of 2 /2
20.10.2015 LEGEA 213/1998 privind bunurile proprietate publica. Actualizata 2013 http://www.euroavocatura.ro/legislatie/1084/LEGEA_213_1998_privind_bunurile_proprietate_publica__Actualizata_2013 1/2 Acasa Legislatie Legislatie Civila LEGEA 213/1998 privind bunurile proprietate publica. Actualizata 2013 din subsectiunea Legislatie Civila Publicat 10 Apr 2013 45396 citiri Comentarii si Materiale conexe! LEGEA nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica. Actualizata 2013 Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 448 din 24 noiembrie 1998 CAPITOLUL I: Dispozitii generale Art. 1, 2 si 3 abrogate Art. 3 (1)Domeniul public este alcatuit din bunurile prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie, din cele stabilite in anexa care face parte integranta din prezenta lege si din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public si sunt dobandite de stat sau de unitatile administrativteritoriale prin modurile prevazute de lege . (2)Domeniul public al statului este alcatuit din bunurile prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie, din cele prevazute la pct. I din anexa, precum si din alte bunuri de uz sau de interes public national, declarate ca atare prin lege . (3)Domeniul public al judetelor este alcatuit din bunurile prevazute la pct. II din anexa si din alte bunuri de uz sau de interes public judetean, declarate ca atare prin hotarare a consiliului judetean, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public national. (4)Domeniul public al comunelor, al oraselor si al municipiilor este alcatuit din bunurile prevazute la pct. III din anexa si din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public national ori judetean. Art. 4 Domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativteritoriale este alcatuit din bunuri aflate in proprietatea lor si care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri statul sau unitatile administrativteritoriale au drept de proprietate privata. Art. 5 Abrogat Art. 6 (1)Fac parte din domeniul public sau privat al statului sau al unitatilor administrativteritoriale si bunurile dobandite de stat in perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989, daca au intrat in proprietatea statului in temeiul unui titlu valabil, cu respectarea Constitutiei, a tratatelor internationale la care Romania era parte si a legilor in vigoare la data preluarii lor de catre stat . (2)Bunurile preluate de stat fara un titlu valabil, inclusiv cele obtinute prin vicierea consimtamantului, pot fi revendicate de fostii proprietari sau de succesorii acestora, daca nu fac obiectul unor legi speciale de reparatie. (3)Instantele judecatoresti sunt competente sa stabileasca valabilitatea titlului. CAPITOLUL II: Regimul juridic al proprietatii publice Art. 7 Abrogat Art. 8 (1)Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativteritoriale in domeniul public al acestora, potrivit art. 7 lit. e), se face, dupa caz, prin hotarare a Guvernului, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti ori a consiliului local. (2)Hotararea de trecere a bunurilor poate fi atacata, in conditiile legii, la instanta de contencios administrativ competenta in a carei raza teritoriala se afla bunul. (3)Trecerea in domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societatilor comerciale, la care statul sau o unitate administrativteritoriala este actionar, se poate face numai cu plata si cu acordul adunam generale a actionarilor societatii comerciale respective. In lipsa acordului mentionat, bunurile societatii comerciale respective pot fi trecute in domeniul public numai prin procedura exproprierii pentru cauza de utilitate publica si dupa o justa si prealabila Cauta INFODOSAR.RO Cauta online dosarul din Instanta: nr/nr/an Cauta Dosar Stiri Spete Articole Legislatie Forum CELE MAI NOI STIRI JURIDICE Preia GRATUIT Stiri! EuroAvocatura.ro Coordonator: Av. Marius‐Catalin Predut Marti ‐ 20 Octombrie 2015 Avocat Dreptul Muncii Consiliere. Asistenta. Reprezentare InfoDosar.ro Urmareste dosarul din instanta Wolters Kluwer Romania Acasa Stiri Juridice Dictionar Juridic Jurisprudenta Legislatie Articole Librarie Juridica Forum juridic Institutii Consultanti ANAF a aprobat formularul 630 si formularul 632 privind stabilirea CASS (P) Angajare avocat/avocat stagiar CMS isi dezvolta echipa din Romania prin cooptarea Cristinei Popescu, expert pe probleme de reglementare Avocatul Alexandru Lazar este primul partener roman al firmei de avocatura IntLaw, Spania [Sondaj]: Sunteti de acord cu legalizarea mitei pentru medici? Modul de grile ONLINE pentru admiterea in imul dintre prietenii tăi căruia îi place asta EuroAvocatura.ro 17.717 aprecieri mi place Pagina Distribuie

LEGEA 213_1998 Privind Bunurile Proprietate Publica

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bunuri propr pub

Text of LEGEA 213_1998 Privind Bunurile Proprietate Publica

 • 20.10.2015 LEGEA213/1998privindbunurileproprietatepublica.Actualizata2013

  http://www.euroavocatura.ro/legislatie/1084/LEGEA_213_1998_privind_bunurile_proprietate_publica__Actualizata_2013 1/2

  AcasaLegislatieLegislatieCivila

  LEGEA 213/1998 privind bunurile proprietate publica. Actualizata2013dinsubsectiuneaLegislatieCivila

  Publicat10Apr2013 45396citiri ComentariisiMaterialeconexe!

  LEGEAnr.213/1998privindbunurileproprietatepublica.Actualizata2013

  PublicatainMonitorulOficialcunumarul448din24noiembrie1998

  CAPITOLULI:DispozitiigeneraleArt.1,2si3abrogateArt.3(1)Domeniulpublicestealcatuitdinbunurileprevazutelaart.135alin.(4)dinConstitutie,dincelestabiliteinanexacarefaceparteintegrantadinprezentalegesidinoricealtebunuricare,potrivitlegiisauprinnaturalor,suntdeuzsaudeinterespublicsisuntdobanditedestatsaudeunitatileadministrativteritorialeprinmodurileprevazutedelege.(2)Domeniulpublicalstatuluiestealcatuitdinbunurileprevazutelaart.135alin.(4)dinConstitutie,dinceleprevazutelapct.Idinanexa,precumsidinaltebunurideuzsaudeinterespublicnational,declaratecaatareprinlege.(3)Domeniulpublicaljudetelorestealcatuitdinbunurileprevazutelapct.IIdinanexasidinaltebunurideuzsaudeinterespublicjudetean,declaratecaatareprinhotarareaconsiliuluijudetean,dacanusuntdeclarateprinlegebunurideuzsaudeinterespublicnational.(4)Domeniulpublicalcomunelor,aloraselorsialmunicipiilorestealcatuitdinbunurileprevazutelapct.IIIdinanexasidinaltebunurideuzsaudeinterespubliclocal,declaratecaatareprinhotarareaconsiliuluilocal,dacanusuntdeclarateprinlegebunurideuzsaudeinterespublicnationalorijudetean.Art.4Domeniulprivatalstatuluisaualunitatiloradministrativteritorialeestealcatuitdinbunuriaflateinproprietatealorsicarenufacpartedindomeniulpublic.Asupraacestorbunuristatulsauunitatileadministrativteritorialeaudreptdeproprietateprivata.

  Art.5AbrogatArt.6(1)Facpartedindomeniulpublicsauprivatalstatuluisaualunitatiloradministrativteritorialesibunuriledobanditedestatinperioada6martie194522decembrie1989,dacaauintratinproprietateastatuluiintemeiulunuititluvalabil,curespectareaConstitutiei,atratatelorinternationalelacareRomaniaerapartesialegilorinvigoareladatapreluariilordecatrestat.(2)Bunurilepreluatedestatfarauntitluvalabil,inclusivceleobtinuteprinviciereaconsimtamantului,potfirevendicatedefostiiproprietarisaudesuccesoriiacestora,dacanufacobiectulunorlegispecialedereparatie.(3)Instantelejudecatorestisuntcompetentesastabileascavalabilitateatitlului.

  CAPITOLULII:RegimuljuridicalproprietatiipubliceArt.7AbrogatArt.8(1)Trecereabunurilordindomeniulprivatalstatuluisaualunitatiloradministrativteritorialeindomeniulpublicalacestora,potrivitart.7lit.e),seface,dupacaz,prinhotarareaGuvernului,aconsiliuluijudetean,respectivaConsiliuluiGeneralalMunicipiuluiBucurestioriaconsiliuluilocal.(2)Hotarareadetrecereabunurilorpoatefiatacata,inconditiilelegii,lainstantadecontenciosadministrativcompetentainacareirazateritorialaseaflabunul.(3)Trecereaindomeniulpublicaunorbunuridinpatrimoniulsocietatilorcomerciale,lacarestatulsauounitateadministrativteritorialaesteactionar,sepoatefacenumaicuplatasicuacorduladunamgeneraleaactionarilorsocietatiicomercialerespective.Inlipsaacorduluimentionat,bunurilesocietatiicomercialerespectivepotfitrecuteindomeniulpublicnumaiprinproceduraexproprieriipentrucauzadeutilitatepublicasidupaojustasiprealabila

  Cauta

  INFODOSAR.ROCautaonlinedosaruldinInstanta:nr/nr/an CautaDosar

  Stiri Spete Articole Legislatie Forum

  CELEMAINOISTIRIJURIDICE

  PreiaGRATUITStiri!

  EuroAvocatura.roCoordonator: Av. MariusCatalin PredutMarti 20 Octombrie 2015

  AvocatDreptulMunciiConsiliere.Asistenta.Reprezentare

  InfoDosar.roUrmarestedosaruldininstanta

  WoltersKluwerRomania

  Acasa StiriJuridice DictionarJuridic Jurisprudenta Legislatie Articole LibrarieJuridica Forumjuridic Institutii Consultanti

  ANAFaaprobatformularul630siformularul632privindstabilireaCASS

  (P)Angajareavocat/avocatstagiar

  CMSisidezvoltaechipadinRomaniaprincooptareaCristineiPopescu,expertpeproblemedereglementare

  AvocatulAlexandruLazaresteprimulpartenerromanalfirmeideavocaturaIntLaw,Spania

  [Sondaj]:Suntetideacordculegalizareamiteipentrumedici?

  ModuldegrileONLINEpentruadmitereain

  Fiiprimuldintreprieteniiticruiaiplaceasta

  EuroAvocatura.ro17.717aprecieri

  miplacePagina Distribuie

 • 20.10.2015 LEGEA213/1998privindbunurileproprietatepublica.Actualizata2013

  http://www.euroavocatura.ro/legislatie/1084/LEGEA_213_1998_privind_bunurile_proprietate_publica__Actualizata_2013 2/2

  Tweet 0 37

  despagubire.Art.9(1)Trecereaunuibundindomeniulpublicalstatuluiindomeniulpublicaluneiunitatiadministrativteritorialesefacelacerereaconsiliuluijudetean,respectivaConsiliuluiGeneralalMunicipiuluiBucurestisauaconsiliuluilocal,dupacaz,prinhotarareaGuvernului.(2)Trecereaunuibundindomeniulpublicaluneiunitatiadministrativteritorialeindomeniulpublicalstatuluiseface,lacerereaGuvernului,prinhotarareaconsiliuluijudetean,respectivaConsiliuluiGeneralalMunicipiuluiBucurestisauaconsiliuluilocal.Art.10(2)Trecereadindomeniulpublicindomeniulprivatseface,dupacaz,prinhotarareaGuvernului,aconsiliuluijudetean,respectivaConsiliuluiGeneralalMunicipiuluiBucurestisauaconsiliuluilocal,dacaprinConstitutiesauprinlegenusedispunealtfel.(3)Hotarareadetrecereabunuluiindomeniulprivatpoatefiatacatainconditiileart.8alin.(2).Art.12(5)Inlitigiileprivitoareladreptuldeadministrare,statulestereprezentatdeMinisterulFinantelorPublice,iarunitatileadministrativteritorialedecatreconsiliilejudetene,deConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucurestisaudeconsiliilelocale,caredaumandatscris,infiecarecaz,presedinteluiconsiliuluijudeteanoriprimarului.Acestapoatedesemnaunaltfunctionardestatsauunavocatcaresailreprezinteinfatainstantei.Art.13AbrogatArt.14(1)Inchiriereabunurilorproprietatepublicaastatuluisauaunitatiloradministrativteritorialeseaproba,dupacaz,prinhotarareaGuvernului,aconsiliuluijudetean,aConsiliuluiGeneralalMunicipiuluiBucurestisauaconsiliuluilocal,iarcontractuldeinchirierevacuprindeclauzedenaturasaasigureexploatareabunuluiinchiriat,potrivitspecificuluiacestuia.(2)Contractuldeinchirieresepoateincheia,dupacaz,cuoricepersoanafizicasaujuridica,romanasaustraina,decatretitularuldreptuluideproprietatesaudeadministrare.Art.15Concesionareasauinchiriereabunurilorproprietatepublicasefaceprinlicitatiepublica,inconditiilelegii.Art.16(1)Sumeleincasatedininchiriereasaudinconcesionareabunurilorproprietatepublicasefac,dupacaz,venitlabugetuldestatsaulabugetelelocale.(2)Incazulincarecontractuldeinchiriereseincheiedecatretitularuldreptuluideadministrare,acestaaredreptulsaincasezedinchirieocotaparteintre2050%,stabilita,dupacaz,prinhotarareaGuvernului,aconsiliuluijudetean,aConsiliuluiGeneralalMunicipiuluiBucurestisauaconsiliuluilocalprincaresaaprobatinchirierea.Art.17Abrogat

  CAPITOLULIII:DispozitiifinaleArt.18Evidentacontabilfinanciaraabunurilorcarealcatuiescdomeniulpublicalstatuluisialunitatiloradministrativteritorialesetinedistinctincontabilitate,potrivitnormelormetodologiceelaboratedeMinisterulFinantelorsiaprobateprinhotarareaGuvernului.Art.19(1)Inventarulbunurilordindomeniulpublicseintocmesteintermende9lunideladataintrariiinvigoareaprezenteilegi.(2)Intermende45deziledeladataintrariiinvigoareaprezenteilegi,DepartamentulpentruAdministratiePublicaLocalavaelabora,pebazapropunerilorconsiliilorjudetene,aleConsiliuluiGeneralalMunicipiuluiBucurestisaualeconsiliilorlocale,dupacaz,normeletehnicepentruintocmireainventarului,pecarelevasupunespreaprobareGuvernului.Art.20(1)Inventarulbunurilordindomeniulpublicalstatuluiseintocmeste,dupacaz,deministere,decelelalteorganedespecialitatealeadministratieipublicecentrale,precumsideautoritatilepublicecentralecareauinadministrareasemeneabunuri.(2)Centralizareainventaruluimentionatlaalin.(1)serealizeazadecatreMinisterulFinantelorsisesupunespreaprobareGuvernului.

  napoi 1 2 3 Inainte

  Afiseazatextulpeosingurapagina

  ULTIMELECOMENTARIISINOTE

  UTILE CalculatorTaxaJudiciaradeTimbru CalculatorSalariulNetsiBrut CalculatorTVA24%si9% Calculatorratasidobanda ValidatorCNP Distantaintrelocalitati PreiagratuitStirileEuroAvocatura.ro

  CumputetipublicapeEuroAvocatura.ro

  PublicitatepeEuroAvocatura.ro

  Acasa|Dictionar |Jurisprudenta |Legislatie |Stiri |Articole |Institutii |ForumJuridic |Localitati|Contact|Trimitearticol/stire|Publicitate

  Parteneri:Cabinetdeavocat|InstitutiiPublice|AvocatPenalistBucuresti|AvocatDreptulMuncii|AvocatMediator|MediatorBucuresti|InfoDosar.ro|ConsultantaImobiliaradelaAZ

  1miplace

  Fiiprimuldintreprieteniiticruiaiplaceasta

  EuroAvocatura.ro17.717aprecieri

  miplacePagina Distribuie

  GardaFinanciaraSectiaVaslui:bunaziuaasdorisasefacauncontrollamagazinuldinsatulsi... TarguJiuExecutorJudecatorescBarsasteanuFlorian:vamsunatdenenumarateori,vamscrismail,decenuluatile... PrimariaDiculesti:PrimaruldincomunaDiculesti,cestudiiavetilabaza?Cred,... PaduraruGabrielDumitruExpertizafizicochimicaaprobelormateriale:Bunaziua!SuntstudentalacriminalisticainanulIIsiasdori... AntohieCristinaExpertizafizicochimicaaprobelormateriale:Bunaziua!SuntstudentalacriminalisticainanulIIsia...