of 18/18
MXV-B, MXV(L), MXV(L)4 Pompy pionowe wielostopniowe in- line INSTRUKCJA OBSŁUGI NINIEJSZA INSTRUKCJA STANOWI WŁASNOŚĆ CALPEDA S.p.A. REPRODUKCJA, NAWET CZĘŚCIOWA, JEST ZABRONIONA.

IST MXV MXVB 08 2012:istr MXV 50 65 10 03 - pompart.pl · Najczęstsze usterki 14. Rysunki złożeniowe 15. Układ stopni, wirników i tulei należy przeczytać uważnie instrukcję

  • View
    217

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of IST MXV MXVB 08 2012:istr MXV 50 65 10 03 - pompart.pl · Najczęstsze usterki 14. Rysunki...

MXV-B, MXV(L), MXV(L)4Pompy pionowe wielostopniowe in- line

INSTRUKCJA OBSUGI

NINIEJSZA INSTRUKCJA STANOWI WASNO CALPEDA S.p.A.REPRODUKCJA, NAWET CZCIOWA, JEST ZABRONIONA.

MXV-B, MXV(L), MXV(L)4

MXV(B)(L)MXV(L)4

Fig. 1a Sollevamento pompa senza motoreb Sollevamento motore senza pompac Sollevamento pompa con motore

a b c

c

Max 270 kg4.93.214

Made in ItalyMONTORSO

MXV 50-1605

IE2-87

0705158995

H max/min 31/20 m

n 2900/min

XYXYRRY

IEC 60034-1

5,5kW (7,5Hp)

VICENZA

Made in ItalyMONTORSO

Q min/max 15/30 m3/h

0705158995

IP 54

n 2900/min400/690Y V3~50Hz

% 1007550

cos 0,840,780,67

87,588,187,4

V 400400400

10,8 / 6,2 AS1 l.cl. F

S1 49kg

92kg

5,5kW (7,5Hp)

VICENZA

1

11

234

45,6,7

8,9,10

12

131920

89,1314

15,16,17,18

Spis treci

Rozdzia

1. Warunki stosowania2. Transport3. Instalacja4. Monta silnika5. Rurocigi5.1 Rurocig ssawny5.2 Rurocig toczny6. Podczenie elektryczne7. Przygotowanie do uruchomienia7.1 Kontrola wstpna7.2 Zalewanie pompy7.3 Uruchomienie i kontrola dziaania8. Obsuga i nadzr9. Demonta9.1 Wymiana uszczelnienia mechanicznego9.2 Wymiana oyska kulkowego9.3 oysko pierwszego stopnia i oysko porednie10. Ponowne zoenie10.1 Momenty docinajce10.2 Pionowanie osi rotoru pompy11. Instalacja pozioma11.1 Monta podpr12. Czci zamienne i numeracja czci13. Najczstsze usterki14. Rysunki zoeniowe15. Ukad stopni, wirnikw i tulei

Przed montaem i przed uytkowaniem pompynaley przeczyta uwanie instrukcj obsugipompy.

Bezpieczestwo

Monter oraz uytkownik musz dokadniestosowa si do obowizujcych przepisw i norm. Producent nie wemie odpowiedzialnoci za uszkodzenia wynike z niewaciwego zastosowania lub uytkowania pompy w warunkach odmiennych od podanych na tabliczceznamionowej oraz w niniejszej instrukcji. Pompa zostaa skonstruowana zgodnie z obowizujcymi unijnymi regulacjami prawnymi.

Przykadowa tabliczka znamionowa pompy

Przykadowa tabliczka znamionowa silnika

1. Typ2. Wydajno3. Wysoko podnoszenia4. Moc nominalna5. Napicie6. Czstotliwo7. Prd8. Obroty9. Rodzaj pracy10.Klasa izolacji

11. Certyfikat CE12. Numer fabryczny13. Masa14. Oznaczenia (ewentualnie)15.Napicie17.cos 18. Sprawno19. Stopie ochrony20. Klasa sprawnoci

1. Zakres zastosowaniaWykonanie standardowe- Dla czystych cieczy, nie eksplodujcych czy zapalnych, nie zagraajcych zdrowiu i rodowisku, nie agresywnych w stosunku do materiaw,z ktrych wykonana jest pompa, bez materiaw ciernych, zbitych lub czci wknistych;-Jeli piercienie uszczelek wykonane s z kauczuku EPDM, pompa nienadaje si do pracy z olejem.- Maksymalne dopuszczalne cinienie przy pompowaniu: 25 barw dla pomp MXV(L), 16 barw dla pomp MXV-B- Temperatura medium pompowanego: od -15 C do +90 C dla pomp MXV-B, od -15 C do +110 C dla pomp MXV(L) i MXV(L)4- Stosowa tylko w pomieszczeniach dobrze wentylowanych i chronionychprzed wpywami atmosferycznymi, w ktrych temperatura nie przekracza 40 C.

Nominalna moc silnika [kW](2900 obr/min) moc do(1450 obr/min) moc do

Gono [dB(A)]maxMaks. liczba wcze/godz

0,75 2,2 4 7,5 221,1 3 30 75 65 65 67 68 82 35 30 20 15 15

Dane elektryczne podane na tabliczce znamionowej odnosz si do mocy nominalnej silnika.Gono silnikw wykonaniu specjalnym podana jest w instrukcji obsugi tych silnikw.

2. TransportZapewnienie warunkw bezpiecznego transportu pomp spoczywa na wykonawcy tej pracy. Kade podniesieniei opuszczenie pompy moe by wykonane przez osoby

o odpowiednich kwalifikacjach i po odpowiednim przeszkoleniu.Podnoszenie i transport pompy i agregatu pompowego (bez zaadunku) naley przeprowadza tak, jak na rys.1. Agregat pompowy powoli podnie (rys. 1c) unikajc niekontrolowanych przechyw grocych upadkiem. Przy podnoszeniu w pionie stosowa lin przymocowan jak najbliej rodka cikoci.

3. InstalacjaPompy MXV-B, MXV w wykonaniu standardowym s przewidziane do instalacji z osi silnika w pozycji pionowej orazpyt fundamentow w dole. Pompy MXV 50-16, 65-32 i 80-48 mog by instalowane rwnie w pozycji poziomej przy pomocy odpowiednich podpr dostarczanych na zamwienie(patrz rozdzia 11). Pompa powinna by zainstalowana tak blisko jak to moliwe rda ssania (uwzgldni warto NPSH).

Naley przewidzie woln przestrze dla dobrej wentylacji silnika, dla kontroli obrotw wau,

A

B

6

3

5

2

7

4

5

7

1

5 1 5

3.93.113

1. Filtro2. Valvola di fondo3. Valvola di ritegno4. Valvola bypass5. Saracinesca6. Manometro7. Sostegni ed ancoraggi

delle tubazioni

Fig. 2 Schema di impiantiA = funzionamento in aspirazioneB = funzionamento sotto battente

3

dla zalewania lub oprniania pompy i dla moliwoci zbierania i usuwania cieczyszkodliwych lub gorcych, ktrych temperaturaprzekracza 60 C).

Naley upewni si, e dusze, przypadkowe wycieki nie spowoduj adnych szkd ludziomi rzeczom.

Wycieki mog by spowodowane wzrostem cinienia lub uderzeniem hydraulicznym wywoanym niedomkniciemkurka lub zaworu. Naley zapewni moliwo odprowadza-nia wd z przeciekw lub zapewni system odwodnienia automatycznego. Pomp naley zamontowa na paskiej,wypoziomowanej powierzchni, na fundamencie cementowym dobrze zwizanym, lub na stabilnej konstrukcji metalowejodpowiednio wytrzymaej. W celu zapewnienia podparcia stabilnego mona zastosowa podkadki kalibrowane umieszczane jak najbliej 4 rub kotwicych.

4. Monta silnika (tylko dla MXV(L), MXV(L)4)Pompy MXV(L), MXV(L)4) s dostosowane do poczenia z silnikami elektrycznymi standard w formie konstrukcyjnej (IEC34-7) IM V1, o wymiarach poczenia i mocami nominalnymi zgodnie z IEC 72. W przypadku dostawypompy bez silnika naley przyj moc i obroty nominalne z tabliczki znamionowej pompy oraz pozostae dane z katalogu.UWAGA:Silniki musza posiada dwa miejsca umieszczone przeciwlegle do zamocowania hakw do transportu pionowego z kocwkwau w skierowan do dou (rys.1b).

Przed rozpoczciem montau oczyci odcinek wau, klin, powierzchnie konierzy z resztek farby, zanieczyszcze i zardzewie. Pokry odcinek wau smarem zawierajcym grafit plastycznym lecz nie ciekym. Nie uywa oleju, gdy jest szkodliwy dla uszczelnienia mechanicznego zamonto-wanego poniej (patrz rozdzia 9.1). Do pompy w pozycji pionowej wprowadzi kocwk wau a do sprzga, ustawi liniowo klin i osadzi konierz silnika na konierzucznika. Obrci silnik tak, aby skrzynka zaciskowa znalaza si w pozycji podanej, a otwory pod ruby obu konierzy pokryy si ze sob.

UWAGA:cztery ruby (70.18) z nakrtkami powinny by dokrcanerwnomiernie parami po przektnej (patrz rozdzia 10.1).

Przed i po dokrceniu rub (70.18) sprawdzi, czy sprzgo czce way pompy i silnika obraca si swobodnie (zdj i ponownie zaoy oson 32.30).

UWAGA: przed odkrceniem lub wymian silnika przeczyta rozdzia 9.

5. RurocigiNaley tak dobra rednice rurocigw, aby prdko w przewodzie ssawnym nie przekraczaa 1,5 m/s i 3 m/s w przewodzie tocznym.rednice rurocigw nie mog by mniejsze ni odpowiednie krce pompy. Strzaki na obudowie pompy (14.00) pokazuj kierunek przepywu pynu: wejcie-przewd ssania) i wyjcia (przewd toczny). Przed podczeniem rurocigw naley je oczyci.

Podeprze rurocigi na wasnych podporach w taki sposb, aby nie przenosiy na pomp si, napre i drga (patrz rys.2). Naley zapewni moliwo oprnienia pompy z wody bez koniecznoci oprniania caego orurowania.

Naley zainstalowa poprawnie kompensatory dla wyrwnania nieliniowoci lub zapobiegania przenoszeniu drga i haasu.

Poczenia lub konierze pomp MXV-B, MXV(L) 25, 32, 40 i MXV(L)4 25, 32, 40 powinny by skrcone zgodnie z (ISO 228) wraz z odpowiednim materiaem uszczelniajcym.

Rury lub poczenia powinny by skrcone na tyle mocno, aby zachowa szczelno. Nadmierne dokrcanie moe uszkodzi pomp.Jeli sa zastosowane konierze naley sprawdzi, czy uszczelki nie wystaj poza rury.

5.1. Przewd ssawnyPrzy instalacji pompy ponad lustrem wody(praca ze ssaniem, rys.2A) naley zamontowa zawr stopowy z filtrem, ktry zawsze musi pozostawa zanurzony.Rura ssawna musi by cakowicie szczelna i by poprowadzona ku grze w celu zapobieenia tworzenia si korkw powietrznych.

Kiedy poziom pynu po stronie ssania jest ponad pomp (praca z napywem, rys. 2B), naley przewidzie zawr odcinajcy. Postpuj zgodnie z lokalnymi wymogami w przypadku zwikszania cinienia sieciowego. Naley zainstalowa filtr na rurocigu ssawnym pompy, aby zapobiec dostawaniu si czci staych do pompy.

5.2. Przewd tocznyNaley zainstalowa zasuw odcinajc na rurocigu tocznym, aby regulowa przepyw, jego wysoko i moc pobieran.Naley zainstalowa manometr midzy pompa a zaworemzasuwowym.

MXV(L) 50-65-80, MXV(L)4 50-65-80

(3)

(1) (2)

(2)

(1)

(3) (3)

Fig 3 : (1) Riempimento e sfiato (2) Sfiato aspirazione (3) Scarico

4.93.215

4

Fig. 3a Riempimento:passaggio interno aperto

Fig. 3b In funzionamento:passaggio interno chiuso

4.93.008

4.93.306

14.12

(1)

14.17Riempimento e sfiato 14.04

MXV-B, MXV 25-32-48

Fig. 3c Scarico

Fig. 3d (1) Riempimento e sfiato(2) Sfiato aspirazione(3) Scarico

MXV.. 50-65-80

UWAGA: naley zainstalowa zawr zwrotny miedzy pomp a zasuw w celu uniknicia przepywu wstecznegow pompie oraz zapewnienia jej ochrony przed uderzeniem hydraulicznym.

W przypadku zastosowania zasuw i zaworw z napdem naley przewidzie zbiorniki z poduszk powietrzn lubinne urzdzenia do agodzenia skokw cinienia spowodo-wanych gwatownymi zmianami natenia przepywu. 6. Podczenie elektrycznePodczenie elektryczne musi by przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego elektryka, posiadajcego odpowiednie certyfikacje.Naley przestrzega wszystkich przepisw bezpiecze-stwa pracy. Pompa musi by poprawnie uziemiona. W tym celu naley poczy przewd uziemienia z zaciskiem ozna-czonym. Naley porwna czstotliwo i napicie sieci z odpowiednimi danymi z tabliczki znamionowej silnika i poczy przewody zasilajce z odpowiednimi zaciskami w skrzynce zaciskowej zgodnie ze schema-tem znajdujcym si wewntrz skrzynki zaciskowej.

UWAGA: nie mona dopuci do tego, aby podkadki lub inne metalowe czci dostay si do silnika poprzez otwr na przewody. Jeli to jednak nastpi, naley rozmontowa silnik, zlokalizowa przedmiot, ktry wpad do rodkai wycign go.UWAGA: unika rozruchu bezporedniego silnikw o mocy 5,5 kW. Naley przewidzie w takich przypadkach rozruch gwiazda/trjkt lub zastosowa inne urzdzenie

Silniki zasilane bezporednio z sieci poprzez wycznikitermiczne - mog, uruchamia si automatycznie. Naley przewidzie urzdzenie dla jednobiegu-

nowego rozczania si z siec (wycznik odczajcy pompod zasilania) z zachowaniem rozwarcia przynajmniej 3 mm.Naley przewidzie odpowiednie zabezpieczenie przecieniowe silnika stosownie do wartoci prdu podanej na tabliczce znamionowejPompy jednofazowe MXV-BM s zaopatrzone w kondensator poczonyz zaciskami i (dla 220-240V 50 Hz) z z zabezpieczeniem termicznym.

Schematy elektryczne (tylko silnikw Calpeda)

Naley zapozna si jeszcze z innymi wskazwkami w instrukcji obsugi silnika, o ile jest taka zaczona.

7. Przygotowanie do uruchomienia7.1.Wstpne sprawdzenieSprawdzi, czy sprzgo z waem pompy obraca si swobodnie pod rk (patrz rozdzia 4). Naley upewni si, e ruby (64.25) sprzga s dokrcone (patrz rozdzia 10.2) .

Upewni si, e osona sprzga zostaa przymocowana do cznika.

W przypadku pomp MXV-B naley sprawdzi, czy wa pompy obraca si swobodnie pod rk. Do tego celu wykonano nacicie pod rubokrt na kocu wau od strony wentylatora.

7.2. Napenianie

UWAGA: nie wolno uruchamia pompy na sucho,nawet na krtk chwil na prb.Uruchamia pomp mona tylko po cakowitym napenieniu jejpynem.

Kiedy pompa jest umieszczona ponad poziomem wody (praca ze ssaniem, rys. 2A) lub z niewielkim napywem (mniejszym ni 1 m) pomp naley zala poprzez otwr zalewania (1) (rys. 3). Aby uatwi to zadanie, naley uy rurki elastycznej (lub kolanka) oraz lejka.MXV-B, MXV(L) 25-32-48, MXV(L)4 25-32-48 Podczas napeniania ruba igowa (14.17) w korku oprniania (14.12) powinna pozosta poluzowana, aby umoliwi poczenie midzy komorssania (rys. 3a).

W czasie napeniania pompy w pozycji pionowej naley odkrci korek (2) aby odpowietrzy stron ssawn. Po wypyniciu cieczy korek (2) zamkn. Naley zalewa pomp tak dugo, a pompa nie bdzie cakowicie odpowietrzona, a ciecz nie pojawi si w otworze oddechowym(1) w pokrywie grnej. Wtedy naley woy korki (1). Pomp w pozycji poziomej naley zalewa i odpowietrza poprzez korki (1) w korpusiepompy (14.00).

Kiedy poziom pynu po stronie ssania jest ponad pomp(praca z napywem, rys. 2b) naley zala pomp poprzez powolne i cakowite otwarcie zaworu na rurocigu ssawnym utrzymujc otwarty zawr na toczeniu oraz otwory oddechowe (rys. 3) aby uwolni powietrze.

Podczas napeniania pozostawi otwarty otwrwentylacji powietrza tylko wtedy, jeli dopywajcy pyn nie stanowi adnego zagroenia z powodu swojego charakteru, temperatury lub cinienia.

W przypadku poziomej rury tocznej, lub rury tocznej znajdujcej si poniej pompy zasuw toczn podczas napeniania utrzymywa zamknit.

0,3 m3/h dla MXV(B) 25, MXV(L) 25, MXV(L)4 25,0,4 m3/h dla MXV(B) 32, MXV(L) 32, MXV(L)4 32,0,5 m3/h dla XV(B) 40, MXV(L) 40, MXV(L)4 40,1,0 m3/h dla MXV-B 50, MXV(L) 50, MXV(L)4 501,5 m3/h dla MXV(L) 65, MXV(L)4 652,6 m3/h dla MXV(L) 80, MXV(L)4 80

5

7.3. Uruchamianie i czynnoci sprawdzajceZamkn otwory oddechowe (rys.3) w przypadku pomp MXV-B, MXV(L) 25-32-48, MXV(L)4 25-32-48. Dokrci rub igow (14.17) w korku odwadniajcym (14.12) (fig. 3b) i zamkn otwr wentylacyjny (14.04).Naley uruchom pomp przy zamknitym zaworze na toczeniui cakowicie otwartym cakowicie zaworze na ssaniu. Wkrtce potem naley stopniowo otworzy zawr na toczeniu, ustawiajc punkt pracy pompy mieszczcy si w polu pracy okrelonym na tabliczce znamionowej.

Naley sprawdzi zgodno kierunku obrotw ze strzakami: przeciwny do ruchu zegara patrzc odstrony wentylatora dla pomp MXV-B 50, MXV(L)4 50-65-80, zgodny z ruchem dla pomp MXV-B 25-32-40, MXV(L) 25-32-40 MXV(L)4 25-32-40.W przeciwnym wypadku odczy zasilanie i zamieni dwaprzewody od dwch faz na zaciskach.

Naley sprawdzi, czy pompa pracuje w obszarze dopuszczalnego pola pracy i e prd pobierany pokazany na tabliczce znamionowej nie jest przekroczony. W przeciwnym wypadku naley zmieni ustawienie zaworu na rurocigu tocznym lub nastawy innych urzdze sterujcych.Jeli stwierdzi si zmniejszenie wysokoci ssania, pomimo otwartego zaworu, lub jeli wystpuj na manometrze wahania cinienia naley powtrzy odpowietrzenie poczynajc od strony rurocigu ssawnego i sprawdzajc szczelno pocze oraz dokrcajc korki oddechowe i korki odwadniajce strony ssawnej pompy (rys. 3).

UWAGA: jeli pompa znajduje si ponad poziomem wody (praca z wysokoci ssania, fig. 2A), po dugim okresie przestoju, przed ponownym uruchomieniem, sprawd, czy pompa jest nadal napeniona pynemi odpowietrzona.Jeli nie sprawdzi szczelno zamknicia zaworu stopowego i zala ponownie pomp (rozdzia 7.2).

Nigdy nie utrzymuj w ruchu pompy na duej ni pi minut przy zamknitym zaworze tocznym

Dusza praca bez wymiany wody w pompie powoduje niebezpieczne wzrosty temperatury i cinienia.W instalacjach w ktrych moe by moliwa praca z zamknitymi zaworami na toczeniu, naley przewidzie zawory obejciowy (rys. 2) aby zapewni minimalny przepyw okoo:

Jeli woda jest przegrzana wskutek przeduonej pracy z zamknit zasuw, naley zatrzyma pomp przed otwarciem zasuwy oraz odczeka, a woda si ochodzi.

Naley zachowa ostrono, gdy pompowanypyn ma wysok temperatur. Nie wolno dotyka pompy i silnika jeli temperatura ich powierzchni jest wyszani 80 C.

8. Obsuga i nadzrW normalnych warunkach pracy agregat pompowy nie wymaga obsugi.Sprawdzajc okresowo stan techniczny pompy oraz jej czci zapewniasi cakowit szczelno.Sprawdza naley od zewntrz uszczelnienie na wale poprzez oson sprzga. Specjalny ksztat w formie lejka w grnej pokrywie jest przeznaczony do gromadzenia moliwych w okresie pocztkowym nieduych przeciekw.Naley utrzymywa pomp i ssiadujce czci w czystoci, abymona byo wykry z zewntrz kady przeciek.

Naley regularnie czyci filtr na rurocigu ssawnym oraz zawr stopowyw regularnych przedziaach czasu; naley sprawdza parametry hydrauliczne pompy oraz prd pobierany.oyska kulkowe silnika i pompy (66.00, patrz rozdzia 9,2) s trwale nasmarowane. Dodatkowe smarowanie nie jest konieczne.Naley zapozna si z instrukcj pracy silnika (jeli jest zaczona).

Naley usun moliwy nadmiar smaru wydalonego z oyska kulkowego (66.00) po pierwszym okresie pracy.W przypadku wody zawierajcej chlorki (chlor lub woda morska), ryzykokorozji wzrasta w warunkach stagnacji wody (take ze wzrostem temperatury i spadkiem wartoci pH). W tych przypadkach, jeli pompa pozostaje nieaktywna na dugie okresy czasu, musi zosta kompletnie oprniona.

Po zakoczeniu tymczasowej pracy z zabrudzonymi pynami, naley uruchomi pomp na krtko doprowadzajc czyst wod, aby usun osady Mona te po odwodnieniu pompy umy j od wewntrz doprowadzajc co najmniej 40 litrw czystej wody poprzez otwr zalewowy (1) od strony toczenia i pozwalajc odpyn poprzez otwr odwodnieniowy (3) od strony ssawnej (rys. 3).

Jeli istnieje ryzyko mrozw, a pompa ma pozosta w bezruchu - musi zosta oprniona cakowicie.

Przed ponownym uruchomieniem silnika, naley napeni pomp cakowicie pynem. (patrz rozdzia 7.2.) i upewni si, e wa nie jest zakleszczony zanieczyszczeniami, cierem pochodzcym z uszczelnie mechanicznych lub z innych przyczynami. W przypadku, gdy wa nie moe by poruszony rcznie, pompa musi zosta rozmontowana i oczyszczona.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynnoci obsugowych naley odcz zasilanie i upewnisi, e pompa nie moe zosta przypadkowo wczona.

9. DemontaPrzed rozmontowaniem naley zamknij zasuwy odcinajce na rurocigach:ssawnym i tocznym i odwodni korpus pompy (rys. 4). Przy rozmont-owaniu i ponownym zoeniu naley korzysta z rysunku przekrojowego (rozdzia 14) oraz z rysunkw 4 i 5.Demonta i kontrola wszystkich czci wewntrznych moe by dokonanebez odczania korpusu pompy (14.00) od rurocigw.

Kolejno czynnoci przy rozmontowywaniu pomp MXV-BOdkrcajc nakrtki (61.04) z uszek (61.02) kompletny silnik (99.00) moe by wyjty z wewntrznymi czciami pompy bez usuwania korpusu pompy (zewntrzna pokrywa 14.02) z systemu rurocigw.

Kolejno czynnoci przy rozmontowywaniu pomp MXV(L),MXV(L)41. Zaznaczy pooenie silnika na czniku (32.00), pooenie cznika na pokrywie grnej (34.02), na paszczu zewntrznym (14.02), na korpusie pompy (14.00).2. Odkrci rub (32.32) z podkadk (32.31) oraz oson sprzga (32.30).3. Poluzowa ruby (64.25) sprzga (64.22)

UWAGA: aby nie dopuci do ugicia spryny uszczelnienia mechani-cznego (36.00) wskutek dziaania si osiowych wau (64.00) zaleca si poluzowanie rub (64.25) sprzga (64.22) rwnie przy kadym demontau lub wymianie silnika.

4. Odczy przewd od skrzynki zaciskowej, odkrci ruby (70.18) z nakrtkami (70.19) i wycign silnik ze sprzga (64.22)

Przy rozmontowywaniu pomp MXV(L) 25-32-40,MXV(L)4 25-32-405. Odkrci nakrtki (61.04) z uszek (61.02)6. Odczy cznik (32.00) kompletny oyska (66.00) i sprzga (64.22) od wau (64.00) i paszcza zewntrznego (14.02) Po zdjciu cznika (32.00) mona odczy wa (64.00) od paszcza zewntrznego (14.02)

MXV-B MXV... MXV...25-32-40-50 25-32-40 50-65-80

6

7. Zdj pokryw grn (34.02), O-ring (14.20) i korpus dociskowy (20.00)

Przy rozmontowywaniu pomp MXV(L) 50-65-80, MXV(L)4 50-65-80

8. Odkrci nakrtki (61.07) i odczy cznik (32.00) kompletny oyska (66.00) i sprzga (64.22) od wau (64.00) (rys. 4b) 9. Odkrci nakrtki (61.04) z podkadkami (61.03) z uszek (61.02)10. Odczy pokryw grn (34.02) od wau (64.00) i paszcza zewntrznego (14.02) lub razem z paszczem zewntrznym pompy (14.00) przy pomocy dwigni i pobijaka wykonujc

Po zdjciu pokrywy grnej (34.02) wszystkie czci wewntrzne stansi odczne od korpusu pompy (14.00).

9.1 Wymiana uszczelnienia mechanicznego

Upewnij si, e spryna nowego uszczelnieniamechanicznego mechanicznego jest ustawiona

zgodnie z kierunkiem uzwojenia oraz do kierunku obrotw wau

Upewnij si, e wszystkie czci, z ktrymi uszczelnienie ma kontakt, s pozbawione wszelkich zabrudze, rys i ostrych krawdzi.Piercienie uszczelnienia wykonane z EPDM (etylen-propylen) nie mog mie stycznoci z olejem lub smarem.

Aby uatwi monta uszczelnienia mechanicznego, naley zwily wa, gniazdo nieruchomej czci i piercienie uszczelnienia czyst wod lub pokry innym smarem, przyjaznym do materiaw, z ktrych wykonanes piercienie uszczelnienia.Naley zachowaj wszelkie rodki ostronoci tak, aby nie uszkodzi powierzchni uszczelnienia uderzeniami lub odskokami narzdzi.

Zdj z wau (64.00) cz ruchom uszczelnienia mechanicznego (36.00) uwaajc, aby nie zarysowa wau lub pokrywy grnej (34.02).

Przesun cz ruchom wzdu wau (64.00) a do piercienia podpierajcego (36.52) pozostawiajc spryn lun. Sprawdzi dugo spryny przed- i po naoeniu i podnie cz ruchom a do uzyskania dugoci pocztkowej L1 (rys. 4).W ten sposb uzyska si waciwe cinicie spryny przy montau czci staej i zablokowaniu wau na sprzgle L2 (rys. 5b).

9.2 Wymiana oyska kulkowego wpompach MXV(L), MXV(L)4

Naley stosowa oyska kulkowe (66.00) typ 2RZ, C3 wielkocipodanej na oysku zamienianym przy uyciu smaru odpowiedniegodo temperatury pracy.Wielko oyska zaley od wielkoci silnika:

wykonujc czynno przeciwlegle w stosunku do osi pompy.

80 6206, 2RZ, C390 6207, 2RZ, C3100-112 6208, 2RZ, C3132 6310, 2RZ, C3160-180 6313, 2RZ, C3

wielko silnika oysko kulkowe

9.2 oysko pierwszego stopnia i oysko porednie w pompach MXV(L), MXV(L)4Pompy posiadaj tulejk oyska (64.10) na wale (64.00) i oysko w korpusie stopnia (25.03) za pierwszym wirnikiem (drugim od stronyssania).Poczwszy od pompMXV..25-212, MXV..32-412 i MXV..40-811, MXV 50-1611, MXV 65-3208 i MXV 80-4806 zastosowano oysko porednie (patrz rozdzia 15).Aby prawidowo przeprowadzi monta przed rozmontowaniem naley zaznaczy pooenie pojedynczych czci wraz z tulejkami dystansowymioraz ponumerowa je (patrz rozdzia 15 dugoci i pooenie tulei).

10. Ponowny montaPrzy skadaniu pompy naley postpowa zgodnie z instrukcjamipodanymi dla demontau (patrz rozdzia 9).Naley sprawdzi stan O-ringw (14.20) i wymieni je, jeli oka si uszkodzone. Naley dobrze je osadzi w ich gniazdach w korpusie pompy (14.00) i pokrywie grnej (34.02). Zwily czyst wod piercienie uszczelnienia lub nasmarowa je odpowiednim smarem.

Typ

10.1 Momenty docinajce

Nakrtki blokady wirnika (28.04) 8 Nm 8 Nm 35 NmNakrtki (61.04) na uszkach 50 Nm 50 Nm 50 Nmruby (61.07) cznika pokrywa grna - - 60 Nmruby (64.25) w sprzgle - 22 Nm 50 Nmruby (70.18) z nakrtkami (70.19) - 40 Nm 40 Nm

W czasie dokrcania nakrtek (28.04) nie zarysowa waukluczem kontrujcym po stronie przeciwnej.

UWAGA: nakrtki (61.04) na uszkach (61.02) musz by rwnomiernie dokrcone parami przeciwlegle

w stosunku do rednicy.

4.93.213/3 4.93.213/4

(2)

(2)

7

10.2 Pionowo osi rotoru pompy tylko dla MXV(L), MXV(L)4

Umieci pomp w pozycji pionowej w stosunku do podstawy (rys. 5a),unie silnik przy pomocy dwigni z bolca wsunitego w otwr wau tak, aby znalaz si pod sprzgem (64.22).W takim pooeniu (rys. 5b), kiedy zostanie zablokowany wa (64.00)w sprzgle naley rwnomiernie odkrci ruby (64.25).

Wycign bolec.Zamontowa silnik w sposb zawarty w rozdziale 4.

11.1 Monta podpr

11. Instalacja pozioma tylko dla MXV(L) 0-65-80, MXV(L)4 50-65-80

UWAGA: nie odkrca tylko dwch nakrtek od strony roboczej podpory pokrywy grnej

Aby zdj cztery nakrtki (61.04) naley zdj cznik(32.00).

W przypadku pompy w pozycji pionowej naley postpowa wg sposobu1-6 opisanego w rozdziale 9.Zdj podkadki (61.03) i przyoy podpor od strony pokrywy grnej (34.02) odpowiednio do pooenia korpusu pompy (14.00) dopasowanego do systemu rurocigw: ssanie od strony lewej i toczenie od strony prawej, lub odwrotnie (rys. 6)

Wariant 1:ssanie od strony lewej i toczenie od strony prawej

Wariant :ssanie od strony prawej i toczenie od strony lewej

Rys. 6 Uoenie krcw pompy w pooeniu poziomym

Nie zakada dwch podkadek (61.03) na podpor, jeli uszka (61.02)nie trafi na nakrtki (61.04).

Dokrci cztery nakrtki naprzemiennie i po przektnej.

Momenty docinajce zgodnie z rozdziaem 10.1. Zamontowa cznik (32.00) ze sprzgem (64.22) i ustali pooenie wau tak, jak podanow. Zamontowa silnik tak, jak podano w rozdziale 4, ustawiajc skrzynkzaciskow w pooeniu waciwym w stosunku do systemu rurocigwi pooenia podpory (61.30). Po ustawieniu pompy w pooeniu poziomym przymocowa drug podpor (61.30) do podstawy (61.00)przy pomocy rub (61.32), podkadek(61.34) i nakrtek (61.36) sprawdzajc poziomo w stosunku do pierwszej podpory.

12. Czci zamiennePrzy zamawianiu czci zamiennych naley poda ich nazw, numer pozycji na rysunku zoeniowym (rozdzia 14) oraz dane z tabliczki znamionowej pompy (typ, data i numer fabryczny).

Pompy, ktre wymagaj sprawdzenia lub naprawyprzed wysyk musz zosta oprnione i starannie umyte w rodku i na zewntrz.

Numeracja czci:13.60 konierz z gniazdem14.00 korpus pompy14.02 paszcz zewntrzny14.04 korek z podkadk14.06 O-ring14.12 korek z podkadk14.16 O-ring14.17 ruba14.19 O-ring14.42 korek z podkadk14.54 piercie uszczelnienia (1)16.00 korpus ssawny20.00 korpus toczny22.12 O-ring strony ssawnej25.01 korpus pierwszego stopnia25.02 korpus stopnia25.03 korpus stopnia z oyskiem25.05 korpus ostatniego stopnia28.00 wirnik28.04 nakrtka blokady wirnika28.08 podkadka32.00 cznik32.30 osona 32.31 podkadka32.32 ruba34.01 pokrywa dolna34.02 pokrywa grna36.00 uszczelnienie mechaniczne36.51 piercie bezpieczestwa dwuczciowy 36.52 piercie 61.00 podstawa61.02 uszko61.03 podkadka61.04 nakrtka61.07 ruba61.30 podpora61.32 ruba61.34 podkadka61.36 nakrtka64.00 wa64.10 tulejka oyska64.13 tulejka dystansowa grna64.14 tulejka dystansowa dolna64.15 tulejka dystansowa64.18 tulejka dystansowa oyska (grna)64.19 tulejka dystansowa oyska (dolna)64.22 sprzgo64.25 ruba66.00 oysko kulkowe66.18 piercie bezpieczestwa66.19 piercie (3)70.18 ruba99.00 silnik kompletny

(1) umieszczony w korpusie stopnia (nieosigalny oddzielnie)(2) patrz rozdzia 15(3) tylko z silnikiem wielkoci 132

8

13. Najczstsze usterki

Niedomaganie Prawdopodobne przyczyny Sposoby usunicia

1) silnik nie rusza a) brak napicia w siecib) niewaciwe podczenie elektrycznec) dziaanie wycznika przecie- niowegod) spalone bezpieczniki lub bezpieczniki zepsutee) wa zablokowanyf) jeeli nie wystpia adna z przyczyn w/w silnik moe by zepsuty

a) Sprawdzi zasilanieb) Sprawdzi poczenie przewodw na zaciskach oraz zabezpieczenia termicznec) Sprawdzi zasilanie i upewni si, czy wa obraca si swobodnied) Wymieni bezpieczniki oraz postpi jak w a) i c)e) Usun zablokowani wau, jak podano w pkt 2)f) Zreperowa lub wymieni silnik w serwisie

2) pompa zablokowana

a) obecno cia staych w wirnikub) zablokowane oyska

a) jeli to moliwe odkrci korpus pompy i sun samemu czci stae; jeli nie odda pomp do serwisub) wymieni oyska

3) pompa pracuje lecz nie podaje cieczy

a) w pompie jest powietrzeb) zapchany filtr na wlocie do pompy

a) starannie zala pompb) filtr oczyci. Zwrci uwag na pkt 2a

4) zbyt maa wydajno pompy

a) zbyt maa rednica rurocigu i armaturyb) zatkane osadami kanay wirnikac) uszkodzony wirnik d) wyszlifowanie wirnika i korpusu pompye) zbyt dua lepko cieczy pompowanejf) zy kierunek obrotw

a) zastosowa rury i armatur waciwych rednicb) umy wirnik i zastosowa filtr na wlocie do pompyc) wymieni wirnik d) wymieni wirnik i korpus pompye) le dobrana pompa zastosowa waciwf) zamieni przewody zasilajce na zaciskach

5) haas i drgania w czasie pracy

a) niewywaone masy wirujceb) zuyte oyskac) pompa i rurocigi nie przymocowane naleycied) zbyt dua wydajno pompy w stosunku do rednicy rurocigu tocznegoe) niestabilne parametry zasilania elektrycznego

a) sprawdzi, czy kanay wirnika s drone i ew. oczycib) wymieni oyskac) podeprze rurocigid) zdawi pomp lub zwikszy rednic rurocigue) sprawdzi warunki zasilania

6) przeciek na uszczelnieniu mechanicznym

a) uszczelnienie pracowao na sucho lub byo sklejoneb) uszczelnienie zostao zarysowane czciami staymi zawartymi w cieczy pompowanej

W przypadkach a), b) - wymieni uszczelnienie (w serwisie)a) zapewni cakowite zalanie korpusu pompy ciecz pompowan - dokadnie usun powietrzeb) zainstalowa filtr na ssaniu lub zastosowa odpowiednie uszczelnienie mechaniczne

Silniki Calpeda

M.. V1

Made in ItalyMONTORSO VICENZA

1 142

3,4,56,7,8

13

151617

9,10,11,12

9

INSTRUKCJA OBSUGIWstpRozdzia Strona1. Przykadowa tabliczka znamionowa 2. Transport pionowy 3. Monta i uruchamianie 4. Warunki pracy5. Silniki do pracy ze zmienn prdkoci6. Nadzr7. Obsuga posprzedana

999

10101011

1. Przykadowa tabliczka znamionowaPrzykadowa tabliczka znamionowa silnika

1.Typ 10. % obcienia2. Moc nominalna 11. cos 3. Napicie zasil. 12. Sprawno 4. Czstotliwo 13. Certyfikat EU5.Prd 14. Numer fabryczny6. Obroty 15. Masa7. Rodzaj pracy 16. Stopie ochrony8. Klasa izolacji 17. Klasa sprawnoci9. Napicie

2. Transport pionowyWszystkie silniki CALPEDA cisze od 25 kg s wyposaone w uszydo podnoszenia. Nie naley z nich korzysta, jeli silnik jest poczony z pomp.Punkt cikoci silnika o tej samej wysokoci osi moe si zmienia w zalenoci od mocy, warunkw montau i charakterystyki urzdzepomocniczych. Przed rozpoczciem unoszenia sprawdzi stan ucha transportowego. Nie wolno uywa uszu uszkodzonych. Uszy musz by wkrcone przed zastosowaniem. W razie koniecznoci naley skorygowa ich pooenie przy pomocy podkadek dystansowych.Naley zastosowa odpowiednie urzdzenia podnoszce i zadba o waciwy rozmiar haku w stosunku do wielkoci ucha.Zachowa ostrono, aby nie uszkodzi urzdze towarzyszcych oraz przewodw podczonych do silnika.

3. Monta i uruchomianie

Odczy bezporednio silnik na wycznikach jeszcze przed jego obsug.

3.1 Sprawdzenie opornoci izolacjiSprawdza rutynowo oporno izolacji w trakcie obsugi lub przy podejrzeniu pojawienia si zawilgocenia w uzwojeniu.

Odczy bezporednio silnik na wycznikach jeszcze przed jego obsug.

Oporno izolacji dobrana na 25 C, moe przekroczy warto odniesienia, lub te: 100 M (mierzona przy 500 lub 1000 V prdu staego). Warto izolacji wzrasta o poow co kade20 C przyrostu temperatury otoczenia.

Korpus silnika musi by uziemiony, a uzwojenie rozadowane natychmiast po pomiarzeaby nie dopuci do spi.

Uzwojenia wystawione na dziaanie wody morskiej s odpowiednio zabezpieczone.

3.2 Monta i wsposiowanie silnika

Zapewni odpowiedni przestrze do dobrej wymiany powietrza woksilnika.Precyzyjne wsposiowanie silnika zapobiegnie uszkodzeniom oysk, drganiom i potencjalnym pkniciom wau.Wyosiowa silnik odpowiednimi metodami.Po dokrceniu rub naley sprawdzi wsposiowo jeszcze raz.Nie przekracza wartoci obcie przewidzianych dla oysk a podanychw katalogach.

3.3 Silniki z korkami do odprowadzania skroplinSprawdzi, czy korki s skierowane do dou. W rodowisku zapylonym wszystkie korki powinny by zamknite.

3.4 Okablowanie i podczenia elektryczneSkrzynka zaciskowa silnikw o staej liczbie obrotw zawiera zwykle 6 zaciskw uzwojenia i przynajmniej jeden zacisk uziemienia.Oprcz zaciskw uzwoje gwnych i zacisku uziemienia skrzynka zaciskowa moe zawiera podczenie termistorw, podgrzewaczyprzeciwdziaajcych powstawaniu skroplin lub innych urzdze pomocniczych.Wszystkie przewody gwne musz by czone poprzez odpowiedniekocwki. Przewody urzdze pomocniczych mog by czone z zaciskami bezporednio.Jeli nie zaznaczono inaczej zastosowano metryczne nagwintowanie przej przewodw elektrycznych. Stopie ochrony i klasa odpornoci IP przej przewodw musz by co najmniej takie, jak odpowiednie stopnie i klasy odpornoci posiadaj skrzynki zaciskowe.

Przejcia przewodw oraz uszczelnienia przej musz by odpowiednie do typu i rednicyprzewodu.

Uziemienie naley wykona zgodnie z obowizujcymi przepisami jeszcze przed podczeniem zasilania silnika. Naley upewni si, e stopie ochrony silnika jest odpowiedni do warunkw, w ktrych zainstalowano silnik; na przykad naley sprawdzi, czy woda nie moe dosta si na powierzchni silnika lub skrzynki zaciskowej.Uszczelnienia skrzynki zaciskowej musz by osadzone odpowiednio w swoich gniazdach, aby zapewni waciw klas odpornoci IP.

3.4.1 Podczenia rozmaitych systemw uruchamianiaSkrzynka zaciskowa silnikw o staej liczbie obrotw zawiera zwykle6 zaciskw uzwojenia i przynajmniej jeden zacisk uziemienia. Dziki temu mona uruchamia silnik w gwiazd lub w trjkt.Patrz rysunek 1. Schemat elektryczny (tylko silnikw Calpeda)

4. Warunki pracy

4.1 Uytkowanie

Jeli na tabliczce znamionowej nie podano inaczej silniki zostay zaprojektowane do pracy w warunkach nastpujcych:

- temperatura otoczenia: - 20 C +40 C,- wysoko fizyczna zainstalowania: 1000 m npm,- zmienno napicia zasilania: 5%, a czstotliwoci: - 2%, zgodnie z IEC 60034-1.

80-90 6205 2Z/C3 WT 6204 2Z/C3 WT100-112 E2 6306 2Z/C3 E2 6206 2Z/C3132 E2 6208 2Z/C3 E2 6207 2Z/C3160 E2 6310 2Z/C3 E2 6308 2Z/C3180 E2 6310 2Z/C3 E2 6309 2Z/C3

10

Silnik moe by uywany tylko w warunkach, dla ktrych zosta zaprojektowany. Wartoci nominalne parametrw pracy zostay umieszczone na tabliczce znamionowej silnika. Oprcz tego musza by przestrzegane wymagania podane w tej Instrukcji obsugi oraz w innych.

Nieprzestrzeganie zalece Instrukcji lub brak nadzoru nad praca urzdzenia moe obniy poziom bezpieczestwa obsugi oraz pogorszystan techniczny silnika.

Naley sprawdza, czy silnik jest dobrze wentylowany. Naley zabezpieczy silnik przed dodatkowym oddziaywaniem cieplnym soca lub innych, pobliskich urzdze

4.2 Chodzenie

5. Silniki o zmiennej liczbie obrotwUruchamianie silnika o zmiennej prdkoci obrotowej powodujepowstawanie duych napi w uzwojeniu silnika w stosunku do zasilania sinusoidalnego .Naley w zwizku z tym silnik przewidziany do wsppracy zfalownikiem musi by odpowiednio dobrany

5.1 Zabezpieczenie termiczneSilniki mog by wyposaone w termistory PTC zainstalowane wuzwojeniach statora, jeli tam wystpuj.Zaleca si ich poczenie z falownikiem odpowiednimi przewodami.

5.2 Przygotowanie do pracy ze zmienn prdkoci obrotow.

Przygotowanie silnika do pracy ze zmienna prdkoci obrotow musi by przeprowadzone zgodnie z instrukcj przemiennika czstotliwoci,

Musz by wzite pod uwag zalecenia oraz ograniczenia stosowania.Wszystkie parametry potrzebne do ustawienia falownika naley zebra z tabliczki znamionowej silnika.Parametrami takimi na og s:- napicie nominalne silnika,- prd nominalny silnika,- czstotliwo nominalna silnika,- obroty nominalne silnika,- moc nominalna silnika.

UWAGA. W przypadku informacji brakujcych lub niekompletnych nie uruchamia silnika do chwili

uzyskania danych prawidowych.

CALPEDA zaleca wykorzystywanie wszystkich moliwoci ochronnych, jakie daje zastosowanie falownika dla polepszenia bezpieczestwa.Falowniki zapewniaj uzyskiwanie poniszych wielkoci (nazwy i dostpno funkcji zale od producentw i modeli falownikw):- prdko minimalna,- prdko maksymalna.- czas przyspieszania i zwalniania,- prd maksymalny,- moment obrotowy maksymalny,- ochrona przed zatrzymywaniem awaryjnym.

6. NadzrW czasie postoju w obrbie skrzynki zaciskowej moe pojawia si napicie wykorzystywane do zasilania opornoci lub bezporedniego ogrzewania uzwojenia.

Kondensator w silnikach jednofazowych moe utrzymywaadunek, ktry pojawia si pomidzy zaciskami silnika take wtedy, gdy silnik zwalnia.

Silnik z falownikiem musi by zasilany nawet wtedy, gdy nie pracuje.

6.1 Kontrola oglna

1. Silnik naley sprawdza regularnie, przynajmniej raz w roku. Czsto kontroli zaley od na przykad poziomu wilgoci oraz innych warunkw klimatycznych. Przyjta w okresie rozruchu czstotliwo kontroli musi by potem utrzymywana stale z naleyt starannoci.2. Utrzymywa silnik czysty i zapewnia mu dobr wentylacj. W przypadku wystpowania zapylenia naley zapewni system czyszczenia powietrza i sprawdzania stopnia jego zanieczyszczenia.3. Naley sprawdza stan uszczelnie wau(na przykad piercie V lub uszczelnienie radialne i wymienia je w razie potrzeby.4. Sprawdza stan pocze5. Sprawdza stan oysk zwracajc uwag na zwikszony haas, drgania i temperatur.

Gdy pojawi si lady zuycia naley silnik zdemontowa, skontrolowa cz i wymieni j.oyska zuyte naley zastpowa nowymi tego samego typu i wielkoci. Obecnie wraz z wymian oyska naley wymieni uszczelnienia wau nanowe - tej samej jakoci i tej samej charakterystyce, co zuyte.

W silnikach przeznaczonych do duszych postojw, w otoczeniu, w ktrymwystpuj drgania, naley co dwa tygodnie uruchamia na krtko silnik.Jeli uruchomienie z rnych powodw nie jest moliwe, naley wa obracarcznie raz w tygodniu w taki sposb, aby za kadym razem pozostawa w innym pooeniu. Drgania pochodzce od innych urzdze mog powodowa szarzenie oysk, czemu przeciwdziaa normalne funkcjonowanie lub obracanie rk.

6.1.1 Silniki wyczone

6.2 oyska

prawem i normami miejscowymi.Maksymalna temperatura dopuszczalna dla smarui oysk wynosi +110 C. Nie naley jej przekracza. Nie naley rwnie przekracza dopuszczalnej liczbyobrotw.

Rozmiar oyska zaley od wielkoci silnika:

Wielko silnika oysko od strony kocwki wau

oysko od strony wentylatora

7. Obsuga posprzedana

7.1 Czci zamiennePrzy zamawianiu czci zamiennych naley poda numer fabryczny, cae oznaczenie typu i rodzaju silnika tak, jak podano na tabliczce znamionowej.

Przezwajanie silnika naley powierza serwisowi autoryzowanemu.7.2 Przezwajanie

7.3 oyskaoyska wymagaj starannej pieczy. Naley je zdejmowa przy pomocycigaczy do oysk. A zakada na gorco lub przy pomocy narzdzi specjalnych.

Zastrzega si moliwo wprowadzania zmian

61.04

14.20

20.00

25.05

36.51

61.02

28.00

25.02

25.03

25.01

14.54

16.00

34.01

14.12

34.02

14.06

14.04

36.00

36.52

64.15

64.19

64.10

22.12

28.08

14.20

61.00

14.02

28.0414.17

14.18

14.19

14.16

14.12

(1)

46.00

99.00

99.00

3.93.126

3.93.126

(1)

66.18

99.00

70.18

70.19

28.04

14.02

61.00

14.20

28.08

22.12

13.60

64.10

64.19

64.15

64.00

36.52

36.00

14.04

14.06

34.02

32.00

32.32

32.31

32.30

14.12

34.01

16.00

14.54

25.01

25.03

25.02

28.00

61.02

36.51

25.05

20.00

14.20

61.04

64.25

64.22

66.00

3.93.029

MXV(L) 25-32-40, MXV(L)4 25-32-40

MXV-B 25-32-40-50

11

14.16

14.19

14.18

14.17

14.12

(3)

66.18

66.19

66.00

14. Rysunki zoeniowe

3.94.05561.0014.12

14.12

14.00

25.01

14.20

14.42

28.04

14.02

14.54

64.00

14.20

14.04

32.30

32.31

32.32

64.22

66.00

32.00

66.19

28.08

25.03

25.02

28.00

36.52

36.51

36.00

25.05

34.02

61.03

61.04

61.07

64.25

70.19

70.18

61.02

(1

(3)

66.18

99.00

(3)

61.3061.3261.3461.3661.00

61.30

61.0261.04

MXV(L) 50-65-80, MXV(L)4 50-65-80

12

14. Rysunki zoeniowe

25.03

25.02

28.00

25.05

25.01

4.93.300/2

4.93.299/1

4.93.299/1

4.93.299/2

4.3

13.8

4.3

11.2

5

7.2

13.8

7.2

14.2

05 06 07 08 10 12 14MXV-(B) 25-204

123456789

10111213141516

16 18 20

17181920

123456789

10111213141516171819

36.51

36.52

64.15

64.10

64.19

28.08

28.04

28.00

MXV-(B) 32-404 05 06 07 08 10 12 14 16 18 -

05 06 07 08 10 11 13MXV-(B) 40-804 15 17 19

36.51

36.52

64.15

64.10

64.19

28.08

28.04

28.00

MXV-(B) 25-2 MXV-(B) 32-4

MXV-(B) 40-8

20.00

13

15. Ukad stopni, wirnikw i tulei

korpus stopnia pierwszego bezkanau zwrotnego

korpus stopnia z kanaem zwrotnym

korpus stopnia z oyskiem

korpus stopnia ostatniego bez piercienia uszczelnienia

wirnik

28.04

36.51

64.13

28.00

28.08

36.52

64.14

64.19

64.10

64.18

64.15

04 10 110908070605

4.93.285/2B

20,1

67,

28,

324

1436

,12

MXV-B 50-1803

MXV-B 50-18

25.03

25.02

28.00

25.05

25.01

20.00

4.93.299/1B

123456789

10111213141516

14

15. Ukad stopni, wirnikw i tulei

korpus stopnia pierwszego bez kanau zwrotnego

korpus stopnia z kanaem zwrotnym

korpus stopnia z oyskiem

korpus stopnia ostatniego bez piercienia uszczelnienia

wirnik

12.2

28.04 28.04

36.51

64.13

MXV 50-1603 >

28.00

28.08

36.52

64.14

64.19

64.10

64.15

16

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

03 04 141211100908070605

36.51

64.13

MXV 50-1602-60 Hz

28.00

28.08

36.52

25.10

64.14

64.19

64.10

64.15

4.93.285/3 4.93.285/2

4.93.285/1

12.2

9

9 24

33

12.2

9

9 24

1.5

33

MXV 50-1602

, ,

25.03

25.02

28.00

25.05

MXV 50-16

25.01

15

15. Ukad stopni, wirnikw i tulei

korpus stopnia pierwszego bez kanau zwrotnego

korpus stopnia z kanaem zwrotnym

korpus stopnia z oyskiem

korpus stopnia ostatniego bez piercienia uszczelnienia

wirnik

12.2

36.51

36.52

28.08

64.14

28.04

64.19

64.10

64.18

28.00

64.13

28.08

64.14

28.04

64.19

64.10

64.18

28.00

64.15

64.13

36.52

36.51

MXV 65-3202 MXV 65-3203 >

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

03MXV 65-3202 04 12100908070605

4.93.286/3

4.93.286/2

4.93.286/1

12.2

24

7.

3 12

.2

19.0

5

12.2

19

.05

7.3

24

12.2

43

.5

MXV 65-32

, ,

25.03

25.02

28.00

25.05

25.01

16

15. Ukad stopni, wirnikw i tulei

korpus stopnia ostatniegobez piercienia uszczelnienia

korpus stopnia z kanaemzwrotnym

korpus stopnia z oyskiem

korpus stopnia ostatniego bez piercienia uszczelnienia

wirnik

12.2

MXV 80-4801

28.04

28.08

64.14

28.00

64.19

64.10

64.13

36.52

36.51

28.04

28.08

64.14

28.00

64.19

64.10

64.18

64.13

36.52

36.51

28.04

28.08

64.14

64.19

64.10

64.18

28.00

64.15

64.13

36.52

36.51

02

8

7

6

5

4

3

2

1

03MXV 80-4801 04 08070605

MXV 80-4802 MXV 80-4803 >

12.2

24

7.

3 27

.25

12.2

12

.2

24

17.8

8

12.2

12

.2

24

7.3

43.5

27

.25

4.93.287/4

4.93.287/3

4.93.287/2

4.93.287/1

MXV 80-48

, ,

25.03

25.02

28.00

25.05

25.01

17

15. Ukad stopni, wirnikw i tulei

korpus stopnia pierwszego bez kanau zwrotnego

korpus stopnia z kanaem zwrotnym

korpus stopnia z oyskiem

korpus stopnia ostatniego bez piercienia uszczelnienia

wirnik

Calpeda s.p.a. - Via Roggia di Mezzo, 39 - 36050 Montorso Vicentino - Vicenza - ItaliaTel. +39 - 0444 476476 - Fax +39 - 0444 476477 - E.mail: [email protected] www.calpeda.com

DEKLARACJA ZGODNOCI

Firma CALPEDA S.p.A.owiadczamy na nasz wyczn odpowiedzialno, e pompy MXV-B, MXV, MXVL, MXV4,MXVL4, typ i numer fabryczny podany na tabliczce znamionowej, s zgodne z zapisami Dyrektyw Unijnych 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE oraz odpowiednich norm, zwizanych.

Rozporzdzenie Komisji Europejskiej nr 640/2009.

Montorso Vicentino, 08.2012 Il PresidenteLicia Mettifogo