Kulturdepartementet - ... reformasjonen i 1537 og enevoldstiden 1660–1814. Grunnloven fra 1814 viderefأ¸rte

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kulturdepartementet - ... reformasjonen i 1537 og enevoldstiden 1660–1814. Grunnloven fra...

 • 1

  Kulturdepartementet

  Forslag til endringer i kirkeloven for behandling i Kirkemøtet

  Staten og Den norske kirke

  - et tydelig skille 3. mars 2015

 • 2

  INNHOLD

  Innhold ................................................................................................................................................................ 2

  1. Innledning og sammendrag ..................................................................................................................... 8

  1.1 Innledning.......................................................................................................................................... 8

  1.1.1 Grunnlaget for en selvstendiggjøring av kirken ............................................................................ 8

  1.1.2 Forvaltningsreform for et tydelig skille mellom staten og kirken ................................................. 9

  1.2 Sammendrag ................................................................................................................................... 10

  1.2.1 Hovedspørsmålene ..................................................................................................................... 10

  1.2.2 Nærmere om dokumentets ulike kapitler .................................................................................. 11

  1.2.3 Lovforslagene .............................................................................................................................. 13

  2. Bakgrunn ............................................................................................................................................... 14

  2.1 Den rettshistoriske utviklingen av kirken i Norge ........................................................................... 14

  2.1.1 Rikssamling og kristning .............................................................................................................. 14

  2.1.2 Reformasjonen, eneveldet og Kongen som kirkestyre ............................................................... 14

  2.1.3 Reformer i kommune og kirke .................................................................................................... 14

  2.1.4 Stat og kirke ................................................................................................................................ 15

  2.2 Den norske kirke som trossamfunn ................................................................................................ 16

  2.3 Den norske kirke – Norges folkekirke .............................................................................................. 17

  2.4 Kirkelig forfatningsreform og kirkeforliket 2008–2013 ................................................................... 17

  2.5 Kirkemøtets vedtak i 2013 .............................................................................................................. 18

  2.6 Forslaget om en kirkelig forvaltningsreform ................................................................................... 19

  2.7 Høring .............................................................................................................................................. 20

  2.7.1 Gjennomføringen av høringen .................................................................................................... 20

  2.7.2 Hovedsynspunkter fra høringen ................................................................................................. 21

  2.7.3 Videre behandling av saken ............................................................................................................. 24

  3. Den norske kirkes rettslige handleevne ................................................................................................ 25

  3.1 Gjeldende rett ................................................................................................................................. 25

  3.2 Bakgrunn ......................................................................................................................................... 25

 • 3

  3.3 Forslag i høringsnotatet ................................................................................................................. 26

  3.4 Høringsinstansenes syn ................................................................................................................... 27

  3.5 Departementets kommentarer ....................................................................................................... 29

  4. Den norske kirke som arbeidsgiver ....................................................................................................... 31

  4.1 Gjeldende rett ................................................................................................................................. 31

  4.2 Bakgrunn ......................................................................................................................................... 32

  4.3 Forslag i høringsnotatet .................................................................................................................. 32

  4.4 Høringsinstansenes syn ................................................................................................................... 33

  4.5 Departementets kommentarer ....................................................................................................... 34

  5. Rettslige spørsmål ved virksomhetsoverdragelse ................................................................................. 35

  5.1 Gjeldende rett ................................................................................................................................. 35

  5.1.1 virksomhetsoverdragelse ............................................................................................................ 35

  5.1.2 Reservasjonsretten ..................................................................................................................... 36

  5.1.3 Valgrett ....................................................................................................................................... 36

  5.1.4 Særlige forhold for embetsmenn ................................................................................................ 37

  5.1.5 Tariffavtaler ................................................................................................................................ 37

  5.1.6 Medbestemmelse ....................................................................................................................... 38

  5.2 Forslag i høringsnotatet .................................................................................................................. 38

  5.3 Høringsinstansenes syn ................................................................................................................... 39

  5.4 Departementets kommentarer ....................................................................................................... 39

  6. Kirkemøtet............................................................................................................................................. 40

  6.1 Gjeldende rett ................................................................................................................................. 40

  6.2 Bakgrunn ......................................................................................................................................... 40

  6.3 Forslag i høringsnotatet .................................................................................................................. 40

  6.4 Høringsinstansenes syn ................................................................................................................... 42

  6.5 Departementets kommentarer ....................................................................................................... 44

  7. Kirkerådet .............................................................................................................................................. 45

  7.1 Gjeldende rett ................................................................................................................................. 45

  7.2 Bakgrunn ......................................................................................................................................... 45

 • 4

  7.3 Forslag i høringsnotatet .................................................................................................................. 45

  7.3.1 Kirkerådet rolle som utøvende organ ......................................................................................... 45

  7.3.2 Kirkerådets ansvar for økonomien .............................................................................................. 45

  7.3.3 Budsjettreglement for Kirkemøtet og økonomiinstrukser.......................................................... 46

  7.3.4 Kirkerådets sammensetning ....................................................................................................... 47

  7.3.5 Lovforslaget ................................................................................................................................ 48

  7.4 Høringsinstansenes syn .................................