Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  1/42

  UNIVERSITATEA DIN PITEŞTIFACULTATEA DE MECANICĂ ŞI TEHNOLOGIE

  PROIECTCalculul i construc ia otoar!lor "! auto#!$icul!ș ț

  In"ru%tor& Pro'( Un#( Dr( In)( Ra"u Racot%

  1

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  2/42

    Stu"!nt& Rist!a Al!*an"ruS+!ciali,ar!a& AR Gru+a -(.(/(

  TEMA DE PROIECT

  S% s! +roi!ct!,! un otor a#0n" caract!risticil! +rinci+al!&

  1 Stabilirea dimensiunilor fundamentale ale motorului 

  2

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  3/42

  /(/ Determinarea: raportului cursă/alezaj, razei manivelei, lungimii bielei, cilindreei unitare, volumuluicamerei de ardere, volumului cilindrului, cilindreei totale, vitezei medii a pistonului, vitezei unghiulare aarborelui cotit.

  Ra+ortul curs%1al!,a2 345 este un parametru constructiv al motoarelor, determinându-se cu rela ia:ț

  Ψ = S

   D= 107

  94.9=0.88

    (1.1 

  unde: ! - cursa  pistonului (stro"e #mm$  D - diamentrul nominal al cilindrului #mm$.

  %ursa pistonului reprezintă spa iul parcurs de acesta &n deplasarea sa &ntre cele două puncte moarte.ț

    Ra,a ani#!l!i 3 r5  reprezintă distan a dintre a'a usului palier i a'a usului maneton, ale arborelui cotit.ț ș

  !e calculează cu rela ia:ț

  r= S2=107

  2=53.5mm

    (1.)

    Lun)i!a 6i!l!i 3   lb 5 este un element egal cu distan a dintre a'a usuui maneton i a'a bol ului.ț ș ț

    lb= r

   Λ=

  53.5

  0,25=218mm

    (1.*

  +entru % ∈(   0,25…0,3125 ¿>¿  adopt 0,).

  Ra+ortul "intr! ra,a ani#!l!i si lun)i!a 6i!l!i 375.

   Λ= r

  lb=

  53.5

  218=0,25

    (1.2

    Cilin"r!!a unitar% 3   V s 5 reprezintă volumul generat de piston prin deplasarea sa &ntre cele ) puncte

  moarte, pe cursa !.

  V s=π D

  2

  4∙ S=

  3,14 ∙94.92

  4∙107=756cm3  (1.

   

  Cilin"r!!a totala 3   V t  5 reprezintă suma cilindreelor unitare ale tuturor cilindrilor.

  V t =i ∙ V s=4 ∙756=1513 cm3

    (1.3

  unde i 4 numărul de cilindri

  3

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  4/42

  Voluul ca!r!i "! ar"!r! 3   V k  5 reprezintă volumul minim ocupat de luidul motor, când pistonul se

  gaseste la +..!.

  V k =   V s

  ε−1=  75617.4−1=

  46.13cm3 (1.5

    Voluul cilin"rului 3   V a 5 reprezintă volumul ma'im ocupat de luidul motor, când pistonul se ală la

  +..6(

    V a=V  s+V k =756+46.13=804cm3

    (1.7

    Vit!,a !"i! a +istonului 3   W  P 5 este acea viteză, conven ional considerată constantă, cu care pistonulț

  ar parcurge două curse succesive ()   ∙ !, &n intervalul de timp &n care arborele cotit eectuează o rota ieț

  completă. 

  W  P=S ∙ n P

  30=

  107∙10−3

  ∙4090

  30=14,59

  m

  s (1.8

  unde n p  4 tura ia de putere ma'imăț

    Vit!,a un)$iular% a ar6or!lui cotit 385 este acea viteză cu care arborele cotiteectuează o rota ie completă.ț

  ω=π ∙ n p

  30=

  3,14 ∙4090

  30=428,1

  rad

  s  (1.10

   /(.( Calculul i trasar!a "ia)ra!i in"icat!ș

  +e baza calculului proceselor care alcătuiesc ciclul motor se construie te diagrama indicată (ig.).1.,ig.).)..ș9a serve te pentru determinarea indicilor de perec iune ai ciclului (presiune medie, randamentul i consumulș ț șindicat de combustibil precum i calculul solicitărilor mecanice i termice din organele mecanismului motor.ș ș

  +entru trasarea diagramelor indicate s-a pornit de la calculul volumului intr-un punct oarecare x olosind

  rela ia:ț

  2α 

  1−cosα +¿ Λ

  4∙ ¿

  V  x=V k +π ∙ D

  2

  4

  ∙ r ∙¿

    (1.11

   

  4

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  5/42

  unde:  r=S

  2[cm]  iar  

   Λ=r

  lb .

  +entru calculul volumului ocupat de gaze &n toate punctele caracteristice este necesară cunoasterea pozi ieiț pistonului, corespunzătoare acestor puncte.

   X  p=r ∙ [(1−cosα )+ Λ4 ∙ (1−cos2α )]   (1.1)

  %u ajutorul programului 9'cel am alat valorile volumului &ntre 0   °   i 5)0ș   °  %, cu pas de 1;.

  După ce s-a calculat valoarea volumului &n toate punctele, s-a trecut la calculul presiunilor.

  stel, in punctul g  s-a adoptat pev0,118 +a, presiune speciică motoarelor cu aprindere prin scânteie

  natural aspirate.

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  6/42

  G1.1 Diagrama indicată &n coordonate p-v i p-=ș

  6

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  7/42

  G. 1.2.

   Diagrama desfasurată in coordonate P- α

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  8/42

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  9/42

  2Calculul indicilor indica i, efectivi i de perfec iune ai ț ș ț 

  motorului 

  2.1 Calculul indicilor indica i i al celor efectivi.ț ș

  2.2.1 Calculul parametrilor i!ica i.ț 

  >ucrul mecanic schimbat de gazele din cilindru cu pistonul, după eectuarea unui ciclu motor, senume te lucru mecanic indicat rezultat al unui ciclu i se notează cu >ș ș i,măsurându-se in ?ouli. 9l este propor ional cu aria buclei superioare a diagramei indicate &n coordonate p-@,țcuprinsă &ntre evolu iile de comprimare i destindere.ț ș

  +entru a compara gradul de perec iune a proceselor reprezentate in diagramele indicate, trebuie să sețdeinească mărimea numită  pre"iuea me!ie i!icat#$

   pmi=∑  Li

  V s=

  774,8

  756=1,02 MPa

    ().1

  unde @s reprezintă cilindreea unitară - [ cm3 ] .

  +uterea indicată este un alt parametru important care se determină cu rela ia:ț 

   Pi= pmi ∙ V s ∙ i ∙ n p

  30000∙    =

  1,02 ∙2 ∙756∙ 4090

  30000 ∙4=53kW    ().)

  unde: pmi  -[ MPa ] , @s - [cm

  3 ], i - numărul de cilindri, n p  -

  [ rpm ]   , A2 4 numărul de timpi ai

  motorului.

  După alarea puterii indicate se poate determina momentul indicat al motorului:

   Mi=

   Pi

  ω =

    53

  428,1 ∙1000=123 !m   ().*

  2.2.2 Calculul parametrilor e%ecti&i.

    !e adoptă randamentul mecanic conorm cu literatura de specialitate ca iind ƞm 0,77.

    !e determină mărimile eective cu rela iile:ț

  - presiunea medie eectivă:

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  10/42

   pm"= pmi ∙ƞm=1,02∙088=0,9 MPa   ().2

  - puterea eectivă:

   P"= Pi ∙ƞm=53∙0,88=46,48kW    ().

  - momentul eectiv:

   M "= M i∙ ƞm ∙k a=123 ∙0,88 ∙1=109 !m   ().3

  unde

  ƞm

  0,77 i " ș a1 4 coeicient de adaptabilitate, se adoptă conorm Racot#' R.' #!e"cu' .' *umitre"cu' +. ,otoare petru auto&eicule rutiere' /!rumar !e proiectare- itogra%ia i&er"it# ii !iț 

   ite ti' 1990.ș

  2.2.Calculul indicilor de perfec iune ai motorului si compararea lor cu solu iile similareț ț 

  cest calcul presupune determinarea puterii litrice, +>, a momentului litric, >  i a puterii raportate lașaria totală a pistoanelor, +.

  !e utilizează următoarele rela ii de calcul:ț

   P L= P"

  V t =

  46,48

  1513

  =30,72kW 

  l   ().5

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  11/42

  0.00

  10.00

  20.00

  30.00

  40.00

  50.00

  60.00

  Big. ).1

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  12/42

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  13/42

  9'presia deplasarii momentane a pistonului pistonului ( p ata de +..6. este datade relatia:

   X  p=r ∙ [(1−cosα )+ Λ4 ∙ (1−cos2α )]   (*.1Deplasarea pistonului poate i considerate ca suma a doua unctii armonice astel:

   p   p6 E  p66  (*.)

  unde:  p6  ¿ r (1−cosα )−arm$nicad" $rdin%l &   

   p66 ¿

  r Λ

  4(1−cos α )−arm$nicad" $rdinal & & 

  Fraicul de variatie a deplasarii pistonului se obtine prin puncte, insumand celedoua armonici, iar alura de variatie se reda in Big. *.1.1.

  0

  50100

  150

  200

  250

  Deplasarea pistonului

  Xp XpII XpI

  Alfa [grade RAC]

  [mm]

  Big. *.1.1. @ariatia deplasarii pistonului

  -(/(.(Vit!,a +istonului9'presia vitezei momentane a pistonului este data de relatia:

  W  p=rω(sinα + Λ

  2sin2α )   (*.*

  unde: ω−¿ viteza unghiulara a arborelui cotit

  @iteza pistonului poate i considerate ca o suma de doua unctii armonice:

  W  p=W  p& +W  p&&    (*.2

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  14/42

  unde: W  p& =rωsinα −arm$nicad" $rdin%l & 

    W  p&& =rω Λ

  2sin2α −arm$nica d" $rdin%l && 

  Fraicul de variatie a vitezei pistonului se obtine prin puncte, insumand cele doua armonici,iar alura de variatie se reda in Big. *.1.).

  -30

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  Viteza pistonului

  WpI WpII Wp

  Alfa [grade RAC]

  mm/s

  Big. *.1.). @ariatia vitezei pistonului

  -(/(-(Acc!l!ratia +istonului

  9'presia acceleratiei momentane a pistonului este data de relatia:

  a p=r ω2(c$sα + Λ cos2α )   (*.

  cceleratia pistonului poate i considerata ca o suma de doua unctii armonice:

  a p=a p& +a p&&    (*.3

  unde: a p& =r ω2

  c$sα −arm$nicad" $rdin%l & 

    a p && =r ω2 Λ cos2α −arm$nicad" $rdin%l && 

  Fraicul de variatie a acceleratiei pistonului se obtine prin puncte, insumand cele douaarmonici, iar alura de variatie se reda in Big. *.1.*.

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  15/42

  -5000

  0

  5000

  10000

  15000

  Acceleratia pistonului

  apI apII ap

  Alfa [grade RAC]

  mm/s^2

  Big. *.1.*. @ariatia acceleratiei pistonului

  !ab. .1

  -(.( Cin!atica 6i!l!i

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  16/42

  %inematica bielei se studiaza inand seama că biela are o miscare plan 4 paralela comple'a.ț

  iscarea bielei se va studia in unc ie de unghiulț   α   ale cărui valori pozi ionează biela inț

  mi care.ș

  -(.(/(S+a iul un)$iular al 6i!l!iț

  9'presia spatiului unghiular al bielei este:

   '=arcsin ( Λ sin( α ∗π 180 ))[° ]   (*.5lura de variatie a curbei  '= ( (α )  se reda in Big. *.).1.

  -0.3

  -0.2

  -0.1

  0

  0.1

  0.2

  0.3

  Spatiul unghiular al bielei

  Alfa[grade RAC]

  eta [grade]

  Big. *.).1. @ariatia spatiului unghiular al bielei

  -(.(. Vit!,a un)$iulara a 6i!l!i9'presia vitezei miscarii bielei este:

  ωb= Λ ω  c$sα 

  √ 1− Λ2

  sin

  2

  α 

   [

  rad

  s

   ]  (*.7

  lura de variatie a curbei ωb (= se reda in Big. *.).).

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  17/42

  -150.0

  -100.0

  -50.0

  0.0

  50.0

  100.0

  150.0

  Viteza unghiulara a bielei

  Alfa [grade RAC]

  !b [rad/s]

  Big. *.).). @ariatia vitezei unghiulare a bielei

  -(.(-(Acc!l!ratia un)$iular% a 6i!l!i

  9'presia acceleratiei unghiulare a bielei este:

  εb= Λ ω2 ( Λ2−1 )   sinα 

  (1− Λ2sin2α )3

  2   (*.8

  lura de variatie a curbei εb (= se reda in Big. *.).*.

  -60000

  -40000

  -200000

  20000

  40000

  60000

  Acceleratia unghiulara a bielei

  Alfa [grade RAC]

  "b [rad/s^2]

  Big. *.).*. @ariatia acceleratiei unghiulare a bielei

  G Hb Ib

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  18/42

  0 10).5 00.03 88.2 -105800.1) 78.3 -)11700.15 5*.5 -*03))0.)1 ). -*7*20.)* )5.* -2*280.)2 0.0 -2*030.)* -)5.* -2*280.)1 -). -*7*20.15 -5*.5 -*03))0.1) -78.3 -)11700.03 -88.2 -105800.00 -10).5 0-0.03 -88.2 10580-0.1) -78.3 )1170-0.15 -5*.5 *03))-0.)1 -). *7*2

  -0.)* -)5.* 2*28-0.)2 0.0 2*03-0.)* )5.* 2*28-0.)1 ). *7*2-0.15 5*.5 *03))-0.1) 78.3 )1170-0.03 88.2 105800.00 10).5 0

  !ab. .2

  " Dinamica mecanismului motor 

  9(/ G!n!ralit%:i( Clasi'ic%ri al! 'or:!lor "in !canisul otor

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  19/42

  Dintre aceste orJe, cele de recare Ki de greutate au valori mici &n raport cu celelaltedouă categorii. De aceea pentru calcule prezintă importanJă doar orJele de presiune Ki celede inerJie.

  9(. For:a "! +r!siun! a )a,!lor

  +resiunea e'ercitată pe supraaJa capului pistonului de către gazele care evoluează &ncilindru determină o orJă de presiune, a cărei determinare se ace cu relaJia:

  ( ) 3   *

   p p )  2 cil cart =  ⋅

  −π    )

  2# $

   (2.1

  unde:

    D82.8 mm- alezajul cilindrului

    pcil #pa$ -presiunea gazelor din cilindru

   

   pcart  #pa$ - presiunea gazelor din carter care lucrează la partea inerioară a capului pistonului (pcart0,1+a.

  BorJa de presiune are o alură de variaJie &n timp proporJională cu cea a presiuniiluidului.

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  20/42

  asa care e'ecută miKcare de translaJie accelerată este:

  m j mgp Em1 #"g$ (2.)

  unde mgp este masa grupului piston compus din piston, bolJ Ki segmenJi, masă care se consideră concentrată &n a'a bolJului.

    Big. 2.).1

  mgp m p Em b Emseg  #"g$ (2.*

  &n care: m p - masa pistonului

    m b - masa bolJului

    mseg - masa segmenJilor.

  asa pistonului se poate determina apro'imativ cu relaJia:

  0.82108,82(1,1  *)*

  =⋅⋅=⋅=

    −

   *m  p p   ρ   "g (2.2

  &n care ρ 

   p 1,1 "g/dm* - densitatea aparentă a pistonului

  asa bolJului se poate calcula cu relaJia:

  m b @ b O ρ 

  P>  0.3"g (2.

  ( )l 

  ! ! +    i4e44   ⋅

  −⋅=

  2

  ))π 

    (2.Q

  dopt dimensiuni bolț:

  "!6 0.*3mm

  g. 3.2.

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  21/42

  "i6 0.37mml6o 0.8mm

  Din &ndrumar pag.112 se calculează:

    debdeb adoptat RD *2.1 mm

    dib dib.adoptatRdeb)*.* mm

    llbo.adoptatRD 7,2 mm

  dimensiunile principale ale bolJului.

   ρ 

  P> 5,3....5,7 "g/dm*  - densitatea oJelului se adoptă ρ 

  P> 5,5"g/dm*

  asa segmenJilor se adoptă conorm indicaJiilor din acotă,., Sădescu, T., Dumitrescu,@., otoare pentru autovehicule rutiere, 6ndrumar de proiectare- >itograia Universită ii dinț+ite ti, 1880, pagina 3, &n domeniul mseg30...10g M mseg10g0,10 "gș

   

  %a urmare masa grupului piston va i:

  mgp m p Em b Emseg  1,31 "g (2.3

  asa bielei se poate determina cunoscând că masa raportată a bielei are valori &nintervalul:

  mb

  π ∙ D2

  4

  =22… 40  )

  cm3

  (2.5

   !e adoptă:

  )

  )  /)*

  2

  cm g  *

  m (=

  ⋅π 

  ezultă:

  mb=23 ∙ π ∙ D

  2

  4=23 ∙

   π ∙0.9492

  4=1,63k)   (2.7

  ceastă masă se descompune &n cele două mase: m 1 concentrată &n a'a bolJului Ki careeectuează miKcare de translaJie Ki masa m) concentrată &n a'a usului maneton, care e'ecutăo miKcare de rotaJie.

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  22/42

  m)(0,5...0,7 mS.

  !e adoptă

  m1  0,)5 mS 0,2 "g (2.10

  m)  0,5) mS1,17 "g

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  23/42

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  24/42

  BorJa B se descompune &n componentele T, care aplică pistonul pe cilindru Ki S careacJionează asupra bielei:

   T B O tgβ 

    (2.12

  SB/cosβ 

    (2.1

  Deplasând orJa S, ca vector alunecător &n centrul usului maneton (punctul Kidescompunând-o după două direcJii ,una normală la maneton - orJa V- Ki cealaltă tangentă la

  maneton - orJa C- , se obJin orJele care acJionează asupra usului maneton Ki usului palier.

   

  ( )  ( )

   5 ( 3 = + = ⋅  +

  coscos

  cosα β 

    α β 

  β 

  (2.13

   

  ( )  ( )

  6 ( 3 = + =  +

  sin

  sin

  cosα β   α β 

  β 

  (2.15

  +entru a pune &n evidenJă momentul motor se procedează &n elul următor: &n centul derotaJie al arborelui cotit se plasează două orJe CQ Ki CW egale Ki de sens contrar Ki paralele Kiegale &n modul cu orJa CL &n acelaKi centru, se deplasează orJa V pe linia ei de acJiune (notatăVQ.

  BorJele CW Ki VQ dau rezultanta SQ care se descompune &n componentele BQ Ki TQ egale cuB Ki respectiv cu T.

  BorJele C Ki CQ produc un cuplu al cărui moment reprezintă momentul motor alcilindrului care poate i calculat cu e'presia:

  ( ) - 6 r 3 r )m= ⋅ =

    +⋅

  sin

  cos# $

  α β 

  β 

    (2.17

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  25/42

  BorJele T Ki TQ alcătuiesc un cuplu al cărui moment r   se numeKte moment derăsturnare egal Ki de sens contrar cu momentul motor:

  r  -TO h -hO BO tgβ 

  ( ) ( )β 

  β α 

  β 

  β 

  β 

  β α 

  cos

  sin

  cos

  sin

  sin

  sin   +⋅⋅−=⋅⋅

  +−=   r  3  3 r 

    r - C O r - (2.18

   

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  26/42

  0 90 180 20 360 450 540 630 20 810

  -50000

  0

  50000

  100000

  150000

  Diagrama fortei normalesi a fortei din biela

  '#$%

  $#$%

  alfa[grd#RAC]

  %[%]

  [%]

  Big. 2.*.*

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  27/42

  Cab. 2.*.1 Dinamica mecanismului motor 

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  28/42

  9(9 Mo!ntul otor total

  0 90 180 20 360 450 540 630 20

  -1500

  -1000

  -500

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  2500

  Diagrama momentului monocilindrului

  alfa[grd#RAC]

  ) [%*m]

  Big. 2.3.

  9(9(/ Al!)!r!a con'i)ura i!i ar6or!lui cotitț

  >a motoarele cu i cilindrii &n linie, arborele cotit are i coturi. +roblema undamentală estecum să dispunem cele i coturi &n jurul Ki &n lungul a'ei arborelui cotit.

  +entru a stabili această poziJie se va olosi steaua manivelelor. Biecare cot deineKte un plan(p1, p), p* numit planul cotului (Big. 2.5..

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  29/42

  Big. 2.5.

  egulă: >a motoarele cu patru timpi, cu număr par de cilindrii &n linie Ki aprinderiuniorm decalate, manivelele sunt două câte două &n ază.

  9(9(.( D!t!rinar!a tuturor or"inilor "! a+rin"!r! +osi6il! i al!)!r!a un!ia "inșac!st!a

  Decalajul dintre manivele va i:

  -c=720

  2=360° . (2.)0

  !unt posibile patru scheme de arbore cotit dintre care poate i reJinute doar una, respectiv cea

  din Big. 2.5.

  +entru alegerea ordinii de aprindere se va Jine seama de următoarele criterii:

  - &ncărcarea arborelui cotit să ie minimăL

  - să se reducă pericolul de rezonanJă la vibraJiile de torsiuneL

  - să se sporească gradul de umplere al cilindrilorL

  - să se reducă trepidaJiile motorului sub acJiunea momentului de răsturnare.

  Dintre toate aceste criterii cel mai important este primul, de care se va Jine seamă &n alegereaordinii de aprindere optimă. ceste criteriu spune că nu trebuie să e'iste aprinderi succesive&n doi cilindrii alăturaJi.

  !ingura variantă de aprindere posibilă este:

  9(9(-( Sta6ilir!a or"inii "! lucru a cilin"rilor

  vând stabilită coniguraJia arborelui cotit Ki ordinea de aprindere se poate determina ordineade lucru a cilindrilor.

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  30/42

  +entru aceasta este nevoie să se cunoască unghiurile de &nceput al ciclului raportate lacilindrul numărul 1.ceste unghiuri se determină cu relaJia:

  α  x=720−, 

  unde: ' 4 numarul current al cilindrului  , −¿ decalajul unghiular dintre doua aprinderi successive

  %a urmare, avem pentru α  x  urmatoarele valori:

  α 1=720° sa%α 

  1=0 °

  α 2=720°−360°=360°

  Prdinea de lucru e prezentata in Big. 2.8.

  Big. 2.8.

  9(9(9( Calculul o!ntului otor total i al +ut!rii in"icat!ș

  omentul motor instantaneu al unui motor monocilindric este momentul produs de orJa

  tangenJială la maneton C Ki este dat de relaJia:CXr (*.)1

  cest moment este o mărime periodică cu perioadaΦ

   egală cu perioada ciclului motorΦ

  c (la motorul monocilindric5(  !e numeKte moment motor mediu al unui monicilindru acel moment constant care

  dezvoltă &n perioadaΦ

    a momentului un lucru mecanic egal cu cel dezvoltat de momentulmotor instantaneu.

   

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  31/42

  Dacă aprinderile nu sunt uniorm decalate pe ciclu, atunci nici momentul  M  .  nu este

   periodic decât după un ciclu complet.Deci &n acest caz ϕ  ϕ%/)  *30 . (2.)2

  Fradul de neuniormitate a momentului motor este:

  =−

  =me! 

   -  - 

   -  -  minma'δ    1922−(−1306)124.7

   ).77 (2.)

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  32/42

    Cab. 2.2.1

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  33/42

  #Uni'ori,ar!a i

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  34/42

  • Dacă

  00   >⇒>−Σ!t 

  !  -  -   R

  ω 

  , ceea ce &nseamnă că viteza unghiulară a arborelui cotit creKteKi automobilul se ală &ntr-un regim de accelerareL

  • Dacă00  

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  35/42

  !e adoptă:*,0= µ 

  1=

   - numărul discurilor de ricJiune ale ambreiajuluiL

  ( )   −=   -2a p "   ,0...),0

   presiunea e'ercitată de orJa arcurilor de presiune aleambreiajului pe supraaJa de recareL

  !e adoptă:

   -2a p "   *,0=L

  ( )  −==   5,0...*,0e

  i

   *

   *c

  raportul dintre diametrul interior si diametrul e'terior algarniturilor de ricJiuneL

  !e adoptă:

  L3),0==e

  i

   *

   *c

  ezultă diametrul e'terior:

  ( )   ( )   ( )   ( )  mm

  cc p

   -  *

   "

  e   3.1733).013).01*.01*.0

  8.1333.1)0

  11)0   *

  )*

  )

  ma'=

  +⋅−⋅⋅⋅⋅

  ⋅⋅=

  +⋅−⋅⋅⋅⋅

  ⋅⋅=

  π π  µ 

  β 

   (.*

   

  Diametrul interior este:

  mm *c * ei   5.113.1733),0   =⋅=⋅=

    (.2

   

  ria de recare oerită de garniturile de ricJiune se determina cu relaJia:

  ( ) ( )   ))))) *.1375.113.17322

  cm * * A ie %     =−=−=  π π 

    (.

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  36/42

  !e adoptă din !C! 558)-7* garniturile de ricJiune care oeră cel puJin aria determinată cu(1).10 Ki care vor intra &n calculul volantului:

  diametrul e'terior:

  mm *e   )00= 

  diametrul interior:

  mm *i   1*0=

  ria de recare oerita de garniturile standardizate este:

   ( ) ( )

    ))))) 1711*0)0022

  cm * * A ie:6A:  %     =−⋅=−⋅=   π π 

    (.3

  Sta6ilir!a as!i si o!ntului "! in!r:i! al #olantului

  +ornind de la dimesiunile)00=e *

    mm Ki1*0=i *

   mm adoptate &n !C! se trece la proiectarea volantului

  - se reprezintă sistemul de a'e cu a'a PV suprapusă peste a'a de rotaJie a arboreluicotit L

  - se &mparte volantul &n elemente inelare L- se notează &n tabelul de mai jos coordonatele :

  Cab..)

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  37/42

  Big. .). Desenul volantului

  +entru un element oarecare i cele două mărimi se determină astel:

   

  ( ) ( )   ;0 ""!

    (.5

   unde:

   

  *5300 m

  >g ;0  = ρ 

   este densitatea oJelului din care este conecJionat volantulL

  asa volantului se determină prin &nsumarea maselor celor i elemente inelare:

  L3.25

  1

  >g mm

  i

  + +  i== ∑

  =   (.7

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  38/42

  Cab. .*

  omentul de inerJie al iecărui element inelar se determină cu relaJia:

   

  ( ))))

  1!g  7  7 i

  + +  i== ∑

  =

    (.10

  Cab. .2.

   =(-( Calculul )ra"ului "! n!uni'oritat! a o!ntului otor

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  39/42

  scara momentului

  [ ]   !e"emm )m

   @  -    ).2=

  ,

  scara unghiuluiα 

  :[ ]   !e"emm

   RAC  @ 

  175.0=α 

   >ucrul mecanic e'cedentar, aJă de lucrul mecanic mediu preluat de consumator este:

  L)8170

  R175.0R).2R183170

  RRR1)   7  @  @  A 0  - ex   =   

    = 

    

    =

    π π α 

    (2.11

  +entru calculul gradului de neuniormitate este necesar să se cunoască momentul deinerJie total al motorului:

  LR02*.00*0).0R,1R,1   )mm>g  7  7  + t    ===  (2.1)

  Fradul de neuniormitate a vitezei unghiulare este:

  7.)7

  1

  1.2)702*.0

  )810))

  3

  =⋅

  =⋅

  =ω 

  δ ω t 

  ex

   7 

   0

    (2.1*

  ω δ 

   trebuie sa ie cuprins intre 1/70 si 1/*00

  Cu+rins

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  40/42

  /( Sta6ilir!a "i!nsiunilor 'un"a!ntal! al! otorului(((((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  41/42

  1.1

  1.)

  Determinarea raportului cursă/alezaj, razei manivelei, lungimea bielei, raportul dintre raza manivelei

  i lungimea bielei, volumul camerei de ardere, cilindreea unitară, volumul cilindrului, cilindreeaș

  totală, viteza medie a pistonului, viteza unghiulară a arborelui cotit, numărul de cicluri, timpul pe

  ciclu.........................................................................................................................................................

  %alculul i trasarea diagramei indicate................... ................. ................ ................... ................ ..........ș

  .( Calculul in"icilor in"ica i>!'!cti#i i "! +!r'!c iun! ai otorului((((((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((((( (((((((((ț ș ț

  ).1 %alculul parametrilor  

  indica i....................................................................................................................ț

  ).) %alculul parametrilor

  eectivi....................................................................................................................).* %alculul indicilor de perec iune ai motorului i compararea lor cu solu iile similare............ ...............ț ș ț

  -( Cin!atica !canisului otor((((((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((

  *.1 %inematica pistonului..............................................................................................................................*.1.1 Deplasarea pistonului....................................................................................................................*.1.) @iteza pistonului............................................................................................................................

  *.1.* ccelera ia pistonului.....................................................................................................................ț*.) %inematica bielei.....................................................................................................................................

  *.).1 !pa iul unghiular alț

   bielei................. ................... ................. ................ ................... ................ .......*.).) @iteza unghiulară a bielei..............................................................................................................*.*.* cceleraJia unghiulară a bielei.......................................................................................................

  9( Dinaica !canisului otor(((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((((((((( (((((((((((((((( (((

  2.1 Bor a de presiune a gazelor....................................................................................................................ț2.) Bor a de iner ie a maselor in miscare de transla ie..................................................................................ț ț ț2.* Bor ele rezultante din mecanismul motor........................... ................ ................ ............... ................ ......ț2.2 omentul motor total..............................................................................................................................

  2.2.1 legerea conigura iei arborelui cotit.............................................................................................ț2.2.) Determinarea tuturor ordinilor de aprindere posibile i alegerea uneia dintre acestea..................ș

  2.2.* !tabilirea ordinii de lucru a cilindrilor...........................................................................................2.2.2 %alculul momentului motor total i al puterii indicate................ ................ ................ ............... ....ș

  =( Uni'ori,ar!a i carii ar6or!lui cotit((((((((((((((((((( (((((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((((((((( (((ș

  .1 %auzele mi cării neuniorme i posibilită i deș ș ț

  uniormizare....................................................................) +roiectarea i calculul volantului............................................................................................................ș

  .* %alculul gradului de neuniormitate a momentului motor i a vitezei unghiulare a arboreluiș

  cotit........

  Sibliograie

 • 8/19/2019 Motor Avion Cu Reactie - Detalii Secrete

  42/42

  1. FrunZald, S., Ceoria Ki construcJia motoarelor pentru autovehiculerutiere, SucureKti, 9.D.+, 1870.

  ). acotă, ., Sădescu, T., Dumitrescu @., - otoare pentru autovehiculerutiere, itograia UniversităJii din +iteKti, 1880.

  *. 6van, Bl., - ToJite de curs din anul universitar curent.2. acotă ., - ToJite de curs din anul universitar curent.