71
HERMANN HESSE  Najljepše pripovije tke  NASLOV IZVO RNIKA Die schonste n Erahl!n"en #hese te$ts are taken %ro& the vol!&es '() o% the e*ition +Sa&tliche ,e rke in -. /an*en+ 01 Her&ann Hesse2 3 S!hrka&p Verla"4 5rank%!rt a& Main4 -..6 5or this selection7 3 S!hrka&p Verla"4 5rank%!rt a& Main4 -..- Sva prava pri*r8ana2 Dijelovi ove p!0likacije ne s&ij! se repro*!cirati ili koristiti !0ilo koje& o0lik! ili 0ilo koji& sre*stvo&4 elektroni9ki& ili &ehani9ki&4 !klj!9!j!:i %otokopiranje i sni&anje4 ili 0ilo kakvi& in%or&ati9ki& s!stavo& a pohran! ili o0navljanje4 0e pisane *ovole i*ava9a2 HERMANN HESSE  Najljepše pripovije tke *io tre:i ;I< ( Katalo"iacija ! p!0likaciji Nacionalna i sve!9ilišna knji8nica4 Za"re0 =DK )-6266-2-(>-?6'>2@- HESSE4 Hre&ann  Najljepše pripovije tke Her&ann Hesse B o*a0rao V o lker Michels B preve o Dali0or Coler2 ( Za"re0 7 Za"re 0a9ka n akla*a4 -..>( 2 ( 5eniks <rijevo* * jela7 Die schoensten Eraehl!n"en2 IS/N FG>('->@(-'( cjelina ODA/RAO VOLKER MI;HELS <REVEO DALI/OR COLER Dio >2 ( -..G IS/N FG>('FF'(.( @G.-66.@F #he p!0lication o% this Jork Jas s!pporte* 01 a "rant %ro& the oethe(Instit!t2 a"re0a9ka nakla*a ZARE/4 -..G2 Sa*r8aj Ro0ert A"hion222 2222222222222222222222222222222222 ;iklon22222222222222222222222222242222222222222222222222G- Knji8evna ve9er2222222222222222222222222222222222> <otraje li rat još *vije "o*ine222222222222)G Dje9ja *!ša22222222222222222222222222222222222222222FG Strani "ra* na j!"!2222222222222222222222222226 > <rosjak22222222222222222222222222222222222222222222226@G <rekin!ti školski sat222222222222222222222222266 Mali *i&nja9ar 222222222222222222222222222222222 6F6 /ilješka o pisc!22222222222222 22222222222222222226FF Ro0ert A"hion Cl ijeko& osa&naesto"a stolje:a ravila se ! Ve likoj /ritaniji nova vrsta krš:anstva i krš:anske *jelatnos ti koja j e i si:!šna korijena vrlo 0ro irasla ! veliko e"oti9no sta0lo i *anas je svako&! ponata po* i&eno& evan"eli9ka po"anska &isija2 Za protestantski &isionarski pokret koji je potekao i En"leske 0ilo je *ovoljno vanjskih ralo"a i povo*a2 Coš o* slavno"a *o0a otkri:a po cijeloj se k!"li e&aljskoj otkrivalo i osvajalo4 a nanstveno ani&anje a o0lik *alekih otoka i planina kao i j!naštvo &oreplovaca i p!stolova posv!*a je !&icalo pre* &o*erni& *!ho& koji se ! otkriveni& e"oti9ni& krajevi&a više nije ani&ao a !0!*ljive pothvate i *o8ivljaje4 a neo0i9ne 8ivotinje i ro&anti9ne š!&e pal&a4 ve: a papar i še:er4 s vil! i krno4 a ri8! i sa"o4 !kratko a stvari na koji&a svjetska tr"ovina ara!je novce2 Sto"a s! lj!*i 9esto 0ivali po&alo je*nostrani i na"li4 pa 0i a0oravljali i kršili neka pravila koja s! vrije*ila ! krš:anskoj E!ropi2 #a &o vani

Najljepse pripovijetke 3

  • Upload
    -

  • View
    108

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pripovetke

Citation preview

Page 1: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 1/71

HERMANN HESSE Najljepše pripovijetke NASLOV IZVORNIKA Die schonsten Erahl!n"en#hese te$ts are taken %ro& the vol!&es '() o% the e*ition +Sa&tliche ,erke in -. /an*en+ 01Her&ann Hesse2

3 S!hrka&p Verla"4 5rank%!rt a& Main4 -..6 5or this selection7 3 S!hrka&p Verla"45rank%!rt a& Main4 -..-Sva prava pri*r8ana2 Dijelovi ove p!0likacije ne s&ij! se repro*!cirati ili koristiti!0ilo koje& o0lik! ili 0ilo koji& sre*stvo&4 elektroni9ki& ili &ehani9ki&4!klj!9!j!:i %otokopiranje i sni&anje4 ili 0ilo kakvi& in%or&ati9ki&s!stavo& a pohran! ili o0navljanje4 0e pisane *ovole i*ava9a2HERMANN HESSE

 Najljepše pripovijetke*io tre:i;I< ( Katalo"iacija ! p!0likaciji Nacionalna i sve!9ilišna knji8nica4 Za"re0=DK )-6266-2-(>-?6'>2@-

HESSE4 Hre&ann Najljepše pripovijetke Her&ann Hesse B o*a0rao Volker Michels B preveo Dali0or Coler2 (Za"re0 7 Za"re0a9ka nakla*a4 -..>( 2 ( 5eniks <rijevo* *jela7 Die schoenstenEraehl!n"en2 IS/N FG>('->@(-'( cjelinaODA/RAO VOLKER MI;HELS<REVEO DALI/OR COLER Dio >2 ( -..GIS/N FG>('FF'(.(@G.-66.@F#he p!0lication o% this Jork Jas s!pporte* 01 a "rant %ro& the oethe(Instit!t2a"re0a9ka nakla*a ZARE/4 -..G2Sa*r8ajRo0ert A"hion2222222222222222222222222222222222222;iklon22222222222222222222222222242222222222222222222222G-Knji8evna ve9er2222222222222222222222222222222222><otraje li rat još *vije "o*ine222222222222)GDje9ja *!ša22222222222222222222222222222222222222222FGStrani "ra* na j!"!2222222222222222222222222226><rosjak22222222222222222222222222222222222222222222226@G<rekin!ti školski sat222222222222222222222222266Mali *i&nja9ar222222222222222222222222222222222 6F6

/ilješka o pisc!2222222222222222222222222222222226FFRo0ert A"hionCl ijeko& osa&naesto"a stolje:a ravila se ! Velikoj /ritaniji nova vrsta krš:anstva ikrš:anske *jelatnosti koja je i si:!šna korijena vrlo 0ro irasla ! veliko e"oti9no sta0lo i*anas je svako&! ponata po* i&eno& evan"eli9ka po"anska &isija2Za protestantski &isionarski pokret koji je potekao i En"leske 0ilo je *ovoljno vanjskihralo"a i povo*a2 Coš o* slavno"a *o0a otkri:a po cijeloj se k!"li e&aljskoj otkrivalo iosvajalo4 a nanstveno ani&anje a o0lik *alekih otoka i planina kao i j!naštvo &oreplovacai p!stolova posv!*a je !&icalo pre* &o*erni& *!ho& koji se ! otkriveni& e"oti9ni&krajevi&a više nije ani&ao a !0!*ljive pothvate i *o8ivljaje4 a neo0i9ne 8ivotinje iro&anti9ne š!&e pal&a4 ve: a papar i še:er4 svil! i krno4 a ri8! i sa"o4 !kratko a stvari na

koji&a svjetska tr"ovina ara!je novce2 Sto"a s! lj!*i 9esto 0ivali po&alo je*nostrani ina"li4 pa 0i a0oravljali i kršili neka pravila koja s! vrije*ila ! krš:anskoj E!ropi2 #a&o vani

Page 2: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 2/71

&no"e s! prestrašene *o&oroce pro"anjali i ta&anili kao *ivlje vijeri4 a o0raovani sekrš:anski E!ropejac ! A&erici4 A%rici i In*iji ponašao pop!t k!ne ka*a provali ! kokošinjac2/ilo je to4 9ak i ka*a se pro&atra 0e oso0ite osjetljivosti4 vrlo "nj!sno i plja9kalo se vrlo"r!0o i prosta9ki4 a &e*! osje:aje sra&a i o"or9enja ! *o&a:e& naro*! pripa*ao je i&isionarski pokret !te&eljen na lijepoj 8elji *a se po"anski& naro*i&a i E!rope *onese i

nešto *r!"o4 nešto 0olje i !višenije4 a ne sa&o 0ar!t i rakija2= *r!"oj polovici pretprošlo"a stolje:a ! En"leskoj se nerijetko *o"aalo *a s! se*o0rona&jerni poje*inci *jelatno a!eli a t! &isionarsk! i*ej! i *ali sre*stva a njeinoostvarenje2 No ! ono *o0a još nis! postojala *r!štva i tvrtke !strojene a t! svrh!4 kakve s!*anas ! procvat!4 ve: je svatko pre&a vlastiti& &o"!:nosti&a i na9ini&a pok!šavao!naprije*iti taj vrije*ni na!&4 a tko je ta*a kao &isionar o*laio ! *aleke e&lje4 taj nije kao*anas pop!t precino a*resirane pošiljke plovio &ori&a !s!sret neko& !reeno& i!strojeno& posl!4 ne"o je s po!*anje& ! /o"a i 0e &no"o s&jernica p!tovao ravno !*voj0en! p!stolovin!2Deve*esetih je "o*ina neki lon*onski tr"ovac 9iji se 0rat ! In*iji o0o"atio i 0e poto&stva!&ro o*l!9io *arovati ve:! svot! novaca ra*i širenja evanelja ! toj e&lji2 Ce*an 9lan &o:ne

Isto9noin*ijske ko&panije i nekoliko sve:enika povani s! kao savjetnici te je iraen plan pokoje& s! najprije tri ili 9etiri &la*i:a4 opskr0ljena *ostatno& opre&o& i pristojni& novci&aa p!t4 tre0ala 0iti iaslana kao &isionari2

 Najava to"a pothvata !0ro je priv!kla &noštvo &!škaraca 8eljnih p!stolovina4 0e!spješni"l!&ci i otp!šteni 0rija9ki po&o:nici vjerovali s! kako s! !pravo oni povani kren!ti na to

 pri&a&ljivo p!tovanje4 a po0o8ni se kole"ij *o0rano na&!9io *a4 ao0išavši te na&etljivce4 pronae asne lj!*e2 <otajno s! pok!šavali pri*o0iti napose &la*e teolo"e4 no en"lesko*!hov(ništvo nipošto nije 0ilo !&orno o* vlastite *o&ovine niti o*ve: 8eljno napornih4 pa i

 po"i0eljnih pothvataB potra"a se o*!8ila4 a *arovatelj je ve: postajao nestrpljiv2= &e!vre&en! je vijest o nje"ovi& nakana&a i ne!spjesi&a napokon *ospjela i ! neko selo! pre*jel! Lancastera te ! ta&ošnji 8!pni *vor 9iji je 9asni 8!pnik i&ao ko* se0e na stan! ihrani &la*o"a 0ratova sina po i&en! Ro0ert A"hion2 Ro0ert A"hion 0io je sin 0ro*sko"akapetana i po0o8ne &arljive Pkotkinje4 oca je 0io rano i"!0io4 je*va "a !ponavši4 pa "a jekao na*arena *je9aka nje"ov stric poslao na školovanje i !re*no pripre&io a sve:eni9koani&anje koje&! se on sa*a 0io pri0li8io ! onoj &jeri ! kojoj kan*i*at s *o0ri& ocjena&a4ali 0e i&etka4 to !op:e &o8e2 = &e!vre&en! je svo&e stric! i *o0ro9initelj! po&a"ao kaovikar i a stri9eva 8ivota nije &o"ao ra9!nati na vlastit! 8!p!2 A kako je 8!pnik A"hion 0io

 još krepak &!škarac4 ne:akova 0!*!:nost nije i"le*ala o*ve: 0listavo2 Kao siro&ašan&la*i:4 koji po svoj prilici prije sre*nje 8ivotne *o0i nije &o"ao ra9!nati na vlastit! sl!80! i

 priho*4 &la*i& *jevojka&a nije 0io po8eljan&!84 0are& ne oni&a 9estiti&a4 a s oni&a *r!"i&a nika*a se nije s!sreo2

Kao sin iskreno po0o8ne &ajke !svojio je je*nostavn! krš:ansk! &isao i vjer! koj! je kao propovje*nik ra*io ispovije*ao2 No4 svoje je prave *!ševne !8itke nalaio ! pro&atranj! priro*e a što je i&ao istan9an po"le*2 Kao skro&an 8ivahan &la*i: &arljivih o9ij! i r!k!a*ovoljstvo je nalaio ! "le*anj! i ponavanj!4 sk!plj anj! i istra8ivanj! priro*nih stvarikoje 0i apa8ao2 Kao *je9ak !"ajao je i 0otaniirao cvije:e4 ati& se neko vrije&e *!šno

 0avio ka&enje& i oka&ina&a4 a ! novije vrije&e4 napose otkako je 0oravio ! seosko&ekraj!4 oso0ito je avolio šareni svijet k!kaca2 Najviše je4 &e!ti&4 volio leptire 9ija "ajesjajna preo0ra0a i stanja "!sjenice i li9inke !vijek inova iskreno !shi:i(vala i 9ije s! &!šare i prelijevanja 0oja 9inile takvo 9isto a*ovoljstvo kakvo &anje o0*areni lj!*i &o"!osjetiti sa&o ! "o*ina&a rano"a *jetinjstva2#akav je 0io &la*i teolo" koji je prvi !0ro na:!lio !ši na vijest o onoj akla*i i osjetio kako

&! ! n!trini 0i:a neka 8!*nja pop!t i"le ko&pasa poka!je ! s&jer! In*ije2 Majka &! je!&rla prije nekoliko "o*ina4 ni sa kakvo& *jevojko& nije 0io ar!9en niti je postojalo 0are&

Page 3: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 3/71

tajno o0e:anje2 <isao je ! Lon*on4 pri&io ohra0r!j!:i o*"ovor i novac a p!t *o "lavno"a"ra*a te je o*&ah poto& s &alo& k!tijo& a knji"e i sve8nje& o*je:e a*ovoljno kren!o p!tLon*ona4 8alostan što sa so0o& nije &o"ao ponijeti svoje her0arije4 oka&ine i k!tije sleptiri&a26.

= s!&ra9noj vrevi lon*onsko"a staro"a "ra*a kan*i*at je plašljivo st!pio ! visok! o0iljn!k!:! po0o8no"a tr"ovca "*je &! je ! &ra9no& ho*nik! o"ro&na i*na karta isto9ne polovice e&aljske k!"le i ve: ! prvoj so0i veliko &rljavo ti"rovo krno pre*o9avalo e&lj!a kojo& je 9en!o2 #jesko0an i 0!njen4 a ot&jeni& je sl!"o& pošao ! so0! ! kojoj "aje9ekao *o&a:in2 Do9ekao "aje visok4 o0iljan4 !re*no o0rijan "ospo*in le*enoplavih oštriho9ij! i stro"ih starih crta lica4 koje&! se plahi kan*i*at nakon kra:e" ra"ovora ipak veo&asvi*io4 pa "a je povao *a sje*ne i svoje je ispitivanje *ovršio s povjerenje& i

 0la"onaklonoš:!2 <oto& je "ospo*in pri&io nje"ove svje*o*80e i vonce& povao sl!"! koji je teolo"a š!tke o*veo ! je*n! "ostinsk! so0! ! kojoj se inena*a pojavio *r!"i sl!"a nose:i9aj4 vino4 š!nk!4 &aslac i kr!h2 S to& ak!sko& ostavili s! &la*i:a sa&o"a4 pa je &o"ao!ta8iti "la* i 8e2 Zati& je s&ireno ostao sje*iti ! stolici o* plavo"a 0arš!na4 ra&išljao o

svo&e polo8aj! i *okoni& po"le*o& ra"le*ao so0! ! kojoj je nakon kra:e"a osvrtanja otkrio još *va *ošljaka i *aleke vr!:e e&lje4 nai&e ! je*no&e k!t! pokraj ka&ina !"le*ao je preparirana crvenos&ee" &aj&!na4 a ina* nje"a na plavoj svilenoj tapeti o0ješen!stavljen! ko8! neke o"ro&ne &ij!rine kojoj je "lava 0e o9ij! visjela slijepa i &lohava2 #os! 0ile stvari koje je cijenio i koje 0i o*&ah pohitao i 0liine pro&otriti i *otakn!ti2 <re&*a&! se pre*o*80a o 8ivo& !*av!4 koje"a je pok!šavao o*o*o *r8ati svijaj!:i sjajnosre0rnast! ko8! ! cijev4669inila *onekle okr!tno& i o*vratno&4 ipak se po"le*o& na &ij! nje"ova 8!*nja a!ponavanje& tajnovite *aljine još sa&o poja9ala2 Mislio je kako "a ne &o"! astrašiti ni&ije ni &aj&!ni i s !8itko& je a&išljao %antasti9no cvije:e4 *rve:e4 ptice i leptire koji s! !takvi& 0la"oslovljeni& krajevi&a asi"!rno !spijevali2 = &e!vre&en! se 0li8ila ve9er ineki je nije&i sl!"a !nio apaljen! svjetiljk!2 Ispre* visoko"a proora stajao je &a"lovits!&rak2 #išina ot&jene k!:e4 ! *aljini la"ano ko&ešanje veliko"a "ra*a4 sa&o:a pranehla*ne so0e ! kojoj se osje:ao kao ato9en4 ne*ostatak svake aktivnosti i neivjesnost nje"ovaro&aneskno" polo8aja stapali s! se s rast!:i& s!&rako& lon*onske jesenje no:i i ! *!ši&la*o"a 9ovjeka sp!štali s visina nje"ove na*e sve *otle *ok nakon *va sata4 što ih jeosl!šk!j!:i i 9ekaj!:i proveo ! stolici4 nije a *anas nap!stio svako o9ekivanje i !&oran se!v!kao ! ivrsn! "ostinsk! postelj! ! kojoj je !0ro aspao2<ro0!*io "a je4 kako &! se !9inilo4 !sre* no:i sl!"a s por!ko& *a &la*o"a "ospo*inao9ek!j! na ve9eri s &ol0o& *a se po8!ri2 A"hion se pospan !v!kao ! svoj! o*je:! i

nerasanjen 0a!ljao ia to" 9ovjeka kro so0e i ho*nike i ni st!0e sve *o prostrane4 l!steri&a 0lještavo osvijetljene 0la"ovaonice ! kojoj "a je ! 0arš!n o*jevena i o* nakita svjetl!cava*o&a:ica pro&atrala kro lornjon4 a "ospo*in "a pre*stavio *vojici *!hovnika koji s! svo"a&lae" 0rata o*&ah a o0je*o& po9eli oštro ispitivati ponajviše se raspit!j!:i a iskrenostnje"ova krš:ansko" !vjerenja2 <ospani je apostol i&ao &!ke ra!&jeti sva ta pitanja4 a

 po"otovo na njih6-o*"ovoriti4 no plahost &! je *o0ro pristajala4 pa s! &! ti &!škarci4 navikn!ti na posve*r!"a9ije aspirante4 svi o*re*a 0ili skloni2 <oslije o0je*a ! pokrajnjoj s! prostoriji rasprostrtie&ljovi*i i A"hion je po prvi p!t vi*io kraj ! koje&! je tre0ao naviještati rije9 /o8j!4 koji jena e&ljovi*! In*ije kao 8!ta &rlja stajao j!8no o* "ra*a /o&0ava2

I*!:e"a *ana o*veli s! "a neko& 9asno& starc! koji je ono&! tr"ovc! 0io vrhovni *!hovnisavjetnik2 #aj je starac o*&ah osjetio privla9nost pre&a to& pro(sto*!šno& &la*o& 9ovjek!2

Page 4: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 4/71

Znao je 0ro preponati Ro0ertov na9in &išljenja i nje"ov! narav4 a kako je ! nje&! !o9io tek &alo *!hovni9ke po*!etnosti4 0ilo &! je &la*i:a 8ao i on &! na"lašeno pre*o9i po"i0elji

 plovi*0e &ore& i strahote j!8nih pre*jelaB jer &! se 9inilo 0es&isleni& *a se &la* 9ovjekta&o 8rtv!je i !propasti ako se nije pose0no& na*arenoš:! i sklonoš:! 9inio pre*o*reeni&a takv! sl!80!2 #ako on stavi kan*i*at! r!k! na ra&e4 na"lašeno& *o0roto& po"le*a "a !

o9i i re9e7 +Ono što &i "ovorite je *o0ro4 a &o8*a i to9noB no još !vijek ne &o"! sasvi&ra!&jeti što vas apravo v!9e ! In*ij!2 /!*ite iskreni4 *ra"i prijatelj!4 i recite &i 0ea*rške7 postoji li 0ilo kakva svjetovna 8elja i poriv koji vas na"oni ili tek istinska 8elja *a

 ja*ni& po"ani&a *onesete naše *ra"o evaneljeQ+ Na te rije9i Ro0ert A"hion pocrveni kao na*jel! !hva:en prevarant2 O0orio je po"le* i neko vrije&e š!tio4 a on*a iskreno prina *aje tanje"ova po0o8na volja4 *o*!še4 posve o0iljna4 ali *a vjerojatno nika*a ne 0i 0io *ošao6>na po&isao prijaviti se a In*ij! i !op:e postati &isionar *a "a nije avela 9e8nja a

 pre*ivni& rijetki& 0iljka&a i 8ivotinja&a tropskih e&alja4 a oso0ito a njihovi& leptiri&a2Starc! je 0ilo jasno *a &! je &la*i: otkrio svoj! poslje*nj! tajn! i *a više ne&a što prinati2On &! sa s&iješko& ki&ne i lj!0ano re9e7 +No4 s ti& "rijeho& &orate sa&i ia:i na kraj2

#re0ate po:i ! In*ij!4 *ra"i &la*i:!+ I !0ro se !o0iljivši4 on &! polo8i o0je r!ke na "lav! isve9ano "a 0la"oslovi rije9i&a 0i0lijsko"a 0la"oslova2#ri tje*na poslije &la*i je &isionar4 *o0ro opskr0ljen k!tija&a i kov9ei&a4 otp!tovao kao

 p!tnik na lijepo& je*renjak!4 "le*ao kako nje"ova *o&ovina tone ! sivil! &ora i ve: ! prvo& tje*n!4 još prije ne"o s! sti"li *o Ppanjolske4 !ponao :!*i i po"i0elji &ora2 = onovrije&e p!tnik a In*ij! još nije &o"ao tako elen i neisk!san *ose"n!ti svoj cilj kao *anaska*a 9ovjek ! E!ropi !*o0no !e ! paro0ro*4 S!eski& se kanalo& prov!9e pokraj A%rike inakon kra:e" vre&ena4 a9!en i tro& o* previše spavanja i jela4 !"le*a in*ijsk! o0al!2 =ono vrije&e je*renjaci s! se &orali &jeseci&a &!9iti okolo strašne A%rike *ok s! ih!"ro8avale ol!je i ko9ile 0e8ivotne *!"e 0onace4 &orali s! se nojiti i s&ravati4 "la*ovati io*ricati se sna4 a tko je po0je*onosno okon9ao p!tovanje4 o*avno više nije 0io neisk!sannovak4 ve: je na!9io *onekle se *r8ati na no"a&a2 #ako je 0ilo i &isionar!2 O* En"leske *oIn*ije p!tovao je sto pe*eset i šest *ana i ! l!9ko&e je "ra*! /o&0av! sišao na kopno kao

 preplan!li i s&rša(vjeli &oreplovac2

6@= &e!vre&en! nije i"!0io svoj! ra*ost i nati8elj! pre&*a s! 0ile !tihn!le4 a kako je ve:tijeko& p!tovanja na svak! pla8! ilaio s istra8iva9ki& *!ho& i svaki otok s pal&a&a

 pro&atrao sa nati8eljo& i p!n poštovanja4 tako je na in*ijsko tlo st!pio pohlepno otvoreniho9ij! i nepokole0an !šao ! lijepi 0lještavi "ra*2

 Najprije je potra8io i našao k!:! ! kojoj je 0io prepor!9enB nalaila se ! tihoj !li9ici !

 pre*"ra!4 natkriljena kokosovi& pal&a&a2 <ri !lask! po"le*o& okrne &ali vrt ispre* k!:ei pre&*a je sa*a &orao 0rin!ti se a va8nije stvari4 našao je *ovoljno vre&ena *a !o9i je*an"r& s ta&ni& listovi&a i veliki& latno(8!ti& cvjetovi&a oko koje"a je ra*osno lepršao*ra8estan roj 0ijelih leptira2 S to& sliko& ! još po&alo aslijepljeni& o9i&a preko nekoliko jeniskih st!0a *ošao ! sjen! široke veran*e4 pa kro otvorena !lana vrata !šao ! k!:!2 Nekihin*ski sl!"a ! 0ijeloj halji "olih ta&no(s&eih no"! po8!ri &! !s!sret preko hla*no"acrveno" po*a o* opeke4 o*ano se nakloni i stane naalni& tono& pjev!ckati hin*!stanskerije9i po*rava4 no !0ro pri&ijeti *a "a stranac ne ra!&ije4 pa "a ! nove &eke naklone i&ijolike pokrete o*anosti i poivanja o*ve*e *!0lje ! k!:! pre* neki otvor koji je !&jestovrati&a 0io atvoren la0avo o0ješeno& has!ro& o* lika2 = isto& tren!tk! netko s *r!"estrane ra&akne has!r! i pojavi se visok4 &ršav &!škarac osorna i"le*a ! 0ijeloj tropskoj

o*je:i i sa sla&nati& san*ala&a na 0osi& no"a&a2 Na neko& nera!&ljivo& in*ijsko& jeik! on sas! ra%al po"r*a na sl!"! koji se po"n! i !a

Page 5: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 5/71

6Gi* o*š!lja i so0e4 a ati& se o0rati A"hion! i na en"lesko& "a poove *a !e2Misionar se najprije pok!šao ispri9ati 0o" nenajavljeno"a *olaska i oprav*ati ja*no"a sl!"!koji nije ništa skrivio2 No ovaj nestrpljivo o*&ahn! r!ko& i re9e7 +S ovi& *ripci&a o* sl!"a!0ro :ete se na!9iti opho*iti2 =ite O9ekivao sa& vas2+

+Vi ste vjerojatno &ister /ra*levQ+ !pita pri*o(šlica lj!0ano *ok je pri to& prvo& korak! !e"oti9no "ospo*arstvo i pri po"le*! na savjeto*avca4 !9itelja i s!ra*nika ! nje&! rastaoosje:aj t!ine i hla*no:e2+Ca sa& /ra*lev4 *akako4 vi ste valj*a A"hion2 Dakle4 A"hione4 !ite ve: je*no& Ceste li ve:r!9aliQ+Visoki koš9ati &!škarac !0ro je &rovoljno& 0ahatoš:! isk!sno"a prekooceansko" 8itelja itr"ova9ko" a"enta ! svoje s&ee4 ta&no &aljave r!ke !eo s!*0in! svo"a "osta2 <oslao &!

 je ri8ino jelo s ovnovi(no& i lj!ti& c!rrvje&4 *o*ijelio &! so0!4 pokaao k!:!4 pre!eonje"ova pis&a i nalo"e4 o*"ovarao na nje"ova prva nati8eljna pitanja i po!9io "anajn!8niji& in*ijski& pravili&a 8ivota2 Di"n!o je na no"e 9etiri s&ee hin*ske sl!"e4 !svojoj hla*noj sr*80i apovije*ao je i "ala&io po k!:i koja je je9ala4 poslao je i po in*ijsko"a

kroja9ko"a &ajstora koji je a A"hiona o*&ah &orao sašiti t!cet a to po*ne0lje tipi9neo*je:e2 Zahvalno i po&alo prestrašeno novak je sve to prihva:ao pre&*a 0i nje"ovoj naravi

 0ilo 0olje o*"ovaralo *aje svoj *olaak ! In*ij! o0ilje8io tiše i &irnije4 *a se najprije &alo!*o&a:io i ! lj!0ano& ra"ovor! *ao o*!ška6'svoji& prvi& *oj&ovi&a i 0rojni& sna8ni& !spo&ena&a s p!tovanja2 No4 9ovjek se na

 pol!"o*išnjoj plovi*0i &ore& na!9i skro&nosti i prila"oavanj! rani& sit!acija&a4 pa jeevan"eli9ki &la*i:4 ka*a je &ister /ra*lev pre*ve9er otišao ! "ra* o0avljati svoje tr"ova9ke

 poslove4 ra*osno o*ahn!o i nakanio sa*a sa& s !8itko& proslaviti svoj *olaak i po*ravitie&lj! In*ij!2Sve9ano je iašao i svoje prora9ne so0e koja nije i&ala ni vrata ni proore ve: sa&o prane

 prostrane otvore ! svi& i*ovi&a i iašao van nose:i na plavokosoj "lavi šešir sa široki&o0o*o& i *!"o& kopreno& protiv s!nca *r8e:i ! r!ci poa&ašan štap2 St!(pivši ! vrt4*!0oko je !*ahn!o4 osvrn!o se i napetih 9!la !pijao lahore i &irise4 svjetla i 0oje te strane49aro0ne e&lje ! 9ije& je osvajanj! tre0ao po&a"ati kao skro&an s!ra*nik i kojoj se voljno8elio pre*ati2Ono što je oko se0e vi*io i osje:ao4 sve &! se veo&a svialo i i"le*alo kao sjajna4 ! tis!:!o0lika naena potvr*a 0rojnih snova i sl!tnja2 !sto visoko "r&lje stajalo je na 8arko&es!nc! p!no velikih4 9!*esno jarkih cvjetovaB na visoki&4 vitki& "latki& sta0li&a stršili s! !a9!!j!:oj visini tihi o0li vršci kokosovih pal&i4 ia k!:e je stajala lepeasta pal&a i svojneo0i9no pravilan4 ravno&jeran *ivovski kota9 o* "ole&ih4 ! lj!*skoj visini *!"a9kih listova

kr!to pr!8ala ! visine4 no ! r!0 p!ta nje"ovo oko alj!0ljenika ! priro*! pri&ijetilo je neko&alo 8ivahno 0i:e koje&! se opreno pri0li8io2 /io je to eleni ka&eleon trok!taste6"lave i lo9estih o9ica2 Na"n!vši se na* nji&4 osjetio se sretan pop!t *jeteta2

 Neka neo0i9na "la0a tr"ne "a i po0o8ne a&iš(ljenosti2 I šap!tava &ira *!0oke elene*ivljine o0rasle sta0li&a i vrto& prolo&i se rit&i9na t!tnjava &etalnih 0!0njeva i pisk!tavih

 p!ha:ih "la0ala2 <o0o8ni alj!0ljenik ! priro*! a9!eno osl!šne4 a kako se ništa nijevi*jelo4 on se nati8eljno ap!ti ! to& s&jer! *a 0i istra8io vrst! i porijeklo tih 0ar0arsko(sve9anih v!kova2 Slije*e:i v!kove4 on iae i vrta koje&! s! vrata 0ila širo& otvorena iap!ti se travnato& cesto& kro pito& krajolik k!:nih vrtova4 pal&inih nasa*a i veselosvijetloelenih ri8inih polja sve *ok se4 aokre(n!vši ia visoko"a !"la je*no" vrta4 ne na*e !

seoski lj!pkoj !li9ici in*ijskih koli0a2 K!:ice s! 0ile sa"raene o* "line ili sa&o o* 0a&0!sova pr!:a4 krovovi pokriveni s!hi& pal&ini& liš:e&4 a ! svi& vrati&a stajale s! i

Page 6: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 6/71

9!9ale ta&nop!te hin*ske o0itelji2 Sa nati8eljo& je "le*ao te lj!*e i po prvi p!t vi*io seoski8ivot to"a strano"a neciviliirano" naro*a i o* prvo"a je tren!tka avolio te ta&nop!te lj!*e9ije s! lijepe *jetinje o9i "le*ale kao ! nekoj nesvjesnoj i nei0avljenoj t!i2 Lijepe 8eneirkale s! kro teške pletenice svoje *!"e4 "arave kose4 tihe i krotke pop!t srnaB posre* lica ina "lo0ovi&a r!k! i no"! nosile s! sre0rn nakit i prstenje na no8ni& palci&a2

Dje9ica s! stajala posve "ola ne&aj!:i na tijel! ni9e"a osi& neo0i9na a&!leta o* sre0ra iliro8ine o0ješena o tank! nit o* 0asta26)Coš !vijek je o*vanjala ona l!*a "la0a4 sa*a sasvi& 0li!4 a na !"l! i*!:e !lice on pronaešto je tra8io2 #a&o se nalaila strašno neo0i9na "ra*a %antasti9na o0lika i astraš!j!:e visines "ole&i& vrati&a ! sre*ini2 <ro&atraj!:i ih4 on ! 9!*! po*i"ne po"le* i vi*i *aje cijela*ivovska površina "raevine sastavljena o* silna &noštva ka&enih %i"!ra 0ajkovitih 8ivotinja4lj!*i i 0o"ova ili avola koji s! se ! stotina&a niali sve *o *aleko"a !sko" vrha hra&a4

 pop!t neke š!&e i *ivlje"a spleta tijela4 !*ova i "lava2 #aj astraš!j!:i ka&eni *iv4 velikihin*!isti9ki hra&4 sna8no je svijetlio na vo*oravni& raka&a kasno"a ve9ernje" s!nca iapanjeno& stranc! jasno pripovije*ao *a ti 8ivotinjski 0la"i4 pol!"oli lj!*i nipošto nis! 0ili

rajski pri&itivni naro*4 ne"o s! ve: kojih tis!:! "o*ina posje*ovali &isli i 0o"ove4 !&jetnostii reli"ije2Ceka 0!0njeva !pravo je !tihn!la i i hra&a sta*oše ilaiti 0rojni po0o8ni In*ijci ! 0ijeli& išareni& halja&a pre*voeni ot&jeno o*vojeno& &aleno& sve9ano& sk!pino& 0rah&ana4oholih ! svojoj tis!:ljetnoj !9enosti i *ostojanstv!2 Kora9ali s! pokraj 0ijelo"a 9ovjeka tako"or*o kao ple&i:i pokraj neko" še"rta te ni oni ni skro&ni lj!*i koji s! ih slije*ili nis!i"le*ali ni naj&anje skloni o* neko"a strano" pri*ošlice pri&ati po*!ke o ispravnosti

 0o8anskih i lj!*skih stvari2Ka*a se svjetina raišla i &jesto se stišalo4 Ro(0ert A"hion pri0li8i se hra&! i sa 0!njeni&ani&anje& sta*e pro!9avati %i"!re na pro9elj!4 no !0ro s t!"o& i !8aso& o* to"a o*!stane

 jer "a je "roteskni6Fale"orijski jeik tih sk!lpt!ra 0!njivao i plašio ništa &anje o* po"le*a na neke priore

 0esra&ne opscenosti koje je našao naivno prikaane !sre* vreve 0o"ova2I *ok se okretao i po"le*o& tra8io p!t k!:i4 hra& i !li9ice inena*a se !"aseB ne0o& a*rhti9asovita titrava i"ra 0oja i 0ro se sp!sti no:2 #o strašno 0ro &ra9enje4 pre&*a je a nje"ao*avno nao4 &la*o"a &isionara isp!ni la"ano& jeo&2 Isto*o0no s prvi& s!&rako& i svihsta0ala i "r&ova aori se resko !janje i 0!ka tis!:a k!kaca4 a ! *aljini se a9! 0ijesan i t!8ankrik neke 8ivotinje neponato *ivlje"a "lasa2 A"hion je 8!rno potra8io p!t k!:i4 sretno "anašao i još nije posve 0io prešao taj &ali *io p!ta4 a cijel! je e&lj! ve: prekrila *!0okano:na t&ina i visoko crno vje*ano ne0o2

= k!:i4 ka&o j e sti"ao a&išlj en i rastresen i pri0li8io se prvoj osvijetljenoj prostoriji4*o9eka "a &i(ster /ra*lev s rije9i&a7 +No4 evo vas2 Ispo9etka ne 0iste više tre0ali nave9ertako kasno ilaiti jer nije sasvi& 0eopasno2 Ina9e4 0aratate li *o0ro p!ško&Q+ +<!ško&Q

 Ne4 nisa& to nika*a !9io2+ +On*a !skoro na!9ite222 A "*je ste ve9eras 0iliQ+ A"hion je pripovije*ao s &no"o 8!strine2 e*an nanja4 ispitivao je kojoj reli"iji pripa*a onaj hra& ikakvi& se ta&o klanja 0o"ovi&a ili i*oli&a4 kakvo je na9enje onih silnih %i"!ra4 a kakvo oneneo0i9ne "la0e4 jes! li lijepi "or*i &!škarci ! 0ijeli& halja&a sve:enici i kako se ov!njihovi 0o"ovi2 No4 t! je *o8ivio prvo rao9aranje2 O sve&! stoje pitao4 nje"ov savjeto*avacnije htio ni 9!ti2 O0jasnio je *a se nitko ne snalai !-.o*!rno& &ete8! i &!te8! to"a i*olopoklonstva4 *a s! 0rah&ani 0e0o8na 0an*a ira0ljiva9a

i ljen9ina i *a s! op:enito ti In*ijci svi aje*no prljava 0a"ra prosjaka i likovaca s koji&a pristojan En"le ra*ije ne tre0a i&ati nikakva posla2

Page 7: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 7/71

+Ali+4 0oja8ljivo :e A"hion4 +&oje je poslanje !pravo to *a te a0l!*jele lj!*e ive*e& na pravi p!t Z0o" to"a ih &ora& ponavati i voljeti i sve o nji&a nati222++=skoro :ete o nji&a nati više no što :e va& 0iti *ra"o2 Naravno *a &orate na!9itihin*!stani4 a poslije &o8*a i još neke o* tih 0esra&nih jeika crn9!"a2 No s lj!0avlj! ne:ete*aleko *ospjeti2+

+Oh4 ali lj!*i i"le*aj! vrlo *o0ro:!*no++MisliteQ No4 ve: :ete vi*jeti2 = ono što kanite s hin*!i&a !op:e se ne ra!&ije& i ne 8eli&o to&e s!*iti2 Naša je a*a:a *a ov! 0e0o8n! 0a"r! polako prive*e&o nekoj k!lt!ri ina!9i&o ih Pto na9i pristojnostB *alje o* to"a &o8*a nika*a ne:e&o *ospjeti++Naš &oral4 ili ono što naivate pristojnoš:!4 jest Kristov &oral4 *ra"i "ospo*ine++Vi &islite na lj!0av2 Da4 recite sa&o neko& hin(*!ist! *a "a volite2 #aj :e *anas o* vas

 prositi4 a s!tra :e va& i spava:e so0e !krasti koš!lj!++Ce li &o"!:eQ++#o je4 *apa9e4 sasvi& ivjesno4 *ra"i "ospo*ine2 Ov*je asi"!rno i&ate posla s nereli&oso0a&a koje još ne&aj! poj&a o poštenj! i prav!4 ne s *o0ro:!*ni&-6

en"leski& školarci&a4 ne"o s naro*o& prepre*enih ta&nop!tih *ripaca koji&a je svaka 0esra&nost "lavni ivor a0ave2 Coš :ete &e se vi sjetiti+A"hion je t!8no o*!stao o* *aljnje"a ispitivanja i nakanio najprije &arljivo i posl!šno na!9itisve što se i&alo a na!9iti2 A i&ao stro"i /ra*lev pravo ili ne4 još o* prvo"a po"le*a na"ole&i hra& i neprist!pa9no "or*e 0rah&ane nje"ova &! se nakana i sl!80a ! toj e&lji!9inila 0eskrajno te8o& no što je ika*a prije &o"ao a&isliti2I*!:e"a j!tra ! k!:! s! *opre&ljene k!tije ! koji&a je &isionar i *o&ovine ponio svoj!i&ovin!2 /ri8ljivo je raspakirao4 sla"ao koš!lje s koš!lja&a i knji"e s knji"a&a i na* &no"i&

 0i se pre*&eti&a a&islio2 = r!ke &! *oe neki &ali 0akrore ! crno& okvir! 9ije se staklo! p!t! ra0ilo4 a koji je prikaivao portret "ospo*ina De%oea4 a!tora Ro0insona ;r!soea4ati& stari4 još i rano"a *jetinjstva ponati &! &olitvenik nje"ove &ajke4 poto& kaoohra0r!j!:i p!toka ! 0!*!:nost je*an e&ljovi* In*ije koji &! je *arovao nje"ov stric te *va9eli9na okvira a &re8! a leptire koje je sa& *ao ira*iti još ! Lon*on!2 Ce*an o* njiho*&ah je stavio na stran! a !pora0! i*!:ih *ana2

 Nave9er je nje"ova i&ovina 0ila po*ijeljena i nasla"ana4 &ali je 0akrore visio ina* nje"ovakreveta4 a cijela je so0a 0ila *ove*ena ! re*2 No"are svo"a stola i kreveta stavio je4 kako s!&! prepor!9ili4 ! &ale "linene *jelice te *jelice nap!nio vo*o& ra*i aštite o* &rava2Mister /ra*lev cijelo"a je *ana 0io poslovno--o*s!tan i &la*o&! je 9ovjek! 0ilo neo0i9no što "aje ponini sl!"a nakovi&a poivao nao0je*e i prito& posl!8ivao4 a *a s nji& nije &o"ao pro"ovoriti nije*n! je*in! rije92

= or! i*!:e"a *ana po9eo je A"hionov posao2 /ra*lev &! je pre*stavio nao9ita &la*i:ata&nih o9ij! po i&en! V1ar*en1a koji je *ošao ! k!:! *a 0i "a !9io hin*!stanski jeik2 Nas&iješeni &la*i In*ijac *o0ro je vla*ao en"leski& i i&ao naj0olje &anireB sa&o je!plašeno !st!kn!o ka*a &! je 0ealeni En"le lj!0ano pr!8io r!k! po*rava4 pa je kao

 pripa*nik visoke kaste i !0!*!:e i0je"avao svaki tjelesni *o*ir s /ijelce& koji 0i "aone9istio2 #akoer nika*a nije htio sjesti na stolic! na kojoj je prije nje"a sje*io neki stranac4ve: je svako"a *ana s&otan! po* r!ko& *onosio svoj! vlastit! lijep! has!r! o* 0asta koj! 0irasprostro na tlo o* opeke i prekri8enih no"! na njoj ple&enito i !spravno sje*io2 Nje"ov!9enik4 9iji& je &aro& &o"ao 0iti a*ovoljan4 pok!šavao je i o* nje"a na!9iti to !&ije:e4 pa

 je tijeko& po*!ke neprestano 9!9ao na sli9noj has!(ri na tl! pre&*a s! "a prito& isprva svi!*ovi 0oljeli *ok se nije navikn!o2 Marljivo i nestrpljivo !9io je rije9 po rije94 po9inj!:i sa

svako*nevni& po*ravni& %raa&a koje &! je &la*i: ne!&orno i sa s&iješko& i"ovarao isvako"a je *ana s novo& hra0roš:! ratovao s in*ijski& "rleni& i nep9ani& "lasovi&a koji s!

Page 8: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 8/71

&! isprva v!9ali kao neartik!lirano hroptanje4 a koje je sa*a sve na!9io ralikovati ioponašati2->Koliko "o* j e hin!*stanski 0io neo0i9an i koliko "o* s! *opo*nevni sati 0ro prolaili s!"laeni& !9itelje& jeika4 toliko s! popo*neva4 pa 9ak i ve9eri 0ile *ovoljno *!"e *a 0i

&arljivi "ospo*in A"hion osjetio sa&o:! ! kojoj je 8ivio2 Nje"ov *o&a:in4 s koji& je 0io !nejasn! o*nos! i koji je pre&a nje&! nast!pao napola kao *o0rotvor4 napola kao neka vrstana*reeno"a4 rijetko je 0io ko* k!:e4 naj9eš:e se oko po*neva pješice ili na konj! vra:ao i"ra*a4 kao "lava k!:e pre*sje*ao o0je*! na koji je povre&eno poivao neko" en"lesko"

 pisara4 a poto& 0i na *va4 tri sata prile"ao na veran*i ra*i p!šenja i spavanja *a 0i pre*ve9er još je*no& na nekoliko sati otišao ! svoj! pisarnic! ili skla*ište2 Katka*a je &orao otp!tovatina nekoliko *ana *a 0i k!pio proivo*e4 a nje"ov novi !k!can nije i&ao ništa protiv to"a jerse ! naj0olj! volj! nije &o"ao sprijateljiti s ti& "r!0i& i š!tljivi& poslovni& 9ovjeko&2 I !na9in! 8ivota &istera /ra*levja 0ilo je &no"o9e"a što se &isionar! nije svialo2 I&e!ostalo"4 povre&eno se *o"aalo *a je /ra*lev nave9er po avršetk! posla aje*no s oni&

 pisaro& pio nek! &ješavin! vo*e4 r!&a i li&!na*e sve *ok se ne 0i opiliB na to je pi:e ! prvo

vrije&e poivao &la*o"a *!hovnika4 ali 0i ovaj to svaki p!t pa8ljivo otklonio2= takvi& okolnosti&a A"hionova svako*nevica nije 0ila o*više !0!*ljiva2 <ok!šavao je!potrije0iti svoja prva sla0ašna jei9na nanja4 pa 0i a *!"ih p!stih popo*neva4 *ok je

 pripeka sa svih strana opsje*ala *rven! k!:!4 otišao ko* sl!"a ! k!hinj! i pok!šavao s-@nji&a ra"ovarati2 M!sli&anski k!har nije &!4 *o*!še4 o*"ovarao i 0io je tako ohol *a se9inilo kao *a "a i ne "le*a4 no vo*onoša i k!:ni sl!"a koji s! sati&a *okono sje*ili na svoji&has!ra&a i 8vakali 0etel nis! i&ali ništa protiv s!*jelovanja ! naporni& &asterovi&

 pok!šaji&a *a pro"ovori2 No je*no"a se *ana /ra*lev pojavio na k!hinjski& vrati&a ka*a s! se ona *va &!lca o*a*ovoljstva pljeskala po 0!tina&a s&ij!:i se neki& &isionarovi& po"reška&a i po0rkani&rije9i&a2 /ra*lev je stisn!tih !snica pro&atrao to veselje4 ati& je &!njevito oša&a(riok!:no"a sl!"!4 no"o& !*ario vo*onoš!4 a aprepašteno"a A"hiona 0e rije9i o*v!kao saso0o&2 = svojoj &! je so0i poto& lj!tito rekao7 +Koliko va& p!ta &ora& re:i *a se ne*r!8ite s ti& lj!*i&a Kvarite &i &o&ke4 *akako ! naj0oljoj na&jeri4 a ionako je ne*op!stivo*a se je*an En"le pre* ti& ta&nop!ti& *ripci&a pretvori ! lakr*ijaša+ Zati& je otišao prijene"o se !vrijeeni A"hion &o"ao oprav*ati2Me! lj!*e je !sa&ljeni &isionar alaio sa&o ne*jeljo& a re*ovitih o*laaka ! crkv!4 a

 je*no& je i sa& pre!eo propovije* !&jesto ne o*ve: &arljivo"a en"lesko"a pastora2 No on4koji je ! *o&ovini pre* seljaci&a i tkalci&a v!nene ro0e ! svo&e kraj! propovije*ao slj!0avlj!4 ov*je se ( pre* hla*no& pastvo& 0o"atih poslovnih lj!*i4 !&ornih4 0ole8ljivih

*a&a i 8ivahnih &la*ih na&ještenika ( osje:ao t!e i otrije8njeno2<a ka* 0i se sa*a4 pro&atraj!:i svoj polo8aj4 povre&eno veo&a sn!8*io i sa& se na* so0o&sa8alio4-G

 postojala je !tjeha a nje"ov *!h koja "a nika*a nije inevjerila2 #a*a 0i se opre&io a ilet4 ora&e o0jesio 0otani9arsk! k!tijic! i ! r!k! !eo &re8! kojoj je pri*o*ao *!" tanak 0a&0!sov

 pr!t2 =pravo ono na što se ve:ina ostalih En"lea ja*ala4 strašna pripeka i cjelok!pna in*ijskakli&a4 nje&! je 0ilo &ilo i *ivnoB jer on je tijelo& i *!ho& ostajao svje8 i nije *op!štao *a "asvla*a &litavost2 Za nje"ovo pro!9avanje priro*e i nje"ove ho0ije ta je e&lja 0ilanepre"le*an pašnjak4 na svako& korak! a!stavljala s! "a neponata sta0la4 cvije:e4 ptice4k!kci koje je o*l!9io post!pno sve o*re*a poi&ence !ponati2 Neo0i9ni "!šteri i škorpije4

"ole&e t!ste stono"e i ostale k!:ne ne&ani rijetko s! "a više &o"le !plašiti4 a otkako je !

Page 9: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 9/71

k!paonici *rveni& vje*ro& hra0ro !0io *e0el! &ij!rin!4 osje:ao je kako nje"ov strah o*opasnih 8ivotinja sve više jenjava2Ka*a je prvi p!t &re8o& a&ahn!o a veliki& prekrasni& leptiro&4 ka*a "aje vi*io!hva:ena ! &re8! i opreni& prsti&a pri&akn!o t! ponosn! 0listav! 8ivotinjic! 9ija s! seširoka krila proirno 0jelasala os!ta &io(&irisni& šareni& &aljica&a4 srce &! ja9e ak!ca !

nje"ovoj nesp!tanoj ra*osti kakv! nije osjetio otkako je kao *je9ak !lovio svoj prvi lastin rep2Ra*osno se navikavao na ne!*o0nosti *8!n"le i nije pos!stajao ka*a je ! praš!&i *!0oko!pa*ao ! skrivene 0latne ja&e *ok s! &! se r!"ali 9opori kreštavih &aj&!na i opsje*ali "a

 0ijesni rojevi &rava2 Sa&o je*no& je *rht!re:i i &ole:i se kle9ao ia o"ro&no"a sta0la"!&ijevca *ok se ! 0liini kro "!st! šikar! pop!t ol!je i potresa pro0ijalo-'kr*o slonova2 Navikn!o se *a "a ! nje"ovoj prora9noj so0i oro& 0!*i *ivlje !rlikanje&aj&!na i o0li8nje š!&e i *a no:! sl!ša avijanje šakala2 O9i s! &! se krijesile svijetlo i

 poorno i nje"ova o&ršavjela4 po(ta&njela i ve: &!8evna lica2I ! "ra*!4 a još ra*ije ! &irni& pop!t vrtova !reeni& seli&a ivan "ra*a sve se 0oljesnalaio i hin(*!isti s! &! se sviali to više što ih je više s!sretao2 Ne!"o*an i vrlo &!9an 0io

&! je sa&o o0i9aj ni8ih stale8a koji s! 8ene p!štali *a ho*aj! "olih "r!*i2 Misionar se teško&o"ao navikn!ti na "le*anje "olih 8enskih vratova i r!k! i 8enskih "r!*i na !lici4 pre&*a jeto 9esto i"le*alo vrlo lijepo2Osi& te nepristojnosti ništa "a nije toliko optere:ivalo i &isaono aok!pljalo kao a"onetke*!hovno"a 8ivota tih lj!*i2 Ka&o "o* 0i po"le*ao4 posv!*a je 0ila reli"ija2 = Lon*on! seasi"!rno ni o najve:e& crkveno& 0la"*an! nije &o"lo vi*jeti toliko po0o8nosti kao ov*jesvako"a ra*no" *ana i ! svakoj !liciB posv!*a se vialo hra&ove i slike4 &olitv! i 8rtv!4

 procesije i o0re*e4 pokajnike i sve:enike2 No tko se ika*a po8elio sna:i ! to& a&ršeno&kl!pk! reli"ijaQ #! s! 0ili 0rah&ani i &!ha&e*anci4 štovatelji vatre i 0!*isti4 sl!"e Shive iKrishne4 nositelji t!r0ana i vjernici ošišani na :elavo4 štovatelji &ija i sl!"e svetih kornja9a2*je je 0io 0o" koje&! s! svi ti a0l!*jeli sl!8iliQ Kako je on i"le*ao i koja je o* tih silnihvjeroispovije*i 0ila starija4 svetija4 9iš:aQ #o nitko nije nao4 a po"lavito je sa&i& In*ijci&ato 0ilo savršeno sveje*noB-ko"a nije a*ovoljavala vjera nje"ovih otaca4 taj 0i prešao na nek! *r!"! ili 0i otišao kao

 pokajnik *a pronae nek! nov! reli"ij! ili j! 9ak stvori2 /o"ovi&a i *!hovi&a 9ija i&enanitko nije nao prinošena s! jela ! *jelica&a i sve te stotine 0o"osl!8ja4 hra&ova isve:enstava 8ivjele s! a*ovoljne je*ni pore* *r!"ih4 a *a slje*0enici&a je*ne vjere nije

 pa*alo na !& one *r!"e &riti ili 9ak !0ijati4 kako je to 0io o0i9aj ko* k!:e ! krš:anski&e&lja&a2 Ptošta je4 *apa9e4 i"le*alo lijepo i &ilo4 svirka %la!te i nje8ni cvjetni *arovi4 a na&no"i& po0o8ni& lici&a po9ivao je &ir i ve*ro spokojni sjaj kakav se na lici&a En"lea

!al!* &o"ao tra8iti2 Lijepi& i sveti& 9inila &! se i apovije* koj! s! hin*!isti stro"o poštivali4 *a se ne !0ija 8ivotinj!4 pa se on katka*a sa& pre* so0o& sra&io i tra8iooprav*anje ka*a 0i 0e &ilosti !0io neke lijepe leptire i k!kce i natakn!o ih na i"le2 S *r!"e

 pak strane4 ! ti& isti& naro*i&a koji s! svako"a crva kao 0o8je"a stvora s&atrali sveti& ikoji s! se iskreno pre*avali &olitva&a i 0o"osl!8j!4 kraa i la84 krivokletstvo i prijevara 0iles! svako*nevne pojave na* koji&a se nitko nije "ra8ao ili i& se 0are& 9!*io2 Stoje više*o0rona&jerni navjestitelj vjere o to&e ra&išljao4 to više &! se 9inilo *a &! taj naro*

 postaje ne*ok!9ivo& a"onetko& koja se r!"ala svakoj lo"ici i teoriji2 Sl!"a s koji& je!sprkos /ra*levjevoj a0rani !skoro ponovno vo*io ra"ovore i koji &! je4 9inilo se4 !pravo

 postao nera*vojan *r!"4 sat poslije !krao &! je pa&!9n! koš!lj!4 a ka*a "a je A"hionlj!0ano ali

-)

Page 10: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 10/71

o0iljno povao na re*4 ovaj je prvo4 aklinj!:i se4 poricao4 poto& sa s&iješko& sve prinao4 pokaao koš!lj! i rekao ! povjerenj! *a koš!lja ve: i&a r!pic!4 pa je &islio *aj! &asteracijelo više ne 8eli nositi2Dr!"i "aje p!t a9!*io vo*onoša2 #aj je 9ovjek pri&ao pla:! i hran! a to *a svako"a *anak!hinj! i k!paonic! opskr0i vo*o& i o0li8nje cisterne2 On je taj posao o0avljao rano !j!tro i

nave9er *ok je preko cijelo"a *ana sje*io ! k!hinji ili ! sl!8inskoj koli0i i 8vakao ili 0etel iliko&a*i: še:erne trske2 Ce*no& "o*o& *ok je *r!"i sl!"a 0io o*s!tan4 *ao &! je A"hion *aiš9etka hla9e koje s! poslije šetnje visjele p!ne sje&ena trave2 M!škarac se sa&o nas&ijao istavio r!ke na le*a4 a ka* se &isionar na&rštio i stro"o &! apovje*io *a s&jesta o0avi taj

 posli:4 on je4 *o*!še4 napokon posl!šao4 ali je posao o0avio "!naj!:i i pla9!:i4 poto& jene!tješno sjeo ! k!hinj! i sat vre&ena kao neki o9ajnik psovao i 0jesnio2 /eskrajno se tr!*e:ii prevla*avši &no"e nespora!&e4 A"hion je napokon sanao *a je 9ovjeka teško !vrije*ioapovje*ivši &! posao koji ne pripa*a nje"ovoj sl!80i2Sva ta &ala isk!stva4 polako se "!šnjavaj!:i4 stopila s! se kao ! neki stakleni i* koji je&isionara o*vajao o* nje"ove okoline i tjerao ! sve te8! sa&o:!2 #i& 8!strije4 pa 9ak i so*reeno& o9ajni9ko& pohlepo& posve:ivao se !9enj! jeika ! 9e&! je *o0ro napre*ovao i

što &! je4 kako se 9en!tljivo na*ao4 tre0alo otvoriti p!t pre&a to& strano& naro*!2 Sa*a sesve 9eš:e !s!ivao na !lici ra"ovarati s *o&oroci&a4 0e-F

 prevo*itelja je o*laio kroja9!4 sitni9ar!4 !rar!2 Katka* je !spijevao apo*jen!ti ra"ovor so0i9ni& lj!*i&a tako što 0i lj!0ano pro&otrio i pohvalio o0rtnik! nje"ov ra*4 &ajci njeino*ojen9e4 a i rije9i i po"le*a tih po"anskih lj!*i 9esto je pro"ovarala *!ša to"a strano" naro*atako jasno i 0ratski *a 0i na tren!tak pale sve o"ra*e i nestao osje:aj stranosti2

 Napokon je vjerovao kako je otkrio *a s! &! *jeca i o0i9ni lj!*i sa sela "otovo !vijek*ost!pni4 *apa9e *a sve poteško:e4 sve nepovjerenje i sva pokvareno st "raana potje9e sa&oo* *oticaja s e!ropski& &ornari&a i tr"ovci&a2 Ota*a se !s!ivao4 9esto na konj!4 naileti&a sve *!0lje alaiti na selo2 = *8ep! je nosio 0akrene nov9i:e4 a katka*a i ko&a*i:eše:era a *jec!4 a ka*a 0i ! 0re"ovit! kraj! ispre* neke selja9ke "linene koli0e pri veaosvo"a konja a pal&! i st!pivši po* krov o* trske po*ravio i a&olio &alo vo*e ili kokosova&lijeka4 i to"a 0i se "otovo !vijek ravilo 0ealeno lj!0ano ponanstvo i ra"ovor pri9e&! s! se &!škarci4 8ene i *jeca4 veselo a9!eni4 9esto "rohoto& s&ijali nje"ov! još&anjkavo& nanj! jeika4 no nje&! to !op:e nije s&etalo2Coš ni na koji na9in nije pok!šavao ! takvi& pri"o*a&a lj!*i&a "ovoriti o *ra"o&e /o"!2inilo &! se to ne sa&o pre!ranjeni&4 ve: i krajnje osjetljivi& i "otovo ne&o"!:i& jer a sve!o0i9ajene irae 0i0lijske vjere nikako nije &o"ao prona:i in*ijske rije9i2 Osi& to"a nijeosje:ao pravo *a se ti& lj!*i&a na&e:e kao !9itelj i *a ih poiva na va8ne pro&jene !njihov! 8ivot! prije ne"oli *o0ro !pona taj 8ivot i 0!*e ! stanj!

>.s hin*!isti&a 8ivjeti i ra"ovarati *onekle na ravnojnoi2Z0o" to"a s! se nje"ova pro!9avanja *alje širila2 Nastojao je !ponati na9in 8ivota4 ra*a iara*e *o&oro*acaB pokaivali s! &! i i&enovali sta0la i vo:ke4 k!:ne 8ivotinje i or!aB

 post!pno je otkrivao tajne &okro"a i s!ho"a !"oja ri8e4 *o0ivanja 0asta i pa&!ka4 pro&atrao je i"ra*nj! k!:a i lon9arstvo4 pletenje sla&e i tkala9ke poslove koje je ponavao i svoje*o&ovine2 <ro&atrao je oranje 0latnjavih ri8inih polja ! po&o: r!8i9astih t!stih in*ijskih 0ivola4 !ponao je ra* !kro:eno" slona i "le*ao pito&e &aj&!ne kako svoji& "ospo*ari&a sasta0ala *onose kokosove orahe2

 Na je*no&e o* svojih ileta4 ! nekoj &irnoj *olini i&e! visokih elenih 0re8!ljaka4 je*no&

"a je atekla 0jeso&!9na ol!jna kiša pre* kojo& je potra8io aklon ! naj0li8oj koli0i koje se*o&o"ao2 = !skoj prostoriji i&e! "lino& o0lo8enih 0a&0!sovih i*ova našao je ok!pljen!

Page 11: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 11/71

&anj! o0itelj koja je pri*ošlo"a stranca po*ravila plahi& 9!enje&2 Do&a:ica si je kano& jarko crveno o0ojila siv! kos!4 a kako se ! nak *o0ro*ošlice naj lj!0anije nas&iješila4 pokaala je !sta p!na isto tako crvenih !0i koji s! otkrivali njein! strast a 8vakanje& 0etela2 M!8 joj je 0io visok 9ovjek o0iljna po"le*a i *!"e još ta&ne kose2 =stao se s po*a ia!eo kraljevski !spravan polo8aj4 s "osto& ra&ijenio rije9i po*rava i !0ro &! pon!*io

svje8e na9et kokosov orah4 pa je En"le popio "!tljaj slatko"a soka2 Ce*an *je9a9i: koji je prinje"ov! !lask! š&!"n!o ! k!t ia>6ka&eno" o"njišta4 strašljivo je nati8eljna po"le*a virio o*an*e kro š!&! sjajne "arave kose4na ta&ni& prsi&a svjetl!cao &! je &je*eni a&!let koji je 0io nje"ov je*ini !res i je*inao*je:a2 Nekoliko velikih sve8(njeva 0anana 0ilo je o0ješeno ina* vrata ra*i *orijevanjaB !cijeloj koli0i4 koja je sve svoje svjetlo *o0ivala sa&o kro otvorena vrata4 nije se pri&je:ivalosiro&aštvo ne"o krajnja je*nostavnost i lijepa !re*nost2

 Neki tihi i naj*aljih *jetinjih !spo&ena a&iri(sali osje:aj avi9aja koji p!tnik! tako lakonavre pri po"le*! na a*ovoljno k!:anstvo4 neki tihi osje:aj avi9aja kakav ! 0!n"alov!"ospo*ina /ra*levja nika*a nije osjetio4 o0!e &isionara i nje&! se "otovo !9ini *a nje"ov

nailaak ova&o nije tek skrivanje iletnika ate9eno" kišo&4 ve: *a *o nje"a4 al!talo"a !t&!rni& 8ivotni& previranji&a4 napokon opet *opire *ašak s&isla i ve*rine pravo"a4

 priro*no"a4 a*ovoljno" 8ivota2 Na "!sto&e krov! o* trstike š!&jela je i strasno 0!0njala*ivlja kiša i visjela pre* vrati&a "!sta i sjajna pop!t staklena i*a2Starci s! ra"ovarali sa svoji& neo0i9ni& "osto&4 a ka*a s! na posljetk! lj!0ano postavili

 priro*no pitanje ( koji s! nje"ovi ciljevi i nakane ! ovoj e&lji ( on se 0!nio i stao o ne9e&*r!"o& pripovije*ati2 I ponovno se4 kao ve: toliko p!ta4 skro&no&! A"hion! !9ini strašno*rski& i na*&eni& što je kao iaslanik neko" *aleko" naro*a *ošao ova&o s nakano& *a ti&lj!*i&a o*!&e njihovo"a 0o"a i vjer! i na&etne i& neko"a *r!"o"a2 =vijek je &islio *a :eta plahost nestati>-9i& 0olje ovla*a hin*!stanski& jeiko&B no *anas &! je 0ilo ne*voj0eno jasno *aje to 0ilao0&ana i *aje on4 što je 0olje ra!&ijevao taj ta&nop!ti naro*4 to &anje ! se0i osje:ao pravoi volj! *a 0ahato a*ire ! 8ivot to"a naro*a2Kiša je jenjala i ! 0re"ovitoj !lici otjecala je vo*a po&iješana s &asno& crljenico&4 s!n9anerake pro0ijale s! se i&e! &okro svjetl!cavih sta0ala pal&i i jarko se i asljeplj!j!:ircalile na svijetli& "ole&i& listovi&a pisan"a2 Misionar se ahvalio svoji& *o&a:ini&a i

 pokaao *a se 8eli oprostiti ka*li ! to& tren!tk! na tlo pa*ne sjena i &alena se prostorijaa&ra9i2 On se hitro okrene i !"le*a kako netko 0eš!&no !lai kro vrata na 0osi& stopali&a4neka &la*a 8ena ili *jevojka koja se4 nena*ano "a !"le*avši4 !plaši i po0je"ne k *je9ak! iao"njišta2

+<o*ravi "ospo*ina+ *ovikne joj otac i ona plaho ist!pi *va koraka naprije*4 prekri8i r!kena "r!*i&a i nekoliko se p!ta nakloni2 = njeinoj "!stoj crnoj kosi ljeskale s! se kišne kapiBEn"le joj lj!0ano i 0!njeno polo8i r!k! na "lav! te i"ovori neki po*rav4 a *ok je po*

 prsti&a 8ivo osje:ao &ek! po*atn! kos!4 ona po*i"ne lice pre&a nje&! i lj!0ano senas&iješi svoji& pre*ivni& o9i&a2 Oko vrata je nosila koraljn! o"rlic!4 a o no8no& "lo0!te8ak latan prsten4 osi& to"a ništa *r!"o *oli tik ispo* "r!*i svean! crvenos&e(!

 po*s!knj!2 #ako je stajala ! svojoj ljepoti ispre* a9!eno"a strancaB s!n9ane rake a"asitos! sjale ! njeinoj kosi i na s&ei& svijetli& ra&eni&a4 a ! &la*i&>>!sti&a 0ljeskali s! joj 0listavi !0i2 Ro0ert A"hion s !shi:enje& j! je pro&atrao pok!šavaj!:i*!0oko se a"le*ati ! njeine &irne 0la"e o9i4 no 0ro se s&eoB vla8an &iris njeine kose i

 po"le* na "ola ra&ena i "r!*i 0!njivao "a je4 pa on !0ro pre* ti& nevini& po"le*o& sp!stio9i2 On pose"ne ! *8ep i iv!9e 9eli9ne škarice koji&a si je ina9e po*reivao nokte i 0ra*! i

Page 12: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 12/71

koje s! &! takoer sl!8ile a sk!pljanje 0iljakaB sa*a ih je *arovao lijepoj *jevojci i *o0ro jenao *a je to vrlo vrije*an *ar2 Ona ih pri&i4 takoer 0!njena i sretno a9!ena *ok s! sero*itelji iscrpljivali ! irai&a ahvale4 a ka*a se oprostio i pošao4 ona "aje slije*ila *ona*strešnice koli0e4 pri&ila &! lijev! r!k! i polj!0ila j!2 #aj &laki4 nje8ni *o*ir cvjetolikih!sana !0!rkao &! je krv i on 0i j! 0io najra*ije polj!0io ! !sta2 =&jesto to"a on svojo&

*esnico& pri&i o0je njeine r!ke4 a"le*a joj se ! o9i i !pita j!7 +Koliko ti je "o*inaQ++Ne na&+4 o*"ovori ona2 +A kako se ovešQ+ +Naissa2++Z0o"o&4 Naissa4 i ne a0oravi &e+ +Naissa ne:e a0oraviti "ospo*ina2+ Otišao je o*an*etra8e:i p!t k!:i4 *!0oko a&išljen4 a ka*a je kasno po &rak! sti"ao i !šao ! svoj! so0!4 tekta*a je pri&ijetio *a *anas nije !lovio ni je*no" je*ino" leptira ili k!kca niti je s ileta *oniolist ili cvijet2 No nje"ov stan4 p!sta &o&a9ka k!:a s 0esposleni& sl!"a&a i neprist!pa9ni&4&rovoljni& "ospo*ino& /ra*levje&4 još nika*a &! se nije !9inila tako>@strašno& i o9ajno& kao to"a ve9ernje"a sata *ok je pri &aloj !ljanici sje*io a kli&avi&stoli:e& i pok!šavao 9itati /i0lij!2#e no:i4 ka*a je nakon *!"o"a &isaono" ne&ira i !sprkos !janj! ko&araca napokon !ton!o

! san4 &isionara s! &!9ili 9!*ni snovi2 Petao je neki& s!&ra9(ni& pal&iko& ! koje& s! 8!tes!n9ane pje"e titrale na crvenkast! tl!2 <apa"aji s! kriještali ! visini4 &aj&!ni s! ivo*ilivratolo&ije na 0eskrajno visoki& sta0li&a4 pop!t *ra"!lja svjetl!cave pti9ice *ra"ocjeno s!se ljeskale4 svakovrsni k!kci v!ci&a s!4 0oja&a ili pokreti&a iskaivali svoj! 8ivotn! ra*ost2Misionar je šetao ahvalan i sretan !sre* te raskošne ljepoteB *ovikn!o je neko& &aj&!n!koji je ivo*io akro0acije i "le4 spretna se 8ivotinja posl!šno sp!stila na e&lj! i pop!t sl!"e s

 pokreti&a o*anosti stala ispre* A"hiona2 A on je !vi*io *a ! to& 0la8eno& okr!"! &oravla*ati ti& stvorenji&a4 pa !skoro oko se0e ok!pi ptice i leptire4 a ovi se sjatiše ! veliki&

 0listavi& jati&a i on je &ahao i r!ka&a *avao takt4 ki&ao "lavo&4 apovije*ao po"le*i&a i p!cketanje& jeiko& i sve te prekrasne 8ivotinje ! latno&e s! se rak! posl!šno re*ale !lijepe le0*e:e kr!"ove i povorke i vi8*ale i !jale4 cvr9ale i :!rlikale ! nje8ni& 0orovi&a4tra8ile i 0je8ale4 &e!so0no se lovile i hvatale4 ! rak! opisivale sve9ane kr!"ove i vra"olastespirale2 /io je to 0listav pre*ivan 0alet i koncert i inova otkriveni raj4 a ! to& skla*no&9aro0no& svijet! koji "aje sl!šao i pripa*ao &!4 sanjar je 0oravio s "otovo 0olno& ra*oš:!B

 jer ! svoj toj sre:i>Gipak je ve: 0ila sa*r8ana i 0la"a sl!tnja ili nanje4 neki pre*osje:aj neasl!8enosti i

 prolanosti kakav ionako &ora i&ati po0o8an &isionar pri svako& 9!lno& a*ovoljstv!2#aj plašljivi pre*osje:aj nije "a prevario2 =shi:eni je lj!0itelj priro*e još !8ivao ! po"le*! na&aj&!nsk! ka*ril! i &ilovao veliko"a &o*ro"a 0arš!nasto" leptira koji &! se s povjerenje&sp!stio ! lijev! r!k! i *op!stio *a "a &il!je kao "rlic!4 ali ! to& 9aro0no& "aj! ve: s! po9ele

lepršati sjene straha i raspa*a i o&a(tati *!š! sanjara2 <oje*ine s! ptice pro*orno i !plašenoakriještale4 ! visoki& s! krošnja&a ah!kali ne&irni !*ari vjetra4 veselo toplo s!nce postalo je 0lije*o i 0ole8lji(vo4 ptice s! se na sve strane raspršile4 a veliki lijepi leptiri p!stili s! ! 0espo&o:no& strah! *a ih o*nese vjetar2 Kišne kapi !0!eno s! plj!štale po krošnja&a4!*aljena tiha "r&ljavina polako o*vanjaj!:i valjala se ne0eski& svo*o&2#a*a &ister /ra*lev st!pi ! š!&!2 O*letjela je i poslje*nja šarena ptica2 Visok i jak kao *iv i&ra9an kao *!h !&orena kralja /ra*lev se pri0li8i4 prijeirno plj!ne pre* &isionara i stane&! !vre*ljivi&4 po*r!"ljivi&4 neprijateljski& rije9i&a pre*0acivati *aje varalica i lopov koji

 p!šta *a "a nje"ov lon*onski pokrovitelj apošljava i pla:a a o0ra:enje po"ana4 a on se!&jesto to"a 0avi sa&o *okolico&4 lovo& na k!kce i šetnja&a2 A"hion je pokajni9ki &orao

 prinati *a je "ospo*in /ra*lev ! prav!4 a *a je on kriv a sve te prop!ste2

>'

Page 13: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 13/71

Sa*a se pojavo onaj &o:ni 0o"ati pokrovitelj i En"leske4 A"hionov poslo*avac4 te jošnekoliko en"leskih *!hovnika i oni s! aje*no s /ra*levje& pre* so0o& tjerali i "onili&isionara kro "r&lje i trnovito ši0lje sve *ok nis! sti"li *o nap!9ene !lice ! ono&e

 pre*"ra! /o&0ava ! kojoj je stajao kao toranj visok "roteskni hin*!isti9ki hra&2 = nje"a seslijevala i i nje" otjecala šarena rijeka lj!*i4 na"i k!liji i ! 0ijelo o*jeveni "or*i 0rah&aniB no

nas!prot hra&! 0ila je sa"raena krš:anska crkva4 a na* njeini& portalo& ! ka&en! je 0ioisklesan /o" Otac kako le0*i ! o0laci&a o0iljna o9inska oka i &eko kovr9ave 0ra*e2<ro"onjeni &isionar sko9i na st!0e k!:e /o8je4 &ahn! r!ka&a i sta*e propovije*atihin*!isti9ko&e p!k!2 ro&ko ih poove *a po"le*aj! ova&o i !spore*e koliko je *r!k9iji

 pravi /o" o* njihovih nacerenih 0o"ova s 0rojni& r!ka&a i s!rla&a2 =pir!:i prsto& pokaivao je koloplet likova na pro9elj! in*ijsko"a hra&a4 a poto& povao *a po"le*aj! lik/o8ji na nje"ovoj crkvi2 Ali kako se sa&o aprepastio ka*a je slije*e:i vlastit! r!k! po*i"n!o

 po"le*B jer /o" Otac 0io se pro&ijenio4 *o0io je tri "lave i šest r!k! i !&jesto po&alo plahe ine&o:ne o0iljnosti na lici&a &! je titrao na*&o:an i a*ovoljan os&ijeh4 !pravo onakavkakav nerijetko prika!j! in*ijske slike 0o"ova2 <ropovje*nik se o0eshra0reno okrene pre&a/ra*levj!4 pre&a pokrovitelj! i *!hovnici&aB no svi s! 0ili nestali i on je stajao sa& i sla0 na

st!0a&a crkve4 a sa*a "aje nap!stio i sa& /o" Otac jer je svoji& šestori& r!ka&a *o&ahivao>ono& hra&! i 0o8ansko& se ve*rino& s&iješio hin*!isti9ki& 0o"ovi&a2<osve&a nap!šten4 osra&o:en i i"!0ljen stajao je A"hion na st!0a&a svoje crkve2 Sklopio jeo9i i ostao !spravno stajati4 ! *!ši &! se !"asila svaka na*a4 a on je o9ajni9ki& &iro& 9ekao*a "a po"ani ka&en!j!2 No !&jesto to"a4 nakon jeive stanke osjeti kako "a neka sna8na ali

 0la"a r!ka "!ra ! stran! i otvorivši o9i on !"le*a ka&eno"a /o"a Oca kako visok i 9astansilai nia st!0e *ok nas!prot nje&! %i"!re 0o"ova ! povorka&a silae sa svojih &jesta na

 pro9elj! hra&a2 /o" Otac sve ih po*ravi4 poto& !*e ! hin*!isti9ki hra& i lj!0ano&kretnjo& prihvati iskae štovanja ! 0ijelo o*jevenih 0rah&ana2 No po"anski 0o"ovi sa svoji&s!rla(&a4 kovr9a&a i 0a*e&asti& o9i&a slo8no s! poho*ili crkv!4 sve i& se 9inilo *o0ri& ilijepi& i a so0o& s! pov!kli &no"e &olitelje i tako nasta*e povorka 0o"ova i lj!*i i&e!crkve i hra&aB v!9i "on"a i or"!lja sestrinski s! se stapali4 a &irni ta&nop!ti In*ijci na

 je*nostavne s! en"lesko(krš:anske oltare prinosili lotoso(vo cvije:e2 No !sre* sve9ane vreve kora9ala je "latke4 sjajne crne kose i kr!pnih *jetinjih o9ij! lijepa Naissa2 S &no"i& *r!"i& vjernici&a *ošla je prijeko i hra&a4 popela se st!0a&a pre&acrkvi i astala pre* &isionaro&2 O0iljno i &ilo po"le*ala "a je ! o9i4 ki&n!la &! i pr!8ilalotosov cvijet2 A on4 aplj!sn!t pli&o& !shi:enja4 na"n! se na* njeino jasno &irno lice4

 polj!0i j! ! !sne i a"rli2>)A prije ne"o je &o"ao vi*jeti što je Naissa na to rekla4 A"hion se pro0!*i i sna i nae se

!&oran i prestrašen kako ispr!8en ! &rak! le8i ! svojoj postelji2 /olna po&!tnja svihosje:aja i na"ona &!9ila "a je *o o9aja2 San &! je neskriveno prikaao nje"ovo vlastito 0i:e4nje"ov! nejakost i &alo*!šje4 nevjer! ! nje"ov poiv4 nje"ov! alj!0ljenost ! ta&nop!t!

 po"ank!4 nje"ov! nekrš:ansk! &r8nj! pre&a /ra*levj!4 nje"ov! ne9ist! savjest pre&aen"lesko&e poslo*avc!2

 Neko vrije&e le8ao je ! &rak! t!8an i *o s!a !0!en2 <ok!šao je &oliti se4 ali nije &o"ao4 pok!šao je Naiss! a&isliti kao avolic! i svoj! sklonost preponati kao ne&oraln!4 ali ni tonije !&o"ao2 Na posljetk! se !stane slije*e:i nekakav pol!svjesni poticaj4 još !vijek okr!8ensjena&a i jeo& snaB iašao je i so0e i potra8io /ra*levjev! o*aj!4 je*nako ! na"onskoj

 potre0i *a vi*i lj!*e i nae !tjeh! koliko i ! po0o8noj nakani *a se posti*i svoje o*0ojnosti pre&a to& 9ovjek! i svojo& "a otvorenoš:! pri*o0ije a prijatelja2

<otiho se š!ljao na tanki& potplati&a o* 0asta *!8 &ra9ne veran*e sve *o /ra*levjevelo8nice 9ija s! la"ana vrata o* 0a&0!sova pr!:a *oseala sa&o *o pola visine otvora a vrata

Page 14: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 14/71

i pokaivala visok! prostorij! sla0ašno osvijetljen!B jer /ra*lev je o0i9avao4 pop!t &no"ihE!ropljana ! In*iji4 tijeko& cijele no:i i&ati !paljen! &al! !ljanic!2 A"hion opreno pre&a!n!tra "!rne tanko krilo vrata i !e2Mali %itilj !ljanice tinjao je ! "linenoj *jelici na po*! so0e i !vis 0acao sla0ašne !8asne sjenena prane

>Fi*ove2 Neki je s&ei no:ni leptir o0lijetao svjetlo ! &ali& kr!"ovi&a2 Oko prostrano"akreveta 0ri8ljivo je 0ila nav!9ena velika koprena protiv ko&araca2 Misionar !&e !ljanic! !r!k!4 prie postelji i la"ano ra&akne kopren!2 I !pravo ka*a je htio avati spava9e(vo i&e4s !8aso& pri&ijeti *a /ra*lev nije sa&2 Le8ao je na lei&a4 pokriven tanko&4 svileno&spava:ico&4 a nje"ovo lice s ! vis ispr!8eno& 0ra*o& nije i"le*alo ni&alo nje8nije ililj!0anije ne"oli *anj!2 <okraj nje"a je "ola le8ala još je*na oso0a4 8ena *!"e crne kose2Le8ala je na 0ok! okren!vši pre&a &isionar! svoje !sn!lo lice4 a on j! je preponao7 0ila jeto ona sna8na visoka *jevojka koja svako"a tje*na *olai po r!0lje2 Ne nav!kavši ponovnoastor4 A"hion po0je8e van i naa* ! svoj! so0!2 <ok!šao je opet !sn!ti4 ali &! nije polailoa r!ko&B *o8ivljaj to"a *ana4 neo0i9ni san i napokon po"le* na "ol! spava9ic! silno s! "a

!0!*ili2 = isti &ah4 nje"ova je o*0ojnost pre&a /ra*(le1j! postala još &no"o ve:a4 9ak se plašio tren!tka ponovno"a s!sreta i po*rava a *or!9ko&2 No najviše "aje &!9ilo i tištalo pitanje je li sa*a nje"ova *!8nost *a svo&e !k!can! pri"ovori 0o" 8ivotno"a stila i pok!ša"a popraviti2 ;ijela A"hionova narav to&! se protivila4 ali se 9inilo *a nje"ova sl!80a o*nje"a ahtijeva *a prevla*a svoje k!kavištvo i *jel!je na savjest "reš(nika2 =palio je svoj!svjetiljk! i *ok s! "a !je:i salijetale i "njavile &!šice4 sati&a je 9itao Novi avjet4 ali nije

 pronalaio si"!rnost i !tjeh!2 otovo 0i 0io prokleo cijel! In*ij! ili svoj! ra*onalost i 8elj!a p!tovanje& koja "a je *ovela ova&o ! ov! slijep! !lic!2@.

 Nika*a &! se 0!*!:nost nije 9inila tako s!&orno& i nika*a se kao te no:i nije osjetio tako&alo stvoreni& *a ispovije*a svoj! vjer! i *a 0!*e &!9eniko&2

 Na *or!9ak je *ošao s po*o9njaci&a i !&ornih crta lica4 neveselo je 8li9ico& &iješao &irisni9aj i *!"o je vre&ena4 &rovoljno se poi"ravaj!:i4 "!lio 0anan! sve *ok se nije pojavio"ospo*in /ra*lev2 Kao i o0i9no4 /ra*ie1 "aje kratko i hla*no po*ravio4 na nje"ove "lasneapovije*i po k!:i se rastr9aše k!:ni sl!"a i vo(*onoša4 poto& *!"o 0iraj!:i o*a0ere naj8!:!vo:k! i snopa 0anana te j! 0ro i 0ahato poje*e *ok je ! s!n9ano&e *vorišt! sl!"a ivo*ionje"ova konja2+#re0ao 0ih s va&a o još ne9e&! pora"ovarati+4 re9e &isionar ! tren!tk! ka*a se ovajspre&ao po:i2 /ra*lev s!&nji9avo po*i"ne po"le*2+DaQ I&a& vrlo &alo vre&ena2 Mora li to 0iti 0aš sa*aQ++Da4 tako je 0olje2 Osje:a& o0ve! re:i va& *a na& a ne*op!šteni o*nos koji i&ate s

 je*no& hin(*!istico&2 Mo8ete a&isliti koliko &ije ne!"o*no222++Ne!"o*no+ povi9e /ra*lev sko9ivši i prasne ! sr*it s&ijeh2 +ospo*ine4 vi ste ve:i &a"aracne"oli sa& !op:e &o"ao a&isliti Pto vi o &eni &islite sasvi& &i je sveje*no4 no *a vi po&ojoj k!:i nj!škate i !ho*ite4 to s&atra& po*li&2 Skrati&o stvar Daje& va& vre&ena *one*jelje2 Moli& vas *a si *o ta*a potra8ite nov s&ještaj ! "ra*!B jer vas ! ovoj k!:i ne:!trpjeti ni *ana *!8e+@6A"hion je 0io o9ekivao osorn! reakcij!4 ali ne takav o*"ovor2 <a ipak4 nije se *ao astrašiti2+/it :e &i a*ovoljstvo+4 re9e4 *o0ro se *r8e:i4 +*a vas oslo0o*i& tereta svo"a 0oravka2Do0ro va& j!tro4 "ospo*ine /ra*lev+Otišao je4 a /ra*lev "aje poorno pratio po"le*o&4 napola po"oen4 napola veseo2 Zati& je

a"la*io 9vrsti 0rk4 nap!:io !sne4 vi8n!o svo&e ps! i *rveni& st!0a&a sišao ! *vorište *a 0io*jahao ! "ra*2

Page 15: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 15/71

O0ojici &!škaraca *o0ro je *ošao taj kratki 0!rni ra"ovor i rajašnjenje stanja2 A"hion se4&e!ti&4 neo9ekivano našao s!o9en s 0ri"a&a i o*l!ka&a koje s! &! *o prije je*no"a sata

 još le0*jele ne"*je ! !"o*noj *aljini2 No što je o0iljnije pro&išljao svoj! sit!acij! i što je jasnije !viao *a je svaa s /ra*levje& spore*na stvar i *aje rješenje nje"ova cijelo"a0rkano"a stanja postalo sa*a nes&iljena n!8nost4 to &! je 0istrije i !"o*nije 0ivalo !

&isli&a2 ivot ! toj k!:i4 neiskorištenost nje"ovih sna"a4 sve ne!ta8ene 8!*nje i &rtvi sati postali s! &! patnja koj! nje"ova 0ealena narav ionako ne 0i više *!"o po*nosila2/ilo je rano !j!tro i je*an k!t vrta4 nje"ovo o&iljeno &jesto4 još je prohla*an le8ao ! sjeni2 #!s! "rane ap!štena "r&lja visjele ina* si:!šno"a4 i*ano"a ri0njaka koji je4 neko: pre*viena k!pelj4 sa*a 0io ap!šten i nastanjen kolonijo& 8!tih kornja9a2 #! je ponio svoj!

 0a&0!sov! stolic!4 ispr!8io se i pro&atrao š!tljive 8ivotinje koje s! tro&o i s !8itko& plivale! &lakoj elenoj vo*i i spokojno "le*ale svoji& pa&etni& o9ica&a2@-S *r!"e strane ! "ospo*arsko& *vorišt! ! svo&e je k!t! 9!9ao 0esposleni konj!šar i pjevaoB

 je*noli9ni naalni v!9i nje"ove pjes&e *opirali s! pop!t i"re valova ralijevaj!:i se !toplo&e rak!4 a nakon neprospavane !0!ene no:i A"hiona naje*no& svla*a !&or4 on

sklopi o9i4 sp!sti r!ke i aspi2<ro0!*ivši se o* !0o*a ko&arca4 on postieno shvati *aje prespavao "otovo cijelo *opo*ne2

 No osje:ao se osvje8eno i s&jesta sta*e sreivati svoje &isli i 8elje i pa8ljivo rala"ati 0rk!svo"a 8ivota2 <rito& &! posta*e ne*voj0eno jasno ono što "aje ve: *!8e vrije&e nesvjesnosp!tavalo i plašilo &! snove4 nai&e *aje nje"ov p!t ! In*ij! 0io4 *o*!še4 posve *o0ar i

 pa&etan4 no *a &! a &isionara ne*ostaje pravi !n!trašnji poiv i poriv2 /io je *ovoljnoskro&an *a ! to&e vi*i pora i 8alosni ne*ostatakB ali nije 0ilo ralo"a a o9aj2 Sa*a &! se4štoviše4 kako je 0io o*l!9io potra8iti neki pri&jereniji posao4 9inilo *aje 0o"ata In*ija !pravoivrsno !to9ište i *o&ovina2 Ma koliko 0ilo t!8no *a s! se svi ti *o&oroci klanjali la8ni&

 0o"ovi&a ( nije 0io nje"ov posao *a to &ijenja2 Nje"ov je posao 0io *a a se0e osvoji t!e&lj! i i nje a se0e i *r!"e !&e ono naj0olje n!*e:i svoje oko4 svoje nanje4 svoj!&la*ost 8eljn! pothvata i 0ivaj!:i !vijek na raspola"anj! ta&o "*je 0i &! se pon!*io kakav

 posao2Coš !ve9er isto"a *anas4 nakon kratka ra"ovora neki "a je "ospo*in St!rrock4 nastanjen !/o&0av!4 aposlio kao tajnika i na*ornika o0li8nje planta8e kave2 <is&o nje"ovi&*ota*ašnji& poslo*avci&a ! koje& je@>A"hion o0jasnio svoj post!pak i o0veao se na kasnij! nakna*! pri&ljeno"a novca4 St!rrock

 je o0e:ao poslati ! Lon*on2 Ka*a se novi na*ornik vratio ! svoj stan4 atekao je /ra*levjakako ! koš!lji kratkih r!kava sa& sje*i a ve9ero&2 <rije ne"o je kraj nje"a sjeo4 priop:io &!

 je što se *o"o*ilo2 /ra*lev je ki&n!o "lavo& p!nih !sta4 nato9io si ! vo*! &alo viskija i

rekao "otovo prijateljski7 +Sje*nite i posl!8ite se4 ri0a se ve: ohla*ila2 Sa*a s&o na neki na9inkole"e2 <a4 8eli& va& svako *o0ro2 ="ajati kav! lakše je ne"o o0ratiti hin*!iste4 to jesi"!rno4 a &o8*a je i je*nako vrije*no2 Ne 0ih 0io po&islio *a ste toliko &!*ri4 A"hione+<lanta8a na koj! se tre0ao preseliti 0ila je !*aljena *va *ana p!ta pre&a !n!trašnjosti e&lje iA"hion je prekos!tra tre0ao kren!ti na p!t ! pratnji o*re*a k!(lijaB tako &! je a o0avljanjenje"ovih poslova ostao sa&o je*an *an2 Na /ra*levjevo 9!enje a&olio "aje a s!tra*an

 jaha:e"a konja4 a ovaj se s!*r8ao svako" ispitivanja4 pa s! *va &!škarca apovje*ivši *a se&akne svjetiljka koj! je o0lijetalo tis!:! k!kaca sa*a sje*ili ! &lak!4 &ra9n! in*ijsk! ve9er

 je*an nas!prot *r!"o&e i osje:ali se 0liskiji&a ne"o svih tih &jeseci prisilno"a s!8ivota2+Recite+4 otpo9ne A"hion nakon *!"e š!tnje4 +vi acijelo o* po9etka niste vjerovali ! &oje&isionarske planoveQ+

+Naprotiv+4 &irno !vrati /ra*lev2 +Mo"ao sa& vi*jeti *a ste i&ali o0iljne na&jere2+@@

Page 16: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 16/71

+Ali ste acijelo takoer &o"li vi*jeti koliko sa& &alo o*"ovarao ono&! što sa& ov*jetre0ao 9initi i pre*stavljati Zašto &i to nika*a niste rekliQ++Nitko &i nije povjerio taj a*atak2 Ne voli& ka*a se netko &iješa ! &oje stvariB sto"a ni jato ne 9ini& *r!"i&a2 Osi& to"a4 ov*je sa& ! In*iji ve: vi*io kako se po*!i&aj! i !spijevaj!najl!e stvari2 O0ra:enje je 0ilo vaš posao4 ne &oj2 A sa*a ste posve sa&i !vi*jeli neke svoje

a0l!*e #ako :e va& 0iti i s još neki&a 222++Na pri&jer s koji&aQ++<ri&jerice ono što ste &i *anas pre*0acili2++O4 0o" *jevojke++Dakako2 /ili ste *!hovnikB !sprkos to&! prinat :ete *a *rav &!škarac ne &o8e "o*ina&a8ivjeti i ra*iti i ostati *rav ako povre&eno ne&a !a se 8en!2 /o8e &oj4 ne &orate se 0o"to"a crvenjeti Vi*ite7 kao /ijelac ! In*iji koji nije o*&ah sa so0o& poveo 8en! i En"leske49ovjek ne&a &no"o i0ora2 Ov*je ne&a en"leskih *jevojaka2 One koje se ov*je ro*e4 još kao*jec! šalj! k!:i ! E!rop!2 Ostaje sa&o i0or i&e! &ornarskih *rolja i hin*!isti9kih 8enakoje s! &i *ra8e2 Pto nalaite ! to&e lošeQ++O4 t! se ne ra!&ije&o4 "ospo*ine /ra*lev S&atra&4 kao što propis!je /i0lija i naša ;rkva4

*aje svaka ivan0ra9na vea loša i po"rešna++Ali ako 9ovjek ne &o8e i&ati ništa *r!"oQ+ +Zašto ne 0i &o"aoQ Ako &!škarac *oista voli*jevojk!4 neka j! o8eni2+@G+Ali ne valj*a hin*!isti9k! *jevojk!Q++Zašto neQ++A"hione4 vi ste veliko*!šniji o* &ene Ra*ije 0ih si o*"riao prst ne"o o8enio o0ojen!4shva:ate liQ A tako :ete i vi je*no& poslije ra&išljati++O4 &oli& vas4 na*a& se *a ne:!2 /!*!:i *a s&o *ov*e *ošli &o"! va& re:i7 alj!0ljen sa&! je*n! hin*!isti9k! *jevojk! i na&jerava& j! !eti a 8en!2+/ra*levjevo se lice !o0ilji7 +Ne 9inite to+ re9e "otovo &ole:ivo2+Ne4 !9init :! to+4 nastavi A"hion o*!ševljeno2 +S *jevojko& :! se ar!9iti i ati& j! tako*!"o o*"ajati i po*!9avati *ok ne 0!*e &o"la pri&iti krš:anski sakra&entB poto& :e&o sevjen9ati ! en"leskoj crkvi2++A kako se oveQ+ !pita /ra*lev a&išljeno2+Naissa2++A njein otacQ++#o ne na&2++No4 *o krštenja još i&a vre&enaB ra*ije o to&e još je*no& ra&islite2 Dakako *a se &o8e&oalj!0iti ! in*ijsk! *jevojk!4 one s! 9esto veo&a "o*ne2 Navo*no s! i vjerne i pito&e 8ene2

 No na njih !vijek "le*a& kao na nek! vrst! 8ivotinjica4 nešto pop!t veselih koa ili lijepih

srna4 a ne kao na &eni ravne2++Nije li to pre*ras!*aQ Svi lj!*i s! 0ra:a4 a In*ijci s! *revan ple&enit naro*2++Da4 to vi asi"!rno 0olje nate4 A"hione2 Pto se &ene ti9e4 ja silno cijeni& pre*ras!*e2+@'=stao se4 a8elio lak! no: i otišao ! svoj! spava:! so0! ! kojoj je sino: !a se i&ao lijep!visok! nosa9ic! r!0lja2 +Kao na nek! vrst! 8ivotinjica+4 rekao je4 a A"hion se nakna*no !&isli&a to&! !sprotivio2=j!tro i*!:e"a *ana4 prije ne"o je /ra*lev *ošao na *or!9ak4 A"hion je poslao po konja io*jahao *ok je ! vrhovi&a krošnji još o*jekivala j!tarnja krika &aj&!na2 S!nce se još nije

 0ilo visoko popelo ka*a je ve: ! 0liini one koli0e ! kojoj je 0io !ponao lijep! Naiss! priveao konja i pješice se pri0li8io k!:ici2 Na pra"! vrata sje*io je "ol sin9i: i i"rao se s

&la*o& koo&4 s&ij!:i se i p!štaj!:i j! *a "a neprestano !*ara ! prsa2

Page 17: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 17/71

=pravo ka*a je posjetitelj htio skren!ti s p!ta *a 0i !šao ! koli0!4 i !n!trašnjosti koli0e preko *je9aka koji je 9!9ao prekora9i &la*a *jevojka ! kojoj on o*&ah prepona Naiss!2 Onaiae na !lic! nose:i ! op!štenoj *esnoj r!ci visok e&ljani vr9 a vo*! i krene ne

 pri&je:!j!:i "a ispre* A"hiona koji j! je !shi:eno slije*io2 =0ro j! s!sti"ne i *ovikne joj po*rav2 Ona po*i"ne "lav!4 tiho otpo*ravi i lijepi& s&eelatni& o9i&a hla*no po"le*a

&!škarca kao *a "a ne pona4 a ka*a j! on pri&i a r!k!4 ona j! prestrašeno pov!9e i pohita!0rana koraka2 Slije*io j! je *o i*ane cisterne ! kojoj je vo*a i sla0ašna ivora tanko ište*ljivo c!rila preko &ahovinasto" staro"a ka&enjaB htio joj je po&o:i nap!niti i iv!:i vr94no ona "a š!tke o*0ije prkosna iraa lica2 /io je a9!en i rao9aran toliko& neprist!(

 pa9noš:!4 pa i *8epa iva*i *ar što "a je a nj! *onio4@

 pa "a je sa*a &alo i a0oljelo vi*jevši kako je a9as a0oravila o*0ojnost i pose"n!la a pre*&eto& što joj "aje pr!8io2 /ila je to e&ajlirana k!tijica s lijepi& cvjetni& sli9ica&a4 a!n!trašnja strana okr!"lo"a poklopca sastojala se o* &alo"a rcala2 <okaao joj je kako seotvara i stavio joj k!tijic! ! r!k!2+Za &eneQ+ !pita o9i&a *jeteta2

+Za te0e+ re9e i *ok se ona i"rala k!tijico&4 on joj po&il!je 0arš!nasto &ek! r!k! i *!"!crn! kos!2/!*!:i *a &! se sa*a ahvalila i neo*l!9ni& pokreto& "ra0ila vr9 p!n vo*e4 on joj pok!šare:i nešto !&ilno i nje8no stoje ona o9ito sa&o napola ra!&jela4 a posjetivši se svojih rije9i40!njeno kraj nje stoje:i4 naje*no& &! se ja i&e! nje"a i nje !9ini "ole&i& i on s t!"o&

 po&isli koliko je &alo ono"a što "a s njo& ve8e i koliko :e *!"o4 *!"o potrajati *ok &! je*no"a *ana ne 0!*e &o"la 0iti &la*enko& i prijateljico&4 *ok ne 0!*e &o"la ra!&jetinje"ov jeik4 shvatiti nje"ov! :!* i *ijeliti nje"ove &isli2= &e!vre&en! je ona polako kren!la natra"4 a on je ho*ao ! nj! pre&a koli0i2 Dje9ak se

 0e *aha s koo& i"rao loviceB nje"ova crnos&ea lea ljeskala s! na s!nc! &etalni& sjaje&4a 0o" nap!hn!ta ri8ina tr0!ha no"e s! &! se *oi&ale pretanki&a2 En"le na tren!tak s9!enje& po&isli kako :e &!4 ka*a se o8eni Naisso&4 to neciviliirano *ijete 0iti š!rjak2 Da

 0i se othrvao ti& pre*o*80a&a4 on inova po"le*a *jevojk!2 <ro&atrao je njeinoo9aravaj!:e nje8no lice s kr!pni& o9i&a i hla*ni& *jetinji& !sti&a i !pita se ho:e li@)&! se posre:iti *a još *anas s tih !sana *o0ije prvi polj!0ac2I tih !"o*nih &isli prene "a pojava koja je inena*a st!pila i koli0e i pop!t *!ha stajalaispre* nje"ovih aprepaštenih o9ij!2 = okvir! vrata pojavila se4 prešla preko pra"a i ispre*nje"a stala još je*na Naissa4 slika i prilika one prve4 nas&iješila &! se i po*ravila "a4

 pose"n!la ! svoj *hoti6 i iv!kla nešto 9i&e je po0je*onosno a&ahn!la ina* "lave4 neštošto je na s!nc! sjajno 0ljeskalo i što je on tren!tak poslije preponao2 /ile s! to škarice koje je

ne*avno *arovao Naissi4 a *jevojka4 kojoj je *anas *ao k!tijic! sa rcalo&4 kojoj je "le*aolijepe o9i i &ilovao joj r!k!4 !op:e nije 0ila Naissa ve: njeina sestra4 i *ok s! o0je *jevojkestajale je*na *o *r!"e i još !vijek ih se je*va &o"lo ralikovati4 alj!0ljeni se A"hion sa&se0i !9ini neirecivo prevareni& i a0l!*jeli&2 Dvije srne nis! &o"le 0iti sli9nije i *a &! je !to& tren!tk! netko pon!*io *a ia0ere je*n! o* njih4 *aj! sa so0o& pove*e i a!vijek a*r8i4on ne 0i 0io nao koj! o* njih *vij! voli2 Ipak je post!pno &o"ao preponati *aje prava

 Naissa starija i &alo ni8a4 no nje"ova lj!0av ! koj! je još *o &aloprije &islio *aje si"!ran istose tako ralo&ila i raspala na *vije polovice kao i slika *jevojke koja se pre* nje"ovi& o9i&atako neo9ekivano i jeivo !*vostr!9ila2/ra*lev nije ništa sanao o toj "o*i i nije ništa pitao ka*a se A"hion ! po*ne vratio k!:i iš!tljivo sje*io a o0je*o&2 I*!:e"a j!tra ka*a s! sti"li A"hionovi

6 In*ijska tra*icionalna &!ška s!knja ( je*nostavan r!0ac oko str!ka koji pokriva inti&ne*ijelove tijela2 Nap2 prev2

Page 18: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 18/71

@Fk!liji i k!pili i o*nosili nje"ove k!tije i vre:e i ka*a se p!tnik još je*no& ahvalio svo&e*o&a:in! i pr!8io &! r!k!4 /ra*lev &! 9vrsto stisne r!k! i re9e7 +Sretan p!t4 &oj &la*i:!Do:i :e vrije&e ka*a :ete ven!ti o* 9e8nje *a !&jesto slatkih hin*!isti9kih "!0ica ponovnovi*ite 9estit! 8ilav! en"lesk! "lav! #a*a *oite k &eni4 pa :e&o se o sve&! s!"lasiti o 9e&!

*anas još rali9ito &isli&o+6F6-2;iklon

@6o je to sre*ino& *eve*esetih "o*ina i ! to sa& vrije&e ra*io kao volonter ! je*noj &alojtvornici ! svo& ro*no& "ra*! koji sa& još iste "o*ine a!vijek nap!stio2 /ilo &ije otprilikeosa&naest "o*ina i nisa& ni nao koliko je lijepa &oja &la*ost pre&*a sa& svako*nevno !njoj !8ivao i oko se0e j! osje:ao kao ptica rak2 Starije lj!*e koji se poje*inih "o*ištavjerojatno više ne sje:aj! tre0a& sa&o po*sjetiti *a je te "o*ine o kojoj pripovije*a& naš kraj

 po"o*io ciklon ili ol!ja kakva ! našoj e&lji nika*a prije ni poslije nije viena2 Ali jest te"o*ine2 <rije *va ili tri *ana ! lijev! sa& si r!k! ario 9eli9no *lijeto2 /ila je pro0ijena i

nate9ena4 pa sa& &orao nositi avoj i nisa& s&io i:i ! ra*ionic!2 Sje:a& se *a je tijeko&to"a cijelo"a kasno" ljeta ! našoj !skoj *olini vla*ala neviena apara i *a s! se katka*a*ani&a ol!je s&jenjivale je*na a *r!"o&2 /io je to vreli ne&ir ! priro*i koji &e je4 *o*!še4sa&o pri"!šeno i nesvjesno *otakn!o4 a koje"a se još !vijek potanko sje:a&2 Nave9er4

 pri&jerice4 ka*a 0ih o*laio na pecanje4 nalaio sa& ri0e neo0i9no !ne&irene sparni&rako&4 ne!re*no s! se natiskivale je*na preko *r!"e4 9esto iskakale i &lake vo*e inaslijepo nalijetaleG.G6na !*ic!2 Sa*a je napokon 0ilo &alo svje8ije i &irnije4 ol!je s! rjee nailaile4 a j!tro& je ve:

 0la"o &irisalo na jesen2Ce*no"a j!tra iašao sa& i naše k!:e i kren!o a svojo& a0avo& s knji"o& i kriško& kr!ha! *8ep!2 Kako sa& ! *je9aštv! 0io navikn!o4 najprije sa& otr9ao ia k!:e ! vrt koji je još 0io! sjeni2 Cele koje je posa*io &oj otac i koje sa& ponavao još *ok s! 0ile &la*e i tan!šne4sa*a s! stajale visoke i stasite4 a ispo* njih svijetlos&ee hrpe i"lica i ta&o ve: "o*ina&aništa više nije raslo osi& i&elena2 No pore* to"a ! *!"oj4 !skoj lijehi stajali s! cvjetni

 0okori &oje &ajke koji s! 0o"ato i veselo svijetlili i s njih s! svake ne*jelje !0irani velikir!koveti cvije:a2 #! je 0ila i neka 0iljka s cino(0ercrveni& str!kovi&a &alenih cvjetova kojase vala 8arka lj!0av4 je*an nje8an 0okor na tanki& je sta0ljika(&a nosio 0rojne o0ješenesrcolike crvene i 0ijele cvjetove koje s! naivali 8enski& srci&a4 a je*an *r!"i "r& vao ses&r*ljiva oholost2 <ore* njih s! stajale visoke lijepe kate4 no koje još nis! 0ile procvjetale4 a

i&e! njih po tl! je s &eki& 0o*lja&a p!ao *e0eli 9!vark!:a i s&iješni port!lak i ta je*!"a !ska lij eha 0ila naš &iljenik i naš vrt i snova jer je ! nje&! je*no *o *r!"o"a stajalotoliko &no"o neo0i9na cvije:a koje na& je 0ilo 9!*novatije i *ra8e o* svih r!8a ! o0je&aokr!"li& lije(ha&a2 Ka*a je s!nce ova&o sjalo i 0listalo se na i*! o0rasl! 0ršljano&4 svaki

 je 0okor i&ao svoj! pose0nost i ljepot!4 "la*iole s! se t!sto "i*ale jarki& 0oja&a4G-heliotrop je stajao siv i kao a9aran !ton!o ! svoj 0olan &iris4 crveni se štir4 ven!:i4 klon!lo

 po"n!o4 ali se pak!jac *i"n!o na prste i vonio svoji& 9etverostr!ki& s!n9ani& von9i:i&a2 Na latošipki i ! &o*ro&e pla(&enc! "lasno s! se rojile p9ele4 a preko *e0elo"a 0rš(ljana8!stro s! tr9karali s&ei pa!ciB ! rak! ina* še0oja titrali s! oni hitri4 :!*ljivo !je:i leptiri*e0elih tr!pova i staklastih krilca koje naivaj! ljiljak ili "o(l!pka o0i9na2

= svoje& sve9ano& opho*! išao sa& o* cvijeta *o cvijeta4 t! i ta&o 0ih po&irisao &irisništitac ili 0ih prsti&a opreno ra&akn!o nek! 9ask! *a 0ih ! nj! avirio i pro&atrao tajnovite

Page 19: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 19/71

 0lije*e *!0ine i tihi pore*ak 8ilica i t!9aka4 paperjastih niti i kristalnih 0ra*a2 I&e! njih pro!9avao sa& o0la9no j!tarnje ne0o na koje& je vla*ala 9!*na 0rka pr!"astih &a"lenih nitii v!nasto pah!ljastih o0la9i:a2 inilo &i se *a :e *anas asi"!rno ponovno 0iti ol!jno4 panakanih to"a popo*ne va nekoliko sati pecati2 = na*i *a :! prona:i kišne "liste4 i r!0nikastae 8!stro sa& ! stran! prevalio nekoliko ka&enova o* t!%a4 no ispo* njih s! se i&i"oljile

sa&o "o&ile stono"a i 0!njeno se ra0je8ale na sve strane2=pitao sa& se što &ije sa*a 9initi4 ali ništa &i ! to& 9as! nije pa*alo na pa&et2 <rije "o*in!*ana4 ka*a sa& poslje*nji p!t i&ao pranike4 0io sa& još sasvi& *je9ak2 Ono što sa& ta*anajra*ije 9inio4 ljeskovi& l!ko& "aati ! &et!4 p!štati &ajeve i ! polji&a p!š(9ani&

 0ar!to& &inirati &išje r!pe4 sve to više nije i&aloG>on*ašnj! *ra8 i sjaj4 kao *a se *io &oje *!še !&orio i više se nije o*aivao "lasovi&a koji s!

 joj neka*a 0ili *ra"i i koji s! je ra*ovali2Za9!en i tiho potišten osvrtao sa& se ! *o0ro &i nano& po*r!9j! &ojih *je9a9kih ra*osti2Mali vrt4 cvije:e& !krašeni 0alkoni i vla8no sjeno vito *vorište s &ahovinasti& plo9niko&"le*ali s! &e lice& *r!k9iji& no ne"*a4 a 9ak je i cvije:e 0ilo i"!0ilo nešto o* svoje

neiscrpne 9arolije2 Ce*nostavna i *osa*na stajala je ! !"l! vrta stara 0a9va a vo*! so*vo*no& cijeviB t! sa& neko: na &!k! svo&e oc! nao sati&a isp!štati vo*! i postavljati*rvene &linske kota9e4 na p!t! sa& "ra*io nasipe i kanale i stvarao strašne poplave2 #aap!štena 0a9va 0ila je &oja vjerna &ei&ica i ra0i0ri"a4 a ka*a sa& j! po"le*ao4 ! &eni9ak atitra neki o*jek one *jetinje 8!*nje4 no ok!s joj 0ijaše t!8an4 a 0a9va više nije 0ila ivor4rijeka4 Nia"ara2Za&išljeno se popne& preko o"ra*e4 neki hla*o(le8 okrne &i liceja "a otkine& i !takne& !!sta2 Sa*a sa& 0io o*l!9io po:i ! šetnj! i s visine 0rije"a pro&atrati naš "ra*2 Petnja je 0ilatek polovi9no ra*ostan pothvat kakav &i ! prijašnje vrije&e nika*a ne 0i pao na pa&et2Dje9ak ne i*e šetati2 On o*lai ! š!&! kao ra0ojnik4 kao vite ili In*ijanac4 on i*e na rijek!kao splavar i ri0ar ili "ra*itelj &linova4 on tr9i ! liva*e *a 0i lovio leptire i "!štere2 I tako &ise &oja šetnja !9inila kao neka 9asna i po&alo *osa*na aktivnost o*rasle oso0e koja apravone na k!*a 0i sa so0o&2G@Moj &o*ri hla*ole8 !0ro je 0io !ven!o i 0a9en4 a ja sa& sa*a "rickao "ran9ic! ši&šira štosa& j! otkin!o i 0ila je "orka i !k!sna2 Ko* 8eljeni9ko"a nasipa "*je je stajala visoka

 0rnistra4 ispre* no"! &i š&!"ne elen "!šter4 a ! &eni se inova pro0!*i *je9ak4 pa nisa&&irovao4 ve: sa& tr9ao i š!ljao se i vre0ao sve *ok strašljiv! 8ivotinjic! nisa& i&ao !r!ka&a2 le*ao sa& "a ! svijetle &alene *ra"!lj ne o9i i s o*jeko& neka*ašnje lova9ke sre:eosje:ao kako &i se nje"ovo "ipko sna8no tjelešce i tvr*e no8ice koprcaj! i o*!pir! &e!

 prsti&a2 No taje a0ava !skoro 0ila potrošena4 pa više nisa& nao što *a !9ini& s !lovljeno&

8ivotinjico&2 Nije ! to& 0ilo više ni9e"a4 nije ! to& više 0ilo sre:e2 Sa"n!o sa& se i otvorior!k!4 a "!šter se na tren!tak ! 9!*! !&iri4 sna8no *iš!:i sla0ina&a4 pa š&!"ne ! trav!2<okraj &ene je prolaio vlak na sjajni& tra9nica&a4 "le*ao sa& a nji& i na tren!tak jasnoosjetio *a ov*je a &e više ne&a prave sre:e te svi& srce& po8e(Ijeh otp!tovati ti& vlako& ikren!ti ! svijet2<o"le*o& sa& tra8io ne&a li ! 0liini 9!vara pr!"e4 a kako se ništa nije vi*jelo ni 9!lo4 0rosa& presko9io pr!"! i s *r!"e se strane !verao na visok! crven! pješ9enja9k! stijen! ! kojojs! se još t! i ta&o &o"le vi*jeti pocrnjele &inske r!pe i vre&ena "ra*nje pr!"e2 =ski prola

 pre&a "ore 0io &i je ponat4 9vrsto sa& se *r8ao a 8ilav! ve: ocval! 0rnistr!2 = crveno&ka&enj! *isala je s!ha toplina s!nca4 vr!:i &i je pijesak pri penjanj! sipio ! r!kave4 a ka*a

 0ih po"le*ao !vis4 ina* oko&ito"a ka&eno" i*a stajalo

GG

Page 20: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 20/71

ic a9!!j!:e 0li! i 9vrsto toplo 0listavo ne0o2 6 naje*no& sa& 0io "ore4 &o"ao sa& se!verati po ka&eno&e r!h!4 priv!:i koljena4 !hvatiti se a tank!4 trnovit! sta0ljik! 0a"re&a isa*a sa& se našao na i"!0ljenoj p!stopoljini koja se str&o !*iala2#a tiha &ala *ivljina4 ispo* koje ! str&o& skra:enj! prolae vlakovi4 0ila &ije neko: *ra"o

 0oravište2 Osi& 8ilave4 ap!štene trave koja se nije &o"la kositi ov*je s! rasli &ali "r&ovi

r!8a si:!šno" trnja i nekoliko vjetro& posijanih4 kr8ljavih sta0alaca 0a"re&a kro 9ije setanko proirno liš:e pro0ijalo s!nce2 Na to&e travnato& otok! koji je i s "ornje strane 0ioo*sje9en crveno& *!"!ljasto& stijeno&4 neko: sa& 8ivio kao Ro0inson4 a taj p!sti ko&a*e&lje nije niko&! pripa*ao osi& ono&e tko je i&ao hra0rosti i p!stolovna *!ha *a "a osvojioko&iti& penjanje&2 #! sa& kao *vanae(sto"o*išnjak *lijeto& ! ka&en! !klesao svoje i&e4t! sa& neko: 9itao Ros! von #annen0!r" i napisao *je9j! *ra&! o hra0ro&e po"lavici neko"in*ijansko" ple&ena koje je propa*alo2S!nce& spaljena trava ! 0lije*i& je 0jelkasti& pra&enovi&a visjela na o0ronk!4 !8arenoliš:e 0rni(stre vonjalo je sna8no i trpko ! toplini 0e *aška vjetra2 Ispr!8io sa& se ! t! s!š!4"le*ao nje8no 0a"re&ovo liš:e kako ! svo& savršeno lj!pko& raspore*! &ir!je na 8arko&s!nc! na 0o"ato &o*ro&e ne0! i sta*oh ra&išljati2 =9inilo &i se *aje pravi tren!tak *a

ra&otri& svoj 8ivot i svoj! 0!*!:nost2G'Me!ti&4 nisa& &o"ao otkriti ništa novo2 Vi*io sa& sa&o 9!*no osiro&ašenje koje &e sasvih strana !"ro8avalo4 strašno 0lijeenje i !ven!:e ok!šanih ra*osti i o&iljelih &isli2 Za svešto sa& nevoljko &orao *ati4 a sve i"!0ljeno *je9a9ko 0la8enstvo &oje ani&anje nije &i

 0ilo a&jena4 &alo sa& "a volio i nisa& &! *!"o ostao vjeran2 Ono a &e nije 0ilo ništa*r!"o *oli p!t ! svijet ! koje& :e se asi"!rno ne"*je ve: na:i nova a*ovoljstva2 A kakva 0iona 0ilaQovjek je &o"ao vi*jeti svijeta i ara*iti novaca4 više nije &orao pitati oca i &ajk! prijene"oli nešto !9ini i po*!&e4 &o"ao je ne*jeljo& k!"lati i piti pivo2 No sve to4 shva:ao sa&4

 0ile s! tek spore*ne stvari i nipošto s&isao novo"a 8ivota koji &e 9ekao2 <ravi je s&isao 0io*r!"*je4 *!0lje4 ljepši4 tajnovitii i 0io je (osje:ao sa& to ( ! vei s *jevojka&a i lj!0avlj!2 =to&e se &orala skrivati neka *!0oka sre:a i a*ovoljstvo4 ina9e 0i 8rtva *je9a9kih ra*osti 0ila

 0es&islena2Lj!0av &i je 0ila ponata4 vi*io sa& ve: toliko lj!0avnih parova i pro9itao 9!*esno anosnelj!0avne pjes&e2 I sa& sa& se ve: više p!ta alj!0io i ! snovi&a osjetio nešto o* one slasti akoj! &!škarac ala8e svoj 8ivot i koja je s&isao nje"ova 9injenja i nastojanja2 I&ao sa&školske prijatelje koji s! ve: sa*a ho*ali s *jevojka&a4 a ! ra*ionici sa& i&ao kole"e koji s!

 0e !steanja nali pripovije*ati o ne*jeljni& plesnjaci&a i no:ni& penjanji&a na prooreso0a2 No &eni sa&o&e lj!0av je 0ila još atvoren vrt pre* 9iji& sa& vrati&a 9ekao s plaho&9e8njo&2

G#ek posljccinirs(a tTc*na4 neto& prije &oje ne( U *lijeto&4 iln &ene je *opro prvi jasan ov iota(i a& ! to& ne&n no a &i sijeno& stanj! 9ovjeka koji W opra%ttn4 ota*a je &oj *osa*ašnji8ivot postao pro(iot4 n s&isao 0!*!:nosti postao &i je jasan2 Naš *r!(i na!9nik je*ne &eve9eri poveo na stran! i na p!t! i !:i pripovije*ao &i kako pona je*n! lijep! *jevojk! l oja

 još nije i&ala svo"a *ra"o"a i koja ne 8eli nije*no"a osi& &ene i *aje isplela svilen! lisnic!koj! &i 8eli *arovati2 Njeino &i i&e nije htio re:i4 ne"o :! "a sa& &o:i o*"onetn!ti2 A ka*asa& ati& navaljivao i apitkivao i na posljetk! se pretvarao kao *a ne &ari&4 on asta*e (!pravo s&o 0ili na &linsko&e &ost! ina* vo*e ( i tiho re9e7 +=pravo i*e ia nas2+ Z0!njenosa& se okren!o4 napola ! na*i i napola !plašen *aje sve to sa&o "l!pa šala2 Ia nas sest!0a&a &osta penjala &la*a *jevojka i pre*ionice pa&!ka4 /erta Vo"tlin4 koj! sa&

 ponavao još s te9aja a pri9esnike2 Za!stavila se4 po"le*ala &e i nas&iješila se i po9ela polako r!&enjeti sve *ok joj cijelo lice nije "orjelo2 <ohitao sa& k!:i2

Page 21: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 21/71

Ota* &e je *vap!t potra8ila4 je*no& ! pre*ioni(ci ! kojoj s&o i&ali posla4 a je*no& nave9erna povratk! k!:i4 no sa&o &e je po*ravila i rekla7 +I va&a je avršio posaoQ+ #o na9i *aje9ovjek voljan apo9eti ra"ovor4 noja sa& sa&o ki&n!o4 rekao *a i 0!njeno otišao2#o& s! se pri9o& &oje &isli sa*a 0avile i nis! se ! njoj snalaile2 Voljeti "o*n! *jevojk!4 oto&e sa&

G)ve: toliko p!ta 9en!tljivo sanjario2 I sa*a je t! 0ila je*na4 "o*na i plavokosa i &alo viša o*&ene koja je htjela *a j! lj!0i& i *a &i po9iva na r!ka&a2 /ila je visoka i sna8na rasta4ljep!škasta r!&eno(0ijela lica4 na njein! atiljk! lepršala je sjeno vita kovr9ava kosa4 a

 po"le* joj je 0io p!n o9ekivanja i lj!0avi2 Alija nika*a nisa& na nj! &islio4 nika*a ! nj!nisa& 0io alj!0ljen4 nika*a j! ! nje8ni& snovi&a nisa& slije*io i nika*a nisa& *rhte:i ! svoj

 jast!k šap!tao njeino i&e2 S&io sa& j!4 *a sa& htio4 &ilovati i i&ati4 ali j! nisa& &o"aoo0o8avati niti pre* njo& kle9ati i *iviti joj se2 Pto :e i to"a nastatiQ Pto &i je 9initiQZlovoljno sa& !stao i svoje travnate postelje2 Ah4 0ilo je to lo vrije&e2 Daj /o8e *aje &ojoj"o*ini ! tvornici ve: s!tra kraj i *a &o"! otp!tovati4 *aleko o*av*e4 inova apo9eti i svea0oraviti2

Sa&o *a 0ih nešto !9inio i osjetio se 8ivi&4 o*l!9io sa& *o kraja se popeti na 0rije"4 &akoliko to naporno o*av*e 0ilo2 #a&o "ore 0it :! visoko na* ovi& &aleni& "ra*o& i &o:i :!"le*ati ! *aljin!2 = j!riš! sa& potr9ao ! o0ronak sve *o "ornje stijene4 tiskao sa& se &e!ka&enje& i pro"!rao se na !visin! na kojoj se ne"ostolj!0ivi 0rije" pr!8ao prekriven"r&lje& i ostaci&a ra&rvljenih stijena2 O0liven noje& i a*ihan !speo sa& se na vrh i*isao slo0o*nije ! sla0ašno& str!janj! raka na s!n9anoj !visini2 Ocvale r!8e &lohavo s!visjele na vitica&a i otp!štale svoje !&orne 0lije*e latice ka*a 0ih ! prola! ih okrn!o2Zelene sitne k!pine posv!*a s! rasle i sa&o s! na prisoj nojGFstrni i popri&ili+ pivi sla0ašni sjaj &etalne 0oje2 Stri9kov(ii s! &irno il+hn i2ili ! tihoj toplini irako& v!kli šarolike &!njeB na plavkasto& štitc! stolisnika sje*ili s! 0e0rojni n X !io i crno

 prošarani k!kci ( 9!*esan 0e"lasan sk!p i pop!t a!to&ata "i0ali svoje *!"e4 tanke no8ice2 Sne0a s! o*avno 0ili nestali svi o0laci i ono je stajalo 9isto &o*ro *ok s! "a oštro presijecalicrni vrhovi jela na o0li8nji& š!&oviti& planina&a2

 Na najvišoj stijeni4 na kojoj s&o kao *a:i !vijek palili svoje jesenje vatre4 a!stavio sa& se iosvrn!o2 Vi*io sa& kako ! pol!sjenovitoj *olini svjetl!ca rijeka i ! 0ijeloj se pjeni 0ljeskaj!&linske 0rane i vi*io sa&4 stiješnjen ! *olini4 naš stari "ra* sa s&ei& krovovi&a na* koji&ase tiho i oko&ito ! rak !*iao plavi po*nevni *i& i o"njišta2 #! je stajala k!:a &o"a oca istari &ost4 t! je stajala naša ra*ionica ! kojoj sa& vi*io kako se &alo i crveno 8ari kova9koo"njište4 a *alje ni rijek! pre*ionica na 9ije& je ravno&e krov! rasla trava i ia 9ijih je

 0listavih proorskih stakala s &no"i&a *r!"i&a i /erta Vo"tlin o0avljala svoj posao2 Ah ona

 Nisa& htio a nj! nati2Moj ro*ni "ra*4 *o0ro &i nan4 neko& je staro& prisnoš:! "le*ao "ore pre&a &eni sa svi&svoji& vrtovi&a4 i"rališti&a i ak!tci&a4 latni 0rojevi crkvene !re l!kavo s! 0ljeskali nas!nc!4 a ! sjenovit! &linsko&e kanal! stajale s! k!:e i *rve:e jasno se rcale:i ! prohla*nojcrnini2 Sa&o sa& seja pro&ijenio i sa&o 0o" &ene je i&e! &ene i te slike visjela jeovitakoprena ot!enja2 = to&e &alo&e okr!"! o* i*ina4 rijeke iš!&e &oj 8ivot više nije 0io onako si"!rno i a*ovoljno akriljen4 on je4 *o*!še4 još !vijeksna8ni& niti&a visio svean a ta &jesta4 ali više nije 0io !rastao i o"raen4 ve: se posv!*a !valovi&a 9e8nje ilijevao preko !skih &ea ! *aljin!2 Ka*a sa& s oso0ito& t!"o& po"le*aona*olje4 ! &ojoj se *!ši sve9ano !*i"oše sve &oje skrovite 8ivotne na*e4 rije9i &o"a oca irije9i štovanih pjesnika aje*no s &oji& vlastiti& tajni& avjeti&a4 i 9inilo &i se *a je

o0iljna4 a ipak *ivna stvar postati &!škarac i vlastit! s!*0in! svjesno *r8ati ! r!ka&a2 I!0ro ta &isao pa*e pop!t svjetla na s!&nje koje s! &e tištale 0o" one pri9e s /erto&

Page 22: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 22/71

Vo"tlin2 Ma koliko 0ila lijepa i koliko "o* &e voljela4 nije 0ilo ! &ojoj naravi *a sre:! pri&i& tako "otov! i neosvojen! kao *ar i *jevoja9kih r!k!2/li8ilo se po*ne2 Raspršila se &oja ra*ost penjanja4 pješa9ko& stao& a&išljen sa& silaio !"ra*4 ispo* &alo"a 8eljeni9ko" &osta "*je sa& &in!lih "o*ina svako"a ljeta ! "!sti&kopriva&a hvatao ta&ne 9ekinjaste "!sjenice pa!n9a*i4 ati& pore* i*ina "ro0lja ispre*

9ije"a je !laa orah o0rastao &ahovino& sipao "!st! sjen!2 =lana vrata 0ila s! otvorena iin!tra sa& 9!o "r"oljenje *enca2 O*&ah pokraj nalailo se "ra*sko i"ralište i &jesto a p!9ke sve9anosti na koje& se pri"o*o& svi0anjske sve9anosti i Dana po0je*e ko* Se*ana jeloi pilo4 ra"ovaralo i plesalo2 Sa*a je ono stajalo tiho i a0oravljeno ! sjeni prastarih4 &o:nihkestenova4 s jarki& s!n9evi& pje"a&a na crvenkast! pijesk!2'.'6v*jc ! *olini4 na s!n9anoj cesti ! rijek!4 8e"la ic nes&iljena po*nevna pripeka4 t! s!4 narije9noj strani nas!prot 8arko os!n9ani& k!:a&a4 stajali osk!*ni laseni i javori4 tanahno"ališ:a i ve: a8!tjeli ! kasno ljeto2 <o svo&e o0i9aj! ho*ao sa& strano& ! vo*! i po"le*o&tra8io ri0e2 = staklasto svijetloj rijeci *!"i& !0i0ani& pokreti&a njihala se "!sta 0ra*ata

&orska trava4 a ! njoj ! &ra9ni&4 *o0ro &i nani& r!pa&a stajala je t! i ta&o !sa&ljenaneka t!sta ri0a4 tro&a i nepo&i9na4 okren!ta ! s&jer! rije9ne str!je4 a ina* ! &ali& ta&ni&

 jati&a "*jeka* 0i proj!rile &la*e 0jelice2 Vi*io sa& *aje 0ilo *o0ro to"a j!tra ne i:i na pecanje4 no rak i vo*a i na9in na koji je i&e! *va velika okr!"la ka&ena stajala ta&nastara trlja o*&araj!:i se ! 0istroj vo*i4 "ovorio &i je i !lijevao na*! *a :e se *anas

 poslijepo*ne vjerojatno nešto &o:i !loviti2 Zapa&tio sa& to i nastavio ho*ati i *!0oko sa&o*ahn!o ka*a sa& sa asljeplj!j!:e 0lještave ceste kro kolni !la akorakn!o ! po*r!&ski

 prohla*an ho*nik naše k!:e2+Misli& *a :e&o *anas ponovno i&ati nevrije&e+4 rekao je a o0je*o& otac koji je i&aoistan9an osje:aj a vrije&e2 Ca na to pri&ijeti& kako na ne0! ne&a ni o0la9ka ni *aškaapa*no"a vjetra4 no on se nas&iješi i re9e7 +Zar ne osje:aš kako je rak napetQ Vi*jet :e&o2+/ilo je4 *o*!še4 *ovoljno sparno4 a o*vo*ni je kanal jako vonjao kao ka* ap!še topli vjetar2

 Nakna*no sa& osjetio !&or o* penjanja i !*ahn!te vr!:ine4 pa'-sje*oh na veran*! ! vrt2 Sa sla0o& pa8njo& i 9esto preki*an la"ano& snohvatico& 9itaosa& povijest "enerala or*ona4 j!naka i Kart!&a4 a sve više se i &eni 9inilo *a :e !skorool!ja2 Ne0o je i *alje 0ilo naj9iš:e &o*re 0oje4 no rak je 0ivao sve te8i kao *a !sijani slojevio0laka le8e ispre* S!nca koje je ipak jasno stajalo ! visini2 = *va sata !šao sa& ! k!:! i

 po9eo pripre&ati pri0or a pecanje2 Dok sa& pre"le*avao str!ne i !*ice4 !naprije* &e proeiskreno !0!enje 0o" lova i sa ahvalnoš:! osjetih *a &i je ipak ostalo još to je*no4*!0oko4 strasno a*ovoljstvo2

 Neo0i9no sparna4 na0ijena tišina ono"a poslijepo*ne va ostala &i je nea0oravna2 Nosio sa&svoj! ri(0i9k! kantic! ni rijek! sve *o *onje"a &osti:a koji je ve: *o polovice 0io ! sjenivisokih k!:a2 I o0li8nje pre*ionice 9!lo se ravno&jerno4 !spavlj!j!:e !janje strojeva4 sli9nolet! p9ela4 a i "ornje"a &lina svake je &in!te *opirao r!8an4 škr0ast vrisak kr!8ne pile2 Ina9e

 je 0ilo posve tiho4 o0rtnici s! se 0ili pov!kli ! hla* ra*ionica i nitko se nije pojavljivao na!lici2 Na &linsko(&e otok! neki se *je9a9i: "ol vr&ao &e! &okri& ka&enje&2 Ispre*kolarove ra*ionice stajale s! prislonjene na i* neotesane *rvene *aske i prejako vonjale nas!nc!4 s!hi vonj *opirao je *o &ene i &o"ao se jasno osjetiti kro asi:eni4 po&alo ri0lji&iris vo*e2Ri0e s! takoer 0ile pri&ijetile neo0i9no vrije&e i :!*ljivo s! se ponašale2 Nekolikocrvenperki ! prvih se 9etvrt sata akva9ilo a !*ic!4 je*an teški široki &o&ak s lijepi&

crveni& tr0!šni& peraja&a poki*ao &i'>

Page 23: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 23/71

 je str!n! ka*a sa& "a "otovo ve: i&ao ! r!ci2 O*&ah ati& ! 8ivotinje se !v!kao ne&ir4crvenperke s! se av!kle *!0oko ! &!lj i više nis! "le*ale &a&ce4 ali s! "ore postala vi*ljiva

 jata &la*e4 je*no"o*išnje ri0e i ! neprestano novi& sk!pina&a plivala s! !vo*no kao ! 0ije"!2 Sve je !pooravalo *a nailai *r!k9ije vrije&e4 no rak je 0io &iran kao staklo4 a ne0o9isto2

inio &i se *a je asi"!rno nekakva loša otpa*na vo*a potjerala ri0e4 a kako još nisa& 0iospre&an o*!stati4 sjetio sa& se je*no"a novo" &jesta a ri0olov i potra8io kanal pre*ionice2 Itek što sa& ta&o našao &jesto kraj š!pe i iva*io svoj pri0or4 na je*no&e o* st!0išnih

 proora tvornice pojavi se /erta4 po"le*a pre&a &eni i &ahne2 No pravio sa& se *a to nevi*i& i na"n!h se na* svoje pecaljke2Vo*a je &ra9no str!jala ! o0i*ano& kanal!4 vi*io sa& ! nje&! o*ra svo"a lika s valovito*rhtavi& o0risi&a4 sje*io sa&4 s "lavo& &e! stopali&a2 Djevojka koja je prijeko još stajalana proor!4 aove &e i&eno&4 noja sa& nepo&i9no !rio ! vo*! ne okre:!:i "lav!2O* pecanja nije 0ilo ništa jer s! ri0e i ov*je !okolo j!rcale kao ! neki& 8!rni& poslovi&a2I&oren toplino& koja je tištala4 osta*oh sje*iti na i*i:! ništa više ne o9ek!j!:i o* ovo"a*ana i po8eljeh *aje ve: ve9er2 Ia &ene ! *vorana&a pre*ionice 0e prestanka s! !jali

strojevi4 kanal se tiho 8!0ore:i 9ešao o vla8ne i*ove o0rasle eleno& &ahovino&2 /io sa& p!n pospana ravno*!šja i ostajao sje*iti sa&o ato što sa& 0io o*više lijen *a ponovnona&ota& stran!2'@I to"a lijeno" *rije&e8a inena*a sa& se4 &o8*a nakon pola sata4 pro0!*io s osje:aje& 0ri"ei *!0oke nela"o*e2 Neka ne&irna ra9na str!ja 0ijeno se i nevoljko vrtjela oko se0e sa&e4rak je 0io "!st i 0lj!tav4 nekoliko lasta preplašeno je prhn!lo tik ina* vo*e2 Vrtjelo &i se !"lavi i po&islio sa& *a &o8*a i&a& s!n9anic!B 9inilo se *a vo*a ja9e vonja i ! "lav! &i4 kaoi 8el!ca4 sta*e !*arati neka &!9nina o* koje &e o0lijevao noj2 Iv!kao sa& str!n! *a 0ihna kapi&a vo*e osvje8io rake i po9eo spre&ati svoje stvari2Ka*a sa& se !stao4 vi*io sa& kako se na tr"! ispre* pre*ionice prašina kovitla ! &ali&rai"rani& o0la9i:i&a4 inena*a ona šikn! ! visin! i stvori je*an je*ini o0lak4 visoko "ore !!sko&ešano& rak! ptice s! o*letjele kao ošin!te4 a o*&ah poto& vi*io sa& kako ni *olin!rak postaje 0ijel kao ! "!stoj snje8noj &e:avi2 Vjetar4 postavši neo0i9no prohla*an4 sr!9io sena &ene kao neprijatelj4 istr"n!o stran! i vo*e4 o*nio &i kap! i kao šako& &e tresn!o ! lice2/ijeli rak koji je još &aloprije kao snje8ni i* stajao ina* *alekih krovova naje*no& sestvorio oko &ene4 hla*an i 0olan4 vo*a i kanala prskala je !vis kao po* 0ri& !*arci&a&linskih kota9a4 str!na je nestala4 a oko &ene je4 *aš:!:i i lo&e:i4 t!tnjila i rikala 0ijela*ivljina4 !*arci s! &i po"aali "lav! i r!ke4 e&lja je kraj &ene s!kn!la ! visin!4 pijesak iko&a*i *rveta vrtlo8ili s! se ! rak!2Sve &i je 0ilo nera!&ljivoB sa&o sa& osje:ao *a se *o"aa nešto strašno i opasno2 = hip!

sa& se stvorio ! š!pi4 0lije* o* inenaenja i !8asa2 vrsto sa& se'G*r8ao a je*an o* 8eljenih nosa9a i stajao tijeko& a("l!š!j!:ih sek!n*a 0e *aha !nesvjestici i ani&alno& strah! sve *ok nisa& po9eo shva:ati2 Ol!ja kakv! nika*a nisa& vi*ioni &o"ao a&isliti avolski je *ivljala4 ! visini se 9!la tjesko0na ili *ivlja h!ka4 na ravni krovina* &ene i na tlo ispre* !laa 0ijelo je i ! *e0eli& l!pa&a plj!štala kr!pna t!9a4 kr!pna rnale*a kotrljala s! se pre&a &eni2 #!tnjava t!9e i vjetra 0ila je !8asna4 kanal se ši0an ol!jo&

 pjenio i ! ne&irni& valovi&a *iao i sp!štao nia i*ove2Vi*io sa& kako ! &in!ti vjetar tr"a i o*nosi sve ( *aske4 krovn! šin*r! i "ranje *rve:a4 kakoka&enje pa*a i ko&a*i 80!ke koje o*&ah poto& prekriva "o&ila napa*ale t!9eB 9!o sa&kako se4 kao ispo* !8!r0anih !*araca 9eki:a4 lo&e i pa*aj! ci"le4 pršti staklo4 r!še ol!ci2

Sa*a je i tvornice poprijeko preko le*o& prekrivena *vorišta tr9ala a&o neka oso0ana"inj!:i se pre&a ol!ji *ok joj je o*je:a lepršala na vjetr!2 /ore:i se i posr:!:i4 prilaila je

Page 24: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 24/71

 0li8e4 k &eni4 i sre*išta "roo&orno !skovitlana potopa2 =šla je ! š!p!4 pritr9ala &i4 neko&irno strano(ponato lice s kr!pni& &ili& o9i&a le0*jelo je 0olno se s&iješe:i tik ispre*&o"a po"le*a4 tiha topla !sta potra8ila s! &oja !sta i *!"o &e neasitno 0e *aha lj!0ila4r!ke s! o0"rlile &oj vrat4 a plava &okra kosa prilj!0ila se ! &oje o0rae i *ok je sv!*a!okolo ol!jna t!9a potresala svijet4 na &ene se *!0lje i strasnije o0r!šila nije&a4 tjesko0na

ol!ja lj!0avi2''Sje*ili s&o na hrpi *asaka4 0e rije9i4 9vrsto a"rljeni4 plaho i a9!eno &ilovao sa& /ertin!kos! i pritiskao svoje !sne na njeina sna8na4 p!na !sta4 njeina &e toplina "rlila slatko i

 0olno2 Sklopio sa& o9i4 a ona &i "lav! pritisn! na svoje "r!*i ! koji&a je "lasno t!klo srce4 !svoje krilo4 pa &i nje8ni&4 rastrojeni& r!ka&a po"la*i lice i kos!2Ka*a sa& otvorio o9i 0!*e:i se i pa*a ! ta&! vrto"lavice4 njeino je o0iljno4 sna8no licestajalo ina* &ene ! prisnoj ljepoti4 a njeine s! &e o9i i"!0ljeno "le*ale2 Sa svijetla joj je9ela4 ispo* rask!štrane kose4 preko cijelo"a lica sve *o vrata c!rila tanka pr!"a svijetlocrvenekrvi2+Pto jeQ Pto se *o"o*iloQ+ povikao sa& prestrašeno2

Za"le*ala &i se ! o9i i sla0ašno se nas&iješila2+Misli& *aje propast svijeta+4 re9e tiho4 a t!tnjava nevre&ena pro"!ta joj rije9i2+Krvariš+4 rekao sa&2+#o je o* t!9e2 <!sti /ojiš li seQ++Ne2 Ali tiQ++Ne 0oji& se2 Ah ti4 sa*a se cijeli "ra* !r!šava2 Zar &e !op:e ne volišQ+P!tio sa& i !ko9eno "le*ao ! njeine velike4 svijetle o9i p!ne potištene lj!0avi i *ok s! sesp!štale ina* &ojih o9ij! i !sta joj tako teško i iscrplj!j!:e le8ala na &oji&a4 netre&ice sa&"le*ao ! njeine o0iljne o9i4 a kraj lijevo"a oka preko 0ijele4 svje8e p!ti c!rila je'tanka4 svijctlocrvcna krv2 I *ok s! &i 9!la opijena posr(htlit4 &oje je srce cijelo oti:i i o9ajnose 0ranilo *a t!ko ! ol!ji i protiv svoje volje 0!*e oteto2 =spravio se4 a ona ini je ! po"le*!vi*jela *a s njo& s!o(na se ta*a ispravi i po"le*a &e kao *aje lj!ta4 a kako sa& joj pr!8io r!k! pokreto& 8aljenja i

 0ri"e4 ona j! o0je&a r!ka&a pri&i4 sp!sti na njih lice4 klekne i apla9e4 a njeine tople s!etekle s! &i preko *rhtave r!ke2 Z0!njeno sa& "le*ao *olje pre&a njoj4 "lava joj je jecaj!:i

 po9ivala na &ojoj r!ci4 na njein! atiljk! sjeno vito s! titrale &eke vlasi2 Ka*a 0i to 0are& 0ila neka *r!"a4 po&islio sa& silovito4 neka koj! 0ih *oista volio i kojoj 0ih &o"ao *ati *!š!4kako 0ih sa&o ra*o alj!0ljeni& prsti&a &rsio t! &il! nje8n! kos! i lj!0io taj 0ijeli atiljak

 No &oja se krv 0ila s&irila i &!9io &e sti* "le*aj!:i kako &i *o no"! kle9i ona kojoj nisa& 0io voljan po*ariti svoj! &la*ost i svoj ponos2

Sve to što sa& pro8ivio kao nek! a9aran! "o*in! i što &i je još *anas 8ivo ! sje:anj!4 sastotin! &alih titraja i pokreta4 kao neko *!"o vrije&e4 ! stvarnosti je trajalo sa&o nekoliko&in!ta2 Neka se svjetlost inena*a ralila4 *ijelovi &o*ro"a ne0a vla8no s! asjali !

 po&irljivoj nevinosti i naje*no& se4 kao no8e& o*reana4 t!tnjava ol!je ! se0i !r!šila4 a nasokr!8i a9!!j!:a4 nevjerojatna tišina2Kao i neke %antasti9ne špilje snova iašao sa& i š!pe na svjetlo *ana koji se vratio4 a9!enšto sa&')

 još 8iv2 <!sto je *vorište loše i"le*alo4 e&lja irovana i kao konji&a ra"a8ena4 posv!*ahrpe velikih le*enih rna t!9e4 &oj pri0or a pecanje 0io je nestao kao i &oja ri0i9ka kantica2#vornic! je isp!nila lj!*ska "raja4 kro stotin! ra0ijenih proorskih stakala "le*ao sa& !

!0i0ane *vorane4 i svih vrata nahr!pili s! lj!*i2 #lo je 0ilo p!no krhotina stakla i ra0ijeneopeke4 je*an *!" li&eni ol!k 0io je otr"n!t i savijen koso visio preko pola k!:e2

Page 25: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 25/71

Sa*a sa& a0oravio sve što se neto& *o"o*ilo i nisa& osje:ao ništa osi& *ivlje4 plašljivenati8elje *a vi*i& što se *oista 0ilo i koliko je la nanijelo nevrije&e2 Svi ra0ijenitvorni9ki proori i krovne opeke na prvi s! po"le* i"le*ali veo&a strašno i o9ajno4 alinapokon sve to !op:e nije 0ilo tako !8asno i nije 0ilo ! pravo&e ra&jer! sa strašni&*oj&o& koji je ciklon na &ene ostavio2 O*ahn!o sa&4 oslo0oen i napola 9!*no rao9aran i

otrije8njen7 k!:e s! stajale kao i prije4 a i planine s! s o0ij! strana *oline još !vijek 0ile t!2 Ne4 svijet nije 0io propao2 No4 ka*a sa& nap!stio tvorni9ko *vorište i preko &osta ašao ! prv! !lic!4 nesre:a je ipak ponovno popri&ila ao i"le*2 =lice s! 0ile p!ne krhotina i ra0ijenih 8al!ina4 *i&njaci s!se 0ili !r!šili i sa so0o& pov!kli *ijelove krovova4 lj!*i s! stajali ispre* svih vrata4 "ran!ti io9ajni4 sve kao što sa& vi*io na slika&a opkoljenih i osvojenih "ra*ova2 Plj!nak i "ranjesta0ala akr9ilo je p!t2 <roorska okna posv!*a s! japila ia krhotina i okršaka4 vrtne o"ra*ele8ale s! na tl! ili'FklopB!BiTii:i visjele preko i*ova2 Neka s! *jeca 0ila nestala4 pa s! ih tra8ili4 a pri9alo se *ajeneke lj!*e na pnlpina li0ila t!9a2 Lj!*i s! !okolo pokaivali ko&a*e li(*a velike kao kovanice

i još ve:e2Coš sa& 0io o*ve: !0!en *a 0ih pošao k!:i i po"le*ao štet! ! vlastito& *o&! i vrt!Btakoer se nisa& sjetio *a 0i i &ene &o"li tra8iti ( jer nije &i se ništa *o"o*ilo2 O*l!9io sa&

 još &alo prošetati priro*o& !&jesto *a se *alje spoti9e& kro krhotine4 i pri&a&ljivo &i na pa&et pa*e &oje o&iljeno &jesto4 onaj stari tr" a p!9ka slavlja pokraj "ro0lja ! 9ijoj s! sjeni proslavljane sve velike sve9anosti &o"a *jetinjstva2 Za9!eno sa& !stanovio *a sa& tek prije9etiri4 pet sati ta&o prošao na povratk! sa stijeneB 9inilo &i se kao *a je ota*a prošla 9itavavje9nost2I tako sa& se vra:ao !lico& i preko *onje"a &osta4 !sp!t sa& kro otvor ! neko& vrt! vi*iokako naš crveni crkveni toranj o* pješ9anika stoji *o0ro o9!van4 a i "i&nasti9k! sa& *voran!našao sa&o &alo ošte:en!2 Malo *alje stajala je na osa&i je*na stara "ostionica 9iji sa& krovi*aleka preponao2 Stajala je ta&o kao ina9e4 ali je ipak i"le*ala 9!*no pro&ijenjena4 nisa&o*&ah nao ašto2 #ek pošto sa& si *ao tr!*a *a se to9no prisjeti&4 pa*e &i na !& *a s!ispre* "ostionice !vijek stajale *vije visoke topole2 #opola više nije 0ilo2 Ce*an *revni prior

 0io je !ništen4 je*no *ra"o &jesto oskvrn!to2= &eni se ta*a javi la sl!tnja *a s! !ništene i neke *r!"e i još ple&enitije stvari2 Naje*no&sa& po.

 prvi p!t s tjesko0o& osjetio koliko voli& svoj avi9aj4 koliko je *!0oko &oje srce i &ojea*ovoljstvo ovisno. ti& krovovi&a i tornjevi&a4 &ostovi&a i !lica&a4 o sta0li&a4 vrtovi&a i š!&a&a2 =

 ponovno& !0!enj!6 0rii tr9ao sa& 0r8e sve *ok nisa& sti"ao *o tr"a p!9kih sve9anosti2#! sa& astao !"le*avši &jesto &ojih na*ra8ih sje:anja kako 0ei&eno op!stošeno le8i !

 potp!no& !ništenj!2 Stari kestenovi ! sjeni kojih s&o slavili svoje sve9anosti i 9ija s&o *e0lakao *je9aci !troje i !9etve(ro je*va &o"li o0"rliti4 le8ali s! polo&ljeni4 rasp!kn!(ti4 iš9!pani skorijenje& i prevaljeni tako *a s! kao k!:a velike r!pe japile ! e&lji2 Niti je*an više nijestajao na svo&e &jest!4 0ilo je to jeovito 0ojište4 a pa*oše i lipe i javori4 sta0lo *o sta0la2<rostrani tr" 0io je "rona hrpa "ranja4 rascijepljenih *e0la4 korijenja i "ro&a*a e&lje4 jakasta0la još s! stajala ! tl!4 ali 0e krošnje4 okrhn!ta i istr"ana s tis!:! 0ijelih4 "olih krhotina2

 Nije 0ilo &o"!:e pro*!8iti4 tr" i !lica 0ili s! akr9eni "o&ila&a na0acanih sta0ala i otpa*akao* *rve:a4 a ta&o "*je sa& o* najranije" *jetinjstva ponavao sa&o *!0ok sveti hla* i visoke

hra&ove sta0ala4 sa*a je na* ti& !ništenje& japilo prano ne0o2

Page 26: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 26/71

/ilo &ije kao *a sa& i sa& istr"n!t sa svi& skroviti& korijenje& i isplj!n!t na ne!&oljivo jarko *nevno svjetlo2 Dani&a sa& !okolo t!&arao ne nalae:i više ni š!&ski p!t ni prisn!sjen! orahova sta0la i nije*an hrast i *je9a9ko"a *o0a veranja4 posv!*a !okolo "ra*a sa&or!ševine4 r!pe4 slo&ljeni š!&oviti o0ronci pokošeni6

 pop!t trave4 tr!pla sta0ala s o"oljeni& korijenje& jecaj!:i okren!ta k s!nc!2 I&e! &ene i&oje"a *jetinjstva japio je ponor i &oj avi9aj više nije 0io onaj stari2 Nap!stila &e lj!pkosti l!*ost &in!lih "o*ina i !0ro sa& otišao i "ra*a *a 0ih postao &!škarac i na!9io se nositisa 8ivoto& 9ije s! &e prve sjene tih *ana okrn!le26F6>2-Knji8evna ve9er CVY*a sa& oko po*neva sti"ao ! "ra*i: !er(0!r"4 na kolo*vor! &e *o9ekao neki &!škaracširokih sivih alisaka2 +Zove& se Schievel0ein+4 rekao je4 +ja sa& pre*sje*nik *r!štva2++Dra"o &i je+4 rekao sa&4 +*ivno je *a ov*je ! &aleno&e !er0!r"! postoji *r!štvo kojeor"aniira knji8evne ve9eri2+

+Ha4 &i si ov*je štošta pri!šti&o4+ potvr*io je "ospo*in Schievel0ein2+= listopa*!4 pri&jerice4 koncert4 a a pokla*e ov*je 0!*e l!*o2 ( A vi :ete nas4 *akle4 ve9erasa0aviti pre*avanji&aQ++Da4 pro9itat :! nekoliko svojih stvari4 kra:a prona *jela i pjes&!4 nate2++Da4 vrlo lijepo2 Vrlo lijepo2 Ho:e&o li !eti ko9ij!Q++Kako "o* vi s&atrate2 Ov*je sa& posve stranB &o8*a &i &o8ete pokaati hotel ! koje&&o"! o*sjesti2+<re*sje*nik *r!štva sa*a je pro&otrio kov9e" koji je nosa9 *onio a &no&2 Zati& &! je

 po"le* ispitiva9ki kliio preko &o"a lica4 kap!ta4 cipela4 r!k!4 s&ireno>i 4pniXa9ki po"le* kakvi& pri&jerice 9ovjek pro&atra p!tnika s koji& tre0a je*n! no: *ijelitik!pe2 Nje"ovo i 66666 X2 6666 c 66 p ra vo &i j e po9elo 0ivati napa*no i ne!"o(2Ini k i*66 secrta&a nje"ova lica ponovno proširi *ol! nhoinost i lj!0anost2+I lo:cte li ko* &ene stanovatiQ+ !pita nas&iješeno +#a&o :e va& 0iti je*nako *o0ro kao !"ostionici i !šte*jet :ete hotelske troškove2+<o9eo &e je ani&atiB nje"ov pokroviteljski ira lica i i&!:no *ostojanstvo 0ili s! s&iješni i*ra"i4 a ia po&alo 0ahate naravi 9inilo se *a se skriva &no"o *o0ro:!*nosti2 <rihvatio sa&

 poivB sjeli s&o ! otvoren! ko9ij! i sa*a sa& jasno &o"ao vi*jeti pore* ko"a sje*i& jer na!lica&a !er0!r"a "otovo nije 0ilo 9ovjeka koji &o"a pokrovitelja nije o*ano po*ravio2

 Neprestano sa& &orao *r8ati r!k! na šešir! i stekao sa& pre*o*80! o to&e kako se osje:aj!kne8evi ka*a prolae:i kro svoj naro* &oraj! sal!tirati2

Da 0ih apo9eo ra"ovor !pitao sa&7 +Koliko &jesta i&a ! *vorani ! kojoj :! "ovoritiQ+Schievel0ein &e "otovo prijekorno po"le*a7 +#o *oista ne na&4 *ra"i "ospo*ineB s ti&stvari&a ne&a& nikakve vee2++Mislio sa& jer ste ipak pre*sje*nik222++DakakoB ali4 nate4 to je sa&o po9asna sl!80a2 Sve poslove vo*i naš tajnik2++#o je vjerojatno "ospo*in iese0recht s koji& sa& se *opisivaoQ+@+Da4 to je on2 Sa*a o0ratite poornost4 nailai&o na spo&enik ratnici&a4 a ta&o lijevo je nova"ra*a pošte2 Z"o*no4 ar neQ++I"le*a *a ov*je ! kraj! ne&ate vlastita ka&ena+4 rekao sa&4 +jer sve "ra*ite o* opekeQ+ospo*in Schievel0ein po"le*ao &e ! 9!*!4 ati& je prasn!o ! s&ijeh i sna8no &e pljesn!o

 po koljen!2 +Ali4 9ovje9e4 pa !pravo je to naš ka&en Zar nika*a niste 9!li a [!er0!ršk!opek!Q #a ona je slavna2 O* nje svi ov*je 8ivi&o2+

Page 27: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 27/71

= &e!vre&en! s&o sti"li pre* nje"ov! k!:!2 /ila je naj&anje je*nako lijepa kao i "ra*a pošte2 Iašli s&o4 a ina* nas se otvorio proor i i nje"a je 8enski "las *ovikn!o7 +No4 jesi liipak *oveo "ospo*inaQ <a4 lijepo2 Sa&o *oi4 o*&ah :e&o o0je*ovati2+

=0ro poto& *a&a se pojavila na k!:ni& vrati&a7 0ilo je to a*ovoljno 0!c&asto stvorenje

 p!no ja&ica na lic! i s &aleni& *je9ji& *e0elj!škasti& prsti&a2 Ako je 9ovjek pre&a"ospo*in! Sehievel0ein!još i &o"ao i&ati ne*o!&ica4 ta je 8ena raspršila svak! s!&nj!4 je*ino 9i&e je ra9ila 0ila je naj!"o*nija 0e(alenost2 Ra*osno sa& pri&io njein! topl!4 p!našn! r!k!2<ro&otrila &e kao nek! &itsk! 8ivotinj!4 a ati& napola s&ij!:i se re9e7 +Vi ste4 *akle4"ospo*in Hesse <a4 lijepo4 lijepo2 Ali vi *a nosite nao9ale++Malo sa& kratkovi*an4 &ilostiva "ospoo2+inilo joj se *a s! joj !sprkos to&! nao9ale s&iješne4 što ja nisa& sasvi& ra!&io2 No4 ina9e&i seGtlottin:ictt veo&a svi*jela2 /ilo je to soli*no "raanstvoB Hi :e &ti"!rno 0ili ivrsno jelo2

 Najprije &i &e o*veli ! salon ! koje& je i&e! lalno"it t&iH=n2i pok!:stva stajala!sa&ljena pal&a2 ;ijelo lo !re*e i ih 0ilo je 0esprijekorno ! ono& loše& "rti*itnko& stil!naših o9eva i starijih sestara kakav se j!l rijetko nala i ! takvoj 9isto:i2 Oko &i kao o9aranoapne a 0ljeStav pre*&et ! koje& !0ro preponali stolic! o* vrha *o *na o0ojen! latno&

 0ronco&2+=vijek ste tako o0iljniQ+ !pita &e *a&a nakon &litave stanke2+.4 ne+4 !vikne& hitro4 +ali oprostite7 ašto ste apravo ov! stolic! *ali polatitiQ++Niste to još nika*a vi*jeliQ #o je je*no vrije&e 0ilo veo&a ! &o*i4 naravno sa&o kao!krasni na&ještaj4 ne a sje*enje2 Meni je to jako "o*no2+ospo*in Schievel0ein se nakašlje7 += svako& sl!9aj! "o*nije o* s!l!*o"a &o*erno"

 pok!:stva koje &ora&o "le*ati ko* &la*ih 0ra9nih parova2 ( Ali ar još ne &o8e&o jestiQ+Do&a:ica se !stala i !pravo je sti"la *jevojka *a nas poove na o0je*2 <on!*io sa&&ilostivoj r!k! i polako s&o o*šetali kro sli9no raskošn! o*aj! ! 0la"ovaonic! i !s!sret&alo&e raj! &ira4 tišine i slasnih jela koja se ne osje:a& sposo0ni& opisati2=0ro sa& vi*io *a ov*je nije o0i9aj ! o0je* se a&arati ra"ovoro&4 pa je &oj strah o*&o"!:ih knji8evnih ra"ovora *o8ivio !"o*no rao9aranje2 Neahvalno je o* &ene4 alinera*o *op!šta& *o&a:ini&a *a &i*o0ro jelo pokvare pitanji&a jesa& li ve: pro9itao +Cor(na =hla+ i je li &i #olstoj ljepši o*an"ho%era2 Ov*je je vla*ala si"!rnost i &ir2 Celi s&o te&eljito i *o0ro4 veo&a *o0ro4 &ora&

 pohvaliti i vino4 a vo*e:i a stolo& vrlo konkretne ra"ovore o sorta&a vina4 o pera*i i j!ha&a4 vrije&e je 0la8eno proteklo2 /ilo je *ivno i sa&o je je*no& *ošlo *o preki*a2 =pitali

s! &e a &išljenje o na*jev! &la*e "!ske koj! s&o !pravo jeli4 pa sa& otprilike rekao7 to s! po*r!9ja nanja s koji&a se &i pisci naj9eš:e pre&alo s!sre:e&o2#a*a "ospoa Schievel0ein sp!sti svoj! vilic! i ! &ene se a"le*a svoji& veliki& a9!eni&*je9ji& o9i&a7+Da4 a i vi ste pisacQ++Naravno+4 rekoh je*nako a9!en2 +#o &i je ani&anje2 A što ste vi &isliliQ++Oh4 &islila sa& *a vi !vijek tako naokolo p!t!jete i *r8ite pre*avanja2 /io je je*no& ov*jeneki (E&il4 kako se ono vaoQ Znaš li ti4 onaj koji je ivo*io 0avarske p!9ke pjes&e2++Ah4 onaj s posko9ica&a222+ No ni on se nije &o"ao sjetiti i&ena2 On &e takoer a9!eno

 po"le*a4 *onekle s nešto više poštovanja4 a ati& se pri0ere4 isp!ni svoj! *r!štven! *!8nost iopreno !pita7 +A4 što vi apravo pišeteQ Vjerojatno a kaališteQ+

 Ne4 rekao sa&4 to još nika*a nisa& pok!šao2 #ek tako4 pjes&e4 novele i sli9ne stvari2+#ako4 *akle+4 !*ahne on s olakšanje&2 A ona !pita7 +Nije li to strašno teškoQ+

Page 28: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 28/71

'Rekoh ne4 &o8e se to2 No "ospo*in je Schievel(0ein još !vijek "ajio s!&nj!2+Ali4 8arne+4 apo9eo je još je*no& oklijevaj!:i4 +vi ne pišete 0aš cijele knji"eQ++Naprotiv+4 &orao sa& prinati4 +napisao sa& ve: i cijele knji"e2+ Na* ti& se silno a&islio2

 Neko je vrije&e ! tišini nastavio jesti4 ati& po*i"ne 9aš! i s po&alo !siljeno& veseloš:!!vikne7 +<a4 na*ravlje+<re* kraj o0je*a o0oje s! postali vi*no tiši i tro&iji4 nekoliko s! p!ta *!0oko i o0iljno!*ahn!li4 a "ospo*in je Schievel0ein preko prsl!ka 0io sklopio r!ke i htio aspati ka*a "a8ena !poori7 +<rvo :e&o još popiti crn! kav!2+ No i njoj s! se o9i ve: 0ile posve sti(sn!le2Kava je posl!8ena sa straneB sje*ili s&o ! plavi& tapecirani& naslonja9i&a i&e!&no"o0rojnih o0iteljskih %oto"ra%ija koje s! nas tiho pro&atrale2 Nika*a nisa& vi*io !reenjekoje je tako savršeno pristajalo naravi stanara i savršeno j! o*ra8avalo2 Nasre* so0e stajala jeo"ro&na krletka a ptice4 a ! njoj je nepo&i9no sje*ila velika papi"a2+Zna li "ovoritiQ+ !pitao sa&2ospoa Schievel0ein s!spre"ne ijevanje i ki(&ne "lavo&2 +Mo8*a :ete "a !skoro 9!ti2

<oslije o0je*a je !vijek naj8ivahniji2+/ilo 0i &e ani&alo sanati kako je ina9e i"le*ao jer još nika*a nisa& vi*io &anje 8ivahn!8ivotinj!2 Vjee je 0io sp!stio na pola oka i i"le*ao je kao o* porc!lana2)

 No4 nakon neko" vre&ena4 ka*a je *o&a:in a(*rije&ao4 a i *a&a a&išljeno kli&ala !naslonja9!4 oka&enjena ptica *oista otvori klj!n i ijevaj!:i& intonacijo&4 rav!9eni& ikrajnje 9ovjekoliki& "laso& i"ovori rije9i koje je nala7 +O /o8e o0o8e o0o8e o0o8e222+ospoa Schivel0ein prestrašeno se preneB po&islila je *a je to 0io njein &!84 a ja sa&iskoristio tren!tak *a joj priop:i& kako 0ih se sa*a ra*o &alo pov!kao ! svoj! so0!2+Mo8*a 0iste &i *ali nešto a 9itanje+4 *o*ao sa&2Otr9ala je i vratila se s novina&a2 Noja sa& se ahvalio i rekao7 +I&ate li ikakv! knji"!Q /ilošto2+#a*a se ona4 !*ahn!vši4 sa &no& popne st!0a&a *o "ostinske so0e4 poka8e &i &oj! so0! iati& s naporo& otvori or&ari: ! ho*nik!2 +Ivolite4 posl!8ite se ov*je+4 re9e i pov!9e se2Mislio sa& *a je rije9 o neko& liker!4 no pre*a &no& je stajala k!:na knji8nica4 &ali re*

 prašnjavih knji"a2 <o8!*no sa& pose"n!o jer se ! ovakvi& k!:a&a naj! na:i nesl!:ena 0la"a2 No t! s! 0ile sa&o *vije pjes&arice4 tri stara sveska +Kopno& i &ore&+4 katalo"Svjetske ilo80e ! /r!$elles! i "o*ine neke i *8epni %ranc!ski konveracijski leksikon2=pravo *ok sa& se nakon kratka popo*nevna o*&ora prao4 a9! se k!canje i sl!8avka ! so0!!ve*e neko" "ospo*ina2 /io je to tajnik Dr!štva koji je htioF

sa &no& ra"ovarati2 <o8alio se *aje pretpro*aja vrlo loša4 ne:e 0iti *ostatna ni a pokri:enaj&a *vorane2 I ne 0ih li 0io a*ovoljan i &anji& honoraro&2 No nije htio ni 9!ti ka*a sa& pre*lo8io *a pre*avanje ra*ije otka8e&o2 Sa&o je a0rin!to !*ahn!o4 a on*a !pitao7 +Da se po0rine& a &alo *ekoracijeQ++DekoracijaQ Ne4 nije potre0no2++/ile 0i ta&o *vije astave+4 ponino je va0io2 Napokon je otišao i &oje se raspolo8enjeinova po9elo popravljati ka*a sa& sa svoji& sa*a opet ra0!eni& *o&a:ini&a sje*io !9aj2 = to je posl!8eno pecivo s &aslace&4 r!& i 0iljni liker2

 Nave9er s&o sve troje otišli ! +Zlatno si*ro+2 <!0lika je ! sk!pina&a pritjecala4 pa sa& 0ioa9!enB no lj!*i s! svi nestali ia *vokrilnih vrata neke *vorane ! prie&lj!4 *ok s&o se &i

 popeli na *r!"i kat na koje& je 0ilo &no"o tiše2

+Pto se *olje *o"aaQ+ !pitao sa& tajnika2+Ah4 a0avna "la0a2 #o je svake s!0ote2+

Page 29: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 29/71

<rije ne"o s! &e Schievel0einovi nap!stili *a 0i otišli ! *voran!4 *o0ra &e 8ena ! inena*noj pli&i osje:aja "ra0i a r!k!4 o*!ševljeno j! stisne i tiho re9e7 +Ah4 tako se strašno ra*!je&ovoj ve9eri2++A aštoQ+ &o"ao sa& sa&o to re:i jer sa& se sasvi& *r!k9ije osje:ao2+<a+4 !vikn! ona sr*a9no4 +ne&a ipak ništa ljepše ne"o ka* se 9ovjek ponovno &o8e *o0ro

nas&ijati+).Rekavši to4 on*a o*j!ri vesela kao *ijete ! j!tro svo"a roen*ana2Mo8e t! još svašta 0iti2Sj!ri& se *o tajnika2 +Kako lj!*i apravo a&išljaj! ovo pre*avanjeQ+ !vikne& ! 8!r0i2+ini &i se *a o9ek!j! nešto sasvi& rali9ito o* knji8evne ve9eri2+Ha4 pro&!ca potiho4 to on ne &o8e nati2 <retpostavlja se *a :! pri9ati nešto veselo4 &o8*a i

 pjevati4 ostalo je &oja 0ri"a ( i op:enito4 s o0iro& na ovako sla0 posjet222<otjerao sa& "a van i ! potišten! raspolo8enj! sa& 9ekao ! hla*noj so0ici *ok tajnik ponovnonije *ošao po &ene i o*veo &e ! *voran!2 = njoj je 0ilo *va*esetak re*ova stolica o* kojih s!*va ili tri 0ila a!eta2 Ia &alo"a po*ija 0ila je na i* pri0ijena astava Dr!štva2 /ilo je

"rono2 Ali sa*a sa& ve: stajao t!4 astava se šep!rila4 plinsko svjetlo 0ljeskalo je ! &ojoj 0oci vo*e4 nekoliko je lj!*i sje*ilo i 9ekalo4 sasvi& naprije* "ospo*in i "ospoa Schievel0ein2 Nije 0ilo po&o:iB &orao sa& po9eti2#ako sa& napokon pro9itao je*n! pjes&!2 Svi s! napeto sl!šali ( ali ka*a sa& sretno sti"ao *o*r!"o"a stiha4 naje*no& se ispo* naših no"! prolo&i vesela "la0a 0!0njeva i 9inela2 /iosa& tako 0ijesan *a sa& prevrn!o 9aš! s vo*o&2 Lj!*i s! se o* srca nas&ijali toj šali2<ošto sa& 0io pro9itao tri pjes&e4 po"le*a& pre&a *vorani2 le*ao &e ni nacerenih4aprepaštenih4)6rao9aranih4 0ijesnih lica4 otprilike šest lj!*i 0!njeno se !stalo i nap!stilo t! ne!"o*n!

 prire*0!2 I ja 0ih najra*ije s nji&a 0io otišao2 No sa&o sa& napravio stank! i ati&4 pok!šavaj!:i na*"lasati "la0!4 rekao *a &i se 9ini kako je na8alost posrije*i nespora!& jer ja nisa& nikakav h!&oristi9ni recitator ne"o knji8evnik4 neka vrsta 9!*aka i pjesnika koji i&sa*a4 0!*!:i *a s!4 eto4 ve: t!4 8eli pro9itati je*n! novel!2#a*a se još nekoliko lj!*i !stane i nap!sti *voran!2

 No oni koji s! ostali4 sa*a s! se i osvijetljenih re*ova pri&akn!li 0li8e po*ij!B 0ilo je t! još!vijek otprilike *va t!ceta lj!*i4 a ja sa& nastavio 9itati i o0avljati svoj! *!8nost4 sa&o štosa& sve *o0rano skratio4 tako *a s&o nakon pola sata 0ili "otovi i &o"li i:i2 ospo*aSchievel0ein *e0eli& je r!9ica&a po9ela 0jeso&!9no pljeskati4 ali tako !sa&ljeno to nije*o0ro v!9alo4 pa je pocrvenjevši prestala2<rva knji8evna ve9er !er0!r"a 0ila je "otova2 S tajniko& sa& i&ao još kra:i o0iljan

ra"ovorB o9i s! &! se as!ile2 /acio sa& po"le* ! pran! *voran! ! kojoj se !sa&ljenosvjetl!cala latna 0oja astave4 ati& sa& sa svoji& *o&a:ini&a pošao k!:i2 /ili s! tako tihi isve9ani kao poslije neko" sprovo*a i naje*no&4 *ok s&o plaho i š!tljivo ho*ali je*ni !*r!"e4 &orao sa& prasn!ti ii s&ijeh4 a nakon nekoliko tren!taka pri*r!8ila &i se i "ospo*aSchievel0ein2 Ko* k!:e je ve: 9ekala pa8ljivo o*a0rana ak!ska i nakon je*no"a sata)-

 0ili s&o nas troje ! naj0olje& raspolo8enj!2 Da&a &i je 9ak rekla *a s! &i pjes&e *ra8esne ia&olila &e *a joj je*n! prepiše&2#o4 *o*!še4 nisa& !9inio4 ali sa& se prije polaska na po9inak o*š!ljao ! s!sje*n! so0!4 !paliosvjetlo i stao ispre* velike krletke2 elio sa& još je*no& vi*jeti star! papi"! 9iji "las iintonacija kao *a s! si&pati9no ira8avali t! cijel! *ra"! "raansk! k!:!2 Ako ne"*je !n!tra

i&a ne9e"a4 pokaat :e seB proroci i&aj! viije4 pjesnici piš! stihove4 a ova je k!:a postalav!k i iskaivala se ! ov! te ptice kojoj je /o" po*ario "las *a &o8e hvaliti stvaranje2

Page 30: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 30/71

Ka*a je svjetlo 0ljesn!lo4 ptica se preplašila i pospanih &e o9ij! !ko9eno i staklasto po"le*ala2 Zati& se snašla4 neirecivo pospano& kretnjo& raširila krila i &itski lj!*ski&"laso& ijevn!la7 +O /o8e o0o8e o0o8eo0o8e222+6F6>2)>

<otraje li rat još *vije "o*ineCoš o* svoje &la*osti o0i9avao sa& s vre&ena na vrije&e iš9en!ti i ra*i osvje8enja !ton!ti !neke *r!"e svjetove4 ta*a 0i &e tra8ili i nakon neko" vre&ena pro"lasili nestali&4 a ka*a 0ihse napokon vratio4 !vijek &ije 0ilo a*ovoljstvo sl!šati s!*ove takovane nanosti o &eni i&o&e +o*s!stv!+ ( ili &oji& po&ra9enji&a2 Dok nisa& ra*io ništa *r!"o osi& ono"a što je&ojoj naravi 0ilo posve ra!&ljivo i što :e prije ili poslije ve:ina lj!*i &o:i 9initi4 ti s! &eneo0i9ni lj!*i s&atrali svojevrsni& %eno&eno&4 a je*ne sa& 0io opsje*n!t4 a *r!"eo0*aren 9!*esni& sna"a&a2=kratko4 opet sa& privre&eno 0io nestao2 Nakon *vije ili tri ratne "o*ine sa*ašnjost je a &ene&alo i"!0ila *ra84 pa sa& se sklonio *a 0ih neko vrije&e *isao *r!k9iji rak2 =o0i9ajeni&

 p!te& nap!stio sa& ravnic! ! kojoj 8ivi&o i kao "ost 0oravio na neki& *r!"i& raina&a2 /io

sa& neko vrije&e ! *aleki& prošlosti&a4 nea*ovoljno j!rcao kro naro*e i vre&ena4 "le*aona Ze&lji !o0i9ajena raspe:a4 s!ko0e4 napretke i po0oljšanja i ati& se na neko vrije&e

 pov!kao ! sve&ir2)GKa*a sa& se ponovno vratio 0ila je 6F-.2 "o*ina i na n !Tc rao9aranje posv!*a s! još !vijekono& isto& 0ctiiiMinin ivr*o"lavoš:! svi naro*i 0ili ara:eni2 Neke s! i& =( 0ile

 po&akn!te4 neka o*a0rana po*r!9ja sta(rijili X i si h k!lt!ra 0ri8ljivo s! 0ila raorena4 no sve !sven! i i vana se na Ze&lji nije &no"o pro&ijenilo2Velik je 0io posti"n!ti napre*ak ! je*nakosti na Ze&lji2 /are& je ! E!ropi ! svi& e&lja&a4kako sa& !o4 0ilo isto4 9ak se i ralika i&e! onih koji rat!j! i onih ne!tralnih 0ila "otovo

 posve potrla2 Otkako se na civilno stanovništvo &ehani9ki p!calo i ra9nih 0alona koji s! plove9i na visina&a o* 6G... *o -.... &etara isp!štali projektile4 ota*a s! "ranice *r8ava4 pre&*a i *alje stro"o na*irane4 postale poprili9no il!orne2 Raspršenost to"a neprecino" 0o&0ar*iranja i raka 0ila je tako velika *a s! pošiljatelji takvih 0alona 0ili veo&aa*ovoljni ka*a ne 0i po"o*ili vlastito po*r!9je i nis! više &arili a to koliko je njihovih

 0o&0a palo na ne!tralne e&lje ili na posljetk! i na po*r!9je njihovih savenika2#o je apravo 0io je*ini napre*ak koje je ratni(štvo sa&o !9iniloB ! nje&! se napokon *onekle

 jasno iskaao s&isao rata2 Svijet je !pravo 0io po*ijeljen na *vije strane koje2s! se&e!so0no pok!šavale !ništiti jer s! o0je 8eljele isto4 nai&e oslo0oenje potla9enih4 !ki*anjenasilja i !spostav! trajno"a &ira2 <osv!*a s! se silno protivili &ir! koji ne 0i &o"ao vje9notrajati (ako se nije &o"ao posti:i vje9ni &ir4 o*l!9no s! *avali pre*nost vje9no&e rat!4 a

 0e0ri8nost kojo& s! 0aloni)'sa streljivo& i !8asnih visina sipali svoj 0la"oslov na prave*ne i neprave*ne savršeno je 0ila! skla*! sa s&islo& to"a rata2 On je ina9e ipak 0io nastavljen stari& na9ino& sa na9ajni&4ali ne*ostatni& sre*stvi&a2 Skro&na *o&išljatost vojnika i tehni9ara s&islila je još nekolikosre*stava a !ništavanje ( no onaj %antast koji je i!&io &ehani9ki 0alon a 0o&0ar*iranje

 0io je poslje*nji i svoje vrsteB jer ota*a s! lj!*i *!ha4 %antasti4 pjesnici i sanjari sve više i više"!0ili interes a rat2 On je4 kako rekos&o4 0io prep!šten vojnici&a i tehni9ari&a4 pa je sporonapre*ovao2 =8asno& !strajnoš:! posv!*a s! vojske stajale i le8ale je*na nas!prot *r!"oj i

 pre&*a je ne*ostatak opre&e o*avno 0io *oveo *o to"a *a s! se vojni9ka o*likovanjasastojala još sa&o o* papira4 hra0rost se ni"*je nije 0itno s&anjila2

Page 31: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 31/71

Svoj sa& stan atekao *jelo&ice rar!šen avionski& 0o&0a&a4 no ! nje&! se ipak još &o"lo prespavati2 Me!ti&4 0ilo je hla*no i ne!*o0no4 r!ševine na po*! i vla8na plijesan nai*ovi&a nis! &i se svi*jeli4 pa sa& !0ro otišao prošetati2Kren!o sa& neki& "ra*ski& !lica&a koje s! se otprije jako pro&ijenile2 <rije sve"a nije više

 0ilo tr"ovina2 =lice s! 0ile 0e8ivotne2 Nisa& *!"o šetao ka*a &i prie neki 9ovjek s li&eni&

 0roje& na šešir! i !pita što t! ra*i&2 O*"ovorih &! *a še:e&2 A on7 +I&ate li *ovol!Q+ Nisa& "a ra!&io4 porje9kali s&o se i on &i apovije*i *a poe& a nji& ! naj0li8i !re*2Sti"li s&o ! nek! !lic! "*je s! na svi& k!:a&a visjele 0ijele plo9e na koji&a sa& 0rojka&a islovi&a 9itao naive !re*a2)+Neaposleni civili+ pisalo je na je*noj plo9i4 a ! to 0roj -@) /2 #a&o s&o !šli2 /ile s! to!o0i9ajene !re*ske prostorije4 9ekaonice i ho*nici ! koji&a je &irisalo na papir4 vla8n!o*je:! i !re*ski rak2 <oslije nekoliko pitanja otpravljen sa& ! so0! - * i ta&o sasl!šan2<re*a &no& je stajao sl!80enik i pro&atrao &e2 +Zar ne &o8ete stajati ! stav! poorQ+ !pitao&e stro"o2 Rekao sa&7 +Ne2+ On !pita7 +Zašto neQ+ +Nisa& to nika*a !9io+4 rekoh 0oja8ljivo2+=hi:eni ste4 *akle4 *ok ste šetali 0e *op!snice2 <rinajete liQ+

+Da+4 rekao sa&4 +to je to9no2 Nisa& nao2 Vi*ite4 *!8e vrije&e 0io sa& 0olestan222+On o*&ahn! r!ko&2 +/it :ete ka8njeni tako što :e va& tri *ana 0iti a0ranjeno ho*anje !cipela&a2 I!jte cipele+I!o sa& cipele2+ovje9e+ !vikn! sl!80enik aprepašteno2 +#a vi nosite ko8ne cipele Otk!*a va& oneQ Zar ste posve pol!*jeliQ++Ca *!ševno &o8*a nisa& sasvi& nor&alan4 ja to ne &o"! sa& to9no procijeniti2 ;ipele sa&neko: k!pio2++Da4 ar ne nate *aje nošenje ko8e ! 0ilo koje& o0lik! civilni& oso0a&a stro"o a0ranjenoQ( Vaše cipele ostaj! ov*je4 aplijenit :e&o ih2 =ostalo&4 poka8ite još je*no& svoje*ok!&ente+/o8e *ra"i4 nisa& ih i&ao2))+#o &i se !natra" "o*in! *ana nije*no& nije *o"o*ilo+ astenjao je sl!80enik i povaostra8ara2 +O*ve*ite ovo" 9ovjeka ! !re* 0roj 6F@4 so0a )+/osih no"! tjerali s! &e kro nekoliko !lica4 a on*a s&o ponovno !šli ! nek! !re*sk!"ra*!4 prolaili ho*nici&a4 !*isali &iris papira i 0enaa4 ati& s! &e "!rn!li ! so0! "*je&e je sasl!šao neki *r!"i sl!80enik2 #aj je nosio vojni9k! o*or!2+Vi ste 0e *ok!&enata ate9eni na !lici2 <latit :ete *vije tis!:e "!l*ena kane2 O*&ah :!napisati prinanic!2++Oprostite+4 rekao sa& kole0ljivo4 +ne&a& toliko ko* se0e2 Ne &o8ete li &e !&jesto to"a na

neko vrije&e atvoritiQ+On se slatko nas&ije2+ZatvoritiQ ovje9e *ra"i4 kako si vi to a&išljateQ Mislite li *a i&a&o volje još vas i hranitiQ( Ne4 *ra"i &oj4 ne &o8ete li platiti t! sitnic!4 ne:ete ostati pošteeni najstro8e kane2 Mora&vas os!*iti na privre&eno o*!i&anje 8ivotno"a *op!štenja2 Moli& vas4 *ajte &i svoj!iskanic! 8ivotno"a *op!štenja+

 Nisa& j! i&ao2Sl!80enik je sa*a sasvi& anije&io2 <ovao je *vojic! kole"a4 s nji&a se *!"o *ošaptavao4više p!ta pre&a &eni pokaivao i svi s! &e "le*ali sa straho& i *!0oki& 9!enje&2 Zati&&e je4 *ok se &oj sl!9aj ne raspravi4 poslao ! pritvor2#a&o je !okolo sje*ilo ili stajalo više oso0a4 ispre* vrata je stajala vojna stra8a2 =palo &i je !

o9i *a)F

Page 32: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 32/71

sa&4 ane&ari&o li ne*ostatak cipela4 0io o*svihk!*i(k!&o na i 0olji o*jeven2 S o*reeni&strahopoštovanje& p!stili s! ine *a sje*ne& i o*&ah se neki niski plahi \ovek pro"!rao *o&ene4 opreno se sa"n!o *o &o"a !h2i i šapn!o &i7 +!jte4 i&a& a vas %antasti9n! pon!*!2I&a& ko* k!:e še:ern! rep! ;ijel!4 0esprijekorn! še:ern! rep!2 #e8i "otovo tri kilo"ra&a2Mo8ete j! i&ati2 Koliko n!*iteQ+

Savio je svoje !ho *o &ojih !sta4 a ja sa& pro(šaptao7 +Dajte &i svoj! pon!*! Koliko 0istehtjeliQ+On &i tiho šapn! ! !ho7 +Reci&o sto petnaest "!l*ena+Ca o*&ahne& "lavo& i !tone& ! ra&išljanje2Shvatio sa& *a sa& *!"o 0io o*s!tan2 /ilo je teško ponovno se privikn!ti2 /io 0ih &no"o*ao a par cipela ili 9arapa jer s! &e 0osa stopala4 koji&a sa& &orao ho*ati &okri& !lica&a4!8asno e0la2 No ! so0i nije 0ilo niko"a tko nije 0io 0os2<oslije nekoliko sati *ošli s! po &ene2 O*veli s! &e ! !re* 0r2 -)G4 so0! 6F %2 Stra8ar je ovaj

 p!t ostao !a &eB stao je i&e! &ene i sl!80enika2 inilo &i se *a je to vrlo visoko ran"iransl!80enik2+Doveli ste se ! vrlo ne!"o*an polo8aj+4 po9eo je2 +Vi 0oravite ! ovo&e "ra*! i ne&ate

iskanic! 8ivotno"a *op!štenja2 Vjerojatno va& je ponato *a s! a to pre*viene najstro8ekane2+La"ano sa& se naklonio2+Dop!stite+4 rekao sa&4 +i&a& je*n! je*in! &ol0!2 Savršeno &i je jasno *a nisa& *orastaoovojF.sit!aciji i *a :e &oj polo8aj asi"!rno 0iti sve te8i2 ( Ne 0i li 0ilo &o"!:e *a &e os!*ite nas&rtQ /io 0ih va& na to&e veo&a ahvalan+Visoki &e sl!80enik 0la"o po"le*ao ! o9i2+Shva:a&+4 re9e &i tiho2 +Ali tako 0i na posljetk! svatko &o"ao *o:i = svako& sl!9aj!&orali 0iste prije to"a iva*iti iskanic! a !&iranje2 I&ate li a to novacaQ Ona stoji 9etiristo"!l*ena2++Ne4 toliko ne&a&2 Ali *ao 0ih sve što i&a&2 Ca silno 8eli& !&rijeti2+On se 9!*no nas&iješi2+#o va& vjer!je&4 ! to&e niste je*ini2 No !&rijeti !op:e nije tako je*nostavno2 Vi pripa*ate*r8avi4 9ovje9e *ra"i4 i o0veni ste ovoj *r8avi4 *!šo& i tijelo&2 #o 0i va& &oralo 0iti

 ponato2 =ostalo& ( !pravo vi*i& *a ste !pisani kao Sinclair4 E&il2 Ceste li vi &o8*a pisacSinclairQ++Dakako4 to sa& ja2++O4 jako &i je *ra"o2 Na*a& se *a :! va& &o:i 0iti na !sl!i2 Stra8ar!4 &o8ete !&e!vre&en! o*st!piti2+

Stra8ar je iašao4 a sl!80enik &i pr!8i r!k!2+Vaše sa& knji"e 9itao s veliki& ani&anje&+4 re9e on lj!0ano4 +i ra*o :! va& ! skla*! s&o"!:nosti&a 0iti na po&o:i2 ( No4 recite &i4 /o8e *ra"i4 kako ste se našli ! ovojnevjerojatnoj sit!acijiQ++<a4 ivjesno vrije&e 0io sa& o*s!tan2 Na neko vrije&e 0io sa& po0je"ao ! sve&ir4 &o"le s!ota*a pro:i *vije4 tri "o*ine i iskreno "ovore:i 0io sa& napolaF6

 pretpostavljao *a se rat ! &e!vre&en! svršio2 ( No recite4 &o8ete li &i na0aviti iskanic! a!&iranjeQ /io 0ih va& %antasti9no ahvalan2++Mo8*a :e 0iti ive*ivo2 No prije to"a &orate i&ati 8ivotno *op!štenje2 /e nje"a4 *akako4svaki 0i korak 0io 0ei"le*an2 Dat :! va& prepor!k! a !re* 6-4 ta&o :ete ! &oje

 ja&stvo *o0iti 0are& privre&en! 8ivotn! iskanic!2 No ona vrije*i sa&o *va *ana2+ltO4 to je više ne"o *ovoljno+

Page 33: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 33/71

+On*a *o0ro <oslije se4 &oli&4 vratite k &eni2+Stisn!o sa& &! r!k!2+Coš nešto+ rekao sa& tiho2 +S&ije& li va& postaviti još je*no pitanjeQ Mo8ete sa&oa&isliti koliko sa& loše !p!:en ! sva akt!alna 0ivanja2++Ivolite sa&o2+

+No4 *akle ( ponajprije 0i &e ani&alo kako je &o"!:e *a ! ovakvi& okolnosti&a 8ivot još!op:e opstoji2 Zar 9ovjek to &o8e i*r8atiQ++O *a2 Vi ste ! oso0ito tešk! polo8aj! kao civilna oso0a i to 0e *ok!&enata Ali još je vrlo&alo civilnih oso0a2 #ko nije vojnik4 sl!80enik je2 Ve: ti&e 8ivot a ve:in! postaje &no"o

 po*nošljivii4 &no"i s! 9ak vrlo sretni2 A na osk!*ic! s! se lj!*i post!pno navikn!li2 Ka*a jeono s kr!&piri&a post!pno prestalo i ka*a s! se lj!*i &orali navikn!ti na *rven! kaš! ( onase sa*a la"ano na&ae katrano& i tako postane vrlo !k!sna ( ta*a je svatko &islio *a se toviše ne &o8e po*nositi2 A sa*a to ipak %!nkcionira2 I tako je sa svi&e2+F-+Shva:a&+4 rekao sa&2 +Zapravo to više i ne a9!!je2 Sa&o je*no još posve ne shva:a&2Recite &i7 ašto apravo sa*a cijeli svijet !la8e te "ole&e naporeQ #e osk!*ice4 ti akoni4 te

tis!:e sl!80a i sl!80enika (što se ti&e apravo štiti i o*r8avaQ+ospo*in &e a9!eno po"le*a ! lice2+#o je pravo pitanje+ !vikne o*&ah!j!:i "lavo&2 +Vi nate *aje rat4 rat je ! cijelo&esvijet! I to je ono što &i o*r8ava&o4 ra*i 9e"a stvara&o akone4 ra*i 9e"a po*nosi&o 8rtve2#o je rat2 /e tih enor&nih napora i posti"n!:a ne 0i vojske ni tje*an *!8e &o"le stajati na

 0ojišt!2 Skapale 0i o* "la*i ( 0ilo 0i nei*r8ivo++Da+4 rekao sa& polako4 +to je stvarno &isao Dakle4 rat je *o0ro koje se o*r8ava takvi&8rtva&a Da4 ali ( *op!stite je*no neo0i9no pitanje ( ašto tako visoko cijenite ratQ Ce li onsve"a to"a vrije*anQ #a je li rat !op:e neko *o0roQ+Sl!80enik sa8alno sle"n! ra&eni&a2 Vi*io je *a "a ne shva:a&2+Dra"i "ospo*ine Sinclair+4 rekao je2 +Vi ste se veo&a ot!ili o* svijeta2 Ali &oli& vas4

 proite !lica&a4 ra"ovarajte s je*ni& je*ini& 9ovjeko&4 sa&o &alo napre"nite svoje &isli i!pitajte se7 Pto još i&a&oQ = 9e&! se sastoji naš 8ivotQ #a*a :ete o*&ah &orati re:i7 Rat je

 je*ino što još i&a&o Za*ovoljstvo i oso0na *o0it4 *r!štvena a&0icija4 pohlepa4 lj!0av4*!hovni ra* (sve to više ne postoji2 Rat je je*na je*ina stvar kojoj ahvalj!je&o *a na svijet!

 postoji još nešto pop!t re*a4 akona4 &isli4 *!ha2 ( Zar to ne &o8ete vi*jetiQ+F>Da4 s2i2l2 to !vi*io i veo&a sa& se ahvalio 22i& otišao i prepor!k! sl!80i 6- &eha(ni:ki t%t!n!M ii *ep2 Ni sa& j! na&jeravao!potrije0iti4 nije &i l\Mn ilo to"a *a "njavi& još 0ilo koj! o* tih il!0i I pi iTi( ne"o &e tko

&o"ao pri&ijetiti i povati na ra"ovor4 ! se0i sa& i"ovorio &ali vje*ani 0la"oslov4isklj!9io otk!caje svo"a srca4 p!stio *a &i tijelo iš9ene ! sjeni neko" "r&a i nastavio svoje prijašnje p!tovanje ne &isle:i više na povratak ! *o&ovin!26F62F@Dje9ja *!šaCKatttka*a nešto ra*i&o4 ilai&o i !lai&o4 što"o* 9ini&o i sve je lako4 neoptere:eno i takore:ineo0aveno4 &o"lo 0i nai"le* sve 0iti i *r!"a9ije2 A katka*a4 ! neke *r!"e sate4 ništa ne 0i&o"lo 0iti *r!k9ije4 ništa nije neo0aveno i lako4 a svaki naš *ah o*reenje sila&a i s!*0inski

 je te8ak2

Djela naše" 8ivota koja naiva&o *o0ri&a i o koji&a na& je lako pripovije*ati "otovo s! svao* one prve4 +lake+ vrste i lako ih a0oravlja&o2 Dr!"a *jela o koji&a na& je teško "ovoriti

Page 34: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 34/71

nika*a ne a0oravlja&o4 ona na& ! ivjesnoj &jeri pripa*aj! više ne"o *r!"a4 a njihove *!"esjene pa*aj! preko svih *ana naše"a 8ivota2= naš! o0iteljsk! k!:! koja je velika i svijetla stajala ! svijetloj !lici !lailo se kro visokavrata i 9ovjeka 0i o*&ah o0avila hla*no:a4 s!&rak i ka&eno vla8an rak2 P!tljivo "aje*o9ekivalo visoko4 &ra9no pre*vorje4 po* o* crvenih pješ9enja9kih plo9ica vo*io je4 la"ano

se !spinj!:i4 pre&a st!0išt! po9etak koje"a je stajao sasvi& o*ostra" *!0oko ! pol!&rak!2#is!:a&a p!ta !šao sa& kro ta visoka vrata i nika*a nisa&FGo0rj! no poornost na vrata i ho*nik4 plo9ice i st!0ište7 pa ipak4 to je !vijek 0io prijela ! neki*r!"i svijet4 ! +nas svijet2 <re*vorje je &irisalo na ka&en4 0ilo je ta&no i visoko4 o*ostra" jest!0ište i prohla*no"a &raka vo*ilo "ore pre&a svjetl! i ve*roj !"o*i2 No !vijek je t! prvo

 0ilo pre*vorje i o0iljni s!&rak7 nešto o9evo4 neka 9ast i &o:4 kana i ne9ista savjest2 #is!:!sa& p!ta prošao t!*a nas&ijan2 No katka*a 0i 9ovjek !šao i isto"a trena 0io "nje9en is&rvljen4 !plašen i 0ro je tra8io spasonosne st!0e2Ka*a &i je 0ilo je*anaest "o*ina4 je*no"a sa& se *ana vratio k!:i i škole4 je*no"a o* onih*ana ka*a s!*0ina vre0a ! k!tovi&a4 ka*a se lako nešto *o"o*i2 #ih *ana 9ini se *a se svaki

nere* i svaka s&etnja vlastite *!še rcali ! našoj okolini i *aj! na"r!je2 Nela"o*a i strah tištena& srce i &i tra8i&o i nalai&o njihove to0o8nje !roke ivan nas4 vi*i&o kako je svijetloše !reen i posv!*a nailai&o na otpore2Sli9no je 0ilo ono"a *ana2 O* rano"a j!tra tištao &e ( tko 0i nao otk!*Q &o8*a i snova&in!le no:i (osje:aj pop!t ne9iste savjesti pre&*a nisa& 0io !9inio ništa pose0no2 Lice &o"aoca !j!tro je i&alo napa:en i prijekoran i"le*4 &lijeko je a *or!9ko& 0ilo &lako ine!k!sno2 = školi nisa&4 *o*!še4 !pao ! nevolje4 ali sve je još je*no& i&alo ok!sne!tješnosti4 &rtvila i klon!losti i spajalo se ! onaj ve: ponat &i osje:aj ne&o:i i o9aja kojina& "ovori *aje vrije&e 0eskona9no i *a :e&o ! sve vijeke ostati &aleni i ne&o:ni i po*

 prisilo& ove "l!pe4 s&r*ljive škole4 "o*ina&a i "o*ina&a4 i *aje ovaj cijeli 8ivot 0es&islen io*vratan2F'Danas sa& se nalj!tio i na svo"a sa*ašnje" prijatelja2 O*ne*avno sa& se sprijateljio sOskaro& ,e0e(ro&4 sino& strojovoe4 ne naj!:i apravo što &e k nje&! priv!klo2 Ne*avnose 0io pohvalio kako &! otac ara!je se*a& &araka na *an4 a ja sa& onako o*oka !vratio*a &oj ara!je 9etrnaest2 injenica *a se ti&e *ao i&presionirati ništa ne pri"ovorivši 0ila je

 po9etak prijateljstva2 Nekoliko *ana poslije s ,e0ero& sa& sklopio save asnovavši s nji&aje*ni9k! šte*n! kašic! i koje s&o poslije tre0ali k!piti pištolj2 <ištolj je stajao ! ilo"!neko" 8eljeara4 &asivno or!8je s *vje&a plavi9asti& 9eli9ni& cijevi&a2 A ,e0er jeira9!nao *a &ora&o tek neko vrije&e &arljivo šte*jeti i &o:i :e&o "a k!piti2 #] novca se!vijek nae4 "ovorio je4 on vrlo 9esto *o0ije *eset &araka a ilaske ili pokoj! napojnic!4 a

ka*što se nae novac na !lici ili stvari s nov9ano& vrije*noš:! kao što s! potkove4 ko&a*iolova i ostalo što se &o8e *o0ro pro*ati2 Deset &araka o*&ah je i *ao ! naš! kašic! te &e!vjerio i cijeli naš plan pre*stavio &i kao &o"!: i i"le*an2Ka*a sa& ono"a po*neva st!pio ! ho*nik naše k!:e4 a ! po*r!&ski prohla*no&e rak!apahn!le &e &ra9ne opo&ene na tis!:! ne!"o*nih i &rskih stvari i svjetskih pore*aka4 &ojes! se &isli 0avile Oskaro& ,e0ero&2 Osje:ao sa& *a "a ne voli& pre&*a &i je nje"ovo*o0ro:!*no lice4 koje &e po*sje:alo na nek! pralj!4 0ilo si&pati9no2 Ono što &e k nje&!

 privla9ilo4 nije 0ila nje"ova oso0a ve: nešto *r!"o4 &o"ao 0ih re:i4 nje"ov stale8 ( 0ilo je tonešto što je *ijelio s "otovoF!vi& *ti 2i^ i&2i svo"a kova i po*rijetla7 neko *rsko !&iTO_# iXlh iiT4i4 neosjetljivost na

opasnost i poni8enje4 pnnost h oni& &ali& prakti9ni& stvari&a ! 8ivot!4 s novce&4 s*!:ani&a i ra*ionica&a4 ro0a&a i cijena&a4 h k!hinjo& i r!0lje& i sli9ni&2 #akvi *je9aci

Page 35: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 35/71

 pop!t ,e(0cia4 koji s! se *oi&ali *a ih !*arci ! školi ne 0ole i koji s! 0ili ! sro*stv! i prijateljstv! sa sl!"a&a4 ko9ijaši&a i tvorni9ki& ra*nica&a4 takvi s! *r!k9ije i si"!rnijestajali ! 8ivot! ne"o ja4 0ili s! takore:i o*rasliji4 nali s! koliko i& otac *nevno ara!je inali s! 0e s!&nje i još &no"ošto ! 9e&! sa& ja 0io neisk!san2 S&ijali s! se irai&a išala&a koje ja nisa& ra!&io2 Op:enito4 &o"li s! se s&ijati na na9in koji je &eni 0io

a0ranjen4 na prljav i sirov4 ali neosporno o*rastao i +&!ški+ na9in2 Nije po&a"alo ako si 0io pa&etniji o* njih i ! školi više nao2 Nije po&a"alo što si o* njih 0io 0olje o*jeven4 po9ešljani opran2 Naprotiv4 !pravo s! i& te ralike išle ! korist2 inilo &i se *a ! taj +svijet+4 kakav je

 pre*a &no& le0*io ! sla0ašnoj svjetlosti s!&raka i p!stolovine4 *je9aci pop!t ,e0era &o"!!:i 0e ikakvih poteško:a4 *ok je &eni taj +svijet+ 0io tako 9vrsto a(0ravljen i svaka o*nje"ovih vrata &orala s! se naporno osvajati 0eskrajni& o*rastanje&4 pohaanje& škole4ispiti&a i o*"oje&2 Naravno *a s! takvi *je9aci na !lici pronalaili potkove4 novac i ko&a*eolova4 pri&ali na*nice a na0avke4 ! *!:ani&a *o0ivali svakojake stvari na *ar i na svakina9in !spijevali ! 8ivot!2

 Nejasno sa& osje:ao *a &oje prijateljstvo pre&a ,e0er! i nje"ovoj kašici nije 0ilo ništa*r!"o *oli

F)silovita 9e8nja a oni& +svijeto&+2 Ništa ! ,e0era nisa& volio *oli nje"ove velike tajne 0o"koje je s o*rasli&a 0io 0liskiji ne"o ja i 8ivio ! svijet! 0e koprene4 o"oljelije& i "r!0lje&ne"o ja sa svoji& snovi&a i 8elja&a2 I !naprije* sa& osje:ao *a :e &e on rao9arati i *a &!ne:! !spjeti oteti tajn! i &a"i9ni klj!9 8ivota2=pravo je 0io o* &ene otišao i nao sa& *a i*e k!:i4 onako širok i !sporen4 a*ovoljnovi8*!kaj!:i4 nepo&!:en nikakvi& sl!tnja&a2 Ka*a 0i s!sretao sl!8avke i tvorni9ke ra*nike i"le*ao ih kako vo*e svoj a"onetni4 &o8*a 9!*esni4 &o8*a lo9ina9ki 8ivot4 nje&! to nije

 0ila a"onetka i strašna tajna4 niti opasnost4 ništa *ivlje i napeto4 ve: nešto sasvi& nor&alno4 ponato i *o&a:e kao ri0i vo*a2 #ako je to 0ilo2 A ja4 naprotiv4 ja 0ih !vijek stajao ne"*jeivan to"a4 sa& i nesi"!ran4 p!n sl!tnja4 ali 0e ivjesnosti2Op:enito4 8ivot je ono"a *ana ponovno i&ao ok!s 0lj!tavosti isp!njene na*o&4 *an je

 po*sje:ao na pone*jeljak pre&*a je 0ila s!0ota4 &irisao je na pone*jeljak4 trip!t *!8i i trip!t*osa*niji o* ostalih *ana2 <roklet i o*vratan 0io je 8ivot4 0io je la8an i "nj!san2 O*rasli s! se

 ponašali kao *aje svijet savršen i kao *a s! oni sa&i pol!0o"ovi4 a &i *je9aci ništa *oli ološ iiro*2 A !9itelji = se0i s&o osje:ali te8nj! i a&0icij!4 9inili s&o 9estite i strasne !lete pre&a*o0ro&!4 0ilo pre&a !9enj! "r9kih nepravilnih "la"ola ili pre&a !re*nosti naše o*je:e4

 posl!h! pre&a ro*itelji&a ili š!tljivo&4 j!na9ko& trpljenj! svih 0oli i poni8enja ( *a4 !vijek i!vijek inova !stajali s&o se4 sa 8aro& i po0o8no4FF*a 0is&o se posvetili /o"! i i*ealni&4 9isti&4 ple&eni(t &i p!to& kren!li !vis4 vje80ali

vrlin!4 š!tke po*nosili lo4 *r!"i&a po&a"ali ( ah4 i !vijek inova sve 0i ostalo na !let!4 pok!šaj! i kratko&e leptirov! let! =vijek inova *o"o*ilo 0i se nakon sa&o nekoliko *ana4 pa 9ak i sa&o nekoliko sati4 nešto što se nije s&jelo *o"o*iti4 nešto ja*no4 8alo0no i sra&otno2=vijek inova4 i naših najprkosnijih i najple&enitijih o*l!ka i prise"a naje*no& 0is&one!&itno pali ravno natra" ! "rijeh i l!peštvo4 ! svaki*ašnjic! i kolote9in! Kako to *a s&otako *o0ro i *!0oko sponavali i ! src! osje:ali ljepot! i ispravnost *o0rih nakana ka*a je!porno i neprestano cijeli 8ivot !klj!9!j!:i i o*rasle 0a*io na kolote9in! i op:enito 0io!strojen tako *a o&o"!:i trij!&% otrcanosti i o0i9nostiQ Kako je &o"lo 0iti *a !j!tro ! posteljina koljeni&a ili no:! ispre* apaljenih svije:a !a svet! prise"! sklapa&o save s *o0roto& isvjetlo&4 aiva&o /o"a i navješ:!je&o rat svako& porok! ( a *a poto&4 &o8*a teknekoliko sati poslije4 t! ist! svet! prise"! i nakan! naj0je*nije inevjeri&o4 0ilo *a tek

 prasne&o ! avo*ljiv s&ijeh ili *a posl!ša&o nek! "l!p! a9k! šal!Q Zašto je to 0ilo takoQ Celi ko* *r!"ih 0ilo *r!"a9ijeQ Ces! li j!naci4 Ri&ljani i rci4 viteovi4 prvi krš:ani (jes! li svi

Page 36: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 36/71

oni 0ili *r!k9iji lj!*i ne"o ja4 0olji4 savršeniji4 0e loših na"ona4 opre&ljeni neki& or"ano&koji je &eni ne*ostajao koji ih je sprje9avao *a !vijek inova pa*n! i ne0a natra" !svaki*ašnjic!4 i !višenosti ! ne*ostatnost i 0ije*!Q Ce li oni& j!naci&a i sveci&a lj!*ska"rešnost 0ila neponataQ Ce lisvetost i ple&enitost 0ila &o"!:a sa&o poje*inci&a4 rijetki&a4 ia0rani&aQ Ali astoje &eni4

ako nisa& 0io ia0ranik4 ipak 0io !roen taj na"on a lijepi& i ple&eniti&4 ta *ivlja4 jecaj!:a8!*nja a 9isto:o&4 *o0roto&4 vrlino&Q Nije li to 0ilo ra*i por!"eQ Ce li 0ilo to"a ! /o8je&!svijet! *aje neki 9ovjek4 neki *je9ak4 ! se0i isto*o0no i&ao sve !višene i sve po*le na"one i*a je &orao patiti i o9ajavati4 tek toliko kao neki nesretan i ko&i9an lik a a0av! "le*aj!:e&/o"!Q Ce li to"a 0iloQ I nije li on*a ( ta nije li on*a cijeli svijet je*no avolsko r!"lo4 vrije*notek toliko *a "a se plj!neQ Nije li on*a /o" nakaa4 l!ak4 "l!pi4 o*vratni lakr*ijašQ ( Ah4 i*ok sa& s pri&jeso& 0!ntovni9ke nasla*e s&išljao te &isli4 &oje &e strašljivo srce4a*rhtavši4 o*&ah kani 0o" 0las%e&ijeKako jasno4 nakon tri*eset "o*ina4 ponovno pre* so0o& vi*i& ono st!0ište s visoki& &!tni&

 proori&a koji s! "le*ali na o0li8nji s!sje*ni i* i *avali tako &alo svjetla4 s 0ijelo iri0ani&4 jelovi& st!0a&a i !&etn!ti& po*ovi&a i "latki& r!kohvato& o* tvr*a *rveta koji se !laštio

o* tis!:a &ojih vratolo&nih sp!stova Koliko "o* &i je *jetinjstvo *aleko i ! cjelini &i se 9i(ni tako neshvatljivi& i 0ajkoviti&4 ipak se to9no sje:a& sve"a što je ve: ta*a4 ! jek! sre:e4 !&eni 0ilo 0olno i ra*rto2 Svi s! ti osje:aji ! ono vrije&e ! src! *jeteta 0ili ve: isti onakvikakvi s! a!vijek ostali7 s!&nja ! vlastit! vrije*nost4 kole0anje i&e! sa&opoštovanja io0eshra0renosti4 i&e! i*ealnosti koja preire svijet i o0i9ne 9!lne nasla*e ( i kao ta*a4 jošstotina&a p!ta6..6.6

 poslije ! ti& sa& crta&a svo"a 0i:a vi*io 9as ne*ostojn! 0olest4 9as vrsno:!4 katka*avjer!je& *a &e /o" 8eli vo*iti ti& te"o0ni& p!te& pre&a pose0noj sa&o:i i a*!0ljenosti4 aka*što ! sve&! to&e ne nalai& ništa osi& nakova 0ije*ne karakterne sla0osti4 neke ne!roekakv! tis!:e lj!*i s naporo& te"le kro 8ivot2Ka*a 0i sve te osje:aje i njihov 0olni s!ko0 tre0ao svesti na je*an te&eljni osje:aj i navati

 je*ni& je*ini& i&eno&4 ne 0ih nao nije*n! *r!"! rije9 osi&7 strah2 /io je to strah4 strah inesi"!rnost koje sa& osje:ao svih onih sati po&!:ene *je9je sre:e7 strah o* kane4 strah o*vlastite savjesti4 strah o* te8nja &oje *!še a koje sa& osje:ao *a s! a0ranjene i lo9ina9ke2I ono"a sata o koje&! pripovije*a& inova &e o0!eo taj osje:aj straha ka*a sa& se na svesvjetlije& i svjetlije& st!0išt! pri0li8io stakleni& vrati&a2 <o9elo je sa strepnjo& ! *onje&*ijel! tr0!ha koja se penjala pre&a vrat! i ta&o prerasla ! "!šenje ili &!9nin!2 Isto*o0no sa&! ti& tren!ci&a !vijek osje:ao4 pa tako i sa*a4 nek! ne!"o*n! sti*ljivost4 nepovjerenje pre&asvako& pro&atra9!4 poriv *a 0!*e& sa& i *a se skrije&2

S ti& &!9ni& i prokleti& osje:aje&4 pravi& osje:aje& lo9inca4 !šao sa& ! ho*nik i !*nevni 0oravak2 Osje:ao sa&7 *anas :e 0iti nevolje4 nešto :e se *o"o*iti2 Osje:ao sa& to4 kaošto 0aro&etar osje:a pro&ijenjeni tlak raka4 s pasivnoš:! kojoj ne&a spasa2 Ah4 opet je 0ilot!4 ono neirecivo De&on se š!ljao k!:o&4 "rešnost je na"riala srce4 "ole& i nevi*ljiv iasvako"a je i*a stajao neki *!h4 neki otac i s!*ac26.-

 Ništajoš nisa& nao4 sve je još 0ilo sa&o sl!tnja4 pre*osje:aj4 na"riaj!:a nela"o*a2 = takvi&stanji&a 9esto je naj0olje 0ilo ra0oljeti se4 povratiti i le:i ! krevet2 #a*a 0i katka*a sve prošlo

 0e štete4 *ošla 0i &ajka ili sestra4 *o0io 0ih 9aj i osje:ao se okr!8en lj!0avlj! i skr0i i &o"aosa& plakati ili spavati *a 0ih se poslije pro0!*io *rav i veseo ! posve i&ijenjen!4i0avljen! i svijetlo&e svijet!2

Majka nije 0ila ! *nevno& 0oravk!4 a ! k!hinji je 0ila sa&o sl!8avka2 O*l!9io sa& oti:i "ore*o oca *o 9ije s! ra*ne so0e vo*ile !ske st!0e2 <re&*a sa& "a se 0ojao4 katka*a je ipak 0ilo

Page 37: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 37/71

!"o*no nje&! se o0ratiti o* koje"a se 0o" &no"o9e"a &oralo &oliti oprost2 Ko* &ajke je 0ilo je*nostavnije i lakše na:i !tjeh!B ali ko* o9aje !tjeha 0ila vre*nija4 na9ila je &ir sas!*0eno& savješ:!4 po&ir0! i nov save sa sila&a *o0ra2 Nakon ne!"o*nih raspri4 istra"a4

 prinanja i kani 9esto sa& i o9eve so0e ilaio *o0ar i 9ist4 *o*!še ka8njen i opo&en!t4 ali p!n novih nakana4 ahvalj!j!:i saveništv! s &o:niko& osna8en protiv neprijateljsko"a la2

O*l!9io sa& potra8iti oca i re:i &! *a &i je sla0o2I tako sa& se popeo &ali& st!0ište& koje je vo*ilo ! ra*n! so0!2 #o &alo st!0ište s vlastiti&&iriso& tapeta i s!ho& škripo& š!pljih4 la"anih *rvenih st!0a 0ilo je k!*ika&o više ne"oliho*nik k!:e4 to je 0io na9ajan p!t i vrata s!*0ineB ti& st!0a&a vo*ili s! &e &no"i va8ni

 poho*i4 ! njih sa& stotina&a p!ta te"lio strah i 0oln! savjest4 prkos i *ivlji 0ijes4 a nerijetkose6.>vra:ao s otk!pljenje& i novo& si"!rnoš:!2 Dolje ! na(Si`l k!:i stanovali s! &ajka i *ijeteBta&o je str!jao 0e(alni rakB ov*je "ore o0itavala je &o: i *!h4 t! s! hi 66 s!* i hra& i+carstvo oca+2<o&alo tjesko0no kao i !vijek pritisn!o sa& staro&o*n! kvak! i napola otvorio vrata2 <re&a

&eni po(te9e *o0ro ponati o9inski &iris ra*ne so0e7 &iris knji"a i tinte ra0la8en &o*ri&rako& kro pol!otvorene proore4 0ijele4 9iste avjese4 i"!0ljena nit &irisa kolonjske vo*e ina pisa:e& stol! ja0!ka2 ( No4 so0a je 0ila prana2S osje:aje& napola rao9aranja i napola olakšanja !e& ! so0!2 <ri"!šio sa& korak i ho*aosa&o na prsti&a4 onako kako s&o ov*je "ore katka*a &orali ho*ati ka*a je otac spavao ilii&ao "lavo0olj!2 I tek što sa& postao svjestan to"a tiho" ho*a4 srce &i sta*e sna8no t!:i i još

 ja9e ponovno osjetih onaj tjesko0ni pritisak ! tr0!h! i "rl!2 Nastavio sa& se plašljivo prikra*ati4 korak po korak4 i ve: nisa& više 0io 0ealen posjetitelj i &olitelj ve: !lje2 Ve:više p!ta a o9eve sa& se o*s!tnosti nao !š!ljati ! o0je nje"ove so0e4 osl!škivati i istra8ivatinje"ovo tajno carstvo i *vap!t sa& o*atle ponešto i ot!io2Sje:anje na to !0ro se vratilo4 isp!nilo &e i o*&ah sa& nao7 sa*a je t! 0ila nesre:a4 sa*a senešto *o"aalo4 sa*a sa& 9inio nešto a0ranjeno i loše2 Nisa& ni po&islio na 0ije" Zapravo4

 po&išljao sa&4 9en!tljivo i 8arko sa& kanio o*atle po0je:i4 nia st!0e4 pa ! svoj! so0! ili !vrt ( no nao sa& *a to ipak ne:!6.@!9initi4 *a to ne &o"! !9initi2 Svi& srce& sa& 8elio *a se ! s!sje*noj so0i otac po&akne i *a!e i prekine ovo cijelo !8asno prokletstvo koje &e *e&onski priv!klo i !a se prikovalo2 O4ka* 0i 0are& *ošao Ka*a 0i 0are& *ošao4 pa i "r*e:i &e4 sa&o neka *oe prije ne"oli 0!*e

 prekasno Nakašljao sa& se *a 0ih najavio svoje pris!stvo4 a ka*a nije 0ilo o*"ovora4 tiho sa&*ovikn!o7 +#ata+ Sve je ostalo tiho4 na i*ovi&a s! š!tjele &no"o0rojne knji"e4 proorsko se

krilo njihalo na vjetr! i preko po*a 0acalo 0r o*sjaj s!nca2 Nitko &e nije spasio4 a ! &enisa&o&e nije 0ilo slo0o*e *a !9ini& nešto *r!"o osi& ono"a što je *e&on htio2 O* osje:ajalo9inca stisn!o &i se 8el!*ac i ohla*ili vrhovi prstij!4 srce &ije !stra(šeno treperilo2 Coš!op:e nisa& nao što :! !9initi2 Sa&o sa& nao *a :e to 0iti nešto loše2Sa*a sa& 0io ko* pisa:e"a stola4 !eo sa& ! r!k! knji"! i pro9itao neki en"leski naslov kojinisa& ra!&io2 En"leski sa& &rio ( otac "aje !vijek "ovorio s &ajko& ka*a nešto nis&otre0ali ra!&jeti i ka*a s! se svaali2 = je*noj *jelici stajale s! svakojake stvar9ice49a9kalice4 9eli9na pera4 pri0a*a9e2 =eo sa& *va 9eli9na pera i "!rn!o ih ! *8ep4 naj 0o8eašto4 nis! &i tre0ala niti s! &i ne*ostajala pera2 =9inio sa& to sa&o *a 0ih se pokorio prisilikoja &e je "otovo !"!šila4 prisili *a !9ini& lo4 *a se0i sa&o&! na!*i&4 *a se optereti&krivnjo&2 <relistavao sa& o9eve papire4 na stol! sa& vi*io apo9eto pis&o4 pro9itao sa&

rije9i7 +&i i6.G

Page 38: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 38/71

*jeca s&o4 /o"! hvala4 jako *o0ro+4 a latini9na slova nje"ova r!kopisa "le*ala s! &e pop!to9ij!2ali& sa& tiho i š!ljaj!:i se prešao ! spava:! so0!2 I! je stajao o9ev 8eljeni vojni9ki krevet4ispo* kreveta nje"ove s&ee k!:ne pap!9e4 nje"ov *8epni r!p9i: le8ao je na no:no&eor&ari:!2 =*isao sa& o9inski rak ! prohla*noj4 svijetloj so0i4 a pre*a &no& se jasno

!*iala o9eva slika4 strahopoštovanje i po0!na s!ko0ljavali s! se ! &o&e optere:eno& src!2 Na tren!tke sa& "a &rio i sje:ao "a se sa lo0o& i l!ra*oš:! kako je ! *ani&a "lavo0olješ!tljiv i ravan le8ao ! svo& nisko& vojni9ko& krevet!4 vrlo *!" i ispr!8en4 s vla8ni& r!pce&

 preko 9ela4 povre&eno !*iš!:i2 Sl!tio sa& *a i on4 &o:ni4 ne&a lak 8ivot i *a nje&!49asno&!4 nis! neponate s!&nje ! se0e sa&a i tjesko0a2 Ve: se raspršila &oja 9!*na &r8nja*a 0i poto& !slije*ilo sa8aljenje i "an!:e2 No ! &e!vre&en! sa& iv!kao je*n! la*ic!ko&o*e2 = njoj je 0ilo nasla"ano r!0lje i 0oca kolonjske vo*e koj! je volioB htio sa& j!

 po&irisati4 ali je 0oca 0ila još neotvorena i 9vrsto a9epljena4 vratio sa& j! na &jesto2 Kraj njesa& našao &al! okr!"l! k!tijic! s pastila&a a !sta koje s! i&ale ok!s sla*i:e(va korijena4 pasa& ih nekoliko strpao ! !sta2 O0!elo &e ivjesno rao9aranje i otre8njenje4 a isto*o0no sa&ipak 0io sretan što ih nisa& više našao i !eo2

I ve: na o*lask!4 o*!staj!:i o* sve"a4 još i"raj!:i seja pov!9e& *r!"! la*ic! s osje:aje&ivjesna olakšanja i na&jero& *a *va !kra*ena 9eli9na pera poslije vrati& na &jesto2 Mo8*as! povratak i pokajanje 0ili6.'&o"!:i4 popravak napravljene štete i isk!pljenje2 Mo8*a je /o8ja r!ka 0ila na*a &no& ja9ao* svih k!šnja 222Ca ta* 0ri& po"le*o& još hitro aviri& ! otvor tek &alo iv!9ene la*ice2 Ah4 *a s! ! njoj

 0are& 0ile 9arape ili koš!lje ili stare novine Ali t! je sa*a 0ila k!šnja i ! tren oka inova sevratio tek ola0avjeli "r9 i strah4 r!ke s! &i se tresle4 a srce &i je *ivlje t!klo2 = nekojin*ijskoj ili kojoj *r!"oj e"oti9noj *jelici ispletenoj o* 0asta !"le*ao sa& neštoinena!j!:e4 a&a&no4 cijeli vjen9i: s!hih s&okava pos!tih 0ijeli& še:erni& praho&=eo sa& "a ! r!k!4 0io je 9!*esno te8ak2 Zati& sa& iv!kao *vije4 tri s&okve4 stavio je*n!! !sta4 a nekoliko ! *8ep2 Sa*a sav strah i sva p!stolovina ipak nis! 0ili !al!*ni2 Nikakvoi0avljenje4 nikakv! !tjeh! o*av*e više nisa& &o"ao ponijeti4 pa 0are& nisa& htio oti:i

 pranih r!k!2 Iv!kao sa& još tri4 9etiri s&okve i kol!ta koji je 0o" to"a je*va neštoolakšao4 pa još nekoliko4 a ka*a s! &i *8epovi 0ili p!ni i s vjen9i:a nestalo više o* polovice4

 preostale sa& s&okve na po&alo ljepljiv! prsten! la"ano raširio kako 0i i"le*alo *a ih&anje ne*ostaje2 Zati& sa&4 inena*a se prepavši4 al!pio la*ic! i otr9ao kro o0je so0e4 ni&ale st!0e i ! svoj! so0ic! ! kojoj sa& astao i naslonio se na svoj visoki ra*ni stalakklecaj!:i koljeni&a i hvataj!:i rak2=0ro se o"lasilo naše vonce a o0je*2 <rane "lave i posve isp!njen otre8njenje& i

"aenje& na"!rao sa& s&okve ! svoj! polic!4 sakrio ih ia knji"a i otišao a stol2 <re*vrati&a 0la"ovaonice pri&ijetio sa&6.*a s! &i r!ke ljepljive2 Oprao sa& ih ! k!hinji2 = 0la"ovaonici sa& atekao sve kako ve:9ekaj! a stolo&2 Na 0rin! sa& i& a8elio *o0ar *an4 otac je i"ovorio &olitv!4 a ja sa& sena"n!o na* svoj! j!h!2 Nisa& 0io "la*an4 svaki "!tljaj 9inio &ije napor2 A pokraj &enesje*ile s! &oje sestre4 ro*itelji s!9elice4 svi ve*ri i veseli i 9asni4 sa&o sa& ja 0io 0ije*anlikovac &e! nji&a4 sa& i ne*ostojan4 plaše:i se svako" lj!0ano" po"le*a4 ! !sti&a jošosje:aj!:i ok!s s&okava2 Cesa& li "ore atvorio vrata spava:e so0eQ A la*ic!QI eto sa* ja*a2 /io 0ih si *ao r!k! o*sje:i ka*a 0i se tako &oje s&okve ponovno našle "ore !ko&o*i2 O*l!9io sa& ih 0aciti4 ponijeti ih ! škol! i po*ijeliti2 Sa&o *a ih se riješi&4 *a ih više

nika*a ne &ora& "le*ati

Page 39: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 39/71

+Danas loše i"le*aš+4 rekao je otac preko stola2 le*ao sa& ! svoj tanj!r i na lic! osje:aonje"ove po"le*e2 Sa*a :e pri&ijetiti2 On je !vijek sve pri&je:ivao4 !vijek2 Zašto &e on*a još!naprije* &!9iQ /olje *a &e o*&ah o*ve*e i ( što se &ene ti9e ( !&lati2+Ce li ti neštoQ+ ponovno sa& 9!o nje"ov "las2 Sla"ao sa& rekavši *a &e 0oli "lava2+<oslije o0je*a &oraš &alo prile:i+4 rekao je2 +Koliko sati i&ate *anas poslijepo*neQ+

+Sa&o tjelovje80!2++No4 vje80anje ti ne:e ško*iti2 Ali i je*i4 &alo se prisili Ve: :e to pro:i2+Kraji9ko& oka po"le*ao sa& preko p!ta2 Majka nije ništa rekla4 ali sa& nao *a &e "le*a2Ce*va sa&6.)

 pojeo j!h!4 &!k! sa& &!9io s &eso& i povr:e&4 *vap!t sa& si to9io vo*!2 Ništa se više nije*o"aalo2 <!stili s! &e na &ir!2 Ka*a je na kraj! otac i"ovorio &olitv! ahvale7+Zahvalj!je&o #i4 /o8e4 jer si *o0rostiv i #voja je *o0rota vje9na+4 &ene ponovno je*ak reo*ijeli o* tih svijetlih4 svetih rije9i po!*anja i o* svij! koji s! sje*ili a stolo&7 &oje

 prekri8ene r!ke 0ile s! la84 a &oje po0o8no *r8anje sveto"re2Ka*a sa& se !stao4 &ajka &e po"la*i po kosi i r!k! na tren!tak a*r8i na &o& 9el! *a vi*i je

li vr!:e2Kako je sve to 0ilo "orko= svojoj sa& so0i ati& stajao ispre* police s knji"a&a2 C!tro nije 0ilo la"alo4 svi pre*nacii&ali s! pravo2 /io je to nesretan *an4 naj"ori koji sa& ika*a *o8ivio2 Nešto "ore nitko nije&o"ao po*nijeti2 Ka*a 0i se 9ovjek! *o"o*ilo još nešto "ore4 &orao 0i si o*!eti 8ivot2Moralo 0i se i&ati otrov4 to je 0ilo naj0olje4 ili se o0jesiti2 Op:enito4 0ilo je 0olje 0iti &rtavne"o 8iv2 #a sve je 0ilo tako la8no i r!8no2 Stajao sa& i ra&išljao i rastreseno pose"n!o askriveni& s&okva&a i jeo ih4 je*n! i još nekoliko4 apravo ni ne pri&je:!j!:i2Za oko &i apne naša šte*na kašica4 stajala je na polici ispo* knji"a2 /ila je to k!tija a ci"arekoj! sa& 9vrsto akovaoB ! poklopc! sa& *8epni& no8i:e& ireao ne"rapan prore akovanice2 /io je irean loše i "r!0o4 i prorea je stršilo iverje2 Ni to nisa& nao !9initi kaovalja2 I&ao sa& *r!"ove koji s! tako nešto nali napraviti s naporo& i strpljivo i

 0esprijekorno4 tako *a je i"le*alo kao *aje stolar i0lanjao2 Noja 0ih !vijek 6.Ft!(sh spr9kao4 8!rilo &i se i ništa ne 0ih !re*no "oto(X! I ako je 0ilo s &oji& *rveni&re0arija&a4 tako s innTiiii r!kopiso& i &oji& crte8i&a4 tako je 0ilo s &ojo& h!ko& leptira isa svi&e2 = &eni ni9e"a nije 0ilo2 I sa*a sa& t! stajao i ponovno sa& 0io !krao4 "ore ne"oika*a2 I 9eli9na sa& pera još i&ao ! *8ep!2 ZaštoQ Zašto sa& ih !eo ( &orao ih !etiQ Zašto

 je 9ovjek &orao ono što !op:e nije htioQ= k!tiji a ci"are kvrcala je je*na je*ina kovanica4 *esetica Oskara ,e0era2 Ota*a ništa višenije pri(teklo2 I ta pri9a s kašico& 0io je je*an o* takvih &ojih pothvata Pto "o* 0ih apo9eo4

ništa nije valjalo4 sve 0i se ijalovilo i apelo na sa&o& po9etk! Neka vra" nosi t! 0es&islen! šte*n! kašic! Nisa& više htio a nj! nati2#o vrije&e i&e! r!9ka i po9etka škole ovakvih &i je *ana pop!t *anašnje"a !vijek 0ilo&rsko i teško pop!niti2 Onih *o0rih *ana4 &irnih4 ra!&nih &ilih *ana4 to je 0io lijep i

 po8eljan satB ta*a 0ih ! svojoj so0i 9itao nek! knji"! o In*ijanci&a ili 0ih o*&ah poslijeo0je*a otr9ao natra" na školsko i"ralište "*je 0ih !vijek atekao nekoliko po*!etnih*r!"ova4 pa 0is&o se i"rali4 vikali i j!rcali i i&arali se sve *ok nas otk!caj vona ne 0i

 povao natra" ! posve a0oravljen! +stvarnost+2 No ! *ani&a pop!t *anašnje"a ( s ki&e 0ihse ta&o i"rao i kako 0ih o&a&io te avle ! "r!*i&aQ Vi*io sa& kako na*olai ( ne još *anas4ali neki i*!:i p!t4 &o8*a !skoro2 #a*a :e &oja s!*0ina posve nahr!piti2 Ne*ostajala je jošsa&o je*na &alenkost4 još je*na si:!šna

&alenkost straha i patnje i 0!njenosti4 i ta*a :e se preliti i !8as! :e *o:i kraj2 Ce*no"a *ana4!pravo je*no"a *ana kao *anas4 posve&a :! se !topiti ! l!4 ! prkos! :! i 0ijes! i 0o"

Page 40: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 40/71

 0es&islene nepo*nošljivosti 8ivota !9initi nešto strašno i o*l!9!j!:e4 nešto strašno4 ali oslo( 0a*aj!:e što :e prekin!ti strah i &!9enje4 a!vijek2 Neivjesno je 0ilo što :e to 0itiB no&aštarije i povre&ene %iksi*eje o to&e ve: s! &i više p!ta s&!šeno vr(vjele "lavo&4 i*eje olo9ini&a koji&a 0ih se osvetio svijet! i isto*o0no sa&o"a se0e o*ao i !ništio2 Katka* sa& seosje:ao *a 0ih apalio naš! k!:!7 stravi9ni pla&enovi krili&a s! lepetali kro no:4 po8ar je

"!tao k!:e i !lice4 cijeli je "ra* *ivovski 0!ktio ! crno ne0o2 Ili4 ! neka *r!"a vre&ena4 lo9in&ojih snova 0ila je osveta &o&e oc!4 !&orstvo i jeivo !0ojstvo na &ah2 No ja 0ih se ta*a ponašao kao onaj lo9inac4 onaj je*ini4 pravi lo9inac koje"a sa& je*no& vi*io kako "a vo*e!lica&a naše"a "ra*a2 /io je to provalnik koje"a s! !hvatili i vo*ili na &jesni s!*4 sveano"alisi9ina&a4 s kr!ti& cilin*ro& nahereni& na "lavi4 ispre* nje"a i ia nje"a re*arstvenik2 #aj9ovjek4 koje"a s! !lica&a "onili kro "o&il! ok!pljenih nati8eljnika4 pokraj tis!:a*o0acivanih po"r*a4 l!ra*ih šala i opakih 8elja4 taj 9ovjek ni&alo nije sli9io oni& ja*ni&4

 plašljivi& vra("olani&a koje se nalo vi*jeti kako i*! !lico& ! pratnji policijsko"asl!80enika i naj9eš:e s! 0ili sa&o siro&ašni še"rti koji s! 0ili prosili2 Ne4 ovaj nije 0io še"rt inije i"le*ao vjetro"onjasto4 plaho i pla9ljivo4 i nije 0je8ao ! neko 0!njeno("l!po cerenjekakvo sa& ve:

66.666takoer vi*io ( ovaj je 0io pravi lo9inac i svoj je po&alo kvr"avi šešir o*va8no nosio na

 prkosnoj i nepo"(n!toj "lavi4 0io je 0lije* i s&ješkao se la"ano prijeir(no4 a naro* koji "a je psovao i plj!vao4 kraj nje"a je postao ološ i svjetina2 I sa& sa& ta*a *ovikivao7 +=hva:en je4na vješala s nji&+B no ta*a sa& pri&ijetio nje"ov !spravan4 ponosan ho*4 kako je sveaner!ke nosio ispre* se0e i kako je na 8ilavoj4 loj "lavi o*va8no nosio cilin*ar kao nek!%antasti9n! kr!n! ( i kako se s&ješkao i ta*a sa& !š!tio2 #ako kao taj lo9inac i ja :! ses&ješkati i "lav! kr!to *r8ati ka*a &e 0!*! vo*ili na s!* i na stratište4 a ka*a se &noštvo

 0!*e oko &ene tiskalo i prijeirno vikalo ( ja ne:! re:i ni *a ni ne4 sa&o :! š!tjeti i preirati2A ka*a &e s&akn! i 0!*e& &rtav i na ne0! st!pi& pre* vje9no"a s!ca4 ta*a se nipošto ne:!

 po"n!ti i po*9initi2 O ne4 9ak ni ako "a okr!8e sve aneoske vojske i i nje"a asja sva svetosti *ostojanstvo <a neka &e prokle4 neka &e 0aci ! kip!:! s&ol! Ne:! se oprav*avati4

 poni8avati se4 ne:! "a &oliti a oprost4 ni a što se ne:! pokajati =pita li &e7 +Cesi li !9inioto i toQ+4 !vikn!t :!7 +Naravno *a sa& to !9inio4 i još više4 i pravilno je što sa& to !9inio i!&o"ne& li4 !9init :! to opet i ponovno2 =0ijao sa&4 palio sa& k!:e jer &e je to a0avljalo i

 jer sa& te htio is&ijati i ralj!titi2 Da4 jer te &ri&4 plj!je& ti pre* no"e4 /o8e2 M!9io si &e i&rcvario4 stvorio si akone koje nitko ne &o8e poštovati4 o*rasle si naveo *a na&a &la*i&aa"or9avaj! 8ivot2+66-Ka*a 0ih !spio to savršeno jasno a&isliti i 9vrsto povjerovati *a :! &o:i !pravo tako 9initi i

"ovoriti4 ta*a sa& se na tren!tke osje:ao &ra9no *o0ro2 No o*&ah 0i se vratile s!&nje2 Ne:!li &alaksati4 *ati se !plašiti4 ne:! li pop!stitiQ Ili4 !9ini& li sve po svojoj prkosnoj volji ( ne:eli /o" na:i neki ila4 nek! na*&o:4 nek! o0&an!4 onako kako je o*rasli&a i &o:ni&a!vijek polailo a r!ko& *a se na kraj! pojave s neki& a*!to&4 *a 9ovjeka na posljetk! još

 posra&e4 *a "a ne !&! a o0iljno4 *a "a po* prokleto& krinko& 0la"onaklonosti ponieQAh4 naravno *a :e se tako avršiti2Moje s! &aštarije l!tale4 9as p!štaj!:i &eni *a po0ije*i&4 9as /o"!4 !*iale s! &e *onesalo&ljiva lo9inca i inova &e sp!štale *o *jeteta i sla0i:a2Stajao sa& na proor! i "le*ao ! &alo stra8nje *vorište s!sje*ne k!:e ! koje& s! cijevi skele

 0ile naslonjene na i*4 a ! je*no& &alo& si:!šno& vrt! e(lenjelo se nekoliko lij eha s povr:e&2 Naje*no& kro popo*nevn! tišin! a9!h kako !*arci vona 9vrsto i trijeno

o*vanjaj! ! &oji& viija&a4 a9!h jasan4 stro" otk!caj p!no"a sata4 a ati& još je*an2 /ilas! *va sata i ja se prene& i strahova &ašte natra" ! strahove 0ilje2 Sa*a je po9injala

Page 41: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 41/71

tjelovje80a4 a *a sa& o*letio na 9aro0ni& krili&a i o0r!šio se ! *voran!4 ipak 0ih 0ioakasnio2 I opet s&ola #o je na9ilo preks!tra proivanje4 prijekor i kan!2 Ra*ije !op:enisa& ta&o otišao jer se više ništa nije &o"lo popraviti2 Mo8*a s po&o:! neke vrlo *o0re4vrlo pro%injene i !vjerljive isprike ( no ! to& tren!tk! nije*ne se ne 0ih sjetio4 koliko "o*66>

*a s! &e naši !9itelji sjajno na!9ili la"atiB sa*a nisa& 0io ! stanj! la"ati4 i&išljati4konstr!irati2 /ilo je 0olje sasvi& iostati sa sata2 Zar je 0ilo va8no ho:e li se sa*a velikojnesre:i pri*r!8iti i još je*na &ala

 No otk!caj sata 0io &e je pro0!*io i sp!tao &i &aštarije2 Naje*no& sa& 0io vrlo sla04 &oja&e so0a na*stvarno "le*ala4 stalak4 slike4 krevet4 polica s knji"a&a4 sve na0ijeno stro"o&stvarnoš:!4 sve poivi i svijeta ! koje& se &oralo 8ivjeti4 a koji &i je *anas inova postaotako neprijateljski i opasan2 KakoQ Zar nisa& prop!stio tjelovje80!Q I nisa& li !krao4 0ije*no!krao4 i ne le8e li te proklete s&okve na polici s knji"a&a4 ako ih ve: nisa& sve pojeoQ /ri"a&e sa*a a lo9inca4 *ra"o"a /o"a i S!*nji *an Sve :e to ve: *o:i4 ! svoje vrije&e ( ali sa*a4! ovo&e tren!tk! lo9in se &o"ao otkriti2 Mo8*a se to ve: *o"o*ilo4 &o8*a je otac "ore ve:iv!kao on! la*ic! te !vrijeen i "njevan stajao pre* &oji& sra&otni& 9ino& i ra&išljao

kakvo& *a &e po*vr"ne post!pk!2 Ah4 &o8*a je ve: 0io na p!t! pre&a &eni i ako o*&ah ne!tekne& ve: :! se i*!:e &in!te s!o9iti s nje"ovi& o0iljni& lice& s nao9ala&a2 Cer on je4naravno4 o*&ah nao *a sa& ja kra*ljivac2 = našoj k!:i nije 0ilo *r!"ih lo9inaca osi& &ene4&oje sestre takvo što nika*a nis! 9inile4 0o"na ašto2 Ali astoje &oj otac ta&o ! svojojko&o*i &orao skrivati takve vjen9i:e s&okavaQVe: sa& 0io iašao i svoje so0e i !&akn!o kro stra8nja vrata k!:e ! vrt2 Vrtovi i liva*e

 prostirali s! se na svijetlo&e s!nc!4 8!ti leptiri letjeli s! ina* p!ta266@Sve je sa*a i"le*alo loše i prijete:e4 &no"o lošije ne"o j!tros2 O4 to &i je ve: 0ilo ponato4 aipak &i se 9inilo *a to nika*a nisa& tako 0olno osjetio7 kako &e je sve to "le*alo ! svojojnor&alnosti i spokoj! savjesti4 "ra* i crkveni toranj4 liva*e i p!t4 cvjetovi ! travi i leptiri4 ikako je sve ono lijepo i veselo što se ina9e s ra*oš:! "le*a sa*a 0ilo strano i a9arano<onavao sa& to i nao kakvo"a je ok!sa ka*a tjesko0ne savjesti ho*aš *o0ro nani&kraje& Sa*a je najrjei leptir &o"ao lepršati na* liva*o& i sletjeti &i pre* no"e ( to nije ništana9ilo4 nije ra*ovalo4 nije *ra8ilo4 nije tješilo2 Sa*a je najljepša trešnja &o"la pon!*iti svoje

 prep!ne "rane (to nije i&alo vrije*nosti4 nije ! to& 0ilo sre:e2 Sa*a je postojao sa&o 0ije"4 pre* oce&4 pre* kano&4 pre*a &no& sa&i&4 pre* &ojo& savješ:!4 0ije" i nespokoj *ok seipak ne!&oljivo i ne!&itno sve *o"o*i što se *o"o*iti &ora2#r9ao sa& ne nalae:i spokoja4 tr9ao sa& !0r*o sve "ore *o š!&e4 pa s hrastova 0rije"a*olje *o *vorsko"a &lina4 preko &osti:a i s *r!"e strane opet ! 0rije" i kro š!&e2 #! s&oi&ali svoj poslje*nji in*ijanski ta0or2 #! je prošle "o*ine4 ka*a je otac 0io na p!t!4 &ajka s

na&a *jeco& slavila =skrs i ! š!&i i &ahovini skrivala a nas pisanice2 #! sa& neko: sasvoji& 0rati:i&a tijeko& pranika sa"ra*io *vorac4 stajao je još napola o9!van2 <osv!*aostaci o* ne"*a4 posv!*a rcala i kojih &e pro&atrao netko *r!k9iji o* ovo"a koji sa& *anas

 0io Cesa& li sve to 0io jaQ #ako veseo4 tako a*ovoljan4 tako ahvalan4 tako prijateljski4 takonje8an66Gs &ajko&4 tako 0e straha4 tako neshvatljivo sretanQ Cesa& li to 0io jaQ I kako sa& se &o"ao

 pretvoriti ! ovo sa*a4 postati toliko *r!k9iji4 toliko posve *r!k9iji4 tako ao4 tako preplašen4tako !ništenQ Sve je još 0ilo kao ina9e4 š!&a i rijeka4 paprati i cvije:e4 *vorac i &ravinjaci4 aipak sve kao atrovano i poharano2 Zar ne&a p!ta natra"4 ta&o "*je s! sre:a i nevinostQ Zarnika*a više ne &o8e 0iti kao neko:Q Ho:! li se ika*a ponovno tako s&ijati4 tako sa sestra&a

i"rati4 tako tra8iti pisaniceQ

Page 42: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 42/71

#r9ao sa& i tr9ao4 9ela orošena noje&4 a &no& je tr9ala &oja krivnja4 a s njo& je4 velika isilna4 tr9ala sjena &o"a oca kao pro"onitelja2<okraj &ene s! pro&icale aleje4 ton!li r!0ovi š!&a2 Na je*noj sa& se !visini a!stavio4skren!o s p!ta4 0acio se ! trav! s jaki& l!panje& srca koje je &o"lo potjecati o* tr9anja !

 0rije" i koje :e se &o8*a !skoro s&iriti2 Dolje sa& vi*io "ra* i rijek!4 vi*io sa& "i&nasti9k!

*voran! ! kojoj je sa*a avršavao sat i *je9aci se railaili4 vi*io sa& *!"i krov o9insko"a*o&a2 #a&o je 0ila i o9eva spava:a so0a i la*ica ! kojoj s! ne*ostajale s&okve2 #a&o je 0ila&oja so0ica2 #a&o :e &e ka*a se vrati& ate:i s!*2 ( Ali4 ako se ne vrati&QZnao sa& *a :! se vratiti2 ovjek se !vijek vra:ao4 svaki p!t2 #o je !vijek tako avršavalo2

 Nisi &o"ao oti:i4 nisi &o"ao po0je:i ! A%rik! ili ! /erlin2 /io si &ali4 nisi i&ao novaca4 nitkoti nije po&a"ao2 Ah4 ka*a 0i se sva *jeca slo8ila i je*no *r!"o& po&a"ala Mno"o ih je4 više

 je *jece ne"o ro*itelja2 Ali nis! sva *jeca 0ilalopovi i lo9inci2 Malo ih je 0ilo pop!t &ene2 Mo8*a sa& ja 0io je*ini2 Ali ne4 nao sa& *a s!se po9esto *o"aale takve stvari kao što je &oja ( je*an je &oj !jak kao *ijete takoer 0iokrao i 9inio rane stvari4 to sa& je*no& priliko& na9!o krišo& prisl!šk!j!:i ra"ovorro*itelja4 krišo& kao što se na9!je sve što se &ora nati2 No sve &i to nije po&a"alo4 9ak *aje

onaj !jak i sa& 0io t!4 ni on &i ne 0i po&o"ao On je sa*a ve: o*avno velik i o*rastao4 pastor  je i priklonio 0i se o*rasli&a4 a &ene 0i ostavio na cje*il!2 Svi s! oni 0ili takvi2 <re&a na&a*jeci svi s! 0ili neiskreni i prijetvorni4 i"rali s! svoj! !lo"!4 prikaivali se *r!k9iji&a ne"o štos! 0ili2 Majka &o8*a ne4 ili ! &anjoj &jeri2Ali4 ka*a se više ne 0ih vratio k!:iQ #] &o"lo se nešto *o"o*iti4 &o"ao sa& slo&iti vrat ilise !topiti ili pasti po* vlak2 #a*a 0i sve i"le*alo *r!k9ije2 Donijeli 0i &e k!:i i svi 0i 0ili tihii "ran!ti i !plakani i svi 0i &e 8alili4 a o s&okva&a više ne 0i 0ilo "ovora2 Vrlo *o0ro sa&nao *a si 9ovjek sa& &o8e o*!eti 8ivot2 #akoer sa& &islio *a :! to vjerojatno !9initi ka*a

 je*no& 0!*e veo&a loše2 /ilo 0i *o0ro *a sa& se ra0olio4 ali ne neko kašlj!canje4 ve: *asa& nas&rt 0olestan4 onako kao on*a ka*a sa& i&ao vr!:ic! 0o" šar(laha2= &e!vre&en! je sat tjelovje80e o*avno 0io "otov4 a prošlo je i vrije&e ka*a s! &e ko*k!:e o9ekivali na kavi2 Mo8*a s! &e sa*a vali i tra8ili ! &ojoj so0i4 ! vrt! i *vorišt!4 natavan!2 No ako je otac ve:66'66otkrio &oj! kra!4 ta*a &e nis! tra8ili4 ta*a je po!*ano nao2Više nisa& &o"ao ostati le8ati2 S!*0ina &e nije a0oravila4 pro"onila &e je2 <onovno sa&

 po9eo tr9ati2 <rošao sa& pore* kl!pe ! park! na kojoj je visjela još je*na !spo&ena4 još je*nakoja je neko: 0ila lijepa i *ra"a i sa*a je "orjela pop!t vatre2 Otac &ije 0io *arovao *8epnino8i:4 0ili s&o aje*no ! šetnji ra*osni i po&ireni i on je sjeo na t! kl!p! *ok sa& ja ! 80!nj!htio o*reati *!" ljeskov pr!t2 I ta*a sa& ! svojoj revnosti o*lo&io novi no8i:4 oštric! tik !

*r8ak4 i !8asn!t se vratio4 hote:i to najprije atajiti4 no on &e je o*&ah pri!pitao2 /io sa&vrlo nesretan 0o" no8i:a i 0o" "r*nje koj! sa& o9ekivao2 No otac se sa&o nas&iješio4la"ano &i *otakn!o ra&e i rekao7 +Kakva šteta4 nesretni &o&9e+ Kako sa& "a ta*a volio4koliko sa& "a ! se0i &olio a oprost A sa*a4 sje:aj!:i se on*ašnje"a lica svo"a oca4 nje"ova"lasa4 nje"ova s!osje:anja (kakvo sa& ja to 0io 9!*ovište *a sa& to"a oca tako 9estorast!8ivao4 o0&anjivao4 a *anas "a i pokraoKa*a sa& se vratio ! "ra*4 ko* "ornje"a &osta i *aleko o* naše k!:e s!&rak se ve: sp!štao2I je*no"a *!:ana ia 9ijih je staklenih vrata ve: "orjelo svjetlo4 istr9ao je *je9ak4 inena*aastao i avao &e i&eno&2 /io je to Oskar ,e0er2 Nitko &i nije &o"ao *o:i ! ne("o*nije&tren!tk!2 <a ipak4 o* nje"a sa& sanao *a &oj iostanak s tjelovje80e !9itelj nije pri&ijetio2

 No4 Oskara je ani&alo "*je sa& 0io2

66)+Ah4 ni"*je+4 rekao sa&4 +nije &i 0aš 0ilo *o0ro2+

Page 43: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 43/71

/io sa& š!tljiv i o*0ojan i nakon nekoliko tren!taka koji s! &i se !9inili !8asno *!"i&a4 on pri&ijeti *a &e "njavi2 Sa*a se nalj!tio2+<!sti &e na &ir!+4 rekao sa& hla*no4 +&o"! sa& i:i k!:i2++Ce liQ+ povi9e on sa*a2 +I ja &o"! isto tako i:i sa& kao ti4 "l!pane Nisa& ja tvoja p!*lica4sa&o *a naš2 No kako *a na& što je sa*a apravo s našo& kašico& =0acio sa& ! nj!

*esetic!4 a ti ništa2++Svoj! *esetic! &o8eš *o0iti natra"4 još *anas4 ako se a nj! 0ojiš2 Sa&o *a te više nika*a ne&ora& vi*jeti2 Kao *a 0ih o* te0e išta pri&io++Ne*avno sij! ra*o !eo+4 re9e on po*r!"ljivo4 ali ipak ostavivši o*škrin!ta vrata a po&ir0!2

 Noja sa& se !r!jao i ra0jesnio4 sav ! &eni na"o&ilani strah i 0!njenost pretvoriše se ! proval! "njeva2 Ne&a ,e0er &eni što "ovoriti <re&a nje&! sa& 0io ! prav!4 pre&a nje&!sa& i&ao &irn! savjest2 A tre0ao &ije netko pre&a ko&! sa& se &o"ao osje:ati na*&o:ni&4

 pre&a ko&! sa& &o"ao 0iti ponosan i ! prav!2 Sve ono nesreeno i &ra9no ! &eni šikn!lo je pre&a to& ila!2 =9inio sa& ono što sa& ina9e tako 0ri8ljivo i0je"avao4 pretvorio sa& se! "ospo*sko"a sina4 nat!kn!o sa& *a &i nije nikakav "!0itak o*re:i se prijateljstva s neki&!li9ni& *je9ako&2 Rekao sa& &! *aje sa*a kraj nje"ov! je*enj! ja"o*a ! naše& vrt! i

i"ranj! &oji& stvari&a2 Osje:ao sa& kako se 8ari& i66Fi ikako o8ivljava&7 i&ao sa& neprijatelja4 protivnika4 neko"a tko je 0io kriv4 ko"a se &o"loš9epati2 Svi 8ivotni na"oni sk!pili s! se ! taj spasonosni4 *o0ro*ošli4 oslo0aaj!:i 0ijes4 !"njevn! ra*ost 0o" neprijatelja koji ovaj p!t nije 0io ! &eni sa&o&e4 koji je stajao nas!prot&eni i 0!ljio ! &e preplašeni&4 ati& li& o9i&a4 koje&! sa& 9!o "las4 9ije sa& prijekore&o"ao prereti4 9iji& sa& po"r*a&a &o"ao *osko9iti2= 0!jici prepirke4 tik je*an *o *r!"o"a4 sp!štali s&o se sve &ra9nijo& !lico&B t! i ta&onetko 0i s k!:no"a pra"a a na&a "le*ao2 I sav 0ijes i preir koji sa& osje:ao pre&a se0isa&o&! okren!o se pre&a nesretno&e ,e0er!2 Ka*a je po9eo prijetiti *a :e &e prijaviti!9itelj! tjelovje80e4 to je a &e 0ila nasla*a7 postajao je neprave*an4 postajao je po*lac4 ja9ao&e je2Ka*a s&o se ! 0liini Mesarske !lice pot!kli4 nekoliko se lj!*i o*&ah a!stavilo i pro&atralo

 0or0!2 =*arali s&o je*an *r!"o"a ! tr0!h i lice i "aili se cipela&a2 Sa*a sa& na tren!tak sve 0io a0oravio4 0io sa& ! prav!4 nisa& 0io lo9inac4 opijenost 0or0o& 9inila &e je sretni& i pre&*a je ,e0er o* &ene 0io ja9i4 ja sa& 0io spretniji4 pa&etniji4 0r8i4 vatreniji2 Rajarilis&o se i t!kli kao *ivlji2 Ka*a &i je on o9ajni9ki& ahvato& ra*erao ovratnik koš!lje4 s*!0oki& !8itko& osjetih str!j! hla*no"a raka kako &i te9e preko !8arene ko8e2A ! to& !*aranj!4 tr"anj! i "a8enj!4 hrvanj! i *avljenj! nis&o prestajali "roiti se rije9i&a4vrijeati se i !ništavati4 rije9i&a koje s! 0ivale sve 8eš:e4 sve

6-.šašavije i opakije4 sve poeti9nije i &aštovitije2 I ! ton!(sa& &! 0io na*&o:an4 0io sa&lo9estiji4 poeti9niji *o&išljatiji2 Ako 0i on rekao pseto je*no4 ja 0ih rekao *8!kelo2 Ako 0i onrekao ništarijo4 ja 0ih !vikn!o so(tono2 O0ojica s&o krvarili ništa ne osje:aj!:i4 a naše s!rije9i hrpi&ice aivale le 9arolije i 8elje4 !aja&no s&o se slali na vješala4 pri8eljkivali s&ono8 *a "a je*an *r!"o&! arije&o ! re0ra i ta&o "a avrne&o4 psovali s&o je*an *r!"o&!i&e4 po*rijetlo i oca2/ilo je to prvi i je*ini p!t *a sa& takv! 0or0! ! p!no& ratno& anos! ivojštio *o kraja4 sasvi& !*arci&a4 svi& okr!tnosti&a4 svi& po"r*a&a2 esto sa& "le*ao i "ra8aj!:i se sveselje& sl!šao te v!l"arne4 ivorne psovke i prostaštvaB sa*a sa& ih sa& ivikivao kao *asa& o* &alih no"! na njih navikn!t i vješt ! njihovoj !pora0i2 S!e s! &i tekle i o9ij! i krv

 preko !sta2 Ali svijet je 0io *ivan4 i&ao je s&isla4 0ilo je *o0ro 8ivjeti4 &riti4 krvariti i*r!"o"a raskrvariti2

Page 44: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 44/71

 Nika*a ! sje:anj! nisa& !spio prona:i kraj te 0or0e2 = neko& je tren!tk! prestala4 naje*no&sa& stajao sa& ! tihoj ta&i4 preponavao sa& !"love !lica i k!:a4 0io sa& 0li! naše k!:e2<olako je !&icala opoj(nost4 polako je prestajao h!k krila i "r&ljavina4 a stvarnost se4 ko&a*

 po ko&a*4 pro0ijala pre* &oja 9!la4 isprva sa&o pre* o9i2 Eno ta&o *enca2 Eno &osta2 Krvna &ojoj r!ci4 po*erana o*je:a4 sroane 9arape4 0ol ! koljen!4 0ol ! ok!4 ne&a više kape ( sve

 je *olailo &alo((po&alo4 postajalo stvarnoš:! i "ovorilo &i2 Naje*no&r 6-6sa& 0io *!0oko !&oran4 osje:ao sa& kako &i *rhte koljena i r!ke4 pok!šavao sa& napipatii* neke k!:e2

 Na*oh se pre* našo& k!:o&2 Hvala /o"! Nisa& nao ni a što više na svijet! osi& *ajeta&o !to9ište4 &ir4 svjetlost4 skrovitost2 O*ahn!vši4 "!rn!o sa& visoka vrata2#a*a &e s &iriso& ka&ena i vla8ne hla*no:e preplavi str!ja inena*na sje:anja4 stostr!ko2 O/o8e Mirisalo je na stro"ost4 na akon4 na o*"ovornost4 na oca i /o"a2 /io sa& !krao2 Nisa&

 0io ranjeni j!nak koji se i 0or0e vra:ao k!:i2 Nisa& 0io ja*no *ijete koje sti8e k!:i4 a &ajka"a pri"rli s!:!tno i toplo2 /io sa& kra*ljivac4 0io sa& lo9inac2 #a&o prijeko a &e nije 0ilo

!to9išta4 postelje i sna4 niti jela i nje"e4 ni !tjehe i a0orava2 ekala &e je krivnja i s!*2= ve9ernje &ra9no& ho*nik! i st!0išt! 9iji& sa& se &no"o0rojni& st!0a&a je*vice popeo4na tren!tak sa&4 vjer!je&4 po prvi p!t ! 8ivot! *isao hla*ni eter4 sa&o:!4 s!*0in!2 Nisa&vi*io ilaa4 nisa& i&ao planova4 pa ni straha4 ništa osi& hla*no"a4 "r!0o" osje:aja7 +#o jenei0je8no2+ = r!kohvat sa& se povla9io !a st!0e2 Ispre* staklenih vrata osjetio sa& 8elj!*a još je*an tren!tak posje*i& na st!0išt!4 *!0oko !*ahne&4 otpo9ine&2 Nisa& to !9inio4 nijei&alo svrhe2 Morao sa& !:i2 Dok sa& otvarao vrata4 !pita& se koliko je4 satiQ=šao sa& ! 0la"ovaonic!2 Sje*ili s! oko stola !pravo avršivši o0je*4 na stol! je još stajaotanj!r s ja0!ka&a2 /ilo je oko osa& sati2 Nika*a prije nisa& se6--

 0e *op!štenja tako kasno vratio k!:i4 nika*a nisa& ne*ostajao a ve9ero&2+/o"! hvala *a si *ošao+ !vikne &ajka 8ivahno2 Vi*io sa&4 0ila se a &e a0rin!la2 Ona

 potr9i pre&a &eni i aprepašteno astane vi*jevši &i lice i prljav!4 ra*eran! o*je:!2 Nisa&rekao ništa i niko"a nisa& po"le*ao4 ali sa& jasno osje:ao *a se otac i &ajka 0o" &ene

 po"le*avaj!2 Otac je š!tio i svla*avao seB osje:ao sa& koliko je lj!t2 Majka se &no&e 0avila4!&ila &ije lice i r!ke4 nalijepila %laster4 ati& &i *ala jesti2 Okr!8ilo &e s!osje:anje i skr04sje*io sa& š!tljiv i *!0oko po(sti*en4 osje:ao toplin! i ! njoj !8ivao ne9iste savjesti2 Zati& s!&e poslali na spavanje2 Oc! sa& pr!8io r!k! ne po"le*avši "a2Ka*a sa& ve: le8ao ! postelji4 *ošla je &ajka2 =ela je sa stolice &oj! o*je:! i stavila *r!"!

 jer je s!tra*an 0ila ne*jelja2 Zati& &e opreno stala ispitivati4 a ja sa& &orao pripovije*ati ot!9njavi2 S&atrala je *aje to4 *o*!še4 loše4 ali &e nije "r*ila i *oi&ala se po&alo a9!eno&

što sa& 0o" to"a 0io tako potišten i plah2 Zati& je otišla2I sa*a je4 &islio sa&4 0ila !vjerena *aje sve *o0ro2 /io sa& se pot!kao *o krvi4 no to :e seve: s!tra a0oraviti2 A o ono&e *r!"o&e4 o pravoj stvari4 nije ništa nala2 /ila je 8alosna4 alinesp!tana i nje8na2 Dakle4 ni otac vjerojatno još ništa nije nao2I ta*a &e o0!e !8asan osje:aj rao9aranja2 Sa*a sa& pri&ijetio *a &e o* tren!tka ka*a sa&st!pio !6->k!:! posve&a isp!njala je*na je*ina4 9en!tljiva4 "orljiva 8elja2 Nisa& ni na što *r!"o &islio4ništa *r!"o 8elio4 ni a 9i& 8!*io osi& *a se sr!9i ol!ja4 *a &i se s!*i4 *a !8as postanestvarnost i *a prestane jeivi strah2 Sve sa& &o"ao o9ekivati4 na sve sa& 0io spre&an2 Neka&e on teško kani4 ist!9e i atvori Neka &e ostavi *a "la*!je& Neka &e prokle i o*0aci

Sa&o *a prestane ovaj strah i napetost

Page 45: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 45/71

=&jesto to"a le8ao sa& t!4 još sa& !8ivao ! lj!0avi i njei4 sa& lj!0ano pošteen i a svojenepo*opštine nisa& povan na o*"ovornost4 pa sa& inova &o"ao 9ekati i strepiti2 Oprostilis! &i po*eran! o*je:!4 *!"o i0ivanje i k!:e4 prop!šten! ve9er! jer sa& 0io !&oran ikrvario i jer s! se na*a &no& sa8alili4 no ponajviše jer ono *r!"o nis! sl!tili4 jer s! nalisa&o a &oje nepo*opštine4 ali ništa o &o&e lo9in!2 /it :e &i *vostr!ko "ore ka*a to iae

na vi*jelo Mo8*a :e &e poslati4 kako s! je*no& 0ili aprijetili4 ! neki popravni *o& ! koje&se je*e stari4 tvr*i kr!h i tijeko& cijelo"a se slo0o*no" vre&ena &ora piliti *rva i 9istiti9i&e4 ! koje& navo*no postoje spavaonice s na*ornici&a koji te t!k! štapo& i !j!tro te

 0!*e hla*no& vo*o&2 Ili :e &e pre*ati policijiQ No ! svako& sl!9aj!4 0ilo kako 0ilo4 pre*a &no& je ponovno 0ilo vrije&e 9ekanja2 Coš *!8esa& &orao po*nositi strah4 još *!8e sa so0o& nositi svoj! tajn!4 pre* svaki& po"le*o& ikorako& ! k!:i *rhtati i niko&! ne &o:i po"le*ati ! lice26-@Ili4 je li na posljetk! 0ilo &o"!:e *a &oja kraa !op:e ne 0!*e pri&ije:enaQ Da sve ostanekako je i 0iloQ Da s! sav ovaj strah i patnja 0ili !al!*niQ ( O4 ka*a 0i se to *o"o*ilo4 ka*a 0ito nea&islivo i 9!*esno 0ilo &o"!:e4 otpo9eo 0ih posve nov 8ivot4 ahvalio 0ih se /o"! i

 pokaao se *ostojni& tako što 0ih i sata ! sat 8ivio posve 9isto i 0e &rlje Pto sa& ve: prije 0io pok!šao i što &i se ijalovilo4 to 0i sa*a !spjelo4 sa*a je &oja nakana i &oja volja 0ila*ovoljno sna8na4 sa*a nakon ovo"a ja*a4 ovo"a pakla p!no" patnje ;ijeli& svoji& 0i:e&!hvatio sa& se a t! po&isao i ! nj! se 8arko prilj!0io2 =tjeha je kišila s ne0a4 0!*!:nost seraskrivala &o*ra i s!n9ana2 = ti& &aštanji&a napokon sa& !sn!o i neoptere:en prospavaocijel!4 !"o*n! no:2=j!tro je 0ila ne*jelja i još ! postelji sa& osjetio4 pop!t ok!sa vo:ke4 ose0!jan4 neo0i9no

 po&iješan4 ali ! cjelini onaj tako slastan ne*jeljni osje:aj kakav sa& ponavao i a9kih *ana2 Ne*jeljno j!tro 0ilo je *o0ra stvar7 &o8eš se naspavati4 ne&a škole4 na*aš se *o0ro&! r!9k!4ništa ne &iriše na !9itelje i tint!4 i&aš hrp! slo0o*no"a vre&ena2 #o je 0ilo "lavno2 Sa*a s! sesla0ije s ti&e &iješali neki *r!"i4 neponatiji4 0eli9niji v!9i7 o*laak na &is! i vjerona!k4o0iteljska šetnja4 0ri"a a lijep! o*je:!2 #o je onaj 9isti4 *o0ri4 slasni ok!s i &iris &alo

 pokvarilo i ra0ilo ( kao ka*a *va isto*o0no kon!&irana jela4 pri&jerice p!*in" i ! nje"asok4 ne i*! sasvi& aje*no4 ili kao što 0i katka*a ok!s 0o&0ona ili peciva4 koje 0is&o !&ali& *!:ani&a *o0ili na *ar4 nali i&ati %ataln! pri&jes! sira ili na%te2 Celi s&o6-Gih i 0ili s! *o0ri4 ali to nije 0ilo ono pravo i 0listavo4 ve: je 9ovjek prito& &orao a8&iriti na

 je*no oko2 #akve s! naj9eš:e 0ile ne*jelje4 oso0ito ka*a sa& &orao i:i ! crkv! i na vjerona!k što na sre:! nije !vijek 0io sl!9aj2 Slo0o*nije *an tako *o0ivao neki loš ok!s o0vee i *osa*e2A a vrije&e šetnja s cijelo& o0itelji4 pre&*a s! 9esto nale 0iti lijepe4 o0i9no 0i se nešto*o"o*ilo4 svaa sa sestra&a4 ho*ali s&o pre0ro ili pre(sporo4 o*je:! 0is&o a&aali

s&olo&4 naj9eš:e 0i !vijek nešto as&etalo2<a4 neka se *o"o*i2 /ilo &ije *o0ro2 O* j!9er je proteklo &no"o vre&ena2 Nisa& a0oraviosvoj sra&otni 9in4 !j!tro &i je ponovno pao na pa&et4 no to je ve: 0ilo *avno4 strahovi s! se!*aljili i postali nestvarni2 C!9er sa& okajao svoj! krivnj!4 pre&*a sa&o "ri8njo& savjesti4

 pretrpio sa& ao4 k!kavan *an2 Sa*a sa& inova 0io sklon povjerenj! i 0ealenosti i višenisa& &no"o ra&išljao2 #o4 *o*!še4 još nije 0ilo sasvi& svršeno4 još je po&alo o*vanjala

 prijetnja i nela"o*a4 kao što se s lijepo& ne*jeljo& &iješaj! v!9i onih &alih *!8nosti i 0ri"a2Za *or!9ko& s&o svi 0ili *o0re volje2 Dop!stili s! &i *a 0ira& i&e! crkve i vjerona!ka2Menije4 kao i !vijek4 *ra8a 0ila crkva2 #a&o sa& 0are& i&ao &ira i &o"ao sa& slo0o*nora&išljatiB a i taj visoki4 sve9ani prostor sa šareni& proori&a 9esto je 0io lijep i 9astan4 a

ka*a 0ih stisn!tih o9ij! "le*ao ni *!"i pol!&ra9ni 0ro* pre&a or"!lja&a4 katka*a 0inastajale 9!*esne

Page 46: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 46/71

slikeB svirale or"!lja što s! stršile i &raka 9cnio a! i4 "le*ale pop!t 0listavo"a "ra*a sastotina&a tornjcv #akoer &i je 9esto !spijevalo4 ka*a crkva nije 0i p!na4 cijeli sat neo&etano9itati nek! knji"! prip^ vije*aka2Danas nisa& ponio nikakv! knji"! i nisa& n po&išljao i0je:i o*laak ! crkv!4 kako sa& tove: 0i !9inio2 <rošla je ve9er ! &eni ostavila još toliko o*jek i *a sa& "ajio 9estite na&jere i

 0io voljan s /o"o&4 74 ro*itelji&a i sa svijeto& lj!0ano se i posl!šno po*nositi2 I &oj 0ijes pre&a Oskar! ,e0er! 0io je posve&a iš9en!o2 Daje *ošao4 0io 0ih "a najsr*a9nije pri&io2/o"osl!8je je po9elo4 aje*no s *r!"i&a pjevao sa& stihove korala4 0ila je to pjes&a +Oj4

 pastire svojih ovaca+ koj! s&o i ! školi napa&et !9ili2 <rito& &i ponovno pa*e na pa&etkako neki stih ! pjevanj!4 a napose ! ote"n!to&4 pola"ano& crkveno& pjevanj!4 i&a sasvi&*r!"i lik ne"o pri 9itanj! ili recitiranj!2 <ri 9itanj! takav je stih 0io cjelina4 i&ao je s&isao4sastojao se o* re9enica2 Ko* pjevanja4 on se sastojao još sa&o o* rije9i4 re9enice se nis!stvarale4 t! nije 0ilo s&isla4 no ato s! rije9i4 ase0ne4 pjevane4 *!"o ote"n!te rije9i *o0ivaleneo0i9no jak4 neovisan 8ivot4 *apa9e4 9esto s! sa&o poje*ini slo"ovi4 nešto po se0i posve

 0es&isleno4 ! pjevanj! postajali sa&ostalni i popri&ali o0li9je2 = stih! +Oj4 pastire svojihovaca koji&a si p!te !tro+ nije pri&jerice *anas pri crkveno&e pjevanj! 0ilo nikakve

 poveanosti i s&isla4 nis&o &islili ni na pastira ni na ovce4 !op:e ništa nis&o &islili2 No tonipošto nije 0ilo6-'6-*osa*no2 <oje*ine rije9i4 napose +p!(te+ 0ile s! tako neo0i9no p!ne i lijepe *a s! nas posve&a

 ponijele4 a +!tro+ je v!9alo tajnovito i teško4 po*sje:alo na +!tro0!+ i na &ra9ne4 osje:aji&aisp!njene4 napola ponate stvari koje 9ovjek i&a ! n!trini svo"a tijela2 A još i or"!ljeA on*a je !slije*io "ra*ski 8!pnik i nje"ova propovije* koja je !vijek 0ila tako nepoj&ljivo*!"a4 i ono neo0i9no sl!šanje pri 9e&! 0i 9ovjek 9esto *!8e vrije&e sl!šao tek v!k"ovore:e"a "lasa kako le0*i pop!t vona4 a on*a 0i ponovno oštro i jasno 9!o poje*ine rije9i itr!*io se slije*iti ih koliko "o* je &o"!:e2 Da sa& 0are& s&io sje*iti na kor! !&jesto &e!svi& oni& &!škarci&a na "aleriji2 Na kor! "*je sa& ve: sje*io na crkveni& koncerti&a4 t! je9ovjek sje*io avaljen ! teške4 o*vojene stolice o* kojih je svaka 0ila je*na &ala 9vrsta"ra*a4 ina* "lava s! se na*vili neo0i9no *ra8esni4 &re8asti svo*ovi4 a visoko na i*!&eki& je 0oja&a 0ila oslikana propovije* na "ori4 a po"le* na &o(*rocrveno r!ho Is!sovo na

 0lije*o&o*ro& ne0! 0io je tako nje8an i 9ovjeka 9inio sretni&2Katka* 0i aškripala klecala pre&a koji&a sa& "ajio *!0ok! nesklonost jer s! 0ila o0ojenaneko& 8!to&4 0eira8ajno& lak(0ojo& ! koj! 0iste se !vijek &alo !lijepili2 Katka*a 0ia!jala &!ha !*araj!:i ! je*an o* proora ! 9iji& je šiljati& l!kovi&a 0ilo naslikano&o*rocrveno cvije:e i elene vije*e2 Inena*a je propovije* avršila4 a ja sa& se na"n!o ne

 0ih li vi*io sve:enika kako nestaje na avojiti& st!0a&a2

6-)<onovno se apjevalo4 s olakšanje& i "lasno4 i lj!*i po9eše !stajati i ilaitiB kovanic! koj!sa& ponio o* k!:e !0acio sa& ! škra0ic! 9iji se li&eni v!k tako loše !klapao ! sve9anost i

 p!stio sa& *a &e str!ja lj!*i pov!9e pre&a portal! i i"!ra van2Sa*a je po9injao najljepši *io ne*jelje4 ona *va sata i&e! crkve i r!9ka2 D!8nost si 0ioo0avio4 a o* *!"a sje*enja 8!*io si a kretanje&4 a i"ra&a ili šetnja&a ili pak a knji"o& i

 0io si posve slo0o*an *o po*neva ka*a je a o0je* naj9eš:e 0ilo nešto !k!sno2 Za*ovoljnosa& se s no"e na no"! vra:ao k!:i isp!njen lj!0ani& &isli&a i stavovi&a2 Svijet je 0io!reen i ! nje&! se &o"lo 8ivjeti2 Ho*niko& i st!0ište& &irolj!0ivo sa& pohitao na kat2= &ojoj je so0ici sjalo s!nce2 <o"le*ao sa& svoje k!tije s "!sjenica&a koje sa& j!9er 0ioapostavio4 pronašao nekoliko novih li9inki4 *ao 0iljka&a svje8e vo*e2

#a*a se vrata otvoriše2

Page 47: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 47/71

 Nisa& se o*&ah na to osvrn!o2 Nakon nekoliko tren!taka tišina &i posta*e 9!*naB okren!hse2 Na vrati&a je stajao otac2 /io je 0lije* i i"le*ao i&!9eno2 <o*rav &i ape ! "rl!2 Vi*iosa&7 on na #! je2 S!enje je po9elo2 Ništa se nije popravilo4 ništa nije 0ilo okajano4 ništaa0oravljeno S!nce je i0lije*jelo4 a ne*jeljno je j!tro !ven!lo2orko rao9aran 0!ljio sa& ! oca2 Mrio sa& "a4 ašto j!9er nije *ošaoQ Sa*a ni na što nisa&

 0io pripravan4 nisa& i&ao ništa spre&no4 9ak ni kajanje i6-Fosje:aj krivnje2 (6 astoje "ore ! svojoj ko&o*i &orao *r8ati s&okveQOtišao je *o &oje knji8nice4 av!kao r!k! ia knji"a i iva*io nekoliko s&okava2 Coš ih je&alo 0ilo ostalo2 A on*a &e po"le*ao s nije&i&4 &!9ni& pitanje&2 Nisa& &o"ao ništa re:i"!še:i se ! patnji i prkos!2+A što jeQ+ napokon i!sti&2+Otk!*a ti ove s&okveQ+ !pita otac s!spre"n!(ti&4 tihi& "laso& koji sa& i *na *!še &rio2O*&ah sa& po9eo "ovoriti2 La"ati2 Ispri9ao sa& *a sa& s&okve k!pio ko* neko" slasti9ara i*a ih 0io 9itav vjen9i:2 A o*akle &i novciQ Novce sa& !eo i kašice koj! i&a& aje*no s

 je*ni& prijatelje&2 = nj! s&o o0ojica !0acivali sav sitan novac koji s&o povre&eno *o0ivali2

=ostalo& ( evo kašice2 Iva*io sa& k!tijic! s proreo&2 = njoj je sa*a još sa&o je*na*esetica4 0aš ato jer s&o j!9er k!pili s&okve2+Koliko s! koštale s&okveQ+ !pita &e on o*ve: tihi& "laso&2+Mark! i še*eset2++A "*je si ih k!pioQ++Ko* slasti9ara2++Ko* koje"aQ++Ko* Haa"era2+

 Nasta*e stanka2 K!tijic! s novce& još sa& *r8ao ! le*eno hla*ni& prsti&a2 Sve na &eni 0ilo je hla*no i s&ravalo se26>.#a*a on !pita s prijetnjo& ! "las!7 +Ce li to istinaQ+Ca inova sta*oh 0ro "ovoriti2 Da4 naravno *a je istina4 i &oj prijatelj ,e0er 0io je ! *!:an!4

 ja sa& "a sa&o pratio2 Novac je ve:ino& pripa*ao nje&!4 ,e0e(r!4 &o"a je novca 0ilo &alo2+=&i kap!+4 re9e otac4 +i*e&o aje*no *o slasti9ara Haa"era2 On :e acijelo nati je li toistina2+<ok!šao sa& se nas&iješiti2 Sa*a &i se hla*no:a !v!kla ! srce i 8el!*ac2 <ošao sa& ispre*nje"a i ! ho*nik! !eo svoj! plav! kap!2 Otac je otvorio staklena vrata4 i on je ponio šešir2+Coš sa&o tren!tak+ rekao sa&2 +Mora& kratko na aho*2+On ki&ne "lavo&2 Otišao sa& na aho*4 aklj!9ao se4 0io sa& sa& i još je*an tren!tak nasi"!rno&e2 O4 ka*a 0ih sa*a !&ro

Ostao sa& tako &in!t!4 ostao sa& *vije2 Ništa nije po&o"lo2 Nisa& !&ro2 #re0alo je to pre"r&jeti2 Otklj!9ao sa& i iašao2 <ošli s&o nia st!0e2Dok s&o ilaili na "lavna vrata4 pa*e &i na pa&et nešto *o0ro4 pa 0ro rekoh7+Ali *anas je ne*jelja4 Haa"er !op:e nije otvoren2+/ila je to na*a i potrajala je *vije sek!n*e2 Otac s&ireno re9e7 +On*a :e&o po:i k nje&! !stan2 Doi2+<ošli s&o2 <oravnao sa& kap!4 a0io r!k! ! *8ep i pok!šavao pokraj nje"a ho*ati kao *a sene *o"aa ništa oso0ito2 <re&*a sa& nao *a svi lj!*i na &eni6>6vi*e *a sa& prive*eni lo9inac4 to sa& na tis!:e na9ina pok!šavao prikriti2 #r!*io sa& se*isati je*nostavno i 0ealenoB nitko nije &orao vi*jeti kako &e tišti ! prsi&a2 Nastojao sa&

na&jestiti nevin ira lica4 hiniti r!tin! i si"!rnost2 <ote"n!o sa& je*n! 9arap! pre&*a to

Page 48: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 48/71

!op:e nije 0ilo potre0no i s&iješio sa& se iako sa& nao *a taj os&ijeh i"le*a strahovito"l!po i na&ješteno2 = &ojoj n!trini4 ! "rl! i !tro0i4 9!9ao je *e&on i *avio &e2<rolaili s&o pore* "ostionice4 pore* potkiva9a4 pokraj ko9ijaša4 kraj 8eljeni9ko"a &osta2#a&o prijeko sino: sa& se 0orio s ,e0ero&2 Zar &e posjekotina pokraj oka nije još 0oljelaQ/o8e &oj /o8e &oj

/evoljno sa& ho*ao 0ore:i se s "r9evi&a ne 0ih li sa9!vao !spravan ho*2 <rošli s&o pokrajOrlova šta"(lja i iašli na Kolo*vorsk! !lic!2 Kako je ta !lica još j!9er 0ila *o0ra i 0ealena Ne &isli Sa&o *alje Dalje/ili s&o sasvi& 0li! Haa"erovoj k!:i2 = tih nekoliko &in!ta stotina&a sa& p!ta !naprije*

 pro8ivio prior koji &e ta&o 9ekao2 Sa*a s&o 0ili t!2 Sa*a :e po9eti2 No nisa& to &o"ao i*r8ati2 Zastao sa&2+NoQ Pto jeQ+ !pita &e otac2+Ne i*e& !n!tra+4 o*"ovorio sa& tiho2On sp!sti po"le* pre&a &eni2 #Y on je to nao4 o* sa&o"a po9etka2 Zašto sa& &! sve to"l!&atao i *ao si toliko tr!*aQ <a to nije i&alo s&isla26>-

+Zar s&okve nisi k!pio ko* Haa"eraQ+ !pita2Zavrtjeh "lavo&2+A4 tako+4 re9e s privi*ni& &iro&2 +On*a se &o8e&o vratiti k!:i2+<onio se pristojno4 pošte*io &e je na !lici4 pre* lj!*i&a2 Mno"o je lj!*i prolailo i svako"as! tren!tka po*ravljali &o"a oca2 Kakva pre*stava Kakvo "l!po4 0es&isleno &!9enje Natoj &! pošte*i nisa& &o"ao 0iti ahvalan2#a on je sve nao I p!stio &e *a se koprca&4 p!stio &e *a ivo*i& svoje 0eskorisne l!*orije4onako kako se p!sti &iša *a se koprca ! 8icanoj &išolovci prije ne"o "a se !topi2 Ah4 *a &e je

 0are& o*&ah na po9etk! !op:e &e ništa ne pitaj!:i i ne sasl!šavaj!:i štapo& !*ario po "lavi4to 0i &i ! osnovi 0ilo *ra8e ne"o ova s&irenost i prave*nost kojo& &e a&atao ! &oj!&re8! o* la8i i ! njoj polako "!šio2 Op:enito4 &o8*a je 0ilo 0olje i&ati "r!0a oca ne"oliovako pro%injeno" i prave*no"2 Ka*a 0i neki otac4 kao što se *o"aalo ! pripovijesti&a ina0o8ni& pri9ica&a4 ! 0ijes! ili ! pijanstv! strahovito ist!kao svoj! *jec!4 ta*a je i&ao posvekrivo i pre&*a s! 0atine 0oljele4 *jeca s! ipak ! se0i &o"la sle"n!ti ra&eni&a i preirati "a2Ko* &o"a oca to nije 0ilo &o"!:e4 on je 0io o*ve: pro%injen4 0esprijekoran4 on nika*a nije

 0io ! kriv!2 Naspra& nje"a !vijek si 0io &alen i ja*an2Stisn!tih !0a !šao sa& ispre* nje"a ! k!:! pa ! svoj! so0!2 On je još !vijek 0io s&iren ihla*nokrvan4 štoviše pretvarao se jer je apravo4 kao što sa& jasno6>>osje:ao4 0io vrlo lj!t2 Sa*a on sta*e "ovoriti na svoj !o0i9ajeni na9in2+Htio 0ih sa&o nati 9e&! ta ko&e*ijaQ Ne &o8eš li &i to re:iQ O*&ah sa& nao *aje cijela

tvoja pri9ica i&išljena2 Dakle 9e&! te "l!postiQ Ne &isliš valj*a o0iljno *a sa& tako "l!p*a 0ih ! njih povjerovaoQ+I *alje sa& stiskao !0e i "!tao2 Ka*a 0i on 0are& prestao Kao *a sa& i sa& nao ašto sa&i&islio t! la8 Kao *a sa& i sa& nao ašto nisa& &o"ao prinati svoje lo*jelo i &oliti aoprost Kao *a sa& !op:e nao ašto sa& !krao te nesretne s&okve Zar sa& to htio4 ar sa&to !9inio pro&išljeno i nala9ki i s ralo"o&Q #a ar &i nije 0ilo 8aoQ Zar nisa& 0o" to"a

 patio više ne"o onQekao je s irao& lica p!ni& naporna strpljenja2 Na tren!tak je &eni sa&o&e sit!acija 0ilasavršeno jasna4 ! po*svijesti4 no ta*a to ne 0ih kao *anas &o"ao ire:i rije9i&a2 /ilo jeovako7 !krao sa& jer sa& tra8e:i !tjeh! *ošao ! o9ev! so0! i na svoje rao9aranje našao j!

 pran!2 Nisa& htio !krasti2 Htio sa&4 ka*a oca ve: nije 0ilo4 sa&o špij!nirati4 &alo ra"le*ati

nje"ove stvari4 aviriti ! nje"ove tajne4 sanati nešto o nje&!2 #ako je 0ilo2 A on*a s! ta&o 0ile s&okve i ja sa& !krao2 O*&ah sa& se pokajao i j!9er &e cijelo"a *ana &!9io ja* i o9aj4

Page 49: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 49/71

 0io sa& po8elio !&rijeti4 0io sa& se os!*io4 0io sa& stvorio nove4 *o0re nakane2 No *anas (*a4 *anas je ve: 0ilo *r!"a9ije2 #o pokajanje i sve to sa*a sa& ve: isk!sio4 sa*a sa& 0iotreniji i osje:ao sa&6>@neo0jašnjive ali *ivovski sna8ite olporc pre&a oc! I pre&a sve&! stoje o* &ene o9ekivao i

ahtijevaoDa sa& &! to &o"ao re:i4 i i to hi &e i ^ i *jeca4 &a koliko 0ila &!*rija c!l o*raslih4 ljena i0!njena pre* s!*0ino&2=ko9en o* prkosa i "r9evite 0ol i sa&o na& I^ p!stio "a neka &!*ro 0ori4 a ja sa& s 0oli incohltt l!ra*oš:! pro&atrao kako sve i*e po l! i 0iv^ "ore i "ore4 kako on pati4 rao9aran jei kako !2i aiva sve &oje vrline2Ka*a je !pitao7 +Dakle4 jesi li !krao s&okveQ\2 sa&o sa& ki&n!o2 Nisa& s&o"ao više o*sla0ašno"a ki&anja "lavo& ka*a je htio nati je li &i 8ao2 ( #S kako je &o"ao on4 taj veliki4

 pa&etni &!8 pitati takv! 0es&islic! Kao *a 0i &i !op:e &o"lo ne 0iti 8ao Kao *a nije&o"ao vi*jeti kako &e je cijela ta stvar 0oljela i parala &i srce Kao *a sa& se &o"aora*ovati 0o" svo"a 9ina i onih 0ije*nih s&okava

Mo8*a po prvi p!t ! svo&e *je9je& 8ivot! osjetio sa&4 "otovo *o pra"a shva:anja iosvješ:enja4 kako se silno *va sro*na4 !aja&no *o0rona&jerna 9ovjeka &o"! ne ra!&jeti ikinjiti i &!9iti i kako ta*a svaki "ovor4 svaka 8elja a &!*roš:!4 svaka pa&et sa&o još*olijevaj! otrov4 stvaraj! sa&o nove patnje4 nove rane4 nove a0l!*e2 Kako je to 0ilo &o"!:eQ

 No4 0ilo je &o"!:e4 *o"o*ilo se2 /ilo je 0es&isleno4 0ilo je l!*o4 0ilo je a s&ijati se io9ajavati ( no 0ilo je tako26>GDosta sa*a o toj pri9i Svršila se tako *a sa& tijeko& ne*jeljno"a poslijepo*neva 0ioaklj!9an ! potkrovlj!2 Dio svo"a !8asa ta stro"a kana i"!0ila je 0o" okolnosti koje s! 0ile&oja tajna2 Nai&e4 ! toj &ra9noj4 nekorištenoj tavanskoj prostoriji nalaila se k!tija

 prekrivena *e0eli& sloje& prašine4 napola p!na starih knji"a o* kojih neke nipošto nis! 0ilena&ijenjene *jeci2 Svjetlo a 9itanje *o0io sa& po&akn!vši je*an crijep2

 Nave9er te t!8ne ne*jelje &o&e je oc! pošlo a r!ko& *a &e neto& prije po9inka potakne jošna kratak ra"ovor koji nas je po&irio2 Ka*a sa& le"ao ! postelj!4 0io sa& !vjeren *a &i jesve savršeno oprostio ( savršenije ne"o ja nje&!26F6)26F26>'Strani "ra* na j!"!A aj "ra* je*an je o* najšaljivijih i naj!nosnijih pothvata &o*erno"a *!ha2 Nje"ov nastanak i!reenje po9ivaj! na "enijalnoj sintei kakv! s! &o"li os&isliti sa&o vrlo te&eljiti

 ponavatelji psiholo"ije vele"ra*skih 8itelja4 ako "a ve: ne:e&o opisati kao iravan !tjecaj

vele"ra*ske *!še4 kao ostvarenje njeina sna2 Cer nje"ovi& se osn!tko& ! i*ealno&savršenstv! ostvar!j! sve 8elje a o*&oro& i priro*o& kakve "aji svaka prosje9navele"ra*ska *!ša2 <onato je *a se stanovnik vele"ra*a ni9i& toliko ne anosi koliko

 priro*o&4 i*ilo&4 &iro& i ljepoto&2 No ponato je *a s! sve te lijepe stvari a koji&a ontoliko 8!*i i koji&a je e&lja *one*avno o0ilovala4 nje&! posve nepro0avljive inepo*nošljive2 A kako ih on ipak 8eli i&ati jer si je priro*! !vrtio ! "lav!4 ov*je &! je4 kaošto postoji kava 0e ko%eina i ci"arete 0e nikotina4 i"raena 0eopasna i hi"ijenska priro*a

 0e priro*e2 <rito& je &jero*avno 0ilo ono vrhovno na9elo &o*erne pri&ijenjene !&jetnosti4ahtjev a apsol!tno& +ivornoš:!+2 Mo*erno o0rtništvo s pravo& na"lašava taj ahtjev koji! prijašnji& vre&eni&a nije 0io ponat jer je ta*a svaka ovca *oista 0ila prava ovca i *avala

 prav! v!n!4 svaka krava

6>

Page 50: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 50/71

 0ila prava krava i *avala pravo &lijeko4 a !&jetne ovce i krave još nis! 0ile i!&ljene2 Noka*a s! i!&ljene i "otovo potisn!le one prave4 !skoro je i!&ljen i i*eal ivornosti2 <rošlas! vre&ena ka*a s! naivni kne8evi ! nekoj o* nje&a9kih *olina "ra*ili !&jetne r!ševine4i&itacije p!stinja9kih pre0ivališta4 &al! patvoren! Pvicarsk! ili i&itacij! <osillipa-2Današnji& je po*!etnici&a strana ona aps!r*na po&isao *a 0i vele"ra*sko& ponavatelj!

 pok!šali *o9arati Italij! ! 0liini Lon*ona4 Pvicarsk! ko* ;he&nita ili Sicilij! na /o*ensko(&e jeer!2 Na*o&jestak a priro*! kakav ahtijeva *anašnji "raanin o0veatno &ora 0itiivoran4 nepatvoren kao sre0rnina kojo& o0je*!je4 ivoran kao 0iserje koje nosi nje"ova 8enai nepatvoren kao lj!0av koj! ! src! "aji pre&a naro*! i Rep!0lici2Sve to ostvariti nije 0ilo lako2 I&!:ni stanovnik vele"ra*a ! prolje:e i ! jesen tra8i j!" kojio*"ovara nje"ovi& pre*o*80a&a i potre0a&a4 pravi j!" s pal&a&a i sta0li&a li&!na4 &o*ra

 jeera4 slikovite "ra*i:e4 a sve se to lako &o8e *o0iti2 No on4 povrh to"a4 tra8i i *r!štvo4 tra8ihi"ijen! i 9isto:!4 tra8i "ra*sko ora9je4 "la0!4 tehnik!4 ele"ancij!4 on o9ek!je priro*!

 0ereervno po*reen! 9ovjek! i nje"ovo& r!ko& preo0likovan!4 priro*! koja &!4 *o*!še4n!*i *ra8i i il!ije4 no koja je %leksi0ilna i o* nje"a ništa ne tra8i4 ! koj! se on &o8e !*o0nos&jestiti sa svi& svoji& vele"ra*ski& navika&a4 o0i9aji&a i ahtjevi&a2 Me!ti&4

- Lanac 0re8!ljaka j!"oapa*no o* Nap!lja na koje&! je Ver"ilijev "ro02 Nap2 prev26>)

kako je priro*a najne!&oljivija o* sve"a na& pon!lo "a4 isp!njavanje takvih ahtjeva 9ini se"otovo ncni+ "!:i&2 No lj!*skoj ra*išnosti4 na&o4 ništa nije nc&^` "!:e2 I sanje ostvaren2#aj t!risti9ki "ra* na j!"! nije se4 naravno4 &o "ao proivesti ! je*no& je*ino& pri&jerk!2

 Naprav ljeno je tri*eset ili 9etr*eset takvih i*ealnih "ra*ovi^ Danas ih s!sre:e&o na svako&iole po"o*no& &jest! a pok!ša& li opisati neko"a o* njih4 to4 *akako4 nije ovaj ili onaj "ra*4on ne&a oso0no"a i&ena4 kako što "a ne&a ni 5or*ov a!to&o0il4 ve: je sa&o pri&jerak4

 je*an o* &no"ih2I&e! *!"ih4 la"ano akrivljenih po*i*anih o0ala le8i 0la"o !0!rkano &o*ro jeero4 a !nje"ov r!0 lj!*i !8ivaj! ! priro*i2 = o0al! plove 0e0rojni &ali 9a&ci na vesla s veselo

 pr!"asti& &arkia&a i šareni& astavica&a4 ele"antni lijepi 9a&ci s &ali&4 lj!pki& jast!ci&a i 9isti kao operacijski stolovi2 Njihovi vlasnici ho*aj! o0alo& "ore(*olje svi& prolanici&a neprestance n!*e:i 0ro*ice a inaj&ljivanje2 #i &!škarci ho*aj! ! o*ijeli&a pop!t &ornarskih4 "olih prsa i "olih preplan!lih r!k!4 "ovore pravi& talijanski& jeiko&4 ali je*nako &o"! i na svako& *r!"o& jeik! *ati o0avijest4 i&aj! sjajne j!8nja9ke o9i4 p!še*!"e4 tanke ci"are i *jel!j! slikovito2=*!8 o0ale plove 9a&ci4 ! r!0 jeera prote8e se šetalište4 *vostr!ka !lica 9iji je *io *o

 jeera ( ispo*6>F

\I!re*no okresanih sta0ala ( reerviran a pješake4 *ok je !n!trašnji *io 0lještava4 !avrela pro&etnica što vrvi hotelski& a!to0!si&a4 a!to&o0ili&a4 tra&vaji&a i apre"a&a2 = t!cest! s&jestio se t!risti9ki "ra* koji i&a je*n! *i&enij! &anje o* ostalih "ra*ova7 prote8e sesa&o ! *!8in! i visin!4 ali ne i ! *!0in!2 Sastoji se o* "!sto"4 vele0no" pojasa hotelskih"ra*a2 No ia to"a pojasa atrakcija je koj! se ne s&ije ne vi*jeti4 ta&o se *o"aa pravi j!"4ta&o je4 nai&e4 *oista s&ješten je*an stari talijanski "ra*i: ! koje& se na tijesnoj tr8nici jakih&irisa pro*aje povr:e4 kokoši i ri0e4 ! koje& 0osono"a *jeca li&enka&a i"raj! no"o&et4 a&ajke ra0ar!šenih kosa i "ro&kih "lasova "ala&e ivik!j!:i &ilov!9na klasi9na i&enasvoje *jece2 #! &iriše na sala&!4 na vino4 na aho*4 *!han i r!9ni ra*4 t! veseli &!škarci !koš!lja&a stoje ispre* otvorenih vrata *!:ana4 postolari sje*e na cesti t!caj!:i ko8! i sve je

ivorno i vrlo šareno i ori"inalno i na toj 0i sceni ! svako& tren!tk! &o"ao otpo9eti prvi 9inneke opere2 #! se &o"! vi*jeti stranci kako s veliko& nati8eljo& otkrivaj! &jesto4 a o* onih

Page 51: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 51/71

školovanih 9esto se 9!j! pa&etne ijave o naro*noj *!ši ov*ašnje"a p!ka2 <ro*ava9isla*ole*a &ali& kloparavi& kolici&a pro0ijaj! se !ski& !lica&a ivik!j!:i svoje poslastice4

 pone"*je ! neko& *vorišt! ili na o&anje& tr"! asvira ver"l2 Svako"a *ana stranac ! ovo&e&alo&e4 prljavo& i ani&ljivo& "ra*! prove*e sat ili *va4 k!p!je !ratke o* pletene sla&e ira"le*nice4 pok!šava "ovoriti talijanski i sk!plTi ilU`T &ove2 Ov*je se i vrlo &no"o

%oto"ra%ira2Coš *alje4 ia staro"a "ra*i:a4 prostire se e&lT sa seli&a i liva*a&a4 vino"ra*i&a i š!&a&a4tanin i priro*a još onakva kakva je o*!vijek 0ila4 *ivljBi i ne!lj!*ena4 no stranci &alo o* to"avi*e jer ka*a se "o*i&ice a!to&o0ilo& prove! kro t! priro*!4 oni liva*e i sela ! r!0 cestevi*e je*nako prašnjavi&a i neprijateljski&a kao i *r!"*je2Sto"a se stranac s takvih ileta !0ro opet vrati ! i*ealni "ra*2 #a&o stoje veliki4 višekatnihoteli koji&a !pravljaj! inteli"entni *irektori s !"laeni& i 0ri8ljivi& oso0lje&2 #a&o

 jeero& plove lj!pki paro0ro*i4 a cesto& prolae ele"antna kola4 posv!*a no"a st!pa poas%alt! i 0eton!4 posv!*a je svje8e po&eteno i poprskano4 posv!*a se na pro*aj! n!*i"alanterija i osvje8e(nja2 = hotel! /ristol stan!je 0ivši %ranc!ski pre*sje*nik4 a ! hotel! <arknje&a9ki rajhskancelar4 lj!*i o*lae ! ele"antne kavane i sre:! ponanike i /erlina4

5rank%!rta i Miinchena4 9itaj! novine i *o&ovine i tako i operetne Italije staro"a "ra*a ponovno !ranjaj! ! *o0ro4 soli*no ora9je *o&ovine4 vele"ra*a7 r!k!j! se svje8e oprani&r!ka&a4 !aja&no se poivaj! na osvje8avaj!:a pi:a4 ! &e!vre&en! tele%oniraj! s tvrtko& !*o&ovini4 kre:! se lj!0ano i 8ivahno &e! lj!0ani&4 *o0ro o*jeveni&4 a*ovoljni&lj!*i&a2 Na hotelski& terasa&a4 ia 0al!stra*a i sta0ala olean*ra sje*e [email protected]@6<icsnici i a&išljena po"le*a !re ! površin! jeera4 povre&eno pri&aj! pre*stavnike tiska i!skoro se sana na koje& *jel! sa*a ra*i poje*ini &ajstor2 = !"o*no&4 &alo& restoran!&o8e se vi*jeti o&iljena "l!&ica i *o&ovinsko" vele"ra*a kako sje*i o*jevena ! kosti&4kao ! sn!4 i *eserto& hrani pekineera2 I ona je o*!ševljena priro*o& i 9esto *o po0o8nosti"an!ta ka*a nave9er ! so0i 0r2 6) hotela <ala9e otvori proor i !"le*a 0eskrajan nitreperavih svjetala što se pr!8aj! *!8 o0ale i sanjarski nestaj! s on! stran! aljeva2Spokojno i a*ovoljno lj!*i še:! pro&ena*o&4 t! s! i Miillerovi i Dar&sta*ta4 a 9!je se *a:e s!tra ! *vorani lje9ilišta nast!piti i talijanski tenor4 je*ini koje" se nakon ;ar!sa još *oista&o8e sl!šati2 <re*ve9er lj!*i "le*aj! &alene paro0ro*e kako se vra:aj! ! l!k!4 pro&atraj!

 p!tnike koji ilae4 ponovno s!sre:! ponanike4 na tren!tak astan! pre* neki& ilo"o& p!ni& staro"a pok!:stva i veova4 a on*a ahla*i i lj!*i se vra:aj! ! hotel4 ia i*ova o* 0etona i stakla4 ! koje& 0la"ovaonica ve: svjetl!ca o*0ljesko& porc!lana4 stakla i sre0ra i !koje& :e se poslije o*r8ati &anji 0al2 la0a je ionako ve: t! i tek što s! o0avljene pripre&ea ve9ernji ilaak4 ve: vas *o9ek!j! !&ilni4 lel!javi v!9i2

<re* hotelo&4 s ve9eri se pola"ano "asi raskoš cvije:a2 #! ! lijeha&a i&e! 0etonskihi*ova stoji6@-"!sto i šareno4 0!jno procvalo cvije:e4 ka&elije i ro*o(*en*roni4 a i&e! njih visoke pal&e4sve nepatvorene4 i 0!jne hortenije p!ne je*rih4 hla*no &o*rih k!"lica2 S!tra je sk!pni ilet !(a""io i lj!*i &! se ra*!j!2 A sti"ne li se s!tra a0!no& !&jesto ! (a""io ! neko *r!"o&jesto4 ! (i""o ili (ino4 nikakva šteta jer ta&o :e se na:i isti ovakav i*ealan "ra*4 isto jeero4ista po*i(*ana o0ala4 isti slikovito(veseli stari "ra* i isti *o0ri hoteli s visoki& stakleni&i*ovi&a ia kojih nas pri o0je*! "le*aj! pal&e4 i ista *o0ra4 &eka "la0a i sve što ina9e

 pripa*a 8ivot! "raanina ka*a si 8eli !"o*iti26F-G2

6@><rosjak 

Page 52: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 52/71

CL rije &no"o *esetlje:a ka*a 0ih po&islio i& +<ri9! o prosjak!+4 ona je a &e 0ila pri9a inije &i c 9inilo nevjerojatni&4 a ni oso0ito teški&4 *a :! j! je*no"a *ana ispripovije*ati2 No*a je pripovije*anje !&jetnost 9ije pretpostavke na&a *anašnji&a4 ili pak &eni4 ne*ostaj! i

 0avljenje kojo& sto"a &o8e 0iti još sa&o oponašanje naslijeenih o0lika4 to &ije !&e!vre&en! 0ivalo sve jasnije kao što je i naša cijela knji8evnost4 ako s! njeini a!tori 0ili

o0iljni i ia nje stajali4 postajala sve te8a i *voj0enija4 a ipak sve o*va8nija2 Cer nije*an o*nas knji8evnika *anas ne na koliko je nje"ova 9ovje9nost i slika svijeta4 nje"ov jeik4nje"ova vrsta vjere i o*"ovornosti4 nje"ova vrsta savjesti i pro0le&atike *r!"i&a4 9itatelji&a4a i kole"a&a ponata i 0liska4 shvatljiva i ra!&ljiva2 Mi se o0ra:a&o lj!*i&a koje sla0o

 ponaje&o i o koji&a na&o *a naše rije9i i nakove ve: 9itaj! kao neki strani jeik4 &o8*a s&aro& i !8itko&4 ali s vrlo pri0li8ni& ra!&ijevanje& *ok s! i& str!kt!ra i poj&ovni svijetnekih politi9kih novina4 neko"a %il&a4 sportsko"a ivješ:a k!*ika&o prisniji4 po!*aniji i

 prist!pa9niji6@GII tako ispis!je& ove listove koji s! isprva tre0ali 0iti tek pripovije*anje je*no"a &alo"

sje:anja i *o0a &oje"a *jetinjstva4 ne a svoje sinove ili !n!ke koji&a oni &alo na9e ni a 0ilo koje *r!"e 9itatelje4 osi& &o8*a onih nekoliko lj!*i 9ije je *jetinjstvo i *jetinji svijet 0iootprilike isti kao &oj4 a koji4 *o*!še4 ne:e preponati sr8 ove neispripovje*ive pri9e jer jenjeina sr8 &oj oso0ni *o8ivljaj4 ali :e 0are& preponati slike4 poa*in!4 k!lise i kosti&e nasceni2Ali ne4 ni nji&a se ne o0ra:a &oj apis4 a ni postojanje tih *onekle pripre&ljenih i !p!:enihne &o8e &oje listove !*i"n!ti na rain! pripovijesti jer k!lise i kosti&i još ni i*aleka ne9ine pri9!2 Ispis!je&4 *akle4 svoje prane listove slovi&a ne ! nakani i na*i *a nji&a *opre&*o neko"a ko&! 0i oni &o"li na9iti nešto sli9no kao &eni4 ne"o i ponato"a iakoneo0jašnjivo"a na"ona a sa&otni& poslo&4 sa&otno& i"ro& koji !&jetnik slije*i kao neki

 priro*an na"on pre&*a je on ! s!protnosti !pravo s takovani& priro*ni& na"oni&a kako ih*anas *e%inira p!9ko &išljenje ili psiholo"ija ili &e*icina2 Stoji&o na neko& &jest!4 nekojstai ili avoj! lj!*sko"a p!ta 9iji& o0ilje8ji&a pripa*a i to *a o 9ovjek! ne na&o više ništa

 jer s&o se nji&e previše 0avili4 jer o nje&! postoji o*više &aterijala4 jer neka antropolo"ija4neka nanost o 9ovjek!4 pretpostavlja hra0rost a poje*nostavljivanje koj! ne nalai&o2 Kaošto naj!spješniji i naj&o*erniji teološki s!stavi *anašnjice ništa toliko ne na"laš!j! kao

 posve&ašnj! ne&o"!:nost 0ilo kakva nanja o /o"!4 tako se i našananost o 9ovjek! strašljivo pai *a ne 0i poQ2cicln US!^ nati ili ire:i o 9ovjekovoj 0iti2Sto"a s! &o*e&^ !s&jereni teoloi i psiholoi ! posve istoj sit!aciji kn^ &i knji8evnici7ne*ostaj! te&elji4 sve je postalo clvoi 0eno i s!&njivo4 sve relativiirano i rarovano4 a ipnlneslo&ljen i *alje postoji onaj na"on a ra*o& i i"ro& i pop!t nas !&jetnika4 tako se i lj!*i

nanosti &arljivo i *alje tr!*e pro%initi svoja pro&atra9ka or!a i svoj jeik te i ništavila ilikaosa i*vojiti 0are& nekoliko 0ri8ljivo pro&otrenih i opisanih aspekata2 No4 "le*ali &i na sve to kao na nakove propasti ili kao na kri! i n!8no prolano stanje7 0!*!:i *a onaj na"on ! na&a i *alje postoji i *a &i ( slije*e:i "a i !nato9 *voj0enosti i !asve poteško:e nastavljaj!:i naše sa&otni9ke i"re ( osje:a&o4 *o*!še4 !sa&ljeno i&elankoli9no4 ali ipak o*reeno a*ovoljstvo4 neki *o*atak osje:aj! 8ivota ili oprav*anj!4 ne&o8e&o se pot!8iti pre&*a itekako ra!&ije&o one naše kole"e koji !&orni o* sa&otništva

 pop!ste 9e8nji a aje*nico&4 a poretko&4 jasno:o& i !klapanje& i povjere se !to9išt! kojese n!*i kao crkva i vjera ili kao njihov &o*erni na*o&jestak2 Mi sa&otnici i tvr*o"lavi neo(

 0ra:enici &ora&o 0o" svoje osa&e nositi ne sa&o prokletstvo4 kan!4 ve: ! njoj !sprkossve&! i&a&o i nek! vrst! 8ivotne &o"!:nosti4 a to a svako" !&jetnika na9i &o"!:nost

stvaranja2

Page 53: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 53/71

Sto se &ene ti9e4 &oja je !sa&ljenost4 *o*!še4 "otovo savršena4 a kritike koje *opir! *o &eneili pak prinanja4 napa*i ili prisnosti i kr!"a onih koji s! sa6@'6@&no& poveani posre*stvo& jeika4 naj9eš:e &e pro&aš!j!4 onako kao što !&ir!:e&!

 0olesno&! &i&o !ha o*vanjaj! rije9i prijatelja koji "a posje:!j! 8ele:i &! o*ravljenje i*!" 8ivot2 No ta sa&o:a4 taj otklon o* pore*aka i aje*nica i 9injenica *a se 9ovjek ne 8eli iline &o8e prila"o*iti poje*nostavljeno&! e"istencijalno& o0lik! i tehnici 8ivota ni i*aleka

 još ne na9i pakao i o9aj2 Moja sa&o:a nije ni !ska ni prana4 ona &i *o*!še ne *op!štas!8ivljenje ! neko&e o* *anas valjanih e"istencijalnih o0lika4 ali &i pri&jerice olakšavas!8ivijenje ! stotin! e"istencijalnih o0lika prošlosti4 a &o8*a i 0!*!:nosti4 0eskrajno velikko&a* svijeta &o8e ! nj! stati2 A po"lavito ta sa&o:a nije prana2 Ona je p!na slika2 Ona jerinica ste9enih *o0ara4 internalii(rane prošlosti4 asi&ilirane priro*e2 I ako na"on a ra*o& ii"ro& ! &eni još !vijek i&a ponešto sna"e4 ta*a je to 0o" tih slika2 Za!staviti nek! o* tihtis!:! slika4 ivesti j!4 a0ilje8iti j!4 još je*n! spo&enic! pri*o*ati toliki&a *r!"i&a4 to je4*o*!še4 s "o*ina&a postajalo sve te8e i napornije4 ali ne i &anje iaovno2 A napose je

iaovan pok!šaj 0ilje8enja i %iksiranja onih slika koje potje9! s po9etaka &o"a 8ivota i kojes!4 prekrivene &ilij!ni&a kasnijih *oj&ova i *o8ivljaja4 ipak sa9!vale 0oj! i svjetlost2 #e raneslike pri&ljene s! ! neko *o0a ka*a sa& još 0io 9ovjek4 sin4 0rat4 *ijete /o8je4 a još nesve8anj na"ona4 reakcija i o*nosa4 još ne 9ovjek *anašnje slike svijeta2<ok!šava& !tvr*iti vrije&e4 priorište i lica i te &ale scene2 Ne &o8e se sve to9no *okaati4

 pri&jerice6@)"o*ina i "o*išnje *o0a4 a takoer ni posve to9no 0roj oso0a koje s! to aje*no sa &no&*o8ivjele2 <oslijepo*ne je vjerojatno ! prolje:e ili ! ljeto i i&ao sa& ta*a i&e! pet i se*a&"o*ina4 &oj otac i&e! tri*eset i pet i tri*eset i se*a&2 /ila je to šetnja oca s *jeco&4 oso0es! 0ile7 otac4 &oja sestra A*ele4 ja4 &o8*a i &oja &laa sestra Ma&ila što se više ne &o8e*okaati4 na*alje s&o sa so0o& i&ali *je9ja kolica ! koji&a s&o voili ili t! &la! sestr! ili

 pak4 vjerojatnije4 naše"a naj&lae"a 0rata Hansa koji još nije nao "ovoriti ni ho*ati2<riorište šetnje 0ilo je onih nekoliko !lica pri"ra*ske 9etvrti Spalen ! /asel! osa&*esetih"o*ina4 i&e! kojih se nalaio naš stan4 ! 0liini strelja9ko"a *r!štva ! Kr!8noj !lici kojata*a još nije i&ala svoj! kasnij! širin! jer je njeine *vije tre:ine a!i&ala 8eljeni9ka pr!"aa Alas2 /io je to &alo"raanski4 ve*ar i &iran *io "ra*a4 na krajnje& r!0! on*ašnje"a /a(sela4 nekoliko stotina koraka *alje ve: je po9injala ta*a 0eskrajna prerija strelja9ke liva*e4ka&enolo& i prva seoska i&anja na p!t! pre&a AllschJil! "*je s&o &i *jeca ! nekoj o*&ra9nih toplih staja nali katka*a *o0iti &lijeko ispo* krave i o*akle 0is&o k!:i ponijelikošaric! s jaji&a4 plašljivi i ponosni što na& je to povjereno2 Oko nas s! stanovali 0ealeni

"raani4 sa&o nekoliko o0rtnika4 no naj9eš:e lj!*i koji s! išli ! "ra* na posao4 a poslije poslaleškarili ! proori&a i p!šili l!le ili se ! &aleni& vrtovi&a ispre* svojih k!:a 0avili6@Ftratino& i šlj!nko&2 eljenica je stvarala o*reen! 0!k!4 a valjalo se plašiti 9!vara pr!"ekoji s! stanovali na 8eljeni9ko&e prijela! i&e! Ritske i AllschJil(ske !lice ! *aš9ari sasi:!šni& proor9i:i&a i kao avoli se na nas o0r!šavali ka* "o* 0is&o htjeli i ja&e iva*itilopt! ili šešir ili strijel! koji s! ! nj! pali2 #aje ja&a ra*vajala 8eljeni9k! pr!"! o* !lice initko nije i&ao pravo ! nj! !laiti osi& !pravo onih 9!vara kojih s&o se 0ojali i na koji&a &ise ništa nije svialo osi& *ra8esno"a4 &alo"a &je*eno" ro"a koji i& je na re&en! visio prekora&ena i na koje& s!4 pre&*a je *avao je*an je*ini ton4 nali iraiti sve st!pnjeve svoje !(

 0!enosti ili pospanosti2 No ipak je je*no& "o*o& je*an o* tih &!škaraca4 koji s! a &ene

 0ili prvi pre*stavnici vlasti4 *r8ave4 akona i policijske sile4 na &oje inenaenje 0io pre&a&eni vrlo 9ovje9an i lj!0aanB *ok sa& se na s!n9anoj !lici i"rao 0i9e& i vrko&4 on &i je

Page 54: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 54/71

&ahn!o *a prie&4 sp!stio &i ! r!k! nov9i: i !lj!*no &e a&olio *a &! i naj0li8e tr"ovine*onese& li&0!rški sir2 S ra*oš:! sa& "a posl!šao4 ! tr"ovini s! &i !&otali i pre*ali sir 9iji s!&i konistentnost i &iris 0ili4 *o*!še4 jeivi i s!&njivi4 vratio sa& se sa a(&ot!ljko& iostatko& novca4 a na &oje veliko a*ovoljstvo 9!var pr!"e 9ekao &e je ! !n!trašnjosti svojekoli0e koj! sa& o*avno 8!*io vi*jeti4 a sa*a sa& ! nj! s&io !:i2 No4 osi& lijepo"a 8!to"a

&alo" ro"a koji je tren!ta9no visio o klin! te *o nje"a na polici pri9vrš:eno"a4 i novinaireano"a portreta neko" 0rkato" &!škarca6G.! o*ori ! koli0i nije 0ilo nikakvih *ra"ocjenosti2 Na8alost je &oj posjet akon! i *r8avnojvlasti na posljetk! ipak avršio rao9aranje& i 0!njenoš:! koja &ije asi"!rno 0ila krajnje&!9na jer j! nisa& &o"ao a0oraviti2 Danas tako *o0ro raspolo8eni i lj!0ani 9!var4 nakonšto je pre!eo sir i novac4 nije &e htio otpraviti 0e ahvale i na"ra*e4 pa je i !ske škrinje asje*enje iva*io hljep9i:4 o*reao krišk! kr!ha4 o*reao i lijep ko&a* sira i stavio "a ilialijepio na kr!h koji &i je pr!8io i prepor!9io *a "a s teko& poje*e&2 Htio sa& š&!"n!tiaje*no s to& kriško& kr!ha4 pa j! 0aciti 9i& svo&e *arovatelj! nestane& i vi*a2 No on je4reklo 0i se4 nasl!:ivao &oj! nakan! ili je pak htio a vrije&e !8ine i&ati *r!štvoB raro"a9io

 je o9i i4 kako &i se 9inilo4 prijete:i &e po"le*ao !straj!:i na to&e *a s&jesta a"rie&2 Htiosa& se pristojno ahvaliti i skloniti na si"!rno jer sa& vrlo *o0ro i pre*o0ro shva:ao *a :e on&oj prijeir pre&a nje"ov! *ar!4 pa 9ak i &oje &rštenje na nje"ovo o&iljeno jelo *o8ivjetikao !vre*!2 A tako je i 0ilo2 <restrašeno i nesretno i&!cao sa& nek! ne(pro&išljenost4o*lo8io kr!h na r!0 škrinje4 okren!o se i tri4 9etiri koraka !*aljio o* 9!vara koje"a se višenisa& !s!ivao po"le*ati4 a on*a se *a*oh ! svoj naj0r8i trk i po0je"oh k!:i2S!sreti s 9!vari&a4 pre*stavnici&a vlasti4 ! naše& s! s!sje*stv!4 ! to&e &alo&e ve*ro&esvijet! ! koje& sa& 8ivio 0ile je*ina neponanica4 je*ina r!pa i okno pre&a t&ina&a4

 ponori&a i po"i0elji&a kojih &i6G6

 postojanje ! svijet! ve: ta*a više nije 0ilo neponato2 <ri&jerice4 je*no& sa& i neke"ostionice ne"*je *alje ! !n!trašnjosti "ra*a 9!o *ernjav! pijanaca4 je*no& sa& vi*io kako*va policajca o*vo*e neko" 9ovjeka s rasparani& kap!ti:e&4 a *r!"o& "o*o& ! pre*"ra!Spalen sl!šao sa& *ijelo& !8asno jasne4 *ijelo& isto tako !8asno a"onetne v!kove t!9njavei&e! &!škaraca i prito& se toliko 0ojao *a &e je naša sl!8avka Anna4 koja &e je pratila4*io p!ta &orala nositi na r!ka&a2 A 0ilo je i još nešto što &i se !9inilo neosporno li&4o*vratni& i posve *ija0oli9ni&4 0io je to %atalni vonj ! okolici je*ne tvornice pokraj koje sa&sa stariji& *r!"ovi&a više p!ta 0io prošao4 a vonj koji se oko nje širio ! &eni je 0!*io nek!vrst! "aenja4 poti(štenosti4 !r!janosti i *!0oko"a straha koji je na neki 9!*esan na9in 0iosro*an ono& osje:aj! koji s! ! &eni iaivali 9!vari pr!"e i policija4 osje:aj! koji je4 osi&tjesko0na osje:aja trpljenja nasilja i 0espo&o:nosti ! se0i i&ao i pri&jes! ili priv!k ne9iste

savjesti2 Cer ja4 *o*!še4 ! stvarnosti još nika*a nisa& 0io *o8ivio s!sret s policijo& niti sa& nase0i osjetio njihov! sil!4 ali sa& esto o* sl!"a ili prijatelja sl!šao tajnovit! prijetnj!7 +ekaj4sa* :! povati policij!+4 i isto kao ko* s!ko0a s 9!vari&a pr!"e i t! je svaki p!t postojalasvojevrsna krivnja na &ojoj strani4 kršenje neko" &eni ponato"a ili sa&o nasl!:ivano"a ii&a"inarno" akona2 Ali one "roote4 oni *oj&ovi4 v!kovi i &irisi s!sti"li s! &e *aleko o*k!:e4 ! sre*išt! "ra*a "*je je ionako6G-

 0ilo 0!9no i !0!*ljivo pre&*a *oista silno ani&ljivo2 Naš tihi i 9isti &ali svijet !lica ! pre*"ra! s njihovi& &ali& vrtovi&a s pre*nje i s !8a*i a r!0lje sa stra8nje strane k!:e 0io je siro&ašan *oj&ovi&a i opo&ena&a te vrste4 on je više po"o*ovao vjerovanj! ! *o0ro!reeno4 lj!0ano i 0ealeno 9ovje9anstvo4 !toliko prije što s! i&e! tih na&ještenika4

o0rtnika i !&irovljenika t! i ta&o stanovali i kole"e &o"a oca ili &aj9ine prijateljice4 lj!*ikoji s! i&ali vee s &isijo& pokrštavanja4 &isionari ! &irovini4 &isionari na *op!st!4

Page 55: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 55/71

&isionarske !*ovice 9ija s! *jeca pohaala škole &isionarsko"a *o&a4 listo& po0o8ni4lj!0ani lj!*i koji s! se vratili i A%rike4 In*ije i Kine4 koje ja4 *o*!še4 ! svojoj po*jeli svijetanjihovi& ran"o& i *ostojanstvo& nikako ne 0ih &o"ao ije*na9iti sa svoji& oce&4 no koji s!vo*ili 8ivot sli9an nje"ov! i &e!so0no se oslovljavali s ti i 0rate ili sestro2#i&e sa& sti"ao *o likova &oje pripovijesti &e! koji&a s! tri "lavna lika7 &oj otac4 neki

 prosjak i ja te *va *o tri spore*na lika4 nai&e &oja sestra A*ele4 a &o8*a i &oja *r!"a sestra i&ali 0rat Hans koje"a s&o "!rali ! kolici&a2 O nje&! sa& je*no& "o*o& ve: prije apisaoneke !spo&eneB a vrije&e te šetnje /a(selo& on nije 0io s!*ionik to"a *o8ivljaja ve: sa&o&alena4 "ovor! još nevjesta i na&a veo&a &ila *ra"ocjenost ! *je9ji& kolici&a4 a "!rati "a !kolici&a svi s&o s&atrali a*ovoljstvo& i pose0ni& prinanje&4 !klj!9!j!:i i oca2 #akoer isestra Ma&ila4 ako na& se6G>ono"a poslijepo*neva !op:e pri*r!8ila ! šetnji4 kao s!*ionica apravo ne *olai ! o0ir jer jei ona 0ila pre&ala2 No4 &oralo j! se spo&en!ti4 9ak i ako je sa&o postojala &o"!:nost *a nas

 je ta*a pratila4 a njeini& i&eno& Mar!lla4 koje je još i više ne"o ! našoj okolini takoersla0o ponato i&e A*ele apinjalo a !ho kao strano i neo0i9no4 *o9aran je i *jeli: ora9ja i

kolorita naše o0itelji2 Nai&e4 i&e Mar!lla kao o*&iljenica i&ena Marija potjecalo je ir!sko"a jeika i pore* &no"ih *r!"ih o0ilje8ja ira8avalo i *io one t!inske 0iti i ose0!jnostinaše o0itelji i njeine &ješavine nacija2 Naš je otac4 *o*!še4 isto kao i &ajka4 *je* i 0aka 0io !In*iji4 ta&o &alo na!9io in*ijski i ! sl!80i &isije i"!0io *ravlje4 no to je ! našoj sre*ini

 0ilo tako o0i9no i ne!pa*ljivo4 kao *a s&o 0ili o0itelj po&oraca ! l!9ko&e "ra*!2 = In*iji4 naEkvator!4 ko* stranih ta&nop!tih naro*a i na *aleki& o0ala&a na koji&a rast! pal&e 0ila s!takoer sva ona *r!"a +0ra:a+ i +sestre+ i &isije4 oni s! takoer nali na nekoliko stranih

 jeika &oliti O9enaš4 0ili s! na *!"i& plovi*0a&a &ori&a i na *!"i& p!tovanji&a kopno&na &a"a&a ili volovski& apre"a&a4 na 9e&! s&o i& &i *jeca !nato9 njihov! veliko&napor! silno avi*jeli4 a oni s! o 9!*esni& 0irka&a &isionarsko"a &!eja nali

 pripovije*ati precine i katka*a p!stolovne pri9e i t!&a9iti ka*a s&o po* njihovi& vo*stvo&s&jeli posjetiti taj &!ej ! prie&lj! &isionarsko"a *o&a26G@

 No4 0ilo *aje rije9 o In*iji ili Kini4 Ka&er!n! ili /en"al!4 *r!"i &isionari i njihove 8ene 0ilis!4 *o*!še4 &no"o prop!tovali4 napokon "otovo s! svi 0ili ili Pva0e ili Pvicarci4 a o*&ah 0ise pri&ijetilo ka*a 0i &e! njih al!tao poneki /avarac ili A!strijanac2 Me!ti&4 naš otac4koji je svoj! k:erkic! vao Mar!lla4 potjecao je i neke neo0i9nije4 neponatije *aljine4

 potjecao je i R!sije4 0io je /alt4 r!ski Nije&ac i *o svoje s&rti nije prihvatio ništa o**ijalekata koji&a je "ovorila nje"ova okolina4 pa i nje"ova 8ena i *jeca4 ve: je ! naš švap(ski"ovor ili ! švicarski nje&a9ki !nosio svoj 9isti4 nje"ovani4 lijepi knji8evni nje&a9ki jeik2 Mis&o taj knji8evni nje&a9ki4 iako je a neke *o&a:e 0o" to"a naša k!:a i"!0ila na prisnosti

i !"o*nosti4 veo&a voljeli i nji&e se ponosili4 voljeli s&o "a isto kao i vitk!4 krhko nje8n!%i"!r!4 visoko ple&enito 9elo i 9ist4 9esto napa:en4 ali !vijek otvoren4 iskren o9ev po"le* koji je o0veivao na *o0ro vla*anje i 9estitost4 koji je apelirao na on! 0olj! stran! ! 9ovjek!2 Onnije 0io4 nalo je to tek nekoliko nje"ovih prijatelja4 a to s&o ve: vrlo rano nali i &i *jeca4o0i9an 9ovjek ve: 9!*ak4 ple&enit i rije*ak leptir ili ptica koja je k na&a *oletjela i nekih*r!"ih krajeva4 krasila "a je i o* *r!"ih iolirala nje"ova nje8nost i nje"ova patnja4 a ništa&anje i preš!:ena 9e8nja a *o&ovino&2 Ako s&o &ajk! voljeli neko& priro*no& nje8noš:!koja se te&eljila na 0liskosti4 toplini i aje*ništv!4 oca s&o voljeli s neki& 0la"i& priv!ko&strahopoštovanja4 plahosti4 *ivljenja6GGkakvo &la*e8 ne poka!je pre&a ne9e&! vlastito&! i *o&a:e&! ve: sa&o pre&a ne9e&!

strano&e2

Page 56: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 56/71

Ma koliko nastojanje na istinitosti 0ilo rao9ara(vaj!:e4 &a koliko il!orno4 ono je ipak ( istokao i te8nja a %or&o& i ljepoto& ( potre0no ! a0ilješka&a ove vrste koje ina9e ne &o"!

 pola"ati pravo na 0ilo kakv! vrije*nost2 Mo8*a je *oista to9no *a &e &oje nastojanje naistinitosti ne pri0li8ava istini4 ali to na ovaj ili onaj i sa&o&e &eni nesponatljiv na9invjerojatno nije posve !al!*no2 #ako sa&4 napisavši prve retke ovo"a ivješ:a4 s&atrao *a 0i

 0ilo je*nostavnije i *a ne &o8e štetiti ka*a Mar!ll! !op:e ne 0ih spo&en!o jer je 0ilo krajnje*voj0eno pripa*a li ona ovoj pri9i2 No4 "le4 ona je ipak 0ila potre0na4 ve: i 0o" svo"a i&ena2Ve: s! se &no"i tekstopisci ili !&jetnici ! neko& *jel! 0ri8ljivo i strpljivo tr!*ili posti:i ovajili onaj nji&a vrije*an cilj i pre&*a ne 0i nje"a ostvarili4 ipak 0i posti"li neke *r!"e ciljeve i*jelovanja kojih !op:e nis! ili s! ih &no"o &anje 0ili svjesni i s&atrali ih va8ni&a2 Mo8e&osi4 pri&jerice4 veo&a *o0ro pre*o9iti *a A*al0ert Sti%ter ! svo&e +Kasno& ljet!+ ništa nijes&atrao tako o0iljni& i sveti&4 ni9e&! nije tako strpljivo i 0ri8ljivo te8io kao !pravo ono&!što na& je *anas ! to& *jel! *osa*no2 A ipak ono *r!"o4 ona pore* i !sprkos *osa*e

 postoje:a vrije*nost to"a *jela koja svoji& sjaje& !&no"o&e asjenj!je *osa*!4 ne 0i nastala 0e to"a nastojanja4 te 0ri8ljivosti i strpljenja4 te 0or0e a ono što6G'

 je pisc! toliko va8no2 #ako se i ja &ora& potr!*iti *a !hvati& što više istine2 #o na9i *ai&e! ostalo"a &ora& pok!šati svo"a oca još je*no& sa"le*ati onakvo"a kakav je *oista

 0io ono"a *ana naše šetnje jer cjelovitost nje"ove oso0e &o&e *je9je&! po"le*! o*avno višenije 0ila nea&jetna4 a nije ni *anas4 pa &ora& pok!šati još je*no& "a vi*jeti onako kakosa& "a vi*io kao *je9ak ono"a *ana2 le*ao sa& "a kao nešto "otovo savršeno i je*instveno4kao !tjelovljenje 9isto:e i *ostojanstva *!še4 kao 0orca4 vitea i patnika 9ija je na*&o:!0la8ena nje"ovo& neo0i9noš:!4 nje"ovo& liše(noš:! *o&ovine4 nje"ovo& tjelesno&krhkoš:! te postala *ost!pna najtoplijoj lj!0avi i nje8nosti2 Nisa& nao i a kakv! s!&nj! !nje"a4 a 0ilo kakv! kritik! nje"a4 ta*a još ne4 pre&*a &i s!ko0i s nji& na8alost nis! 0ilineponati2 No ! ti& s!ko0i&a on je pre*a &no& stajao kao onaj tko s!*i4 opo&inje4 ka8njavaili oprašta4 na &oj! nevolj! i sra&ot!4 no !vijek je 0io on taj koji je i&ao pravo4 a taj prijekorili kan! &oje je vlastito nanje !vijek potvrivalo i prinavaloB još nika*a &! se nisa&s!protstavio ili *ošao ! s!ko0 s nji&e ili nje"ovo& prave*noš:! i vrlino&4 *o to"a :e nas*ovesti tek &no"o kasniji kon%likti2 Ni pre&a je*no& *r!"o& 9ovjek!4 &a koliko *a &i je

 0io na*&o:an4 nika*a više nisa& i&ao taj o*nos priro*ne po*lo8nosti kojoj je lj!0avo*!i&ala 0oln! oštric!4 ili ka*a sa& je*no&4 pri&jerice ! svo"a "oppin"enško"a !9itelja4inova pronašao sli9an o*nos4 on nije *!"o potrajao i poslije &i6G

se4 ! osvrt! na nje"a4 jasno !kaao kao ponavljanje4 kao 8elja a povratko& ! onaj o*nos ocai sina2

Ono što sa& ta*a nao o naše& oc!4 ve:ino& sa& crpio i nje"ovih vlastitih pri9a2 On kojiina9e nije 0io !&jetni9ka narav i 0io je &anje o0*aren &aštovi(toš:! i te&pera&ento& ne"olinaša &ajka4 nalaio je a*ovoljstvo te stekao i o*reen! !&jetni9k! vještin! ! pripovije*anj!o In*iji ili o svojoj *o&ovini4 o va8ni& ra*o0lji&a svo"a 8ivota2 #o je ponajprije 0ilonje"ovo *jetinjstvo ! Estoniji4 8ivot ! ro*iteljsko& *o&! i na i&anji&a4 s p!tovanji&a !natkriveni& koli&a i o*lasci&a na &ore o koji&a na& se nije &o"ao *oista napri9ati2 <re*na&a se otkrivao je*an posve&a ve*ar4 !a sv! svoj! po0o8nost vrlo 8ivahan svijet i ništanis&o 9en!tljivi e pri8eljkivali ne"o *a i &i je*no& vi*i&o t! Estonij! i Livonij! ! koji&a

 je 8ivot tako rajski4 tako šarolik i veseo2 Veo&a s&o voljeli /asel4 9etvrt Spalen4 &isionarski*o&4 naš Miillerov p!t i naše s!sje*e i prijatelje4 ali "*je s! vas poivali na !*aljena i&anja4n!*ili 0r*i&a kola9a i košara&a p!ni& vo:a4 posje*ali na &la*e konji:e4 voili širo& e&lje

! natkriveni& koli&aQ Nešto o* ono"a 0alti9ko"a 8ivota i nje"ovih o0i9aja otac je i ov*je&o"ao !vesti4 pa s! tako postojale rije9i kao Mar!lla4 postojao je sa&o var4 slika cara

Page 57: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 57/71

Aleksan*ra4 a postojale s! i neke i"re porijeklo& i o9eve *o&ovine koji&a nas je na!9io4napose !skršnje kotrljanje jaja na koje s&o s&jeli *ovesti i je*no *ijete i s!sje*stva *a 0is&o"a a*ivili ti&tra*icija&a i o0i9aji&a2 No 0ilo je &alo 26II^ ! t!ini !spio prila"o*iti svo&e &la*ciB 6 `tn

 pa je i sa&ovar na kraj! stajao više kao n& Tki ne"oli je 0io ! !pora0i4 a takve s! 0ile 6 pn:c

o n!ko^ &e o0iteljsko&e *o&!4 o <ai*e!4 #allin!! 6 #nrt&i2 . vrt! njihove k!:e4 oslavlji&a i p!tovanji&a ! koji&a otac nije po*sje:ao sa&o se0e na ono što je volio i Sto &! jene*ostajalo4 ve: je i ! na&a *jeci i"ra*io &al! Estonij! te slike koje s! &! 0ile *ra"e sp!stioi ! naš! *!š!2S ti&e4 s ti& ivjesni& k!lto& koji je posve:ivao svojoj *o&ovini i prvoj &la*osti vjerojatno

 je 0ilo poveano i to stoje postao ivrstan i"ra94 s!i"ra9 i !9itelj i"re2 Ni ! je*noj k!:i koj!s&o ponavali nije se nalo ni i"ralo toliko i"ara4 nis! i& s&išljane tako 0rojne i vickasteina9ice4 nis! i&išljane tolike nove i"re2 A ! tajni što na& naš otac4 taj o0iljni4 prave*ni4

 po0o8ni 9ovjek4 nije iš9en!o i postao oltarno& %i"!ro&4 stoje !nato9 sve& strahopoštovanj! posve&a ostao 9ovjek4 0liak i *osean naše& *je9je&! !&!4 veliko"a je !*jela i&ao nje"ovi"ra9ki talent4 je*nako veliko"a kao i nje"ovi opisi i pripovijesti2 Za &ene4 *ijete4 naravno *a

sve to što *anas pre*&nijeva& o 0io"ra%sko& i psihološko& t!&a9enj! te ai"ranosti ta*anije postojalo2 <ostojao je i a nas *jec! 0io 8ivo *jelotvoran sa&o onaj nje"ov k!lt i"re te on! naše& sje:anj! ne sa&o *a i&a svoje &jesto4 ve: je i knji8evno *ok!&entiran7 ne*!"onakon> Danas s! <ai*e4 #allinn "l2 "ra*4 #art! estonski "ra*ovi2 Nap2 prev26G)6GFvre&ena o koje&! je ov*je rije94 naš je otac napisao p!9k! knji8ic! posve:en! i"ri po*naslovo& +I"ra ! kr!"! o0itelji+ koja je o0javljena ! nakla*i naše"a !jaka !n*erta !St!tt"art!2 Sve *o starosti i *o "o*ina sljepo:e ta na*arenost a i"r! ostala &! je vjerna2 Mi*jeca nis&o nali a nešto *r!"a9ije i na&a je to 0ilo sa&o po se0i ra!&ljivo4 nešto što

 pripa*a karakter! i %!nkcija&a svako" oca7 *a s&o se s oce& inena*a našli na neko& p!sto& otok! ili *a s&o 0a9eni ! ta&nic!4 *a s&o al!tali ! š!&a&a4 *a s&o našli !to9ište !nekoj špilji4 ta*a 0is&o &o8*a &orali strahovati o* ne*a:a i "la*i4 ali asi"!rno ne o*

 pranine i *osa*e jer 0i otac a nas s&išljao i"r! a i"ro&4 pa i on*a ako 0is&o &orali 0oraviti sveani lanci&a ili ! ta&i jer !pravo i"re a koje nije 0io potre0an nikakav !reaj 0ile s! &! naj*ra8e4 pri&jerice po"aanje a"onetki4 s&išljanje pitalica4 i"re rije9i&a4 vje80e pa&:enja2 A ko* i"ara a koje s! 0ile potre0ne i"ra9ke i po&o:na sre*stva4 nje"a s! !vijekra*ovale one najje*nostavnije i koje je sa& na9inio4 a osje:ao je o*0ojnost pre&a in*!strijski

 proive*eni& i"ra&a i k!pljeni&a ! tr"ovini2 o*ina&a s&o i"re kao što s! "o 0an" ilihal&a i"rali na plo9a&a i %i"!ra&a koje je on oso0no ira*io i o0ojio2

=ostalo&4 nje"ova sklonost *r!8enj!4 *r!štvenosti po* aštito& i 0la"o& prisilo& pravilai"re poslije je i ko* je*no"a o* nje"ove *jece4 nje"ova naj&lae" *jeteta4 postalo o0ilje8je& ikarakterno& crto&2 /rat Hans ! to&e je sli9io oc! jer je i on ! ophoenj! i i"ranj!6'.s *jeco& nalaio svoj naj0olji o*&or4 svoj! ra*ost i na*o&jestak a štošta što &! je 8ivot!skratio2 = nje&!4 plaho&e i katka*a po&alo strašljivo&e Hans!4 9i& 0i "a ostavili sa&o"a s*jeco&4 9i& 0i &! povjerili *jec!4 ! nje&! 0i *o vrh!naca procvjetala nje"ova &ašta i8ivotna ra*ost i on 0i o*!ševljavao i o9aravao *jec! i sa& se0e *ovo*io ! rajsko stanjeop!štenosti i sre:e ! koje& je 0io neo*oljivo &io i o koje& s! poslije nje"ove s&rti 9ak istalo8eni i kriti9ni o9evici "ovorili s na"lašeno& toplino&2Otac nas je4 *akle4 poveo ! šetnj!2 On je 0io taj koji je najve:i *io p!ta "!rao *je9ja kolica

 pre&*a !op:e nije 0io krepak2 = kolici&a je ( s&iješe:i se i a9!eno !re:i ! svjetlo ( le8ao&ali Hans2 A*ele je ho*ala ! oca *ok sa& seja &anje !spijevao prila"o*iti !&jereno&

Page 58: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 58/71

an*ante! koraka šetnje4 pa 0ih 9as pohitao naprije*4 9as 0o" neko" ani&ljivo" otkri:aaostao i &olio *a &i *op!sti "!rati kolica4 9as 0ih se 0e o0ira na nje"ov !&or !hvatio oc!a r!k! ili kap!t i o0asipao "a pitanji&a2 O 9e&! se "ovorilo tijeko& one šetnje4 je*ne o*tis!:a sli9nih4 ništa &i nije ostalo ! sje:anj!2 O* to"a *ana i one šetnje sje:a& se sa&o4 atakoer i A*ele4 ono"a *o"aaja s prosjako&2 = slikovnici &ojih ranih sje:anja taj *o"aaj

 pripa*a &e! naj*oj&ljivije i najpoticajnije slike4 poticajne a ra&išljanje i pro&išljanjenajrali9itije vrste4 kao što &e je i *anas4 nekih še*eset i pet "o*ina poslije4 potakn!o na ove&isli i prisilio *a se potr!*i& oko ovih a0ilje8aka26'6<ola"ano s&o šetali4 s!nce je sjalo i pokraj svake k!"lasto o0reane akacije ! p!t slikalonjein! sjen! što je još više poja9avalo *oja& pe*anterije4 pravilnosti i pravocrtne estetikekoji je ta 0iljka na &ene !vijek ostavljala2 Nije se *o"aalo ništa osi& !o0i9ajeno"a isvako*nevno"a7 neki 0i listonoša po*ravio oca4 pivarski 9etveropre" s teški&4 lijepi&konji&a &orao je 9ekati na 8eljeni9ko&e prijela! i ostavljao na& je vre&ena *a se *ivi&o

 preivni& 8ivotinja&a koje 0i vas "le*ale kao *a se s va&a 8ele po*raviti i popri9ati i ko*kojih &ije 0ila jeiva je*ino tajna kako s! njihove no"e po*nosile *a ih se 0lanja kao *rvo i

 potkiva oni& ne"rapni& 8eljei&a2 No ka* s&o se ve: ponovno pri0li8avali svojoj !lici4ipak se *o"o*ilo nešto novo i pose0no2<re&a na&a je išao 9ovjek i"le*a po&alo ot!8no"a i loše"a4 još prili9no &la* 9ovjek s

 0ra*o&4 apravo lica koje ve: *!8e vrije&e nije 0rijano2 I&e! ta&ne kose i 0ra*e 8ivahnos! se r!&enjeli o0rai i !snice4 nje"ova o*je:a i *r8anje *oi&ali s! se ap!šteno inenje"ovano i ! na&a iaivali koliko tjesko0! toliko i nati8elj!4 ra*o 0ih 0io po*ro0nije

 po"le*ao to"a 9ovjeka i nešto o nje&! sanao2 <ripa*ao je4 to sa& vi*io na prvi po"le*4 onojtajanstvenoj i &isterionoj strani svijeta4 &o8*a je 0io je*an o* onih a"onetnih i opasnih4 aliništa &anje nesretnih i teških lj!*i o koji&a s&o ! ra"ovori&a o*raslih sl!šali *a se "ovorikao o l!talica&a4 skitnica&a4 prosjaci&a4 pijanci&a4 lo9inci&a4 koji 0i se o*&ah preki*ali ili

 pri"!šeni& šapto&6'-nastavljali 9i& 0i pri&ijetili *a netko o* nas *jece sl!ša2 Koliko "o* sa& 0io &alen4 tolikosa& !pravo pre&a toj prijete:oj tjesko0noj strani svijeta "ajio ne sa&o priro*n!4 *je9a9k!nati8elj!4 ne"o sa&4 tako *anas s&atra&4 ve: po&alo nasl!:ivao *a te 9!*esno *voj0ene4koliko ja*ne toliko i opasne pojave koje je*nako iaivaj! i otpor i osje:aj 0ratstva4 *a s! tio*rpanci4 ti ap!šteni i a0l!*jeli ja*nici takoer +ispravni+ i valjani4 *aje njihovo postojanje! &itolo"iji posve&a potre0no4 *aje ! velikoj svjetskoj i"ri prosjak je*nako n!8an kao i kralj4*a o*rpanac vrije*i isto koliko i &o:nik i 9ovjek ! o*ori2 I tako sa& s o*reeno& jeo& !kojoj s! se ! je*nakoj &jeri &iješali !shit i strah4 "le*ao kako na& taj ne!re*ni 9ovjek i*e!s!sret i svoje korake !s&jerava pre&a na&a4 vi*io sa& kako je svoje po&alo plahe o9i

!pravio pre&a naše& oc! i kako je pre* nji& astao napola skin!vši kap!2Otac je !lj!*no !vratio na nje"ov pro&!&ljani po*rav4 a ja sa&4 *ok se &ališan ! kolici&a pri njihov! a!stavljanj! pro0!*io i polako otvarao o9i4 s najve:o& napetoš:! pro&atrao prior i&e! te *vojice nai"le* &e!so0no toliko stranih &!škaraca2 Coš ja9e no što se toina9e nerijetko *o"aalo osje:ao sa& *ijalekt je*no"a i nje"ovani4 to9no akcent!irani jeik*r!"o"a kao ira !n!tarnje s!protnosti4 kao *aje postao vi*ljiv onaj pre"ra*ni i* i&e!oca i nje"ove okoline2 S *r!"e strane 0ilo je !0!*ljivo i "o*no pro&atrati kako je otac tako!lj!*no i 0e o*0ijanja ili !st!ka6'>

 prihvatio prosjaka i prinao "a kao 0rata 9ovjeka2 <ošto s! ra&ijenili onih nekoliko prvihrije9i4 nenanac je sa*a4 vjerojatno pretpostavljaj!:i *aje otac *o0ro:!*an 9ovjek koje"a je

lako "an!ti4 pok!šao o0as!ti o9evo srce opiso& svo"a siro&aštva4 svoje "la*i i 0ije*e4 !nje"ov! je "ovor! 0ilo ne9e"a pjevaj!:e"a i aklinj!(:e"a kao *a ne0! ja*a svoje ja*e7 ni

Page 59: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 59/71

korice kr!ha ne&a4 8alio se4 ni krova na* "lavo&4 ni cipele &! više nis! cijele4 0ije*a je to iviše ne na ka&o 0i se o0ratio4 pa !sr*no &oli nešto novaca4 ve: *!"o "a ! nje"ovoj lisnicinije 0ilo2 Nije rekao lisnici ne"o nov9anik! *ok je &oj otac ! svo&e o*"ovor! pre*nost *aoira! lisnica2 =ostalo&4 ja sa& više ra!&io "la0! i &i&ik! nje"ova nast!pa4 a tek &alorije9i2

Sestra A*ele4 *vije "o*ine starija o* &ene4 0ila je ! o*reeno& po"le*! 0olje o0aviještena ooc! ne"o ja2 Ve: ta*a je nala nešto stoje &eni još &no"o "o*ina ostalo skriveno7 nai&e *anaš otac "otovo nika*a sa so0o& nije nosio novac i *a je4 ka*a se to je*no& *o"o*ilo4 s nji&e

 post!pao prili9no 0espo&o:no a i lako&isleno4 *aje *avao sre0rnjake !&jesto nikaljni novac ivelike !&jesto &alih kovanica2 Ona vjerojatno nije s!&njala ! to *a on ko* se0e ne&a novca2Ca sa&4 naprotiv4 0io veo&a sklon o9ekivanj! *a :e on sa*a4 ko* slje*e:ih !lanih i jecavihtonova prosjakove t!80alice pose"n!ti ! *8ep i 9ovjek! sp!stiti ! r!k! ili istresti ! kap!&noštvo kovanica o* je*no"a i o* pola %ranka4 *ovoljno a k!piti kr!ha4 li&0!rško"a sira4cipele i sve6'@ostalo stoje to& 9!*ak! nc*ostaj!lo2 No4 !&jctlo 9!o sa& oca kako na sve poive o*"ovara

itli& Ij!h ni& i "otovo sr*a9ni& "laso& i 9!o sa& kako bQ njri ve !&ir!j!:e i s&ir!j!:erije9i na posljetk! prclvti ! *o0ro sro9en "ovor2 S&isao to"a "ovora4 kako n &i *jeca poslije&islili *a se sje:a&o4 0io je ovaj otac4 nije ! stanj! *ati novac jer "a ne&a ko* se0e4 tak!(erse4 o0jašnjavao je4 s novce& !vijek ne po&a8e jer "a se na8alost &o8e !potrije0iti na vrlorali9ite na9ine4 pri&jerice !&jesto a jelo a pi:e4 a on tako ne9e&! nipošto ne 0i htio

 po&a"atiB nas!prot to&! on ne &o8e *oista "la*!j!:e"a 9ovjeka o* se0e otpraviti te sto"a pre*la8e *a 9ovjek poe s nji& *o prvo"a *!:ana i ta&o :e *o0iti toliko kr!ha *a 0are& ovaj*an ne:e &orati "la*ovati2#ijeko& to"a ra"ovora &i s&o cijelo vrije&e stajali na isto&e &jest! na širokoj !lici4 a jasa& ih o0ojic! &o"ao *o0ro pro&otriti4 &e!so0no ih !spore*iti i na te&elj! njihova i"le*a4&elo*ije "ovora i njihovih rije9i stvarati svoje &išljenje2 Naravno4 neokrn!ta je ostala o9evana*&o: i a!toritet ! to& na*&etanj!4 on je 0e s!&nje 0io ne sa&o onaj koji je pristojan4!re*no o*jeven4 koji se *o0ro vla*a4 on je 0io i taj koji je svo"a s!"ovornika o0iljnijeshva:ao4 koji je 0olje i to9nije shva:ao partnera i iskreno i 0e okolišanja stajao ia svojihrije9i2 No4 *r!"i je i&ao onaj priv!k neo0!*anosti i ia nje"ovih je rije9i stajalo neštosna8no i stvarno4 sna8nije i stvarnije o* sve"a6'Gra0ora i !"laenosti7 nje"ova 0ije*a4 nje"ovo siro&aštvo4 nje"ova !lo"a prosjaka4 nje"ovasl!80a "lasno"ovornika sve skrivljene i neskrivljene 0ije*e ovo"a svijeta4 a to &! je *avalote8in!4 to &! je po&a"alo *a pronae v!kove i pokrete koji&a otac nije raspola"ao2 A osi& i

 povrh sve"a tijeko& te tako lijepe i napete prosja9ke scene &alo(po&alo se i&e! prosjaka i

nje"ova s!"ovornika ravijala neopisiva sli9nost4 "otovo 0ratska poveanost2 Ona je *ijelo& po9ivala na to&e što "a je otac4 ka*a &! se siro&ah o0ratio4 0e opiranja i &rštenja sasl!šao i!va8io4 što i&e! nje"a i se0e nije stvorio nikakav ra&ak i što je nje"ovo pravo na ja*anje is!osje:anje prinao kao nešto sa&o po se0i ra!&ljivo2 Ali to je 0ila naj&anja stvar2 Ako jetaj pol!(0ra*ati ta&nokosi siro&ah 0io ispao i svijeta a*ovoljnih4 aposlenih i svako"a *ana*osita nahranjenih lj!*i4 ako je sre* tih 9istih &alo"raanskih o0iteljskih k!:a i &alenihvrtova pre* nji&a ostavljao *oja& 9!*no"a stranca4 otac je ve: o*avno4 pre&*a na sasvi&*r!k9iji na9in4 0io stranac4 9ovjek s neko" *r!"o" kraja svijeta4 9ovjek koji je s lj!*i&a &e!koji&a je 8ivio4 0oravio ! nekoj la0avoj4 neirasloj i nee&aljskoj aje*nici asnovanoj naspora!&!2 I kao što se prosjak *oi&ao *a ia svo"a prkosno"a i *espera*osko"a i"le*askriva nešto *jetinje4 priro*no i nevino4 tako se i ko* oca ia %asa*e po0o8na4 !lj!*na4

ra0orita 9ovjeka skrivalo &no"o to"a *je9je"a2 = svako& sl!9aj! ( jer sve te &!*re &islita*a4 *akako4 nisa& i&ao ( što s! *!8e njih *vojica "ovorili je*an s *r!"i&4 a &o8*a i je*an

Page 60: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 60/71

6''&i&o *r!"o"a4 ja sa& sve više osje:ao nek! 9!*esn! vrst! njihove &e!so0ne pripa*nosti2 Anovca4 *akle4 o0ojica nis! i&ali2Otac se naslonio na r!0 *je9jih kolica *ok je ra"ovarao sa strance&2 O0jašnjavao &! je *a&! kani *ati štr!c! kr!ha4 ali taj kr!h &oraj! !eti i tr"ovine ! kojoj "a ponaj!4 pa "a sa*a

 poiva *a ta&o po!2 Rekavši to4 otac ponovno po"!ra kolica4 okrene se ! *r!"o& s&jer! i poe pre&a Ritskoj !lici4 a stranac "aje 0e otpora slije*io ! ho*!4 ali je inova postao po&alo plah i vi*ljivo se osje:ao ne o*ve: a*ovoljno jer "aje iostanak nov9ano"a *ara 0iorao9arao2 Mi *jeca 0ili s&o se prilj!0ili ! oca i kolica4 ne pre0li! stranc! koji je nap!stiosvoj "an!tljivi ton postavši sa*a tih i &rovoljan2 No ja sa& "a potajice pro&atrao ira&išljao4 s ti& 9ovjeko& toliko na& se to"a neposre*no pri0li8ilo4 toliko to"a *voj0eno"a (! s&isl! potre0e *a se o to& ra&isli kao i ! s&isl! ne9e"a tjesko0no"a ( a sa*a ka*a je

 prosjak postao š!tljiv i o9ito loše volje4 ponovno &i se &anje sviao te je opet sve više i one poveanosti s oce& kliio van pre&a po*r!9j! &eni strano& i neponato&2 /io je to *jeli:8ivota koji sa& pro&atrao4 8ivota velikih4 o*raslih4 a kako je taj 8ivot o*raslih oko nas *jecekrajnje rijetko popri&ao tako pri&itivne i ele&entarne o0like4 0io sa& *!0oko %asciniran4 no

 prijašnja ve*rina i po!*anje 0ili s! iš9eli kao što a ve*ra *ana koprena o* o0laka &o8e pri"!šiti i kao 9arolijo& sakriti svjetlost i toplin!26'inilo se *a se naš *o0ri otac ne 0avi takvi& &isli&a4 nje"ovo je jasno lice ostalo ve*ro ilj!0ano4 ve*ar i ravno&jeran 0io je i nje"ov korak2 I tako s&o se4 otac4 *jeca4 *je9ja kolica i

 prosjak4 &ala karavana4 kretali *alje pre&a Ritskoj !lici4 ! njoj s&o pro*!8ili sve *o tr"ovinekoj! s&o svi nali i ! kojoj s! se &o"le k!piti najranovrsnije stvari4 o* kr!ha *o plo9ica a

 pisanje4 školskih 0ilje8nica i i"ra9aka2 #! s&o se a!stavili4 a otac je a&olio stranca *a natren!tak pri9eka t! ko* nas *jece *ok se on ne vrati i *!:ana2 A*ele i ja s&o se po"le*ali4o0oje s&o se nela"o*no osje:ali4 po&alo s&o se 0ojali ili4 štoviše4 silno s&o se 0ojali4 a&isli& *a na& se s o9eve strane 9inilo neo0i9ni& i ne sasvi& shvatljivi& *a nas je ostavio t!sasvi& sa&e sa strani& 9ovjeko& kao *a na& se ništa ne &o8e *o"o*iti4 kao *a još nika*a lilj!*i nis! !0ili ili oteli i pro*ali *jec! ili ih prisiljavali na prosja9enje i kra*!2 I o0oje s&o se4ra*i vlastite aštite i aštite naše"a naj&lae" 0rata4 "r9evito prilj!0ili s o0ij! strana kolicakoja ni po* kakvi& okolnosti&a nis&o na&jeravali isp!stiti2 Otac je ve: 0io prešao onihnekoliko ka&enih st!0a *o *!:anskih vrata4 ve: je stavio r!k! na kvak!4 ve: je nestao2 /ilis&o sa&i s prosjako&4 ! cijeloj toj *!"oj i ravnoj !lici nije 0ilo niko"a na vi*ik!2 = se0i sa&4! o0lik! neko" avjeta4 sa& se0e 0o*rio *a 0!*e& hra0ar i &!8evan2#ako s&o svi stajali4 &o8*a koj! &in!t!4 i niko&! o* nas nije 0ilo !"o*no pri src! osi&&alo&e 0raci koji !op:e nije !o9io stranca i a*ovoljno se i"rao6')

svoji& si:!šni& prsti&a2 O*va8ih se po*i"n!ti po"le* pre&a ono& strašno& 9ovjek! i vi*jeh*aje na nje"ov! r!&eno& lic! ne&ir i nea*ovoljstvo još ve:e4 nije &i se sviao4 *oista &e plašio4 jasno se vi*jelo kako se ! nje&! 0ore prot!rje9ni na"oni i tjeraj! "a *a nešto !9ini2 No4 !to je i on svoje &isli i osje:aje ve: 0io priveo kraj!4 kroa nj sijevn! o*l!ka i taj se 0ljesak &o"ao o9i&a vi*jeti2 Ali ono na što se o*l!9io i stoje sa*a !9inio 0ilo je ! s!protnostisa svi&e što sa& po&islio4 9e&! sa& se na*ao ili 9e"a sa& se plašio4 0ilo je naj&anjeo9ekivano o* sve"a što se &o"lo *o"o*iti4 posve nas je ateklo4 A*ele i &ene4 tako *a s&o se

 0e rije9i ska&enili2 Nakon to"a 0ljeska ! nje&!4 prosjak po*i"ne je*n! svoj! no"! sa8alosno trošni& cipela&a4 priv!9e koljeno4 *o ra&ena !*i"ne o0je r!ke stisn!te ! šak! i

 0ri& trko&4 "otovo nevjerojatni& a takvo tijelo4 j!rne ni ravn! !lic!B *ao se ! 0ije" i tr9ao je4 tr9ao kao pro"onjen sve *ok nije sti"ao *o prve popre9ne !lice i a!vijek na& nestao i

vi*a2

Page 61: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 61/71

Pto sa& prito& osje:ao4 ne &o8e se opisati4 0io je to koliko !8as toliko i olakšanje4 kolikoaprepaštenje toliko i ahvalnost4 ali ! istoj sek!n*i i rao9aranje4 pa i 8aljenje2 A sa*a seve*ra lica4 s *!"o& štr!co& kr!ha ! r!ci vra:ao otac i *!:ana4 na tren!tak se a9!*io4 p!stio*a &! ispri9a& što se *o"o*ilo i s&ijao se2 /ilo je to na kraj! naj0olje što je &o"ao !9initi2

 No ja sa& se osje:ao kao *a &i je *!ša otr9ala aje*no s prosjako&4 ! neponato4 ! 0esp!:a

svijeta4 i *!"o je trajalo *ok 6'Fnisa& &o"ao ra&išljati o to&e ašto je taj 9ovjek po0je"ao o* kr!ha kao što sa& ja neko:!tekao pre* alo"aj e& koji &i je pon!*io 9!var pr!"e2 Dani&a i tje*ni&a taj je *o8ivljaj9!vao svoj! svje8in! i neiscrp(nost i !spio j! je4 kakva "o* *a s&o a to !vjerljivao0ralo8enja poslije i&išljali4 *o *anas sa9!vati2 Svijet 0esp!:a i tajni ! koji je i0je"li

 prosjak pre* na&a !tekao i nas je 9ekao2 #aj svijet prekrio je i atro onaj lijepi i 0ealeni8ivot i prvo"a plana4 pro"!tao je naše"a Hansa4 a i &i 0ra:a i sestre koji s&o *o *anas i *ostarosti pok!šavali se o*!prijeti4 na&o *a na& je pota&nio i aro0io na& iskr! ! *!ša&a26F@)26.

<rekin!ti školski sati se kako ! svoji& poni& *ani&a ne sa&o *a &ora& kao svi stari lj!*i inova se posvetiti!spo&ena&a na *jetinjstvo4 ve: kao *a4 ! nek! r!k! a kan!4 takoer &ora& još je*no& so0rn!ti& pre*naci&a pose"n!ti a s!&njivo& !&jetnoš:! pripovije*anja i 0o" njeispaštati2 <ripovije*anje pretpostavlja sl!šatelje i o* pripovje*a9a ahtijeva hra0rost koj! :eon s&o:i sa&o ako nje"a i nje"ove sl!šatelje okr!8!je aje*ni9ki prostor4 aje*ni9ko *r!štvo4o0i9aj4 jeik i na9in &išljenja2 =ori koje sa& ! &la*osti poštovao i *anas ih pošt!je& ivoli&4 napose pripovje*a9a Sel*J1lskih@ pri9a4 ! ono *o0a *!"o s! &e po*!pirali !

 po0o8no&e vjerovanj! *a je ta pripa*nost i aje*ništvo i &eni !roeno i naslijee& preneseno4 *a i ja4 ka*a pripovije*a& pri9e4 sa svoji& 9itatelji&a *ijeli& ist! *o&ovin!4 *a anjih svira& na "la0al! i po not(no&e s!stav! koji s! nji&a kao i &eni posve prisni i priro*ni2#! svjetlost i ta&a4 ra*ost i t!"a4 *o0ro i lo4 *jelo i patnja4 po0o8nost i 0e0oštvo nis!4*o*!še4 0ili tako sasvi& kate"ori9no i oštro o*ijeljeni i i*vojeni@ Misli se na ott%rie*a Kellera 6)6F2(6)F.2 i nje"ov! 0irk! novela Die Le!te vanSel*J1la2 Nap2 prev266kao ! &oralni& pripovijesti&a i školskih !*80enika i *je9jih knji"a4 t! je 0ilo nijansa4 0ilo je

 psiholo"ije4 napose je 0ilo h!&ora4 ali nije 0ilo na9elne s!&nje ni ! ra!&ijevanje sl!šateljani ! pripovje*ivost &ojih pri9a koje s! se naj9eš:e !re*no o*vijale s !vo*o&4 apleto&4raspleto&4 s 9vrsto& str!kt!ro& ra*nje4 a &eni i &oji& 9itatelji&a pr!8ale s! "otovo istotoliko a*ovoljstva koliko i neko: veliko&! &ajstor! i Sel*J1le pripovije*anje4 a nje"ovi&

9itatelji&a sl!šanje2 I tek polako i nevoljko s "o*ina&a sa& *ošao *o sponaje *a &oj na9in8ivljenja i &oj na9in pripovije*anja nis! ! skla*!4 *a sa& a lj!0av *o0ro&! pripovije*anj!na* ve:ino& svojih *o8ivljaja i isk!stava 9inio nasilje i *a se ili &ora& o*re:i pripovije*anjaili se &ora& o*l!9iti *a !&jesto *o0ro"a postane& loš pripovje*a92 #i pok!šaji4 ne"*je o*De&iana4 pa sve *o <!ta na istok4 sve više s! &e !*aljavali o* *o0re i lijepe tra*icije

 pripovije*anja2 I ka*a *anas pok!ša& apisati &a koliko &alen4 &a koliko *o0ro ioliran*o8ivljaj4 ta*a &i sva !&jetnost isc!ri kro prste4 a ono *o8ivljeno postaje na "otovosa0lastan na9in &no"o"lasno4 &no"ona9no4 slo8eno i neproirno2 Mora& se s ti&e po&iriti4

 poslje*njih s! *esetlje:a ve:e i starije vre*note i *ra"ocjenosti ne"oli je sa&o pripovje*na!&jetnost postale s!&njive i *voj0ene2= našoj ne o*ve: o&iljenoj !9ionici calJske klasi9ne "i&naije &i !9enici sje*ili s&o

 je*no"a prijepo(*neva piš!:i ispit2 /ilo je to ! prvi& *ani&a nakon *!8ih6-

Page 62: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 62/71

 pranika4 tek ne*avno s&o pre*ali svoje plave a9ke knji8ice koje s! naši o9evi &orali potpisati4 nis&o se još *okraja 0ili ponovno navikn!li na ato9eništvo i *osa*!4 pa s&o j!sto"a još ja9e osje:ali2 A i pro%esor4 9ovjek još *o0rano ispo* 9etr*eset koji je na&a je*a(naesto"o*išnjaci&a i *vanaesto"o*išnjaci&a i"le*ao prastaro4 0io je više potišten ne"oli loševolje4 vi*jeli s&o "a kako sje*i na svo&e povišeno&e prijestolj!4 8!t ! lic!4 na"n!t na*

 0ilje8nice4 napa:ena i"le*a2 Otkako &!je !&rla &la*a 8ena4 8ivio je sa& sa sin9i:e& je*ince&4 0lje*!njavi& *je9ako& visoka 9ela i 0lije*ih plavih o9ij!2 Napet i nesretan tajo0iljni 9ovjek sje*io je ! svojoj !višenoj sa&o:i4 poštivali s&o "a4 ali s&o "a se i 0ojaliBka*a je 0io lj!t ili 9ak 0ijesan4 ta*a je raka *ivlje neo0!*anosti &o"la pro0iti h!&anisti9ko*r8anje i raotkriti istin!2 /ilo je tiho ! prostoriji koja je vonjala na tint!4 *je9ake i ko8! o*cipela4 sa&o katka*a 0i se a9!o neki spasonosan v!k7 tresak isp!štene knji"e o prašnjavi

 po* o* jelovih *asaka4 šapat potajno"a ra"ovora !*voje4 *ahtanje je*vice s!spre"n!(tas&ijeha koje vas je tjeralo *a se osvrnete4 a svaki takav š!& !9itelj 0i na svo& prijestolj! 9!oi isto"a 9asa !š!tkao4 naj9eš:e sa&o po"le*o&4 !pooravaj!:i& irao& lica s i0o9eno&vilico& ili prijete:i !*i"n!ti& prsto&4 katka*a nakašljava&\e& ili neko& kratko& rije9j!2I&e! rare*a i pro%esora ono"a *ana4 /o"! hvala4 nije vla*alo ol!jno ora9je4 no ipak ona

 0la"a napetost at&os%ere i koje &o8e nastati ovakvo ili onakvo4 vjerojatno nepo8eljnoinenaenje2 A ja apravo nisa& nao nije li &i to 0ilo *ra8e o* naj savršenije"a6>skla*a i &ira2 #o je &o8*a 0ilo opasno4 i to"a je &o"lo nešto nastati4 no na posljetk! &i*je9aci4 napose tijeko& takvih pisanih a*a:a4 ništa nis&o iš9ekivali tako 8!*no kao preki*e iinenaenja4 ! koje& "o* o0lik!4 jer silna je 0ila *osa*a i potisn!ti ne&ir ! *je9aka o*ve:*!"o i stro"o prisiljavanih na &irno sje*enje i š!tnj!2Više ne na& kakva je to 0ila a*a:a kojo& nas je pro%esor 0io aposlio *ok se ia *aš9ano"aaklona svoje 9eke 0avio sl!80eni& poslovi&a2 #o nipošto nije 0io "r9ki jer je cijeli rare*

 0io na ok!p! ( *ok je na satovi&a "r9ko"a sa&o 9etiri ili pet +h!&anista+ sje*ilo s!9elice&ajstor!2 /ila je to prva "o*ina ! kojoj s&o !9ili "r9ki4 a o*jeljivanje nas +"rka+ ili+h!&anista+ o* ostatka rare*a cijelo& je školsko& 8ivot! *alo nov priv!k2 S je*ne stranenas nekoliko "rka4 &i 0!*!:i sve:enici4 %iloloi i ostali aka*e&i9ari4 ve: sa*a s&o se s&atrali!*i"n!ti&a ina* "o&ile 0!*!:ih ko8ara4 s!k(nara4 tr"ovaca ili pivara te ! ivjesnoj &jerio*likovani&a stoje na&a na9ilo 9ast i ahtjev i poticaj jer s&o 0ili elita4 pre*o*reeni anešto više ne"oli je o0rt i stjecanje novca4 no ta je 9ast4 kako je i pravo4 i&ala i svoj!*voj0en! i po"i0eljn! stran!2 Znali s&o *a nas ! *alekoj 0!*!:nosti o9ek!j! ispiti 0ajoslovnoahtjevni i teški4 ponajviše strašni *r8avni ispit ka*a se !9enici h!&anisti9ko"a s&jera icijele Pvapske poivaj! ! St!tt"art ra*i natjecanja na koje& se tijeko& više*nev(no"atestiranja tre0a i*vojiti !8a i prava elita4 ispit o 9ije& je isho*! a ve:in! kan*i*ata ovisilacijela

6@ 0!*!:nost jer o* onih koji ne 0i prošli kro ta !ska vi a ta4 ve:ina je ti&e 0ila os!ena i nao*ricanje o* pla& rano"a st!*ija2 A otkako sa& i sa& pripa*ao h!&an i sti&a4 !9enici&a kojis! privre&eno shva:a& i i&a prije* apisani kao elita4 ve: više sa& p!ta4 vjerojatn! potakn!tra"ovori&a svojih starijih *r!"ova4 po&islio kako je je*no& h!&anist!4 povanik!4 ali još nii*aleka ia0ranik! acijelo veo&a &!9no i "orko ka*a &ora vratiti svoj 9asni naslov te

 poslje*nji i najviši raiv* naše škole ponovno prosje*iti kao 0ana! &e*! &no"i& *r!"i& 0ana!i&a sp!stivši se na njihov! rain! i postavši nji&a sli9an2 Nas nekoliko "rka 0ili s&o4 *akle4 o* po9etka školske "o*ine na to&e !sko&e p!t! pre&aslavi4 pa s&o sa svoji& rare*niko& stvorili nov4 &no"o prisniji4 a ti&e i &no"o *elikatnijio*nos2 Cer on na& je *r8ao sate "r9ko"a i ta*a nas nekolicina nis&o više sje*ili !n!tar rare*a

i &ase4 koji je kao cjelina pro%esorovoj &o:i &o"ao s!protstaviti 0are& svoj! 0rojnost4 ve:svatko a se4 sla0ašan i eksponiran nas!prot to& 9ovjek! koji je poslije kratko" vre&ena

Page 63: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 63/71

svako"a o* nas ponavao k!*ika&o 0olje ne"o sve ostale !9enike i rare*a2 Na ti&!višeni&4 a još 9eš:e !8asno tjesko0(ni& sati&a pr!8ao na& je ono naj0olje o* svo"ananja4 na*ora i skr0i4 a&0icije i lj!0avi4 ali i o* :!*ljivosti4 s!&nji9avosti i osjetljivostiB 0ilis&o povanici4 0ili s&o nje"ovi 0!*!:i kole"e4 0ili s&o &ala sk!pina onih na(*arenijih ilia&0icionijih4 pre*o*reenih a nešto !vi(šenije4 na&a je više ne"o cijelo& preostalo&

rare*!6G posve:ivao svoj! pre*anost i 0ri"!4 ali je o* nas o9ekivao i višestr!ko ve:e ra!&ijevanje ase0e sa&a i svoj! a*a:!2 Mi h!&anisti nis&o tre0ali 0iti o0i9ni !9enici koji s! p!štali *a ih

 pro%esor4 ! /o8j! po&o:4 *ov!9e i *ote"li *o propisane naj&anje &jere školsko"o0raovanja4 ne"o &arljivi i ahvalni s!p!tnici na to& str&o& p!t!4 svjesni svo"a istakn!to"

 polo8aja ! s&isl! visoke o0vee2 On 0i 0io po8elio h!&aniste koji 0i o* nje"a tra8ili *aneprestance kroti i o0!*ava njihov! 8ark! a&0icij! i 8e a nanje&4 !9enike koji svaki inaj&anji alo"aj *!hovne hrane iš9ek!j! i pri&aj! s najve:o& "la! i *oskora pretvaraj! !nove *!hovne ener"ije2 Ne na&4 *o*!še4 ! kojoj je &jeri neki o* &ojih &alo0rojnih s!"rka

 0io voljan i priro*no na*aren o*"ovoriti to&! i*eal!4 no pretpostavlja& *a se *r!"i nis!

&no"o ralikovali o* &ene i vjerojatno s!4 *o*!še4 i svo"a h!&anisti9ko" o0raovanja crpilio*reen! a&0icij!4 pa i nek! stalešk! !&išljenost s&atraj!:i se nešto 0olji&a i*ra"ocjeniji&a4 i te oholosti ! po"o*ni& tren!ci&a ravivši i o*reen! o0ve! io*"ovornostB no sve ! sve&! &i s&o ipak 0ili školarci ! *o0i o* je*anaest *o *vanaest"o*ina i isprva s&o se jako &alo ralikovali o* svojih neh!&anisti9kih rare*nih prijatelja initko o* nas ponosnih "rka ne 0i4 stavljen pre* i0or i&e! slo0o*na popo*neva i *o*atnelekcije i "r9ko"a4 ni tren!tak oklijevao4 ve: 0i se o*!ševljeno o*l!9io a slo0o*no popo*ne2Da4 ne&a s!&nje4 to 0is&o 0ili !9inili ( a ipak je ! naši& &la*i& *!ša&a 0ilo pris!tno i neštoo* ono"a *r!"o"a4 nešto6'o* ono"a stoje pro%esor o* nas tako 9en!tljivo i po9esto tako nestrpljivo o9ekivao iahtijevao2 Pto se &ene ti9e4 nisa& 0io 0istriji o* ostalih ni reliji o* svojih "o*ina i &o"lo&e se i ne9i& &no"o &anji& o* raja slo0o*no"a popo*neva lako o*&a&iti o* Kochove"r9ke "ra&atike i osje:aja h!&anisti9ko"a *ostojanstva2 A ipak sa& katka* ! neki&

 pre*jeli&a svo"a 0i:a 0io i p!tnik na istok i Kastalac i nesvjesno se pripre&ao *a postane&9lano& i historio"ra%o& svih platonskih aka*e&ija2 Katka*a4 !a v!k neke "r9ke rije9i iliriš!:i "r9ka slova ! svoj! pisank!4 i0ra*an! &rovoljni& ispravci&a &o"a pro%esora4osje:ao sa& 9arolij! je*ne *!hovne *o&ovine i pripa*nosti i 0io sa& 0e ikakvih reervi i

 popratnih prohtjeva voljan o*avati se ov! *!ha i slije*iti svo"a &ajstora2 I tako je ! naše&"l!po !&išljeno& osje:aj! eliti&a kao i ! našoj stvarnoj pose0nosti4 ! našoj ioliranosti itjesko0noj prep!ste(nosti !9itelj! koje"a s&o se tako 9esto plašili ipak postojala i raka prave

svjetlosti4 sl!tnja pravo"a poiva4 *ašak prave s!0li&acije2 No na to& neveselo& i *osa*no& j!tarnje& školsko& sat! *ok sa& na* svojo& o*avnoavršeno& a*a:o& osl!škivao si:!šne plahe š!&ove prostorije i !*aljene ve*re v!kevanjsko"a svijeta i slo0o*e7 lepet krila "ol!0a ! let!4 k!k!rijekanje pijetla ili ko9ijaševo

 p!cketanje 0i9e&4 na tren!tke nije i"le*alo *a s! ! toj niskoj prostoriji ika*a 0oravili *o0ri*!hovi2 #ra9ak ple&enitosti4 raka *!hovnosti po9ivala je sa&o na po&alo !&orn! ia0rin!t! lic! pro%esora koje"a sa&6I

 pro&atrao s &ješavino& s!osje:anja i ne9iste savjesti4 !vijek spre&an *a4 po*i"ne li o9i4 pravo*o0no i0je"ne& nje"ov po"le*2 Ne ra&išljaj!:i apravo ni o 9e&! i 0e ikakvih

na&jera4 pre*ao sa& se p!ko& "le*anj!4 a*atk! *a to nelijepo4 ali ne i neple&enito!9iteljevo lice pohrani& ! svoj! slikovnic! i ono je *oista preko še*eset ljeta ostalo ! njoj

Page 64: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 64/71

sa9!vano7 rijetki pra&enovi kose ina* 0lije*a 9ela oštrih r!0ova4 po&alo ocvale vjeeosk!*nih trepavica4 8!:kasto(0lje*!njavo4 ispijeno lice s krajnje ira8ajni& !sti&a koja s!nala tako jasno artik!lirati i tako se rei"nirano(po*r!"ljivo s&iješiti4 i ener"i9ni&4i0rijani& po*0ratko&2 #a &i se slika !reala ! pa&:enje4 je*na o* &no"ih4 "o*ina&a i*esetlje:i&a &irovala je nekorištena ! svo&e 0espro(storno&e arhiv!4 a ka*a je inova

k!cn!o njein tren!tak i ka*a je povana4 svaki p!t se pokaala savršeno pris!tno& i svje8o&kao *aje tek prije je*no"a trena i treptaja oka njein pralik stajao pre*a &no&2 I *ok sa& pro&atraj!:i to"a 9ovjeka a kate*ro& !pijao nje"ove patni9ke i straš:! pro8ete4 ali*!hovni& ra*o& i ste"o& o0!*ane crte lica p!štaj!:i ih *a se ! &eni pretvore ! *!"otrajn!slik!4 ta p!sta prostorija ipak nije 0ila tako p!sta i nai"le* praan i *osa*an školski sat ipaknije 0io tako praan i *osa*an2 Ve: &no"o je *esetlje:a taj pro%esor ispo* e&lje4 a vjerojatnosa& o* h!&anista ono"a "o*išta ja još je*ini 8iv!:i i koji :e tek sa svojo& s&r:! a!vijeki0risati t! slik!2 Ni s je*ni& o* &ojih "rka s koji&a sa& se ta*a kratko vrije&e *r!8io nije&e poveivalo prijateljstvo2 Za je*no"a na& sa&o *a ve: o*avno nije 8iv4 a *r!"o"a *aje6F6@2 "o*ine6)

 po"in!o ! rat!2 A o tre:e&!4 koji &i je 0io *ra" i je*ino& koji je *oista ostvario ta*ašnji ciljsvih nas i postao teolo" i sve:enik poslije sa& sanao *jeli:e nje"ova neo0i9na i svoje"lava8ivotopisa7 nje"a koji je *okolic! pretpostavljao svako& posl! i i&ao &no"o s&isla a &ale9!lne 8ivotne !8itke nje"ovi s! kole"e st!*enti vali +&aterija+4 ostao je neo8enjen4 kaoteolo" je *o"!rao *o seoske 8!pe4 9esto je p!tovao4 opt!8en je a neprestane prop!ste !sl!80i4 *ao se još ! &la*i& i *ravi& "o*ina&a !&iroviti i 0o" svojih se &irovinskih

 potra8ivanja s crkveni& vlasti&a *!"o s!*io4 po9eo patiti o* *osa*e još kao *je9ak 0io jeivanre*no nati8eljan i protiv nje se 0orio *jelo&ice p!tovanje&4 *jelo&ice naviko& *asvako*nevno nekoliko sati o*sje*i kao sl!šatelj ! s!*nica&a4 a vi*jevši *a pranina i *osa*aipak sve više narastaj!4 ! *o0i o* "otovo še*eset "o*ina !topio se ! Neckara2<repao sa& se i kao ate9en sp!stio po"le* koji je po9ivao na pro%esorovoj "lavi ka*a je on

 po*i"n!o lice i a"le*ao se ina* rare*a2+,eller!+ 9!li s&o kako je provao4 a ! je*noj o* a*njih kl!pa Otto ,eller posl!šno !stane2<op!t krinke nje"ovo je veliko r!&eno lice le0*jelo na* "lava&a ostalih2<ro%esor &! *a*e r!ko& nak *a prie kate*ri4 pre* lice &! stavi plav! &al! 0ilje8nic! i tiho&! postavi nekoliko pitanja2 ,eller je o*"ovarao takoer šapto& i vi*no !ne&iren4 9inilo &ise *a &alo prevr:e o9i&a4 a to &! je *avalo a0rin!t i !plašen i"le* na što ko* nje"a nis&o

 0ili navikn!li2 On je 0io op!štene6Fnaravi i i&ao je takv! ko8! o koj! se 0e štete štošta &o"lo o9ešati što 0i *r!"e ve: a0oljelo2Ina9e4 0ilo je to oso0ito i nea&jenjivo lice koje& je on sa*a *avao taj a0rin!ti ira4 lice

 posve nea&jenjivo s *r!"i& i sa&o po se0i je*nako nea0oravno kao i lice &o"a prvo"a!9itelja "r9ko"2 /ilo je ta*a nekoliko !9enika i &o"a rare*a 9ije ni lice ni i&e ! &eni nis!ostavili nikakva tra"aB ja sa&4 nai&e4 ve: i*!:e "o*ine poslan ! *r!"i "ra* i škol!2 No liceOtta ,ellera &o"! si i *an*anas savršeno jasno pre*o9iti2 Ono je4 0are& ! ono *o0a4 !pa*alo! o9i ponajviše svojo& veli9ino&4 0ilo je nastran! i na*olje rašireno jer s! *ijelovi ispo*9elj!sti 0ili veo&a ote9eni i ta je oteklina 9inila lice &no"o širi& no što 0i ina9e 0ilo2 Sje:a&se *a sa& "a4 !ne&iren to& pojavo&4 je*no& !pitao što &! je apravo s lice&4 i sje:a& senje"ova o*"ovora7 +Znaš4 to s! 8lije*e2 I&a& 8lije*e2+ No i ka* ane&ari&o te 8lije*e4,ellerovo je lice 0ilo veo&a 8ivopisno4 0ilo je p!no i sna8no r!&eno4 kosa ta&na4 o9i*o0ro:!*ne4 pokreti o9nih ja0!9ica vrlo spori4 a i&ao je !sta koja s! !sprkos svo&e r!&enil!sli9ila !sti&a neke starice2 Vjerojatno je 0o" 8lije*a *r8ao 9elj!st &alo po*i"n!t! tako *a se

&o"ao vi*jeti cijeli vrat4 a to *r8anje pri*onosilo je to&! *a se "ornja polovica lica potisne!naa* i "otovo pa*ne ! a0orav *ok je ona !ve:ana *onja polovica !sprkos o0ilno&e &es!

Page 65: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 65/71

i"le*ala *o*!še ve"etativno i ne*!hovno4 ali *o0rohotno4 !"o*no i lj!0ano2 Meni je on sasvoji& široki& *ijalekto& i *o0ro:!*no& naravi 0io si&pati9an4 ali se s nji&e nisa& o*ve:s!sretaoB 8ivjeli s&o ! rali9iti& s%era&a7 ! školi6).sa& pripa*ao h!&anisti&a i sje*io ! 0liini nastavnikova stola *ok je ,eller pripa*ao

a*ovoljni& *an"!0a&a koji s! sje*ili sasvi& o*ostra"4 rijetko ka*a nali o*"ovor na pro%esorska pitanja4 9esto s! i *8epova hla9a ivla9ili i "rickali orahe4 s!he kr!ške i to&!sli9no i svojo& pasivnoš:! isto koliko i neo0!*ani& 0r0ljanje& i hihotanje& nerijetko"njavili pro%esora2 Ivan škole Otto ,eller takoer je pripa*ao svijet! rali9ito& o* &o"aBstanovao je ivan "ra*a ! 0liini kolo*vora4 *aleko o* &oje"a kraja4 a otac &! je 0io8eljeni9ar i nisa& "a ponavao 9ak ni i vienja2

 Nakon kra:e"a šap!tanja pro%esor pošalje Otta ,ellera natra" na &jestoB i"le*ao jenea*ovoljno i potišteno2 No pro%esor je !stao *r8e:i ! r!ci on! &al! ta&noplav! 0ilje8nic! istao po"le*o& pretra8ivati !9ionic!2 <o"le* &! se a!stavi na &eni4 prie &i4 !&e &oj!

 pisank!4 po"le*a j! i !pita7 +otov si sa a*a:o&Q+ A ka*a sa& potvr*no o*"ovorio4 on &i*a*e nak "a slije*i&4 poe pre&a vrati&a i na &oje ih inenaenje otvori4 poka8e &i r!ko&

*a iae& i a na&a atvori vrata2+Mo8eš a &ene o0aviti je*an a*atak+4 re9e i pre*a &i plav! 0ilje8nic!2 +Ovo je ,ellerova!9eni9ka knji8ica4 !et :eš j! i po:i k nje"ovini ro*itelji&a2 #a&o :eš re:i *a sa& pitao je li

 potpis ispo* ,ellerove svje*o*80e *oista r!kopis nje"ova oca2+Za nji& sa& još je*no& š&!"n!o naa* ! !9ionic! i s *rvene vješalice !eo svoj! kap!4"!rn!o 0ilje8nic! ! *8ep i pošao26)6Do"o*ilo se4 *akle4 9!*o2 =sre* to"a *osa*no"a sata pro%esor! je palo na pa&et *a &e

 pošalje ! šetnj!4 van ! lijepo svijetlo *opo*ne2 /io sa& o&a&ljen o* inenaenja i sre:eB ne 0ih &o"ao a&isliti ništa po8eljnije2 = skokovi&a sa& pretr9ao preko o0a st!0išta s *!0okoiliani& s&rekovi& st!0a&a4 9!o sa& kako i neke *r!"e !9ionice o*vanja je*noli9an4*iktiraj!:i "las neko" pro%esora4 sko9io sa& kro ilana vrata preko plitkih st!0a o*

 pješ9enjaka te ahvalan i sretan !šetao ! lijepo j!tro koje se još &aloprije *oi&alo takoa&orno *!"i& i prani&2 Ov*je vani nije 0ilo takvo4 ov*je se nije osje:ala ni p!stoš niskrivena napetost koja je ! !9ionici i sati isisavala 8ivot i tako ih a9!!j!:e pro*!8avala2Ov*je je p!hao vjetar i !8!r0ane sjene o0laka na*lijetale s! plo9nik široko"a "lavno" tr"a4

 jata "ol!0ova plašila s! psi:e i tjerala ih na lave84 konji s! stajali !pre"n!ti ! selja9ka kola4 pre* so0o& s! i&ali *rvene jasle i jeli sijeno4 o0rtnici s! ili ra*ili ili kro nisko polo8ene proore ra*ionica ra"ovarali sa s!sje*i&a2 = &aleno& ilo"! 8eljearije još !vijek je stajaoonaj "r!0i pištolj s cijevi o* &o*ro"a 9elika koji je navo*no stajao *vije i pol &arke i ve:tje*ni&a &ije a(pinjao a oko2 <ri&a&ljiva i lijepa 0ila je i vo:arnica "ospoe Haas na

tr8nici i &alena tr"ovina i"ra9aka "ospo*ina Cenischa4 a pokraj nje kro otvoreni je proorra*ionice "le*alo sje*o0ra*o i !8areno lice kotlara koje se sjaje& i r!&enilo& natjecalo s 0listavo& kovino& kotla po koje& je t!kao 9eki:e&2 #aj !vijek ve*ri i !vijek nati8eljnistarac rijetko 0i ko"a prop!stio pore* svo"a proora4 a *a &! se ne o0rati ili s nji&e 0are& ne6)-ra&ijeni po*rav2 I &eni se o0ratio7 +No4 je li va& škola ve: "otovaQ+4 a ka*a sa& &!ispri9ao *a a svo"2i pro%esora &ora& o0aviti neki posao4 on &e p!n ra8! &ijevanja

 posavjet!je7 +E4 on*a se ne&oj previše 8!ri ti4 *opo*ne je još *!"o2+ <osl!šao sa& nje"ovsavjet i neko sa& se vrije&e a*r8ao na staro&e &ost!2 Na slonjen na o"ra*! "le*ao sa&*olje vo*! kako &irno te9e i pro&atrao nekoliko &alih "r"e9a koji s! sasvi& ! *!0ini4 prisa&o&e *n!4 nai"le* spavaj!:i nepo&i9no stajali na isto&e &jest!4 no apravo s!

nepri&jetno a&jenjivali polo8aje2 =sta s! *r8ali okren!ta na*olje pretra8!j!:i *no4 a ka*a 0ise inova pokaali ! vo*oravno& i neskra:eno& polo8aj!4 &o"ao sa& i& na lei&a

Page 66: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 66/71

 preponati svijetlota&ni pr!"asti !orak2 <reko o0li8nje !stave vo*a je tekla tiho 8!0ore:isvijetli& v!ci&a4 a *alje nivo*no na otok! s! 0!9ala jata pataka4 i te !*aljenosti i njihova

 je eska*ra i njihovo "akanje v!9alo 0la"o i je*noli9no i pop!t protoka rijeke kro !stav!i&alo je onaj 9aro0ni v!k vje9nosti ! koji je 9ovjek &o"ao !ton!ti i p!stiti *a "a on !spava i

 pokrije kao š!& ljetne kiše ili "!ste snje8ne pah!lje što tiho sipe2 Stajao sa& i "le*ao4 stajao i

osl!škivao4 prvi p!t to"a *ana na tren!tak sa& ponovno 0io ! onoj lj!pkoj vje9nosti ! kojojne naš a vrije&e2<rene &e i0ijanje crkvene !re2 =plaši& se ! strah! *a sa& potratio previše vre&ena i sjeti&se svo"a a*atka2 I tek sa*a taj a*atak i ono što je s nji&e poveano sta*e aok!pljati &oj!

 pa8nj! i ani&anje2 Dok sa& ne "!0e:i više ni 9aska hitao pre&a kolo*vorskoj 9etvrti4 ponovno &i pa*e na pa&et ,ellerovo nesretno6)>lice *ok se s pro%esoro& *ošaptavao4 ono kol!tanje o9i&a i ira nje"ovih lea i nje"ova ho*a*ok se polako i kao shrvan vra:ao ! kl!p!2Da 9ovjek nije ! svako& tren!tk! isti4 *a &o8e i&ati svakojaka lica4 rali9it ira i *r8anje4 tonije 0ilo ništa novo4 to s&o o*avno nali i ponavali ko* *r!"ih i ko* se0e sa&ih2 Novo je4

&e!ti&4 0ilo to *a s! ralike4 te 9!*esne i a0rinjavaj!:e i&jene hra0rosti i straha4 ra*osti it!"e postojale i ! nje"a4 ! to"a *o0ro*!šno" ,ellera s lice& nate9eni& o* 8lije*a i*8epovi&a p!ni& hrane4 ! je*no"a o* onih o*ostra" i a*njih *vij! kl!pa koji nai"le*!op:e nis! &arili a škol! i koji se ! školi ni9e"a nis! 0ojali osi& njeine *osa*e4 ! je*no"ao* onih rare*nih *r!"ova tako ravno*!šnih ! !9enj!4 tako ot!enih o* knji"a4 no koji s!49i& se ra*ilo o vo:! i kr!h!4 poslovi&a i novc! i *r!"i& te&a&a o*raslih4 0ili toliko ispre*nas *r!"ih te ve: i sa&i "otovo o*rasli ( i sa*a4 *ok sa& si &isli ti&e aok!pljao4 to &eveo&a !ne&irivalo2Sje:a& se je*ne o* nje"ovih trijeno o0jektivnih i lakonskih ijava kojo& &e je još ne*avnoinena*io i "otovo 0!nio2 /ilo je to na p!t! pre&a liva*i s potoko& ka*a s&o ! pove:ojsk!pini *r!"ova *jeli: p!ta išli je*an pore* *r!"o"a2 Stisn!vši po* &iško& s&otani r!9nik ik!pa:e "a:ice ho*ao je pore* &ene svoji& op!šteni& na9ino&4 no inena*a na tren!takastane4 !pravi &i svoje kr!pno lice i re9e7 +Moj otac ara!je se*a& &araka na *an2+6)@Do ta*a nisa& 0io ni a ko"a nao koliko ara!je na *an4 a nisa& to9no ni nao kolikose*a& &araka apravo jest4 no v!9alo &ije kao vrlo lijepa svota4 a on j! je i spo&en!o s

 priv!ko& a*ovoljstva i ponosa2 No kako je na*&etanje 0ilo kakvi& 0rojevi&a i veli9ina&a 0io je*an o* o0lika a0ave &e*! na&a !9enici&a4 ja &!4 pre&*a je vjerojatno 0io rekaoistin!4 nisa& *op!stio *a &i i&ponira2 I kao što se o*0ija lopt!4 tako &! ja !vrati& ijavivši*a &oj otac ara!je *vanaest &araka na *an2 #o je 0ila la84 p!ka i&išljotina4 ali &e 0o"nje nije pekla savjest jer je to 0ila 9isto retori9ka vje80a2 ,eller se na tren!tak a&isli4 a ka*a

re9e7 +DvanaestQ #o 0o"&e nije loše+ i nje"ova je po"le*a i "lasa ostalo nejasno je li &oj!ijav! shvatio o0iljno ili ne2 Nije !strajao na to&e *a &e raskrinka4 prešao je preko to"aB jasa& t! 0io !stvr*io nešto ! što se &o8*a &o"lo pos!&njati4 no on je to prihvatio s&atraj!:i*a to nije vrije*no sporenja4 pa je tako ponovno on 0io onaj na*&o:ni i isk!sni4 prakti9ar i"otovo o*rastao4 a ja sa& to 0espo"ovorno prihvatio2 /ilo je kao *a *va*eseto"o*išnjakra"ovara s *je9ako& o* je*anaest "o*ina2 Ali ar na& nije o0ojici 0ila je*anaestaQDa4 na pa&et &i je pala i još je*na o* nje"ovih tako o*raslih i trijeno o0jektivnih ijava koja&e je još više 0ila a9!*ila i aprepastila2 O*nosila se na je*no"a 0ravarsko"a &ajstora 9ija sera*ionica nalaila ne*aleko k!:e &oje"a *je*a2 #aj sije 9ovjek je*no"a *ana4 kako sa& s!8aso& 9!o o* s!sje*a4 o*!eo 8ivot4 nešto što se ! "ra*! ve: "o*ina&a nije *o"o*ilo i &eni6)G

TiX 0are& ! takvoj neposre*noj 0liini4 !sre* to"a prisno"a i &ilo" okr!8enja &o"a *je9aštva4*o sa*a 0ilo posve nea&islivo2 ovorilo se *a se o0jesio4 ali se o to&e još sporilo4 tako

Page 67: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 67/71

rije*ak i na9ajan *o"aaj lj!*i nis! htjeli o*&ah pri&iti na nanje i s&atrati avršeni&4 ve:s! se na* ti& prvo htjeli !8asavati i sa0la8njava(ti4 pa s! nesretno"a pokojnika ve: prvo"a*ana po nje"ov! svršetk! 8ene i s!sje*stva4 sl!8avke4 listonoše opleli kolopleto& pri9a o*kojih s! neke niti i *o &ene sti"le2 No *r!"o"a *ana ,eller &e je s!sreo na !lici *ok sa&

 plaho po"le*avao prijeko pre&a 0ravarovoj k!:i s &!klo& i aprto& ra*ionico& te &e !pita

8eli& li nati kako je 0ravar to !9inio2 #a*a &e on lj!0ano i s !vjerljivi& privi*o&apsol!tno"a nanja o0avijesti7 +Dakle4 0!*!:i *aje ipak 0io 0ravar4 nije htio !eti !8e4 ne"o seo0jesio o 8ic!2 Sa so0o& je 0io ponio 8ic! i 9avle i 9eki: i kliješta4 pošao #eichelski& p!te&4"otovo skro *o š!&sko"a &lina4 ta&o je 8ic! *o0ro ate"n!o i&e! *va *rveta te 9ak

 preostale krajeve 0ri8ljivo okresao kliješti(&a4 a on*a se o0jesio o 8ic!2 No ka*a se netkovješa4 ar ne4 ta*a se naj9eš:e o0jesi *olje a vrat4 pa &! o* to"a ispa*ne jeik4 to i"le*ao*vratno i on to nije htio2 Dakle4 što je !9inioQ Nije se o0jesio *olje a vrat ne"o sasvi& "ore! 9elj!st4 pa &! ato jeik poslije nije ispao2 Alije ipak 0io poplavio ! lic!2+A sa*a je taj ,eller koji je tako *o0ro ponavao svijet i tako &alo &ario a škol!4 o9ito i&aotešk! 0ri"!2 <ostojala je s!&nja je li potpis nje"ova oca ispo* poslje*nje svje*o*80e *oistaa!tenti9an2 A 0!*!:i *a je ,eller i"le*ao tako strašno potišteno i na povratk!

6)'kro !9ionic! i&ao tako !t!9en ira lica4 &o"lo se pretpostaviti *aje ona s!&nja ispravna4 aako je to 0ilo to9no4 ta*a to nije 0ila sa&o s!&nja4 ve: osnovana s!&nja ili t!80a *aje Otto,eller sa& pok!šao oponašati potpis svo"a oca2 #ek sa*a ka*a sa& se nakon kratke opijenostira*oš:! i slo0o*o& inova pro0!*io i 0io sposo0an &isliti4 po9eo sa& shva:ati taj napa:eni i

 prevrn!ti po"le* svo"a *r!"a i sl!titi *a se t! o*i"rava %atalna i r!8na pri9a4 *apa9e po8eliosa& *a nisa& ja taj sretni ia0ranik koji je a vrije&e nastave poslan ! šetnj!2 Ve*ro

 prijepo*ne sa svoji& vjetro& i hitri& sjena&a o0laka i onaj ve*ri lijepi svijet koji& sa& šetao pro&ijeniše se4 &oja ra*ost sta*e kopnjeti4 a !&jesto nje isp!niše &e &isli na ,ellera inje"ov! pri9!4 sve sa&e ne!"o*ne i t!ro0ne &isli2 Iako još nisa& ponavao svijet i !!spore*0i s ,ellerovi& o0jektivni& isk!stvo& 0io sa& još *ijete4 ipak sa& nao ( i to i

 po!9nih pripovijesti a relij! &la*e8 ( *aje krivotvorenje potpisa nešto veo&a lose4 neštokri&inalno4 je*na o* postaja na p!t! koji je "rešnika vo*io ! atvor i na vješala2 A ipak je našškolski prijatelj Otto 0io 9ovjek4 &eni *ra"4 *o0ar i *ra" &o&ak koje"a nisa& &o"ao s&atratio*&etniko& pre*o*reeni& a vješala2 Sve 0ih 0io *ao ka*a 0i se ispostavilo *a je potpisistinit i *a je s!&nja po"rešna2 Ali ar nisa& vi*io nje"ovo a0rin!(to(!8asn!to lice4 nije li onvrlo jasno pokaao *a se 0oji4 *akle *a &! savjest nije 9istaQOpet ho*aj!:i sasvi& polako4 ve: sa& se 0io pri0li8io onoj k!:i ! kojoj s! stanovali sve lj!*isa6)Ce IKni9e ka*li &i srn! &isao *a 0ih &o8*a &o"ao a Olt2i ncSto !9initi2 Ako sa*a4

 po&islih4 !op:e ne !e& ! t! k!:!4 ne"o se vrati& ! rare* i ivijesti& pro%esora *a je potpis! re*!Q I tek što &i je to palo na pa&et4 osjetih tešk! tjesko0!B sa& sa& se !klj!9io ! t!ne&il! pri9! i prove*e& li svoj na!&4 više ne:! 0iti sl!9ajan "lasnik i spore*an lik ve:s!*ionik i s!krivac2 Ho*ao sa& sve sporije4 na posljetk! sa& prošao pore* one k!:e i

 pro*!8io jer sa& &orao *o0iti na vre&en!4 &orao sa& o to&e još ra&isliti2 A a&islivši *ajeona spasonosna i ple&enita la8 na koj! sa& se napola ve: 0io o*l!9io *oista i"ovorena iaplevši se ! njeine poslje*ice4 posta*e &i jasno *a to na*ilai &oje sna"e2 Ne ira0oritosti4 ve: i straha o* poslje*ica o*rekao sa& se !lo"e po&a"a9a i spasitelja2 Na !& &i

 pa*e još je*an4 0ealeniji ila i nevolje7 &o"ao sa& se okren!ti i ivijestiti *a ! k!:i,ellerovih ne&a niko"a2 Ali "le4 ni a t! la8 nisa& s&o"ao hra0rosti2 <ro%esor 0i &i *o*!še

 povjerovao4 ali 0i &e pitao ašto &e tako *!"o nije 0ilo2 Sn!8*en i ne9iste savjesti napokon

sa& !šao ! on! k!:!4 avikn!o i&e "ospo*ina ,ellera i neka &e 8ena !p!tila na "ornji kat nakoje& stan!je "ospo*in ,eller4 ali je4 re9e4 ! sl!80i4 pa :! ta&o ate:i sa&o nje"ov! 8en!2

Page 68: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 68/71

<opeo sa& se st!0a&a4 ta k!:a pranih "olih i*ova *oi&ala se ne"ostolj!0ivo4 osje:ao se&iris k!hinje i neke jake l!8ine i sap!na2 ore sa& *oista atekao "ospo! ,ellerB iašla je ik!hinje4 0ila je !8!r0ana i kratko &e !pitala što tre0a&2 No ka*a sa& ispri9ao *a &e šaljerare*nik i *a je rije9 o Ottovojsvje*o*80i4 ona o0riše r!ke o pre"a9! i !ve*e &e ! so0!4 *a &i stolic! *a sje*ne& i 9ak &e

!pita &o8e li &e 9i&e pon!*iti4 kriško& kr!ha s &aslace& ili &o8*a ja0!ko&2 No ja sa& ve: 0io i *8epa iv!kao a9k! knji8ic! i pr!8ivši j! rekao joj *a pro%esor pita je li to *oista potpis Ottova oca2 Nije o*&ah ra!&jela4 pa sa& &orao ponovitiB napre"n!to je sl!šala i sa*aotvoren! knji8ic! po*i"ne pre* o9i2 Mo"ao sa& j! *o0ro pro&otriti jer je vrlo *!"onepo&i9no sje*ila4 !rila ! knji8ic! ne rekavši ni rije92 #ako sa& j! pro&atrao i !o9io *a joj

 je njein sin veo&a sli9an4 sa&o s! 8lije*e ne*ostajale2 = lic! je 0ila svje8a i r!&ena4 ali *ok  je tako sje*ila nije&o *r8e:i knji8ic! ! r!ka&a4 vi*io sa& kako to lice pola"ano 0iva &lohavoi !&orno4 !velo i staro2 #o je potrajalo nekoliko &in!ta4 a ka*a je napokon knji8ic! sp!stila !krilo i ponovno &e po"le*ala ili htjela po"le*ati4 i širo& otvorenih o9ij! tiho s! joj 0e

 prestanka tekle kr!pne s!e2 Dok je knji8ic! još 0ila *r8ala ! r!ka&a i stvarala privi* *a j! pro!9ava4 pre* njo& s!4 kako sa& ta*a vjerovao *a na&4 iskrsn!le i ! 8alosnoj i strašnoj

 povorci prolaile ispre* njeina !n!trašnje" po"le*a one iste pre*o*80e koje s! i &ene pro"onile4 pre*o*80e o p!t! "rešnika ! lo i pre* s!*4 ! atvor i na vješala2D!0oko potišten sje*io sa& nas!prot njoj koja je ! &oji& *je9ji& o9i&a 0ila starica4 "le*aosa& kako joj s!e tek! ni r!&ene o0rae i 9ekao ho:e li što re:i2 D!"! š!tnj! 0ilo je veo&ateško po*nijeti2 Ali ništa nije "ovorila2 Sje*ila je i plakala4 a ka*a sa& ( ne i*r8avši6)Fviše ( napokon sa& prekin!o š!tnj! i još je*no& !pitao jeli "ospo*in ,eller ! t! knji8ic!oso0no !pisao svoje i&e4 njeino se lice još više sn!8*i i rast!8i i ona nekoliko p!ta o*&ahn!"lavno&2 =stao sa&4 i ona se !stala4 a ka*a sa& joj pr!8io r!k!4 ona j! pri&i i na tren!taka*r8i ! svoji& sna8ni& topli& r!ka&a2 Zati& !&e t! nesretn! plav! knji8ic!4 otare s njenekoliko s!a4 o*e *o škrinje4 i nje iva*i novine4 ra*ere ih na *va *ijela4 je*an vrati !škrinj!4 a o* *r!"o"a 0ri8ljivo na9ini o&ot a knji8ic! koj! se više nisa& !s!*io ponovno"!rn!ti ! *8ep svo"a kap!ta4 ne"o sa& j! pa8ljivo nosio ! r!ci2Vratio sa& se ne "le*aj!:i p!te& ni 0ran! ni ri0e4 ni ilo"e ni kotlara4 po*nio sa& svojivještaj4 apravo sa& 0io rao9aran što &i se nije pri"ovorilo 0o" &o"a *!"o" i0ivanja jerto 0i 0ilo sasvi& ! re*! i a &ene 0i na9ilo svojevrsn! !tjeh!4 kao *a sa& i ja *jelo&iceka8njen4 a ! vre&en! koje je !slije*ilo svojski sa& se tr!*io a0oraviti t! pri9!2Ce li i na koji na9in &oj školski *r!" 0io ka8njen4 nika*a nisa& sanao2 Nas *vojica o to&enika*a nis&o ra&ijenili ni rije94 a ako sa& "*jeka* na cesti i*aleka !"le*ao nje"ov! &ajk!4nije*an &i ao0ilani p!t nije 0io pre*!" sa&o *a i0je"ne& s!sret26F@)2

6F.Mali *i&nja9ar a pokla*ni !torak poslijepo*ne &oja je 8ena &orala 8!rno otp!tovati ! L!"ano2 Na"ovarala&e je *a joj se pri*r!8i& jer 0is&o ta*a nakratko &o"li pro&atrati šetnj! &aškara ili &o8*a

 povork!2 Nije &i 0ilo *o to"a4 ve: tje*ni&a &!9en 0olovi&a ! svi& "lo0ovi&a i napolao*!et4 osje:ao sa& o*0ojnost ve: pri po&isli *a &ora& o0!:i kap!t i !9i ! a!to&o0il2 No4nakon kratkotrajna opiranja ipak sa& s&o"ao hra0rosti i pristao2 O*veli s&o se *olje4 8ena&e je iskrcala ko* Schi%%lan*e4 ati& je pro*!8ila *a 0i našla parkirno &jesto4 a ja sa& sKato4 našo& k!harico&4 9ekao na tanko&4 a ipak osjetno& s!nc! !sre* pro&eta koji je tekao8ivo4 ali op!šteno2 L!"ano je ve: a o0i9nih *ana iraito veseo i !"o*an "ra*4 no *anas se onna svi& !li9ica&a i tr"ovi&a svako&! oholo i veselo s&ijao4 s&ijali s! se šareni kosti&i4

s&ijala s! se lica4 s&ijale s! se k!:e na piai s proori&a prep!ni&a lj!*i i &aski4 a *anas se9ak i 0!ka s&ijala2 Sastojala se o* povika4 o* valova s&ijeha i *oivanja4 o* krpica "la0e4 o*

Page 69: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 69/71

ko&i9ne rike neko" v!9nika4 o* cike i šaljivih krikova to0o8e prestrašenih *jevojaka koje s!&la*i:i asipali6F6šaka&a p!ni& kon%eta4 pri 9e&! je "lavna na&jera o9ito 0ila *a se po"oeno&e ! !sta natrpašto ve:a hrpa papiri:a2 <osv!*a je plo9nik 0io prekriven rano0ojni& papiri:i&a4 po*

arka*a&a se po to&e ho*alo &eko kao po pijesk! ili &ahovini2=0ro se &oja 8ena vratila4 pa s&o a!eli &jesto na !"l! <iae Ri%or&a2 inilo se *a je tajtr" sre*ište proslave2 #r" i no"ost!pi 0ili s! krcati lj!*i&a4 no i&e! šarenih i "lasnihsk!pina neprestano s! *olaili i o*laili parovi ili *r!štva šeta9a4 &e! nji&a i &noštvokosti&irane *je9ice2 A s *r!"e strane tr"a 0ila je po*i"n!ta poornica na kojoj je ispre*v!9nika 8ivahno nast!palo više oso0a7 vo*itelj pro"ra&a4 p!9ki pjeva9 s "itaro&4 *e0elikla!n i *r!"i2 Lj!*i s! sl!šali ili nis!4 ra!&jeli ili ne4 ali s! se ! svako& sl!9aj! aje*nos&ijali ka*a 0i kla!n inova nek! ponat! šal! poentirao na ve: ponat na9in2 l!&ci i p!ki"rali s! aje*no4 poornica i p!0lika !aja&no s! se poticali4 0ila je to neprestana ra&jena*o0rona&jernosti4 0o*renja4 ra*ra"anosti i spre&nosti na s&ijeh2 #akoer4 je*no"a je&la*i:a vo*itelj pro"ra&a pre*stavio nje"ovi& s!"raani&a4 je*no"a &la*o" !&jetnika4

*iletanta na9ajne *arovitosti koji nas je o*!ševio virt!oni& oponašanje& 8ivotinjskih"lasova i *r!"ih v!kova2

 Naj*!8e 9etvrt sata ( na toliko sa& 0io pristao (tre0ali s&o ostati ! "ra*!2 No a*r8ali s&o se*o0rih pola sata "le*aj!:i4 sl!šaj!:i4 a*ovoljni2 Meni je ve:6F-sa& 0oravak ! neko& "ra*!4 &e! lj!*i&a4 a po"otovo ! "ra*! slavlja4 nešto sasvi&ne!o0i9ajeno i napola astraš!j!:e4 napola o&a&lj!j!:e4 ja tje*ni&a i &jeseci&a 8ivi& sa& !svo&e atelier! i vrt!4 još vrlo rijetko se prisili& *a preho*a& p!t *o naše"a sela ili pak sa&o*o kraja naše" posje*a2 A sa* sa& naje*no&4 0ijen ! &noštv!4 stajao !sre* neko"nas&ijano" i šaljivo" "ra*a4 s&ijao se aje*no s *r!"i&a i !8ivao ! po"le*! na lj!*ska lica4tako &no"ovrsna4 p!na pro&jena i inenaenja4 ponovno je*an &e! &no"i&a koji t!

 pripa*a i aje*no se s nji&a ra*!je2 #o4 naravno4 ne 0i *!"o potrajalo4 !0ro 0i hla*ni& 0olni& stopali&a4 !&orni& 0olni& no"a&a 0ilo sve"a *osta i htjele 0i natra" k!:i4 !0ro 0i&e !&orila i iscrpila i ta &ala lj!pka o&a&a "le*anja i sl!šanja4 pro&atranje tis!:a tako9!*novatih4 tako lijepih4 tako ani&ljivih i *ra"ih lica i osl!ški(vanje &noštva "lasova4o0ijesnih4 9estitih4 visokih4 *!0okih4 toplih ili oštrih lj!*skih "lasova koji "ovore4 s&ij! se4vi9!B poslije ve*ro"a prep!štanja raskošnoj p!nini !8itaka a o9i i !ši !slije*ila 0iine&o"lost i onaj nesvjestici toliko sro*an strah o* navale *oj&ova koji se više ne &o"!svla*ati2 +<onato &ije to4 ponato+ citirao 0i ov*je #ho&as Mann oca /riesta2 Me!ti&4 akose 9ovjek potr!*i &alo ra&isliti4 nije sa&o stara9ka sla0ost 0ila kriva a taj strah o* viška4o* p!nine svijeta4 o* sjajno"a privi*a &a1e2 #o takoer nije 0ila4 *a !potrije0i& rje9nik

 psiholo"a4 sa&o 0ojaan introvertirane oso0e o* sa&o*okaivanja pre*6F>svojo& okolino&2 <ostojali s! i *r!"i4 ! ivjesnoj &jeri 0olji raloi a taj tihi4 nesvjesticitoliko sli9an strah i sklonost !&aranj!2 Ka*a 0ih po"le*ao svoje s!sje*e koji s! tijeko& onih

 pola sata stajali pokraj &ene na <iai Ri%or&a4 9inilo &i se kao *a &ir!j! pop!t ri0a ! vo*i4nehajni4 !&orni4 a*ovoljni4 ni9i& o0veani4 9inilo &i se kao *a njihove o9i tako pri&aj!slike4 a njihove !ši v!kove kao *a ia o0a oka ne stoji neki %il&4 &oak4 9asopis4 arhiv4 a ia!ha plo9a ili v!9na vrpca koja je svake sek!n*e aposlena sk!pljanje&4 "rtanje&4

 0ilje8enje&4 koja i&a o0ve! ne sa&o !8itka4 ve: štoviše o0ve! 9!vanja a &o8e0itn!kasnij! repro*!kcij!4 koja i&a o0ve! najve:e to9nosti ! opa8anj!2 =kratko4 ponovno sa&ov*je stajao ne kao p!0lika4 ne kao niko& o*"ovoran "le*atelj i sl!šatelj4 ve: kao slikar s

&apo& a skice ! r!ci4 ra*e:i4 napet2 Cer !pravo je to 0io naš4 !&jetni9ki4 na9in !8ivanja islavljenja4 sastojao se o* posla4 o* o0vee4 a ipak je 0io !8itak ( onoliko koliko je sna"e

Page 70: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 70/71

*ostajalo4 koliko s! o9i po*nosile 8!stro skak!tanje po"le*a i&e! priora i &ape4 koliko s!arhivi ! &o"! još i&ali prostora i rasteljivosti2 Ne 0ih to &o"ao o0jasniti svoji& s!sje*i&aako 0i to o* &ene atra8ili4 ili ako 0ih to htio pok!šati4 oni 0i se vjerojatno nas&ijali i rekli7+;aro !o&o4 ne&ojte se previše t!8iti na svoje ani&anje Ono se sastoji o* "le*anja ievent!alno" prikaivanja veselih stvari pri 9e&! vi &o8ete i&ati *oja& *a ste napre"n!ti

6F@i &arljivi *ok s&o &i ostali a vas !8ivatelji ! pranici&a4 jakala i lijen9ine2 No &i s&o*oista na pranici&a4 "ospo*ine s!sje*e4 i ov*je s&o *a 0is&o ! nji&a !8ivali4 a ne *a 0is&ose 0avili svoji& ani&anje& kao vi2 Ali naš posao nije tako lijep kao vaš4 si"nore4 i ka*a 0iste"a kao &i je*an je*ini *an &orali o0avljati ! naši& ra*ionica&a4 tr"ovina&a4 tvornica&a i!re*i&a4 0ro 0iste 0ili shrvani2+ I&a pravo taj &oj s!sje*4 posve i&a pravoB ali to ne po&a8e

 jer i ja &isli& *a i&a& pravo2 No &i ipak je*an *r!"o& "ovori&o svoje istine 0e lj!tnje4lj!0ano i po&alo šaljivoB svaki sa&o 8eli &alo se oprav*ati4 ali ne 8eli *ra"o"a povrije*iti2<a ipak4 pojava takvih &isli4 a&išljanje takvih ra"ovora 0io je ve: po9etak pos!stajanja i!&oraB !skoro :e 0iti vrije&e *a se vrati& k!:i i na*okna*i& prop!šteni popo*nevni o*&or2Ah4 a koliko je &alo lijepih slika ! tih pola sata *ospjelo ! arhiv i spašeno Koliko ih je

stotina4 &o8*a najljepših4 ve: netra"o& !&aklo pre* &oji& nesposo0ni& o9i&a i !ši&a pop!t onih a koje sa& vjerovao *a ih kao !8ivatelj i jakalo s&ije& "le*atiCe*na o* tis!:! slika ipak &i je ostala i ona tre0a a prijatelje na:i &jesta ! &api sa skica&a2otovo cijelo vrije&e &o"a 0oravka na sve9anoj <iai 0li! &ene je stajao neki vrlo tih lik4nisa& 9!o *a je a tih pola sata i"ovorio ije*n! rije94 nisa& vi*io ni *a se ije*no&

 po&akn!o4 stajao je ! 9!*esnoj6FGosa&i ili ot!enosti4 !sre* šarene vreve i "raje4 &iran kao slika i vrlo lijep2 /ilo je to *ijete4&aleni *je9ak o* najviše se*a& "o*ina4 lj!pka &ala %i"!ra s nevini& *je9ji& lice&4 a &enenajlj!pkiji& lice& &e! stotina&a2 Dje9ak je 0io kosti&iran4 na se0i je i&ao crno o*ijelo4 na"lavi &alen crni cilin*ar4 je*n! je r!k! 0io prov!kao kro &alene ljestve4 a ni *i&nja9arska9etka nije ne*ostajala2 Sve je 0ilo napravljeno vrlo 0ri8ljivo i "o*no4 a &ilo liš:e 0ilo jela"ano na&aano 9ai ili kakvi& *r!"i& crnilo&2 No on o to&e nije ništa nao a ralik! o*svih onih o*raslih pierrota4 Kinea4 ra0ojnika4 Meksikanaca i p!r"ara i posve rali9ito o*svih likova na poornici4 on nije i&ao nikakv! svijest o to&e *a nosi kosti& i *a pre*stavlja*i&nja9ara4 a još &anje *a je to nešto pose0no i a0avno i *a &! *o0ro pristaje2 Ne4 on jestajao š!tljiv i tih na svo&e &jest!4 na &ali& stopali&a4 ! &ali& s&ei& cipela&a4 stisn!t !&noštv! koje "a je povre&eno "!rkalo4 a *a to nije pri&je:ivao4 stajao je i 9!*io se sanjarski!shi:enih4 svijetloplavih o9ij! po*i8!:i po"le* svo"a "latko"a *je9je" lica sa acrnjeni&o0rai&a pre&a proor! k!:e pre* kojo& s&o stajali2 #a&o na proor! na kojih *va &etraina* naših "lava sk!pila se vesela *r!8ina *jece &alo ve:e o* nje"a koja s! se s&ijala4

vikala4 "!rala se4 svi ! šareni& kra0!ljni& kosti&i&a4 a s vre&ena na vrije&e i njihovihr!k! i vre:ica aplj!sn!la 0i nas kiša kon%eta2 <o0o8no i ot!eno4 0la8eno op9arano6F'*je9akove s! o9i ! 9!*! *iale po"le*4 %asciniran asitan4 neo*vojiv2 = to& po"le*! nije 0ilo8!elni^ po8!*e4 tek a*ivljeno prep!štanje4 ahvalno !shi:enje Nisa& &o"ao rasponati9e&! se ta *je9a9ka *!Aa toliko 9!*ila i 0o" 9e"a je *o8ivjela !sa&ljen! sre:! "le*anja iop9aranosti2 Mo8*a 0o" raskošnih 0oja kosti&a ili prve sponaje ljepote *jevoja9kih lica iliato Sto je ( !sa&ljen4 0e 0rata ili sestre ( &o"ao osl!škivati *r!8eni cvrk!t one lijepe *jeceta&o prijeko4 a &o8*a s! *je9a9ke o9i 0ile sa&o !shi:ene i a9arane šareno& kišo& stoje svre&ena na vrije&e la"ano sipila i r!k!2 onih koji&a se *ivio i koja se sk!pljala na naši&"lava(&a i o*ijeli&a i još "!š:e na ka&eno& tarac! koji je ve: prekrila pop!t sitna pijeska2

A i ja sa& 0io pop!t to"a *je9aka2 Kao što on nije pri&je:ivao ni se0e s atri0!ti&a iintencija&a svo"a kra0!ljno" kosti&a ni ono &noštvo4 ni kla!nsko kaalište ni praske

Page 71: Najljepse pripovijetke 3

7/17/2019 Najljepse pripovijetke 3

http://slidepdf.com/reader/full/najljepse-pripovijetke-3 71/71

s&ijeha i pljeska koji s! pop!t valova p!lsirali kro p!k4 tako s! &oj po"le* i &oje srce !sre* pri&a&ljive vreve tolikih slika !vijek inova pripa*ali i pre*avali se onoj je*noj slici (*je9je&! lic! i&e! crno"a šešira i crno" o*ijela4 nje"ovoj nevinosti4 nje"ovoj prije&9ivostia ljepot!4 nje"ovoj nesvjesnoj sre:i26FG>2

6F/ILCEPKA O <IS;=Her&ann Hesse 6)2 ( 6F'- 2Ctlo*onosni Nije&ac Her&ann Hesse je*an je o* naj9itanijih i najprevoenijih pisaca stolje:a2Mla*e8 na Zapa*! s&atrala "aje a9etniko& hipi(k!lt!re te je oso0it! pop!larnost stekaoše*esetih "o*ina2<ohaao je sje&enište4 i koje"a 0je8i4 a ati& ra*i kao knji8ni9arski i 0ravarski po&o:nik2<!t!je ! In*ij!4 koja ostaje nje"ova trajna inspiracija2 Za <rvo" svjetsko" rata *jel!je !;rveno& kri8!2 Nastanivši se stalno ! Pvicarskoj i postavši njen *r8avljanin 6F->24 Hesse

 javno ist!pa protiv nacisti9ke i*eolo"ije i ratno" osvajanja2 Nje"ova je prepiska sisto&išljeniko& Ro&ai(no& Rollan*o& va8no lj!*sko i k!lt!rno(povijesno svje*o9anstvo

to"a vre&ena2Vrh!nac je Hesseova *o&eta ro&an +Stepski v!k+ Der SteppenJol%4 6F-22 /rojne a!toroveknji"e poeije sa*r8e nekoliko antolo"ijskih pjesa&a2 Do0itnik je No0elove na"ra*e aknji8evnost 6F@'2 "o*ine2 Hesse je pisao i p!topise i eseje2

 Najponatija s! &! *jela7 <eter ;a&enin* 6F.@24 <o* 8rvnje& 6F.'24 ertr!* 6F6.24Rosshal*e 6F6@24 De&ian 6F6F24 Si**hartha 6F--24 Narcis i Zlato!sti 6F>.2 i I"rastakleni& perla&a 6F@>226FF