Katalog Prolog Publishing Katalog Prolog

 • View
  315

 • Download
  24

Embed Size (px)

Text of Katalog Prolog Publishing Katalog Prolog

 • C a t a l o g u e 2 0 1 5

  P R O L O G P u b l i s h i n g

  Enjoy languagelearning!

  www.prolog.edu.pl

  www.polishcourses.com

  Seria do nauki

  jzyka polskiego jako obcego

  TEST KWALIFIKACYJNY

  HURRA!!!

  PO POLSKUAgnieszka Burk

  at

  Agnieszka Jasiska

  Magorzata Maolepsza

  Aneta Szymkiewicz

  Seria do nauki jzyka polskiego

  jako obcego

  TEST KWALIFIKACYJNY pozwal

  a okreli odpowiedni po-

  ziom, z ktrego uczcy si jzy

  ka polskiego jako obcego

  powinien rozpocz dalsz nauk

  z podrcznikw PO POL-

  SKU 1, PO POLSKU 2 i PO P

  OLSKU 3 z serii HURRA!!!.

  Test skada si ze 120 pyta spra

  wdzajcych kompetencje

  gramatyczne i leksykalne. Jest to

  test wyboru.

  Test zawiera take:

  arkusz odpowiedzi,

  szablon odpowiedzi,

  zestawienie, ktre pomaga u

  plasowa uczcego si na

  podstawie uzyskanej liczby pun

  ktw.

  www.hurra.edu.pl

  Przedstawiamy Pastwu now

  seri do nauczania jzy-

  ka polskiego jako obcego oprac

  owan z uwzgldnieniem

  Europejskiego systemu opisu

  ksztacenia jzykowego:

  uczenie si, nauczanie, oceniani

  e (Common European Fra-

  mework of Reference for Langu

  ages: Learning, teaching,

  assessment/CEFR) w zakresie kl

  asyfikacji poziomw jzy-

  kowych, metodyki i treci naucz

  ania.

  W skad serii wchodz:

  PO POLSKU 1 z materiae

  m na ok. 120 jednostek

  lekcyjnych (w tym: podrcznik

  studenta + Audio CD,

  zeszyt wicze + Audio CD, po

  drcznik nauczyciela)

  propozycja programowa na poz

  iom A1,

  PO POLSKU 2 z materiae

  m na ok. 120 jednostek

  lekcyjnych (w tym: podrcznik s

  tudenta + 2 Audio CD,

  zeszyt wicze + Audio CD, pod

  rcznik nauczyciela)

  propozycja programowa na poz

  iom A2,

  PO POLSKU 3 z materiae

  m na ok. 120 jednostek

  lekcyjnych (w tym: podrcznik

  studenta + Audio CD,

  zeszyt wicze + Audio CD, pod

  rcznik nauczyciela)

  propozycja programowa na poz

  iom B1

  oraz:

  ODKRYWAMY JZYK POLSK

  I kompendium jzyka

  polskiego w trzech wersjach j

  zykowych: polskiej, an-

  gielskiej i niemieckiej,

  Test kwalifikacyjny (z prawem

  do wielokrotnego kopio-

  wania).

  Czci PO POLSKU 1, 2 i 3 prow

  adz od poziomu A1 do B1

  (CEFR) i zostay opracowane z m

  yl o przygotowaniu kan-

  dydatw do egzaminu certyfika

  towego z jzyka polskiego

  jako obcego na poziomie podst

  awowym PL-B1.

  Cz ODKRYWAMY JZYK POLS

  KI to systematyczna pre-

  zentacja gramatyki jzyka polsk

  iego.

  Seria przeznaczona jest dla do

  rosych i modziey (od 16

  roku ycia). Komentarz w jzyku

  polskim i konsekwentne

  stosowanie podejcia komunika

  cyjnego w nauczaniu jzy-

  ka polskiego jako obcego pozwa

  la na wykorzystanie serii

  w nauczaniu obcokrajowcw be

  z ograniczania si do kon-

  kretnej grupy jzykowej.

  Z prawem do

  wielokrotnego

  kopiowania

  HURRA!!!

  PO POLSKU 2Agnieszka Bu

  rkat

  Agnieszka Jasiska

  Audio CD

  Seria do nauki jzyka polsk

  iego jako obcego

  www.prolog.edu.pl

  www.polishcourses.com

  Seria do nauki

  jzyka polskiego jako obc

  ego

  www.hurra.edu.pl

  ZESZYT WICZE zawiera:

  wiczenia gramatyczne i

  leksykalne wspomagajce a

  k-

  tywne opanowanie sowni

  ctwa, a w efekcie swobodn

  komunikacj,

  klucz z rozwizaniami w

  icze,

  pyt Audio CD z nagran

  iami do kadej lekcji zawi

  era-

  jcymi take wiczenia wy

  mowy,

  transkrypcje tekstw na

  gra.

  Zeszyt wicze pozwala na

  samodzieln prac z mate

  ria-

  em leksykalnym i gramaty

  cznym omawianym w pod

  rcz-

  niku studenta PO POLSKU

  2.

  ZESZYT WICZE

  Propozycja programowa na

  poziom A2

  Podrcznik opracowano z u

  wzgldnieniem standardw

  wymaga egzaminacyjnyc

  h

  Pastwowej Komisji Powia

  dczania Znajomoci Jzyka

  Polskiego jako Obcego

  Przedstawiamy Pastwu no

  w seri do nauczania jzy

  ka

  polskiego jako obcego opr

  acowan z uwzgldnieniem

  za-

  sad Europejskiego systemu

  opisu ksztacenia jzykow

  ego:

  uczenie si, nauczanie, oce

  nianie (Common European

  Fra-

  mework of Reference for

  Languages: Learning, teac

  hing,

  assessment / CEFR) w zak

  resie klasyfikacji poziom

  w j-

  zykowych, metodyki i tre

  ci nauczania.

  W skad serii wchodz:

  PO POLSKU 1 z mater

  iaem na ok. 120 jednoste

  k lek-

  cyjnych (w tym: podrczni

  k studenta + Audio CD, zes

  zyt

  wicze + Audio CD, podr

  cznik nauczyciela) propoz

  y-

  cja programowa na poziom

  A1,

  PO POLSKU 2 z mater

  iaem na ok. 120 jednoste

  k lek-

  cyjnych (w tym: podrczni

  k studenta + 2 Audio CD,

  ze-

  szyt wicze + Audio CD, p

  odrcznik nauczyciela) pr

  o-

  pozycja programowa na po

  ziom A2,

  PO POLSKU 3 z mater

  iaem na ok. 120 jednoste

  k lek-

  cyjnych (w tym: podrczni

  k studenta + Audio CD, zes

  zyt

  wicze + Audio CD, podr

  cznik nauczyciela) propoz

  y-

  cja programowa na poziom

  B1

  oraz: ODKRYWA

  MY JZYK POLSKI komp

  endium jzyka pol-

  skiego w trzech wersjach

  jzykowych: polskiej, angi

  el-

  skiej i niemieckiej,

  PO POLSKU - TEST KWAL

  IFIKACYJnY (z prawem do

  wie-

  lokrotnego kopiowania).

  Czci PO POLSKU 1, 2 i 3

  prowadz od poziomu A1 d

  o B1

  (CEFR) i zostay opracowan

  e z myl o przygotowaniu

  kan-

  dydatw do egzaminu cert

  yfikatowego z jzyka polsk

  iego

  jako obcego na poziomie po

  dstawowym B1.

  Cz ODKRYWAMY JZYK

  POLSKI to systematyczna

  pre-

  zentacja gramatyki jzyka p

  olskiego.

  Seria przeznaczona jest dl

  a dorosych i modziey (o

  d 16

  roku ycia). Komentarz w j

  zyku polskim i konsekwen

  tne

  stosowanie podejcia kom

  unikacyjnego w nauczaniu

  jzy-

  ka polskiego jako obcego

  pozwala na wykorzystanie

  serii

  w nauczaniu obcokrajowc

  w bez ograniczania si do

  kon-

  kretnej grupy jzykowej. ISB

  N 978-83-60229-27-9

  www.prolog.edu.plwww.polishcourses.com

  Seria do nauki jzyka polskiego jako obcego

  www.hurra.edu.pl

  Przedstawiamy Pastwu now seri do nauczania jzy-ka polskiego jako obcego opracowan z uwzgldnieniem Europejskiego systemu opisu ksztacenia jzykowego: uczenie si, nauczanie, ocenianie (Common European Fra-mework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment / CEFR) w zakresie klasyfikacji poziomw j-zykowych, metodyki itreci nauczania. W skad serii wchodz: PO POLSKU 1 z materiaem na ok. 120 jednostek

  lekcyjnych (w tym: podrcznik studenta + Audio CD, zeszyt wicze + Audio CD, podrcznik nauczyciela) propozycja programowa na poziom A1, PO POLSKU 2 z materiaem na ok. 120 jednostek

  lekcyjnych (w tym: podrcznik studenta + 2 Audio CD, zeszyt wicze + Audio CD, podrcznik nauczyciela) propozycja programowa na poziom A2, PO POLSKU 3 z materiaem na ok. 120 jednostek

  lekcyjnych (w tym: podrcznik studenta + Audio CD, zeszyt wicze + Audio CD, podrcznik nauczyciela) propozycja programowa na poziom B1oraz:

  ODKRYWAMY JZYK POLSKI kompendium jzyka polskiego w trzech wersjach jzykowych: polskiej, an-gielskiej i niemieckiej, PO POLSKU - TEST KWALIFIKACYJnY (z prawem do

  wielokrotnego kopiowania).Czci PO POLSKU 1, 2 i 3 prowadz od poziomu A1 do B1 (CEFR) i zostay opracowane z myl o przygotowaniu kan-dydatw do egzaminu certyfikatowego z jzyka polskiego jako obcego na poziomie podstawowym B1. Cz ODKRYWAMY JZYK POLSKI to systematyczna pre-

  zentacja gramatyki jzyka polskiego.Seria przeznaczona jest dla dorosych i modziey (od 16 roku ycia). Komentarz w jzyku polskim i konsekwentne stosowanie podejcia komunikacyjnego w nauczaniu jzy-ka polskiego jako obcego pozwala na wykorzystanie serii w nauczaniu obcokrajowcw bez ograniczania si do kon-kretnej grupy jzykowej.

  PODRCZnIK nAUCZYCIELA zawiera: uwagi metodyczne do podrcznika studenta uatwiajce prac na lekcjach, dodatkowe gry i zabawy dydaktyczne wspomagajce

  rozwijanie poszczeglnych sprawnoci jzykowch, a take opanowanie sownictwa i zasad gramatycznych,

  materiay do kopiowania, transkrypcje tekstw nagra z podrcznika studenta, klucz z rozwizaniami wicze zamieszczonych

  wpodrczniku studenta, praktyczne wskazwki dla nauczyciela, jak skutecznie przygotowa uczcych si do egzaminu na poziomie podstawowym B1, informacje o strukturze egzaminu na poziomie B1,

  dodatkowe wiczenia w formacie egzaminacyjnym.

  HURRA!!!PO POLSKU 3

  Agnieszka BurkatAgnieszka JasiskaMagorzata MaolepszaAneta Szymkiewicz

  Seria do nauki jzyka polskiego jako obcegoPlansze i gry jzykowe

  PODRCZNIK NAUCZYCIELA

  Poziom: Propozycja programowa na poziom B1

  Podrcznik opracowano z uwzgldnieniem standardw wymaga egzaminacyjnych

  Pastwowej Komisji Powiadczania Znajomoci Jzyka Polskiego jako Obcego

  wskazwki dla nauczyciela materiay do kopiowania transkrypcje tekstw nagra alternatywne sposoby realizacji wicze informacje o egzaminie B1 klucz do wicze z podrcznika studenta

  www.prolog.edu.pl

  www.polishcourses.com

  www.prologpublishing.c

  om

  systematyczna prezen

  tacja gramatyki polskie

  j

  przyjazna w uyciu i