256
\riarr,l a,r..arFr. I ilnt I\fillzil li orrt ""fil Ja,.) ' ,: o.,:*'

Matematica distractiva - Clasele 1-2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Matematica.distractiva - pentru clasele 1-2

Citation preview

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  1/255

  \riarr,la,r..arFr. I ilntI\fillzil li orrt ""filJa,.)

  ' , :o.,:* '

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  2/255

  hMWus1e46ry4Viorel GorgeDumitruMihrll Rosu *-"l-ff

  sb:ploadsdDvStefS0

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  3/255

  MATEMATICA DISTRACTIVA - pentru disciplina opfionati a claselor -IIYiorel GorgeDumitru; Mihail RoquLucrarea are avizul Ministerului Educatiei Nafionale, numirul,14519/16.12.1999.enlruutilizara a materislauxiliar n t$li.CopyrightO 2000,2004 Zn'7, 2U)8,20lD ALL EDUCATIONALToate repturile suFaprezenteidilii apartinEdirudiALL EDUCATIONALNicio pate din aceasti ucrdrenu poate i copiattr trrtrpermisiuneacrisxaEditurii ALL EDUCATIONAL.ttrepturilede distribu$en striinetabapafiin n exclusivitate diturii.Thedistribution f this book oulsiale onania,without he writtenpermissionofALL EDUCATIONAL, is sFicdyprohibited.Copright @2000, 004,2007,2008.2010by ALL EDUCATIONALAII rights eserved.

  Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a RomanieiDUMITRU, VIOREL GEORGEMatematici distractivi - pntru disciplina op{ionalia clsslor I-II / Viorel GeorgeDumitru, Mihail Ro$u,Bucure$ti; ALL EDUCATIONAL, 2000, 2008256p.,24 cm.Bibliogr.rsBN 978-973-684-681-6I- Rosu,Mihail5t-81075.33)

  Editura ALL EDUCATIONAL: B-dul Constructorilornr. 20A, et. 3,sector , cod060512 BucurcsliTel.: 021 4022600Fa,\: Ul 40226 l0Departamentul istribulie: Tel.: Al 40226 30, O2l 4O226 33Comenzia: [email protected]: www.all.tuRedactor: Lucian CilianuCoperta: Andrir Penescu

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  4/255

  vMATEUANCAvDISTRAC.IIVAViorelGeorgeDumitruMihail Rogu **"l-llsh

  TH{EIlm{oadd u$fsfS0,itl

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  5/255

  wMiffiPrezenta lucrare, care se adreseazddeopotdve elevilot invdldto lor,pirinfi or9i ..buniciloreste propuneree j oaca n serios.Esre CARTf - JOCie conline 29-0 xercigJ.probleme.jocuri idactice,peste1000de desene, iguri gi tabele,care oferi posibilitateade a intredeschide,,po4i" sprematematico,,serioast'.Am pomit de la ideeac5, ahturi de continutudle manualeloraltemativeexistente,elevii ar nvdfamai hulti matehatic; dacl li s-ar ndicao caleamuzantd.atmctivS. enru nsugireaotiunilor rezentateeprogmmacolara._. N-ampomit a drumcu dorinlaca voi. ejevil de a'clasele-ll s6aveti adispozilieo noudculegerede matematice, i cu vointaextinderii ideii oAmatem;ticaeste, saupoate deveni accesibili majoritetii oopiilor, cu condifia ca prcgdtirea

  voasrE d nceapd e a ceamai ragede ars6 nahaE|anieraecat ana cum.Ne-am gendiL ii creemsausd repunem n ctculade piobtemecare strexqseze creativitatea,flexibilitatea qi logioa gdndirii, sd fomeze pldcerea giplicepereadea mtiona guos.Voi,citiroriiacesteierd,veliavea urDrjzalacutacan curend electumtio noui cartede MATEMATICADISTRACT]VAoennuclasele III-a si a IV-ascoasatordininiliativaeneroaseEdiruriiALL.Observandajocurile idislracliilemalemariceupierdut eren n favoareajocurilor individualesau n reteapecalculator,negendimcd deal ar fi ca cele doudpleocuptrristr ie di4jate de nvilitorul vostru,uniform separat, ar i ln tandem.Deaceeamulte din materialeleprezentete ot servi casurs6de ucrupentruaplioaliipeoalculator.Cartaconline 9 capitolepentu clasa 9i l1 capitolepentruclasaa tr-a Sirespeogoonfinulurileprogrameigcolaren vigoare.Pe alocuri,periftua nu,,sfica'ftumuse{eanor exercitii sauprobleme,aplicaliileconfin elementedin curriculmulneobligatodu.Ne-amgenditci acest uoruesteposibilav6ndn vedere aphrtcd eleviigrupali opfonal pentrustudiul ,,matematlcil dlstracdve', sunt cei ce vizeazi deiaperformanp.n acestsensmenfionam Aamselectal neleaplicafji estare e Centtutpenttueducaliei dezvoltarealeativitdtii,rtf.'txn 9iprobede ip MENSA realizate eaulorii PhilipCaner,Ken Russell,Hans ibqen.RaduMilrajpaoae.Folosi do adresareirecta. cce;ibib. cpretenliodsd.onform aniculari-tElilorde versti, cadeavA ndeabnecupleceresprcstudiu.Cheiaproblemelortijocurilorbferi16d6utorivA aposibiliulea erificdricorectitudiniiezolvariproblemelor5iexercitiilorpropuse.ceasti ormdde lrcruestedeosebitde stimulativd, deoarececzolvareocorectd ncuraieaz5 recerea a onouaprobleme.ar dentificarea retelilordetermindeintoarcereaaacele specrecarenu u ostsuficienr ebine ntelese.

  Acasi, la $coal5, tr orel; specialdestinateop{ional, n excursii qi tabere,caitea aceasta oate i o buni cehuzi pertru petecereaamuzanti Si nstructivi aactiviLalilordirijateaua rimpului iber.. .9i dacl va Ii ata, autorii $i EdituraALL pot sperac6 qi-auatins scopul9ivd nvitd sdcitifi 9isi lucmticelece umeaz'Succes

  Autorii

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  6/255

  c0pRff{s

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  7/255

  Disciplinooplionotd MATEMATTCATSTRACTTVAurmdregte formoreo $i dezvol toreo componenteiIogico-motemotice o comportqmentului optitudlnol alelevilor otoJi motivoJi entrunvdtoreomotemoticii,OBECNVECADPUL Dezvoltoreo opocitdljlde explorore/lnvestigqreirezolvoreo e probleme,2. Dezvoltoreqnteresuluiic moiivotieipentrustudiul$ioplicoreomotemqticliin ontextevonoTe.

  A. OBIECTNT DE RITERJNTA EXEMPLD DE ACTN'ITATI DEr. DEZV.LTAREAApAcrTAJrr r*r,oooort*l1fi0flrr,.oor,REZOLVAREAEPROBLEMObiective de referinld Exemptede qctivitdli deinvdtorc[. L SastiAbaLAn raseudat. n condi iile -jocurilabirinlgeomeb-ice;e{isten eiunor restr icl i i .anricipand-jocuri labif inlcucodhficu$e;elementedetopologiapranului:i:iliiSBillflfixlfr::

  L2. Sd uli l izeze ormele plane in - sa onstruiaocdodele are;realizarea nor construcliineobitnuile - .A magineremodele semdnAtoare;(geometricecuchiburi)LJ. Sd srabileascaozttiile elall\e u1" -sdscrieperech; e nLrmereorespun-imaginilor inir-ogriladata$i a plaseze zalo-arenorpuncle epreTentalentr-oimagininpoTiliiindica't 9":? marchezepurcre intr-o $iracorespunzetoareunor perechi denulnereoale:1.4SA dlizeze unostinleleprivitoareacrtrrea/scnereaumerelornafumlemai - exercitii de gafici pentruscriereanumereloruajutonrl iftelor;

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  8/255

  mici sau egale cu 100, in cotrtextedeosebite1.5. Si exploreze modalitdli de adecompMe numere natuale mai micidecat100 oisumi saudiferentaL6. Sd creeze giruri de imagini saunumerepebazaunor reguli dateI.?. Sd utilizeze tabele$i gla{ice cunumerenatumle 1laimici sauegale100

  I.8. Sdrczolve qi sdcompuneproblemetipice .qi netipice cu utr colllinutctsractlv

  - jocuri denumexare u obiecte n caregnrpelede cate 10 se nlocuiesccu alteobiecte;- exercitiide completare unor cesuteljberecusume audiferenFde umere;- exercitii de compararca gupudlor deoDlecte:- exercitii de.descoperire regulilorIoflnimr unur rroat;- exerctii de construirea unui ;irrnceput;- exercitii de marcarea mor tmseepeogrild dupd nitte punctede coordoirateoate:- exercitii de completarea unor tabeledateavandcerintaaflatdchiar h ele;-se compunaproblemepe baza rmorimagini date, de la numere clate frrdsprij n saude a exercilii;- sA verbalizezemodalitdtile de calculfolosite n rezolvareaproblemelor;

  B. CONTIT\TTURILE iNVATiRTII. Drumuri... ncucateII. Construclii cu chibritudIIL Si fi la felIV Numerenaturale de la 0 la 10V Adunarea$i scddereanumerelornaturalede la 0 la l0

  A. OBIECTIVEDE REFERINTAI. DEZVOLTAREAAPACITAJIIREZOLVAREAEPROBLEMObiectlve de refe nldI. I . Si utilizeze numerelenaturale ncontexte opologicedate

  I. 2. Se explorezemodalititi va.riatedea comptme i descompune umerenatumle nai mici sauesale cu I 000.utilizdnd ooeratiilecun6scute

  M. Tabele9i graficecu numerenatuale de la 0 la 10VIL Numerenafluale de la 0 la 20VIII. AdunarcaSiscedereanunerelor natumlede la 0 la 20fX. Tabelegraficecu numere ratumledela0la20coRRtcotot't{tlutsEti il{E)GMPLDDEACTIVITiTI DE

  II{VATARXDE EXPLORARE INVESTIGAREiExemplede octivitdli deinvdlarc

  - exercilii de numararecu obiectegrupaecate10 sau100;- exercitii-joc de reprezentarenuherelor punand n evide4A sistemulpozitional de scrierea cifrelor;- exercitii-ioc ermrezmtareDrinobiecte audesene;oricaruinumardin concenful 0 - 1000 i asociereagrupurilor de obiectecu numerul deelementecorcspunzetoq

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  9/255

  I-3. SacreezeSiruripe baza unor regulidatedeconstruirea unui qir lceput

  I.4. Se rezolveSisi compuni problemedistractive ce implici toate operaliilelnveFteI.5. Se utilizeze formele geometriceplane in rcalizarea unor constructiitleosebiteproblemecu chibrituri)I.6. Si oeeze constructii geometricesimple n condilii de eFezentaredate

  I.7. Se extrage nformatii din tabelesiliste;sdcolecteze ateprinobservare;dreprezinte atelen tabele

  I. 8. Si investighezeituafii n careestenecesadutilizarauniteflor de mesurdaleunormdrimi lungime,mase, olum,timp, valoare)9i sd ezolveproblemeledescoperite

  - exercilii de descoperfte a regulilorfomdrii unui qirdat;- exercilii de construirea unui 'irnceput;- tezolvatea de probleme in caaenumerele date obiectual sau figumtepiin desenesimple duc 1a ezultate ...surprinzdtoaxe;- exercilii-joc de realizare a unorconstruct'i cu ... chibrituri; transfor-mareaaceston in alte fome plane prinmutarcasauscoaterea rlor chibdtud;- desenareaehafiie transparentia unorfigud geometrice, ecupareaor;- identiflcarea$i utilizarea instnrmen-telorde mdsurepofiivite - linia gradate,echerul;- exercitii de marcarea rmor traseepeogrile dupe ni$te puncte de coordonatedate;- exercitii de completarea unor tabeledateava;d cerinta flatd chiar n ele;- sa reprezinte intr-o gril5 traseecodificate;- se mesoare$i se comparc lmgimea,capacitatea sau masa unor obiectefolosind unitS{i de mesulanestandardadecvate, recumSiurmetoareleunitStide masula standaxd:merul, centime-trul,litrul;-citirea ceasului; reprezentareape unceas modeladiverselorore;-lnregistrareadatelor desft$umte ntr-oseptim6ne;- schimburiechivalenten bad;I.9. Si rezolve $i sdcompuneprobleme - sd compundprobleme,pe bazaunortipiceti netipicecuun con,mutdisffactiv . reprezentiri date;.- clarea de problemeutilizand tehnicivanate;

  B. CONTINUTT]RILE NVATARIII. Alt fel de drumuriIt. Numerenafuralede la 0 la 100III. Operalii cunumerenahfale dela 0 la 100IV Tabele i graficecu numercde la 0 la I 00V $iruri numerice

  VI. Problemecu chibdtudVII. ElementedegeometrieVIII. Numerenaturalede la 0 la I 000IX. Ope.atii cu numerc natualedela0la l000X. MdsurareamdrimilorXI. Logicd9iperspicacitate.Problemedistractive

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  10/255

  ?WW#tu'Ca/''e, carle minundtdHdi, invatd-md odoldMatemdticd-odevdrcIdMdiin ioacd, moiin gtumdToli copiii se-ddundPeiomdnld sd inceapd ...Cu-o mAnuld gi-ncd uno,CAte degete-s dcumd?Mdlemdticd, se ttie,E odeseo poezie

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  11/255

  t . DROM(|R|.. TI|CURCf,T

  Flg. L Ce drumporcurgeelevulpentruo ojunge qgcoold?

  Flg,2, Core esle drumulporcursde jucdtorulde golfpentruojunge o minge?

  11M

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  12/255

  Flg.3,Ajutd pe N/o$ rdciun dgoseoscd rumul prepomulde ornd

  Flg,.4. nsotegte-o e ScufiioRo$ie.rinpooure, pre osobunicii

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  13/255

  :n{oadedD'Eff5OFlg.5. Pece drumqjungecdrtilo Io rOmd?

  F,9.6. Dupd voccinore,bdielelul poote porniintr-ocdldioriein urul umiiintdlnind iecorepersonojdin mogine.Indicd roseul

  n-M

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  14/255

  , ****

  +gF/9,Z Pentru ojunge onovo spolioldcosmonoutultrebuiesdgdseoscd rumulcetoun.Ajutdl

  F/9,8,Ceporfie legceidoisportrvipentruo ojungeo soslre.+:,r,r.,^ fr ^^^^^.r+r ^rvrv v vvv| \ /erur \ r i ,ovolon$d$l drd o cddeolh prdpostle?F/9.9,Pece drumpoote iefiturlstul ln subieron?

  *,

  Mt+

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  15/255

  Flg. O.Ajut-ope fefild sdpund pliculincutio cu scrisori

  Fig. / l. PecedrumpoqleojungeHoropAlblo colul ndzdrd-von din inereleototdluisdu?

  Fig,12,Gdse$te rumulcorepermite ntroreouri$tilor1ncobond I

  15-M

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  16/255

  fig. 13,Pece drumpoote ojungeciobonul q lupulcore i-ofurotooio ?

  Fig.14. e dtum trebuiesd oleogd explorotorul entruofotogrofiaposdreocolibri?

  @ro

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  17/255

  F/9, 5.Pece drumpoote qjungecorobiolo nsuld

  Fig, 6.AJut6 tocontul u tricoul r.7sd-i riblezeecel dol undoql lsOmorcheze olul

  fiM

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  18/255

  Fig.l7. Ajutd-tpe Fdt-Frurnos-osolvezeoeIledno Cosanzeand

  fficra

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  19/255

  Flg. 18.Ajut-ope fetitd sd-$i dseoscd epurogulel olb, legotcu o ponglicd o gOtI

  -"i'1ix

  Inceorcd ddesenezii u lobirlnturilNutesperio,u-igreu e oc.DupO rimullobirintreuliide tine, otul isepore ,.extroordinqre simplu1s-M

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  20/255

  . dezvoltoreo pirituluiompetiiivMoterioleunzor,doipjonigiplon$o e moijos,RegulileocutuiPeniru cestjocoinevoie e unzorgidoipioni.eoruncdcu zorul$ise tnoinfeozdcu otdteo poziliicdt orotd numdrulobtinuf. epoote ucoindoi.Cdndpionulieofldincdsulounteesleo scord, rcdpe ec, uond-o u unposinointeo elorlolfi,Docd.inschimbse ofld in cdsulo pe core esledesenotcopul$orpelui,rebuiesd coboripOndundeeslecoodo Sorpelui.COftigdcel core ojungeprimulo ultimocdsutd.

  Feregte-te e ,eryiScopuljocului

  . . dezvol toreogdndir i i ogice qi o rol ionomentuluimotemotic

  Wzo Fig. e.

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  21/255

  CINEAJUNGEPRIMUL?Scopul ocului ;. formoreo deprinderilor de o sesizo ropidunuroc j. respectoreo egulilor e porcurgereo unor rosee. evi toreoper icole lorn t impulunordrumeJi i .Moter io le un zor,doi p ioni9ip longo e moi os,Regulomentuloculu iPentru cesljocoi nevoie e unzarsi2 3pioni,inunctjede numdrul e porliciponjio oc. printrogere o sorii bitetelescrise u mentiuneo rimul, l doileo.E,o.m,d.)oucineoruncozorulcel moi more nurndrse stobilegte ine incepe jocul. Se

  oruncd cu zorul$ise inointeozdcu otdteo poziliicdt orotdnumdrulobiinul,Sepoiintdlnipe iroseusituotiile- /,:\G)stnro tuRA;Q) onTRE;E TRECTAB flt iNroncrDINUNU NUNUPANA A 5;Qp PoIi SARIDTRECTA 13.Q9)MAlDAIO DATACUZARUL;MTEINTORCIDINUNU N UNUPANA Ato: @ re NronctDtN NUNuNU ANA A20:@ eorr sAnt

  regul i l

  DTRECTAgOtAt CASTTGATONCURSUL;@STA] O \URA.

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  22/255

  ff. Ccnrlrgcff,

  coremai... nte esa teAgozdpe mosdchibrifuriimF I l t r : i lt i t lu {-d u d...:uHF: i lFTFll .-l lt__{ U

  HFHtr_HF{F+{t r FIA NAn:a-m*N

  c0...cllfutRtToRfO cutie cu chibtituri sou o gromdjoordlungime egold pof constituiun minunat mijtocpentri'distractii,core necesitdinventivitotet idezvolfd moginolioDinchibrifurisepot formo tot felutde constructiicore deconsfruiegfe

  HAVAV"XXXXH/\ l \*rrffiE*

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  23/255

  EIFTVVAAA*mm

  HM

  *CroOn\Cn\*QrQyov*C/OAeA*OvOvOvn6-l

  ,aw

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  24/255

  wE}

  &z+

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  25/255aE*

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  26/255

  Erl&zo

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  27/255

  2fiil_i*Ri l (L_(ff

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  28/255

  Construiti jutondu-vddechibrituriletzolplostilind pentru q ifnbino

  w

  t43lConstruiegteu ojutorul hibrjturilor, lostilinei lnosturilorde diferiiemdrimi*mffiA*m

  |qze

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  29/255

  *@

  Reolizeozddirl chibriiuri,plostilind,nosturi modeleimoginatede +ine,ll sugerdmcdlevq 1eme.Sigur,qnteziaTovceoescoperi iolte conslrucliipe guslulgl nteligento ol1.Slelula 13,C6tet2. Fulgde neo 14.Hainoc3. Btdctulul 15.ptasoctevotaioeni)4. Modele de cusdtutl rcmAneili 16.Peror (bete, ptostitino)5,Jocul Moarccu norcc" fintdr) 17,Code(bete,ptostitind)6, Cdsutd 18,CoSc4 con4 pahot (be,le.7. Frunze 19. Copentru ructe, legume,B.ste.,uo(conna eo.tiJffilfr;1"'on'rrmol9. Moctelecle ocutt.9otPorv' 2't. eo/bdndlO. Flututdi 22. Locomotivd11,CAm d 23.Comion12.Bdtzd 24, frcctor25.Avton 2s,M

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  30/255

  III. $A FICLAFgL IDe lo mozoicul omon pOnd lo uriosele locuriridicotedinprefobricote,de lo eschimofii onstructori e

  igluurip0nd lo constructoriimorilor urnuride televiziune,,,.cu tolii ou folosit$iolosescmereu"modele cpetitive",-Modelele epetitive ocu 'leindeomnd sd e jocilo eldordeflecore doidin oltfel,Afodor, sd vedem cine completeozd dupdele dote .,,excelentColoreozddupdgustullipricepereo o

  wH}w

  trlww

  V/\I/WN//\lnV V Vn n n

  n nn nffirsd

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  31/255

  H

  *mr-ffi

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  32/255

  mmtT9l

  zrol

  Etl

  @sz

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  33/255

  E-27

  t25I

  wl

  m

  w

  dMEll

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  34/255

  tSTl

  &g+

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  35/255

  iIE*

  m

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  36/255tu-so

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  37/255

  .1. . . . . . . . ; .: . . . . . . . . . . . :

  t r

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  38/255

  ; . . """" . ' . :: r

  Consiruieste i u modele repetitvelSuntem iguri d modelele ole vor fi mult moiinieresonte ecdt cele din oceostocqrte,

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  39/255

  lq6\UIV.M)INSRLglA?ORALgDgLAOLAIg

  ffi inceorcO d desenezihipuride oomenicu ojutorulunorcifre.fd cOtevoexemple,

  Sunfem lguri d imoginotioo, cu unplusde creofivitote o descoperi hipuri ,.ghidu$elqtd totugjo listdcu cotevo sugestii:r,cAcA , Mo$cRActuN;2. BOXER; 12.MOTOCICLIST;3. MEDIC; 13.BABA"CLOANTAOTOROANTA";4. POUTTST; 14,CAPCAUN;5, ELEVA 15.BUNICJ6. PESCAR; 16.BUNICA;z, tupAnArelsA;7,MASCA;8, MPARAT; 18.CICTIST;9. BUCATARJ 'I9.PITIC;

  10. NDIAN; 20.GoE, ss_gb

  4

  wfl''9)

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  40/255

  Uneste unctelemorcote e cdlelu$ulo-Jo $i vei.a.EOoOooaaooAEO

  descoperionturul nei if e.Coloreoz-ol lo

  Numdrul"unu"se scrie u ojutorul ifrei . Nu-iocelo$ilucru numdrulunu cu cifro 1, de$i,uneori, n vorbireodetoote zilele,se spune cifrd $i cu inleles de numdr,Ptin cifud I se inlelege semnul cu cdte se scrienumdrul .

  o

  aEazEo

  $r_+o

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  41/255

  @ Uneqtepunctelemorcqte de cdJelu$ul o-Jodescopericoniurulneicifre.Coloreoz-o.z

  .E

  Privind u olentiezborulpdsdrilor,n f0lfditul ripilorIor, mulog6sit rumoosdintruchiporenumdrului oi.Pootecd el observose umdruldoi si moi nointe,cdnd tremuron folo celor doud $iruri e binti din ourolorg deschisdo iigrului,go+o sd-l sfdsie.sou'in oriv]reoochilorpereche, 4I_w

  OE

  Eo

  OE

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  42/255

  Une0teunctelemorcote e coletuguto-Jo iveiperi onturulnei lf e,Coloreoz-o

  EaDin cele moi vechi timpuri, oomenii ou ordtot odeosebltd onsiderolie umdruluirei.piromideleridicdsprecer ele core quformounor riunghiuri rio$e,oote templeleconstruiten ontichitotecuprlnddecoroliunide grupuridetrei ei, reielefonli, rei$erpi,reibolouri, reiurFi,reicoloone,$.o.m.d.

  Io

  tEa o(/E

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  43/255

  6J-l Unegte unctetemorcorede cdletu$ul o-Jodescoperionturul nei if e.Coloreqz-o

  Er-_ , . Omul o .privtt n .cete poiru pdrll ole lumii",odicdn-qrnTe,hopoi, to stdngo fl lo dreopto, sou observdndcele pofru picioore ole onimqlelor pe core te in+atneo qlot posul.

  $_*

  ' fa

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  44/255

  Une$le unctelemorcdtede cdfelu$uto-Jo$iveidescoperionturul nei ifre.Coloreoz-ooE

  ooa

  Er

  oog

  Eo

  q.

  Omul q memorotore cinci degete.

  Eoo

  lo inceput pe degefe, $i o mdnd

  oE

  zo

  fi=a+

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  45/255

  f-fl Uneqtepunctetemorcqrede col.etusuto_Jodescoperionturul nei ifre.Coloreoz_oEa. I o O

  Eo

  ao

  .aa

  tE9^dn9_ou invenfoi pe zero. hindugiiFou notot cu

  ooo

  a

  o

  .E

  un cerc mic pe core-lnumeou eno soulij.

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  46/255

  Unegtepunctele morcole de c6felugul Jo-Jo $i veidescoperionturul nei ifre.Coloreoz-ooaEaO o o

  ooI

  o .Eoo

  o

  Oomenii, conddegetele unei mdini, numdrou,dupd ceou qddugot incd un

  oEou terminotdeget de lo- ceololtd mdnd.

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  47/255

  F7? Unegte unctelemorcotede cdletu$uto-Jodescoperionturul nei ifre.Coloreoz-oo

  \

  90 gi rei, numdrul opte q fost rdsfdlotde oomeni.LJtn cele moi vechi tjmpuri, oomenii spuneoui"ino.jlte de ,a vorbi, invAfterte timbo de gopie ori ingura", "mdnAncd cdt Sopte" ,,umbtd pe gcipie corori".nu. md dou pe opte co el" ,ndsoaia de sopte ori iicrot.eite o dofd" , ,,Sopte vineti pe sdptdmdha" , ,,gaptbdin.tr-.o oviturd" ,,copitut cu Sopfe doici rdmane' idtdocnt , ,,unut o muncd, gopte la mdncore" . s.o.' 47&

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  48/255

  Une$iepunciele morcoie de cdfelugul o-Jo$iveldescoperi onturul neicifre.Coloreoz-o

  Eo . I22

  --s

  Eo Too

  oa o oo oo

  oo

  Numdrul optordine crescdtooremuzlcole.orotd ,,urcoreo" sousou descrescdioore,,coborOreo" ino suneTelor. ,

  oE

  oI

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  49/255

  6Tf.? Uneqte unctelemorcotede cdletuguto-Jodescoperi onturul neicif e.Coloreoz-o

  Eo

  Numdrulnoud este ultimuli cel moi more din serionumerelor xprimoieprintr-o ingurdcifrd,Aldturide 3 gi7foce porte din cotegorio numerelor referotede om sideoceeo oufostdenumite ,numere.,mogice .Asifel. rolidinpoveslemerg, ,colelungdsde-ojungd, t recdndesienoudmdri inoudldr i" ;despreomulzgOrci tsespunecdre, ,noudbdieri o pungd"; despreun viteoz,cd ore ,,noudvieti npiepiu- i e oromo", orz i le le obelor - 9 mort ie), dnd eziuo urotd se spune cd , ,oceosto- ibobo cu noudcojooce"; ,o,m.d,

  zoE

  aa

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  50/255

  Unelte cifrele 0-9 de| $io douo oord pentrucdlelu$ulJo-jo,EEao

  o dold pentruvei observocedoud or i .cifro 0, $i

  oo

  aa

  tlaaE

  a o

  ,o.*i.u *a

  A.II.

  Numdrul zece incheiecompord cu cele zece degetemdini .

  oo

  a

  Oaooa

  oo

  EO

  oa

  .OEoZ

  EO

  E.

  grupul unitdtilor. El sede lo piciooresou de lo

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  51/255

  H}Al j lewna060eannnnnfinnoi nnaColoreozd numoi imoginilecore reprezintdun obiectlffi Coloreozdnumoi imoginilecore reprezintd oudobiecte

  ffi Coloreozd umoi moglnilecoreeprezintdreiobiectel

  lIJ Coloreozd numoi imoginile core reprezintdpotruobiecfe

  Ell Coloreozdnumoj imoginilecore reprezint6 inciobiecte

  Coutd, ,vecini i "dsulelordinompingI

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  52/255

  Coloreqz6 numqi imoginilecore reprezintdsqseobiecte

  ffi Coloreozdnumai imoginilecqre reprezintdSopteobiectel

  m Coloreozd umoiimoginileore eprezinloptobiectel

  Coloreozd numoi imoginile core reprezini6nou6

  Coloreozd numoi imoginile core reprezintdzeceel

  $%81#fi6SOSssssss 8_8I WWUUuuuw:5 &@\d Jl AIJT ----'cD #j#j1?j#>(%

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  53/255

  Completeqzdl

  Completeozd

  Observd, poicontinudt0 ie l 8 I , . . 1. , ,1. , i . . .1 . . , , .Observd, poicompleteozd i oloreozdl

  zero unu doi trei potrucinci $ose$opte[29J. Completeozdesenutcriind e rdndulcrfiete orespunzotooreumereloropt nouo zecede deosupro

  12345678910

  noud opt fople lose cirici poiru Trel ool unu

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  54/255

  ADOilARAISCiDRAilomRgtonlaronaLeDgLAOLA19Adundnumerele erechedinceledoudSiruril9 l0l0

  umtnumutrtmmmm012345678t0 9 8 7 6 5 4 3 2

  zd nigte lori,coin figuro de moijos:www"WP'wwwwwwwwwwwffiffififfiww fiwwffiwfn n n n nfTrntin iecorecoz.numerele obtinuie scri ind semnul

  dolui, , r? f i -

  El;Andreideseneoz,@ 8smsswwwwwwwntr tr t rScrie dte florisunCompleleozd ncorespunzdior,l5 l cezic ideoiromidScrie ezultotull

  l+ ll+l+l1+l+l+lI+l+l+l+ll+l+l+l+l+lI+l+l+l+1+l+l' I +l +l+l+l+l +l +l

  - l=l+l=l+l+=l+l+=l+l+=l+l+=l+l+=l+l+=l+l+

  lmogineozd-lio oltd piromidd construitddin. , , , nuneopdrotcu olculel

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  55/255

  EIdec0t Gdsegte doud numere moi mici10ocdrorsumd d ie7,COte erechidenumere eiobJine?Azorelinceorcd d e ojutel Ce zici,elo gOndit ine?WWU)WWY-WWaWW

  \

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  56/255

  Colculele d ojuidPotrivegteieselepentruo leimbino.Unelteprintr-oiniepiesele ereche,z:7\ zt :t :ll \z- l l I ,4, l l ,

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  57/255

  FEI erivegteigurilel6turoie:Cdtemingisuntlnrimoplosd?Cdtemingisuntin douoplosd?Core propoziliedin cele decorefolsd?inprimoplosd untmoipuline ingidecdtin douo,lnomdndoudplosele untmoipulinde l0 mingi,lnomdndoudplosele unt 0 mingi.lno douoplosd untmoimultemingidecdtin rimo.

  . . ,mingi .. . ,mrngr.moi jos este odevdrold iifrlll| rc* enreAnroppENTRUoNctlRsuLAMATEMAv;APENIRU LASACristiore bile,Andrei3 ile i Bogdon bite,l. Cdtebileou ceitreicooiiTmoreund?2.Coredinceitreicopii remoimulte ile?3.Cdte ileouimpreund ogdon iAndrei?4.Cotebileouimpreund ogdon$iCristi?5,COte ileouTmpreundristi$iAndrei?6,DocdCristiiidduiBogdon bile,cdtebilevooveo iecore?7,DocdAndreifi d luiCristi2ile.cotebilevooveo iecore?8.Docd Bogdoniidd 2 bile uiCristi,dte bilevo oveo fiecore?9.Docd Bogdonilddo bild uiAndrei,ote bilevo oveq iecore?10.Este osibil o Andrei$iCristi d-ideo luiBogdonun numdrdebile,ostfelTncdtfiecoredoibd ocelosinumdr e bile?

  Deseneozd9 merei 3 mere pe o mdsuld gi restulpeceololtd.Cdie meresuntpe o douo mdsuld?

  Stef30

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  58/255

  Punesemnulpotrivit ,=)in colooneleexercitiului emoi osi2+1@7s +2l t3+4f l73+5n73+6n7e-rE6e-246e-3n6e-446e-5n61o-88 5e-ons6+4nloro-4 47 oa4ffi Reolizeozoesenul ecolculeozo, opoi coloreozd-ldesenul e moijos,

  @se

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  59/255

  [F] Apz6 fguritede moi osn pdtrotutdoi. ntocuiested;mlibere u numere,stfelincdtelojiiled ieodevdrote. oloreqzddesenul blinut

  [Fl roisosnicimlAngelo puneMdddlinei:- Eu om luqt 5 pieiricele n omOndoud moinile.Cdtepietricele om intr-o mOn6 Si c6te in ceololtd? (Specificotidreopto -stongo).[7] in.rrt.o brniciisunt3dini$inpurcet.inototsunt:

  -o)6picioore; b) 7picioore;Incercuieqtedspunsul orect. c) i0 picioore,

  8-a-2=2

  l -Tl- t -4=s

  &f, -e"d,,s ,'lEs,\t# tMA.W{W 5s&

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  60/255

  Efectueozd colculelecoloreozddesenulde moijoslo ro$u.. oronge. . . golbenaa33' olbostrua O a i^/.{i^^ o violetaaaa " -ffi nceeogi ormd plond nlocuielte,Tn iecqrecoz, ocelosinumdr.Completeozd:

  o) D+A=5 b)l -A*rn*Ao-trA+A

  +A=z-A=3c) n+A=O d)u-a=an+O=to =3=6

  f-tl#tr lepureluiis-ootsdmdnonce:

  hFFDin 0 morcovi,oiimorcoviqumoirdmos?L#l; rn flecore coseto se scrie diferenlonumerele flotein osetele e suboceosto.

  dimineolo - 2 morcovilo pronz - 3 morcoviseoro - | morcov

  CoreestenumdruldinvOrful irqmidei?o) l; b)2; c) 3;d)4: e)5.Atenlie Potischimbo rdineonumerelor entruo fiposibild cddereo

  posibild dintre

  10-3+2=1r") . . o.aaaa

  9-4+2=8-2+4=

  33 .3+7-1=

  "2-9- I =4+6-10=

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  61/255

  W,etectueozd colcutele,opoi coloreozddesenuldemorJosl. roqu.. Oronge. . . golbenaa33. otbost.,Oa a i^,-{ i^^ o viotet

  Completeozd uvintele ipsd,dinenunlurile e moijoslDocd Alexondru se ofld cu doud trcpte moi susdecAtloano. nseomnd d loonose afldcu doud frepte .....,,.....,...decAt Nexondru.Dacd Florinel se afld cu doi pafi inapoia Mihoetei,inseamnd d Mihoeloseofldcu doi pal'i....,.,.............uiFlorinet.Docd Andrei se ofld cu doi poti in dreapto tui Tibi,Inseomndcd Tibi e ofld cu dol pofiin . luiAndrei.IZI Rezolvaprobtemete,r[:ixs#i*:::,+h@oud pleacd lo mdicuto MdgdrugulCiuQ. dieti,1i-ocumspuneli-mifugufa, A mancdt patru scaieti.Nus-o sdturotgi-orweo

  lncd potru tot oto.Mdgdrugulurecheat*o-ncurcaf lo colculot...Nu tiecAti o mancatPAndcAnd s-a sdturat.Vteli sd-lojutdm. bdieli.Cosdnumere caieti?

  aa6+2-1=

  7-2- 1=

  'oaoaaaaa+2-3'7 L 1 -) -

  ?o /..(1i a.a323._.,, ,

  Printrenufe i din locCAb-role boie fdc?

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  62/255

  loonooingirot 0mdrgele ogii i u6 moiputine lbostre.Cotemdrgele lbostre n$iroloono?Cu cote mdrgele o$iio'in$irotoimultedec6iolbostre?Compune robleme, poi ezolvdlein crisl

  Nu-l o$o cd fl fupoli iluslrazece probleme. i^^^i .d l^ tar^h/ iCNimicnu-igreu, cAnd vreicu odevdrof

  ;,M=d8{}

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  63/255

  VI.?ABgLgSIGRAFICSCOM)ilRLg {A?ORALSDgLAOLAIO

  76543I

  Scr ie perechi lecoresPUnzdtooreiecdruiPunct negru co inmodelul

  A (b, ) ; B(. . . , . . ) ;C (. ' . , . . ) ;D(. . . , . . ) ;E (. . . , . . . ) .Scr ie perechi lespunzdtooreiecdruipunct,coinmodelul

  A (1, ) ; B(. . . , . . ) ;C (. . . , . . ) ;D (. . . , . . ) ;E (. . . , . . ) ;F . . . , . . ) .4

  $| Deseneozd unctete,pentruo obtine iteroM,Precizeozd erechilede numere corespunzd-toorefiecdruio,l . . t^^^1h ci + ' , ^l+exemplu. oi, urojl

  5432I0wcore

  3

  \

  \

  nL-0

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  64/255

  literoDeseneozdpunc-pentru o oblineR,Pra^i7a^7;l ^616-chile de numerecores-punzdtooreiecdruio.Creeqzd $i tu otTnu-jxemplu,Nu-igreu,alo?

  Unind onumitepuncte din figurode moijos.poti obline un pdirotci ' ,n. l ra^t, '^^h i

  q^r i6 ^6r6-hi la .16puncTe enTrudreptunghi , . , , . , ) ; . . , , . , ) ;( . . . . . . . ) ; ( . . . . , . , ) jpdtrot . , . , , , ) ; . . . . . . ) i( , . , . . . . ) ; ( . . . . . , . ) ,

  8765432'lnL-08765432I0

  4 6 I

  7 l0'ffiw*ry12345l inioC

  EcB

  EDcB

  Puncfelecodificote pe o grildreprezintd:EXEMPIU: T=SUS I=JOS -*= DREAPTA(s) ' (J) (D)- =STANGAo =oRIZoNTAL

  EDcBEDc6

  12345coloono 3 o t2g4 s o r234spdtrdtlco (2,C) punctul(3,C)

  FA BE G

  D cH

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  65/255

  lold drumulA- B codificot:r*- t t - - -*r- r*I rr I Isoui l2-212* I { l . - l l rsou: ,D,D,S,S,D,D,J,51. .D,AjutOpirotulsdojungd lo comoord,

  65A

  - t2l0

  r@

  0l

  folosindcodullAl- - t - {

  Scrie perechilede numere orespun-zdtoorepunctelor rin

  Teojutd ocestdrum?

  l098765A32I

  tArl * l -* |woeu 234567I9t0l l l I It - | * r-* * t*lotd,cotevo trosee uristice orcurseinvqconlo de vorddtdlin.Scrieo fiecore roseu, uncteleprincoretrecelstedcboedch0sIedcbo0

  fedcbo 1234567 0troseul ll l 1234567troseul V

  ( . . . , . . . ) :( . . , . . . . ) ;( . , . . . . . ) ;( , . , , , . , ) ;( . . . , . . . ) :

  troseulI frqseuol lFleo roseuol lll-leo roseuol lv-leotroseu

  ( . , . , . , , ) i ( . , . . . , , ) ; ( . , . . . , . ) ; ( , , . , , , , ) ;( . . . . . , . ) ; ( . , . , . , . ) ; ( . . . . . . . ) ; ( , . , . , . . ) ;( . , . , . , . ) ; ( . , . . . , . ) ; ( , , . . , , . ) ; ( , . , . . . . ) ;( . , . . . , . ) ; ( . , . , . , . ) ; ( . . . . . , . ) ; ( , . . . . . . ) ;( . . . . , , . ) ; ( . , . . . , . ) ; ( , . , . , , . ) ; ( , . , . , . , ) ;( , . . . , . . ) ; ( , . . . , . , ) ; ( , . , , , . . ) ; ( , . , . , . , ) ;( , . . . , . , ) ; ( . . , . , . , ) ) ( . . , . . . , ) ; ( . . . . . , . ) ;( , . , , , . , ) ; ( , . , , , . , ) .

  1234567 troseul l

  65-w

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  66/255

  eosefte drumulstrobdtutde goricelpdnd oco$covol. ffi

  t"zt

  t09876532I0 t0

  wcod5A321

  5432I

  5432I

  Teojutdocestdru.?*tt*l--tt*lt-*tScriepuncfeleprincore trecel( . , . . . , . ) ; ( . , . . . , . ) ; ( . . . . , . . ) ; ( . . , . , . . ) ; ( , . . . , . , ) ;( , . , , , . . ) ; ( , . , , , . . ) ; ( , . , , , . . ) ; ( , . , , , . , ) ; ( , . , , , . , ) .Pe poiru grile deseneozd drumurile cu ojutorulurilori A tt* l* * t l . -sc **1*t- t1**oezfr*als-re aJz*sf s*r 1x

  0 12345 0 123450 12345012 5ffi Troseozdndrum eogrito updcodul:A(3,3) J,D.J.J,O,S.O.O,S.O.O.J.J.O.S.O.J,O.S.D.S.Scrieperecheo de puncte o punciului Bde soslre.

  GA c

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  67/255

  llTl cAre IB:ECTESUNT E ACELA$I EL?

  Couid in desen rotineteleSiinseomnd-leu lilero i bicicleteleinseomndle cu literoBjmotocicletelecu M;outomobilele u o;trenurileuTivopoorelecuV;ovioonelecuA.Numdrd cote obiecte de ocelo$i el oi gdsit i scrie ntobel rezultotul blinut.lrofinefe (t)biciclete (B)molociclele (M)oulomobile(o)frenuri(T)vqpoole (V)qvioqne (A)

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  68/255

  sryffiTERMENTERMENSUM(TOIAL)Tl+ TZ =g

  H Cotculeozdi completeozoobetut e moijos:

  ffi Colculeozdcompteteozdobeluldemoijos:

  ffi Colcuteozocompteteozoobetut e moijos:

  @oa

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  69/255

  ffi Colcuteozd i ompleteozdobelulde moijosl

  &m Cot.ut.ota qicompleteozdobeluldemqijosl

  itilr

  7 5 5 t02 2 2 33 3 22 o 4t0 t0 t0 t0

  ffi ColculeozdEicompleteozdobeluldemoijosiM MW''fi$"fuw4 5 2 5 o2 3 32 2 I IrdE I 6 I5 8 4 8

  6sM

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  70/255

  Uhindpunclele de lo I lo 68veigdsi o . . .Efectueozd xercitiile e lo piciooreleeitz. 3l9ri . , i -,n . . l ,1a,on.- $$,*zo8. ^\

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  71/255

  trTl CompleteozdobelulcuA (odevdrot) ouF fots)l

  ffi Rezolvdroblemo:\J >t- -=-' *Y Y",.. ozonierquln umini$COli ozonisuntocumin luminig?. . ,+ , , ,= , , ,

  E3X Compteteozd rezolvdprobtemodupd imogineodemolJos

  l4l Completeozdqi ezolvdprobtemodupd imogineodemqtJos:

  ##ffi@

  Y Y,.. ozonivindinpddure

  M&

  3+ l 43+46 O+4=48- l>5 10-4>48-2=5 7 -O

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  72/255

  Rezolvdproblemdl

  ' ' ' $- in totot1 * ,;[26] Rezotvd roblemo:

  WMm wWw wf f in totor .. .+ .. ,)127} Rezolvdroblemo:-."#W# *'+-"@qffi ' fo& ,S

  &&,,"fu Mmww. , ,@"ou rdmos ,, , . , , )

  Rezolvdroblemo:

  ' ' '&f t o, rdmos ,. . . , , =. . , )E9l Rezolvd roblemo:

  zEl

  &*Mrrf; ,r)'

  / "" rdmos .. . , , . =. . , )

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  73/255

  t30t Rezolvdproblemo:@w @*w#' ' . ; f f io r6mos.. .. . .=, , , )l3Tl RezolvaDrobtemol

  wWwWwWWWWW' ' ' *Yo" r6mos., , . , , =, . . )ffi Rezolvdroblemo:

  . , ."+in totot ( , . .+ . . ,+ , , ,= , . . )EI ComOleteozdtobelul:

  /@\MJH ffi5+2+l=82+3+2< 7 2+6 -46 3+7-2>96+'1+2= 9 2+5-3=47+2+l98 + I + I

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  74/255

  Numdrd. poiscriedtesuntl

  Cine o m6surot i colculotcorect?incercuiegtedspunsulorect If f i VasoorOSi oftd tungimeosegmentului , opoicolculeozdb-o:

  Cine o mdsurolgicolculotcorect?incercuie$e rdspunsul orecl Io+ c,b+ c,b-a,c-d,c-bl

  Mdsoordgiofldce lungimeoreoceostd inie rOntd, poinla+a^7i +^h61, , lCompordrezultotele

  Cineo mdsurof icolculot corect?

  m Mdsoord iofld lungimeo egmentului B,opoi o + b,

  Cine o mdsurot$icolculot coreci?

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  75/255

  Mdsoordqiofld ce Iungimeotqldou loturilefiecdrei igurigeometricedin desenulde moi os,opoicompleteozd obeluli G

  A.. . +

  t40lund Scriein obele sunt o$ezqtefigurile lonel W w M W( . . . . , , . ) ( . . ) ( , , )

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  76/255

  vil. ilofrfRLg ttAT0R LgDLAgt,F^zga0a

  3.2a

  a al9

  16 a'-a al5oa. t7EJ Unegte unctelede io 20 lo Oqivei obline ni$te .,,,S--o^4b-6)"=''1.T6 20o.2o;;ff o;I

  l .o l - ' - r7 . ta" c--^ .J. . . ' ' l .z\o.*rf * r 'ta{- 6\tl 'i ; i r i r i r24.

  a rn. a'" rll2aat .r3a

  5| | I Une$ePuncTelee lo .0 lo 20sivei obtineo ,,.' ' a a ataf. Iaa-aa14I

  0aa l8aa20

  19. l,.6^6='''.ll. ,14.

  19.- ' . - t o16,of=19,-- t4

  til i. lcn tc i . l3. l r j r l2 rr f j5o o- ll "

  t0a9.oCv6 .10 670c12

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  77/255

  @@@@@6%%%%%%%%%%%wwwwwwwwwww@@@@@@@@@@@@@,6f f i&&&&e&&,&ff i , f f i f f i&

  sgtsi&&& @&b"@W@*&,@

  *ry@eW@@e&@

  @M&@{@@&W

  W&FE@ www-w',w-$irW )@6,& & g s&&$s

  &&&

  $dd.&--,qi,iq${'W .@:; [email protected] @,@ff i @ @@ & scs{sP-&&@&sss

  -@@\@g\alE'@ru1&.qqt\@q@

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  78/255

  Descompune fn zecl $lunitdli numerele de lq l0 lo 20.Completeozddsuteleibere$iscrieu itere umerele,zece[b-l uniidfi----+6] -----+l-l ,... T unitdfi-+I------>l-l r... l-l unitofi----+l-l---->|_l r..r l-l uniidJi----+l-l---->[l ,".. l-l unitdti----+f-l---->[-l r... |_l unii6ti----+fl ----+

  Completeozdcdsuleledeluldqt i

  libereSiopoi scriecu litere,co in

  W 'n_.T U "Wl r."" lZ unitoJi--+ll2l_l r... l-l unirofi----+

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  79/255

  ,,,i].-%--l ,"". l-l uniioti----+[---l|_l.."" l--l uni+o1i.l-lunitdti--+fl

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  80/255

  Une$ten ordinepunctele$iveiobline ,,

  20r/ 456 .z

  I

  16. ait't; 9 'to.15145

  910

  120

  /1 8'. 7.oooooooooooooo ooooooooooo0oo1l. .1213. 15. 149

  1810..9

  1J 12

  5. .8.. .7o3

  11,\ 16 1) tAK'l.,-19

  18. 20

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  81/255

  @@ @

  r@)\7@@@@

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  82/255

  Observd,opoicompleteozd c6suJeleibere,coln modelul

  1 z 4 6 7 I 9 10@@t@@@@ A^ I 1112I5 147516171819?cl0+ I =l0 + 2 =l0 + 3 =l0+4=l0 + 5 =

  l0 + 6 =l0 + 7 =l0 + 8 =l0+ 9=l0 + I0 =

  TrTTfTInutruIr

  rITTtrTIIf

  trTIt]7 +3=7 +4=7+5=7 +5=

  9+6*9 +7 =9+8=9+9=

  7+ 7=7 + g=7 + 9=7 + l0 =

  W Observd. poicompleteazd dsuleleibere, ain modelul

  9+2=9+3=9+4=9+5=

  2 5 4 5 6 7 8 9 1011tz 137415161718t9I z 3 4 o 7 6 9 1^@I @ I @9

  ? J 4 5 6 7 8 9 10tl tz 1314t3 t6 171819a 2 3 4 5 6 7 8 9 103 @U g @@7

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  83/255

  aa@@

  aa@aa nan

  W OOservO,umdrd,opoi compteteozdl

  ffi Scrie umdrul ore ipsegtee pe fiecorebotoni

  {&{3{m{Er&Se#&I+I= tso + = 136&6

  &&&@&&&&+ = rs

  I* I= ts+IA+ Y'rprt- i l t t (ktr lr hr k@wlo+ = 1aryDesDe(De(

  DdF F6wF4eeDesfl*tr= ta

  666i( )t( )i( )K -)e))

  *)K*.?wE*E= tl-i.-t-t- i-f-t

  -t-f-D@@@@[+f,= rs

  f,+[= ra

  +f,= rs

  lo +[= 15ggg@

  ggg&gg@M

  gg@@lo + = 16aaa aaa@aaa@

  @@@@E+I= tc [+f = o

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  84/255

  Mol mulli foibotigi s-ou grupot c6te trei, in ordineoScrienumerelecorerescotoore numerelore pe tricou.,lipsescepe ricourileotboli$titor,

  W*'+

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  85/255

  [Tt Completeozddsulete u unutdin semnete):3n 13 ene l8nt2 t6nt6 16n4Zt4 lbn s 6 [16 12a17 lenLljl"f Scrie ifropofrivitd:1,, ,71>3 Fl, l< s fZ 'Er-;t r-:l| . .,3 1,,,21 l7 < ,,,sl 20> ,vll.lgl Scrien ordinecrescdtoorenumerele:

  E'Ezo E20. .15, ,16. .17, ,18, ,2,9,10,O,12, 3, .4, 14, 1, 9.

  f,l-T$Scrien ordinedescrescdtooreumerele;19, t . 14, ,3,13, 2. .10, .9,2.1,18, ,17, .16, ,15, .20.IZX compteteozd

  FQ'[ Ce seoOlinemutOnd ilelede pe o sormope otto?

  85,w

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  86/255

  Completeozd oro indicotd ce ceas I

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  87/255

  Vfr.ADOI{ARSAISCADSRAilOilgRgtCIRlA?ORALgDLA9LA2g

  + / t /2 /3 /4 / 5 / 6/ 7/ E e / to,142/ / / /6/ /a/c/ T,I2/r / /5/ /z/ /c / / f3/ /o/ /z/ /e/ / / /'4/ / / /a/ / / / / 7,t5/ / /8/ / / / / r | |,6/ / / / ro/ / / / / /'7 /8/ / / / / / / / / ,'8/ / / / / / / / / / ,'e / / / / / / / / / / t, t0/ / / / / / / / / / ,lP-l totA oOto cdderii umeretordnd o20. mpreund upriefeniidinloso ll-o, ompleteoz-o

  -8?M

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  88/255

  Ce zic ideonou6 piromiddo lui , . . ?Scrie ezultotele= l0 + I= l0 + | + I= l0 + | + | + |= l0 + I + I + | + |= l0 + | + I + I + I + |= l0 + | + | + I + t + I + |= l0 + I + I + | + | + | + I + I= l0 + | + I + I + I + | + | + I + I= l0 + | + | + I + I + I + | + | + t + I= l0 + I + I + | + | + | + I + | + | + I + lE}incdt Punen locul iecdreistelule * ) semnul+ sou , ostfelegolitoteosd ieodevdrotd.Core este drumulcel moi scurtpe core trebuiesd_lstrdbotdAnopentruo oflordspunsul?

  9*8+l*3*5+2=12

  . ,?1\ : \ ,

  &ee

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  89/255

  Pune n locul iecdreistelute i. ) semnul sou . ostfelincdtsd fie odevdrotd egolitoteoi2*6*3*4*5*10=14.Lo copdtulcdruinur rebuie legot rdspunsulintro$iMorioninposesio ui?

  *-l

  pentru

  ^==:.

  ffi Colculeozdopid, rupdnd onvenobiliermeniil0 + | + 8 + 9 + 2 + 20 =

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  90/255

  Efeciueozdoperofiile indicote de semne $lcomple-ieozdcdsuteleibere:3+6 t9 - 5

  -\z-I l -4-)4t lindicote de

  20-3vI l+2-54I I

  Ajutd-lpe Morionsd strdbotd obirintulpentruo gdsinumerecucore obline ezultotele otei

  ' ||+3 19-4VI l+3- , /

  -semne i comple-

  o- 12v l+ |>4LI

  \,/ \,/l - l -s l - l+4-v -vt t t lW Efectueozdoperqliileteozdcdsulele ibere:

  20- t5 20-4[ - l+4--- /E

  7+z+l=19e- +[= roa +[+l-l= 1qE-o-E= o15-5- [= 8s + + = 8r / +Ll-L_l= 15ro-[+[= rstTo[Completeozdusemnulsou :3E5nr =e6[4nr =r44222=gzZzZz=z

  4on2oIro=3060 4o n2o =40loon olro=eosoE30[40=40fseo

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  91/255

  l,l,l] ettO ume ulnecunoscutindesenuldemoijos:

  32oDocd dlntr-o ddild se iou 7 pere $ise o$ozd n olio,otunciin iecoredinelesunt Ote 0pere.Cotepereou ostTniecore dditd oinceout?

  Lq un joc, numdrul totol depuncte ce s-o oblinut de cdtre doijucdtorio ostde 19,Core este di ferenlo dintrepunctojulobtlnutde cei doljucdtori,docd unulooblinut 0 puncte?Tot6lunuicopilo curdlot umdtotedinpomiidin ivodd, orbuniculceololtdumdtote.COtipomisuntTn ceo livodddocd buniculo curdtoto duzindde Domi?

  [5J Scrie numerele de lo 2 lo 20 din 2 in 2,.in ordinecrescdtooreNtr NEENNt]E

  [6] Scrienumerelepore moi mici decOt20,dor moi moridecdt IEENt]ENNNt][E[ Scrie umerelempqremoimicidecdt 20,dor moi moridecdt0lnnnntf lnnEE

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  92/255

  Mdsoqrdglspune ot q pqrcursfiecorevietqte?

  Sd se oblind numdrul20 co rezultotol odundriio optnumere mpore, neleoutdndsdse eoetede moimulteori.Gdseste| solutiil

  +[+[+[+f ]+[+[+[= ze[+[+[+[+[+[+[+[= zo+ + +[+ +[+f ]+[= zoIr +[+[+[+[+[+[= zo[+[+ +[+[+[+f ]+[= zo[]+[+[+f]+[+ [+ f ] +[= zo[+[+[+[]+[+[+[+[= 20[+[+f ]+ +[+[+ + = 2s[+[+f ]+[+ + +[+[= zo[+ +[+[+[+[+[+[= zo + + ]+ [+[+f]+ f l+ [= zo

  MrCompleteozdobelul:broorcolesfoosd melcul lqmo melcul$rOmq melcul ilestooso rAmogileslooso

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  93/255

  mocvo Cdti pegti ou fostr iu, ocds-ou cos ? in

  KIJ JDservo,compteteozd.opoicolculeold

  tete ou fosilo McDonold.f-l boieli ou tostlo McDonold,n.E=[Deci in toiol loMcDonold ou fostcopI.

  Observd, ompleteozd, poicolculeozd

  PePe

  primul roft suntl-l c6rfi,ol doileo roft sunt

  l-l cdrti.n.f l=EDeci in lotol pe cele doudrofturisunt fl corti,

  I BAtEfrtAndrei BoodonlCristi CdidtinlDqniet TibiMdddlinoGoblieloElenoMihoeloAndreeoAlexondro

  %M

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  94/255

  Deseneqz6 bqloqnele, completeozd $jjudecd I

  ffi Cobreozdboloonele,compteteozosjjudecdl

  Morion ore 6 boloone, El moicumpdrd 0,COteboloqneqrein otol?Cdte boloonefimoitrebuiepentruooveo20boloone?

  Gobrielqore l8 bqloone,Zeceboloqne sesporg,COteboloqneFqumoirdmos?Afld vqlooreo lui n folosindceleuegolitdii

  19 -7 - | = d; a + 7 -3 = b: 19 b-2= c:

  $w+c+ 17-3= n,

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  95/255

  l2I'# Compune robtemeupo moginilerm6toore;

  lB-, CorOt.t.ozd cunumere dsuJeteibere iotcdtuiegteproblemel

  W*W*ffiWr-ro=f l l - t= l-_l*ts- to=f- l " -L lwwMMffiffiffiffio- 6=l- l to- to=f l

  E_ t - ]n - | | / = l I

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  96/255

  asa@ffiawuffiewewWeuffiaaewWnruffieaewWeruffieaewWeuffiawewWBEsffieaeffiWmuo

  r:lrflrdtr=r

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  97/255

  CIOCICIO0

  asawaaawaeaw

  ffi Unegteu o linie, upa modeluldot;

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  98/255

  t9l0Efeclueqz6 colculele scrisei- l0+ t3- t0t0 t0 t9-7

  t6-6 l5-5 8+ 3+17 l0 +8 20-2+to 1A -tn 5+t0 8+t0 t0

  l0 +5 20-7- 20- t8-6769+t0 17-l0 l8 + 14-t0 t9-t0 tu +I

  13? Complefeozddsuleleibere,opoiezotvdroblemete@ Mihaela ore 14 piefricerc, iorf g n orc 10piefricete. Mihoela ore cu| | pietricelemoimultedecatHorin.

  @ Din tg copi i af tot i toMcDonold's, 7 consumd suc detomote. or restutd eLlcopii c onsu-md suc de portocole.O Louro orecdte 5 fabloane.f-l gobloane,

  @ Bunicoo pregdtit t8 prdjituri.6 se vor servi o mosa de pranz. MoirdmOnf-l prdiituri.

  2 pachete cuEo ore in totol

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  99/255

  m Completeozdrezultoleteinregistrotedecolcultoore:

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  100/255

  W

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  101/255

  Compuneprobleme u ojutorulmoginilor e moijosi

  f f i Compuneroblemeuojutorut imogini loremoi josl

  uFloadedyStet30

  lotw

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  102/255

  Ce ungimerepolmoo?Mdsoord lungimeo "potmei,. fole tinond degetelensegirdsfirote,

  Deseneozdconturul piciorului.Mdsoord ungimeq,, to lpei" ,Ce ungimeqreolpoio?

  E9I,,po obiectecoreou co lungime n numdrdestimeozolme"

  obiecte core ou co lungimeun numdrdeZ0l Estimeozd, ,TOtpl

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  103/255

  F:=t . ,14 I Urmoreste e ne orotd ecronul.opoi punesdgelile o\,,"'t',t4 ..tocu or:

  lF2] Completeozdurmdtooretescdderi icu., ,recere este0 toble o odundrii $i o

  IFBTR ROUI'HRII5I TNBTH5IPDER'ItU TRETEREPE5IE IO

  l0-3 l2+2 10+65 6 7 I 9 l0 n 12 13 14 15 t6 l7# 5+2t 4+s

  l '9 l '8 3+ +$ 5, r l 1 +| t+?,9 r f t l - l 5+ .5 ' l .U +f 9rJ+ .85* 5'5 l . +l 9,Jl r 5'8 +l ''l . r l 9. ffi'9 r$ Jl .59-55+ +BI ' l 9,'t 8.8 . '1' I$+ ,B9{r8-lt- I I l -8

  Ml5- l5- l5-t5- -8 t5- l5-5lq- - ta Irl- Irl- lLl-5l l - -8 l l - -5 ti- E-qlt- - l { - t le- -5 -q la-ll- n-o ll- ll- il- lt- - l t l . tI rEl0-9 l0-8 '1- t t0- -5 -r1t0- t0- t0-

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  104/255

  Hoivino sd colculezi

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  105/255

  il. ?ABLSIGRAFICgCO uilRgL lA?ORALgDLA9LA2C)

  ffi Scrie erechiieorespunzdtooreiecdrui uncinegru20l9l817l6t514t3t2I t'109I765432'I0

  A(. . . .F( . . . .K( . . . .P( . . . .

  B(. . , . . . , ) ;e(. . . . . . . ) ;r ( . . . , . . , ) ;R(., , . . , . ) ;

  c(.,,.H(,, . .M(. . . .s( . . , .. . . ) ;D(, . . . . . ) ;E(. . . ,. . ) ;. . , ) ; ( . . . , . . ) ; ( . . , , , . ) ;" ' ) i N(. . , . . . . ) ; O( ' . . ' . . ) ;. . ' ) ; ( . . ' .' . . ) ;U(. . . . . . . ) '

  M sF t RcJ TN

  A G PD UIHB

  KEI0l2345678910 12 1314 5t6 1718 1920

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  106/255

  nr | | r | | | I | | i | | | J r I r--F-{)0t9r817r6t5t4t3l209 7654321( , , . . , . . ) ; ( . . . , . . , ) ; ( . . , . . . . ) ;( . . . . , . . ) ; ( . . . . . . . ) ; ( . . . . . . . ) ;( , . . , . , . ) ; ( . , . , . . . ) ; ( . . . , . . . ) ;( . . . . . . . ) ; ( . . . . . . . ) ,

  . , , ) ; ( . , . , . . . ) ; ( . . . , . . . ) :

  . . . ) ; ( . , . . . . . ) ; ( . . . . . , , ) ;

  . . . ) ; ( . . . , . , . ) ; ( . . . , . , . ) ;

  0( . . , .( . . . .( . . . .

  Scrie erechile e punctepentruo morco iferoWt9t817t6t5t3l2l lt098765432I0

  ( . . , . . . . ) ( . . . , . . . )( , , , , . . , ) ( . , , . . . . )( . . . . . , , ) ( , . . , . . , )( . . . . , . . ) ( . . . , , . . )( . , , , . . . ) ( . , . . . . . )( , , . . , . , ) ( , . . . , , . )( . . . . , , , ) ( . . . , , , , )( . . , , . . . ) ( . . , . . . . )( , , . . . . , ) ( , , . . . . , )( . . . . , , . ) ( . . . , , , . )( . . , . . . . ) ( . . , , . . . )( , . . , . . , ) ( , . . . . . . )( . . . , , , . )@dd' 9 t0 | t2 t3t4 t5 i6 t7 t8 1920

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  107/255

  $f Morcheozdpunctelepenfruo obline tiferoT,edse$te$itu 0n oltexemplude lilerd iconstruiete-o20't9l8l7'16t514l3t2l ll0I87653tI0 0 I 2 3 4 5 6 7I9 tOl t t2. t3t4 15 6t7 t8]92o

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  108/255

  *t Unind numitepunctedin igurode mqijos, oliobllneun triunghi,un pdtrot $i un dreptunghi.Scrleperechile depunctepentru:t r iunghi i ( . . . , , , . ) ;. . . , ,. ; ( , . . , . , , ) ;pdtrotr ( , , . . . , , ) ;. , . . . ,; (drepiunghi: . , , , . . . ) ;. . , , . . . ) j. . . , , , . ) ; ( . . . , , , . ) .

  20't91817t6l51413t2'I It0987o5432I0012345678910 t2t3 14 t5 1617 8 1920

  Construie$tei u o grild,morcheozdpunciele,unesie-leiivei oblinediverseigurigeometriceHoi,indrdznegte,d nu-igreuBrovol

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  109/255

  20I9l817't6t5t4t3l2t1t09I765432I0

  Ajuidl pe Cdtdlinsdojungdin obdrd- Folose$teodul --+ |

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  110/255

  nt8Dt5t3\2l ll0I5320

  20t8t5)2l lt037532

  20tgt7l5r3\2l ll0s5320

  20t3I512l ll0

  6532

  lmogineozd-li i$tedrumuriporcursede loono,Victorio,dreeogiAngeloindrumetiile invoconlo de vord,lvlorcheozd rinpunctenegredhectio roseelor.Scrie pe o fooie perechile corespunzdtoore iecdriu

  . t 4 5 6 7 I 9 i0 12 31415t6178l9m

  6 7 0 9t0tr i213t415t 6t718t920 tAndrcedConstruie$tei u olte grileAi reu$it Excelent

  Victotid

  9 t0 t 12 3 t5 617 81920Angela

  punctnegru

  osemdndtoore I

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  111/255

  tTtpond lmogineozd i roseozd rumul trdbdiut e ronoJili66lo cLiibulsdul20t9t817l6l5)At3l2t lt09876532l00123456Consiruie$te i uCe bine e, dupd

  7 8 9 l0 ] ] t2 t3t4 t5t6t7 t8t92oun drum osemdndforlce oi cdpdtqt experienldPe@ogrildmorcheozddrumulcu ojuiorulcodului:2ts--+als

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  112/255

  Av 20t9t817t6l51At312l lt098I65432l0

  Troseozd n drum dupd codul:s,s.s.D,D.D,O.O.J.J,J,O.O,O.S.S,S.So

  trtrtrtrtrtrtr+la=@t7 _ t - 13 + 4 =

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10|12t3t4t5t61718:trnConstruiegtetuo grild$iuncod.Aireuiit?Minunot N-oireugii? ontinudCompleteozdobelele:

  p 1 p+1 r -p9 t0l83 t5Alegerezultotulorect,celegre$iteoie-lecu creionuli@@ [ztrf, [4E @tr

  m n m+n m-nl6 3t5 4t4 3

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  113/255

  nulPotr iv i t l iIt5 - 5 l9-914+ 3 12+6t3 t0 t9 t020-4-5 18 3 - 5

  Scrieln dsutele ibere em

  ffi coloreozdo elexerciliileoreouocelosirezultot,Fe:q lio+3 llt:lol he tliT- rol ns:-61 Tz'l-t lzd ill[5-l Compuneexerciliidupdmodeluldot; 20t5t4t3

  folosind numerele din fiecore

  ffi colculeozd i ompleteozddsulele:

  Compune exerciliil'{lV[lF] Compteteozdtobelull

  cosetd:

  6 + 14 12 + 5t9-7 18 313+ 2 14+l12+ 3 + | t9- t-2

  l0 + 6 = l6 = 19- 317I8l9

  m n p m+n-p m+p-n p-m-n4 l0 142 l0 123 t0 I3

  t0 l l

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  114/255

  Afldrezultoiul, upd ceoperol ie(+,-) :

  EolproboScrie n spoliul ibernumdrulpotrivitpentruo justificoscdderiii

  ffi Scrlelnnoliuliber umereteotrivlteentru ustificProboodundril:

  scrii n spojiul iber emnul e

  Completeozdcu semnul + sou penfru o oblineegqlitdli,ustific0nd roboodundrii:

  Hf* Comnleteozdu numdrut otrivit, stfetncdtrelotiitesd ie odev6rotel

  IE t0I l0t8 o

  l9 t36 l3I9 6

  t8 t3l3o I3

  l9 t4t4 t9l9t3 t2t3

  t2 ot 12 t7t7 t2t2 cl3 + 5 t8r3 ct8 l3

  t7 2+ l92t7

  t3 2 l52 l3 l5t5 2 t3I5 l3 2

  6 t2 IEt2 6 IEt8 12 6l8 6 t2

  t4 3 173 l4 17t7 t4 3l7 3 l4

  l3 + 2 2t5 4 I2 l6 26 + l3 + 2

  l9 + I + c3 t4 2l9 6 2 +t7 l5 +

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  115/255

  12 t5 4+ 4 t2 II3 t2 + 2t9 4 2+ t3 t4 + 4

  [4] Completeozd poliile iberel

  Completeozdspotiile iberecu numere,ostfel ncotrelotiile d ieodev6rote:

  ffi Colculeozd,poiscrie emnul

  13 23 t55 + t214 312 at

  I9 t72 I6t8 7t6 l5l4 t2

  t3 l6l2 tcl6 t4 +14 I3 +t2 t l

  I t92 t23 l54 14 +5 t7

  Potrivit):t9 t7 + 2 t6 + 2 t4t0 I l3 l9 17 3l6 + 2 2 l3 t2 + ol9 I 6 l9 t4t8 7 2 l6 2 4t0 6 t3 l9 17 3I6 + 2 2 t3 + 2 Et9 + 6 t9 I 4

  11ffi

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  116/255

  .JJ punein spoliile ibereunuldinsemnele+ sou_,ostfelincOtsdobliiegotiidti:

  ffi ComOleteozdpoltiteibere, stfetinc6ieloliite6 jeodevdrofe;

  4?l Complereozdspoliitetibere:ol5t7t6t4m*Afld ermenulnecunoscutl

  t3 7 20 t4t2 5 20 l36 20 tct0 t0 20 09 9 20 2

  t3 + t2 tt6 3 t5l2 3 l3t9 I5 + t8t3 7

  + 12 It l 9t8 l6 + t4+ l3 4 12t8 + 4 I6o + 3l5 + 3l7t6t4 +

  b20t9t8t7

  b 320 3

  o + t3 20o 20 l3ob + o l9

  bb+ 2 t8cc

  t3 + q t7o l7 l3ct12 + b 20

  bb

  t4 c l9cc@uro

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  117/255

  o t2 8o at 12ctb 14bbc t3 6cc

  8Il ntlotermenutnecunoscutl

  F? Completeozdiobetut:t2 l3 12 t2 t3 l35 6 4 c 6 t2

  t4 t5 l9 l9 l5 t9[iiS] Compteteozdtobeluti

  Hl Completeozdtobetut:

  199[ Completeozdtobetut:t9 l9 t4 t5 l6 t3 13t6 t4 t2 t9 5 l4 9il 20 t0 l0 t0 IO 6 6

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  118/255

  Completeozd tobeluli

  :llatt9 t9 t4 t5 t9 l9 t55 4 t0 t4 t6 t2 7t0 4 2 2 5 at

  ffi Completeozoobetuti

  ffi Completeozdobelul:

  rezolvd-lel

  Compune probleme olosindlvd-le

  Compune probleme olosinddotele din tobel, opoi

  Eotrezo doiele din tobel, opoi

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  119/255

  MODELELEEPEflnVEiliorcolouzipoiispre ..oltfel de drumuri.Ele eindeomnd co prin rolionament ,ilogicd sd continui giruride desene sau numere. sdrecuno$tice nu seincadreozd in logico oltor girurisousd descoperi regulile pe bozo cdrora s_aucontinuotsecvenle de imoginisou de numere dote.giocum, la drumlSucces/

  I. AtT FLDgDROilORI

  EXErcIfruREZOLVAI

  - Deci, dspunsulcorectste B) g,{f'1lr(ijl Gdse$teegulo onform dreioesteconstruitdecventoOenumdrorel0 -----+ l -----+ | ------> ------->-------> -------' ______->13______->2l_-_)Conform ocesiei reguli,core din numerelede moi iosurmeozd: (A)25; (B)28; (C)29; (D)31; (E)34?-EXEPC'I|U EZOLVA|f Gdsefteo reguldsimpldpentrusecvenlq de moi jos,Sicoperonumdrulnecunoscuf

  @@(A)82; (B)43; (C)56; (D)28; (E)34.Rezolvore:Observdmcd pe poginiledote ovem un numorsi..rdsfurnotul"duOg---) 8l). odicdnumdrulcitit e lo dreoptospre-stongo.n ultimo mogineo lirului, rdsturnqiul,,i ind65numdrulcdutoieste06,Dec-i,dspuhsulcorect ste C) - --'M

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  120/255

  * i f l " : ;l3 i r@@@@fX- ExErcryuEzolvArt$J gor.qt o r.egutdimptd enTruecvenlo rmdtoore.,rrn.oyd.ftorr

  ocestei eguli, ore din numerele e moi oslll-" ?lro; q\ q\ q\=;=' : '@@@@Rezolvare:bseNdm cd in primocireofd ovem un numdr, qrIno douoctreoqd ublul 6u numdrul dunotcu elinsugi).Agqdor,S+5= 0.

  . Gdsegeo reguldvolobi16 enfru iecoredinprimele reigrnroemojjos,Core din numerele indicote completeozd o potroimogine,ostfelincot egulosd ievolobjld$ipentru o?

  Deci,rdspunsulorecf este(D),Gdseqleegulogiolegerdspunsulcoreci:(A) l l ; (B)18; (C)48; (D)23; (E) 2.

  Core din cele cinci numere enumerote

  a@ @ o@ oe# Gdse$eo reguldsimpldpentrunumerele crjsein osetd.redin numerele e moiiosurmeozd?(A) ll; (B)13; (C) S; (D) t7; (E) 9,ffi ruumerer"regulo simpld,urmeozd?(A)78; (B)97; (C)98; (D)93; (E)tor.

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  121/255

  ffi eOsegtereguld entruecvenloemoijosw-,wCore din urmdtoorele imogini urmeozd, conform ocesteireguli?DD

  [$ eOsegte reguldcomund numerelor in cqse+ojos.Ce numdrpootefiinclusinosetdpdsfrondegulo?ls355

  ro 45 20 2s305040

  EXERCTT'UEZOLVA|Completeozd igurocore ipse$fe inpdtrotulliber.Rezolvore:RdspunsurileB)qi (D)nu pot f i q lesedeoorece ciuful secompune din 3 fire. nspqliul iber rebuiesdfie o figurd cu un ciufde 4 fire. (C) nu sepoiriveste deooreceurechile untdreptun-

  A)W n,ffi (q* o)W @Wffi CopiozAOucdfile e moijosgiconsfruie$terinmbinore(fdrd d eintorci) rigld.Din Otebucdliesteormotd eo moilungd igtd?(A)l ; (B)2; (C)3; (D)4; (E)5.

  (A)(B)(c)(D)

  (A)9l; (B)87;(C)62; (D)55;(E)73.

  oe mol

  @@6@

  ghiulore,porticuloritotecore existdTn iruldot. Deci, rdspunsulcorecteste(A). lmo

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  122/255

  (B)(c)(D)

  66@rO epoirive$ten pdtrotul iber?

  @Corefigurdsepofrivefleincdsuio iberd?

  (A)(B)

  (D)EXEPC|I|U EZOLVATCopiozdp o hdrtie ronsporentd, poi rotegtemoginileSiobservdoredintreelenusepotrive$teinSir,

  rFr1t-*XBB

  8Sg&(A) (B) (c) (D)Rezolvore: tinrotire ncercdmsd Iesupropunern,Unodintrenguriesterdsturnotd entruo puteo fi supropusd.Ceo coreNlt:.j"iilX5rirosdrorentioorf

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  123/255

  ffiId.gf

  Core igurdnusepotrivegiec) rv\t-l |.^l(A) (B)

  in gir?

  oc)Gdsefte igurocore ipsegte inpdtrotul iber:ED)o)-T(A) -f,E- o(B) "A1ru(c)- ' \r-lt l(D)=E-

  (D)

  ldf#

  wle#

  Couid flgurocoreurmeozdl.Tl ru fn ft

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  124/255

  Cumcontinud$irul?

  Undes-ouosezothondboli$fiie eren?432I

  G 5e 5G 5 2G

  (A)5

  (B)C(c) O(D)Cumcontinud irul?

  ?(A)o ?G)o(H

  (c) H(D)

  t a ft,f\ j .chF ]l.&MorcheqzdoQezoreo in grqfic n toblouloldiurot.

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  125/255

  @ -rnd. *o, o$ezot nimolele? orcheozdg"ror#ffgronc htobtout toturot.5

  012345tgf Andrei gi compqrd rezutto+eteoprietenului Bogdon,n funcliede numorultimpul e ucru.lotd rezultoteleinregistroteinir-odptdmOn6;

  exercitii

  motemoticd cude exerciliiqi de

  Rezultoteleuia AndreiI Bogdon

  t0I7o5432l0 | 2 3 4 5 6 7 8 9 tO

  s f,PA 'rh [ ' * h,v*1b,

  trI - tJ T .-A Efrq"

  Siobile$te ine ore rezultotemoi bunein fiecorezi.

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  126/255

  in impuluneiportide e biliord,ounmomenldoi, biteleerouogezoteemosd oinfigurode moijos,

  6

  ffi lucarllteuiAdrlon-oulmprdiflo comerdl^ MorcheozdofezoreodlngrqflcThoblouloldturot.

  5

  lVorcheozd $ezoreo ingroficin obloulol6turoi.

  W ( . . , . . . . )3 ( . . . , , , , )@ ( , , , , . . . )@@ ( , , . , . . . )@ ( , , , , , , . )

  a Nt& ilm I x_ IlfryW w w

  t 4\ 2 L vV

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  127/255

  "+wffi in comero uiTibi stemoredezordinel recizeozdundeseofld iecore in ucrurileui u ojuforulioblouluiloturot,54

  0 @ ( , , . , , . , )W( . . , , , , , )6

  ffi ooservo,poi ompteteozdI ( , , . , , , , )l ( . . . , , , , )I ( . . . , . . . ) 543

  21

  (ffiMwM A h fft,,,pq p% I Iw F ilw t MW ( , . . , , , , )W( . . , , , , . ) b> ( , , , . . . , )ffi( , , , . , . . ) f f ip ( , , , . , , , )M ( , , , , , , ,)' ihtobeluloldturotI ( . . . . . . . )t ( . . . . , , , )I r )

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  128/255

  ff. il0itRg lA?oRALDLA9 LA OOffi_ Un"9te unctete e toO o tOOivei descoperiindrdgitpersonoj inogrodogospodorului.

  91.92. I gS.93i4r o97

  t975

  .74 15072oo73

  ' o7877..76 tA' 'a

  .36.37

  .3939.40-.42

  t " , r - i r .ao84ocel moi

  l8 o l921.CNa2425o

  17Oo88.si-1687.

  86. oc96

  53o51.

  49.

  i8 c oqq,,100. '6l .OJ60'

  59'

  64o a?65. l

  29 30t 26tgl

  'j'g'iLr.\,Ji i?-a 6e _-___4s u?6o32 o27

  Jd .355655r

  4i 47 4J

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  129/255

  { '--(ijf Peniruo oflo ce vdrsidorq personqjuldin imoginetrebuie sd oduni toqte nume-rele de o cifrd oscunse inoesen. pz;1

  3ffi,.1";U" Orncielee qI lo23Sivei ftoin e unelntrd..

  .1y,.'/.r',o'\

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  130/255

  *J, ,Ungqtg ylctele de to23 o I qiveioveo oceeo$isurprizdco 9idoclorul in mogine, '--_

  r ,r . . r . . \ \/s. 'o ' .9. i2 '1ru'4'3. " 'o i5.14

  J' -a ^-ffi In iguro e moijos unfnscriseumerele e lo I pdndlob L lnceorcd Sd le qdsesli si sd le rlncs+i rlrinlr-^ tihia +r^c^+^ ^, ,1. nceorcd sd le gdse$fi9isd Ie unelti printr_oinie rosotdcucreionrJl,inrdineocrescdtoore,intrun impcdt moiscurtl

  2 ll/

  22 30 4 24 w53 l l27 47 I 2942 't318 | 6 | 9 44 50 32 2 t935 20 38 40 39 459,\?-tr 46 8 51 48 t0t6 23

  34 14 37 28 X

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  131/255

  32.,/30,11 .31T zs-lte

  3.8\ur/ 39' 40 49

  : )-

  , tt?.l l o

  62. .63ol2.10 64o- 66.') ,

  nctelede lo I lo66veioflo cine seofldpe schiuri,.10,, urr."'ellr.3.z^,L::\']1,fr, I4.;li,i\K)";j',,1\]*,},.J';i,,2t;

  t'' a*nt .rr ua...U.at1.',si"-r{J .u''n,t .u't] 1/,'r/,,'u;t-

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  132/255

  Unind puncfelee lo 35 lo lveioescoperic ine nususJinebine onienotelevizorului,din coreco uzd imogineol Iemur6, stOrnindsupdroreo oimutelor,

  28. l l '

  3l.33:30'

  10.

  8i

  t222a6 23 14.t8a

  .24 .19.20 'tt''NTa" A,, A,,

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  133/255

  esledesenotdcote o figurdmodel.Trebuie dcoutiin celeloliecolooneo figurd denticd lo el)cu modelul,Docdoi gdsit-o,incercuie$te-o crieopoiln ultimocoloond numdrulcolooneiin coresegdsegtefigurodenticd u modelul, ocdnuoigreqit,otunciodundndocesienumere rebuiesd obtii otoluldoi

  fOfALffi Cor. numere uniporeli core mpore?Morcheozd usemnul

  l0 23 u 4l 56 57 74 E5 93 98 t00

  W xl3 26 3l 42 59 64 75 80 87 99Tt@

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  134/255

  Scrie umerele ore lipsescl

  loroflote de-o porte $ide olto orie numerele locurit+ffii#t lHr$- $#tFt*{Et wlpJlnlHHHI IEFMffilfi+fffi Wf f i Nr .Bt .

  W,:$oseterlHffiffit .77

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  135/255

  ffi ComOteteozdoreulde oijos;

  ORIZONTALA r Predecesorului I00; r Succesorullui 27:Br Succesorului 12; intre35Si 7;C r Cel moi mic numdr noiurolj Cu 40 moi putindecot 250;D r Cu 40 moiputindecdt 7@; Cel moi more numdrde o cifrd;Er Succesorului50j Cu l2 moiputindecot 30jFr Succesorului949; Cu 9 moi putindecdi I LVERTICALI r Cu 2 moi mult decot 908; Predecesorului60j2 r Cu 4 moi multdecdt 87j Succesorului614;3 r Numdrporintre324qi328;rcelmoi mic numdrnotural;4 r Cu I moi multdecot s; r Numdrormotdin zeciihtre0$i gj5 r Intre 29$i231; O duzin6i6. Numdrporintre85si88; Cu 2 moimic decdt 100,

  AcD

  ffi ,oeretooeozd"esenut.Docdin flgurooldturotdveicolorosuprofelele unumeremporeinolbostru,orpecelecu numereporeinrogu,veioblinelmogineo ologrofiotd.

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  136/255

  JOC*r].^ i:lo'l: ::scdroorenumereteetor ro oo, poi:I,1j|r]:1..:|?gye,jocuruisunrobif"rlt..i.i.L*i.i,,i#ii:1",::"*?l:i:t*lggjrtdepuncreg 9 r", ","tJ"lit. "ori,iEgigil-i.Docdounsiincdrut"fu2piii"ii"o-ri."r'iti::::t? r.,gqoi: ocd ojunsin cEilfofllliltilllllll,rr*i ;;;ri:y11r991d3_"d.rrle,iordocdojunsii""aHJW,"t,I"litf,inopoiezi4dsute,CdgtigdineojungeprimuttoTfistni

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  137/255

  ffi nctRegulileoculuisuntcele obisnuife.Atentie nsd openolizdriou ecompenselDqcd oi ojuns o 5, mergi2 cdsule nopoi.Docd oi ojuns o 10,mergi2 cdsuleTnointe,Docdoi ojuns o lS,o$tepli n oc (nuporticipio oc),Docd oi ojuns o 20,ovonsezi cdsule,Docd oi qjuns o 25, e intorci o lg,Dqcd oi ojuns o 30,ovonsezio 34.Docd oi ojuns o 35,odtepii 2 ocuri.Docd oi ojuns o 40.ovonsezio 49.Dqcd oi ojuns o 45, e inopoiezi o 49.Docd oi ojuns o 50,ovqnsezia 54,Docd oi ojuns o 55. e inopoiezi o 43.Docd oi ojuns o 60, e opregiiun oc,Docd oi ojuns o 65,ovqnsezio 73,Docd oi ojuns o 70, e inopoiezi o 6l .Docd ol ojuns q 75,ovonsezio 79,Docd oi qjuns o 80,stoldoud jocurj,Docd oi ojuns o 85,ovonsezio 93.Docd oi ojuns o 90, e Tnopoiezio 83.Docd oi ojuns o 95,soridireci lo I00

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  138/255

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  139/255

  m.0pRA?tlc0 lomRsrAioRALeDLAOLA OO

  \AlJ Asombldnd buc6jile vet obtine ocoloond de exerciliidin toblo inmultirii.Scrie ezultotele

  ffi nilnvins?ontinuol

  s

  AsomblOnd uc6tilevei obline o coloondde exerciliidin tobloimpdr,tirii,Scrie ezultotele

  9x9

  48:8

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  140/255

  Ajutd-l pe Tibisdporcurgd ocesl lobirinii sd rezolveexerciliilescrise e fiecorecub I

  h\g; t Unul dinpilotiide moi josojunge lo sosire,DescoperdllAre unmesojcifrqt cdtretine,Scriemesojulin exerci l i i f irezolvd-lel

  l) De$opteori cole 9.2)Jumdloieoui100,3) Jumdtotea ui 10004) Sfertulul36,5) A cinceaporie din t0l6) Dublului2,7) ntreilul ui3,8)Jmpdtrituluj4.9) Tncincitului5.l0) nzecitului O,

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  141/255

  { --::.b:jl Observd obelooldturotdEsIe TABLALUIPITAGORA, n moreinvdlot grec, folositdpentru inmul l i reonumerelor Inmullkeose foce foloslnd nter-secliocoloonelor

  Ce ouin cop roboJeii?Moi binezis, e semnmotemotic ouincop ioti robotiidincoloono A? Dor cei din coloono B? Docd ie uiti otent lonumerele ecore eoupe mdnuqilee boxgilo umdrulscrisorezuftotpe foto robotului,poti oflo ce operolie efectueozdfiecarc omulei Scriesemnulocesteioperoliipe poncorto pecore o poortd robotuldin porteo de jos o fiecdrei coloone.Ajutd-ipe omuretiidin orteode oso coloonelor@dP*@]bry.a&wqdR

  q%iw@TG)Wt s-dI@'a@q.

  &\J)

  W'uAdloq-l t r^ .q%'dw@?ffi

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  142/255

  o) Afld produsul:I x2x3x0x 1999x2000=?b)Ef ctueozdurmdtooreleimpdrihiin onl:

  40:2:2:264:2:2:280l ,2:2:290:2:3:35=2:2:2=2:5 =5=

  ffi ol oosegteootevoloriteur ,b,c,d, i e pentruore:oxb= 16; bxc=24; dxe=36.b) Afldnumerele e o cifrdo, bsicostfelincdt:axb= b; bxb =c; o:4=q-6.

  ffi eRolivotooreoumericotiterelor,b$i ostfelincat:oxb=48 cxc=E.ld$/ colcutoli produsut intre sfertulnumdrului6$iumdroieoui20.,f.r:.t\LUF De cote ori este mo micddiferentoumerelor0i4l decOt umonumerelor5si29?

  ffi OOsegteoote perechileoe numerepentrucore suntodevoroteelotiile:mxn= l2i oxb= l0; exf= lg; ix j=2A.kxp=32. cxd=36; gxh=4O; sxt=45.

  ffi llumarooin8inS:o)de o8lo80;b)de o88pdno o0;c)de o2 o64,

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  143/255

  ffi Sroo,,.g. cetmdi mcrteumorposibit.npenlrucorerelolioesteodevdrotdif - lx5

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  144/255

  Numdrd in5in5:o) de Io 15pOndo95;b) de lo86 pond lo I ;c) de o2 pdnd o97.

  ffi voootino o orgonizotun joc cu boloone I pe unmdnunchl e bolooneo scris rodusul norinumere,orpe unoltmdnunchi ezuliotele,Unegte u o linieboloqnete: NMULIrREPRODUS.

  Numdrd in7in 7:o)de o 14pdnd o77;b) de lo84 pond lo 0;c) de o3 pdnd o 73.

  Alege din cosetevolorilepe core epoote luon, ostfelilesd ieodevdrote.0 I t2t3 4 5x3

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  145/255

  f f i Compteteozdpdtrotete t ibere cu nucorespunzoToorei55:7+fl= 3e;

  E-or 7=4x9;ffi etlanumaruloinegotitdiitel

  ffi Scrie umereleoremoimori ec6t23 dormoimici oucelmult gole u58,EE Ttl EEEt]EEt lEEnftECore este cel moi mic numdr impor formot din zeci si?inmulfegie-lcu .Coreeste ezuliotul?Core esle cel moi more numdr mporformot din zeci si

  EEwNITOTIf -_- ]x3=l-- l ;_ l+r =f_-] ;E*E=8.

  ffi ingirulumerelore oO o O0suntumere e doudcifrecoreou cifrozecilorcu moimoredecdtcifrounitdtjlor.Core sunt ocesteo scrise n ordine cresc6tooresidescrescdtoore?EEEEENtfEEEEf]EtfEEffi S"rie oote numerele e doud cifrepentrucore sumocifreloreste 8l

  ex8- l - l= ex2;53+7xl l=10x6.

  32+2+5-8=3a+4a+o64:8- l =3a+4a25:5+4=o+o+q2x9:3- I =30: o

  unitdli?Adougd-iI . Coreeste ezultotul?Adundcele doud rezultotel

  EEEEENEEW

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  146/255

  ffi oo,I0=20-# Scodedinsumonumerelor 4 i 42 cel moi mic numdrmpordedoudcifre,

  24+42=f-l tt- E= tlObservd, poi completeozd iecoregir e egolitdlilr0=30-20=E-E=f- I==LJ-L_JLJ-L_-]LJ-E =E-E =r -N100=e0+0=80*zo=[ l* f l =E*E =

  =Ll *L__lL__lE =E +E =I *I =E *Effi ruumOrutoimicdecdi40$jmoimoredec6t25coreorecilrounitdlilor ,odunotcu celmoimic numdrnoturol e doudcifredd sumoegoldcu:o)35r b)45; c)qltnumdldecatprecedenlete.ld

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  147/255

  ffi Alegedrumul el moiscurt$lvei descoperi umoimore umo umerelor46i 3decdtdiferenlqor,

  wwwwwwffi oer.oc.ronumdrulocoperlte lecoreigurd,6+@=a1 @-tt = rc M-M=oW-M=zt W+W=too\[Q;f Cdnd goferul oprit outobuzul o primostolie, h mo$indnuerontct ncotoTor,TobeluldemolJos rotdnumdrulcdldtorilororeou urcotSiou oborOt e q iecores+olie.

  a Coli cdldtorierounoutobuz upd o potrostolie?a Dordupd o treio?a Dupdcqrestolieoufostcei moi muUi c6l6tor i noutobuz?

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  148/255

  Compuneprobleme olosind otele:o) 3 boiei i . . . . , , , .6 eteib)23bonone, , , , , . . .u |2moipul ine. . . . . , ,n otot?c) 22+(22+9).

  r'a\-C9# o. zjuo ei. Anseroo dofcolegilor32 bomboone cu ciocolofd$itotqtoteo u olune,COlebombooneo dotAngelodeziuoeicolegilor?

  ffioroo

  ". oedimineolduptecoi6 moqini,inorcore urdmos3 mofini,Cdte mo$ini u fost oincepufin oceo porcore?

  wW

  ffi Anutooferdmomeiei I I norcrse,iorbunlciicumoimulte.Cdte florio oferitAnulobunicii?Docdo cules39de norcise,dtei-oumoi dmos?

  w*#3# Vinoeto pteocd in vqconlo. Eocdldtore$feu trenul0 oreSicu uiobuzulu6oremoipulin,COte ore q cdldlorit Mihqelo cuqutobuzul?Dqrintotol?

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  149/255

  COteprobleme ezolvdmpreund?

  numere ormotedlnzecipentrucq:kee;::Wffi ,.r,.,n,o.utffis,'fu36-26+W*M=tooGdsestemqi multesolutii

  id*f inir-obibliotecderoupe un roft32cdrti, orpeoltulcu 6moimulte.Cote cdr,timoitrebuiecumpdrotepentruo fiin totol90de cdrti?Wj# Lo serboreoclosei I suntpe scendreprezintdumo umerelor8si2l.Cdlicopiitrebuie dplecede pescend o numdrul elorrdmo$isdieegolcudiferenlo umerelor00qi70?

  ffi onor..o ore intr-ocutie to globuriolbostremici, 12globurimori olii$i3 globurigolbene ici,Cotegloburisuntinotolincutie?Cdtedintre loburisunlici?ffi eonoeqte-teo un numdr.Docd ioduninumdrul6,obfiiunnumdrformotdinunifdligi9eci,Loce numdre-oigOndii?ffi comoteteozo:

  otdlio copii cAt

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  150/255

  O*#O|:ij:H*" resuto,crie perolioorespunzdroqre,Ooi

  Elenoo cules14 nuci,Cdtdlincu 6molmultedecot leno.COte nuci o culesAndreeo, docdlmpreun6 uculesg9de uci?lfi$f; Mdddlino cifltinir-o i49depoginl,orlnziuo rmdtoore22depoginl.Corteoore'rhotolggdepoginl.Coredin ntrebdrile e moiJos e conduce o rezultotulde2Tpoglnl?

  o)Cotepoglnimotore ecifltMOddllno?b)COte oglnio itit oihdoudzile?c)Cucotocifltmolpullnih douo lfolddoprlmo?W;17 Colculeqzd eO,bstc,stiind d:O+b+c=90; a+ b=60; b+c=40,ffi ComCteteozddsuleleiberel36+ 12+l-l= 79ls +l-l+ 2r=8675 34+l-l =9z

  zs=E* 2s+f-le6=3l +l-l+I2a=n-f-l-f-al-l+ 52+ 2l =88 3r=es-E-r

  ffi anO otooreouidSjbla+(75-43)=86 b-(85-24)=36

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  151/255

  ffi ,. oo,nurerererib:a'=26+41 54+32b=89-74+17-11.Cu cOt estemoimoresumonumerelor gi bdec6t diferenlo or?

  ffi cotcuteozo;o= 66-43b= 14+53-45o+ b=?

  ffi inrnun o,sunt 6 itri e opd,Doc6o voc6consumd0ljfride opd, ior o coprd 6 titri e opd, qfldcdti titride opd rdmdnInvos.

  \WSzj"' -"IF'altt{-{" '4 ' tW O porceld n formd de dreptunghise prelungeqte u opqrceld in formd de p6trot, cu loturo c6t ldtimeodreptunghiului,Se $iiecd lungimeodreptunghiutuistede 13 m, iorldlimeouicu3 m moimicd,

  ffi nna umarutnecunoscut:

  Aronjeozdn ordinecrescdtooreceledurotedeiimp:. unsfertde ordj. ireisferturide rd;. o umdtoiede ord.

  Afld lungimeo gordului necesorTmpreimuiriirezultotdin ldturoreocelordoudporcele. terenului

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  152/255

  Doi^biclcti$ti u pornit unul lnspre celdloli dinolitdti.Dupd.c-erimul pqrcurs l tim, orceioioft umoipulin, moirdmosintreio djstqnld e25km,Afldcore estedisionJo intreceledoud locolitdti.+?-------+aclevdrul?

  doudl0 km

  Am rupt-o$iom Tmpdrtit-ofrdte$ie lo cei lrci copii.

  Am bdutiumdlote...

  fiinleledin imqginile ote i

  MwWMSpune,Cdtdlinoreffif"MJ-]:'.,lRl3ip Estimeozdot cdntdresccompleleozd cdsulele libere,Scrie-le poi.inordinedescrescdtoore.6w frt#ww @=ffi n.no

  Ciocoloto estelntreogd $i esteformotd din gosecubulele.

  L-omtdiot inlffiffi fl\nD,5

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  153/255

  ffi ,totspunedevdrut?Am desenotun pdtrot.opoi Fqm decupo/i Prinpliere -om impd/rlit...

  La McDonolc 'ssuntqfi$otegramoJeg produselor,otdPtdtrt

  Trei rieteniconsumd:. Andrei - un homburger,o pldcintd cu mere, oihghelqtdcu ciocoloid;. Bogdon un Cheseburger, pldcintdcu visine,inghe-lotdcu cdp$unij. Denis un BigMoc, o podie de corfofi prdjili(micj),oingheJotdcu coromel,o) cdtcdntdrescproduseleiecdruiqln otol?b) Ale cui produsecdnfdrescmoi mult? Reolizeozd nmicclosomentc) CdtcdnidrescproduseleuiAndrei$i ogdon oun oc?d) Cdt cdntdrescinotqlproduseleuiAndreiSiDenis?e) CdtcdnfdrescinotolproduseleuiBoOdoniDenis? @

  S|| tod. dop.oloti ''kllh o d.do.olntinrr.lSh.*o o iptunl n.rol

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  154/255

  fv.?A8L fGRAF|CC0 lOmRrg{A?ORAtrgDgtA OLAIOO

  ffi t.r,. o coloondeDOndo.O 2 3+l 6-1

  I Scriecolculele olosindmodelulde mqi sus,opoi scrieooond de exercilii, olculeqzdgicoloreqzd qndo,

  exercitii,9-2 10+2

  t?elq?ioirrzrsrar 'sffi Scrieemnutpotrivit)l

  ffi OOservoiobelele,poiefecfueozdl

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  155/255

  ffi OOservOobetete,opoifectueozdi

  ffi Compteteozdtobeletel

  ffi nt.o"r..rrttotutcorect:4l+4+224+30+520+ I +6016+ 2 + I

  r l r Iffi Compteteozdobetutcuemnete+,-,=)l

  57l9 E4

  l3

  90 40 + 6 5642 30 2 704 4 55 5520 8 2 l080 t4 l0 84

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  156/255

  Completeozd dsuleleibere:

  0 2 4 t3t3 7 5 3 I0 3 6 9 12 14z t2 I 6 3 0

  0 2 6 l0 t5t5 12 I 4 0I 9 l3 t6t5 il 5

  2 5 12 17l6 il 7 43 7 t2 t82 l6 l l 8 3

  4 9 l3 t7 t9t3 I 4

  D- 5 t0 1A l8t7 t2 I 4 I

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  157/255

  ffi c.ompreteo.a"o[a-.iloJ., nrf".".osltern"aterecruondoperotiilendicotesdse ndeplineoscd onditijlecerut6l

  ffi Compteteozddsuleleibere u numerete,2,g,4,5,6,

  sumo2l ,

  7,8,.9,astfellncotpe orizontol6, e verflco16 lpe diogonoldsdobtllsumo5.

  Observd, poicomplefeozd;

  5+ +I + 2

  I

  5+ +

  + II I

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  158/255

  Completeozdobelele

  ffi S"ri. in pdtrdlelesemnete+, -, x sou :, osffel ncOiegolitdtile d ieodevdrote;4fl6= 2= 22cn+E o= so54ne 6= 36

  ffi Compteteozddsuleteibere inpdtrotete e moijos unumere ore oc odevdrofe golitdlile

  8n4832 = 64t2]ene2= roo?4l6nro = 4o

  @ffi tF- ,Ff f i -ffi S.ri.nur"recore eimporto2,3,4,9

  4 x 32x x +x 2+ 48

  t0+ +l0 + 50

  20

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  159/255

  Completeozd cdsulele

  ffi compteteoz6dsuletepdtroful oldturot,cu numereodevdroterelotiilel iberedincore foc

  Completeozd cdsulele libereTncotpe fiecore rdnd 9i fiecorecoloonds6seobtindezultoiulcorecti

  ffi Completeozd dsulele iberecunumere, stfelincot efiecore dndsipefiecorecoloondsd se oblind rezuliotecorecte

  ffi in oo.,u,oe oijos,punende pore umorutooo?+ 235 259 t3l t56

  764741869844

  x 6x x +3 x t2

  + 36 2x x2 x 2Ix 36

  9 Ix 4

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  160/255

  Dingroficuldemoijos, crie dli cititoriouosiinregisirolibliotecile nor coli,intr-odptdmdndlr009080706050403020100

  $coolonr,$coolonr,$coolonr,$coolo nr.$coolonr.$coolonr.$coolonr.$coolonr.$coolonr,$coqlonr,

  L....,,cititori,2 ,....,, ititori,3 ,...... ititori,4 ,,,.... ititori,5 , , , , , . .i t i tor i ,6 . . , , , , .i t i tor i .7. . . , , , . i t i tor i .8 ,...,,, itifori.9 ,....,. ititori,l0 , , , . . . .i t i tor i ,

  "if"f*nf*nSf*in"t'-r-ffi Soronngelei ncepe $coqto.Eo o inregistrot, e lo O o 7oni, o cregtereTn ndltime.Ajut-o pe Angelo sd inregistrezeintrun grof c urmdtoorelemdsurdlori:cmLo noqtere 50 cmLo I on 65 cmLo2 oni 75cmLo3 oni 85 cmLo 4 oni 90 cmLo5 oni 100 mLo6 oni 105 mLo 7 qni l lOcm

  I t010090807060403020t00

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  161/255

  ffi. inregistreozdntr-ungroticcdt cdntdreQte n misoseunt ez e:Lo noltereLo I lundLo2luniLo3luniLo4 luniLo5 luniLo6 luni

  BqJ Observdschemo core indicd distonleledintreonumiteoro$e,n kilometri. opiozd,opoi compleieozd obelul

  706050403020t0

  l0 kg30 kg40 kg45 kg75 ks85 kgl0O kg

  Uziceni

  COmpino

  o.EE(oO

  F6oo_co-9tl

  .=o)-oBUCUPEiTI

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  162/255

  Morcheozdlntr-unroficnumdrul e cititoriinregistrotioliotecouneigcolintr-osp6tdm0nd,ocelio fiinJgru6oiidupdpreferinte:r00

  Ke pot inregistror009080706050403020l0

  80706050403020l00 i pl o s.r.ffi lloteozantr-unmrJloocee tronsport:

  I0 km/h30 km/h40 km/h50 km/h

  b P megroficvilezelece

  voporTromvoimotociclet6outoturismtren

  isiorieplonteonimoleS,F.-uribqsmemotemolicdenciclopedii

  20citilori30 cifito40cililori50 citilori90cililol0 cititod60cilifori70cititori

  unele

  & +i e"rbicicletdmotoret6troleibuzoutocomion

  ry@20 km/h30 km/h50 km/h90 km/h100 m/h

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  163/255

  J' "abljf CompleteozdQiruldemoijosl

  Completeozd moginilepentruo obtine numerepore nne descrescdtoore

  v. stR0Rt g l0itgR

  /---v / -vtaaat I ta at Iloool) lo'rl..]F-qt [- lp_ v L vffi ComOteteozddsuleleibereo. l . t r .3 l4fsI> 7f 615 > > elz r >o

  ffi OrOO.odelulrezentotscrie,xerciliul:37

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  164/255

  continudleo)b)d)

  6;8; 0; . . . . , , , . . . , , , , . ;30;l8; l5 ; l2; , , , , , , . . , , , , . . . ;3;4;8; 12; . . . . . , . . . , , , , :4O:50;45;40; , , , , . . . , , , , , . ;5;

  Gdse$teregulo de formore q urmdtoorelor$iruri$ie) 6; 2; l8; . , , . . . . , , . . . . . . ;60;t ) 70:63:56: . . . . , , . . . . . . . . :7;g) E;16:24;. . . , , , . . . , , , , . ;0;h)90;8l ; 72 , . . . . . . . . . , , . r)i) l0; 20;30; t00,

  e) 6; 2 i f8;24: , , , , , . . , , , , , , , ;60t) 7 l4;2 l 28; , . . . . . . , . . . , , , . ;O;g) 8: 16; A; 2; , . , . , , , , . . . . . j0;h) 9: 18;27;36t, , , , . . , , , . . . . ;0;i) l0; 20;30;40; lOO.

  d) Ot :4;6; , , , . . . , , , , . . ;8;e)4 5:8; 10: . . . . , , . . . . . ;A;D l : 4:7;10: , , . . . , , , . . . ;I .

  ,t' .-th{;l Gdse$te egulode formqreo urmdtoo-relor$irurideumere icontinudo) 5; 3;2 l ; , , , , . . . , , , , , , , . ;53;b) 2; ;3; l ;4 ; l ; , , , . . . . . . , , , , , . :2: ;c) 2;3;5;8; 12; , , . . . . . , , , , , . :7;d) 8;9: 12;13:16 17; . . . , , , , . , . . . , ;0,

  ffi OAsegteegulo lscrielnontinuorea) 2;L 6t8; , , , . . . . , , , , , , , t0)b) 3;6;9; 2; , , , , . , . . , , , , , . . ;30;c) 4;g 12:16; , , , , , , , . . . . , . :0:d) 5r 0i l5;20; . , , , , . . . , , , , , ;0;

  ffi Oosegteegutoiscrielnonflnuoreo) I 3i5 i 7: . . . . . . . . . .21)b) O;2: :6:6: . . . . . . . . . . . :2)c) 3;5;7;9; . . . . . . . , , , , :23;

  ffi eor.gte.guto iscrietnonflnuoreo) 2;5;8; I l ; . . . . , , , , . . . . ;32;b) 3;6;9; 5; . . . , , . . . , , . , ;33;c) 4:7;10; 3; . . . , , . . . . . . , ;34;d) 5;8; l ; l4 ; , , , . . . , , , , , , ;35.

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  165/255

  tLLl Completeozopoti e ibere

  ffi aorno,"r"ozdpoliileibere

  ffi ComOteteozde inio unctatd

  ffi OUre.O, poicompleteozdpotiileibere

  J'f:'z' *t Observd, poicompleteozopo- e ibere

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  166/255

  Descoperd egulo pentru iecoregtr, poipleteozdcuTncdreinumerel

  Completeozdcdsutele ibere:f {A A +6 +J -s -r2 +s

  752;764;756; . . ;695; 685; 575; ..;998;988; 978; ...:

  ffi Core ste lcincilequmordincest$ir?9; 16;25;36;

  ffi. ,rt"|..'. Oin qbel suntolezqte ostfetncdt pe r6nduri,IncoT,otof pe verticold cot $i pe orizontold,unul din trei seoeoucemotemotic incelelolte oud,Ce numdr ipsegte?

  lfi9i cqre este numdrulcorecompteteozdSjrulinmod logicserio?

  6 2 42 ? 04 0 4

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  167/255

  vt. pR08Lfi9c0 cftf8R?oR t

  ffi Construiegteinchibriturifiguritee moijos:trm t rNm

  Ridicd6 dintrechibr i tur i ,n oso el ncoi s6 rdmondunul.ffi Construiegteinchibriturifigurilee moijosi

  Ridicd 8 dintre chibr i tur i , st fel?ncot sd rdm0ndnumele rimelzldnsdotdmdnd.ffi Scrie ucnibrituricuvdntulA ,

  ,h f i| // \\ tlI t:+ tlMutdunchibr i f o sdscri i uvdntulrAC,

  ffi Construiegteinchibriturifiguritee moijos

  Ridicd dintre hibr i tur ientru rdmdne nnume eNbdiot,

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  168/255

  Conslruie$ieinchibriturifigurilee moijos

  Ridicd l0 dinf e chibrituri$ivei ctbtinenumele nei fet i te.ffi ConstruiegteinchibriturifiguriteemoijosF-Il'fi-R FT tr-N F-ll Il 1l il il ll lF-t it 5r&_- lt ffi, d.-._$ ,ld._e s_ ___ll

  Ridicd dintrechibr i tur i$ iveiobl inecuvontulcore_loroid pe vecinul du de boncd.ffi Construiegteinchibrituriflgurileemoijos

  Ridicd3 dintrechibr i tur i i ve i obi ine numeleuneiposdr icOntdtoore.ffi Construiegfeinchibriturifiguriteemoijos

  Ridicd 4 dintreW&-]]omfructifer.

  chibr i tur i i ve i obt ine numeleunui

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  169/255

  AAAAAAAAAnnEmmtrEn%Q&%#pmffiffiffiffiffiffifmmmtr lm[mutr ]XDKKDKDKDK

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  170/255

  l*9# COtepdiroteegotecu tqiurode unchibrit epot formodin8chibrituri?ordin chtbrifuri?ffi Cote pdtrqteegotecu tqturode unchlbritseotformo tn 2chtbrituri?

  egole cu loturo depot formo din |6egole cu loturopot formo dln de24

  COtepdirqte egole cu loturode Trelrisepotformodin 24, hibrlturi?ffi Cut. pdtroteegotecu toturodepotru chibrituri se pot formo din 32w@chibrituri?

  ffi adt. pdtrote gote u oturo eunchlbritse otformodin 6 chlbrlturi?l*$# Cotepotroteegotecu toturo e unchlbrllse otformodln20chlbrlturi?l*$J COtepdtroteegotecu toturode unchibritseotformo in24chibrituri?

  ffi cote potrotedoud chibrituri sechibrituri?ffi cote ootrotedoud chlbrituri sechibrlturi?

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  171/255

  punerc incd un pdtrot. Atodot,arezAnd chibtiturile ca in figuraaaturold, oblinefi din u chibrituri3pdlrate, din care 2 pdtrate cu loturode3 chibritutiFiunpdttat cu latura de2chibrituti.

  If;lp Construiegtein 24 de chibrituri, rinsupropunere,pdtrote,dincore3 cu loturode 2chibrituriqi4cuoturo eunchibrit,

  EXERCtftUEZOLVATObseNali cd din pdtratele cude 3 se pol foma prin supra-

  Construiegtedin 24 de chibrituri 6cu loturode un chibrii,ovond cOteunvdrfcomun,

  Construiegtein 24 de chibrituri, rinsupropunere o inde moisus,3pdtrofe,dincore 2 cu loiurode 3 chibriiurl lunulcu loturode un chibrit.

  fis#pdtrqi Construiestein 24 de chibriiuriecu lqturo eunchibrit.ffi Construiegtein 24 de chibrituripdtrotecu loturode un chibrit,ffi Construiegtein 24 de chibrituripdtrote cu loturq de un chibrit si unulsupropus e loturode2 chibrituri,

  ffi construlegtein24de chibriturifiguro emorJos.Se pot numdroin oceostd figuro 14pdtrote,Numdrd-lel

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  172/255

  Observd um dinde chibrituriou fosiconstruite20 pdtrote.Numdrd-lel fvffiryffi oor.-o r. oin24 de chibriturlou fostconstruite 42 pdtrote,Numdrd-lel5*3f observd umdin24 de chibrituriou fosiconstruife 50 pdirote.Numdrdlel

  ffi Oin 12chibrituriou fost formote 4pdtrote u loiuro e unchibritgiundtroimorecu taturode 2 chibrituri, o in figurooldturotd.Sd se scooto 2 chibrituri, dsondrestul neotinse gi s6 se obtind doudpdtrole inegole,

  AW i,n igurootdturotd d se mure3chibriiuri,osifel incOt sd se obtind treipdtroleegole,

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  173/255

  rl-.'^ 4* ^1W tn figurq ol6turotd sd se mule 4chibrifuri. stfel ncdt sd se obfind doudpdirote egole cu loturo de u; chibritsjprin supropunere, pf pdtrote egole culorurode umdiotede chibrit.,r^Tv/ -B*l In figuro oldiurotd mutond 2chibrituri sd se formeze 3 pdtrote curqturode un chibriigi prinsupropunere,incd 4 pdiroie cu loturode jumdtote dechibrit.

  Din24de chibrlturl fostconslrult ninterloore,oin flguro e moijos,Muid l2 chibrlturl o sdoblii2pdtroteegotecu loturode3chibrlturlftecore,

  Fl\Utt i'r figurode mqi osscoote4 chibrituri,stfetTncot eteromqse d ormezeunpdtrotmqreSioltepqtrurnici,

  pdtrotmore, u 9

 • 7/14/2019 Matematica distractiva - Clasele 1-2

  174/255

  $$ _n figurode mqijos ormeozd pdtroteegoje,scotdndfie4, ie6, ie8 chibrituri.

  ffi in tigurode moi osscooteE chibriiu