NACIONALNA Web view Bolesti srca i krvnih sudova 110,2 106,1 104,5 Maligna oboljenja 92,1 94,1 97,3

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of NACIONALNA Web view Bolesti srca i krvnih sudova 110,2 106,1 104,5 Maligna oboljenja 92,1 94,1 97,3

NACIONALNA STRATEGIJA

NACIONALNA STRATEGIJA

ODRŽIVOG RAZVOJA

("Sl. glasnik RS", br. 57/2008)

 

I UVOD

1. Osnovne postavke održivog razvoja

Savremeni svet je već uveliko suočen sa zajedničkom odgovornošću i nužnošću da svoj razvoj uskladi s potrebama ljudi i prirode i sa svešću da se Zemlja mora sačuvati kako za sadašnju generaciju tako i za buduće generacije ljudi. Obaveza današnje generacije da ostavi potomstvu bar onoliko šansi za razvoj koliko ih ona ima proističe iz fundamentalnog principa moralne pravde, a to je da svi ljudi imaju podjednaka prava na najšire osnovne slobode koje ne ugrožavaju slobodu drugih. Sadašnja generacija ima pravo na resurse i zdravu životnu sredinu, ali ne sme ugroziti isto takvo pravo narednim generacijama.

Nacionalna strategija održivog razvoja (u daljem tekstu: Strategija) definiše održivi razvoj kao ciljnoorijentisan, dugoročan, neprekidan, sveobuhvatan i sinergetski proces koji utiče na sve aspekte života (ekonomski, socijalni, ekološki i institucionalni) na svim nivoima. Održivi razvoj podrazumeva izradu modela koji na kvalitetan način zadovoljavaju društveno-ekonomske potrebe i interese građana, a istovremeno uklanjaju ili znatno smanjuju uticaje koji prete ili štete životnoj sredini i prirodnim resursima. Dugoročni koncept održivog razvoja podrazumeva stalni ekonomski rast koji osim ekonomske efikasnosti, tehnološkog napretka, više čistijih tehnologija, inovativnosti celog društva i društveno odgovornog poslovanja obezbeđuje smanjenje siromaštva, dugoročno bolje korišćenje resursa, unapređenje zdravstvenih uslova i kvaliteta života i smanjenje zagađenja na nivo koji mogu da izdrže činioci životne sredine, sprečavanje novih zagađenja i očuvanje biodiverziteta. Jedan od najvažnijih ciljeva održivog razvoja jeste otvaranje novih radnih mesta i smanjenje stope nezaposlenosti, kao i smanjenje rodne i društvene nejednakosti marginalizovanih grupa, podsticanje zapošljavanja mladih i lica sa invaliditetom, kao i drugih rizičnih grupa.

Održivi razvoj podrazumeva i usklađivanje različitih razvojnih aspekata i suprotstavljenih motiva sadržanih u programima pojedinih sektora. Za celishodno rešavanje takvih konflikata potrebni su politička volja i opredeljenost. Ključne pretpostavke neophodne za prihvatanje i primenu koncepta održivog razvoja privrede i društva, kao i za njegovo uspešno ostvarenje jesu odgovarajuće vođstvo, široka politička, socijalna i medijska podrška, kao i društvena saglasnost s tim da je neophodno prihvatiti taj koncept. Pri tome, jaka politička volja, posvećenost Vlade i podrška javnosti predstavljaju najneposrednije faktore uspeha. Karakteristika održivog razvoja je i veće uključivanje javnosti u donošenje odluka o rešavanju problema životne sredine. Nije dovoljno da se samo vlast deklarativno opredeli za to, već se i mora posebno podsticati javnost, pre svega pravovremeno informisati i obučavati da bi objektivno mogla da utiče na ishod rešavanja problema za koji je zainteresovana.

Cilj Strategije je da uravnoteži tri ključna faktora, tj. tri stuba održivog razvoja: održivi razvoj ekonomije, privrede i tehnologije, održivi razvoj društva na bazi socijalne ravnoteže i zaštitu životne sredine uz racionalno raspolaganje prirodnim resursima. Istovremeno, cilj strategije je da spoji ta tri stuba u celinu koju će podržavati odgovarajuće institucije.

Strategija značajno doprinosi usklađivanju mogućih suprotstavljenih ciljeva utvrđenih s različitih aspekata društveno-ekonomskog razvoja, premošćavanju jaza između sektorskih politika, kao i uspostavljanju sistema uzajamnih prednosti. To je postignuto jer su u izradi Strategije učestvovale sve ključne društvene grupe.

2. Sadržaj Strategije

Strategija se sastoji od osam delova.

U prvom delu prikazana je metodologija izrade Strategije i osnovni podaci o usvojenim strateškim dokumentima Republike Srbije na kojima se zasniva Strategija. Šematski su prikazane funkcionalne veze između elemenata Strategije (ekonomije, društva i zaštite životne sredine), kao i njihovi uzajamni uticaji.

Drugi deo Strategije definiše strateško opredeljenje za održivi razvoj i obuhvata viziju razvoja, nacionalne prioritete i principe Strategije. U tom delu data je polazna SWOT analiza.

Treći deo bavi se ekonomijom, kao jednim od tri "stuba" održivog razvoja. U njemu su date osnove privrede Republike Srbije zasnovane na znanju, kao i konkretni ciljevi i prioritet u makroekonomskom upravljanju i izbor odgovarajuće ekonomske politike, tranzicionih tokova, održive proizvodnje i potrošnje, obrazovanja za održivi razvoj, informaciono-komunikacionih tehnologija i ekonomije zasnovane na znanju, održivosti naučnotehnološke politike i zaštite intelektualne svojine.

Četvrti deo Strategije bavi se društveno-ekonomskim uslovima i perspektivama koje otvara održivi razvoj u Republici Srbiji. U tom delu se navode ciljevi, mere i prioriteti koji se odnose na različite oblasti društvenog razvoja i njihove veze i uticaje na ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine u Republici Srbiji - društvene vrednosti, kvalitet života i društveno blagostanje, populacionu politiku, socijalnu sigurnost, siromaštvo i socijalnu uključenost, politiku jednakih mogućnosti, rodnu ravnopravnost, javno zdravlje, stanovanje i stambenu politiku, regionalne i lokalne aspekte održivog razvoja, kao i informisanje i učešće javnosti u odlučivanju.

Peti deo posvećen je pitanjima zaštite životne sredine i očuvanja prirodnih resursa u Republici Srbiji, kao i uticajima ekonomskog razvoja na životnu sredinu. U tom delu dati su ciljevi, mere i prioriteti vezani za zaštitu prirodnih resursa (vazduha, vode, zemljišta, biodiverziteta, šuma, mineralnih resursa i obnovljivih izvora energije), zaštitu od delovanja različitih faktora rizika po životnu sredinu (klimatskih promena i oštećenja ozonskog omotača, otpada, hemikalija, udesa, jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja, buke i prirodnih katastrofa), zaštitu od delovanja faktora rizika po životnu sredinu u različitim ekonomskim sektorima (industriji, rudarstvu, energetici, poljoprivredi, šumarstvu, lovstvu i ribarstvu, saobraćaju i turizmu), kao i uvođenje čistije proizvodnje.

U šestom delu strategije dat je institucionalni okvir i mehanizmi za primenu Strategije, s posebnim osvrtom na osnivanje novih institucija i jačanje postojećih za sprovođenje Strategije, kao i jasni mehanizmi međusobne podele odgovornosti i nadležnosti u sprovođenju i praćenju sprovođenja Strategije.

U sedmom delu prikazani su izvori finansiranja Strategije.

U osmom delu data je metodologija praćenja sprovođenja Strategije s jasno definisanim indikatorima održivog razvoja po pojedinim oblastima kojima se Strategija bavi i navedene su institucije koje su nadležne za praćenje tih indikatora.

Na slici 1. data je šema Strategije, dok su na slici 2. prikazane funkcionalne veze elemenata Strategije.

NACIONALNA STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA

Slika 1. Šema Strategije.

Slika 2. Funkcionalne veze elemenata Strategije.

Skraćenice koje se koriste u tekstu Strategije imaju sledeće značenje:

ASEAN - Association of South East Asian Nations / Asocijacija zemalja jugoistočne Azije;

BAT - Best Available Technology / najbolja raspoloživa tehnologija;

BATNEEC - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs / najbolja dostupna tehnologija koja ne zahteva prekomerne troškove;

BER - Best environmental practice / najbolja praksa po životnu sredinu;

CEDAW - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women / Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena;

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species / Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama;

CPI - Corruption Perceptions Index / indeks percepcije korupcije;

EEA - European Environmental Agency / Evropska agencija za životnu sredinu;

EIA - Environmental Impact Assessment / procena uticaja na životnu sredinu;

EIONET - European Information and Observation Network / Evropska mreža za informisanje i posmatranje stanja životne sredine;

EMS - Environmental Management System / sistem upravljanja životnom sredinom;

EMAS - Environmental Management and Audit Scheme / sistem upravljanja i provere životne sredine;

ESCO - Energy Service Company / kompanije za pružanje usluga u energetici, koje razvijaju, izvode i finansiraju tržišno zasnovane projekte energetske efikasnosti;

HACCP - Hazard Analysis Critical Control Points / standardi bezbedne hrane: analiza rizika kontrolom kritičnih tačaka u proizvodnji;

HDI - Human Development Index / indeks ljudskog razvoja;

IBA - Important Bird Areas / područje za ptice od međunarodnog značaja;

IESCR - International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights / Konvencija Ujedinjenih nacija o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima;

IPA - Important Plant Areas / područje za biljke od međunarodnog značaja;

IPPC - Integrated Prevention and Pollution Control / integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine;

LCA - Life Cycle Analysis / analiza životnog ciklusa;

MOP - materijalno obezbeđenje porodice;

NAFTA - North American Free Trade Agreement / Severnoamerički sporazum o slobodnoj trgovini;

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development / Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj;

ODA - Official Development Assistance / zvanična razvojna pomoć;

PPP - Purchasing Power Parity / paritet kupovne moć