of 33 /33
JKP “SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA Konkursna dokumentacija 40/17 JNMV – Kontrola elektro dokumentacije list 1 od 33 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ˝SUBOTIČKA TOPLANA˝ SUBOTICA Segedinski put broj 22, 24000 Subotica _____________________________________________________ KONKURSNA DOKUMENTACIJA Broj 40/17 JNMV NARUČILAC: JKP˝SUBOTIČKA TOPLANA˝ SUBOTICA Segedinski put br. 22 24000 Subotica VRSTA POSTUPKA: POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI - NABAVKA USLUGA - PREDMET JAVNE NABAVKE: KONTROLA ELEKTRO DOKUMENTACIJE NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE: 71248000 – Nadzor projekata i dokumentacije (projektantski nadzor) Subotica, jun 2017. godine Predsednik komisije za javnu nabavku, ___________________ Sarić Bojan, el.ing.

JKP “SUBOTI ČKA TOPLANA“ SUBOTICAtoplanasubotica.co.rs/sites/default/files/javne-nabavke/40-17_jnmv_konkursna...A. Idejni projekat (IDP) sanacije i rekonstrukcije elektroenergetskog

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of JKP “SUBOTI ČKA TOPLANA“...

Page 1: JKP “SUBOTI ČKA TOPLANA“ SUBOTICAtoplanasubotica.co.rs/sites/default/files/javne-nabavke/40-17_jnmv_konkursna...A. Idejni projekat (IDP) sanacije i rekonstrukcije elektroenergetskog

JKP “SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA

Konkursna dokumentacija 40/17 JNMV – Kontrola elektro dokumentacije list 1 od 33

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ˝SUBOTIČKA TOPLANA˝ SUBOTICA Segedinski put broj 22, 24000 Subotica

_____________________________________________________

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Broj 40/17 JNMV

NARUČILAC: JKP˝SUBOTIČKA TOPLANA˝ SUBOTICA Segedinski put br. 22 24000 Subotica VRSTA POSTUPKA: POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI - NABAVKA USLUGA - PREDMET JAVNE NABAVKE: KONTROLA ELEKTRO DOKUMENTACIJE NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE: 71248000 – Nadzor projekata i dokumentacije (projektantski nadzor) Subotica, jun 2017. godine Predsednik komisije za javnu nabavku, ___________________ Sarić Bojan, el.ing.

Page 2: JKP “SUBOTI ČKA TOPLANA“ SUBOTICAtoplanasubotica.co.rs/sites/default/files/javne-nabavke/40-17_jnmv_konkursna...A. Idejni projekat (IDP) sanacije i rekonstrukcije elektroenergetskog

JKP “SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA

Konkursna dokumentacija 40/17 JNMV – Kontrola elektro dokumentacije list 2 od 33

SADRŽAJ KONKURSNE DOKUMENTACIJE

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - NABAVKA USLUGA -

KONTROLA ELEKTRO DOKUMENTACIJE

(br. 40/17 JNMV)

I OPŠTI DEO

1. POZIV PONUĐAČU DA PODNESE PONUDU

2. PRIJAVA PONUĐAČA

3. UPUTSTVO PONUĐAČU KAKO DA SAČINI PONUDU

4. IZJAVA PONUĐAČA

5. OBRAZAC PONUDE

6. MODEL UGOVORA

7. USLOVI KOJE PONUĐAČ MORA DA ISPUNI

8. UPUTSTVO O NAČINU NA KOJI SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA ZA UČEŠĆE

9. IZJAVA O ISPUNJAVANJU USLOVA UTVRĐENIH KONKURSNOM DOKUMENTACIJOM

10. OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

11. OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZE IZ ČLANA 75. STAV 2. ZAKONA

12. OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI

13. OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

14. REFERENC LISTA II PROJEKTNI ZADACI A. Idejni projekat (IDP) sanacije i rekonstrukcije elektroenergetskog postrojenja SN i NN napona u krugu JKP "Subotička toplana" u Subotici B. Idejni projekat (IDP) sanacije rasvete kotlarnice 1 i kotlarnice 2 u krugu JKP "Subotička toplana" u Subotici. C. Idejni projekat (IDP) rekonstrukcije elektroenergetskog postrojenja za napajanje cirkulacionih pumpi u krugu JKP "Subotička toplana" u Subotici

Page 3: JKP “SUBOTI ČKA TOPLANA“ SUBOTICAtoplanasubotica.co.rs/sites/default/files/javne-nabavke/40-17_jnmv_konkursna...A. Idejni projekat (IDP) sanacije i rekonstrukcije elektroenergetskog

JKP “SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA

Konkursna dokumentacija 40/17 JNMV – Kontrola elektro dokumentacije list 3 od 33

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ˝SUBOTIČKA TOPLANA˝ SUBOTICA 24000 Subotica Segedinski put br. 22 SUBOTICA www.toplanasubotica.co.rs

POZIV

za podnošenje ponude

u postupku javne nabavke male vrednosti -nabavka usluga -

KONTROLA ELEKTRO DOKUMENTACIJE

ORN: 71248000 – Nadzor projekata i dokumentacije (projektantski nadzor)

br. 40/17 JNMV

1. Predmet ovog poziva je podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti - nabavka usluga – KONTROLA ELEKTRO DOKUMENTACIJE br. 40/17 JNMV.

2. Ponuđači su dužni da uz Ponudu podnesu referenc listu koja se odnosi na predmetnu javnu nabavku, a koja naročito sadrži sledeće: podatke o naručiocu usluga i spisak najvažnijih izvršenih usluga sa iznosima, datumima i listama naručilaca za prethodne tri godine (2014, 2015, 2016).

3. Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa konkursnom dokumentacijom i ovim pozivom.

OBAVEZNI USLOVI - Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke male vrednosti određeni su u skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br.124/2012, 14/2015 i 68/2015). Ispunjenost obaveznih uslova podnosilac ponuda dokazuje dostavljanjem dokaza u skladu sa članom 77. stav 1. Zakona, a u svemu u skladu sa konkursnom dokumentacijom. Za predmetnu javnu nabavku naručilac zahteva sledeće obavezne uslove sa načinom njihovog dokazivanja:

1. izvod iz registra Agencije za privredne registre odnosno izvoda iz registra nadležnog Privrednog suda;

2. pravna lica: 1 - Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare; 2 – Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela organozovanog kriminala; 3 – Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP – a, kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i neko od krivičnih dela organizovanog kriminala (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih. Preduzetnici i fizička lica: Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP – a kojim se potvrđuje da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije usuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine,

Page 4: JKP “SUBOTI ČKA TOPLANA“ SUBOTICAtoplanasubotica.co.rs/sites/default/files/javne-nabavke/40-17_jnmv_konkursna...A. Idejni projekat (IDP) sanacije i rekonstrukcije elektroenergetskog

JKP “SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA

Konkursna dokumentacija 40/17 JNMV – Kontrola elektro dokumentacije list 4 od 33

krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta);

3. uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadležne lokalne samuoprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda;

4. da navede da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (čl. 75. st. 2. Zakona), potpisivanjem Izjave koja je sastavni deo konkursne dokumentacije).

Dokazi iz tačke 2. i 3. iz prethodnog stava ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda. B. DODATNI USLOVI - Dodatni uslovi za učešće u postupku javne nabavke male vrednosti određeni su u skladu sa članom 76. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015). Ispunjenost dodatnih uslova podnosilac ponuda dokazuje dostavljanjem dokaza u skladu sa članom 77. stav 2. Zakona, a u svemu u skladu sa konkursnom dokumentacijom. Za predmetnu javnu nabavku naručilac zahteva sledeće dodatne uslove sa načinom njihovog dokazivanja:

1. Neophodan finansijski kapacitet za nabavku usluga je: 1.1. Ponuđač koji je u poslednje tri godine (2014, 2015, 2016) poslovao sa pozitivnim finansijskim rezultatom (saldo rezultata mora biti pozitivan računajući sve tri godine zajedno) i koji u poslednjih 6 meseci koji prethode mesecu u kom je objavljen poziv za podnošenje ponuda nije bio u blokadi u ukupnom trajanju od minimum 60 dana, odnosno neprekidnom trajanju od minimum 20 dana.

• Dokazuje se Bilansom uspeha za prethodne tri godine (2014, 2015, 2016); • Dokazuje se Potvrdom Narodne banke Srbije, Prinudne naplate, Odeljenja za prijem i

kontrolu i unos osnova i naloga – Kragujevac, koja će obuhvatiti zahtevani period. • Naručilac ne zahteva polaganje finansijske garancije.

2. Neophodan poslovni kapacitet za nabavku usluga je:

2.1. Da je ponuđač u protekle tri godine (2014, 2015, 2016), ostvario poslovni prihod koji je predmet javne nabavke od minimum 400.000,00 RSD:

• Dokazuje se referenc listom Ponuđača koja sadrži: podatke o naručiocu usluga i spisak najvažnijih izvršenih usluga sa iznosima, datumima i listama naručilaca za prethodne tri godine. (2014,2015,2016).

• Priložena referenc lista se dokazuje sa kopijama Potvrda izdatim od strane Naručilaca navedenih u referenc listi. Navedene kopije Potvrda izdate od strane Naručilaca, ponuđač je dužan da dostavi uz ponudu bez obzira na potpisan obrazac Izjave o ispunjavanju svih uslova utvrđenih konkursnom dokumentacijom.

3. Neophodan kadrovski kapacitet za nabavku usluga je: 3.1. Da ponuđač ima u radnom odnosu: 3.1.1. Za poslove u delu II Projektni zadaci pod tačkom A, ponuđač mora imati zaposlene sa sledećim licencama: - licenca 350 - odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona - licenca 351 - odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona - razvodna postrojenja i prenos električne energije - licenca 352 - odgovorni projektant upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija - licenca - za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara - licenca - za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

• Dokazuje se priloženim kopijama licenci

Page 5: JKP “SUBOTI ČKA TOPLANA“ SUBOTICAtoplanasubotica.co.rs/sites/default/files/javne-nabavke/40-17_jnmv_konkursna...A. Idejni projekat (IDP) sanacije i rekonstrukcije elektroenergetskog

JKP “SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA

Konkursna dokumentacija 40/17 JNMV – Kontrola elektro dokumentacije list 5 od 33

3.1.2. Za poslove u delu II Projektni zadaci pod tačkom B, ponuđač mora imati zaposlene sa sledećim licencama: - licenca 350 - odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona - licenca - za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara - licenca - za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

• Dokazuje se priloženim kopijama licenci

3.1.3. Za poslove u delu II Projektni zadaci pod tačkom C, ponuđač mora imati zaposlene sa sledećim licencama: - licenca 350 - odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona, - licenca 352 - odgovorni projektant upravljanja elektromotornim pogonima –

automatika, merenja i regulacija, - licenca - za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara, - licenca - za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

• Dokazuje se priloženim kopijama licenci

Neophodan kadrovski kapacitet za sve radnike iz tačke 3. dokazuje se:

• Priloženom kopijom M obrasca, ako su u radnom odnosu; • Ako su radno angažovani kod ponudjača dokazuje se ugovorom o radnom

angažovanju van radnog odnosa; • Inženjerskа Licencа se dokazujе potvrdom Inženjerske komore Srbije o važenju

licence, ne starije od mesec dana (ovај dokument Ponuđač nije u obavezi dostaviti ukoliko је isti dostupan na internet stranici Inženjerske komore Srbije u kom slučaju ponuđač treba da navede internet stranicu gde se isti može preuzeti).

.

Obaveštenje: Ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa i to: - izvod iz registra Agencije za privredne registre, - Potvrda Narodne banke Srbije o broju dana nelikvidnosti, - shodno članu 78. stav 5. Zakona o javnim nabavkama Ponuđač koji je registrovan u Registru ponuđača nije dužan da prilikom podnošenja ponude dokazuje ispunjenost obaveznih uslova iz člana 75. stav 1) do 4) Zakona o javnim nabavkama. U tom slučaju ponuđač je dužan da u ponudi navede da se nalazi u Registru ponuđača.

4. Uz ponudu dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost svih uslova ili Izjavu o ispunjavanju svih uslova utvrđenih konkursnom dokumentacijom, koja je sastavni deo konkursne dokumentacije, osim kopija Potvrda izdatih od strane Naručilaca navedenih u Referenc listi, koje je neophodno dostaviti uz Ponudu.

Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac može pre donošenja Odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja Komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da u roku od pet dana od prijema pismenog poziva naručioca dostavi na uvid original ili overenu kopiju onih dokaza o ispunjenosti navedenih uslova, koje naručilac bude zahtevao. Ako je ponuđač dostavio Izjavu iz člana 77. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, naručilac može pre donošenja Odluke o dodeli ugovora zahtevati od ponuđača čija je ponuda na osnovu izveštaja Komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija da zatraži da isti dostavi kopiju zahtevanih dokaza o ispunjenosti uslova, a može da zatraži na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza, odnosno dokaza koje naručilac bude zahtevao.

Page 6: JKP “SUBOTI ČKA TOPLANA“ SUBOTICAtoplanasubotica.co.rs/sites/default/files/javne-nabavke/40-17_jnmv_konkursna...A. Idejni projekat (IDP) sanacije i rekonstrukcije elektroenergetskog

JKP “SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA

Konkursna dokumentacija 40/17 JNMV – Kontrola elektro dokumentacije list 6 od 33

5. Ponuđači mogu konkursnu dokumentaciju preuzeti lično kod naručioca, na adresi Segedinski put br. 22, Subotica ili istu mogu preuzeti u elektronskoj formi, podnošenjem zahteva na e-mail adresu [email protected] svaki radni dan od 7-14h Konkursna dokumentacija dostupna je na Portalu Uprave za javne nabavke i na Internet strani Naručioca www.toplanasubotica.co.rs 6. Ponude na srpskom jeziku sa kompletnom zahtevanom dokumentacijom podnose se u zapečaćenom omotu na adresu : JKP ˝Subotička toplana˝ Subotica, Segedinski put broj 22, Subotica, sa naznakom: ˝PONUDA - NE OTVARAJ˝ – javna nabavka male vrednosti-nabavka usluga – KONTROLA ELEKTRO DOKUMENTACIJE br. 40/17 JNMV i to: lično u prostorijama Naručioca na adresi JKP ˝Subotička toplana˝ Subotica, Segedinski put broj 22, Subotica ili putem pošte na istu adresu. Dostavljanje Ponuda elektronskim putem, nije dozvoljeno. Na poleđini omota naznačiti naziv, broj telefona i adresu ponuđača.

7. Kriterijum za ocenjivanje ponuda je: najniža ponuđena cena.

8. Naručilac je objavio Poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki dana 26.06.2017. godine. Blagovremenom će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu JKP˝Subotička toplana˝ Subotica, Segedinski put broj 22, najkasnije dana 05.07.2017. godine do 10 časova. U slučaju podnošenja ponude po isteku roka određenog za podnošenje ponude, ponuda će se smatrati neblagovremenom i ista će se neotvorena vratiti ponuđaču.

9. Naručilac će pristupiti javnom otvaranju ponuda dana 05.07.2017. godine u 12.00 sati u službenim prostorijama JKP˝Subotička toplana ˝ Subotica, Segedinski put br. 22.

Predstavnici ponuđača mogu biti prisutni na otvaranju ponuda, u kom slučaju su dužni da predaju pismena punomoćja neposredno pre otvaranja ponuda.

10. Naručilac će Odluku o dodeli ugovora doneti u roku ne dužem od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

11. Informacije u vezi sa pozivom i konkursnom dokumentacijom mogu se dobiti pismenim putem na adresi naručioca ili putem e-maila [email protected] svaki radni dan od 7-14h, kontakt osoba Vrbica Rajko, u vezi sa tehničkom specifikacijom pismenim putem na adresi naručioca ili putem e-maila [email protected] svaki radni dan od 7-14h, kontakt osoba Sarić Bojan.

Page 7: JKP “SUBOTI ČKA TOPLANA“ SUBOTICAtoplanasubotica.co.rs/sites/default/files/javne-nabavke/40-17_jnmv_konkursna...A. Idejni projekat (IDP) sanacije i rekonstrukcije elektroenergetskog

JKP “SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA

Konkursna dokumentacija 40/17 JNMV – Kontrola elektro dokumentacije list 7 od 33

PRIJAVA PONUĐAČA

Broj 40/17 JNMV

PONUĐAČ

Naziv ponuđača______________________________________________________________

______________________________________________________________________

Adresa ponuđača_____________________________________________________________

Prijavljujemo se po Pozivu broj 40/17 JNMV za poziciju:

Javna nabavka male vrednosti- nabavka usluga – KONTROLA ELEKTRO DOKUMENTACIJE. M.P. Potpis ovlašćenog lica

ponuđača

________________

Datum:__________godine.

Page 8: JKP “SUBOTI ČKA TOPLANA“ SUBOTICAtoplanasubotica.co.rs/sites/default/files/javne-nabavke/40-17_jnmv_konkursna...A. Idejni projekat (IDP) sanacije i rekonstrukcije elektroenergetskog

JKP “SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA

Konkursna dokumentacija 40/17 JNMV – Kontrola elektro dokumentacije list 8 od 33

UPUTSTVO PONUĐAČU KAKO DA SAČINI PONUDU

Broj: 40/17 JNMV

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - NABAVKA USLUGA-

KONTROLA ELEKTRO DOKUMENTACIJE

1. Ponuđač je dužan da u obrascu Ponude, koja predstavlja sastavni deo konursne dokumentacije, navede broj ponude, datum ponude, naziv i sedište ponuđača, cenu dobara, eventualni popust, način na koji se podnosi ponuda, rok važenja ponude, popuni podatke u prilogu br. 1. obrasca Ponude koji se odnose na ponuđača, nabavku dobara, plaćanje i cenu.

2. Ponuda se sastavlja na obrascu koji čini sastavni deo konkursne dokumentacije, a koji je sačinjen u skladu sa ovim uputstvom.

3. Ponudu sastaviti na srpskom jeziku.

4. Naručilac će odbiti sve neblagovremene, neodgovarajuće i neprihvatljive ponude.

5. Svi obrasci vezani za ponudu moraju biti overeni pečatom i potpisom ovlašćenog lica ponuđača. Ponude koje ne sadrže overene i potpisane obrasce neće biti razmatrane.

6. Uz ponudu dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost svih uslova ili Izjavu o ispunjavanju svih uslova utvrđenih konkursnom dokumentacijom, koja je sastavni deo konkursne dokumentacije, osim kopija Potvrda izdatih od strane Naručilaca navedenih u Referenc listi, koje je neophodno dostaviti uz Ponudu.

Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac može pre donošenja Odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja Komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da u roku od pet dana od prijema pismenog poziva naručioca dostavi na uvid original ili overenu kopiju onih dokaza o ispunjenosti navedenih uslova, koje naručilac bude zahtevao.

Ako je ponuđač dostavio Izjavu iz člana 77. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, naručilac može pre donošenja Odluke o dodeli ugovora zahtevati od ponuđača čija je ponuda na osnovu izveštaja Komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija da zatraži da isti dostavi kopiju zahtevanih dokaza o ispunjenosti uslova, a može da zatraži na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza, odnosno dokaza koje naručilac bude zahtevao.

7. Nije dozvoljeno podnošenje ponude sa varijantama.

8. Ponuđač koji samostalno podnese ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač.

9. Ukoliko ponuđač angažuje podizvođača, dužan je da u ponudi navede procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača, kao i pravila postupanja naručioca u slučaju da se dospela potraživanja prenose direktno podizvođaču. Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će ponuđač poveriti podizvođaču ne može biti veći od 50% kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ako ponuđač u ponudi navede da će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču, dužan je da navede naziv podizvođača, a ukoliko ugovor između naručioca i ponuđača bude zaključen, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru.

Page 9: JKP “SUBOTI ČKA TOPLANA“ SUBOTICAtoplanasubotica.co.rs/sites/default/files/javne-nabavke/40-17_jnmv_konkursna...A. Idejni projekat (IDP) sanacije i rekonstrukcije elektroenergetskog

JKP “SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA

Konkursna dokumentacija 40/17 JNMV – Kontrola elektro dokumentacije list 9 od 33

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. stav 1. tačka 1) do 4) Zakona o javnim nabavkama, a dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 75. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

10. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, sastavni deo iste je Sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji sadrži:

1) podatke o članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem i 2) opis poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora.

Ponuđači koji podnesu zajedničku ponudu odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

11. Podaci o državnom organu ili organizaciji, odnosno organu ili službi teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada i sl., a koji su vezani za izvršenje ugovora o javnoj nabavci. - Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Poreskoj upravi, Ministarstva finasija; - Podaci o zaštiti životne sredine se mogu dobiti u Agenciji za zaštitu životne sredine i u Ministarstvu rudarstva i energetike; - Podaci o zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada mogu se dobiti u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; - Inženjerskа Licencа se može dobiti u Inženjerskoj komori Srbije.

12. U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu, na način koji je određen za podnošenje ponude.

Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja.

Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: JKP ''Subotička toplana'' Subotica Segedinski put br. 22, Subotica, lično ili poštom, sa naznakom:

''Izmena ponude u postupku javne nabavke male vrednosti – nabavka usluga - KONTROLA ELEKTRO DOKUMENTACIJE br. 40/17 JNMV – NE OTVARATI'';

''Dopuna ponude u postupku javne nabavke male vrednosti – nabavka usluga - KONTROLA ELEKTRO DOKUMENTACIJE br. 40/17 JNMV – NE OTVARATI'';

''Opoziv ponude u postupku javne nabavke male vrednosti – nabavka usluga - KONTROLA ELEKTRO DOKUMENTACIJE br. 40/17 JNMV – NE OTVARATI'';

''Izmena i dopuna ponude u postupku javne nabavke male vrednosti – KONTROLA ELEKTRO DOKUMENTACIJE br. 40/17 JNMV – NE OTVARATI''.

13. Cena u ponudi mora biti izražena u RSD, bez PDV-a.

Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanju postupka otvaranja ponuda.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Page 10: JKP “SUBOTI ČKA TOPLANA“ SUBOTICAtoplanasubotica.co.rs/sites/default/files/javne-nabavke/40-17_jnmv_konkursna...A. Idejni projekat (IDP) sanacije i rekonstrukcije elektroenergetskog

JKP “SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA

Konkursna dokumentacija 40/17 JNMV – Kontrola elektro dokumentacije list 10 od 33

14. Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

15. Naručilac će izvršiti ocenjivanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti –nabavka usluga- KONTROLA ELEKTRO DOKUMENTACIJE br. 40/17 JNMV, na osnovu kriterijuma najniža ponuđena cena. U slučaju dve ili više ponuda sa istom ponuđenom cenom, naručilac će izabrati kao najpovoljniju ponudu izabranu putem žreba. U navedenom slučaju Naručilac će pismeno izvestiti ponuđače o vremenu, mestu i načinu održavanja žreba.

16. Ponuđač je dužan da na dokumentima koja sadrže poverljive podatke i koja ne smeju da budu data na uvid drugim ponuđačima, na strani svakog pojedinačnog dokumenta za koje ponuđač smatra da sadrži poverljive podatke u gornjem desnom uglu krupnim slovima napišu ''POVERLJIVO'', overe pečatom i potpisom odgovornog lica. Naručilac će se prema takvoj Ponudi ophoditi shodno članu 14. Zakona o javnim nabavkama. Ukoliko Ponuđači ne postupe po ovom uputstvu podaci se neće smatrati poverljivim.

17. Ponuda se dostavlja do dana i sata koji je određen u pozivu.

18. Obrazac ponude se popunjava čitko, nekim tehničkim sredstvom ili štampanim slovima ručno, ali ne grafitnom olovkom. Neodgovarajuće i neblagovremeno dostavljene ponude neće se uzeti u razmatranje.

19. Ponude na srpskom jeziku sa kompletnom zahtevanom dokumentacijom podnose se u zapečaćenom omotu na adresu: JKP „Subotička toplana“ Subotica, Segedinski put br. 22, Subotica, sa naznakom „PONUDA-NE OTVARAJ“ – javna nabavka male vrednosti- nabavka usluga – KONTROLA ELEKTRO DOKUMENTACIJE br. 40/17 JNMV, i to: lično u prostorijama Naručioca na adresi JKP ˝Subotička toplana˝ Subotica, Segedinski put broj 22, Subotica ili putem pošte na istu adresu. Dostavljanje Ponuda elektronskim putem, nije dozvoljeno. Na poleđini omota naznačiti naziv, broj telefona i adresu ponuđača.

20. Ponuđač može u pisanom obliku tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, kako je to predviđeno članom 20. Zakona o javnim nabavkama. Traženje dodatnih informacija i pojašnjenja telefonom nije dozvoljeno.

21. Ponuđači su dužni da podnesu Referenc listu koja se odnosi na predmetnu javnu nabavku, a koja naročito sadrži sledeće: podatke o naručiocu predmeta javne nabavke i spisak najvažnijih isporučenih usluga sa iznosima, datumima i listama naručilaca za prethodne tri godine (2014, 2015, 2016).

22. Naručilac može da zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši i kontrolu (uvid) kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača.

23. Ponuđač je dužan da pri sastavljanju svoje ponude popuni Izjavu ''da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude'', koja je sastavni deo konkursne dokumentacije.

24. Odluka o dodeli ugovora, sa obrazloženjem, doneće se u roku ne dužem od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

25. Ponuđač može podneti naručiocu Zahtev za zaštitu prava u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ako Zakonom nije drugačije određeno.

U slučaju podnošenja zahteva za zaštitu prava pre otvaranja ponuda, kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije 3 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. Podnosilac zahteva je dužan da prilikom podnošenja zahteva uplati

Page 11: JKP “SUBOTI ČKA TOPLANA“ SUBOTICAtoplanasubotica.co.rs/sites/default/files/javne-nabavke/40-17_jnmv_konkursna...A. Idejni projekat (IDP) sanacije i rekonstrukcije elektroenergetskog

JKP “SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA

Konkursna dokumentacija 40/17 JNMV – Kontrola elektro dokumentacije list 11 od 33

taksu u visini od 60.000,00 RSD na sledeći žiro račun budžeta Republike Srbije 840-30678845-06, poziv na broj: 40/17 JNMV, sa šifrom plaćanja 153 ili 253, svrha uplate ZZP: JKP ''Subotička toplana'' Subotica, 40/17 JNMV i primalac: Budžet Republike Srbije.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz stava 3. člana 149. Zakona o javnim nabavkama, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

Posle donošenja Odluke o dodeli okvirnog sporazuma ili Odluke o obustavi postupka rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 5 dana od dana objavljivanja Odluke na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji. Podnosilac zahteva je dužan da prilikom podnošenja zahteva uplati taksu u visini od 60.000,00 RSD na sledeći žiro račun budžeta Republike Srbije 840-30678845-06, poziv na broj: 40/17 JNMV, sa šifrom plaćanja 153 ili 253, svrha uplate ZZP: JKP ''Subotička toplana'' Subotica, 40/17 JNMV i primalac: Budžet Republike Srbije. Naručilac će zaključiti okvirni sporazum o javnoj nabavci sa ponuđačem u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona o javnim nabavkama.

26. U skladu sa članom 11. stav 4. tačka 2) Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (''Sl. glasnik RS'' br. 86/2015) ispunjenost svih uslova utvrđenih konkursnom dokumentacijom Ponuđač može da dokazuje pisanom Izjavom datom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću i ista je sastavni deo ove konkursne dokumentacije i u tom slučaju sve dokaze iz člana 77. Zakona o javnim nabavkama, tražene konkursnom dokumentacijom, ponuđač NIJE DUŽAN dostaviti uz ponudu, osim uslova iz stava 1. tačka 5) istog člana, koji se odnosi na važeću dozvolu za obavljanje odgovarajuće delatnosti, izdate od strane nadležnog organa, ukoliko je predviđena posebnim propisom i tražena konkursnom dokumentacijom Naručioca i kopija Potvrda izdatih od strane Naručilaca navedenih u Referenc listi.

27. Ponuđač treba da dostavi ponudu povezanu jemstvenikom. Ponude koje ne budu povezane jemstvenikom neće se smatrati bitnim nedostatkom ponude.

28. Ovo uputstvo je sastavni deo konkursne dokumentacije i isto se obavezno dostavlja ponuđačima uz ostalu konkursnu dokumentaciju.

29. Obaveza ponuđača je da popuni elemente iz modela ugovora kao i da potpiše poslednju stranu modela ugovora kao sastavnog dela ponude, iz razloga što potpisivanje ugovora predstavlja saglašavanje ponuđača sa sadržinom (elementima) ugovora koji će naručilac zaključiti sa izabranim ponuđačem. Ponuđač svojim potpisom iskazuje nameru da, ukoliko njegova ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, zaista i zaključi takav ugovor, bez mogućnosti da naknadno traži izmenu pojedinih elemenata ugovora o javnoj nabavci.

Nepotpisivanje poslednje strane modela ugovora smatraće se bitnim nedostatkom ponude i ista će biti odbijena kao neprihvatljiva (čl. 106. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama).

30. Naručilac je dužan da ugovor o javnoj nabavci dostavi Ponuđaču kojem je isti dodeljen u roku od 8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava. U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti ugovor pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5) Zakona.

31. Na sve što nije posebno precizirano ovom konkursnom dokumentacijom primenjuju se odredbe Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni glasnik RS,, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015).

Page 12: JKP “SUBOTI ČKA TOPLANA“ SUBOTICAtoplanasubotica.co.rs/sites/default/files/javne-nabavke/40-17_jnmv_konkursna...A. Idejni projekat (IDP) sanacije i rekonstrukcije elektroenergetskog

JKP “SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA

Konkursna dokumentacija 40/17 JNMV – Kontrola elektro dokumentacije list 12 od 33

IZJAVA PONUĐAČA

40/17 JNMV

Predmet ponude: KONTROLA ELEKTRO DOKUMENTACIJE

Naručilac: JKP ˝ SUBOTIČKA TOPLANA˝ , SUBOTICA

Naziv i sedište ponuđača:

Izjavljujem da sam upoznat sa

� uslovima iz Poziva i Konkursne dokumentacije.

Sve dok se ne potpiše Ugovor, Ponuda obavezuje obe strane da se ponašaju u skladu sa njom.

Ovim prihvatamo sve uslove i zahteve koji su dati u Pozivu i Konkursnoj dokumentaciji.

M.P. Potpis ovlašćenog lica

ponuđača

________________

Datum:__________godine.

Page 13: JKP “SUBOTI ČKA TOPLANA“ SUBOTICAtoplanasubotica.co.rs/sites/default/files/javne-nabavke/40-17_jnmv_konkursna...A. Idejni projekat (IDP) sanacije i rekonstrukcije elektroenergetskog

JKP “SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA

Konkursna dokumentacija 40/17 JNMV – Kontrola elektro dokumentacije list 13 od 33

OBRAZAC PONUDE

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

NABAVKA USLUGA

PONUDA br. 40/17 JNMV

Javna nabavka br. 40/17 JNMV

Predmet ponude: nabavka usluga – KONTROLA ELEKTRO DOKUMENTACIJE

Naručilac: JKP ˝SUBOTIČKA TOPLANA˝, SUBOTICA

Broj ponude:

Datum ponude:

Naziv i sedište ponuđača:

Nudimo nabavku usluga po konkursnoj dokumentaciji, za ukupan iznos od:

__________________ RSD.(bez PDV) (slovima: ________________________________ RSD) Dajemo naknadni popust u iznosu od____________% (slovima:______________________% ), te naša ponuda iznosi:

_______________________ RSD.(bez PDV)

(slovima:____________________________________________ RSD)

Ova Ponuda se podnosi (zaokružiti redni broj):

1. samostalno,

2. kao zajednička ponuda,

3. ponuda sa podizvođačem.

Rok važenja ponude_________________. (mora biti izražen u broju dana od dana otvaranja ponude i ne sme biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponude)

M.P. Potpis ovlašćenog lica

ponuđača

________________

Datum:__________godine.

Page 14: JKP “SUBOTI ČKA TOPLANA“ SUBOTICAtoplanasubotica.co.rs/sites/default/files/javne-nabavke/40-17_jnmv_konkursna...A. Idejni projekat (IDP) sanacije i rekonstrukcije elektroenergetskog

JKP “SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA

Konkursna dokumentacija 40/17 JNMV – Kontrola elektro dokumentacije list 14 od 33

PRILOG 1.

Prilog 1. je sastavni deo Ponude.

Polja u tabeli koja su unešena predstavljaju zahtev Naručioca i obavezujuća su za Ponuđača.

Ponuđač mora da popuni prazna polja u tabeli. Ponude koje ne sadrže kompletne podatke i koje nisu potpisane neće biti razmatrane.

Naslov Podaci

A) PODACI O NARUČIOCU

Naziv i adresa Naručioca JKP˝SUBOTIČKA TOPLANA˝ Subotica, Segedinski put 22 24000 Subotica R Srbija

Poslovna banka OTP Banka a.d. Novi Sad, filijala Subotica

Broj tekućeg računa 325-9500700000174-61

B) PODACI O PONUĐAČU

Pun naziv ponuđača

Sedište

Matični broj (MB)

Poreski identifikacioni broj (PIB)

Telefon

Fax

e-mail adresa

Poslovna banka

Broj tekućeg računa

Ovlašćeni predstavnik Ponuđača

Page 15: JKP “SUBOTI ČKA TOPLANA“ SUBOTICAtoplanasubotica.co.rs/sites/default/files/javne-nabavke/40-17_jnmv_konkursna...A. Idejni projekat (IDP) sanacije i rekonstrukcije elektroenergetskog

JKP “SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA

Konkursna dokumentacija 40/17 JNMV – Kontrola elektro dokumentacije list 15 od 33

C) PODACI O ČLANU GRUPE IZ

ZAJEDNIČKE PONUDE

Pun naziv člana iz zajedničke ponude

Sedište

Matični broj (MB)

Poreski identifikacioni broj (PIB)

Telefon

Fax

e-mail adresa

Poslovna banka

Broj tekućeg računa

Ovlašćeni predstavnik Ponuđača

Napomena:

- Ukoliko ponuđač podnosi zajedničku ponudu sa više učesnika/članova, kopira obrazac pod C) u potreban broj primeraka

Page 16: JKP “SUBOTI ČKA TOPLANA“ SUBOTICAtoplanasubotica.co.rs/sites/default/files/javne-nabavke/40-17_jnmv_konkursna...A. Idejni projekat (IDP) sanacije i rekonstrukcije elektroenergetskog

JKP “SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA

Konkursna dokumentacija 40/17 JNMV – Kontrola elektro dokumentacije list 16 od 33

D) PODACI O PODIZVOĐAČU

Pun naziv podizvođača

Sedište

Matični broj (MB)

Poreski identifikacioni broj (PIB)

Telefon

Fax

e-mail adresa

Poslovna banka

Broj tekućeg računa

Ovlašćeni predstavnik podizvođača

Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će se poveriti podizvođaču

(ne može biti veći od 50%)

Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač

Napomena:

- Ukoliko Ponuđač angažuje više podizvođača kopira obrazac pod D) u potreban broj primeraka

Page 17: JKP “SUBOTI ČKA TOPLANA“ SUBOTICAtoplanasubotica.co.rs/sites/default/files/javne-nabavke/40-17_jnmv_konkursna...A. Idejni projekat (IDP) sanacije i rekonstrukcije elektroenergetskog

JKP “SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA

Konkursna dokumentacija 40/17 JNMV – Kontrola elektro dokumentacije list 17 od 33

1. OPŠTI USLOVI

Po zakonima R Srbije

Službeni jezik Srpski

2. PLAĆANJE

Način plaćanja Virmanom u roku od 45 dana, od dana izvršenja usluge, na osnovu i od dana ispravno dostavljene fakture.

(plaćanje se mora sprovesti najkasnije u roku od 45 dana, shodno Zakonu o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (''Sl.glasnik RS'' br. 119/2012 i 68/2015).

3. UKUPNA CENA (bez PDV-a)

Valuta obaveze RSD

U cenu su uključeni troškovi Ponuđena cena mora da sadrži sve troškove vezana za usluge

4 OPCIJA PONUDE _________ dana

(rok važenja ponude ne sme biti kraći od 30 dana)

5 ROK IZVRŠENJA USLUGE Rok za kontrolu dokumentacije je 3 dana od dana pismenog zahteva naručioca dostavljenog elektronskim putem

6

Upisan u registar ponuđača (zaokružiti) DA NE

Potpis ovlašćenog lica ponuđača

M.P.

Page 18: JKP “SUBOTI ČKA TOPLANA“ SUBOTICAtoplanasubotica.co.rs/sites/default/files/javne-nabavke/40-17_jnmv_konkursna...A. Idejni projekat (IDP) sanacije i rekonstrukcije elektroenergetskog

JKP “SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA

Konkursna dokumentacija 40/17 JNMV – Kontrola elektro dokumentacije list 18 od 33

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ''SUBOTIČKA TOPLANA'' SUBOTICA Broj: Dana: SUBOTICA

M O D E L UGOVORA

(40/17 JNMV)

Zaključen u Subotici, dana _________ godine, između:

1. Javnog komunalnog preduzeća ''SUBOTIČKA TOPLANA'' Subotica, Segedinski put broj 22, Subotica, PIB: 100847219, m.br.: 08038180, koje zastupa direktor Ahmetović Dervo, dipl.ekon. (u daljem tekstu: Naručilac usluge), s jedne strane i

2. __________________________________________________________________________

___________________ (u daljem tekstu: Izvršilac usluge) s druge strane.

Član 1. Predmet ugovora je: KONTROLA ELEKTRO DOKUMENTACIJE, br. 40/17 JNMV, prema Ponudi br.______od_______ godine i tehničkoj specifikaciji, u vrednosti od ______________ RSD bez PDV-a, koji su sastavni deo ovog Ugovora.

Član 2. Ugovor se zaključuje nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti –nabavke usluga.

Član 3.

Rok izvršenja predmetne usluge je 3 dana od dana pismenog zahteva naručioca dostavljenog elektronskim putem. Ukoliko Izvršilac usluge, ne izvrši predmetnu uslugu u ugovorenom roku iz stava 1. ovog člana, Naručilac usluge zadržava pravo da jednostrano raskine ovaj ugovor.

Član 4.

Naručilac se obavezuje da plaćanje vrši putem Virmana na tekući račun Izvršioca usluge i to u roku od 45 dana, od dana izvršenja usluge, na osnovu i od dana ispravno dostavljene fakture.

Član 5.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja, a zaključuje se na određeno vreme, te se izvršenjem predmeta nabavke iz člana 1.ovog Ugovora, u roku iz člana 2.Ugovora, smatra izvršenim.

Član 6. Izvršilac usluge se obavezuje da izveštava Naručioca mesečno, do konačnog izvršenja posla koji je predmet Ugovora, o plaćenim porezima, doprinosima i neto zaradi svih angažovanih lica, dostavljanjem pojedinačne poreske prijave PPP PD i kopije izvoda tekućeg računa sa podacima o isplaćenim porezima, doprinosima i neto zaradi.

Izvršilac se obavezuje da izvesti Naručioca u periodu izvršenja Ugovora o eventualnim statusnim promenama, blokadi računa i pokretanju stečajnog ili likvidacionog postupka.

Page 19: JKP “SUBOTI ČKA TOPLANA“ SUBOTICAtoplanasubotica.co.rs/sites/default/files/javne-nabavke/40-17_jnmv_konkursna...A. Idejni projekat (IDP) sanacije i rekonstrukcije elektroenergetskog

JKP “SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA

Konkursna dokumentacija 40/17 JNMV – Kontrola elektro dokumentacije list 19 od 33

Ukoliko Izvršilac ne postupi u skladu sa prethodnim stavom, Naručilac zadržava pravo da jednostranom Izjavom volje raskine Ugovor.

Član 7. Za eventualne sporove nastale iz ovog Ugovora, ugovorne strane ugovaraju nadležnost Suda u Subotici.

Član 8.

Ovaj Ugovor je zaključen u 6 (šest) istovetnih primeraka, od kojih Izvršilac zadržava 2 (dva), a Naručilac 4 (četiri) primerka. Za Izvršioca, Za Naručioca, D i r e k t o r, Ahmetović Dervo,dipl.ekon.

Page 20: JKP “SUBOTI ČKA TOPLANA“ SUBOTICAtoplanasubotica.co.rs/sites/default/files/javne-nabavke/40-17_jnmv_konkursna...A. Idejni projekat (IDP) sanacije i rekonstrukcije elektroenergetskog

JKP “SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA

Konkursna dokumentacija 40/17 JNMV – Kontrola elektro dokumentacije list 20 od 33

USLOVI KOJE PONUĐAČ MORA DA ISPUNI

Pravo na učešće u postupku javne nabavke male vrednosti, prema članu 75. Zakona o javnim nabavkama, ima ponuđač ako ispunjava sledeće uslove:

1) registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar, 2) da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član

organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare,

3) da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji,

4) da navede da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (čl. 75. st. 2. Zakona).

Pravo na učešće u postupku javne nabavke male vrednosti, prema članu 76. Zakona o javnim nabavkama, ima ponuđač ako ispunjava i sledeće uslove:

1) da poseduje neophodan finansijski kapacitet, 2) da poseduje nophodan poslovni kapacitet, 3) da poseduje neophodan kadrovski kapacitet.

Page 21: JKP “SUBOTI ČKA TOPLANA“ SUBOTICAtoplanasubotica.co.rs/sites/default/files/javne-nabavke/40-17_jnmv_konkursna...A. Idejni projekat (IDP) sanacije i rekonstrukcije elektroenergetskog

JKP “SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA

Konkursna dokumentacija 40/17 JNMV – Kontrola elektro dokumentacije list 21 od 33

UPUTSTVO O NAČINU NA KOJI SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA

ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Na osnovu člana 77. Zakona o javnim nabavkama i člana 17., odnosno člana 18. i 19. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (''Sl. Glasnik RS'' br. 86/2015), ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke, ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza uz ponudu:

OBAVEZNI USLOVI- Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke male vrednosti određeni su u skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br.124/2012, 14/2015 i 68/2015). Ispunjenost obaveznih uslova podnosilac ponuda dokazuje dostavljanjem dokaza u skladu sa članom 77. stav 1. Zakona, a u svemu u skladu sa konkursnom dokumentacijom. Za predmetnu javnu nabavku naručilac zahteva sledeće obavezne uslove sa načinom njihovog dokazivanja:

1. izvod iz registra Agencije za privredne registre odnosno izvoda iz registra nadležnog Privrednog suda;

2. pravna lica: 1 - Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare; 2 – Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela organozovanog kriminala; 3 – Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP – a, kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i neko od krivičnih dela organizovanog kriminala (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih. Preduzetnici i fizička lica: Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP – a kojim se potvrđuje da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije usuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta);

3. uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadležne lokalne samuoprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda;

4. da navede da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (čl. 75. st. 2. Zakona), potpisivanjem Izjave koja je sastavni deo konkursne dokumentacije).

Dokazi iz tačke 2. i 3. iz prethodnog stava ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda. B. DODATNI USLOVI- Dodatni uslovi za učešće u postupku javne nabavke male vrednosti određeni su u skladu sa članom 76. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015). Ispunjenost dodatnih uslova podnosilac ponuda dokazuje dostavljanjem dokaza u skladu sa članom 77. stav 2. Zakona, a u svemu u skladu sa konkursnom dokumentacijom. Za predmetnu javnu nabavku naručilac zahteva sledeće dodatne uslove sa načinom njihovog dokazivanja:

Page 22: JKP “SUBOTI ČKA TOPLANA“ SUBOTICAtoplanasubotica.co.rs/sites/default/files/javne-nabavke/40-17_jnmv_konkursna...A. Idejni projekat (IDP) sanacije i rekonstrukcije elektroenergetskog

JKP “SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA

Konkursna dokumentacija 40/17 JNMV – Kontrola elektro dokumentacije list 22 od 33

1. Neophodan finansijski kapacitet za nabavku usluga je: 1.1. Ponuđač koji je u poslednje tri godine (2014, 2015, 2016) poslovao sa pozitivnim finansijskim rezultatom (saldo rezultata mora biti pozitivan računajući sve tri godine zajedno) i koji u poslednjih 6 meseci koji prethode mesecu u kom je objavljen poziv za podnošenje ponuda nije bio u blokadi u ukupnom trajanju od minimum 60 dana, odnosno neprekidnom trajanju od minimum 20 dana.

• Dokazuje se Bilansom uspeha za prethodne tri godine (2014, 2015, 2016); • Dokazuje se Potvrdom Narodne banke Srbije, Prinudne naplate, Odeljenja za prijem i

kontrolu i unos osnova i naloga – Kragujevac, koja će obuhvatiti zahtevani period. • Naručilac ne zahteva polaganje finansijske garancije.

2. Neophodan poslovni kapacitet za nabavku usluga je: 2.1. Da je ponuđač u protekle tri godine (2014, 2015, 2016), ostvario poslovni prihod koji je predmet javne nabavke od minimum 400.000,00 RSD:

• Dokazuje se referenc listom Ponuđača koja sadrži: podatke o naručiocu usluga i spisak najvažnijih izvršenih usluga sa iznosima, datumima i listama naručilaca za prethodne tri godine. (2014,2015,2016).

• Priložena referenc lista se dokazuje sa kopijama Potvrda izdatim od strane Naručilaca navedenih u referenc listi. Navedene kopije Potvrda izdate od strane Naručilaca, ponuđač je dužan da dostavi uz ponudu bez obzira na potpisan obrazac Izjave o ispunjavanju svih uslova utvrđenih konkursnom dokumentacijom.

3. Neophodan kadrovski kapacitet za nabavku usluga je: 3.1. Da ponuđač ima u radnom odnosu: 3.1.1. Za poslove u delu II Projektni zadaci pod tačkom A, ponuđač mora imati zaposlene sa sledećim licencama: - licenca 350 - odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona - licenca 351 - odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona - razvodna postrojenja i prenos električne energije - licenca 352 - odgovorni projektant upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija - licenca - za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara - licenca - za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

• Dokazuje se priloženim kopijama licenci

3.1.2. Za poslove u delu II Projektni zadaci pod tačkom B, ponuđač mora imati zaposlene sa sledećim licencama: - licenca 350 - odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona - licenca - za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara - licenca - za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

• Dokazuje se priloženim kopijama licenci

3.1.3. Za poslove u delu II Projektni zadaci pod tačkom C, ponuđač mora imati zaposlene sa sledećim licencama: - licenca 350 - odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona, - licenca 352 - odgovorni projektant upravljanja elektromotornim pogonima –

automatika, merenja i regulacija, - licenca - za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara, - licenca - za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

• Dokazuje se priloženim kopijama licenci

Neophodan kadrovski kapacitet za sve radnike iz tačke 3. dokazuje se:

Page 23: JKP “SUBOTI ČKA TOPLANA“ SUBOTICAtoplanasubotica.co.rs/sites/default/files/javne-nabavke/40-17_jnmv_konkursna...A. Idejni projekat (IDP) sanacije i rekonstrukcije elektroenergetskog

JKP “SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA

Konkursna dokumentacija 40/17 JNMV – Kontrola elektro dokumentacije list 23 od 33

• Priloženom kopijom M obrasca, ako su u radnom odnosu; • Ako su radno angažovani kod ponudjača dokazuje se ugovorom o radnom

angažovanju van radnog odnosa; • Inženjerskа Licencа se dokazujе potvrdom Inženjerske komore Srbije o važenju

licence, ne starije od mesec dana (ovај dokument Ponuđač nije u obavezi dostaviti ukoliko је isti dostupan na internet stranici Inženjerske komore Srbije u kom slučaju ponuđač treba da navede internet stranicu gde se isti može preuzeti).

Obaveštenje: Ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa i to: - izvod iz registra Agencije za privredne registre, - Potvrda Narodne banke Srbije o broju dana nelikvidnosti, - shodno članu 78. stav 5. Zakona o javnim nabavkama Ponuđač koji je registrovan u Registru ponuđača nije dužan da prilikom podnošenja ponude dokazuje ispunjenost obaveznih uslova iz člana 75. stav 1) do 4) Zakona o javnim nabavkama. U tom slučaju ponuđač je dužan da u ponudi navede da se nalazi u registru ponuđača.

Uz ponudu dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost svih uslova ili Izjavu o ispunjavanju svih uslova utvrđenih konkursnom dokumentacijom, koja je sastavni deo konkursne dokumentacije, osim kopija Potvrda izdatih od strane Naručilaca navedenih u Referenc listi, koje je neophodno dostaviti uz Ponudu.

Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac može pre donošenja Odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja Komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da u roku od pet dana od prijema pismenog poziva naručioca dostavi na uvid original ili overenu kopiju onih dokaza o ispunjenosti navedenih uslova, koje naručilac bude zahtevao.

Ako je ponuđač dostavio Izjavu iz člana 77. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, naručilac može pre donošenja Odluke o dodeli ugovora zahtevati od ponuđača čija je ponuda na osnovu izveštaja Komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija da zatraži da isti dostavi kopiju zahtevanih dokaza o ispunjenosti uslova, a može da zatraži na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza, odnosno dokaza koje naručilac bude zahtevao.

Ponuđač je dužan da da posebnu Izjavu da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada i zaštiti životne sredine i nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude, koja je sastavni deo konkursne dokumentacije.

Page 24: JKP “SUBOTI ČKA TOPLANA“ SUBOTICAtoplanasubotica.co.rs/sites/default/files/javne-nabavke/40-17_jnmv_konkursna...A. Idejni projekat (IDP) sanacije i rekonstrukcije elektroenergetskog

JKP “SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA

Konkursna dokumentacija 40/17 JNMV – Kontrola elektro dokumentacije list 24 od 33

Dana: Na osnovu člana 77. stav.4. Zakona o javnim nabavkama dajemo sledeću IZJAVU O ISPUNJAVANJU SVIH USLOVA UTVRĐENIH KONKURSNOM DOKUMENTACIJOM

Kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da ispunjavam sve uslove utvrđene konkursnom dokumentacijom i propisane članom 77. Zakona o javnim nabavkama (osim uslova iz stava 1. tačka 5) istog člana, koji se odnosi na važeću dozvolu za obavljanje delatnosti, izdate od strane nadležnog organa, ukoliko je tražena od strane naručioca u konkursnoj dokumentaciji) i članom 17., odnosno članom 18. i 19. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (''Sl. Glasnik RS'' br. 86/2015). Izjavom nisu obuhvaćene Potvrde izdate od strane Naručilaca navedenih u Referenc listi, koje je ponuđač u obavezi da u kopiji dostavi uz ponudu. Ukoliko moja ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, u roku od pet dana od pismenog poziva naručioca, dostaviću na uvid original ili overenu kopiju dokaza o ispunjenosti uslova. M.P. Ponuđač _________________

Napomene:

1. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, Izjava o ispunjavanju svih uslova utvrđenih konkursnom dokumentacijom mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača i overena pečatom (dodatne uslove iz člana 76. Zakona o Javnim nabavkama, ponuđači iz zajedničke ponude mogu da ispune zajedno).

2. Ukoliko Ponuđač podnosi zajedničku ponudu treba da kopira ovaj obrazac u potreban broj primeraka, kako bi ovlašćena lica svakog ponuđača iz zajedničke ponude potpisala i overila predmetnu Izjavu.

Dana:

Page 25: JKP “SUBOTI ČKA TOPLANA“ SUBOTICAtoplanasubotica.co.rs/sites/default/files/javne-nabavke/40-17_jnmv_konkursna...A. Idejni projekat (IDP) sanacije i rekonstrukcije elektroenergetskog

JKP “SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA

Konkursna dokumentacija 40/17 JNMV – Kontrola elektro dokumentacije list 25 od 33

Na osnovu člana 77. stav.4. Zakona o javnim nabavkama dajemo sledeću IZJAVU O ISPUNJAVANJU SVIH USLOVA UTVRĐENIH KONKURSNOM DOKUMENTACIJOM

(za podizvođače)

Kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da ispunjavam sve uslove utvrđene konkursnom dokumentacijom i propisane članom 77. st.1. Zakona o javnim nabavkama (osim uslova iz stava 1. tačka 5) istog člana, koji se odnosi na važeću dozvolu za obavljanje delatnosti, izdate od strane nadležnog organa, ukoliko je tražena od strane naručioca u konkursnoj dokumentaciji) i članom 17., odnosno članom 18. i 19. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (''Sl. Glasnik RS'' br. 86/2015). Izjavom nisu obuhvaćene Potvrde izdate od strane Naručilaca navedenih u Referenc listi, koje je ponuđač u obavezi da u kopiji dostavi uz ponudu. Ukoliko moja ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, u roku od pet dana od pismenog poziva naručioca, dostaviću na uvid original ili overenu kopiju dokaza o ispunjenosti uslova. M.P. Ponuđač _________________

Napomene:

1. Ukoliko Ponuđač podnosi ponudu sa jednim ili više podizvođača treba da kopira ovaj obrazac u potreban broj primeraka, kako bi ovlašćena lica svakog podizvođača potpisala i overila predmetnu Izjavu.

Page 26: JKP “SUBOTI ČKA TOPLANA“ SUBOTICAtoplanasubotica.co.rs/sites/default/files/javne-nabavke/40-17_jnmv_konkursna...A. Idejni projekat (IDP) sanacije i rekonstrukcije elektroenergetskog

JKP “SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA

Konkursna dokumentacija 40/17 JNMV – Kontrola elektro dokumentacije list 26 od 33

OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

Na osnovu člana 26. i 61. stav 4. tačka 9. Zakona o javnim nabavkama i člana 16. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik ponuđača dajem sledeću

I Z J A V U

Izjavljujemo da ponudu broj_____________od_____________2017. godine, pripremljenu na osnovu poziva za dostavljanje ponude u predmetu javne nabavke br. 40/17 JNMV - Javna nabavka male vrednosti-nabavka usluga – KONTROLA ELEKTRO DOKUMENTACIJE, objavljenog dana 26.06.2017. godine na Portalu Uprave za javne nabavke, podnosimo nezavisno bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

Datum Ponuđač

____________________ M.P. _____________________

Page 27: JKP “SUBOTI ČKA TOPLANA“ SUBOTICAtoplanasubotica.co.rs/sites/default/files/javne-nabavke/40-17_jnmv_konkursna...A. Idejni projekat (IDP) sanacije i rekonstrukcije elektroenergetskog

JKP “SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA

Konkursna dokumentacija 40/17 JNMV – Kontrola elektro dokumentacije list 27 od 33

OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA IZ ČLANA 75. STAV 2. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

U vezi člana 75. Stav 2. Zakona o javnim nabavkama, kao zastupnik ponuđača dajem sledeću

I Z J A V U

Ponuđač ___________________________________________________________ u postupku javne nabavke br. 40/17 JNMV- Javna nabavka male vrednosti-nabavka usluge – KONTROLA ELEKTRO DOKUMENTACIJE, poštovao je obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

Datum Ponuđač

____________________ M.P. _____________________

Napomene:

1. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača i overena pečatom;

2. Ukoliko Ponuđač podnosi zajedničku ponudu treba da kopira ovaj obrazac u potreban broj primeraka, kako bi ovlašćena lica svakog ponuđača iz zajedničke ponude potpisala i overila predmetnu Izjavu.

Page 28: JKP “SUBOTI ČKA TOPLANA“ SUBOTICAtoplanasubotica.co.rs/sites/default/files/javne-nabavke/40-17_jnmv_konkursna...A. Idejni projekat (IDP) sanacije i rekonstrukcije elektroenergetskog

JKP “SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA

Konkursna dokumentacija 40/17 JNMV – Kontrola elektro dokumentacije list 28 od 33

OBRAZAC STRUKTURE CENE, SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI

R.BR. PROJEKTNI ZADATAK JEDINIČNA

CENA

USLUGA

(u RSD bez PDV-a)

UKUPNA CENA USLUGA

(u RSD bez PDV-a)

Kolona 1

Kolona 2 Kolona 3 Kolona 4

1. Idejni projekat (IDP) sanacije i rekonstrukcije elektroenergetskog postrojenja SN i

NN napona u krugu JKP "Subotička toplana" u Subotici

(Projektni zadatak A)

2. Idejni projekat (IDP) sanacije rasvete kotlarnice 1 i kotlarnice 2 u krugu JKP

"Subotička toplana" u Subotici

(Projektni zadatak B)

3. Idejni projekat (IDP) rekonstrukcije elektroenergetskog postrojenja za napajanje

cirkulacionih pumpi u krugu JKP "Subotička toplana" u Subotici

(Projektni zadatak C)

4. Ukupna cena bez obračunatog PDV-a

5. iznos PDV-a (Stopa PDV____%)

6. Ukupna cena sa obračunatim PDV-om

Uputstvo kako da se popuni obrazac strukture cene: - u koloni 3. pod rednim brojem 1. ponuđači upisuju jediničnu cenu usluga po projektnom zadatku A, bez PDV-a, izraženu u RSD, - u koloni 3. pod rednim brojem 2. ponuđači upisuju jediničnu cenu usluga po projektnom zadatku B, bez PDV-a, izraženu u RSD; u koloni 3. pod rednim brojem 3. ponuđači upisuju jediničnu cenu usluga po projektnom zadatku C, bez PDV-a, izraženu u RSD u koloni 4. pod rednim brojem 1. ponuđači upisuju ukupnu cenu usluga po projektnom zadatku A, bez PDV-a, izraženu u RSD, - u koloni 4. pod rednim brojem 2. ponuđači upisuju ukupnu cenu usluga po projektnom zadatku B, bez PDV-a, izraženu u RSD;

Page 29: JKP “SUBOTI ČKA TOPLANA“ SUBOTICAtoplanasubotica.co.rs/sites/default/files/javne-nabavke/40-17_jnmv_konkursna...A. Idejni projekat (IDP) sanacije i rekonstrukcije elektroenergetskog

JKP “SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA

Konkursna dokumentacija 40/17 JNMV – Kontrola elektro dokumentacije list 29 od 33

u koloni 4. pod rednim brojem 3. ponuđači upisuju ukupnu cenu usluga po projektnom zadatku C, bez PDV-a, izraženu u RSD - u koloni 4 pod rednim brojem 4. ponuđači upisuju ukupnu cenu usluga za sva tri projektna zadatka bez PDV-a, izraženu u RSD, (dobija se sabiranjem ukupne cene iz kolone 4, sva tri projektna zadatka (A+B+C); - u koloni 4 pod rednim brojem 5. ponuđači upisuju obračunati iznos PDV-a, izražen u RSD, (dobija se množenjem stope PDV-a sa ukupnom cenom iskazanom u koloni 4 pod rednim brojem 4); - u koloni 4 pod rednim brojem 6. ponuđači upisuju ukupnu cenu usluga za sva tri projektna zadatka ( A+B+C) sa PDV-om, izraženu u RSD, (dobija se kao zbir iznosa rednog broja 4 i 5 kolone 4). Ponuđač

M.P. _____________________

Page 30: JKP “SUBOTI ČKA TOPLANA“ SUBOTICAtoplanasubotica.co.rs/sites/default/files/javne-nabavke/40-17_jnmv_konkursna...A. Idejni projekat (IDP) sanacije i rekonstrukcije elektroenergetskog

JKP “SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA

Konkursna dokumentacija 40/17 JNMV – Kontrola elektro dokumentacije list 30 od 33

OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

Naziv i opis troškova Iznos

UKUPNO:

Ponudjač može da dostavi ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude. Shodno čl. 88. stav 2. Zakona o javnim nabavkama (''Sl. Glasnik RS'' br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponudjač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova. U slučaju obustave postupka javne nabavke iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac će ponuđaču nadoknaditi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstava obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi. Napomena: Popunjavanje ovog obrasca nije obavezno

U _______________________ dana ________2017.g.

М.P.

Potpis ovlašćenog lica ponuđača

_____________________________

Page 31: JKP “SUBOTI ČKA TOPLANA“ SUBOTICAtoplanasubotica.co.rs/sites/default/files/javne-nabavke/40-17_jnmv_konkursna...A. Idejni projekat (IDP) sanacije i rekonstrukcije elektroenergetskog

JKP “SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA

Konkursna dokumentacija 40/17 JNMV – Kontrola elektro dokumentacije list 31 od 33

REFERENC LISTA

Broj javnog poziva: ________________ Referenc listu dostaviti za prethodne 3 godine –(2014. 2015. 2016. godina) Specifikacija sličnih ugovora izvršenih u prethodne 3 godine.

r.br

naziv Naručioca adresa

kontakt osoba broj telefona

specifikacija usluge koji su predmet javne

nabavke

vrednost izvršenih usluga

period izvršenih usluga

UKUPNO:

Prilog uz referenc listu: Obavezan prilog uz ovaj obrazac su kopije Potvrda izdate od strane Naručilaca navedenih u referenc listi. Napomena: Ponuđač ovaj obrazac kopira u potreban broj primeraka. M.P. Potpis ovlašćenog lica ponuđača ________________________________

Page 32: JKP “SUBOTI ČKA TOPLANA“ SUBOTICAtoplanasubotica.co.rs/sites/default/files/javne-nabavke/40-17_jnmv_konkursna...A. Idejni projekat (IDP) sanacije i rekonstrukcije elektroenergetskog

JKP “SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA

Konkursna dokumentacija 40/17 JNMV – Kontrola elektro dokumentacije list 32 od 33

II PROJEKTNI ZADACI TENDER OBUHVATA SLEDEĆE POSLOVE: Vršenje Tehničke kontrole sledeće projektno-tehničke dokumentacije: A. Idejni projekat (IDP) sanacije i rekonstrukcije elektroenergetskog postrojenja SN i NN napona u krugu JKP "Subotička toplana" u Subotici B. Idejni projekat (IDP) sanacije rasvete kotlarnice 1 i kotlarnice 2 u krugu JKP "Subotička toplana" u Subotici. C. Idejni projekat (IDP) rekonstrukcije elektroenergetskog postrojenja za napajanje cirkulacionih pumpi u krugu JKP "Subotička toplana" u Subotici KRATAK SADRŽAJ IDEJNIH PROJEKATA: A. Idejni projekat sanacije i rekonstrukcije elektroenergetskog postrojenja u krugu JKP "Subotička toplana" u Subotici

Sanacijom i rekonstrukcijom predviđena je zamena dva uljna energetska transformatora, izmeštanje i zamena SN postrojenja (bloka), koja je neophodna radi ispunjavanje uslova Zakona o zaštiti od požara i Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu.

Predviđeno je fazno izvođenje radova.

U prvoj fazi predviđeni su poslovi vezani za demontažu uljnih i ugradnju novih suvih energetskih transformatora snage 2x1000kVA, i prilagođavanje postojećeg NN postrojenja novim energetskim uslovima nastalim ugradnjom dva transformatora snage od 2x1000kVA.

U drugoj fazi predviđeni su radovi na izmeštanju i zameni SN postrojenja (bloka), kao i potrebne građevinske radove radi prilagođavanja postojećih prostorija za realizaciju gorenavedenih elektromontažnih radova. B. Idejni projekat sanacija i rekonstrukcija rasvete kotlarnice 1 i kotlarnice 2 u krugu JKP "Subotička toplana" u Subotici.

Sanacija i rekonstrukcija postojećeg stanja rasvete za kontlarnicu 1 i 2, potrebno je zbog zastarelosti i neispravnosti svetiljke, a delom zbog sanacija krova objekta kotlarnice 1.

Sanacija rasvete kotlarnice 1 i kotlarnice 2, sa izborom odgovarajuće svetiljke sa LED izvorima svetlosti i svim potrebnim proračunima radi dokaza o ispunjenosti uslova sa aspekta kvaliteta osvetljenosti, sanacija el. instalacije za napajanje sistema rasvete.

Tehničkim rešenjem obuhvaćene su opšta i protivpanična rasveta.

C. Idejni projekat rekonstrukcije elektroenergetskog postrojenja za napajanje cirkulacionih pumpi u krugu JKP "Subotička toplana" u Subotici

Da bi se izbegao zastoj grejanja stanovništva, rekonstrukcijom postojećeg stanja el. energetskog napajanja cirkulacionih pumpi, potrebno je ugraditi rezervne frekventne regulatore. Ovim radovima će biti rešena sigurnost napajanja i pogonska sigurnost cirkulacionih pumpi.

Rekonstrukcijom je predviđena ugradnja četiri nova frekventna regulatora i povezivanje istih sa razvodno-upravljačkim ormanom cirkulacionih pumpi, u kojem su smešteni postojeći frekventni regulatori i ostala el. oprema. Ugradnjom će se postići, da u svakom momentu stoje na raspolaganje dva + dva slobodna regulatora kao "topla" rezerva.

Page 33: JKP “SUBOTI ČKA TOPLANA“ SUBOTICAtoplanasubotica.co.rs/sites/default/files/javne-nabavke/40-17_jnmv_konkursna...A. Idejni projekat (IDP) sanacije i rekonstrukcije elektroenergetskog

JKP “SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA

Konkursna dokumentacija 40/17 JNMV – Kontrola elektro dokumentacije list 33 od 33

Za realizaciju gore navedenog, definisano je mesto ugradnje, izbor potrebne el. opreme, izbor trase i tip kablova za povezivanje.

Tehnička kontrola treba da obuhvata proveru: usklađenosti sa svim uslovima ugradnje predmetnih instalacija; usklađenosti sa Zakonom i drugim propisima, tehničkim normativima, standardima i normama kvaliteta; međusobne usklađenosti svih delova tehničke dokumentacije; usklađenosti projekta sa rezultatima prethodnih istraživanja; proveru ispravnosti i tačnosti tehničko-tehnoloških rešenja objekta; racionalnosti projektovanih materijala; kao i usklađenosti sa predviđenim merama za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat; mera za ispunjenje osnovnog zahteva "zaštita od požara"; mera za ispunjenje osnovnog zahteva "bezbednost i pristupačnost prilikom upotrebe".

Tehničku kontrolu projektno-tehničkih dokumentacija potrebno je izvršiti u svemu prema Pravilniku o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije, prema klasi i nameni objekata ("Sl. glasnik RS", br. 23/2015 i 77/2015).