Korisna upustva za sretan život

 • View
  217

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sretan život je uistinu ono čemu ljudi najviše teže ali ljudi različito poimaju sreću. Za nekoga je sreća u skupljanju imetka, za nekoga tjelesno zdravlje i stabilan život. Neki opet smatraju da je sreća imati veliki stan dobru trpezu i čestitu supruggu. Poneko uživa u raznovrsnoj hrani, neko u sticanju halal opskrbe i korisne nauke. Drugi sreću traže u iskrenoj vjeri i čestitom djelovanju. Sve ovo možemo bez dvoumljenja uvrstiti u pojam sreće.Pred vama se nalazi odlična knjiga koja daje korisna upustva za svakog insana koji želi da ima lijep i sretan život.

Text of Korisna upustva za sretan život

 • 5/11/2018 Korisna upustva za sretan ivot

  1/32

  KORISNA PUSTVA. . . ,ZA SRETAN ZIVOTAbdur-Rahman b. Nasir Es-Seadi

  naslov orginala:o . .lJ...J , o ~ . . . u o ~ ' ll,..., . . I t.. .. .. IJ' Y

 • 5/11/2018 Korisna upustva za sretan ivot

  2/32

 • 5/11/2018 Korisna upustva za sretan ivot

  3/32

  U ime Allaha Milostivog Samilosnog

  PREDGOVOR

  Hvala Allahu Gospodaru svjetova i svjedocim danema drugog boga osim Allaha, Jedinog, Koji nema drugai svjedocim daje Muhammed, sallallahu 'alejhi ve sellern,Njegov rob i Njegov poslanik, neka je salavat na njegovuporodicu i na sve njegove ashabe.

  Sretan zivot je, uistinu, ono cemu ljudi najvise teze,ali ljudi razlicito poimaju srecu, Za nekog je sreca uskupljanju imetka, za nekog tjelesno zdravlje ,istabilanzivot. Neki opet smatraju da je sreca imati veliki stan do-bru trpezu i cestitu suprugu. Poneku uziva u raznovrsnojhrani, neko u sticanju halal opskrbe i korisne nauke. Drugisrecu traze u iskrenoj vjeri i cestitom djelovanju. Sve ovomozemo bez dvoumljenja uvrstiti u pojam srece,Primjetno je da postoje dvije vrste srece:

  I. Dunjalucka, privremena sreca, ogranicena nakratki ljudski vijek.

  2. Ahiretska sreca koja je vjecna ineprekidna.Dunjalucka sreca je povezana sa ahiretskom srecom,

  a za vjernike koji se Allaha boje ona je potpuna inadunjaluku ina Ahiretu, kao 5to kaze Uzviseni Allah;

  1

 • 5/11/2018 Korisna upustva za sretan ivot

  4/32

  Onome ko fini dobro, bio muskarac iii iena, Q vjerniJcje, Mi cemo dati c i a proiivi lijep iivot, i doista cemo ihnagrtuliti boljom nagradom nego Ito su zaslufJli. (En-NahJ: 97)

  Ugodan zivot na dunjaluku podrazumjcva smircnostduse, srcc zadovoljno onim cirne ga jc Allah opskrbio iosjecaj uzivanja u poboznosti, Poslanik. sal lal lahu 'alejhive sellem, smatra da je za muslimana uspjeh isreca nadunjaluku ina ahiretu, u sticanju halal opskrbc prcma nje-goyim potrcbarna i u zadovoljstvu kojc iz toga proizilazi.Kaze Resulullah, sallallahu 'alcjhi ve scllem: Spaien jeonaj 1 < 0 se iskreno predao Allahu ; 1 < . 0 je prema svojojpotrebi opskrbljen, pa je onim Ito mu je Allah dao zado-voljan. (Muslim)

  Potpuna sreca sadrzana jc u pokomosti Allahu i Njc-govorn Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellern, a svanesreea sadrzana jc u nepokomosti Allahu iNjcgovomPoslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem. Kaze Allah, dzellesanuhu: A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu budpokoravao, postici ce ono Ito bude felio. (EI-Ahzab: 71)

  A ko Allaha i Njegova Ptls llln iJca ne porlllla, IIIjjesigumo skrenuo sa pravoga puta. (El-Ahzab: 36)1

  I Ovaj predgovor prenesen je iz uvoda moje kojise EI-llidajeli esbabi es-se'ada

  2

 • 5/11/2018 Korisna upustva za sretan ivot

  5/32

  Ova opsirna brosura koju nudimo ima za cilj dadohvati najvaznije upute za lijecenje i otklanjanjedusevnog nemira.

  Pocascen sam cinjenicom da sam rukovodiostampanjem ove brosure i da sam imao posebnozadovoljstvo da mogu navesti hadise icitirati brojnekur'anske ajete nadajuci se udjelu u nagradi. Brosura jestampana uz dozvolu autorovog sina sejh Abdullaha b.Abdur-Rahmana es-Se'adija, neka ga Allah nagradi do-brim. MoIirn plemenitog Allaha, Gospodara uzvisenogArsa da nam oprosti, i da oprosti piscu isvima koji suradili na ovoj knjizi, jer je On onaj koji svodi racun, adivan Ii je On Gospodar.

  Neka je salavat na naseg poslanika Muhammeda, ina njegovu porodicu isve njegove ashabe.

  Abdullah b. Dzarullah el-Dzarullah,22.03~1403. A.H.

  3

 • 5/11/2018 Korisna upustva za sretan ivot

  6/32

  U iDle Allah . Milostivol Samilo~1Hvala A1lahu Kojem pripada Iva zahval& , sv jedo&nda nema drugog boga osim Jednol Jedinol A llaha, K oji

  nema druga i sv jed~ im da je Muhammed Njesov rob iposlanik, neb je salavat iselam na nje,8, njeaovu po-rodicu i njegove ashabe.Zaista svaki oovjet tel i da mu sree bude zadovol jnoi sretno , da iz njega i~ znu brige istrepnje, eime se

  postife ugOOan !ivot, upotpunjuje sna iadost. Covjekim a prirodne vjerske ipraktifne povode cia bode Irelan.Svi ovi povodi m ogu se nafi zijedno samo tod mu'mina, aIto se ostal ib ti~ , ako oni i postignu s r e e u u jednomdom enu fivota, njihov se razum tom e suprostav lja, jer suostali prikrateni drugim domenima koji b i im moldaomogufil i Ijep li i bogatiji l ivo l. U ovoj Ivojoj broIuripokulao sam iznijeti razloge tOJi su m e ponutal i da pilcmo onome ~ mu svaki oovjek najvile tel i.

  Jednom broju ljudi je puno dato i onl tive dlodnim!ivotom. Drugi pale dozive neuspjeh , paje! njihov tivotnesretan ibijedan . Ima ionih koji five izm ec1uove dvijekrajnosti, sa nafakom koja im je propisana, a Allah dajenafaku, pom aze Ijudim a u debru i o tkJan ja od njih IVakozlo .

  4

 • 5/11/2018 Korisna upustva za sretan ivot

  7/32

  'fEMEU onoga sto ce nas najvise pribliziti dostizanjuugodnog zivota nalazimo u vjerovanju i cinjenju dobrihdijela. Rekao je Uzviseni: Onome ko fini dobra, biomuikarac iii iena, a vjemik je, Mi cemo dati da proil!lijep iivot, i, doista, cemo ih nagradui boljom nagradomnego sto su zasluiili. (En-Nahl: 97)

  Uzviseni nas je obavjestio iobecao nagradu naovom ina buducern svijetu onome kod koga se nade za-jedno i vjerovanje i cinjenje dobrih dijela. Razlog tome jejasan, jer, zaista, oni koji vjeruju u ABaba, vjerujuispravnom vjerom koja ce ih voditi u ispravno djelovanje,a za posljedicu ima srcanu dobrotu ilijepo ponasanje odkojeg ce biti koristi ina dunjaluku ina ahiretu. Naprihvatanju iii odbacivanju navedenog temelji se i sreca iradost, ali i briga, tuga iuznemirenost. Kad takvogcovjeka obuzmu ruzne misli, a ikad mu se desi nesto ~to,.ce ga obradovati on to prihvati, zahvalan je Allahu natome i koristi to za opste dobro. Zato ce iz ovoga za njegaproizici radost i on c e ~eljeti da tu radost zadrzi nadajucise nagradi koja je obecana zahvalnima, a ono to jeobecano zahvalnima daleko premasuje dobra isreeu cijeplodove je vjernik vee ubrao.

  5

 • 5/11/2018 Korisna upustva za sretan ivot

  8/32

  Ako mu se desi nesrca iii neb nezaoda, briaa iHws. , on te joj se SUPl'Oltavjti touto je u qjceovojmogumosti iii pokulati da je ubldi koliko je to m o a u 6 e ilijepo fe se strpiti, jer je to n cophodno cia bi se IDOl" efi-kasno suprostaviti nesreti i iz tOla izwa iskustvo isnagu. Istovremeno on fe se nadati velikoj naaradi iiRezavanju neprilike tako Ito ~ je zamijeniti sre6a iijepanada u Allahovu milost injclow nqradu tao Ito je usahib hadisu rekao P oslanit, sal lal lahu 'alejhi e sel lem :D;vQn Ii je primj~r v~mikcl! U svakom IllIltJj", 011 je IItJdobitb, ako ga zcvksi I c a l c v t J radost on zm ,11 IIlj"je A1 lD lw 'P',to mil dDnos i Iconst, a oko , G pak. po,odi ~ ila iii11~ta on se "rpi i bulle mu dobro , a 10naltWmo"~ I c o d\I~miIctL (Musl im)

  Kazao 'je (ovim Resulullah, sallallahu 'alejhi vescllem, da se vjemiku umno~"a njegova dobit, n jelovodobro iplodovi njegovog rada bilo da muse dailo neltaIto ga raduje iii je upao u rieprililcu .l{) r t J

  Kod #oovjeka se stalno smjeajuju dY ije s tY .-i: -. inesreea, Smjcnjuju su u razliatim v remenstim per iodimaovisno 0tome da Ii su prisutni vjerov anje idobra dje1L t}. : . . Iz navedenol proiziJ~ , da ~&W jek JDO~ biti ~Iretaniii nesretan. Onaj ko na ~voroe bode _val~ iJlpljivp o s t i a te sreeu indosl , . rijd,ifc se bPF iu a e, uaapj...renosti i dulevne tjeskobe, ~ oa ~ ~ #V.' j~~ '.'protivjet Ce ugodan livot na ovom sv ijetu . Svako d r u a i to

  6

 • 5/11/2018 Korisna upustva za sretan ivot

  9/32

  zapadne u brige postaje nezahvalan inepokoran, promijeniponasanje i reaguje zivotmjski. strastveno iuzrujano, tetako njegovo srce izgubi spokojnost, postaje rastrzano nasve strane i u njemu se javlja strah da ce izgubiti ana stomu je najdraze, I pored citavog niza razlicitih mogucnostida se ovom suprostavi, covjek se ne obazire nego i daljezudi za drugim stvarima koje nekad postigne, a nekad inepostigne. Ako mu je isudeno da ih postigne on i daljeostaje uznemiren zbog svoje zudnje iponovo pada unepriliku, uznemiren je, nest~ljiv, boji se i radrazljiv je,pa se ne moze pitati za razloge nesretnog zivota koji jeprouzrokovan nervozama, dusevnom bolescu istrahomkoji ga je doveo do tog groznog stanja. A to svoje razlogeima u cinjenici da se taj covjek ne nada nagradi, da kodnjega nema strpIjenja, pa zato nema nista ito bi garasteretilo i olaksalo mu stanje.

  \

  Svi ovi primjeri uzeti su iz iskustva, a ako bisrnosarno jedan prirnjenili na covjeka utvrdili hi ogromnurazliku izmedu vjernika koji rade u skladu sa svojimvjerovanjem i onog koji nije takav. Vjera nas pod stice dabudemo zadovoljni Allahovom opskrbom ionim sto jerobovima Njegovim dato od fadileta iraznovrsnih blago-dati.

  Ako vjernika zadesi bolest, siromastvo iIi nesto odonog sto se svakom moze desiti on c e idalje biti sretan jerje vjernik i zadovoljan je onim sto je od ABaba. On nezudi za stavrima koje mu nisu odredene iogleda se na one

  7

 • 5/11/2018 Korisna upustva za sretan ivot

  10/32

  koji su slabijea stanja, a ~ na one koji au u tome iznadnjega. Zato je on sretniji iod onop kaji je zedovoUio Ivedunjal~ke potrcbe, ati u tome alllO zadovoljstvo. Atad. oovjeka eija dje la D iau u skladu .. n jeaovim imanomzadesi siromaltvo ill lubitak dunjalu&ih dobara, onodjednom poP je nesretan . A u cbulOm .~u, kad. sepljavi strah iii uznemirenost , vjemik fe imIe IUproetaviti~vrstim im anom , sm irenom dulom i lipmim sreem inadvladadafe ih iPJe .vaz iti ra zmi ll j8 l\ie , lovorom iiidje lovanjem , ufvrl6ujua tako IVOje a rce, p riv ikava .;ua Iena njib. Sasvim dru&~ije te se poaaIati oIUQkoji oemaim ana. Ako njel8 zadesi strah, on se uzruja, !ivci D IUIeuzaem ire, postaje rastresen, u njep Ie uvufe ItrijcpD ja,~ ime se izpbi m o e raswtivanja 0 S UltiD i I