of 21/21
LA FARGA T’ESPERA carrer nicaragua, 20 de Valldoreix, tel.: 93 674 97 97 www.institucio.org/eilafarga [email protected] @lafargainfantil la farga t’espera

LA FARGA INFANTIL PROJECTE EDUCATIU

  • View
    246

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of LA FARGA INFANTIL PROJECTE EDUCATIU

1. L A F A R G A T E S P E R A carrer nicaragua, 20 de Valldoreix, tel.: 93 674 97 97 www.institucio.org/eilafarga [email protected] @lafargainfantil la farga tespera 2. l a f a r g a i n f a n t i l L A F A R G A T E S P E R A L a F a r g a I n f a n t i l s u n c o l l e g i c o n c e r t a t u b i c a t a S a n t C u g a t d e l V a l l s q u e a c u l l a l u m n e s d e s d e l s q u a t r e m e s o s f i n s a l s 6 a n y s i c o n t i n a a l c o l l e g i L a F a r g a f i n s a l s d i v u i t a n y s . U n a v i s i i n n o v a d o r a d e l ' e d u c a c i , q u e e s f o n a m e n t a e n l ' a t e n c i p e r s o n a l i t z a d a i l ' h u m a n i s m e c r i s t i . 3. el primer els pares F A M L I A I E S C O L A Els pares sn els primers responsables de leducaci dels seus fills. Per una educaci coherent i efica, famlia i escola han dactuar conjuntament 4. espai ambient L E N T O R N Le n t o r n h a d e t e n i r u n a d i m e n s i i c o h e r n c i a e s t t i c a , s e r r e c o n e i x i b l e , p e r s o n a l i t z a t , a c c e s s i b l e , a f a v o r i r l a u t o n o m i a , l a t r a n s p a r n c i a , e l d i l e g i n t e r i o r - e x t e r i o r i l a r e l a c i - c o m u n i c a c i e n t r e l e s p e r s o n e s . 5. espai simblic E S P A I D E R E L A C I O N S on els nens i n enes reinte r preten l e s vivncies de ca s a . D esvetl l en la se va gran c ap a cita t de pa ssar del mn re al a l mn si mb li c. 6. espai construccions I N V E S T I G A R I D E S C O B R I R A travs del joc els nens i nenes investiguen, descobreixen i organitzen la realitat que els envolta, experimenten i assagen noves formes de relacionar-se 7. eduquem en la vida E D U Q U E M P E R L A V I D A E n u n e n t o r n a g r a d a b l e i d e c o n f i a n a , p o t e n c i e m l a c o m u n i c a c i , l a j u d a m t u a , l a u t o n o m i a i l a r e s p o n s a b i l i t a t . 8. estimulaci primerenca M O D E L I O P O R T U N I T A T La nostra funci com a educadors s ajudar al nen a desenvolupar tot el seu potencial, proporcionant-li els estmuls necessaris en un entorn ric i oferint model i oportunitat. 9. psico motricitat SEGURETAT AFECTIVA I EMOCIONAL Incidim en progressar en el coneixement i domini del propi cos, i en assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva dun mateix i dels altres. 10. axenroos EMOCIONS I HABILITATS SOCIALS E d u q u e m e n l a r t d i n t e r a c t u a r, p r o p i c i a n t q u e e l s n e n s i n e n e s s i g u i n g e n e r o s o s , s e r v i c i a l s , l d e r s , r e s p o n s a b l e s , e t c . 11. pluri lingisme C ATA L - C A S T E L L - A N G L S E l p l u r i l i n g i s m e a r r e l a a m b m s f a c i l i t a t e n e l s n e n s s i s ' i n i c i a d e s d e l e s p r i m e r e s e d a t s 12. H O R E S I A C T I V I T A T S LLAR: 2,5h setmanals P3 I P4: 5,5h setmanals P5: 6,5h setmanals. Bits, songs, storytelling and games (llar-p5)lets have a story(storytelling method), reading, atelier and conversation (p3-p5), lunch time, phonics, projects (p5) 13. lamsica PENSAR, MEMORITZAR I CREAR A travs de la msica els nens aprenen el llenguatge, a valorar all que no s material, adquireixen capacitat datenci, el sentit de grup, disciplina, responsabilitat, esperit crtic i gust esttic. 14. atelier un espai que ajudi al nen a descobrir qu vol ser, qu vol fer, com pot aprendre millor; un espai que l'ajudi (per mitj dels materials, de l'escolta, de la relaci amb els companys, de l'exploraci, ...) a convertir-se en protagonista del propi aprenentatge. 15. atrium D e s d e l i n q u i e t u t d e l n e n p e r c o n i x e r , f i n s e l d e s p e r t a r d e l a F e . 16. lecto escriptura P A S S I P E R L A L E C T U R A Els grans lectors es gesten durant els primers anys de la infncia i s en aquesta etapa quan la lectura s un dels principals instruments d'aprenentatge i obre les portes a nous coneixements. 17. ALVARO IRANZO TORIBIO, grau en cincies poltiques, UB continutat LF - LV F a r g u e r o h a s t a l a m u e r t e ! Cuantos buenos recuerdos, imposible, enumerarlos todos. Me acuerdo de todos los profesores; han sido un gran ejemplo para mi. Su apoyo y ayuda han sido decisivos. Aunque lo ms bonito de mi paso por La Farga han sido las grandes amistades que se han ido forjando durante los aos, personas con las que podr contar toda mi vida..