of 15 /15
JOBSHEET KOMPRESSOR Disusun Oleh : Abellio Nathanael Maya Elvisa Aryo Juliansyah Pratama hinthia O!ta"in"a Dimas M# $ur%on &mam Nura"ha &n"ar San'aya &!a Khoirun Nisa Devi Purnamasari Mir(a Pratama Po))i *amella Putri Rahma"i Karsana +i'aya Su!i Anan"a Putri Kelas : ,E-B J.R.SAN TEKN&K K&M&A PRO-RAM ST.D& TEKN&K ENER-& PO/&TEKN&K NE-ER& SR&+&JA0A TAH.N AJARAN 123,

JOBSHEET KOMPRESSOR

Embed Size (px)

Citation preview

8/16/2019 JOBSHEET KOMPRESSOR

http://slidepdf.com/reader/full/jobsheet-kompressor 1/15

JOBSHEET KOMPRESSOR 

Disusun Oleh :

Abellio Nathanael Maya Elvisa

Aryo Juliansyah Pratama

hinthia O!ta"in"a

Dimas M# $ur%on

&mam Nura"ha

&n"ar San'aya&!a Khoirun Nisa

Devi Purnamasari

Mir(a Pratama

Po))i *amella Putri

Rahma"i Karsana +i'aya

Su!i Anan"a Putri

Kelas : ,E-B

J.R.SAN TEKN&K K&M&A PRO-RAM ST.D& TEKN&K ENER-&

PO/&TEKN&K NE-ER& SR&+&JA0A

TAH.N AJARAN 123,

8/16/2019 JOBSHEET KOMPRESSOR

http://slidepdf.com/reader/full/jobsheet-kompressor 2/15

KOMPRESSOR TORAK 

I. TUJUAN PERCOBAAN

Setelah melakukan percobaan n! " harapkan maha##$a mampu %

• Men&etahu ba&an'ba&an "ar compre##or torak 

• Mampu membon&kar pa#an& compre##or torak 

• Memaham prn#p ker(a "ar compre##or torak 

II. PERA)ATAN

Alat *an& "&unakan %

• Kompre##or Torak 

• Jan&ka #oron&

• Pen&&ar#

• Satu #et kunc #ok 

III. +ASAR TEORI

Kompre#or a"alah (en# me#n kon,er# ener& *an& ber-un&# untuk 

memampatkan u"ara atau &a# prn#p ker(an*a a"alah men&ubah ener& mekan# pa"a

 poro# men(a" ener& tekan &a# *an& " kompre#.pa"a kompre#or n "&erakan oleh

motor l#trk *an& "hubun&kan "en&an poro# en&kol *an& " hubun&kan "en&an

torak. Sehn&&a beker(a bolak balk. +alam hal n #ap "an buan& " pa#an& pa"a

kepala #ln"er.

Ba4ian5ba4ian Kom)resor Tora6 

. Sln"er "an kepala #ln"er 

Sln"er mempun*a bentuk #ln"r# "an merupakan be(ana ke"ap u"ara

"mana torak ber&erak bolak'balk untuk men&h#ap "an memampatkan

u"ara.Sln"er haru# cukup kuat untuk menahan tekanan *an& a"a. Tutup #ln"er 

/atau kepala #ln"er0 terba& men(a" "ua ruan&an! #atu #eba&a ## #ap "an *an&lan #eba&a ## keluar. S# #ap "len&kap "en&an katup #ap "an pa"a ## keluar 

ter"apat katup keluar.

8/16/2019 JOBSHEET KOMPRESSOR

http://slidepdf.com/reader/full/jobsheet-kompressor 3/15

1ambar . Sln"er "an kepala #ln"er "en&an pen"n&n u"ara

2. Torak "an cncn torak 

Torak #eba&a elemen *an& mempro#e# &a# 3 u"ara pa"a #aat #ucton

/pema#ukan0 "an pen&eluaran. Cncn torak "pa#an& pa"a alr alr kelln& torak "en&an -un&# mence&ah kebocoran.

1ambar 2. Torak "an cncn torak 

4. Katup

Katup #ap "an katup keluar "apat membuka "an menutup #en"r #eba&a

akbat "ar perbe"aan tekanan *an& ter(a" antara ba&an "alam "an ba&an luar 

#ln"er.

1ambar 4. Katup cncn

8/16/2019 JOBSHEET KOMPRESSOR

http://slidepdf.com/reader/full/jobsheet-kompressor 4/15

5. Poro# En&kol

Ber-un&# #eba&a men&&ubah &erakan putar men(a" &erakan bolak balk.

1ambar 4. Poro# en&kol

6. Kepala #lan& /cro## head  0

Ber-un&# meneru#kan &a*a "ar batan& pen&hubun& ke batan& torak.

kepala #lan& "apat meluncur pa"a bantal luncurn*a.

1ambar 5. Kepala #lan&

7. Batan& Pen&hubu&

Ber-un&# meneru#kan &a*a "ar poro# en&kol ke batan& torak melalu

kepala #lan&! batan& pen&hubun& haru# kuat "an tahan ben&kok #ehn&&a mampu

menahan beban pa"a #aat kompre#.

Prinsi) 6er'a 6om)resor tora6 

Prn#p kon,er# ener& "ar kompre#or torak a"alah merubah ener& poten#al

"alam bentuk &a# bertekanan.Ma#ukan ener& mekank ter#ebut menmbulkan man-aat

ener& poten#al.Kompre#or torak atau kompre#or bolak'balk pa"a "a#arn*a "buat

#e"emkan rupa #ehn&&a &erakan putar "en&an men&&unakan poro# en&kol "an

 batan& pen&&erak *an& men&ha#lkan &erakan bolak'balk pa"a torak. 1erakan torak 

n men&h#ap u"ara ke "alam #ln"er "an memampatkan ker(a kompre#.

a. I#ap

8/16/2019 JOBSHEET KOMPRESSOR

http://slidepdf.com/reader/full/jobsheet-kompressor 5/15

Bla poro# en&kol beker(a "alam arah panah torak ber&erak ke ba$ah oleh

tarkan en&kol maka ter(a"lah tekanan ne&at- /" ba$ah tekanan atmo#-er0 "

"alam #ln"er.Maka katup #ap terbuka oleh perbe"aan tekanan #ehn&&a u"ara

terh#ap.

1ambar 6. Poro# en&kol

 b. Kompre#

Bla torak ber&erak "ar ttk mat ba$ah ke ttk mat ata# katup #ap

tertutup "an u"ara " "alam #ln"er termampatkan.

1ambar 7. Poro# en&kol

c. Keluar  

Bla torak ber&erak ke ata#! tekanan " "alam #ln"er akan nak. Maka

katup keluar akan terbuka oleh tekanan u"ara "an batan& pen&&erak "an

kompre#or ker(a &an"a "hubun&kan batan& torak melalu #ebuah kepala #lan&

kompre# " "alam kepala #ln"er "lakukan oleh ke"ua ## torak. U(un& #ln"er 

*an& "tembu# batan& torak haru# "ber packn& untuk mence&ah kebocoran

u"ara.

8/16/2019 JOBSHEET KOMPRESSOR

http://slidepdf.com/reader/full/jobsheet-kompressor 6/15

1ambar 8. Poro# en&kol

". Ek#pan#

Se#aat #etelah u"ara terkompre# keluar! torak ber&erak ke ba$ah #ebelum

lan&kah #ap

1ambar 9. Poro# en&kol

I:. )AN1KA; KERJA

. Men*apkan alat "an bahan #epert (an&ka #oron&! m#tar ba(a! "an #atu #et kunc

#erta peralatan alat tul#.

2. Men*e#uakan ukuran kunc "en&an baut *an& akan "buka.

4. Kemu"an membuka #atu per#atu baut "an men&umpulkann*a a&ar mempermu"ah

 pema#an&an kembal.5. Melepa#kan ca#n& kompre#or #ecara perlahan.

6. Memperhatkan ba&an "alam kompre#or.

7. Men&ukur pan(an& lan&kah p#ton "en&an men&&unakan m#tar ba(a.

8. Men&ukur "ameter "alam p#ton "en&an men&&unakan (an&ka #oron&.

9. Men"okumenta#kan ba&an "alam kompre#or.

<. Mema#an&kan ca#n& kompre#or kembal be#erta bautn*a.

=. Setelah ""apat "ata ter#ebut "lakukan perhtun&an ,olume lan&kah p#ton.

8/16/2019 JOBSHEET KOMPRESSOR

http://slidepdf.com/reader/full/jobsheet-kompressor 7/15

KOMPRESSOR TORAK 

I. TUJUAN PERCOBAAN

Setelah melakukan percobaan n! " harapkan maha##$a mampu %

• Men&etahu ba&an'ba&an "ar compre##or #entr-u&al

• Mampu membon&kar pa#an& compre##or #entr-u&al

• Memaham prn#p ker(a "ar compre##or #entr-u&al

II. PERA)ATAN

Alat *an& "&unakan %

• Kompre##or #entr-u&al

• Jan&ka #oron&

• Pen&&ar#

• Satu #et kunc #ok 

III. +ASAR TEORI

Kompre#or a"alah (en# me#n kon,er# ener& *an& ber-un&# untuk 

memampatkan u"ara atau &a# prn#p ker(an*a a"alah men&ubah ener& mekan# pa"a

 poro# men(a" ener& tekan &a# *an& " kompre#.pa"a kompre#or n "&erakan oleh

motor l#trk *an& "hubun&kan "en&an poro# en&kol *an& " hubun&kan "en&an

torak. Sehn&&a beker(a bolak balk. +alam hal n #ap "an buan& " pa#an& pa"a

kepala #ln"er.

Prinsi) Ker'a

Kompre#or a"alah peralatan mekank *an& "&unakan untuk memberkan

ener& kepa"a -lu"a &a#3u"ara! #ehn&&a &a#3u"ara "apat men&alr "ar #uatu tempat

ke tempat lan #ecara kontn*u.

Penambahan ener& n b#a ter(a" karena a"an*a &erakan mekank! "en&an

kata lan -un&# kompre#or a"alah men&ubah ener& mekank /ker(a0 ke "alam ener&tekanan /poten#al0 "an ener& pana# *an& t"ak ber&una.

Se"an&kan kompre#or #entr-u&al! terma#uk "alam kelompok kompre#or 

"namk a"alah kompre#or "en&an prn#p ker(a men&kon,er#kan ener& kecepatan

&a#3u"ara *an& "ban&ktkan oleh ak#3&erakan mpeller *an& berputar "ar ener&

mekank unt pen&&erak men(a" ener& poten#al /tekanan0 " "alam "--u#er.

Kara6teristi6

8/16/2019 JOBSHEET KOMPRESSOR

http://slidepdf.com/reader/full/jobsheet-kompressor 8/15

• Karakter#tk kompre#or #entr-u&al #ecara umum #eba&a berkut %

Alran "#char&e un-orm

• Kapa#ta# ter#e"a "ar kecl #ampa be#ar.

• Tekanan "#char&e "pen&aruh oleh "en#t* &a#3u"ara.

• Mampu memberkan un(uk ker(a pa"a e-#en# *an& tn&& "en&an beropera# pa"a

ran&e tekanan "an kapa#ta# *an& be#ar.

Ba4ian .tama Dan $un4sinya

+alam #ebuah kompre#or ter"apat 2 ba&an utama *atu %

A. Ba&an Stat#B. Ba&an +nam#

A# Ba4ian Statis

3# Casing 

Ca#n& merupakan ba&an paln& luar kompre#or *an& ber-un&#%

Seba&a peln"un& terha"ap pen&aruh mekank "ar luar.

' Seba&a peln"un& "an penumpu3pen"ukun& "ar ba&an'ba&an *an& ber&erak.

' Seba&a tempat ke"u"ukan no>el #ucton "an "#char&e #erta ba&an "am

lann*a.

Berkut contoh &ambar "ar tpe ra"al #plt barrel "en&an bentuk #elon&#on& "an

"tutup ba&an "epan'belakan& /rear'-ront co,er0.

1#  Inlet 

Wall 

8/16/2019 JOBSHEET KOMPRESSOR

http://slidepdf.com/reader/full/jobsheet-kompressor 9/15

Inlet $all a"alah "a-ram /"n"n& pen*ekat0 *an& "pa#an& pa"a ##

#ucton #eba&a nlet channel "an berhubun&an "en&an nlet no>le

Karena ber-un&# #eba&a #aluran &a# ma#uk pa"a #ta&e pertama! maka

meteraln*a haru# tahan terha"ap abra#,e "an ero#.

7# Guide Vane

1u"e ,ane " tempatkan pa"a ba&an "epan e*e mpeller pertama pa"a

 ba&an #ucton /nlet channel0. ?un&# utama &u"e ,ane a"alah men&arahkan

alran a&ar &a# "apat ma#uk mpeller "en&an "#trbu# *an& merata.

Kon#truk# ,ane a"a *an& -@e" "an a"a *an& "apat " atur /mo,able0

 po## #u"utn*a "en&an tu(uan a&ar opera# kompre#or "apat ber,ara# "an

"capa e--#en# "an #tablta# *an& tn&&.

8#  Eye Seal 

E*e

#eal "tempatkan " #ekelln& ba&an luar e*e mpeller "an " tumpu oleh nlet

8/16/2019 JOBSHEET KOMPRESSOR

http://slidepdf.com/reader/full/jobsheet-kompressor 10/15

$all. E*e #eal #elalu berbentuk #atu #et rn& lo&am *an& men&elln& $earn& rn&

mpeller.

Ber-un&# untuk mence&ah alran balk "ar &a# *an& keluar "ar "#char&e

mpeller /tekanan tn&&0 kembal ma#uk ke ## #ucton /tekanan ren"ah0.

9#  Diffuse

+--u#er ber-un&# untuk merubah ener& kecepatan *an& keluar "ar

"#char&e mpeller men(a" ener& poten#al /"nam#0. Untuk mult #ta&e "pa#an&

"antara nter #ta&e mpeller.

,#  Labirinth Seal 

)abrnth #eal "&unakan untuk men*ekat pa"a "aerah %

 ' Sha-t "an "a-ra&ma #eba&a #ha-t #eal.

' Ca#n& "an #ha-t #eba&a ca#n& #eal.

8/16/2019 JOBSHEET KOMPRESSOR

http://slidepdf.com/reader/full/jobsheet-kompressor 11/15

#  Return Bend 

Return ben" #ern& (u&a "#ebut cro##o,er *an& ber-un&# membelokan

arah alran &a# "ar "--u#er ke return channel untuk ma#uk pa"a #ta&e3mpeller 

 berkutn*a. Return ben" " bentuk oleh #u#unan "a-ra&ma *an& "pa#an& "alam

ca#n&. Bentuk "an po## "ar return ben" "tun(ukan pa"a &ambar 8.

;#  Return Channel 

Return channel a"alah #aluran *an& ber-un&# member arah alran &a# "ar

return ben" ma#uk ke "alam mpeller berkutn*a. Return channel a"a *an&

8/16/2019 JOBSHEET KOMPRESSOR

http://slidepdf.com/reader/full/jobsheet-kompressor 12/15

"len&kap "en&an -@e" ,ane "en&an tu(uan memperkecl #$rl /olakan alran &a#0

 pa"a #aat ma#uk #ta&e berkutn*a #ehn&&a "apat memperkecl ,bra#!

<#  Diafragma

+a-ra&ma a"alah komponen ba&an "alam kompre#or *an& ber-un&#

#eba&a pen*ekat antara #ta&e "an tempat ke"u"ukan e*e #eal maupun nter #ta&e

#eal.

+en&an pema#an&an "a-ra&ma #ecara #er! akan terbentuk t&a ba&an pentn&!

*atu "--u#er! return ben"! "an return channel. +a-ra&ma "tempatkan ""alam

ca#n& "en&an hubun&an ton&ue'&roo,e #ehn&&a mu"ah "bon&kar pa#an&.

B# Ba4ian Dinamis

1. Shaft and Shaft Sleeve

8/16/2019 JOBSHEET KOMPRESSOR

http://slidepdf.com/reader/full/jobsheet-kompressor 13/15

Sha-t atau poro# tran#m# "&unakan untuk men"ukun& mpeller "an

meneru#kan "a*a "ar pen&erak ke mpeller. Untuk penempatan mpeller pa"a

#ha-t " &unakan pa#ak /ke*0 "an pa"a mult #ta&e! po## pa#ak " buat #elan&'

#eln& a&ar #emban&.

Se"an&kan (arak antar #ta&e "ar mpeller " &unakan #ha-t #lee,e! *an&

 ber-un&# #eba&a peln"un& #ha-t terha"ap pen&aruh koro#! ero# "an abra# "ar

alran "an #-at &a# "an untuk penempatan #ha-t #eal "antara #ta&e mpeller.

. Im!eller 

Impeller ber-un&# untuk menakan kecepatan &a# "en&an cara berputar!

#ehn&&a menmbulkan &a*a. ;al n men*ebabkan &a# ma#uk3men&alr "ar nlet

tp /e*e mpeller0 ke "#char&e tp. Karena a"an*a perubahan (ar'(ar "ar #umbu

 putar antara tp #u"u ma#uk "en&an tp #u"u keluar maka ter(a" kenakan ener&

kecepatan.

 ". Bantalan #Bearing$

8/16/2019 JOBSHEET KOMPRESSOR

http://slidepdf.com/reader/full/jobsheet-kompressor 14/15

Bearn& a"alah ba&an nternal kompre#or *an& ber-un&# untuk 

men"ukun& beban ra"al "an ak#al *an& berputar "en&an tu(uan memperkecl

&e#ekan "an mence&ah keru#akan pa"a komponen lann*a.

Pa"a kompre#or #entr-u&al ter"apat "ua (en# bearn&! *atu %

•  %&urnal bearing 

+&unakan untuk men"ukun& beban "en&an arah ra"al /te&ak luru# poro#0.

• 'hrust bearing 

+&unakan untuk men"ukun& beban kearah ak#al /#e(a(ar poro#0.

(il )ilm Seal 

Ol -lm #eal merupakan #alah #atu (en# #eal *an& "&unakan "alam

kompre#or. Ol -lm #eal ter"r "ar #atu atau "ua #eal rn&.

Pa"a #eal (en# n "n(ek#kan mn*ak /ol0 #eba&a pen*ekat3perapat

/#eal ol0 antara ke"ua #eal rn& *an& memlk clearence #an&at kecl terha"ap

#ha-t. Tekanan ma#uk #eal ol "kontrol #ecara propor#onal ber"a#arkan

 perbe"aan tekanan #ektar 6 p# "ata# tekanan nternal &a# "an perbe"aan

tekanan ol'&a# #elalu "pertahankan.

Sehubun&an "en&an kon"# opera# t"ak #elalu kon#tan! maka untuk 

mempertahankan perbe"aan tekanan antar #eal ol "an &a# "apat #e#ua "en&an

kon"# opera#! "&unakan o,erhea" tank.

S#tm o,erhea" tank a"alah mema#an& tank penampun& #eal ol

"en&an ketn&&an tertentu "ata# kompre#or "an le,el #eal ol "alam tank

"kontrol melalu le,el control operate" ,al,e! kemu"an tekanan &a# #tream

"ma#ukan ke"alam tank melalu ba&an ata# /top0 #ehn&&a memberkan

tekanan pa"a permukaan #eal ol.

+en&an ##tem o,erhea" tank! maka hea" #tatc #eal ol #ecara otomat#

"apat men*e#uakan "en&an kon"# opera# kompre#or! #ehn&&a perbe"aan

tekanan ol'&a# pro#e# "apat "pertahankan kon#tan.

I:. )AN1KA; KERJA

8/16/2019 JOBSHEET KOMPRESSOR

http://slidepdf.com/reader/full/jobsheet-kompressor 15/15

. Men*apkan alat "an bahan #epert (an&ka #oron&! m#tar ba(a! "an #atu #et kunc

#erta peralatan alat tul#.

2. Men*e#uakan ukuran kunc "en&an baut *an& akan "buka.

4. Kemu"an membuka #atu per#atu baut "an men&umpulkann*a a&ar 

mempermu"ah pema#an&an kembal.

5. Melepa#kan ca#n& kompre#or #ecara perlahan.

6. Memperhatkan ba&an "alam kompre#or.

7. Men&ukur "ameter "an ketebalan mpeller #erta ca#n&.

8. Men"okumenta#kan ba&an "alam kompre#or.

9. Mema#an&kan mpeller "an ca#n& kompre#or kembal be#erta bautn*a.

<. Setelah ""apat "ata ter#ebut "lakukan perhtun&an ,olume mpeller "an ca#n&.