Liksyon 1 para sa ika-6 ng Octobre, 2018 - ¢â‚¬“At yao'y sinabi ni Cain sa kaniyang kapatid na kay Abel

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Liksyon 1 para sa ika-6 ng Octobre, 2018 - ¢â‚¬“At yao'y sinabi ni Cain...

 • Liksyon 1 para sa ika-6 ng Octobre, 2018

 • 1. Ang orihinal na pagkakaisa

  Ginawa para umibig

  2. Nasira ang pagkakaisa

  Mula kay Adan hanggang sa Baha

  Ang Tore ng Babel

  3. Pagbabalik ng pagkakaisa

  Tinawag ng Dios si Abraham

  Pinili ang Israel

  Ang pagkakaisa na binalak ng Dios para sa tao ay nasira ng kasalanan. Ganunpaman, pinakita ng Dios ang Kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng plano Niyang ibalik ang pagkakaisa. Ang huling pagpapanumbalik ay mangyayari sapamamagitan ng gawa ni Kristo, ngunit pinili ng Dios ang taoupang ipakita ang Kanyang pag-ibig at biyaya sa sanlibutan.

 • Ginawa ng Dios ang lahat na napakabuti (Genesis 1:31). Ang lupa, mga hayop, at mga tao ay may maayos na pagkakasundo.

  Di gaya ng mga hayop, ang tao ay ginawasa wangis ng Dios. Ginawa silang katiwalang kanyang nilikha.

  Ang Dios ay pag-ibig (1 Juan 4:8), kaya kasama sa wangis ng Dios ang kakayanan na umibig.

  Ang wangis ng Dios ay binubuo ng dalawangtao, lalaki at babae. Magkasama silang ginawasa wangis ng Dios.

  Iyon ay pagkakaisa at pag-ibig ang kanilangpundasyon.

 • At yao'y sinabi ni Cain sa kaniyang kapatid na kay Abel. At nangyari, nang sila'ynasa parang ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kaniyang kapatid, at siya'ykaniyang pinatay. (Genesis 4:8)

  Ang kasalanan nina Adan at Eba ang sumira sa kaayusan, pagkakaisa at pag-ibigsa pagitan ng lalaki at babae, tao at ibang nilikha, at ng tao at Dios.

  Sinisi ng lalaki ang

  babae(Genesis 3:12)

  Nagingmasama ang

  kalikasan(Genesis 3:17-18)

  Pinatay ni Cain si Abel(Genesis 4:8)

  Lubusannang

  sumama ang tao

  (Genesis 6:5)

  Nilipol ng baha ang mga tao

  (Genesis 6:7)

  Gayunpaman, pumili ang Dios ng Nalabi (Si Noe at kanyang pamilya) at binigyan ng pangalawang pagkakataon ang tao. Ang bahaghari ay paalala sa atin na nais paring tuparin ng Dios ang Kanyang orihinal naplano para sa atin.

 • ANG TORE NG BABELKaya ang pangalang itinawag ay Babel; sapagka't doon ginulo ng

  Panginoon ang wika ng buong lupa: at mula roon ay pinanabog sila ng

  Panginoon sa ibabaw ng buong lupa.(Genesis 11:9)

  Sinubukan ng mga tao na magkaroon ng pagkakaisa na wala ang Dios. Nagdala ito sakanila upang sumamba sa mga diosdiosan at pagtataas sa sarili.

  Kailangang pigilin ng Dios ang malingpagkakaisa kaya ginawa Niya ang iba-ibangmga wika.

  Ang hindi pagkakaisa ng tao at pagkasira ng orihinal na plano ng Dios ay resulta ng kasalanan. Bunga ng kasalanan ang:

  Pagkalito tungkol sa pagsamba.

  Paglaganap ng kasamaan at kalaswaan sa sanlibutan.

  Pagkakahiwalay ng mga tao sa ibat-ibang kultura, wika, at lahi.

 • Siya ay masunurin.

  Ang kanyang pag-asa ay nakatuon samga pangako ng Dios.

  Naniwala siya na tutuparin ng Dios ang kanyang pangako; mga anak na kasing dami ng mga bituin sa langit.

  Nagtiwala siya sa planong pagliligtasng Dios.

  At natupad ang kasulatan na nagsasabi, At si Abraham ay sumampalataya sa Dios, at yao'y ibinilang na katuwiran sa kaniya; at siya'y tinawag na kaibigan ng Dios.

  (Santiago 2:23)Sinubukang ibalik ng Dios ang pagkakaisa sapangatlong pagkakataon sapamamagitan ng pagtawagkay Abraham.

  Si Abraham ang ama ng lahat ng mananampalataya. Matututo tayo ng mgakonsepto tungkol sapagkakaisa mula sa kanyanghalimbawa:

 • Hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo ng dahil sa kayo'y marami sa bilang kay sa alin mang bayan; sapagka't kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan: Kundidahil sa inibig kayo ng Panginoon, at dahil sa kaniyang tinupad ang sumpa na kaniyangisinumpa sa inyong mga magulang (Deuteronomy 7:7-8)

  Pinili ng Dios ang Israel na magingKanyang bayan dahil sila ay mahal Niya. Wala silang ginawa upang magingkarapatdapat na piliin.

  Gusto ng Dios na ipahatid ang Kanyangmensahe sa sanlibutan at iligtas ang taosa pamamagitan ng paggamit sa Israel.

  Binigyan Niya sila ng lahat napangangailangan nilang espirituwal upangmaganap nila ang kanilang layunin.

  Ang Kristianong Iglesia ang bagong Israel. Dapat nating maunawaan na wala tayongmaipagmamalaki sa Kanya. Pinili ng Dios na makiisa tayo sa Kanya dahil tayo ay mahal Niya (Galacia 3:28)

 • Ang pinaka-nakakakumbenseng paliwanag na maibibigay natin samundo tungkol sa misyon ni Kristo ay makikita sa lubos napagkakaisa. Ang pagkakaisang nananatili sa Ama at Anak ay dapatMakita sa lahat ng nananampalataya sa katotohanan. Iyong mganagkakaisa na may lubos na pagsunod sa Salita ng Dios ay mapupuno ng kapangyarihan.

  Kung ang lahat ay lubusang magtalaga sa Panginoon, at sapamamagitan ng pagpapabanal ng katotohanan ay mamuhay saganap na pagkakaisa, napakamakapangyarihan itong tulong sapagpapahayag ng katotohanan! Nakakalungkot lang na maramingiglesia ang mali ang paglalarawan sa nakakapabanal na impluwensyang katotohanan, dahil hindi nila ipinapakita ang biyayang magdadalasa kanila upang makaisa si Kristo, gaya ng pagkakaisa ni Kristo at ng Ama! Kung ipapakita ng lahat ang pagkakaisa at pag-ibig nanararapat maranasan sa kapatiran, mahahayag ang kapangyarihanng Banal na Espiritu sa nakakaligtas nitong impluwensya. Kapantayng ating pakikiisa kay Kristo ang ating kapangyarihang magligtas ng kaluluwa.

  E.G.W. (Manuscript 88, 1905, Isa, Gaya Natin Na Iisa)