of 17/17
1 KOM 3362 ISU-ISU KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI Salam Pengenalan Dari: Prof Madya Dr. Siti Zobidah Omar Semester Kedua (Januari) 2011/2012.

KOM 3363 ISU-ISU KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGIvodppl.upm.edu.my/uploads/docs/kom3362_1328166415.pdf · lebih peka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan penggunaan, peranan dan kesan media

 • View
  10

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KOM 3363 ISU-ISU KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGIvodppl.upm.edu.my/uploads/docs/kom3362_1328166415.pdf ·...

 • 1

  KOM 3362 ISU-ISU

  KOMUNIKASI DAN

  TEKNOLOGI

  Salam PengenalanDari: Prof Madya Dr. Siti Zobidah Omar

  Semester Kedua (Januari) 2011/2012.

 • 2

  Pensyarah KOM 3362

  Nama: Prof Madya Dr Siti Zobidah bt Hj Omar

  Tal: 03 – 8946 8797 (Bilik)

  03 - 8946 8777 (Pej. Am, Jab.Kom.)

  Fax: 03 - 8948 5950

  E-mail: [email protected]

  Bilik: No: B115, Blok B, Tingkat 1,

  Jabatan Komunikasi, FBMK.

  mailto:[email protected]

 • 3

  Pensyarah KOM 3362 (samb…)

  Alamat: Prof Madya Dr. Siti Zobidah Omar

  Jabatan Komunikasi,

  Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi,

  Universiti Putra Malaysia,

  43400 Serdang,

  Selangor Darul Ehsan.

  Bidang: Media, Komunikasi Teknologi dan

  Kepakaran Budaya.

 • 4

  OBJEKTIF KURSUS

  Pada akhir kursus ini pelajar akan dapat:

  mengetahui perkembangan terkini

  teknologi komunikasi,

  mengenalpasti isu yang timbul dari

  penggunaan teknologi berkenaan, dan

  menilai penggunaan teknologi dari sudut

  pentadbiran, ekonomi, sosial dan politik.

 • 5

  Sinopsis Kursus

  Kursus ini mendedahkan para pelajar tentang

  isu-isu komunikasi dan teknologi komunikasi

  supaya mereka mendapat pengetahuan dan

  lebih peka terhadap isu-isu yang berkaitan

  dengan penggunaan, peranan dan kesan media

  komunikasi serta teknologi komunikasi. Kursus

  ini membincangkan perkembangan terkini dalam

  bidang teknologi telekomunikasi dan aplikasi

  teknologi telekomunikasi dalam penyiaran,

  bidang pendidikan, industri sukan, dan industri

  hiburan.

 • 6

  Kandungan Kursus

  1. Pengenalan kepada isu, komunikasi dan teknologi

  2. Perkembangan terkini bidang teknologi komunikasi dan maklumat ICT

  3. Perkembangan terkini teknologi penyiaran dan percetakan

  4. Teknologi komunikasi dan pendidikan: penggunaan teknologi komunikasi dalam pendidikan jarak jauh, sekolah dan universiti maya.

 • 7

  Kandungan Kursus (samb…)

  5. Teknologi komunikasi dan pembangunan

  komuniti: komunikasi dan pembangunan,

  penggunaan teknologi komunikasi dalam

  pembangunan masyarakat, masyarakat

  elektronik.

  6. Kesan teknologi komunikasi terhadap

  komunikasi keluarga, komunikasi

  keorganisasian dan komunikasi

  antarabangsa

 • 8

  Kandungan Kursus (samb…)

  7. ICT dan globalisasi

  8. Isu semasa penggunaan teknologi

  komunikasi

 • 9

  Penilaian Kursus

  Tugasan 50%

  Ujian 20%

  Peperiksaan Akhir 30%

  ___________

  Jumlah 100%

 • 10

  Peperiksaan Pertengahan

  Semester (20%)

  Meliputi Unit 1 – 3 (Dalam Modul dan

  artikel 1,2 & 3)

  Markah 20%

  Bentuk soalan objektif

  Bilangan soalan - 50 soalan

  Masa menjawab 1 jam.

 • 11

  Peperiksaan Akhir (30%)

  Meliputi Unit 4 - 7 (Dalam Modul dan

  artikel 4,5 & 6)

  Markah 30%

  Bentuk soalan objektif

  Bilangan soalan - 60 soalan

  Masa menjawab 1 jam

 • 12

  Tugasan (50%)

  1. Tugasan Pertama (20%)

  2. Tugasan Kedua (30%)

 • 13

  Tugasan Pertama (20%)

  Tajuk Soalan:

  Facebook amat popular di negara ini. Sila

  nyatakan sejarah perkembangan facebook di

  negara Malaysia. Kemudian, pada pandangan

  anda apakah pengaruh dan kesan

  penggunaan facebook terhadap masyarakat.

  Tarikh penghantaran Tugasan

  Pertama: 2 Mac 2012 (Jumaat)

 • 14

  Tugasan Kedua (30%)Tajuk Soalan:

  Pada pendapat anda apakah isu komunikasi atau ICT yang paling runcing sekali yang sedang berlaku sekarang. Sila nyatakan kenapa anda beranggapan bahawa isu berkenaan paling penting dan sokong hujah anda dengan kes atau contoh yang sesuai. Kalau boleh gunakan pengalaman atau kejadian sebenar yang telah atau sedang berlaku. Kemudian cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk menangai isu berkenaan supaya ia tidak merebak menjadi masalah atau bencana yang besar.

  Tarikh Penghantaran Tugasan Kedua: 20 April, 2012 (Jumaat)

 • 15

  Syarat-syarat membuat Tugasan

  1. Tugasan perlulah ditaip menggunakan komputer, menggunakan font Arial 11 pt, atau Times New Roman 12 pt., langkau dua baris (double spacing)

  2. Rujukan perlulah mengikut gaya American Psychology Association (APA style). Boleh didapati dalam web/Internet.

  3. Panjang Tugasan Pertama ialah antara 10-12 muka surat termasuk Rujukan, panjang Tugasan Kedua pula ialah antara 15 -20 muka surat termasuk Rujukan.

 • 16

  Syarat-syarat membuat Tugasan

  4.Tugasan perlulah dihantar kepada pensyarah berkenaan.

  5.Penulisan tugasan perlulah berbentuk penulisan akademik iaitu mempunyai sumber rujukan, senarai rujukan, dan format penulisan yang telah ditetapkan.

  6. Pelajar dinasihatkan membuat tugasan awal untuk mengelakkan masalah yang tidak dijangkakan.

 • 17