Jan Steenstraat - huurwoningen. Naar verwachting schuiven hier mensen naar door die nu nog in sociale

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Jan Steenstraat - huurwoningen. Naar verwachting schuiven hier mensen naar door die nu nog in...

 • BESTEMMINGSPLAN

  ontwerp 26 juni 2017

  Jan Steenstraat

 • Gemeente Woerden

  Bestemmingsplan Jan Steenstraat

  Ontwerp

  INHOUD:

  - TOELICHTING

  - REGELS

  - VERBEELDING

  Werknummer: 617.117.10

  Datum: 26 juni 2017

  KuiperCompagnons

  Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw,

  Architectuur, Landschap B.V.

  Rotterdam

 • TOELICHTING

 • INHOUDSOPGAVE VAN DE TOELICHTING

  1 Inleiding ................................................................................................................................... 1

  1.1 Aanleiding en doel.....................................................................................................................1

  1.2 Plangebied ................................................................................................................................1

  1.3 Vigerend bestemmingsplan .......................................................................................................1

  1.4 Leeswijzer .................................................................................................................................1

  2 Planbeschrijving ..................................................................................................................... 3

  2.1 Inleiding ....................................................................................................................................3

  2.2 Bestaande situatie.....................................................................................................................3

  2.3 Ontwikkelingen..........................................................................................................................4

  2.5 Planmethodiek ..........................................................................................................................5

  3 Ruimtelijk kader ...................................................................................................................... 8

  3.1 Rijksbeleid ................................................................................................................................8

  3.2 Provinciaal beleid ......................................................................................................................9

  3.3 Gemeentelijk beleid ................................................................................................................. 10

  4 Wonen.................................................................................................................................... 12

  4.1 Kader ...................................................................................................................................... 12

  4.2 Conclusie ................................................................................................................................ 16

  5 Mobiliteit ................................................................................................................................ 17

  5.1 Kader ...................................................................................................................................... 17

  5.2 Onderzoek .............................................................................................................................. 18

  5.3 Conclusie ................................................................................................................................ 19

  6 Cultuurhistorische waarden ................................................................................................. 20

  6.1 Archeologie ............................................................................................................................. 20

  6.2 Cultuurhistorie ......................................................................................................................... 22

  7 Milieu ..................................................................................................................................... 24

  7.1 Algemeen ............................................................................................................................... 24

  7.2 M.e.r-beoordeling .................................................................................................................... 24

  7.3 Geluid ..................................................................................................................................... 24

  7.5 Externe veiligheid .................................................................................................................... 28

  7.6 Kabels en leidingen ................................................................................................................. 30

  7.7 Bodemkwaliteit ........................................................................................................................ 31

  7.8 Milieuzonering ......................................................................................................................... 32

  8 Water ..................................................................................................................................... 35

  8.1 Kader ...................................................................................................................................... 35

  8.2 Onderzoek .............................................................................................................................. 37

  8.3 Conclusie ................................................................................................................................ 38

  9 Ecologie ................................................................................................................................. 39

  9.1 Kader ...................................................................................................................................... 39

  9.2 Onderzoek .............................................................................................................................. 41

 • 10 Duurzaamheid ....................................................................................................................... 43

  10.1 Kader ...................................................................................................................................... 43

  10.2 Woerdense situatie ................................................................................................................. 44

  11 Uitvoerbaarheid ..................................................................................................................... 45

  11.1 Economische uitvoerbaarheid ................................................................................................. 45

  11.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid ........................................................................................... 45

  11.3 Handhavingsaspecten ............................................................................................................. 45

  12 Overleg en terinzagelegging ................................................................................................. 47

  12.1 Overleg ................................................................................................................................... 47

  12.2 Ontwerpfase ........................................................................................................................... 47

  12.3 Vaststellingsfase ..................................................................................................................... 47

  BIJLAGEN

  Bijlage 1: Terra Milieu, Verkennend bodemonderzoek [17-194], 6 juni 2017

  Bijlage 2: Natuur-Wetenschappelijk Centrum, Quickscan flora en fauna op twee locaties in Woerden

  en Harmelen [P17-081/W1309], juni 2017

  Bijlage 3: Meetel, Parkeeronderzoek Jan Steenstraat Woerden, concept 19 juni 2017

  Bijlage 4: KuiperCompagnons, Wegverkeerslawaai

 • Afbeelding 1.1: Globale ligging plangebied bestemmingsplan “Jan Steenstraat”

 • Bestemmingsplan “Jan Steenstraat”

  Toelichting Ontwerp, 26 juni 2017

  1

  1 Inleiding

  1.1 Aanleiding en doel

  Aan de noordkant van de Jan Steenstraat in Woerden in de wijk Schilderskwartier was de Willem

  Alexanderschool gevestigd. Deze school is verhuisd en het oude gebouw is gesloopt. Het voornemen

  is om op deze oude locatie minimaal 24 en maximaal 36 woningen te bouwen. Hierbij wordt invulling

  gegeven aan de Woonvisie ‘Woerden Woont’, waar voor de locatie aan de Jan Steenstraat 36

  woningen zijn opgenomen. Daarnaast worden de woningen gebouwd in het kader van het programma

  ‘Versnelling Woningbouw’. De gemeente Woerden heeft een opgave om statushouders te huisvesten.

  De oorspronkelijke ambitie is afgezwakt, maar de druk op de wachtlijsten moet (nog altijd) naar

  beneden. Hiervoor zijn vier projecten binnen het programma Versnelling woningbouw opgestart,

  waaronder de Jan Steenstraat in Woerden.

  De locatie is in het bestemmingsplan “Schildersk