14
Kretanje Nastavni predmet: Priroda i društvo Razred: 3 Nastavna tema: Kretanje u prostiru i vremenu Nastavne jedinice: Različiti oblici kretanja Sva tela padaju,klize i kotrljaju se naniţe Kretanje proizvodi zvuk Cilj i zadaci časa: Obnavljanje pojma kretanja. Shvatanje različitih vrsta kretanja i njihovih osnovnih karakteristika (pravolinijsko, krivolinijsko, kruţno, talasno). Uočavanje uzroka nastanka nekih kretanja i periodičnog ponavljanja. Shvatanje kada i kako tela padaju, klizaju i kotrljaju naniţe. Sila Zemljine teţe i njena uloga. Usvajanje znanja o zvuku kao posledici različitih vrsta kretanja. IzvoĎenje eksperimenata vezanih za vrste kretanja, padan ja, klizanja, kotrljanja. Podsticanje saradnje i razumevanja u grupi. Metode rada: Dijaloška, monološka, demonstrativna, metoda pisanih radova Oblici rada: frontalni, grupni, individualni Aktivnosti učenika: Posmatranje, opisivanje, procenjivanje, beleţenje, eksperimentisanje, istraţivanje Aktivnosti nastavnika: Objašnjava, izlaţe gradivo, postavlja pitanja, daje uputstva za rad Nastavna sredstva: Računar, projektor, modeli klatna, automobili, kocke, lopte, valjak, posluţavnik, kanap, domine, karton, boje Aktivnosti: 1. Čas Prezentacija

Kretanje - Војска оштрих оловака :) · 2014. 2. 11. · Klatno na satu se kreće: a) pravolinijski b) kruţno c) krivolinijski 5. Ljuljanje i klackanje su vrsta:

 • Upload
  others

 • View
  11

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • Kretanje

  Nastavni predmet: Priroda i društvo

  Razred: 3

  Nastavna tema: Kretanje u prostiru i vremenu

  Nastavne jedinice: Različiti oblici kretanja

  Sva tela padaju,klize i kotrljaju se naniţe

  Kretanje proizvodi zvuk

  Cilj i zadaci časa: Obnavljanje pojma kretanja. Shvatanje različitih vrsta kretanja i njihovih

  osnovnih karakteristika (pravolinijsko, krivolinijsko, kruţno, talasno). Uočavanje uzroka

  nastanka nekih kretanja i periodičnog ponavljanja. Shvatanje kada i kako tela padaju, klizaju i

  kotrljaju naniţe. Sila Zemljine teţe i njena uloga. Usvajanje znanja o zvuku kao posledici

  različitih vrsta kretanja. IzvoĎenje eksperimenata vezanih za vrste kretanja, padanja, klizanja,

  kotrljanja. Podsticanje saradnje i razumevanja u grupi.

  Metode rada: Dijaloška, monološka, demonstrativna, metoda pisanih radova

  Oblici rada: frontalni, grupni, individualni

  Aktivnosti učenika: Posmatranje, opisivanje, procenjivanje, beleţenje, eksperimentisanje,

  istraţivanje

  Aktivnosti nastavnika: Objašnjava, izlaţe gradivo, postavlja pitanja, daje uputstva za rad

  Nastavna sredstva: Računar, projektor, modeli klatna, automobili, kocke, lopte, valjak,

  posluţavnik, kanap, domine, karton, boje

  Aktivnosti:

  1. Čas Prezentacija

 • Film Paja Patak – Točkovi

 • 2. Čas IzvoĎenje eksperimenata

  Glavni koraci:

  1.Podela na grupe

  2.Podela zadataka

  3.IzvoĎenje eksperimenata

  4.Prezentacija rezultata rada

  1. Izvlačenjem kartica učenici se dele u pet grupa:

  1. grupa Klatno

  2.grupa Talasi

  3.grupa Čigra

  4.grupa Padanje

  5.grupa Kotrljanje i klizanje

  2. Podela zadataka

  Učenici dobijaju tekst sa zadacima

 • 1. grupa

  Učenici dobijaju stalak, klikere, kuglice od stiropora, kanap i selotejp

  1.zadatak :Napravite dva klatna od klikera i okačite ih na kanape različitih duţina.

  Pokrenite klatna. Koje klatno se brţe kreće?

  2.zadatak: Napravite jedno klatno od klikera i jedno od kuglice stiropora. Okačite ih na

  kanape jednakih duţina i pokrenite. Koje klatno se brţe kreće?

  2. grupa

  Učenici dobijaju domine, posudu sa vodom, pipetu

  1.zadatak Stavite domine na uţu stranu i poreĎajte ih jednu do druge na udaljenosti od

  jedne domine. Pokrenite prvu dominu. Šta ste uočili?

  2.zadatak Kada se površina vode umiri pipetom kanite kap u posudu. Šta se stvorilo u

  vodi? Kako se šire talasi?

  3. grupa

  Učenici dobijaju kartom, čačkalice i boje

  1.zadatak Od kartona iseci krug prečnika 3cm. Čačkalicu prelomi na pola i njom probodi

  sredinu kruga tako da oštri deo ide nadole. Zavrti čigru. Kako se čigra kreće? Kako se

  kreće kad uspori? Kada se čigra kreće najbrţe i najduţe?

  4. grupa

  Učenici dobijaju loptice drvenu kocku, klikere, jistove papira, aluminijumsku foliju

  1.zadatak Neka se jedan član grupe popne na stolicu. Pusti istovremeno, sa iste visine

  lopticu i kliker; drvenu i plastičnu kocku, aluminijumsku foliju i kocku; papir i kliker.

  Zapišite svoja zapaţanja. Da li svi predmeti padaju istom brzinom? Od kojih materijala

  tela brţe padaju? Da li moţeš da ostaneš u vazduhu kad skočiš najviše što moţeš? Zašto?

  5. grupa

  Učenici dobijaju plastični posluţavnik, automobile, klikere, kocku, valjak

 • Na iskošenom posluţavniku (strma ravan) postavi kocku i lopticu. Posmatraj kako se

  kreću. Isti ogled ponovi i sa ostalim predmetima. Kako se kreće lopta? kako se kreće

  kocka? Koji se predmeti kreću najbrţe?

  3. Učenici izvode eksperimente i zapisuju svoja zapaţanja

  4. Prezentacija rezultata rada

  3. Čas Provera znanja se izvodi u informatičkom kabinetu. Učenici individualno rešavaju

  zadatke

  Provera znanja- pitanja

  1. Promena poloţaja tela u odnosu na drugo telo naziva se:

  a) pribliţavanje

  b) kretanje

  c) hodanje

  2. Stvarna ili zamišljena linija po kojoj se telo kreće zove se:

  a) putanja tela

  b) kriva linija

  c) autoput

  3. Imaš metalnu kuglu, list papira i gumicu. Ako ih pustiš s iste visine padaće sledećim

  redosledom:

  a) gumica, papir, metalna kugla

  b) papir, metalna kugla, gumica

  c) metalna kugla, gumica, papir

  4. Klatno na satu se kreće:

  a) pravolinijski

  b) kruţno

  c) krivolinijski

  5. Ljuljanje i klackanje su vrsta:

  a) krivolinijskog kretanja

  b) periodičnog kretanja

  c) talasnog kretanja

  6. Kada šutneš loptu ona:

  a) nestane u visinama

 • b) padne

  c) poleti

  7. Kocka na strmoj podlozi:

  a) pada

  b) kotrlja se

  c) klizi

  8. Zemljina teţa je:

  a) teţina Zemlje

  b) nevidljiva sila koja sve predmete vuče naniţe

  c) putanja po kojoj telo pada

  9. Zvuk je vrsta:

  a) talasnog kretanja

  b) pravolinijskog kretanja

  c) kruţnog kretanja

  10. Ljudski glas nastaje:

  a) vriskom

  b) treperenjem glasnih ţica

  c) šapatom

 • Literatura:

  Mali kućni ogledi 1,2,3- Sećanski, Tomislav; Beograd, Kreativni centar, 2003

  Kretanje-Bojović, Vera; Beograd, Zavod za udţbenike i nastavna sredstva, 1995

  Izumi-Bender, Lionel;Beograd, Politikin zabavnik,2005

  Priroda i društvo3- Ţeţelj-Ralić, Radmila; Beograd, Klett,2011

  Priručnik za učitelje uz udžbenički komplet Priroda i društvo za 3. razred osnovne škole-

  Ţeţelj-Ralić, Radmila; Beograd, Klett, 2011

  Priroda i društvo za 3. razred osnovne škole- Marinković, Simeon; Beograd, Kreativni

  centar, 2009

  Priručnik za učitelje za nastavu prirode i društva u 3. razredu osnovne škole-Vasiljević,

  Ivana; Beograd, Kreativni centar, 2007

  Priroda i društvo za 3. razred osnovne škole- Popović, Biljana; Beograd, Draganić, 2005

  http://www.google.rs/search?q=la+linea&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-

  US:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-

  8&hl=sr&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=-

  z0TT8_IBfCP4gSNt9jYAw&biw=1152&bih=732&sei=_T0TT--rCc2Kswbg2M1D

  http://www.youtube.com/watch?v=xB7phU214VI

  http://www.google.rs/search?q=klackalica&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-

  US:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-

  8&hl=sr&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=Oj4TT5G0GKPh4QS9tqHZAw&biw=1

  152&bih=732&sei=PD4TT-fVL8epsgantq2RAQ

  http://www.google.rs/search?q=ljuljaska&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-

  US:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-

  8&hl=sr&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=Tj4TT47WJq3N4QSmndTPAw&biw=1

  152&bih=732&sei=Uj4TT7CbCsXItAaS_rwb

  http://www.google.rs/search?q=la+linea&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&hl=sr&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=-z0TT8_IBfCP4gSNt9jYAw&biw=1152&bih=732&sei=_T0TT--rCc2Kswbg2M1Dhttp://www.google.rs/search?q=la+linea&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&hl=sr&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=-z0TT8_IBfCP4gSNt9jYAw&biw=1152&bih=732&sei=_T0TT--rCc2Kswbg2M1Dhttp://www.google.rs/search?q=la+linea&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&hl=sr&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=-z0TT8_IBfCP4gSNt9jYAw&biw=1152&bih=732&sei=_T0TT--rCc2Kswbg2M1Dhttp://www.google.rs/search?q=la+linea&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&hl=sr&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=-z0TT8_IBfCP4gSNt9jYAw&biw=1152&bih=732&sei=_T0TT--rCc2Kswbg2M1Dhttp://www.youtube.com/watch?v=xB7phU214VIhttp://www.google.rs/search?q=klackalica&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&hl=sr&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=Oj4TT5G0GKPh4QS9tqHZAw&biw=1152&bih=732&sei=PD4TT-fVL8epsgantq2RAQhttp://www.google.rs/search?q=klackalica&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&hl=sr&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=Oj4TT5G0GKPh4QS9tqHZAw&biw=1152&bih=732&sei=PD4TT-fVL8epsgantq2RAQhttp://www.google.rs/search?q=klackalica&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&hl=sr&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=Oj4TT5G0GKPh4QS9tqHZAw&biw=1152&bih=732&sei=PD4TT-fVL8epsgantq2RAQhttp://www.google.rs/search?q=klackalica&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&hl=sr&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=Oj4TT5G0GKPh4QS9tqHZAw&biw=1152&bih=732&sei=PD4TT-fVL8epsgantq2RAQ