of 23 /23
Izvještaj o radu Zavičajnog muzeja za period 01.01. – 31.12.2013. godine razmatran je i jednoglasno usvojen na V redovnoj sjednici Upravnog odbora od 25.02.2014. godine, u punom sazivu uz prisustvo predstavnika Nadzornog odbora i Stručnog savjeta Ustanove. Na istoj sjednici razmatran je i jednoglasno usvojen Zaključak Nadzornog odbora Muzeja sa III redovne sjednice od 21.02.2014. godine kojim je konstatovano da se rad Muzeja odvijao u skladu sa zakonskom regulativom i da nije bilo nepravilnosti u radu, te da su novčana sredstva namjenski trošena. Izvještaj o radu Zavičajnog muzeja za period 01.01. – 31.12.2013. godine usvojen na 18. Sjednici Općinskog vijeća Visoko 06.06.2014. godine. I PODACI O USTANOVI Zavičajni muzej je osnovan 1953. godine, a vlastitu zgradu posjeduje od 1957. godine koja je smještena u centralnoj zoni grada. Muzej takođe od 2005. godine posjeduje depandans u Goduši. Naziv firme: Javna ustanova „Zavičajni muzej„ Sjedište firme: Alije Izetbegovića br. 29, 71300 Visoko ID broj: 4218298460009 Porezni broj: 01982374 Broj rješenja: U/I-1765/00, Kantonalni sud Zenica Reg. broj upisa: 2-262 Vrsta djelatnosti: Muzeološka djelatnost Šifre djelatnosti: 58.11 Izdavanje knjiga (stara šifra 22.110) 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija (stara šifra 22.130) 58.19 Ostala izdavačka djelatnost (stara šifra 22.150) 91.02 Djelatnost muzeja (stara šifra 92.521) 91.03 Rad historijskih mjesta i građevina te sličnih znamenitosti za posjetioce (stara šifra 92.522 – stari naziv: Zaštita kulturne baštine). Broj stalno zaposlenih: 5 (pet) Kadrovska struktura - stalno zaposleni: direktor - VII stepen – profesor / muzejski savjetnik kustos III - VII stepen - profesor kustos IV - VII stepen - profesor kustos V - VII stepen - profesor domar - III stepen Stalni spoljni saradnici Odlukom Upravnog odbora: - Knjigovodstveni servis „Kodeks“ - Visoko, 1

Izvještaj o radu Zavičajnog muzeja za period 01.01. – 31.12.2013

Embed Size (px)

Text of Izvještaj o radu Zavičajnog muzeja za period 01.01. – 31.12.2013

Page 1: Izvještaj o radu Zavičajnog muzeja za period 01.01. – 31.12.2013

Izvještaj o radu Zavičajnog muzeja za period 01.01. – 31.12.2013. godine razmatran je i jednoglasno usvojen na V redovnoj sjednici Upravnog odbora od 25.02.2014. godine, u punom sazivu uz prisustvo predstavnika Nadzornog odbora i Stručnog savjeta Ustanove. Na istoj sjednici razmatran je i jednoglasno usvojen Zaključak Nadzornog odbora Muzeja sa III redovne sjednice od 21.02.2014. godine kojim je konstatovano da se rad Muzeja odvijao u skladu sa zakonskom regulativom i da nije bilo nepravilnosti u radu, te da su novčana sredstva namjenski trošena.Izvještaj o radu Zavičajnog muzeja za period 01.01. – 31.12.2013. godine usvojen na 18. Sjednici Općinskog vijeća Visoko 06.06.2014. godine.

I PODACI O USTANOVI

Zavičajni muzej je osnovan 1953. godine, a vlastitu zgradu posjeduje od 1957. godine koja je smještena u centralnoj zoni grada. Muzej takođe od 2005. godine posjeduje depandans u Goduši.Naziv firme: Javna ustanova „Zavičajni muzej„ Sjedište firme: Alije Izetbegovića br. 29, 71300 VisokoID broj: 4218298460009Porezni broj: 01982374Broj rješenja: U/I-1765/00, Kantonalni sud ZenicaReg. broj upisa: 2-262Vrsta djelatnosti: Muzeološka djelatnostŠifre djelatnosti: 58.11 Izdavanje knjiga (stara šifra 22.110)

58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija (stara šifra 22.130) 58.19 Ostala izdavačka djelatnost (stara šifra 22.150) 91.02 Djelatnost muzeja (stara šifra 92.521) 91.03 Rad historijskih mjesta i građevina te sličnih znamenitosti za posjetioce (stara šifra 92.522 – stari naziv: Zaštita kulturne baštine).

Broj stalno zaposlenih: 5 (pet)Kadrovska struktura - stalno zaposleni: direktor - VII stepen – profesor / muzejski savjetnik kustos III - VII stepen - profesor

kustos IV - VII stepen - profesor kustos V - VII stepen - profesor

domar - III stepen Stalni spoljni saradnici Odlukom Upravnog odbora: - Knjigovodstveni servis „Kodeks“ - Visoko, 1, dipl.oec. – knjigovođa

Povremeni spoljni saradnici: 14 - ( tri redovna univerzitetska profesora, tri docenta i dva dr.prof. emeritusa, dva magistra arheologije, dva magistra historije i dva doktora nauka).Kustos - pripravnik iz 2012. godine na 12 mjeseci, i to od 01.10.2012. do 30.09.2013. godine - bachelor historije.

Osnovne napomene o muzeju odnose se prevashodno na pravni status muzeja koji je i dalje nepovoljan i neizvjestan jer Muzej je još uvijek privremeni korisnik budžeta ZE-DO kantona, odnosno Kanton finansira samo bruto plate, topli obrok i dio materijalnih troškova putem transfera. Općina Visoko zadržala je osnivačka prava. Materijalni troškovi su neredovno i sa zakašnjenjem dostavljani, tako da je uplaćeno samo osam tranši.

Zbog izuzetno teške materijalne situacije i nerealizovanih potraživanja Muzej je radio u stanju otežanog obavljanja osnovne muzeološke djelatnosti koja se ogleda u nemogućnost potpunog čuvanja i zaštite fundusa muzeja. Inače, osnovne i najveće materijalne potrebe muzeja odnose se na nabavku lož-ulja, kako bi se postigla optimalna temperatura i vlažnost zraka u izložbenom prostoru i depou. Zatim, za osiguranje zgrade i eksponata, troškove održavanja sigurnosnih sistema, kupovinu i servisiranje PPA, obuku zaposlenih iz ove oblasti, te konzervaciju, preparaciju i periodičnu obaveznu restauraciju eksponata. Budžetom općine Visoko za 2013. godinu predviđen je Grant za JU Zavičajni muzej u iznosu od 12.000,oo KM od kojeg je zaključno sa 31.12.2013. godine po ovom osnovu uplaćeno 5.500,oo KM i da nije bilo ovih sredstava muzej ne bi mogao uopće raditi.

Od Zavoda za zapošljavanje ZE-DO kantona uplaćene su samo tri tranše za isplatu neto plate pripravnika i to retroaktivno za oktobar, novembar i decembar 2012. godine. Općina Visoko je preuzela obaveze Odlukom načelnika Alibegovića i Ugovorom o sufinansiranju pripravnika iz 2012. godine te duguje sredstva za doprinose i poreze na neto-plate i topli obrok pripravnika za 12 mjeseci.

1

Page 2: Izvještaj o radu Zavičajnog muzeja za period 01.01. – 31.12.2013

II REALIZACIJA PLANA USTANOVE U 2013. GODINI

Plan rada Zavičajnog muzeja za 2013. godinu usvojen je na XXIX (dvadesetdevetoj) redovnoj sjednici Upravnog odbora od 28.11.2012. godine. U skladu sa Planom rada Općinskog vijeća Visoko, Usvojenim godišnjim Planom rada Zavičajnog muzeja Visoko za 2013. godinu i dinamikom redovnog izvještavanja, predstavnicima općinskih, kantonalnih i federalnih institucija redovno su dostavljani periodični, dvomjesečni, polugodišnji i godišnji izvještaji i ad hoc tražene informacije i to:

Izvještaj o radu Ustanove za 2012. godinu. Razmatran i jednoglasno usvojen na 6. sjednici Općinskog vijeća od 27.04.2013. godine;

Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2012. godinu. Razmatran i jednoglasno usvojen na 6. sjednici Općinskog vijeća od 27.04.2013. godine;

Redovni periodični tromjesečni finansijski izvještaji resornom ministarstvu Vlade ZE-DO kantona; Redovni godišnji Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Vladi ZE-DO kantona; Redovni izvještaji za utrošak namjenskih sredstava-grantova za odobrene i realizovane projekte

Federalnom zavodu, resornom ministarstvu ZE-DO kantona i Općini.

Iscrpan pregled rada za 2013. godinu evidentiran je na 59 stranica godišnjih Anala Zavičajnog muzeja . Izvještaj Upravnom odboru Ustanove podnio je direktor u skladu sa zakonskim ovlaštenjima. Skraćeni Izvještaj za 2013. godinu dostavljen je članovima Upravnog odbora kao radni materijal za V sjednicu Upravnog odbora od 25.02.2014. godine kada je razmatran i jednoglasno usvojen. Takođe, rad direktora je ocijenjen pozitivno.Slijedi taksativno pobrajanje aktivnosti predviđenih Planom rada za 2013. godinu i njihova realizacija, a što je izdvojeno iz usvojenog redovnog godišnjeg Izvještaja direktora Muzeja za 2013. godinu.

1. PROJEKTI MUZEJA

A) APLIKACIJE NA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA PUTEM KANTONALNOG MINISTARSTVAVažno je naglasiti da Zavičajni muzej nema uopće osigurana novčana sredstva za organiziranje izložbi ili drugih projekata i da na sredstva aplicira kao i sva udruženja građana. Shodno Javnom pozivu za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, od 25.10.2012. godine, za projekte iz oblasti kulture i izdavačke djelatnosti i projekte zaštite kulturno-historijskih spomenika Zavičajni muzej je pripremio prijedloge /elaborate projekata za 2013. godinu kojim je na osnovu odluke Upravnog odbora aplicirao 23.11.2012. godine na grant resornog ministarstva ZE-DO kantona sa transfera Budžeta Vlade ZE-DO kantona. Aplicirano je sa četiri projekta, koliko je bilo i moguće – dva iz oblasti zaštite kulturno-historijskih spomenika i dva iz oblasti kulture i izdavačke djelatnosti, što je bilo određeno odlukom Ministarstva. a) Projekti iz oblasti zaštite kulturno-historijskih spomenika:- „Rekognosciranje terena i arheološka istraživanja srednjovjekovnog lokaliteta Muhašinovići-Visoko, na kojem je pronađena ploča Kulina bana, II faza“- „Preparacija, restauracija i konzervacija zbirke namještaja – ručni rad konjičkih majstora iz 1948. godine“ b) Projekti iz oblasti kulture i izdavačke djelatnosti:- Izložba „60 godina Zavičajnog muzeja Visoko“ - Štampanje Antologije „Bosanski ćirilićni natpisi“.Iako je Vlada ZE-DO kantona prihvatila predložene projekte i odobrila novčana sredstva nažalost, zbog nezavidne finansijske situacije Vlada nije isfinansirala nijedan od projekata u 2013. godini kojim je muzej aplicirao. Muzej nije obaviješten o razlozima nedostavljanja planiranih sredstava. Projekat izložbe „60 godina Zavičajnog muzeja Visoko“ u okviru manifestacije „Sedmica Zavičajnog muzeja“ finansijski je podržala Općina Visoko, kao pokrovitelj.

■ Na osnovu Javnog poziva Federalnog ministarstva kulture i sporta za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu i obavještenja Ministarstva broj: 01-14-922/13 od 15.03.2013. godine Zavičajni muzej – Visoko 28.03.2013. godine aplicirao je na sredstva sa pozicije – Transfer za obnovu kulturnog i garditeljskog naslijeđa Federacije BiH sa dva projekta:1) Tekuće održavanje na lokalitetu Mili / Arnautovići – nastavak I faze zaštite nacionalnog spomenika2) I faza procesa digitalizacije fundusa Zavičajnog muzeja Visoko – Elektronska katalogizacija i muzej kao virtualni ambijentMuzej zaključno sa 31.12.2013. godine nije dobio nikakav odgovor na ovu aplikaciju.

■ Na osnovu poziva broj 06-22-948/13 od 07.08.2013. godine Zavičajni muzej je 30.08.2013. godine Federalnom ministarstvu okoliša i turizma dostavio zahtjev za dodjelu novčanih sredstava sa prijedlogom projekta pod nazivom

2

Page 3: Izvještaj o radu Zavičajnog muzeja za period 01.01. – 31.12.2013

„Jačanje kapaciteta turističke ponude općine Visoko, Mili / Arnautovići i Stari grad Visoki“. Muzej zaključno sa 31.12.2013. godine nije dobio nikakav odgovor na dostavljenu aplikaciju.

■ Pored ovih, muzej je aplicirao projektima iz oblasti kulture i zaštite kulturno-historijskog pokretnog i nepokretnog naslijeđa na sredstva Turističke zajednice ZE-DO kantona, Udruženja za kulturno-historijsko naslijeđe „Transverzalni val“ iz Sarajeva, BH Pošte i BH Telekom za koje nije bilo odgovora.

B) REALIZOVANI PROJEKTI IZ OBLASTI KULTURE

1. PROMOCIJA KNJIGE „ISLAMSKI SAKRALNI SPOMENICI IZ OSMANSKOG PERIODA NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO“Autor knjige: Esad Durajlić, dipl.ing. Organizatori promocije i suizdavači: Zavičajni muzej, Fondacija „Visoki“ i Medžlis Islamske zajednice Visoko. Promocija knjige održana je u Velikoj sali Općine Visoko, 25.01.2013. godine. Promotori: dr. Mustafa Jahić, direktor Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu i prof. Senad Hodović, muzejski savjetnik. Moderator programa bio je prof. Ibrahim ef. Hadžić, glavni imam Medžlisa IZ.

2. IZLOŽBA FOTOGRAFIJA POVODOM 14. TRADICIONALNOG DRUŽENJA DOBITNIKA NAJVEĆIH RATNIH PRIZNANJA ZDK - Visoko 2013. Izložba se sastoji od tri segmenta: - Izložbe „Ne zaboravi Srebrenicu“, - Izložbe fotografija šehida i poginulih boraca Općine Visoko i - Popisa dobitnika najvećih ratnih priznanja ZDK - Visoko. Datum održavanja: 06.04.2013. godine do 13.05.2013. godine.Organizatori: Udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja Visoko, Zavičajni muzej Visoko, Općina Visoko,

3. IZLOŽBA UMJETNIČKIH RADOVA MLADIH „PROBUDI SE, POKRENI SE - MEMORIJA + KREATIVNOST = DRUŠTVENA PROMJENA“ U okviru obilježavanja međunarodnog Dana muzeja – 18. maja i evropske noći muzeja 19. maja Organizatori: Zavičajni muzej i Udruženje „Damar omladine“ iz Visokog. Promotor izložbe i autor postavke: prof. Melika Ahić. Promocija izložbe na temu kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe BiH održana je u izložbenom prostoru Zavičajnog muzeja, 18.05.2013. godine. Izložba je trajala do 25.05.2013. godine.

4. RADIONICA Ponjava – replika kulturnog dobra Bosne i Hercegovine kao suvenirU okviru obilježavanja međunarodnog Dana muzeja – 18. maja i evropske noći muzeja 19. maja Voditelj radionice i predavač: Prof.dr. Amila Smajović-PozderOdržavanje: 19.05.2013. godine u prostorijama lapidarija i drugim prostorijama Zavičajnog muzeja Visoko.

4. IZLOŽBA Kulturi pušenja je mjesto u muzeju povodom 31. maja – Svjetskog dana borbe protiv pušenjaAutor: Prof. Senad J.HodovićPromotor: Prim.dr.Senka Balorda, ministrica zdravstva ZDK. Prolegomena: Doc.dr.sci.med. Aida Ramić-Čatak. Organizatori: Zavičajni muzej Visoko, Zavod za javno zdravstvo FBiH i Ministarstvo zdravstva ZDK Prostorije Zavičajnog muzeja Visoko. Trajanje 30.05. – 11.06.2013. godine

5. IZLOŽBA Fotografija godine BiH 2012 otvorena u okviru trajanja MMS-festivala (Many Man Show – Festival umjetnosti i kreacije) Trajanje: 21.06. – 05.07.2013. godine

6. IZLOŽBA Masovne grobnice u Bosni i Hercegovini povodom 11. jula – Dan genocida u SrebreniciAutori: Hamdija Dizdar, Aida Sulejmanagić, Moamer Šehović, Elvis Kondžić i Muhamed MujkićPrigodan govor održao je Amor Mašović, predsjednik Komisije za traženje nestalih BiHOrganizatori: Općina Visoko, Muzej Sarajeva, Institut za nestale osobe BiH i Zavičajni muzej VisokoProstorije Zavičajnog muzeja Visoko. Trajanje izložbe: 08.07. – 05.09.2013. godine

7. PREDAVANJE: 550 godina od pada srednjovjekovnog bosanskog kraljevstva (1463-2013)Povodom obilježavanja 29. augusta - Dana općine Visoko Uvodničari: mr. Senja Mahinić i mr. Sejfudin Isaković. Organizatori: Zavičajni muzej Visoko, Općina Visoko i Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije „Stanak“. Prostorije Velike sale Općine Visoko. Održavanje: 29.08.2013. godine.

8. IZLOŽBA ARTEFAKATA I PREZENTACIJA ISTRAŽIVAČKIH REZULTATA PO PROJEKTU „PROSPEKCIJA, REKOGNOSCIRANJE I MAPIRANJE SREDNJEVJEKOVNIH LOKALITETA VISOČKE DOLINE 2013“ Voditelj prezentacije: Rikardo Bret, arheolog (Italija). Organizatori: Zavičajni muzej Visoko i Udruženje Archaetypes International Research. Održavanje: 10.09.2013. godine

3

Page 4: Izvještaj o radu Zavičajnog muzeja za period 01.01. – 31.12.2013

9. IZLOŽBA ARTEFAKATA „PREHISTORIJSKE KULTURE U DOLINI RIJEKA VISOKOG“ / ARTEFACT EXIBITION „PRE-HISTORIC CULTURE IN THE VISOKO RIVER BASIN“ Autor: Tim Mun, arheolog (Novi Zeland). Organizatori: Fondacija „Arheološki park : Bosanska piramida Sunca“ i Zavičajni muzej Visoko. Prostorije Zavičajnog muzeja Visoko. Trajanje: 21.09. – 05.10.2013. godine. Ponovo vraćanje postavke: 31.10. – 26.11.2013. godine.

10. IZLOŽBA Bajram na starim čestitkama i fotografijama, povodom obilježavanja praznika Kurban-bajrama Autor: Prof. Senad J.Hodović. Promotor: prof. dr. Hilmo Neimarlija. Prolegomena: prof.dr. Fahira Fejzić Čengić.Organizator: Zavičajni muzej Visoko. Pokrovitelj izložbe: Rijaset Islamske zajednice u BiH. Otvorenje: 12.10.2013. godine / 7. Zu-l-hidždže 1434. Hidžretske godine. Trajanje: 12 – 29.10.2013. godine.

11. PROMOCIJA KNJIGA Prešućeni genocid i Presudne partizanske pobjede u BiH (Neretva-Drina-Sutjeska) Povodom obilježavanja 25. novembra – Dana državnosti BiHAutor knjiga prof.dr. Šemso Tucaković. Promotori: prof.dr.emeritus Ismet Dizdarević, prof.dr. Besim Spahić, prof. Senad J. Hodović, muzejski savjetnik.Organizator: Općina Visoko i Zavičajni muzej Visoko. Velika sala Općine Visoko. Održano: 25.11.2013. godine.

12. X JUBILARNA MANIFESTACIJA Dani Zaima MuzaferijeA) Svečano otvaranje Manifestacije, u prostoru Zavičajnog muzeja, 28.11.2013. godineB) Izložba Dragulji bosanskohercegovačke grafike iz fundusa Umjetničke galerije BiH Autori grafika: Emir Dragulj (1939 – 2002), Halil Tikveša (1935) i Dževad Hozo (1938). Promotor: Mr. Strajo Krsmanović, direktor Umjetničke galerije BiH. Trajanje izložbe: 28.11. do 06.12.2013.C) Promocija kataloga Tragovi 2012, u prostoru Zavičajnog muzeja, 28.11.2013. godine

13. MANIFESTACIJA Sedmica Zavičajnog muzeja - Visoko povodom obilježavanja 60 godina postojanja i uspješnog rada. Trajanje programskog sadržaja: 20 – 26.12.2013. godine. Pokrovitelj manifestacije: načelnica Općine Visoko, mr. Amra Babić. Organizatori: Zavičajni muzej i Općina Visoko.

a) Press-konferencija na temu „Sedmica Zavičajnog muzeja“ Učesnici: prof. Senad Hodović, prof. Đenana Ganić i prof. Mubera Pulo. Održana 20.12.2013. godine u Maloj sali Općine Visoko

b) Retrospektivna izložba 60 godina rada Zavičajnog muzeja Visoko Autori: Uposlenici Zavičajnog muzeja (prof. Đenana Ganić, prof. Habiba Efendira-Čehić, prof. Mubera Pulo i Nermin Keso). Otvaranje: 23.12.2013. godine u prostoru Zavičajnog muzeja – Visoko.

c) Okrugli sto na temu Muzeologija danas Učesnici: prof. dr. emeritus Enver Imamović, prof.dr.Enes Kujundžić, doc.dr. Esad Delibašić i prof. Senad J. Hodović, muzejski savjetnik. Održan 24.12.2013. godine u prostorijama foajea Gradskog kina Visoko.

d) Izložba učeničkih literarnih i likovnih radova i dodjela nagrada za najbolje radove Promotor: prof. Mubera Pulo, kustos Zavičajnog muzeja Visoko. Održano 25.12.2013. godine u sali za više namjena MSŠ „Hazim Šabanović“ Visoko. Organizatori: Zavičajni muzej i Fondacija „Visoki“

e) Svečana dodjela priznanja i zahvalnica Održana 26.12.2013. godine u prostoru Zavičajnog muzeja. Organizator: Zavičajni muzej.

13. PROJEKAT „Visočke mahale“ u saradnji sa Televizijom Visoko Projekat snimanja serijala u 10 nastavaka pod nazivom „Visočke mahale“ realizovan je u saradnji sa predstavnicima muzeja prof. Senadom J. Hodović, prof. Đenanom Ganić i prof. Muberom Pulo. C) REALIZOVANI PROJEKTI IZ OBLASTI ZAŠTITE KULTURNO-HISTORIJSKIH SPOMENIKA

■ PROSPEKCIJA, REKOGNOSCIRANJE I MAPIRANJE SREDNJOVJEKOVNIH LOKALITETA VISOČKE DOLINEShodno stručnom mišljenju Zavoda za zaštitu spomenika FBiH (broj 07-40-4-3118-1/13) od 29.04.2013. godine i Rješenju (broj 10-40-8576-2/13 od 07.05.2013. godine) Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona kojim se odobrava istraživanje u periodu od 04.08.2013. do 14.09.2013. godine, realiziran je projekat „Prospekcija, rekognosciranje i mapiranje srednjovjekovnih lokaliteta visočke doline“ u organizaciji Zavičajnog

4

Page 5: Izvještaj o radu Zavičajnog muzeja za period 01.01. – 31.12.2013

muzeja i Udruženja „Archaetypes International Research“. Tokom realizacije projekta stručni tim sastavljen od predstavnika Zavičajnog muzeja, Udruženja „Archaetypes International Research“ i Udruženja „Društvo arheologa 1984“ (arheolozi mr. Adnan Muftarević i mr. Mirsad Avdić) u saradnji sa istraživačkim timom - studentima sa univerziteta u Sarajevu i Mostaru (BiH), Veneciji i Padovi (Italija), Ljubljani (Slovenija), Istanbulu (Turska), Leidenu (Holandija), Barceloni (španija) te Londonu i Liedsu (UK) terenskim radom obuhvatio je nekoliko lokaliteta: tvrđava Bedem u Goduši, nekropola stećaka Gorani, naselje Zbilje, naselje Krstac, nekropola stećaka Ginje, tvrđava Čajangrad i tvrđava Stari grad Visoki.Terenskim istraživanjima obuhvaćeni su sljedeći radovi: - GPS mapiranje, čišćenje vegetacije, planimetrijsko mapiranje, georadarsko i geomagnetno skeniranje, manje sondiranje za terensko istraživanje, sakupljanje površinskih nalaza, izrada i postavljanje turističke infrastukture i putokaza. Tokom istraživanja nije dozvoljeno arheološko iskopavanje.Svi arheološki artefakti pronađeni tokom površinskih istraživanja predati su i deponovani u Zavičajni muzej Visoko kako je Ugovorom i precizirano. Rezultati istraživanja projekta prezentirani su izložbom u organizaciji Zavičajnog muzeja i Udruženja Archaetypes International Research. Voditelj prezentacije bio je Rikardo Bret.

■ RAD NA STRUČNOM PREPAKIRANJU ARHEOLOŠKOG MATERIJALA IZ OKOLIŠTAU sklopu redovnih aktivnosti na zaštiti kulturno-historijskog i prirodnog pokretnog i nepokretnog naslijeđa, tokom novembra mjeseca uposlenici muzeja radili su kontinuirano na prepakiranju arheološkog materijala prikupljenog tokom sistematskih istraživačkih arheoloških kampanja u Okolištu 2002, 2003. i 2005. godine. Po završetku godišnjih sistematskih arheoloških kampanja, zbog nedostatka prostora u muzeju, Odlukom nadležnih organa Općine arheološki materijal deponovan je 2008. godine na balkon sale „Partizan“ u cca 150 kartonskih kutija različitih dimenzija. Cilj aktivnosti je bolja zaštita artefakata kao i veća preglednost. Ovaj dio fundusa a i drugi su sasvim dovoljan razlog da se ozbiljno razmišlja o dogradnji depandansa muzeja.Budući da se radi najvećim dijelom o fragmentima keramike, kamenih i kremenih artefakata te manjeg broja metalnih predmeta veći broj kutija usljed težine sadržaja se deformisao te je kupljena nova kartonska ambalaža u koju je prepakiran navedeni arheološki materijal. Materijal je vidno označen u skladu sa muzejskim uzusima. Na ovaj način praktičnom sistematizacijom dobilo se na preglednosti i smanjen je broja kutija te je povećan slobodni prostor u kojem je materijal smješten.

■ PRESS KONFERENCIJA NA TEMU ZAŠTITE KULTURNO- HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO

U maloj sali Općine Visoko u petak, 02.08.2013. godine održana je press konferencija za medije u organizaciji Zavičajnog muzeja. Povod održavanja press konferencije bila je informacija da određena Udruženja građana odnosno Fondacije koje su registracijom stekli status pravnog lica neovlašteno i bez saradnje sa muzejom vrše arheološka istraživanja na teritoriji općine Visoko, odnosno na lokalitetima koji predstavljaju kulturno-historijsko naslijeđe Visokog. Muzej je na ovaj način želio skrenuti pažnju građanima i nadležnim institucijama da ovakve i slične pojave predstavljaju flagrantno kršenje Zakona o zaštiti kulturne baštine ZE-DO kantona i Zakona o muzejskoj djelatnosti ZE-DO kantona uz pretpostavku da i druge nadležne službe i državni organi intenziviraju svoj rad na terenu po ovom pitanju. Posebno je istaknuto da bez obzira da li se radi o pravnim subjektima ili fizičkim licima, te da li se namjerava istraživati na privatnim ili državnim parcelama, neophodno je u skladu sa članom 10. Zakona o muzejskoj djelatnosti kantona potpisati Ugovor o saradnji sa jednim od muzeja na području kantona i tek nakon toga može se prići istraživanju.

3. M U Z E J S K E Z B I R K E I V O Đ E N J E M U Z E J S K I H K NJ I G A

Fundus Zavičajnog muzeja predstavlja osam tematskih zbirki, arhiv, fototeka i stručna biblioteka, te kartoteka. Muzej povremeno dopunjava i proširuje postojeći fundus muzejskih zbirki otkupom - shodno finansijskim mogućnostima, te poklonima ili nalazima sa redovnih prospekcija lokaliteta i slučajnim nalazima.

Ono što je posebno važno napomenuti sa aspekta dokumentaristike je činjenica da se uvela praksa obaveznog fotografisanja novonabavljenih eksponata i postepeno sistematsko retroaktivno snimanje već stručno obrađenih i inventarisanih eksponata. Takođe, zbog nedostatka novca, opreme kao i stručnog osoblja, u početnoj fazi je i dugotrajni projekat digitalizacije cjelokupnog fundusa Muzeja. Dajemo pregled stanja po zbirkama:

ARHEOLOŠKA ZBIRKANajbrojnija zbirka Zavičajnog muzeja. Obuhvata materijal svih ubiciranih, rekognosciranih i arheološki istraženih nalazišta sa područja visočke kotline. Podjela unutar zbirke izvršena je prema mjestu nalazišta/lokalitetu. Vodi se od 1954. godine. Inventarna knjiga arheološke zbirke započinje rednim brojem 1 (jedan), a završava rednim brojem 2110 (dvijehiljadestotinudeset) i broji 3.347 inventarisanih jedinica (takođe Okolište 2002-2005. godine ukupno broji

5

Page 6: Izvještaj o radu Zavičajnog muzeja za period 01.01. – 31.12.2013

83.699 signiranih arheoloških artefakata koji nisu inventarisani), što iznosi 87.046 arheoloških jedinica, te keramički materijal koji se nalazi u 70 zatečenih kutija koji nije ni inventarisan niti stručno obrađen od strane ranijih uposlenika Muzeja do 1992. godine. Za ovaj posao bi bile potrebne decenije rada.

U 2013. godini tokom realizacije projekta „Prospekcija, rekognosciranje i mapiranje srednjovjekovnih lokaliteta visočke doline“ na lokalitetima tvrđave Bedem u Goduši, nekropole stećaka Gorani, naselja Zbilje, naselja Krstac, nekropola stećaka Ginje, tvrđave Čajangrad i tvrđave Stari grad Visoki pronađen je arheološki materijal (keramika, željezo, osteološki nalazi) koji je prema potpisanom ugovoru vlasništvo muzeja. Daleko najobimniji su nalazi keramike (cca 10 kg). Materijal je signiran, a stručna obrada i inventarisanje tek predstoji.

SREDNJOVJEKOVNA ZBIRKASrednjovjekovna zbirka broji ukupno 164 evidentirana predmeta. Inventarna knjiga srednjovjekovne zbirke započinje rednim brojem 1 (jedan), a završava rednim brojem 90 (devedeset) i broji 92 inventarisane jedinice. U fundusu se nalazi još 74 neinventarisana evidentirana predmeta i neodređena količina srednjovjekovnog arheološkog materijala iz ranijih perioda koji nije inventarisan i stručno obrađen.Tokom 2013. godine zbirka je obogaćena originalnim kamenim arheološkim artefaktom iskopanim u haremu džamije na Kraljevcu tokom izvođenja građevinskih radova. Po mišljenju prof.dr. emeritusa Envera Imamovića sa Katedre za arheologiju Univerziteta u Sarajevu najvjerovatnije se radi o ulomku iz srednjevjekovnog perioda iz perioda prelaska stećka u nišan sa karakterističnim uklesanim motivom dvojne spirale.

ETNOGRAFSKA ZBIRKAVodi se od 1958. godine. Zbirka broji ukupno 998 etnografskih jedinica. Inventarna knjiga etnografske zbirke započinje rednim brojem 1 (jedan), a završava rednim brojem 715 (sedamstotinapetnaest) sa ukupno 774 predmeta. U fundusu se nalazi još zatečenih 222 predmeta do 1997. godine koji će se u narednom periodu inventarisati i stručno obraditi. Tokom 2013. godine zbirka je dopunjena sa 1 (jednim) predmetom – nišanom pronađenim tokom građevinskih radova na lokaciji Doma zdravlja u Visokom.

NUMIZMATIČKA ZBIRKA Jedna je od najstarijih zbirki. Vodi se od 1953. godine kada je muzej osnovan i broji 1268 numizmatičkih jedinica iz skoro svih epoha i civilizacija. U Inventarnoj knjizi numizmatičke zbirke koja započinje rednim brojem 1 (jedan), a završava rednim brojem 137 evidentirano je 138 komada novčića. Uzimajući u obzir revizijom otpisane novčiće iz 2007. godine i stanje po reviziji iz 2013. godine ukupno stanje je 131 komad. Tokom revizije iz 2007. i 2013. godine utvrđeno je da u fundusu muzeja postoji još 228 komada papirnog novca i 874 komada metalnog novca koji nisu stručno obrađeni u Inventarnoj knjizi. U Ulaznoj knjizi zavedeno je još 35 komada novčića. Tokom 2013. godine u Ulaznoj knjizi je registrovano četiri (4) novčića iz rimskog perioda pronađena tokom prospekcije i rekognosciranja lokaliteta Krstac u okviru realizacije projekta „Prospekcija, rekognosciranje i mapiranje srednjovjekovnih lokaliteta visočke doline“. GEOLOŠKO-PALEONTOLOŠKA ZBIRKA Vodi se od 1976. godine i obrađuje tri podzbirke: rude, stijene i fosile. Broji 477 geološko-paleontoloških jedinica. Inventarna knjiga geološko-paleontološke zbirke podijeljena je u tri kategorije predmeta:- rude - započinje rednim brojem 1 (jedan), od 4.12.1976. godine, a završava rednim brojem 160 (stotinušezdeset) od 15.11.2007. godine,- stijene - započinje rednim brojem 1 (jedan), od 08.12.1976. godine, a završava rednim brojem 152 od 15.11.2007. godine. - fosili - započinje rednim brojem 1 (jedan) od 3.2.1977. godine, a završava rednim brojem 41 (četrdesetjedan) od 15.11.2007. godine. Stanje zbirke je nepromijenjeno u odnosu na prethodnu, 2012. godinu.

ZBIRKA PREDMETA I ORUŽJA I i II SVJETSKOG RATA I AGRESIJE NA RBiH '92-'95Zbirka broji ukupno oko 457 muzeoloških jedinica. Inventarna knjiga zbirke započinje rednim brojem 1 (jedan), a završava rednim brojem 214 (dvijestotinečetrnaest) sa ukupno 236 inventarnih jedinica (ranije otpisano 34 predmeta). U fundusu se po stanju u Ulaznoj knjizi nalazi još oko 20 predmeta te 158 fotografija, 2 albuma i dokumentacija iz zaostavštine Srđana Price koje treba stručno obraditi i inventarisati. Tokom 2013. godine zbirka je dopunjena sa dva (2) poklonjena eksponata koji su zavedeni u Ulaznu knjigu.

UMJETNIČKA ZBIRKAUmjetnička zbirka je najmlađa zbirka. Vodi se od 1987. godine. Inventarna knjiga umjetničke zbirke započinje rednim brojem 1 (jedan), a završava rednim brojem 15 (petnaest). Zbirka trenutno broji 15 inventarnih jedinica. Revizijom 2007. godine otpisan je 1 / jedan crtež urađen flomasterom koji je u potpunosti izblijedio. (Papir se još uvijek čuva). Stanje zbirke je nepromijenjeno u odnosu na prethodnu, 2012. godinu.

6

Page 7: Izvještaj o radu Zavičajnog muzeja za period 01.01. – 31.12.2013

ORIJENTALNA ZBIRKAUkupan broj inventarnih jedinica / dokumenata evidentiranih u Inventarnoj knjizi zbirke dokumenata i rukopisa na orijentalnim jezicima i arebici iznosi 160. Inventarna knjiga zbirke dokumenata i rukopisa na orijentalnim jezicima i arebici započinje rednim brojem 1 (jedan), a završava rednim brojem 91 (devedesetjedan). Stanje zbirke je nepromijenjeno u odnosu na prethodnu, 2012. godinu.

- Procjena stepena oštećenosti i revizija eksponata

Tokom 2013. godine Odlukom Upravnog odbora broj: 03-07-59-03/12 od 28.11.2012. godine Komisija za procjenu stepena oštećenja eksponata i redovnu petogodišnju reviziju u sastavu: - prof. Mubera Pulo, kustos – predsjednica, prof. Đenana Ganić, kustos – član, Melika Ahić, članica Komisije i Nermin Keso, manipulant zbirkama – član nastavila je rad započet u prethodnoj godini. Otežavajuća okolnost u radu Komisije je činjenica da je jedna članica prestala raditi u muzeju, što stvara diskontinuitet, a o čemu je raspravljao i Upravni odbor na svojoj redovnoj XXXVI sjednici. Održana su tri sastanka Komisije tokom 2013. godine na kojim je analiziran periodični rad i razmatran i usvajan plan rada za naredni period. Urađeni su takođe i periodični izvještaji o izvršenoj procjeni stepena oštećenosti i reviziji po zbirkama muzejskog fundusa za potrebe Upravnog odbora. U narednom periodu će se uraditi konačan Elaborat o završenoj reviziji i podnijeti direktoru, Upravnom odboru i Nadzornom odboru.

ARHIVObuhvata 46 kutija (dim. 30x15x40 cm) dokumentacijske građe, od čega je veći dio arhiva neobrađen. Hronološki je klasificiran prema periodima: - Zbirka dokumenata iz perioda osmanske vlasti, - Općinski arhiv iz perioda 1881 – 1909. godine, - Općinski arhiv iz perioda 1910 – 1920. godine, - Općinski arhiv iz perioda od 01.01.1930. godine do 31.12.1946. godine (oko 30 kutija građe), - Općinski arhiv iz perioda 1941 – 1960. godine, - Memoarska građa, - Ostalo (materijali Komisije za historiju, nedatirane knjige i dr.) Obrada arhivske građe koja je neobrađena vrši se kontinuirano i u skladu sa ostalim muzejskim aktivnostima. Inventarna knjiga općinskog arhiva započinje rednim brojem 1 (jedan), a završava rednim brojem 358/4 (tristotinepedesetosam/četiri). FOTOTEKAInventar Fototeke Zavičajnog muzeja Visoko obuhvata zbirku pozitiva i negativa fotografija različitih tematika:- Historija – period prije II svjetskog rata, - Historija – ratni period / 1941 – 1945. godina, - Historija – period poslije II svjetskog rata, - Tito u Visokom, - Fotografije zbirki, - Fotodokumentacija povremenih izložbi.Prema zvaničnoj izjavi gospođe prof. Nataše Šahinović, višeg kustosa, sa XI sjednice Upravnog odbora od 31.07.2002. godine dio Fototeke je stradao za vrijeme Agresije na RBiH (1992-1995) od agresorske granate u prostoru tavana gdje je bio smješten. Inventarna knjiga fototeke – pozitivi - započinje rednim brojem 1 (jedan) od 2.4.1979. godine, a završava rednim brojem 1950 (hiljadudevetstotina pedeset) od 14.01.1986. godine.Inventarna knjiga fototeke – negativi – započinje rednim brojem 1 (jedan) od 23.05.1981. godine, a završava rednim brojem 171/171 od 26.05.1981. godine. Tokom 2013. godine učinjeni su određeni napori na fotografiranju i izradi fotografija fundusa muzeja i dopuni fototeke od građana.

B I B L I O T E K A / KNJIŽNI FOND Stručna muzejska biblioteka podijeljena je prema oblastima, a vodi se prema abecednom redoslijedu od 1954. godine. Broji 1507 djela, stručnih naslova, publikacija, periodike i štampe.Tokom 2013. godine muzejska biblioteka je dopunjena sa novih 53 (pedeset i tri) naslova, od čega je otkupljeno 28 (dvadesetosam) novih naslova, a poklonjenih je 25 (dvadesetpet). Stanje očuvanosti biblioteke je zadovoljavajuće. Inventarna knjiga biblioteke započinje rednim brojem 1 (jedan) od 20.10.1954. godine, a završava rednim brojem 1420 (hiljadučetiristotinedvadeset) zaključno sa 31.12.2013. godine. Knjiga periodike i štampe – počinje stranicom 1 (jedan), od 24.02.1979. godine, a završava stranicom 35 (tridesetpet).

KARTOTEKA ZAVIČAJNOG MUZEJAStručna kartoteka je internog karaktera i obuhvata:- kartoteku muzejskih jedinica po zbirkama i podzbirkama, - kartoteku fototeke, - kartoteku biblioteke, - kartoteku spomenika kulture i - kartoteku arheološke karte Visokog. Evidentirano je ukupno 6.455 (šesthiljadačetiristotinečetrdesetpet) inventarnih kartica. Tokom godine kustosi su obavljali redovne poslove evidentiranja - inventarisanja, obrade i vođenja muzejskih knjiga za predmete nabavljene otkupom ili poklonom, te za novonabavljene stručne i ostale naslove.

7

Page 8: Izvještaj o radu Zavičajnog muzeja za period 01.01. – 31.12.2013

1. ULAZNA KNJIGAVodi se od rednog broja 1 (jedan), od 07.07.1960. godine. Prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja muzejskih knjiga, kartoteke i fototeke (Sl. list RBiH, br. 2/1994) redni broj Ulazne knjige zavodi se svake godine od broja 1 (jedan), tako da je posljednji broj za 2013. godinu broj 11 (jedanaest). Tokom 2013. godine evidentiran je ulaz predmeta pod ukupno dvanaest (12) rednih brojeva koji su poimenično navedeni po datumu ulaza u Muzej. Pored 11 poimenično navedenih predmeta u Ulaznoj knjizi zavedeni su: - 64 predmeta pozajmljena od Muzeja Sarajeva za izložbu „Kulturi pušenja je mjesto u muzeju“; - jedna gostujuća izložba Muzeja Sarajeva pod nazivom „Masovne grobnice u BiH“; - jedna gostujuća izložba Fondacije „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ pod nazivom „Prahistorijske kulture u dolini rijeka Visokog“ - dvije fascikle originalnih novinskih članaka, poklon Amerikanca Davida Worthama i – arheološki materijal (keramika, željezo, osteološki nalazi, rimski novčići) i dokumentacija sa istraživanja „Prospekcija, rekognosciranje i mapiranje srednjovjekovnih lokaliteta visočke doline“.Nije otkupljen nijedan predmet, odnosno svi pojedinačni predmeti su dospjeli u muzej na osnovu poklona odnosno kao predmeti kulturne baštine sa područja Visokog i okoline.

2. IZLAZNA KNJIGAPočinje rednim brojem 1 (jedan), od 21.09.1960. godine, a završava rednim brojem 169, od 21.11.2013. godine.Tokom godine zavedeno je ukupno 5 (pet) izlaza muzejskog materijala, počev od rednog broja 165 – revers eksponata iz Muzeja Sarajeva; r.br. 166 – revers izložbe „Masovne grobnice u BiH“ vraćen Muzeju Sarajeva; r.br. 167 – revers četiri predmeta Etnografske zbirke Zavičajnog muzeja izdata OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Visoko, r.br. 168 – revers gostujuće izložbe „Prahistorijske kulture u dolini rijeka Visokog“ i r.br. 169 – revers predmeta etnografske zbirke dječji opanci od crne kože, 1 par, inv.br. 219, koje je muzej ustupio JU Muzej Tešanj na određeno vrijeme.

3. KNJIGA POKLONATokom 2013. godine u Knjigu poklona zavedeno je 38 (tridesetosam) novih predmeta od rednog broja 182 do rednog broja 206, od čega 30 (trideset) knjiga.

POSLOVI NA VOĐENJU LJETOPISA – ANALA ZAVIČAJNOG MUZEJA REDOVNO SE VODE OD 2002. GODINE Realizovani su u potpunosti i tokom 2013. godine. Ljetopis za 2013. otkucan je na 59 strana gusto kucanog teksta (plus 11 stranica sadržaja).

4. PEDAGOŠKA DJELATNOSTKako je i planirano tokom 2013. godine cjelokupna pedagoška djelatnost odvijala se u kontinuitetu zbog velikog interesovanja organizovanih školskih i drugih grupa. Posebno je istaknuta tradicionalno dobra saradnja muzeja sa svim osnovnim i srednjim školama na području općine Visoko. Takođe je zadovoljavajuća i kvalitetna saradnja se kvalitetno odvija i sa školama iz susjednih općina.Statistički podaci uposlenika kroz redovno praćenje posjećenosti potvrđuju da je Muzej tokom 2013. godine posjetilo preko 6000 posjetilaca što pokazuje da je zadržao trend posjećenosti. Ovaj broj posjetilaca impozantan je čak i za mnogo veće muzeje i potvrđuje kontinuitet kvaliteta rada uposlenih u muzeju i njihovog zalaganja na afirmaciji kulturno-historijskog, prirodnog, pokretnog i nepokretnog naslijeđa na području općine Visoko.Ostvarena je uspješna saradnja sa većim brojem studenata postdiplomskog studija na izradi pristupnih radova i magistarskih radova, kao i određenim brojem doktoranata koji koriste fundus i biblioteku Zavičajnog muzeja - Visoko kao i stručne savjete zaposlenih u Muzeju. Na ovom segmentu ostvarena je i zavidna međunarodna saradnja.

5. STRUČNO USAVRŠAVANJE KROZ OKRUGLE STOLOVE, SIMPOZIJE, KONFERENCIJE I STRUČNE SEMINARE

U skladu sa materijalnim mogućnostima i slobodnim vremenom zaposleni su prisustvovali organizovanim seminarima i okruglim stolovima u cilju stručne edukacije. Predstavnici Zavičajnog muzeja bili su učesnici manifestacije: - Muzej grada Zenice – seminar „Muzeji izvan svojih zidova“U organizaciji Biznis Servis Centra ZE-DO kantona koji implementira projekat AdriaMuse i koordinatora projekta Vita d.o.o. Consalting u utorak, 12.03.2013. godine u prostoru Muzeja grada Zenice održan je seminar na temu „Muzeji izvan svojih zidova“. Seminaru su prisustvovali predstavnici Biznis Servis Centra ZE-DO kantona, predstavnici Vita d.o.o. Consalting iz Zenice, Muzeja grada Zenice, Muzeja Tešanj, Zavičajnog muzeja Travnik, predstavnici Zavičajnog muzeja iz Konjica, predstavnici općina Vareš i Zavidovići – kao potencijalni osnivači muzeja na teritoriji Kantona, te predstavnici Turističke zajednice ZE-DO kantona, Eko-udruženja i još nekoliko

8

Page 9: Izvještaj o radu Zavičajnog muzeja za period 01.01. – 31.12.2013

nevladinih organizacija. Ispred Zavičajnog muzeja prisustvovale su seminaru kustosice Mubera Pulo i Đenana Ganić. Kroz Ppt (Power point) prezentaciju Zavičajni muzej predstavila je kustos Mubera Pulo.- „Dani evropskog naslijeđa“ u Goraždu - stručno savjetovanje na temu: Zaštita nematerijalnog kulturnog naslijeđa u Bosni i HercegoviniU okviru manifestacije Dani evropskog naslijeđa predstavnice Zavičajnog muzeja prof. Đenana Ganić i prof. Melika Ahić prisustvovale su stručnom savjetovanju na temu zaštite nematerijalnog kulturnog naslijeđa povodom 10 godina od ratifikacije konvencije o nematerijalnom naslijeđu u BiH u organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta. Savjetovanje je održano u Centru za kulturu Goražde, 19.09.2013. godine u terminu od 09:20 do 14:00 sati. U okviru savjetovanja upriličena je promocija izložbe fotografija „Voda i drvo“, oca Zvonka Martića, koju je otvorio ministar kulture i sporta FBiH Salmir Kaplan.

6. SARADNJA SA MEDIJIMA Kao i ranijih godina i tokom 2013. godine rad Zavičajnog muzeja bio je u potpunosti praćen i podržan od

strane kako lokalnih tako i ostalih elektronskih i printanih medija Bosne i Hercegovine i drugih zemalja. Ukupan broj objavljenih priloga i naslovnih strana u dnevnim listovima, sedmičnim magazinima i

časopisima iznosi 29, koje smo uspjeli evidentirati. Prema našoj evidenciji koja nije konačna, snimljeno je i emitovano ukupno 40 radio-televizijskih priloga, a stvarni broj koji nismo uspjeli zabilježiti sigurno je znatno veći.

Takođe, nemoguće je pratiti broj članaka i priloga objavljenih na različitim web-stranicama kao i u printanim medijima u susjednim i ostalim zemljama.

7. STANJE OBJEKATA I PREDMETA KULTURNO-HISTORIJSKOG NASLIJEĐA NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO

Posebnu pažnju uposlenici Zavičajnog muzeja posvetili su zaštiti kulturno-historijskog naslijeđa na području općine Visoko.

Zakonska regulativa Na nivou države Bosne i Hercegovine ne postoji krovni zakon kojim bi se regulisala oblast zaštite

kulturno-historijske baštine. Na nivou Federacije BiH također ova oblast nema jedinstven Zakon. Federalno Ministarstvo kulture i

sporta kao i Zavod za zaštitu spomenika FBiH, pri donošenju odluka i stručnih mišljenja poziva se na Zakon o zaštiti kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa (Sl. list SR BiH br. 20/85) iz 1985. godine.Dodatnu poteškoću predstavlja Odluka Ustavnog suda Federacije BiH iz 2010. koji je ovo Ministarstvo proglasilo nenadležnim.

Oblast zaštite objekata i predmeta kulturno-historijskog naslijeđa na nivou Kantona u potpunosti i kvalitetno je regulisana odredbama Zakona o zaštiti kulturne baštine ZE-DO kantona (Sl.novine ZE-DO kantona br.2/2000) i Zakona o muzejskoj djelatnosti ZE-DO kantona (Sl.novine ZE-DO kantona br.15/03).

Zbog činjenice da još uvijek nije oformljen Zavod za zaštitu spomenika ZE-DO kantona, sav teret oko čuvanja, brige i zaštite objekata i predmeta kulturno-historijskog naslijeđa na području općine Visoko, na osnovu registracije i pojedinačnih ovlaštenja resornog nadležnog ministarstva, snosi Zavičajni muzej Visoko. Stoga Muzej pored obavljanja svih redovnih djelatnosti radi i veliki dio poslova za koje nema dovoljno prostora, kadra, novčanih sredstava niti slobodnog vremena.

Zavičajni muzej Visoko je jedina institucija na području općine Visoko registrovana za zaštitu kulturno-historijske baštine i jedna je od dvije relevantne institucije na području ZE-DO kantona, koja ima educiran kadar za ovu djelatnost, ali nema ingerencije za upravljanje nad spomenicima kulture.

NACIONALNI SPOMENICI NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO

Prema Aneksu 8. Dejtonskog mirovnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini konstituisana je nezavisna Komisija/Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika. Mjere zaštite i rehabilitacije dobara koja su utvrđena kao nacionalni spomenici BiH utvrđene su Zakonom o zaštiti dobara koja su odlukom Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika proglašena kao nacionalni spomenik („Sl. Novine FBiH“, br. 2/02, 8/02, 27/02 i 6/05). Članom 5. ovog Zakona, na osnovu Stručnog mišljenja Zavoda za zaštitu spomenika FBiH, utvrđeno je da Saglasnost - Odobrenja za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnih spomenika izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša.

Prema kriterijima Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom, na području općine Visoko do sada je proglašeno 6 (šest) nacionalnih spomenika.

Na privremenoj listi Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika na području Općine Visoko nalaze se tri spomenika: Alaudinova (Šadrvanska džamija) džamija, Samostan Arnautovići i Nakšibendijska tekija.

9

Page 10: Izvještaj o radu Zavičajnog muzeja za period 01.01. – 31.12.2013

Iako Zavičajni muzej ne upravlja lokalitetima nacionalnih spomenika redovno je praćeno stanje navedenih spomenika.1) Arheološko područje Mili/Arnautovići – mjesto stanka bosanske vlastele i krunidbena i grobna crkva bosanskih kraljeva (Odluka broj: 06-6-894/03-02 od 02.07.2003. godine) i (Odluka broj: 05.2-2-106/09-3 od 09.09.2009. godine); I tokom 2013. godine stanje na lokalitetu nacionalnog spomenika Mili u Arnautovićima praćeno je kontinuirano od strane uposlenika Zavičajnog muzeja. Obilasci su realizirani u okviru redovnih aktivnosti praćenja stanja i očuvanosti nacionalnog spomenika te prilikom organizovanih posjeta preko muzeja. U okviru obilježavanja Dana državnosti – 25. novembra Zavičajni muzej je u saradnji sa firmom „Vizija“ d.o.o. Visoko izradio i postavio izuzetno kvalitetan info-pano na bosanskom i engleskom jeziku sa osnovnim informacijama o lokalitetu.

2) Graditeljska cjelina – Tabačka/Tabhanska džamija (Odluka broj: 08-2-6-801/03-9 od 09.10.2003. godine);Nacionalni spomenik čini džamija sa mezarjem uz džamiju. Iako nema tariha niti vakufname o vremenu nastanka, pretpostavlja se da je sagrađena u XVII vijeku u vrijeme ekspanzije tabačkog zanata u Visokom.U svojoj historiji objekat je nekoliko puta obnavljan usljed velikih poplava i požara koje su zadesile Visoko. 1870. godine desila se zadnja velika poplava nakon čega je objekat izgrađen u današnjem obliku. Nakon Agresije na RBiH, usljed znatnih oštećenja objekta, izvršeni su primarni sanacioni radovi na krovnoj konstrukciji i na jugoistočnom zidu koji je direktno pogođen artiljerijskim projektilom.

Projekat: „Restauratorsko-konzervatorski radovi na objektu i uređenje prostora oko džamije“Konsultujući se sa predstavnicima Medžlisa Islamske zajednice Visoko i imamom džamije gospodinom

prof. Asim ef. Muslijom informisani smo da zastoj na radovima traje još od 2011. godine te da ni tokom 2013. godine nije došlo do značajnijih pomaka u smislu okončanja realizacije projekta.

3) Historijsko područje – Stari grad Visoki (Odluka broj: 05.1-2-1047/03-2 od 02.03.2004. godine), (Odluka broj: 05.2-2-1047/03-12 od 15.03.2006. godine), (Odluka broj: 05.1-02-1047/03-42 od 05.11.2008. godine), (Odluka broj: 05.1-02-106/09-2 od 10.03.2009. godine)Nacionalni spomenik čine ostaci Starog grada Visoki, arheološki materijal koji se nalazi u zemlji i dio pokretnog naslijeđa pronađenog na lokalitetu do donošenja Odluke, a koje se nalazi u zbirkama Zavičajnog muzeja.Prvi pisani spomenik o gradu Visoki potiče iz povelje bana Tvrtka pisane 01. septembra 1355. godine „in castro nostro Visoka vocatum“.

U cilju trajne zaštite, konzervacije i buduće prezentacije lokaliteta, Muzej još od 2007. godine vodi kampanju na projektu Stari grad Visoki. U kontekstu Smjernica reforme javnog sektora općine Visoko, a u cilju nastavka arheoloških i zaštitnih radova na lokalitetu Stari grad Visoki, na prijedlog načelnice Općine, muzej je konsultovan u vezi sa projektom izrade projektne dokumentacije za programsku osnovu revitalizacije historijskog područja Stari grad Visoki. Zavod za zaštitu spomenika FBiH, izradio je projektnu dokumentaciju. Muzej bi u ovom slučaju bio jedna od ugovornih strana. Shodno postignutom dogovoru sa direktoricom Zavoda za zaštitu spomenika FBiH gospođom Lidijom Mićić, dipl.ing.arh. i načelnicom općine Amrom Babić od 24.09.2013. godine, te u skladu sa odlukom Upravnog odbora sa prve (I) redovne sjednice od 09.10.2013. godine da muzej učestvuje u projektu izrade i realizacije projektne dokumentacije za lokalitete Mili i Visoki. Izrađen je projekat programske osnove revitalizacije Historijskog područja Stari Grad Visoki.

4) Graditeljska cjelina – Crkva sv. Prokopija (Odluka broj: 07.2-2-32/04-3 od 02.03.2004. godine)Nacionalni spomenik čini objekat crkve, crkvenog dvorišta, ogradnog zida, ulazne kapije, parohijskog doma i pokretnog naslijeđa koje čini 18 ikona.Crkva je više puta obnavljana a posljednji put 1998. godine uz finansijsku podršku Grčke pravoslavne crkve. Usljed vrlo lošeg kvaliteta izvedenih radova pojavio se niz oštećenja koje je potrebno sanirati.Kao ni prethodne, tako ni tokom 2013. godine nisu zabilježene aktivnosti na nastavku sanacije objekta nacionalnog spomenika iako je sanacija potrebna i na enterijeru i eksterijeru objekta, a takođe i na objektu svešteničke kuće odnosno parohijskog doma. Tokom posjete austrijskog ambasadora Visokom od 22.03.2013. godine visoka diplomatska delagacija u pratnji Općinske načelnice i predstavnika muzeja obišla je lokalitet nacionalnog spomenika odnosno unutrašnjost crkve.

5) Arheološko područje – Prahistorijsko naselje na lokalitetu Okolište u naseljima Okolište i Radinovići (Odluka broj: 05.2-2-159/06-3 od 05.09.2006. godine)Nacionalni spomenik čini neolitski tel sa naseljem iz neolitskog perioda. Lociran je između naselja Radinovići i Okolište na zemljištu zvanom Bregovi i Uzgraja. Prva manja sondažna istraživanja arheološkog lokaliteta Okolište, koja je vodio Alojz Benac izvršena su 1966. godine kada je utvrđeno da se radi o bogatom neolitskom naselju sa

10

Page 11: Izvještaj o radu Zavičajnog muzeja za period 01.01. – 31.12.2013

ostacima kakanjske i butmirske kulture. 1983. godine i 1986. godine u organizaciji Zavičajnog muzeja – Visoko vršena su manja zaštitna iskopavanja.Arheološka istraživanja u okviru naučno-istraživačkog projekta „Butmirska kultura – neolitske populacije centralne Bosne“, provedena u periodu od 2002. do 2008. godine, od strane Zemaljskog muzeja BiH u saradnji sa Rimsko-germanskom komisijom Njemačkog arheološkog instituta u Frankfurtu i Univerziteta u Bambergu i Kilu te Zavičajnog muzeja u Visokom potvrdila su postojanje prahistorijskih naselja na lokalitetima Okolišta, Donjeg Moštra, Zagrebnica i Kundruka. Okolište je ušlo u grupu najznačajnijih neolitskih nalazišta u Evropi. Interesantna je činjenica da su sistematska rekognosciranja lokaliteta Donje Moštre otkrila pored butmirske kulture i nešto starije kakanjske i arheološke nalaze sa tragovima latenske, badenske i vučedolske kulture. Izdanje Glasnika Zemaljskog muzeja BiH, Arheologija, sveska 50/51 od 2009. godine u potpunosti je posvećeno rezultatima istraživanja u naseljima Okolište i Radinovići u periodu od 2002. do 2008. godine. Zbog nedostatka prostora u zgradi Zavičajnog muzeja odlukom nadležnih općinskih organa artefakati sa ovog lokaliteta privremeno su smješteni u prostor Suda (stara zgrada) Visoko i balkona sale Partizan u Visokom.

6) Građevinska cjelina – Samostan Sv. Bonaventure (Odluka broj: 07.3-2.3-73/12-19 od 04.06.2012. godine)Nacionalni spomenik se sastoji od zgrade samostana sa gimnazijom i sjemeništem, pripadajuće crkve i pokretnog naslijeđa koje čini zbirka slika starih majstora.Građevinska cjelina – Samostan Sv. Bonaventure predstavlja dokaz kontinuiteta djelovanja franjevačkog reda na području Bosne i Hercegovine. Objekat samostana sa crkvom, školom i sjemeništem Franjevci su izgradili u Visokom 1900. godine. Godine 1913/14. objekat je dograđen na sjevernom dijelu. Godine 1924. škola dobija pravo javnosti tako da od 1925/26. godine veći broj čine vanjski đaci u odnosu na sjemeništarce. Godine 1928. u blizini gimnazije izgrađen je Konvikt, gdje su bili smješteni đaci koji nisu imali namjeru postati svećenici. Godine 1935. izgrađen je Dom Sv. Ante, objekat koji je imao namjenu prostora za kulturne manifestacije. Godine 1939. u blizini zgrade sjemeništa podignuta je gimnastička dvorana „Svetog Ante“, po projektu Karla Paržika. U Konvikt je 1945. godine smještena kasarna JNA. Godine 1946. rad Franjevačke gimnazije je zabranjen, ali već 1947. dopušten je rad, doduše samo za franjevačke kandidate. Godine 1959. proširena je sakristija crkve u sklopu cjeline Samostana i nad njom je izgrađen oratorij, gdje je danas smještena „Etnografska zbirka“.U sklopu objekta nalazi se biblioteka koja broji danas preko 60.000 naslova. Pored toga, 1975. godine ustanovljen je Lapidarij, arheološka zbirka gdje su smješteni artefakti iz antičkog i srednjovjekovnog perioda, dijelom sa područja Visokog. Iste godine ustanovljena je i etnografska zbirka.Pravo javnosti Franjevačkoj gimnaziji u potpunosti je vraćeno 1992. godine. Nakon 1995. godine, objekat Konvikta gdje je nekada bio smješten garnizon JNA, vraćen je u posjed franjevaca, te su u njega ponovo smješteni đaci i profesori, a tu se odvija nastava za vanjske đake.

● Na privremenoj listi Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika na području Općine Visoko nalaze se tri spomenika:

1. Alaudinova (Šadrvanska) džamija, pod rednim brojem 760 2. Samostan – Arnautovići, pod rednim brojem 762 3. Nakšibendijska (džamija odnosno tekija), pod rednim brojem 765 („Sl. glasnik BiH“, broj 33/02) Iako je u više navrata tokom 2011. i 2012. godine vršena stručna korespondencija Muzeja sa predstavnicima Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH i Zavoda za zaštitu spomenika FBiH i dalje su ostale neriješene nedoumice po pitanju identifikacije navedenih objekata odnosno lokaliteta. Što se tiče postupka za proglašenje nacionalnim spomenikom srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika - stećaka na području općine Visoko – Bijele Vode, Buzići, Čifluk, Dobrinje, Dvor, Džindići, Ginje, Goduša, Gorani, Klisa, Malo Čajno, Maurovići, Poriječani, Tušnjići, Uvorići i Zbilje pokrenutog na osnovu peticije od 07.04.2011. godine muzej je informisan da još nema nikakvih izmjena po tom pitanju od strane Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

T E R E N S K I R A D

1. Srednjovjekovni lokaliteti - tvrđava Bedem u Goduši, nekropola stećaka Gorani, naselje Zbilje, naselje Krstac, nekropola stećaka Ginje, tvrđava Čajangrad i tvrđava Stari grad Visoki

U okviru projekta „Prospekcija, rekognosciranje i mapiranje srednjovjekovnih lokaliteta visočke doline“ realiziranog u saradnji sa Međunarodnim istraživačkim timom „Archaetypes international research“ sa sjedištem u Italiji i „Društvom arheologa 1984“ iz Sarajeva putem povremeno angažovanih saradnika muzeja predstavnici muzeja redovno su obilazili lokalitete i pratili stanje lokaliteta. Kontinuirani obilasci lokaliteta vršeni su tokom realizacije istraživanja u periodu od 04.08.2013. do 14.09.2013. godine.

11

Page 12: Izvještaj o radu Zavičajnog muzeja za period 01.01. – 31.12.2013

2. Lokalitet Goduša „Etno-soba / etno-radionica“ U okviru redovnih obilazaka muzejskog depandansa „Etno-sobe / etno-radionice“ u Goduši, uposlenici

Zavičajnog muzeja su u više navrata posjetili ovaj lokalitet. Radilo se na tehničkom održavanju stalne postavke u okviru izložbenog dijela depandansa, te nadopunjavanju fundusa novim eksponatima.

3. Lokalitet Mili / Arnautovići Tokom 2013. godine lokalitet su redovno obilazili predstavnici muzeja. Budući da je lokalitet jedan od

najposjećenijih na području općine Visoko česte su aktivnosti muzeja na uređenju i čišćenju lokaliteta, te aktivnostima praćenja stanja na lokalitetu.

4. Lokalitet starog mezarja Tekija u Lužnici – Gračanica

Predstavnici muzeja zajedno sa spoljnim saradnikom Esadom Durajlićem, dipl.ing.šumarstva i u saradnji sa prof. historije Emirom Uzunalićem i 25 učenika Medrese „Osman ef. Redžović“ izašli su 06.11.2013. godine na teren, lokalitet starog mezarja Tekija u Lužnici. Cilj izlaska na teren bio je zaštita i afirmacija lokaliteta putem uređenja i čišćenja lokaliteta od rastinja - šiblja i grmlja koje otežava pristup i kretanje po lokalitetu. U sljedećoj fazi planira se nastavak uređenja putem sječe većeg rastinja nakon čega bi se radilo na uređenju prostora oko nišana i ograđivanju lokaliteta. Završna faza bila bi konzervacija i restauracija nišana.

Prilikom radova uočen je veliki broj oštećenih i polomljenih ostataka nišana pronađenih u koritu potoka u neposrednoj blizini, koji su namjerno uništeni 1993. godine tokom Agresije na državu Bosnu i Hercegovinu. Dio ulomaka pronađenih nišana je izvađen i privremeno deponovan na lokalitetu. Pored toga u mezarju je otkriven veći broj ograđenih mezara tzv. santrača prekrivenih debelim slojem zemlje i lišća što potvrđuje činjenicu da se radi o vrijednom spomeniku kulturne baštine na području općine Visoko.

III AKTIVNOSTI USTANOVE U 2013. GODINI KOJE SU REALIZIRANE, A NISU BILE PREDVIĐENE PLANOM RADA

- Realizacija projekta zaštite, uređenja i čišćenja lokaliteta starog mezarja Tekija u Lužnici – Gračanica- Obilježavanje 4. marta - Dana solidarnosti muzeja U organizaciji međunarodne platforme „Cultureshutdown“ preko 160 renomiranih muzeja, umjetničkih galerija, biblioteka i akademskih institucija iz više od trideset zemalja pridružile su se globalnom protestu – međunarodnoj kulturnoj kampanji - u znak solidarnosti sa zatvorenim Zemaljskim muzejem BiH. Simboličnim „prekriživanjem“ žutih traka na jedan ili više eksponata u svojim kolekcijama. Zavičajni muzej se takođe pridružio ovoj kampanji tako što je „prekrižio“ brdski top iz I sv. rata koji je izložen na platou ispred muzeja.- Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća broj 01/1-02-172/13 sa 7. sjednice od 01.06.2013. godine kojim se zadužuje Fondacija „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ da sklopi ugovor sa JU Zavičajni muzej Visoko o arheološkim istraživanjima, u petak, 02.08.2013. godine potpisan je Ugovor o saradnji između Fondacije „AP:BPS“ i Zavičajnog muzeja - Visoko po predmetu arheoloških radova unutar multidisciplinarnog naučnog projekta istraživanja Bosanske doline piramida- Realizacija izložbe artefakata „Prehistorijske kulture u dolini rijeka Visokog“ / Artefact exibition „Pre-historic culture in the Visoko river basin“

12

Page 13: Izvještaj o radu Zavičajnog muzeja za period 01.01. – 31.12.2013

IV FINANSIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA USTANOVE U 2013. GODINI

P R I H O D I 2013 2012

1. Sredstva za osnovnu djelatnost muzeja – ZE-DO kanton

2. Grantovi od ostalih nivoa vlasti – grantovi po projektima - sredstva ZE-DO kantona za kulturne manifestacije - sredstva ZE-DO kantona za zaštitu kulturno-historijskih spomenika - grant iz Budžeta općine Visoko – zaštita eksponata u muzeju - neto plata pripravnika od Zavoda za zapošljavanje ZDK - obaveze i porezi na platu i TO za pripravnika – općina Visoko - naknade za rad Upravnog i Nadzornog odbora (novi saziv) iz Budžeta općine Visoko - sredstva Općine Visoko za manifestaciju „Visočko ljeto“ i Dan općine i izrada projektne dokumentacije za „Stari grad“ - sredstva Općine Visoko za rekonstrukciju zgrade Muzeja - refundacija bolovanja preko 42 dana

3. Ostali vanredni prihodi (ulaznice, kamate, usluge i dr.)

Ukupno:

107.459,oo

--

5.500,oo 3.600,oo 5.400,oo 1.658,oo 5.750,oo

- 3.215,oo

1.404,oo

133.986,oo

109.587,oo

2.500,oo11.500,oo

5.000,oo /

/ 2.822,oo 1.500,oo

17.000,oo-

1.943,oo

151.852,oo

R A S H O D I 2013 2012

- izdaci za bruto plate i naknade stalno zaposlenih i pripravnika- izdaci za doprinos na teret poslodavca- izdaci za putne troškove (vanjski saradnici, promotori-stručni saradnici)- izdaci za energiju (struja, lož ulje, benzin, i sl.)- izdaci za komunalne usluge - izdaci za nabavku materijala

- izdaci za tekuće održavanje zgrade i ostali nepomenuti troškovi - izdaci za osiguranje i bankarske usluge- izdaci za ugovorene usluge (Upravni odbor, Nadzorni odbor, Ugovori o djelu spoljnim saradnicima ...)

U K U P N O: VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA

85.931,oo9.490,oo 274,oo5.054,oo3.107,oo4.509,oo

11.716,oo

902,oo

12.722,oo

133.705,oo

281,oo

88.926,oo 8.937,oo 331,oo 8.346,oo 3.424,oo 4.270,oo 15.994,oo

1.952,oo 19.188,oo

151.368,oo

484.oo

13

Page 14: Izvještaj o radu Zavičajnog muzeja za period 01.01. – 31.12.2013

Javna ustanova Zavičajni muzej – Visoko je po Finansijskom izvještaju za period 01.01. do 31.12.2013. godine ostvarila prihod u iznosu =133.986,oo KM i rashod u iznosu = 133.705,oo KM. Muzej je poslovao pozitivno, sa razlikom prihoda nad rashodima u iznosu =281,oo KM.

V PROBLEMI U RADU I POSLOVANJU USTANOVE

a) Tehnička opremljenost muzeja i uslovi radaPo pitanju tehničke opremljenosti muzeja i uslova rada u muzeju značajno je istaći da je dosadašnjim radom na Generalnoj rekonstrukciji zgrade muzeja, realiziranim u IV faze, ostvaren značajan pomak na ovom planu. Tokom 2013. godine nije došlo do realizacije projekta u potpunosti odnosno za naredni period ostaje da se realizuje sljedeće: 1. Nabavka mobilijara za stalnu postavku u izložbenom prostoru i 2. Opremanje konzervatorsko-preparatorske radionice predviđene na tavanu zgrade.

b) Kadrovska problematika- Zavičajni muzej Visoko nema zaposlenog preparatora-restauratora i konzervatora, te sve stručne usluge iz ove oblasti pružaju eksperti iz Sarajeva uz novčanu naknadu. Povremeno se vrši elementarna edukacija osoblja visočkog muzeja za ovu oblast rada, ali to nije dovoljno.- Muzej još uvijek nema popunjenu kadrovsku strukturu po zbirkama. Muzeju je prijeko potreban dipl. arheolog i

prof. historije.- I pored velikog broja zahtjeva u zadnjih nekoliko godina upućenih Vladi ZE-DO kantona Zavičajnom muzeju

nikada nije odobreno nijedno dodatno radno mjesto kustosa.- Na osnovu Javnog poziva ZE-DO kantona za sufinansiranje pripravnika muzej je sa Općinom Visoko potpisao

Ugovor broj 01/2-02-678/12 od 26.09.2012. godine o uslovima finasiranja zapošljavanja VSS pripravnika kod poslodavaca kroz program „Poticaj zapošljavanja VSS pripravnika u 2012. godini“ i Ugovor između JU Služba za zapošljavanje ZE-DO kantona broj: 01-49-4063-12-34-101-7/12, JU Zavičajni muzej - Visoko i pripravnice Mirne Malić, po zanimanju historičar, potpisan 26.09.2012. godine. Pripravnica je počela sa radom od 01.10.2012. godine i po Ugovoru odradila pripravnički staž zaključno sa 30.09.2013.godine.

VI PRIJEDLOZI MJERA ZA RJEŠAVANJE POSTOJEĆIH PROBLEMA USTANOVE

Kontinuiranim praćenjem i konstruktivnom analizom stanja Upravni odbor je stava da je potrebno:

1. U potpunosti realizirati Projekat generalne rekonstrukcije zgrade Zavičajnog muzeja kako bi se stekli optimalni uslovi za rad. To podrazumijeva u narednom periodu nabavku mobilijara za stalnu muzejsku postavku.

2. Razmatranje mogućnosti obezbjeđenja adekvatnog prostora za realizaciju povremenih i privremenih izložbi bilo putem izgradnje depandansa uz muzej ili na nekom drugom mjestu.

3. Razmatranje mogućnosti obezbjeđenja trajnog rješenja smještaja obimnog arheološkog materijala.

4. Grant za JU Zavičajni muzej koji se redovno dodjeljuje iz Budžeta općine Visoko u cijelosti se, zbog visokih materijalnih troškova, koristi za nabavku goriva i zagrijavanje zgrade. Međutim, zaštita eksponata obuhvata širok spektar aktivnosti kao što je bezbjedonosni aspekt - osiguranje eksponata, optimalna temperatura i vlažnost zraka, protivpožarna zaštita kao i druge vrste zaštite koje ne mogu biti u cijelosti obuhvaćene zbog nedostatka sredstava.Iznos sredstava Grant za JU Zavičajni muzej utrošio bi se osim za grijanje i za konkretnu zaštitu eksponata kao i nabavku novih eksponata i stručne literature ukoliko bi sredstva predviđena i odobrena budžetom općine za tekuću godinu bila ako ne u kompletnom onda barem u približnom iznosu realizirana.

VII PRILOG – BILANS STANJA , BILANS USPJEHA I POSEBNI PODACI O PLAĆAMA I BROJU ZAPOSLENIH ZA 2013. GODINUU prilogu dostavljamo obrasce završnog računa za 2013. godinu kao i Zaključak Nadzornog odbora Zavičajnog muzeja o izvršenom nadzoru poslovanja Ustanove za period od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine sa III redovne sjednice od 21.02.2013. godine.

P R E D S J E D N I K U O Emir Uzunalić, prof.

14

Page 15: Izvještaj o radu Zavičajnog muzeja za period 01.01. – 31.12.2013

15