Miodrag Popovic

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/15/2019 Miodrag Popovic

  1/73

  Универзитет у Новом Саду

  Технички факултет »Михајло Пупин «

  Зрењанин

  Mатер рад!

  УТ"#$% &'У(Т)*Н"+ М'*,$ Н$ )'(-$./0

  Н$С"1* М*2У &*#0М

  Т34 455467 85 986:;< =47>8?@9 8= A44? B:8

 • 8/15/2019 Miodrag Popovic

  2/73

  Универзитет у Новом Саду

  Технички факултет »Михајло Пупин «

  Зрењанин

  Матер рад!

  УТ"#$% &'У(Т)*Н"+ М'*,$ Н$ )'(-$./0

  Н$С"1* М*2У &*#0М

  Т34 455467 85 986:;< =47>8?@9 8= A44? 

  B:8

 • 8/15/2019 Miodrag Popovic

  3/73

  Садржа

  Апстракт.............................................................................................................. 5

  Увод.......................................................................................................................6

  1. Методологија истраживања............................................................................7

  1.1. Проблем истраживања..............................................................................7

  1.2. Предмет истраживања.............................................................................. 7

  1.3. Циљ и карактер истраживања..................................................................8

  1.. !ада"и истраживања.................................................................................8

  1.5. Методе истраживања................................................................................8

  1.6. #и$оте%е истраживања.............................................................................&

  1.7. 'е()ике и и)стр*ме)ти истраживања.....................................................&

  1.8. По$*ла"ија и *%орак истраживања........................................................1+

  1.&. Прелими)ар)о истраживање..................................................................1+

  1.11. ,татисти-ка обрада $одатака..............................................................1+

  2. евија)т)о $о)а/ање млади(......................................................................11

  2.1. Појам млади( и њи(ов ра%вој..................................................................11

  3. евија)т)о $о)а/ање кро% о0лике и $ојаве................................................13

  3.1. еи)исање $ојма...................................................................................13

  3.2. У%ро"и девија)т)ог $о)а/ања малолт)и-ка дели)кве)"ија.............15

  3.3. ,о"иоло/ке теорије................................................................................16

  3.. ,о"иок*лт*р)и *%ро"и дели)кве)т)ог $о)а/ања млади(.................2+

  3..1. Породи"а као *%рок деликве)т)ог $о)а/ања млади(......................2+

  EFGFH. егатив)и *ти"аји /колске среди)е.................................................21

  3..3. 4атови и катастрое.........................................................................22

  3... ко)омски актори............................................................................23

  3..5. Ур0а)и%а"ија и мигра"ије.................................................................23

  3..6. ,ло0од)о време.................................................................................2

  3..7. Ути"ај средстава масов)е ком*)ика"ије.........................................2

  3.5. актори ве%а)и %а гр*$* вр/њака.........................................................27

  3.5.1. По%итив)и *ти"аји вр/ња-ки( гр*$а...............................................27

  3.5.2. егатив)и *ти"аји вр/ња-ки( гр*$а...............................................27

  . 0ли"и вр/ња-ког )асиља са ок*сом )а сај0ер0*ли)г...........................28

  .1. 9:;>9?@A.............................................................................................32

  3

 • 8/15/2019 Miodrag Popovic

  4/73

  .2. Малтретирање и др*/тве)и медијиB $овеCа)о ослањање )а D)тер)ет

  .......................................................................................................................... 35

  .3. егатив)и еекти сај0ер0*ли)га...........................................................37

  .. остиг)*та истраживања о сај0ер0*ли)г*............................................38

  5. Преве)"ија и ресо"ијали%а"ија де"е са $оремеCајима * $о)а/ањ*.........+

  5.1. дреEење $реве)"ије..............................................................................+

  5.2. Це)тар %а со"ијал)и рад и $реве)"ија..................................................1

  6. 4е%*лтати истраживања и и)тер$рета"ија. Error! Bookmark not defned.

  6.1 F)али%а а)кет)ог *$ит)ика о ставовима млади( о *ти"ај* др*/тве)и(

  мрежа )а вр/ња-ко )асиље меE* де"ом.....Error! Bookmark not defned.

  !акљ*-ак истраживања.....................................................................................6

  Gитерат*ра......................................................................................................... 67

  Прило%и............................................................................................................... 6&

 • 8/15/2019 Miodrag Popovic

  5/73

   Апстракт

   Поводом проблема вршњачког насиља са социјалног и регулативног аспекта

  неопходно је урадити што више истраживања, јер је тежина овог друштвеног

  проблема изискује системска решавања. Из наведених разлога неопходно је

   разматрати и социјалне и психолошке последице које вршњачко насиље превасходнонасиље у школској средини! изазива код жртава насиља, али и код деце која се насилно

  понашају. "еопходно је де#инисати начине превентивног деловања да би се под хитно

  негативна статистика и учесталост која тренутно постоји смањила, а то је свакако

  и основни циљ свих активности које спроводе друштвени актери у сарадњи са

  школама и средином у којој се вршњачко насиље мани#естује, али и са породицом која

  представља примарну друштвену групу и из које се врло често агресивно понашање

  деце усваја и развија.

   Истраживања која су до сада ура$ена говоре у прилог томе да је насилно

  понашање ме$у вршњацима регистровано и у основним и у средњим школама, а

  одликују га елементи и #изичког и психолошког насиља који се испољавају на

   различите начине. % оквиру овог рада покуша&емо истражити да ли и на који начин

  друштвене мреже поспешују вршњачко насиље, јер 'пшти протокол о заштити деце

  од злостављања, злоупотребе и занемаривања де#инише насиље укључују&и и

  вршњачко! као сваки облик једном или више пута учињеног и поновљеног вербалног или

  невербалног понашања које за последицу има стварно или потенцијално угрожавање

   здравља, развоја и достојанства детета.

   Кључне речи: школа, вршњачко насиље, Интернет, друштвене мреже

  5

 • 8/15/2019 Miodrag Popovic

  6/73

  Увод

  $ о%виру овог рада &иће ана'и(иран ути!а) дру*твени+ реа на вр*ња%она#ие еу де!о и наини на %о)е #е наведени, пре #вега, негативни ути!а)

  по#пе*у)е. аие, у дана*ње врее #у #ред#тва %оуни%а!и)е до#тупна и на)'ае

  у(ра#ту, те #е та%о не%онтро'и#ана употре&а #авреени+ #ред#тава %оуни%а!и)е у

  #пре(и #а деи)о природо %о)у %ара%тери*у еа (а (а&аво, наивно#т и

   радо(на'о#т, (натно увећава #тепен ри(и%а од на#иа на нтернету уоп*те, па та%о и

  на дру*твени реаа.

  аведене #у*тин#%е од'и%е детета у његово на)'ае до&у пред#тава)у

  на)п'одни)е т'о (а ного&ро)не и ра('иите ('оупотре&е, а у #тари)е до&у тое #е

  при%уу)е и веоа #наан ути!а) о%о'ине. вде )е ре о тое да #е ути!а) о%о'ине

  о&'и%у)е на)е*ће у дру*тву %ори#ни%а рее %о)и #во)а (аниива #а)&ер и#%у#тва

  прено#е на #во)е вр*ња%е. а%'е, %од де!е #е по)аву)е и преов'адава еа да и#%у#е

  и#то то *то #у и#%у#и'и и њи+ови вр*ња!и. (а(ова ое &ити ного, а

  адини#тратори 4%реатори5 #а)това ће и+ иати у #ва%о до&а у виду, )ер на та) наин

  на#то)е да по#тигну #оп#твене !иеве.

  ада )е ре о родитеиа, они &и #ва%а%о тре&а'о да на уу иа)у ињени!у да

  #е њи+ово дете не игра #а раунаро, већ #а удиа %о)и о#и*ава)у #а)тове, игри!е и

  дру*твене рее #а не%и !ие, а он )е на)е*ће негативан по одреену вр#ту

  %ори#ни%а. а%о поне%ад де'у)е да #у ти ути!а)и неутра'ни, они огу о#тавити

  негативне по#'еди!е, )ер претерано упи)ање &е#%ори#ни+ и &е#и#'ени+ инфора!и)а

  ое пред#тавати и у(а'удно и(гу&ен )едан део детињ#тва. Преа тое, родите

  детету тре&а раунар да пред#тави %ао а'ат (а %ори#тан рад и уење, а не %ао #ред#тво

  (а (а&аву и игру &е( %ра)а.

  а%о )е у о%виру рада ре о дру*твени реаа %ао *то #у 7е)#&у%, 8витер и

  #'., веоа )е вано и#таћи и негативан ути!а) раунар#%и+ игри!а %о)е нтернет нуди,

   )ер оне прита)ено вр*е ве'и%и ути!а) на пона*ање и идентифи%а!и)у 'ино#ти детета.

  6

 • 8/15/2019 Miodrag Popovic

  7/73

 • 8/15/2019 Miodrag Popovic

  8/73

  1.). *"+ " карактер "страж"ва$а

  $ ово #'уа)у !и и#траивања )е утврдити да 'и и у %о)о) ери дру*твене

  рее утиу на вр*ња%о на#ие еу де!о. Саа природа про&'еа у%а(у)е да )е ово

  и#траивање ди)агно#ти%о. ;и овог и#траивања )е &и'о форирање #'и%е о

  ути!а)у дру*твени+ реа на вр*ња%о на#ие, т). у %о)о) ери #е дру*твени

  реаа по#пе*у)е вр*ња%о на#ие. $ #вр+у наведеног и#траивања !иеви #у

  та%ое &и'и и и#траивање о до#тупно#ти раунара, о при#тупу нтернету, о наину и

  #вр#и %ори*ћења раунара, %ао и о #тавовиа де!е по питању негативног ути!а)а

  дру*твени+ реа на пона*ања у *%о'и и у дру*тву.

  1.,. -ада" "страж"ва$а

  ( по#тавеног !иа прои(и'а(е #'едећи (ада!и:

  1. у#тановити %о'и%а )е до#тупно#т раунариа 4да 'и и+ де!а по#еду)у5

  2. у#тановити %о'и%о е#то де!а 4уени!и5 %ори#те нтернет

  3. у#тановити и( %о)и+ ра('ога де!а 4уени!и5 %ори#те нтернет

 • 8/15/2019 Miodrag Popovic

  9/73

   

  дру*твене рее по#пе*у)у вр*ња%о на#ие еу де!о у *%о'аа

  ПоеJне хипотезе:

  − већина де!е #во)е врее на нтернету проводи на дру*твени реаа

  − неприерени #адра)и #у уе#та'и на дру*твени реаа

  −по)едини #адра)и и(а(ива)у у(неиру)ућу ео!иона'ну реа%!и)у %од

  де!е

  − &оо (а%он#%о регу'ативо тре&а'о &и #ан%!иони#ати у(ро%е и

  по#'еди!е на#иа

  1.3. 4е56"ке " "6стр7'е6т" "страж"ва$а

  $(ора% )е фориран !иано и(&оро уени%а >. и ?. ра(реда о#новне *%о'е, а

  ан%етирање ће &ити о&авено у де!е&ру 201=. године.

  ори#тиће #е #тандарди(овани упитни%, %ао аде%ватна и етодо'о*%и

  приерена етода при%упања подата%а. 7ора упитни%а )е дво)а%а #тандардна и

  е'е%трон#%а. $питни% #адри 12 питања ре'евантни+ (а и#траивану теу. #новна

  %ара%тери#ти%а упитни%а )е употре&а већег &ро)а отворени+ и ви*е и(&орни+ питања,

  *то )е оогући'о уно*ење већег &ро)а и(&ора и и*ења. ва'итету и#%у#твене грае

  ће допринети наин #провоења ан%етирања на прин!ипу до&ровоно#ти и

  непри#тра#но#ти.

  $ и#траивању #е %ори#ти те+ни%а ан%етирања и #%а'ирања, а у о%виру њи+,

  ан%етни упитни% и #%а'а #тавова, %ао и#траива%и ин#труенти.

    он#труи#ани упитни% 4 При'ог 15, )е и#траива%и ин#труент %о)и ћео

  %ори#тити у о%виру ан%етирања %ао и#траива%е те+ни%е. @ие е'ио да при%упио

  #тавове и и*ења и де!е о по#пе*ивању вр*ња%ог на#иа путе дру*твени+

  реа.

  1.8. %оп7а"#а " 72орак "страж"ва$а

  #новни #тати#ти%и #%уп - попу'а!и)у, и( %ога #о и(а&ра'и #тати#ти%е

   )едини!е (а у(ора% и#траивања ине #ва де!а 4уени!и >. и ?. ра(реда ра(реда о#новне

  *%о'е5 на територи)и рада Aеограда на дан 11.11.201=. године. $(ора% и#траивања

  ине де!а 4уени!и5 о#новне *%о'е не( Сиа Мар%овић и( Aара)ева .

  &

 • 8/15/2019 Miodrag Popovic

  10/73

   Пода!и о у(ор%у при%а(ани #у у наредни та&е'аа.

  а о#нову наведеног, )а#но )е да #е ради о наерно у(ор%у, %о)и #о ода&ра'и по

  на*е на+оењу, )ер #атрао да )е у (натно) ери #'иан наведено) попу'а!и)и.

   

  KFLF Прелиминарно итраивање

  Пре'иинарно и#траивање )е о&авено у де!е&ру у 201=. године на наерно

  у(ор%у од о#анае#т и#питани%а у о#новно) *%о'и B CЗ СМD МD"EF.

  ;и овог и#траивања )е да #е провере %ара%тери#ти%е ин#труената, и#траива%е

  етоде и и(вр*е евентуа'не %оре%!и)е.

  KFKNF 0рOанизаPија и ток итраивања

  #траивање ће &ити ураено у не%о'и%о етапа:

  -и(рада про)е%та и#траивања- прва недеа нове&ра 201=. године

  -пре'иинарно и#траивање- друга недеа нове&ра 201=. године

  -г'авно и#траивање- друга недеа нове&ра 201=. одине

  -интерпрета!и)а ре(у'тата- де!е&ар 201=. одине

  -пи#ање и(ве*та)а- де!е&ар 201=. године.

  1.11. Стат"ст"9ка о&рада података

  Пода!и до&и)ени пооћу ин#труената и#траивања о&раиваће #е на #'едећи наин:

  − о&и)ени пода!и, прет+одно #игнирани, &иће припреени (а ана'и(у,

  форирање &а(е подата%а у раунару

  − Пода!и ће приено де#%риптивне #тати#ти%е &ити и(раени ераа

  пре&ро)авања 4 ап#о'утни и ре'ативни фре%фен!и)аа5, а #ви %вантитативни

  по%а(атеи ће &ити пропраћени %ва'итативно ана'и(о.

  − Сви ре(у'тати #у при%а(ани ди)аграиа да &и #адра)ни &и'и )а#ни)и,

  прег'едни)и и #'и%овити)и.

  1+

 • 8/15/2019 Miodrag Popovic

  11/73

  (. :ев"#а6т6о по6а;а$е 'ад"5

  (.1. %о#а' 'ад"5 " $"5ов ра2во#

  8еори)#%и г'едано, 'ади #у о#о&е %о)е #е на'а(е у ра(во)но периоду %ада и #е

  при(на)е п#и+офи(и%а а'и не и #о!и)а'на (ре'о#т. о#ти(ање #о!и)а'не (ре'о#ти не

  (ави#и #ао од 'ади+, него и од #веоп*ти+ огућно#ти %о)е и дру*тво пруа %а%о &и

  до#тиг'и #о!и)а'ну (ре'о#т. Стога, иао ра('иито дефини#ање #таро#ни+ грани!а

  'ади+ )ер огућно#ти варира)у од драве до драве, преа $)едињени на!и)аа и

  Свет#%о) &ан!и, 'ади #у о#о&е од 1= до 2< године.

  $ а!иона'но) #тратеги)и (а 'аде, 'ади #у о#о&е у(ра#та од петнае#т до

  триде#ет година #таро#ти. $ "епу&'и!и Ср&и)и иа о%о и'ион и по 'ади+, *то уодно#у на у%упан &ро) #тановни%а ини дваде#ет про!ената 4а!иона'на #тратеги)а (а

  'аде, GС'. г'а#ни% "СG, &р. ==/200?5.

  Појам QмладиQ опи#у)е фа(у ивота и(еу детињ#тва и одра#'ог до&а.

  М'адо#т )е по#е&но ивотно ра(до&е у %о)е #е, у( &ио'о*%о и п#и+о'о*%о

  #а(ревање, одви)а и про!е# у%уивања по)един!а у дру*твену (а)едни!у. 8о%о тог

   ра(до&а, од 'ади+ #е ое%у)е да ра(ви)у ве*тине и #по#о&но#ти да &и ог'и да

  преу(у у'оге у #ви о&'а#тиа дру*твеног де'овања.

  Про!е# у%уивања по)един!а у дру*тво по прави'у тра)е до% #е не по#тигне

  приерен #тепен #о!и)а'не аутонои)е, одговорно#ти и #ао#та'но#ти. 8е*%о )е

  одредити и дефини#ати у(ра#ну грани!у 'адо#ти, те #е и фора'на одреења овог

  ивотног ра(до&а ра('и%у)у и(еу ин#титу!и)а $)едињени+ на!и)а, Cвроп#%е уни)е и

  на!иона'ни+ ин#титу!и)а. $ #вету по#то)е ра('иите дефини!и)е у(ра#ни+ грани!а

  'ади+ и #атра #е да ни)едан други ивотни период не прово!ира то'и%о ди#%у#и)а о

  у(ра#ни грани!аа. 8ра)ање 'адо#ти )е у #твари #о!и)а'но, а не &ио'о*%и одреено.

   B%о'овање )е %уни ини'а! %о)и #%раћу)е и'и продуава 'адо#т. М'адо#т

   )е#те %раћа %од оне групе 'ади+ %о)и #е %раће *%о'у)у, до% )е дуи пут до одра#тања

  'ади+ %о)и #е на)дуе *%о'у)у. $ (еаа у тран(и!и)и, %ао *то )е "епу&'и%а Ср&и)а,

  продуена 'адо#т )е е#то #твар принуде. М'ади у "епу&'и!и Ср&и)и (а'ау #е да

  при ра(атрању њи+овог ивота горња грани!а 'адо#ти &уде триде#ет година ивота.

  11

 • 8/15/2019 Miodrag Popovic

  12/73

  Спе!ифино#ти #итуа!и)е у "епу&'и!и Ср&и)и %ао *то #у: #ироа*тво у

  дру*тву, ни(а% про!енат (апо#'ено#ти 'ади+ и и(а(ови #а %о)иа #е #уоава)у 'ади

  уди у про!е#у пре'а#%а и( детињ#тва у одра#'о до&а (а+тева)у ф'е%#и&и'ан при#туп.

  Зато )е горња грани!а 'адо#ти поерена на триде#ет година, #а пуно #ве*ћу да )е у

  питању веоа +етерогена попу'а!и)а %о)у %ара%тери*у ра('иити ра(во)ни !иеви у

   ра('иити фа(аа 'адо#ти.

   $ одно#у на о#новни %ритери)у одреења 'ади+ 4у(ра#т5 огуће )е и(дво)ити

  ви*е подгрупа 'ади+ (ави#но од %онте%#та и потре&е. аведени !иеви и ере одно#е

  #е на !е'о%упну попу'а!и)у 'ади+, а у D%!ионо п'ану ће #е по потре&и

  %он%рети(овати #пе!ифине а%тивно#ти у одно#у на три подгрупе 'ади+ од 1= до 19

  година, од 20 до 2< године и од 2= до 30 година Hа!иона'на #тратеги)а (а 'аде, GС'.

  г'а#ни% "СG, &р. ==/200?5.

  М'ади ни#у +оогена група, %о'и%о год да #е ини да Gде'е (а)едни%у #уд&инуG.

  ада говорио о 'адиа, и#'ио на попу'а!и)у и(еу 1= и 30 година, %о)а о&у+вата

   ра('иите групе 'ади+. За одно# драве преа 'адиа и (а а!иона'ну #тратеги)у

  'ади+ по#е&но )е вано да у(е у о&(ир и уваи ра('и%е %о)е по#то)е у *ан#аа (а

   ра(во) и ивот ра('иити+ група 'ади+.

  $ прег'еду и ана'и(и #тања неоп+одно )е уваити не)една%е ивотне *ан#е

  о#етиви+ група 'ади+ и огуће ри(и%е #о!и)а'не и#%уено#ти и не)една%о#ти они+

  %о)и иве у по#е&но те*%и у#'овиа и'и па% у удаени и (а&аени %ра)евиа.

  $ "епу&'и!и Ср&и)и по#то)е и региона'не ра('и%е %о)е #е ог'еда)у у

  огућно#тиа (а о&ра(овање и (апо*авање 'ади+, %ао и у до#тупно#ти %у'турни+ и

  #порт#%и+ #адра)а. По#то)е ра('иите о#етиве групе 'ади+. $ Стратеги)и #е по)а

  о#етиве групе 'ади+ одно#и на #ве %атегори)е 'ади+ %о)и #у о#у)ећени и'и

  онеогућени да о#твару)у #во)а права 4нпр. 'ади #а инва'идитето, 'ади "ои,

  #ироа*ни 'ади5.

  12

 • 8/15/2019 Miodrag Popovic

  13/73

  ). :ев"#а6т6о по6а;а$е кро2 о5.

  а#'агани дру*твени про&'еи, поев*и од е%оно#%и+, па #ве до ора'ни+,

  доводе до деви)антног пона*ања 'ади+, припи#у)ући и на та) наин да не при+вата)у

  дру*твене вредно#ти, да #у не%опетентни и не(аинтере#овани да уе#тву)у у

  дру*твени по#'овиа, неодговорни #у и %ра)ње не(ре'и.

  13

 • 8/15/2019 Miodrag Popovic

  14/73

  е'и%вен!и)а, одно#но противдру*твено пона*ање о'адине )е у *ире

  #и#'у реи, пона*ање %о)и #е, не #ао од&а!и)у, него и дире%тно уни*тава)у и

   ра(ара)у дру*твене вредно#ти, у&и)а)у #е уди и'и #е уни*тава)у атери)а'на до&ра. $

  то противдру*твено пона*ању, по#е&но у де'и%вен!и)и, #ве ви*е до'а(и до

  и(раа)а )една о#о&ена !рта та%во пона*ање неа ни%а%ав отив. $ дефини#ању

  дру*твене деви)а!и)е:

  − аутор Aо*%овић #атра да #у то она пона*ања и дру*твене по)аве %о)е

  нару*ава)у универ(а'не вредно#ти, реете у#таене норе пона*ања и

  и(а(ива)у дру*твену реа%!и)у. $ о%виру та%ви+ пона*ања оео

   ра('и%овати индивидуа'на и'и групна пона*ања, #упротна

  у#тановени #тандардиа и уо&иа)ени нораа уд#%ог и

  дру*твеног на %о)а дру*твена (а)едни!а реагу)е, ора'но, ре'иги)#%о

  и'и правно #ан%!и)о4Aо*%овић, 199=5J

  − Lа*овић пре#тупни%о пона*ање дефини*е %ао M#ва%о пона*ање

  по)един!а и'и групе 'ади+ %о)е )е противдру*твено, одно#но

  дру*твено непри+вативо, т). %о)и #е %р*е правне и'и атери)а'не

  норе одрееног дру*тва и %о)е, %ада )е дру*твено видиво, и(а(ива

  #понтано и'и органи(овано дру*твено реаговање у наери да #е (а*тите

  дру*твена до&ра и вредно#ти а и #аи а%тери та%вог

  пона*ањаN4Lа*овић, 19?3,615.

  С о&(иро да по#то)е ра('иите дефини!и)е о деви)антни по)аваа,

  на)доинантни)е одреене &и &и'о да )е то M#ва%о оно пона*ање %о)е пред#тава

  %р*ење нори пона*ања %о)а пропи#у)е не%а дру*твена група, а и#товреено то )е

  пона*ање пер!ипирано и ети%етирано %ао деви)антно, и (&ог тога #е подно#е ере

  дру*твене реа%!и)е и репре#и)еN4Со!ио'о*%и 'е%#и%он, 19?2,>65.

  ва%во одреење прои(води питање %а%о и на %о)и наин да 'ади по#тану

  %оп'етни, (аинтере#овани и (ре'и, )ер )е по(нато да )е дру*тво #%ептино преа њиа

  и (анеару)е #е #тање у %а%во #е дру*твено о%руењу они на'а(е и %а%ав ути!а)

  дру*тво иа на њи+. д тога %а%о #е одреено дру*тво одно#и преа 'адиа уве'и%о

  ће (ави#ити даи напреда% и (ато )е #ва%о дру*тво (аинтере#овано да ра(во) и

  форирање 'ади+ у#ери у прав!у %о)и одговара његови ви(и)аа и опредеењиа.

  1

 • 8/15/2019 Miodrag Popovic

  15/73

   Hињени!а )е да и у Ср&и)и по#то)и ди#тан!ирано#т 'ади+ од #вета одра#'и+,

  (&ог продуеног *%о'овања, а та%ое, до'а(и до %а#ни)ег у'а#%а у #вет рада и #о!ио-

  е%оно#%ог о#ао#таивања, %о)е 'аде (адрава у (ави#но по'оа)у. а ова%ав

  наин до'а(и до од'агања (а#нивања породи!е, до уе*ћа у други+ #фераа дру*тва, а

  пре #вега у од'уивању4в%овић, иитри)евић, 2010, 1?65.

  ).(. У2ро" дев"#а6т6о по6а;а$а> 'аот6"9ка

  де"6кве6"#а

  Ма'о'етни%а де'и%вен!и)а #о!ио'о*%о-%риино'о*%и #е и(два)а %ао по#е&на

  %атегори)а у о%виру оп*тег %риина'итета (&ог #пе!ифино#ти ве(ани+ (а &ио'о*%е,

  п#и+о-#о!и)а'не, %риина'но-по'ити%е и по#е&но е#то %о)е а'о'етна 'и!а иа)у у

  правно #и#теу. ру*твено негативно пона*ање а'о'етни+ 'и!а ра(атра #е %ао

  на)теи #о!и)а'ни про&'е %а%о на на!иона'но та%о и на еународно п'ану.

  е'ин%вентно#т #е одно#и #ао на оно не%онфори#ти%о пона*ање %о)и #е

  %р*и (а%он. По)а де'ин%вентно#ти ое #е приенити не #ао на пона*ање

  по)едина!а већ и група. е'ин%вентно пона*ање )е у(ро%овано дру*твени

  о%о'но#тиа, *то (наи да #у дру*твени у(ро!и од'уу)ући фа%тор у његово

  на#тан%у, ра(во)у и по#то)ано#ти. но )е део и прои(вод %он%ретни+ и#тори)#%и и

  про#торно оеени+ дру*твени+ одно#а и про!е#а. 8о (наи да #у непри+ватива #ва

  она #+ватања %о)а де'ин%вен!и)у по#атра)у, пре #вега, %ао &ио'о*%о и'и п#и+и%о

  #во)#тво и'и )едино %ао пона*ање уди.

  Ма'о'етни!и ни#у &ио'о*%и, #о!и)а'но и п#и+о'о*%и (ре'е о#о&е, већ #е,

  управо у то периоду %од њи+ де*ава)у на)&урни)е проене у о%виру ови+ а#пе%ата.

  8а%ое, ова) период ра(во)а пове(у)е #е и #а ењање дру*твеног #тату#а у породи!и,

  *%о'и и дру*тву, а'и #е од'и%у)е и интен(ивирано фи(и%о #наго, %о)а тада

  до#тие #во) вр+уна!. Саи ти, *то #у у оп*те пог'еду неи(граене 'ино#ти,

  под'они #у ра(ни ути!а)иа, %о)и, њи+ов ра(во) и њи+ово пона*ање огу у#ерити у

  анти#о!и)а'но и а#о!и)а'но #еру. епре#тано тее да и+ третира)у %ао одра#'е,

  на#то)е да #е и#тиу, &уду (апаени и оригина'ни, а и#товреено #у по#е&но о#етиви

  по питању уг'еда и а#ти. $ про!е#у трагања (а #во)и идентитето, 'ади #е

  у%уу)у у дру*тво. ни иа)у потре&у (а удруивање, па (а+теве групе %о)у

  15

 • 8/15/2019 Miodrag Popovic

  16/73

  препо(на)у %ао #е&и &'и#%у е#то надреу)у (а+тевиа родитеа. Поне%ад то огу &ити

  и групе #а деви)антни пона*ање, *то #е о&ино де*ава у ање %онтро'и#ани

  у#'овиа. а#то)ећи да #е *то ви*е 'ади+ у%уи у по)едине а%тивно#ти наењене

  'адиа, %ро( про!е# а#овног #провоења ти+ а%тивно#ти, гу&и #е индивидуа'но#т. $

  #авреени у#'овиа, е#то #е не ое довоно водити &рига о по)един!у, па #е

  упр%о# друењу #твара доива) у#аено#ти, ое доћи до а'и)ена!и)е. $ та%ви

  а#овни а%!и)аа, 'ади #ве ви*е гу&е 'ини %онта%т и при#ну пове(ано#т #а

   родитеиа, %ао и #а на#тавни!иа, а'и и #а #во)и при)атеиа. у&и #е #вр+а

  њи+ови+ на#то)ања да #е у%уе у дру*тво и његове то%ове, иа%о )е то &ио њи+ов

  приарни !и. $право ова%ав доива) ое пред#тавати терен (а %риина'не

  о&'и%е пона*ања.

  Ма'о'етни де'ин%венти #у ео!иона'но не(ре'е о#о&е %о)е #е од'и%у)у

  неогућно*ћу %онтро'е ео!и)а у одно#у на #о!и)а'не (а+теве. Ма'о'етни де'и%венти

  тее оента'но о#тварењу #во)и+ (а+тева, еа и ни#у у #тању да од'ое #во)е

  (а+теве. ни #ао е'е (адово#тво и трауат#%и реагу)у на већину #тварни+ #итуа!и)а

  %о)е њиа де'у)у фру#тра!ионо. За нора'не адо'е#!енте &итан )е #%'адан ра(во)

  'ино#ти и у#пе*ан дру*твено при'агоен одно# #а #редино. "ад #а ео!иона'но

  не(ре'и а'о'етни де'и%вентиа )е веоа теа% и е#то #е де*ава да по#тануду*евни &о'е#ни!и, по#е&но а%о #у иве'и и'и иве у те*%и ивотни у#'овиа.

  Cо!иона'на не#та&и'но#т и#поава #е у ра(ни о&'и!иа неаде%ватног

  ео!иона'ног пона*ања 4агре#ивно#т, #та'но противење, е#та ра(драиво#т и #'.5

  4е!ан, 200>5.

  Ма'о'етне де'ин%венте и 'аде #а пореећа)иа пона*ања е#то %ара%тери*е

  депре#ивно#т, и то уто'и%о и(ра(ити)е у%о'и%о )е анти#о!и)а'но пона*ање о(&ини)е и

  #тру%тури#ани)е. 8а%ое, и 'ади #а депре#ивни пореећа)иа е#то и#поава)у

  анти#о!и)а'но пона*ање.

  ).). Со"оо;ке теор"#е

  ада )е ре о у(ро!иа де'ин%вентног пона*ања де!е и 'ади+ потре&но )е

  иати на уу да по#то)и ни( %оп'е%#ни+ и еу#о&но и#преп'етени+ феноена, %о)и

  #е у #труно) 'итератури %'а#ифи%у)у на ра('иите наине.

  16

 • 8/15/2019 Miodrag Popovic

  17/73

  8а%ое, о у(ро!иа а'о'етни%е де'и%вен!и)е по#то)е и ра(не теори)е, а е#то и

  предра#уде. 8и #у у(ро!и ного#тру%и, а'и #у пре #вега у#'овени п#и+о'о*%и

  фа%ториа ра(во)а 'аде 'ино#ти и #о!и)а'ни фа%ториа недо#тат%а ва#питања,

  одно#но ва#питне (апу*ено#ти.

  Ма'о'етни де'и%венти #е од одра#'и+ де'и%вената ра('и%у)у по #тепену

  фи(и%ог и п#и+и%ог ра(во)а и ео!иона'не (ре'о#ти. @и+ова %риина'на а%тивно#т

  ни)е по#'еди!а вр#те вое и (ре'ог ра(и*ања. Hе#та и про#та поде'а у(ро%а

  пореећа)а у пона*ању 'ади+ )е поде'а на унутра*ње 4#у&)е%тивно-п#и+о'о*%е5 и

  #поне 4#о!ио-%у'турне5 у(ро%е.

  Преа ово) у#'овно) %'а#ифи%а!и)и, унутра*њи у(ро!и #у пове(ани (а 'ино#т

  а'о'етног де'и%вента, про&'ее и те*%оће у његово #а(ревању, %о)и подра(уева)у

  неаде%ватне ивотне ве*тине, недо#тата% #ао%онтро'е, ни#%о #аопо*товање и

  #аоуверено#т, ео!иона'не и'и п#и+о'о*%е про&'ее и анти#о!и)а'на пона*ања

  попут агре#и)е, %рае, 'аи, итд.

  ада )е ре о пореећа)иа пона*ања, дана# )е по(нат и ути!а) генет#%и+,

  ендо%рини+, &ио+еи)#%и+ и неуроанато#%и+ фа%тора на не%а о&е'е)а 'ино#ти, %ао

  *то #у: агре#ивно#т и на#и'ни*тво, ипу'#ивно#т, +ипера%тивно#т, равноду*но#т,вр*ња%о на#ие, апати)а, недовона ра(ви)ено#т при+ватања одговорно#ти итд. Сва%о

  де'и%вентно пона*ање у #во)о) о#нови и(а(ива тењу (а %опен(а!и)о о#ећа)а ање

  вредно#ти. М'ади де'и%венти е#то #у у #у%о&у # о%о'ино, (а%оно и по'и!и)о, *то

  и %од њи+ и(а(ива додатни о#ећа) не#игурно#ти и #тра+а.

  $ #поне у(ро%е а'о'етни%е де'и%вен!и)е огу #е у&ро)ити дру*твено-

  природни фа%тори, од %'ие и географ#%ог по'оа)а, пре%о ратова и %ата#трофа,

  е%оно#%и+ при'и%а, #ироа*тва, не(апо#'ено#ти, игра!и)а, до породи!е, *%о'е,

  наина %ори*ћења #'о&одног вреена и ути!а)а а#овни+ еди)а.

  Eећина унутра*њи+ и #пони+ у(ро%а де'и%вен!и)е #е у науно) 'итератури

  о&ра('ое у о%виру ра('иити+ теори)#%и+ уења, а она #е %'а#ифи%у)у %ро( три

  #'едеће теори)е:

  KF JиолоIке теорије  4у %риино'оги)и ине науни прав!и %о)и #во)у

  (а#новано#т &а(ира)у на и*ењиа да #у &ио'о*%е преди#по(и!и)е-уроене, на#'едне, орган#%е, фи(ио'о*%е - о#новни %рииногени

  17

 • 8/15/2019 Miodrag Popovic

  18/73

  фа%ториJ та%о #е ра(ви'о ви*е &ио'о*%и+ теори)а проуавања у(ро%а

  де'ин%вентног пона*ања: антропо'о*%а, теори)а на#'еа,

  ендо%рино'о*%а , ра#на, итд.5

  HF пихолоIке теорије 4на#та'е #у и( #о!и)а'не еди!ине, %ао реа%!и)а на

  &ио'о*%е при#тупеJ у први п'ан о&)а*њавања по)аве порееа)а у

  пона*ању по#тава)у п#и+о'о*%е у(ро%еJ по'а(е од п#и+о'о*%и+

  %ара%тери#ти%а %о)е одреу)у пона*ање 'ино#ти, доводећи у ве(у

  п#и+и%е о#о&ине 'ино#ти и #%'оно#т деви)антно пона*ању, та%о да #е

  огу и(дво)ити два г'о&а'на #та)а'и*та: 1. интегра'но #та)а'и*те -

  пона*ање 'ино#ти ое #е #аг'едати на о#нови п#и+о'о*%и+ фа%тора,

  а'и у( и#товреено уваавање #о!и)а'ни+, одно#но дру*твени+

  о%о'но#ти у %о)и 'ино#т иви. 2. по'а(и и#%уиво од п#и+о'о*%и+

  фа%тора %о)и у(ро%у)у де'ин%вентно пона*ање 4инте'иген!и)а, ео!и)е,

  отива!и)а ...5.

  EF оPиолоIке теорије

  Со!ио'о*%е теори)е у %риино'оги)и подра(уева)у науна #+ватања на#та'а

  %ао %рити%а &ио'о*%и+ и п#и+о'о*%и+ теори)а %риина'итета. За#нива)у #е на

  при+ватању &ио'о*%и+ и п#и+о'о*%и+ о#о&ина 'ино#ти, а'и у( уваавање

   ра('иити+ дру*твени+ у(ро%а %о)и утиу на њено форирање. Eећина #о!ио'о*%и+теори)а не (анеару)е #а#ви де'овање п#и+и%и+ фа%тора, а'и о#нов њеног и(уавања

  #у дру*твени у(ро!и %риина'итета.

  − Теорија аномије  4()  не, )*+*   (а%он5, на #тарогр%о )е(и%у (наи

  &е(а%оње. о анои)е у не%о дру*тву до'а(и онда %ада неа )а#ни+

  нори и %ритери)уа %о)и одреу)у наин пона*ања уди у не%о)

  (а)едни!и. ва%ва #итуа!и)а проу(ро%у)е у(неирено#т и

  де(ори)енти#ано#т уди, *то ое &ити и у(ро% по)аве %риина'итета у

  дру*тву. Су*тина ове теори)е #а#то)и #е у #+ватању да #у деви)антно#т и

  де'и%вен!и)а првен#твено дру*твени феноен.

  − Теорија диференPијалне аоPијаPије и идентификаPије  - у(ро%е

  %риина'итета по)един!а у дру*тву о&)а*њава преу(иање у(ора и(

  де'ин%вентни+ група, путе непо#редног уе*ћа у %риина'но оде'у

  пона*ања и'и %онта%та # но#ио!иа та%вог пона*ања. Dери%и

  #о!и)о'ог Cдвин Сатер'енд, %о)и )е о#нива ове теори)е, #атра да #е

  18

 • 8/15/2019 Miodrag Popovic

  19/73

  %риина'но пона*ање уи у про!е#у %оуни%а!и)е, интера%!и)о #

  другиа, у а'и пове(ани групаа. еви)антно )е пона*ање науено, а

  не на#'еено и'и и(и*ено, а о#о&а по#та)е де'и%вент (ато *то )е у

  интера%!и)и # %риина'ни о&ра#!иа пона*ања и у и#то врее

  и(о'ована од анти%риина'ни+ о&ра(а!а пона*ања диферен!и)а'на

  а#о!и)а!и)а. ани)е' 'а#ер префору'и#ао )е теори)у диферен!и)а'не

  а#о!и)а!и)е у теори)у диферен!и)а'не ид ентифи%а!и)е, и#тиући да

  ве'и%и &ро) о#о&а %о)е #у у &'и#%о %онта%ту # де'ин%вентни

  о%руење ни%ад не у#во)и де'ин%вентни оде' пона*ања. Сао

  отиви#ани по)един!и идентифи%у)у #е # о#о&аа де'ин%вентног

  пона*ања, па #е и #аи та%о пона*а)у.

    Теорија делинквентних уJкултура  - Пред#тавни!и теори)е

  де'ин%вентни+ #у&%у'тура #атра)у да деви)антне групе иа)у в'а#тите

  вредно#не #тавове и ори)ента!и)е, те #е та%ви #тавовиа и(два)а)у и(

  о#та'и+ дру*твени+ група. ве о#новне %ара%тери#ти%е &и'о %о)е

  #у&%у'туре #у: групна аутонои)а и то'ери#ање прити#%а )едино од #тране

  групе. По D'&ерту оену, #у&%у'туру ине < под#и#теа: #ти' 4одевање5,

  у(и%а, #'енг, и ритуа'. 7еноен #у&%у'туре, одрееног иеа у %о)е #е

  друе и одра#та)у 'ади, #атра #е (наа)ни у(ро%о а'о'етни%е

  де'ин%вен!и)е.

  Теорија етикете 4интеракPионитичка теорија девијаPијеR одноно

  теорија иOматизаPијеS T Пред#тавни!и ове теори)е де'и%вентно

  пона*ање о&)а*њава)у %ао про!е# еуде'овања де'и%вената и

  неде'и%вената. Aе%ер %ао пред#тавни% ове теори)е #атра да дру*твене

  групе #твара)у одреена прави'а и)е #е %р*ење прог'а*ава деви)антни

  пона*ањеJ деви)а!и)у #твара дру*тво %ро( прави'а и)е %р*ење )е

  од#тупање од %онфорнога. Oуди %о)и %р*е ова%о по#тавена прави'а

  ети%етира)у #е %ао аут#а)дери.

  Теорија мултифакторкоO притупа T ва )е теори)а на#та'а %ао

   ре(у'тат реа%!и)е на )едно#трано#ти и ограниења преа*њи+ теори)а о

  у(ро!иа де'и%вентног пона*ања 4&ио'о*%и+, п#и+о'о*%и+ и

  #о!ио'о*%и+5. @ено по'а(и*те )е да )е де'и%вентно пона*ање 'ади+

  1&

 • 8/15/2019 Miodrag Popovic

  20/73

  вр'о #'оена и ра('иито у#'овена по)ава. #новни науни при#туп %од

  ове теори)е )е да #'оено#т унутра*њи+ и #поа*њи+ у(ро%а и по)аве

  де'и%вентног пона*ања 'аде о#о&е (а+тева у'тиди#!ип'инарни

  при#туп, (а %о)и )е неоп+одно по(навање ра('иити+ науни+ ди#!ип'ина:

  #о!ио'оги)е, п#и+о'оги)е, еди!ине, %риино'оги)е, ви%тио'оги)е, итд.

  ).,. Со"о>к7т7р6" 72ро" де"6кве6т6о по6а;а$а

  'ад"5

  ).,.1. %ород"а као 72рок де"кве6т6о по6а;а$а

  'ад"5

  Породи!а пред#тава ону дру*твену #редину 4уу #о!и)а'ну #редину5 %о)а

  на)непо#редни)е утие на прави'ан ра(во) 'ино#ти 'ади+. на доприно#и да #е %од

  'ино#ти форира)у о#новне %ара%терне !рте, те ора'не, радне и друге нави%е. $

  породи!и #е #тиу прва ивотна и#%у#тва, те она о#тава тра)ан пеат на

  п#и+офи(и%и ра(во) 'ади+. Про!е# #о!и)а'и(а!и)е, %о)и )е неоп+одан (а у#пе*но

  при'агоавање дру*твено) #редини, управо (апоиње у породи!и. а 'и ће та) про!е#

  при'агоавања у#пети и %а%вог ће %ара%тера &ити, (ави#и од %ара%тера породи!е и од

  %ва'итета ва#питања у породи!и. 8о пред#тава (наа)ан преду#'ов њене

  фун%!иона'не аде%ватно#ти.

  ео#порно )е да на)тее по#'еди!е по породи!у и #о!и)а'и(а!и)у и ра(во)

  на)'аи+ о#тава ра(орено#т #а#тава породи!е. ефи!и)ентно#т породи!е, у

  %вантитативно #и#'у, по#то)и у #ви #'уа)евиа %ада )е она непотпуног #а#тава

  у#'ед недо#тат%а )едног и'и о&а родитеа. #питивања %о)а #у вр*ена у де'ин%вентно)

  попу'а!и)и #у у%а(ива'а на то да #у на)е*ће де'ин%венти у(ра#та од 1?-2< год

  до'а(и'и и( ра(ведени+ и'и па% онопарента'ни+ породи!а. вде )е од (наа)а и у(ро%

  ањ%аво#ти. аие, ра('иито #е п#и+о'о*%и на де!у одраава недо#тата% )едног

   родитеа у#'ед #рти, ра(вода, напу*тања, од#у#тва (&ог и(дравања %а(не, од#у#тва

  (&ог приврееног рада у ино#тран#тву итд. "а(орено#т породи!е %о)а )е ре(у'тат

  ути!а)а %о)и #у ван оћи породи!е, %ао *то )е #рт не%ог родитеа, иа)у #'а&и)е

  неповоно де)#тво. За ра('и%у од тога, породи!е и)а )е #тру%тура пореећена

  претено #у&)е%тивни #'а&о#тиа родитеа, %ао *то #у ра(вод, ван&рано#т и други

  2+

 • 8/15/2019 Miodrag Popovic

  21/73

   ра('о(и одво)еног ивота родитеа, иа)у неупоредиво тее по#'еди!е по де!у и

  њи+ов ра(во) 4 Lа*овић, 19915.

  При ра(атрању неповоног ути!а)а породи!е, тре&а утврдити *та )е то *то &и

  ог'о де'овати у одреени о%о'но#тиа %рииногено у не%о) ра(орено) породи!и.

  а)пре, то #у те*%е атери)а'не при'и%е %о)е о&ино прате ра(арање породи!е и %о)е

  негативно утиу на #ве а#пе%те ивота прео#та'и+ 'анова породи!е. Саи

   ра(арање породи!е, до'а(и и до #'а&ења породине ди#!ип'ине и до #'а&ења

  ва#питања и над(ора де!е, )ер )е прео#та'и родите о&ино (апо#'ен и ање вреена

  проводи у %ући #а де!о. едо#тата% родите#%е %онтро'е оогућава детету да ви*е

  вреена проводи ван %уће и тие #е повећава огућно#т до'а#%а детета у %онта%т #а

  %риина'ни и деви)антни 'и!иа, &и'о а'о'етни и'и пуно'етни. 8а%ое,

   ра(орено#т породи!е доводи и до ни(а негативни+ ео!иона'ни+ проена у

  породини одно#иа, *то, у( #ве наведене о%о'но#ти, о'а%*ава форирање и

  и#поавање ра(ни+ о&'и%а а#о!и)а'ног, па и де'ин%вентног.

  ри(е, %о)е #е )ава)у у породино фун%!иони#ању #у ване (а ра(во)

  по)един!а и'и породи!е )ер од у#пе*но#ти прева(и'аења и њеног ра(ре*ења (ави#и

  даи ра(во) по)един!а и породи!е %ао #и#теа. ада #е породи!а #уои #а %ри(о и'и

  па% по#тане #ве#на %ри(е, т) по#то)ања одрееног #иптоа и'и пореећен+ одно#а

  еу 'ановиа онда )е она на)#прени)а )е да #е ења и та) тренута% тре&а

  и#%ори#тити (а проену %о)а ће (а !ео #и#те (наити ра(во) и напредовање %а

  по(итивно по'у породиног фун%!иони#ања 4Минић, 20095.

  EFGFHF ?еат"в6" 7т"а#" ;коске сред"6е

  ао *то по#то)е ди#фун%!иона'не породи!е, по#то)е и ди#фун%!иона'не *%о'е.

  8о #у *%о'е %о)е (анеару)у ва#питну фун%!и)у, *%о'е у %о)иа де!а неа)у #во)е е#то.

  и#!ип'ина у ови *%о'аа )е 'о*а, а прави'а #у не)а#на. 8а%ве *%о'е неће ра(вити

  до&ре и вр#те ве(е #а уени!иа и *%о'а %ао и(вор #о!и)а'и(а!и)е неће &ити у#пе*на

  у о&'и%овању про#о!и)а'ног пона*ања %од де!е.

  едовоно ра(ви)ена *%о'#%а реа, неповоне %адров#%е и атери)а'не

  при'и%е, #%уен про#тор, рад у ви*е #ена, непри'агоено#т, (а#таре'о#т,

  21

 • 8/15/2019 Miodrag Popovic

  22/73

  преоп*ирно#т на#тавни+ п'анова и програа не%и #у од по%а(атеа #тања у на*е

  ва#питно-о&ра(овно #и#теу. B%о'е #у (натно ви*е ори)енти#ане на о&ра(овање него

  на ва#питање. $ о&ра(овно про!е#у и(о#та)е и(граивање ора'ни+ нори и

  по(итивни+ #тавова. ире%тна по#'еди!а та%вог #тања %од не%и+ уени%а )е 'о* у#пе+

  у уењу, &еање и( *%о'е и понавање ра(реда. #траивања по%а(у)у да )е &еање и(

  *%о'е )едан од први+ инди%атора деви)антног пона*ања.

  Lедан од о&'и%а анифе#товања пореећа)а пона*ања )е агре#ивно пона*ање

  детета, %о)е на)е*ће доводи до ни(а нееени+ по#'еди!а, по#е&но а%о породи!а и

  *%о'а правовреено не преду(у ере (а његово #преавање. Dгре#ивно пона*ање у

  први годинаа *%о'овања )едан )е од (наа)ни+ инди%атора напу*тања *%о'е пре

  (авр*ет%а о&ра(овања и &удућег деви)антног пона*ања.

  $итеи и на#тавни!и у не%и #'уа)евиа та%ое огу допринети по)ави

  деви)антног пона*ања %од уени%а - непрофе#иона'ан и не%оре%тан одно# на#тавни%а

  преа уени!иа, &е( по*товања 'ино#ти и до#то)ан#тва детета, неодерене и

  пре#троге %а(не, %о)е вреа)у 'ино#т детета, #у&)е%тивно#т у о!ењивању (нања,

  вер&а'на пониења. Iо*и интерпер#она'ни одно#и и(еу уени%а и на#тавни%а огу

  пред#тавати #етњу у#пе*но) интегра!и)и )едног &ро)а де!е у *%о'#%у #редину а'и и

  доприно#е о#ећању од&о)но#ти преа *%о'и па #аи ти и по)ави деви)антног

  пона*ања.

  едо#та!и *%о'е, а )о* ви*е њени неу#пе#и доводе #е у ве(у #а пре#тупиа

  'ади+. 8а%ви проа*а)и #твара)у дру*твене и п#и+и%е у#'ове %о)и погоду)у

  и#поавању пре#тупни*тва. $ на&ра)ању %он%ретни+ недо#тата%а у фун%!иони#ању

  *%о'е %ао ин#титу!и)е иде #е поне%ад то'и%о да'е%о да #е и њене на)ање #'а&о#ти у

  пог'еду органи(а!и)е и и(воења ва#питно-о&ра(овног про!е#а о(наава)у %ао фа%тори

  деви)а!и)е. 8а%во г'едање на *%о'у и њене пропу#те #ва%а%о )е претерано, а'и )е

  и(ве#но да не%е %рупни)е #'а&о#ти *%о'е и *%о'#%ог #и#теа иа)у уде'а у

  детерини#ању пона*ања %о)е од#тупа од уо&иа)еног.

  ).,.). @атов" " катастро=е

  Природне %ата#трофе и ратови огу иати %рииногени уина% на а'о'етни%е.

  $ти!а) рата на по)аву де'ин%вентог пона*ања а'о'етни%а при#утна )е у #ви његови

  фа(аа. Aро)на и#траивања о феноену а'о'етни%е де'ин%вен!и)е у ратни

  22

 • 8/15/2019 Miodrag Popovic

  23/73

  у#'овиа по%а(а'а #у да де'ин%вен!и)а ра#те у врее рата и непо#редно по његово

  (авр*ет%у. &)а*њење да повећан &ро) %раа, па%и, прова'а и #'. а'а(и #е у

  ињени!и да у рату до'а(и до не#та*и!е #ви+ вр#та ро&а %о)е #у неоп+одне (а

  преивавање. $ та%ви #итуа!и)аа недо#тата% ег(и#тен!и)а'ни+ у#'ова ивота

  наводи одреене по)един!е и групе на де'ин%вен!и)у.

  По#'еди!е рата, у( природне фа%торе од адо'е#!ената ине на)рањиви)у

  попу'а!и)у #тановни*тва. во доводи до пора#та #ви+ видова #о!иопат#%о пона*ања

  и(раеног %ро( ('оупотре&у +еи)#%и+ #уп#тан!и, повећања де'ин%вентог пона*ања,

  про#)аења.

  ).,.,. Aко6о'ск" =актор"

  C%оно#%и у#'ови ра(во)а дру*тва, е%оно#%е %ри(е и други привредни

  про&'еи, атери)а'ни #тату# и ра('и%е у е%оно#%о по'оа)у по)едини+ %атегори)а

  #тановни*тва од и(у(етног #у (наа)а (а и(уавање у(ро%а деви)антног пона*ања.

  Сироа*тво )е )едан од генератора деви)антног пона*ања. По#редне по#'еди!е

  #ироа*тва #у нео&ра(овано#т и не%ва'ифи%овано#т, не(апо#'ено#т и недовони

  при+оди, *то #е негативно одраава на #тату# породи!е, не #ао е%оно#%и него и

  #о!и)а'ни и %у'турни. Eаан е%оно#%и фа%тор %о)и ое по#тати ра('ог (&ог %ога

  до'а(и до де'ин%вентног пона*ања )е не(апо#'ено#т. По#'еди!е не(апо#'ено#ти огу

  &ити ра(ни о&'и!и #о!и)а'ни+ деви)а!и)а %ао *то #у а'%о+о'и(а, #%итња, про#)аење...

  ).,./. Ур

 • 8/15/2019 Miodrag Popovic

  24/73

  ).,.0. Со

 • 8/15/2019 Miodrag Popovic

  25/73

  $ти!а) еди)а на 'аде )е вр'о (наа)ан. Путе еди)а они до&и)а)у итав ни(

  еду%ативни+, инфоративни+ и (а&авни+ #адра)а, у( огућно#т да (а веоа %рат%о

  врее #а(на)у #ве (наа)не подат%е о теаа и про&'еиа %о)и и+ (аниа)у. Меути,

  поред ни(а по(итивни+ #трана, #ред#тва а#овне %оуни%а!и)е, %ро( пре(ента!и)у

  #адра)а %о)и ве'иа)у на#ие, %риина'итет, 'агодан ивот &е( рада и #'. Могу

  вр*ити, и вр*е негативан ути!а) на де!у.

  По#е&ан (наа) #ред#тава а#овне %оуни%а!и)е до'а(и до и(раа)а %од 'ади+

  %о)а #е на'а(е у про!е#у ра(во)а и дру*твеног форирања. на *ире видо%руг њи+овог

  (нања и уења, &уде интере#е 'ади+ (а у#ва)ање науни+ и %у'турни+ те%овина,

  о&огаћу)у #о!и)а'не и ора'не диен(и)е и %ав'итете 'ади+, &уде и ра(ви)а)у њи+ове

  #твара'а%е #по#о&но#ти у #ви о&'а#тиа уд#%ог #твара'а*тва. Lедно ре)у, ова

  #ред#тва иа)у ванредну ва#питно-о&ра(овну вредно#т и оћ де'овања на 'аде. По

  тое #е њи+ови ути!а)и и уногое при&'иава)у ути!а)иа приарни+ ва#питни+

  фа%тора породи!е и *%о'е. на иа)у и и(ве#ну предно#т, %о)а )е #адрана не #ао у

  и(ванредни и(раа)ни огућно#тиа #ред#тава а#овне %оуни%а!и)е, већ и у тое

  *то )е и('агање 'ади+ њи+ови ути!а)иа до&ровоно. #и тога, #адра)и

  #ред#тава а#овне %оуни%а!и)е пред#тава)у оиене о&'и%е (а&аве, %о)и и#пуњава)у

  до&ар део #'о&одног вреена 'ади+, *то #ао по #е&и пред#тава повону о%о'но#т(а по#ти(ање већи+ ефе%ата. аравно, по(итивно де)#тво огу да о#тваре и о#твару)у

  #адра)и %о)и #у по #во %ва'итету, иде)но), ора'но) и уетни%о) опредеено#ти

  та%ви да #у #аг'а#ни #а дру*твени !иевиа ва#питања и оп*ти опредеењиа

  на*ег дру*тва.

  а#упрот тое, #адра)и #а наа туи иде)ни #+ватањиа, #адра)и у %о)иа

  #е и( уетни%и+, %оер!и)а'ни+ и #'ини+ ра('ога фавори(у)е и поети(у)е на#ие,

  &рута'на #нага, ве'иа M#'ада%N и 'а% ивот, у(дие пара(ити(а, %риина'итет и

  #'ини аора'ни по#туп!и негативно утиу на 'еде и њи+ово дру*твено пона*ање.

  8а%во ути!а)у погоду)е о%о'но#т да %од 'ади+, &удући да #е на'а(е у про!е#у ра(во)а,

  ни)е уве% и довоно ра(ви)ено %рити%о и*ење и други по(итивни %ва'итети %ао

  унутра*њи и'и 'ини !ен(ори поенути+ #адра)а. @и+ов ефе%ат )е ти већи а%о #у

  по)един!и и'и групе 'ади+ уди оптерећени други ивотни про&'еиа #о!и)а'не

  и п#и+и%е природе. $ ти '#уа)евиа негативни ути!а)и #ред#тава а#овне

  %оуни%а!и)е у (наа)но) ери доприно#е де'ин%вентно пона*ању 'ади+.

  25

 • 8/15/2019 Miodrag Popovic

  26/73

  а#ие у еди)иа, по#е&но на те'еви(и)и, на)е*ће #е #поиње %ао Mоде'N

  деви)антног пона*ања 'ади+. #траивања по%а(у)у да де!а %о)а претерано г'еда)у

  еи#и)е у %о)иа #у при#утне #!ене на#иа нерет%о %а#ни)е по%а(у)у ра('иите о&'и%е

  деви)антног пона*ања. па%, ни)е )о* уве% ра(ре*ена ди'еа да 'и #ао г'едање #!ена

  на#иа потен!ира деви)антно пона*ање, и'и #е већ по#то)еће агре#ивне !рте 'ино#ти

  анифе#ту)у %ро( већу #%'оно#т не%е о#о&е преа на#и'ни%о пона*ању ве(ано у(

  г'едање на#иа на те'еви(и)и.

  $ти!а) еди)а на 'аде, по#е&но на њи+ово де'ин%вентно пона*ање, ое #е

  по#атрати %ро( наин на %о)и еди)и и(ве*тава)у о 'адиа и њи+ово

  де'ин%вентно пона*ању.

  Eе'и%и )е и негативан ути!а) ре%'ани+ пору%а на 'аде. 8о )е по#е&но

  и(раено %од ре%'аног наетања прои(вода %ао *то #у ди(а)нер#%а одећа, о&и'ни

  те'ефони, видео-игре и #'. $%о'и%о родитеи не у#пе)у да и#пуне ова%ве (а+теве де!е,

  'ади по%у*ава)у да #во)е ее о#тваре на наине %о)и е#то воде де'ин%вентно

  пона*ању.

  Садра) а#овне %у'туре ое да у#'ови ра(ви)ање и реа'и(овање ее (а

  'а%о (арадо нов!а. С друге #тране, ое да доведе до е%оно#%е преду(ииво#ти

  а'и и пре#тупни*тва. етерини(а а#овне %у'туре пред#тава #во)евр#тан

  пар!и)а'ни #п'ет ини'а!а %о)и у о&'а#ти дру*твене надградње и(раава)у нове

  %у'турно-уетни%е и друге ду+овне вредно#ти и, #а #во)е #тране, утиу на форирање

  дру*твене #ве#ти. Меути, у%о'и%о #у #о!и)а'не #редине 4породина, *%о'#%а, радна,

  #у#ед#тво5 ви*е де(органи(оване, уто'и%о ће оне #нани)е ути!ати на по)аву

  деви)антног пона*ања %од 'ади+.

  Сво)евр#ни е%о'о*%и детерини(а де'у)е на а'о'етни%о пре#тупни*тво.

  Eредно#ти а#овне %у'туре %о)е #у до#тупне *иро%и а#аа и продиру у #ве #редине

  и дру*твене групе пред#тава)у, по#е&но (а #тановни%е #ироа*ни+ етврти, )едини

  %у'турни #тиу'ан#. D%о вредно#ти а#овне %у'туре и(раава)у %риина', #е%#, и

   ра(не пато'о*%е по)аве, онда оне у де(органи(овани #рединаа иа)у #нано де)#тво

  на по)аву деви)антног пона*ања %од 'ади+.

  26

 • 8/15/2019 Miodrag Popovic

  27/73

  )./. актор" ве2а6" 2а р7п7 вр;$ака

  )./.1. %о2"т"в6" 7т"а#" вр;$а9к"5 р7па

  Eр*ња!и иа)у у детињ#тву и 'ада'а%о до&у (наа)ан ути!а) на форирање

  ноги+ о#о&ина 'ино#ти. руговање пред#тава веоа вано #ред#тво #о!и)а'и(а!и)е

  по)един!а. но доприно#и ра(ви)ању дру*твено#ти, у#ва)ању нови+ #о!и)а'ни+

  #тавова, и(&егавању нео&иног и'и е%#!ентриног пона*ања и по#ти(ању 'ине

  #ао#та'но#ти и о#ећању не(ави#но#ти. рупа вр*ња%а (натно утие на то %о)е ће

  вредно#ти 'адићи и дево)%е теити да о#тваре, *та ће и &ити идеа'и. По#е&но ће

  ути!ати на ра(во) интере#овања, на наин одевања, одарања и (а&авања, %ао и на

  наин говора и и(раавања. D%о )е адо'е#!ент пове(ан #а групо вр*ња%а %о)а иа

  по(итивне норе и вредно#ти и он #а ће при+ватити та%ве вредно#ти.

  )./.(. ?еат"в6" 7т"а#" вр;$а9к"5 р7па

  $'ога вр*ња%а на пона*ање по)един!а уоена )е при и#питивању у(ро%а

  пре#тупни*тва а'о'етни%а. $%о'и%о дететови при)атеи иа)у деви)антне норе,

  по#то)е ве'и%е *ан#е да ће и он #а при+ватити та%ве норе. "одитеи дире%тно утиу

  на и(&ор при)атеа и вр*ња%а # %о)иа ће #е дете друити та%о *то под#тиу ра(во)

  одреени+ о#о&ина 'ино#ти и о&'и%а пона*ања %од #во)е де!е. $ адо'е#!ен!и)и ое

  доћи до %идања ве(е # породи!о и *%о'о 4а%о #у те ве(е до тада &и'е #'а&е5 и

  #наног ве(ивања (а групу вр*ња%а %о)е ое &ити и(вор де'ин%вентног пона*ања.

  ('оени Mвр*ња%оN прити#%у, а не(а*тићени до&ри и вр#ти породини

  ве(аа и'и ве(аа #а *%о'о, адо'е#!енти ће #е при%'онити групи вр*ња%а %о)а #а

  њиа де'и #'ине про&'ее. Eероватно#т да ће адо'е#!ент преу(ети та%ва ри(ина и

  опа#на пона*ања од групе #е&и #'ине по#та)е тада ве'и%а.

  $ адо'е#!ен!и)и родитеи поињу да гу&е ауторитет %од детета, а вр*ња!и

  по#та)у на)(наа)ни)е о#о&е у #о!и)а'и(а!и)и. Потре&а (а пре#тио и до%а(ивање у

  групи вр'о )е )а%а у ово периоду. $ еи да привуе пању групе, не%и од

  адо'е#!ената поињу у(иати нар%оти%е. Eр'о е#то нар%оан#%е групе, у еи да

  27

 • 8/15/2019 Miodrag Popovic

  28/73

  у%уе нове 'анове у #во)е %ругове уводе оне 'аде %о)и #у #%'они деви)антно

  пона*ању, нудећи и на поет%у да &е#п'атно про&а)у не%е од опо)ни+ #ред#тава.

  Aро)на #у и е#та деви)антна пона*ања пове(ана #а ('оупотре&о дрога. на #е %рећу

  од про#)аења по у'и!аа, %раа, о&и)ања апоте%а, па и %рвни+ де'и%ата. а)пре до'а(и

  до пореећа)а пона*ања адо'е#!ената у *%о'и и'и не%о друго #о!и)а'но про#тору.

  Aеање #а а#ова, и(о#та)ање и( *%о'е, и(&егавање профе#иона'ни+ о&аве(а ине

  о#нову ови+ пореећа)а. Пре него *то преу на %риина'но, адо'е#!енти #е

  ори)енти*у на пара(итарне о&'и%е пона*ања: про#)аење, про#титу!и)у, о&ањивање

   родитеа и род&ине да #е и(вуе нова!, (ати прода)а в'а#тити+ #твари и драго!ено#ти.

  ,. C

 • 8/15/2019 Miodrag Popovic

  29/73

  − где по#то)и не#ра(ера оћи 4поини'а! )е )аи по)едина! и'и група5

  'веу# та%ое, на#ие дефини*е и %ао Mагресивно понашање којим актер или

  насилник користи своје тело или неки предмет укључују&и оружје! да би нанео

  релативно озбиљну! повреду или непријатност другој особи4 4'Sеу#, 1999J #тр. 125,

  т). и()еднаава га #а фи(и%о агре#и)о. $право овде уоавао да #у вр*ња%о на#ие

  и #и'еKи)#тво о&'и!и %о)и #е #ао де'иино пре%'апа)у, )ер непоновени фи(и%и

  напади, и'и напади где не по#то)и ди#&а'ан# оћи у&ра)ао у на#ие а'и не и у

  #и'еKи)#тво. Поновени о&'и!и п#и+о'о*%ог и #о!и)а'ног ('о#тавања #пада)у у

  #и'еKи)#тво а'и не у на#ие, до% о&'и!и п#и+о'о*%ог и #о!и)а'ног ('о#тавања %о)и

  ни#у поновени и/и'и не по#то)и ди#&а'ан# оћи не &и #пада'и ни у #и'еKи)#тво ни у

  на#ие већ у агре#ивно пона*ање.

  С о&(иро да 'веу#ове дефини!и)е #'уе %ао о#нов у ноги и#траивањиа

  и да #е при то и#траивања *%о'#%ог на#иа #воде на и#траивање #и'еKи)#тва,

  вано )е и#таћи да &е( о&(ира на то *%о'#%о на#ие тре&а по#атрати не #ао %ао

  фи(и%о на#ие већ и %ао о&'и% п#и+о'о*%е и #о!и)а'не агре#и)е, %ао на#и'не

  по#туп%е %о)и #у #е по)ави'и а%ар )едно, %ао на#ие где не ора по#то)ати

  не#ра(ера #нага и %ао на#и'не по#туп%е не #ао еу уени!иа већ и на#и'не

  по#туп%е одра#'и+ преа де!и и о&рнуто.

  ао мера наиVа  у )едно) #редини ое #е у(ети уе#та'о#т на#и'ни+

  по#тупа%а и/и'и &ро) а%тера у%уени+ у на#и'ну интера%!и)у. Со!и)а'на интера%!и)а

  опи#ана %ао на#ие у%уу)е у'оге на#и'ни%а, ртве и потен!и)а'ни+ по#атраа.

  "ади #е о у'огаа, *то (наи да #у у о&о#трано) туи а%тери и#товреено и на#и'ни!и

  и ртве, %ао и да ови на(иви не о(наава)у &и'о %а%ва ди#по(и!иона #во)#тва, тра)не

  %ара%тери#ти%е а%тера %о)и #у #е на*'и у ти у'огаа. По*то #ва%и уени% то%о

   )едног вреен#%ог периода ое да #е нае и у у'о(и на#и'ни%а и у у'о(и ртве,

  уо&иа)ено )е да #е уени!и, # о&(иро на у%уено#т у на#и'ну интера%!и)у,

  %'а#ифи%у)у у етири групе 4Попадић и П'ут, 200>5:

  15 неу%уени у на#ие, %о)и ни#у &и'и ни на#и'ни!и ни ртве

  25 #ао ртве

  35 #ао на#и'ни!и

 • 8/15/2019 Miodrag Popovic

  30/73

  Dутори Попадић и П'ут #у реа'и(ова'и и#траивање %о)е )е подрано од #тране

  $;C7-а и Мини#тар#тва (а о&ра(овање и #порт, а под на(иво про)е%та MМо)а

  *%о'а - *%о'а &е( на#иаN и иа'о )е (а !и да при%упи подат%е о о&'и!иа и

  уе#та'о#ти на#иа у о#новни *%о'аа у Ср&и)и. Пре него и(не#ео не%е од

   ре(у'тата наведеног и#траивања, о#врнућео #е на не%е оп*те инфора!и)е а у #вр+у

  &оег ра(уевања предета овога рада.

  аие, у *%о'аа )е #трого (а&рањено #ва%о на#ие и ('о#тавање #ви+ о#о&а

  %о)е на &и'о %о)и наин уе#тву)у у раду *%о'е 4уени!и, на#тавни!и и о#та'и

  (апо#'ени, родитеи уени%а5, &е( о&(ира на то %о ини на#ие. При тое )е вано )о*

   )едно поновити да на#ие и ('о#тавање подра(уева #ва%о пона*ање %о)е на &и'о

  %о)и наин угроава (драве, ра(во) и до#то)ан#тво уени%а и'и на#тавни%а, &е( о&(ира

  да 'и )е то уињено )едно и'и #е понава. 8а%ое, ова (а&рана подра(уева и

  (анеаривање уени%а, на приер, неодговара)ућа (а*тита уени%а од повреивања,

  #аоповреивања, употре&е а'%о+о'а и дроге и'и у%уивања у де#тру%тивне групе и

  органи(а!и)е. а%'е, )а#но )е пропи#ано у #ви *%о'аа *та *%о'а тре&а да преду(е

  да до на#иа не дое и %о)е #у то превентивне а%тивно#ти, а'и и *та тре&а преду(ети у

  #'уа)евиа да до на#иа ипа% дое и %о)е по#'еди!е тре&а да #но#и на#и'ни%. Сва

  наведена прави'а одно#е #е на о#новне и #редње *%о'е, пред*%о'#%е у#танове иуени%е доове.

  Eано )е и#таћи и ињени!у да #е и(а на#иа поне%ад %ри)е и ди#%риина!и)а,

  одно#но еа да #е не%о науди (&ог не%ог 'иног #во)#тва 4нпр. по', на!и)а и'и

  фи(и%и и(г'ед5.

  ада говорио о на#иу, ту %он%ретно оео рећи да оно ое &ити:

  −физичко! напад ору)е, *утирање, ударање, *аарање, гурање, &а!ање,

  упање, давење, гаање, у#%раћивање +ране и др.J

  − емоPионалноWпихолоIко!  вреање, (а#тра*ивање, претња,

  оа'оваавање, и(нуивање, ети%етирање, игнори#ање, у!ењивање, на(ивање

  погрдни иениа, оговарање, под#евање, и#е)авање, непри+ватање, анипу'и#ање,

  прити#а% родитеа и'и на#тавни%а да #е по#тиу у#пе#и, ограниавање %ретања

  уени%а, и др.J

  − екуално!  #е%#уа'но додиривање,  упућивање пору%а, непри#то)ни

  %оентари, ети%етирање, *ирење приа, фотографи#ање, те'ефон#%и по(иви, навоење

  3+

 • 8/15/2019 Miodrag Popovic

  31/73

  и'и приоравање на #е%#уа'ни одно#, и('агање пог'еду, ег(и&и!иони(а, %ао и

  %ори*ћење уени%а (а про#титу!и)у, порнографи)у и друге о&'и%е #е%#уа'не

  е%#п'оата!и)еJ

  − оPијално!  и#%уивање и( групе вр*ња%а и ра('иити+ о&'и%а

  #о!и)а'ни+ а%тивно#ти, и(о'а!и)а, #епара!и)а уени%а од други+ на о#нову

   ра('иито#ти, довоење у по(и!и)у неравноправно#ти и не)една%о#ти, недруење,

  игнори#ање и непри+ватање по &и'о %о о#нову, у#%раћивање инфора!и)а, и др.J

  − екплоатаPија! %иднаповање и прода)а де!е у #вр+у радне и'и #е%#уа'не

  е%#п'оата!и)е, рад уени%а у %ори#т други+ о#о&а и'и у#танове, вер#%а и'и по'ити%а

  ('оупотре&а, и др.

  е%и видови #е%#уа'ног на#иа, %ао и п#и+о'о*%о и #о!и)а'но на#ие, огу

  &ити уињени и е'е%трон#%и путе: е'е%трон#%о по*то, СМС-о, ММС-о, на

  дру*твени реаа, етовање, у%уивање у форуе и #'ино.

  Зна!и %о)и у%а(у)у на то да уени% трпи на#ие #у ного&ро)ни: трагови повреда

  и'и нео&)а*њиве (драв#твене тего&е, по!епана одећа, по'оене и'и не#та'е #твари,

  не#ани!е и'и претеривање у #павању, п'аиво#т, повуено#т и ћутиво#т, и'и,

  напротив, претерана прииво#т и +ипера%тивно#т, ра(драиво#т, агре#ивно и'и

  аутоде#тру%тивно пона*ање, #тра+ови, нароито и(раен #тра+ од додира, од одра#'и+и'и од поврат%а %ући, 'агање, и(раено гри!%ање но%ти)у, пореећа) говора, #е%#уа'но

  пона*ање неприерено у(ра#ту, и(ненадни неу#пе+ у *%о'и, неоправдани и(о#тан!и,

  и(&егавање о&аве(а и'и уе*ћа у *%о'#%и а%тивно#тиа.

  Eано )е напоенути да не%и од наведени+ о&'и%а пона*ања огу &ити

  нора'ни (а одреени у(ра#т и фа(у ра(во)а детета, и'и огу &ити (на!и не%ог другог

  про&'еа, а'и по#е&но тре&а о&ратити пању а%о #у они е%#трени, а%о #е понава)у,

  и'и #е по)аву)у у %о&ина!и)и # други #иптоиа.

  а%'е, у и#траивању %о)и #у наведени аутори о&у+вати'и 600 уени%а у(ра#та

  11-1? година и( 12 о#новни+ и 12 #редњи+ *%о'а, и( питања 56а ли си доживео

  доживела! да ти неко од деце у школи у другом питању7 ван школе! ...84,  4на&ро)ано )е

  о#а о&'и%а на#иа, а на)(а#тупени)и о&'и% на#иа у *%о'аа у Ср&и)и &ио )е:

  −  вреање и и#евање 436W и#питани+ уени%а5,

  −  претње &атинаа 421.3W5,

  −  отиање и уни*тавање #твари 49.=W5.

  31

 • 8/15/2019 Miodrag Popovic

  32/73

  но *то )е вано и#таћи )е#у и не%и ре(у'тати и#траивања %о)и у%а(у)у на то

  да *%о'а не да ни)е (а*тићени)а #редина (а де!у по питању на#иа од #тране вр*ња%а,

  већ #у де!а ви*е и('оена не%и о&'и!иа на#иа него ван *%о'е.

  8а%ое #е по%а(а'о оправдани не #водити *%о'#%о на#ие на #и'еKи)#тво %о)е

  подра(уева поновено на#ие #а ди#&а'ан#о оћи, )ер (а ноге по)единане о&'и%е

  на#иа не)а#но )е и'и ире'евантно да 'и )е на#и'ни% иао већу оћ 4%раа, оговарање

  па и вреање и ударање5.

  Bто #е уе#та'о#ти тие, ве'и%и про!енат уени%а погоен )е и о&'и!иа

  на#иа %о)е доиви #ао )едно. Мада )е већина и#траиваа #прена да ртву)е ову

  вр#ту непри)атни+ и#%у#тава у еи да ра(дво)и Mо(&инаN на#и'на и#%у#тва од

  про'а(ни+ непри)атни+ ин!идената, огуће )е да при то ине ве'и%у гре*%у )ер не

  тре&а пот!енити о(&ино#т про&'еа %о)е #твара)у, пре #вега, по)единани ин!иденти

  %о)и #е по)аву)у у ра('иити о&'и!иа 4а уве% и+ M%њииоN %ао по)единаан

  ин!идент5, а пото и #тварно по)единана, а'и #нана непри)атна и#%у#тва 4на приер,

  туа и'и не%и о&'и% #е%#уа'ног у(неиравања5. Поне%ад та%ва и#%у#тва по

  трауатино#ти огу прева(и'а(ити она %о)а #е е#то понава)у. 4Попадић и П'ут,

  200>5

  ,.1. DFerFGHHInJ

  нтернет иа и #во)е до&ре и 'о*е %ара%тери#ти%е, а #у*тин#%и он ни)е ('о %о)е

  #е наеће #авреено дру*тву. ао и у ивоту, та%о ће #е и на нтернету, а поготово на

  дру*твени реаа, наћи не%о %о ће и#%ори#тити #ве огућно#ти %а%о &и реа'и(овао

  #во)е 'о*е наере. аа'о#т, де!а #у на)рањиви)а, и и( тог ра('ога )е о&аве(а родитеа

  да при'и%о упо(навања детета #а раунаро, у#ере деи)у а*ту преа њи+ови

  о#новни интере#овањиа, )ер ће #ао на ова%ав наин одно# преа раунару &ити

  у#ерен %а његови по(итивни употре&ни вредно#тиа.

  $ #вету по(нато %ао 9:-;

 • 8/15/2019 Miodrag Popovic

  33/73

  вде оео ра('и%овати две вр#те на#иа пре%о интернета, а то #у: дире%тан

  напад и напад пре%о по#редни%а.

  &иректан напад де*ава #е %ада а'о'етни%:

  − *ае у(неиру)уће пору%е о&и'ни те'ефоно, T-XYZR[X и'и на

  дру*твени реаа %ада у%раде и'и проени 'о(ин%у, %ао и надиа% на =>(?@у, и та%о

  о&)аву)е приватне и'и 'ане подат%е на =>(?@у, &'огу и'и интернет #трани!иJ

  − *ае у(неиру)уће #'и%е е)'о и'и ММС-о путе о&и'ног те'ефонаJ

  − *ае виру#е на о&и'ни те'ефон и'и ;@+(1 J

  − *ае порнограф#%е #адра)е и нееену по*ту на о&и'ни те'ефон и'и

  ;@+(1 J

  − 'ано #е пред#тава %ао друго дете и'и вр*ња%.

  НаиVе преко поредника  де*ава #е %ада поини'а! напада ртву пре%о

  по#редни%а и'и треће о#о&е, а да ова на)е*ће тога ни)е #ве#на. Приера ради, дете

  дое до 'о(ин%е другог детета 4(