of 52 /52
Na osnovu članova 55. i 68. Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko- neretvanskog kantona“, br: 09/09) i članova 36. i 47. stav 2. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službene novine Hercegovačko- neretvanskog kantona“,br: 3/05 i 1/16), ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona donosi; PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA I OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet Pravilnika) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti prostora, opreme i stručni uvjeti za pružanje socijalnih usluga (u daljem tekstu: minimalni standardi) u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Član 2. (Zajednički minimalni standardi) Zajednički minimalni standardi predstavljaju uvjete koje ustanova socijalne zaštite (u daljem tekstu: ustanova) treba ispuniti u skladu s Pravilnikom, a odnose se na lokaciju građevinskog objekta, prostor, opremu i stručne usluge koje ustanova pruža nezavisno od vrste korisničke grupe. Član 3. (Posebni minimalni standardi) (1) Posebni minimalni standardi, u smislu ovoga Pravilnika, predstavljaju specifične uvjete koje ustanova treba ispuniti zavisno o potrebama i vrsti korisničkih skupina kojim se usluga pruža. (2) Ustanova, koja osim djelatnosti socijalne zaštite, obavlja djelatnost zdravstvene zaštite, odgoja i obrazovanja mora ispuniti pored uvjeta koji su propisani ovim Pravilnikom i uvjete utvrđene propisima drugog nadležnog organa. (3) Djelatnost pružaoca usluga određuje se prema korisničkim grupama kojima se usluga pruža. (4) Usluge se pružaju korisnicima poštujući etička načela i pravila svake struke. II ZAJEDNIČKI MINIMALNI STANDARDI

mzrss-hnz-k.ba O... · Web viewNa osnovu članova 55. i 68. Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“,

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of mzrss-hnz-k.ba O... · Web viewNa osnovu članova 55. i 68. Zakona o organizaciji uprave u...

Page 1: mzrss-hnz-k.ba O... · Web viewNa osnovu članova 55. i 68. Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“,

Na osnovu članova 55. i 68. Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“, br: 09/09) i članova 36. i 47. stav 2. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“,br: 3/05 i 1/16), ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona donosi;

PRAVILNIKO MINIMALNIM STANDARDIMA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA

I OPĆE ODREDBE

Član 1.(Predmet Pravilnika)

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti prostora, opreme i stručni uvjeti za pružanje socijalnih usluga (u daljem tekstu: minimalni standardi) u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Član 2. (Zajednički minimalni standardi)

Zajednički minimalni standardi predstavljaju uvjete koje ustanova socijalne zaštite (u daljem tekstu: ustanova) treba ispuniti u skladu s Pravilnikom, a odnose se na lokaciju građevinskog objekta, prostor, opremu i stručne usluge koje ustanova pruža nezavisno od vrste korisničke grupe.

Član 3.(Posebni minimalni standardi)

(1) Posebni minimalni standardi, u smislu ovoga Pravilnika, predstavljaju specifične uvjete koje ustanova treba ispuniti zavisno o potrebama i vrsti korisničkih skupina kojim se usluga pruža.

(2) Ustanova, koja osim djelatnosti socijalne zaštite, obavlja djelatnost zdravstvene zaštite, odgoja i obrazovanja mora ispuniti pored uvjeta koji su propisani ovim Pravilnikom i uvjete utvrđene propisima drugog nadležnog organa.

(3) Djelatnost pružaoca usluga određuje se prema korisničkim grupama kojima se usluga pruža.(4) Usluge se pružaju korisnicima poštujući etička načela i pravila svake struke.

II ZAJEDNIČKI MINIMALNI STANDARDI

Član 4.( Strukturalni i funkcionalni standardi)

Strukturalni i funkcionalni standardi predstavljaju uvjete koji se moraju ispuniti nezavisno od korisničkih skupina kojima je socijalna usluga namijenjena.

Član 5.(Izgradnja i lokacija objekta)

(1) Izgradnja i lokacija građevinskog objekta ustanove vrši se u skladu sa propisima o građenju i prostornom uređenju koji su doneseni na nivou Hercegovačko-neretvanskog kantona.

(2) Građevinski objekat u kojem se pružaju usluge korisnicima (u daljem tekstu: objekt) treba biti u naselju ili njegovoj blizini da omogućava korištenje usluga odgoja i obrazovanja, zdravstva i drugih djelatnosti, u skladu sa potrebama korisnika.

(3) Radi nesmetanog korištenja usluga objekat treba biti smješten na pristupačnom terenu s nesmetanim prilazom prevoznim sredstvima, a pješački prilazni put mora biti osvijetljen i zadovoljavati propisima o bezbjednosti u saobraćaju.

(4) Ulaz u objektu treba biti pristupačan za nesmetan ulazak korisnika koji se otežano kreću i korisnika u invalidskim kolicima.

Page 2: mzrss-hnz-k.ba O... · Web viewNa osnovu članova 55. i 68. Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“,

(5) Višespratni objekat za kretanje korisnika treba imati osiguran vertikalni transport i to: pokretnu stolicu ako je na svakom spratu smješteno do 20 korisnika, a lift ako je na svakom spratu smješteno više od 20 korisnika ili ako je objekat katnosti P+2 i više spratova.

(6) Prostorije moraju biti osvijetljene danju prirodnim izvorom svjetlosti, a noću umjetnim izvorom svjetlosti, primjerene kvalitete i jačine.

(7) Objekat treba biti toplotno, zvučno i hidro izoliran, u spavaonicama treba biti osiguran sistem grijanja i hlađenja koji osigurava adekvatnu sobnu temperaturu.

(8) Zelene površine neizgrađenog zemljišta trebaju iznositi najmanje 50 m² na objekat u kojem se pružaju usluge smještaja i boravka do 50 korisnika, odnosno 50 m² više za svakih sljedećih 50 korisnika, osim ako su korisnici djeca.

(9) Objekat mora udovoljavati sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima.(10).U objektu treba osigurati zaštitu od izravnog prodiranja sunčevih zraka, kojom se spriječava

pretjerano zagrijavanje, a u spavaonicama treba osigurati mogućnost zamračenja.(11).Visina prostorija mora iznositi najmanje 240 cm, izuzev ako se usluga pruža u potkrovnim

prostorijama, u ukupnu površinu prostora ne uračunavaju se dijelovi prostorija nižih od 190 cm.(12).Prostorije moraju zadovoljavati svim propisanim komunalnim i sanitarnim uvjetima

vodosnabdjevanja i odvodnje sanitarnih i drugih otpadnih voda, električnog dovoda, telefonskog i internetskog priključka te drugih instalacija.

(13).Snabdjevanje vodom ostvaruje se instalacijom vodovodne mreže sa zdravstveno ispravnom vodom za piće.(14).Otpadne vode odvode se kućnom kanalizacijom koja se priključuje na komunalnu kanalizaciju

ili na drugi način, prema važećim propisima i standardima.(15).Električna instalacija mora biti zaštićena i osigurana.(16).Zaštita od požara provodi se u skladu sa posebnim propisima.

Član 6.(Ugovor o vlasništvu ili najmu)

(1) Objekat u kojem se pružaju usluge mora biti u vlasništvu ili najmu.(2) Za pružanje usluga u ustanovi ugovor o najmu prostora iz stava 1. ovoga člana mora biti

sklopljen u trajanju od najmanje tri godine.

Član 7.(Način pružanja usluga)

(1) Usluge koje se pružaju u prostoru pružaoca usluga mogu se pružati u jednom ili više objekata koji udovoljavaju uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

(2) U jednom objektu u pravilu se pružaju usluge jednoj korisničkoj grupi, a mogu se pružati i za dvije korisničke grupe, ako se objekat može podijeliti na način da se svakoj korisničkoj grupiosigura poseban prostor, i to: trpezarija, spavaonice, prostorija za dnevni boravak, prostorija za dnevni odmor, kupatila i sanitarni čvor.

Član 8.(Naziv djelatnosti)

Na objektu u kojem se obavlja djelatnost socijalne zaštite potrebno je s danom početka rada istaknuti ploču koja sadrži naziv djelatnosti pružaoca usluge.

Član 9.(Prostor)

Objekat mora imati potreban broj funkcionalno raspoređenih prostorija namijenjenih korisnicima, te radnih i pomoćnih prostorija namijenjenih stručnim radnicima, i to:1) spavaonice koje ne smiju biti prolazne,

Page 3: mzrss-hnz-k.ba O... · Web viewNa osnovu članova 55. i 68. Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“,

2) potreban broj sanitarnih čvorova i kupatila, u skladu sa potrebama i broju korisnika, te posebne sanitarne čvorove za zaposlene,

3) sanitarni čvor mora imati jedan zahod sa pred prostorom za žene i jedan zahod sa pred prostorom za muškarce, ako se pružaju usluge korisnicima oba pola,

4) prostor za dnevni boravak i dnevni odmor korisnika, a iznimno se mogu koristiti i trpezarije kao dnevni boravak,

5) ako vrsta usluge koja se pruža to zahtijeva, objekat mora imati prostorije za provođenje rehabilitacijskih i radnih aktivnosti,

6) za pružanje usluga prehrane korisnicima, mora biti osiguran odgovarajući prostor za posluživanje obroka, a ako se obroci pripremaju mora imati kuhinju, te prostoriju i priručni prostor za čuvanje hrane i pića, u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje razvrstavanje i minimalni uvjeti koje moraju ispunjavati ugostiteljski objekti iz skupina »Restorani«, a u skladu s važećim sanitarnim propisima,

7) odgovarajući skladišni prostor u kojem su odvojeni prostori za skladištenje prehrambenih proizvoda od prostora namijenjenih za skladištenje sredstava za čišćenje i ličnu higijenu, te sredstava za održavanje zgrade i okoline,

8) osigurano mjesto za čuvanje lijekova i sanitetskog materijala, koje je dostupno samo ovlaštenim licima,

9) ako pružatelj usluga u sklopu djelatnosti osigurava usluge održavanja čistoće rublja, objekat u kojem se djelatnost obavlja mora imati osiguran poseban prostor za tu namjenu, u skladu sa sanitarnim i drugim propisima,

10) ako objekt ima balkon ili terasu, oni moraju biti ograđeni ogradom visine najmanje 120 cm,11) vrata, zidovi, podovi, stropovi i sanitarni čvorovi u prostorijama u kojima se obavlja djelatnost

moraju imati ravne i glatke površine koje su otporne na upijanje tekućine, 12) prostoriju za privremeno zbrinjavanje umrlih korisnika, ako ustanova nema sklopljen ugovor s

ovlaštenim pružaocem usluga za tu namjenu,13) ako pružaoc usluge pruža usluge savjetovanja i pomaganja, te psihosocijalne podrške za tu

namjenu mora osigurati prostoriju za stručni rad s korisnicima, čekaonicu, zahod za žene i muškarce, prostor za odlaganje dokumentacije.

Član 10.(Neometano funkcionisanje korisnika)

(1) Prostorije trebaju biti opremljene tako da se korisnicima osigura siguran i nesmetan pristup.(2) Podovi u svim prostorijama moraju biti od ne klizajućeg materijala.

Član 11.(Oprema)

Za usluge koje se pružaju u prostoru pružaoca usluga, pružatelj usluga mora ispunjavati sljedeće uvjete:1) oprema i namještaj moraju biti funkcionalni, od materijala lakog za održavanje, te primjereni

dobi korisnika,2) spavaonice moraju biti opremljene ležajevima, noćnim ormarićima i noćnim svjetiljkama,3) ležajevi ne mogu biti postavljeni jedan iznad drugog, osim ako ovim Pravilnikom nije

drugačije određeno,4) prostorija za dnevni odmor mora imati garniture za sjedenje, potreban broj stolova i stolica,

TV-prijemnik i muzički uređaj,5) prostor kupatila mora biti opremljen tušem ili kadom te umivaonikom, a sanitarni čvor mora

biti opremljen zahodskom školjkom,6) zajednički sanitarni čvor mora biti opremljen sapunom te ručnicima za jednokratnu upotrebu,

odnosno sušilom za ruke,7) čajna kuhinja mora biti opremljena kuhalom, sudoperom, slavinom, hladnjakom, stolom za

pripremanje hrane, kuhinjskim ormarićem te potrebnim posuđem i priborom za jelo,

Page 4: mzrss-hnz-k.ba O... · Web viewNa osnovu članova 55. i 68. Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“,

8) praonica rublja mora imati opremu za pranje, sušenje i peglanje rublja,9) u prostoru u kojem se čuvaju lijekovi potrebno je osigurati metalni ormarić s bravom za

zaključavanje.

Član 12.(Osiguranje opreme za usluge koje se pružaju na drugim mjestima)

(1) Opremu u prostoru u kojem se pruža usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja, te usluga boravka u školi osigurava ustanova odgoja i obrazovanja.

(2) Opremu u prostoru u kojem se pruža usluga psihosocijalne podrške u porodici, te usluga rane intervencije ako se pruža u porodici korisnika, u pravilu osigurava pružalac usluga, a može je osigurati i korisnik.

Član 13.(Pomagala i oprema za njegu korisnika)

Za korisnike smanjene pokretljivosti i nepokretne korisnike pružatelj usluge mora osigurati odgovarajuća pomagala i minimum opreme za njegu korisnika, zavisno o njihovom zdravstvenom stanju.

Član 14.(Usluge prevoza)

Pružalac usluga koji korisniku u okviru usluge osigurava aktivnosti prevoza, mora osigurati najmanje jedno vozilo za tu namjenu.

Član 15.(Održavanje higijene prostora i opreme)

(1) Zajedničke prostorije svakodnevno se moraju čistiti.(2) Korisnici sudjeluju u održavanju higijene prostora i opreme u skladu sa svojim mogućnostima.(3) Pružatelj usluga obavezan je osigurati svakodnevno održavanje higijene prostora i opreme.

Član 16.(Održavanje lične higijene korisnika)

(1) Korisnici, u skladu sa svojim sposobnostima, aktivno sudjeluju u održavanju lične higijene.(2) Prostorije za obavljanje lične higijene odvojene su za muške i ženske korisnike.

Član 17.(Održavanje higijene zavisno o vrsti korisničke skupine)

(1) U okviru usluge smještaja za djecu i mlađa punoljetna lica bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske zaštite stariju od 14 godina, djeca i mlađa punoljetna lica sa problemima u ponašanju starija od 14 godina, održavanje higijene obuhvaća održavanje; odjeće i obuće, čišćenje i održavanje prostora i opreme jednom sedmično, pranje i peglanje posteljine najmanje jednom u dvije sedmice, pranje i peglanje ličnog veša jednom sedmično, osiguranje higijenskog pribora.

(2) U okviru usluge smještaja za djecu i mlađa punoljetna lica bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske zaštite do 14 godina, djecu i mlađa punoljetna lica sa problemima u ponašanju do 14 godina, djecu sa teškoćama u razvoju, odrasla lica sa invaliditetom održavanje higijene obuhvaća održavanje; odjeće i obuće, čišćenje i održavanje prostora i opreme svakodnevno, pranje i peglanje posteljine najmanje jedanput u sedmici, pranje i peglanje ličnog veša prema potrebi i do nekoliko puta sedmično, osiguranje higijenskog pribora.

(3) U okviru usluge smještaja za starija lica i lica sa invaliditetom, održavanje i higijena obuhvaća održavanje, odjeće i obuće zavisno o stepenu usluge, čišćenje i održavanje prostora i opreme jednom sedmično, pranje i peglanje posteljine jednom u dvije sedmice, pranje i peglanje ličnog veša jednom sedmično za korisnike prvog stepena usluge.

Page 5: mzrss-hnz-k.ba O... · Web viewNa osnovu članova 55. i 68. Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“,

Članak 18. (Minimalan broj i vrsta izvršioca)

(1) Minimalni broj i vrsta izvršioca socijalnih usluga koji rade u neposrednom radu s korisnicima i drugih izvršioca određena je prema broju i potrebama korisnika, vrstama usluga i aktivnostima, te načinu njihova provođenja.

(2) Broj izvršioca povećava se ili smanjuje razmjerno s brojem korisnika, te zavisi o broju i vrsti pruženih usluga.

(3) Iznimno, ako propisani broj izvršioca u odnosu na broj korisnika nije dovoljan za pružanje usluga koje zahtijevaju rad u smjenama (24 sata dnevno), pružatelj usluge obavezan je osigurati minimalni broj izvršioca za aktivnosti koje se provode u radu u smjenama.

.Član 19.

(Neposredni stručni rad s korisnicima)(1) Poslovi koji se obavljaju u neposrednom radu s korisnicima obavljaju se dnevno u sklopu

punog radnog vremena.(2) U trajanje neposrednog stručnog rada s korisnikom nije uključena pauza za odmor.

Član 20.(Aktivnosti i rukovođenje stručnim uslugama)

Pružatelj usluge dužan je:1) osigurati odgovarajuće radne prostorije za provođenje aktivnosti stručnog rada,2) imenovati lice koje je neposredno zadužena za rukovođenje,3) utvrditi za sve zaposlenike jasno definisan opis poslova,4) za svakoga korisnika zadužiti stručnog radnika koji je neposredno odgovoran za rad sa

korisnikom, praćenje realizacije individualnog plana promjena i postignutih ishoda, podršku u održavanju kontakta sa porodicom i drugim licima od značaja za korisnika, voditeljem slučaja iz centra za socijalni rad i drugim stručnjacima u zajednici,

5) izraditi godišnji program rada koji sadrži ciljeve i aktivnosti,6) razvijati nove usluge i uvoditi nove sadržaje u odnosu na povećanje broja korisnika,7) sačiniti plan edukacija stručnih radnika,8) voditi propisanu evidenciju i dokumentaciju za uslugu koju pruža.

Član 21.(Stručni tim)

(1) Za poslove za koje je potrebno donošenje zajedničke odluke više stručnjaka, potrebno je formirati stručni tim između zaposlenih stručnih radnika.

(2) U mjerilo potrebnog broja izvršitelja za poslove iz stava 1. ovoga člana uračunate su i aktivnosti vezane uz rad u stručnom timu, te drugim organima pružaoca usluge.

Član 22.

(Prijem korisnika)(1) Stručni radnici koji neposredno provode aktivnosti u okviru usluge koja se pruža korisnicima,

obavezni su učestvovati pri prijemu novih korisnika.(2) Prijem korisnika u pravilu uključuje: upoznavanje korisnika s novom sredinom, stručnim

radnicima, kućnim redom, multidisciplinarnu procjenu, izradu individualnog plana promjena i podršku pri uključivanju u programske aktivnosti, te praćenje tokom perioda adaptacije.

(3) Aktivnosti iz stava 2. ovoga člana uračunate su u mjerilo potrebnog broja izvršioca koji pružaju stručne usluge.

Page 6: mzrss-hnz-k.ba O... · Web viewNa osnovu članova 55. i 68. Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“,

Član 23.(Prijem korisnika u odsutnosti stručnih radnika)

Za vrijeme odsutnosti stručnih radnika pružatelj usluge smještaja dužan je osigurati prihvat korisnika kojeg provodi portir.

Član 24.(Prehrana korisnika)

Pružatelj usluga obavezan je osigurati primjerenu prehranu korisnicima u skladu sa propisanim standardima prehrane, zavisno o vrsti usluge koja se pruža korisniku.

Član 25.(Broj obroka)

(1) U okviru usluge smještaja za djecu i mlađa punoljetna lica bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske zaštite, ili djeteta do godine dana života, djecu i mlađa punoljetna lica sa problemima u ponašanju, djecu s teškoćama u razvoju, djecu žrtve nasilja u porodici osigurava se pet obroka dnevno (zajutrak, doručak, ručak, užina i večera).

(2) U okviru usluga smještaja za odrasla lica sa invaliditetom, te starija lica i teško bolesna odrasla lica, osiguravaju se tri obroka dnevno (doručak, ručak, večera).

(3) U okviru usluge cjelodnevnog boravka za djecu i mlađa punoljetna lica s problemima u ponašanju, te djecu sa teškoćama u razvoju osiguravaju se tri obroka dnevno (doručak, ručak, užina), a u okviru usluge poludnevnog boravka osigurava se najmanje jedan obrok dnevno (doručak, ručak ili užina).

(4) U okviru usluge cjelodnevnog boravka za odrasla lica s invaliditetom, starija lica i teško bolesna odrasla lica i lica zavisna o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima zavisnosti osiguravaju se najmanje dva obroka dnevno (doručak i ručak ili ručak i užina), a u okviru usluge poludnevnog boravka osigurava se jedan obrok dnevno (doručak, ručak ili užina).

Član 26.(Jelovnik)

(1) Sedmični jelovnik objavljuje se na oglasnoj tabli pružaoca usluge.(2) Količina i kakvoća obroka te način posluživanja mora biti primjeren potrebama i zdravstvenom

stanju korisnika.(3) Kod korisnika čije zdravstveno stanje zahtijeva poseban način prehrane, jelovnik i broj

dnevnih obroka će se utvrđivati u dogovoru s nadležnim ljekarom primarne zdravstvene zaštite.

Član 27.(Prevoz)

Ako pružatelj usluge korisniku u okviru usluge osigurava prevoz, provodi ga vozač koji u dijelu radnog vremena može obavljati poslove nabavke potrebnih namirnica, potrošnog i drugog materijala, te druge tehničke i pomoćne poslove.

Član 28.(Usluge prevoza korisnika na cjelodnevnom i poludnevnom boravaku)

(1) Korisniku na cjelodnevnom ili poludnevnom boravku osiguravaju se usluge prevoza u dolasku i odlasku.

(2) Usluge prevoza iz stava 1. ovoga člana pružalac usluga osigurava samo ako prevoz ne mogu osigurati članovi porodice korisnika ili nije osiguran na drugi način.

Članak 29.

Page 7: mzrss-hnz-k.ba O... · Web viewNa osnovu članova 55. i 68. Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“,

(Čuvanje otrovnih i drugih materijala)Uvjeti za čuvanje otrovnih i drugih materijala osiguravaju se u skladu sa posebnim propisima.

III POSEBNI MINIMALNI STANDARDI

3.1. Centar za socijalni rad

Član 30.(Prostor)

(1) Sjedište centra za socijalni rad treba biti u gradu ili općini.(2) Ulaz u prostorije treba omogućiti nesmetani ulazak licima u invalidskim kolicima i drugim teže

pokretnim licima.(3) Centar za socijalni rad treba imati određen broj svrsishodno raspoređenih prostorija za

obavljanje svoje djelatnosti kao što su: čekaonica, prostorija za pojedinačni rad sa strankom, prostorija za skupni rad sa strankama, prostorija za skupni rad stručnih radnika, prostorije za stručne i druge radnike, prostorija za čuvanje dokumentacije i arhive, te sanitarni čvor posebno za radnike, a posebno za korisnike.

(4) Svakom stručnom radniku u centru za socijalni rad treba osigurati posebnu prostoriju za rad, a izuzetno jednu prostoriju za rad mogu koristiti dva stručna radnika.

Član 31.(Oprema)

(1) Oprema u centru za socijalni rad treba odgovarati namjeni pojedinih prostorija.(2) Prostorije trebaju biti opremljene kancelarijskim i drugim stolovima i stolicama, ormarima,

telefonom, telefaksom, računalima, sefom te drugom kancelarijskom opremom.

Član 32.(Obavljanje terenskog posla)

Centar za socijalni rad za obavljanje terenskog dijela posla treba imati motorno vozilo čije karakteristike odgovaraju uvjetima područja na kojem djeluje.

Član 33.(Stručni rad sa korisnicima)

Ako se obavljaju poslovi zbrinjavanja djece odbjegle iz porodice, druge porodice ili ustanove, te provode odgojne mjere s maloljetnicima i mlađim punoljetnicima s poremećajima u ponašanju koje su propisane zakonom, prostor u kojem se obavljaju ti poslovi mora udovoljavati uvjetima propisanim za Prihvatilište.

Član 34.(Pomoć i njega u kući)

(1) Ako se obavljaju poslovi pružanja pomoći i njege u kući centar za socijalni rad mora ispunjavati uvjete koji su propisani za pružanje pomoći i njege u kući.

(2) Za obavljanje poslova iz stava 1. ovoga člana centar za socijalni rad treba imati najmanje jedno motorno vozilo.

Član 35.(Savjetovalište)

(1) Ako se obavljaju poslovi savjetovališta za potrebe braka i porodice, odgoja djece i posvojenja djece treba imati posebnu prostoriju za stručni rad s pojedincem, porodicom i grupom.

(2) Za rad savjetovališta mogu se, izvan radnog vremena, koristiti i druge prostorije centra za socijalni rad.

Page 8: mzrss-hnz-k.ba O... · Web viewNa osnovu članova 55. i 68. Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“,

Član 36.(Broj i vrsta stručnih radnika)

(1) Broj i vrsta stručnih radnika u centru za socijalni rad zavisi o broju stanovnika na određenom području, broju i vrsti korisnika te njihovom udjelu u ukupnom stanovništvu, vrsti i obimu specifičnih problema i poteškoća koji prevladavaju na tom prostoru, geografskim obilježjima područja mjesne nadležnosti centra, odnosno vrsti poslova utvrđenih statutom.

(2) Broj i vrsta stručnih radnika u službi socijalne skrbi zavise o broju stanovnika, te o djelatnosti i vrsti posla utvrđenoj u statutu općine.

Član 37.(Stručni poslovi općeg socijalnog rada)

(1) Stručne poslove općeg socijalnog rada u centru za socijalni rad obavljaju: socijalni radnik, psiholog i pravnik.

(2) Stručne poslove općeg socijalnog rada u službi socijalne zaštite obavljaju: socijalni radnik i pravnik.

(3) Za obavljanje poslova iz stava 1. ovoga člana centar za socijalni rada treba imati zaposlenog najmanje jednog socijalnog radnika, jednog psihologa i jednog pravnika.

(4) Za obavljanje poslova iz stava 2. ovog člana služba socijalne zaštite treba imati zaposlenog najmanje jednog socijalnog radnika i jednog pravnika.

Član 38.(Stručni tim za poslove zaštite prava djeteta i braka)

Stručne poslove u vezi s brakom, porodicom i zaštitom prava djeteta obavlja tim kojeg čine: socijalni radnik, pravnik i psiholog.

Član 39.(Stručni tim za poslove starateljstva)

Stručne poslove starateljstva obavlja tim kojeg čine: pravnik i socijalni radnik.

Član 40.(Stručni tim za poslove zaštite lica sa invaliditetom)

Stručne poslove u vezi sa zaštitom i tretmanom lica sa tjelesnim ili mentalnim oštećenjima obavlja tim kojeg čine: socijalni radnik i defektolog.

Član 41.(Stručni tim za poslove zaštite djece i omladine sa poremećajima u ponašanju)

(1) Stručne poslove zaštite i tretmana djece i omladine sa poremećajima u ponašanju i članova porodice obavljaju stručni radnici: defektolog, socijalni pedagog, socijalni radnik i psiholog.

(2) Poslove iz stava 1. ovoga člana u pravilu izvršavaju socijalni pedagog i socijalni radnik.

Član 42.(Vođenje evidencije i dokumentacije)

(1) Poslove vođenja evidencije i dokumentacije, izrade izvješća o korisnicima, ostvarenim pravima i poduzetim mjerama, te izrade drugih izvještaja organizovat će direktor na način, da se drugi poslovi mogu nesmetano obavljati.

(2) Do osiguranja vođenja evidencije i dokumentacije u elektronskom obliku uz upotrebu računarskog programa, svaki stručni radnik voditi će evidenciju za svoj dio posla koji obavlja.

(3) Poslove iz stavka 1. ovoga članka u pravilu će obavljati socijalni radnik više stručne spreme ili upravni pravnik.

3.2. Dom za djecu bez roditeljskog staranja

Page 9: mzrss-hnz-k.ba O... · Web viewNa osnovu članova 55. i 68. Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“,

Član 43.(Djelatnost i vrsta usluga)

Djelatnost pružaoca usluga za djecu bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske zaštite ostvaruje se pružanjem sljedećih vrsta usluga:1) smještaja,2) savjetovanja i pomaganja kod savladavanja programa odgoja i obrazovanja,3) prihvatilišta za trudnice i samohrane majke.

Član 44.(Aktivnosti)

Usluge za djecu bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske zaštite obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: brigu o zdravlju, njega, odgoj, socijalni rad, psihološka podrška, briga tokom noći, te unapređivanje roditeljskih vještina.

Član 45.(Zdravstvena zaštita)

Zdravstvena zaštita za korisnike na smještaju u ustanovi uključuje:1) procjenu općeg zdravstvenog stanja prilikom prijema u ustanovu, izbor ljekara, stomatologa i

ginekologa,2) praćenje općeg zdravstvenog stanja korisnika (tjelesnog i psihičkog), praćenje rasta i razvoja,

promatranje i vođenje evidencije, nadzor nad redovnim cijepljenjem i zdravstvenim kontrolama, savjetodavno-edukativni rad s roditeljima i higijensko-epidemiološki nadzor,

3) organizovanje pratnje pri ostvarivanju usluga primarne zdravstvene zaštite i specijalističkih zdravstvenih usluga, saradnju s ljekarom primarne zdravstvene zaštite. Neposredno pružanje zdravstvenih usluga, prepoznavanje hitnih stanja i pružanje prve pomoći, provođenje zdravstvene njege i medicinskih terapeutskih zahvata, primjenu mjera kontrole zaraze, provođenje zdravstvenog odgoja, podjelu i kontrolu uzimanja propisane terapije.

Član 46.(Odgojna zaštita)

Odgoj za korisnike na smještaju u ustanovi, u dobi od 0 do 3 godine, uključuje: poticanje ranog psihomotornog razvoja, uspostavljanje ritma budnog stanja i sna, osiguranje prikladnih vizualnih i slušnih podražaja, govorne komunikacije sa djetetom, osiguranje taktilnih i osjetilnih kontakata, razvijanje aktivne pažnje i orijentacijske sposobnosti, poticanje motoričke spretnosti, poticanje fine motorike, poticanje spoznavanja vanjskog svijeta, poticanje emocionalnog izražavanja, poticanje razvoja govora, puzanja, sjedenja, stajanja i hodanja, hranjenje djece mlađe životne dobi te razvijanje kulture hranjenja, poticanje samostalnosti kontrole fizioloških potreba, odijevanja, obuvanja i hranjenja, poticanje razvoja kvalitetnih odnosa s vršnjacima, organizovanje raznih aktivnosti u domu (sportskih, muzičkih, umjetničkih).

Član 47.(Socijalni rad)

(1) Socijalni rad za korisnike na smještaju u ustanovi uključuje: pružanje pomoći i podrške korisniku u periodu prilagođavanja, praćenje u periodu prilagođavanja, pomoć pri zadovoljavanju svakodnevnih potreba, pomoć pri rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija, iniciranje primjene potrebnih oblika zaštite, saradnju s nadležnim centrima za socijalni rad i drugim ustanovama, izrade individualnog plana promjena, primjenu različitih metoda podrške u svrhu usmjeravanja i osposobljavanja za rješavanje problema, savjetodavni individualni i grupni rad, vođenje evidencije i dokumentacije, pripremu korisnika za otpust u biološku, hraniteljsku ili drugu porodicu, drugu ustanovu, odnosno druge usluge ili prekid pružanja usluge, praćenje kvalitete zaštite roditelja, poticanje i praćenje kontakata, susreta i

Page 10: mzrss-hnz-k.ba O... · Web viewNa osnovu članova 55. i 68. Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“,

druženja s roditeljima i drugim članovima porodice, grupni i individualni savjetodavni rad s roditeljima i starateljima kod kojih su djeca na vikend-smještaju.

(2) Socijalni rad za korisnike usluge savjetovanja i pomaganja pred i nakon izlaska iz zaštite uključuje: pružanje pomoći i podrške korisniku u periodu prilagođavanja na samostalan život, podrške u zadovoljenju svakodnevnih potreba, odnosno stanovanju i vođenju domaćinstva, raspolaganju novcem, ličnom rastu i razvoju, zapošljavanju, obrazovanju, brizi o zdravlju, organizaciji slobodnog vremena i praktičnim vještinama, podršku u saradnji s nadležnim centrima za socijalni rad i drugim pružateljima socijalnih usluga u zajednici u ostvarivanju prava i drugih socijalnih usluga kroz individualni i grupni savjetodavni rad.

(3) Socijalni rad za korisnike usluge savjetovanja i pomaganja usvojiteljskoj porodici uključuje: pružanje podrške i pripremu potencijalnih usvojitelja, praćenje i podršku u procesu adaptacije djeteta i usvojiteljske porodice, podršku u kriznim situacijama, pomoć pri zadovoljavanju svakodnevnih potreba, podršku u saradnji s nadležnim centrima za socijalni rad i drugim pružateljima socijalnih usluga u zajednici u ostvarivanju prava i drugih socijalnih usluga kroz individualni i grupni savjetodavni rad.

Član 48.(Psihološka podrška)

(1) Psihološka podrška za korisnike na smještaju u ustanovi uključuje: pružanje pomoći i podrške korisniku u periodu prilagođavanja, praćenje perioda prilagođavanja, psihološku obradu korisnika, sudjelovanje u izradi i praćenju individualnog plana promjena, primjenu različitih oblika savjetovanja u svrhu prevladavanja i osposobljavanja za samostalno rješavanje problema, rad na razvijanju samopouzdanja i samopoštovanja, prevenciju rizičnih oblika ponašanja, grupni i individualni savjetodavni rad sa roditeljima, pripremu korisnika za otpust u biološku, usvojiteljsku ili drugu porodicu, drugu ustanovu, odnosno druge usluge ili prekid pružanja usluge.

(2) Psihološka podrška za korisnike usluge savjetovanja i pomaganja primarnih porodica ili druge porodice uključuje: individualni i grupni savjetodavni rad s djecom i omladinom, podršku u procesu prilagođavanja djeteta na smještaj/boravak u drugoj porodici, podršku u sudjelovanju djeteta u procesima izražavanja mišljenja te podršku u kriznim situacijama.

(3) Psihološka podrška za korisnike usluge savjetovanja i pomaganja pred i nakon izlaska iz zaštite uključuje: pružanje pomoći i podrške korisniku u periodu prilagođavanja na samostalan život, praćenje perioda prilagođavanja na samostalno stanovanje, preuzimanje radnih obaveza, odnose s partnerima, porodicom i radnim kolegama, psihološku podršku u kriznim situacijama kroz primjenu različitih oblika savjetovanja.

(4) Psihološka podrška za korisnike usluge savjetovanja i pomaganja usvojiteljskoj porodici uključuje: individualni i grupni savjetodavni rad s potencijalnim hraniteljima i usvojiteljima, podrške u procesu prilagođavanja djeteta na hraniteljsku ili usvojiteljsku porodicu te podrška u kriznim situacijama, poboljšanje roditeljskih vještina kroz individualni i grupni rad s roditeljima, organizacije zajedničkih aktivnosti roditelja i djece; jačanje roditeljskih kompetencija kroz osnaživanje roditelja za pozitivno roditeljstvo, unapređenje komunikacijskih i socijalizacijskih vještina roditelja.

Članak 49.(Briga tokom noći)

(1) Briga tokom noći za korisnike na smještaju u ustanovi u dobi od 0 do 1 godine uključuje: hranjenje i mijenjanje pelena, praćenje ponašanja i navika korisnika, sudjelovanje u pripremama za spavanje i buđenje korisnika, nadzor nad korisnicima tokom noći, provođenje potrebnih aktivnosti tokom noći.

(2) Briga tokom noći za korisnike u ustanovi u dobi od 1 do 3 godine uključuje: praćenje ponašanja i navika korisnika, sudjelovanje u pripremama za spavanje i buđenje korisnika, nadzor nad korisnicima tokom noći, provođenje potrebnih aktivnosti tokom noći.

Page 11: mzrss-hnz-k.ba O... · Web viewNa osnovu članova 55. i 68. Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“,

Članak 50. (Prostor)

(1) Oko objekta treba osigurati prostor za igralište, površine za igru najmanje 15 m² po djetetu.(2) U stambeno-grupnoj cjelini za boravak djece u dobi do 3 godine potrebno je osigurati

minimalno 3 m² prostora po djetetu na natkrivenom otvorenom prostoru (terasa/balkon).(3) Svaka stambeno-skupna cjelina mora se sastojati od spavaonica, dnevnog boravka, sanitarnog

čvora i čajne kuhinje te radne prostorije za odgajatelja.(4) Površina spavaonice treba iznositi najmanje 5 m² površine po korisniku za školsku djecu, a 3

m² površine za djecu jasličke i predškolske dobi.(5) Spavaonica za djecu u dobi do 3 godine može imati najviše deset ležajeva, za djecu u dobi od 3

do 7 godina najviše pet ležajeva, a za djecu stariju od 7 godina najviše tri ležaja.(6) Prostorija za dnevni boravak treba iznositi najmanje 2 m² po korisniku.(7) Površina sanitarnog čvora i kupatila mora imati najmanje 10 m² površine na grupu od po

petero djece.(8) U organizacijskoj jedinici za boravak djece jasličke dobi do 3 godine, potrebno je gornji dio

pregradnog zida ostakliti na visini od 1,5 m između spavaonica, dnevnog boravka i čajne kuhinje, radi stalnog nadzora djece.

(9) Objekat mora imati sanitarni čvor za uposlenika i posjetioce.(10) Svaka stambena-grupna cjelina treba imati prostor za odlaganje odjeće i obuće.(11) U stambeno-grupnoj cjelini za djecu stariju od 12 godina, treba osigurati posebnu prostoriju

radi mogućnosti samostalnog obavljanja pranja, sušenja i peglanja veša.(12) Objekat mora imati posebnu prostoriju za nesmetane susrete i druženje roditelja i djeteta.(13) U okviru objekta mora biti osiguran prostor za korištenje slobodnog vremena korisnika,

najmanje 1 m² po korisniku.(4) Prostor trpezarije treba iznositi najmanje 1 m² površine po korisniku, a prostor se može koristiti

i za provođenje slobodnih aktivnosti korisnika.

Član 51.(Oprema)

(1) Ležajevi u spavaonicama moraju biti prilagođeni uzrastu korisnika: širine 70 do 90 cm, duljine 150 do 200 cm i visine 40 do 60 cm, osim za djecu jasličke dobi, koji su standardne veličine i imaju zaštitne stranice.

(2) Razmak između ležajeva mora biti najmanje 65 cm.(3) Ako nije osiguran poseban prostor za učenje, u sobama djece školske dobi potrebno je

osigurati radni sto i stolicu za svako dijete.(4) Prostoriju za dnevni boravak potrebno je opremiti shodno dobi i broju djece stolovima i

stolicama sa naslonom, policama i ormarima za knjige i igračke, TV-prijemnikom, audio opremom, računarom, priborom za društvene igre, didaktičkim materijalom, spravama za igru djece i zidnim panoima.

(5) U prostoru sanitarnog čvora potrebno je osigurati tuš, umivaonik i zahodsku školjku na svakih 10 korisnika a.

(6) Za djecu jasličke dobi do 3 godine potrebno je osigurati stolove za presvlačenje djece, sterilizatore ili kuhala.

(7) Prostor terase i/ili igralište potrebno je opremiti, shodno dobi djece, opremom i spravama za igru.

(8) Prostorija za susrete i druženje roditelja, posvojitelja i djeteta treba biti opremljen stolom, potrebnim brojem stolica sa naslonom, ukrasnim predmetima, priborom za društvene igre i igračkama.

Član 52.(Stručni tim)

Page 12: mzrss-hnz-k.ba O... · Web viewNa osnovu članova 55. i 68. Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“,

Pružatelj usluga smještaja s kapacitetom do 40 korisnika mora imati stručni tim u sastavu: socijalni radnik i psiholog.

Član 53.(Stručni kadar)

Aktivnosti u okviru usluga mogu pružati pružaoci koji zadovoljavaju sljedeće minimalne uvjete stručnog kadra: socijalni radnik, psiholog, odgajatelj iz područja odgojnih nauka, obrazovnih nauka, edukacijsko-rehabilitacijskih nauka, socijalnog rada, psihologije, pedagogije, logopedije ili kineziologije.

3.3. Dom za odgojno zapuštenu i zanemarenu djecu

Član 54.(Djelatnost i vrsta usluga)

(1) Djelatnost pružaoca usluga za djecu i mlađa punoljetna lica sa problemima u ponašanju ostvaruje se pružanjem sljedećih vrsta usluga:1) smještaja2) prihvatilišta,3) dijagnostičko-promatračkog centra.

(2) Djelatnost pružaoca usluga za djecu i mlađa punoljetna lica s problemima u ponašanju ostvaruje se pružanjem jedne ili više vrsta usluga.

Član 55.(Aktivnosti)

Usluge za odgojno zapuštenu i zanemarenu djecu sa problemima u ponašanju mogu obuhvaćati sljedeće aktivnosti: zdravstvenu zaštitu i njegu, odgoj, socijalno-pedagošku podršku, socijalni rad, psihološku podršku, te timsku procjenu/dijagnostiku.

Član 56.(Zdravstvena zaštita)

Briga o zdravlju i njega za korisnike na smještaju u ustanovi uključuje: procjenu općeg zdravstvenog stanja prilikom prijema, praćenje tjelesnog i psihičkog stanja korisnika kroz praćenje rasta i razvoja, posmatranje i vođenje medicinske evidencije, nadzor nad redovnim vankcinisanjem i zdravstvenim kontrolama, savjetodavno-edukativni rad sa roditeljima korisnika na boravku i higijensko-epidemiološki nadzor korisnika, organizovanje pružanja zdravstvenih usluga kroz pratnju pri ostvarivanju usluga primarne zdravstvene zaštite i specijalističkih zdravstvenih usluga za korisnike na smještaju, odnosno savjetodavno-edukativni rad s roditeljima pri ostvarivanju usluga primarne zdravstvene zaštite i specijalističkih zdravstvenih usluga, saradnje sa ljekaom primarne zdravstvene zaštite, savjetodavni rad i podrške korisniku, neposredno pružanje zdravstvenih usluga, prepoznavanje hitnih stanja i pružanje prve pomoći, provođenje zdravstvene njege i medicinskih terapeutskih zahvata, nadzor nad održavanjem lične higijene korisnika, primjene mjere kontrole zaraze, podjele i kontrole propisane terapije.

Član 57.(Odgojna zaštita)

Odgoj za korisnike na smještaju u ustanovi uključuje: prijem korisnika, upoznavanje s novom sredinom, stručnim osobljem, kućnim redom, obavezama i pravima korisnika, pomoć pri uključivanju u odgojnu skupinu, te identifikaciju podataka o prethodnom boravku korisnika (porodica, druga ustanova, druga država) kao i drugim bitnim informacijama o korisniku, praćenje korisnika tokom perioda prilagođavanja, pomoć pri zadovoljavanju svakodnevnih potreba, razvijanje pozitivnih interesa i navika, higijenske i radne navike poput lične higijene, brige o

Page 13: mzrss-hnz-k.ba O... · Web viewNa osnovu članova 55. i 68. Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“,

ličnom izgledu i urednosti, odijevanja, održavanja odjeće i stambenog prostora, motorički razvoj (razvoj grube i fine motorike), kognitivni razvoj, aktivno uključivanje u interakcije s okolinom i procese učenja u skladu sa stepenom zrelosti, neposrednu stručnu pomoć u učenju, u razvoju i usvajanju navika učenja, tehnika učenja, razvijanje samostalnosti u učenju i odgovornog izvršenja školskih obaveza te poticanje i nadzor nad redovnim izvršavanju školskih obaveza, razvijanje i usvajanje pozitivnog odnosa prema obrazovanju, poticanje, praćenje i razvoj kontakata djeteta s članovima porodice, razvoj interesa i kreativnosti te savjetovanje i motivacija za uključivanje u aktivnosti slobodnog vremena u skladu sa dobi, interesima i mogućnostima djeteta, stalna briga i nadzor djece, praćenje i evaluacija individualnog plana promjena u saradnji s korisnikom i stručnim timom, jačanje samopouzdanja, razvijanje sposobnosti stvaranja i kreativne igre kroz neposredno iskustvo i doživljaj, likovne aktivnosti (sudjelovanje u likovnim kolonijama, izložbama, slobodne aktivnosti u likovnim grupama, razvijanje estetskog smisla i stjecanje likovne kulture, crtanje i slikanje, modeliranje), muzičke aktivnosti (pasivno slušanje muzike, sudjelovanje u muzičkim priredbama, nastupima i koncertima), sportske aktivnosti (odražavanje i povećavanje mišićne snage, povećavanje izdržljivosti, razvijanje i poboljšanje koordinacije pokreta, povećanje brzine pokreta, učenje pravilnom držanju tijela, korekcija položaja tijela, poboljšanje funkcije drugih organskih sistema, sudjelovanje u pojedinačnim i ekipnim takmičenjima), organizacije zdravog života u prirodi (kroz logorovanja, zimovanja i ljetovanja), posjećivanje sportskih priredbi, prigodnih kulturnih programa, prigodna druženja s korisnicima drugih pružaoca usluga. Odgoj uključuje i pružanje brige tokom noći kod usluga smještaja uz stalnu pomoć.

Član 58.(Socijalno-pedagoška podrška)

Socijalno-pedagoška podrška za korisnike na smještaju u ustanovi uključuje: prijem korisnika i praćenje korisnika tokom perioda prilagođavanja, rad na socijalnom i emocionalnom razvoju (odnos prema sebi, prepoznavanje, izražavanje i kontrola emocija, spoznaja vlastitih osobina i potreba, empatija, razvijanje samopouzdanja i samokontrole, razvoj osjećaja odgovornosti i preuzimanja odgovornosti za vlastito ponašanje, razvoj socijalnih i komunikacijskih vještina), razvoj sustava društvenih i moralnih vrijednosti (odnos prema drugima, razvijanje interakcije, učenje i spoznaja socijalnih uloga i odnosa, razvijanje odnosa u grupi, saradnje, zajedništva i tolerancije, podržavanje međusobnog druženja, povjerenja i pomoći, prepoznavanje i vještine pozitivnog prevladavanja sukoba, usvajanje pravila u grupi, usvajanje društvenih i zakonskih normi ponašanja), pružanje podrške, savjetovanje i poticanje razvoja primjerenih oblika ponašanja i prevencija rizičnih oblika ponašanja kroz individualni i grupni rad, sudjelovanje u izradi individualnog plana promjena, praćenje i evaluaciju programa s korisnikom, odgajateljem i stručnim timom, socijalne-pedagoške procjene, planiranje i programiranje odgojnih i drugih oblika podrške i zaštite korisnika te saradnja s različitim subjektima (centri za socijalni rad i druge ustanove socijalne zaštite, škole, zdravstvene ustanove, policija, sudovi, udruženja), te sudjelovanje u timskoj procjeni/dijagnostici.

Član 59.(Socijalni rad)

Socijalni rad za korisnike na smještaju u ustanovi uključuje: upoznavanje korisnika sa novom sredinom te pomoć pri uključivanju, praćenje perioda adaptacije, pomoć pri zadovoljavanju svakodnevnih potreba, pomoć pri rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija, iniciranje primjene potrebnih oblika zaštite, sudjelovanje u izradi individualnog plana promjena, stručni rad i saradnje sa porodicom korisnika, pripreme korisnika za primjenu drugih oblika zaštite, saradnje sa nadležnim centrima za socijalni rad, saradnje sa ostalim subjektima, praćenje programa rada, primjena različitih metoda podrške u svrhu usmjeravanja i osposobljavanja za rješavanje problema, savjetodavni rad i podrške korisniku i članovima porodice kroz grupni rad, te sudjelovanje u timskoj procjeni/dijagnostici.

Page 14: mzrss-hnz-k.ba O... · Web viewNa osnovu članova 55. i 68. Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“,

Član 60.(Psihološka podrška)

Psihološka podrška za korisnike na smještaju u ustanovi uključuje: pružanje pomoći i podrške djeci i mladima u periodu adaptacije, praćenje korisnika i obrade tokom tretmana sa svrhom pravilne evaluacije te procjene i utvrđivanja eventualno novonastalih teškoća u funkcionisanju korisnika, psihološko savjetovanje te poticanje razvijanja primjerenih oblika ponašanja, podržavanje međusobnog druženja, povjerenja i pomoći, poticanje na uključivanje u provođenje kreativnih i sportsko-rekreacijskih aktivnosti, osposobljavanje za samostalan život izvan ustanove, pružanje podrške i savjetovanje, razvijanje samopouzdanja i samokontrole, prevencije rizičnih oblika ponašanja, pripreme korisnika za otpust u biološku ili drugu porodicu ili drugu ustanovu i otklanjanje poteškoća u prilagodbi, te sudjelovanje u timskoj procjeni/dijagnostici.

Član 61.(Timska procjena/dijagnostika)

(1) Timska procjena/dijagnostika provodi se kroz uslugu smještaja ili boravka korisnika i traje 30 dana. Iznimno, u slučaju provođenja reopservacije, usluga se može provesti u kraćem trajanju, odnosno u trajanju od 21 dan.

(2) Timsku procjenu/dijagnostiku provodi tim kojeg čine: socijalni radnik i psiholog te prema potrebi i vanjski saradnici ljekari struke (psihijatar, neurolog, oftalmolog, otorinolaringolog, ginekolog). Multidisciplinarnim pristupom provodi se opservacija i procjena ličnih i ponašajnih obilježja djeteta te karakteristika porodice i roditeljskih kompetencija. Na osnovu pojedinačnih nalaza i mišljenja stručnjaka izrađuje se timska sinteza, odnosno nalaz i mišljenje tima, koji sadrži predikciju individualnog programa tretmana korisnika s prijedlogom za daljnje mjere, postupak te metode i tehnike tretmana korisnika.

Član 62.(Prostor)

U objektu pružaoca usluga za djecu i mlađa punoljetna lica s problemima u ponašanju svaka stambena jedinica mora se sastojati od spavaonica, dnevnog boravka, kupatila, sanitarnog čvora i čajne kuhinje te radne prostorije za stručnog radnika:1) površina spavaonica treba iznositi najmanje 5 m² po korisniku.2) spavaonica može imati najviše dva ležaja,3) prostorija za dnevni odmor treba iznositi najmanje 3 m² po korisniku,4) svaka odgojna skupina treba imati posebni sanitarni čvor sa dvije kupaonice i dva zahoda za

najmanje 10 korisnika,5) prostor pružaoca usluga mora imati prostoriju za nesmetane susrete i druženje roditelja i

djeteta.6) svaka stambena jedinica treba imati prostor za odlaganje odjeće i obuće.7) prostor u kojem se provode usluge cjelodnevnog i poludnevnog boravka mora imati površinu

od najmanje 4 m² po korisniku, čajnu kuhinju i sanitarni čvor odvojen za muške i ženske korisnike.

Član 63.(Oprema)

(1) Ležajevi u spavaonicama moraju biti prilagođeni uzrastu korisnika: širine 70 – 90 cm, duljine 150 – 200 cm i visine 40 – 60 cm.

(2) Razmak između ležajeva mora biti najmanje 65 cm.(3) U spavaonicama je potrebno osigurati garderobni ormar, radni stol i stolicu za svakog

korisnika.(4) Prostorije za dnevni boravak potrebno je opremiti shodno dobi korisnika: policama i ormarima,

didaktičkim materijalom, spravama za igru, zidnim panoima i prigodnim slikama.

Page 15: mzrss-hnz-k.ba O... · Web viewNa osnovu članova 55. i 68. Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“,

(5) Prostore terasa i igrališta potrebno je opremiti, shodno dobi korisnika, opremom, rekvizitima i spravama za igru i provođenje slobodnog vremena.

(6) Prostorija za susrete i druženje roditelja i djece i druge posjete korisnicima treba biti opremljena stolom, potrebnim brojem stolica s naslonom, ukrasnim predmetima i drugom potrebnom opremom.

Član 64.(Stručni kadar)

Aktivnosti u okviru usluga mogu pružati izvršioci koji zadovoljavaju sljedeće minimalne uvjete stručnog kadra: socijalni radnik, psiholog, odgajatelj, medicinska sestra/tehničar.

3.4. Dom za djecu ometenu u psihičkom i fizičkom razvoju

Član 65. (Djelatnost i vrsta usluga)

Djelatnost pružaoca usluga za djecu ometenu u psihičkom i fizičkom razvoju ostvaruje se pružanjem sljedećih vrsta usluga:1) smještaja,2) poludnevnog boravka,3) cjelodnevnog boravka,4) pomoć pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja (integracija).

Članak 66.(Aktivnosti)

Usluge za djecu ometenu u psihičkom i fizičkom razvoju mogu obuhvaćati sljedeće aktivnosti: zdravstvenu zaštitu, njegu, socijalni rad, odgoj i edukacijsku rehabilitaciju, socijalnu rehabilitaciju, vježbe orijentacije i kretanja u prostoru, vježbe svakodnevnih vještina, vježbe vida, tiflotehničku obuku, obuku za brajicu, rehabilitaciju slušanja, usvajanje znakovnog jezika, logopedsku terapiju, terapiju senzorne integracije, ranu intervenciju, psihološku podršku, socijalno-pedagošku podršku, kineziterapiju i sportsko-rekreacijske aktivnosti, muzičku terapiju i muzičke aktivnosti, likovnu terapiju i likovne aktivnosti, fizikalnu terapiju, radnu terapiju, radne aktivnosti, brigu tokom noći, pratnju i nošenje, edukacijsko-rehabilitacijsku podršku u integraciji, te timsku procjenu.

Član 67.(Zdravstvena zaštita)

(1) Briga o zdravlju za korisnike na smještaju u ustanovi uključuje: praćenje općeg zdravstvenog stanja, promatranje i evidentiranje općeg izgleda, funkcionalnosti, promjene ponašanja i drugih pokazatelja zdravstvenih teškoća, mjerenje tlaka, pulsa i temperature, pojačano praćenje korisnika pod psihofarmakoterapijom i korisnika u pogoršanom stanju, organizovanje pružanja zdravstvenih usluga, pratnje pri ostvarivanju usluga primarne zdravstvene zaštite i specijalističkih zdravstvenih usluga, provođenje mjera sprečavanja intrahospitalnih infekcija, saradnja s ljekarom primarne zdravstvene zaštite, narudžbe lijekova, savjetodavni rad i podrške korisniku i članovima porodice, neposredno pružanje zdravstvenih usluga, provođenje zdravstvene njege i medicinskih terapeutskih zahvata, pružanje hitne pomoći u okviru svoje osposobljenosti do dolaska ljekara, održavanje higijene, primjene mjera kontrole zaraze, procjene stanja rane i njeno saniranje, primjene i poučavanje tehnika pravilnog postavljanja i pomicanja korisnika, podjele i kontrole uzimanja terapije, provođenje zdravstvenog odgoja, vođenje medicinske evidencije.

Page 16: mzrss-hnz-k.ba O... · Web viewNa osnovu članova 55. i 68. Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“,

(2) Brigu o zdravlju za funkcionalno ovisne korisnike uključuje: praćenje općeg zdravstvenog stanja, promatranje i evidentiranje općeg izgleda, funkcionalnosti, promjene ponašanja i drugih pokazatelja zdravstvenih teškoća, mjerenje tlaka, pulsa i temperature, pojačano praćenje korisnika pod psihofarmakoterapijom i korisnika u pogoršanom stanju, neposredno pružanje zdravstvenih usluga, provođenje zdravstvene njege i medicinskih terapeutskih zahvata, saradnje s ljekarom specijalistom, pružanje hitne pomoći u okviru svoje osposobljenosti do dolaska ljekara, održavanje higijene, primjena mjere kontrole zaraze, provođenje zdravstvenog odgoja, vođenje medicinske evidencije.

Član 68.(Socijalni rad)

Socijalni rad za korisnike na smještaju u ustanovi uključuje: upoznavanje korisnika s novom sredinom te pomoć pri uključivanju, praćenje period adaptacije, pomoć pri zadovoljavanju svakodnevnih potreba, sudjelovanje u izradi individualnog plana promjena, iniciranje primjene potrebnih oblika zaštite, stručni rad i saradnje s porodicom korisnika, pripreme korisnika za primjenu drugih oblika zaštite, saradnje s nadležnim centrima za socijalni rad, saradnje s ostalim subjektima, praćenje programa rada, primjene različitih metoda podrške u svrhu usmjeravanja i osposobljavanja za rješavanje problema, savjetodavni rad i podrška korisniku i članovima porodice, vođenje evidencije i dokumentacije.

Član 69.(Socijalna rehabilitacija)

Socijalna rehabilitacija za korisnike na smještaju u ustanovi uključuje: sudjelovanje kod prijema korisnika i uključivanja u novu sredinu, poticanje i održavanje kognitivnih i motoričkih vještina, razvijanje vještina za samostalnu brigu o vlastitoj prehrani (raspoznavanje, konzumiranje, pripremanje i kupovanje prehrambenih artikala, te održavanje pribora za jelo), razvoj i održavanje vještina za samostalnu brigu o ličnoj higijeni, ličnom izgledu i urednosti, provođenje vježbi za snalaženje i samostalno kretanje u poznatoj i nepoznatoj sredini, uspostave i održavanje socijalnih odnosa, pružanje pomoći pri snalaženju u vremenu i prostoru, osnaživanje u prihvaćanju oštećenja, razvoj socijalnih i emocionalnih osobina, primjene različitih metoda podrške u svrhu usmjeravanja i osposobljavanja za rješavanje problema, razvijanje spremnosti za traženje pomoći od lica u neposrednoj blizini, pomoć u održavanju, razvijanju i unapređenju socijalnih vještina, planiranje, pripreme i uvježbavanje vještina za spremnost i prihvaćanje drugih oblika zaštite, razvijanje radnih navika, sudjelovanje u organizovanju radnih aktivnosti u lokalnoj zajednici, sudjelovanje u izradi individualnog plana promjena, praćenje i provođenje plana aktivnosti (povremene radne aktivnosti i zapošljavanje uz podršku), poticanje društveno prihvatljivog ponašanja korisnika; motivacije i razvijanje interesa, želja, inicijativnosti i kreativnosti.

Član 70.(Vježbe orijentacije i kretanja u prostoru)

Vježbe orijentacije i kretanja u prostoru za korisnike na smještaju u ustanovi uključuju: svladavanje vještina samostalnog kretanja i orijentacije u prostoru (u zatvorenom prostoru u kontroliranim uvjetima, na otvorenom više ili manje kontroliranom prostoru, te ostalim javnim pješačkim površinama). Orijentacija je sposobnost određivanja položaja tijela u prostoru, te položaja i međusobnog odnosa predmeta u prostoru. Tehnike orijentacije i kretanja uključuju: kretanje uz pomoć videćeg vodiča, kretanje uz pomoć dugog bijelog štapa, tehniku praćenja zida uz zaštitne tehnike, kretanje uz pomoć psa vodiča, kretanje uz pomoć elektronskih pomagala.

Član 71.(Vježbe svakodnevnih vještina)

Page 17: mzrss-hnz-k.ba O... · Web viewNa osnovu članova 55. i 68. Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“,

Vježbe svakodnevnih vještina za korisnike na smještaju u ustanovi uključuju: razvijanje vještina i navika potrebnih u svakodnevnom životu, održavanje lične i opće higijene, odijevanje i održavanje odjeće, konzumiranje i pripremanje hrane, održavanje prostora u kojem borave ili rade, način komunikacije, snalaženje u obavljanju poslova izvan ustanove (pošta, banka, trgovine).

Član 72.(Vježbe vida)

Vježbe vida za korisnike na smještaju u ustanovi uključuju: sistem vježbi za učinkovito korištenje ostatka vida-fiksacija, praćenje objekta, akomodacije, oštrine vida, uočavanje boja, motoričke koordinacije očnih mišića, adaptacije na svjetlo i tamu, percepcije prostora, razumijevanje perspektive, izdvajanje predmeta od pozadine, vizualno pamćenje.

Član 73.(Tiflotehnička obuka)

Tiflotehnička obuka za korisnike na smještaju u ustanovi uključuje: upoznavanje i osposobljavanje za samostalno i učinkovito korištenje elektroničkih i ostalih pomagala kojima se koriste slijepe i slabovidna lica, uvježbavanje pravilnog korištenja tastature računala, usvajanje praktičnih znanja i vještina korištenja računala s čitačem ekrana, govornom jedinicom i brajevim retkom te drugih pomagala zavisno o individualnim potrebama svakog slijepog ili slabovidnog lica.

Član 74.(Obuka za brajicu)

Obuka za brajicu za korisnike na smještaju u ustanovi uključuje: rehabilitacijski postupak za lica sa oštećenjem vida koja se ne mogu služiti crnom štampom a sadrži vježbe za percepciju šestotačke, vježbe orijentacije u prostoru šestotačke, vježbe za praćenje reda te orijentacije na papiru i radnoj površini, usvajanje specifičnih brajičnih notacija, razvijanje sposobnosti taktilnog percipiranja reljefnih materijala te tehnike izrade reljefnih crteža.

Član 75.(Rehabilitacija slušanja)

Rehabilitacija slušanja za korisnike na smještaju u ustanovi uključuje: stimulaciju fizičkih i slušnih putova, fonetske ritmove, stimulaciju pokretom, situacijsko učenje govora i jezika, prevenciju, dijagnostiku i tretman poremećaja slušanja, govora jezika i drugih oblika komunikacije, poticanje govornog i jezičnog razvoja kod djece oštećenog sluha i djece s kohlearnim implantatom, razvijanje alternativnih i augmentativnih oblika komunikacije kod djece s višestrukim oštećenjima.

Član 76.(Usvajanje znakovnog jezika)

Usvajanje znakovnog jezika za korisnike na smještaju u ustanovi uključuje: ranu stimulaciju i usmjeravanje na vizualnu komunikaciju s korisnicima oštećenog sluha i govornim poteškoćama, usvajanje, razvijanje i uspostavljanje komunikacijskih vještina, spoznaje i navika u manualnoj komunikaciji znakovnim jezikom, poticanje i primjenu kreativnog izražavanja znakovnim jezikom u socijalnoj komunikaciji, svakodnevnom životu i profesionalnom okruženju.

Član 77.(Logopedska terapija)

Logopedska terapija za korisnike na smještaju u ustanovi uključuje: prevenciju, dijagnostiku i tretman poremećaja predverbalne, verbalne i neverbalne komunikacije, jezika (usmenog i pisanog), govora i glasa uslijed različitih uzroka, terapiju poremećaja gutanja, poremećaja verbalne i/ili neverbalne komunikacije u lica sa invaliditetom, rehabilitaciju jezično-govornih vještina, odabir i primjenu alternativnih oblika komunikacije.

Član 78.

Page 18: mzrss-hnz-k.ba O... · Web viewNa osnovu članova 55. i 68. Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“,

(Terapija senzorne integracije)Terapija senzorne integracije za korisnike na smještaju u ustanovi uključuje: primjenu senzoričkih iskustava kroz igru i djetetu smislene i primjerene aktivnosti, sudjelovanje djeteta u igri i smislenim aktivnostima (okupacijama) te pravovremeno i primjereno osiguravanje aktivnosti bogatih proprioceptivnim, vestibularnim i taktilnim podražajima koji će potaknuti pojavu i incidenciju adaptivnih odgovora, te intrinzičnu motivaciju djeteta, odnosno osposobiti dijete za uporabu novih i korisnijih strategija u izazovima iz okruženja.

Član 79.(Rana intervencija)

Rana intervencija za korisnike na smještaju u ustanovi uključuje: poticanje kognitivnog, vizualnog, auditivnog, socio-emocionalnog razvoja, stimulaciju vida i sluha, poticanje vještina fine motorike, poticanje komunikacije i interakcije, poticanje jezično-govornih vještina te osnaživanje roditelja za provođenje specifičnih stimulacija s djetetom.

Član 80.(Psihološka podrška)

Psihološka podrška za korisnike na smještaju u ustanovi uključuje: pružanje podrške i pomoći u razdoblju adaptacije, psihološke obrade korisnika (utvrđivanje inicijalnog stanja, kognitivnog, socio-emocionalnog i funkcionalnog, utvrđivanje stepena potrebne podrške, praćenje, evaluacija), psihološko osnaživanje korisnika, prevencije rizičnog ponašanja, pomoć pri rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija, poticanje razvijanja primjerenih oblika ponašanja, razvijanje i podržavanje interpersonalnih odnosa korisnika, edukacije i savjetodavni rad sa roditeljima ili starateljima, pripreme i podrške pri zapošljavanju.

Član 81.(Socijalno-pedagoška podrška)

Socijalno-pedagoška podrška za korisnike na smještaju u ustanovi uključuje: primarnu prevenciju, detekciju, dijagnosticiranje i tretman za korisnike s rizikom za poremećaje ili s poremećajima u ponašanju i problemima socijalne integracije.

Član 82.(Kineziterapija i sportsko-rekreacijske aktivnosti)

Kineziterapija i sportsko-rekreacijske aktivnosti za korisnike na smještaju u ustanovi uključuju: uspostavljanje, održavanje i povećanje obima pokreta, održavanje i povećavanje mišićne snage, povećavanje izdržljivosti, razvijanje i poboljšanje koordinacije pokreta, povećanje brzine pokreta, korekcije položaja tijela, poboljšanje funkcije drugih organskih sustava.

Član 83.(Muzička terapija i muzičke aktivnosti)

Muzička terapija i muzičke aktivnosti za korisnike na smještaju i boravku u ustanovi uključuju: pasivno slušanje muzike, aktivno sudjelovanje u muziciranju, muzičke stimulacije, razvijanje vještina aktivnog sudjelovanja, pridržavanje predmete i opuštanje dijelova tijela.

Član 84.(Likovna terapija i likovne aktivnosti)

Likovna terapija i likovne aktivnosti za korisnike na smještaju u ustanovi uključuju: jačanje samopouzdanja, buđenje i razvijanje sposobnosti stvaranja i kreativne igre kroz neposredno

Page 19: mzrss-hnz-k.ba O... · Web viewNa osnovu članova 55. i 68. Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“,

iskustvo i doživljaj, mogućnost neverbalnog izražavanja putem boje, linije i oblika, slikanjem, crtanjem i modeliranjem.

Član 85.(Fizikalna terapija)

Fizikalna terapija za korisnike na smještaju u ustanovi uključuje: procjenu, utvrđivanje funkcionalnog statusa, planiranje, intervenciju i evaluaciju, manualnu terapiju, terapijske vježbe, primjene fizikalnih agensa, mehaničke procedure, funkcionalni trening, snabdjevanja pomoćnim sredstvima i pomagalima, uputstva i savjete u vezi s pacijentom, vođenje dokumentacije, te koordinacije i komunikacije s pacijentom/klijentom, po potrebi s njegovom porodicom odnosno starateljem. Intervencija može također biti usmjerena na prevenciju oštećenja, funkcionalnih ograničenja, nesposobnosti i ozljeda uključujući unapređenje i održavanje zdravlja.

Član 86.(Radna terapija)

Radna terapija za korisnike na smještaju u ustanovi uključuje: procjenu aktivnosti svakodnevnog života i provođenje postupaka u svrhu razvijanja sposobnosti za uključivanje korisnika u aktivnosti svakodnevnog života, samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme (razonoda i odmor), osposobljavanje u svrhu održavanja stečenih funkcija i znanja, poticanje i osposobljavanje korisnika za nove načine provođenja određenih radnji uz pomoć posebnih pomagala ili bez njih, evaluacije radi potrebe mijenjanja aktivnosti.

Član 87.(Radne aktivnosti)

Radne aktivnosti za korisnike na smještaju u ustanovi uključuju: osposobljavanje za obavljanje radnih aktivnosti (uvježbavanje pojedinih faza radnih operacija, održavanje sredstva za rad, organiziranje pravilne izmjene rada i odmora, razvijanje osjećaja reda i tačnosti), održavanje stečenih sposobnosti (omogućavanje postupnog prilagođavanja odgovarajućem poslu u svrhu bržeg i produktivnijeg uključivanja u radni proces), prateće programe (razvijanje radnih i kulturno higijenskih navika, razvijanje sigurnosti u svakodnevnim situacijama, razvijanje primjerenih oblika ponašanja u poznatim i nepoznatim situacijama, upoznavanje uže i šire okoline, zanatski radovi u radionicama, pomaganje u obavljanju svakodnevnih poslova).

Član 88.(Briga tokom noći)

Briga tokom noći za korisnike na smještaju u ustanovi uključuje: praćenje ponašanja i navika korisnika, sudjelovanje u pripremama za spavanje i buđenje korisnika, nadzor nad korisnicima tokom noći, provođenje potrebnih aktivnosti tokom noći.

Član 89.(Pratnja korisnika)

Pratnja za korisnike na smještaju u ustanovi uključuje: pomoć pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti u/izvan ustanove, pomoć pri kretanju u kolicima, pomoć pri ustajanju iz kreveta i odlasku u krevet, pomoć pri premještanju iz kreveta u kolica i obratno, pomoć pri ulasku i izlasku iz vlastitog vozila i drugih prevoznih sredstava.

Član 90.(Edukacijsko-rehabilitacijska podrška)

Edukacijsko-rehabilitacijska podrška u integraciji za korisnike pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja uključuje: stručnu podršku odgajateljima, učiteljima i nastavnicima u prilagodbi odgojnih i nastavnih sadržaja djetetu s fizičkim ili intelektualnim oštećenjem kako bi mu na najbolji mogući način približili gradivo radi stjecanja potrebnih znanja i vještina, pri čemu obim usluge proizlazi iz trajanja i učestalosti stručne podrške.

Page 20: mzrss-hnz-k.ba O... · Web viewNa osnovu članova 55. i 68. Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“,

Član 91.(Trajanja usluga individualne ili grupne psihosocijalne podrške)

Usluge individualnih ili grupnih vježbi psihosocijalne podrške mogu se pružati 6 sati sedmični, a ne više od dva sata dnevno, a provode se u sljedećem vremenskom mjerilu po jedinici pružene aktivnosti: 1) vježbe svakodnevnih vještina pružaju se 90 minuta, a provode se individualno ili grupno,2) vježbe vida pružaju se od 90 minuta, a provode se individualno,3) tiflotehnička obuka pruža se 90 minuta, a provodi se individualno ili grupno,4) obuka za brajicu pruža se 90 minuta, a provodi se individualno,5) usvajanje znakovnog jezika pruža se 30 minuta, a provodi se individualno ili grupno,6) logopedska terapija pruža se 30 minuta, a provodi se individualno,7) psihološka podrška pruža se 45 minuta, a provodi se individualno ili grupno,8) socijalni rad u okviru multidisciplinarnog pristupa pruža se 45 minuta, a provodi se

individualno ili grupno,9) odgoj i edukacijska rehabilitacija pruža se 90 minuta, a provodi se individualno ili grupno,10) socijalna rehabilitacija pruža se 90 minuta, a provodi se individualno ili grupno,11) socijalno-pedagoška podrška pruža se 45 minuta, a provodi se individualno ili grupno,12) rehabilitacija slušanja pruža se 30 minuta, a provodi se individualno,13) terapija senzorne integracije pruža se 60 minuta, a provodi se individualno,14) kineziterapija i sportsko-rekreacijske aktivnosti pružaju se 90 minuta, a provode se grupno,15) Muzička terapija i muzičke aktivnosti pružaju se 90 minuta, a provode se grupno,16) aktivnosti likovne terapije pružaju se 90 minuta, a provode se grupno.

Član 92.(Trajanje usluga rane intervencije)

Usluga rane intervencije može se pružati do pet sati sedmično, kod pružaoca usluga, u sljedećem vremenskom mjerilu po jedinici pružene usluge:a) za djecu u dobi od 0 do 3 godine pruža se 90 minuta,b) za djecu u dobi od 3 do 7 godine pruža se 120 minuta.

Član 93.(Prostor)

(1) Prostorije se, zavisno o aktivnostima koje se u njima organizuju i koje čine posebnu cjelinu, moraju u odnosu na drugu takvu cjelinu ili pojedine prostorije, radi lakše orijentacije, različito označiti bojom, slikom ili drugim odgovarajućim znakom.

(2) Podovi u prostorijama koji pružaju usluge korisnicima s oštećenjima sluha moraju biti odgovarajuće akustično izolirani.

(3) Jačina umjetne rasvjete u prostorijama za rad mora iznositi najmanje 180 luksa.(4) Za korisnika sa oštećenjima vida potrebno je osigurati neposredno osvjetljavanje njihovog

radnog prostora.(5) U spavaonice se može smjestiti najviše do 5 korisnika, a površina spavaonica mora iznositi

najmanje 6 m² po korisniku, odnosno 7 m² po korisniku koji se kreću uz pomoć pomagala za pokretljivost.

(6) Površina prostorije u kojoj se pružaju usluge boravka mora iznositi najmanje 2 m² po korisniku.

(7) Ukupna površina prostorija za održavanje lične higijene mora iznositi najmanje 20 m² za grupu od 10 korisnika.

(8) Za svakog korisnika potrebno je osigurati prostor za odlaganje odjeće i obuće.(9) U trpezariji treba osigurati uvjete za istovremenu prisutnost najmanje 50% pokretnih korisnika,

a površina tog prostora treba iznositi najmanje 1 m² po pokretnom korisniku, odnosno najmanje 1,5 m² po korisniku koji se kreće uz pomoć pomagala za pokretljivost.

Page 21: mzrss-hnz-k.ba O... · Web viewNa osnovu članova 55. i 68. Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“,

(10) U zgradi zavisno o vrsti usluga treba osigurati prostorije za individualne i grupne aktivnosti.(11).Za svaku grupu djece uzrasta od 3 do 7 godina, pružatelj usluga mora osigurati

prostoriju za igru s najmanje 2 m² prostora po djetetu, te prostoriju za didaktički materijal, ležaljke i drugu potrebnu opremu.

Član 94.(Oprema)

(1) Ležajevi u spavaonicama moraju biti širine 70 do 90 cm, duljine 150 do 200 cm i visine 40 do 60 cm (ovisno o dobi korisnika). Razmak između ležaja treba biti 60 do 80 cm. Najmanje 20% ležajeva mora imati zaštitne stranice, a ležajevi ne mogu biti postavljeni jedan iznad drugoga.

(2) Za korisnike koji se kreću uz pomoć pomagala za pokretljivost razmak između ležajeva mora iznositi najmanje 120 cm. Najmanje 20% ležajeva moraju biti takvi da im se pojedini dijelovi mogu pomicati.

(3) Za nepokretne korisnike potrebno je osigurati stolove za serviranje jela u krevetu, a ako je to potrebno, iznad ležaja ugrađuju se hvataljke.

(4) U prostorima u kojem se pružaju usluge dnevnog boravka djece od 3 do 7 godina, potrebno je osigurati police za igračke i didaktičku opremu, sprave za igru djece, zidne panoe (ploče za crtanje, flanelograf i juta).

(5) U prostoru za odlaganje odjeće i obuće potrebno je osigurati ormare, vješalice, police, te otvorene police za obuću.

(6) U kupatilu treba osigurati specijalna kolica za prijevoz i dizalo za podizanje nepokretnih korisnika ili korisnika koji se kreću uz pomoć pomagala za pokretljivost.

(7) U prostoriji za održavanje lične higijene na svakih 10 korisnika potrebno je osigurati najmanje jedan umivaonik i jedan tuš.

(8) Za korisnike smanjene pokretljivosti i nepokretne korisnike mora se postaviti jedna kada s pristupom s tri strane ili jedna pokretna kada na svaku etažu.

(9) U spavaonici, kupatilu i sanitarnom čvoru za korisnike s težim oštećenjem potrebno je osigurati signalni uređaj povezan sa prostorijom za dežurstvo.

(10).Prostorije za rehabilitaciju moraju biti opremljene osnovnom opremom potrebnom za individualni i grupni rehabilitacijski rad s korisnicima, ovisno o vrsti i stepenu oštećenja.

(11).U prostorije za djecu s teškoćama u razvoju te u prostorije za korisnike s intelektualnim oštećenjem, slabovidne i fizički oštećena lica treba ugraditi luminiscentne prekidače.

Član 95. (Dodatna oprema i pomagala)

Pružatelj usluga mora osigurati minimum opreme i pomagala za njegu korisnika kao što su: termofori, vrećice za led, zračne blazine, irigatori, posude za umivanje, posude za stavljanje obloga, veliki umivaonik za umivanje u krevetu, vaga, invalidska kolica, nosila, servisna kolica i stolići, toplomjeri, tlakomjeri, plahte, pokrivači, gumirane plahte, čaše, hladnjaci, posude za mokrenje, sušila za kosu, gumene pregače, sredstva za dezinfekciju, te drugu opremu neophodnu zavisno o vrsti i stepenu oštećenja.

Član 96.(Stručni kadar)

Aktivnosti u okviru usluga mogu pružati izvršitelji usluga koji zadovoljavaju sljedeće minimalne uvjete stručnog kadra: socijalni radnik, psiholog, socijalni pedagog, logoped, odgajatelj, instruktor znakovnog jezika, njegovatelj, rehabilitator-edukator, sportski instruktor, muzički terapeut, likovni terapeut, instruktor znakovnog jezika, terapeut senzorne integracije, radni terapeut, medicinska sestra/tehničar, fizioterapeut.

Član 97.(Stručni tim)

Page 22: mzrss-hnz-k.ba O... · Web viewNa osnovu članova 55. i 68. Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“,

Za poslove za koje je potrebno donošenje zajedničke odluke više stručnjaka, potrebno je osnovati stručni tim između zaposlenih stručnih radnika.

Član 98.(Ugovorene usluge)

Pružatelj usluge smještaja, u skladu sa specifičnim potrebama pojedine korisničke grupe, osigurava pružanje zdravstvenih usluga ljekara specijalista kao vanjskog saradnika.

3.5. Dom za stara i iznemogla lica

Član 99.(Djelatnost i vrsta usluga)

(1) Djelatnost pružaoca usluga za starija i iznemogla lica ostvaruje se pružanjem sljedećih vrsta usluga:1) smještaja,2) dnevnog boravka,3) prihvatilišta za odrasla i starija lica,4) centra za pružanje njege i pomoći u kući.

Član 100.(Organizacijske jedinice)

Dom za stara lica može pružati usluge iz člana 99. tačke 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika kroz organizacijske jedinice unutar ustanove.

Član 101.(Intezitet i stepen pružene usluge)

(1) Intenzitet pružene usluge starijim i iznemoglim licima zavisi o vrsti usluge, potrebama korisnika odnosno funkcionalnoj sposobnosti i zdravstvenom stanju korisnika, a određuje ga intenzitet aktivnosti unutar usluge.

(2) Usluga smještaja u domu za stara i iznemogla lica pruža se sljedećim intenzitetom:1) prvi stepen usluge pruža se funkcionalno nezavisnom korisniku koji samostalno

zadovoljava svoje potrebe, a iz zdravstvenog stanja se može zaključiti da mu pomoć drugog lica nije potrebna,

2) drugi stepen usluge pruža se djelomično zavisnom korisniku kojemu je potrebna pripomoć pri zadovoljenju ličnih potreba,

3) treći stepen usluge pruža se funkcionalno zavisnom korisniku kojem je potrebna pomoć drugog lica u zadovoljenju svih potreba u punom obimu,

4) četvrti stepen usluge pruža se funkcionalno zavisnom korisniku kojem je zbog Alzheimerove demencije ili drugih demencija (srednje teški stadij bolesti) potrebna pomoć i nadzor drugog lica u zadovoljenju svih potreba u punom obimu.

(3) Usluge cjelodnevnog boravka starijim licima pružaju se u sljedećem intenzitetu:1) prvi stepen usluge pruža se funkcionalno nezavisnom korisniku koji samostalno

zadovoljava svoje potrebe, samostalno ili uz pomoć članova porodice dolazi i vraća se kući,

2) drugi stepen usluge pruža se funkcionalno zavisnom korisniku kojem je zbog starosti ili Alzheimerove demencije ili drugih demencija (srednje teški stadij bolesti) potrebna pomoć i nadzor drugog lica u zadovoljenju potreba.

Page 23: mzrss-hnz-k.ba O... · Web viewNa osnovu članova 55. i 68. Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“,

Član 102.(Aktivnosti)

Usluge za starija i iznemogla lica mogu obuhvaćati sljedeće aktivnosti: zdravstvenu zaštitu, njegu, fizikalnu terapiju, socijalni rad, aktivno provođenje vremena i radne aktivnosti, organizovanje prehrane u kući korisnika, obavljanje kućnih poslova u kući korisnika, održavanje lične higijene u kući korisnika, uređenje okućnice i tehničkih poslova u kući korisnika.

Član 103.(Zdravstvena zaštita)

Brigu o zdravlju za korisnike usluge smještaja i usluge dnevnog smještaja uz određeni intenzitet usluge:1) korisnicima prvog stepena usluge u sklopu aktivnosti osigurava se promatranje korisnikova

stanja, pomoć pri nabavci lijekova, pomoć pri ostvarivanju prava na usluge primarne zdravstvene zaštite i specijalističke preglede, kontrola vitalnih funkcija po potrebi, vođenje dokumentacije u vezi brige o zdravlju,

2) korisnicima drugog stepena usluge u sklopu aktivnosti uz sadržaj iz prvog stepena dodatno se osigurava podjela terapije, kontrola vitalnih funkcija najmanje jednom sedmično, pratnja pri ostvarivanju usluga primarne zdravstvene zaštite i specijalističke zdravstvene zaštite, ako se to ne može osigurati uz pomoć članova porodice ili na drugi način,

3) korisnicima trećeg stepena u sklopu aktivnosti uz sadržaj iz prvog stepena dodatno se osigurava kontinuisano praćenje tjelesnog i psihičkog stanja te zadovoljavanje osnovnih životnih potreba korisnika (disanje, unos hrane i tekućine, kretanje, odmor i spavanje), posmatranje korisnikovog stanja u svrhu utvrđivanja potreba za zdravstvenom njegom, planiranje zdravstvene njege, provođenje planiranih postupaka zdravstvene njege i provjere uspješnosti zdravstvene njege, sudjelovanje u pripremi i provođenju jednostavnih medicinsko-tehničkih zahvata, primjena peroralne i parenteralne terapije prema uputi ljekara, nabavka lijekova i briga o terapiji, kontrola izlučevina, kontrola vitalnih funkcija najmanje jednom u dva dana, te po potrebi. Korisnicima trećeg stepena osigurava se i pratnja pri ostvarivanju usluga primarne zdravstvene zaštite i specijalističke zdravstvene usluge,

4) korisnicima četvrtog stepena u sklopu aktivnosti uz sadržaj iz trećeg stepena dodatno se osigurava nadzor nad cjelokupnim funkcionisanjem.

Član 104.(Njega korisnika)

Njega za korisnike usluge smještaja i usluge boravka:1) korisnicima prvog stepena usluge u sklopu aktivnosti osigurava se pomoć u održavanju

lične higijene samo u zdravstveno opravdanim slučajevima, najduže dvije sedmice u kontinuitetu.

2) korisnicima drugog stepena usluge u sklopu aktivnosti osigurava se pripomoć u odijevanju i svlačenju, održavanju lične higijene (za korisnike usluge smještaja i smještaja u porodičnom domu pripomoć kod kupanja jednom sedmično uz obavezno pranje kose, uređivanje noktiju i brijanje kod muškaraca), pripomoć kod promjene položaja, pratnja pri ostvarivanju usluga primarne zdravstvene zaštite i specijalističke zdravstvene zaštite, ako se to ne može osigurati uz pomoć članova porodice ili na drugi način.

3) korisnicima trećeg stepena usluge u sklopu aktivnosti osigurava se svakodnevno pomoć pri održavanju lične higijene, promjeni položaja, kupanju, oblačenju, svlačenju, hranjenju, kontroli i pomoći kod uzimanja tekućine. Korisnicima trećeg stepena usluge osigurava se i pratnja pri ostvarivanju usluga primarne zdravstvene zaštite i specijalističke zdravstvene zaštite, ako se to ne može osigurati uz pomoć članova porodice ili na drugi način.

4) korisnicima četvrtog stepena usluge u sklopu aktivnosti uz sadržaj iz trećeg stepena dodatno se osigurava nadzor nad cjelokupnim funkcionisanjem.

Page 24: mzrss-hnz-k.ba O... · Web viewNa osnovu članova 55. i 68. Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“,

Član 105.(Fizikalna terapija)

(1) Fizikalna terapija za korisnike na smještaju obuhvaća: procjenu korisnikova stanja i utvrđivanje funkcionalnog statusa, planiranje, prevenciju oštećenja, funkcionalnih ograničenja, nesposobnosti i ozljeda te unapređenje i održavanje zdravlja (vježbe usmjerene na povećanje izdržljivosti, poboljšanje koordinacije pokreta, održavanje i povećanje obima te brzine pokreta, korekcija položaja tijela, sprečavanje komplikacija dugotrajnog ležanja), provođenje fizikalne terapije po preporuci specijalista fizijatra kao što su manualna terapija, terapijske vježbe, primjena fizioloških agensa, mehaničke procedure, funkcionalni trening, te rekreacijske aktivnosti.

(2) Ovisno o funkcionalnoj sposobnosti korisnika fizikalna terapija pruža se:1) korisnicima prvog stepena usluge osigurava se uključivanjem u grupne vježbe jednom

sedmično,2) korisnicima drugog stepena usluge osiguravaju se individualne vježbe s korisnikom

jednom u dvije sedmice te grupne vježbe jednom sedmično,3) korisnicima trećeg stepena usluge osiguravaju se individualne vježbe dva puta sedmično.

Član 106.(Socijalni rad)

Socijalni rad za korisnike na smještaju i cjelodnevnom boravku uključuje: prihvat i upoznavanje korisnika s novom sredinom, te pomoć pri uključivanju, praćenje razdoblja adaptacije, pomoć pri rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija, saradnja sa porodicom korisnika, savjetodavni rad i podrška korisniku i članovima porodice, organizovanje i saradnja u organiziranju aktivnog provođenja vremena korisnika, rad sa stručnim i pomoćnim radnicima koji dolaze u kontakt s korisnicima u cilju učenja o specifičnostima rada i ophođenja sa starijim licima, prikupljanje dokumentacije vezane za prijam, vođenje evidencije i pisanje izvještaja o stanju korisnika.

Član 107.(Aktivno provođenje vremena korisnika)

(1) Aktivno provođenje vremena za korisnike smještaja i boravka uključuje: aktivnosti za poboljšanje funkcionalnih sposobnosti, sportske i rekreacijske aktivnosti primjerene dobi korisnika, kreativne radionice, prigodne kulturne programe, odlaske u pozorište, kino, na izlet, posjet kulturnim događajima, prigodna druženja s korisnicima drugih pružalaca usluga, prigodna druženja s pripadnicima mlađe generacije.

(2) Zavisno o funkcionalnoj sposobnosti korisnika aktivno provođenje vremena i radne aktivnosti osiguravaju se:1) korisnicima prvog stepena usluge organizuje se aktivno provođenje vremena u skladu sa

njihovim željama pri čemu se očekuje da se samostalno uključuju u ponuđene sadržaje,2) korisnicima drugog stepena usluge organizira se pripomoć pri uključivanju u različite

aktivnosti (pripomoć u dolasku, odlasku),3) korisnicima trećeg i četvrtog stepena osigurava se uključivanje u prilagođene sadržaje

aktivnog provođenja vremena uz pomoć i nadzor stručnih lica ako to dozvoljavaju zdravstvene mogućnosti korisnika.

Član 108.(Prostor)

(1) Spavaonica za korisnike prvog stepena usluge može imati najviše četiri ležaja, a površina spavaonice treba iznositi najmanje 6 m² po korisniku.

(2) Spavaonica za korisnike drugog i trećeg stepena usluge može imati najviše tri ležaja, a površina spavaonice treba biti najmanje 7 m² po korisniku.

(3) Pružatelj usluge mora osigurati posebnu prostoriju za medicinsku sestru.

Page 25: mzrss-hnz-k.ba O... · Web viewNa osnovu članova 55. i 68. Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“,

(4) Trpezarija može imati jednu ili više prostorija sa stolovima i stolicama koje omogućavaju istovremeno objedovanje za najmanje 50% korisnika prvog i drugog stupnja usluge.

(5) Površina trpezarije treba iznositi najmanje 1 m² po korisniku prvog i drugog stepena usluge.(6) Uz blagovaonicu je potrebno osigurati sanitarni čvor.(7) Na svakoj etaži potrebno je osigurati zajedničku prostoriju za obavljanje lične higijene, ako

pristup kupatila nije osiguran uz svaku spavaonicu.(8) Ukupna površina prostorija za dnevni odmor treba iznositi najmanje 1 m² po korisniku.(9) Površina prostora za aktivno provođenje vremena i radne aktivnosti treba iznositi 2 m² po

korisniku, te treba omogućavati istovremeno sudjelovanje u aktivnostima za najmanje 30% korisnika. Ako pružatelj usluge nema odgovarajući prostor, za ovu namjenu može se koristiti prostor trpezarije ili prostorija za dnevni odmor.

(10) Prostorija za fizikalnu terapiju treba imati površinu od najmanje 16 m².(11) Na svakih 50 korisnika potrebno je osigurati 1 čajnu kuhinju.(12) Kateteri i drugi otpadni medicinski materijal se odlaže u lične zatvorene kontejnere.

Član 109.(Posebni uvjeti prostora za oboljele od Alzheimerove demencije)

Za pružanje usluga licima oboljelim od Alzheimerove demencije i drugih demencija (srednje teški stadij bolesti) potrebno je osigurati sljedeće uvjete:

1) u jednoj smještajnoj jedinici može biti najviše 30 korisnika,2) unutarnji i vanjski prostor objekta mora omogućiti nesmetano i sigurno kretanje smještenih

korisnika,3) smještajna jedinica čini cjelinu koja se mora sastojati od spavaonica, trpezarije, prostorije

za dnevni odmor koja se ujedno može koristiti i za aktivno provođenje vremena i radne aktivnosti, prostorija za održavanje lične higijene, te prostora za radnike,

4) spavaonice mogu imati najviše dva ležaja, a površina spavaonice treba biti najmanje 7 m² po korisniku. Od ukupnog broja spavaonica najmanje dvije spavaonice trebaju biti jednokrevetne,

5) u jednoj smještajnoj jedinici treba osigurati najmanje tri sanitarna čvora i najmanje tri tuša,6) ukupna površina prostorija za aktivno provođenje vremena i radne aktivnosti treba iznositi

najmanje 2 m² po korisniku,7) vrata u smještajnoj jedinici trebaju biti izrađena od materijala koji sprječava mogućnosti od

ozljeđivanja. Na zajedničkim prostorijama (prostorija za dnevni odmor, trpezarija) u pravilu se ne ugrađuju vrata zbog lakšeg kretanja korisnika,

8) unutarnje uređenje mora osiguravati poticaje za orijentaciju.

Član 110.(Posluživanje obroka)

U okviru usluge smještaja obroci se poslužuju na sljedeći način:1) korisnicima prvog i drugog stepena usluge obroci se poslužuju u trpezariji,2) korisnicima trećeg i četvrtog stepena usluge obroci se poslužuju u spavaonici i trpezariji.

Član 111.(Oprema)

(1) Ležaj u spavaonici treba biti veličine 90 × 200 cm i visine 50 do 60 cm s razmakom između ležajeva najmanje 60 do 80 cm.

(2) Ležajevi za korisnike trećeg stepena usluge moraju biti s električnim mehanizmom za podizanje i spuštanje, te antidekubitalnim madracem ako to zahtijevaju zdravstvene indikacije. Mjesto postavljenja ležaja mora odgovarati zahtjevima njege. Razmak između ležajeva treba iznositi najmanje 120 cm.

(3) Za pružanje usluga korisnicima trećeg stepena potrebno je osigurati stolove za serviranje obroka u krevetu.

(4) Za pružanje usluga korisnicima trećeg stepena iznad kreveta potrebno je ugraditi hvataljke.

Page 26: mzrss-hnz-k.ba O... · Web viewNa osnovu članova 55. i 68. Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“,

(5) Spavaonice za korisnike trećeg stepena potrebno je opremiti stolom i krevetom s rukohvatima, te pomagalima za pomoć pri kretanju zavisno o stepenu pokretnosti korisnika.

(6) Prostorija za obavljanje lične higijene za korisnike prvog i drugog stepena treba imati najmanje jedan sanitarni čvor na 8 korisnika i najmanje jedan tuš na 8 korisnika, ako nije isto osigurano uz svaku spavaonicu.

(7) Prostorija za obavljanje lične higijene za korisnike trećeg stepena treba imati najmanje jedan sanitarni čvor prilagođen potrebama korisnika i jedan tuš na 8 korisnika, ako nije isto osigurano uz svaku spavaonicu.

(8) Opremu zajedničke prostorije za obavljanje lične higijene čine: jedna kada kojoj je moguć pristup s tri strane ili jedna mobilna kada, kolica za prevoz korisnika i dizalo za podizanje nepokretnih korisnika ili korisnika smanjene pokretljivosti.

(9) U hodniku, kupatilu i sanitarnom čvoru trebaju se ugraditi rukohvati. (10).U spavaonicama, kupatilima i sanitarnim čvorovima trebaju se ugraditi dojavni uređaji

povezani s prostorijom za dežurstvo.(11).Opremu prostorije za medicinsku sestru treba činiti: sto, stolica, ormar za odlaganje

dokumentacije, sef za pohranjivanje psihofarmaka, sto za pregled, sterilizator i tlakomjer.(12).Za pružanje njege korisnicima, zavisno o vrsti usluge treba osigurati minimum opreme i

pomagala za njegu korisnika kao što su: termofor, vrećice za led, irigator, posude za umivanje, bubrežaste zdjelice, posude za stavljanje obloga, veliki umivaonik za umivanje u krevetu, vaga, invalidska kolica, nosila, toplomjeri, čaršafe, pokrivači, gumirane čaršafe, čaše, hladnjak, posude za mokrenje, pljuvačnice, sušila za kosu, brijaći aparati, pregače od nepropusnog platna, sterilizator, kolica za njegu i previjanje, koševi za odlaganje nečistog rublja, kanta za odlaganje nečistih pelena, uložaka i katetera .

(13).Opremu prostora za aktivno provođenje vremena i radne aktivnosti čine sto, stolice, ormarići, te ostali pribor.

(14).Prostorija za fizikalnu terapiju treba biti opremljena: ležajevima za vježbanje, strunjačama, štapovima za vježbe, ogledalom za vježbe, utezima od 1,5-3 kg za ruke i noge, elastičnim širokim trakama za vježbanje, stolićem za aparate, umivaonikom, paravanima te ostalim pomoćnim sredstvima i pomagalima za fizikalnu terapiju.

Član 112.(Posebni uvjeti opreme za osobe oboljele od Alzheimerove demencije)

Za lica oboljela od Alzheimerove demencije i drugih demencija (srednje teški stadij bolesti), uz navedenu opremu, dodatno moraju biti zadovoljeni i sljedeći uvjeti:

1) ležajevi moraju biti postavljeni tako da omogućuju pristup s tri strane, te moraju imati mogućnost podizanja zaštitne ograde,

2) prostorije trebaju biti opremljene namještajem koji treba biti ergonomski oblikovan i zaobljenih kutova,

3) didaktički materijal treba biti prilagođen potrebama korisnika,4) na ulazu u smještajnu jedinicu potrebno je ugraditi sigurnosna vrata, te elektroničke uređaje

koji omogućavaju sigurnost kretanja korisnika, dojavni alarm mora biti ugodan i prigušen, prozori također trebaju imati sigurnosne brave za zatvaranje,

5) Sve utičnice za struju potrebno je zaštititi.

Člana113.(Prostor i oprema za pružanje usluga cjelodnevnog boravak)

(1) Prostorije u kojima se pružaju usluge cjelodnevnog boravka trebaju biti opremljene dovoljnim brojem stolova i stolica, policama za knjige, ormarićima, televizorom, muzičkim uređajem i društvenim igrama.

(2) Prostor za cjelodnevni odmor korisnika treba biti opremljen s ležajevima za svakog korisnika na cjelodnevnom boravku.

Page 27: mzrss-hnz-k.ba O... · Web viewNa osnovu članova 55. i 68. Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“,

(3) Prostor za održavanje lične higijene treba biti opremljen sanitarnim čvorom, umivaonikom i tušem.

(4) U hodnicima, sanitarnom čvoru i kupatilu trebaju se ugraditi rukohvati.(5) Prostor za odlaganje odjeće i obuće korisnika treba biti opremljen potrebnim brojem ormara s

mogućnošću zaključavanja.

Član 114.(Stručni kadar)

Aktivnosti u okviru usluga mogu pružati izvršioci koji zadovoljavaju slijedeće minimalne uvjete stručnog kadra: socijalni radnik, medicinska sestra/tehničar, fizoterapeut, njegovateljica i radni terapeut.

Članak 115.(Ugovorene usluge)

Pružatelj usluga smještaja za lica oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, mora osigurati pružanje usluga ljekara specijalista psihijatra kao vanjskog saradnika.

3.6. Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba

Član 116.(Djelatnost i vrsta usluga)

Djelatnost pružaoca usluga za lica sa invaliditetom i druga lica ostvaruje se pružanjem sljedećih vrsta usluga:1) smještaja,2) centar za rehabilitaciju,3) centar za radno-proizvodne aktivnosti,4) centar za dnevni boravak.

Član 117.(Aktivnosti)

Usluge za lica sa invaliditetom i druga lica mogu obuhvaćati sljedeće aktivnosti: zdravstvenu zaštitu, njegu, socijalni rad, edukacijsku rehabilitaciju, socijalnu rehabilitaciju, vježbe orijentacije i kretanja u prostoru, vježbe svakodnevnih vještina, vježbe vida, tiflotehničku obuku, obuku za brajicu, rehabilitaciju slušanja, usvajanje znakovnog jezika, logopedsku terapiju, terapiju senzorne integracije, psihološku podršku, socijalno-pedagošku podršku, kineziterapiju i sportsko-rekreacijske aktivnosti, glazboterapiju i glazbene aktivnosti, likovnu terapiju i likovne aktivnosti, fizikalnu terapiju, radnu terapiju, radne aktivnosti, brigu tokom noći, pratnju i nošenje, edukacijsko-rehabilitacijsku podršku u integraciji, timsku procjenu.

Član 118.(Zdravstvena zaštita)

(1) Briga o zdravlju za korisnike na smještaju u ustanovi uključuje: praćenje općeg zdravstvenog stanja, posmatranje i evidentiranje općeg izgleda, funkcionalnosti, promjene ponašanja i drugih pokazatelja zdravstvenih teškoća, mjerenje tlaka, pulsa i temperature, pojačano praćenje korisnika pod psihofarmakoterapijom i korisnika u pogoršanom stanju; organiziranje pružanja zdravstvenih usluga, pratnje pri ostvarivanju usluga primarne zdravstvene zaštite i specijalističkih zdravstvenih usluga, provođenje mjera sprečavanja intrahospitalnih infekcija, saradnje s liječnikom primarne zdravstvene zaštite, narudžbe lijekova, savjetodavni rad i podrška korisniku i članovima porodice, provođenje zdravstvene njege i medicinskih

Page 28: mzrss-hnz-k.ba O... · Web viewNa osnovu članova 55. i 68. Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“,

terapeutskih zahvata, pružanje hitne pomoći u okviru svoje osposobljenosti do dolaska ljekara, održavanje higijene, primjene mjere kontrole zaraze, procjene stanja rane i njene sanacija, primjene i poučavanja tehnike pravilnog postavljanja i pomicanja korisnika, provođenje tehnike prikupljanja uzoraka za analizu, davanje lijekova, provođenje zdravstvenog odgoja, vođenje medicinske dokumentacije.

(2) Briga o zdravlju za funkcionalno zavisne korisnike boravka uključuje: praćenje općeg zdravstvenog stanja; promatranje i evidentiranje općeg izgleda, funkcionalnosti, promjene ponašanja i drugih pokazatelja zdravstvenih teškoća, mjerenje tlaka, pulsa i temperature, pojačano praćenje korisnika pod psihofarmakoterapijom i korisnika u pogoršanom stanju, provođenje zdravstvene njege i medicinskih terapeutskih zahvata, saradnje sa ljekarom specijalistom, pružanje hitne pomoći u okviru svoje osposobljenosti do dolaska ljekara, održavanje higijene, primjene mjera kontrole zaraze, provođenje zdravstvenog odgoja, vođenje medicinske dokumentacije.

Član 119.(Socijalni rad)

Socijalni rad za korisnike na smještaju u ustanovi uključuje: upoznavanje korisnika s novom sredinom te pomoć pri uključivanju, praćenje razdoblja adaptacije, pomoć pri zadovoljavanju svakodnevnih potreba, iniciranje primjene potrebnih oblika zaštite, stručni rad i saradnje sa porodicom korisnika, pripreme korisnika za primjenu drugih oblika zaštite, saradnje sa nadležnim centrima za socijalni rad, saradnje sa ostalim subjektima od značaja za korisnika, sudjelovanje u izradi individualnog plana promjene, praćenje programa rada, primjene različitih metoda podrške u svrhu usmjeravanja i osposobljavanja za rješavanje problema, savjetodavni rad i podrške korisniku i članovima porodice, vođenje evidencije i dokumentacije.

Član 120.(Socijalna rehabilitacija)

Socijalna rehabilitacija za korisnike na smještaju u ustanovi uključuje: sudjelovanje kod prijema korisnika i uključivanja u novu sredinu; poticanje i održavanje kognitivnih i motoričkih vještina, razvijanje vještina za samostalnu brigu o vlastitoj prehrani (raspoznavanje, konzumiranje, pripremanje i kupovanje prehrambenih artikala, te održavanje pribora za jelo), razvoj i održavanje vještina za samostalnu brigu o ličnoj higijeni, ličnom izgledu i urednosti, provođenje vježbi za snalaženje i samostalno kretanje u poznatoj i nepoznatoj sredini, uspostave i održavanje socijalnih odnosa, pružanje pomoći pri snalaženju u vremenu i prostoru, osnaživanje u prihvaćanju oštećenja, razvoj socijalnih i emocionalnih osobina, primjene različitih metoda podrške u svrhu usmjeravanja i osposobljavanja za rješavanje problema, razvijanje spremnosti za traženje pomoći od lica u neposrednoj blizini, pomoć u održavanju, razvijanju i unapređenju socijalnih vještina, planiranje, pripreme i uvježbavanje vještina za spremnost i prihvaćanje drugih oblika zaštite, razvijanje radnih navika, sudjelovanje u organiziranju radnih aktivnosti u lokalnoj zajednici, sudjelovanje u izradi individualnog plana promjena, praćenje i provođenje plana aktivnosti (povremene radne aktivnosti uz podršku), poticanje društveno prihvatljivog ponašanja korisnika; motivacije i razvijanje interesa, želja, inicijativnosti i kreativnosti.

Član 121.(Vježbe orijentacije i kretanja u prostoru)

Vježbe orijentacije i kretanja u prostoru uključuju: svladavanje vještina samostalnog kretanja i orijentacije u prostoru (u zatvorenom prostoru u kontrolisanim uvjetima, na otvorenom više ili manje kontroliranom prostoru, te ostalim javnim pješačkim površinama). Orijentacija je sposobnost određivanja položaja tijela u prostoru te položaja i međusobnog odnosa predmeta u prostoru. Tehnike orijentacije i kretanja uključuju: kretanje uz pomoć videćeg vodiča, kretanje uz

Page 29: mzrss-hnz-k.ba O... · Web viewNa osnovu članova 55. i 68. Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“,

pomoć dugog bijelog štapa, tehniku praćenja zida uz zaštitne tehnike, kretanje uz pomoć psa vodiča, kretanje uz pomoć elektronskih pomagala.

Član 122.(Vježbe svakodnevnih vještina)

Vježbe svakodnevnih vještina uključuju: razvijanje vještina i navika potrebnih u svakodnevnom životu, održavanje osobne i opće higijene, odijevanje i održavanje odjeće, konzumiranje i pripremanje hrane, održavanje prostora u kojem se živi ili radi, način komunikacije, snalaženje u obavljanju poslova izvan kuće (pošta, banka, trgovina).

Član 123.(Rehabilitacija slušanja)

Rehabilitacija slušanja uključuje: stimulaciju tjelesnih i slušnih putova – fonetski ritmovi, stimulaciju pokretom, situacijsko učenje govora i jezika, prevenciju, dijagnostiku i tretman poremećaja slušanja, govora jezika i drugih oblika komunikacije; poticanje govornog i jezičnog razvoja kod korisnika oštećenog sluha i korisnika s kohlearnim implantatom; razvijanje alternativnih i augmentativnih oblika komunikacije kod korisnika s višestrukim oštećenjima.

Član 124.(Logopedska terapija)

Logopedska terapija uključuje: prevenciju, dijagnostiku i tretman poremećaja predverbalne, verbalne i neverbalne komunikacije, jezika (usmenog i pisanog), govora i glasa uslijed različitih uzroka, terapiju poremećaja gutanja, poremećaja verbalne i/ili neverbalne komunikacije kod lica s invaliditetom, rehabilitaciju jezično-govornih vještina; odabir i primjenu alternativnih oblika komunikacije.

Član 125.(Psihološka podrška)

Psihološka podrška za korisnike na smještaju u ustanovi uključuje: pružanje podrške i pomoći u periodu adaptacije, psihološke obrade korisnika (utvrđivanje inicijalnog stanja – kognitivnog, socio-emocionalnog i funkcionalnog, utvrđivanje stepena potrebne podrške, praćenje, evaluacija), psihološko osnaživanje korisnika, prevencije rizičnog ponašanja, pomoć pri rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija, poticanje razvijanja primjerenih oblika ponašanja, razvijanje i podržavanje interpersonalnih odnosa korisnika, edukacija i savjetodavni rad s roditeljima/starateljima, sudjelovanje u izradi individualnog plana promjena..

Član 126.(Socijalno-pedagoška podrška)

Socijalno-pedagoška podrška za korisnike na smještaju u ustanovi uključuje: primarnu prevenciju, detekciju, dijagnosticiranje i tretman za korisnike s rizikom za poremećaje ili s poremećajima u ponašanju i problemima socijalne integracije.

Član 127.(Kineziterapija i sportsko-rekreacijske aktivnosti)

Kineziterapija i sportsko-rekreacijske aktivnosti za korisnike na smještaju u ustanovi uključuju: uspostavljanje, održavanje i povećanje obima pokreta, održavanje i povećavanje mišićne snage, povećavanje izdržljivosti, razvijanje i poboljšanje koordinacije pokreta, povećanje brzine pokreta, korekcije položaja tijela, poboljšanje funkcije drugih organskih sistema.

Član 128.(Muzička terapija i muzičke aktivnosti)

Page 30: mzrss-hnz-k.ba O... · Web viewNa osnovu članova 55. i 68. Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“,

Muzička terapija i muzičke aktivnosti za korisnike na smještaju u ustanovi uključuju: pasivno slušanje muizike, aktivno sudjelovanje u muziciranju, muzičke stimulacije, razvijanje vještina aktivnog sudjelovanja, pridržavanja predmeta i opuštanja dijelova tijela.

Član 129.(Likovna terapija i likovne aktivnosti)

Likovna terapija i likovne aktivnosti za korisnike smještaja u ustanovi uključuju: jačanje samopouzdanja, buđenje i razvijanje sposobnosti stvaranja i kreativne igre kroz neposredno iskustvo i doživljaj, mogućnost neverbalnog izražavanja putem boje, linije i oblika, slikanjem, crtanjem i modeliranjem.

Član 130.(Fizikalna terapija)

Fizikalna terapija za korisnike na smještaju u ustanovi uključuje: procjenu, utvrđivanje funkcionalnog statusa, planiranje, intervenciju i evaluaciju, manualnu terapiju, terapijske vježbe, primjene fizikalnih agensa, mehaničke procedure, funkcionalni trening, snabdjevanja pomoćnim sredstvima i pomagalima, upute i savjete u vezi s pacijentom, vođenje dokumentacije, te koordinacije i komunikacije s korisnikom, a po potrebi s njegovom porodicom odnosno starateljem. Intervencija može također biti usmjerena na prevenciju oštećenja, funkcionalnih ograničenja, nesposobnosti i ozljeda uključujući unapređenje i održavanje zdravlja.

Član 131.(Radna terapija)

Radna terapija za korisnike na smještaju u ustanovi uključuje: procjenu aktivnosti svakodnevnog života i provođenje postupaka u svrhu razvijanja sposobnosti za uključivanje korisnika u aktivnosti svakodnevnog života – samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme (razonoda i odmor), osposobljavanje u svrhu održavanja stečenih funkcija i znanja, poticanje i osposobljavanje korisnika za nove načine provođenja određenih radnji uz pomoć posebnih pomagala ili bez njih, evaluacije radi potrebe mijenjanja aktivnosti.

Član 132.(Radne aktivnosti)

Radne aktivnosti za korisnike na smještaju u ustanovi uključuju: osposobljavanje za obavljanje radnih aktivnosti (uvježbavanje pojedinih faza radnih operacija, održavanje sredstva za rad, organizovanje pravilne izmjene rada i odmora, razvijanje osjećaja reda i točnosti), održavanje stečenih sposobnosti (omogućavanje postupnog prilagođavanja odgovarajućem poslu u svrhu bržeg i produktivnijeg uključivanja u radni proces), prateće programe (razvijanje radnih i kulturno higijenskih navika, razvijanje sigurnosti u svakodnevnim situacijama, razvijanje primjerenih oblika ponašanja u poznatim i nepoznatim situacijama, upoznavanje uže i šire okoline, zanatske radove u radionicama, pomaganje u obavljanju svakodnevnih poslova).

Član 133.(Briga tokom noći)

Briga tokom noći uključuje: praćenje ponašanja i navika korisnika, sudjelovanje u pripremama za spavanje i buđenje korisnika, nadzor nad korisnicima tokom noći, provođenje potrebnih aktivnosti tokom noći.

Član 134.(Pratnja korisnika)

Pratnja korisnika uključuje: pomoć pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti u/izvan ustanove, pomoć pri kretanju u kolicima, pomoć pri ustajanju iz kreveta i odlasku u krevet, pomoć pri

Page 31: mzrss-hnz-k.ba O... · Web viewNa osnovu članova 55. i 68. Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“,

premještanju iz kreveta u kolica i obratno, pomoć pri ulasku i izlasku iz vlastitog vozila i drugih preevoznih sredstava.

Član 135.(Timska procjena)

Timskom procjenom se utvrđuje potreba za uslugom psihosocijalne podrške, rane intervencije i pomoći pri uključivanju u rehabilitacijsko-okupacijske programe, utvrđuju se preostale sposobnosti korisnika radi davanja mišljenja o vrsti, trajanju i učestalosti usluge, mišljenje se donosi na osnovu zajedničke odluke stručnog tima.

Član 136.(Trajanja usluga individualne ili grupne psihosocijalne podrške)

Usluge individualne ili grupne psihosocijalne podrške mogu se pružati do 6 sati sedmično, a ne više od dva sata dnevno, a provode se u sljedećem vremenskom periodu po jedinici pružene aktivnosti:1) vježbe orijentacije i kretanja u prostoru pružaju se 90 minuta, a provode se individualno,2) vježbe svakodnevnih vještina pružaju se 90 minuta, a provode se individualno ili grupno,3) logopedska terapija pruža se 30 minuta, a provodi se individualno,4) psihološka podrška pruža se 45 minuta, a provodi se individualno ili grupno,5) socijalni rad u okviru multidisciplinarnog pristupa pruža se 45 minuta, a provodi se

individualno ili grupno,6) edukacijsko rehabilitacijske vježbe pružaju se 90 minuta, a provode se individualno ili grupno,7) socijalna rehabilitacija pruža se 90 minuta, a provodi se individualno ili grupno,8) socijalno-pedagoška podrška pruža se 45 minuta, a provodi se individualno ili grupno,9) rehabilitacija slušanja pruža se 30 minuta, a provodi se individualno,10) terapija senzorne integracije pruža se 60 minuta, a provodi se individualno,11) kineziterapija i sportsko-rekreacijske aktivnosti pružaju se 90 minuta, a provode se grupno, 12) muzička terapija pruža se 90 minuta, a provodi se grupno,13) likovna terapija pruža se 90 minuta, a provodi se grupno.

Član 137.(Prostor)

(1) Prostorije se, zavisno o aktivnostima koje se u njima organiziraju i koje čine posebnu cjelinu, moraju u odnosu na drugu takvu cjelinu ili pojedine prostorije, radi lakše orijentacije, različito označiti bojom, slikom ili drugim odgovarajućim znakom.

(2) Podovi u prostorijama objekata koji pružaju usluge korisnicima oštećena sluha moraju biti odgovarajuće akustično izolirani.

(3) Jačina umjetne rasvjete u prostorijama za rad mora iznositi najmanje 180 luksa.(4) Za korisnika oštećena vida potrebno je osigurati neposredno osvjetljavanje njihovog radnog

prostora.(5) U spavaonice se može smjestiti najviše do 4 korisnika, a površina spavaonica mora iznositi

najmanje 6 m² po korisniku, odnosno 7 m² po korisniku koji se kreću uz pomoć pomagala za pokretljivost.

(6) Površina prostorije u kojoj se pružaju usluge dnevnog boravka mora iznositi najmanje 2 m² po korisniku.

(7) Ukupna površina prostorija za održavanje lične higijene mora iznositi najmanje 20 m² za grupu od 8 korisnika.

(8) Na svakih 8 korisnika mora se osigurati sanitarni čvor.(9) Za svakog korisnika potrebno je osigurati prostor za odlaganje odjeće i obuće.(10).U trpezariji treba osigurati uvjete za istovremenu prisutnost najmanje 50% pokretnih

korisnika, a površina tog prostora treba iznositi najmanje 1 m² po pokretnom korisniku, odnosno najmanje 1,5 m² po korisniku koji se kreće uz pomoć pomagala za pokretljivost.

Page 32: mzrss-hnz-k.ba O... · Web viewNa osnovu članova 55. i 68. Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“,

(11) U zgradi zavisno o vrsti usluga treba osigurati prostorije za individualne i grupne aktivnosti.

Član 138.(Oprema)

(1) Ležajevi u spavaonicama moraju biti širine 70 do 90 cm, duljine 200 cm i visine do 60 cm. Razmak između ležaja treba biti 60 do 80 cm. Ležajevi ne mogu biti postavljeni jedan iznad drugoga.

(2) Za korisnike koji se kreću uz pomoć pomagala za pokretljivost razmak između ležajeva mora iznositi najmanje 120 cm. Najmanje 20% ležajeva moraju biti takvi da im se pojedini dijelovi mogu pomicati.

(3) Za nepokretne korisnike potrebno je osigurati stolove za serviranje jela u krevetu, a ako je to potrebno, iznad ležaja ugrađuju se hvataljke.

(4) U prostoru za odlaganje odjeće i obuće potrebno je osigurati ormare za odjeću te otvorene police za obuću.

(5) U kupatilu treba osigurati specijalna kolica za prijevoz i dizalo za podizanje nepokretnih korisnika ili korisnika koji se kreću uz pomoć pomagala za pokretljivost.

(6) U prostoriji za održavanje lične higijene na svakih 8 korisnika potrebno je osigurati najmanje jedan umivaonik i jedan tuš.

(7) Za korisnike smanjene pokretljivosti i nepokretne korisnike mora se postaviti jedna kada s pristupom s tri strane ili jedna pokretna kada na svaku etažu

(8) U spavaonici, kupatilu i sanitarnom čvoru za korisnike s težim oštećenjem potrebno je osigurati signalni uređaj vezan sa prostorijom za dežurstvo.

(9) Prostorije za rehabilitaciju moraju biti opremljene osnovnom opremom potrebnom za individualni i grupni rehabilitacijski rad s korisnicima, zavisno o vrsti i stupnju oštećenja.

Član 139. (Dodatna oprema i pomagala za njegu korisnika)

Pružalac usluga mora osigurati minimum opreme i pomagala za njegu korisnika kao što su: termofori, vrećice za led, zračne blazine, irigatori, posude za umivanje, posude za stavljanje obloga, veliki umivaonik za umivanje u krevetu, vaga, invalidska kolica, nosila, servisna kolica i stolići, toplomjeri, tlakomjeri, čaršafi, pokrivači, gumirani čaršafi, čaše, hladnjaci, posude za mokrenje, sušila za kosu, brijaći aparat, gumene pregače, sredstva za dezinfekcije te drugu opremu neophodnu zvisno o vrsti i stepenu oštećenja.

Član 140.(Stručni kadar)

Aktivnosti u okviru usluga mogu pružati izvršitelji koji zadovoljavaju sljedeće minimalne uvjete stručnog kadra: socijalni radnik, psiholog, defektolog, terapeut senzorne integracije, sportski instruktor, muzički terapeut, likovni terapeut, njegovatelj, radni terapeut, medicinska sestra/tehničar, fizioterapeut i radni instruktor.

Član 141.(Stručni tim)

Za poslove za koje je potrebno donošenje zajedničke odluke više stručnjaka, potrebno je osnovati stručni tim između zaposlenih stručnih radnika.

Član 142.(Ugovorene usluge)

Pružatelj usluge smještaja, u skladu sa specifičnim potrebama pojedine korisničke grupe, osigurava pružanje zdravstvenih usluga sa ugovorenom zdravstvenom ustanovom ili angažmanom ljekara specijalista kao vanjskog saradnika.

Page 33: mzrss-hnz-k.ba O... · Web viewNa osnovu članova 55. i 68. Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“,

3.7. Prihvatilište

Član 143.(Djelatnost i vrsta usluge)

U sastavu ustanove kao organizacijska jedinica za pružanje usluga smještaja i prihvatilišta za djecu žrtve zlostavljanja, nasilja i zatečenu u skitnji osniova se: Prihvatilište.

Član 144.(Uvjeti smještaja i struktura korisnika)

(1) U prihvatilištu za žrtve nasilja u porodici potrebno je osigurati posebnu sobu za majku sa djetetom

(2) Pružatelj usluga smještaja treba osigurati smještaj u sobi sa :1) najviše četvero djece zatečene u skitnji i kriznim situacijama,2) najviše šestero djece kada se radi o maloljetnim strancima.

Član 145.(Prostor i oprema)

Pored zajedničkih minimalnih standarda prihvatilište treba ispunjavati i posebne uvjete:1) kapacitet ne može biti veći od 20 mjesta,2) prostorije za rad prihvatilišta moraju biti odvojene od prostorija namijenjenih za trajni boravak

korisnika, ukoliko se nalaze u sastavu ustanove socijalne skrbi sa smještajem,3) spavaonice moraju biti opremljene sa najmanje šest ležajeva,4) mora imati posebnu prostoriju za dezinfekcijska i dezinsekcijska sredstva.

Član 146.(Stručni kadar)

Aktivnosti u okviru usluga mogu pružati izvršioci koji zadovoljavaju sljedeće minimalne uvjete stručnog kadra na 20 korisnika: socijalni radnik, medicinska sestra/tehničar i njegovateljica.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 147.(Usklađivanje)

Ustanove koje su odobrenje za rad dobile na osnovu ranijeg propisa, dužne su uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog Pravilnika u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Član 148.(Stupanje na snagu)

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Hercegovačko-neretvanskog kantona“.

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o općim tehničkim i stručnim uvjetima za osnivanje i rad ustanova socijalne zaštite („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“, br: 6/05).

M I N I S T A R

dr. sc. Goran Opsenica

BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite

Broj: 06-04-37-1063/16 Mostar, 05.05.2016.godine

Page 34: mzrss-hnz-k.ba O... · Web viewNa osnovu članova 55. i 68. Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“,