of 21 /21
LHV Pensionifond M Majandusaasta aruanne 2010

LHV Pensionifond M · 2011-04-27 · LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond M Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond M Fondi

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of LHV Pensionifond M · 2011-04-27 · LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond M...

Page 1: LHV Pensionifond M · 2011-04-27 · LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond M Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond M Fondi

LHV Pensionifond M

Majandusaasta aruanne 2010

Page 2: LHV Pensionifond M · 2011-04-27 · LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond M Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond M Fondi

LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010

2

LHV Pensionifond M

Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010

Fondi nimi LHV Pensionifond M

Fondi liik Lepinguline fond

Fondijuht Andres Viisemann

Põhitegevusala Kohustusliku pensionifondi varade investeerimine, EMTAK 65301

Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145

Telefon (372) 6 800 400

Faks (372) 6 800 402

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus

Fondivalitseja äriregistri number 10572453

Fondivalitseja juhataja Mihkel Oja

Audiitor: AS PricewaterhouseCoopers

Majandusaasta aruanne sisaldab fondi tegevusaruannet, raamatupidamise aastaaruannet ning sõltumatu

vandeaudiitori aruannet.

Page 3: LHV Pensionifond M · 2011-04-27 · LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond M Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond M Fondi

LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010

3

Sisukord

TEGEVUSARUANNE 2010 ...................................................................................................................................................................... 4

Fondivalitseja juhatuse allkirjad LHV Pensionifond M 2010.a. majandusaasta aruandele ............................................................ 5

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE ................................................................................................................................................. 6

Bilanss ................................................................................................................................................................................................... 6

Tulude ja kulude aruanne ................................................................................................................................................................... 7

Vara liikumise aruanne ....................................................................................................................................................................... 8

Fondi investeeringute aruanne seisuga 31.12.2010 .......................................................................................................................... 9

Fondi investeeringute aruanne seisuga 31.12.2009 ........................................................................................................................ 13

Raamatupidamise aastaaruande lisad ........................................................................................................................................... 16

Lisa 1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused ................................................................. 16

Lisa 2 Vahendustasude aruanne ....................................................................................................................................................... 18

Lisa 3 Fondi puhasväärtuse võrdlusaruanne .................................................................................................................................... 19

Lisa 4 Tuletisinstrumendid ..................................................................................................................................................................... 19

Lisa 5 Viitlaekumised ............................................................................................................................................................................ 20

Lisa 6 Seotud osapooled ..................................................................................................................................................................... 20

Lisa 7 Investeeringute kajastamine .................................................................................................................................................... 20

Lisa 8 Bilansivälised nõuded ................................................................................................................................................................ 20

Lisa 9 Bilansipäevajärgsed sündmused ............................................................................................................................................. 20

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE ......................................................................................................................................... 21

Page 4: LHV Pensionifond M · 2011-04-27 · LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond M Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond M Fondi

LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010

4

TEGEVUSARUANNE 2010

LHV Pensionifond M on kohustusliku kogumispensioni fond ehk teise samba pensionifond. Fondi investeerimispoliitika

põhiprintsiip on osakuomanike sissemaksete väärtuse pikaajaline maksimaalne kasvatamine. Aktsiate ja aktsiatesse

investeerivate fondide maksimaalne osakaal fondi varade turuväärtusest on 25%.

2010. aasta oli finantsturgude jaoks keerulina aasta, samas pakkusid turud häid tootlusi. Paralleelselt Eesti liikumisega

eurotsooni liikmestaatuse suunas ilmnesid viimases üha suuremad probleemid mõnede liikmesriikide

võlakoormusega. Sellest tulenevalt kujunes ka aasta tähelepanuväärsemaiks sündmuste jadaks üha langevad

Lõuna-Euroopa riikide ja Iirimaa võlakirjade hinnad ning koos sellega spekulatsioonid rahvusvahelise abi kohta

nimetatud valitsustele. Aasta lõpuks olid nii Kreeka kui Iirimaa pidanud vastu võtma IMF ja tugevamata euroala

liikmesriikide poolse abipaketi. Euroopa tuumikriikide ja USA majandused näitasid seevastu osalt keskpankade

jätkuvate toetusmeetmete abil kasvu, mis andis aluse ka sealsete aktsiaturgude tõusule. LHV Pensionifond M

saavutas kõrgema tootluse hoidudes euroala valitsuse võlakirjadest ja eelistades selle asemel ettevõtete ning

arenevate riikide võlakirju. Aktsiainvesteeringutest suurendasime aasta jooksul järjekindlalt Baltikumi investeeringuid ja

kuigi olime muu maailma aktsiates suurema osa aastast alakaalus, tagas kõrge tootluse tehtud investeeringute

keskmisest märgatavalt kõrgem tulemus.

Fond jätkab 2010. aasta järel endiselt liidripositsioonil tasakaalustatud strateegiaga teise samba fondide seas. Fondi

osaku väärtus tõusis 10,62%, millega edestati kõiki teisi sama riskikategooriaga kohustuslikke pensionifonde. Fondi

osaku väärtus on kõrgeim tasakaalustatud strateegiaga teise samba pensionifondide seas, mis tähendab, et fondi

osaku väärtus on tõusnud kõige rohkem alates pensionisüsteemi loomisest 2002. aasta suvel.

Tasakaalustatud fondide võrdlus * NAV 31.12.2009 NAV 31.12.2010 Osaku puhasväärtuse kasv

LHV Pensionifond M 14,45 15,98 10,62%

Nordea Pensionifond B 12,03 12,91 7,23%

Sampo Pension 25 13,48 14,42 6,99%

Swedbank Pensionifond K2 12,07 12,82 6,23%

SEB Optimaalne 11,84 12,54 5,88%

* Põhineb Pensionikeskuse (www.pensionikeskus.ee) andmetel.

Fondi tingimused muutusid alates 1. jaanuarist 2011. a. seoses euro kasutuselevõtuga.

Fondi varade maht kasvas aastaga 52,5 miljoni pealt 78,5 miljoni krooni peale ning 2011. aasta alguses 113 miljoni

krooni (7,2 miljoni euro) peale.

Page 5: LHV Pensionifond M · 2011-04-27 · LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond M Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond M Fondi

LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010

5

Fondivalitseja juhatuse allkirjad LHV Pensionifond M 2010.a. majandusaasta aruandele

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on koostanud LHV Pensionifond M 2010.a. majandusaasta aruande, mis

koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja sõltumatu vandeaudiitori aruandest.

Fondivalitseja juhatus:

Mihkel Oja

Juhatuse liige

Kerli Lõhmus

Juhatuse liige

Tallinn, 08.04.2011

Page 6: LHV Pensionifond M · 2011-04-27 · LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond M Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond M Fondi

LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010

6

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Bilanss

(Eesti kroonides)

Aktiva Lisa 31.12.2010 31.12.2009

Väärtpaberid 70 147 877 41 461 083

Aktsiad 8 525 580 3 465 903

Võlakirjad 47 777 026 34 601 183

Fondiosakud 13 651 782 3 490 475

Tuletisinstrumendid 4 193 489 -96 478

Hoiused 8 227 765 11 033 391

Raha ja raha ekvivalendid 8 227 765 11 033 391

Muud varad 131 871 48 603

Viitlaekumised 5 131 871 48 603

Aktiva kokku 78 507 513 52 543 077

Passiva

Kohustused

Võlgnevus fondivalitsejale 6 104 057 71 397

Võlgnevus depoopangale 1 500 1 176

Kohustus väärtpaberite ostuks 1 493 758 270 119

Kohustused kokku 1 599 315 342 692

Fondi puhasväärtus 3 76 908 198 52 200 385

Passiva kokku 78 507 513 52 543 077

Lisad lehekülgedel 16 kuni 20 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

Page 7: LHV Pensionifond M · 2011-04-27 · LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond M Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond M Fondi

LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010

7

Tulude ja kulude aruanne

(Eesti kroonides)

Lisa 2010 2009

Netotulem investeeringutelt 8 140 793 12 170 078

Võlakirjadelt 4 835 894 7 881 519

Aktsiatelt 2 551 472 1 275 926

Fondiosakutelt 761 835 2 555 888

Tuletisinstrumentidelt -51 744 220 204

Hoiustelt 43 336 236 541

Muud tulud 297 505 43 929

Kasum valuutakursi muutusest 297 505 43 929

Tulud kokku 8 438 298 12 214 007

Tegevuskulud 1 178 386 757 874

Valitsemistasud 6 1 155 798 740 854

Tehingutasud 2 19 727 15 926

Muud tegevuskulud 2 861 1 094

Kulud kokku 1 178 386 757 874

Fondi tulem 7 259 912 11 456 133

Lisad lehekülgedel 16 kuni 20 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

Page 8: LHV Pensionifond M · 2011-04-27 · LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond M Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond M Fondi

LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010

8

Vara liikumise aruanne

(Eesti kroonides)

Lisad lehekülgedel 16 kuni 20 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

Lisa 2010 2009

1. Fondi vara puhasväärtus aruandeperioodi algul 52 200 385 39 701 875

2. Osakute märkimisel laekunud raha 20 495 364 4 206 144

3. Osakute lunastamisel tasutud raha -3 047 463 -3 163 767

4. Fondi tulem 7 259 912 11 456 133

5. Fondi vara puhasväärtus aruandeperioodi lõpus 3 76 908 198 52 200 385

6. Ringluses olevate osakute arv aruandeperioodi lõpus 4 808 453 3 613 250

7. Osaku puhasväärtus aruandeperioodi lõpus 3 15,99 14,45

Page 9: LHV Pensionifond M · 2011-04-27 · LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond M Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond M Fondi

LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010

9

Fondi investeeringute aruanne seisuga 31.12.2010

(Eesti kroonides)

Emitent Asukohariik Nimiväärtus Lõpptähtaeg Intress Kogus

Keskmine

soetushind

valuutas Valuuta

Soetus-

maksumus

kokku EEK

Ühiku turuhind

31.12.2010

valuutas

Turuväärtus

EEK

Osakaal fondi

aktivate

turuväärtusest

1. Väärtpaberid 63 026 494 70 147 877 89,35%

Võlakirjad 43 237 528 47 777 026 60,86%

Eesti Energia Eesti 1 000 18.11.2020 4,50% 234 656,02 EUR 2 401 872 976,04 3 573 580 4,55%

Fiat Finance Trade Itaalia 1 000 15.09.2014 7,63% 124 1 094,74 EUR 2 123 990 1 091,10 2 116 929 2,70%

Leedu valitsus Leedu 1 000 07.02.2018 4,85% 400 831,61 EUR 5 204 748 1 029,24 6 441 643 8,21%

Leedu valitsus Leedu 1 000 22.06.2014 9,38% 180 1 224,61 EUR 3 448 977 1 215,85 3 424 305 4,36%

Bank Citadele Läti 1 000 05.05.2011 5,63% 229 982,95 EUR 3 521 988 1 032,91 3 700 990 4,71%

Poola valitsus Poola 1 000 03.02.2014 5,88% 238 1 138,81 EUR 4 240 818 1 129,40 4 205 762 5,36%

Varssavi kohalik omavalitsus Poola 1 000 06.05.2014 6,88% 148 1 147,64 EUR 2 657 584 1 131,14 2 619 377 3,34%

Swedbank AB Rootsi 1 000 26.06.2018 7,38% 122 900,97 EUR 1 719 851 1 111,19 2 121 134 2,70%

SEB AB Rootsi 1 000 29.10.2049 9,25% 48 1 008,03 EUR 757 066 1 080,63 811 593 1,03%

Swedbank AB Rootsi 1 000 27.09.2017 5,57% 40 1 035,63 EUR 648 166 1 030,41 644 897 0,82%

SEB AB Rootsi 1 000 29.05.2012 4,38% 156 1 060,07 EUR 2 587 493 1 060,60 2 588 786 3,30%

Sampo OYJ Soome 1 000 10.04.2012 6,34% 87 1 104,82 EUR 1 503 941 1 095,06 1 490 655 1,90%

Danske Bank Taani 1 000 29.06.2012 4,75% 202 1 066,55 EUR 3 370 952 1 065,85 3 368 740 4,29%

Goldman Sachs USA 50 000 30.01.2017 4,50% 2 45 259,93 EUR 1 416 328 51 302,00 1 605 404 2,04%

Morgan Stanley USA 1 000 02.10.2017 5,50% 120 926,37 EUR 1 739 345 1 028,46 1 931 028 2,46%

BP Capital Markets USA 1 000 07.11.2013 5,25% 101 958,04 USD 1 131 370 1 087,60 1 284 368 1,64%

Sberbank Venemaa 1 000 02.07.2013 6,47% 105 695,84 USD 854 275 1 068,21 1 311 429 1,67%

Bank Saint Petersburg Venemaa 1 000 25.07.2017 10,50% 233 932,70 USD 2 540 954 1 046,95 2 852 206 3,63%

Gazprom OAO Venemaa 1 000 25.02.2014 5,03% 100 874,19 EUR 1 367 810 1 076,40 1 684 200 2,15%

Lisad lehekülgedel 16 kuni 20 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

Page 10: LHV Pensionifond M · 2011-04-27 · LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond M Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond M Fondi

LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010

10

Emitent Asukohariik Kogus

Keskmine

soetushind

valuutas Valuuta

Soetus-

maksumus

kokku EEK

Ühiku turuhind

31.12.2010

valuutas Turuväärtus EEK

Osakaal fondi

aktivate

turuväärtusest

Aktsiad 7 094 898 8 525 580 10,86%

Olympic Entertainment Group Eesti 39 026 1,01 EUR 615 720 1,49 906 777 1,16%

Silvano Fashion Group Eesti 18 673 1,59 EUR 463 361 2,73 797 621 1,02%

Tallink Grupp Eesti 63 245 0,44 EUR 435 410 0,79 781 760 1,00%

Premia Foods Eesti 61 659 0,92 EUR 883 856 0,95 916 516 1,17%

Tallinna Kaubamaja Eesti 4 022 4,96 EUR 312 388 6,21 390 799 0,50%

Ekspress Grupp Eesti 14 800 1,40 EUR 324 198 1,53 353 838 0,45%

Telefonica SA Hispaania 950 17,16 EUR 255 129 16,97 252 172 0,32%

Fiat Itaalia 1 100 13,98 EUR 240 613 15,43 265 570 0,34%

Prekybos AB Apranga PVA Leedu 21 797 1,23 EUR 419 490 2,07 706 312 0,90%

Linas Agro Leedu 29 458 0,59 EUR 271 941 0,61 280 238 0,36%

Latvian Shipping Company Läti 19 410 0,75 LVL 320 765 0,38 162 093 0,21%

Olainfarm Läti 3 850 1,51 LVL 128 212 2,17 184 086 0,23%

Grindeks Läti 2 630 6,39 LVL 370 303 6,70 388 267 0,49%

France Telecom SA Prantsusmaa 1 000 15,82 EUR 247 529 15,80 247 138 0,31%

Investor AB B-aktsia Rootsi 800 132,90 SEK 185 125 143,90 200 451 0,26%

AstraZeneca PLC Suurbritannia 310 360,72 SEK 194 713 309,30 166 955 0,21%

Xstrata Suurbritannia 700 14,85 GBP 189 631 15,06 192 249 0,24%

Roche Holdings Tšehhi 90 183,21 CHF 206 511 137,00 154 425 0,20%

Mobile Telesystems - SP ADR USA 875 19,49 USD 199 394 20,87 213 516 0,27%

Vimpelcom Ltd ADR USA 1 000 14,50 USD 169 497 15,04 175 852 0,22%

Intel Corporation USA 800 18,98 USD 177 520 21,03 196 711 0,25%

Bank Saint Petersburg Venemaa 4 610 3,42 USD 184 176 5,45 293 763 0,37%

Sistema Venemaa 9 320 0,90 USD 98 075 0,90 97 761 0,12%

Lukoil ADR Venemaa 300 57,40 USD 201 341 57,22 200 710 0,26%

Lisad lehekülgedel 16 kuni 20 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

Page 11: LHV Pensionifond M · 2011-04-27 · LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond M Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond M Fondi

LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010

11

Emitent Asukohariik Kogus

Keskmine

soetushind

valuutas Valuuta

Soetus-

maksumus

kokku EEK

Ühiku turuhind

31.12.2010

valuutas

Turuväärtus

EEK

Osakaal fondi

aktivate

turuväärtusest

Fondiosakud 12 694 068 13 651 782 17,39%

Lithuania SME Fund KŪB Leedu 1 682,00 EUR 10 671 55,88 874 0,00%

T.Rowe Price Euro Corp Bond Acc Luxemburg 5 332 9,19 EUR 766 684 11,75 980 255 1,25%

Pictet Asian Local Currency Debt Luxemburg 1 329 103,02 EUR 2 142 020 106,52 2 214 792 2,82%

BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S. Läti 1 3 132,55 EUR 49 014 1 974,32 30 891 0,04%

East Capital Explorer AB Rootsi 4 800 59,60 SEK 498 100 84,75 708 336 0,90%

Emerging Markets Telecom Fund USA 1 000 11,72 USD 136 978 19,36 226 362 0,29%

Greater China Fund, Inc. USA 788 12,36 USD 113 902 13,15 121 158 0,15%

Market Vectors Poland ETF USA 630 23,83 USD 175 515 27,02 199 033 0,25%

Market Vector Vietnam ETF USA 1 160 26,18 USD 355 112 26,18 355 080 0,45%

Market Vectors Russia ETF Trust USA 4 220 32,79 USD 1 617 904 37,91 1 870 532 2,38%

Japan Equity Fund Inc. USA 2 404 5,36 USD 150 660 6,12 172 022 0,22%

iShares MSCI Brazil USA 955 71,14 USD 794 336 77,40 864 258 1,10%

AllianceBernstein Global High Income Fund, Inc. USA 4 600 14,03 USD 754 596 14,30 769 118 0,98%

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. USA 8 100 16,07 USD 1 521 948 16,15 1 529 525 1,95%

West Asset Emerging Markets Debt USA 5 200 18,24 USD 1 108 685 18,31 1 113 245 1,42%

Morgan Stanley Emerging Markets Debt USA 8 900 10,59 USD 1 102 008 10,48 1 090 562 1,39%

Invesco Van Kampen Bond Fund USA 6 450 18,51 USD 1 395 935 18,64 1 405 739 1,79%

Lisad lehekülgedel 16 kuni 20 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

Page 12: LHV Pensionifond M · 2011-04-27 · LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond M Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond M Fondi

LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010

12

Emitent Asukohariik Nimiväärtus Lõpptähtaeg Intress Valuuta

Ühiku turuhind

31.12.2010

valuutas Turuväärtus EEK

Osakaal fondi

aktivate

turuväärtusest

Tuletisinstrumendid (lisa 4) 193 489 0,25%

Swedbank Eesti 1 154 213 USD 14.03.2011 EUR 12 366 193 489 0,25%

2. Hoiused 8 227 765 10,48%

Arvelduskontod

Swedbank Eesti 0,10-1,40% EEK 299 109 299 109 0,38%

Swedbank Eesti 0,01-0,31% EUR 362 247 5 667 936 7,22%

Swedbank Eesti 0,10% LVL 62 104 281 269 0,36%

Swedbank Eesti USD 169 296 1 979 451 2,52%

3. Muud varad (lisa 5) 131 871 0,17%

Laekumata dividendid 76 817 0,10%

Muud nõuded 55 054 0,07%

VARAD KOKKU 78 507 513 100,00%

Lisad lehekülgedel 16 kuni 20 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

Page 13: LHV Pensionifond M · 2011-04-27 · LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond M Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond M Fondi

LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010

13

Fondi investeeringute aruanne seisuga 31.12.2009

(Eesti kroonides)

Emitent Asukohariik Nimiväärtus Lõpptähtaeg Intress Kogus

Keskmine

soetushind

valuutas Valuuta

Soetus-

maksumus

kokku EEK

Ühiku

turuhind

31.12.2009

valuutas

Turuväärtus

EEK

Osakaal fondi

aktivate

turuväärtusest

1.Väärtpaberid 37 213 220 41 461 083 78,91%

Võlakirjad 30 696 076 34 601 183 65,85%

LHV Ilmarise Kinnisvara Eesti 100 01.08.2029 5,80% 1 567 100,00 EEK 156 700 99,41 155 771 0,30%

Eesti Energia Eesti 1 000 18.11.2020 4,50% 196 606,40 EUR 1 859 533 841,16 2 579 432 4,91%

Snoras Bankas Leedu 1 000 21.05.2010 7,00% 144 926,35 EUR 2 087 031 974,30 2 195 051 4,18%

Leedu valitsus Leedu 1 000 05.03.2013 4,50% 107 918,34 EUR 1 537 364 1 006,27 1 684 565 3,21%

Leedu valitsus Leedu 1 000 07.02.2018 4,85% 400 831,61 EUR 5 204 382 912,38 5 709 857 10,87%

Parex Pank Läti 1 000 05.05.2011 5,63% 140 984,20 EUR 2 155 755 900,57 1 972 582 3,75%

Poola valitsus Poola 1 000 03.02.2014 5,88% 30 1 072,68 EUR 503 478 1 127,56 529 237 1,01%

Varssavi kohalik omavalitsus Poola 1 000 06.05.2014 6,88% 86 1 145,69 EUR 1 541 541 1 126,34 1 515 505 2,88%

Swedbank AB Rootsi 1 000 26.06.2018 7,38% 122 900,97 EUR 1 719 731 1 067,40 2 037 401 3,88%

SEB AB Rootsi 1 000 29.10.2049 9,25% 48 1 008,03 EUR 757 013 1 067,34 801 555 1,53%

Rumeenia valitsus Rumeenia 1 000 18.06.2018 6,50% 185 809,53 EUR 2 343 118 1 051,15 3 042 467 5,79%

Luottotalo Fenno OY Soome 1 000 28.09.2016 18,00% 150 1 000,00 EUR 2 346 825 1 049,00 2 461 819 4,69%

Sampo OYJ Soome 1 000 10.04.2012 6,34% 87 1 104,82 EUR 1 503 835 1 112,59 1 514 411 2,88%

Goldman Sachs USA 50 000 30.01.2017 4,50% 2 45 259,93 EUR 1 416 228 51 508,00 1 611 737 3,07%

Morgan Stanley USA 1 000 02.10.2017 5,50% 120 926,37 EUR 1 739 223 1 029,62 1 933 070 3,68%

Sberbank Venemaa 1 000 02.07.2013 6,46% 105 695,84 USD 798 317 1 050,90 1 205 667 2,29%

Bank Saint Petersburg Venemaa 1 000 25.07.2017 10,50% 213 712,53 USD 1 658 288 867,25 2 018 370 3,84%

Gazprom OAO Venemaa 1 000 25.02.2014 5,03% 100 874,19 EUR 1 367 714 1 043,55 1 632 686 3,11%

Lisad lehekülgedel 16 kuni 20 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

Page 14: LHV Pensionifond M · 2011-04-27 · LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond M Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond M Fondi

LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010

14

Emitent Asukohariik Kogus

Keskmine

soetushind

valuutas Valuuta

Soetus-

maksumus

kokku EEK

Ühiku turuhind

31.12.2009

valuutas Turuväärtus EEK

Osakaal fondi

aktivate

turuväärtusest

Aktsiad 3 385 015 3 465 903 6,60%

Olympic Entertainment Group Eesti 11 250 11,60 EEK 130 518 12,05 135 539 0,26%

Silvano Fashion Group Eesti 4 160 12,70 EEK 52 811 12,20 50 770 0,10%

Tallink Grupp Eesti 33 045 5,95 EEK 196 740 5,79 191 306 0,36%

Telefonica SA Hispaania 1 740 16,37 EUR 445 666 19,52 531 396 1,01%

Leedu Telekom Leedu 36 429 1,27 LTL 209 262 1,83 301 926 0,57%

iShares DAX DE Luksemburg 625 52,26 EUR 510 992 55,80 545 637 1,04%

Venspils Nafta Läti 8 600 1,92 LVL 364 644 0,94 178 088 0,34%

Latvian Shipping Company Läti 7 750 1,21 LVL 206 584 0,40 68 292 0,13%

France Telecom SA Prantsusmaa 900 17,24 EUR 242 749 17,57 247 402 0,47%

Deutsche Boerse AG Saksamaa 230 54,60 EUR 196 476 58,00 208 711 0,40%

Sampo A-aktsia Soome 1 150 10,73 EUR 193 074 17,02 306 229 0,58%

Chesapeake Energy Inc USA 830 20,47 USD 185 673 25,88 234 703 0,45%

Procter Gamble Co. USA 350 48,85 USD 186 795 60,63 231 864 0,44%

CVS Caremark Corporation USA 665 36,20 USD 263 031 32,21 234 040 0,45%

Fondiosakud 3 132 129 3 490 475 6,64%

Pictet (LUX)-Clean Energy Luxemburg 293 85,29 EUR 391 138 59,10 271 031 0,52%

T.Rowe Price Euro Corp Bond Acc Luxemburg 5 332 9,19 EUR 766 630 11,24 937 642 1,78%

East Capital Explorer AB Rootsi 4 800 59,60 SEK 436 427 67,00 490 648 0,93%

Emerging Markets Telecom Fund USA 1 000 11,72 USD 128 006 16,58 181 159 0,34%

iShares MSCI Singapore USA 4 200 9,75 USD 447 248 11,49 527 286 1,00%

iShares MSCI South Korea Index USA 2 080 42,36 USD 962 680 47,64 1 082 709 2,06%

Lisad lehekülgedel 16 kuni 20 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

Page 15: LHV Pensionifond M · 2011-04-27 · LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond M Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond M Fondi

LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010

15

Emitent Asukohariik Nimiväärtus Lõpptähtaeg Intress Valuuta

Ühiku turuhind

31.12.2009

valuutas Turuväärtus EEK

Osakaal fondi

aktivate

turuväärtusest

Tuletisinstrumendid (lisa 4) -96 478 -0,18%

LHV Pank Eesti 240 000 EUR 15.03.2010 USD -8 830 -96 478 -0,18%

2. Hoiused 11 033 391 21,00%

Arvelduskontod

Swedbank Eesti 0,20-5,65% EEK 1 997 824 1 997 824 3,80%

Swedbank Eesti 0,04-1,89% EUR 495 206 7 747 750 14,75%

Swedbank Eesti 0,20% LVL 3 58 0,00%

Swedbank Eesti 0,10-0,20% SEK 2 2 0,00%

Swedbank Eesti 0,18-0,25% USD 117 857 1 287 757 2,45%

3. Muud varad (lisa 5) 48 603 0,09%

Laekumata dividendid 48 603 0,09%

VARAD KOKKU 52 543 077 100,00%

Lisad lehekülgedel 16 kuni 20 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

Page 16: LHV Pensionifond M · 2011-04-27 · LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond M Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond M Fondi

LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010

16

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Üldpõhimõtted

LHV Pensionifond M raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas EV raamatupidamise seaduses

investeerimisfondidele kehtivate nõuetega, Investeerimisfondide seaduses investeerimisfondidele kehtivate

nõuetega ja rahandusministri vastavate määrustega ning lähtudes raamatupidamise üldtunnustatud

põhimõtetest ja headest tavadest.

Koostatud raamatupidamise aruanne kajastab fondi majandustegevust perioodil 01.01.2010 kuni 31.12.2010.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides. Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on

juhatuse poolt heaks kiidetud 08.aprillil 2011.a.

Välisvaluutapõhised tehingud

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale Eesti krooni. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused

bilansipäeval on ümber hinnatud Eesti kroonidesse võttes aluseks depoopanga Swedbank poolt hindamishetkel

kehtivad ülekandevaluuta ostukursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on tulude ja kulude

aruandes kajastatud periooditulu ja –kuluna.

Fondi investeeringute kajastamise põhimõtted

Hoiuste all kajastatakse fondi arvelduskontode jääke ning tähtajalisi deposiite. Hoiuste tekkepõhiselt arvestatud,

kuid laekumata intressid kajastatakse koos hoiuse põhiosaga.

Väärtpaberitena käsitletakse aruandes investeerimisfondide seaduses nimetatud väärtpabereid, milleks on

aktsiad, fondiosakud, võlakirjad.

Väärtpaberid võetakse arvele tehingupäeval soetusmaksumuses, mis sisaldab ka otseseid tehingukulusid

(komisjonitasud).

Investeeringute väärtuse hindamisel lähtutakse konservatiivsuse printsiibist. Investeerimisfond hindab

igapäevaselt oma varasid ja kohustusi ümber turuhinda. Ümberhindluse tulemusena tekkivad realiseerumata

kasumid ja kahjumid kajastatakse tulude/kulude aruandes kirje “Netotulem investeeringutelt” koosseisus

vastaval real. Väärtpaberite realiseerimisel tekkinud kasumid/kahjumid arvestatakse FIFO meetodi alusel ning

kajastuvad tulude/kulude aruandes kirje “Netotulem investeeringutelt” koosseisus.

Väärtpaberibörsidel noteeritud väärtpaberite turuväärtuse hindamisel lähtutakse bilansipäeva lõpu

sulgemishinnast. Börsidel noteerimata väärtpaberite turuhinna määramisel lähtutakse nende teadaolevast

viimasest tehinguhinnast, parimast teadaolevast ostuhinnast või soetamismaksumusest või alternatiivselt

korrigeeritakse nende soetusväärtust nii, et väärtpaberite väärtus vastaks võimalikult täpselt tõenäolisele

müügihinnale. Kui ei ole võimalik usaldusväärselt määrata turuhinda, siis kajastatakse investeeringud aktsiatesse

soetusmaksumuses. Fondi varasse kuuluva investeerimisfondi osaku või aktsia väärtuseks on selle viimane

teadaolev puhasväärtus või tagasivõtmishind, kui tehing reaalselt toimuks tagasivõtmishinnaga, mis on

puhasväärtusest madalam. Juhul kui puhasväärtus või tagasivõtmishind ei ole kättesaadav, on osaku või aktsia

väärtuseks selle viimane avaldatud puhasväärtus või tagasivõtmishind. Kui on tegemist nn intressi maksva

lepingulise investeerimisfondi osakuga, mille osaku puhasväärtust hoitakse üldjuhul konstantsena, siis

kajastatakse selle fondi osakute kohta arvestatud ja väljamaksmisele kuuluv tulu igapäevaselt fondi tulu või

kuluna.

Võlakirjad ning muud rahaturuinstrumendid hinnatakse vastavalt turuväärtusele. Aluseks võetakse hinnad,

millega instrumendid on kaubeldavad börsidel ning teistel rahvusvaheliselt tunnustatud väärtpaberiturgudel.

Ostu- ja müüginoteeringute arvestamisel lähtutakse vähemalt kahe turutegija hindadest. Võlakirjad, mis on küll

noteeritud börsil, kuid millega aktiivne kauplemine puudub, on hinnatud hetkel turul võimaliku realiseerimishinna

järgi. Võlakirja turuhind sisaldab ka kogunenud intressi. Kui ei ole võimalik usaldusväärselt määrata

realiseerimishinda, siis hinnatakse võlakirju korrigeeritud soetusmaksumuses lähtudes sisemisest intressimäärast.

Page 17: LHV Pensionifond M · 2011-04-27 · LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond M Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond M Fondi

LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010

17

Dividendid

Dividendid võetakse arvele esimesel päeval, mil aktsia kaupleb ilma dividendita (Ex-dividends date),

arvestades välja kuulutatud dividendimäära, fondi poolt omatavate aktsiate arvu aktsionäride nimekirja

fikseerimise päeval ning rakendatavat maksumäära. Dividendid eemaldatakse aktivatest vastava rahasumma

laekumisel fondi. Enammakstud maksud dividendidelt jäetakse aktivatena üles, kuni summad laekuvad fondi.

Viitlaekumised

Viitlaekumiste all kajastatakse üldiselt dividendinõuded (vt arvestuspõhimõte "Dividendid"), tekkepõhiselt

arvestatud, kuid laekumata tulud, sh intressid ja intressi iseloomuga nõuded ning müügitehingud, mille

väärtuspäev on hiljem kui bilansipäev.

Tuletisinstrumendid

Tuletisinstrumendid (forward- või swapilepingud) kajastatakse bilansis nende õiglases väärtuses. Kasumid ning

kahjumid tuletisinstrumentidelt kajastatakse tulude-kulude aruandes periooditulu ning -kuluna.

Investeerimisfondi puhasväärtuse arvutamine

Fondi vara puhasväärtus määratakse kindlaks lähtudes investeerimisfondide seadusest, Rahandusministri

kehtestatud Investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise korrast, AS LHV Varahaldus (fondivalitseja)

sisemistest protseduurireeglitest ja Fondi tingimustest.

Fondi vara puhasväärtuse (NAV) määramiseks arvutatakse välja fondi koguvarade turuväärtus ning

lahutatakse sellest Fondi kohustused. Osaku puhasväärtus saadakse kogupuhasväärtuse jagamisel ringluses

olevate osakute arvuga.

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel. Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui

tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse

kasutades vara sisemist intressimäära. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus

nende saamiseks.

Valitsemistasu

Valitsemistasu on fondivalitsejale makstav tasu Fondi valitsemise eest. Valitsemistasu määr on 1,6% aastas Fondi

varade turuväärtusest. Valitsemistasu määra vähendatakse sõltuvalt Fondi varade turuväärtusest vastavalt

investeerimisfondide seaduse § 151 lõikele 5 ning Rahandusministri 31. detsembri 2008. a määrusele nr 66.

Valitsemistasu arvestatakse Fondi varade puhasväärtusest maha igapäevaselt ning makstakse välja hiljemalt

aruandekuule järgneva kuu viimasel pangapäeval.

Tehingutasud

Tulude-kulude aruandes on tehingutasude all kajastatud fondi arvel tehtavate tehingutega vahetult seotud

ülekandekulud ja teenustasud.

Osakute märkimine

Osakute märkimine toimub vastavalt fondi emissiooniprospektis kirjeldatud tingimustele. Alates 1. juunist 2009

kuni 2009. aasta lõpuni peatati maksed pensionifondidesse. Kuni 30.novembrini 2009 oli II sambaga liitunutel

võimalik esitada avaldus jätkamaks 2010.aastast II samba makseid vabatahtlikult. Isikutel, kes avaldust ei

esitanud, olid II samba maksed peatatud ka 2010.aastal, taastudes 2011.aastast 50% ulatuses ning jätkudes

aastast 2012 tavapärase süsteemi alusel. Isikutele, kes jätkasid vabatahtlikult 2% maksmist II sambasse, on

järgmisel neljal aastal (2014 kuni 2017) riigi panus varasema 4% asemel 6%.

Page 18: LHV Pensionifond M · 2011-04-27 · LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond M Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond M Fondi

LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010

18

Osakute vahetamised, väljamaksed osakuomanikele, märkimis- ja tagasivõtmistasu

Osakuomanikul on õigus vahetada Osakud teise kohustusliku pensionifondi osakute vastu, kui Osakuomanikule

kuulub vähemalt 500 Osakut ja vahetamine ei ole õigusaktide alusel keelatud. Pensionifondi vahetamisel

Osakuomanikule väljamakseid ei tehta. Osakute vahetamisel makstakse Osakuomaniku arvel tagasivõtmistasu.

Väljamaksed pensionifondist toimuvad vastavalt kogumispensionide seaduse 2. peatüki 8. jaos sätestatule.

Osakuomanikul tekib õigus kohustusliku kogumispensioni väljamaksetele vanaduspensioniikka jõudmisest

arvates. Sõltuvalt kogutud osakute väärtusest on osakuomanikul õigus sõlmida kogumispensioni saamiseks

kindlustusandjaga pensionileping, leppida pensionifondivalitsejaga kokku fondipension või taotleda ühekordset

väljamakset pensionifondist.

Aastast 2010 ei võta fondivalitseja osakute väljalaskmisel väljalasketasu. Osakute tagasivõtmistasu piirmäär on

1% osaku puhasväärtusest ning kuulub fondivalitsejale tasumisele osaku lunastatud osakuomaniku arvelt. Osaku

tagasivõtmistasu ei võeta, kui osakuomanik on riikliku pensionikindlustuse seaduses sätestatud

vanaduspensionieas või osakuomanikul on sellesse ikka jõudmiseni jäänud viis aastat või vähem, samuti ei

võeta osaku tagasivõtmistasu siis, kui osakuid vahetatakse fondivalitseja poolt valitsetava teise fondi osakute

vastu.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad fondivalitsejale ja depoopangale, viitvõlad) võetakse algselt arvele nende

soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub

korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse

õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega,

mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates

bilansikuupäevast.

Lisa 2 Vahendustasude aruanne

Vahendustasud 2010

Vahendaja: Swedbank

Tallinna Börsil

kaubeldavate

väärtpaberite ostmisel

või müümisel makstud

maakleritasud

Teiste Eestis

kaubeldavate

väärtpaberite

ostmisel makstud

tasud

Teiste riikide börsidel või

börsiväliselt

kaubeldavate

väärtpaberite ostmisel

makstud tasud Kokku

Tehingute arv 48 2 199 249

Tehingute maht 13 935 399 590 134 115 208 489 129 734 022

Vahendustasude summa 870 230 174 358 175 458

Kaalutud keskmine tasu % 0,006% 0,039% 0,151% 0,135%

Vahendustasud summas 19 727 krooni on kajastatud aruandeperioodi tegevuskuludes vastavalt depoopanga

poolt kord kuus esitatavatele arvetele ja 155 731 krooni on vahendaja poolt tehingu toimumise hetkel võetud

tasud ning kajastatud seetõttu väärtpaberite soetushinna koosseisus.

Page 19: LHV Pensionifond M · 2011-04-27 · LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond M Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond M Fondi

LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010

19

Vahendustasud 2009

Vahendaja: Swedbank

Tallinna Börsil

kaubeldavate

väärtpaberite ostmisel

või müümisel makstud

maakleritasud

Teiste Eestis

kaubeldavate

väärtpaberite

ostmisel makstud

tasud

Teiste riikide börsidel või

börsiväliselt

kaubeldavate

väärtpaberite ostmisel

makstud tasud Kokku

Tehingute arv 13 7 151 171

Tehingute maht 5 375 641 2 863 859 93 306 816 101 546 316

Vahendustasude summa 236 600 123 698 124 534

Kaalutud keskmine tasu % 0,004% 0,021% 0,133% 0,123%

Vahendustasud summas 15 926 krooni on kajastatud aruandeperioodi tegevuskuludes vastavalt depoopanga

poolt kord kuus esitatavatele arvetele ja 108 608 krooni on vahendaja poolt tehingu toimumise hetkel võetud

tasud ning kajastatud seetõttu väärtpaberite soetushinna koosseisus.

Lisa 3 Fondi puhasväärtuse võrdlusaruanne

tegevuse algus: juuni 2002.a.

Fondi puhasväärtus Osaku puhasväärtus

31.12.2002 10 372 985 10,01

31.12.2003 16 684 444 10,20

31.12.2004 25 359 170 10,55

31.12.2005 26 564 241 11,57

31.12.2006 33 397 630 12,42

31.12.2007 41 313 023 13,02

31.12.2008 39 701 878 11,24

31.12.2009 52 200 385 14,45

31.12.2010 76 908 198 15,99

Käesolevas aruandes toodud NAV erinevus esialgsest avaldatud NAV’st on peamiselt seotud aruande

koostamise ajaks saadud täiendava informatsiooni arvesse võtmisega investeeringute hindamisel.

Lisa 4 Tuletisinstrumendid

Seisuga 31.12.2010

Instrumendi Instrumendi Alusvara Tehingu Täitmishind valuutas Turuväärtus EEK

liik väljaandja nimetus ja täitmise

kogus aeg ühikule kokku ühikule kokku EEK

Valuutaforward Swedbank 1 154 213 USD 14.03.2011 0,7581 875 000 EUR 0,1676 193 489

KOKKU 193 489

Tuletisinstrumendi väljaandja AS Swedbank omakapital 31.12.2010 seisuga oli 28 miljardit krooni vastavalt

avaldatud 2010.a. majandusaasta aruandele.

Page 20: LHV Pensionifond M · 2011-04-27 · LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond M Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond M Fondi

LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010

20

Seisuga 31.12.2009

Instrumendi Instrumendi Alusvara Tehingu Täitmishind valuutas Turuväärtus EEK

liik väljaandja nimetus ja täitmise

kogus aeg ühikule kokku ühikule kokku EEK

Valuutaforward LHV Pank 240 000 EUR 15.03.2010 1,4685 352 440 USD -0,4020 -96 478

KOKKU -96 478

Tuletisinstrumendi väljaandja omakapital 31.12.2009 seisuga oli 103 miljonit krooni vastavalt avaldatud

auditeeritud 2009.a. majandusaasta aruandele.

Lisa 5 Viitlaekumised

Viitlaekumistena on kajastatud laekumata dividendide nõuded summas 76 817 krooni (31.12.2009: 48 603

krooni) ja laekumata raha väärtpaberite müügist summas 55 054 krooni. Kõik nõuded on käesoleva aruande

koostamise ajaks täies ulatuses laekunud.

Lisa 6 Seotud osapooled

Seotud osapoolteks käesoleva aruande mõistes loetakse fondivalitsejat AS LHV Varahaldus ning teisi

fondivalitseja poolt valitsetavaid investeerimis- ja pensionifonde ning fondivalitsejaga samasse

konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid. LHV Pensionifond M maksab igakuiselt valitsemistasu

fondivalitsejale. 2010. aastal moodustasid tasud kokku 1 155 798 krooni, võlgnevus bilansipäeva seisuga on

104 057 krooni. 2009. aastal moodustasid tasud kokku 740 854 krooni, võlgnevus bilansipäeva seisuga oli 71 397

krooni. Fondivalitseja poolt valitsetavate teiste fondidega tehtud tehingud on olnud turutingimustel ning

vahendustasusid nende tehingute eest ei ole võetud ega makstud.

Lisa 7 Investeeringute kajastamine

2010. aastal on kõik investeeringud kajastatud õiglases väärtuses ja turuhinnas lähtudes aktiivse turu

noteeringutest.

2009. aastal rakendati turunoteeringu puudumisel või turul vähese likviidsusega võlakirjade ja aktsiate puhul

diskonteeritud rahavoogude hindamismeetodit. Korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatud võlakirjad olid

kogusummas 2 617 590 krooni ning kõik ülejäänud fondi investeeringud olid kajastatud õiglases väärtuses.

Lisa 8 Bilansivälised nõuded

LHV Pensionifond M on investeerinud AS 3S Estonia (endise nimega Versio Holding) võlakirjadesse.

Seoses emitendi majandusseisu halvenemisega loovutas LHV M 2008.a oma Versio Holding võlakirjad AS-ile LHV

Pank (endise nimega AS Lõhmus, Haavel & Viisemann), kes tegutseb võlakirjaemissiooni tagatisagendina, et

oleks võimalik osaleda ja tulu saada emitendi võlakohustuste tagamiseks seatud pantide realiseerimisest.

Arvestades investorite huve sõlmis AS LHV Pank 3S Estonia AS-ga kaks võlakirjade müügilepingut. Antud nõuete

laekumist hindab juhatus ebatõenäoliseks ja seetõttu ei ole oodatavaid laekumisi nõuetena näidatud.

Lisa 9 Bilansipäevajärgsed sündmused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti

krooni. Sellest tulenevalt on LHV Pensionifond M arvestusvaluutaks alates 2011. aastast euro ning

Finantsinspektsiooni esitatavad aastaaruanded 2011. ja järgnevate aastate kohta esitatakse eurodes.

Võrdlusandmed arvestatakse eurodesse ümber üleminekukursiga 15,6466 EEK/EUR, mis on ühtlasi ka

varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss.

Page 21: LHV Pensionifond M · 2011-04-27 · LHV Pensionifond M Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond M Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond M Fondi

AS PricewaterhouseCoopers, Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn; tegevusluba nr 6 T: 614 1800, F: 614 1900, www.pwc.ee

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE LHV Pensionifond M osakuomanikele Oleme auditeerinud kaasnevat AS LHV Varahaldus (fondivalitseja) poolt valitsetava LHV Pensionifond M (fondi) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi ja investeeringute aruannet seisuga 31. detsember 2010, tulude-kulude aruannet ja vara liikumise aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muud selgitavat informatsiooni. Fondivalitseja juhatuse kohustused fondi raamatupidamise aastaaruande osas Fondivalitseja juhatus vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ning õige ja õiglase esitamise eest kooskõlas investeerimisfondide seadusega ja sellise sisekontrolli eest, nagu fondivalitseja juhatus peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist. Vandeaudiitori kohustus Meie kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega. Need standardid nõuavad, et me oleme vastavuses eetikanõuetega ning et me planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindlustunnet, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi. Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad audiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride kavandamiseks võtab audiitor nende riskihinnangute tegemisel arvesse raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ning õigeks ja õiglaseks esitamiseks juurutatud sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab ka kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasuse, fondivalitseja juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute põhjendatuse ja raamatupidamise aastaaruande üldise esituslaadi hindamist. Usume, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks. Arvamus

Meie arvates kajastab raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt fondi finantsseisundit seisuga 31. detsember 2010 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas investeerimisfondide seadusega. AS PricewaterhouseCoopers Tiit Raimla Erki Mägi Vandeaudiitor, litsents nr 287 Vandeaudiitor, litsents nr 523 8. aprill 2011