Click here to load reader

Na wakacje ruszać czas -

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Na wakacje ruszać czas -

DWUMIESICZNIK SZKOY PODSTAWOWEJ W RYTRZE
Na wakacje rusza czas Za dni kilka –o tej porze bd wita polskie morze. Bo najbardziej mi si marzy eby bawi si na play. A ja chciabym dotkn
chmury i dlatego jad w góry. Razem z mam, razem z tat w górach lubi spdza lato. Ja na morze nie mam czasu. Wol jecha het- do lasu. I tam z dziadkiem zbiera grzyby
albo w rzece owi ryby. Morze, góry, las i rze- ka; Wszystko to ju na nas czeka. Bo zaczo si ju lato Jedmy mamo, jed- my tato.
Str. 2
Marcinkowe Wieci
Marcinkowe Wieci
Str. 3
Dnia 26 maja wszyscy si bardzo staramy. Dlaczego ? Tego dnia obchodz wito wszystkie ma-
my i dzieci staraj si wtedy szczególnie odwdziczy za ycie i cierpliwo w wychowaniu. Kady z nas po- winien o tym wydarzeniu pamita. Wiele osób preferu- je kwiaty dla mamy, ale w prezentach znajduj si take
czsto perfumy itp. Nie zapominajmy o tym dniu !!! Maria Tomasiak kl.VI a
Str. 4
Marcinkowe Wieci
17 maja klasy czwarte wyruszyy na wycieczk do Zako- panego. Na pocztku zwiedzalimy skoczni, a nastpnie udali- my si do Muzeum Tatrzaskiego. Podziwialimy tam ekspona- ty z chaup zakopiaskich. Po przerwie obiadowej spdzonej w Mc Donalds wyjechalimy kolejk na Gubaówk, gdzie przywi- taa nas zimowa pogoda. Kady kupi pamitk lub zakopiaski oscypek. Kiedy zjechalimy do Zakopanego p. Iwona Bodziony zaprowadzia nas na cmentarz na Pksowym Brzysku. Przewod- nik opowiedzia nam histori jego powstania. W atmosferze za- dumy udalimy si do kocioa na Krzeptówkach. Wszyscy wró- cilimy z wycieczki cali i zdrowi, ubogaceni w histori regionu zakopiaskiego.
Marcinkowe Wieci
Str. 5
13 maja w pitek, w Szkole Podstawowej w Gbokiem odby si VI Recytatorski Konkurs Poezji Regionalnej. Szkoa gocia jury w skadzie: przewodniczca pani M. Lebdowicz, pani B. Paluchowa, pani W. omnicka - Dulak, pani S. Wiadomska - Fiedor. Imprez uwietnili take wyjtkowi artyci ,,Mae Piwni- coki". Nasz szko reprezentoway: Zuzanna Faron kl.Vb, Doro- ta Wajbrener kl.IVa, Marysia Tomasiak kl.VIa.W tym roku zda- niem komisji poziom recytowanych wierszy by wysoki, tote obrady jury trway dugo i cechowaa je dokadno. Wyniki ogoszone przez przewodniczcego jury bardzo nas ucieszyy, poniewa prezentoway si bardzo dobrze. Oto wyniki: kategoria jzyk literacki: I miejsce - Zuzanna Faron, III miej- sce - Dorota Wajbrener- kategoria gwary: Wyrónienie - Ma- rysia Tomasiak . Zuzanna Faron kl.Vb
Str. 6
Marcinkowe Wieci
Marcinkowe Wieci
Str. 7
Str. 8
Marcinkowe Wieci
1 czerwca w naszej szkole odbyo si Piama Party dla uczniów klas I- III. Kady kto w tym dniu zaoy piam móg uczestniczy w zabawie. Bya to prawdziwa inwazja pimowców pod hasem :,,Kto w piamie pi ten ma pikne sny”. Dzieci bawi- y si pod kierunkiem swoich pa, ale zabawie przewodzia p. Kasia Kluska. Dziki Radzie rodziców zabaw prowadzi DJ. Wszyscy bez wyjtku wietnie si bawili. Czas zabawy min bar- dzo szybko. Rodzice przygotowali dzieciom sodki poczstunek, a dziki GORPA w Rytrze dzieci dostay soczki. Bya to pierwsza taka zabawa w naszej szkole, ale chyba nie ostatnia. opiekun Maego Samorzdu Uczniowskiego
Marcinkowe Wieci
Str. 9
Str. 10
Marcinkowe Wieci
08.06 odby si w naszej szkole rajd pod hasem ,,Ruszamyw ryterski las” Wszystkie klasy miay wyznaczone trasy. Szóstoklasici poszli na Kramark. Podczas tej dugiej, ciekawej podróy wszyscy musieli odpowiada poprawnie na zadania z ankiety, które dotyczyy wiedzy z geografii i historii naszego regionu. Po dotarciu na szczyt wielkiej góry, wpisywalimy si do ksigi, która znajdo- waa si w kapliczce na drzewie. Gdy schodzilimy, klasa VI b piewaa swoj wasn piosenk, któr uczniowie musieli wymy- li, aby j zaprezentowa przed jury. Kiedy obie klasy zbliay si do szkoy, zastay piknie udekorowany plac, jurorów siedz- cych przy stole, konkursy i wiele nagród. Gdy wchodzilimy do rodka budynku, czeka na nas gorcy posiek i pitnacie minut odpoczynku po dugiej ,ale wspaniaej podróy. Po poczstun- ku przysza kolej na prezentacje, które miay zadecydowa o tym, która klasa zdobdzie puchar Dyrektora Szkoy. Niestety ani VI a, ani VI b nie wygraa , ale zdobya co cenniejszego- wspomnienia i satysfakcj ze wietnej zabawy. Nata- lia Gizicka kl.VI b
Marcinkowe Wieci
Str. 11
Str. 12
Marcinkowe Wieci
Marcinkowe Wieci
Str. 13
Dnia 24.05.2016r. odbya si wycieczka do Kra- kowa. W wycieczce uczestniczya klasa Vb i VIb. Opie- k nad nami sprawowali mgr Krystyna kawska, mgr Renata Tokarczyk, mgr Barbara Kouch i pani Lucyna Padula. Zwiedzilimy Królewsk Katedr na Wawelu p.w. w.Stanisawa i w.Wacawa, Sukiennice, widzieli- my Koció Mariacki i Barbakan. Na koniec bylimy w Ogrodzie Dowiadcze im.Stanisawa Lema. Naszym zdaniem byo ciekawie.
Karolina Janczak i Damian Dudczak kl.Vb
Str. 14
Marcinkowe Wieci
CZERWONY KAPTUREK 6 czerwca odby si „Dzie Rodzica” zorganizowany przez klas III A wraz z wychowawc. Jednym z punktów pro- gramu tej uroczystoci byo przedstawienie w jzyku angielskim pt.” Little Red Riding Hood”(Czerwony Kapturek). Uczniowie klasy IIIA wcielili si w role gównych bohaterów bajki. Rol Czerwonego Kapturka odegraa Wiktoria Szyszka , natomiast w rol wilka wcieli si Sebastian Wójcik. Maym wyjtkiem w przedstawieniu by motyw przemiany Babci w ma myszk oraz wspólny piknik wilka i Czerwonego Kapturka na kocu prezen- tacji.
Opiekun: mgr Agnieszka Gada
Marcinkowe Wieci
Str. 15
Str. 16
Marcinkowe Wieci
Wycieczka do Pacanowa klasy IIIa 27 maja bylimy na wycieczce w Pacanowie. Wyjechali- my bardzo wczenie rano, bo ju o 5:30. Podró trwaa 3 godziny. W Pacanowie znajduje si Europejskie Centrum Bajki. Przeyli- my tam wiele atrakcji: kino, bajki ogldane na suficie, teatrzyk marionetek, jazd pocigiem przez krainy z bani, zabawy w laboratorium, wejcie przez mysi dziur w wiat bani, zaba- wy w bajkowym parku. Spotkalimy si te z bajkowym Koziokiem Matokiem. Wrócilimy bardzo póno. To bya bajkowa wyprawa. Dzikuje- my naszym mamom zazorganizowanie takiej wycieczki. Uczniowie klasy IIIa
Marcinkowe Wieci
Str. 17
Dzie Dziecka jest witem, które jest obchodzone prawie na caym wiecie. Nie we wszystkich krajach ma on miejsce w tym samym dniu i rónie jest organizowane. Rónice wynikaj przede wszystkim z tradycji narodowych i religijnych danego ob- szaru kulturowego. W Polsce i w krajach byego bloku socjali- stycznego, wito dzieci obchodzone jest 1 czerwca. Dzie Dziec- ka zosta wprowadzony w 1952 roku, a jego inicjatorem bya orga- nizacja „The International Union for Protection of Childhood” dziaajca na rzecz zapewnienia bezpieczestwa dzieciom na ca- ym wiecie. Dzie Dziecka we Francji i we Woszech, to jedno- czenie dzie rodziny, obchodzony jest 6 stycznia. W Paragwaju wito dzieci obchodzone jest 16 sierpnia, w dniu smutnej roczni- cy bitwy o Acosta Nu, podczas której zgino wiele dzieci. Wik- szoci z nas, wito to kojarzy si zwykle z luniejszym dniem w szkole i ca mas prezentów. To czas radosnej zabawy, kojarzo- nej wszdzie i bez wyjtku z przywilejem modego wieku.
mgr T.Sobo
Marcinkowe Wieci
Str. 18 Str. 18
PODSUMOWANIE DZIA- ALNOCI 6NDH RY- TERSKIE RYSIE W RO- KU SZKOLNYM 2015/2016 6 Nowosdecka Druyna Harcerska Ryterskie Ry- sie zacza swoj prac we wrze- niu 2011 roku. W cotygodnio- wych zbiorkach udzia brao 30 harcerzy. Spotkania odbyway si w czwartki na terenie szkoy. W zalenoci od realizowanego te- matu jest to harcówka, sala gimnastyczna lub tereny zielone wo- kó szkoy. Na spotkaniach harcerze poznawali i zgbiali prawo harcerskie, uczyli si technik harcerskich oraz rozwijali swoje za- interesowania i zdolnoci. Poznali symbole harcerskie, histori zwizku, tradycj i obrzdowo. Druhny i druhowie pogbiali szacunek dla innych ludzi, a przede wszystkim do osób starszych. Czonkowie druyny integrowali si take w ramach Hufca ZHP Nowy Scz im. Bohaterów Ziemi Sdeckiej. Integracja ta odbywa si na rónego rodzaju spotkaniach i imprezach organizowanych przez instruktorów. W mijajcym roku szkolnym uczestniczyli- my m.in. w inauguracji roku harcerskiego w Kosarzyskach (Azymuty Jesieni) oraz sami zorganizowali biwak na terenie szkoy. Podczas nocnego spotkania odbya si gra na stopnie oraz zajcia z pierwszej pomocy. Druyna harcerska uczestniczya w nastpujcych uroczystociach szkolnych i parafial- nych:rozpoczcie roku szkolnego 2015/2016, akademia z okazji 11 Listopada, przekazanie Betlejemskiego wiateka Pokoju do Parafii w Rytrze oraz Urzdu Woje- wódzkiego w Nowym Sczu, akademia z okazji 3-go Maja.
Marcinkowe Wieci
Str. 19
Klasa Va wybraa si na dwudniow wycieczk do Stanicy Harcerskiej w Kosarzyskach (09-10.06.2016r.). Nasz wypraw rozpoczlimy w czwartkowe popoudnie msz wit, po której wyruszylimy w drog.
Razem z naszym wychowawc oraz ks. Bartoszem i p. Monik Pustuk dojechalimy do Kosarzysk. Po zakwaterowaniu w miejscu noclegowym, zapoznaniu z zasadami jakie obowizy- way na wyciecze, poszlimy na ognisko. Zabawom na wieym powietrzu nie byo koca. Nie przeszkadzaa nam nawet deszczo- wa pogoda. Wspólnie z naszymi opiekunami taczylimy i pie- walimy wokó palcego si ognia. Po powrocie do Stanicy konty- nuowalimy nasz zabaw, a nastpnie poszlimy spa. Poranek zaskoczy nas soneczn pogod. Po niadaniu i spakowaniu si wyruszylimy w piesz wdrówk po Beskidzie Sdeckim. Na- szym pierwszym celem bya Niemcowa, gdzie podczas krótkiego odpoczynku, przewodnik opowiedzia nam histori tamtejszej ka- pliczki. Ze szczytu góry zeszlimy szlakiem do Rytra.
Marcinkowe Wieci
Str. 20
Dnia 15 czerwca2016 roku o godz.8.00 w kociele parafialnym w Rytrze odbya si uroczysta msza w. z okazji wita patrona Szkoy Podstawowej im. S.Pawlika w Rytrze. Msz prowadzi ks proboszcz Antoni Myjak.Po uroczystoci w kociele wszyscy uczniowie i nauczyciele udali si do szkoy na akademi. Na po- cztku uczniowie opowiedzieli o yciu patrona szkoy.
Marcinkowe Wieci
Str. 21
Nastpnie,,Rytrzoki" zaprezen- toway regionalne piosenki i stroje. Po nich swoje umiejtno- ci recytatorskie przedstawiy dzieci z klas mod- szych.Kolejnym punktem byo przedstawienie teatralne do wiersza ,,Rzepka" grupy teatral- nej klas starszych pod opiek p. Boeny Bobrowskiej i p. Boe- nyTokarczyk. Na sam koniec nauczyciele wrczyli uczniom dyplomy i nagrody za udzia w konkursach zorganizowanych w roku szkolnym. K.Padula, W. Adamus kl.VI a
Str..22
Dnia 10 i 12 maja odbyy si powiatowe zawo- dy z czwórboju dla dziewczt i chopców na stadionie w Nawojo- wej Rozgrywane byy konkurencje : bieg na 60 m, skok w dal, rzut pieczk palantow i dugi bieg na 1000 m chopców i 600m dziewczt. Nasz szko reprezentowali wród chop- ców: Kacper Dudczak, Micha Izworski, Filip Kadubowski, Filip Tokarczyk, Grzegorz Franczyk i Kacper Musialski, dziewczta: Ola Janikowska, Agnieszka Dziedzina, Justyna Franczyk, Julka Pustuka, Magosia kawska i Patrycja Pawlik.
Str..23
Zarówno dziewczta jak i chopcy zajli druynowo 7 miejsca w powiecie wród sklasyfikowanych 12 szkó powiatu. Natomiast indywidualnie najlepsze wyniki uzyskali : 7 miejsce Kacper Dudczak i 6 miejsce Agnieszka Dziedzina. Filip Kadu- bowski na tych zawodach pobi rekord naszej szkoy klas IV w skoku w dal wynikiem 406cm.
Str 24
Dnia 13 czerwca o godz. 7.00 ucznio- wie klasy 2a i 2b wraz z rodzicami i naszymi wychowawczyniami wyruszyli na wycieczk do Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic i In- wadu. Nad caoci czuwa ks Bartosz Mizi- ski. W Kalwarii podzikowalimy Matce Boej za opiek i dar I Komunii witej. Uczestni- czylimy we Mszy w. , któr celebrowa ksidz Bartosz. W Wadowicach zwiedzilimy miejsca, którymi chadza w modoci wity Jan Pawe II. Skosztowalimy znane wadowickie kremówki, a przed pomnikiem witego zrobilimy pamitkowe zdjcie. Nastpnie udalimy si do Inwadu, do Parku Miniatur. Nie musielimy wyjeda za granic, by zobaczy najsawn- iejsze zabytki wiata. Potrzebowalimy zaledwie kilku chwil aby stan pod Wie Eiffla. W parku czekao na nas mnóstwo atra- kcji: labirynt, róne rodzaje karuzeli, autoskooter, symulator czy sala strachów..... Bawilimy si wietnie, ale trzeba byo wraca. Zmczeni ale szczliwi okoo godz.20- tej wrócilimy do Rytra.Pozostay wspomnienia i pamitkowe zdjcia. Uczniowie klasy 2a
Business Name
Str 25
Wszyscy doskonale wiedz, kiedy jest Dzie Matki, data Dnia Ojca czsto wypada nam z gowy. Dlatego spieszymy z pomoc i odpo- wiadamy na pytanie "kiedy jest Dzie Ojca?". W Polsce Dzie Ojca kadego roku obchodzimy tego samego dnia, a dokadniej mówic 23 czerwca. Data ta pozostaje niezmienna od 1965 roku. W tym roku 23 czerwca wypada wic w czwartek.
W Polsce Dzie Ojca obchodzimy zawsze 23 czerwca to inne kraje te wito obchodz w inne dni. Dzie Ojca w Niem- czech obchodzi si w dniu uroczystoci Wniebowstpienia Pa- skiego, a z czasem przerodzi si on w Dzie Mczyzn. W Wielkiej Brytanii obchodzony jest w trzeci niedziel czerwca - podobnie, jak Dzie Ojca w USA, który witowano 19 czerwca.
Marcinkowe Wieci
Str. 26
Zakoczenie roku szkolnego W tym roku zakoczenie nauki przypada 24 czerwca. Wszyscy uczniowie i nauczyciele te z niecierpliwoci czekaj na ten dzie. Po otrzymaniu wiadectw rozpoczn si dla nas upragnione wakacje. W tym dniu egnamy równie 38 absolwen- tów naszej szkoy, którzy od wrzenia stan si gimnazjalistami. Dzikujemy nauczycielom za prac i cierpliwo do nas. yczy- my udanej pogody i ciekawych pomysów na spdzenie wolnego czasu. Do zobaczenia we wrzeniu. M.kawska kl.V b
Str. 27
Marcinkowe Wieci
W roku szkolnym 2015/2016 wypoyczono: 5555woluminy. Liczba wypoyczonych ksiek uczniom: 5306 woluminów – rednia wypoyczenia na ucznia: 20,2% woluminu. Liczba odwiedzajcych wypoyczalni i czy- telni: 4209osób. Liczba korzystajcych z internetu: 189osób. Liczba korzystajcych z pyt CD: 84 osoby.
Klasa
Ic 22 342 15,5%
Razem 262 5306 20,2%
Str. 28
Marcinkowe Wieci
Wakacyjne przestrogi
1.Pamitaj, aby kpa si tylko w wyznaczonych miejscach pod czujnym okiem ratownika.
2. No nakrycie gowy, które chroni przed udarem sonecznym.
3. W czasie burzy nie wolno sta po drzewem, na rozlegym pa- skim terenie ani blisko wody a take w tym czasie nie naley uywa telefonu komórkowego.
4. Przed wyjciem z domu w upalne dni pamitaj o posmarowa- niu si olejkiem z filtrem, który chroni two- j skór przed oparzeniami sonecznymi.
5. W czasie upaów pij duo wody. Wiktoria Adamus
Wiktoria Adamus kl. VI a
Marcinkowe Wieci
Str. 29
Synku, przed godzin w szafce byy dwa ciastka, teraz jest tylko jedno. Co si stao To nie moja wina. Byo ciemno i nie zauwayem tego drugiego.
Dwóch chopców rozmawia w przedszkolu: Mój tata pywa w marynarce - chwali si pierwszy. A mój w kpielówkach - odpowiada drugi.
Jaka jest rónica midzy wczasami w górach a wczasami nad morzem? W górach ceny s wysokie, a nad morzem – sone.
Tego yczy Wam na wakacje - redakcja MW
Marcinkowe Wieci
Str. 30