43
IZOLATII TERMICE Diferenta de temperatura dintre doua medii diferite sau identice din punct de vedere structural,implica autoamt manifestarile fenomenului de transfer termic. Cele doua medii pot fi separate prin pereti omogeni sau neomogeni sau se pot afla in contact direct.In calculele necesare dimensionarii structurilor termoizolatoare pentru cladiri,peretii ce sapara interiorul cladirii de exterior sunt de cele mai multe ori,pereti plani neomogeni formati din diferite materiale. Tot de regula,acesti pereti sunt strabatuti de fluxul termic dupa o directie perpendiculara pe planul pe care il formeaza.Valoarea acestui flux termic se masoara in wati si caracterizeaza nivelul pierderilor de caldura din locuinte pe anotimpul friguros.Daca,la un moment dat,temperatura interiora ajunge sub valoarea temperaturii exteriore,din cauza cresterii

IZOLATII TERMICE

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: IZOLATII TERMICE

IZOLATII TERMICE

Di fe r en t a de t empe ra tu r a d in t r e doua med i i d i f e r i t e s au i den t i c e d in

punc t de vede re s t r uc tu r a l , imp l i c a au toamt man i f e s t a r i l e

f enomenu lu i de t r ans f e r t e rmic .

Ce l e doua med i i po t f i s epa ra t e p r i n pe r e t i omogen i s au neomogen i

s au s e po t a f l a i n con t ac t d i r e c t . I n c a l cu l e l e nece sa r e d imens iona r i i

s t r uc tu r i l o r t e rmo izo l a toa r e pen t ru c l ad i r i , pe r e t i i c e s apa ra

i n t e r i o ru l c l ad i r i i de ex t e r i o r sun t de c e l e ma i mu l t e o r i , pe r e t i p l an i

neomogen i f o rma t i d in d i f e r i t e ma t e r i a l e .

To t de r egu l a , a ce s t i pe r e t i sun t s t r aba tu t i de f l uxu l t e rmic dupa o

d i r ec t i e pe rpend i cu l a r a pe p l anu l pe c a r e i l f o rmeaza .Va loa rea

ace s tu i f l ux t e rmic s e masoa ra i n wa t i s i c a r ac t e r i z eaza n ive lu l

p i e rde r i l o r de c a ldu ra d in l ocu in t e pe ano t impu l f r i gu ros .Daca , l a un

momen t da t , t empe ra tu r a i n t e r i o r a a j unge sub va loa rea t empe ra tu r i i

ex t e r i o r e ,d in c auza c r e s t e r i i a ce s t e i a , f l uxu l t e rmic i s i s ch imba

s ensu l u rmar ind i n sa a ceea s i d i r e c t i e .A tunc i c and t empe ra tu r a

ex t e r i oa r a e s t e ma i s cazu t a deca t t empe ra tu r a i n t e r i o r a , t empe ra tu r a

pe r e t e lu i l a i n t e r i o r e s t e ma i s cazu t a deca t t empe ra tu r a

c amere i .Ch i a r s i t empe ra tu r a l a ex t e r i o ru l pe r e t e lu i d i f e r a de

t empe ra tu r a med iu lu i ex t e r i o r f i i nd ceva ma i r i d i ca t a .De mar imea

f l uxu lu i t e rmic ce s t r aba t e pe r e t i i dep inde can t i t a t e a de ca ldu ra c e

s e p i e rde pe t impu l i e rn i i da r s i n ive lu l t empe ra tu r i i i n i ncape r i pe

t impu l ve r i i .F luxu l t e rmic e s t e d i r ec t i n f l uen t a t de r e z i s t en t e l e

t e rmice a l e s t r a t u r i l o r ma t e r i a l e pe ca r e l e pa r cu rge .

Page 2: IZOLATII TERMICE

Mate r i l e l e cu o r e z i s t en t a t e rmica foa r t e r i d i ca t a sun t numi t e

ma t e r i a l e t e rmo izo l a toa r e .

Rez i s t en t a t e rmica e s t e i nve r su l conduc t i v i t a t i i t e rmice a

ma t e r i a l u lu i r e spec t i v .

Dupa cum se vede ,dens i t a t e a f l uxu lu i t e rmic ce s t r aba t e pe r e t e

neomogen i n f l uen t eaza d i r ec t p i e rde rea de ca ldu ra de l a i n t e r i o r

c a t r e ex t e r i o r .

Se pune i n t r eba rea f i r e a sca daca p i e rde r i l e a ce s t ea de ca ldu ra

po t f i i o r i c a t de ma r i s i c a r e sun t pos ib i l i t a t i l e de a l e l im i t a c a t ma i

d r a s t i c .Raspunsu l e s t e unu l s i ngu r :na tu r a ma t e r i a l e l o r d in c a r e sun t

ob t i nu t e e l emen te l e une i cons t ruc t i i c e s epa ra i n t e r i o ru l a ce s t e i a de

med iu l i ncon ju ra to r e s t e f a c to ru l p r i nc ipa l c a r e de t e rmina mar imea

f l uxu lu i t e rmic .A tunc i c and d i s cu t am de t r ans f e ru l t e rmic ,d in t r e

mu l t i t ud inea de ca r ac t e r i s t i c i f i z i c e s i ch imice a l e ma t e r i a l e l o r de

cons t ruc t i e ne i n t e r e seaza doa r c a r ac t e r i s t i c a denumi t a

conduc t i v i t a t e t e rmica s i c a r e s e masoa ra in w /mk .Ma te r i a l e l e cu o

conduc t i v i t a t e t e rmica r i d i ca t a sun t cons ide ra t e

t e rmoconduc toa re , i a r c e l e cu o conduc t i v i t a t e t e rmica r edusa sun t

cunoscu t e sub denumi rea gene r i c a de i zo l a toa r e t e rmice s au

t e rmo izo l a toa r e .

Des i me todo log i a de ap l i c a r e a t e rmo izoa t i e i e s t e a ceea s i pen t ru

f i e ca r e ma t e r i a l i n pa r t e , l a cons t ruc t i i l e ex i s t en t e numaru l so lu t i i l o r

d i spon ib i l e e s t e ma i r edus i n compa ra t i e cu c l ad i r i l e i n cu r s de

p ro i ec t a r e .Daca , l a a ce s t ea d in u rma , so lu t i a p l a sa r i i s t r a t u lu i

t e rmo izo l an t i n i n t e r i o ru l z i du lu i c a r e poa t e f i d i n

c a r amida ,be ton .BCA,es t e f r e cven t adap t a t a , e a nu s e poa t e ap l i c a s i

c l ad i r i l o r de j a cons t ru i t e .La ace s t ea so lu t i a ap l i c a r i i i zo l a t i e i pe

ex t e r i o r e s t e c ea ma i ap l i c a t a .P l aca r ea pe r e t i l o r p r i n i n t e r i o r cu

ma t e r i a l e t e rmo izo l an t e a r e dezavan t a ju l c a r educe sup ra f e t e l e

i ncape r i l o r s i nu acope ra g ro s imi l e p l ansee lo r s i p l a foane lo r c a r e

sun t n i s t e pun t i t e rmice impor t an t e .

Page 3: IZOLATII TERMICE

MATERIALE TERMOIZOLANTE

Sun t cunoscu t e sub acea s t a denumi re t oa t e ma t e r i a l e l e c a r e au

un coe f i c i en t de conduc t i v i t a t e t e rmica sub 0 .25Kca l /mh g rad .

Dupa na tu r a componene t e lo r ,ma t e r i a l e l e t e rmo izo l an t e s e

c l a s i f i c a i n ma t e r i a l e ano rgan i ce s i ma t e r i a l e o rgan i ce .

Ma te r i a l e l e ano rgan i ce po t f i ma t e r i a l e c e lu l a r e coe ren t e

fo rma te d in t r -o ma t r i c e so l i da i n i n t e r i o ru l c a r e i a s e a f l a o i n t r e aga

r e t e a de cap i l a r e cu ae r ,mu l t e d in t r e e l e comple t i nch i s e .S t i c l a

c e lu l a r a e s t e unu l d in exemple .O a l t a c a t ego r i e de ma t e r i a l e

ano rgan i ce e s t e r ep rezen t a t a de ma t e r i a l e l e g r anu l a r e cum a r f i de

exemplu pe r l i t u l .Granu l e l e de pe r l i t i ng loba t e i n masa unu i l i an t

ch i a r f a r a p rop r i e t a t i t e rmo izo l a toa r e deoseb i t e , po t cons t ru i pe

ansamblu un t e rmo izo l a to r impor t an t . I n s f a r s i t , d i n r andu l

ma t e r i a l e l o r t e rmo izo l a toa r e ano rgan i ce f a c pa r t e s i ma t e r i a l e l e

f i b roa se , cunoscu t e f i i nd va t a de s t i c l a s i va t a m ine ra l a .

A ic i e s t e c azu l s a l amu t im con fuz i a c a r e s e f a ce ade sea i n t r e

va t a m ine ra l s i va t a de s t i c l a i n s ensu l c a s i una s i c ea l a l t a sun t

nomina l i z a t e d r ep t va t a de s t i c l a .Deoseb i r ea e s t e a ceea ca ma t e r i i l e

de l a c a r e s e po rnes t e d i f e r a : roca s i s t i c l a nu au compoz i t i i ch imice

i den t i c e .

Ma te r i a l e l e t e rmo izo l an t e o rgan i ce s e c l a s i f i c a dupa s t ruc tu r a

a s t f e l :

-ma t e r i a l e coe ren t e , f i b roa se s au ne f i b roa se , i n a c a ro r s t r uc tu r a

i n t r a anumi t e ma t e r i i o rgan i ce i ng loba t e i n masa unu i l i an t . I n

a cea s t a c a t ego r i e i n t r a p l ac i l e PFL ,p l ac i l e s i coch i i l e d in p lu t a

-ma te r i a l e c e lu l a r e po roase (po l i s t i r en , spume o rgan i ce )

Din punc t de vede re a i c a r ac t e r i s t i c i l o r f i z i c e , r i g id i t a t e a

ma t e r i a l e l o r t e rmo izo l an t e e s t e un f ac to r impor t an t deoa race i n

Page 4: IZOLATII TERMICE

func t i e de ace s t ea e s t e gand i t s i r e a l i z a t s i s t emu l de f i xa r e s i de

su s t i ne r e a a ce s to r a .Pe ace s t c r i t e r i u ma t e r i a l e l e s e c l a s i f i c a a s t f e l :

-ma t e r i a l e f oa r t e r i g ide ( c l a sa T1 ) , cu coe f i c i en t de t a s a r e , l a o s a r c ina

de 200daN/mp ,de 1%

-ma te r i a l e r i g ide ( c l a saT2) , cu coe f i c i en t de t a s a r e i n t r e 1 s i 5% l a

s a r c in i de 200daN/mp

-ma te r i a l e s emi - r i g ide ( c l a sa T3 ) , cu coe f i c i en t de t a s a r e i n t r e 5 s i

10%la s a r c in i de 200daN/mp

-ma te r i a l e u so r t a s ab i l e ( c l a sa T4 ) , cu coe f i c i en t de t a s a r e i n t r e 10s i

29%la s a r c in i de 200daN/mp

-ma te r i a l e f oa r t e t a s ab i l e ( c l a sa T5 ) , cu coe f i c i en t de t a s a r e de pe s t e

20 / l a s a r c in i i den t i c e cu ce l p r eceden t .

Lega t de p r ezen t a r ea a ce s t e i c a r ac t e r i s t i c i e s t e l ocu l s a

p r ec i zam ca nu sun t r a r e s i t ua t i i l e c and , sub aceea s i denumi re

comerc i a l a , ex i s t a ma i mu l t e so r t imen t e d i f e r en t i a t e i n t r e e l e de

va loa rea ace s tu i pa r ame t ru .

Pen t ru exempl i f i c a r e am a l e s c azu l po l i s t e r enu lu i . I n comer t a ce s t a

s e ga se s t e sub fo rma a t r e i so r t imen t e d i f e r i t e : de i n t e r i o r , de ex t e r i o r

s i po l i s t e r en ex t ruda t .

Asa z i su l po l i s t e r en de i i n t e r i o r a r e o dens i t a t e ma i m ica r ezu l t a t a

d in g r adu l ma i r i d i ca t de expanda re .Aces t g r ad ma i r i d i ca t de

expanda re s e r e f l e c t a i n t r -o dens i t a t e ma i s cazu t a , s i de s i gu r , un g r ad

e t a s a r e ma i ma re .

To tus i s epa ra r ea a t a t de ne t a i n t r e med i i l e de fo lo s in t a r e comanda t e

e s t eb u so r fo r t a t a .Vom a l ege so r t imen tu l gh idandu -ne , i n spec i a l ,

dupa s a r c ina pe ca r e a cea s t a va t r ebu i i s a o supo r t e i n t imp . I zo l a r ea

p l ansee lo r s i a t e r a se lo r c i r cu l ab i l e unde pe s t e s t a t u l i zo l a to r s e

ap l i c a o s apa s i even tua l un p l aca j c e r amic , s e va r e a l i z a cu p l ac i de

po l i s t i r en cu dens i t a t e r i d i ca t a .Avand i n vede re f ap tu l c a , i n o r i c e

s i t 6ua t i e , p l a c i l e de po l i s t i r en nu po t r amane nep ro t e j a t e l a

Page 5: IZOLATII TERMICE

ex t e r i o r , r e zu l t a c a i n f l uen t a f a c to r i l o r de med iu a sup ra p l ac i l o r nu

e s t e d i r ec t a s i nu poa t e f i p r ea ma re i n t imp .Mul t ma i impor t an t a

e s t e f o r t a de coez iune i n t r e g r anu l e c a r e cons t a t a c a d i f e r a de l a

f ab r i c an t l a f ab r i c an t .O f a r ami t a r e p r ema tu ra a p l ac i l o r de po l i s t i r en

poa t e cons t i t u i , de s igu r , un nea juns de s tu l de cos t i s i t o r da r , t o toda t a

, nu s e o f e r a i nca i nd i c i i de c a l i t a t e l ega t i de a ce s t a spec t .O

ve r i f i c a r e p r ima ra s e poa t e f a ce i n sa : daca , p r i n sa cu o mana de una

d in t r e l a t u r i , o p l aca d in po l i s t i r en avand o g ros ime de 2 -3 cm se

rupe cu u su r in t a e s t e nece sa r a t e s t a r ea p roduse lo r o f e r i t e s i de a l t i

f ab r i c an t i .

Dens i t a t e a e s t e un a l t c r i t e r i u de c l a s i f i c a r e a ma t e r i a l e l o r

t e rmo izo l an t e :

- p l ac i s i s a l t e l e d in va t a m ine ra l a (va t a de roca )

- c l a sa A1 18 < d < 25 kg / m ³

- c l a sa A2 25 < d < 35 kg / m ³

- c l a sa A3 35 < d < 60kg / m ³

- c l a sa A4 60 < d < 100 kg / m ³

- c l a sa A5 100 < d < 160 kg / m ³

- c l a sa A6 160 < d < 200 kg

- s a l t e l e d in va t a de s t i c l a

- c l a sa B1 7 < d < 9 ,5 kg / m ³

- c l a sa B2 9 ,5 < d < 12 ,5 kg / m ³

- c l a sa B3 12 ,5 < d < 18 kg / m ³

- c l a sa B4 18 < d <25 kg / m ³

- c l a sa B5 25 < d <50 kg / m ³

- c l a sa B6 50 < d <80 kg / m ³

- c l a sa B7 80 < d < 120 kg / m ³

-p l ac i d in po l i s t e r en expanda t

- c l a sa P 1 9 < d < 13 kg / m ³

- c l a sa P 2 13 < d < 16 kg / m ³

Page 6: IZOLATII TERMICE

- c l a sa P 3 16 < d < 20 kg / m ³

- c l a sa P 4 20 < d < 50 kg / m ³

- c l a sa P 5 35 < d < 50 kg / m ³

Toa t e t i pu r i l e de ma t e r i a l e t e rmo izo l a toa r e poa r t a un cod de p rodus

con fo rm me todo log i e i eu ropene .

Pe l anga pa r t e a l i t e r a r a codu l poa t e f i comple t a t cu s imbo lu r i c a r e

s a de t a l i e ze s i a l t e c a r ac t e r i s t i c i a l e p rodusu lu i .

C l a s i f i c a r e con fo rm no rme lo r C .E .

• t e rmo izo l a t i e d in va t a m ine ra l a - codMW

• te rmo izo l a t i e d in s t i c l a c e lu l a r a - cod CS

• t e rmo izo l a t i e d in pe r l i t expanda t - cod EPB

• t e rmo izo l a t i e d in po l i s t e r en ex t ruda t - cod XPS

• t e rmo izo l a t i e d in po l i s t e r en expanda t - cod EPS

• t e rmo izo l a t i e d in spuma r i g ida de po l i u r e t an -cod PUR

• t e rmo izo l a t i e d in spuma f eno l i c a - cod PF

• t e rmo izo l a t i e d in p lu t a - cod ICB

• t e rmo izo l a t i e pe baza de f i b r e de l emn-cod WF

• t e rmo izo l a t i e d in va t a de l emn-cod WW

I n p r ac t i c a cu ren t a a l uc r a r i l o r de i zo l a r e t e rmica ap l i c a t e

c l ad i r i l o r pen t ru l ocu i t , c ea ma i de s i n t a ln i t a s i t ua t i e e s t e p l aca r ea

pe ex t e r i o r cu p l ac i t e rmo izo l an t e (d in ma t e r i a l e m ine ra l e s au d in

po l i s t i r en expanda t ) , t e rmo izo l a t i a sub acope r i s , d in s a l t e l e de va t a

m ine ra l a s au va t a de s t i c l a , dub l a t a uneo r i de p l ac i d in po l i s t e r en

expanda t f i xa t e l a pa r t e a i n f e r i oa r a , t e rmo izo l a t i e d in po l i s t e r en

ex t ruda t pen t ru p l aca r ea ex t e r i oa r a a pe r e t i l o r subso lu r i l o r s i

demi so lu r i l o r .P l ansee l e pe s t e subso lu r i s i demi so lu r i ne inca l z i t e s e

i zo l eaza t e rmic cu p l ac i t e rmo izo l an t e r i g ide ca r e po t f i i nc lu se i n

g ro s imea p l ac i i s au po t f i ap l i c a t e pe s t e a ce s t ea u rmand a f i

p ro t e j a t e co r e spunza to r pen t ru a r e z i s t a s a r c in i l o r

spec i f i c e .A lege rea ma t e r i a l e l o r s e va f a ce i n r apo r t cu s i t ua t i a

Page 7: IZOLATII TERMICE

conc re t a c a r e ,de l a c az l a c az ,poa t e f i d f e r i t a s i va t i ne s eama de

ca t eva p r i nc ip i i e s en t i a l e :

-Va t a m ine ra l a s i va t a de s t i c l a sun t ma t e r i a l e i zo l a toa r e cu ca l i t a t i

deoseb i t e . I n cond i t i i l e ob i snu i t e de t empe ra tu r a a ce s t e ma t e r i a l e po t

avea va lo r i de conduc t i b i l i t a t i t e rmice ma i r eduse ch i a r deca t a l e

po l i s t i r enu lu i .

A ta t va t a m ine ra l a m ine ra l a c a t s i va t a de s t i c l a au i n sa p rop i e t a t e a

de a r e t i ne umid i t a t e a .La umid i t a t e c r e scu t a

conduc t i v i t a t e a a ce s to r ma t e r i a l e c r e s t e s i a s t f e l , p rop i e t a t i l e l o r

t e rmo izo l a toa r e s cad .Po t f i u t i l i z a t e l a t empe ra tu r i cu mu l t pe s t e

c e l e i n t a ln i t e i n mod cu ren t i n t r -o l ocu in t a , t r e cand ch i a r de l a 1000

C .

-Po l i s t i r enu l e s t e un po l ime r o rgan i c c a r e a r e p rop i e t a t e a de a pu t ea

f i expanda t i n anumi t e cond i t i i .

P r i n t r -o c r e s t e r e r emarcab i l a a vo lumulu i , i n masa po l ime ru lu i e s t e

i nc lu s a e r .N ive lu l de expanda re e s t e con t ro l ab i l s i , i n f unc t i e de

acea s t a s e po t ob t i ne ma t e r i a l e cu d i f e r i t e dens i t a t i .Expanda rea i n t r -

un spa t i u s t r i c t de l im i t a t s i i n anumi t e cond i t i i spec i f i c e e s t e , f oa r t e

pe s cu r t , t ehno log i a de ob t i ne r e a po l i s t i r enu lu i ex t ruda t .

Aces t a a r e o dens i t a t e s ens ib i l ma i ma re deca t c ea a po l i s t i r enu lu i

expanda t .

Va t a de s t i c l a , vada mine ra l a s i p l a c i l e d in po l i s t i r en sun t c e l e

ma i de s i n t r eb iun t a t e ma t e r i a l e t e rmo izo l a toa r e .

Pol i s t i r enu l expandat s i po l i s t i r enu l ex trudat

Con fo rm no rme lo r eu ropene i n v igoa re , p l a c i l e d in po l i s t i r en

expanda t sun t s imbo l i z a t e EPS i a r p l ac i l e d in po l i s t i r en ex t ruda t

sun t s imbo l i z a t e XPS .Tehno log i a de ap l i c a r e a a ce s to r p l ac i

t e rmo izo l a toa r e e s t e i den t i c a da r une l e p rop r i e t a t i f i z i c e d i f e r a a t a t

i n t r e c e l e doua c l a se c a t s i i n c ad ru l f i e ca r e i c l a se .Aces t e

Page 8: IZOLATII TERMICE

d i f e r en t i e r i v i z eaza conduc t i v i t a t e a t e rmica , r e z i s t en t a l a

compre s iune ( t a s a r ea ) , r e z i s t en t a l a i nconvo i e r e , r e z i s t en t a l a

t r a c t i une s i dens i t a t e a .

MODUL DE APLICARE AL SISTEMULUI DE

TERMOIZOLARE A FATADELOR

A. CONDITII DE APLICARE

Termoizo l a t i a nu poa t e f i pusa i n ope ra pe t imp de p loa i e s i n i c i

a t unc i c and t empe ra tu r a nu s e i ncad reaza i n t r e 5 - 25 ºC .

Nu se ap l i c a pe supo r tu r i i nghe t a t e , sup ra f e t e expuse r ad i a t i i l o r

pu t e rn i ce , pe van t pu t e rn i c s au pe cea t a .

Nu se ap l i c a pe sup ra f e t e o r i zon t a l e s au i nc l i na t e s i sup ra f e t e

expuse p lo i l o r .

B. PREGATIREA STRATULUI SUPORT

Luc ra r i l e de i zo l a t i e t e rmica ex t e r i oa r a s e execu t a l a pe r e t i d in

be ton , z i da r i e de ca r amida , BCA, cu s au f a r a t encu i a l a ;

- s t r a t u l supo r t t r ebu i e s a f i e u sca t , cu r a t , f a r a pe t e de g r a s ime ,

de sp ra fu i t , cu o r e z i s t en t a mecan i ca co re spunza toa re , s i s a nu

a iba den ive l a r i ma i ma r i de 10mm. Pen t ru ne r egu l a r i t a t i ma i

mar i de 10mm, s e r e comanda ap l i c a r ea sup l imen t a r a a une i

t encu i e l i de un i fo rmiza re ;

- daca s t r a t u l supo r t p r ez in t a f i su r i , a ce s t ea t r ebu i e r epa ra t e i n

p rea l ab i l ; i n c azu l supo r tu r i l o r d in be ton , a ce s t ea t r ebu i e s a a i ba

o va r s t a ma i ma re de 45 z i l e s i s a nu p r ez in t e u rme de ma t e r i a l e

de deco f r a r e ;

- pen t ru supo r tu r i l e de z ida r i e t encu i t a f a r a vops i t o r i i s au

zug rave l i , s e ve r i f i c a daca sup ra f a t a e s t e po r t an t a (p r i n

c iocan i r e ) , i a r zone l e i n c a r e t encu i a l a p r ez in t a dezag rega re , s e

indepa r t e aza s i s e r epa ra .

- i n c azu l sup ra f e t e lo r zug rav i t e , daca zug rave l i l e sun t po roase s i

nu p r ez in t a ex fo l i e r i , s e po t t r a t a cu un g rund de ade ren t a s i

Page 9: IZOLATII TERMICE

f i xa r e –Vopsea .

- t oa t e t i pu r i l e de s t r a t supo r t amin t i t e s e cu ra t a s i s e amor seaza

co re spunza to r i na in t e de ap l i c a r ea s i s t emu lu i de i zo l a t i e

t e rmica .

C. METODA DE APLICARE

Pune rea i n ope ra a s i s t emu lu i nu p r ez in t a d i f i cu l t a t i deoseb i t e daca

s e f a ce de ca t r e pe r sona l c a l i f i c a t s i s e r e spec t a cond i t i i l e s i

p rocedu r i l e de ap l i c a r e .

Succes iunea ope ra t i i l o r :

1 . Mon ta r ea p ro f i l u lu i de soc lu

- I na in t e de f i xa r ea p ro f i l u lu i de soc lu i n d ib lu r i , s e ve r i f i c a

p l ane i t a t e a p ro f i l u lu i

- Se f i xeaza p ro f i l u l de soc lu i ncepand cu pa r t e a i n f e r i oa r a a

f a t ade i ( p ro f i l u l de soc lu avand l a t imea adap t a t a g ro s imi i

t e rmo izo l a t i e i ) .

- F ixa r ea s e f a ce cu d ib lu r i r ap ide (6*40 s au 6*42 mm cu gu l e r ) .

2 . Ap l i c a r ea p l ac i l o r d in po l i s t i r en

2 .1 . P r epa ra r ea adez ivu lu i masa de spac lu

- Se aduga pu lbe rea i n apa – p ropo r t i a de ames t eca r e ( ap rox . 6 . 5

pa r t i ma t e r i a l u sca t / 1 pa r t e apa ) .

A ten t i e ! Pen t ru ames t eca r e nu s e u t i l i z eaza s cu l e d in a lumin iu .

- Pen t ru ames t eca r e s e fo lo se s t e m ixe ru l pen t ru t encu i e l i l a

v i t e za r edusa pana l a omogen i za r ea p rodusu lu i , ev i t and a s e

fo rma coco loa se .

- Ma te r i a l u l s e l a s a i n j u r de 5 m inu t e dupa ca r e s e

omogen i zeaza d in nou s i poa t e f i ga t a pen t ru ap l i c a r e .

2 .2 . Ap l i c a r ea adez ivu lu i masa de spac lu pe p l ac i l e de po l i s t i r en

- Pe supo r t p l an : s e i n t i nde adez ivu l pe p l aca de po l i s t i r en i n

camp con t i nuu , cu un spac lu cu d in t i d in o t e l i nox idab i l .

- Pe supo r t neun i fo rm: s e ap l i c a adez ivu l i n benz i

pe r ime t r a l e pe marg inea p l ac i i s i i n punc t e i n c ampu l p l ac i i .

Page 10: IZOLATII TERMICE

Trebu i e avu t i n vede re c a adez ivu l s a nu umple ro s tu r i l e d in t r e

p l ac i l e de po l i s t i r en a l a t u r a t e pen t ru p r even i apa r i t i a

pun t i l o r t e rmice .

2 .3 . Ap l i c a r ea p l ac i l o r d in po l i s t i r en

- Se fo lo se s t e po l i s t i r en expanda t EPS , cu dens i t a t e a de 15

Kg /m3 , de t ens iona t , cu d imens iun i l e 500X1000mm.

- Se a seaza p r imu l r and de p l ac i i n p ro f i l u l de soc lu , una l anga

a l t a , cu l a t u r a l unga pe o r i zon t a l a , s i apo i s e con t i nua

ap l i c a r ea i n t e r ca l a t s i i n t e r t e su t , c a l a o z i da r i e .

- Se p r e seaza p l ac i l e cu a ju to ru l unu i d r ep t a r pen t ru a nu

de fo rma p l aca de po l i s t i r en s i s e ve r i f i c a pe rmanen t

p l ane i t a t e a cu a ju to ru l n ive l e i cu bu l a (bo loboc ) , cu l ung ime

de min . 2m.

- Daca p r i n p r e sa r ea p l ac i i , adez ivu l i e s e pe marg in i , a ce s t a

t r ebu i e e l im ina t pen t ru a p r even i apa r i t i a r o s tu r i l o r de sch i s e

in t r e p l ac i .

- Ta i e r ea s i a j u s t a r ea p l ac i l o r de po l i s t i r en s e poa t e r e a l i z a cu

a ju to ru l unu i f i e r a s t r au s au cu t t e r .

3 . Anco ra r ea sup l imen t a r a cu su rubu r i s i d ib lu r i .

- e s t e nece sa r a i n c azu l i n c a r e sup ra f a t a pe ca r e s e ap l i c a

t e rmo izo l a t i a a r e o i na l t ime ma i ma re de 6 m ;

- e s t e nece sa r a i n c azu l i n c a r e sup ra f a t a e s t e t encu i t a s au

d in be ton s i i n c azu l i n c a r e d in c a l cu lu l t e rmo tehn i c r e zu l t a

o g ros ime a p l ac i i de po l i s t i r en ma i ma re de 6 cm;

- numaru l de d ib lu r i r e comanda t e s t e de 5 buc . /mp , i a r

mon ta r ea l o r s e f a ce l a m in . 24h de l a l i p i r e a p l ac i l o r de

po l i s t i r en pen t ru ca adez ivu l s a s e i n t a r ea sca ( s e ev i t a

a s t f e l dez l i p i r ea p l ac i l o r ) ;

- i n j u ru l u s i l o r s i a f e r e s t r e l o r , po l i s t i r enu l t r ebu i e

decupa t s i mon ta t i n a sa f e l i nca t r o s tu r i l e s a nu f i e i n

p re lung i r ea spa l e t i l o r s au a g l a fu r i l o r .

Page 11: IZOLATII TERMICE

4 . Armarea

- I na in t e de i ncepe rea a rmar i i , p l a c i l e de po l i s t i r en s e

s l e fu i e sc cu ha r t i e ab raz iva s i s e cu ra t a . I n c azu l i n

ca r e a rmarea i n t a r z i e cu 7 z i l e , p l a c i l e s e s l e fu i e sc s i

s e cu ra t a d in nou .

- Dupa l i p i r e a s i anco ra r ea p l ac i l o r d in po l i s t i r en expanda t ,

s e p r epa ra masa de a rmare , u rmar ind ace l ea s i i nd i ca t i i c a

l a p r epa ra r ea mase i de l i p i r e ( pc t . 2 . 2 . ) .

- Ope ra t i unea de a rmare i ncepe cu ap l i c a r ea p ro f i l e l o r de

co l t d in a l uminu cu p l a sa de f i b r a de s t i c l a pe co l t u r i l e

ex t e r i oa r e s i a p ro f i l e l o r de co l t d in PVC cu p l a sa de f i b r a

de s t i c l a l a go lu r i l e de u s i s i f e r e s t r e s i ch i t u i r ea d ib lu r i l o r

pen t ru po l i s t i r en .

- La pa r t e a supe r ioa r a a f e r e s t r e l o r s i a u s i l o r s e mon teaza

p ro f i l u l de co l t cu p i cu ra to r , c a r e a r e ro lu l de a imp ied i ca

scu rge rea ape i pe s t e e l emen te l e de i nch ide re ; l a pa r t e a

in f e r i oa r a a f e r e s t r e l o r s e mon teza g l a fu r i l e d in ma t e r i a l

p l a s t i c s au t ab l a .

- Se ap l i c a masa de a rmare i n t r -un s t r a t de ap rox . 4 mm,

pes t e c a r e s e a seaza p l a sa de f i b r a de s t i c l a s i s e

p re seaza cu g l e t i e r a , a s t f e l i nca t a cea s t a s a s e i ng lobeze

in masa de a rmare .

- Masa de a rmare s e ap l i c a cu spac lu cu d in t i , p e o

sup ra f a t a cu o l a t ime cu 10 cm ma i m ica deca t l a t imea

p l a se i de f i b r a de s t i c l a .

- P l a sa de f i b r a de s t i c l a s e sup rapune pe o l a t ime de 10 cm.

- Armarea s i i ng loba rea p l a se i de f i b r a de s t i c l a s e execu t a

de su s i n j o s , pe l ung imea de s f a su ra t a a su lu lu i .

- Se u rmare s t e i ng loba rea comple t a a p l a se i de f i b r a de

s t i c l a i n masa de a rmare

- Dupa r ea l i z a r ea a rmar i i sup ra f e t e i , s t r a t u l de adez iv s e

Page 12: IZOLATII TERMICE

l a s a m in . 5 z i l e de l a ap l i c a r e i n func t i e de cond i t i i l e de

med iu .

5 . T ra t a r ea zone i de soc lu

Deoa rece zona de soc lu e s t e expusa sup l imen t a r l a f a c to r i ex t e rn i

( i n f i l t r a t i i de apa , socu r i mecan i ce s i t e rmice ) s e r e comanda a s e

t r a t a spec i f i c .

5 .1 . H id ro i zo l a r ea soc lu lu i

Ma te r i a l e :

H id ro i zo l a t i e pe baza de b i t um

Po l i s t i r en Ex t ruda t XPS-p l ac i

P l a sa de a rmare d in f i b r a de s t i c l a masa de spac lu

Me toda de ap l i c a r e :

S t r a tu l supo r t t r ebu i e s a f i e cu ra t s i u sca t . Se vo r e l im ina

even tua l e l e u rme de g r a s imi s au a l t e impur i t a t i . Se ve r i f i c a po r t an t a

p r i n c i ocan i r e , s e de sp ra fu i e s t e s i s e ve r i f i c a p l ane i t a t e a ,

e l im inandu - se even tua l e l e u rme de deco f r a r e .

Se ap l i c a un s t r a t de h id ro i zo l a t i e pe baza de b i t um, i n g ro s ime de

2mm, pe t oa t a sup ra f a t a soc lu lu i , cu a ju to ru l f i e ru lu i d in o t e l

i nox idab i l , dupa ca r e pe p roa spa t s e l i pe sc p l ac i l e de po l i s t i r en

ex t ruda t XPS .Dupa 24 h s au ma i mu l t , i n f unc t i e de cond i t i i l e

c l ima t e r i c e , s e t r e ce l a a rmarea cu p l a sa de f i b r a de s t i c l a s i masa de

spac lu .

5 .2 . Te rmo izo l a r ea soc lu lu i

Me toda de ap l i c a r e :

Se p r ega t e s t e s t r a t u l supo r t ( i dem ma i su s ) .

Se l i pe sc p l ac i l e de po l i s t i r en ex t ruda t XPS cu masa de spac lu .

Pe r i oada de u sca r e e s t e de min . 24h .

Page 13: IZOLATII TERMICE

Termoizo larea soc lur i l or

In concep t i a mode rna de p ro i ec t a r e a c l ad i r i l o r , co t a ±0 ,00 ca r e

co t a supe r ioa r a a pa rdose l i i pa r t e ru lu i , s e a f l a ma i su s deca t co t a

t e r enu lu i s i s t ema t i z a t d in zona cons t ruc t i e i .Aceas t a s e i n t amp la s i

l a c l ad i r i l e f a r a subso l s au demi so l da r s i l a c e l e p r evazu t e cu spa t i i

pa r t i a l s au t o t a l sub t e r ane .Po r t i unea ex t e r i oa r a a c l ad i r i i cup r in sa

i n t r e n ive lu l t e r enu lu i s i s t ema t i z a t s i n ive lu l pa rdose l i i pa r t e ru lu i

e s t e cunoscu t a sub denumi rea de soc lu .De ob i ce i soc lu l e s t e

ma rg in i t de un t r o tua r d in be ton s au a s f a l t de d i f e r i t e

l a t im i .T ro tua ru l e s t e cons t ru i t cu o u soa ra pan t a c a r e s a pe rmi t a

s cu rge rea ape i i n sp re ex t e r i o r .Te rmo izo l a r ea soc lu lu i s e r e comanda

a f i r e a l i z a t a cu po l i s t i r en ex t ruda t XPS-R ( rugos )ap l i c a t pe s t e fo l i a

de h id ro i zo l a t i e .Ap l i c a r ea p l ac i l o r de po l i s t i r en ex t ruda t s e va

i n t i nde ce l pu t i n 30 cm sub n ive lu l so lu lu i s i va u r ca pana i n d r ep tu l

p l anseu lu i de be ton a l pa r t e ru lu i .Sup ra f a t a membrane i de

h id ro i zo l a r e va t r ebu i s a f i e u sca t a , f a r a p r a f s i s a f i e su f i c i en t de

b ine l i p i t a de z id pen t ru a a s i gu ra c apac i t a t e a po r t an t a .Pen t ru

l i p i r e a p l ac i l o r de po l i s t i r en l a f o l i a h id ro i zo l an t a vo r f i f o lo s i t i

ad i t i v i c a r e au acea s t a r e comanda re .Adez ivu l b i t umos 2K(Bi tumen

Klebe r 2k )d in gama adez iv i l o r Baumi t e s t e un ad i t i v

b i componen t , f a r a so lven t i , i n t a r i t cu f i b r e .Es t e r e comanda t pen t ru

l i p i r e a p l ac i l o r de po l i s t i r en ex t ruda t pe h id ro i zo l a t i i

b i t uminoase .Ap l i c a r ea p r i n l i p i r e a p l ac i l o r d in po l i s t i r en ex t ruda t

s e poa t e f a ce po rn ind de l a l im i t a i n f e r i oa r a ( sub n ive lu l

t e r enu lu i ) s au de l a pa r t e a supe r ioa r a .D in ma i mu l t e mo t ive de

de t a l i u op t am pen t ru i ncepe rea l i p i r i i p l a c i l o r de l a l im i t a

supe r ioa r a ch i a r daca , uneo r i , va t r ebu i c a a ce s t ea s a f i e sp r i j i n i t e

p rov i zo r iu .P r i nc ipa l i i pa s i a i execu t i e i sun t u rma to r i i :

- s e i den t i f i c a , pe pe r e t e l e ex t e r i o r a l c l ad i r i i , axu l p l anseu lu i de

be ton a l pa r t e ru lu i . I n c azu l c l ad i r i l o r d in z i da r i e , a cea s t a ope ra t i e

Page 14: IZOLATII TERMICE

e s t e s imp la deoa rece be tonu l p l ac i i s i a l g r i nz i i e s t e ev iden t i n

ex t e r i o r . I n s i t ua t i a c l ad i r i i l o r d in be ton s e va r e cu rge l a masu ra to r i

a j u t a toa r e .O da t a c e a f o s t punc t a t axu l p l anseu lu i , cu a ju to ru l

f u r t unu lu i de n ive l , va f i t r a s a t pe r ime t ru l i n t r eg i i c l ad i r i l a a ce s t

n ive l . ( anexa 2 )

- s e p r epa ra adez ivu l b i t uminos con fo rm in s t ruc t i un i l o r d in

p ro spec tu l i n so t i t o r .

- pe un banc de l uc ru s e a seaza p l aca de po l i s t i r en .

Numaru l de punc t e i n c a r e s e va ap l i c a adez ivu l d i f e r a i n func t i e

de s t a r ea sup ra f e t e i pe c a r e u rmeaza a f i ap l i c a t a p l aca . In o r i c e

c az , pen t ru p r ima p l aca i n t r e aga (1000 x 500 mm )adez ivu l s e va

ap l i c a i n m in imum c inc i punc t e : c a t e unu l i n f i e ca r e d in c e l e pa t ru

co l t u r i s i unu l l a m i j l ocu l p l ac i i .

Can t i t a t e a de adez iv pen t ru f i e ca r e punc t e ch iva l eaza ap rox ima t iv cu

can t i t a t e a med i e c e s e poa t e l ua cu mi s t r i a .

Dupa i n t i nde rea adez ivu lu i ( t o t cu mi s t r i a ) t r ebu i e s a s e ob t i na pe t e

de adez iv cu fo rme ap rox ima t iv c i r cu l a r e avand d i ame t r e de

ap rox ima t iv 15 cm s i g ro s imi de ap rox ima t iv 1 cm .

In s i t ua t i a uno r sup ra f e t e cu den ive l a r i ma r i , adez ivu l s e va ap l i c a

pe t o t con tu ru l p l ac i i , sub fo rma de banda con t i nua l a t a de

ap rox ima t iv 10 cm s i i nca i n t r e i punc t e a f l a t e l a i n t e r i o r .Gros imea

adez ivu lu i , dupa i n t i nde re , nu va depas i 1 cm .Buca t i l e ma i m ic i s e

vo r a cope r i i n i n t r eg ime cu un s t r a t de adez iv .

- p r ima p l aca , i n t r e aga , s e ap l i c a cu l a t u r a supe r ioa r a pe l i n i a de n ive l

t r a s a t a an t e r i o r s i depas ind co l t u l c l ad i r i i cu l ung ime ega l a cu

g ros imea p l ac i l o r f o lo s i t e .Se p r e seaza b ine p l aca pe sup ra f a t a

i n s i s t and i n d r ep tu l punc t e lo r cu adez iv .Pen t ru ev i t a r ea unu i numar

p r ea ma re de t a i e r i s e r e comanda ca de l a un co l t s a s e po rnea sca

s imu l t an pe ce l e doua l a t u r i .

Page 15: IZOLATII TERMICE

- con fo rm anexe i 3 , r andu l u rma to r va i ncepe cu o j uma ta t e de p l aca

s i va con t i nua cu p l ac i i n t r eg i pana l a co l t u l a l a t u r a t .U l t imu l r and

de p l ac i va t r e ce sub co t a t e r enu lu i n ive l a t cu ce l pu t i n 30 cm.

- ce l e doua l a t u r i a l e c l ad i r i i s e vo r i ncepe s imu l t an d in co l t u l a f l a t

pe a ce l a s i d i agona l a cu p r imu l .La i n t a ln i r ea a ce s to r a cu p r ime l e

doua ,p l ac i l e vo r f i t a i a t e co re spunza to r pen t ru r e a l i z a r ea uno r

t e s a tu r i convenab i l e l a c e l e doua co l t u r i .Dupa ce t oa t e l a t u r i l e

soc lu lu i au fo s t p l a ca t e cu po l i s t i r en u rmeaza ope ra t i unea de

d ib lu i r e a p l ac i l o r .Aceas t a nu poa t e avea l oc ma i dev reme de 24 o r e

de l a ope ra t i a de l i p i r e a p l ac i l o r I n func t i e de g r adu l de ade ren t a

ob t i nu t s e vo r mon ta 5 ,6 s au 8 d ib lu r i pe f i e ca r e p l aca .Locu r i l e

pen t ru gau r i vo r f i ma rca t e con fo rm d imens iun i l o r a l e se .Pen t ru

gau r i r e e s t e nece sa r un c iocan ro tope rcu to r ( i n spec i a l pen t ru

be ton ) . In z i da r i e de BCA sau ca r amida s e po t p r ac t i c a gau r i cu o

bo rmas ina ob i snu i t a da r e ch ipa t a cu un bu rgh iu cu cap v id i a .Pen t ru

b locu r i l e c e r amice t i p Po ro the rm ch i a r nu s e r e comanda fo lo s i r e a

pe r cu t i e i deoa rece ace s t ea sun t f oa r t e c a san t e .Es t e impor t an t de

r e t i nu t c a d ib lu r i l e t r ebu i e s a pa t runda i n be ton min imum 35 mm i a r

BCA sau ca r amida 45 mm. Pen t ru s t ab i l i r e a adanc imi i de gau r i r e s e

va t i ne s eama de ace s t e d imens iun i l a c a r e s e va adauga g ros imea

p l ac i i , g ro s imea s t r a t u lu i de adez iv p r ecum s i g ro s imea t encu i e l i i

pe r e t i l o r daca acea s t a ex i s t a . D imens iunea r ezu l t a t a va f i

sup l imen t a t a co re spunza to r pana l a l ung imea de d ib lu imed i a t a

supe r ioa r a va lo r i i c a l cu l a t e .Pen t ru execu t i a gau r i l o r i n sup ra f e t e l e

po r t an t e s e vo r fo lo s i bu rgh i e cu d i ame t ru l de 8 mm .A ta t pen t ru

p l ac i l e t e rmo izo l an t e d in po l i s t i r en ( expanda t s au ex t ruda t ) a l e

soc lu lu i c a t s i pen t ru c e l e a l e f a t ade lo r , s chema min ima de amla sa r e

a gau r i l o r pen t ru d ib lu r i e s t e anexa 3 . I n comer t ex i s t a d ib lu r i cu o

gama l a rga de l ung imi a l e t i j e i de me t a l s au p l a s t i c .

Dupa ce gau r i l e au fo s t execu t a t e l a adanc imea nece sa r a ,d ib lu r i l e

( f a r a cu i ) f o r f i i n t roduse i n gau r i p r i n apa sa r e cu mana .Ta l e ru l

Page 16: IZOLATII TERMICE

d ib lu lu i va t r ebu i s a v ina i n con t ac t cu sup ra f a t a p l ac i i . I n c az de

nevo i e gau ra s e ma i adances t e pu t i n pen t ru a pe rmi t e pa t runde rea

comple t a a d ib lu lu i .Se po t r i ve s t e cu iu l i n o r i f i c i u l c en t r a l a l

t a l e ru lu i dupa ca r e s e ba t e cu c iocanu l pana l a r e fuz , r eus indu - se

a s t f e l s i p r e sa r ea t a l e ru lu i i n p l aca pana l a n ive lu l sup ra f e t e i

a ce s t e i a .Cu mi s t r i a s au cu o g l e t i e r a s e vo r ne t ez i adanc i t u r i l e

t a l e ru lu i d in p l a s t i c f o lo s ind adez iv .

- l a m in imum 12 o re de l a spac lu i r ea t a l e r e lo r d ib lu r i l o r a r t r ebu i

f a cu t a o spac lu i r e a sup ra f e t e lo r p l aca t e fo lo s ind un f e l de r i ndea

spec i a l a .Ma i a l e s i n c azu l soc lu r i l o r unde sup ra f e t e l e sun t de ob i ce i

r eduse , s e poa t e r enun t a l a a cea s t a ope ra t i e s i cu a t a t ma i mu l t c and

u rmeaza ap l i c a r ea unu i p l aca j c e r amic .

- s e execu t a spac lu i r ea sup ra f e t e lo r f o lo s ind unu l d in adez iv i i de

spac lu p r ezen t a t i i n anexa 3 .Pen t ru acea s t a s e va p r epa ra masa de

spac lu con fo rm in s t ruc t i un i l o r d in p rospec t .Ad i t i vu l s e i n t i nde pe

sup ra f a t a t e rmo izo l an t a i n t r -un s t r a t de 2 -3 mm pes t e

c a r e , imed i a t , s e a seaza p l a sa de f i b r a de s t i c l a .Po r t i un i l e spac lu i t e

vo r avea d imens iun i r e zonab i l e a s t f e l c a pana l a i n t i nde rea s i f i xa r ea

p l a se i adez ivu l s a nu i nceapa s a s e u suce .O me toda mu l t ma i

convenab i l a e s t e c a ,ma i i n t a i , s a s e i n t i nda p l a sa de f i b r a pe t oa t a

l ung imea pe re t e lu i , f i xandu - se d in l oc i n l oc cu cu i e s au ag ra f e

p rov i zo r i i , a ce s t ea vo r f i i ndepa r t a t e . I n ambe l e c azu r i s e va fo lo s i

m i s t r i a s i g l e t i e r a .T rebu i e r e t i nu t c a i nad i r i l e de p l a sa , a t a t pe

o r i zon t a l a c a t s i pe ve r t i c a l a s e f a c cu pe t r ece r ea cape t e lo r pe o

l ung ime de min imum 10 cm. In con t i nua re , bene f i c i a ru l poa t e op t a

pen t ru o t encu i a l a deco ra t i va s au pen t ru p l aca r ea soc lu lu i cu

marmura , g r an i t , g r e s i e , e t c .

Page 17: IZOLATII TERMICE

FINISAREA SUPRAFETELOR TERMOIZOLANTE

1 ) Grunduirea supra fe t e lor

G rundu i r ea e s t e o ope ra t i e p r ega t i t oa r e i n vede rea ap l i c a r i i

t encu i e l i i avand ro l de amor sa pen t ru acea s t a .

Ex i s t a ma i mu l t e t i pu r i de g rundu r i i nd i ca t e pen t ru execu t i a

s i s t emu lu i t e rmo izo l an t EPS .

G rundu l Un ive r sa l (Baumi t Un ive r sa l Grup ) e s t e un g run t

ga t a p r epa ra t c a r e pe l anga ro lu l de amor sa

s e rve s t e pen t ru ega l i z a r e , ab so rb t i e s i ade ren t a a t encu i e l i l o r . E s t e

comerc i a l i z a t i n ga l e t i de 25 kg .

Cu o ga l ea t a s e poa t e a cope r i i o sup ra f a t a de 100 m² de masa de

spac lu s au 80 m² , t encu i a l a

ob i snu i t a .

I na in t e de i n t r ebu in t a r e , con t i nu tu l ga l e t i i s e ames t eca

l en t , manua l s au cu mixe ru l . Ap l i c a r ea g rundu lu i pe s t e

masa de spac lu u sca t a s e f a ce cu a ju to ru l t r a f a l e tu lu i cu b l an i t a s au

cu b id ineaua . Gros imea s t r a t u lu i de g rund nu t r ebu i e

s a f i e ma re da r su f i c i en t de un i fo rma . Un i fo rmi t a t e a s e poa t e

cons t a t a p r i n t r -un co lo r i t c a t ma i ega l pe i n t r e aga sup ra f a t a .

Dupa ap l i c a r ea g rundu lu i u rmeaza un i n t e rva l de 24 o r e pen t ru

u sca r e .

2) Tencu irea supra fe t e lor

So lu t i a l a moda pen t ru f i n i s a r ea f a t ade lo r t e rmo izo l an t e ,

neven t i l a t e , e s t e t encu i a l a deco ra t i va . Aceas t a s e ap l i c a

i n t r -un s t r a t f oa r t e sub t i r e ( 2 -3 mm ) . Ap l i c a r ea t encu i e l i i s e va

f a ce dupa ce con t i nu tu l ga l e t i i a f o s t b ine omogen i za t ( manua l

s au cu mixe ru l e l e c t r i c ) . Cu d r i s ca d in i nox s e i n t i nde ma t e r i a l u l

i n t r -un s t r a t g ro s de 2 -3 mm, apasand pu t e rn i c . Urmeaza

ne t ez i r ea sup ra f e t e i cu o d r i s ca d in PVC sau po l i s t e r en , even tua l

umez ind sup ra f e t e l e . F i i nd u l t imu l s t r a t de f i n i s a r e s e va

Page 18: IZOLATII TERMICE

a co rda o a t en t i e deoseb i t a ap l i c a r i i a ce s tu i a . Nu t r ebu i e s a s e

ap l i c e mor t a ru l pe f a s i i o r i zon t a l e , i n s ca r a , i ncepand de su s .

Nu s e va i ncepe t encu i t u l cu f a t ada cea ma i v i z ib i l a a imob i lu lu i .

Sup raveghe rea l uc r a r i i t r ebu i e s a s e f a ca ap roape t o t t impu l .

T impu l de u sca r e e a t e de ap rox ima t iv 24 o r e de l a ap l i c a r e .

I n a ce s t i n t e rva l sup ra f e t e l e t encu i t e nu vo r f i l ov i t e , zga r i a t e

s au uda t e .

3 ) Termoizo larea fa tade lor vent i l a t e

Fa t ade l e ven t i l a t e , t e rmo izo l an t e , d i f e r a de f a t ade l e

neven t i l a t e , de ca r e s - a vo rb i t ma i i na in t e , p r i n f ap tu l c a l a o

anumi t a d i s t an t a ( c a t i va cm. ) de sup ra f a t a p l ac i l o r i zo l a toa r e s e

p r evede un pa ravan d in d i f e r i t e ma t e r i a l e c a r e s a a s i gu re e s t e t i c a

f a t ade i , p ro t ec t i a t e rmo izo l a t i e i s i ex i s t en t a unu i spa t i u de

c i r cu l a t i e a a e ru lu i numi t spa t i u de ven t i l a r e . Ro lu l a ce s tu i a e s t e s a

pe rmi t a c i r cu l a t i a vapo r i l o r de apa f a r a c a a ce s t i a s a condense pe

sup ra f e t e s i s a e l im ine ac t i unea d i r ec t a a r a ze lo r de soa re a sup ra

t e rmo izo l a t i e i . Pen t ru f a t ade l e ven t i l a t e r o lu l une i ba r i e r e de vapo r i

i n t r e i n t e r i o r s i ex t e r i o r s e anu l eaza . I n vede rea a s igu ra r i i une i

c i r cu l a t i i co r e spunza toa re , p r i n t i r a j na tu r a l , a a e ru lu i i n spa t i u l de

ven t i l a r e e s t e nevo i e s a f i e a s i gu ra t e a cce su l s i evacua rea ace s tu i a .

Accesu l a e ru lu i d in ex t e r i o r s e f a ce dea sup ra soc lu lu i i a r

evacua rea ace s tu i a s e f a ce sub s t r e a s ina s au i n l a t e r a l f a t a de a t i c

( de l a c az l a c az ) .

Ap l i c a r ea p l ac i l o r t e rmo izo l an t e pe pe r e t i i po r t an t i s e f a ce l a

f e l c a l a f a t ade l e neven t i l a t e . S ingu ra d i f e r en t a e s t e c a , i n pa r a l e l

cu l i p i r e a p l ac i l o r s au i na in t e de acea s t a ope ra t i e , s e va f a ce f i xa r ea

i n pe r e t i a c l i p su r i l o r me t a l i c e de su s t i ne r e a panou r i l o r de f a t ada .

D i s t an t e l e i n t r e r andu r i l e de c l i p su r i s i i n t r e c l i p su r i pe r and sun t

spec i f i c e t i pu lu i de panou r i a l e s .

Page 19: IZOLATII TERMICE

TERMIZOLAREA FATADELOR CU PLACI DIN VATA

MINERALA

Conduc t i v i t a t e a t e rmica a va t e i m ine ra l e s i a va t e i de s t i c l a

e s t e compa rab i l a cu cea a po l i s t e r enu lu i expanda t , i n anumi t e

va r i an t e f i i nd ch i a r ma i s cazu t a . Va t a m ine ra l a s i va t a de s t i c l a sun t

l i v r a t e c a t r e de s f ace r e sub fo rma de s a l t e l e r o lu i t e s au sub fo rma de

p l ac i . Pen t ru t e rmo izo l a r ea f a t ade lo r s e vo r fo lo s i p l a c i

t e rmo izo l an t e i n t imp ce s a l t e l e l e sun t f o lo s i t e pen t ru t e rmo izo l a t i i

l a a cope r i su r i , t e r a se , conduc t e , apa ra t e t e rmice e t c .

Des i va loa r ea coe f i c i en tu lu i de conduc t i v i t a t e t e rmica a l va t e i

m ine ra l e s i de s t i c l a l e r e comanda cu p r i so s in t a , nu t r ebu i e neg l i j a t

a spec tu l con fo rm ca ru i a o umez i r e p ronun t a t a a a ce s to r ma t e r i a l e l e

s l abe s t e cons ide rab i l p rop r i e t a t i l e i zo l a toa r e . Umez i r ea s t r a t u lu i

i zo l a to r poa t e p roven i d in vapo r i i de apa an t r ena t i de m ic rocu ren t i i

de a e r c e s t r aba t pe r e t i i de l a c a ld i n sp re r e ce p r ecum s i d in

p r ec ip i t a t i i .

Daca imp ied i ca r ea pa t runde r i i ape i d in p r ec ip i t a t i i dep inde

de p ro t ec t i a adop t a t a i n p ro i ec t , p a t runde rea vapo r i l o r de apa p r i n

m ic rocu ren t i i de a e r s e poa t e imp ied i ca cu a sa z i s e l e ba r i e r e de

vapo r i amp la sa t e i n t r e t e rmizo l a t i e s i zone l e ma i c a lde . O ba r i e r a

de vapo r i s e poa t e r e a l i z a p r i n i n t e r i o r s i ade sea e s t e r ep rezen t a t a de

vops i r ea sup ra f e t e lo r i n t e r i oa r e a l e pe r e t i l o r ex t e r i o r i cu vopse l e pe

baza de u l e i , po l ime r i s au ma t e r i a l e b i t uminoase s au ch i a r p r i n

ap l i c a r ea de membrane impe rmeab i l e s au s e r e a l i z eaza l a ex t e r i o r cu

fo l i i impe rmeab i l e d in ma t e r i a l e p l a s t i c e ,me t a l , b i t um,mas t i cu r i

e t c . P r i nc ipa l e l e cond i t i i pe c a r e t r ebu i e s a l e r e spec t e o ba r i e r a de

vapo r i a ccep t ab i l a sun t :

- s a r e z i s t e i n t imp a t a t sub i n f l uen t a vapo r i l o r de apa ca t s i i n

cond i t i i l e impuse i n gene ra l pe r e t i l o r ex t e r i o r i a i une i c l ad i r i .

Page 20: IZOLATII TERMICE

- s a nu r ep rez in t e un med iu ag re s iv pen t ru ma t e r i a l e l e de

cons t ruc t i e cu ca r e v ine i n con t ac t .

Pen t ru i zo l a r ea t e rmica a f a t ade lo r sun t i nd i ca t e

p l ac i l e r i g ide , h i d ro foban t e , d in va t a m ine ra l a s au va t a de s t i c l a .

Aces t e p l ac i po t avea f e t e l e ne t r a t a t e , o f a t a t r a t a t a s au ambe l e

f e t e t r a t a t e . Dens i t a t e a a ce s to r p l ac i e s t e de 32 kg / m³ , 40 kg / m ³

s au 48 kg /m³ . Gros imi l e de f ab r i c a t i e a l p l a c i l o r d in va t a

ano rgan i ca s e s i t ueaza i n gama 2÷ 20 cm. Sup ra f e t e l e pe ca r e s e po t

ap l i c a p l ac i l e d in va t a m ine ra l a po t f i r e a l i z a t e d in be ton

, c a r amiz i p l i ne s au cu go lu r i , BCA , l emn e t c . Cond i t i l e gene ra l e de

p r ega t i r e a sup ra f e t e lo r sun t c e l e expuse , de j a an t e r i o r : i nd rep t a r ea

p r i n i ndepa r t a r ea p roeminen t e lo r p roeminen t e lo r s i ump le r ea cu

adez iv a go lu r i l o r , cu r a t a r ea de p r a f s i vage t a t i e , i ndepa r t a r ea

t encu i e l i i bu rdus i t e e t c . La c l ad i r i l e vech i , i n cu r s de r e ab i l i t a r e ,

t oa t e a cce so r i l e cum a r f i pe rvaze de f e r e s t r e , s t uca tu r i s i a l t e

p ro f i l e de f a t ada vo r f i i ndepa r t a t e . Pen t ru ve r i f i c a r ea p l ane i t a t i i

sup ra f a t e lo r va f i f o lo s i t un d r ep t a r de 3 m . Aba t e r i l e cons t an t e

(p roeminen t e s i dep re s iun i ) nu t r ebu i e s a depasea sca l im i t a de ±

10mm. P l ac i l e d in va t a m ine ra l a s i va t a de s t i c l a nu sun t

con t r a ind i ca t e c a t ego r i c pen t ru l uc r a r i l e de t e rmo izo l a r e a soc lu r i l o r

. To tu s i ma i a l e s i n pa r t e a sub t e r ana a a ce s tu i a pe o po r t i une de

min im 30 cm ca t s e r e comanda pen t ru i zo l a r e a r t r ebu i

s a f i e i zo l a t a cu po l i s t i r en ex t ruda t a c a ru i h id roscop i c i t a t e e s t e

mu l t ma i r edusa . La l i n i a de s epa ra t i e i n t r e t e rmo izo l a t i a de soc lu

s i c ea a f a t ade i s e va mon ta p ro f i l u l de soc lu d in a lumin iu , a l e s

con fo rm g ros imi i p l ac i l o r c e vo r f i f o lo s i t e .

P ro f i l u l de soc lu va f i mon ta t pe o l i n i e pe r f ec t

o r i zon t a l a , t r a s a t a pe pe r e t e i n u rma masu ra to r i l o r cu fu r t unu l de

n ive l .Pen t ru l i p i r e a p l ac i l o r t e rmo izo l an t e va f i f o lo s i t

un adez iv r e comanda t pen t ru p l ac i l e d in va t a de s t i c l a s au va t a

m ine ra l a .

Page 21: IZOLATII TERMICE

P r epa ra r ea adez ivu lu i .Necesa ru l de apa pen t ru un s ac de

adez iv e s t e de 6 ,5 l . I n t r -un va s de p r epa ra r e s e pune ma i i n t a i apa

pe s t e c a r e s e t oa rna i nce t adez ivu l sub o ames t eca r e con t i nua .

Ames t eca r ea s e f a ce manua l s au cu un mixe r e l e c t r i c .Cand

ames t eca r ea s e cons ide ra i nche i a t a , pa s t a ob t i nu t a s e l a s a i n r epaus

t imp de 10 -15 minu t e . I n t r -un i n t e rva l de t imp de 24 o r e adez ivu l

poa t e f i f o lo s i t f a r a a l t e r a r ea c a l i t a t i i . I n c eea ce p r i ve s t e

t empe ra tu r a amb ian t a , a cea s t a t r ebu i e s a f i e m in im de 5 ºC .

Ap l i c a r ea adez ivu lu i pe p l aca s e f a ce min im in c i nc i punc t e

( co l t u r i l e s i c en t ru l p l ac i i ) s au i n banda pe r ime t r a l a p lu s t r e i

punc t e l a i n t e r i o r .

P l ac i l e s e a seaza de r egu l a pe o r i zon t a l a . P r i nc ip i i l e de t e s e r e l a

co l t u r i sun t l a f e l cu ce l e de sc r i s e l a po l i s t i r en . I npe r ime t r a l e a l e

go lu r i l o r de f e r e s t r e s i u s i buca t i l e de p l aca vo r depas i cu ca t i va cm

much i i l e go lu lu i , u rmand s a f i e t a i a t e cu exac t i t a t e , l a poz i t i e , dupa

u sca r ea adez ivu lu i .

D ib lu i r ea p l ac i l o r d in va t a m ine ra l a s au de s t i c l a s e f a ce dupa

una d in s cheme le u rma toa re . A lege rea s e f a ce t i nand con t de s t a r ea

sup ra f e t e lo r de ap l i c a r e s i de ma r imeasup ra f e t e lo r pe c a r e a - a

ap l i c a t adez iv .

Dupa ap rox ima t iv 24 o r e de l a l i p i r e a p l ac i l o r t e rmo izo l an t e

s e vo r execu t a gau r i l e pen t ru d ib lu r i con fo rm une i a d in s cheme le

p ropuse .

Adanc imea gau r i l o r i n z i du l po r t an t va f i de m in . 35 mm pen t ru

z idu r i l e d in be ton s i de m in . 45 mm pen t ru ca r amida , BCA , a l t e

ma t e r i a l e . P roduca to r i i de t e rmo izo l a t i e pe baza de va t a m ine ra l a

s au de s t i c l a au p rop r i a l o r gama de adez iv i , d i b lu r i , p l anse de

a rmare , g rundu r i , t encu i e l i .

A tunc i c and s e a l ege l ung imea t i j e i d ib lu r i l o r s e va t i ne

s eama , pe l anga d imens iun i l e m in ime de pa t runde re i n z i d , de

Page 22: IZOLATII TERMICE

gros imea t encu i e l i i - daca ex i s t a -de g ros imea s t r a t u lu i de adez iv

(max im 10mm ) s i de g ro s imea i zo l a t i e i .

Gau r i l e pen t ru d ib lu r i s e execu t a cu bu rgh iu de 8mm cu cap

v id i a s i u t i l i z and un c iocan ro tope rcu to r . Es t e demn de no t a t c a

fo lo s ind d ib lu r i , co l t a r e s au p l a sa d in f i b r a de s t i c l a a l t e l e deca t

c e l e i nd i ca t e de p roduca to ru l de p l ac i d in va t a nu s e poa t e i n t amp la

n imic nep l acu t daca s e r e spec t a d imens iun i l e s i p r e sc r i p t i i l e de

ap l i c a r e .

No rme le p roduca to r i l o r i nd i ca o g ro s ime de 7 mm pen t ru masa

de spac lu ce t r ebu i e s a s e ap l i c e pe p l ac i dupa d ib lu i r e . In a cea s t a

g ro s ime va t r ebu i s a f i e i nc lu sa s i p l a sa d in f i b r a s i anume cam l a

j uma ta t ea e i . I n zone l e i n c a r e a rma tu ra d in p l a sa t r ebu i e dub l a t a

( co l t u l go lu r i l o r de f e r e s t r e s i u s i e t c . ) p l a sa de baza s e va ap l i c a

pe s t e p r imu l s t r a t c e va avea o g ros ime de 2 mm.Se ap l i c a a l do i l e a

s t r a t de masa de spac lu , cu o g ro s ime de 5 mm, pe s t e c a r e s e

p r e seaza s t r a i fu r i l e de p l a sa sup l imen t a r a .

Aces t ea vo r t r ebu i i nc lu se i n masa de spac lu pana cand nu s e ma i

obse rva d in a f a r a . To t i n a cea s t a e t apa , de "pe re t e umed " se vo r

ap l i c a s i co l t a r e l e ( a t a t l a co l t u r i l e c l ad i r i i c a t s i l a much i i l e

go lu r i l o r ) . La cape t e l e de i nnad i r e , p l a se l e s e pe t r ec pe o l a t ime de

ap rox . 10cm.Dupa ap l i c a r ea mese i de spac lu s e va f a ce o ve r i f i c a r e a

p l a i en i t a t i i sup ra f e t e lo r cu un i nd rep t a r de 3 m . E ro r i l e nu po t f i

ma i ma r i de 5 mm .

G rundu i r ea s au t encu i a l a p r ima ra e s t e men i t a s a a s i gu re o

p r i z a op t ima i n t r e t encu i a l a de baza s i t encu i a l a de deco r , p r i n

ap l i c a r ea ca r e i a l uc r a r i l e de t e rmo izo l a r e s i f i n i s a r e s e cons ide ra

i nche i a t e .

G rundu l s e va ap l i c a l a c e l pu t i n 24 o r e dupa spac lu i r e . Se va

fo lo s i o b id inea s au un t r a f a l e t cu b l an i t a . Tempe ra tu r a amb ian t a nu

t r ebu i e s a f i e ma i m ica de 5 ºC

Page 23: IZOLATII TERMICE

Tencu i a l a de deco r s e va ap l i c a dupa u sca rea g rundu lu i ,

p r e f e r ab i l i n z i ua u rma toa re . Tempe ra tu r a amb ian t a t r ebu i e s a f i e

pe s t e 5 ºC i a r r a ze l e de soa re d i r ec t e s i f oa r t e pu t e rn i ce t r ebu i e s a

f i e ev i t a t e f i e p r i n i n s t a l a r ea uno r pa r avane d in p r e l a t a f i e p r i n

a l ege rea z i l e l o r s i a i n t e rva l e lo r d in t r -o z i c and e f ec tu l r a ze lo r

so l a r e nu e s t e a sa de pu t e rn i c . Ap l i c a r ea t encu i e l i i deco ra t i ve s e

f a ce manua l , cu d r i s ca me t a l i c a , dupa ca r e u rmeaza s t ruc tu r a r ea

t encu i e l i i cu o d t i s ca de PVC .

Tencu i a l a deco ra t i va t r ebu i e s a f i e ap l i c a t a i n benz i , con t i nuu , f a r a

i n t r e rupe r i . Jonc t i unea d in t r e benz i s e f a ce de a semenea

con t i nuu , cu ace l a s i s ens de i na in t a r e , p r e f e r ab i l u t i l i z and benz i de

ha r t i e adez iva .

A t a t pen t ru sup ra f e t e l e t e rmo izo l a t e cu po l i s t i r en ca t s i pen t ru

c e l e t e rmo izo l a t e cu p l ac i d in va t a s e p r ac t i c a uneo r i r enun t a r ea l a

t encu i a l a deco ra t i va s i s e p r ac t i c a uneo r i r enun t a r ea l a t encu i a l a

deco ra t i va s i s e ap l i c a , pe s t e t encu i a l a de baza ( spac lu )o vopsea

l avab i l a . I n a cea s t a s i t ua t i e t encu i a l a p r ima ra t r ebu i e s a f i e c eva

ma i g roa sa (> 5 mm ) i a r sup ra f a t a a ce s t e i a s a f i e f oa r t e ne t eda .

Vopseaua l avab i l a nu poa t e i ndepa r t a ne r egu l a r i t a t i l e s i , uneo r i , l e

pune i n ev iden t a ma i mu l t .

Ma te r i a l e d in va t a m ine ra l a t e rmo s i f ono i zo l an t e

P rop r i e t a t i gene ra l e :

• Subs t an t a ano rgan i ca cu f i b r e de s i l i c a t

• Subs t an t a f i b roa sa de sch i s a ; f i b r e l e m ine ra l e au o d i s t r i bu t i e

unu fo rma

• D iame t ru l f i b r e lo r 6 -10 mic ron i

• Ne in f l amab i l

• Neu t ru d in punc t de vede re ch imic , nu co rodeaza subs t an t e l e

cu ca r e v ine i n con t ac t

• Capac i t a t e de i zo l a r e t e rmica l a t emp med ie de +10 g rade C

(0 ,031 -0 ,034 W/mK)

Page 24: IZOLATII TERMICE

• P rop r i e t a t i f onoabso rban t e

• Amor t i z a r ea v ib r a t i i l o r

• Rez i s t en t a r edusa l a d i fuz i a vapo r i l o r

• S t ab i l i t a t e d imens iona l a (d i l a t a r e / con t r ac t i e )

• r e z i s t en t l a pu t r ez i r e , nu e s t e a t a cab i l a de c iupe rc i , i n sec t e ,

r oza toa re

• Uso r de c ro i t

• r e z i s t en t a l a c a ldu ra l a p l ac i , p i s l a , p r e fo rma te s i coch i l i i

ap rox 250 g r ade C

Domen i i de u t i l i z a r e

• pe re t e ob l i c s i p l anseu l mansa rde i f a r a s a r c in i

• t e rmo izo l a t i i cu ae r i s i r e

• p l ansee de p ivn i t a

• p l ansee i n t r e e t a j e

• i zo l a r ea a cope r i su r i l o r p l a t e d in be ton a rma t s au d in t ab l a

cu t a t a

P rezen t a r e

• ru lou r i

• p l ac i u soa re

• p l ac i au topo r t an t e

• p l ac i nec i r cu l ab i l e

• p l ac i s emi r i g ide , f onoabso rban t e

• p l ac i c i r cu l ab i l e u soa re

• p l ac i c i r cu l ab i l e g r e l e

• ma t e r i l e de c a se r a r e

• s a l t e l e de va t a m ine ra l a cusu t a

• e l emen te de i zo l a r e a t ev i i ( coch i l i e )

Ma te r i a l e t e rmo izo l an t e u t i l i z a t e i n t ehn i ca f r i gu lu i

Ca t eva d in cond i t i i l e pe c a r e t r ebu i e s a l e i ndep l i nea sca ma t e r i a l e l e

t e rmo izo l an t e pen t ru a f i u t i l i z a t e i n t ehn i ca f r i gu lu i sun t :

Page 25: IZOLATII TERMICE

- Conduc t i v i t a t e t e rmica r edusa ;

- H ig roscop i c i t a t e r edusa ;

- Pe rmeab i l a t e l a vapo r i r edusa ;

- Rez i s t en t a ma re l a i nghe t ;

- Sa nu a iba mi ros ;

- Sa nu f i e r e cep t i ve l a m i ro su r i ;

- Sa nu a iba va loa re nu t r i t i va pen t ru i n sec t e s i r oza toa re ;

- Sa nu s e t a s eze ;

- Uso r de p r e luc r a t ;

- I ne r t e d in punc t de vede re ch imic ;

- Dura t a ma re de exp loa t a r e ;

- Dens i t a t e apa ren t a m ica ;

- Rez i s t en t a mecan i ca buna .

In p r ac t i c a i zo l a t i i l o r f r i go r i f i c e s e i n t a lne sc numeroase ma t e r i a l e ,

d in t r e c a r e i n con t i nua re sun t p r ezen t a t e c e l e ma i r ep rezen t a t i ve .

P lu t a

- Conduc t i v i t a t e t e rmica r edusa

- Dens i t a t e apa ren t a m ica

- Rez i s t en t a l a compre s iune mare

- Apr inde re g r ea

- H ig roscop i c i t a t e r edusa

- Mon ta r e u soa ra .

Ve l i t u l

- Es t e r e a l i z a t d in s t r a t u r i mu l t i p l e de ca r t on ondu l a t l i p i t e i n t r e e l e

s i impregna t e cu b i t um;

- Conduc t i v i t a t e t e rmica Dens i t a t e apa ren t a m ica

Po l i s t i r enu l expanda t

- Conduc t i v i t a t e t e rmica foa r t e r edusa :

- Dens i t a t e apa ren t a m ica

- Es t e u t i l i z a t de s pen t ru i zo l a r ea pe r e t i l o r , a p l a foane lo r s i a

conduc t e lo r ;

Page 26: IZOLATII TERMICE

- Adecva t pen t ru r e a l i z a r ea de e l emen te p r e f ab r i c a t e pana l a

d imens iun i de 2x6m;

- Punc t de t op i r e r e l a t i v s cazu t ( 80°C) - dezavan t a j ;

- Rez i s t en t a r edusa l a compre s iune - dezavan t a j ;

- Coe f i c i en t de d i l a t a r e t e rmica r i d i ca t - dezavan t a j .

Spuma de po l i u r e t an

- U t i l i z a t ap roape i n exc lu s iv i t a t e pen t ru i zo l a r ea :

- F r i g ide r e lo r c a sn i ce ;

- Du l apu r i l o r f r i go r i f i c e ;

- Au todube f r i go r i f i c e ;

- Rec ip i en t e s i conduc t e ;

- Se poa t e expanda d i r ec t l a l ocu l de mon ta j sub ac t i unea R11 , c eea

ce i n t e r z i ce u t i l i z a r ea a ce s tu i ma t e r i a l dupa i n t r a r ea i n v igoa re a

p ro tocoa l e lo r i n t e rna t i ona l e p r i v ind agen t i i f r i go r i f i c i po luan t i

pen t ru s t r a t u l de ozon ;

- Conduc t i v i t a t e t e rmica foa r t e r edusa :

- Dens i t a t e apa ren t a m ica

- I n t imp R11 s e evapo ra s i e s t e i n locu i t de a e r - dezavan t a j .

Ca t eva t i pu r i de i zo l a t i i d i n po l i u r e t an u t i l i z ab i l e i n cond i t i ona rea

ae ru lu i , l i v r a t e sub fo rma de fo l i i r u l a t e sun t p r ezen t a t e i n imag ine .

Ampora

- U t i l i z a t ap roape i n exc lu s iv i t a t e pen t ru i zo l a r ea :

- Du l apu r i l o r f r i go r i f i c e ;

- V i t r i ne f r i go r i f i c e ;

- Mi j l oace de t r anspo r t f r i go r i f i c e ;

- Se cons t a t a o r e s t r ange re a u t i l i z a r i i a ce s tu i ma t e r i a l .

Spuma de c lo ru ra de po l i v in i l

- Ma te r i a l impe rmeab i l l a umid i t a t e ;

- Se s t i nge s i ngu r sub ac t i unea f l a ca r i i ( nu e s t e i n f l amab i l ) ;

- Are o r i g id i t a t e ma re ;

- Se u t i l i z eaza l a cons t ruc t i i nava l e .

Page 27: IZOLATII TERMICE

Armarea s e f a ce i n a ce l a s i mod ca ma i su s s i s e l a s a pen t ru u sca r e

m in im 5 z i l e .