Kritické myšlení – bakalářská práce 2.5

  • View
    386

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Kritické myšlení – bakalářská práce 2.5

VYSOK KOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICK V PRAZE Katedra spoleenskch vd

Bakalsk prceKritick mylen

Vypracoval: Vedouc diplomov prce: Studijn program: Studijn obor: Rok:

Ing. Jakub Polonsk PhDr. Vclava Nvltov, CSc. Specializace v pedagogice Uitelstv odbornch pedmt 2010

Kritick mylen SouhrnTato bakalsk prce podv pehled o 35 astch typech logickch klam a chyb v uvaovn vetn jejich pklad. Draz je kladen na jejich aplikaci v oboru kritickho mylen. Zamen prce je pedevm na sebeklamy, chybnou argumentaci, klamy ve statistice a pravdpodobnosti, klamy typu non sequitur, zneuit jazykovch prostedk a logick chyby. Ve vzkumn sti prce pin test 115 k dvou typ stednch kol (ISCED 3) a tech ronk. Testovn je zameno na osm vybranch logickch chyb a klam z teoretick sti. Prmrn spnost vech testovanch k byla 68 %, co odpovd znmce D (2-). spnost stoupala s vkem testovanch, rozdly mezi pohlavmi nebyly statisticky vznamn.

Critical thinking SummaryThis bachelor thesis outlines 35 frequent types of logical fallacies and biases including their examples. Emphasis is on their application in the field of critical thinking. The work focuses primarily on self-delusions, fallacious argumentation, statistical and probability biases, the non sequitur type of fallacies, language abuse and logical fallacies. In the experimental section, the work tests the critical thinking skills of 115 pupils in two types of high schools (ISCED 3) and three classes. The testing aims at eight selected logical biases and fallacies from the theoretical section. The average score among all pupils was 68 %, which corresponds to grade D (2-). The score rose with the age of the participants, though differences between genders were statistically insignificant.

Tato bakalsk prce byla vypracovna na Katede spoleenskch vd Vysok koly chemicko-technologick v Praze v obdob nor 2010 srpen 2010.

Prohlauji, e jsem bakalskou prci vypracoval samostatn s vyznaenm vech pouitch pramen a spoluautorstv. Souhlasm se zveejnnm bakalsk prce podle zkona . 111/1998 Sb., o vysokch kolch, ve znn pozdjch pedpis. Byl jsem seznmen s tm, e se na moji prci vztahuj prva a povinnosti vyplvajc ze zkona . 121/2000 Sb., autorsk zkon, ve znn pozdjch pedpis. Souhlasm s prezennm zpstupnnm sv prce v knihovn Katedry spoleenskch vd Vysok koly chemicko-technologick v Praze.

V Praze dne:

PodkovnIng. Adle Peterov za podporu a proofreading. PhDr. Vclav Nvltov, CSc. z Katedry spoleenskch vd VCHT Praha za odborn veden, pomoc a rady. Ing. Zit Valentov z Masarykovy stedn koly chemick a RNDr. Ivan Loueck z Gymnzia Arabsk za pomoc s testovnm k. To John James Gibbs for helping me with the english version of the abstract. Bramu Cohenovi za jeho vynlez a vem ostatnm, kte mi pomhali a podporovali m.

Obsah1. vod ................................................................................... 11.1. Kritick mylen ................................................................................. 1 1.2. Definicekritickhomylenpodlerznchautor ......................................... 2 1.3. Motivaceaclprce............................................................................. 3

2. Teoretickst ...................................................................... 42.1. Sebeklamy ........................................................................................ 5 2.1.1. Klamvlastnhopesvden .......................................................... 5 2.1.2. Zbonpn ............................................................................ 6 2.1.3. Selektivnpam ....................................................................... 7 2.1.4. Ponkupnracionalizace .............................................................. 7 2.1.5. Klamutopenchnklad .............................................................. 8 2.2. Vnjklamy...................................................................................... 8 2.2.1. Mimoskupinovjednotvrnost ....................................................... 9 2.2.2. Zkreslenvsledkem ................................................................... 9 2.2.3. Forervefekt ........................................................................... 9 2.2.4. Haloefekt ............................................................................. 11 2.3. Matematika,statistika,pravdpodobnost ................................................ 11 2.3.1. Klamdostupnchpklad .......................................................... 12 2.3.2. Klampeivch ....................................................................... 12 2.3.3. Vybrnteniek .................................................................... 13 2.3.4. Zbrklzobecnn ..................................................................... 13 2.3.5. Iluzeshluk ........................................................................... 14 2.3.6. Korelaceneimplikujepinu ...................................................... 14 2.3.7. Nvratkestednhodnot .......................................................... 16 2.3.8. Klamzkladnpravdpodobnosti .................................................. 17 2.3.9. Hrvklam ........................................................................... 18 2.4. Odvolvnsenaautority .................................................................... 18 2.4.1. Argumentumadpopulum ........................................................... 19 2.4.2. Argumentumadverecundiam ...................................................... 19 2.4.3. Odvolvnsenaprodu ........................................................... 20 2.4.4. Odvolvnsenanovostnebotradici ............................................. 21 2.4.5. Odvolvnsenaprvo.............................................................. 22 2.4.6. Argumentumadignorantiam ....................................................... 22 2.5. Logickchyby .................................................................................. 23 2.5.1. Adhominem ........................................................................... 23

2.5.2. Tuquoque ............................................................................. 23 2.5.3. Zaujatotzka........................................................................ 24 2.5.4. toknaemoce ........................................................................ 24 2.5.5. Podsunutargument ................................................................. 25 2.5.6. Falendilema ....................................................................... 26 2.5.7. Klamjedinpiny .................................................................. 26 2.5.8. hybnmanvr ....................................................................... 27 2.5.9. Kluzksvah ............................................................................ 28 2.5.10.Dkazkruhem......................................................................... 29 2.5.11.Teleologickargument .............................................................. 29

3. Vzkumnst ...................................................................... 303.1. Clvzkumu .................................................................................... 30 3.2. Vzkumnsoubor .............................................................................. 30 3.3. Metodickpostup .............................................................................. 30 3.4. Vsledkyadiskuse............................................................................. 31 3.4.1. Platnodpovdi ...................................................................... 31 3.4.2. Testovotzky ........................................................................ 31 3.5. Souhrnnvsledky ............................................................................. 39 3.6. Testovanstatistickhypotzy ............................................................. 40 3.6.1. Rozdlymezidvkamiachlapci .................................................... 41 3.6.2. Rozdlymezironkyakolami .................................................... 41

4. Zvr.................................................................................. 43 5. Literatura ............................................................................ 44 6. Plohaimplikace ................................................................. 46

1.

vod

1.1. Kritick mylenMy dlme reklamu, kter funguje i ve chvli, kdy v produkt je pln na ho nebo nen vbec. Uveden citt pat Martinu Pikrylovi, kter byl toho asu kreativnm editelem reklamn agentury MARK BBDO. Tato slova zaznla v dokumentrnm filmu esk sen [1], kter kombinoval prvky dokumentu, reality show a komedie. Strun lo o to ukzat, na co ve se esk lovk nachyt, zvlt ve vztahu k reklam a nakupovn. Z jednoho cittu nelze vyvozovat njak dalekoshl dsledky, ale pome mi ilustrovat, o em je kritick mylen. Je prv o tom, jak odolat manipulativnm vlivm, kter ns pimj si podit produkt, kter je pln k niemu. A nejen to. Kritick mylen je zpsob mylen, kter je racionln, pt se na fakta, sleduje souvislosti a je projevem nezvisl a svobodn mysli. Je v opozici ke vem manipulativnm vlivm, kter se na ns denn val. A nemus to bt zrovna reklama. Sta si poslechnout njakou politickou debatu nebo bnou diskusi. I tam se vce i mn zmrn objevuj manipulativn techniky, kter ns donut volit tu jedinou a sprvnou stranu, mt ten sprvn nzor na znakov obleen nebo si konen dt tu vbornou rajskou s knedlkem, akoli knedlk nesnte a veeeli jste ped plhodinou. Pedn je poteba ci, e pesvdovn a argumentace jsou zcela legitimn soust naeho bnho ivota. Mohou bt dobr a mohou bt patn. Pesvdovn od hasie, e mte opustit hoc dm, je jist pkladem toho dobrho pesvdovn. Tomu patnmu pesvdovn budu v tto prci kat manipulace. Je to takov pesvdovn, kvli ktermu udlme nco, co jsme vlastn udlat nechtli, co je pro ns nevhodn. Linie mezi pesvdovnm a manipulac nen ostr. Dleit je pedevm odhalit, e ns nkdo pesvduje i nmi manipuluje, poznat takov techniky, vdt, kde je