M»™t n ng hai ch ng

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of M»™t n ng hai ch ng

 • binhnguyenloc.com 1

  t nng hai chng

  t nng hai chngBnh-nguyn L c

  Ti u thuy t n y, th t ra, tr c kia l m t truy n phim m hnh th cSYNOPSIS ng trn nh t bo Bu i Sng n m 1958, nh l m ttruy n ng n th ng, l y tn l TRN HANG NG KHI.

  m sau , hnh th c TRAITEMENT DTAILL l i ng trn t pch n nh.

  Hnh th c cht l hnh th c DCOUPAGE ng bo khng c v ldo k thu t ring c a n, nn tc gi bi n n ra thrth ti u thuy t

  ng ln nh t bo Ti ng Dn n m 1962.

  y l truy n phim ti u thuy t ha th hai c a ng Bnh Nguyn L c,truy n th nh t l truy n N A M... TR NG S P do nh Nam

  ng xu t b n n m 1964 v do nh Khai Tr t ng pht hnh.

  NH XU T B N TH Y H NG C N KH I

  i y l m t ti li u xc th c gip b n c thn m n c m t ni m v ti khai thctrong truy n.

  NGH GI Y N

  i C lao Chm hi n c chn ng i gi y n chia ra: hang Y n 4 ng i, hang T V 3ng i, hang C 2 ng i, Ring hang Tai th s y n h i t, v l i r t kh nh c p nnch th u giao cho dn lao gi , h ng n m ch u m t s th lao vi nghn b voqu thn. S ng i gi y n h ng l ng thng nghn r i, c m thu c ch ch u.

  Chi gi y n lm ngay t i mi ng hang b ng cy l trong ni, ch ch a vi chi cgi ng, m t ci b p. Ng i gi y n t i y su t su thng rng, c c gi akho ng ni cao bi n r ng, b t u t thng ch p khi y n chu n b gy t . Hng tu n

  u c m t chuy n ghe c a cng ty ti p t thu c men, g o mu i. dy, u ng n ckhe , n c i cu, c i n trong r ng, i s ng hon ton bi t l p. Ch nh ng khi

  au m qu n ng m c ghe n ch vo t li n. T i n, ng i gi y n ch vi cchia phin nhau canh gi . C n i nh hang C , gi ng ng c a h ph i t t ntrong hang t i, trn m t s p g chnh vnh h c . Tuy v y th nh tho ng c ng v nc v m t c p do cc thng chi t ngoi kh i cho vo g tr m. Tr ng h p n y,cc ng i gi y n ph i gnh l y trch nhi m, ho c b khi n trch, ho c c th ch u

  i th ng.

  trnh cc v hao h t do n i b gy ra, ng i tu n inh m i l n gh hang um k cc tai y n v ghi vo s c n th n. M i tai y n b x o b t u l i d u v t

  trn , do r t d dng ki m sot.

 • binhnguyenloc.com 2

  t nng hai chng

  XUN TNG(Trch t p ch Sng D i Mi n Nam 1961)

 • binhnguyenloc.com 3

  t nng hai chng

  Bng hn n ko di ra th t xa, u bng ch m ph i chn hn Ch L t n ming kia, cch y ngt hai h i l, nh ng bng l i m nhom v hn n t ng i lt hn o nh trong c nh bao la n y, khi n L c bu n c i qu.

  Chng day l i nhn ci bng khng t ng x ng v i v t cho ci bng y, tr n schi la c a m t n c d i nh thi d ng. M t tr i to qu, may l b chn tr ing m h t phn n a m cn l a trn tr m t bi n th n y, hu ng h g lt n a ykhi n c thin nhin nh tr n ra.

  Nh ng L c khng tm c n i ngh ng i cho i m t c a chng: bng m qu, vbn kia l i l s chi la r t cha m t nh bn n y.

  Chng t c a ng hng o, b i xu ng ra y v s i ch i t ng t gi abng rm m chng v a la kh i, v i s b ng chy c a m t bi n d i nh mai, lmcho L c kh ch u h t s c.

  Nh ng khng lm th no khc h n c, chng nh n n i ch u s ph n, nhn t itr c, ng u v i m t tr i m b i.

  c c i tr n, ch ng ra b ng c y lng l, b p tay chng gi ng nh nh ng c c th ttri th ng n d i da.

  u chng khng i nn, l ra m tc h t ng n, ch a ln c ng ng t nh lng bnch i. M t my chng kh sng s a, thng minh, m c d u n ng v gi m n n s m

  en n c da c a chng.

  Xu ng c a L c l m t chi c xu ng nan, nh b ng th xu ng ba l mi n Nam.Xu ng nh nh v y m s c b i c a L c l i m nh l m nn n l t t i nh bay trn

  t n c.

  Hn n, m t ci o ton b ng , cao ba m i th c, nh t d i y bi nc th ng ln, khng th y bi th y b g c .

  o hnh ng gic khng u, h i b ng u, v trn vch c n m pha u ca ng, c c a chm phn n a d i m t n c trng c nh l m t ng kh ng l

  no ang t m l i v h mi ng ra u ng n c.

  Hn n, thu c m t b y o hai m i hn n m ngoi kh i Nha Trang. Bay nhchim m dm xu ng, trng b y o gi ng nh m t n voi en ang t m trong m tci h kh ng l no.

  y o mang hnh th, c hn um tm cy c i, c hn tr c l c t trn u hnxu ng t i m n c.

  Nh ng khu bi n n m gi a m y m i hn o y, nh np gi nn t ng i l ngtrang. Nh ng ci b nho nh y l nh ng khung c nh th n tin, nh ng v x ta tng i ch i du thuy n nn c nh y lun lun v ng ng i, tr nh ng chi c xu ng nan

  a nh ng k nh L c y thi.

  c v a b i, v a ng c trng ln vch c a hn n m chng c ph n s canhgi . Vch mu bn xm, m nh ng m trn nh li ti mu ng.

 • binhnguyenloc.com 4

  t nng hai chng

  Chng thu c lng l ng s v v tr c a nh ng m y v sot l i xem c thi ut i m no hay khng.

  c b i xu ng i quanh hn o c a chng v khi m qua c hai t m vch,chng b ng nghe ti ng t v t xa v ng l i. Chng v i vng ci xu ng khoangxu ng, l y cy t v c a chng ln r i th i p l i.

  i th nhi u h i t v khc tr l i nhau t o n y qua o n , vang d i kh p m tgc b l ng gi.

  l m t hi u c a nh ng ng i gc hn y n, h cho bi t tin t c nhau, ch khngph i g i nhau i lm nh nng dn thn qu. . .

  Ti ng t v y ng i th ng nghe th ng l ti ng c thng th ng nh bao nhiu lti ng c khc, nh ng n c gi ng ring m m i gi ng l m t tn hi u.

  v ng m t c a m t cy ci, bo ng cho kh p cc ng bi t r ng k gc ci aum g hay lm n n c ng nn. Gi ng ci thc gi c c ngh a l ph i coi ch ng v k

  tr m l p l quanh y. Ti ng ci t khc bo tin m t tr n bo s p th i qua m m tng i gc hn thm nin v nhi u kinh nghi m tung ra cho ng nghi p tr tu i c a

  phng.

  Th i xong h i t v th ng l bu i sng. L c nm khc s ng tru vo khoang xu ngi gi d m ln cho n a. B p th t vai c a chng en thui nh c t nh chy, n i u lni l n chng h gi m xu ng qu t n c.

  Xu ng v a qu o n i m t gc hn ra m t vch th ba th L c gi t n y mnh mtrng th y m t chi c xu ng nan khc. T v u , kh p n i v a bo tin yn n th

  xu t hi n c a chi c xu ng tr m n y b t ch t chng thnh lnh qu, khi n trongy giy u, chng h i b i r i.

  Ph i, ch th l xu ng tr m r i, v b n gc hn khng bao gi i xa hn c a h c , cau m g, h c ng n m trong ng m ch u tr n cho n ngy ghe ti p t t trongt li n ra.

  c h p hy m t, a tay ln ngang chn my che n ng, nhn k l i th th y haing i trn xu ng y l ho c! M c d u c n m, ch a ch c chng c g p ngnghi p m t l n, chng c ng quen m t h c r i, th b n n y ch c th l n tr m thi.

  c cng c s c b i, ch a m i xu ng c a chng v h ng chi c xu ng l kia v khich cn cch h m t ph n t h i l, chng ht to :

  - D ng l i!

  Chi c xu ng l v n c ng th y chng r i, nn b i mau tho n tho t, gi c, khngthi hnh l nh c a chng.

  Chng n phng xu ng tr v h ng t li n v ch c khng dm tr ra n a v cingh n tr m h b ng r i th khng cn lm n g c. Nh th , c chochng n thot l h n v nh v y chng kh i nh c xc.

  Nh ng sinh l c qu d i do, L c quy t ua v i k tr m ch i.

 • binhnguyenloc.com 5

  t nng hai chng

  Bn kia hai d m, bn chng ch c m t mnh chng thi. Nh ng hai cnh tay v na L c y n c t, lm cho xu ng chng l t t i b ng b ng.

  Kho ng cch gi a hai chi c xu ng c c rt ng n l n, ng n l n v c ba ng i trnhai xu ng u r p ng i xu ng m b i.

  ng s m r i ln ba ci l ng tr n en thui y, trng h gi ng nh ng i th ng c ,ho c ng i c a b l c bn khai no.

  t chi c thang r t di n m gc ngang trn xu ng tr m. Xu ng chng chnh v haiu thang nghing ng a v c th c xu ng n c v c n s c ti n nhanh c a xu ng.

  Vi th m hai ng i ng i li v m i xu ng y c n l c th no, h c ng b ng igc hn i g n k p.

  thot thn, b n tr m h t thang xu ng bi n cho c nh tay d m. Thang di qu,ng i b i li ph i y ngang n t i ng m i xu ng, r i tn cho m i b c quathang l y ch cho thang v t qua m i xu ng m r i xu ng n c, ch h khng th

  t thang xu ng bi n b ng cch no khc m khng lm nghing ho c l t xu ng.

  ph i ng ng tay d m m lm cng vi c n y, tuy h lm l nh p nhy nh ng c ng ch m tr cho L c r t theo k p h .

  Th y khng th thot, ng i cho li ni:

  - B n ti t i hai ng i nh anh th y. V y anh c khn h n th v i.

  c lm thinh nhn hai g toan tr m t y n y. H l c l ng l m; g cho li n mi cn tn cho m i c m i hai m i thi. C l l hai cha con.

  c cn nh c m t lt r i qu quy t b i xp l i g n xu ng tr m.

  c th hai g gian manh ci xu ng khoang xu ng c a chng, m i g l y ln m t condao m i di v nh n ho t nh dao Ty r i ng nh m L c m phng m nh t i.

  c t ng a trn xu ng v hai l i dao bay v qua kh i ng i chng r i r i xu ngbi n. Anh gc hn v a c i ha h v a v t ng i d y th t l .

  Th ng th b n tr m khng b r t n nh th n y nn chng khng mang kh gi itheo. Hai con dao l hai con dao ch dng g t y n m thi.

  t kh gi i, h ch p d m li n b i mau h u thot thn. L c ci xu ng khoangxu ng l y m t cy n cn di, l i sng gi i r i m t i. Nh ng xu ng tr m dang ra kh i t m tay c a chng r i.

  Th y i n a nh c cng b i, L c ch i ln vi ti ng r i quay xu ng tr v o c achng.

  p chi c thang tre di cn tri l nh b nh g n , L c d ng tay b i l i v t thang.

  Chng khng c n thang lm g c , tri l i n a, cc ch th u hn y n r t l nghi knh ng anh gc hn m c thang trong ng, nh ng th y thang ch c v p qu,chng ti c.

 • binhnguyenloc.com 6

  t nng hai chng

  Chng loay hoay v i chi c thang di h n n a ti ng ng h , mnh m y t m mhi nh m i t m ln, m i t c chi c thang n m ngang xu ng m t cch qunbnh.

  c ti p t c b i quanh o ki m m l i nh ng t y n, v a b i v a l y t v lnth i ci bo ng c tr m, th i nh ng h i ci ng n k ti p nhau nghe r t l gi c gi.

  cc hn khc, ng nghi p chng p l i, b o r ng ta y c nghe tn hi u r i,v c ng truy n tin qua cc hn khc xa h n.

  c d u k tr m b i i xa, v n ng ln cao, chng khng dm tr l i, L cng c truy n tin i ng theo l ng tm ngh nghi p trong gi i, v bi t u l i

  ch ng c xu ng tr m khc l n qu n u y.

  Khi n tr c m t vch th n m l n i chng xu t pht khi sng, L c cho mxu ng vo hn.

  Bng hn n by gi ng n l i, m h n. Cng tr a gi cng m nh, nn nh ngcon sng l n t n lc h ng ng l n ln, khi n L c ph i c n th n k o xu ng b pvo vch c a hn.

  t c a ng kh to m ra n i t m th ch bch ng s ng y. C a ng hnh thu n,tuy b chm phn n a d i m t bi n, v n trng gi ng nh m t ci mi ng ang h rangp v ph n c a ng khng chm,