3
MINISTERUL AGRICUL TURII $1 DEZVOL TARII RURALE DIREqlA PENTRU AGRICUL TURA A JUDqULUI ARAD ~=$'~ romania2019.eu NR.S337/0S.03.2019 CATRE TOATE UNITATILE ADMINISTRATIV TERITORIALE Domnule Primar, Va Infcrrnsm ca In M.D. nr.170/04.03.2019 a fast publicata HG.nr.l08/2019 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productlei de usturoi " I precum sl pentru stabilirea unor rnasuri de verificare $i control a acesteia. Prin urmare avem rugamintea sa lnformati potentialll beneficiari de pe raza UAT durnneavoastra asupra aparttiei acestui act normativ. Data limita pentru depunere a cererilor este 15 mai, inclusiv sl va fi insotita de urmatoarele documente: a) copie a B.l./C.I. al/a soticitentului persoens fizica sau, dupa caz, tmputemicire/procurs notariala $i copie a B.l./C.I. al/a reprezentantului legal; b) copie a certificatului de lnreqistrere la Oticiu! National al Registrului Comertulut/Reqistrul national al esocietiitor $i tundetittor sau a actului in baza caruia i$i desfa$oara activitatea, dupa caz, in cazul persoanelor juridice, precum $i copie a B.l./C.l. el/e imputernicitului persoens fizica, dupa caz; c) dovada cont activ bence/trezorerie; d) edeveritue, in original, care sa ateste, conform inscrisutilor din registrul agricol, supretete de teren utilizata de solicitant in anul de cerere, in baza oricsrui act juridic care confera dreptul de folosinta asupra terenului In cauza; e) aectsretie pe propria raspundere, conform modetutui prevazut in anexa nr. 2. Documentele prevazute la alin. (3) lit. a) ~i b) sunt prezentate in original ~i in copie Pentru a fi eligibili, beneficiarli prevazutl la art. 4 alin. (2) care sollctta ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotarari trebuie sa lndeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate: a) sa detina 0 suprafata cuttivets cu usturoi de minimum 3.000 mp, mercetii la loc vizibil cu 0 ptecs-inatcetor cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care sa se gaseasca inscripti« "Program sustinere usturoi, anul , ben eficia r numiirut ............................. f Oirecti« pentru Agricultura a Iudetului ./Municipiului Bucuresti"; b) sa obtina 0 productie de minimum 3 kg usturoi/lO mp de pe supretet» prevazuta la lit. a); c) sa fie lnreqistreti in evidentele Registrului agricol deschis la primiititle in a csror raza edministretiv-teritoriete se afla supretetete cultivate cu usturoi in anul de cerere; d) sa faca dovada productiei realizate potrivit prevederilor lit. a) $i b) prin documente justificative. Intocmit ing. Corina Codreanu ~

MINISTERUL AGRICUL TURII $1DEZVOL TARII RURALE …Declar ca am infiintat cultura de usturoi in supratata de mp, pe raza loealita~ii [udetul ~i marchez suprafata la loc vizibil cu 0

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

•MINISTERUL AGRICUL TURII

$1 DEZVOL TARII RURALE

DIREqlA PENTRU AGRICUL TURA A JUDqULUI ARAD

~=$'~romania2019.eu

NR.S337/0S.03.2019

CATRE TOATE UNITATILE ADMINISTRATIV TERITORIALE

Domnule Primar,

Va Infcrrnsm ca In M.D. nr.170/04.03.2019 a fast publicata HG.nr.l08/2019pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului desustinere a productlei de usturoi " I precum sl pentru stabilirea unor rnasuri deverificare $i control a acesteia. Prin urmare avem rugamintea sa lnformati potentialllbeneficiari de pe raza UAT durnneavoastra asupra aparttiei acestui act normativ.

Data limita pentru depunere a cererilor este 15 mai, inclusiv sl va fi insotita deurmatoarele documente:

a) copie a B.l./C.I. al/a soticitentului persoens fizica sau, dupa caz, tmputemicire/procursnotariala $i copie a B.l./C.I. al/a reprezentantului legal;

b) copie a certificatului de lnreqistrere la Oticiu! National al RegistruluiComertulut/Reqistrul national al esocietiitor $i tundetittor sau a actului in baza caruia i$idesfa$oara activitatea, dupa caz, in cazul persoanelor juridice, precum $i copie a B.l./C.l.el/e imputernicitului persoens fizica, dupa caz;

c) dovada cont activ bence/trezorerie;

d) edeveritue, in original, care sa ateste, conform inscrisutilor din registrul agricol,supretete de teren utilizata de solicitant in anul de cerere, in baza oricsrui act juridic careconfera dreptul de folosinta asupra terenului In cauza;

e) aectsretie pe propria raspundere, conform modetutui prevazut in anexa nr. 2.

Documentele prevazute la alin. (3) lit. a) ~i b) sunt prezentate in original ~i in copie

Pentru a fi eligibili, beneficiarli prevazutl la art. 4 alin. (2) care sollctta ajutoare de minimis conformprevederilor prezentei hotarari trebuie sa lndeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

a) sa detina 0 suprafata cuttivets cu usturoi de minimum 3.000 mp, mercetii la loc vizibilcu 0 ptecs-inatcetor cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care sa se gaseascainscripti« "Program sustinere usturoi, anul , beneficia r numiirut............................. f Oirecti« pentru Agricultura a Iudetului ./MunicipiuluiBucuresti";

b) sa obtina 0 productie de minimum 3 kg usturoi/lO mp de pe supretet» prevazuta la lit.a);

c) sa fie lnreqistreti in evidentele Registrului agricol deschis la primiititle in a csror razaedministretiv-teritoriete se afla supretetete cultivate cu usturoi in anul de cerere;

d) sa faca dovada productiei realizate potrivit prevederilor lit. a) $i b) prin documentejustificative.

Intocmiting. Corina Codreanu

~

ANEXA 1

Nr. data _

CEREREDEiNSCRIEREiN PROGRAM(model)

Catre

Directta pentru Agricultura a Judetului ARAD./Municipiului Bucuresti

Subscrisa: PF/PFAIII/IF/PJ cu sediul in localitateainscrisa la registrul cornertului sub

cont bancar deschis la____________ , [udetul ,nr. , CUI______ cod CAEN_________ , reprezentata de , CNP _

solicit inregistrarea in Registrul unic pentru accesarea Programului de sustinere a productiei de usturoi, potrivitart. 9 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentruaplicarea programului de sustinere a producttei de usturoi", precum ~i pentru stabilirea unor masuri de verificare~i control al acesteia ~idepun urmatoarele documente:

NOTA:

Se inscrtu toate documentele depuse, indicandu-se distinct tipul documentului, nurnarul ~i data acestuia.Documentele depuse in copie se certifica de catre reprezentantul directiei imputernicit cu primirea ~i verificareacererii ~i a documentelor Insotttoare.

Declar ca am depus/nu am depus 0 alta cerere de ajutor de minimis pentru anul la Directia pentruAgricultura a Judetului la Municipiului Bucuresti pentru inscrierea in program cu suprafata de __ .mp.

Declar ca in perioada anilor 2017-2019 am/nu am beneficiat de ajutoare de minimis in temeiul: _suma _

NOTA:

Seinscnu actele normative in baza carora a beneficiat de ajutoare de minimis.

Ma angajez sa furnizez orice document justificativ care 1mi va fi solicitat, sa ma supun oricarui control ~i sainapoiez la cererea rnotivata a directiilor pentru agricultura judetene sau a altor tnstitutf abilitate suma care afost virata de aceasta cu titlu de ajutor de minimis, fara a prejudicia eventualele urman ce ar putea fi angajatelmpotriva mea.

Ma oblig sa rnentin supratata de , care va beneficia de prevederile Hotararii Guvernului nr. 10812019pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de usturoi",precum ~i pentru stabilirea unor rnasurt de verificare ?i control al acesteia.

Cunoscandca falsul in declaratii se pedepseste conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, curnodtflcarile ?i completarite ulterioare, declar ca datele inscrise In formularul de cerere si in documentele anexatesunt reale, corecte, complete ~i perfect valabile.

Sunt de acord ca datele din cerere sa fie introduse in baza de date, procesate ~i verificate in vederea calcularfplatii ~i transmise autorttatilor responsabile in vederea elaborarti de studii statistice ~i de evaluari economice.

Solicitant,

Verificat reprezentant DAJ,

Aprobat director executiv DAJ,

ANEXA 2

Nr. -' data _

DECLARATIE

(model)

Subscrisa: PF/PFAjIIjIFjPJ cu sediul in

localitatea , jude~ul- .inscrtse la

registrul cornertului cu nr.________ CUI cod

CAEN cont bancar deschis la reprezentata de___________________ CNP _

declar ca am luat cunostlnta de Programul de susttnere a productiei de usturoi ~i ma oblig

sa inforrnez/cornunlc/anunt DAJ existenta culturii in vederea etectuarn verificarilor.

Declar ca suprafata cultlvata cu usturoi, pentru care solicit sprijin financiar, nu este

obtinuta prin divizarea unei exploatatil existente la data intrarii in vigoare a Hotararil

Guvernului nr.l08j2019 indiferent de modalitatea de transfer al suprafetei, cu exceptla

succesiunilor ~i a contractelor de vanzare.

Declar ca am infiintat cultura de usturoi in supratata de mp, pe raza

loealita~ii [udetul ~i marchez suprafata la loc vizibil cu 0

placa-indtcator cu dimensiunile de circa 150 x 200 em, pe care sa se gaseasca Inscriptla

"Program de sustinere a productlei de usturoi, beneficiar numarul , Dlrectla pentru

Aqricultura a Judetului Municipiului Bucuresti".

Am fost informat de reprezentantii DAJ cu privire la veriftcarile ce se vor efectua cu

privire la existenta suprafetei ~i existenta culturii.

Ma oblig sa anunt DAJ in perioada de veqetatie pana la recoltare, in vederea efectuarii

verlflcarii.

Cunoscand ca falsul in declaratli se pedepseste conform art. 326 din Legea nr. 286/2009

privind Codul penal, cu modiflcarile ~i cornpletarite ulterioare, declar ca datele inscrise in

formularul de cerere ~i in documentele anexate sunt reale, corecte, complete ~i perfect

valabile.

Data

Sernnatura solicitantului,