Narodowym Centrum Nauki perspektywa krajowa i Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki – agencja wykonawcza

  • View
    223

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Narodowym Centrum Nauki perspektywa krajowa i Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki...

Finansowanie bada w obszarze nauk

humanistycznych i spoecznych w

Narodowym Centrum Nauki

perspektywa krajowa i europejska

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki agencja wykonawcza powoana do

finansowania bada podstawowych realizowanych w formie projektw

badawczych, stypendiw doktorskich i stay po uzyskaniu stopnia

naukowego doktora

BADANIA PODSTAWOWE to prace eksperymentalne lub teoretyczne

podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach

zjawisk i obserwowalnych faktw, bez nastawienia na bezporednie

zastosowanie komercyjne.

Wnioski w oczywisty sposb aplikacyjne, nie mog by finansowane przez

NCN.

2

brak priorytetw tematycznych, kryterium

nadrzdne wysoka jako naukowa wnioskw

3

Panele dyscyplin NCN

4

HS Nauki Humanistyczne,

Spoeczne i o Sztuce

HS1

Fundamentalne pytania o natur

czowieka i otaczajcej go

rzeczywistoci

HS2 Kultura i twrczo kulturowa

HS3 Wiedza o przeszoci

HS4 Jednostka, instytucje, rynki

HS5 Prawo, nauki o polityce, polityki

publiczne

HS6 Czowiek i ycie spoeczne

ST Nauki cise i Techniczne

ST1 Nauki matematyczne

ST2 Podstawowe skadniki materii

ST3 Fizyka fazy skondensowanej

ST4 Chemia analityczna i fizyczna

ST5 Synteza i materiay

ST6 Informatyka i technologie

informacyjne

ST7 Inynieria systemw i

telekomunikacji

ST8 Inynieria procesw i produkcji

ST9 Astronomia i badania

kosmiczne

ST10 Nauki o Ziemi

NZ Nauki o yciu

NZ1 Podstawowe procesy yciowe na

poziomie molekularnym

NZ2 Genetyka, genomika

NZ3 Biologia na poziomie komrki

NZ4 Biologia na poziomie tkanek,

narzdw i organizmw

NZ5 Choroby niezakane ludzi i zwierzt

NZ6 Immunologia i choroby zakane

ludzi i zwierzt

NZ7 Nauki o lekach i zdrowie publiczne

NZ8 Podstawy wiedzy o yciu na

poziomie rodowiskowym

NZ9 Podstawy stosowanych nauk o yciu

5

HS1_1 Historia filozofii (staroytnej, redniowiecznej, nowoytnej i wspczesnej) i historia idei

HS1_2 Ontologia i metafizyka, ontologie szczegowe

HS1_3 Epistemologia (w tym: rda poznania, kryteria prawdy, filozofia jzyka)

HS1_4 Logika, metodologia nauk, filozofia nauki

HS1_5 Filozofia czowieka, teorie osoby, filozofia kultury, filozofia spoeczna

HS1_6 Natura ludzkiego umysu (w tym: ewolucja umysu, bio-psychologiczne uwarunkowania poznania, sztuczna inteligencja)

HS1_7 Etyka normatywna i opisowa, teoria moralnoci, bioetyka, etyka zawodowa

HS1_8 Estetyka (w tym: teorie pikna, jzyk sztuki)

HS1_9 Teorie religii, historia religii, nauki religioznawcze

HS1_10 Religia i jej uwarunkowania: antropologiczne, kulturowe, socjo-psychologiczne

HS1_11 Jzyk religii, sacrum, mit, symbolika religijna

HS1_12 Religie wiata

HS1_13 Teologia fundamentalna

HS1_14 Teologia dogmatyczna, teologia biblijna, patrystyka

HS1_15 Teologia moralna, teologia pastoralna, liturgika

PROGRAMY

3

POST-DOC

PRELUDIUM

ETIUDA

SONATA

SONATA BIS

SONATINA

MAESTRO

UWERTURA

OPUS

HARMONIA

TANGO

PRE-DOC

ADVANCED

Otwarte dla wszystkich

stypendium doktorskie,

obowizkowy sta zagraniczny

2-7 lat po doktoracie 5-12 lat po doktoraciel Do trzech lat po doktoracie,

obowizkowy sta zagraniczny

dowiadczeni naukowcy,

pionierskie badania

fellowship w zespoach

prowadzcych projekty ERC

wsppraca midzynarodowa

naukowcy pragncy

komercjalizowa wyniki projektw

MINIATURA capacity building

POLONEZ Marie Skodowska Curie Actions - COFUND

CELE

finansowanie pobytw badawczych w Polsce przez okres 12- or 24 miesicy dla naukowcw z zagranicy, bez wzgldu na ich narodowo

rozwijanie innych kompetencji wrd naukowcw poprzez rozwinit ofert szkole i wizyt studyjnych

15 POLONEZ has received funding from the EU H2020 Programme Marie Skodowska-Curie Actions COFUND-2014 grant agreement No 665778

3 rozstrzygnite konkursy

(2016-2017)

1151 wnioskw

110 naukowcw z

27 krajw

finansowanie w obszarze HS w latach 2011-2017

4464 finansowanych projektw

1 020 723 408 PLN

8

9

KONKURS Wnioski zoone Wnioski zakwalifikowane Liczbowy wskanik sukcesu

OPUS 7997 1679 21%

PRELUDIUM 5242 1013 19%

SONATA 3124 569 18%

FUGA 658 138 21%

SONATA BIS 597 85 14%

ETIUDA 490 140 29%

HARMONIA 468 94 20%

MAESTRO 290 29 10%

POLONEZ 231 17 7%

BEETHOVEN 96 17 18%

10

11

wsppraca midzynarodowa

konkursy w ramach umw bilateralnych

Beethoven (PL-DE)

Daina (PL-LT)

12

wsppraca midzynarodowa

uczestnictwo w sieciach wsppracy typu ERA-Net

projekty typu ERA-NET zostay zapocztkowane w 2002 r. w 6. Programie Ramowym UE, celem realizacji decyzji UE dotyczcej budowania Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA European Reseach Area) - obszaru wolnego przepywu wiedzy, mobilnoci naukowcw, optymalnego wykorzystania punktw stycznych midzy narodowymi programami badawczymi poszczeglnych krajw i zacienienie wsppracy naukowo-badawczej na terenie Europy.

W 6. PR (2002-2007) powstao 71 projektw ERA-NET, a budet UE na ten cel wynis 183 milionw EUR.

7. PR (2007-2013) kontynuowa finansowanie tego typu projektw, dodano rwnie nowy modu ERA-NETw: ERA-NET+.

13

Uczestnicy

Instytucje realizujce programy finansowania bada naukowych w poszczeglnych pastwach europejskich, np. ministerstwa, agencje badawcze i technologiczne, rady ds. nauki.

Cel

Systematyczna wymiana informacji i dowiadcze pomidzy krajami czonkowskimi Unii Europejskiej, identyfikacja i analiza wsplnych tematw strategicznych,opracowanie moliwoci wsplnych dziaa midzy programami narodowymi i regionalnymi w celu transnarodowego otwarcia infrastruktury,

wypracowanie i realizacja wsplnie finansowanych ponadnarodowych instrumentw wspierajcych badania naukowe (np. konkursw lub programw)

14

15

NORFACE New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe sie wspierajca badania w obszarze nauk spoecznych poprzez finansowanie midzynarodowych projektw badawczych oraz organizowanie seminariw i konferencji

Narodowe Centrum Nauki przystpio do sieci NORFACE w 2012 r., wczajc si w organizacj konkursu Welfare State Futures jeden projekt finansowany

16

JPI CH Joint Programming Initiative on Cultural Heritage - jest sieci wspierajc badania naukowe na temat dziedzictwa kulturowego. Jej misj jest finansowanie projektw badawczych, ktrych cel stanowi ochrona dziedzictwa, oraz inspirowanie prac pozwalajcych na wypracowanie narzdzi i metodologii sucych zachowaniu dziedzictwa kulturowego.

Ponadto do zada sieci naley rwnie opracowanie strategicznych i naukowych priorytetw w obszarze dziedzictwa kulturowego, finansowanie wsplnych projektw badawczych oraz rozpowszechnianie wynikw bada wrd szerokiego grona odbiorcw.

W 2012 r. Narodowe Centrum Nauki wczyo si w organizacj konkursu Increasing understanding of cultural values, valuation, interpretation, ethics and identity around all forms of cultural heritage (tangible, intangible and digital heritage) - 1 polski zesp finansowany

17

EQUIP EU-India Platform for Social Sciences and Humanities to inicjatywa, ktrej misj jest wspieranie wsppracy z Indiami w zakresie humanistyki i nauk spoecznych; do celw EqUIP nale monitorowanie europejsko-indyjskich inicjatyw w tym obszarze nauk, a take inspirowanie nowych przedsiwzi badawczych prowadzonych przez naukowcw z Europy i Indii.

Kraje uczestniczce w konkursie: Finlandia, Francja, Indie, Norwegia, Polska, Sowenia, Szwajcaria i Wielka Brytania

18

ERA-NET Smart Urban Futures (ENSUF) jest inicjatyw sieci JPI Urban Europe, zrzeszajc 25 organizacji z 18 krajw europejskich, ktrej celem jest finansowanie midzynarodowych, interdyscyplinarnych projektw badawczych odpowiadajcych na wyzwania wspczesnych miast i obszarw zurbanizowanych. Sie wspiera badania angaujce naukowcw, a take przedstawicieli spoeczestwa obywatelskiego, organizacji pozarzdowych, gmin, wadz miejskich, przedsibiorstw uytecznoci publicznej itd.

NCN przystpio do ENSUF w 2015 r., wczajc si w organizacj konkursu Smart Urban Futures oraz Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI) Food-Water-Energy Nexus

19

http://jpi-urbaneurope.eu/

HERA Humanities in the European Research Area to sie europejskich instytucji partnerskich wspierajcych badania naukowe z dziedziny humanistyki.

od 2009 konsorcjum realizuje program, ktrego misj jest inicjowanie wsppracy naukowcw z rnych europejskich orodkw badawczych oraz zwrcenie uwagi na spoeczne, kulturowe oraz polityczne wyzwania wspczesnej Europy.

dotychczas zostay ogoszone cztery konkursy na midzynarodowe projekty badawcze realizowane wsplnie przez zespoy skadajce si z naukowcw pochodzcych z co najmniej 3 lub 4 krajw nalecych do sieci HERA. Narodowe Centrum Nauki przystpio do konsorcjum w 2011 r., wczajc si w organizacj konkursu Cultural Encounters (Spotkania kulturowe).

20

JRP 2 Cultu