Click here to load reader

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE CONSILIUL LOCAL Tel.: 173 complet.pdf 6. /Iltellsitatell lIjlltomllli - valoarea actualizata a ajutorului, cxprimata ca procentaj din valoarea actualizata

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE CONSILIUL LOCAL Tel.: 173 complet.pdf 6. /Iltellsitatell...

 • MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE CONSILIUL LOCAL

  RO 520008 Sfântu Gheorghe Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2 Judeţul Covasna

  Tel.: 0267-311726 Fax: 0267-351781 E-mail: [email protected]

  HOTĂRÂREA NR. 173/2014

  pentru modificarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor

  locale pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare

  Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară; Având în vedere Raportul de specialitate nr. 28.761/2014 al Direcţiei finanţe publice municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe; Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe; Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; În baza prevederilor art. 286 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile art. 221^1 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; În baza O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352 din 24.12.2013; Având în vedere O.U.G. nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, cu modificările şi completările ulterioare; În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  HOTĂRĂŞTE

  ART. 1. - Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul înlocuirii anexei nr. 3 „Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă pe raza administrativă a municipiului Sfântu Gheorghe”, cu anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Direcţia Finanţe Publice Municipale şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe. Sfântu Gheorghe, la 26 iunie 2014.

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

  Czegő Zoltán

  CONTRASEMNEAZĂ Secretar

  Kulcsár Tünde-Ildikó

 • Anexa la H.C.L. nr. 173/2014

  Anexa nr. 31a H.C.L. nr. 26512013

  Schema de

 • 100.000 euro in eazul intreprinderilor uniee care activeaza in scetorul transporturilor rUlierc de rnArfuri in contul tcqilor sau contra cost;

  3. illtreprilUlere tmice; - toatc intrcprinderilc intre care cxista cel putin lIna dintrc relaliile Unnaloare:

  (a) 0 intreprindere de!ine majoritatea drepturilor de vot ale aqionarilor sall ale asociatilor unei alte intreprinderi;

  (b) 0 inlreprindere are dreptul de a numi sall revoea majoritatea mcmbrilor organelor de administrare, de conducerc sau de supraveghere ale unci ahe inlreprindcri;

  (c) 0 inlreprindcrc are dreptul de a exercita 0 innuenta dOlllinanHi asupra altci inLreprinderi in temciul unui contract incheim Cll intreprinderea in cauz;1 sau in lemeiul unci prevederi din contractu I de societate sau din slatutul acesteia;

  (d) 0 inlreprindcrc care estc aqionar sau asociat al unci alte intreprinderi ~i care controleaza singura, in baza llnlli

 • penlrl! $olTIaj; 15. Prot/use lI!!rico/e inseamna produsele enumerate in Anexa I la Tratat, cu exceptia

  produsclor ob{inl!te din pescui! $i acvacl!ltuni prevazule in Rcgulamentul (CE) nr. 104/2000;

  16. Pre/UCfllrell prot/use/or m!rico/e· inseamna. orice opcraliune efectuata asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care eSle, de asemenea, un prod us agricol, ell cxccPlia activitalilor rcalizate in explo3talii agricolc, nccesare pcntru pregatirea unui proctlls animal sau vegetal pentru prima v

 • legate de activitatea de export; e) ajutoarelor conditionate de utilizarea preferentiala a produselor na!ionale fapl de produscle imporlale; t) ajutoarclor destinate achizitionarii de vehicule pentru transp0rlul rUlier de marfuri; IJ,) ajuloarelor acordale intreprindrilor anate in dificultale. In cazul in care a intreprindcrc i~i dcsra~oari'i. aClivilalea alat in sccloarcle mentionalc la lilcrele a), b), c), cal ~i in unul sau mai muhc SCClOare de aClivilate inclusc in domeniul de aplicarc a prezentei scheme, aceasla se aplic[1 ajuloarelor acordale pcntru domeniile de activitate cligibile. cu conditia ca furnizorul de ajulor S[I se asigure, prin mijloace corespunzaloare. precum separarea aClivit:'itilor sau 0 distinctie intre costllri, ca activita!ile desra~lIrale in secloarcle excluse din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiaza de ajuloare de minimis acordalc in conformitatc Cll prezcnta schcmfl.

  Art. 7. CONDITII DE ELiGIBILITATE PENTRU SOLICITANTI

  Pot beneficia de masurile de ,~ulor de minimis prevuzule in prezenta schema intrcprinderile unice, indifcrent de forma juridica de organizarc, care indeplinesc urmatoarele condilii:

  a) sun I inregistrale la Regislrul Comertului, in conformilalc cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind socieHitile comerciale, republicala, cu modificurile $i completarile ulterioare;

  b) derulcaza programc de inveslilii prin eonstruirca de cladiri in valoare de peste 250.000 euro $i crca7li loeuri de munca, ea unnare a invesliliei realizale pe teritorilll Municipiului Sffintu Gheorghe;

  e) IlU Stint "intreprinderi in difieultate", conform Liniilor direcloare comllnitare pr;v;nd ajlllorlil de sial penll"ll saIl/area ~·ireSlrtfClurarea i11lreprinderilor in dijicu!tare (publicatc in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Of. C 244/01, 10.2004);

  d) nu au fost subiectul unlli ordinldeeizic de recupcrare a lmui ajutor de stat, emis ca urmare a unci decizii a Consiliului Concurenlei sau a Comisiei Europene sau, in cazul in care au faeut obieelul unei asemcnca proceduri, aceasta a lost deja exceulala $i creanla integral recupemlfl;

  e) valoarea tOlala a ajutoarelor de minimis acordate intrcprinderii unice pe 0 perioadu de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali prcecdcnli $i anul fiscal in curs), cUllllllala ell valoarea aloc.:'irii linanciare acordalc in confonnilalc Ctl prevcderile prczentei scheme, nu dcpa$c$lc cchivalentul in lei a 200.000 curo (100.000 euro in cazul intreprinderilor lInice care aClivcaza in scctorul transport uri lor rutiere de marfuri in contlll teqilor sau contra cost). Acesle plafoanc se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit $i indiferelll daca ajutorul este finanlat din sursc nalionaie sau eOl11unitarc.

  Arl. 8. CONDITIIDE ELlGI8IL1TATE ALE PROIECTELOR

  (I) Criteriile de aeordare a facilitfl!ilor fiscale sunl: a) valoarea inves1iliei; b) numarul personal mediu angajat; c) profilul de activitate.

  (2) Penlru a Ii considerata eligibila in sensul prezentei scheme, 0 inVeSli!ie trebuie sa constea intro investitie in imobilizari corporale, prin construire de cladiri, hale industriale, $i aile ascmcnea edificii neccsarc desfa$ururii de aClivitfili cconomice, sau sociale. (3) Bcncficiaza de facililiili fiscale, prevazllle in prczenta schema, persoanele juridice care cf"cclueaza investilii de peste 250.000 curo, precllm $i pcrsoanelc juridice care realizcaza investilii de natura locuinlclor ell valoare dc peste 250.000 curo. (4) Pentru a beneficia de facilila!i fiscale prevazute de prczenta schcma, persoanele juridice Irebuie sa indepJineasc[lurmaloarclc condilii:

  a) condilii privind docUmCnla!ia depusa:

 • >- s.:'iprezintc certificat constatator emis de Oficiul Regislrului Comer!ului din care sa rezulre c.:'inu sun I in stare de faliment, rcorganizare judiciar:1 sau ahe situatii dc lichidare a activitfl\ii prev~zute de lege;

  >- sa prezinle cazierul fiscal eliberat de organul fiscal in a carei raza teritoriala i~i are scdiul contribuabilul- persoanajllridic~;

  >- in cazul contribuabililor • persoanc juridice - inregistnl\i in ahe localitati decat Municipiul Sfantu Gheorghe, certilicatul fiscal din care sa rczulte ca nu au datorii la bugeteJe locale alc localitajilor in a e[lrei raza tcritoriala i~i au scdilll;

  ~ sa nu inregistreze dalOrii la plata obligatiilor catre bllgctulloeal al Mllnicipiului Stantu Gheorghe;

  b) conditii cu caraeter specific: bl) pentru aeordarea reducerii de illlpozit pc cHidiri aferent invcstitiilor realizate de

  peste 250.000 curo: >- sa dcpuna autorizatia de construire aferenta obieetivului de inveslilii realizat; >- sa prczinlc procesul verbal dc rceeplie la terminarca lucrflrilor, incheiat in

  termcnul prcvazut de prevederile legale in vigoare; >- sa dcpuna declaralie pc propria raspundcre, refcrit

Search related