of 43/43
Materská škola Bancíkovej 2 821 03 Bratislava Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva 22.09.2015 Informácia o dodržiavaní zákona č.25/2006 Z.z. ,,O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ a VZN č.13/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom MČ a s majetkom Hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy MČ Bratislava - Ružinov za II. polrok 2014 Predkladateľ : PaedDr. Jana Bolebruchová, v. r. riaditeľka MŠ Spracovateľ : PaedDr.Jana Bolebruchová, v. r. riaditeľka MŠ september 2015

Materská škola Bancíkovej 2 821 03 Bratislava...Materská škola Bancíkovej 2 821 03 Bratislava Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva 22.09.2015 Informácia o dodržiavaní

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Materská škola Bancíkovej 2 821 03 Bratislava...Materská škola Bancíkovej 2 821 03 Bratislava...

 • Materská škola Bancíkovej 2 821 03 Bratislava Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva 22.09.2015

  Informácia o dodržiavaní zákona č.25/2006 Z.z. ,,O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ a VZN č.13/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom MČ a s majetkom Hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy MČ Bratislava - Ružinov za II. polrok 2014 Predkladateľ : PaedDr. Jana Bolebruchová, v. r. riaditeľka MŠ Spracovateľ : PaedDr.Jana Bolebruchová, v. r. riaditeľka MŠ

  september 2015

 • Informácia o dodržiavaní zákona č.25/2006 Z.z. ,,O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ a VZN č. 13/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom MČ a s majetkom hl. m. SR Bratislavy zvereným do správy MČ Bratislava - Ružinov za II. polrok 2014 V zmysle uvedených zákonov bola vypracovaná interná Smernica o verejnom obstarávaní a aktualizovaná Smernica o obehu účtovných dokladov. Týmto dokumentom boli oboznámení vedúci zamestnanci. Materská škola realizuje nákupy po dôkladnom prieskume cien na trhu, v súlade so stavom pridelených hospodárskych prostriedkov. Každý doklad je opečiatkovaný pečiatkou. Pri vnútornej kontrole neboli zistené žiadne nedostatky, v pokladni sa vedú pravidelné kontroly / 4- krát ročne/. Majetok mestskej časti Ružinov, ktorý má zverený MŠ Bancíkovej 2 je riadne udržiavaný, využitý ako aj užívaný pre potreby MŠ. Majetok je vedený v predpísanej evidencii. Inventarizácia majetku prebehla v zmysle príslušných zákonov. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. Inventarizácia majetku MŠ bola riadne vykonaná k 31.12.2014 bez rozdielov. Všetci zamestnanci sú zaviazaní chrániť majetok pred poškodením, zničením alebo zneužitím. S každým zamestnancom je spísaná dohoda o hmotnej zodpovednosti za majetok MŠ, ktorý používa pri výkone svojej práce. V školskom poriadku MŠ je určený spôsob zabezpečenia pred odcudzením. MŠ Bancíkovej 2 má inštalované bezpečnostné signalizačné zariadenie na ochranu majetku v mimopracovnom čase.

 • MŠ Miletičova 37 , 821 09 Bratislava

  Materiál na rokovanie

  Miestneho zastupiteľstva

  MČ Bratislava – Ružinov

  dňa 22. 9. 2015

  Informácia

  o dodržiavaní zákona 25/2006 Z. z. „O verejnom obstarávaní a o zmene

  a doplnení niektorých zákonov“ a VZN 13/2012 o zásadách hospodárenia

  s majetkom MČ a s majetkom Hl. m. SR Bratislavy zvereným do správy MČ

  za I. polrok 2015.

  Predkladateľ:

  Eva Bednaričová, v.r.

  riaditeľka

  Spracovateľ:

  Eva Bednaričová,v.r.

  riaditeľka

  v Bratislave, 2. 9. 2015

 • MŠ Miletičova 37 aj elokované triedy nakladajú s majetkom v súlade so

  zákonom 25/2006 Z. z. „O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

  niektorých zákonov“ a VZN 13/2012 Mestskej časti Bratislava – Ružinov

  o zásadách hospodárenia s majetkom MČ a s majetkom Hl. m. SR Bratislavy

  zvereným do správy MČ.

 • Materská škola Piesočná 2, 821 04 Bratislava s elokovanými triedami v objekte na Rádiovej a Západnej ulici ______________________________________________________________ Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov dňa : 22.09.2015 Informácia o dodržiavaní zákona 25/2006 Z. z. „ O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ´´ a VZN 13/2012o zásadách hospodárenia s majetkom MČ a majetkom Hl. m. SR Bratislavy zvereným do správy MČ –za I. polrok 2015. Predkladateľ: Mgr. Lenka Murínová, v. r. riaditeľka materskej školy Spracovateľ: Mgr. Lenka Murínová, v. r. riaditeľka materskej školy

  Bratislava, 01.09.2015

 • Materská škola Piesočná 2, 821 04 Bratislava , d o d r ž i a v a v plnom rozsahu zákon č. 25/2006 Z. z. ¸¸ O verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 o organizácií činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ˝ a VZN MČ Bratislava – Ružinov o nakladaní so zvereným majetkom MČ Bratislava – Ružinov. Za I. polrok 2015 materská škola robila verejné obstarávanie nábytku s firmou NOMIland.

 • MATERSKÁ ŠKOLA, PIVONKOVÁ 9, 821 01 BRATISLAVA

  S ELOKOVANÝMI TRIEDAMI V OBJEKTOCH ASTROVÁ 5,

  NEVÄDZOVÁ 12 A ŠALVIOVÁ 5

  Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva dňa 22.09.2015 I N F O R M Á C I A

  o dodržiavani zákona č. 25/2006 Z.z. „ O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov „ a VZN č. 13/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom MČ

  a s majetkom hl. m. SR Bratislavy zvereným do správy MČ

  Predkladateľ : Eva Kršáková riaditeľka materskej školy Spracovateľ : Eva Kršáková riaditeľka materskej školy September 2015

 • Materská škola Pivonková 9 s elokovanými triedami na Astrovej 5, Nevädzovej 12 a Šalviovej 5 má v zmysle uvedených zákonov vypracovanú internú smernicu o verejnom obstarávaní a smernicu o obehu účtovných dokladov. Majetok, ktorý má Materská škola Pivonková 9 s elokovanými triedami zverený, je riadne udržiavaný a využíva sa pre potreby materskej školy. Dlhodobý hmotný majetok sa eviduje v inventárnej knihe, pravidelne sa vykonáva inventarizácia majetku. Materská škola realizuje nákupy po dôkladnom prieskume cien na trhu, v súlade so stavom hospodárskych prostriedkov. V pokladni sa vykonávajú pravidelné kontroly.

 • Materská škola Prešovská 28, 821 08 Bratislava

  Materiál na rokovanie MZ MČ Bratislava- Ružinov dňa: 02.09.2015 Informácia O dodržiavaní zákona č.25/2006 Z.z. „O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ a VZN č.13/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom MČ a s majetkom hl. mesta SR Bratislavy zvereným do správy MČ za I. polrok 2015 Predkladateľ : Mgr. Iveta Brodzianska riaditeľka MŠ Spracovateľ : Mgr. Iveta Brodzianska riaditeľka MŠ

  September 2015

 • MŠ Prešovská 28 dodržiava v plnom rozsahu zákon č.25/2006 Z. z. „O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ ako i VZN č.3/1999 Mestskej časti Bratislava – Ružinov o nakladaní so zvereným majetkom MČ Bratislava – Ružinov.

 • Materská škola Stálicová 2, 821 02 Bratislava s elokovanými triedami v objekte Haburská 6

  Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov dňa: 22. 09. 2015

  Informácia o dodržiavaní zákona 25/2006 Z. z. „O verejnom zaobstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ a VZN č. 13/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom MČ a s majetkom Hl. m. SR Bratislavy zvereným do správy MČ Bratislava – Ružinov za I. polrok 2015

  Predkladateľ: Katarína Malovcová, v. r. riaditeľka Spracovateľ: Katarína Malovcová, v. r. riaditeľka V Bratislave, dňa 25. 8. 2015

 • MŠ Stálicová 2 , 821 02 Bratislava, d o d r ž i a v a v plnom rozsahu zákon č. 25/2006 Z. z. „ O verejnom zaobstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ a VZN č. 13/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom MČ a s majetkom Hl. m. SR Bratislavy zvereným do správy MČ.

 • Materská škola Šťastná 26 821 05 Bratislava Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva 22.09.2015

  Informácia o dodržiavaní zákona č.25/2006 Z.z. ,,O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ a VZN č. 13/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom MČ a s majetkom Hl. m. SR Bratislavy zvereným do správy MČ - za I. polrok 2015 Predkladateľ : Helena Fajtová, v. r. riaditeľka MŠ Spracovateľ : Helena Fajtová, v. r. riaditeľka MŠ

  september 2015

 • Informácia o dodržiavaní zákona č. 25/2006 Z.z. ,,O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých Zákonov“ a VZN 12/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom MČ a s majetkom Hl. m. SR Bratislavy zvereným do správy MČ V zmysle uvedených zákonov bola vypracovaná interná Smernica o verejnom obstarávaní a aktualizovaná Smernica o obehu účtovných dokladov. Týmto dokumentom boli oboznámení vedúci zamestnanci. Materská škola realizuje nákupy po dôkladnom prieskume cien na trhu, v súlade so stavom pridelených hospodárskych prostriedkov. Každý doklad je opečiatkovaný pečiatkou. Pri vnútornej kontrole neboli zistené žiadne nedostatky, v pokladni sa vedú pravidelné kontroly / 4- krát ročne/. Majetok mestskej časti Ružinov, ktorý má zverený MŠ Šťastná 26 je riadne udržiavaný, využitý ako aj užívaný pre potreby MŠ. Majetok je vedený v predpísanej evidencii. Inventarizácia majetku prebehla v zmysle príslušných zákonov. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. Inventarizácia majetku MŠ bola riadne vykonaná k 31.12.2014 bez rozdielov. Všetci zamestnanci sú zaviazaní chrániť majetok pred poškodením, zničením alebo zneužitím. S každým zamestnancom je spísaná dohoda o hmotnej zodpovednosti za majetok MŠ, ktorý používajú pri výkone svojej práce. V školskom poriadku MŠ je určený spôsob zabezpečenia pred odcudzením. MŠ Šťastná 26 už má inštalované bezpečnostné signalizačné zariadenie na ochranu majetku v mimopracovnom čase.

 • Materská škola Velehradská 24, 821 08 Bratislava

  s elokovanými triedami v objekte Budovateľská 10 a Tekovská 7

  Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov dňa: 22. 9. 2015 Vec: Informácia o dodržiavaní zákona 25/2006 Z. z. „O verejnom zaobstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ a VZN č. 13/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom MČ a s majetkom Hl. m. SR Bratislavy zvereným do správy MČ Bratislava – Ružinov za I. polrok 2015

  Predkladateľ: Oľga Ličková, v. r. riaditeľka Spracovateľ: Oľga Ličková, v. r. riaditeľka

  V Bratislave, dňa 25. 8. 2015

 • MŠ Velehradská č. 24, 821 08 Bratislava, d o d r ž i a v a v plnom rozsahu zákon č. 25/2006 Z. z. „ O verejnom zaobstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ a VZN č. 13/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom MČ a s majetkom Hl. m. SR Bratislavy zvereným do správy MČ.

 • Základná škola, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Ružinov Dňa: 22.09.2015

  Informácia o dodržiavaní zákona 25/2006 Z. z."O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

  niektorých zákonov" a VZN č. 3/1999 Mestskej časti Bratislava - Ružinov o nakladaní so zvereným majetkom Mestskej časti Bratislava - Ružinov za I. polrok 2015

  Predkladá: Ing. Ema Mílová,v.r. riaditeľka školy Spracovateľ: Mária Jakubková,v.r. ekonómka Bratislava, september 2015

 • Riaditeľstvo Základnej školy na Borodáčovej ulici 2 v Bratislave, MČ Bratislava – Ružinov Vám oznamuje nasledujúce skutočnosti: V I. polroku kalendárneho roku 2015 sme nerealizovali žiadnu aktivitu, kde by sme museli uplatňovať Zákon o verejnom obstarávaní.

 • Základná škola Pavla Marcelyho, Drieňová 16, 821 03 Bratislava

  Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov dňa 22.09.2015

  Informácia

  o dodržiavaní zákona č. 25/2006 Z.z. „O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z.z.

  a zákona č. 102/2007 Z.z. o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a VZN

  MČ BA Ružinov o nakladaní so zvereným majetkom

  MČ Bratislava-Ružinov“

  Predkladateľ: Mgr. Gabriel Kalna, v. r. riaditeľ školy Zodpovedný zástupca starostu: MVDr. Marián Gajdoš, v. r. podpis Prednosta: Ing. Juraj Hagara, v. r. podpis Spracovateľ: Mg. Gabriel Kalna, v. r. riaditeľ školy

  September 2015

 • Základná škola Pavla Marcelyho, Drieňová , 821 03 Bratislava, sa riadi a dodržiava zákon č. 25/2006 Z.z. „O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z.z. a zákona č. 102/2007 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a VZN MČ BA – Ružinov o nakladaní so zvereným majetkom MČ Bratislava – Ružinov“. V I. polroku 2015 sa uskutočnilo verejné obstarávanie na „Prebudovanie átria na telocvičňu“, „Maľovanie fasády školy“, „Opravu a montáž podlahovej krytiny v budove školy“, „Orez a výrub v areáli školy“, „Výmenu podlahovej krytiny v budove školy“, „Rekonštrukciu ústredného kúrenia v služobnom byte“ a „Výmenu hydroizolačných podláh v školskej kuchyni“.

 • Základná škola, Kulíškova 8, 821 08 Bratislava Informatívny materiál Zasadnutie miestneho zastupiteľstva 22.09.2015 Informácia

  o dodržiavaní zákona 25/2006 Z.z. „O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ a VZN č. 12/2012 Mestskej časti Bratislava – Ružinov o zásadách

  hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava – Ružinov za I. polrok 2015 Predkladateľ : PaedDr. Antonia Snehotová, v.r. - riaditeľka školy Spracovateľ : Helena Kyselová, v.r. - tajomníčka

  Bratislava september 2015

 • Základná škola, Kulíškova 8, 821 08 Bratislava, dodržiava zákon 25/2006 Z.z. „O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN č.12/2012 Mestskej časti Bratislava – Ružinov o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava - Ružinov za I. polrok 2015.

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA , Medzilaborecká 11, 821 01 Bratislava

  Materiál na rokovanie

  Miestneho zastupiteľstva

  mestskej časti Bratislava - Ružinov

  dňa 22.09.2015

  Informácia o dodržiavaní zákona 25/2006 Z.z. „ O verejnom obstarávaní a o zmene zákona

  575/2001 o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení

  neskorších predpisov a VZN 3/1999 mestskej časti Bratislava - Ružinov o nakladaní

  so zvereným majetkom MČ Bratislava – Ružinov za I. polrok 2015

  Predkladateľ: Mgr. Iveta Hajduová v.r.

  - riaditeľka školy

  Spracovateľ : Jarmila Gorelová v.r.

  - ekonómka

  september 2015

 • Základná škola, Medzilaborecká 11, 821 01 Bratislava, sa riadi a dodržiava zákon

  25/2006 Z. z. "O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ –

  uplatňuje podprahovú metódu verejného obstarávania s nižšou cenou bez zverejnenia

  rokovacieho konania a so zvereným majetkom nakladá podľa VZN 3/1999 mestskej časti

  Bratislava – Ružinov o nakladaní so zvereným majetkom MČ Bratislava – Ružinov.

 • Základná škola, Mierová 46, 821 05 Bratislava

  Materiál na rokovanie MZ

  MČ Bratislava-Ružinov

  Dňa 22.09.2015

  Informácia

  O dodržiavaní zákona č. 25/2006

  „ O verejnom obstarávaní “ a o zmene zákona č. 575/2001 o organizácii

  činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších

  predpisov a VZN mestskej časti Bratislava-Ružinov o nakladaní so

  zvereným majetkom mestskej časti Bratislava-Ružinov za I. polrok 2015.

  Predkladateľ:

  PaedDr. Renáta Križková

  riaditeľka školy

  Spracovateľ:

  Katarína Hyčková

  Bratislava, september 2015

 • Základná škola Mierová 46, 821 05 Bratislava II sa riadi a dodržiava zákon

  č. 25/2006 Z. z. O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

  zákonov. Uplatňujeme podprahovú metódu verejného obstarávania

  s nižšou cenou bez zverejnenia rokovacieho konania a so zvereným

  majetkom nakladáme podľa VZN mestskej časti Bratislava-Ružinov

  o nakladaní so zvereným majetkom.

 • Základná škola, Nevädzová 2, 821 01 Bratislava

  Materiál na rokovanie

  Miestneho zastupiteľstva

  Dňa 22.9.2015

  I n f o r m á c i a

  o dodržiavaní zákona 25/2006 Z.z. „O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

  zákonov“ a VZN 13/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom MČ a s majetkom Hl. m. SR

  Bratislavy zvereným do správy MČ - za I. polrok 2015.

  Predkladá :

  PaedDr. Mária Orságová

  riaditeľka školy

  Spracovateľ :

  PaedDr. Mária Orságová

  riaditeľka školy

  september 2015

 • V I. polroku 2015 naša organizácia zákon 25/2006 Z.z. „O verejnom obstarávaní a o zmene

  a doplnení niektorých zákonov“ a VZN 13/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom MČ

  a s majetkom Hl. m. SR Bratislavy zvereným do správy MČ uplatnila v praxi pri riešení

  zákazky na získanie cenovej ponuky na:

  - rekonštrukciu sociálnych zariadení v pavilóne B (WC chlapci) – vodoinštalatérske práce, sanita, obklady, liata podlaha, maľovka

  - rekonštrukciu chlapčenských spŕch a šatne – obklad, dlažba, sanita, maľovka - maľovku tried a chodieb – hlavná budova prízemie, 3. poschodie - liate podlahy na chodbách v pavilóne B, prízemie hlavná budova - pokládku parkiet v triede

 • Základná škola v Bratislave, Ružová dolina 29 Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Ružinov Dňa 22.09.2015

  I n f o r m á c i a o dodržiavaní zákona 25/2006 Z. z. „O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov „ a VZN č. 13/2012 Mestskej časti Bratislava – Ružinov o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava - Ružinov za I. polrok 2015. Predkladateľ : RNDr. Anna Tomčániová, v. r. riaditeľka Základnej školy v Bratislave Ružová dolina 29 Spracovateľ : Jana Werdenichová, v. r ekonómka Základnej školy v Bratislave Ružová dolina 29

  september 2015

 • Základná škola v Bratislave – Ružová dolina 29 ako rozpočtová organizácia v I. polroku 2015 nevykonala verejné obstarávanie, ktoré podlieha zákonu 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • Základná škola, Vrútocká 58, 821 04 Bratislava Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Dňa 22. 9. 2015

  Informácia o dodržiavaní zákona č. 25/2006 Z.z. „O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ a VZN 13/2012 Mestskej časti Bratislava-Ružinov o zásadách hospodárenia s majetkom Mestskej časti Bratislava-Ružinov a s majetkom Hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy Mestskej časti Bratislava Ružinov za I. polrok 2015 Predkladateľ: RNDr. Darina Bezáková – riaditeľ školy v.r. Spracovateľ: Ing. Anna Valková – tajomník školy v.r. september 2015

 • ZŠ Vrútocká 58, dodržiava zákon č. 25/2006 Z.z. O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN 13/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom MČ BA-Ružinov a s majetkom Hl. m. SR Bratislavy zvereným do správy MČ Bratislava – Ružinov.

 • Domov dôchodcov, Pažítková 2, 821 01 Bratislava

  Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Ružinov Bratislava, 22.09.2015

  I n f o r m á c i a

  o dodržiavaní zákona 25/2006 Z.z. „O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ a VZN č. 13/2012 z 15. mája 2012 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava – Ružinov a s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava - Ružinov za I. polrok 2015. Predkladá : PhDr. Eva Samolejová, v. r. riaditeľka DD Spracovateľ: Mgr. Michaela Nemečková, v. r. Ekonómka DD

  september 2015

 • Domov dôchodcov v I. polroku 2015 zabezpečoval verejné obstarávanie zverejnené vo Vestníku VO podľa priloženej tabuľky.

  Verejné obstarávanie zverejnené vo Vestníku VO v I. polroku 2015

  Názov predmetu zákazky / forma

  Zverejnené vo Vestníku VO dňa číslo VO značka VO súčasný stav

  Zabezpečenie rozvozu teplej stravy (obedov) pre klientov domova dôchodcov na území mestskej časti Bratislava – Ružinov; podlimitná podľa § 100 zákona o VO 02.03.2015 43/2015 4869 - WYS

  ukončené, zmluva zverejnená dňa 19.06.2015

  Ostatné potreby pre riadnu prevádzku zariadenia boli zabezpečované v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov jednoduchými zákazkami. Domov dôchodcov zverený majetok udržuje v prevádzkyschopnom stave v závislosti na pridelené finančné zdroje v súlade s VZN č. 13/2012 z 15. mája 2012 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava – Ružinov a s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava - Ružinov. Pri ich používaní vyberáme najhospodárnejšie riešenia.

 • K N I Ž N I C A R U Ž I N O V

  Materiál na rokovanie MZ

  dňa 22.09.2015

  I n f o r m á c i a

  o dodržiavaní Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene

  a doplnení niektorých zákonov a VZN č. 13/2012 Mestskej časti Bratislava –

  Ružinov o Zásadách hospodárenia s majetkom Mestskej časti Bratislava –

  Ružinov a majetkom hl. mesta SR Bratislavy zvereným do správy m.č.

  Bratislava – Ružinov

  za 1. polrok 2015

  Predkladá:

  PhDr. Darina Horáková v.r.

  riaditeľka KR

  Bratislava, september 2015

 • Na základe Rozborov k 30.06.2015 Knižnica Ružinov predkladá v písomnej forme

  Informatívnu správu o dodržiavaní zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene

  a doplnení niektorých zákonov a VZN 13/2012 Mestskej časti Bratislava – Ružinov

  o nakladaní so zvereným majetkom Mestskej časti Bratislava – Ružinov.

  K 30.06.2015 Knižnica Ružinov predkladá negatívnu správu o dodržiavaní zákona č.

  25/2006 Z.z. Postupuje v súlade s pravidlami verejného obstarávania.

  Na základe zákona o nakladaní so zvereným majetkom a VZN m.č. Bratislava –

  Ružinov knižnica k 30.06.2015 nepredložila k odsúhlaseniu žiadny materiál.

  Súhlas upustenia od vymáhania pohľadávky Knižnica Ružinov k 30.06.2015

  nežiadala.

  Na základe § 7 VZN č. 13/2012 oznamuje informatívne stav uzatvorených zmlúv

  o prenajímaných priestoroch zvereného majetku m.č. Bratislava – Ružinov na rok 2015

  k 30.06.2015.

 • NÁJOMNÉ ZMLUVY - 1. polrok 2015

  Por.č. Nájomca Splatnosť EUR/mesačne polročne EUR/ročne 2015

  1. Malach Consulting, s.r.o.

  Kopanice 6, Bratislava 15. mesačne 443,57 2 661,42

  2.

  Ružinovský domov

  seniorov

  Sklenárova 14, Bratislava

  20.

  štvrťročne 330,45 991,35

  3. SCHEREX s.r.o. Brno 15. mesačne 164,25 985,50

  4. Fi. NATSUMI a.s.

  Na úvrati 52, Bratislava 1 x ročne 39,83 39,83

  5.

  Slovenská kancelária

  poisťovateľov, Trnavská

  cesta 82, Ba

  1 x ročne 663,87 663,87

  6. POISTENIE FINANCIE

  Krátka 7, Blatné 15. mesačne 270,00 1 620,00

  7. MG Reality s.r.o. 1 x ročne 1 991,63 1 991,63

  8.

  Ing. Furman

  Tomášikova 29,

  Bratislava

  1 x ročne 265,54 265,54

  9.

  Doc. Vladárová

  Tomášikova 29,

  Bratislava

  1 x ročne 265,54 265,54

  10. p. B. Bohunická BB 10.mesačne 120,00 720,00

  11. p. B. Bohunická BB 10.mesačne 41,00 246,00

  12. NOVELTIES CONSULT 15. mesačne 154,71 928,26

  13. TAX AND BOOLS

  CON. 15. mesačne 154,71 928,26

  S P O L U : EUR 12

  307,20

 • Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, Bratislava Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov dňa 22. 09. 2015

  I n f o r m á c i a

  o dodržiavaní zákona č. 25/2006 Z.z. „O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ a VZN č. 13/2012 z 15. mája 2012 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava – Ružinov a s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava - Ružinov za I. polrok 2015 Predkladateľ: Mgr. Ľubica Karelová, MPH, v.r. riaditeľka Spracovateľ: Gabriela Kostková, v.r. ekonomický manažér

  september 2015

 • Ružinovský domov seniorov v I. polroku 2015 zabezpečoval verejné obstarávanie v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ružinovský domov seniorov udržuje zverený majetok v prevádzkyschopnom stave v závislosti na pridelené finančné zdroje v súlade s VZN č.13/2012 z 15. mája 2012 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava – Ružinov a s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov. Pri ich používaní vyberáme najhospodárnejšie riešenia.

  IM_07_verejne obstaravanie_organizacieIM_obstaravanieIM_verejne obstaravanie_MS BancikovaIM_verejne obstaravanie_MS MileticovaIM_verejne obstaravanie_MS PiesocnaIM_verejne obstaravanie_MS Pivonkova_IM_verejne obstaravanie_MS PresovskaIM_verejne obstaravanie_MS StalicovaIM_verejne obstaravanie_MS StastnaIM_verejne obstaravanie_MS VelehradskaIM_verejne obstaravanie_ZS BorodacovaIM_verejne obstaravanie_ZS DrienovaIM_verejne obstaravanie_ZS KuliskovaIM_verejne obstaravanie_ZS MedzilaboreckaIM_verejne obstaravanie_ZS MierovaIM_verejne obstaravanie_ZS NevadzovaIM_verejne obstaravanie_ZS OstredkovaIM_verejne obstaravanie_ZS Ruzova dolinaIM_verejne obstaravanie_ZS Vrutocka

  IM_verejne obstaravanie_DDIM_verejne obstaravanie_Kniznica Ruzinov

  VO za I. polrok 2015