of 142 /142
Multiprocesorski sistemi Uvod u paralelno računarstvo Marko Mišić, Andrija Bošnjaković 13S114MUPS, 13E114MUPS, MS1MPS, RI5MS, IR4MPS, SI4MPS 2016/2017. Zasnovano na: Blaise Barney, Lawrence Livermore National Laboratory Introduction to Parallel Computing https://computing.llnl.gov/tutorials/parallel_comp/

MPS - Uvod

 • Author
  dangbao

 • View
  266

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of MPS - Uvod

 • Multiprocesorski sistemi

  Uvod u paralelno raunarstvo

  Marko Mii, Andrija Bonjakovi 13S114MUPS, 13E114MUPS,

  MS1MPS, RI5MS, IR4MPS, SI4MPS

  2016/2017. Zasnovano na:

  Blaise Barney, Lawrence Livermore National Laboratory

  Introduction to Parallel Computing

  https://computing.llnl.gov/tutorials/parallel_comp/

 • ta je paralelno raunarstvo? (1)

  Ranije je softver pisan za sekvencijalno izvravanje

  Izvrava se na pojedinanom raunaru, sa jednim procesorom

  Problem se razdvaja na vie diskretnih serija instrukcija

  Instrukcije se izvravaju redom, jedna za drugom

  Samo jedna instrukcija se moe izvravati u jednom trenutku

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 2/142

 • ta je paralelno raunarstvo? (2)

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 3/142

 • ta je paralelno raunarstvo? (3)

  Paralelno raunarstvo predstavlja istovremeno korienje vie raunarskih resursa u cilju reavanja nekog problema

  Softver se izvrava na vie procesora

  Problem se razdvaja na vie delova koji se mogu reavati uporedno (u paraleli)

  Svaki deo problema se dalje razdvaja na serije diskretnih instrukcija

  Instrukcije iz svakog od delova se izvravaju istovremeno na razliitim procesorima

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 4/142

 • ta je paralelno raunarstvo? (4)

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 5/142

 • ta je paralelno raunarstvo? (5)

  Raunarski resurs moe biti

  Pojedinani raunar sa vie procesora

  Odreen broj raunara povezanih mreom

  Kombinacija oba navedena

  Poeljne osobine problema koji se reava

  Mogunost da se podeli na delove koji se mogu istovremeno reavati

  Mogunost da bude reen u kraem vremenu korienjem viestrukih resursa

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 6/142

 • Moderni paralelni raunari (1)

  Skoro svi moderni stand-alone raunara podravaju neku formu paralelizma na nivou hardvera: Imaju vie funkcionalnih jedinica

  Vie nivoa keeva u paraleli (L1, L2)

  Vei broj jedinica za obradu skokova, dekodovanje instrukcija, rad sa celim brojevima i brojevima u pokretnom zarezu

  Grafiki procesori i drugi koprocesori

  Imaju vie izvrnih jedinica jezgara

  Mogu da izvravaju vie hardverski podranih niti istovremeno

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 7/142

 • Moderni paralelni raunari (2)

  Interkonekcione mree se koriste da poveu pojedinane raunare u paralelne raunarske klastere

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 8/142

 • Moderni paralelni raunari (3)

  Arhitektura tipinog klastera Svaki raunski vor je multiprocesorski sistem za sebe Vie raunskih vorova je povezano Infiniband mreom vorovi specijalne namene su takoe multiprocesori

  login, storage i gateway vorovi

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 9/142

 • Zato koristiti paralelno raunarstvo? (1)

  Glavni razlozi Uteda na vremenu i trokovima (jeftine komponente)

  Mogunost reavanja veih i sloenijih problema

  Mogunost reavanja vie problema istovremeno Omoguavanje konkurentnosti

  Korienje sve dostupnijeg paralelnog hardvera

  Drugi razlozi Mogunost korienja nelokalnih slobodnih resursa

  (putem mree ili celokupnog Interneta)

  Prevazilaenje memorijskih ogranienja

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 10/142

 • Zato koristiti paralelno raunarstvo? (2)

  Ogranienja jednoprocesorskih sistema

  Brzina prenosa signala na ipu

  ograniena brzina prenosa bakarnih ica

  Ogranienja minijaturizacije

  Trenutno 32/22nm postupak, oekuje se zid na 9-11nm

  Ekonomska neisplativost daljeg razvoja

  Trendovi poslednjih godina ukazuju da je paralelizam budunost raunarstva

  Bre mree, napredak na polju distribuiranih sistema, multiprocesorski desktop raunari, GPU raunarstvo...

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 11/142

 • Zato koristiti paralelno raunarstvo? (4)

  Top500 lista

  Do 2020. godine, Exascale computing

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 12/142

 • Primeri korienja paralelnog raunarstva

  Primena u nauci i inenjerstvu Grand challenge problemi

  Simulacije u fizici, hemiji, geologiji, biologiji i tehnici Hemijske i nuklearne reakcije, ljudski genom,

  seizmike aktivnosti, prognoza vremena

  Komercijalne aplikacije Web pretraivai i web orijentisani servisi

  Big data, data mining, machine learning, deep learning

  Istraivanje nafte i gasa

  Medicinska dijagnostika i farmaceutika

  Virtuelna realnost

  Mrene multimedijalne tehnologije

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 13/142

 • Osnovni koncepti i podela paralelnih raunara

 • Von Neumann arhitektura (1)

  Raunarski model koji se koristi preko 40 godina

  Procesor izvrava program koji se sastoji od sekvence operacija itanja i pisanja po memoriji

  Osnove dizajna Memorija se koristi da se uvaju instrukcije i podaci

  Programske instrukcije su kodirani podaci koji govore raunaru da uradi neto

  Podaci su informacije koje program koristi pri izvravanju

  Procesor dohvata instrukcije i podatke iz memorije, tumai instrukcije i onda ih sekvencijalno izvrava

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 15/142

 • Von Neumann arhitektura (2)

  Paralelni raunari i danas slede ovaj bazini dizajn

  Na nivou pojedinanih, funkcionalnih jedinica

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 16/142

 • Flynn klasina taksonomija (1)

  Jedna od najkorienijih klasifikacija paralelnih raunara

  Multiprocesorske arhitekture se dele prema dve nezavisne dimenzije: instrukcija (Instructions) i podataka (Data)

  Svaka od ove dve dimenzije moe imati dva stanja: Single i Multiple

  Na osnovu ovoga su izvedene etiri mogue klasifikacije paralelnih raunara

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 17/142

 • Flynn klasina taksonomija (2)

  SISD

  Single Instruction,

  Single Data

  SIMD

  Single Instruction,

  Multiple Data

  MISD

  Multiple Instruction,

  Single Data

  MIMD

  Multiple Instruction,

  Multiple Data

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 18/142

 • Single Instruction, Single Data (SISD) (1)

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 19/142

 • Single Instruction, Single Data (SISD) (2)

  Sekvencijalni raunar

  Samo jedna instrukcija se izvrava u jednom ciklusu procesora (Single Instruction)

  Samo jedan tok podataka se koristi kao ulaz tokom jednog ciklusa procesora (Single Data)

  Izvravanje je deterministiko (predodreeno)

  Najstariji i do skora preovlaujui oblik raunara

  Stariji PC raunari, mainframe raunari

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 20/142

 • Single Instruction, Multiple Data (SIMD) (1)

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 21/142

 • Single Instruction, Multiple Data (SIMD) (2)

  Vrsta paralelnog raunara Veliki broj jedinica za izvravanje malog kapaciteta Moderni centralni procesori imaju SIMD jedinice,

  kao i grafiki procesori

  Svi procesori izvravaju istu instrukciju tokom jednog ciklusa (Single Instruction)

  Svaki procesor moe raditi sa razliitim podatkom (Multiple Data)

  Sinhrono i deterministiko izvravanje Najpogodniji su za probleme koje karakterie

  visok stepen regularnosti Obrada slika, obrada audio signala,

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 22/142

 • Mulitple Instruction, Single Data (MISD) (1)

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 23/142

 • Mulitple Instruction, Single Data (MISD) (2)

  Pojedinani tok podataka se deli na vie procesorskih jedinica (Single Data)

  Svaka procesorska jedinica radi nad podacima nezavisno, koristei nezavisan set instrukcija (Multiple Instruction)

  Malo pravih primera ove klase paralelnih raunara

  Eksperimentalni Carnegie-Mellon C.mmp raunar (1971)

  Mogua (uglavnom teorijska) polja primene

  Viefrekvencijski filtar koji radi sa jednim tokom podataka (pojedinanim signalom)

  Razbijanje pojedinane kodirane poruke korienjem vie razliitih kriptografskih algoritama

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 24/142

 • Multiple Instruction, Multiple Data (MIMD) (1)

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 25/142

 • Multiple Instruction, Multiple Data (MIMD) (2)

  Trenutno najzastupljeniji tip paralelnih raunara

  Svaki procesor moe da izvrava razliit set instrukcija (Multiple Instruction)

  Svaki procesor moe da radi sa razliitim setom podataka (Multiple Data)

  Izvravanje moe biti sinhrono ili asinhrono, deterministiko ili nedeterministiko

  Veina dananjih superkompjutera, raunarski gridovi, SMP i CMP raunari, sadanji PC raunari

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 26/142

 • Memorijska arhitektura paralelnih raunara

 • Deljena memorija (1)

  Svi procesori u multiprocesorskom sistemu imaju mogunost da pristupaju svim memorijskim resursima kao globalnom adresnom prostoru

  Vie procesora radi nezavisno, ali koriste iste memorijske resurse

  Promene u memoriji od strane jednog procesora vidljive su ostalim procesorima

  Multiprocesori sa deljenom memorijom se prema vremenu pristupa memoriji mogu podeliti na dve klase

  UMA (Uniform Memory Access)

  NUMA (Non-Uniform Memory Access)

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 28/142

 • Deljena memorija (2)

  Uniform Memory Access (UMA) Najea memorijska arhitektura

  kod Symmetric Multiprocessor (SMP) maina Procesori u SMP mainama su identini

  Podjednak pristup i vreme pristupa memoriji za sve procesore Najee se odrava koherencija ke memorija

  Koherencija kea se odrava na hardverskom nivou

  Non-Uniform Memory Access (NUMA) esto se ostvaruje kroz fiziko povezivanje

  dva ili vie SMP sistema Nemaju svi procesori podjednako vreme pristupa

  svim memorijama u sistemu Pristup memoriji kroz link je sporiji Moe se postii koherencija ke memorija (cc-NUMA),

  ali ona nije obavezna

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 29/142

 • Deljena memorija (3)

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 30/142

 • Deljena memorija (4)

  Prednosti deljene memorije Globalni adresni prostor olakava programiranje ovakvih sistema

  Deljenje podataka izmeu zadataka je brzo (esto i uniformno) zbog blizine memorije procesorima

  Nedostaci deljene memorije Slaba skalabilnost izmeu memorije i broja procesora

  Poveanje broja procesora u sistemu geometrijski poveava saobraaj na deljenoj magistrali

  Kod sistema koji odravaju koherenciju ke memorija znaajno se poveava reijski saobraaj za odravanje koherencije

  Programer je odgovoran za sinhronizacione primitive za korektan pristup memoriji

  Cena ovakvih sistema znaajno raste sa porastom broja procesora u maini sa deljenom memorijom

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 31/142

 • Distribuirana memorija (1)

  Kod sistema sa distribuiranom memorijom postoji interkonekciona komunikaciona mrea koja povezuje procesore i memorije

  Svaki procesor ima svoju lokalnu memoriju koju koristi nezavisno od drugih procesora Memorijske adrese jednog procesora

  se ne mapiraju kod drugih procesora

  Ne postoji globalni adresni prostor

  Promene koje se dese u lokalnoj memoriji jednog procesora ne utiu na memorije drugih procesora

  Nije potreban koncept koherencije ke memorije

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 32/142

 • Distribuirana memorija (2)

  Kada je procesoru potreban podatak iz memorije drugog procesora, obaveza je programera da definie nain na koji e i kada e podatak biti dobavljen

  Sinhronizacija izmeu zadataka je programerova odgovornost

  Interkonekciona mrea

  Moe biti jednostavna (Ethernet, Infiniband, Myrinet)

  Postoje i namenske interkonekcione mree poput hiper kocke, razliitih mesh-eva i sl.

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 33/142

 • Distribuirana memorija (3)

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 34/142

 • Distribuirana memorija (4)

  Prednosti distribuirane memorije Memorija je skalabilna prema broju procesora

  Svaki procesor ima svoju memoriju

  Nema potrebe za odravanjem koherencije ke memorija Niski trokovi primene i eksploatacije

  Mogu se koristiti off-the-shelf komponente i opte mree

  Nedostaci distribuirane memorije Programer je odgovoran za celokupnu komunikaciju i

  razmenu podataka izmeu procesora Moe biti teko implementirati strukture podataka

  zasnovane na globalnoj memoriji na ovakvoj memorijskoj organizaciji

  Nejednako vreme pristupa razliitim memorijama

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 35/142

 • Hibridni pristup (1)

  Najbri raunari na svetu koriste hibridni pristup Postoji i Shared Memory i Distributed memory

  komponenta u sistemu (Distributed Shared Memory)

  Vie SMP maina je povezano putem interkonekcione mree Procesor unutar SMP maine

  moe pristupiti celokupnoj memoriji svoje maine

  Ukoliko je potrebno da se neki podaci prenesu iz memorije jedne SMP maine na drugu, koristi se mrea

  Hibridni pristup je trenutno preovlaujui

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 36/142

 • Hibridni pristup (2)

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 37/142

 • Programski modeli za paralelno programiranje

 • Pregled

  Paralelni programski model predstavalja apstrakciju iznad hardvera i memorijskih arhitektura

  Korieni programski model najee zavisi od problema koji treba reiti, dostupnosti i linog izbora

  Postoji nekoliko paralelnih programskih modela Deljena memorija (shared memory)

  Niti (threads)

  Prosleivanje poruka (message passing)

  Data parallel

  Hibridni i drugi modeli

  Ovi programski modeli nisu specifini za pojedinani tip maine ili memorijske arhitekture Teorijski, svaki od ovih modela se moe implementirati

  na bilo kom hardveru

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 39/142

 • Model deljene memorije

  Zadaci dele zajedniki adresni prostor po kome itaju i piu asinhrono

  Razliiti mehanizmi kao to su brave i semafori se koriste za kontrolu pristupa deljenoj memoriji

  Ne postoji princip vlasnitva nad podatkom Komunikacija izmeu zadataka uproena,

  to doprinosi jednostavnijem razvoju programa

  Problem odravanja lokalnosti podataka Teko razumevanje i sloeno upravljanje

  razmetajem podataka Vrlo sloeno za prosenog korisnika (tj. programera)

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 40/142

 • Niti (1)

  Prema ovom modelu paralelnog programiranja, proces moe imati vie konkurentnih grana izvravanja

  Jednostavnije od modela deljene memorije

  Niti su esto zastupljene u operativnim sistemima i sistemima sa deljenom memorijom

  Implementacije se obino sastoje od

  Biblioteka rutina koje se pozivaju iz paralelnog koda

  Skupa direktiva prevodiocu (ili pretprocesoru) ugraenih u sekvencijalni ili paralelni izvorni kod

  U oba sluaja programer je zaduen za paralelizaciju

  Niti su uobiajen koncept u raunarstvu

  Mnogo nekompatibilnih standarda i platformi ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 41/142

 • Niti (2)

  POSIX niti (Pthreads) Biblioteke rutina koje se pozivaju iz paralelnog koda IEEE POSIX 1003.1c standard (1995-2013) Implementacije samo za jezik C Vrlo eksplicitan paralelizam,

  programer mora da obrati panju na detalje

  OpenMP standard Zasnovan na direktivama prevodiocu (pretprocesoru) Moe se koristiti na uobiajenom (sekvencijalnom) kodu Fortran i C/C++ implementacije Portabilan i multiplatformski (ukljuuje Unix/Linux i Windows) Lak za korienje

  Microsoft je razvio sopstvenu implementaciju niti, nevezanu za pomenute standarde

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 42/142

 • Prosleivanje poruka (1)

  Skup zadataka koristi svoje lokalne memorije prilikom izraunavanja

  Vie zadataka moe postojati bilo na istoj fizikoj maini, bilo na odreenom broju maina

  Zadaci razmenjuju podatke komunicirajui putem slanja i primanja poruka

  Razmena podataka obino ukljuuje saradnju izmeu procesa koji uestvuju u komunikaciji Operacija slanja se mora upariti

  sa odgovarajuom operacijom za prijem

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 43/142

 • Prosleivanje poruka (2)

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 44/142

 • Prosleivanje poruka (3)

  Implementacije Ovaj model se obino implementira kroz biblioteku

  rutina koje programer poziva iz izvornog koda

  Programer je odgovoran za paralelizaciju problema

  Message Passing Interface (MPI) MPI-1 (1994), MPI-2 (1996) i MPI-3 (2012)

  Trenutno je industrijski standard za razmenu poruka

  Kod arhitektura sa deljenom memorijom, MPI implementacije obino ne koriste mreu za komunikaciju izmeu zadataka, ve koriste deljenu memoriju zbog poboljanja performansi

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 45/142

 • Data parallel model (1)

  Ponekad se naziva Partitioned Global Address Space (PGAS) Adresni prostor je globalno vidljiv

  Paralelizacija se vri nad skupom podataka Podaci su tipino organizovani u pravilnu strukturu,

  kao to su niz i kocka

  Skup zadataka zajedniki radi na istoj strukturi podataka Svaki zadatak radi na razliitom delu iste strukture Zadaci rade istu operaciju na njihovom delu posla Na sistemima sa deljenom memorijom,

  svi zadaci imaju pristup celoj strukturi kroz globalnu memoriju Na sistemima sa distribuiranom memorijom

  se struktura deli i postoji u delovima u lokalnoj memoriji svakog zadatka

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 46/142

 • Data parallel model (2)

  Implementira se obino zadavanjem data-parallel instrukcija Ostvarenje ili kroz biblioteke potprograma

  ili kroz direktive data parallel kompajlerima

  esto eksperimentalna reenja Coarray Fortran 90/95, High Performance Fortran (HPF) i sl.

  Unified Parallel C (UPC)

  Global Arrays biblioteka za distribuirane sisteme

  Chapel jezik za Cray superraunare

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 47/142

 • Data parallel model (3)

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 48/142

 • Drugi modeli (1)

  Hibridni model Bilo koja dva (ili vie) modela se kombinuju

  esta je kombinacija MPI i POSIX/OpenMP za hibridni model memorijske arhitekture (DSM)

  Sree se i kombinacija data parallel i MP modela

  Single Program Multiple Data (SPMD) Pojedinaan program se izvrava

  od strane vie zadataka simultano

  U svakom trenutku zadaci mogu izvravati iste ili razliite instrukcije unutar programa

  Pojedinaan zadatak moe izvravati samo deo programa, u zavisnosti od ugraene programske logike

  Svi zadaci mogu koristiti razliite podatke

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 49/142

 • Drugi modeli (2)

  Multiple Program Multiple Data (MPMD) Ovakve aplikacije imaju vie programa

  Dok se aplikacija izvrava u paraleli, svaki zadatak moe izvravati isti ili drugaiji program

  Svi zadaci mogu koristiti razliite podatke

  SPMD i MPMD su programski modeli visokog nivoa Mogu se izgraditi na bilo kojoj kombinaciji

  pomenutih paralelnih programskih modela

  GPGPU (General Purpose computation on GPU) Upotreba grafikog procesora (GPU) za raunanje

  Compute Unified Device Architecture (CUDA), OpenCL

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 50/142

 • Drugi modeli (3)

  SPMD

  MPMD

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 51/142

 • Razvoj paralelnih programa

 • Automatska i manuelna paralelizacija (1)

  Dizajn i implementacija paralelnih programa je tipino manuelni, iterativni proces

  Programer je odgovoran i za prepoznavanje i za implementaciju paralelizma u nekom programu

  esto je to vremenski zahtevan i sloen iterativni proces, podloan grekama

  Vremenom su razvijeni razliiti alati koji pomau prevoenje sekvencijalnog u paralelni kod

  Najee su to prevodioci ili pretprocesori prilagoeni da rade paralelizaciju koda

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 53/142

 • Automatska i manuelna paralelizacija (2)

  Potpuno automatska paralelizacija Prevodilac sam analizira izvorni kod i

  pronalazi delove pogodne za paralelizaciju Petlje su najpogodnije za paralelizaciju

  Ne daje uvek eljene rezultate Moe dovesti do pogrenih rezultata

  prilikom korienja paralelizovanog programa

  Performanse mogu da opadnu

  Nedostatak fleksibilnosti

  Paralelizacija upravljana od strane programera Direktive paralelnom kompajleru

  kako da paralelizuje odreeni deo koda Primer je OpenMP

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 54/142

 • Razumevanje problema koji se reava (1)

  Prvi korak u razvoju paralelnog softvera je razumevanje problema koji treba reiti u paraleli

  Ukoliko se polazi od postojeeg sekvencijalnog koda, potrebno je i njega dobro razumeti

  Potrebno je utvrditi da li je problem uopte mogue paralelizovati

  Razmotriti druge algoritme za reavanje istog problema

  esto su restrukturirani algoritmi pogodniji za paralelizaciju

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 55/142

 • Razumevanje problema koji se reava (2)

  Potrebno je paralelizovati najbitnije delove (hotspots) Delovi koda koji troe najvie vremena

  Nema svrhe paralelizovati delove koda koji malo koriste procesor

  Identifikovati inhibitore paralelizma (bottlenecks) Uobiajeno su to I/O operacije i komunikacija

  Vrlo esto su to zavisnosti po podacima

  Profajleri koda i programi za analizu performansi mogu pomoi pri odreivanju navedenih mesta

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 56/142

 • Razumevanje problema koji se reava (3)

  Primeri:

  Mnoenje dve matrice

  Problem izuzetno pogodan za paralelizaciju

  Raunanje jednog elementa rezultujue matrice je nezavisno u odnosu na druge

  Izraunavanje Fibonaijevih brojeva

  Problem nemogu za paralelizaciju

  Izraunavanje (k+2)-og broja u seriji zahteva poznavanje (k+1)-og i k-tog Fibonaijevog broja

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 57/142

 • Dekompozicija problema

  Jedan od prvih koraka prilikom dizajniranja paralelnih programa je podela (particionisanje) problema koji se reava na diskretne delove posla

  Diskretni delovi se potom alju razliitim paralelnim zadacima na obradu

  Dva tipa dekompozicije

  Dekompozicija domena

  Funkcionalna dekompozicija

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 58/142

 • Dekompozicija domena (1)

  Podaci u vezi sa problemom se dele

  Svaki paralelni zadatak potom radi na delu podataka

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 59/142

 • Dekompozicija domena (2)

  Nekoliko naina za podelu podataka

  1D, 2D, ciklino

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 60/142

 • Funkcionalna dekompozicija (1)

  Svaki zadatak dobija deo problema koji treba da se rei

  Fokus je na raunskom poslu koji treba izvriti, a manje nad podacima koji se koriste prilikom raunanja

  Funkcionalna dekompozicija je pogodna za odreene klase problema

  Modelovanje ekosistema

  Procesiranje signala

  Modelovanje klimatskih promena

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 61/142

 • Funkcionalna dekompozicija (2)

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 62/142

 • Funkcionalna dekompozicija (3)

  Primer modeliranje klimatskih promena

  Svaka komponenta modela je zaseban zadatak

  Komponente meusobno komuniciraju da dou do neophodnih podataka

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 63/142

 • Komunikacija izmeu zadataka (1)

  Potreba za komunikacijom izmeu zadataka zavisi od tipa problema koji se reava Ne postoji potreba za komunikacijom

  Ovakvi problemi se nazivaju embarrassingly parallel, jer zahtevaju vrlo malo komunikacije izmeu zadataka

  Primeri su odreeni algoritmi za obradu slike

  Postoji potreba za komunikacijom

  Veina paralelnih aplikacija zahteva razmenu podataka izmeu paralelnih zadataka

  Simulacija klimatskih promena je takav primer Neophodna je komunikacija izmeu razliitih delova modela

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 64/142

 • Komunikacija izmeu zadataka (2)

  Komunikacija meu zadacima iziskuje dodatne reijske trokove Glavni izvor paralelnog overhead-a

  Zbog sinhronizacije, zaguenja komunikacionih kanala, ekanja

  Kanjenje (latency) i propusni opseg (bandwidth) utiu na performanse komunikacije

  Slanje velikog broja malih poruka dovodi do toga da kanjenje dominira u reijskim trokovima komunikacije

  Vidljivost komunikacije je bitan faktor

  Da li je komunikacija eksplicitna ili implicitna?

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 65/142

 • Komunikacija izmeu zadataka (3)

  Sinhrona i asinhrona komunikacija Sinhrona komunikacija zahteva

  neku vrstu handshaking protokola izmeu zadataka

  Moe je implementirati programer ili moe biti transparentna

  Sinhrona komunikacija je blokirajua, jer ostali posao mora da saeka dok se komunikacija ne zavri

  Asinhrona komunikacija dozvoljava prenos podataka izmeu zadataka nezavisno jedan od drugih

  Trenutak kada primalac stvarno prima podatke nije bitan, poto poiljalac moe da nastavi da radi drugi posao

  Asinhrona komunikacija je neblokirajua, jer poiljalac moe da nastavi da radi svoj posao

  Da li je dobitak od preklapanja komunikacije i raunanja vredan komplikovanja programskog koda?

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 66/142

 • Komunikacija izmeu zadataka (4)

  Opseg komunikacije

  Pojedinana, izmeu dva zadatka (point-to-point)

  Ukljuuje komunikaciju dva zadatka, od kojih se prvi ponaa kao proizvoa/poiljilac, a drugi kao potroa/primalac podataka

  Grupna, izmeu vie zadataka (collective)

  Ukljuuje komunikaciju vie zadataka, najee pripadnika iste grupe

  Efikasnost komunikacije

  Performanse istog modela variraju izmeu platformi

  Zavisi i od vrste mree za komunikaciju

  Koju mreu izabrati ukoliko ima vie dostupnih?

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 67/142

 • Primeri kolektivne komunikacije

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 68/142

 • Reijsko vreme i kompleksnost

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 69/142

 • Sinhronizacija izmeu zadataka (1)

  Sinhronizacija je neizostavna za koordinaciju paralelnih zadataka

  Sinhronizacija na barijeri (barrier) Obino ukljuuje sve zadatke

  Svaki zadatak radi posao dok ne doe do barijere, kada prekida posao i blokira se

  Kada poslednji zadatak dosegne barijeru svi zadaci su sinhronizovani Barijeru obino sledi kritina sekcija

  koja se mora sekvencijalno izvriti

  Alternativno, zadaci se deblokiraju i nastavljaju svoj posao

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 70/142

 • Sinhronizacija izmeu zadataka (2)

  Brava (lock) Moe uestvovati bilo koji broj zadataka

  Samo jedan zadatak moe istovremeno da koristi bravu i ue u kritinu sekciju

  Prvi zadatak koji naie na slobodnu bravu je zakljuava i obavlja posao, ostali moraju da ekaju

  Semafori (semaphores) Moe uestvovati bilo koji broj zadataka

  Odreeni broj zadataka moe istovremeno da koristi semafor i koristi resurs ili ue u kritinu sekciju

  Blokirajui, binarni (brave) i brojaki semafori

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 71/142

 • Sinhronizacija izmeu zadataka (3)

  Uslovne promenljive (conditional variables) Naredni zadatak nastavlja tek kad prethodni zavri

  Postoji red zadataka koji ekaju na uslovnoj promenljivoj zadatak se obavezno blokira prilikom

  izvravanja operacije ekanja na uslovnoj promenljivoj

  Sinhrone komunikacione primitive Ukljuuje samo one zadatke koji komuniciraju

  Zahteva odreeni nivo koordinacije izmeu zadataka koji komuniciraju Pre nego to izvri slanje, poiljalac mora da dobije

  potvrdu da je primalac spreman da prihvati poruku

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 72/142

 • Zavisnosti po podacima (1)

  Zavisnost u programu postoji kada redosled izvravanja naredbi u programu utie na krajnji rezultat odreenog dela programa ili celog programa Zavisnost izmeu instrukcija postoji ako e izmena redosleda

  instrukcija uticati na rezultate programa Zavisnost po podacima nastaje usled korienja

  memorijskih lokacija od strane vie paralelnih zadataka

  Zavisnosti su primarni inhibitori paralelizma! Najee reenje je sinhronizacija zadataka

  Na sistemima sa distribuiranom memorijom je neophodne podatke potrebno razmeniti na sinhronizacionim takama

  Na sistemima sa deljenom memorijom je potrebno je sinhronizovati operacije itanja i upisa podataka izmeu paralelnih zadataka

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 73/142

 • Zavisnosti po podacima (2)

  Primer loop-dependent zavisnosti po podacima DO 500 J = MYSTART,MYEND

  A(J) = A(J-1) * 2.0 500 CONTINUE

  Vrednost A(J-1) se mora izraunati pre vrednosti A(J) i stoga postoji zavisnost po podacima Paralelizam je onemoguen

  Loop-dependent zavisnosti je jako bitno uoiti prilikom razvoja paralelnih programa, jer to utie na paralelizaciju petlji, koja se najee vri u procesu paralelizacije

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 74/142

 • Zavisnosti po podacima (3)

  Primer loop-independent zavisnosti po podacima task 1 task 2

  ------ ------ X = 2 X = 4 . . . . Y = X**2 Y = X**3

  Paralelizam je onemoguen, jer izraunavanje vrednosti Y zahteva poznavanje vrednosti X, koja zavisi od toga da li e vrednost X biti slata izmeu zadataka i koji e je zadatak prvi menjati

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 75/142

 • Balansiranje optereenja (1)

  Balansiranje optereenje (load balancing) se odnosi na podelu posla meu zadacima tako da svi podaci budu zauzeti sve vreme

  Osnovni cilj je da svi zadaci stalno neto rade

  Primer barijere svi zavise od najsporijeg zadatka

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 76/142

 • Balansiranje optereenja (2)

  Ravnomerna podela posla svim zadacima Podela iteracija petlji, ravnomerna raspodela podataka

  Statika i dinamika podela posla

  Dinamika podela posla Neke vrste problema izazivaju neravnomerno optereenje

  i kad su podaci podjednako podeljeni po zadacima Retko posednuti nizovi i retko posednute matrice Adaptivne tehnike obrade, kada odreeni zadaci imaju potrebu

  da izvre finiju obradu nad odreenim podacima

  Veliina posla se ne moe unapred predvideti Korienje rasporeivaa i depoa poslova

  moe reiti problem (scheduler - task pool) Kada jedan zadatak zavri deo posla,

  staje u red i eka da dobije sledei

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 77/142

 • Granularnost (1)

  Odnos vremena potroenog na raunanje i vremena potroenog na komunikaciju (computation to communication ratio) Periodi u kojima se vri neki raunski posao su

  odvojeni od perioda kada se vri komunikacija sinhronizacionim dogaajima

  Fine-grain paralelizam Relativno mala koliina raunskog posla

  se izvri izmeu dve komunikacije Olakava balansiranje optereenja Veliko reijsko vreme za komunikaciju

  Moda ak due od vremena potrebnog za raunski posao

  Smanjena mogunost za popravljanje performansi

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 78/142

 • Granularnost (2)

  Coarse-grain paralelizam Relativno velika koliina raunskog posla se

  izvri izmeu dva komunikaciona dogaaja

  Vie mogunosti za popravljanje performansi

  Tee je odrati balansiranje optereenja

  Bolji ukoliko je reijsko vreme komunikacije i sinhronizacije veliko u odnosu na vreme izvravanja

  Izbor najvie zavisi od konkretnog problema i platforme

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 79/142

 • I/O operacije

  Ulazno-izlazne operacije su esto inhibitor paralelizma

  Mogua reenja Neke platforme nude paralelne fajl sisteme

  GPFS, Lustre, OrangeFS/PVFS

  Podrka u okviru MPI-2 standarda

  Nedovoljna zrelost

  Smanjiti I/O poslove na minimum

  Korienje veih blokova podataka za upis

  Izbegavanje rada sa malim fajlovima

  Lokalizacija I/O poslova u manji broj zadataka

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 80/142

 • Analiza performansi paralelnih programa

  Znaajno komplikovanija nego kod sekvencijalnih programa

  Slino je i sa debugging-om

  Analizu performansi je potrebno izvriti i pre i posle paralelizacije programa

  Bitno je odrediti odnos vremena raunanja i vremena komunikacije

  Postoji veliki broj alata za ovu namenu

  Razliiti tajmeri, profajleri i namenski alati

  Neki su multiplatformski

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 81/142

 • Ubrzanje

  Ubrzanje (p procesora) = (speedup)

  Za problem fiksne veliine (ulazni podaci), performanse = 1/vreme

  Ubrzanje (p procesora) =

  Koliko je ubrzanje mogue?

  Performanse (p procesora)

  Performanse (1 procesor)

  Vreme (1 procesor)

  Vreme(p procesora)

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 82/142

 • sekvencijalni deo aplikacije, p broj procesora

  Ti vreme izvravanja sa i procesora

  Ubrzanje je ogranieno sekvencijalnim delom aplikacije nezavisno od broja procesora

  Amdalov zakon (1)

  p

  TTTp

  11

  1

  1

  11111

  11

  lim1

  1

  TT

  TTTTT

  TT

  pp

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 83/142

 • sekvencijalni deo aplikacije, p broj procesora Ti vreme izvravanja sa i procesora

  Ubrzanje je ogranieno sekvencijalnim delom

  aplikacije nezavisno od broja procesora

  Amdalov zakon (2)

  1

  1

  1lim

  11limlim

  111

  1

  111

  pp

  p

  pS

  p

  pS

  ppp

  p

  11 p

  pS p

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 84/142

 • Vreme u zavisnosti od broja procesora i udela sekvencijalnog dela aplikacije

  Zavisnost vremena izvravanja od broja procesora

  0,00

  20,00

  40,00

  60,00

  80,00

  100,00

  120,00

  1

  10

  19

  28

  37

  46

  55

  64

  73

  82

  91

  10

  Broj procesora

  Vre

  me Vreme 0,1

  Vreme 0,5

  Vreme 0,9

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 85/142

 • Ubrzanje u zavisnosti od broja procesora i udela sekvencijalnog dela aplikacije

  Zavisnost ubrzanja od broja procesora

  0,00

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00

  7,00

  8,00

  9,00

  10,00

  1

  10

  19

  28

  37

  46

  55

  64

  73

  82

  91

  10

  Broj procesora

  Vre

  me Ubrzanje 0,1

  Ubrzanje 0,5

  Ubrzanje 0,9

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 86/142

 • Ogranienja paralelnog programiranja (1)

  Sloenost

  Paralelne aplikacije su za red veliine sloenije od sekvencijalnih programa

  Ne samo da postoji vie tokova izvravanja programa, ve postoji i tok podataka meu njima

  Paralelno programiranje zahteva da programer potroi vie vremena prilikom dizajna programa, kodiranja, debagovanja, podeavanja performansi i odravanja

  Pridravanje uobiajenih tehnika razvoja softvera je znaajno ako na projektu radi vei tim

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 87/142

 • Ogranienja paralelnog programiranja (2)

  Prenosivost (portability)

  Situacija je prilino dobra, jer postoji nekoliko standarda za paralelno programiranje

  MPI, POSIX threads, HPF, OpenMP standardi

  Problem sa razliitim implementacijama standarda na razliitim platformama

  Znaajan uticaj operativnih sistema

  Hardverske platforme mogu biti znaajno razliite i mogu uticati na prenosivost

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 88/142

 • Ogranienja paralelnog programiranja (3)

  Skalabilnost Prosto dodavanje novih resursa (procesora) esto nije reenje

  Moe dovesti do zasienja ili opadanja performansi zbog niza faktora

  Korieni algoritam po svojoj prirodi moe imati ogranienja po pitanju skalabilnosti

  Hardver znaajno utie na skalabilnost Propusni opseg magistrale na SMP mainama Propusni opseg komunikacione mree Ukupna raspoloiva memorija Brzina (takt) procesora

  Paralelne biblioteke mogu ograniiti skalabilnost

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 89/142

 • Ogranienja paralelnog programiranja (4)

  Zahtevi za resursima Da bi se smanjilo ukupno vreme izvravanja programa

  potrebno je potroiti vie procesorskog vremena

  Paralelni programi mogu zahtevati vie memorije za svoje izvravanje Replikacija podataka na vie procesora

  Dodatni troak za paralelne biblioteke i podsisteme

  Reijski trokovi paralelizacije (overhead) Kreiranje zadataka, komunikacija,

  pokretanje paralelnog okruenja

  Paralelizacija esto nije reenje za probleme malih dimenzija!

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 90/142

 • Primeri paralelnih programa

 • Primeri paralelnih programa

  Raunanje broja PI

  Obrada 2D niza (array processing)

  Simple heat equation problem

  1-D Wave Equation problem

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 92/142

 • Raunanje broja PI (1)

  Jedan jednostavan algoritam za priblino raunanje broja PI

  Upisati krug u kvadrat

  Sluajno generisati take u datom kvadratu

  Utvrditi broj taaka u kvadratu koje su istovremeno i u krugu

  PI se moe priblino izraunati po formuli

  PI = 4.0 * (broj taaka u krugu)/(ukupan broj taaka)

  to se vie taaka generie, aproksimacija je bolja

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 93/142

 • Raunanje broja PI (2)

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 94/142

 • Raunanje broja PI (3)

  Sekvencijalni kod

  npoints = 10000 circle_count = 0 do j = 1,npoints generate 2 random numbers between 0 and 1 xcoordinate = random1 ; ycoordinate = random2 if (xcoordinate, ycoordinate) inside circle then circle_count = circle_count + 1 end do PI = 4.0*circle_count/npoints

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 95/142

 • Raunanje broja PI (4)

  Veina vremena u izvravanju ovog koda bi bila potroena na izvravanje petlje

  Jo jedan od embarrassingly parallel problema Raunski zahtevan, minimalna komunikacija i I/O

  Paralelna strategija Razbiti petlju na delove koje e izvravati zadaci

  Svaki zadatak obavlja svoj deo raunanja petlje

  Ne postoje zavisnosti po podacima, pa nema ni komunikacije meu zadacima

  Koristi se SPMD model Jedan zadatak se ponaa kao master i sakuplja rezultate

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 96/142

 • Raunanje broja PI (5)

  npoints = 10000 circle_count = 0 p = number of tasks num = npoints/p find out if I am MASTER or WORKER do j = 1,num generate 2 random numbers between 0 and 1 xcoordinate = random1 ; ycoordinate = random2 if (xcoordinate, ycoordinate) inside circle then circle_count = circle_count + 1 end do

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 97/142

 • Raunanje broja PI (6)

  if I am MASTER receive from WORKERS their circle_counts compute PI (use MASTER and WORKER calculations) else if I am WORKER send to MASTER circle_count endif

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 98/142

 • Obrada 2D niza (1)

  Radi se obrada nad elementima 2D niza, a raunski posao nad svakim elementom je nezavisan u odnosu na druge

  Sekvencijalni program rauna jedan element u jednom trenutku idui sekvencijalno kroz niz

  Ceo problem je raunski veoma zahtevan

  Problem je tzv. embarrassingly parallel, jer je izraunavanje jednog elementa nezavisno od drugih elemenata

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 99/142

 • Obrada 2D niza (2)

  Sekvencijalno reenje

  do j = 1,n do i = 1,n a(i,j) = fcn(i,j) end do end do

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 100/142

 • Obrada 2D niza (3)

  Paralelno reenje

  Elementi niza se podele tako da svaki procesor dobije jednu podmatricu na obradu

  Prilikom izbora eme za distribuciju podmatrica, gleda se da maksimizuje korienje ke memorije

  Komunikacija izmeu zadataka nije potrebna zbog karakteristika problema

  Nakon to se matrica distribuira, svaki zadatak izvrava deo petlje, u zavisnosti koji deo podataka je dobio na obradu

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 101/142

 • Obrada 2D niza (4)

  Primer koda

  do j = mystart, myend do i = 1,n a(i,j) = fcn(i,j) end do end do

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 102/142

 • Obrada 2D niza (5)

  Jedno mogue reenje

  Implementirati SPMD model

  Master zadatak inicijalizuje niz, alje podatke radnicima i prima rezultate

  Zadatak-radnik prima podatke, izvrava svoj deo raunanja i alje rezultate masteru

  Ovakvo reenje se moe oblikovati prema pseudo-kodu datom na sledeoj stranici

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 103/142

 • Obrada 2D niza (6)

  find out if I am MASTER or WORKER if I am MASTER initialize the array send each WORKER info on part of array it owns send each WORKER its portion of initial array receive from each WORKER results

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 104/142

 • Obrada 2D niza (7)

  else if I am WORKER receive from MASTER info on part of array I own receive from MASTER my portion of initial array # calculate my portion of array do j = my first column,my last column do i = 1,n a(i,j) = fcn(i,j) end do end do send MASTER results endif

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 105/142

 • Obrada 2D niza (8)

  Prethodno reenje prikazuje statiko balansiranje optereenja

  Svaki zadatak dobija podjednaku koliinu posla

  Ukoliko su procesori razliitih karakteristika, moe doi do gubitka procesorskog vremena u ekanju

  Statiko balansiranje optereenje obino nije problem ukoliko zadaci izvravaju podjednak posao na identinim mainama

  Ukoliko postoji problem balansiranosti optereenja, moe se koristiti ema bazena poslova (pool of tasks) za reavanje problema

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 106/142

 • Obrada 2D niza (9)

  Depo poslova (task pool) Postoje dve vrste procesa: master i proces-radnik

  Master proces

  Sadri i odrava depo poslova koje radnici treba da obave

  alje radniku posao kada to ovaj zahteva

  Sakuplja rezultate od procesa-radnika

  Po potrebi, i master moe da se ukljui u obavljanje posla

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 107/142

 • Obrada 2D niza (10)

  Proces-radnik

  Dobija poslove od master procesa

  Izvrava raunanje

  alje rezultate master procesu

  Proces-radnik ne zna pre vremena izvravanja koji deo posla e obaviti i koliko poslova

  Dinamiko balansiranje optereenja se deava u vreme izvravanja

  Bri procesi-radnici dobijaju vie posla da obave

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 108/142

 • Obrada 2D niza (11)

  find out if I am MASTER or WORKER if I am MASTER do until no more jobs send to WORKER next job receive results from WORKER end do tell WORKER no more jobs

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 109/142

 • Obrada 2D niza (12)

  else if I am WORKER do until no more jobs receive from MASTER next job calculate array element: a(i,j) = fcn(i,j) send results to MASTER end do endif

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 110/142

 • Obrada 2D niza (13)

  Depo poslova

  U datom primeru, svaki zadatak je smatrao jedan element niza za poseban posao (job)

  Primer fine-grain implementacije

  Fine-grain implementacije podrazumevaju vie reijskog vremena za komunikaciju, kako bi se smanjilo rasipanje procesorskog vremena

  Optimalnije reenje bi bilo da svaki posao koji se alje sadri veu koliinu raunskog posla

  Koliina posla zavisi od konkretnog problema

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 111/142

 • Simple heat equation problem (1)

  Veina paralelnih problema zahteva komunikaciju meu zadacima

  Postoji itava klasa problema koji zahtevaju komunikaciju sa susednim zadacima

  Simple heat equation problem opisuje promenu temperature na nekom prostoru kroz vreme, kada su poznati poetna temperatura i granini uslovi

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 112/142

 • Simple heat equation problem (2)

  Postoji konana ema za reavanje ovog problema numeriki na kvadratnoj povrini

  Poetna temperatura na granicama je nula, a u sredini je visoka

  Granina temperatura se uvek dri na nuli

  Kvadratna povrina se deli na mreu manjih kvadrata

  Predstavljaju se matricom iji elementi predstavljaju temperaturu odgovarajueg polja u kvadratu

  Koristi se time stepping algoritam izraunaju se temperature svih polja u datom vremenskom trenutku, pa se prelazi na sledei vremenski trenutak

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 113/142

 • Simple heat equation problem (3)

  Izraunavanje vrednosti jednog elementa zavisi od vrednosti susednih elemenata

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 114/142

 • Simple heat equation problem (4)

  Sekvencijalno reenje

  do iy = 2, ny 1 do ix = 2, nx 1 u2(ix, iy) = u1(ix, iy) + cx * (u1(ix+1,iy) + u1(ix-1,iy) - 2.*u1(ix,iy)) + cy * (u1(ix,iy+1) + u1(ix,iy-1) - 2.*u1(ix,iy)) end do end do

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 115/142

 • Simple heat equation problem (5)

  Jedno paralelno reenje

  Implementirati SPMD model

  Cela matrica se deli na i svaki zadatak dobija deo posla

  Master proces alje podatke procesima-radnicima, proverava konvergenciju reenja i sakuplja rezultate

  Procesi-radnici raunaju podatke, komuniciraju po potrebi sa susednim procesima i alju rezultate masteru

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 116/142

 • Simple heat equation problem (6)

  Postoje zavisnosti po podacima

  Unutranji elementi koji pripadaju zadatku ne zavise od drugih zadataka

  Granini elementi zahtevaju komunikaciju, jer su im potrebni podaci iz susednih zadataka

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 117/142

 • Simple heat equation problem (7)

  find out if I am MASTER or WORKER if I am MASTER initialize array send each WORKER starting info and subarray do until all WORKERS converge gather from all WORKERS convergence data broadcast to all WORKERS convergence signal end do receive results from each WORKER

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 118/142

 • Simple heat equation problem (8)

  else if I am WORKER receive from MASTER starting info and subarray do until solution converged update time send neighbors my border info receive from neighbors their border info update my portion of solution array determine if my solution has converged send MASTER convergence data receive from MASTER convergence signal end do send MASTER results endif

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 119/142

 • Simple heat equation problem (9)

  U prethodnom reenju je pretpostavljeno da je komunikacija izmeu zadataka blokirajua Blokirajua komunikacija podrazumeva da zadatak ne nastavlja

  dalje sa izvravanjem dok god primalac ne preuzme podatke

  U prethodnom reenju susedni zadaci razmene podatke, a zatim svaki od njih izrauna svoj deo matrice

  Vreme raunanja se moe esto smanjiti korienjem neblokirajue komunikacije Neblokirajua komunikacija dozvoljava

  da se nastavi sa radom dok komunikacija jo traje

  Svaki zadatak moe da izrauna svoje unutranje elemente dok se vri razmena podataka o graninim elementima, a zatim da izrauna vrednost svojih graninih elemenata

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 120/142

 • Simple heat equation problem (10)

  find out if I am MASTER or WORKER if I am MASTER initialize array send each WORKER starting info and subarray do until all WORKERS converge gather from all WORKERS convergence data broadcast to all WORKERS convergence signal end do receive results from each WORKER

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 121/142

 • Simple heat equation problem (11)

  else if I am WORKER receive from MASTER starting info and subarray do until solution converged update time non-blocking send neighbors my border info non-blocking receive neighbors border info update interior of my portion of solution array wait for non-blocking communication complete update border of my portion of solution array

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 122/142

 • Simple heat equation problem (12)

  determine if my solution has converged send MASTER convergence data receive from MASTER convergence signal end do send MASTER results endif

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 123/142

 • 1-D Wave Equation problem (1)

  Treba izraunati amplitudu talasa du uniformne, vibrirajue ice nakon odgovarajueg vremenskog trenutka

  Raunanje ukljuuje

  Vrednost amplitude talasa na y osi

  Poziciju take koja se prati du x ose

  Presene take talasa du ice

  Promenu amplitude talasa u diskretnim vremenskim intervalima

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 124/142

 • 1-D Wave Equation problem (2)

  Amplituda talasa u jednoj taki se izraunava po formuli

  A(i,t+1) = (2.0 * A(i,t)) - A(i,t-1)+ (c * (A(i-1,t) - (2.0 * A(i,t)) + A(i+1,t)))

  Amplituda talasa u nekoj taki zavisi i od susednih taaka i od amplitude take u prethodnim vremenskim trenucima

  Paralelno reenje e zahtevati komunikaciju

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 125/142

 • 1-D Wave Equation problem (3)

  Mogue reenje

  Implementirati SPMD model

  Talas predstaviti pomou niza amplituda u izabranim takama

  Niz amplituda podjednako podeliti i poslati podnizove svim zadacima koji rade

  Obrada svake take zahteva podjednako vreme, tako da svi zadaci treba da dobiju jednak broj taaka

  Obratiti panju da zadaci dobiju to vei kontinualni deo niza, kako bi se izbegla nepotrebna komunikacija

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 126/142

 • 1-D Wave Equation problem (4)

  Komunikacija potrebna na granicama podnizova

  susedni zadaci e morati da razmenjuju podatke

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 127/142

 • 1-D Wave Equation problem (5)

  find out number of tasks and task identities #Identify left and right neighbors left_neighbor = mytaskid 1 right_neighbor = mytaskid +1 if mytaskid = first then left_neigbor = last if mytaskid = last then right_neighbor = first find out if I am MASTER or WORKER if I am MASTER initialize array send each WORKER starting info and subarray else if I am WORKER receive starting info and subarray from MASTER endif

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 128/142

 • 1-D Wave Equation problem (6)

  #Update values for each point along string #In this example the master participates in calculations do t = 1, nsteps send left endpoint to left neighbor receive left endpoint from right neighbor send right endpoint to right neighbor receive right endpoint from left neighbor #Update points along line do i = 1, npoints newval(i) = (2.0 * values(i)) - oldval(i) + (sqtau * (values(i-1) - (2.0 * values(i)) + values(i+1))) end do end do

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 129/142

 • 1-D Wave Equation problem (7)

  #Collect results and write to file if I am MASTER receive results from each WORKER write results to file else if I am WORKER send results to MASTER endif

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 130/142

 • Opta terminologija

 • Opta terminologija (1)

  Zadatak (task) Logiki diskretan deo posla, tipino program ili

  skup instrukcija koje izvrava procesor

  Paralelni zadatak (parallel task) Zadatak koji se bezbedno moe izvriti na

  multiprocesorskom sistemu (daje korektne rezultate)

  Sekvencijalno izvravanje (serial execution) Izvravanje programa sekvencijalno,

  jedna instrukcija u jednom trenutku

  U svim paralelnim programima postoje sekcije koje se moraju izvriti sekvencijalno

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 132/142

 • Opta terminologija (2)

  Paralelno izvravanje (parallel execution) Izvravanje programa u vidu vie zadataka koji mogu

  da izvravaju razliite instrukcije u istom trenutku

  Deljena memorija (shared memory) U hardverskom smislu, to je raunarska arhitektura

  kod koje svi procesori imaju direktan pristup zajednikoj, deljenoj fizikoj memoriji

  U programskom smislu, to je model kod koga svi paralelni zadaci imaju istu sliku memorije i mogu direktno da pristupe istim logikim memorijskim lokacijama gde god se fizika memorija stvarno nalazi

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 133/142

 • Opta terminologija (3)

  Distribuirana memorija (distributed memory) Hardverski, model zasnovan na

  pristupu fizikoj memoriji putem mree

  Programski, zadaci logiki vide samo podatke iz svog adresnog prostora i za razmenu podataka sa drugim zadacima koriste komunikacione primitive

  Komunikacija (communication) Paralelni zadaci imaju potrebu da razmenjuju podatke

  Vie naina da se to ostvari

  Ovaj termin se upotrebljava da oznai razmenu podataka bez obzira na nain na koji se to radi

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 134/142

 • Opta terminologija (4)

  Sinhronizacija (synchronization) Koordinacija paralelnih zadataka

  u vremenu izvravanja, po pravilu u vezi sa komunikacijom

  esto se implementira kao taka u programu koju zadatak ne sme da pree pre nego to drugi zadaci dostignu logiki ekvivalentnu taku (barijera)

  Sinhronizacija obino ukljuuje stanje ekanja bar jednog zadatka, i stoga produava vreme izvravanja paralelne aplikacije

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 135/142

 • Opta terminologija (5)

  Granularnost (granularity) U paralelnom raunarstvu, to je kvalitativna mera

  odnosa korisnog rada (raunskog posla) i komunikacije

  Gruba (coarse grain) granularnost

  Relativno velika koliina raunskog posla se obavi izmeu dve komunikacije

  Fina (fine grain) granularnost

  Relativno mala koliina raunskog posla se obavi izmeu dve komunikacije

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 136/142

 • Opta terminologija (6)

  Primeeno ubrzanje (observed speedup) Odnosi se na ubrzanje dobijeno paralelizacijom

  nekog sekvencijalnog koda

  Definie se kao odnos vremena sekvencijalne i paralelizovane aplikacije

  Jedan od najjednostavnijih i najkorienijih indikatora performansi paralelnog programa

  Masovno paralelan (massively parallel) Odnosi se na hardver koji obuhvata mnogo procesora

  Znaenje rei mnogo raste, a trenutno se moe opisati sa 5 ili 6 cifara

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 137/142

 • Opta terminologija (7)

  Reijsko vreme paralelizacije (parallel overhead) Koliina vremena

  potrebna da se koordiniu paralelni zadaci

  Ukljuuje faktore kao to su vreme pokretanja i zavretka, sinhronizacija, komunikacija, utroak vremena zbog paralelnih prevodilaca, biblioteka, alata, operativnih sistema

  Klaster raunarstvo (cluster computing) Upotreba uobiajenih komponenti (procesora, mrenih

  komponenti i slino) za izgradnju paralelnog sistema

  Raunarstvo visokih performansi (supercomputing / high performance computing) Upotreba najmonijih raunara za reavanje velikih problema

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 138/142

 • Opta terminologija (8)

  Viejezgarni procesori (multi-core processors) Procesori sa vie jezgara na istom ipu

  Skalabilnost (scalability) Odnosi se na mogunost paralelnog sistema

  da proporcionalno ubrza svoj rad sa dodavanjem novih procesora (resursa) u sistem

  Faktori koji utiu na skalabilnost Hardver, naroito propusni opseg procesora i memorije i

  mrena komunikacija

  Algoritam i karakteristike same paralelne aplikacije

  Reijsko vreme paralelizacije (parallel overhead)

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 139/142

 • Opta terminologija (9)

  Kanjenje (latency) Vreme potrebno da se prazna poruka prenese

  iz take A u taku B i najee se izraava u mikrosekundama

  Propusni opseg (bandwidth) Predstavlja koliinu podataka koja moe da se prenese

  u jedinici vremena i izraava se u MB/s

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 140/142

 • Izvori o paralelnom programiranju

 • Literatura i izvori

  Blaise Barney, Introduction to Parallel Computing, https://computing.llnl.gov/tutorials/parallel_comp/, 2016.

  Ian Foster, Designing and Building Parallel Programs

  Grama, Gupta, Karypis, Kumar, Introduction to Parallel Computing

  Culler, Singh, Gupta, Parallel Computer Architecture (A Hardware/Software Approach), 1998.

  ETF Beograd::Multiprocesorski sistemi::Uvod u paralelno raunarstvo 142/142

  https://computing.llnl.gov/tutorials/parallel_comp/