mobilnost 11. sedmica Evropski muslimani i muslimanski svijet: evolucija

islamske misli u evropskom kontekstu 12. sedmica Izazovi budućnosti; Identitet i pripadanje: ka

„evropskom islamu“? 13. sedmica Rekapitulacija

2. NASTAVA/OCJENJIVANJE

Opis aktivnosti (%) 2.1. Način izvođenja nastave

1. eks katedra 2. prezentacije

65% 35%

Učešće u ocjeni (%) 2.2. Način ocjenjivanja studenata

1. učešće u nastavi i vježbama

2. parcijalni ispit 3. istraživanje 4. završni ispit

5% 20% 25% 50%

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura

Jorgen Nielen i drugi, Muslimani u Evropi, Sarajevo, CNS i El-Kalem, 2011. Fikret Karčić, prir. Muslimani Balkana: „Istočno pitanje“ u XX. vijeku, Tuzla, Behram-begova mederesa, 2001. Ahmet Alibašić, prir., Islamofobija: čitanka, Sarajevo, CNS, u pripremi. M. Basheer Ahmed, prir., Muslimanski doprinos svjetskoj civilizaciji, Sarajevo, El-Kalem i CNS, 2010.

3.2. Dodatna literatura

Ali, Tariq, Sjene narova drveta, Sarajevo, Ljiljan, 200. Allievi, Stefano and Nielsen, Jørgen S. (eds.) Muslim Networks and Transnational Communities in and Across Europe, Leiden, Brill, 2003. Brusse, Wendy Asbeek et al., The European Union, Turkey and Islam. Amsterdam University Press, 2004. Cesari, Jocelyne, When Islam and Democracy Meet: Muslims in Europe and in the United States. Palgrave Macmillan, 2004. Džait, Hišam, Evropa i islam, Sarajevo, Starješinstvo IZ u BiH, 1985. Esposito, John L. and Burgat, Francois (eds.) Modernizing Islam: Religion

Page 164: NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA (I CIKLUS)

164

in the Public Sphere in Europe and the Middle East. Hurst & Co., 2002. Ferrari, Silvio & Bradney, Anthony (eds.) Islam and European Legal Systems, Aldershot: Ashgate, 2000. Fetzer, Joel S. and J. Soper, Christopher, Muslims and the State in Britain, France, and Germany., Cambridge University Press, 2005. Goody, Jack, Islam in Europe, Blackwell, 2003. Hunter, Shireen, Islam, Europe's Second Religion: The New Social, Cultural and Political Landscape. Greenwood Press, 2002. Kennedy, Hugh, Muslim Spain and Portugal: Political History of Al-Andalus. Longman, 1996. Malik, Iftikhar, Islam and Modernity: Muslims in Europe and the United States. Pluto Press, 2003. Marechal, Brigitte, Muslims in the Enlarged Europe: Religion and Society, Leiden, Brill, 2003. May, Stephen et al. (Eds.), Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights, Cambridge University Press, 2004. Modood, Tariq and Werbner, Pnina (eds.), The Politics of Multiculturalism in the New Europe: Racism, Identity And Community, Zed Books, London, 1997. Modood, Tariq, Multicultural Politics: Racism, Ethnicity, and Muslims in Britain. University of Minnesota Press, 2005. Nielsen, Jorgen, Muslims in Western Europe, Edinburgh University Press, 2004. Pedersen, Lars, Newer Islamic Movements in Western Europe. Aldershot: Ashgate, 1999. p. 43. Potz, Richard and Wieshaider, Wolfgang (Eds.), Islam and the European Union. Peeters Publishers, 2004. Ramadan, Tariq, Evro-američki muslimani i budućnost islama, Sarajevo, Udruženje ilmijje IZ u BiH. Rath, Jan et al. Western Europe and its Islam. Leiden, Netherlands: Brill, 2001.