Click here to load reader

METODY ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚRU PRACOVNÍKŮ V ... ... lidských zdrojů zabývají stále častěji ucelenými systémy řízení lidských zdrojů, které se mimo nábor a propouštění

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of METODY ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚRU PRACOVNÍKŮ V ... ......

 •  

  Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie

  METODY ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚRU PRACOVNÍKŮ V MALÝCH ORGANIZACÍCH

  Methods of recruitment and selection of employees in small organization

  Bakalářská diplomová práce

  Autor: David Rafaj Vedoucí práce: PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.

  Olomouc 2013

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Poděkování 

  Na  tomto  místě  bych  rád  poděkoval  svému  vedoucímu  práce  PhDr.  Matúšovi  Šuchovi, Ph.D.  za  jeho  odborné  vedení,  cenné  rady  a  usměrňování  při  vypracování mé  bakalářské diplomové práce. Dále bych chtěl poděkovat své ženě Michaele za její podporu  a pomoc s korekturou práce. 

     

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Prohlášení 

  Místopřísežně  prohlašuji,  že  jsem  bakalářskou  diplomovou  práci  na  téma:  Metody  získávání  a  výběru  pracovníků  v malých  organizacích  vypracoval  samostatně  pod  odborným dohledem vedoucího diplomové práce a uvedl jsem všechny použité podklady  a literaturu. 

  V ……………………………………………………. dne …………………………  Podpis………………….……… 

     

 •  

  Obsah  Úvod ....................................................................................................................................... 7 

  I. Teoretická část .................................................................................................................... 8 

  1. Personální práce ................................................................................................................ 8 

  1.1 Personální činnosti ....................................................................................................... 8 

  1.2 Personální práce v malé organizaci .............................................................................. 9 

  2. Získávání pracovníků ........................................................................................................ 10 

  2.1 Podmínky získávání pracovníků ................................................................................. 12 

  2.2 Zdroje získávání pracovníků ....................................................................................... 12 

  2.2.1 Vnitřní zdroje získávání pracovníků ..................................................................... 13 

  2.2.2 Vnější zdroje získávání pracovníků ...................................................................... 13 

  2.3 Metody získávání pracovníků ..................................................................................... 14 

  2.3.1 Inzerování v médiích ............................................................................................ 14 

  2.3.2 Získávání pracovníků pomocí internetu .............................................................. 15 

  2.3.3 Využívání externích služeb .................................................................................. 18 

  2.3.4 Spolupráce se vzdělávacími institucemi .............................................................. 19 

  2.3.5 Spolupráce s úřady práce .................................................................................... 19 

  2.3.6 Doporučení uchazeče .......................................................................................... 20 

  2.3.7 Přímé oslovení jedince ........................................................................................ 21 

  2.3.8 Nabídky uchazečů ................................................................................................ 21 

  2.3.9 Vývěsky ................................................................................................................ 21 

  2.3.10 Letáky ................................................................................................................ 21 

  3. Výběr pracovníků ............................................................................................................. 22 

  3.1 Specifikace požadavků na pracovníka ........................................................................ 23 

  3.2 Proces výběru pracovníků .......................................................................................... 24 

  3.3 Metody výběru pracovníků ........................................................................................ 25 

 •  

  3.3.1 Analýza dokumentace uchazečů ......................................................................... 27 

  3.3.2 Výběrový rozhovor .............................................................................................. 29 

  3.3.3 Testy pracovní způsobilosti ................................................................................. 31 

  3.3.4 Assessment centrum ........................................................................................... 32 

  3.3.5 Grafologie a další metody .................................................................................... 37 

  3.4 Chyby a nedostatky ve výběru pracovníků ................................................................ 38 

  II. Empirická část .................................................................................................................. 40 

  4. Cíle výzkumu a výzkumné otázky ..................................................................................... 40 

  4.1 Cíle výzkumu ............................................................................................................... 40 

  4.2 Výzkumné otázky ....................................................................................................... 40 

  5. Metody, zkoumaný vzorek, technika sběru dat a etické otázky ...................................... 41 

  6. Interpretace dat a výsledků výzkumů .............................................................................. 44 

  1. a 2. otázka ................................................................................................................. 44 

  3. Počet stálých zaměstnanců Vaší organizace? .......................................................... 44 

  4. Druh Vaší organizace? .............................................................................................. 45 

  5. Jaké metody uplatňujete při získávání uchazečů o zaměstnání? ............................. 46 

  6. Jaká média využíváte nejčastěji při inzerování ......................................................... 48 

  7. Jak využíváte internet k získání uchazečů o zaměstnání? ........................................ 49 

  8.  Jaké  používáte  metody  výběru  pracovníků  (neboli  jak  posuzujete  jednotlivé 

  uchazeče o zaměstnání)? ............................................................................................. 50 

  9. Jakou dokumentaci při výběru pracovníků analyzujete? ......................................... 52 

  10. Jaký styl vedení pohovoru používáte nejčastěji ..................................................... 53 

  11. Jaký typ pohovoru používáte nejčastěji? ............................................................... 54 

  7. K výzkumným otázkám .................................................................................................... 55 

  Diskuze ................................................................................................................................. 56 

  Závěry ................................................................................................................................... 59 

 •  

  Souhrn .................................................................................................................................. 59 

  Seznam použitých zdrojů a literatury .................................................................................. 63 

  Přílohy 

  Příloha č. 1: Zadání diplomové práce 

  Příloha č. 2: Náhled dotazníku 

   

 •   7

  Úvod   Lidé  jsou pro každou organizaci  jejím velkým bohatstvím a mohou se stát  i hlavní 

  konkurenční výhodou organizace, představují pro organizaci ten nejcennější a zpravidla  i 

  nejdražší zdroj. V této práci se zaměříme na stěžejní část procesu řízení lidských zdrojů

Search related