of 29 /29
Izvješće o radu Gradske knjižnice Solin za 2020. godinu Solin, veljača 2021.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of IZVJEŠĆE O POSLOVANJU

IZVJEŠE O POSLOVANJUza 2020. godinu
Solin, veljaa 2021.
4.1. Stanje fonda Knjinice............................................................................................. 4
5.1. Broj lanova............................................................................................................. 10
5.2. Struktura lanstva.................................................................................................... 11
5.4. Najitaniji naslovi.................................................................................................... 13
5.5. Promicanje itanja................................................................................................... 14
6.5. Virtualna dogaanja.................................................................................................
7. Izdavaka djelatnost........................................................................................................
24
24
11. Zaštita na radu................................................................................................................ 26
1. Uvod
Gradska knjinica Solin narodna je knjinica iji je vlasnik i osniva Grad Solin, a
kontinuirano djeluje od 1997. godine. Od svojega osnutka do danas ona je mjesno obavijesno
središte koje svojim korisnicima omoguuje neposredan pristup svim vrstama znanja i
obavijesti te kao mjesni prilaz znanju osigurava osnovne uvjete za cjeloivotno uenje,
neovisno odluivanje i kulturni razvitak pojedinaca i društvenih skupina.
Djelatnost Gradske knjinice Solin obuhvaa nabavu knjiga i ostale knjinine grae
(tiskanih i na drugi nain umnoenih publikacija, rukopisa, audiovizualne grae, elektronike
grae, igraaka i sl.), strunu obradu, uvanje i zaštitu knjinine grae te provoenje mjere
zaštite knjinine grae koja je kulturno dobro. Knjinica se takoer bavi izradom biltena,
kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala, sudjeluje u izradi skupnih kataloga i
baza podataka, omoguuje pristupanost knjinine grae i informacija korisnicima u skladu s
njihovim potrebama i zahtjevima, osigurava korištenje i posudbu knjinine grae te protok
informacija. Meu zadae koje Knjinica obavlja spada i pruanje pomoi korisnicima pri
izboru i korištenju knjinine grae, informacijskih pomagala i izvora, voenje dokumentacije
o grai i korisnicima te izdavaka djelatnost.
Osim navedenih, Knjinica obavlja i druge poslove iz podruja knjinine djelatnosti
utvrene zakonom i Statutom Knjinice, kao i ostale zadae kojima se promie njena
kulturna, obrazovna, struna i znanstvena funkcija.
2. Mrea Gradske knjinice Solin
Mreu Gradske knjinice Solin ine Središnja knjinica i tri ogranka: Vranjic,
Mravince-Kuine i Sveti Kajo. Središnja knjinica umreena je sa svojim ograncima te
svaki lan Knjinice moe koristiti usluge na svim navedenim lokacijama.
Središnja Knjinica u sadašnjem prostoru nalazi se od 2006. godine i ima odjel za
odrasle, odjel za djecu i mlade, itaonicu, slubu nabave i obrade knjinine grae,
informacijsku slubu, zaviajnu zbirku, spremište i studijsku itaonicu.
U sklopu Središnje knjinice od 2014. godine kao izdvojeni prostor nalazi se
Studijska itaonica u kojoj je smještena Referentna zbirka, s jednim korisnikim raunalom i
16 sjedeih mjesta za neometan rad korisnika, spremište za smještaj knjinine grae koja
nije u slobodnom pristupu i Teatrin (dvorana s 90 sjedeih mjesta opremljena
3
prostorom te dijelom u kojem je smještena Zaviajna zbirka Salonitana).
Ogranak Vranjic (57 m²) otvoren je 1998. godine te saniran od posljedica poplave i
preureen 2014. godine.
Ogranak Mravince-Kuine otvoren je 2000. godine, a u novoureen i opremljen
prostor (85 m²) preseljen je 2007. godine.
Ogranak Sveti Kajo otvoren je 2005. godine, a u novoureen i opremljen prostor (50
m²) preseljen je 2011. godine.
Ukupna površina prostora kojim raspolae Gradska knjinica Solin je 883 m2.
Tablica 1. Površina Gradske knjinice Solin po lokacijama.
1997. 1999. 2001. 2005. 2014. 2015.
Središnja
knjinica
Ogranak
Vranjic
Ogranak
Mravince-
Kuine
Ogranak
Sveti
Kajo
Studijska
itaonica Teatrin
242 m2 57 m2 85 m2 50 m2 49 m2 400 m2
U 2020. godini od investicijskog ulaganja u prostor treba istaknuti zapoinjanje
probijanja vrata u uredskoj prostoriji Teatrina kako bi se u njoj dobilo danje svjetlo,
dodatni protupoarni izlaz te osigurala bolja prozraenost cjelokupnog prostora Teatrina.
Tijekom 2020. godine od knjinine opreme za Središnju knjinicu i Studijsku
itaonicu nabavili smo jedan dvostrani regal (6+6 polica, širine 90 cm) i sedam jednostranih
regala (6+6 polica, širine 60 cm) kako bismo osigurali prostor za smještaj knjinine grae.
Takoer smo nabavili i 5 izlobenih staklenih vitrina za izlaganje vrijedne grae.
Od uredskog namještaja nabavili smo 2 pisaa stola, 1 ladiar i 1 uredsku stolicu, a
od ostale opreme pregrade za pultove za Središnju knjinicu i ogranke (u svrhu poveanja
epidemiološke sigurnosti djelatnika i korisnika) te dva vatrogasna aparata.
4
3. Radno vrijeme Knjinice
Središnja knjinica u Solinu tijekom 2020. bila je otvorena za korisnike šest dana u
tjednu, dok su ogranci bili otvoreni etiri do pet dana tjedno, s tim da treba imati na umu da je
zbog redovite revizije knjininog fonda te izbijanja epidemije koronavirusa i s tim
povezanog zatvaranja Knjinice za rad s korisnicima, radno vrijeme Knjinice tijekom oujka
i travnja bilo drugaije od prethodno navedenoga.
Rad Središnje knjinice bio je organiziran tijekom cijelog dana od 8 do 20 sati u dvije
smjene (s pauzama za dezinfekciju prostora iz epidemioloških razloga), a rad subotom (od 8
do 13 sati). U ograncima je rad bio organiziran u jednoj smjeni (od 8 do 14 sati ili od 14 do 20
sati).
4.1. Stanje fonda Knjinice
Dana 31. prosinca 2020. godine Gradska knjinica Solin u svom fondu je imala
63.887 jedinica knjinine grae. Glavnina fonda smještena je u Središnjoj knjinici –
44.854 jedinice (70,21% fonda). Ogranak Mravince-Kuine posjeduje fond od 7.735 jedinica
(12,11%), Ogranak Vranjic 5.824 jedinice (9,12%) i Ogranak Sveti Kajo 5.474 jedinice
(8,57%). Glavninu fonda ini knjina graa – 62.882 jedinice grae (98,43% ukupnog
fonda). Fond neknjine grae sadri 1.005 jedinica grae (1,57% ukupnog fonda).
Fond Gradske knjinice Solin izgrauje se od samog poetka njezina rada 1997.
godine kad je na kraju godine u fondu knjinine grae bilo 3.811 jedinica – uvaavajui dva
temeljna naela: naelo vrijednosti (kakvoe) i naelo potranje (potrebe).
Standardi za narodne knjinice u Republici Hrvatskoj (NN 58/1999) u lanku 19.
stavku 3. predlau sljedee: ''Knjini fond opinske ili gradske narodne knjinice treba
sadravati (u broju svezaka): 45% beletristike, 25% znanstvene i popularno-znanstvene
literature, 27% literature za djecu i 3% prirune literature.'' Gradska knjinica Solin u svom
knjinom fondu ima 44,52% beletristike, 27,91% znanstvene i popularno-znanstvene
literature, 24,41% literature za djecu i 3,16% prirune literature, iz ega je vidljivo da
Knjinica pravilno popunjava knjini fond, a manja odstupanja od Standarda posljedica su
trišne ponude, kao i toga što meu graom koju za narodne knjinice otkupljuje Ministarstvo
5
kulture i medija i darovanom graom ima manje grae namijenjene djeci u odnosu na ostale
vrste grae.
Prema lanku 18. Standarda knjinice tipa IV, to jest knjinice koje obuhvaaju
podruje na kojem ivi 20.000 do 35.000 stanovnika, a kojima pripada i Gradska knjinica
Solin, trebaju u svom fondu imati dvije knjige po stanovniku. Uzimajui u obzir slubene
podatke popisa stanovništva iz 2011. godine, proizlazi da Gradska knjinica Solin u svom
knjinom fondu ima 2,63 knjige po stanovniku, što je više nego Standardi propisuju.
Grafikon 1. Prirast knjinog fonda Gradske knjinice Solin od 1997. do 2020. godine.
4.2. Knjinine zbirke
Referentna zbirka, odnosno zbirka prirune literature, okuplja publikacije koje sadre
osnovne, kratke i jasne informacije o svim strukama i znanostima, a po svom su sadraju
organizirane za brzo i lako korištenje (enciklopedije, leksikoni, bibliografije, rjenici,
adresari, imenici, almanasi, godišnjaci, atlasi itd.). Referentna graa je smještena u
izdvojenom prostoru Studijske itaonice i ne posuuje se izvan prostora knjinice, ve je na
raspolaganju korisnicima za rad u itaonici. Dio referentne zbirke nalazi se i u svakom od
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
6
knjinine grae.
BDI zbirka
literature namijenjena knjiniarima, studentima knjiniarstva i strunjacima s podruja
informacijskih znanosti te muzeologije i arhivarstva, a namijenjena je kontinuiranom uenju i
strunom usavršavanju knjininih djelatnika i ostalih zainteresiranih kojima prua pristup
strunoj literaturi. Zbirka sadri i pravilnike, standarde i smjernice iz podruja knjiniarstva.
Gradska knjinica Solin ovu je zbirku zapoela oblikovati 2006. godine, a do kraja 2020.
godine za potrebe BDI zbirke prikupljena je 261 jedinica knjinine grae.
Zaviajna zbirka Salonitana
Salonitana – zaviajna zbirka Gradske knjinice Solin prikuplja, obrauje, smješta i
uva svu knjininu grau s elementima zaviajnosti i to: publikacije objavljene na podruju
Grada Solina, publikacije Solinjana i osoba koje su ivotom i djelom povezane sa Solinom i
Solinjanima te sve publikacije o Solinu i Solinjanima. Zbirka sadri monografske i serijske
publikacije, audio-vizualnu grau te slikovnu i efemernu grau. Graa se prikuplja u dva
primjerka koji su smješteni u Teatrinu. Graa Zaviajne zbirke prikuplja se postupno od
samog poetka rada Gradske knjinice Solin, a do sada je prikupljeno 1.690 jedinica
knjinine grae.
Stripoteka – zbirka stripova Gradske knjinice Solin sadri stripove domaih i stranih
autora i namijenjena je itateljima svih uzrasta. Oformljena je 2006. godine, a do kraja 2020.
prikupljene su 644 jedinice grae.
Strana knjiga
Strana knjiga je zbirka knjiga na stranim jezicima i obuhvaa uglavnom publikacije na
engleskom, a u manjoj mjeri i na njemakom, talijanskom i francuskom jeziku. Oformljena je
2006. godine, a do sada je prikupljeno 317 jedinica knjine grae.
7
Rara et vetera
Zbirka starih i rijetkih knjiga Gradske knjinice Solin – Rara et vetera – oformljena je
2015. godine i smještena je u Teatrinu. Knjinica je i ranije prikupljala staru i rijetku grau
uglavnom putem donacija graana, kao i kupnjom u antikvarijatima, a otvorenjem Teatrina
stvorili su se uvjeti za primjeren smještaj ove zbirke. Do sada je prikupljeno 299 jedinica
knjine grae.
Tablica 2. Fond Gradske knjinice Solin po vrsti grae na dan 31. prosinca 2020.
VRSTA GRAE
BROJ JEDINICA
slikovnice 4.033
igrake 85
zbirke 4.412
UKUPNO 63.887
4.3. Zaštita knjinine grae
uvanje i zaštita knjinine grae jedan je od osnovnih zadataka knjinice pa je briga
o svakom primjerku iz fonda (da se ne uništi ili ne otui) sastavni dio knjininoga
poslovanja. Nain pohranjivanja izravno utjee na trajnost knjinine grae. Neophodne
mjere zaštite knjinog i neknjinog fonda vrše se svake godine i ukljuuju sljedee postupke:
• knjige, periodika i multimedija smješteni su tako da su zaštiene od utjecaja sunevih
zraka, izvora topline, vlage i drugih štetnih utjecaja
8
• knjige se slau okomito na ravne glatke police na nain da omoguavaju jednostavno
uzimanje i vraanje na police, dok se knjige nestandardnih veliina i teške knjige slau
vodoravno
• sve vrijedne knjige, kao i one koje su naješe u opticaju, umataju se u polivinilsku
zaštitnu foliju
fonda, a oznaena je zasebnim inventarnim brojem
• ošteene knjige se izluuju i popravljaju lijepljenjem ili umatanjem
• aktiviran je protuprovalni i protupoarni detektor s dojavom u Središnjoj knjinici i
Teatrinu u kojem je ugraen i automatski sprinkler sustav
• Knjinica je ugovorila police osiguranja za mogue štete u sluaju poara
• Knjinica je izradila Plan mjera za sluaj opasnosti kojim su utvrene mjere za zaštitu
i ouvanje knjinine grae, koje se provode u sluaju iznenadnog dogaaja koji moe
dovesti do ošteenja ili uništenja knjinine grae
• Knjinica je izradila i popis knjinine grae s prioritetom spašavanja za Središnju
knjinicu i knjinine ogranke
• Knjinica takoer provodi i ostale mjere i aktivnosti u skladu s Pravilnikom o zaštiti
knjinine grae (NN 52/05)
U suvremenom knjiniarstvu digitalizacija je postala vaan nain zaštite grae,
posebno kad je rije o grai ije fiziko korištenje moe izazvati ošteenje izvornika. Osim
toga, digitaliziranjem se poveava i dostupnost sadraja grae. Ovakav nain zaštite grae
posebno je pogodan za knjinu grau ije je korištenje ogranieno, npr. zaviajna, stara i
rijetka graa. Projekt digitalizacije zapoet je 2009. godine, a do sada je digitalizirano 13
naslova.
4.4. Nabava i obrada knjinine grae
Gradska knjinica Solin je i tijekom 2020. godine kontinuirano nabavljala i struno
obraivala knjininu grau u raunalnom programu Crolist, preko kojeg je ukljuena u
Skupni katalog i kooperativnu katalogizaciju hrvatskih gradskih, upanijskih i sveuilišnih
knjinica. Tijekom 2020. godine Gradska knjinica Solin je nabavila 3.839 jedinica
knjine grae, od ega su nabavljene 1.063 knjige za djecu.
9
Kupnjom je pribavljena 1.981 jedinica, graani su darovali 252 jedinice, dok je
Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske za potrebe solinske knjinice otkupilo 1.696
jedinica grae. Tijekom godine pribavljeno je 2.088 naslova, od ega 1.843 nova. Za djecu je
nabavljeno 510 naslova.
Ukupna vrijednost nabavljene grae tijekom 2020. godine iznosila je 424.890,80 kuna:
vrijednost kupljene grae iznosila je 219.251,40 kn, vrijednost grae koju je za potrebe
Knjinice otkupilo Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske iznosila je 198.967,40
kn, a vrijednost darovane grae 6.672,00 kn.
Za kupnju knjinine grae Grad Solin je za 2020. godinu osigurao 70.432,26 kuna,
Ministarstvo kulture i medija 80.000,30, a Knjinica je iz vlastitih sredstava izdvojila
8.636,72 kuna. U 2020. godini na knjige je utrošeno i dodatnih 60.182,12 kuna akumuliranih
viškova iz proteklih godina.
Tijekom sijenja i veljae 2020. godine Knjinica je nastavila s redovitom nabavom
periodikih publikacija koja je od oujka zbog tzv. ''lock-downa'' i kasnije epidemioloških
razloga prekinuta. U Središnjoj knjinici u prva dva mjeseca 2020. godine nabavljano je 15
naslova novina i popularnih te strunih asopisa za odrasle i djecu, dok je u knjininim
ograncima bilo dostupno 6 naslova periodikih publikacija.
4.5. Redovita revizija knjininog fonda
Redovita Revizija cjelokupnog knjininog fonda Gradske knjinice Solin provodila
se na temelju l. 7 Zakona o knjinicama i knjininoj djelatnosti (NN 17/2019), l. 5
Pravilnika o reviziji i otpisu knjinine grae (NN 21/02), l. 25 Statuta Gradske knjinice
Solin te u skladu s Odlukom o provoenju redovite revizije knjininog fonda Gradske
knjinice Solin i Odlukom o imenovanju povjerenstva za reviziju i otpis knjinine grae.
Prethodna redovita revizija provedena je 2012. godine.
Revizija se provodila od 9. do 31. oujka 2020. godine. Za to vrijeme bila je
predviena mogunost vraanje knjinine grae, dok posudba nije bila omoguena. Korisnici
su grau vraali do 18. oujka, nakon ega, zbog protuepidemioloških mjera, povrat grae
više nije bio mogu. Revizija se paralelno provodila u Središnjoj knjinici i u sva tri
knjinina ogranka. Na reviziji su bili angairani svi zaposlenici Knjinice. Revizija je
provedena metodom sravnavanja fizikih jedinica s podatcima prema inventurnim listama
korištenjem programske podrške Crolist.
10
Nakon provedene revizije Povjerenstvo za reviziju i otpis knjinine grae, koje
sainjavaju dipl. knjiniari Melita Buan i Ivan Peroš i knjiniarka Zona Marovi, izdvojilo
je i za otpis predloilo 3.299 jedinica prema kriterijima dotrajalosti, uništenosti i zastarjelosti
ukupne knjigovodstvene vrijednosti 213.584,38 kuna.
Dotrajala knjinina graa je ona graa ija upotreba nije mogua te je nemogue ili
neisplativo osposobiti je za uporabu (npr. raspadnute korice, rasuti listovi, dijelovi knjige koji
nedostaju, ošteeni diskovi zbog ega reprodukcija nije mogua). Temeljem dotrajalosti za
otpis je predloeno 689 jedinica knjine grae prosjene starosti 38,85 godina i 983 jedinice
audiovizualne grae, prosjene starosti 14,6 godina.
Uništena knjinina graa je izgubljena ili otuena graa, kao i graa koja nakon
usmenih i pismenih opomena nije vraena due od tri godine. Prema kriteriju uništenosti za
otpis su predloene 1.194 jedinice knjine i 213 jedinica audiovizualne grae.
Zastarjela graa je ona graa koja ne zadovoljava kriterije: korisnike potrebe,
relevantnog autora u pojedinom znanstvenom podruju, relevantan sadraj, kontinuitet fonda i
zastupljenost srodnih sadraja u elektronikom obliku. Prema ovom kriteriju za otpis je
predloena 220 jedinica knjine grae.
Na dan 31. prosinca 2020. godine utvreno je da je ukupna knjigovodstvena
vrijednost svih 63.887 jedinica knjininog fonda iznosila 6.231.928,72 kuna.
5. lanstvo i korištenje knjininim uslugama 5.1. Broj lanova
31. prosinca 2020. godine Gradska knjinica Solin je imala 1.946 lanova, što je za
4,84% manje u odnosu na 2019. godinu. Novoupisanih lanova je bilo 337.
Svake godine tijekom Mjeseca hrvatske knjige Knjinica odobrava besplatan upis
uenicima prvih razreda solinskih osnovnih škola i umirovljenicima. Na ovaj se nain u
Knjinicu upisalo 114 prvašia.
Postotak ulanjenosti stanovništva grada Solina u Gradsku knjinicu Solin iznosi
8,13%, što znai da 8,13% Solinjana posjeduje lansku iskaznicu, a esto se tom
iskaznicom koriste i ostali lanovi obitelji.
11
Grafikon 2. lanstvo Gradske knjinice Solin u razdoblju od 1997. do 2020. godine.
5.2. Struktura lanstva
Broj djece mlae od 14 godina iznosio je 774, mladih od 15 do 18 godina 166,
odraslih u dobi od 19 do 65 godina starosti bilo je 891, dok je starijih od 65 godina bilo 115.
Udio djece mlae od 14 godina u Knjinici je iznosio 39,78% što je više od upanijskog
(30,08%) i dravnog prosjeka (33,63%) za 2019. godinu.
U Knjinicu su tijekom prošle godine bile upisane 1.264 ene (64,95%) i 682
muškarca.
Što se obrazovne strukture tie najvei udio u lanstvu imaju uenici osnovne škole
(35,11%), a od odraslih osobe sa završenom srednjom strunom spremom (19,73%).
Grafikon 3. Obrazovna struktura lanstva.
0
500
1000
1500
2000
2500
Prirast lanstva (djece i odraslih) od 1997. do 2020. godine
djeca odrasli ukupno
studenti (5,91%) uenici srednje škole (11,56%) uenici osnovne škole (35,11%)
djeca predškolske dobi (4,68%)
5.3. Posjeenost i korištenje knjininih usluga
Naalost, zbog epidemije koronavirusa, kao i zbog tzv. ''lock-downa'' došlo je do
znatnog pada posjeenosti Knjinice tijekom 2020. godine. Ovaj pad se u manjoj mjeri odnosi
na posudbu knjinine grae, a u znatno veoj mjeri na posjeenost kulturnih i animacijsko-
edukacijskih aktivnosti.
U Gradskoj knjnici Solin tijekom 2020. godine posueno je 26.044 jedinice
knjinine grae, a radi posudbe grae Knjinicu je posjetilo 16.840 korisnika.
itaonica tiska i studijska itaonica zabiljeile su 4.474 posjetitelja, uglavnom tijekom
sijenja i veljae.
Radi korištenja raunala, kako interneta tako i programa za pisanje i obradu teksta te
elektronike pošte, ispisa i fotokopiranja dokumenata, Knjinicu je tijekom 2020. godine
posjetilo 1.175 korisnika, a knjiniari su riješili 2.451 informacijski upit od strane korisnika.
Tijekom sijenja i veljae 2020. godine Knjinica je organizirala 29 kulturno-
animacijsko-edukacijskih aktivnosti za djecu (kojima je nazoilo 603 posjetitelja) i 38 za
odrasle (648 posjetitelja), što znai da je na ukupno 67 dogaanja nazoio 1.251 posjetitelj.
Knjinini programi i usluge Djejeg odjela Gradske knjinice Solin namijenjeni su
predškolcima i djeci viših i niih razreda osnovne škole. U Središnjoj knjinici i u ograncima
prostor namijenjen djeci osmišljen je tako da se djeca u njemu zadravaju: sudjeluju u
kreativnim radionicama, koriste se igraonicom, raunalom, zatim prirunom graom za
pisanje referata i domaih zadaa, ili se meusobno drue. Tijekom sijenja i veljae 2020.
godine Djeji odjel je posjetilo 1.373 djece.
Ukupno gledajui, Gradsku knjinicu Solin je tijekom 2020. godine posjetilo 27.564
posjetitelja, što je za 57,92% manje nego prethodne godine. Najvea posjeenost je bila
tijekom sijenja i veljae, dok posjeenosti tijekom oujka i travnja nije ni bilo zbog
provoenja revizije poetkom oujka, nakon ega je uslijedio tzv. ''lock-down''. Od travnja
glavnina kulturno-animacijskih i edukacijskih aktivnosti provodila se virtualno, na mrenim
stranicama, Facebook profilu i YouTube kanalu Knjinice.
13
Grafikon 4. Godišnja posjeenost Gradske knjinice Solin od 1997. do 2020. godine.
5.4. Najitaniji naslovi
Od beletristikih naslova tijekom 2020. godine Solinjani su najradije itali tetralogiju
Napuljske prie iz pera talijanske autorice koja piše pod pseudonimom Elena Ferrante. Nakon
Napuljskih pria najitaniji su kriminalistiki romani Nijema pacijentica Alexa Michaelidesa,
A onda je nestala Lise Jewell i Djevojka iz movare Delie Owens, nakon ega slijedi ameriki
knjievni klasik Male ene Louise May Alcott. Od naslova iz hrvatske knjievnosti najitaniji
su bili Štiena osoba Pavla Pavliia, U malu je uša ava Tisje Kljakovi Brai i Pedeset
cigareta za Elenu Marine Vuji.
Najtraeniji publicistiki naslovi tijekom prošle godine su bili s podruja psihologije,
psihološke i medicinske samopomoi te religije i duhovnosti. Najposuivaniji naslovi su bili
12 pravila za ivot Jordana B. Petersona, Granice Henryja Clouda, Don Damir odgovara
Damira Stojia, Medicinski medij Anthonyja Williama, ene koje tre s vukovima Clarisse P.
Estes te Benediktova opcija Roda Drehera.
Djeca i mladi su najradije posuivali humoristine romane iz obiteljskog i školskog
ivota svojih vršnjaka, kao i fantastine serijale. Najitaniji naslovi su iz serijala Gregov
dnevnik Jeffa Kinneya, zatim romani o Harryju Potteru J. K. Rowling i Percyju Jacksonu
Ricka Riordana te romani za djecu i mlade Sanje Polak, Sanje Pili, Davida Walliamsa i Mira
Gavrana.
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
u razdoblju 1997. - 2020.
Knjinica promie kulturu itanja posebnim aktivnostima. Za djecu predškolske dobi
te organizirane grupe vrtia i uenika niih razreda osnovnih škola Knjinica organizira
tematske priaonice, a prilikom organiziranih posjeta djecu upoznaje s radom i uslugama
koje prua svojim korisnicima.
Redovito izraujemo top liste najitanijih naslova (beletristika, publicistika, djeja
top-lista) koje objavljujemo u Središnjoj knjinici te u ograncima, na mrenoj i Facebook
stranici te u mjeseniku Solinska kronika. Uz top listu najitanijih naslova izraujemo i
posebnu top listu s preporukama knjiniara.
Svake godine prireujemo razliite tematske izlobe knjiga u prostoru Knjinice.
Izlobu najitanijih naslova pod nazivom Jesen uz knjigu povodom Mjeseca
hrvatske knjige organiziramo ve niz godina.
U Knjinici su na vidljivom mjestu na izlogu knjiga svakodnevno izloeni
novopristigli beletristiki i publicistiki naslovi.
Tijekom 2020. godine svoj je rad (s prekidima zbog epidemije koronavirusa) nastavio
i itateljski klub za odrasle s ciljem popularizacije itanja, edukacije, upoznavanja s
knjievnim klasicima i suvremenom knjievnošu, razvijanja kritikog mišljenja,
komunikacijskih vještina i tolerancije. Sastanci kluba odravaju se jednom mjeseno pod
nazivom Kult(na)ura. Voditeljica kluba je Nada Topi.
U Mjesecu hrvatske knjige uz ostali niz aktivnosti i dogaanja redovito organiziramo
besplatan upis prvašia s podruja naše lokalne zajednice (4 osnovne i 5 podrunih škola) te
besplatan upis umirovljenika.
Još jedan nain na koji Knjinica promie kulturu itanja je i izdavaka djelatnost
Knjinice u okviru koje objavljujemo raznoliku grau sa zaviajnim sadrajem (slikovnice,
monografije, beletristiku, publicistiku, poeziju).
Ukljueni smo i u akciju Bookcrossing od samih njezinih poetaka u Hrvatskoj (u
okviru ove akcije u Knjinici se nalazi jedan dio knjiga koje su dostupne za slobodnu posudbu
ne samo lanovima Knjinice nego svim graanima).
Jedna od akcija u svrhu promidbe itanja je i humanitarna prodaja knjiga otpisanih
iz knjinog fonda po simbolinim cijenama, a sav prihod koji se prikupi prodajom prosljeuje
se potrebitima. Humanitarnih prodaja zbog epidemioloških uvjeta tijekom prošle godine
naalost nije bilo.
Povodom blagdana Sv. Katarine Aleksandrijske, zaštitnice knjiniara, u Gradskoj
knjinici Solin su kao i prethodnih godina dodijeljene nagrade najitateljima s djejeg
odjela i odjela za odrasle. Titulu najitatelja s odjela za djecu i mlade ponio je Matej Juki
koji je u proteklih godinu dana proitao 67 naslova. Najitatelj godine s odjela za odrasle za
2020. godinu je Dalibor Uvodi koja je u proteklih 365 dana proitao 101 knjigu.
Najuspješnije itatelje nagradili smo knjigama, besplatnom godišnjom lanarinom te
prigodnim diplomama.
6.1. Aktivnosti za odrasle
• Djeca recesije – predstava kazališta PlayDrama iz Splita prema dramskome tekstu
Dina Pešuta, u koprodukciji s Kazalištem Marina Dria iz Dubrovnika i u reiji Ivana
Plazibata. Rije je o slobodnoj adaptaciji Albeejeva klasika Tko se boji Virginije
Woolf. U predstavi su glumili Goran Markovi, Ana Uršula Najev, Donat Zeko i Paola
Kuvai.
• Kult(na)ura – itateljski klub voditeljice Nade Topi odravao se u pravilu jedanput
mjeseno, osim u razdoblju kad je Knjinica bila zatvorena uslijed epidemije
koronavirusa. lanovi kluba, njihovi gosti i posjetitelji razgovarali su o proitanim
knjigama.
• predstavljanje knjiga Otac i Stope u snijegu solinske autorice Nade Topi. Naslove je
predstavila Irena Delonga Neši, a u prigodnom programu nastupile su uenice
Osnovne škole Vjekoslav Para.
13. prosinca 2020. pred, zbog epidemioloških mjera, praznim Teatrinom Gradske
knjinice Solin, odran je Boini koncert. Budui da za razliku od prijašnjih godina nije
izveden pred publikom, koncert smo u suradnji s profesionalnim snimateljem snimili i pruili
16
ga našim korisnicima putem društvenih mrea – Facebooka i YouTubea – te putem mrene
stranice Knjinice. Koncert su izvele maturantice II. jezine gimnazije iz Splita – Ananda
uranovi, Laura Nikolanci i ana Smajo – pod ravnanjem i uz vokalnu i klavirsku pratnju
profesora glazbene umjetnosti II. jezine gimnazije Ivana Bošnjaka, koji je kao solist
Gradskog zbora Brodosplit i voditelj Djevojakog zbora II. jezine gimnazije Split osvojio
najviše dravne i meunarodne nagrade.
Likovne izlobe
• izloba akademske slikarice Branke Dubovac pod nazivom Mali format. Izlobu je
otvorio akademski slikar Vedran Karada Tabulov, a katalog izlobe izradila Melita
Buan.
u suradnji s Gradskom knjinicom Solin
• izloba slika renomirane splitske slikarice Lili Glui naslovljena U teška vremena...
treba imati noge za plesanje. Katalog izlobe izradila je Melita Buan, a predgovor
izlobi u katalogu napisao prof. dr. sc. Toni Šitin
Predavanja i tribine
• predavanja u suradnji s Pelarskom udrugom Melissa iz Solina: ''O matici i proljetnom
razvoju pelinje zajednice'' dipl. ing. agronomije Petra Trogrlia i ''O nektaru i peludu''
dr. sc. Olivere Crmari
Tematske izlobe
• Razlistaj se! – izloba knjiga na temu ekologije, ouvanja okoliša i istraivanja planeta
Zemlje, povodom Mjeseca hrvatske knjige koji se 2020. godine odrao pod motom
Razlistaj se!
publicistike u proteklih nekoliko godina
17
Kazališne predstave
• Romeo i Julija – predstava kazališta PlayDrama iz Splita u kojoj su glumili uenici
viših razreda osnovne škole: Laura Bartulovi, Mikula Brajnov, Paola ovi, Toma
Kovaevi, Roko Maruši, Ula Rei, ina Tešija, Marta Tomi, Jakov Trali i Pave
Petar Vitalji, pod redateljskim palicama Petre Kovai i Trpimira Jurkia.
Kreativne radionice
• kreativne radionice za djecu u sklopu solinskog zimskog festivala Winterfesta odrala
je knjiniarka Zona Marovi na teme: Riba ribi grize rep, Kamen po kamen, Cvjetni
kri i Srce, srculence
Organizirani posjeti
U suradnji sa solinskim vrtiima i osnovnim školama tijekom sijenja i veljae 2020.
Knjinicu je posjetilo sedam grupa djece predškolske i osnovnoškolske dobi. Prilikom tih
posjeta djeca su se, uz struno vodstvo knjiniara, upoznala sa svrhom i radom Knjinice. U
dogovoru s odgojiteljima i nastavnicima, osim edukacije, upriliene su i projekcije animiranih
fimova i priaonice. Budui da, zbog epidemioloških mjera, od oujka nadalje nije bilo
mogue ostvarivati ovakve aktivnosti, knjiniari su snimili virtualnu šetnju knjinicom.
Ostale aktivnosti
• projekcije animiranih filmova za predškolce i osnovce odvijale su se tijekom sijenja i
veljae u Teatrinu Gradske knjinice Solin
• itamo-priamo – priaonice za djecu predškolske dobi i uenike niih razreda
osnovne škole odvijale su se u Središnjoj knjinici i knjininim ograncima tijekom
sijenja i veljae
Veer smijeha 'Ajmo se smijat
'Ajmo se smijat naša je tradicionalna veer kojom u Teatrinu obiljeavamo Svjetski
dan smijeha. Ovu veer odravamo u suradnji s Mladenom Vukoviem i Radio Splitom koji
18
priloge s ove veeri emitira u svojoj emisiji Kad se smijah, tad i bijah. U programu su prošle
godine sudjelovali: Mladen Vukovi, Jurica Benzon, Jozo izmi, Renata Dobri, Naan
Dumani, Marijan Grbavac, Josip Grgi, Tomislav Mihanovi, Jasminka Peri, Mia Sesarti,
Ante Spaji i Ante Tešija.
Dani kršanske kulture
Gradska knjinica Solin je 2019. godine po prvi put sudjelovala u tradicionalnoj
manifestaciji Dani kršanske kulture u organizaciji nakladnike kue Verbum iz Splita a pod
pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske, Ministarstva kulture i medija, Splitsko-
makarske nadbiskupije te pojedinih dalmatinskih gradova i upanija.. Knjinica je
sudjelovanje u Danima dogovorila s organizatorom i za proteklu 2020. godinu, ali budui da
su Dani zbog izbijanja epidemije koronavirusa otkazani, do suradnje naalost nije došlo.
Dan hrvatske knjige i Svjetski dan knjige
Dan hrvatske knjige obiljeava se 22. travnja, a Svjetski dan knjige i autorskih prava
23. travnja. U obiljeavanje ovih datuma ukljuuju se sve knjinice u Republici Hrvatskoj, pa
tako i Gradska knjinica Solin. Tema devete Noi knjige odrane 23. travnja 2020. prigodno
je bila posveena promjeni koja je zahvatila i samu manifestaciju, koja se prvi put upriliila u
virtualnom svijetu. Program Gradske knjinice Solin takoer je bio virtualan a obuhvatio je
dvije priaonice za djecu, kreativnu radionicu izrade papirnatih buketia te dvije virtualne
izlobe knjiga: ''Knjige koje su mijenjale svijet'' koju su pripremili sami knjiniari te ''Moja
najdraa knjiga'' koja je nastala interakcijom kluba itatelja Kult(na)ura i korisnika Gradske
knjinice Solin.
Mjesec hrvatske knjige tradicionalna je manifestacija na nivou cijele Hrvatske, a
odvija se od 15. listopada do 15. studenog svake godine. Moto prošlogodišnjeg Mjeseca bio je
Razlistaj se! a teme su bile ekologija, planet Zemlja i istraivai planeta Zemlje. Gradska
knjinica se redovito ukljuuje u ovu manifestaciju svojim programom koji se 2020. godine
sastojao od niza predavanja, predstavljanja brošura, jedne izlobe te priaonica i kreativnih
radionica za djecu. I ovaj je put svim uenicima prvih razreda solinskih osnovnih škola bio
omoguen besplatan upis, što je iskoristilo 114 prvašia. Isto tako, u Knjinicu su se besplatno
19
mogli upisati i umirovljenici a korisnicima je bio omoguen i tjedan vraanja grae bez
naplate zakasnine.
Škola crtanja
Škola crtanja je namijenjena mladima i odraslima. Na likovnim radionicama polaznici
su usvajali osnovna slikarska znanja i vještine. Radionice je vodio akademski slikar Marin
Baui.
Škola pjevanja
Škola pjevanja je namijenjena i djeci i odraslima. Polaznici su se na radionicama
obuavali tehnikama disanja, pjevanja, ali i svladavanja treme prije nastupa. Vokalne
radionice je vodila prof. pjevanja Jelena Buble. Prijašnjih godina polaznici radionica, kako
djeca tako i odrasli, dva puta godišnje odravali bi pokazni sat, što prošle godine naalost nije
bio sluaj zbog epidemije koronavirusa.
Škola glume
Škola glume namijenjena je i odraslim i mladim polaznicima. Na radionicama su
polaznici svladavali glumake pokrete i vjebe koje e kasnije koristiti prilikom glume u
predstavama. Radionice je vodila mag. glume Slavena Veri.
6.5. Virtualna dogaanja
Svijet zdrave prehrane
Ciklus predavanja nutricionistice Ive Toki, M.Sc. koja smo objavljivali jednom
tjedno na našoj mrenoj i Facebook stranici te YouTube kanalu. Teme odranih predavanju su
bile:
• Poremeaji u prehrani, anoreksija, bulimija i prejedanje
• Prehrana i kolesterol
• Prehrana i dijabetes
Radionica zdrave prehrane
Nutricionistica Iva Toki povodom Mjeseca hrvatske knjige odrala je i virtualnu
radionicu zdrave prehrane pod nazivom Ispecimo zdravije muffine. Radionica se moe
pogledati na našoj mrenoj i Facebook stranici te YouTube kanalu.
Virtualna predavanja
• Predstavljanje Male brošure o fizikoj aktivnosti i pravilnoj prehrani u borbi protiv
pretilosti djece i mladih. Brošuru su predstavile autorice Petra Rajkovi Vuleti, mag.
cin. i Iva Toki, M.Sc. Predstavljanjem je moderirala knjiniarka Jasminka Peri.
• Predavanje na temu pelarstva, meda i pelinjih proizvoda pod nazivom Pelar meu
knjigama – knjiniar meu pelama odrao je povodom Mjeseca hrvatske knjige
knjiniar i pelar Matko Lueti.
Virtualna vjebaonica
Povodom Mjeseca hrvatske knjige meu virtualnim sadrajima Knjinice našla se i
virtualna vjebaonica pod nazivom Razgibajmo se! Vjebaonicu je zajedno s djecom vodila
Petra Rajkovi Vuleti, mag. cin.
Virtualne priaonice
Ciklus virtualnih priaonica za djecu Djeco, knjiniarka vam ita... vodila je
knjiniarka Jasminka Peri a videozapise svih proitanih pria djeca su mogla i mogu
pogledati i poslušati na mrenoj i Facebook stranici Knjinice te našem YouTube kanalu.
Ciklusom su obuhvaene sljedee prie:
• Tomi surauje u skupini, Sanje Polak
• Cvrak i njegova svirala, Stjepana Lica
• Modri cvijet, Sunane Škrinjari
• Orašar i kralj miševa, E. T. A. Hoffmana
Virtualne priaonice za djecu takoer je vodila i Sanja Matas dipl. def. I njezine se
priaonice mogu poslušati na mrenoj i Facebook stranici Knjinice te našem YouTube
kanalu:
• Ole i Trufa, Isaaca Bashevisa Singera
Virtualne kreativne radionice
• arolija Boia – izradi ukrasno drvce
• Papirnati buketi – povodom Noi knjige
Virtualne tematske izlobe
• Tamo da putujem – virtualna izloba putopisnih knjiga povodom Mjeseca hrvatske
knjige
• Knjige koje su mijenjale svije(s)t – virtualna izloba knjiga povodom Noi knjige
• Moja najdraa knjiga – virtualna izloba knjiga povodom Noi knjige, nastala
interakcijom Kluba itatelja Kult(na)ura i korisnika Gradske knjinice Solin
Ostala virtualna dogaanja
vodstvom Jurice Benzona
• Kazališne predstave u Teatrinu – pregled kazališnih predstava u Teatrinu Gradske
knjinice Solin u razdoblju od 2015. do poetka 2020. godine. Prezentaciju priredio
Jurica Benzon.
22
Tijekom 2020. godine odrano je ukupno 29 virtualnih aktivnosti: 11 za djecu, 18
za odrasle. Programe je snimila i obradila Vesna ii, a na našoj mrenoj i Facebook
stranici te YouTube kanalu pogledalo ih je 4.939 gledatelja.
7. Izdavaka djelatnost
Gradska knjinica Solin svoja izdanja objavljuje u dva nakladnika niza: Bibliotheca
Salonitana (knjige u tiskanom obliku) i Digitalizirana Zaviajna zbirka Salonitana (knjige u
elektronikom obliku).
Izdavaku djelatnost Knjinica je zapoela 2001. godine i do sada je objavila ukupno
22 naslova unutar nakladnikog niza Bibliotheca Salonitana (slikovnice, zbirke pjesama,
zbornike, fotomonografiju, spomenicu, poetsko-grafiku mapu, strune publikacije). Sva
izdanja su adekvatno promovirana te medijski popraena prikazima u novinama i asopisima,
televizijskim i radijskim emisijama, kroz intervjue s autorima i recenzentima.
Knjinica od 2009. godine provodi projekte digitalizacije svog zaštienog, zaviajnog
fonda kako bi mu osigurala što širi pristup i omoguila dostupnost preko Interneta. Do sada je
digitalizirano 13 naslova. Digitalizirani naslovi dostupni su na mrenim stranicama Knjinice
www.knjiznicasolin.hr.
Knjinica se od 2007. godine bavi i izlobenom djelatnošu. Godišnje se u prostoru
Teatrina postavi više izlobi renomiranih umjetnika, a prigodni katalozi izlobi takoer su dio
naše izdavake djelatnosti. Do sada je tiskano 35 kataloga izlobi.
8. Tijela i slube Gradske knjinice Solin
8.1 Djelatnici
Knjinica ima 15 djelatnika na neodreeno vrijeme (1 djelatnica je na porodiljnom
dopustu). Obrazovna struktura stalno zaposlenih je: 8 VSS, 1 VŠS, 5 SSS, 1 NKV. Tijekom
godine jedna je osoba bila zaposlena na odreeno vrijeme kao zamjena za porodiljni dopust
na poslovima pomonog knjiniara.
8.2. Struno usavršavanje djelatnika
Knjinica je i u protekloj godini, koliko je to bilo mogue zbog epidemije
koronavirusa, nastojala ulagati u kvalitetu svojih djelatnika kroz njihovo obrazovanje i
usavršavanje.
U 2020. godini sudjelovali smo na edukaciji za knjiniare u projektu Digitalne
knjinice za lokalni razvoj koja se sastojala od 3 radionice s ukupnim trajanjem od 6 sati.
Edukaciju je proveo Institut za razvoj i inovativnost mladih u razdoblju od lipnja do listopada
2020. godine.
Upravno vijee Gradske knjinice Solin, do izglasavanja novog Statuta Gradske
knjinice Solin, sainjavala su tri lana: Tomislav Ivanovi (predsjednik), Ante Spaji
(zamjenik predsjednika) – predstavnici osnivaa – i Jurica Benzon – predstavnik strunih
djelatnika Knjinice. Nakon izmjene Statuta Knjinice u skladu s novim Zakonom o
knjinicama i knjininoj djelatnosti Upravno vijee ima pet lanova a sainjavaju ga –
Tomislav Ivanovi (predsjednik), Nada Topi (zamjenica predsjednika) i Ante Spaji –
predstavnici osnivaa koje je imenovalo Gradsko vijee Grada Solina – te Jurica Benzon –
predstavnik strunih djelatnika Knjinice – i Lucija Šaravanja – predstavnica svih zaposlenika
Knjinice.
Vijee je pratilo ostvarivanje programa rada te poslovanje i rukovoenje Knjinicom.
Tijekom 2020. godine Upravno vijee je:
• usvojilo Pravilnik o plaama djelatnika Gradske knjinice Solin
• prihvatilo Odluku o imenovanju Povjerenstva za provoenje otpisa knjinine grae
za 2020. godinu
• prihvatilo Odluku o provoenju redovitog godišnjeg otpisa knjinine grae za 2020.
godinu
• usvojilo Izvješe o radu Gradske knjinice Solin za 2019. godinu
• usvojilo Izvješe o financijskom poslovanju Gradske knjinice Solin za 2019. godinu
• usvojilo Odluku o provoenju redovite revizije knjininog fonda
• usvojilo Odluku o imenovanju povjerenstva za reviziju i otpis knjinine grae
• objavilo Natjeaj za imenovanje ravnatelja Gradske knjinice Solin
• uputilo Prijedlog za imenovanje ravnatelja Gradske knjinice Solin
24
• prihvatilo Program rada Gradske knjinice Solin za 2021. godinu
• prihvatilo Plan prihoda i rashoda Gradske knjinice Solin za 2021. godinu
• razmatralo ostalu tekuu problematiku (kulturna dogaanja i manifestacije, otpis
knjinine grae i dr.).
8.4. Struno vijee
Do promjene Statuta Gradske knjinice Solin Struno vijee je djelovalo u sastavu:
Karmen Borkovi (ravnateljica i predsjednica Vijea) te Ivan Peroš i Jurica Benzon – struni
djelatnici. Novi Statut Gradske knjinice Solin u skladu sa Zakonom o knjinicama i
knjininoj djelatnosti odreuje da Struno vijee sainjavaju svi struni djelatnici Knjinice,
a radom vijea rukovodi ravnatelj. Struno vijee je oformljeno i radi prema odredbama
Poslovnika o radu Strunog vijea Gradske knjinice Solin, koji je donijelo Upravno vijee.
Struno vijee je i tijekom 2020. godine razmatralo pitanja vezana za nabavu i strunu obradu
grae, smještaj, uvanje i zaštitu grae, otpis i reviziju, organizaciju kulturnih dogaanja te
ostala tekua pitanja.
9.1 Suradnja s medijima i organizacijama
Knjinica je i tijekom 2020. godine nastavila uspješnu, iako zbog epidemije
koronavirusa i izostanka veine uobiajenih kulturno-animacijskih i edukacijskih dogaanja,
znatno smanjenu suradnju s brojnim tiskanim (Slobodna Dalmacija, Veernji list, Jutarnji list,
Solinska kronika) i elektronikim medijima (HRT, TV Jadran, TV Mrea, Laudato TV, Radio
Split, Radio Sunce, Radio Bra, Radio Trogir, www.solin.hr, www.solin-live.com,
www.bitno.net, www.infozona.hr, www.index.hr, www.dalmacijanews.hr,
Knjinica prua. Lokalne televizijske i radio-postaje zabiljeile su rad Knjinice i ono malo
aktivnosti koje je Knjinica uspjela organizirati u godini obiljeenoj koronavirusom. Posebno
dobru suradnju imamo s TV Jadranom i Radio Splitom s kojim jednom godišnje u Knjinici
odravamo javno snimanje za emisiju Hrvatskog radija – Radio Splita ''Kad se smijah tad i
bijah'' urednika Mladena Vukovia, a Radio Split, baš kao i TV Jadran, redovito prati i
25
najavljuje naša dogaanja i aktivnosti. Informacije koje Knjinica objavljuje na svojim
mrenim stranicama preuzimaju i objavljuju brojni elektroniki mediji u Hrvatskoj i drugim
zemljama hrvatskog govornog podruja.
9.2 Suradnja s lokalnom zajednicom
Knjinica je i u 2020. godini nastavila suradnju, premda zbog ve spomenutih razloga
u znatno manjem opsegu, s brojnim udrugama i ustanovama s podruja Solina, Splita, Kaštela
i okolice: Udrugom roditelja djece s poteškoama u razvoju – ''Moje dijete'' Solin, Alliance
Française, Planinarskim društvom Sveti Jure, Savezom školskih sportskih društava grada
Solina i okolice, Glazbenom školom Silvije Bombardelli, Gradskom glazbom Zvonimir,
KUD-om Salona, Udrugom ProKultura Split, Glazbenom školom Josipa Hatzea iz Splita,
Djejim vrtiem Cvrak Solin, privatnim vrtiima s podruja grada Solina, Pelarskom
udrugom Melissa iz Solina, Gradskom knjinicom Kaštela, Nakladom Boškovi, izdavakom
kuom Verbum i brojnim drugim udrugama i pojedincima koji su proteklih godina bili
ukljueni u pojedine kulturne aktivnosti u organizaciji Knjinice.
U prostoru Teatrina odravale su se u jednom kraem razdoblju, dok su to
epidemiološke mjere dopuštale, tri radionice za djecu i odrasle: škola pjevanja, škola crtanja i
škola glume, iji polaznici aktivno sudjeluju na manifestacijama u Knjinici. Grad Solin
prepoznaje potrebe Knjinice kao i njenu vanu ulogu u lokalnoj zajednici, stoga financijski,
ali i na druge naine podupire projekte i programe Knjinice.
10. Raunala, komunikacije i mrene stranice
Struna obrada grae takoer je jedna od kljunih aktivnosti Knjinice, budui da
omoguuje organizaciju i orijentaciju u fondu, odnosno pretraivanje i pronalaenje grae po
razliitim kriterijima. Automatizirano poslovanje u radu s korisnicima pozitivno se odraava
ne samo na strunu obradu grae nego i na kvalitetu rada s korisnicima te omoguuje pristup
veoj koliini informacija na bri i lakši nain. Knjina i neknjina graa obrauje se u
raunalnom programu za katalogizaciju ili na osnovu preuzimanja podataka putem
kooperativne katalogizacije sustava Crolist (od 2009. godine).
Cjelokupni fond Knjinice nalazi se u raunalnoj bazi koja se moe pretraivati i na
Internetu (www.knjiznicasolin.hr) te u Skupnom katalogu sustava umreenih knjinica Crolist.
Internetska stranica Knjinice do danas je doivjela nekoliko osuvremenjivanja i
redizajniranja. Prema Google Analytics u 2020. internetsku stranicu Knjinice koju ureuju
knjiniari posjetilo je sveukupno 7.400 osoba koje su sve zajedno 11.000 puta pregledali
neki od dijelova naše internetske stranice. Knjinica je prisutna na društvenim mreama od
2009. godine od kada postoji stranica Knjinice na Facebooku.
Facebook stranica Knjinice redovito se aurira i biljei stalan porast broja korisnika.
Godinu smo zapoeli s 2.286, a završili s 2.363 pratitelja, dobili smo 2.373 lajkova, objavili
20 dogaaja koje je vidjelo 18.400 ljudi od kojih je 511 i odgovorilo na njih. Na Facebook
stranici objavljuju se vijesti vezane uz aktivnosti Knjinice, atraktivne novosti i vane
obavijesti.
Na našoj Facebook stranici sa svojim pratiteljima komuniciramo, razmjenjujemo
informacije i obavještavamo ih o aktualnim dogaanjima u Knjinici. Knjinica na
društvenim mreama objavljuje sadraje kao što su poticanje itanja i pismenosti, slobodan
pristup informacijama i intelektualna sloboda. Osim toga, objavljuje informacije o radu
Knjinice i lokalne informacije, popularizira vlastitu grau i usluge te knjiniari odgovaraju
na korisnike upite i primaju prijedloge, pohvale i kritike. Prisutnost na društvenim mreama
poveava mogunost interakcije s korisnicima u odnosu na internetske stranice. Društvene
mree su, uz telefon i e-mail, komunikacijski kanal koji korisnici naješe koriste kako bi
postavili pitanja vezana uz knjininu grau ili radno vrijeme knjinice ili uputili neki drugi
upit, prijedlog, kritiku ili pohvalu.
Broj raunala u Knjinici je u posljednje etiri godine jednak, a nabavom nove
zamjenjuje se zastarjela i otpisana raunalna oprema. U 2020. godini nabavljeno je jedno
raunalo s ekranom u Središnjoj knjinici te tri barkod itaa i dva skenera. Takoer su
nabavljena i 3 raunalna programa (Windowsa + Office puta 3).
Korisnicima su u sijenju i veljai za slobodan rad bila dostupna dva raunala i jedno
za pretraivanje kataloga u Središnjoj knjinici te po jedno raunalo u Studijskoj itaonici i
svakom pojedinom ogranku.
11. Zaštita na radu
Prema odredbama Zakona o zaštiti na radu poslodavac je odgovoran za organiziranje i
provoenje zaštite na radu radnika u svim dijelovima organizacije rada i u svim radnim
postupcima.
27
S tim u svezi knjinica je sklopila ugovor o pruanju nadzornih usluga zaštite na radu i
zaštite od poara s tvrtkom Alfa Atest koja je ovlaštena za pruanje usluga nadzora svih
poslova iz podruja zaštite na radu i zaštite od poara, a obvezna je najmanje dva puta
godišnje izvršiti nadzor u prostorima Gradske knjinice Solin i ukazati na eventualne
nedostatke i opasnosti kod zaštite na radu i zaštite od poara te upozoriti na novu zakonsku
regulativu iz podruja zaštite na radu i zaštite od poara.
U 2020. godini poduzete su sljedee mjere i radnje:
• voene su knjige unutarnjeg nadzora
• kompletiran je sadraj prve pomoi na svim lokacijama
• aurirani su evidencijski kartoni radnika
• izvršen je periodiki pregled vatrogasnih aparata
• servisirani su klimatizacijski ureaji na svim lokacijama
• provedene su mjere dezinsekcije i deratizacije u prostoru Teatrina
• više puta je provedena dezinfekcija svih lokacija Knjinice sukladno epidemiološkim
mjerama
• ispumpani su i oišeni šahtovi i kanali za oborinske vode u svrhu zaštite Središnje
knjinice i Teatrina od poplave
• odravan je sustav video nadzora i protuprovalne dojave u Središnjoj knjinici i
Teatrinu
prvenstveno sredstvima iz prorauna Grada Solina kao Osnivaa, zatim Ministarstva kulture i
medija te iz vlastitih sredstava Knjinice (upisnine, zakasnine, lanarine, najam prostora,
donacije i dr.).
• dobra opremljenost knjininom graom uz kontinuiranu nabavu, zaštitu grae i otpis
• pad posjeenosti Knjinice radi posudbe grae uslijed epidemije koronavirusa
• pad broja organiziranih kulturno-animacijskih i edukativnih aktivnosti za djecu i
odrasle u fizikom prostoru knjinice (kazališnih predstava, knjievnih veeri i
predstavljanja, koncerata, predavanja, izlobi, tradicionalnih aktivnosti, teajeva,
28
Knjinice i provoenja epidemioloških mjera
• prebacivanje kulturno-animacijskih i edukacijskih sadraja Knjinice u virtualni
prostor Knjinice: na mrenu i Facebook stranicu te YouTube kanal
• nastavak nabave novih knjininih regala za Središnju knjinicu i Teatrin kako bi se
smanjio problem nedostatka prostora za smještaj grae
• od investicijskog ulaganja u prostor treba istaknuti zapoinjanje probijanja vrata u
uredskoj prostoriji Teatrina radi dobijanja danjega svjetla, dodatnog protupoarnog
izlaza i boljeg prozraivanja cjelokupnog prostora Teatrina
• intenzivno informiranje javnosti i popularizacija zbirki i usluga putem e-kataloga,
newslettera, društvenih mrea i mrene stranice, izrada plakata dogaanja, izdvajanje
knjiga na policu s novim naslovima, preporuke u lokalnim novinama (Solinska
kronika), preporuke Što itaju knjiniari na mrenoj stranici Knjinice i društvenim
mreama
• razvoj i odravanje mree Knjinice radi što vee dostupnosti knjininih usluga,
kulture i informiranja
novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, uvoenjem e-usluga,
informacijskim opismenjivanjem i obrazovanjem korisnika
• njegovanje odgojnog i obrazovnog rada te kulturne i javne djelatnosti organiziranjem
virtualnih predavanja i radionica
Grafikon 5. Kumulativna posjeenost Gradske knjinice Solin od 1997. do 2020. godine.
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000