Matematiki fakultet - argo.matf.bg.ac. Primeri teorija Reavanje SMT roblemap Argo grupa i SMT SMT tutorijal Milan Bankovi milan@matf.bg.ac.rs Matematiki fakultet ARGO Seminar, April

 • View
  218

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Matematiki fakultet - argo.matf.bg.ac. Primeri teorija Reavanje SMT roblemap Argo grupa i SMT SMT...

 • UvodPrimeri teorija

  Reavanje SMT problemaArgo grupa i SMT

  SMT tutorijal

  Milan Bankovi

  milan@matf.bg.ac.rs

  Matematiki fakultet

  ARGO Seminar, April 2010.

  Milan Bankovi milan@matf.bg.ac.rs SMT tutorijal

 • UvodPrimeri teorija

  Reavanje SMT problemaArgo grupa i SMT

  Outline1 Uvod

  Logika prvog reda

  Teorije prvog reda

  Zadovoljivost u teoriji (SMT)

  2 Primeri teorija

  Prazna jednakosna teorija (EUF)

  Realna aritmetika (RA)

  Celobrojna aritmetika (IA)

  Teorija nizova3 Reavanje SMT problema

  SMT i SAT

  Gramzivi pristup

  Lenji pristup

  DPLL(T )4 Argo grupa i SMT

  Argo grupa i SMT

  alldifferent reava

  Budui rad ArgoSMT

  Milan Bankovi milan@matf.bg.ac.rs SMT tutorijal

 • UvodPrimeri teorija

  Reavanje SMT problemaArgo grupa i SMT

  Outline1 Uvod

  Logika prvog reda

  Teorije prvog reda

  Zadovoljivost u teoriji (SMT)2 Primeri teorija

  Prazna jednakosna teorija (EUF)

  Realna aritmetika (RA)

  Celobrojna aritmetika (IA)

  Teorija nizova

  3 Reavanje SMT problema

  SMT i SAT

  Gramzivi pristup

  Lenji pristup

  DPLL(T )4 Argo grupa i SMT

  Argo grupa i SMT

  alldifferent reava

  Budui rad ArgoSMT

  Milan Bankovi milan@matf.bg.ac.rs SMT tutorijal

 • UvodPrimeri teorija

  Reavanje SMT problemaArgo grupa i SMT

  Outline1 Uvod

  Logika prvog reda

  Teorije prvog reda

  Zadovoljivost u teoriji (SMT)2 Primeri teorija

  Prazna jednakosna teorija (EUF)

  Realna aritmetika (RA)

  Celobrojna aritmetika (IA)

  Teorija nizova3 Reavanje SMT problema

  SMT i SAT

  Gramzivi pristup

  Lenji pristup

  DPLL(T )

  4 Argo grupa i SMT

  Argo grupa i SMT

  alldifferent reava

  Budui rad ArgoSMT

  Milan Bankovi milan@matf.bg.ac.rs SMT tutorijal

 • UvodPrimeri teorija

  Reavanje SMT problemaArgo grupa i SMT

  Outline1 Uvod

  Logika prvog reda

  Teorije prvog reda

  Zadovoljivost u teoriji (SMT)2 Primeri teorija

  Prazna jednakosna teorija (EUF)

  Realna aritmetika (RA)

  Celobrojna aritmetika (IA)

  Teorija nizova3 Reavanje SMT problema

  SMT i SAT

  Gramzivi pristup

  Lenji pristup

  DPLL(T )4 Argo grupa i SMT

  Argo grupa i SMT

  alldifferent reava

  Budui rad ArgoSMT

  Milan Bankovi milan@matf.bg.ac.rs SMT tutorijal

 • UvodPrimeri teorija

  Reavanje SMT problemaArgo grupa i SMT

  Logika prvog redaTeorije prvog redaZadovoljivost u teoriji (SMT)

  Outline1 Uvod

  Logika prvog reda

  Teorije prvog reda

  Zadovoljivost u teoriji (SMT)2 Primeri teorija

  Prazna jednakosna teorija (EUF)

  Realna aritmetika (RA)

  Celobrojna aritmetika (IA)

  Teorija nizova3 Reavanje SMT problema

  SMT i SAT

  Gramzivi pristup

  Lenji pristup

  DPLL(T )4 Argo grupa i SMT

  Argo grupa i SMT

  alldifferent reava

  Budui rad ArgoSMT

  Milan Bankovi milan@matf.bg.ac.rs SMT tutorijal

 • UvodPrimeri teorija

  Reavanje SMT problemaArgo grupa i SMT

  Logika prvog redaTeorije prvog redaZadovoljivost u teoriji (SMT)

  Logika prvog reda

  Jezik i semantika

  Logiki simboli: >, , , , , , , , , prebrojiv skupvarijabli V

  Nelogiki simboli: signatura = (,, ar). Funkcijski simboliarnosti nula nazivaju se konstante.

  Termovi, atomike formule, literali, klauze, slobodne i vezane

  promenljive, zatvorene formule (reenice)...

  Model: M = (D, I) odreuje interpretacije funkcijskih ipredikatskih simbola.

  Interpretacija termova i formula: I (t) D, I (F ) {0, 1}Formula F je zadovoljiva ako postoji model u kome je tana, a

  valjana ako je tana u svim modelima.

  Logika prvog reda je neodluiva.

  Milan Bankovi milan@matf.bg.ac.rs SMT tutorijal

 • UvodPrimeri teorija

  Reavanje SMT problemaArgo grupa i SMT

  Logika prvog redaTeorije prvog redaZadovoljivost u teoriji (SMT)

  Teorije prvog reda

  Deduktivna denicija

  Teorija T je denisana rekurzivnim skupom aksioma AReenica A je teorema teorije T ako pripada deduktivnomzatvorenju DC (A)Ako je A skup aksioma teorije T , pisaemo A = Ax(T )

  Semantika denicija

  Teorija T je denisana skupom modelaReenica A je valjana u teoriji T ako je tana u svim njenimmodelima

  Milan Bankovi milan@matf.bg.ac.rs SMT tutorijal

 • UvodPrimeri teorija

  Reavanje SMT problemaArgo grupa i SMT

  Logika prvog redaTeorije prvog redaZadovoljivost u teoriji (SMT)

  Zadovoljivost u teoriji (SMT)

  Denicija

  Formula A je zadovoljiva u teoriji T (ili T -zadovoljiva) ako jeformula Ax(T ) A zadovoljiva u logici prvog reda.Problem ispitivanja zadovoljivosti u teoriji se naziva SMT

  problem (engl. Satisability Modulo Theory)

  SMT problem je u optem sluaju neodluiv

  Postoje odluive teorije kao i odluivi fragmenti neodluivih

  teorija

  Procedure odluivanja za (odluive) SMT probleme zovu se

  SMT reavai (solveri)

  Milan Bankovi milan@matf.bg.ac.rs SMT tutorijal

 • UvodPrimeri teorija

  Reavanje SMT problemaArgo grupa i SMT

  Logika prvog redaTeorije prvog redaZadovoljivost u teoriji (SMT)

  Zadovoljivost u teoriji (SMT)

  Kvantikatori i SMT

  Egzistencijalni kvantikatori: skolemizacija

  Univerzalni kvantikatori: problem ??

  Postoje teorije koje doputaju eliminaciju kvantikatora

  Uglavnom razmatramo SMT probleme za bazne formule (bez

  kvantikatora). Ovo umanjuje optost ali je u praksi esto

  dovoljno za izraavanje problema od interesa

  Milan Bankovi milan@matf.bg.ac.rs SMT tutorijal

 • UvodPrimeri teorija

  Reavanje SMT problemaArgo grupa i SMT

  Logika prvog redaTeorije prvog redaZadovoljivost u teoriji (SMT)

  Zadovoljivost u teoriji (SMT)

  Primene SMT-a

  Verikacija softvera i hardvera

  Problemi rasporeivanja

  Optimizacioni problemi

  Milan Bankovi milan@matf.bg.ac.rs SMT tutorijal

 • UvodPrimeri teorija

  Reavanje SMT problemaArgo grupa i SMT

  Prazna jednakosna teorija (EUF)Realna aritmetika (RA)Celobrojna aritmetika (IA)Teorija nizova

  Outline1 Uvod

  Logika prvog reda

  Teorije prvog reda

  Zadovoljivost u teoriji (SMT)2 Primeri teorija

  Prazna jednakosna teorija (EUF)

  Realna aritmetika (RA)

  Celobrojna aritmetika (IA)

  Teorija nizova3 Reavanje SMT problema

  SMT i SAT

  Gramzivi pristup

  Lenji pristup

  DPLL(T )4 Argo grupa i SMT

  Argo grupa i SMT

  alldifferent reava

  Budui rad ArgoSMT

  Milan Bankovi milan@matf.bg.ac.rs SMT tutorijal

 • UvodPrimeri teorija

  Reavanje SMT problemaArgo grupa i SMT

  Prazna jednakosna teorija (EUF)Realna aritmetika (RA)Celobrojna aritmetika (IA)Teorija nizova

  Prazna jednakosna teorija (EUF)

  Denicija

  Signature svih teorija koje prouavamo sadre binarni

  predikatski simbol = (jednakost) koji se interpretira kaoreeksivna, simetrina i tranzitivna relacija kongruentna sa

  svim funkcijama i relacijama kojima se interpretiraju ostali

  simboli u signaturi. Ovakve teorije zovu se jednakosne teorije.

  Signatura prazne jednakosne teorije (Equality with

  Uninterpreted Functions) osim jednakosti sadri jo i

  proizvoljan skup funkcijskih simbola ije interpretacije nisu

  ksirane ni na koji nain osim to moraju biti saglasne sa

  aksiomama jednakosti (ovo su jedine aksiome teorije)

  Fragment EUF-a bez kvantikatora je odluiv. Procedure

  odluivanja su obino zasnovane na kongruentnim zatvorenjima

  Milan Bankovi milan@matf.bg.ac.rs SMT tutorijal

 • UvodPrimeri teorija

  Reavanje SMT problemaArgo grupa i SMT

  Prazna jednakosna teorija (EUF)Realna aritmetika (RA)Celobrojna aritmetika (IA)Teorija nizova

  Realna aritmetika (RA)

  Denicija

  Signatura: 0, 1,+, ,,=,Aksiome: Aksiome jednakosti + uobiajene aksiome polja

  realnih brojeva

  Teorija je odluiva

  Njen fragment je linearna realna aritmetika (LRA) koja je

  odluiva u 2-eksponencijalnom vremenu. Fragment LRA bez

  kvantikatora odluiv je u polinomijalnom vremenu

  Milan Bankovi milan@matf.bg.ac.rs SMT tutorijal

 • UvodPrimeri teorija

  Reavanje SMT problemaArgo grupa i SMT

  Prazna jednakosna teorija (EUF)Realna aritmetika (RA)Celobrojna aritmetika (IA)Teorija nizova

  Celobrojna aritmetika (IA)

  Denicija

  Signatura: 0, 1,+, ,,=,Teorija je zadata semantiki (skup svih reenica koje su tane

  u uobiajenoj strukturi celih brojeva)

  Teorija je neodluiva

  Njen fragment je linearna celobrojna aritmetika (LIA) koja je

  odluiva u 2-eksponencijalnom vremenu. Fragment LIA bez

  kvantikatora odluiv je i NP-kompletan

  Milan Bankovi milan@matf.bg.ac.rs SMT tutorijal

 • UvodPrimeri teorija

  Reavanje SMT problemaArgo grupa i SMT

  Prazna jednakosna teorija (EUF)Realna aritmetika (RA)Celobrojna aritmetika (IA)Teorija nizova

  Teorija nizova

  Denicija

  Signatura: =, funkcijski simboli read, write

  Aksiome:

  (a)(i)(v)(read(write(a, i , v), i) = v)(a)(i)(j)(v)((i = j) read(write(a, i , v), j) =read(a, j))

  Teorija je neodluiva, ali je njen fragment bez kvantikatora

  odluiv i NP-kompletan

  Primena: verikacija softvera

  Milan Bankovi milan@matf.bg.ac.rs SMT tutorijal

 • UvodPrimeri teorija

  Reavanje SMT problemaArgo grupa i SMT

  SMT i SATGramzivi pristupLenji pristupDPLL(T )

  Outline1 Uvod

  Logika prvog reda

  Teorije prvog reda

  Zadovoljivost u teoriji (SMT)2 Primeri teorija

  Prazna jednakosna teorija (EUF)

  Realna aritmetika (RA)

  Celobro