of 16 /16
8/18/2019 Kegemilangan Melaka Kumpulan 2 http://slidepdf.com/reader/full/kegemilangan-melaka-kumpulan-2 1/16 KEGEMILANGAN MELAKA KEMATANGAN HUBUNGAN LUAR KUMPULAN 2 1SYAZWAN BIN AD NORSAM 2. AZIB SYUKRAN BIN MD RIDHAUDDIN 3MARCUS LIM PUO YEN 4SHAREEM BIN HASSAN 5DANISH HAIKAL BIN MUSA

Kegemilangan Melaka Kumpulan 2

Embed Size (px)

Text of Kegemilangan Melaka Kumpulan 2

 • 8/18/2019 Kegemilangan Melaka Kumpulan 2

  1/16

  KEGEMILANGAN

  MELAKAKEMATANGAN HUBUNGAN LUAR

  KUMPULAN 21. SYAZWAN BIN AD NORSAM

  2. AZIB SYUKRAN BIN MD RIDHAUDDIN

  3. MARCUS LIM PUO YEN

  4. SHAREEM BIN HASSAN5. DANISH HAIKAL BIN MUSA

 • 8/18/2019 Kegemilangan Melaka Kumpulan 2

  2/16

  HUBUNGAN HUBUNGAN

    SERANTAU

  ANTARABANGSA

  KEMATANGAN HUBUNGANLUAR

 • 8/18/2019 Kegemilangan Melaka Kumpulan 2

  3/16

  Hubun!

  nS"#!n$!u

  PASAI

   %AWA

  SIAK 

  KAMPAR

 • 8/18/2019 Kegemilangan Melaka Kumpulan 2

  4/16

  PASAI

    T"#&!'(n !)!b('! *u'$!n M"'!+!(!($u M"!$ I*+!n,!# S-!- b"#+!-(n

  ,"n!n )u$"#( P!*!(

    S"'!(n ($u $"#&!'(n ,!'!/b"n$u+

  )"#$u+!#!n )"n,!)!$$"n$!n *0!'

    !!/! (*'!/

    A)!b('! b"#u$u* *u#!$

  /"#"+!/"nun!+!n (*$('!- *!'!/

  M"'!+! /"/b!n$u P!*!(

 • 8/18/2019 Kegemilangan Melaka Kumpulan 2

  5/16

    T"#&!'(n ,"n!n +"(!$!n

  )"#,!!n!n

   %!! /"/b"+!'+!nb"#!*b!-!n

  /!+!n!n ,!n #"/)!- 

  S(!+ /"/b"+!'+!n "/!*

    Hubun!n ,"n!n+"#!&!!n M"'!+!

    $"'!- /"/!&u+!n+"(!$!n "+0n0/(

   %AWA SIAK 

 • 8/18/2019 Kegemilangan Melaka Kumpulan 2

  6/16

    T"#&!'(n !)!b('! M"'!+!

  /"n!+'u+(n! 

  M"'!+! /"n!+'u+(+!/)!# un$u+

  /"nu!*!( -!*(')"#,!!n!n

   

  A)!b('! b"#u$u* *u#!$

  /"#"+!

  /"nun!+!n (*$('!-*"/b!-

    K!/ !# /"*$(

  K!/)!#

 • 8/18/2019 Kegemilangan Melaka Kumpulan 2

  7/16

 • 8/18/2019 Kegemilangan Melaka Kumpulan 2

  8/16

  Hubun!n

  !n$!#!b!n*!

  CHINA

  SIAM

  RYUKYU

  6%EPUN7

  GU%ERAT

 • 8/18/2019 Kegemilangan Melaka Kumpulan 2

  9/16

    B"#/u'! )!,! $!-un 1484 !)!b('!

  L!+*!/!n! Y(n C-"n /"'!!$

    M"'!+! 

  Hubun!n +"#!&!!n M"'!+! ,"n!n

  +"#!&!!n C-(n! b"#$!/b!- "#!$

    Hubun!n (n( /"/b"#( +"un$un!n

  +")!,! +"#!&!!n M"'!+! +"#!n!/"n,!)!$

  )"n(+$(#!!n ,!#()!,! C-(n!

  CHINA

   

 • 8/18/2019 Kegemilangan Melaka Kumpulan 2

  10/16

    T"#&!'(n !)!b('! +"#!&!!n M"'!+!

    /"n-!n$!# u$u*!n ,()'0/!$(+ +"

  S(!/ 

  K"#!&!!n M"'!+! /"n!/b('

  +")u$u*!n un$u+ b"#b!(+b!(+

  ,"n!n S(!/ un$u+ /"n&!!+")"n$(n!n "+0n0/(n!

    S(!/ /"/b"+!'+!n +!u &!$(b"#!*,!n

    b!-!n /!+!n!n +" M"'!+!

   

  SIAM

 • 8/18/2019 Kegemilangan Melaka Kumpulan 2

  11/16

     T"#&!'(n ,!'!/ b"n$u+-ubun!n

  ,()'0/!$(+ ,!n )"#,!!n!n

    Su'$!n M!n*0# S-!- )"#n!-

  /"n(#(/

  *u#!$ +")!,! #!&! Ru+u$"n$!n

  $(n+!- '!+u )",!!nRu+u !n

    /"'!n!# un,!nun,!n ,(M"'!+!

    B!'!*!n *u#!$ #!&! Ru+u/"/bu+$(+!n

  RYUKYU6%EPUN7

 • 8/18/2019 Kegemilangan Melaka Kumpulan 2

  12/16

  P"$(+!n *u#!$ M"'!+! +")!,! #!&! Ru+u

  S"/u! u$u*!n ,!n &u#ub!-!*! !n ,(-!n$!#*"'!/! (n( 6,!#( Ru+u7 $!-un ,"/( $!-un$"'!- b"#+"'!+u!n b!(+.T"$!)( !,! ,( !n$!#!/"#"+!*"0#!n 9!$!u '"b(-:$"'!- b"#+"'!+u!n!/!$ &!-!$$(,!+ /"n,"n!# n!*(-!$ ,!n/"n;ub! /"/u'!+!n +"+!;!u!n.%"'!* -!',"/(+(!n /"n,!$!n+!n +"*u*!-!n ,( n""#(+!/(.K!/( /"/(n$! n!-!! 0#!n0#!nb"#(b!! ,(-!n$!# +" *(n( un$u+ b"#-ubun,"n!n +!/( )!,! /!*! ,")!n.In( !+!n/"/b"#(+!n !",!- +")!,! +($! b"#*!/!.

 • 8/18/2019 Kegemilangan Melaka Kumpulan 2

  13/16

  P"$(+!n &!!)!n ,!#( Ru+u

  P!,! $!-un '")!**"0#!n ,!#()!,! 0#!n +!/(*"n!&! /"n!'!-( un,!nun,!n !n,! ,!nb"#+"'!+u!n &!-!$.K!/( b"#!*! $"#+"&u$/"/b!;! *u#!$ !n,!!n,! *"$"#u*n!/"n!/b(' $(n,!+!n !n

  *"!&!#n!.S"+(#!n! )!,! /!*! ,")!nu$u*!nu$u*!n +!/( $(,!+ /"n-0#/!$()"#!$u#!n)"#!$u#!n +"'!+u!n !nn0#/!'+!/( /"/(n$! !n,! /"'!)0#+!nn!

  +")!,! +!/(

 • 8/18/2019 Kegemilangan Melaka Kumpulan 2

  14/16

   

   T"#&!'(n /"'!'u( +"(!$!n )"#,!!n!n

    P",!!n Gu&"#!$ /"/b"+!'+!n +!(n  +")!,! M"'!+! ,!n /"/"#'u+!n

  #"/)!- ,!#( +")u'!u!n M"'!+!

    P",!!n ,!#( T!n!- A#!b b"#,!!n

  ,( M"'!+! /"/b"'( "/!* ,!n #"/)!-

  ,!#( K")u'!u!n M"'!u

   

  P",!!n ,!#( T!n!- A#!b $u#u$

  /"n"/b!n+!n !&!#!n !!/! I*'!/  ,( M"'!+!

  GU%ERAT

 • 8/18/2019 Kegemilangan Melaka Kumpulan 2

  15/16

 • 8/18/2019 Kegemilangan Melaka Kumpulan 2

  16/16

   

   TERIMA KASIH