LEADERSHIP ACADEMIC CLUJEAN (1919.2019) academic clujean...¢  Veronica Turcus Vasile Pugcag (coordonatori)

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of LEADERSHIP ACADEMIC CLUJEAN (1919.2019) academic clujean...¢  Veronica Turcus Vasile...

 • Veronica Turcus Vasile Pugcag

  (coordonatori)

  Serban Turcus,,

  LEADERSHIP ACADEMIC CLUJEAN (1919.2019)

  Prefald de Marius Bojild Studiu introductiv 9i Notd asupra ediliei de Vasile Pu9ca9

  Cluj-Napoca,2019

 • CUPRINS

  Un gind pentru inaintaqi (Prefa{i de Marius Bojifn) ............5 Leadership academic clujean, lglg-2019 (Studiu introductiv de Vasile Puqcaq) Noti asupra edi{iei...... .......................25 universitatea roBabe;-Bolyai" (universitatea Regele ooFerdinand r"/ Universitatea ooVictor Babeq"/ Universitatea ,rBolyaio')................ ..........27SextilPuqcariu................ .....................32 Vasile Dimitriu .................3j Dimitrie Cdlugireanu .......4I Iacob Iacobovici.......... .....46 Nicolae Bdnescu..... ..........50 Camil Negrea....... .............54 Gheorghe Spacu.......... ......5g Ioan Minea. .......................63 Gheorghe Bogdan-Duic5.............. .......66 Emil Halieganu............. .......................72 Emil Racovi14............... .......................75 Iuliu Ha!ieganu............. ....................... 80 Nicolae Drdganu..... .......... g5 Florian $tefbnescu-Goangd .................89 Alexandru 8or2a.......... .....93 Emil Petrovici............... .......................97 Raluca Ripan .................. 101 Constantin Daicoviciu .... 105 Universitatea o,Bolyai' ... 109 Lajos Cs6gor.................. .................... 110 Edg6r Balogh....... ........... 113 Istvfn Na9y.......... ........... 119 L6szI6 Bdnyai .................122 Lajos Tak6cs................. .....................126 Universitatea rrBabes-Bolyai"......... ...................I29 $tefan Pascu Ion Vlad..... ..................... 133 Aurel Negucioiu. .......... .....................I37 Ionel Haiduc. ................ ..................... 141 Andrei Marga......... .........146 Nicolae BocEan....... ........ i50 Ioan-Aurel Pop ............ ...I54 Universitatea de Medicini Ei Farmacie ,,Iuliu Hafieganuo' din Cluj-Napoca (UMF) Mihail Kernbach... .......... 161 Aurel Moga .....................164 Octavian Fodor......... ...... 167

 • Raoul $orban ..'...............310 Aurel Ciupe ....................313 Max (Maximilian) Eisikovits ............ ........'........'.316 Mihai Chiorean.....................:. ........... 319 Sigismund Todu{a........ ...322 Liviu Comes ................. .......:........... ......'............'.325 Romeo Ghircoiagiu ......'..328 Liana Rodica Pop ......... ........'....'.......331 Ninuca Oqanu-Pop. ........'334 Alexandru Fircaq........ ....338 Aurel Marc ....'..:....'...... ...........-...-.....34I Adrian Pop...................:............ .......'.344 Vasile Jucan""""" """"" 348 Universitatea de Arti qi Design din Cluj-Napoca (UAD)'....'............'...353 Alexandru Popp .......... '..357 Romul Ladea ..................359 Daniel Popescu ...............361 Mircea B61du ..'..........'....362

  Academia de inalte Studii Comerciale qi Industriale din Cluj (1920-194S) .......'. ...'...."387 Aurel Ciortea ................. .................... 390 George Moroianu... .'..'..'.393 Constantin Lacea '........".397 Octavian prie............ ......400 Ioan Mateiu .....................403 Iosif Ioan Gdrbacea.... .."'405 Pavel Roqca ...........'.....'..408 Victor Jinga .......... .....'....410 Gheorghe Dragoq .'.........413 Nicolae N. Condeescu............... ..'.....415 Laurian SomeEan .....'......417 Institutul Teologic Ortodox din Cluj/Academia Teologici Ortodoxl din Cluj ........'.42I Pr. Prof. Dr. Andrei Buzdug...... Pr. Prof. Dr. Ioan Paqca ........ ........'.'.426 Arhid. Prof. Dr. Ioan Vasc[. ....'.........428 Pr. Prof. Dr. Liviu Galaction Munteanu ........'.'....430 Pr. Prof. Univ. Dr. Alexandru Moraru....... ..........'432

 • Leadership academic clujean (1 I 1 9-201 9)

  sElrfl L PU$CAR|U ('t877 -19,f,l Rector al Universita[ii din Cluj in anul universitar 1919-1920

  Sextil Puqcariu s-a ndscut in data de 4 ianuarie 1877,Ia Braqov, intr-o cunoscutd qi ramrfrcatd" familie de intelectuali romdni transilvdneni. Tatdl sdu, Iosif Puqcariu, a fost un avocat respectat, implicat in viafa publicd, dar qi cu discrete preocupiri literare. Unchiul sdu, Ioan Puqcariu, care a primit titlul de Cavaler, a fost jurist, istoric Ei om politic, participant la Adunarea de la Blaj, din mai 1848, unul dintre iniJiatorii ,,Astrei" qi membru al Academiei Romdnq iar v6rul slu, Emil Puqcartu, a devenit secretar general la Ministerul Instrucliei qi Cultelor din Rom0nia in perioada cdnd Sextil Puqcariu iqi incheia studiile laLeipzig.

  Dupd studii primare Ei secundare in oraqul natal, Sextil Puqcariu a urmat cursuri de specialitatela Universitatea din Leipzig (1895-1899), unde a dobdndit titlul de doctor in filosofie, la Paris (1899-1901) qi la Viena (1902-1904), unde qi-a suslinut teza de abilitare ca docent in filologie romanicd. Dupd abilitare, a locuit la Viena timp de doi ani, perioadd in care a finut cursuri in calitate de profesor agregat. Tot acolo a intemeiat un seminar rom0n subven{ionat de guvernul din Romdnia.

  Revenit de la studii, a fost profesor de limta si literatura romAnd la Universitatea din Cernhugi (1906-1919), apoi\la Universitatea din Cluj (1919-1944), in decembrie 1940 a preluat funclia de preqedinte al

  32

 • ,n (1919-2019)

  ytl-lwl rl universitar 1919-1920

  4 ianuarie 1817, la Bra;ov, ie de intelectuali romdni a fost un avocat respectat, : preocupdri literare. Unchiul )avaler, a fostjurist, istoric si Iaj, din mai 1848, unul dintre niei Romdne, iar vdrul sdu, I la Ministerul Instrucfiei qi Sextil Puqcariu iqi incheia

  as,ul natal, Sextil Puqcariu a :ea din Leipzig (1895-1899), e, la Paris (1399-1901) 9i lan de abilitare ca docent in it la Viena timp de doi ani, e profesor agregat. Tot acolo de guvernul din Romdnia. limba qi literatura romdnd,la rci la Universitatea din Cluj at funcfia de preqedinte al

  Vasile Pugcag, Veronica Turcug, $erban Turcug (coord.)

  Institutului Romdn din Berlin, timp in care a linut qi cursuri de filologie romanici la Universitatea din Berlin.

  Sextil Puqcariu a stabilit doud primate ?n istoria universitard clujeanS. A avut doui mandate de rector, in doud momente cheie ale istoriei universitdlii romaneqti din cluj: la finalul primului R[zboi Mondial, in primul ei an de existenlE (1919-1920), fiind cel dintdi rector al Universitdlii romdneqti din cluj, apoi, in cursul celui de-al Doilea Rdzboi Mondial, cdnd, in urma Dictatului de la viena, aceasta s-s-a refugiat la Sibiu qi rimiqoara (octombrie 1940 - februarie Tg4l).

  La 12 mai r9T9, printr-o decizie a'autoritdfilor romdneqti, a avut roc preluarea universitdlii maghiare ,,Francisc Iosif' de cdtre reprezentaJii statului romdn, sub coordonarea lui onisifor Ghibu, secretar general al Ministerului Instrucliei qi al cultelor in cadrul consiliului Dirigent al Transilvaniei. Sextil Puqcariu a fost invitat sd coordoneze procesul de organizare a universitdfii romaneqti pentru ca aceasta sd poati sd-qi inceapd activitatea din toamna aceluiaqi an, ,conform calendarului academic obiqnuit. in context, Puqcariu a asumat funclia de comisar general, cu autoritate aproape neingrdditd, pdnd la momentul in care a fost posibild rcarizarea alegerilor universitare, refuzdnd si vind la cluj direct ca rector numit de autoritatea statald,. La 3 iulie l9l9 a fost numit oficial preqedinte al comisiei universitare, alcdtuitd din 12 profesori de prestigiu de la universitdlile din Bucureqti qi Iaqi, la care s-au adiugat g intelectuali transilvdneni recomandali de aceqtia pentru catedre universitare la cluj. Aceastd comisie, care suplinea Senatul universitdqii qi consiliile Facultdlilor, a avut ca indatorire desemnarea catedrelor noii universitili ;i selectarea profesorilor pe criteriul meritului ;tiinlific.

  La 30 octombrie 1919, Sextil Puqcariu a fost ales primul rector al universitSlii romdneqti din cluj, cursurile fiind inaugurate ra 3 noiembrie 1919. La acel moment istoric, personalul universitdlii era format drn 73 de cadre didactice, r42 de membri ai personalului ;tiinfific qi T42 ai personalului administrativ.

  Structura interni a universit6lii a rdmas, pentru moment, cea moqtenitd de la predecesori, respectiv cu patru facultd1i, dar cu noi catedre qi institute, deoarece nou-infiin{ata universitate a urmdrit sd-;i defineascd un profil specific incd de la inceput. potrivit primului rector: ,,Pe l6ngd catedrele indispensabile, s-au creat catedre in regdturd cu

  J-t

 • Leadership academic clujean (1 91 9_201 g)

  cunoagterea tdrii rom0neEti qi a locuitorilor ei, aldturi de cursurile universitare qi de exerciliile de seminar au luat fiinfd cdteva laboratorii qi institute pentru scrutdri qtiinJifice. cele dintdi ne dau nota particulari de Universitate romaneascd; cele din urmd ne ridicd, prin cercetdrile originale ce se fac in ele, prestigiul qi vaza de rdcaq al qiiin1ei,,. Astfel, la Facultatea de Litere s-au infiinlat catedre penku rtoai rt limbii qi literaturii romdne, iar la Facultatea de Drept s-au creat catedre pentru studiul dreptului romdnesc. La Facultatea de Medicinb s-au reorganizat vechile institute qi s-au creat de la ?nceput institute noi, precum Institutul de Radiologie qi Institutul Antirabic; la Facultatea de- Stiinte s-a fondat un institut unic in lume - Institutul de Speologie, gdndit qi realizat de Emil Racovild. Proiectul qtiinfific personal al lui puqcaiu'a fost Muzeul Limbii Rom6ne care, in l%5: a primit o diplomd de onoare la Expozilia Universald Internafionali de la Bruxelles. Acesta a arut propria publicalie de rezonanfd" europeand - ,,Dacoromar'ia" -, premiati, in 1926, de Societatea de Lingvisticd din paris.

  Rectorul Puqcariu a prezidat qi serbdrile inaugurale ale Universitdlii din cluj, din l-2 februarie 1920, desf