of 21 /21
1 ANEXA la OMTS nr. _______/__________ METODOLOGIA privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea centrelor de tineret în cadrul programului de centre de tineret CAPITOLUL I Dispoziții generale Art. 1. În sensul prezentei metodologii, următorii termeni se definesc după cum urmează: a) centru de Tineret (CT) - proiect în cadrul Programului de centre de tineret- P1, care implică dezvoltarea unui set de activități/servicii specifice pentru tineri, în funcție de nevoile și interesele identificate ale tinerilor, într-o locaţie determinată, cu caracter permanent, asigurate preponderent de consilieri, lucrători și lideri de tineret, precum și de alte persoane; b) program în domeniul tineretului: set de proiecte de tineret, denumite în continuare proiecte, în realizarea obiectivelor Strategiei Naționale în domeniul Politicii de Tineret. și a Programului de Guvernare 2017 2020; c) proiect de tineret: activităţi de şi pentru tineri în implementarea programelor în domeniul tineretului; d) activităţi de tineret: activităţi în beneficiul tinerilor, comunităţii, societăţii în general, de care beneficiază în proporție de 100% tineri; e) activităţi pentru tineret: activităţi în beneficiul tinerilor în care nu sunt implicaţi în principal tineri; f) activitate de tineret proprie: activitate care respectă prevederile lit. c şi este realizată de Direcţiile Judeţene pentru Sport şi Tineret DJST, respectiv a Municipiului Bucureşti DSTMB; g) activitate de tineret proprie în parteneriat: activitate de tineret care se realizează în cooperare cu o altă/ alte/ persoană/persoane juridică/juridice şi are la bază fundamentarea deciziei de cooperare pentru activitatea proprie, fundamentarea alegerii partenerului și o convenție de parteneriat în care se stipulează în mod detaliat și specific responsabilităţile și drepturile părţilor; h) parteneriat: relaţie de cooperare/colaborare între persoane fizice şi/sau juridice, statuată prin convenţie/protocol în care se precizează responsabilităţile fiecărui partener în realizarea activității.

METODOLOGIA privind organizarea, funcţionarea şi ...mts.ro/wp-content/uploads/2017/03/Metodologie-Centre-Tineret.pdf · materiale pe suport magnetic; b) cheltuieli pentru organizarea

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of METODOLOGIA privind organizarea, funcţionarea şi...

Page 1: METODOLOGIA privind organizarea, funcţionarea şi ...mts.ro/wp-content/uploads/2017/03/Metodologie-Centre-Tineret.pdf · materiale pe suport magnetic; b) cheltuieli pentru organizarea

1

ANEXA la OMTS nr. _______/__________

METODOLOGIA

privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea centrelor de tineret în

cadrul programului de centre de tineret

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. În sensul prezentei metodologii, următorii termeni se definesc după cum

urmează:

a) centru de Tineret (CT) - proiect în cadrul Programului de centre de tineret- P1, care

implică dezvoltarea unui set de activități/servicii specifice pentru tineri, în funcție de

nevoile și interesele identificate ale tinerilor, într-o locaţie determinată, cu caracter

permanent, asigurate preponderent de consilieri, lucrători și lideri de tineret, precum și

de alte persoane;

b) program în domeniul tineretului: set de proiecte de tineret, denumite în continuare

proiecte, în realizarea obiectivelor Strategiei Naționale în domeniul Politicii de Tineret.

și a Programului de Guvernare 2017 – 2020;

c) proiect de tineret: activităţi de şi pentru tineri în implementarea programelor în

domeniul tineretului;

d) activităţi de tineret: activităţi în beneficiul tinerilor, comunităţii, societăţii în

general, de care beneficiază în proporție de 100% tineri;

e) activităţi pentru tineret: activităţi în beneficiul tinerilor în care nu sunt implicaţi în

principal tineri;

f) activitate de tineret proprie: activitate care respectă prevederile lit. c şi este realizată

de Direcţiile Judeţene pentru Sport şi Tineret –DJST, respectiv a Municipiului Bucureşti

– DSTMB;

g) activitate de tineret proprie în parteneriat: activitate de tineret care se realizează în

cooperare cu o altă/ alte/ persoană/persoane juridică/juridice şi are la bază

fundamentarea deciziei de cooperare pentru activitatea proprie, fundamentarea alegerii

partenerului și o convenție de parteneriat în care se stipulează în mod detaliat și specific

responsabilităţile și drepturile părţilor;

h) parteneriat: relaţie de cooperare/colaborare între persoane fizice şi/sau juridice,

statuată prin convenţie/protocol în care se precizează responsabilităţile fiecărui partener

în realizarea activității.

Page 2: METODOLOGIA privind organizarea, funcţionarea şi ...mts.ro/wp-content/uploads/2017/03/Metodologie-Centre-Tineret.pdf · materiale pe suport magnetic; b) cheltuieli pentru organizarea

2

CAPITOLUL II

Cadrul legal

Art. 2. Cadrul legal pentru finanţarea Programului de centre de tineret al Ministerului

Tineretului și Sportului (MTS) este reprezentat de:

1. Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările și completările ulterioare;

2. Hotărârea Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru

realizarea programelor MTS în domeniul activităţii de tineret, cu modificările ulterioare;

3. Hotărârea Guvernului nr.24/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul

politicii de tineret pentru perioada 2015-2020;

4. Legea nr. 333/2006 privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru

tineri;

5. Legea bugetului de stat pe anul în curs;

6. Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea MTS, cu

modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL III

Programul de Centre de Tineret – P1

Art. 3. (1) Scopul programului Centre de Tineret – P1 este dezvoltarea şi diversificarea

ofertei de servicii şi programe pentru tineret.

(2) Scopul proiectului Centrul de tineret este facilitarea dezvoltării personale și sociale a

tinerilor.

Art. 4. (1) Obiectivul programului Centre de Tineret – P1 este crearea infrastructurii

specifice serviciilor şi programelor pentru tineret.

(2) Obiectivele proiectului Centrul de tineret:

a) deprinderea de competențe, abilități și aptitudini pentru participarea activă a

tinerilor la viața comunității și integrarea lor în societate;

b) asigurarea unor spații de întâlnire și socializare pentru tineri într-un climat de

siguranță și securitate;

c) asigurarea activităților/ serviciilor de informare, consiliere, orientare în carieră și

educație pentru dezvoltarea personală a tinerilor și creșterea gradului de participare

activă la viața publică;

d) asigurarea activităților de promovarea a voluntariatului, a educației civice și a

implicării sociale.

Art. 5. (1) Ministerul Tineretului și Sportului, prin direcțiile de specialitate asigură

coordonarea, monitorizarea și evaluarea programului Centre de Tineret – P1.

(2) Direcţiile Judeţene pentru Sport şi Tineret (DJST), respectiv a Municipiului

Bucureşti (DSTMB) asigură implementarea programului Centre de Tineret – P1.

Art. 6. (1) În cadrul Programului Centre de Tineret – P1, în cadrul activităților eligibile

principale conform art. 7 sunt eligibile următoarele tipuri de subactivității: cursuri,

seminarii, concursuri, cinemateci/videoteci, bănci de date, biblioteci online,

sesiuni/campanii informative, pagini web, platforme educaționale web și aplicații

mobile, schimburi de experienţă (inclusiv schimburi de tineri), consiliere, consultanţă în

domenii de interes pentru tineri și organizații de și pentru tineret, expoziţii, târguri,

activităţi sportive pentru susținerea sportului de masă, activităţi culturale, mese rotunde,

conferinţe, ateliere de lucru, marcarea unor evenimente.

(2) Sunt eligibile în vederea finanţării, în baza bugetului aprobat, activitățile proprii sau

proprii în parteneriat ale DJST/DSTMB, desfășurate în cadrul Centrului de tineret.

Page 3: METODOLOGIA privind organizarea, funcţionarea şi ...mts.ro/wp-content/uploads/2017/03/Metodologie-Centre-Tineret.pdf · materiale pe suport magnetic; b) cheltuieli pentru organizarea

3

(3) Activitățile pot fi realizate în colaborare cu alte persoane juridice, în baza unei

decizii fundamentate și a unei/unui convenții/protocol de parteneriat, în care să fie

stipulate detaliat responsabilitățile și drepturile părților.

CAPITOLUL IV

Centrul de tineret

Art. 7. Activitățile organizate/serviciile oferite în cadrul centrelor de tineret sunt

următoarele:

a) Informare şi documentare în diferite domenii de activitate: educaţie, piaţa muncii,

sănătate, ecologie şi mediu, cultură şi timp liber, sport şi turism pentru tineret,

asociativitate, viaţă practică etc.;

b) Consultanţă în diferite domenii: juridic (legislaţie în domenii de interes pentru

tineri); managementul proiectelor, antreprenoriat etc.;

c) Consiliere privind orientarea în carieră, psihologică, relaţii interpersonale etc.;

d) Educaţie și învățare nonformală: învăţarea integrată în cadrul unor activităţi

planificate, cu obiective de învăţare, care nu urmează în mod explicit un curriculum şi

poate diferi ca durată. Acest tip de învăţare depinde de intenţia celui care învaţă şi nu

conduce în mod automat la certificarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite1.

Art. 8. Activitățile organizate/serviciile oferite în cadrul centrelor de tineret se adresează

unui grup țintă format din tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 ani, sunt gratuite,

accesibile şi orientate către nevoile tinerilor.

Art. 9. Personalul implicat în activitatea centrelor de tineret este reprezentat de:

a) specialişti;

b) personal DJST/DSTMB;

c) voluntari (membri ai structurilor neguvernamentale de tineret și pentru tineret sau

alte categorii).

Art. 10. Evaluarea centrelor de tineret se face prin rapoartele de activitate ale

DJST/DSTMB şi/sau prin Programul de cercetare socială în domeniul tineretului.

Art. 11. (1) Centrele de tineret se înfiinţează în municipii reşedinţă de judeţ, precum şi

în alte localităţi, dacă se consideră necesar, la solicitarea fundamentată a DJST/DSTMB.

(2) DJST/DSTMB pot înfiinţa centre de tineret în parteneriat cu autorităţile publice

locale, ONG etc.

(3) În vederea înfiinţării unui centru de tineret trebuie respectate următoarele standarde

cu privire la locație:

a) locaţia trebuie să aibă avizele necesare funcţionării în condiţii de securitate,

conform legislației în vigoare; să fie acesibilă pentru persoane cu dizabilităţi; să fie

situată favorabil din punct de vedere al circulaţiei; să fie amplasată într-o zonă accesibilă

pentru un număr cât mai mare de tineri; să aibă acces direct şi facil spre exterior;

b) să prezinte garanţia funcţionării şi neînstrăinării pentru o perioadă de cel puţin 3

ani;

c) să nu fie sediul unei organizaţii politice, religioase etc, care prin statut ar crea

discriminare;

d) să deţină un spaţiu distinct, să nu îl împartă cu alte activități, astfel încât

1 Educația și învățarea nonformală poate fi caracterizată ca: voluntară, accesibilă tuturor (în mod ideal), un proces cu

obiective clare de învățare, participativă și orientată către formabil, centrată pe deprinderea abilităților de viată și

pregătirea pentru cetățenie activă, bazată pe procese de învățare individuală și de grup, holistică și orientată pe proces.

Page 4: METODOLOGIA privind organizarea, funcţionarea şi ...mts.ro/wp-content/uploads/2017/03/Metodologie-Centre-Tineret.pdf · materiale pe suport magnetic; b) cheltuieli pentru organizarea

4

identitatea lui să poată fi definită în mod clar şi tinerii să simtă că le este anume destinat;

e) să poziţioneze sigla/logo-ul într-un loc cât mai vizibil, uşurând rapiditatea cu

care poate fi găsit centrul de tineret.

(4) Centrul de tineret trebuie să dispună de un spaţiu cu o suprafaţă minimă de 70 mp,

recomandat a fi compartimentat astfel:

a) spațiu distinct pentru primirea tinerilor în centru;

b) spațiu distinct pentru activități de informare;

c) spațiu distinct pentru activități de consultanţă/consiliere;

d) spațiu distinct pentru alte activități.

(5) Centrul de tineret trebuie să dispună de mobilier, aparatură IT, aparatură electronică

adecvată.

(6) Centrul de tineret trebuie să dispună de un registru de evidenţă a tinerilor care

beneficiază de activitățile centrului de tineret.

(7) Centrul de tineret trebuie să dispună de toalete, folosite atât de personal cât şi de

public.

(8) Orice modificare privind locaţia şi dotările centrului de tineret (schimbarea

locaţiei, închiderea centrului temporar sau definitv, mutarea obiectelor de inventar şi a

mijloacelor fixe din centru/centre în altă locaţie etc.) se face doar cu aprobarea

conducerii MTS.

Art. 12. (1) Dosarul necesar înfiinţării centrului de tineret, conform Formularului nr.1,

este însoţit de:

a) analiza socio-economică a situaţiei tineretului din judeţ şi a localităţii în care se

înfiinţează;

b) documente privind locaţia (dovada de sediu, harta zonei în care va fi amplasat

centrul de tineret, schiţa detaliată a spaţiului;

c) parteneriate, încheiate cu: servicii publice deconcentrate ale administraţiei publice

centrale, structuri neguvernamentale de tineret și pentru tineret, alte organisme

interesate.

(2) Dosarul conţinând documentele de mai sus, se transmite la MTS de către

DJST/DSTMB în vederea analizării necesităţii şi oportunităţii.

Art. 13. (1) Înfiinţarea sau închiderea centrului de tineret se aprobă prin ordin al

ministrului tineretului şi sportului, în baza unui raport elaborat de un grup de lucru,

numit de Secretarul de Stat cu atribuții în domeniul tineretului.

(2) Mutarea unui centru de tineret funcțional într-un spațiu care duce la creșterea calității

activităților/serviciilor, se face cu avizul Secretarului de Stat cu atribuții în domeniul

tineretului, în baza solicitării DJST/DSTMB, conform Formularului nr. 9.

(3) Suspendarea unui centru de tineret, din motive întemeiate, se face cu avizul

Secretarului de Stat cu atribuții în domeniul tineretului.

CAPITOLUL V

Finanţarea şi derularea acțiunilor proprii sau acțiunilor proprii în parteneriat ale

direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret

Art. 14. Cheltuielile pentru centrele de tineret, se asigură din bugetul programului

Centre de Tineret – P1, astfel:

a) cheltuieli pentru susţinerea centrului de tineret2: internet; telefon; închiriere

2 Precizări: Persoanele (persoană fizică autorizată - PFA sau persoană juridică - PJ) care prestează servicii

în cadrul P1, beneficiază de remuneraţie în condiţiile legii, funcţie de activitatea prestată şi timpul alocat.

Page 5: METODOLOGIA privind organizarea, funcţionarea şi ...mts.ro/wp-content/uploads/2017/03/Metodologie-Centre-Tineret.pdf · materiale pe suport magnetic; b) cheltuieli pentru organizarea

5

spaţiu; prestări servicii: service echipamente electronice; prestări servicii: persoană

fizică autorizată – PFA/ persoană juridică –PJ, cu atribuţii în domeniul tineretului, care

prestează servicii în cadrul P1; fond documentar: cărţi, publicaţii de specialitate şi

materiale pe suport magnetic;

b) cheltuieli pentru organizarea de activități proprii sau activități proprii în

parteneriat, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 259/ 2006, cu

modificările ulterioare;

c) cheltuieli pentru dotarea centrelor: mobilier, aparatură IT, aparatură electronică etc,

conform legislaţiei în vigoare.

Art. 15. Bugetul alocat fiecărui DJST/DSTMB se repartizează de către o comisie numită

prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

Art. 16. (1) Sunt eligibile în vederea finanţării activități proprii sau activități proprii în

parteneriat ale DJST/DSTMB, care:

a) sunt cuprinse în calendarul de activități proprii sau activități proprii în

parteneriat al DJST/DSTMB, transmis spre aprobare conducerii MTS. În mod

excepţional, direcţia poate derula activități de tineret care nu au fost incluse în calendar,

cu condiţia ca suma necesară să fie disponibilă în bugetul programului, situaţie în care

conducerea DJST/DSTMB supune spre aprobare conducerii MTS, modificarea/

completarea Calendarului, în baza unei note de fundamentare;

b) se încadrează în tipurile de activități prevăzute la art. 6, alin. (1);

c) prevăd cheltuieli eligibile, aşa cum sunt acestea stipulate în Hotărârea

Guvernului nr. 259/2006 cu modificările ulterioare.

(2) Orice modificare efectuată ulterior în calendarul de activități proprii sau activități

proprii în parteneriat al DJST/DSTMB, se aprobă de conducerea MTS, cu minimum o zi

înainte de producerea acesteia.

(3) În situaţia în care suma alocată capitolului de cheltuieli “susţinere centre de tineret”

nu este cheltuită în totalitate, suma rămasă poate fi redistribuită la capitolul de cheltuieli

“organizarea de activități proprii sau activități proprii în parteneriat” în urma deciziei

conducerii MTS.

(4) În situaţia în care suma alocată unei subcategorii de cheltuieli din cadrul Capitolului

de cheltuieli „susţinere centre de tineret” nu este decontată în totalitate, diferența poate fi

redistribuită la alt subcapitol de cheltuieli cu aprobarea conducerii DJST/DSTMB și se

comunică la MTS.

(5) Cheltuielile în cadrul activităților sunt efectuate exclusiv de către DJST/ DSTMB.

Art. 17. (1) În vederea finanţării activității proprii sau activității proprii în parteneriat

desfășurate in Centrele de tineret sunt necesare:

a) calendarul de activități proprii sau activități proprii în parteneriat al DJST/ DSTMB;

b) referat;

c) propunere de angajare;

d) convenţie/protocol de colaborare, în cazul activităților în parteneriat;

e) documente privind achiziţiile publice;

f) contract/ notă de comandă;

g) decont de cheltuieli;

h) ordonanţare de plată.

(2) Convenția/protocolul de parteneriat se încheie:

a) după angajarea cheltuielii (referat şi propunere de angajare) și se bazează pe

fundamentarea deciziei de cooperare și alegerii partenerului;

b) după ce partenerul a depus în copie certificată „Conform cu originalul”

documentele care să ateste personalitatea juridică și calitatea de reprezentant a persoanei

ce semnează convenția/protocolul, excepție instituțiile publice;

Page 6: METODOLOGIA privind organizarea, funcţionarea şi ...mts.ro/wp-content/uploads/2017/03/Metodologie-Centre-Tineret.pdf · materiale pe suport magnetic; b) cheltuieli pentru organizarea

6

c) după aprobarea calendarului de activități;

d) în maxim 30 de zile după angajarea cheltuielii, înainte de începerea activității.

Art. 18. (1) La activitățile de tineret desfășurate în cadrul Programului de centre de

tineret, salariaţii DJST/DSTMB cu atribuţii în domeniul programelor de tineret şi/sau

reprezentanţii MTS desemnaţi să participe, beneficiază de prevederile Hotărârii

Guvernului nr. 259/2006 cu modificările ulterioare.

(2) Participarea salariaţilor DJST/DSTMB cu atribuţii în domeniul programelor de

tineret şi/sau a reprezentanţilor MTS la activitățile de tineret desfășurate în cadrul

Programului de centre de tineret se efectuează în baza dispoziţiei conducătorului

instituţiei şi a ordinului de deplasare.

(3) Se recomandă ca minimum 80% dintre participanţii la activitățile de tineret

desfășurate în centrele de tineret să aibă vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani.

CAPITOLUL VI

Decontarea cheltuielilor pentru susţinere şi pentru activitățile derulate în centrele

de tineret

Art.19. (1) Sumele aferente programului Centre de Tineret – P1 se virează

lunar/trimestrial de către MTS în contul DJST/DSTMB, în baza solicitării transmise de

către DJST/DSTMB la MTS – structura de specialitate, până la data de 10 a lunii

anterioare în care trebuie efectuate plăţile.

(2) Structura de specialitate din cadrul MTS centralizează în termen de 5 zile solicitările

şi le transmite la direcţia economică din cadrul MTS.

(3) Pentru activitățile proprii sau activitățile proprii în parteneriat organizate în cadrul

centrelor de tineret şi care au o durată mai mare de 15 zile, se pot realiza decontări

parţiale de până la 70% din valoarea bugetului aprobat/activitate, în baza documentelor

justificative de cheltuieli, legal întocmite.

(4) Pentru susţinerea activităţii centrelor de tineret (internet, telefon, service

echipamente electronice, fond documentar, chirii, prestări servicii: persoană fizică

autorizată –PFA/ persoană juridică –PJ etc.) se pot realiza decontări lunare, în funcţie de

contractele încheiate cu prestatorii de servicii, în baza documentelor justificative de

cheltuieli, legal întocmite.

Art. 20. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate în cadrul activităților proprii sau

activităților proprii în parteneriat, sunt necesare următoarele documente:

a) decont de cheltuieli, întocmit conform Formularului nr. 7;

b) facturi emise de prestatori, în original, în care se detaliază categoriile de cheltuieli

efectuate, însoțite de documentele justificative;

c) documente privind achiziţii publice;

d) lista de participanţi - este obligatorie pentru toate tipurile de activități, cu excepția

activităților de promovare a CT, campaniilor de informare și se întocmeşte conform

Formularului nr. 2;

f) raportul de implementare3, după caz, semnat de către responsabilul de activitate al

DJST/DSTMB şi contrasemnat de conducătorul direcţiei organizatoare, se întocmește

conform Formularului nr. 4.

3Pentru susţinerea CT (telefon, internet, chirie spaţiu, publicaţii de specialitate, service echipamente) nu se

întocmeşte raport de implementare.

Page 7: METODOLOGIA privind organizarea, funcţionarea şi ...mts.ro/wp-content/uploads/2017/03/Metodologie-Centre-Tineret.pdf · materiale pe suport magnetic; b) cheltuieli pentru organizarea

7

Art. 21. (1) Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind alocaţia de

masă (masă servită sau alimente) sunt:

a) factura fiscală detaliată, conform contractului/notei de comandă, pentru masă

servită;

b) facturi sau bonuri fiscale până la valoarea stabilită de lege, pentru alimente;

c) pontajul de masă, în original, întocmit conform Formularului nr. 6.

(2) Alocaţia de masă pe durata unei zile se calculează astfel: mic dejun - 15%, dejun -

50%, cină - 35% din valoarea totală a acesteia.

Art. 22. Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind cazarea

participanţilor sunt:

a) factura fiscală detaliată, conform contractului/notei de comandă;

b) diagrama de cazare, conform modelului prezentat în Formularului nr. 5;

c) la stabilirea cheltuielilor de cazare se iau în considerare taxa de parcare hotelieră,

taxa de staţiune şi alte taxe prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 23. (1) Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind transportul

sunt:

a) bilete de tren pentru transportul pe calea ferată, în condiţiile prevăzute de

dispoziţiile legale, fără a putea depăşi drepturile de această natură care se pot acorda

salariaţilor instituţiilor publice şi tabel cu participanţii, în original, care au beneficiat de

contravaloarea biletelor de transport, întocmit conform Formularului nr. 3;

b) bilete pentru transportul cu mijloace de transport auto în comun, la tarifele stabilite

pentru aceste mijloace şi tabel cu participanţii, în original, care au beneficiat de

contravaloarea biletelor de transport, întocmit conform Formularului 3;

c) bilete şi tichete de îmbarcare pentru transportul cu avionul şi bilete pentru

transportul pe căile de navigaţie fluvială, transport efectuat cu aprobarea prealabilă a

ordonatorului de credite, potrivit dispoziţiilor legale şi tabel cu participanţii care au

beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, întocmit conform Formularului 3;

d) factura fiscală detaliată şi foaia de parcurs/scrisoarea de transport în copie (cu

menţiunea „copie conform cu originalul”) pentru transportul cu mijloace de transport

auto închiriate, potrivit dispoziţiilor legale;

e) bonuri fiscale de combustibil, pentru transportul cu autoturismul. În cazul în care

deplasarea se efectuează cu autoturismul proprietate personală, se decontează pentru

fiecare autoturism contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi pe distanţa cea

mai scurtă, iar calculul și valoarea decontată se completează în tabel conform Anexei 3.

Participantul va prezenta un bon fiscal, din perioada desfășurării activității la care

participă sau cu maxim 2 zile în avans, cu privire la costul carburantului. Dacă

transportul este realizat cu maşinile DJST/DSTMB, la tabel se anexează şi copia foii de

parcurs, certificată „copie conform cu originalul”.

(2) Se decontează drept cheltuieli de transport şi:

a) taxele pentru trecerea podurilor;

b) taxele de traversare cu bacul;

c) alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în

vigoare.

(3) Toate documentele menționate la Art. 23, alin. (1) lit. a) - c), e) şi alin. (2) vor fi

centralizate în cadrul aceluiași tabel, întocmit conform modelului de la Formularului

nr.3.

(4) În cazul efectuării deplasărilor internaţionale cu avionul, participantul/participanţii

vor face deplasarea dus-întors, de la domiciliul propriu până la destinaţia menţionată în

invitaţie, sau în localitatea cea mai apropiată de locul de desfăşurare al activității.

Perioada deplasării trebuie să concorde cu perioada de desfăşurare a proiectului, cu o

marjă de timp rezonabilă în funcţie de orarul de zbor sau distanţa de la aeroport la locul

de desfăşurare al activității.

Page 8: METODOLOGIA privind organizarea, funcţionarea şi ...mts.ro/wp-content/uploads/2017/03/Metodologie-Centre-Tineret.pdf · materiale pe suport magnetic; b) cheltuieli pentru organizarea

8

Art. 24. Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind închirierea de

bunuri şi servicii sunt:

a) contract de închiriere de bunuri şi servicii;

b) factură fiscală.

Art. 25. Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru achiziţii de

bunuri şi servicii altele decât cele menționate în prezenta metodologie, sunt:

a) factura fiscală sau bon fiscal până la valoarea stabilită de lege;

b) nota de recepţie şi constatare de diferenţe, pentru bunurile intrate în gestiunea

instituţiei, după caz;

c) bonul de consum cu explicaţia destinaţiei pentru activitatea decontată, după caz;

d) proces verbal de recepţie a bunurilor/serviciilor, după caz.

Art. 26. (1) Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru realizarea

de tipărituri, multiplicări, inscripţionări şi altele asemenea sunt:

a) factura fiscală, chitanţă sau bon fiscal, până la valoarea stabilită de lege;

b) notă de recepţie şi constatare de diferenţe, pentru bunurile intrate în gestiunea

instituţiei;

c) bonul de consum cu explicaţia destinaţiei pentru activitatea decontată;

d) proces verbal de recepţie a produselor pentru tipărituri, inscripţionări;

e) un exemplar din produsul multiplicat/imprimat, dacă este posibil. În caz contrar se

vor ataşa imagini cu acesta.

(2) Tipăriturile se realizează cu respectarea OUG 26/2012 privind unele măsuri de

reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi

completare a unor acte normative cu modificările și completările în vigoare.

Art. 27. Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru activităţi social

– culturale sunt: factura fiscală sau alte formulare sau documente cu regim special,

aprobate potrivit legii.

Art. 28. Documentele justificative privind decontarea cheltuielilor pentru prestări de

servicii efectuate în cadrul activităților (persoană fizică autorizată sau persoană juridică)

sunt:

a) contract de prestări servicii;

b) factură fiscală;

c) raport de implementare cu privire la activitatea prestată şi proces verbal de recepţie;

d) pentru training/curs: CV trainer/lector, suport de curs.

Art. 29. (1) Documentele justificative privind decontarea cheltuielilor pentru tratații

(cafea, ceai, apă minerală etc.) sunt: factură fiscală sau bon fiscal, până la valoarea

stabilită de lege.

(2) Suma alocată pentru fiecare participant este în cuantum de maxim 6,5 lei/zi.

Art. 30. (1) Documentele justificative pentru decontarea premiilor în obiecte acordate de

DJST/DSTMB, sunt:

a) factura fiscală sau bon fiscal, până la valoarea stabilită de lege;

b) nota de recepţie şi constatare de diferenţe, a bunurilor intrate în gestiune avand

confirmarea responsabilului de activitate;

c) bonul de consum cu explicaţia destinaţiei pentru activitatea decontată;

d) proces verbal de recepţie a bunurilor achiziţionate;

e) proces verbal de acordare a premiilor conform Formularului nr. 8.

Page 9: METODOLOGIA privind organizarea, funcţionarea şi ...mts.ro/wp-content/uploads/2017/03/Metodologie-Centre-Tineret.pdf · materiale pe suport magnetic; b) cheltuieli pentru organizarea

9

(2) Documentele justificative pentru decontarea premiilor în bani acordate de

DJST/DSTMB, sunt:

a) proces verbal de acordare a premiilor, conform Formularului nr. 8;

b) dovada plăţii către beneficiari.

Art. 31. Decontarea altor cheltuieli prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 259/2006 cu

modificările ulterioare, altele decât cele menţionate anterior, se face prin documente

justificative potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 32. Achizițiile publice se efectuează în condițiile legii, respectiv Legii 98/2016,

privind achiziţiile publice, ale HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu

modificările și completările ulterioare.

Art. 33. Documentele pentru decontarea cheltuielilor pentru activitățile proprii sau

proprii în parteneriat ale DJST/DSTMB se întocmesc de responsabilul de proiect

desemnat, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la terminarea activității.

Art. 34. Se acceptă spre decontare numai cheltuielile efectuate în perioada de derulare a

activităților.

Art. 35. Formularele nr. 1- 9, fac parte integrantă din metodologie.

Page 10: METODOLOGIA privind organizarea, funcţionarea şi ...mts.ro/wp-content/uploads/2017/03/Metodologie-Centre-Tineret.pdf · materiale pe suport magnetic; b) cheltuieli pentru organizarea

10

Formularul nr. 1 la metodologie

-Antet-

Centrul de tineret___________

1. Perioadă__________________________________

2. Localitate _________________________________

3. Scop_____________________________________

4. Obiective_________________________________

5. Participanţi________________________________

6. Beneficiari_________________________________

7. Indicatori

Indicatori stabiliţi pe obiectiv Denumire

indicator

Standard (măsura stabilită

a fi atinsă)

Indicatori cantitativi (cifre,

activități, timp, servicii etc.)

Indicatori calitativi(efecte,

progresul, cât de bine, bun

etc.)

Indicatori financiari(cheltuieli

medii, cost/ beneficiu etc.)

8. Calendar de activităţi (pentru perioada din an în care funcţionează CT):

Denumire

activitate

Perioadă Mod de

realizare

Resurse alocate

9. Monitorizare

Ce se monitorizează Cine monitorizează

10.1. Metode de colectare a datelor

.......................................................................................

11. Evaluare

Ce se evaluează Cine evaluează

Page 11: METODOLOGIA privind organizarea, funcţionarea şi ...mts.ro/wp-content/uploads/2017/03/Metodologie-Centre-Tineret.pdf · materiale pe suport magnetic; b) cheltuieli pentru organizarea

11

11.1. Metode de evaluare

....................................................................................

12. Parteneri

Enumeraţi partenerii în cadrul proiectului. Pentru fiecare partener completaţi un

formular de tipul celui de mai jos:

Partener 1

Denumire partener :

Adresa:

Telefon: fax:

E-mail: website:

Persoana de contact:

Responsabilităţi (Atribuţii; Contribuţii):

13. Promovare

(indicaţi modalităţile de promovare a centrului de tineret și a imaginii MTS)

________________________________________________________

14. Buget

14.1. cheltuieli pentru susţinerea centrului de tineret: internet, telefon, service

echipamente electronice, publicaţii de specialitate, prestări servicii, chirii.

14.2. cheltuieli pentru organizarea de activități/servicii: informare şi documentare;

consiliere şi consultanţă; educaţie non- formală.

14.3 cheltuieli pentru dotarea centrului de tineret

15. Locaţia

Locaţia centrului de tineret : DA NU

Dacă NU,

precizaţi

motivul

a) are avizele necesare funcţionării în condiţii de securitate

b) este accesibilă pentru persoane cu dizabilităţi (rampă, toalete

adaptate etc)

c) este centrală

d) este amplasată într-o zonă accesibilă pentru un număr cât mai

mare de tineri

e) are acces direct şi facil spre exterior

f) prezintă garanţia funcţionării şi neînstrăinării spaţiului pentru o

perioadă de cel puţin 3 ani

g) nu este sediul unei organizaţii politice, religioase etc. care prin

statut ar crea discriminare

Page 12: METODOLOGIA privind organizarea, funcţionarea şi ...mts.ro/wp-content/uploads/2017/03/Metodologie-Centre-Tineret.pdf · materiale pe suport magnetic; b) cheltuieli pentru organizarea

12

h) spaţiul este destinat doar activităţilor centrului de tineret (în

sensul că acesta nu împarte spaţiul cu un alt serviciu)

Director DJST

Responsabil financiar DJST

Consilier / Inspector

Page 13: METODOLOGIA privind organizarea, funcţionarea şi ...mts.ro/wp-content/uploads/2017/03/Metodologie-Centre-Tineret.pdf · materiale pe suport magnetic; b) cheltuieli pentru organizarea

13

- Antet-

Formularul nr. 2 la metodologie

LISTA DE PARTICIPANŢI

Centrul de tineret_______________________

Denumire activitate de tineret ____________

Localitatea____________________________

Perioada _____________________________

Nr.

crt.

Numele și

prenumele

ONGT/ instituţia

Data

naşterii

Seria şi numărul

CI

Semnătura

Semnătura responsabilului de activitate a

DJST/DSTMB/ a organizației/instituției partenere (dacă este cazul)

și ștampila (dacă se aplică)

Page 14: METODOLOGIA privind organizarea, funcţionarea şi ...mts.ro/wp-content/uploads/2017/03/Metodologie-Centre-Tineret.pdf · materiale pe suport magnetic; b) cheltuieli pentru organizarea

14

- Antet-

Formularul nr. 3 la metodologie

TABEL

cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea transportului

Centrul de tineret_______________________

Denumire activitate de tineret ______________

Localitatea _____________________________

Perioada _______________________________

Nr.

crt.

Numele și

prenumele

Ruta

Seria bilet

Suma

Semnătura

Semnătura responsabilului de activitate a

DJST/DSTMB/ a organizației/instituției partenere (dacă este cazul)

și ștampila (dacă se aplică)

Page 15: METODOLOGIA privind organizarea, funcţionarea şi ...mts.ro/wp-content/uploads/2017/03/Metodologie-Centre-Tineret.pdf · materiale pe suport magnetic; b) cheltuieli pentru organizarea

15

- Antet-

Formularul nr. 4 la metodologie

RAPORT DE IMPLEMENTARE

Denumirea activității

Locul și Perioada de

desfășurare

Organizator

Parteneri

Participanţi/beneficiari

Total cheltuieli

Suma decontată din bugetul

DJST

Suma reprezentând

contribuţie atrasă

Concordanţa între

obiectivele propuse şi

rezultate obţinute

Descrierea detaliată

activităţilor realizate, în

special a metodelor de lucru

folosite și impactul asupra

participanților

Centralizarea feedback-ului

primit de la participanți

Promovarea activității şi a

finanţatorului se vor ataşa în mod obligatoriu copii după materialele ( articole în presa scrisă

şi/sau on-line, comunicate de presă, tipărituri, promoţionale, în situaţia în care

aceasta s-a realizat în cadrul unor emisiuni radio sau televizate, se vor preciza

postul, data şi emisiunea iar pentru afişe se va preciza locul afişării) prin care

aceasta s-a realizat

Probleme/obstacole în

desfăşurarea activității,

sugestii

Concluzii, menţiuni

Lista documente, materiale

atașate se va ataşa în mod obligatoriu CD cu fotografii concludente din timpul

derulării proiectului ( locaţie, activităţi, mijloace şi materiale folosite,

participanţi)

Responsabil activitate Numele şi prenumele: ………………………………………………

Semnătura: ………………………………………........

Page 16: METODOLOGIA privind organizarea, funcţionarea şi ...mts.ro/wp-content/uploads/2017/03/Metodologie-Centre-Tineret.pdf · materiale pe suport magnetic; b) cheltuieli pentru organizarea

16

-Antet-

Formularul nr. 5 la metodologie

Diagrama de cazare4

Centrul de tineret_____________________________________

Denumire activitate de tineret___________________________

Perioada de desfășurare ___________________________

Locul de desfăşurare ___________________________

Unitatea prestatoare de servicii __________________________

Nr.

crt.

Nr.

camerei

Numele şi prenumele

participantului

Tarif/ zi Nr. zile Valoare

serviciu

Semnătura responsabilului de activitate a

DJST/DSTMB/ a organizației/instituției partenere (dacă este cazul)

și ștampila (dacă se aplică)

Unitatea prestatoare de servicii

semnatura și ștampila (dacă se aplică)

4Prezenta ţine loc de proces verbal de recepţie a serviciului prestat. Semnarea ei de către responsabilul de

proiect certifică faptul că serviciul a fost prestat în condiţiile solicitate.

Page 17: METODOLOGIA privind organizarea, funcţionarea şi ...mts.ro/wp-content/uploads/2017/03/Metodologie-Centre-Tineret.pdf · materiale pe suport magnetic; b) cheltuieli pentru organizarea

17

-Antet-

Formularul nr. 6 la metodologie

PONTAJ DE MASA5

Centrul de tineret_____________________________________

Denumire activitate de tineret___________________________

Perioada____________________________________________

Locul de desfăşurare __________________________________

Unitatea prestatoare de servicii__________________________

Nr.

Crt.

Nume

Prenume

ZIUA ... ZIUA ... ZIUA ... ZIUA ... ZIUA ... Seria şi

numărul CI

Semnătura

participanţilor

M

D

D C M

D

D C M

D

D C M

D

D C M

D

D C

MD - mic dejun; D - dejun; C - Cina

Semnătura responsabilului de activitate a

DJST/DSTMB/ a organizației/instituției partenere (dacă este cazul)

și ștampila (dacă se aplică)

Unitatea prestatoare de servicii

semnatura și ștampila (dacă se aplică)

5Prezentul ţine loc de proces verbal de recepţie a serviciului prestat. Semnarea lui de către responsabilul de

proiect certifică faptul că serviciul a fost prestat în condiţiile solicitate.

Page 18: METODOLOGIA privind organizarea, funcţionarea şi ...mts.ro/wp-content/uploads/2017/03/Metodologie-Centre-Tineret.pdf · materiale pe suport magnetic; b) cheltuieli pentru organizarea

18

- Antet -

Formularul nr. 7 la metodologie

DECONT DE CHELTUIELI

Nr. _________ din _________

Centrul de tineret______________________________________________

Denumire activitate de tineret:____________________________________

Tip activitate (proprie/ proprie în parteneriat):______________________

Locul de desfăşurare:______________________________________________

Perioada de desfăşurare:____________________________________________

Documente justificative de cheltuieli anexate:

Nr.

crt.

Felul, nr. /data

documentului

Emitent Denumire cheltuieli Valoare

Decontul mai cuprinde:

se precizează documentele care sunt anexate la decont (ex- raport de implementare, NIR,

lista participanţi, CD/ DVD imagini etc.)

Subdiviziunea

clasificaţiei bugetare

Disponibil

înaintea efectuării

plăţii

Suma de plată

lei

Disponibil după

efectuarea plăţii

P1

Buget angajat pe

acțiune: __________

Notă : Decontul înaintat spre aprobare respectă prevederile prezentei Metodologii.

Aprobat

Nume:________________________

Funcție:_______________________

Data _________________________

Semnătura_____________________

Verificat

Nume:________________________

Funcție:_______________________

Data _________________________

Semnătura_____________________

Page 19: METODOLOGIA privind organizarea, funcţionarea şi ...mts.ro/wp-content/uploads/2017/03/Metodologie-Centre-Tineret.pdf · materiale pe suport magnetic; b) cheltuieli pentru organizarea

19

- Antet -

Formularul nr. 8 la metodologie

Proces Verbal6

Încheiat astăzi ………….. cu ocazia premierii ……………….. la concursul

…………………organizat în cadrul activității ………….

JURIUL FORMAT DIN

Numele/prenumele Instituţia

A DESEMNAT

Următorii câştigători:

Premiul Obţinut

(obiectul/suma)

Numele/prenumele

câştigătorului

Vârsta Nr./ Seria

BI/CI/CNP

Semnătura

Semnătură responsabil activitate

6 Procesul verbal se va adapta funcţie de specificul activității

Page 20: METODOLOGIA privind organizarea, funcţionarea şi ...mts.ro/wp-content/uploads/2017/03/Metodologie-Centre-Tineret.pdf · materiale pe suport magnetic; b) cheltuieli pentru organizarea

20

Formularul nr. 9 la metodologie

-Antet-

Centrul de tineret__________

1. JUSTIFICARE MUTARE CENTRU DE TINERET

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. DATE IDENTIFICARE CENTRU

1. Coordonate centru:

- Adresă:

- Telefon, fax:

2. Coordonate responsabil Centru (salariatul DJST)

- Nume, prenume:

- email, telefon, fax:

3. LOCAŢIE (se trece doar spațiul în care centrul funcționează)

3.1. Spaţiu

Suprafaţă totală

centru

Compartimentare

(nr. încăperi și

suprafața/ încăpere ) Destinaţia / încăpere Proprietar spaţiu

3.2. Locaţia

Locaţia centrului de tineret : DA NU

Dacă NU,

precizaţi motivul

a) are avizele necesare funcţionării în condiţii de securitate

b) este accesibilă pentru persoane cu dizabilităţi (rampă, toalete

adaptate etc)

Page 21: METODOLOGIA privind organizarea, funcţionarea şi ...mts.ro/wp-content/uploads/2017/03/Metodologie-Centre-Tineret.pdf · materiale pe suport magnetic; b) cheltuieli pentru organizarea

21

c) este centrală

d) este amplasată într-o zonă accesibilă pentru un număr cât mai

mare de tineri

e) are acces direct şi facil spre exterior

f) prezintă garanţia funcţionării şi neînstrăinării spaţiului pentru o

perioadă de cel puţin 3 ani, cu posibilitate de prelungire

g) nu este sediul unei organizaţii politice, religioase etc. care prin

statut ar crea discriminare

h) spaţiul este destinat doar activităţilor centrului de tineret (în

sensul că acesta nu împarte spaţiul cu un alt serviciu)

4. PROGRAM DE FUNCŢIONARE CENTRU____________________________

5. PERSOANE IMPLICATE ÎN ACTIVITATEA CENTRULUI

Personal centru Da Nu Nr.

pers

Observaţii

Angajaţi DJST

Voluntari

Specialişti consiliere/ consultanţă/

informare

Specialişti activităţi educaţie nonformală

6. PARTENERI

An Denumire

partener

Date de contact

(e-mail, telefon)

Domeniul de

colaborare

Contribuţie

partener

Director DJST

Responsabil financiar DJST

Consilier / Inspector