MAHALAGANG IMPORMASYON HINGGIL SA AB 60 DRIVER¢â‚¬â„¢S Paano Ako Mag-aaplay ng Lisensya? Ayon sa DMV, kailangang
MAHALAGANG IMPORMASYON HINGGIL SA AB 60 DRIVER¢â‚¬â„¢S Paano Ako Mag-aaplay ng Lisensya? Ayon sa DMV, kailangang

MAHALAGANG IMPORMASYON HINGGIL SA AB 60 DRIVER¢â‚¬â„¢S Paano Ako Mag-aaplay ng Lisensya? Ayon sa DMV, kailangang

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MAHALAGANG IMPORMASYON HINGGIL SA AB 60 DRIVER¢â‚¬â„¢S Paano...

 •            

   

  MAHALAGANG IMPORMASYON HINGGIL SA AB 60 DRIVER’S LICENSE Simula sa Enero 1, 2015, ang sinumang residente ng California ay maaari nang makakuha ng driver’s license anuman ang kalagayan o istatus nito sa imigrasyon. Ang isang aplikante na walang pruweba ng legal na katayuan o walang papel ay maaari nang makatanggap ng AB 60 na lisensya sa pagmamaneho ngunit ang lisensyang ito ay nagtataglay o mayroong mga makikitang distinguishing feature.

  Paano Ako Mag-aaplay ng Lisensya?

  Ayon sa DMV, kailangang ang lahat ng aplikante para sa driver’s license ay dumaan sa isang proseso na magtitiyak na alam nila ang mga patakaran sa kalsada at maaaring makapagmaneho ng maingat at ligtas. Para makapag-aplay ng AB 60 na lisensya, kailangang gawin ninyo ang sumusunod:

  1. Gumawa ng application appointment sa DMV. Makapag-aaplay ka lamang ng driver’s license sa tanggapan ng DMV. Gayundin, siguraduhin na nabayaran na ang lahat ng mga nakaraang traffic tiket bago mag-aplay ng lisensya.

  2. Sagutin o mag-fill-out ng DL-44 na aplikasyon para sa lisensya. Kung kayo ay nabigyan ng valid na social security number ng Social Security Administration, isulat ito sa form. Kung kayo ay hindi kailanman nabigyan ng social security number . kailangan lagyan ninyo ng tsek ang kahon sa inyong aplikasyon na nagsasabi nito. Huwag kayong gumamit ng mga hindi totoo o pekeng social security number o mga numerong hindi naman galling sa Social Security Administration. Kung kayo ay hindi mamamayan o citizen ng Amerika, huwag ninyong sulatan ang voter registration form.

  3. Magbayad ng $33 na application fee.

  4. Patunayan ang inyong identidad o pagkatao at ang inyong paninirahan o residensya sa California na ginagamit ang mga kombinasyong dokumento na tinatanggap ng DMV.

  5. Ipasa ang written test para patunayan na alam ninyo ang mga patakaran sa kalsada.

  6. Ibigay ang inyong thumbprint.

  7. Magpakuha ng litrato.

  8. Ipasa ang vision test o test sa inyong paningin.

  9. Matapos kayong bigyan ng permiso o permit na makapag- praktis para magmaneho na kasama ang isang drayber, gumawa ng appointment para bumalik sa DMV at kumuha ng road test.

  10. Ipakita ang pruweba ng insurance ng inyong sasakyan.

  11. Matapos maipasa ang road test upang patunayan na maaari na kayong magmaneho nang maingat at ligtas, kayo ay bibigyan na ng AB 60 na lisensya.

 •            

   

  Mga Dokumento ng Identidad at Paninirahan

  Kailangang patunayan ninyo sa DMV ang inyong identidad at paninirahan sa California sa pamamagitan ng kombinasyon ng mga dokumento. Maaaring gamitin para patunayan ang inyong identidad o pagkatao ang kasalukuyag passport na hindi pa paso at konsular na ID, o kaya ay isang expired o paso nang passport at sertipiko ng kapanganakan sa ibang bansa (na may translasyon mula sa konsulado). Kailangan din ninyong patunayan ang inyong paninirahan sa California sa pamamagitan ng isa sa mga sumusunod na dokumento: isang kontrata ng pag-upa o lease, utility bill, tax return, medical record, rekord na galing sa isang institusyong pinansyal, o rekord sa eskwelahan. Kung wala kayo ng dokumentong nabanggit, maaari rin kayong magdala ng isa sa maraming mga dokumentong ito at ang isang empleyado ng DMV ang mag-iinterbyu sa inyo para tiyakin na ang mga dokumento ninyo ay totoo at nagma-match sa inyong identidad.

  Tests o Exams:

  Ang bawat aplikante ay kailangang patunayan ang kanyang kaalaman sa mga regulasyon ng California sa pagmamaneho at ang kakayahang makapagmaneho din ng ligtas . Dapat ninyong ipasa ang “rules of road” written test sa araw na kayo ay nag-aplay para sa inyng lisensya. Ito ay maaaring ibigay sa pamamagitan ng pagsulat o pakikinig o audio na test sa iba’t ibang wika o lenggwahe. Matapos na mabigyan ng permit o permiso para makapag-praktis ng pagmamaneho, dapat din kayong gumawa ng appointment para bumalik sa DMV at kumuha at ipasa ang praktikal na test na kung saan ay kailangan ninyong maipakita ang inyong kakayahan na makapagmaneho ng ligtas. Matapos ito ay matatanggap na ninyo ang inyong lisensya sa pagmamaneho o driver’s license.

  Ano ang Aking Dapat Gawin Ngayon Para Makapaghanda?

  Pwede na kayong magsimula na ipunin o likupin ngayon pa lamang ang inyong mga dokumento. Kung wala kayong consular ID o passport pero maaari kayong makakuha nito, kailangan ninyong gawin ito ngayon. Ang ilang mga tanggapan ng Konsulado ay nangangailangan ng panahon para makapag-isyu ng mga dokumentong ito. Kung kayo ay walang mga dokumento para patunayan ang inyong paninirahan o pagiging residente na nasa inyong pangalan, kailangang ilipat na ninyo ang anumang utility bill o iba pang katulad na dokumento sa inyong pangalan (tandaan na maaaring ang aplikante ay papayagang gamitin ang mga dokumento na nasa pangalan ng asawa para patunayan ang paninirahan pero hindi ang ibang mga nasa shared na residency o paninirahan.)

  Kung kayo ay nakapagmaneho na noong nakaraan at nabigyan ng mga tiket sa traffic, siguraduhin na ito ay bayad na. Kung kayo ay hindi sigurado kung may kasalukuyan pa kayong hindi bayad na tiket, pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng DMV at hilinging makuha ang inyong rekord sa pagmamaneho o driving record. Tiyakin na ibigay ang mga pangalan at tirahan na inyong binigay sa officer sa panahon ng pagkahuli. Maaari ninyong bayaran ang inyong tiket sa pamamagitan nang pagpunta sa aka-assigned na korte. Kung kayo ay may problema sa inyong driving record, sumangguni sa isang lisensyadong abogado.

  Napakahalaga na kayo ay magsimula nang mag- aral para sa mga test o pagsusulit. Ang mga resources ay matatagpuan sa www.driveca.org gayundin sa online ng DMV at sa mga DMV field na opisina. HUWAG KAYONG MAGBAYAD sa sinuman para makakuha ng lisensya ngayon. Ang mga lisensya ay makukuha lamang simula sa Enero 1, 2015 at makukuha lamang ito sa DMV.

  Paano Ako Makikilahok? Ang inyong boses ay mahalaga! Para kayo ay sumali at makilahok, kontakin kami sa driverslicense@caimmigrant.org at sumapi sa Drive California Colaition. Maaari rin kayong makakuha ng iba pang mga impormasyon sa www.driveca.org!