of 10 /10
KAWAI CN 27 Uputstvo za upotrebu

KAWAI CN 27 · 2018. 11. 9. · klavijature, slika ispod. Pritisnite jednom Pritisnite 17 puta Pritisnite jednom Izbor zvukova - Metod 2: Pritiskajte SOUND SELECT taster onolikoputa

 • Upload
  others

 • View
  4

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of KAWAI CN 27 · 2018. 11. 9. · klavijature, slika ispod. Pritisnite jednom Pritisnite 17 puta...

 • KAWAI CN 27Uputstvo za upotrebu

 • Hvala Vam što ste kupili Kawai digitalni klavir

  Ovo uputstvo za upotrebu sadrži osnovne informacije vezane za upotrebu Kawai KDP110 digitalnog klavira.

  Pažljivo proèitajte sve delove i saèuvajte ga na sigurnom mestu za sluèaj potrebe.

 • IZBOR ZVUKOVA

  Kawai CN 27 poseduje 19 vrhunskih zvukova klavira u drugih instrumenata, koje možete da izaberete

  na jedan od dva dole navedena naèina. Svaki put kada ukljuèite instrument, aktivan je osnovni

  zvuk, “ Concert Grand ”.

  Izbor zvukova - Metod 1:

  Zadržite pritisnut SOUND SELECT taster i izaberitezvuk na jednoj od 8 belih i 11 crnih dirki u donjem delu

  klavijature, slika ispod.

  Pritisnite jednom Pritisnite 17 puta Pritisnite jednom

  Izbor zvukova - Metod 2:

  Pritiskajte SOUND SELECT taster onolikoputa koliko želite dok ne izaberete zvuk, slika dole.

  Broj zvuka æe se pojaviti na LED displeju.

 • Metronom pomaže pianisti da vežba kompozicije u zadatom, konstantnom tempu.

  vrednost takta, jaèina zvuka i tempo metronoma možete slobodno da izaberete na dole opisani naèin.

  Ukljuèivanje/Iskljuèivanje Metronoma

  Ukljuèite/Iskljuèite Metronom pritiskom

  na “METRONOME” taster. LED indikator se ukljuèuje.

  Osnovni tempo i vrednost takta je 1/4 i 120 bpm.

  Pritisnite isti taster kako bi ste iskljuculi Metronom.

  Jaèina zvuka Metronoma se bira na slièan naèin, zadržite

  taster “METRONOME” i pritisnite dirku D#2 za utišavanje,

  a dirku F#2 za pojaèavanje zvuka Metronoma.

  Izmenite vrednost takta Podesite jaèinu zvuka Metronoma

  Zadržite pritisnut METRONOME taster,zatim pritisnite

  jednu od 7 najnižih crnih dirki, kao na donjoj ilustraciji.

  Imate izbor izmeðu sedam vrednosti takta:

  1/2, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8 i 6/8

  Tempo izaberite zadržavanjem tastera “METRONOME” i pritiskom na bele dirke u donjem delu klavijature.

  Unosite numerièku vrednost Tempa. Kao na slici.

  Tempo Metronoma možete da podesite u vrednosti od 10 - 300 bpm ( otkucaja u minuti )Tempo možete da unesete veoma precizno ili da ga usporite ili ubrzate postepeno.

  Podešavanje Tempa Metronoma

  Metod 1:

  Zadržite pritisnut METRONOME taster i pritisnite zatim dirke 1,5 i 0 kako bi ste podesili tempo 150 bpm. Ili pritisnite

  dirke 8 i 5 kako bi ste uneli tempo 85.

  Metod 2:

  Dok držite pritisnut taster METRONOME, pritiskajte dirke D#2 ili F#2 kako bi ste ubrzali ili usporili postepeno.

  Svaki pritisak na dirku daje 2 bpm, usporenja ili ubrzanja.

  Metod 3:

  Možete da unesete tempo koji odgovara muzièkom terminu, kao što je Allegro ili Andante.

  - Zasržite pritisnut taster METRONOME i pritisnite dirke C3 do E5 kako bi ste izabrali odgovarajuæi tempo.

 • RekorderKawai KDP110 poseduje Rekorder koji Vam omoguæava da snimite tri razlièite kompozicije, na tri

  posebna dela memorije ( SONG 1 / 2 / 3 ) i da ih kasnije po potrebi reprodukujete po Vašem

  slobodnom izboru.

  * Ako izaberete memoriju koja je veæ korištena za snimanje songa, taj song æe se obrisati.* Broj memorije Rekordera biæe prikazan na displeju.

  1 Snimanje Songa - kompozicije1. Ulazak u Mod snimanja

  Pritisnite REC taster

  LED indikator na REC tasteru pocinje da trepce, kako bi Vas obavestio da je spreman za snimanje.

  2. Izbor memorije za snimanje

  Zadržite pritisnut REC taster, zatim pritisnite dirke C1, D1 ili E1 kako bi ste izabrali memoriju u koju želite

  da snimate.

  4. Zaustavljanje snimanja

  Pritisnite PLAY/STOP taster.

  LED indikatori na PLAY/STOP i REC tasterima veoma kratko ce zatreptati, oznacavajuci Vam da je song

  zabeležen u internu memoriju instrumenta.

  * Nemojte da iskljuèujete instrument dok se song beleži u memoriju.

  * Maksimalni kapacitet snimanja je 10000 nota, u to ulaze i podaci o pritisnutim dodatnim tasterima i pedalama.

  Ako u toku snimanja stignete do maksimalnog kapaciteta, snimanje æe se automatski zaustaviti.

  * Snimljeni song ostaje u memoriji instrumenta i posle njegovog iskljuèivanja.

  3. Snimanje

  U momentu kada zapocnete sviranje na klavijaturi instrumenta,

  ukljucuju se indikatori na REC i PLAY/STOP tasterima,

  snimanje je zapocelo.

  * Snimanje možete da zapoènete i pritiskom na PLAY/STOP taster, pružajuæi

  pauzu ili prazan takt na poèetku songa.

  Da bi ste izbegli mogucnost gubitka podataka kada

  iskljucujete instrument, nemojte da otkacinjete

  strujni kabl dok trepcu LED indikatori.

 • 3 Brisanje snimljenog songa - kompozicijeUPOZORENJE ! OVAJ PROCES CE BESPOVRATNO IZBRISATI PODATKE IZ SONG MEMORIJE INSTRUMENTA.

  Brisanje snimljenih songova - kompozicija

  Zadržite pritisnute PLAY/STOP i REC tastere, iskljucite pa ponovo ukljucite instrument.

  Svi snimljeni songovi u tom trenutku bice izbrisani iz memorije.

  2 Reprodukcija Songa - kompozicije1. Reprodukcije snimljenog songa - kompozicije

  Pritisnite PLAY/STOP taster.

  LED indikator na PLAY/STOP tasteru se ukljucuje,

  snimljeni song - kompozicija pocinje da se reprodukuje.

  2. Reprodukcija songa - kompozicije zabeležene u nekoj drugoj memoriji

  Zadržite PLAY/STOP taster, zatimpritisnite neku od najnižih belih dirki kako bi ste izabrali memoriju.

  * Reprodukcija songa - kompozicije zapoèinje onog trenutka kada pritisnete PLAY/STOP taster.

 • DUAL MOD - Dva zvuka istovremenoFunkcija DUAL MOD na CN 27 Vam omogucava da istovremeno svirate kombinaciju dva razlicita zvuka.

  Tako možete da kombinujete zvuk akusticnog klavira sa gudacima ili kombinaciju zvuka elektricnog klavira

  i cembala, na primer.

  Ulazak Dual Mod - Metod 1

  Zadržite taster SOUND SELECT i istovremeno pritisnite dve dirke na donjem delu klavijature. Tako ste izabrali

  dva zvuka istovremeno.( kao na slici - dole )

  Ulazak Dual Mod - Metod 2

  Zadržite pritisnut SOUND SELECT taster i zatim pritisnite dirku C#1 - ( izbor Dual Moda ), pa zatim dok držite

  pritisnut isti taster, pritisnite dirku koja predstavlja osnovni zvuk i zatim pritisnite dirku sa zvukom

  koji želite da kombinujete.

  Podešavanje balansa jacine izmedu zvukova

  Zadržite pritisnut taster SOUND SELECT i zatim pritiskajte dirke F#1( - ) ili G#1 (+) kako bi ste promenili balansa

  jacine zvuka izmedu dva izabrana zvuka.

  Resetovanje vrednosti balansa izmedu zvukova

  Zadržite pritisnu SOUND SELECT taster i pritisnite dirku D#1. Na taj nacin ste balans zvuka vratili na fabricku postavku.

  Za izlazak iz Dual moda - jednostavno pritisnite SOUND SELECT taster.

 • Mod Èetiri ruke

  Mod Cetiri ruke deli klavijaturu CN 27 na dva dela, istovremeno su podešavajuci i pedale na instrumentu

  gde jeSustain pedala na CN 27 funkcioniše na desnom delu klavijature, dok funkciju Sustain pedale za

  donji deo klavijature preuzima - leva pedala - “Soft” - ( slika 1 ). Na ovaj nacin dvoje ljudi mogu da koriste

  isti instrument sa istim rasponom dirki.

  Ulazak u Mod Èetiri ruke

  Zadržite pritisnut LESSON taster, zatim pritisnite D#3 dirku, ilustracija dole.

  LED indikator trepæe pokazujuæi da se nalazite u Modu Èetiri ruke.

  Izlazak iz Moda Èetiri ruke

  Pritisnite LESSON taster.

  Instrument se vraæa u normalan rad.

  Split Point - mesto podele klavijature je dirka F4 - fiksno ( ne može da se izmeni ! )

  Izbor zvuka utice na obe sekcije klavijature.

  Sostenuto pedala ( srednja pedala ) radi iskljucivo na desnom - gornjem delu klavijature.

  VAŽNO !

 • Ekskluzivni uvoznik i distributer

  SMS Music doo Novi Sad

  www.kawai-srbija.com

  Štampano u SrbijiCopyright © 2018 SMS Music doo Novi Sad - Kawai Klaviri Srbija. Sva prava zadržana.

  1: Naslovna2: strana 23: ZVUCI4: METRONOM5: REKORDER6: PLEJER7: DUAL MOD8: ČETIRI RUKEPage 910: poslednja strana