KOSA KATA TINGGI 2

Embed Size (px)

Text of KOSA KATA TINGGI 2

 • 8/3/2019 KOSA KATA TINGGI 2

  1/2

  7 D

  Dljinfdwfoffo( Dlrzfmsihfo ! Dlsimsiofo

  AZFWF MLOFZID

  6 Mlmfoialwrfwidfo aidizfo - Mloee|ofdfo iblf bloefo wljfid-jfidoyf

  : Mlo|dihdfo dfrf-dfrf - Mlo|hiw + jlzgfdfs wlw|fr|

  7 Mlmjlzidfo imsfd - Mloefdijfrdfo + mloyljfjdfo

  2 Zlorlrfo wlofzik ir| - Wlhlsfw alokmlof ir|

  < Nidf birlh|w|zi - Nidf bidfni wlgfzf mlobfhfm

  1 Sloyfh|z ihm| - Slmjlzi jfoyfd sloelrf`|fo

  5 Fhfa jf`fz| - Mfwf rlzdioi

  0 M|rfd`iz ioi - Sfbf mfwf dioi

  9 Wlforlzk b|oif - Wlh|z|` b|oif

  63 Mloidfm wfo|jfzi - Mlzkwfddfo slzfwffo66 Mlh|fwdfo `kzi~ko slmidizfo - Mlh|fwdfo sfobfoefo + slmidizfo

  6: Mloeefj|oenfhiodfo lhlmlo - Mloee|ofdfo slhjfefi fwsld

  67 Mlzfoewfoe ldkokmi - Mloefdriadfo szkwlw n|fh jlhi

  62 Hlji` iorlhldr|fh bfo jlzdlrlzfmsihfo - Hlji` jinfd bfo jlzdljkhl`fo

  6< Jirfzf - Rifbf rfobioefo + ldwdh|wia + `foyf wfr|-wfr|oyf

  61 Wimjikwiw - B|f jlobf yfoe wfhioe jlzdfirfo

  65 Mfwi` jlzmfio bloefo aforfwi - Jlzd`fyfh + jlzmlo|oe + ribfd jlzaidizfo mfrfoe

  60 Mlobfjid bfbf - Dlwkmjkoefo fdijfr dlnfyffo + dlfoed|`fo

  69 Mloedkbiaidfwidfo |obfoe-|obfoe - Mloylhfzfw |obfoe-|obfoe + slzfr|zfo:3 Dlwrfjihfo wsizir|fh bfo ai~idfh - Dlwlimjfoefo zk`foi bfo nfwmfoi

  :6 Mldfoiwml dfufhfo - Fhfr + fwsld yfoe mloefufh wlw|fr|

  :: Sfobfoefo wfzuf - Slmidizfo jifwf + |m|m

  :7 Fonfdfo sfzfbiemf - Slz|jf`fo blmi dlmfn|fo frf| dljfidfo

  :2 Zlhlqfo bloefo dl`lobfd ~fmfo - Birlzimf bloefo slz|jf`fo bfzi wlmfwf dl wlmfwf

  :< Hfobfwfo jlzaidiz - Gfzf jlzaidiz

  :1 Mfwyfzfdfr dkoqlowikofh - Mfwyfzfdfr |m|m + jifwf

  :5 Mloefijdfo bizi - Mlmfh|dfo bizi

  :0 Fhmf mfrlz - Wldkhf` + |oiqlzwiri + rlmsfr slhfnfz

  :9 Dlmfsfofo aidizfo - Dlrle|`fo gfzf jlzaidiz

  73 Fhs|df` - Bfyf |wf`f + ioiwifria

  76 Jfg|h - Ribfd jlzwlmfoefr

  7: Jfbfi dl`ib|sfo - Gfjfzfo `ib|s

  77 Iorlhielowif - D|ms|hfo mfo|wif yfoe sfobfi

  72 Jlzdkoedfhid|oe - Jlzwlsfdfr

  7< J|dri yfoe dkodh|wia - J|dri yfoe d|d|`

  71 Szfnf - Dkrf + olelzi

  75 Szfdfzwf - Ioiwifria + bfyf |wf`f

 • 8/3/2019 KOSA KATA TINGGI 2

  2/2

  7 D

  Dljinfdwfoffo( Dlrzfmsihfo ! Dlsimsiofo70 szfm|wfni - Slhfyfo rlrfm| bi zlwrkzfo

  79 Z|rio `fzifo - Dlznf yfoe jifwf bihfd|dfo bfo wl`fzi-`fzi

  23 Ofufir| bizi - Dlioeiofo bizi

  26 Ofzwiwiwrid - Rlzhfh| mlm|ni bizi wlobizi

  2: sziqfwi - Dlfbffo frf| w|fwfof jlzwlobizi rfosf wljfzfoe efoee|fo

  27 Skzrakhik mlorlzi - R|efw mlorlzi

  22 Slorfw wifwf - B|oif skhirid

  2< Skhlmid - Jf`fw + bljfr + dkoahid

  21 Mlhiduibfwidfo - Mlmj|jfzdfo + mlmfow|`dfo

  25 Hioeh|oe - @ihfoe ioefrfo

  20 Afhf` - Dlnfyffo + dlmlofoefo

  29 iorlzszlrfwi - Rfawizfo + slonlhfwfo