of 24 /24
Certificate Registration No. 12 100/104 4269 Rotacioni prijenosnik Upute za uporabu Prijenosnik sa stoastim zupèanicima GK 10.2 – GK 40.2

Multi-turn gearboxes - Bevel gearboxes GK 10.2 - GK 40...10. Zbrinjavanje i reciklaa 15 11. Servis 15 12. Popis rezervnih dijelova za prijenosnik sa stoastim zupèanicima GK 10.2 –

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Multi-turn gearboxes - Bevel gearboxes GK 10.2 - GK 40...10. Zbrinjavanje i reciklaa 15 11. Servis...

Page 1: Multi-turn gearboxes - Bevel gearboxes GK 10.2 - GK 40...10. Zbrinjavanje i reciklaa 15 11. Servis 15 12. Popis rezervnih dijelova za prijenosnik sa stoastim zupèanicima GK 10.2 –

Certificate Registration No.12 100/104 4269

Rotacioni prijenosnik

Upute za uporabu

Prijenosnik sa sto�astim zupèanicimaGK 10.2 – GK 40.2

Page 2: Multi-turn gearboxes - Bevel gearboxes GK 10.2 - GK 40...10. Zbrinjavanje i reciklaa 15 11. Servis 15 12. Popis rezervnih dijelova za prijenosnik sa stoastim zupèanicima GK 10.2 –

2

Prijenosnik sa sto�astim zupèanicima GK 10.2 – GK 40.2 Upute za uporabu

Sadr�aj Stranica

1. Sigurnosne napomene 3

1.1 Podruèje primjene 31.2 Odr�avanje 31.3 Upozorenja 3

2. Tehnièki podaci 4

3. Transport, skladištenje i pakiranje 6

3.1 Transport 63.2 Skladištenje 63.3 Pakiranje 6

4. Monta�a Ruèni kotaè 6

5. Ugradnja rotacijskih pogona SA/SAR 7

6. Ugradnja na armaturu 9

7. Pokretanje armatura 11

8. Vrsta zaštite IP 68 12

9. Odr�avanje 13

9.1 Opæe napomene 139.2 Zamjena masti 14

10. Zbrinjavanje i recikla�a 15

11. Servis 15

12. Popis rezervnih dijelova za prijenosnik sa sto�astim zupèanicima GK 10.2 – GK 25.2 18

13. Popis rezervnih dijelova za prijenosnik sa sto�astim zupèanicima GK 30.2 – GK 40.2 20

14. Potvrda o usklaðenosti i izjava proizvoðaèa 22

Kazalo pojmova 23

Adrese AUMA ureda i zastupništva 24

Valjanost ovih uputa: Ove upute vrijede za rotacioni prijenosnik serije:GK 10.2 – GK 40.2.

Page 3: Multi-turn gearboxes - Bevel gearboxes GK 10.2 - GK 40...10. Zbrinjavanje i reciklaa 15 11. Servis 15 12. Popis rezervnih dijelova za prijenosnik sa stoastim zupèanicima GK 10.2 –

1. Sigurnosne napomene

1.1 Podruèje primjene AUMA prijenosnici sa sto�astim zupèanicima GK 10.2 – GK 40.2 koriste seza pokretanje armatura (npr. zasuna i ventila).Oni su konstruirani za ruèno pokretanje ali takoðer za monta�u na rotacijskepogone za motorno pokretanje.Drugaèije korištenje mora se dogovoriti s tvornicom. U sluèaju nenamjenskeuporabe kao i za štete nastale iz takve uporabe proizvoðaè ne jamèi. Riziksnosi sam kupac.U namjensku uporabu spada takoðer pridr�avanje ovih uputa za uporabu.

1.2 Odr�avanje Morate se pridr�avati uputa za odr�avanje (vidi stranicu 13) jer u suprotnomneæe biti zajamèeno sigurno funkcioniranje prijenosnika sa sto�astimzupèanicima.

1.3 Upozorenja U sluèaju nepridr�avanja upozorenja mo�e doæi do teških tjelesnih ozljedaili materijalnih šteta. Odgovarajuæe kvalificirano osoblje mora biti temeljitoupoznato sa svim upozorenjima iz ovih uputa za uporabu.Besprijekoran i siguran rad pretpostavlja pravilan transport i skladištenje,postavljanje, monta�u kao i pa�ljivo puštanje u rad.Da bi se u ovim uputama naglasili postupci relevantni za sigurnost, vrijedesljedeæe sigurnosne napomene pri èemu je svaka napomena popraæenaodgovarajuæim piktogramom.

Ova oznaka znaèi: Napomena!„Napomena” oznaèava aktivnosti ili postupke koji imaju bitan utjecaj napravilan pogon. U sluèaju nepridr�avanja pod odreðenim okolnostima mogunastati posljediène štete.

Ova oznaka znaèi: Upozorenje!„Upozorenje” upuæuje na aktivnosti ili postupke koji bi, ako se ne izvodepropisno, mogli ugroziti sigurnost rada osobe ili oštetiti predmete.

3

Upute za uporabu Prijenosnik sa sto�astim zupèanicima GK 10.2 – GK 40.2

Page 4: Multi-turn gearboxes - Bevel gearboxes GK 10.2 - GK 40...10. Zbrinjavanje i reciklaa 15 11. Servis 15 12. Popis rezervnih dijelova za prijenosnik sa stoastim zupèanicima GK 10.2 –

2. Tehnièki podaci

Oprema i funkcije

Vrsta pogona Kratkotrajni pogon S2 - 15 min (upravljaèki pogon)Regulacijski pogon Intermitirani pogon S4 - 25 %

sa sljedeæim maksimalnim brojevima okretaja zagona:GK 10.2 – GK 16.2 � 45 1/min. kod 50 HzGK 25.2 – GK 30.2 � 11 1/min. kod 50 Hz

Smjer vrtnje Standard: Desni smjer vrtnje na ulaznoj osovini rezultira desnim smjerom vrtnje na zagonu.Opcija: GK 10.2 – GK 25.2

Preusmjeravanje smjera vrtnje pomoæu komutacijskog prijenosnika GW 14.1GK 30.2 – GK 40.2Alternativno je moguæ smjer vrtnje ulijevo

Stupnjevi 1-stupanjski: GK 10.2 – GK 25.22-stupanjski: GK 30.2 – GK 40.2

Ulazna osovina GK 10.2 – GK 25.2:za standardne prijenosne omjere ulazna osovina je izraðena od nehrðajuæeg èelika.Standard: Cilindrièna s dosjednim klinom prema DIN-u 6885.1Opcija1): Èetverokut: - sto�ast (DIN 3233)

- cilindrièanMomenti zagona

Pokretanje

Motorni pogon Pomoæu elektriènog rotacijskog pogona, direktnoPrirubnica za monta�u rotacijskog pogona, vidi takoðer posebne Listove s tehnièkim podacima.

Ruèni pogon Standard: Pomoæu ruènog kotaèa, direktno

Opcija: Polu�je za daljinski pogon (ne postoji u AUMA programu isporuke)Prikljuèak armature

Prikljuène forme A, B1, B2, B3, B4 prema EN ISO 5210A, B, D, E prema DIN 3210C prema DIN 3338Posebne prikljuène forme: AF, AK, AG, IB1, IB3, IB4

1) Obzirom na velièine, potreban je dogovor s tvornicom

2) Kod maks. momenta zagona

3) Faktor preraèunavanja iz momenta zagona u ulazni moment.

4

Prijenosnik sa sto�astim zupèanicima GK 10.2 – GK 40.2 Upute za uporabu

Tip Moment zagonaPrijenosni

omjerUlazni moment2) Faktor3)

Nazivnimoment

maks. Nm

Izvršnimoment

maks. Nm

Nazivnimoment

Nm

Izvršnimoment

Nm

GK 10.2 120 601 : 1 135 66 0,92 : 1 67 33 1,8

GK 14.2 250 1202 : 1 139 66 1,8

2,8 : 1 100 48 2,5

GK 14.6 500 2002,8 : 1 198 80 2,5

4 : 1 139 55 3,6

GK 16.2 1 000 4004 : 1 278 111 3,6

5,6 : 1 198 80 5,0

GK 25.2 2 000 8005,6 : 1 397 160 5,0

8 : 1 278 111 7,2

GK 30.2 4 000 1 6008 : 1 556 222 7,2

11 : 1 404 162 9,9

GK 35.2 8 000 –11 : 1 808 – 9,916 : 1 556 – 14,4

GK 40.2 16 000 –16 : 1 1 111 – 14,422 : 1 808 – 19,8

Tip GK 10.2 GK 14.2 GK 14.6 GK 16.2 GK 25.2 GK 30.2 GK 35.2 GK 40.2

Ruènikotaèmm

315/200

315/250

400/315

500/400

630/500

800 800 800

Page 5: Multi-turn gearboxes - Bevel gearboxes GK 10.2 - GK 40...10. Zbrinjavanje i reciklaa 15 11. Servis 15 12. Popis rezervnih dijelova za prijenosnik sa stoastim zupèanicima GK 10.2 –

Uvjeti korištenja

Vrsta zaštite(prema EN 60 529)

Standard: IP 67Opcije: IP 68 (vidi takoðer stranicu 12)

Zaštita od korozije Standard: KN prikladna za postavljanje u industrijskim postrojenjima,u hidroelektranama ili elektranama kod neznatno zagaðene atmosfere

Opcije: KS prikladna za postavljanje u povremeno ili stalno zagaðenojatmosferi s umjerenom koncentracijom štetnih tvari(npr. u ureðajima za talo�enje, kemijskoj industriji)

KX prikladna za postavljanje u ekstremno zagaðenoj atmosferi s velikomvlagom zraka i koncentracijom štetnih tvari

Pokrivni lak Standard: Dvokomponentna boja sa �eljeznim tinjcemBoja Standard: siva (DB 702, slièno RAL 9007)

Opcija: drugi tonovi boje prema zahtjevimaTemperatura okoline Standard: – 25 °C do + 80 °C

opcije: – 40 °C do + 60 °C (niska temperatura), izvedba L– 60 °C do + 60 °C (ekstremno niska temperatura), izvedba EL– 0 °C do + 120 °C (visoka temperatura), izvedba H

Vijek trajanja Upravljaèki pogon: Pokretanja (OTVORENO - ZATVORENO - OTVORENO) s 30 okretaja postapaju

GK 10.2: 20 000 pokretanjaGK 14.2 – 16.2: 15 000 pokretanjaGK 25.2 – 30.2: 10 000 pokretanjaGK 35.2 – 40.2: 5 000 pokretanjaRegulacijski pogon4):GK 10.2: 5,0 milijuna pokretanjaGK 14.2 – 16.2: 3,5 milijuna pokretanjaGK 25.2 – 30.2: 2,5 milijuna pokretanja

Pribor

Sklop puta Sklop puta WSH za ruèno pokretanje armatura. Za signaliziranje polo�aja i krajnjih polo�aja.(vidi poseban list s podacima)

Komutacijski prijenosnik Komutacijski prijenosnik GW za preusmjeravanje smjera vrtnje za ruèni i motorni pogonPosebnosti kod korištenja u podruèjima s opasnošæu od eksplozije

Zaštita od eksplozije II2G c IIC T4 prema ATEX 94/9/EGVrsta pogona U upravljaèkom pogonu:

kratkotrajni pogon S2 - 15 min. s 50 % maksimalnog nazivnog momenta zagona do GK 14.6i s 35 % maksimalnog nazivnog momenta zagona od GK 16.2

U regulacijskom pogonu):intermitirani pogon S4 - 25 % s maksimalnim izvršnim momentom

Temperatura okoline Standard: – 20 °C do + 40 °COpcije: – 40 °C do + 40 °C (niska temperatura)

– 20 °C do + 60 °C– 40 °C do + 60 °C (niska temperatura)– 60 °C do + 60 °C (ekstremno niska temperatura)

Kombinacije s pogonima SAExC kod temperatura okoline > 40 °C s posebnom konstrukcijom.Ostalo

Reference Opis prijenosnika sa sto�astim zupèanicima GK 10.2 – GK 40.2List mjera GK 10.2 – GK 40.2Tehnièki podaci GK 10.2 – GK 40.2Tehnièki podaci SA/SARTehnièki podaci GWTehnièki podaci WSH

4) Vijek trajanja u regulacijskom pogonu ovisi o optereæenosti i uèestalosti isklapanja. Velika uèestalost isklapanja u rijetkim sluèajevima rezultira boljomregulacijom. Da bi se postigla što du�a vremena rada bez smetnji i odr�avanja, treba odabrati samo za proces potrebnu uèestalost isklapanja.

5

Upute za uporabu Prijenosnik sa sto�astim zupèanicima GK 10.2 – GK 40.2

Page 6: Multi-turn gearboxes - Bevel gearboxes GK 10.2 - GK 40...10. Zbrinjavanje i reciklaa 15 11. Servis 15 12. Popis rezervnih dijelova za prijenosnik sa stoastim zupèanicima GK 10.2 –

3. Transport, skladištenje i pakiranje

3.1 Transport .Transport do mjesta postavljanja u èvrstom pakovanju..Ako je montiran zajedno s rotacijskim pogonom:dizalicu prièvrstiti na prijenosnik, a ne na rotacijski pogon.

3.2 Skladištenje .Skladištiti u dobro prozraèenoj, suhoj prostoriji..Zaštititi od vlage odlaganjem u regal ili na drvenu paletu..Pokriti u svrhu zaštite od prašine i prljavštine..Sjajne površine zaštititi prikladnom Sredstvo za zaštitu od korozije.

Ako prijenosnici moraju biti skladišteni dulje vrijeme (više od 6 mjeseci),obavezno još morate obratiti pa�nju na slijedeæe toèke:.Prije skladištenja: zaštititi sjajne površine, posebno dijelove zagona

i dosjednu površinu trajnim sredstvom protiv korozije..U razmaku od 6 mjeseci kontrolirati stvaranje korozije. Ako postojenaslage korozije, ponovite postupak zaštite.

3.3 Pakiranje Naši proizvodi tijekom transporta od tvornice zaštiæeni su specijalnimpakiranjima. Ona se sastoje od materijala podnošljivih za okoliš, lakose otvaraju i mogu se reciklirati.Za zbrinjavanje materijala za pakiranje preporuèujemo poduzeæa zarecikla�u.Naši materijali za pakiranje su:drvo/karton/papir/PE-folija

4. Monta�a Ruèni kotaè Kod prijenosnika za ruèno pokretanje ruèni kotaè isporuèuje se u nemonti-ranom stanju. Monta�a se izvodi na licu mjesta prema slici 1.

6

Prijenosnik sa sto�astim zupèanicima GK 10.2 – GK 40.2 Upute za uporabu

Slika 1: Rucni kotac

Okrugla rucka(opcija)

Distancna ploca(djelomicno potrebna)

Sigurnosni prsten

Rucni kotacPrijenosnik s pu�nom osovinom

Sigurnosni prsten

Distancna ploca(djelomicno potrebna)

Page 7: Multi-turn gearboxes - Bevel gearboxes GK 10.2 - GK 40...10. Zbrinjavanje i reciklaa 15 11. Servis 15 12. Popis rezervnih dijelova za prijenosnik sa stoastim zupèanicima GK 10.2 –

5. Ugradnja rotacijskih pogona SA/SAR

Kod zajednièke isporuke prijenosnika sa sto�astim zupèanicima i rotacijskihpogona sastavljanje prijenosnika do velièine GK 16.2 obavit æe se, prema�elji, veæ u tvornici. Ugradnja prijenosnika izvedbene velièine od GK 25.2nadalje odvija se na ovdje opisan naèin.

U sluèaju da nasadna prirubnica nije prethodno montirana naprijenosnik:.Temeljito podma�ite dosjedne površine prijenosnika i nasadne prirubnice..Stavite nasadnu prirubnicu i prièvrstite je vijcima i opru�nim prstenima..Vijke pritegnite unakrsno sa zakretnim momentom prema tablici 2.

Ugradnja rotacijskog pogona:.Temeljito podma�ite dosjedne površine prirubnice le�aja na pogonui nasadnu prirubnicu na prijenosniku sa sto�astim zupèanicima..Nasadite rotacijski pogon na prijenosnik sa sto�astim zupèanicima.Rotacijski pogon mo�e se montirati eventualno zakrenut za 90°..Pripazite na centriranost i potpun dosjed prirubnice..Vijcima i opru�nim prstenima prièvrstite pogon (vidi tablicu 1) na prirub-nicu prijenosnika sa sto�astim zupèanicima..Vijke pritegnite unakrsno sa zakretnim momentom prema tablici 2.

Kod podizanja rotacijskog pogona dizalicu nemojte

prièvršæivati na ruèni kotaè. Dok je rotacijski pogon

montiran na prijenosniku, dizalicu prièvrstite na prijenosnik,

a ne na rotacijski pogon.

7

Upute za uporabu Prijenosnik sa sto�astim zupèanicima GK 10.2 – GK 40.2

Slika 2: Ugradnja rotacijskog pogona na prijenosnik sa sto�astim zupcanicima

Nasadna prirubnica

Prirubnica le�aja

Nasadna prirubnica

Prirubnica le�aja

GK 30.2 – GK 40.2

GK 10.2 –GK 25.2

Page 8: Multi-turn gearboxes - Bevel gearboxes GK 10.2 - GK 40...10. Zbrinjavanje i reciklaa 15 11. Servis 15 12. Popis rezervnih dijelova za prijenosnik sa stoastim zupèanicima GK 10.2 –

8

Prijenosnik sa sto�astim zupèanicima GK 10.2 – GK 40.2 Upute za uporabu

Prijenosnik SA(R) 07.5-F10/G0 SA(R) 10.1-F10/G0 SA(R) 14.1-F14/G½Vijak Opru�ni prsten Kom. Vijak Opru�ni prsten Kom. Vijak Opru�ni prsten Kom.

GK 10.2 M 10 x 25 B 10 4 M 10 x 25 B 10 4 M 16 x 40 B 16 4

GK 14.2 M 10 x 25 B 10 4 M 16 x 40 B 16 4

GK 14.6 M 10 x 25 B 10 4 M 16 x 40 B 16 4

GK 16.2 M 16 x 40 B 16 4

GK 25.2 M 16 x 40 B 16 4

Prijenosnik SA(R) 14.5-F14/G½ SA(R) 16.1-F16/G3 SA(R) 25.1-F25/G4

Vijak Opru�ni prsten Kom. Vijak Opru�ni prsten Kom. Vijak Opru�ni prsten Kom.GK 16.2 M 16 x 40 B 16 4

GK 25.2 M 16 x 40 B 16 4

GK 30.2 M 16 x 40 B 16 4 M 20 x 50 B 20 4

GK 35.2 M 16 x 40 B 16 4 M 20 x 50 B 20 4

GK 40.2 M 20 x 50 B 20 4 M 16 x 50 B 16 8

Tablica 1: Vijci za ugradnju AUMA rotacijskih pogona na prijenosnik sa sto�astim zupcanicima

Page 9: Multi-turn gearboxes - Bevel gearboxes GK 10.2 - GK 40...10. Zbrinjavanje i reciklaa 15 11. Servis 15 12. Popis rezervnih dijelova za prijenosnik sa stoastim zupèanicima GK 10.2 –

6. Ugradnja na armaturu Prijenosnici mogu raditi u svakom �eljenom polo�aju ugradnje.

.Prije ugradnje provjerite eventualna ošteæenja na prijenos-

niku. Ošteæeni dijelovi moraju se zamijeniti originalnim

rezervnim dijelovima..Eventualna ošteæenja laka mogu se sanirati nakon

ugradnje na armaturu.

.Provjeriti odgovara li prirubnica na prikljuèku prijenosniku.

Prirubnicu centrirajte s labavim dosjedom!

Prikljuène forme B1, B2, B3 ili B4 (slika 3) isporuèuju se s provrtomi utorom (u pravilu prema EN ISO 5210).

Kod prikljuène forme A (slika 4) unutrašnji navoj èahure mora odgovaratinavoju armaturnog vretena. Ako se èahura ne naruèuje izrièito s navojem,ona æe tvornièki biti isporuèena bez provrta odnosno s pripremom za provrt.Zgotavljanje èahure s navojem pogledajte na sljedeæoj stranici..Provjeriti odgovaraju li provrt i utor osovini na ulazu armature..Temeljito podma�ite dosjedne površine prirubnice na prikljuèku na prije-

nosnik i armaturu..Malo podma�ite osovinu na ulazu armature..Prijenosnik nataknite na armaturu i prièvrstite. Jednakomjerno unakrsnoèvrsto pritegnite vijke (najmanje kvalitete 8.8, vidi tablicu 2).

9

Upute za uporabu Prijenosnik sa sto�astim zupèanicima GK 10.2 – GK 40.2

Slika 3

Prikljucna forma B1/B2Uticnica

Prikljucna forma B3/B4Provrt s utorom

Navoj

Moment pritezanja TA [Nm]

Razred èvrstoæe

8.8 A2-70/A4-70 A2-80/A4-80

M 8 25 18 24M 10 50 36 48M 12 87 61 82M 16 214 150 200M 20 431 294 392M 30 1 489 564 –M 36 2 594 – –

Tablica 2: Momenti pritezanja vijaka

Page 10: Multi-turn gearboxes - Bevel gearboxes GK 10.2 - GK 40...10. Zbrinjavanje i reciklaa 15 11. Servis 15 12. Popis rezervnih dijelova za prijenosnik sa stoastim zupèanicima GK 10.2 –

Zgotavljanje èahure s navojem (prikljuèna forma A):

Zagonsku prirubnicu nije potrebno skidati s prijenosnika..Odvrnite prsten za centriranje (80.2, slika 4) s prirubnice na prikljuèku..Èahuru s navojem (80.3) izvadite zajedno s aksijalnim iglièastim vijencem(80.01) i ploèicama aksijalnog le�aja (80.02)..Aksijalni iglièasti vijenac i ploèice aksijalnog le�aja skinite s èahures navojem.. Izbušite èahuru, istokarite i nare�ite navoj.Kod pritezanja pazite na koncentriènu vrtnju i pravocrtni hod!.Oèistite zgotovljenu èahuru s navojem..Aksijalni iglièasti vijenac i ploèice aksijalnog le�aja podma�ite EPvišenamjenskom litijevom mašæu i nataknite na èahuru s navojem..Èahuru s navojem s aksijalnim le�ajevima ponovno umetnite u prikljuènuprirubnicu. Pripazite da èeljusti pravilno zahvate u utor šuplje osovine..Uvrnite prsten za centriranje i pritegnite ga do graniènika..Na mazalici utisnite prešom za podmazivanje EP višenamjensku litijevumast na bazi mineralnih ulja, kolièine prema tablici:

Zaštitna cijev za uzlazno armaturno vreteno.Navoje zabrtvite kudjeljom, teflonskom trakom ili sredstvima za brtvljenjenavoja..Zaštitnu cijev (1) uvrnite u navoj (slika 5) i pritegnite..Brtveni prsten (2) gurnite na kuæište do ureðaja..Provjerite postoji li zaštitni poklopac cijevi (3) i je li ošteæen.

10

Prijenosnik sa sto�astim zupèanicima GK 10.2 – GK 40.2 Upute za uporabu

Zagon A 07.2 A 10.2 A 14.2 A 16.2 A 25.2 A 30.2 A 35.2 A 40.2

Kolièi-

na1) 1,5 g 2 g 3 g 5 g 10 g 14 g 20 g 25 g

1) Za mast gustoæe ρ = 0,9 kg/dm³

Tablica 3: Kolicine masti za prikljucnu formu A

Slika 4

80.3

80.2

Prikljucna forma ACahura

80.01/80.02

3

1

2

Slika 5: Zaštitna cijev za uzlazno vreteno armature

Page 11: Multi-turn gearboxes - Bevel gearboxes GK 10.2 - GK 40...10. Zbrinjavanje i reciklaa 15 11. Servis 15 12. Popis rezervnih dijelova za prijenosnik sa stoastim zupèanicima GK 10.2 –

7. Pokretanje armatura

Maks. moment zagona (vidi Tehnièki podaci, stranica 4 ili tipsku ploèicu)odnosi se na vršne vrijednosti i ne smije se smanjiti tijekom cijelog radnogputa.

Desni smjer vrtnje na ulaznoj osovini rezultira desnim smjerom vrtnje nazagonu.

Kod Motorni pogon:.Obratite pa�nju na odgovarajuæe upute za uporabu rotacijskog pogona..Ne smije se prekoraèiti podešenost sklopa zakretnog momenta u rota-cijskom pogonu za oba smjera (vidi Tehnièki podaci, stranica 4 ili tipskuploèicu)..Da biste armaturu zaštitili od ošteæenja, podesite sklop zakretnogmomenta u rotacijskom pogonu na sljedeæu vrijednost:

T ArmaturaT Prekidaè zakretnog momenta =

Faktor

Faktor = faktor preraèunavanja iz momenta zagona u ulazni moment.Vrijednosti pogledajte u Tehnièkim podacima, stranica 4.

11

Upute za uporabu Prijenosnik sa sto�astim zupèanicima GK 10.2 – GK 40.2

Page 12: Multi-turn gearboxes - Bevel gearboxes GK 10.2 - GK 40...10. Zbrinjavanje i reciklaa 15 11. Servis 15 12. Popis rezervnih dijelova za prijenosnik sa stoastim zupèanicima GK 10.2 –

8. Vrsta zaštite IP 68

Odredba Prema DIN-u EN 60 529 potrebno je izmeðu proizvoðaèa i korisnika dogo-voriti uvjete za ispunjenje vrste zaštite IP 68.AUMA prijenosnici u vrsti zaštite IP 68 prema AUMA odredbi ispunjavajusljedeæe zahtjeve:.Dubina vode maks. 6 m VS (vodeni stup).Trajanje preplavljivanja vodom maks. 72 sata..Tijekom preplavljivanja do 10 pokretanja

Kod preplavljivanja drugim medijima eventualno æe biti potrebne dodatnemjere za zaštitu od korozije; molimo za dogovor. Preplavljivanje agresivnimmedijima, npr. kiselinama ili lu�inama nije dopušteno.

Ispitivanje AUMA prijenosnici u vrsti zaštite IP 68 u tvornici se podvrgavaju pojedi-naènom ispitivanju nepropusnosti.

Nakon preplavljivanja . Ispitajte prijenosnik..U sluèaju ulaska vode, isušite prijenosnik i provjerite njegovu sposobnostza rad.

Napomene .Ako se raèuna na višekratno ili opetovano preplavljivanje prijenosnika,mora se uzeti u obzir veæa zaštita od korozije KS ili KX..Kod prijenosnika koji se ugraðuju u zemlju obavezno preporuèujemo dase koristi veæa zaštita od korozije KS ili KX..Kod korištenja prikljuène forme A i AF (èahura s navojem) u sluèajupreplavljivanja ne mo�e se sprijeèiti prodiranje vode u šuplju osovinu du�vretena armature, što uzrokuje koroziju. Osim toga voda takoðer prodireu aksijalni le�aj prikljuène forme A i uzrokuje koroziju i štete na le�ajevima.Zbog toga se u sluèaju preplavljivanja ne bi smjele koristiti prikljuèneforme A i AF.. Izmeðu prirubnice armature i prijenosnika stavite prikladno sredstvo zabrtvljenje.

12

Prijenosnik sa sto�astim zupèanicima GK 10.2 – GK 40.2 Upute za uporabu

Page 13: Multi-turn gearboxes - Bevel gearboxes GK 10.2 - GK 40...10. Zbrinjavanje i reciklaa 15 11. Servis 15 12. Popis rezervnih dijelova za prijenosnik sa stoastim zupèanicima GK 10.2 –

9. Odr�avanje

9.1 Opæe napomene Nakon puštanja prijenosnika u rad provjerite ošteæenja laka.Da bi se sprijeèilo stvaranje korozije, pa�ljivo sanirajte ošteæenja.Originalna boja mo�e se dobiti od tvrtke AUMA u malim pakiranjima.

AUMA prijenosnike u naèelu ne treba odr�avati.Da bi sklop bio uvijek spreman za rad, preporuèujemo sljedeæe mjere,naravno, uz pretpostavku da se godišnje neæe u prosjeku pokretati višeod 10 puta:.Oko 6 mjeseci nakon puštanja u rad a zatim jednom godišnje provjerite

prièvršæenost vijaka izmeðu rotacijskog pogona, prijenosnika i armature.Po potrebi ih pritegnite zakretnim momentima navedenima u tablici 1,stranica 2, (stranica 9)..Svakih šest mjeseci obavite probni rad kao i vizualnu kontrolu eventu-alnog izla�enja masti..Svakih 5 godina detaljno testirajte funkcioniranje svakog prijenosnika.Zabilje�ite rezultate kao referencu u svrhu kasnije inspekcije..Prijenosnici koji su stalno izlo�eni temperaturama višim od 40 °C morajuse odr�avati u kraæim vremenskim intervalima..Kod prijenosnika s prikljuènom formom A u intervalima od oko 6 mjeseciod dana puštanja u rad na mazalici utisnite prešom za podmazivanjeEP višenamjensku litijevu mast na bazi mineralnih ulja (kolièine prematablici 3, stranica 10).

Brtve:Zamjena brtvi mora se obaviti prilikom zamjene masti.Kompleti brtvi mogu se naruèiti kod tvrtke AUMA.

Mast:Zamjena masti brtvi preporuèuje se nakon sljedeæih vremena rada:.kod rjeðih pokretanja nakon 10 - 12 godina.kod èešæih pokretanja nakon 6 - 8 godina.Smije se koristiti samo originalna mast tvrtke AUMA..Tip masti pogledati na tipskoj ploèici: Standard F1.Maziva se meðusobno ne smiju miješati.

Uklonjeno mazivo i iskorišteno sredstvo za èišæenje moraju

se zbrinuti u skladu s propisima.

13

Upute za uporabu Prijenosnik sa sto�astim zupèanicima GK 10.2 – GK 40.2

GK 10.2 14.2 14.6 16.2 25.2 30.2 35.2 40.2

Kolièina dm³ 0,33 0,66 0,66 1,1 4,1 14,1 20,0 22,2

Te�ina1) kg 0,3 0,6 0,6 1,0 3,7 12,8 18,2 20,2

1) kod ρ = oko 0,9 kg / dm3

Tablica 4: Kolicine masti za prijenosnik sa sto�astim zupcanicima

Page 14: Multi-turn gearboxes - Bevel gearboxes GK 10.2 - GK 40...10. Zbrinjavanje i reciklaa 15 11. Servis 15 12. Popis rezervnih dijelova za prijenosnik sa stoastim zupèanicima GK 10.2 –

9.2 Zamjena masti .Kod prijenosnika s rotacijskim pogonom: demontirati rotacijski pogon..Skidanje prijenosnika s armature:

Tijekom tog vremena u armaturi/cjevovodu ne smije posto-

jati tlak!

.Oznaèite polo�aj prijenosnika na armaturi, otpustite spojne vijke i demonti-rajte prijenosnik.

Uklanjanje stare masti:

Tip masti pogledajte na tipskoj ploèici, kolièine masti vidi na stranici 13,tablica 4.Brojevi korišteni u sljedeæem tekstu odnose se na popis(e) rezervnih dije-lova u ovim uputama za uporabu..Uklonite vijke s prirubnice le�aja (002.1).. Izvadite prirubnicu le�aja s tanjurastim zupèanikom (002.2)

(kod GK 10.2 – GK 25.2) odn.šuplju osovinu (002.2) (kod GK 30.2 – GK 40.2) iz kuæišta.. Iz kuæišta u potpunosti uklonite staru mast kao i s pojedinih dijelova, zatimoèistite prostor prijenosnika. Za to mo�ete upotrijebiti petrolej ili sliènosredstvo za èišæenje..Brtve S1 (008, 009, 012, 016 odn. 007, 008, 010, 013) zamijenite novima..Oèistite i lagano podma�ite dodirne površine na kuæištu i na prirubnicile�aja..Prirubnicu le�aja (002.1) s tanjurastim zupèanikom odn. šupljom osovinom(002.2) ugradite u kuæište i pri tome pripazite na O-prsten S1 (008 odn.009) na prirubnici le�aja i O-prsten S1 (012 odn. 013) u kuæištu.Uvrnite vijke s opru�nim prstenima i jednakomjerno ih pritegnite unakrsnosa zakretnim momentom prema tablici 2, stranica 9.

Napunite novu mast GK 10.2 – GK 25.2:.Uklonite zaporni vijak (539.0) s kuæišta..Napunite novu mast..Oèistite dodirne površine na kuæištu i uvrnite zaporni vijak (539.0) novimbrtvenim prstenom S1 (014) sa zakretnim momentom prema tablici 2,stanica 9.

Napunite novu mast kod GK 30.2 – GK 40.2:.Uklonite vijke s prirubnice le�aja meðustupnja (018.0)..Skinite prirubnicu le�aja..Napunite novu mast..Oèistite i lagano podma�ite dodirne površine na kuæištu i na prirubnicile�aja..Stavite prirubnicu s novim O-prstenom S1 (009). Uvrnite vijke s opru�nimprstenima i jednakomjerno ih pritegnite unakrsno sa zakretnim momentomprema tablici 2, stranica 9.

Nakon odr�avanja:.Ponovno prièvrstite prijenosnik na armaturu..Ako postoji, ugradite rotacijski pogon..Kod prijenosnika s rotacijskim pogonom provjerite podešenost sklopaputa na temelju uputa za uporabu rotacijskih pogona, po potrebi podesitenanovo..Obavite probni rad kako biste se uvjerili u ispravnost funkcioniranja..Provjerite ošteæenja laka na prijenosniku. Da bi se sprijeèilo stvaranjekorozije, pa�ljivo sanirajte ošteæenja. Originalna boja mo�e se dobiti odtvrtke AUMA u malim pakiranjima.

14

Prijenosnik sa sto�astim zupèanicima GK 10.2 – GK 40.2 Upute za uporabu

Page 15: Multi-turn gearboxes - Bevel gearboxes GK 10.2 - GK 40...10. Zbrinjavanje i reciklaa 15 11. Servis 15 12. Popis rezervnih dijelova za prijenosnik sa stoastim zupèanicima GK 10.2 –

10. Zbrinjavanje i recikla�aAUMA prijenosnici su proizvodi s ekstremno dugim vijekom trajanja. Ali ipaknastupi trenutak kad se i oni moraju zamijeniti.Naši prijenosnici konstruirani su modularno i zbog toga se razlièiti materijalimogu odvajati i sortirati kao:. razni metali.plastika.masti i ulja

Opæenito vrijedi:.Kod demonta�e sakupite masti i ulja. Oni u pravilu predstavljaju tvarištetne za vodu i ne smiju dospjeti u okoliš..Demontirani materijal zbrinite na odgovarajuæem mjestu za recikla�u sorti-ranih materijala..Pridr�avajte se dr�avnih propisa o zbrinjavanju otpada.

11. Servis AUMA nudi sveobuhvatne servisne usluge kao npr. remont i inspekcijuza prijenosnike. Adrese ureda i zastupništva pronaæi æete na stranici 24 iInternetu (www.auma.com).

15

Upute za uporabu Prijenosnik sa sto�astim zupèanicima GK 10.2 – GK 40.2

Page 16: Multi-turn gearboxes - Bevel gearboxes GK 10.2 - GK 40...10. Zbrinjavanje i reciklaa 15 11. Servis 15 12. Popis rezervnih dijelova za prijenosnik sa stoastim zupèanicima GK 10.2 –

Bilješke

16

Prijenosnik sa sto�astim zupèanicima GK 10.2 – GK 40.2 Upute za uporabu

Page 17: Multi-turn gearboxes - Bevel gearboxes GK 10.2 - GK 40...10. Zbrinjavanje i reciklaa 15 11. Servis 15 12. Popis rezervnih dijelova za prijenosnik sa stoastim zupèanicima GK 10.2 –

Bilješke

17

Upute za uporabu Prijenosnik sa sto�astim zupèanicima GK 10.2 – GK 40.2

Page 18: Multi-turn gearboxes - Bevel gearboxes GK 10.2 - GK 40...10. Zbrinjavanje i reciklaa 15 11. Servis 15 12. Popis rezervnih dijelova za prijenosnik sa stoastim zupèanicima GK 10.2 –

12. Popis rezervnih dijelova za prijenosnik sa sto�astim zupèanicima GK 10.2 – GK 25.2

18

Prijenosnik sa sto�astim zupèanicima GK 10.2 – GK 40.2 Upute za uporabu

S1(

007)

S1(

008)

S1(

009)

S1(

009)

S1(

012)

S1(

014)

S1(

016)

001.

0

002.

0

B1

/ C

002.

1

002.

2

002.

3

003.

0

003.

1

160.

1

160.

2

160.

3

511.

0

512.

0

513.

1

514.

0A

514.

1

514.

1

514.

2

515.

0B

3/ B

4/ E

516.

0D

539.

053

9.0

Page 19: Multi-turn gearboxes - Bevel gearboxes GK 10.2 - GK 40...10. Zbrinjavanje i reciklaa 15 11. Servis 15 12. Popis rezervnih dijelova za prijenosnik sa stoastim zupèanicima GK 10.2 –

Napomena:Molimo Vas da prilikom svake narud�be navedete tip ureðaja i naš komisijski broj (vidi tipsku ploèicu).Prikaz rezervnih dijelova mo�e odstupati od isporuke.

19

Upute za uporabu Prijenosnik sa sto�astim zupèanicima GK 10.2 – GK 40.2

Nr. Naziv

001.0 Kuæište Sklop

002.0 Zagon Sklop

002.1 Prirubnica le�aja Sklop

002.2 Tanjurasti zupèanik

002.3 Kruti kuglièni le�aj

003.0 Ulazna osovina Sklop

003.1 Osovina pogonskog zupèanika Sklop

160.1 Zaštitna cijev vretena (bez zaštitne kape)

160.2 Zaštitna kapa za cijev vretena

160.3 V-brtva

511.0 Èep s navojem Sklop

513.1 Zatik s navojem

514.0 Prikljuèna forma A (èahura bez navoja) Sklop

514.1 Aksijalni iglièasti le�aj Sklop

514.2 Èahura (bez navoja)

515.0 Prikljuèna forma B3/B4/E Sklop

516.0 Prikljuèna forma D Sklop

539.0 Zaporni vijak Sklop

S1 Komplet brtvi Komplet

Page 20: Multi-turn gearboxes - Bevel gearboxes GK 10.2 - GK 40...10. Zbrinjavanje i reciklaa 15 11. Servis 15 12. Popis rezervnih dijelova za prijenosnik sa stoastim zupèanicima GK 10.2 –

13. Popis rezervnih dijelova za prijenosnik sa sto�astim zupèanicima GK 30.2 – GK 40.2

20

Prijenosnik sa sto�astim zupèanicima GK 10.2 – GK 40.2 Upute za uporabu

S1(

006)

S1(

007)

S1(

008)

S1(

009)

S1(

010)

S1(

013)

S1(

025)

001.

0

001.

100

1.2

002.

0

B1

/ C

002.

1

002.

2

002.

3

005.

0

005.

1

511.

0

018.

016

0.1

160.

2

160.

3

512.

0

513.

1

514.

0A

514.

1

514.

1

514.

2

515.

0B

3/ B

4/ E

516.

0D

Page 21: Multi-turn gearboxes - Bevel gearboxes GK 10.2 - GK 40...10. Zbrinjavanje i reciklaa 15 11. Servis 15 12. Popis rezervnih dijelova za prijenosnik sa stoastim zupèanicima GK 10.2 –

Napomena:Molimo Vas da prilikom svake narud�be navedete tip prijenosnika i naš komisijski broj (vidi tipsku ploèicu).Prikaz rezervnih dijelova mo�e odstupati od isporuke.

21

Upute za uporabu Prijenosnik sa sto�astim zupèanicima GK 10.2 – GK 40.2

Br. Naziv

001.0 Kuæište Sklop

001.1 Matica s prstenom

001.2 Zatik s navojem

002.0 Zagon Sklop

002.1 Prirubnica le�aja Sklop

002.2 Šuplja osovina

002.3 Kruti kuglièni le�aj

005.0 Ulazna osovina Sklop

005.1 Osovina pogonskog zupèanika Sklop

018.0 Meðustupanj Sklop

160.1 Zaštitna cijev vretena (bez zaštitne kape)

160.2 Zaštitna kapa za cijev vretena

160.3 V-brtva

511.0 Èep s navojem Sklop

512.0 Nasadna prirubnica Sklop

513.1 Zatik s navojem

514.0 Prikljuèna forma A (èahura bez navoja) Sklop

514.1 Aksijalni iglièasti le�aj, od GK 30.2 kao pojedinaèni dio, aksijalni valjkasti le�aj Sklop

514.2 Èahura (bez navoja)

515.0 Prikljuèna forma B3/B4/E Sklop

516.0 Prikljuèna forma D Sklop

S1 Komplet brtvi Komplet

Page 22: Multi-turn gearboxes - Bevel gearboxes GK 10.2 - GK 40...10. Zbrinjavanje i reciklaa 15 11. Servis 15 12. Popis rezervnih dijelova za prijenosnik sa stoastim zupèanicima GK 10.2 –

14. Potvrda o usklaðenosti i izjava proizvoðaèa

22

Prijenosnik sa sto�astim zupèanicima GK 10.2 – GK 40.2 Upute za uporabu

Page 23: Multi-turn gearboxes - Bevel gearboxes GK 10.2 - GK 40...10. Zbrinjavanje i reciklaa 15 11. Servis 15 12. Popis rezervnih dijelova za prijenosnik sa stoastim zupèanicima GK 10.2 –

23

Upute za uporabu Prijenosnik sa sto�astim zupèanicima GK 10.2 – GK 40.2

Kazalo pojmova

I

Izjava proizvoðaèa 22

M

Mazivo 14Momenti zagona 4Monta�a ruènog kotaèa 6Motorni pogon 4Motornog pogona 11

O

Odr�avanje 3,13

P

Pakiranje 6Popis rezervnih dijelova

GK 10.2 - GK 25.2 18GK 30.2 - GK 40.2 20

Potvrda o usklaðenosti 22Prikljuène forme 4,9

R

Ruènog kotaèa 6

S

Servis 15Sigurnosne napomene 3Skladištenje 6Smjer vrtnje 4

T

Tehnièki podaci 4Transport 6

U

Ugradnja na armaturu 9Ugradnja rotacijskih pogona 7

V

Vijci za ugradnju rotacijskogpogona 8Vrsta pogona 4Vrsta zaštite IP 68 12

Z

Zaštitna cijev 10Zaštitom od korozije 6Zbrinjavanje i recikla�a 15Zgotavljanje èahure s navojem 10

Informacije i na Internetu: Protokole o kontroli i ostale informacije u vezi prijenosnika mo�ete uèitatidirektno s Interneta unosom broja naloga ili KOM BR. (vidi tipsku ploèicu).Naš homepage: http://www.auma.com

Page 24: Multi-turn gearboxes - Bevel gearboxes GK 10.2 - GK 40...10. Zbrinjavanje i reciklaa 15 11. Servis 15 12. Popis rezervnih dijelova za prijenosnik sa stoastim zupèanicima GK 10.2 –

Certificate Registration No.12 100/104 4269

www.auma.com

AUMA Riester GmbH & Co. KGP. O. Box 1362D - 79373 Mü[email protected]

+49 (0)7631/809-0+49 (0)7631/809 250

+49 (0)711 / 34803 0+49 (0)711 / 34803 34

AUMA Riester GmbH & Co. KGP. O. Box 1151D - 73747 [email protected]

Detaljne informacije u vezi AUMA proizvoda pronaæi æete na Internetu pod:

Y000.328/017/hr/1.06

EuropeAUMA Riester GmbH & Co. KGFactory MüllheimDE-79373 MüllheimTel +49 7631 809 - [email protected]

Factory Ostfildern-NellingenDE-73747 OstfildernTel +49 711 34803 - [email protected]

Service Centre CologneDE-50858 KölnTel +49 2234 20379 - [email protected]

Service Centre MagdeburgDE-39167 NiederndodelebenTel +49 39204 759 - [email protected]

AUMA Armaturenantriebe GmbHAT-2512 TribuswinkelTel +43 2252 [email protected]

AUMA (Schweiz) AGCH-8965 BerikonTel +41 566 [email protected]

AUMA Servopohony spol. s.r.o.CZ-10200 Praha 10Tel +420 272 [email protected]

OY AUMATOR ABFI-02270 EspooTel +35 895 [email protected]

AUMA FranceFR-95157 Taverny CédexTel +33 1 [email protected]

AUMA ACTUATORS Ltd.GB- Clevedon North Somerset BS21 6QHTel +44 1275 [email protected]

AUMA ITALIANA S.R.L.IT-20023 Cerro Maggiore MilanoTel +39 [email protected]

AUMA BENELUX B.V.NL-2314 XT LeidenTel +31 71 581 40 [email protected]

AUMA Polska Sp. z o.o.PL-41-310 Dabrowa GórniczaTel +48 32 26156 [email protected]

OOO Priwody AUMARU-141400 Moscow region for mail:124365 Moscow a/ya 11Tel +7 495 221 64 [email protected]

ERICHS ARMATUR ABSE-20039 MalmöTel +46 40 [email protected]

GRØNBECH & SØNNER A/SDK-2450 København SVTel +45 33 26 63 [email protected]

IBEROPLAN S.A.ES-28027 MadridTel +34 91 [email protected]

D. G. Bellos & Co. O.E.GR-13671 Acharnai AthensTel +30 210 [email protected]

SIGURD SØRUM A. S.NO-1301 SandvikaTel +47 [email protected]

INDUSTRAPT-2710-297 SintraTel +351 2 1910 95 [email protected]

MEGA Endüstri Kontrol Sistemieri Tic. Ltd. Sti.TR-06460 Övecler AnkaraTel +90 312 472 62 [email protected]

CTS Control Limited Liability CompanyUA-02099 KiyivTel +38 044 566-9971, [email protected]

AfricaAUMA South Africa (Pty) Ltd.ZA-1560 SpringsTel +27 11 [email protected]

A.T.E.C.EG- CairoTel +20 2 3599680 - [email protected]

AmericaAUMA ACTUATORS INC.US-PA 15317 CanonsburgTel +1 724-743-AUMA (2862)[email protected]

AUMA Chile Respresentative OfficeCL- BuinTel +56 2 821 [email protected]

LOOP S. A.AR-C1140ABP Buenos AiresTel +54 11 4307 [email protected]

Asvotec Termoindustrial Ltda.BR-13190-000 Monte Mor/ SP.Tel +55 19 3879 [email protected]

TROY-ONTOR Inc.CA-L4N 5E9 Barrie OntarioTel +1 705 [email protected]

MAN Ferrostaal de Colombia Ltda.CO- Bogotá D.C.Tel +57 1 401 [email protected]

PROCONTIC Procesos y Control AutomáticoEC- QuitoTel +593 2 292 [email protected]

IESS DE MEXICO S. A. de C. V.MX-C.P. 02900 Mexico D.F.Tel +52 55 55 561 [email protected]

Corsusa S.A.C.PE- Miralflores - LimaTel 00511444-1200 / 0044 / [email protected]

PASSCO Inc.PR-00936-4153 San JuanTel +18 09 78 77 20 87 [email protected]

SuplibarcaVE- Maracaibo Estado, ZuliaTel +58 261 7 555 [email protected]

AsiaAUMA Actuators (Tianjin) Co., Ltd.CN-300457 Tianjin Teda DistrictTel +86 22 6625 [email protected]

AUMA (INDIA) PRIVATE LIMITEDIN-560 058 BangaloreTel +91 80 2839 [email protected]

AUMA JAPAN Co., Ltd.JP-210-0848 Kawasaki-ku, Kawasaki-shiKanagawaTel +81 44 329 [email protected]

AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd.SG-569551 SingaporeTel +65 6 [email protected]

AUMA Middle East Rep. OfficeAE- DubaiTel +971 4 [email protected]

PERFECT CONTROLS Ltd.HK- Tsuen Wan, KowloonTel +852 2493 [email protected]

DW Controls Co., Ltd.KR-153-803 Seoul KoreaTel +82 2 2113 [email protected]

AL-ARFAJ Eng. Company W. L. L.KW-22004 SalmiyahTel +965 [email protected]

BEHZAD Trading EnterprisesQA- DohaTel +974 4433 [email protected]

Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd.TH-10120 Yannawa BangkokTel +66 2 [email protected]/

Top Advance Enterprises Ltd.TW- Jhonghe City Taipei Hsien (235)Tel +886 2 2225 [email protected]

AustraliaBARRON GJM Pty. Ltd.AU-NSW 1570 ArtarmonTel +61 [email protected]

2006-04-20