KEFAHAMAN PELAJAR MENGENAI KONSEP ASAS, .Pengetua SMK Syed Mohamed Al-Buqhary 3. Pengetua SMK Jabi

  • View
    224

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KEFAHAMAN PELAJAR MENGENAI KONSEP ASAS, .Pengetua SMK Syed Mohamed Al-Buqhary 3. Pengetua SMK Jabi

KEFAHAMAN PELAJAR MENGENAI KONSEP ASAS, PEMBELAJARAN TERDAHULU DAN KONSEP MENYELURUH JADUAL BERKALA UNSUR DI

BEBERAPA BUAH SEKOLAH DI DAERAH KOTA STAR

ILYANA BINTI MOHAMMAD KAMEL

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PSZ 19:16 (Pind. 1/97)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

JUDUL : _____KEFAHAMAN PELAJAR MENGENAI KONSEP ASAS,____ PEMBELAJARAN TERDAHULU DAN KONSEP MENYELURUH _JADUAL BERKALA UNSUR DI BEBERAPA BUAH SEKOLAH_ ________________DI DAERAH KOTA STAR___________________

SESI PENGAJIAN: 2003/2004

Saya : __________ILYANA BINTI MOHAMMAD KAMEL_____________

(HURUF BESAR)

mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti

Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut

1. Tesis adalah hak milik Universiti Teknologi Malaysia

2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan

pengajian sahaja.

3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi

pengajian tinggi.

4. **Sila tandakan ( )

SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972)

TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

TIDAK TERHAD

_____________________________________ (TANDATANGAN PENULIS)

Disahkan oleh

___

Alamat Tetap: BATU 6 JALAN DATO KUMBAR, 05300 ALOR STAR,_______________ KEDAH_________________________

PRO

Tarikh: ____8 MAC 2004_____________ Tarikh:

CATATAN: *

**

Potong yang tidak berkenaan. Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, siatau organisasi berkenaan dengan menperlu dikelaskan sebagai SULIT atau TTesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ipenyelidikan, atau disertasi bagi pengaLaporan Projek Sarjana Muda (PSM).

________________________________ (TANDATANGAN PENYELIA)

F. MADYA AZIZ BIN NORDIN

Nama Penyelia

____8 MAC 2004_____________

la lampirkan surat daripada pihak berkuasa yatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini ERHAD. jazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara jian secara kursus dan penyelidikan, atau

Saya akui saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah

memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda

Sains Serta Pendidikan (Kimia)

Tanda Tangan :

Nama Penyelia :

Tarikh :

Prof. Madya Aziz Bin Nordin

9 Mac 2004

KEFAHAMAN PELAJAR MENGENAI KONSEP ASAS, PEMBELAJARAN

TERDAHULU DAN KONSEP MENYELURUH JADUAL BERKALA UNSUR DI

BEBERAPA BUAH SEKOLAH DI DAERAH KOTA STAR

ILYANA BINTI MOHAMMAD KAMEL

Laporan Projek ini dikemukakan sebagai memenuhi

sebahagian syarat Penganugerahan Ijazah

Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Kimia)

Fakulti Pendidikan

Universiti Teknologi Malaysia

FEBRUARI, 2004

ii

Saya akui ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang telah

saya jelaskan sumbernya.

Tanda Tangan :

Nama Penulis :

Tarikh :

Ilyana Binti Mohammad Kamel

9 Mac 2004

iii

Dedikasi

Assalamualaikum

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang, syukur ke hadrat Ilahi

kerana dengan izinNya, kajian ini dapat disiapkan. Berkat dorongan dan pengorbanan

insan-insan teristimewa dalam hidup saya terutamanya abah Mohammad Kamel, mama

Wardah, yang tersayang Syahrul Ridwan Shahlan dan adik-adik Nadiah, Thariq, Afeeq

dan Zyad, tugasan ini terhasil dengan jayanya. Hanya Allah yang dapat membalas segala

jasa dan pengorbanan kalian..

Wassalam..

iv

PENGHARGAAN

Alhamdulillah kerana dengan limpah kurnia dan izinNya, saya telah

berkesempatan menyiapkan kertas Projek Sarjana Muda ini dengan jayanya.

Setinggi-tinggi penghargaan saya dedikasikan khusus kepada semua pihak yang

terlibat sepanjang saya menyiapkan penyelidikan ini. Terlebih dahulu saya rakamkan

jutaan penghargaan dan terima kasih istimewa buat Profesor Madya Aziz Nordin yang

telah banyak meluangkan masa untuk membantu dan memberi tunjuk ajar dalam

membimbing saya menyiapkan penyelidikan ini.

Saya juga ingin mengambil kesempatan mengucapkan setinggi penghargaan

kepada:

1. Pengetua SM Teknik Alor Star

2. Pengetua SMK Syed Mohamed Al-Buqhary

3. Pengetua SMK Jabi

Di atas kerjasama mengaturkan pertemuan dan menyediakan responden untuk

menyiapkan penyelidikan ini.

Akhir sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak terutamanya

keluarga tersayang yang memberikan bantuan dan dorongan sama ada secara langsung

atau secara tidak langsung ketika penyelidikan ini dilakukan.

v

ABSTRAK

Kajian ini meninjau pemahaman konsep pelajar Tingkatan Empat aliran Sains

tulen dan teknikal mengenai tajuk konsep asas Jadual Berkala Unsur (JBU), di tiga buah

sekolah sekitar daerah Kota Star. Persoalan kajian adalah melihat sama ada pelajar

mempunyai salah konsep dan gagal menguasai asas pembelajaran terdahulu dan konsep

menyeluruh dalam topik yang dikaji. Sejumlah 116 orang responden terdiri daripada

pelajar Tingkatan Empat telah terlibat dalam kajian ini. Data yang dikumpul dianalisis

menggunakan SPSS 10.0 bagi mendapatkan kekerapan dan peratusan mengenai salah

konsep yang terdapat pada pelajar. Hasil kajian mendapati sebahagian besar pelajar

mempunyai konsep yang salah dalam tajuk yang dikaji dan pelbagai konsep ini ternyata

berbeza dengan konsep yang diterima oleh ahli sains. Konsep-konsep ini didapati

mengganggu proses pembelajaran dan guru seharusnya mengambil kira konsep yang ada

pada pelajar dalam memilih kaedah pengajaran dan merancang strategi pengajaran dan

pembelajaran yang berkesan. Kajian ini telah dapat mengenalpasti beberapa masalah

dalam tajuk Jadual Berkala Unsur.

vi

ABSTRACT

This research investigates the conceptual understanding of topics on basic

concepts of Jadual Berkala Unsur (JBU), previous concepts and the whole concepts in

JBU amongst students in 3 schools in the Kota Star district. The objective of this study is

to find out the misconceptions amongst students on the topics investigated. A total of 116

form four students from 3 secondary schools were involved as respondents in this

research. The data obtained were then analyzed using SPSS 10.0 to obtain the frequencies

and percentages for misconceptions. Findings have shown that students possessed various

concepts which are different from those accepted by scientists. These concepts interferes

learning process and teachers should take into account the concepts students have when

choosing teaching methods and teaching strategies effectively.

vii

KANDUNGAN

BAB PERKARA MUKA SURAT

Halaman Judul

Pengakuan

Dedikasi

Penghargaan

Abstrak

Abstract

Kandungan

Senarai Jadual

Senarai Singkatan

Senarai Lampiran

i

ii

iii

iv

v

vi

vii

xiii

xvi

xvii

I PENGENALAN

1.1 Pendahuluan

1.2 Latar Belakang Masalah

1.3 Pernyataan Masalah

1.4 Objektif Kajian

1.5 Persoalan Kajian

1.6 Kepentingan Kajian

1

4

5

6

7

7

viii

1.7 Skop Kajian

1.8 Batasan Kajian

1.9 Terminologi Istilah

1.9.1 Pelajar / Responden

1.9.2 Kerangka Alternatif

1.9.3 Konsep

1.9.4 Konsep Asas

1.9.5 Konsep Pembelajaran Terdahulu

1.9.6 Konsep Jadual Berkala Unsur (JBU)

1.9.7 Jadual Berkala Unsur (JBU)

1.9.8 Kumpulan

1.9.9 Kala

8

8

9

9

9

10

10

10

10

11

11

11

II KAJIAN LITERATUR

2.1 Pengenalan

2.2 Definisi Masalah

2.3 Masalah Pembelajaran Kimia

2.3.1 Kerangka Alternatif Mengenai Konsep

Asas

2.3.2 Kefahaman Melalui Pembelajaran

Terdahulu

2.3.3 Masalah Dari Segi Topik JBU

(Menyeluruh)

12

12

13

14

16

17

III METODOLOGI KAJIAN

3.1 Pengenalan

3.2 Rekabentuk Kajian

3.3 Populasi Kajian

3.4 Pemilihan Sampel

20

20

21

21

ix

3.5 Instrumen Kajian

3.6 Prosedur Kajian

3.7 Analisis Data

21

23

23

IV ANALISIS DATA

4.1 Pendahuluan

4.2 Analisis Latar Belakang Responden

4.2.1 Bilangan Responden Mengikut Sekolah

4.2.2 Bilangan Responden Mengikut Jantina

4.2.3 Umur, bangsa dan agama

4.2.4 Pencapaian responden dalam PMR

4.2.5 Pencapaian Peperiksaan Pertengahan

Tahun responden untuk mata pelajaran

Kimia.

4.2.6 Latar belakang pekerjaan bapa/penjaga

respo