Investigatie Scoala Si Valorile Sale

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/24/2019 Investigatie Scoala Si Valorile Sale

  1/33

  UNIVERSITATEA TEFAN CEL MARE SUCEAVA

  DEPARTAMENTUL PENTRU PREGTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

  INVESTIGAIE PE TEMA

  ETICA EDUCAIEI I FORMRII:

  COALA I VALORILE SALE

 • 7/24/2019 Investigatie Scoala Si Valorile Sale

  2/33

  Cuprins:

  1. Introd!"r" #n $ro%&"'t(!) *)&or(&or tr)n+'(+" d" !,tr" -!o)&, /

  /. St)%(&(r") +!o$&( -( o%("!t(*"&or !"r!"t,r(( ...0

  0. Pro("!t)r") !"r!"t,r(( ...

  . D"2(n(r") !o&"!t(*(t,3(( 4"n"r)&"...

  5. A&"4"r") +!6"'"( d" "-)nt(on)r" 5

  7. E&)%or)r") !6"+t(on)r&( 5

  8. Int"r$r"t)r") r"9&t)t"&or .7

  . Con!&9(( .../;

 • 7/24/2019 Investigatie Scoala Si Valorile Sale

  3/33

  1. Introducere n problemtic !lorilor trnsmise de c"tre #col"

  "&"'"nt" d" +t)%(&(t)t".

  col "+t" &o!& nd" tn,r& #n!"$" +, tr,()+!, 9(&n(! o $)rt" d(n t('$& +,> #n

  !)dr& n"( !o'n(t,3( !" d"$,-"-t" !)dr& 2)'(&()&. d" r"+$"!t -( +$r"')3(" ) &"4((> d" d"'o!r)3("> d" +o!("t)t" !(*(&,> d" $)tr(ot(+' -(

  +"nt('"nt n)3(on)&> d" !&t )& "ro(&or> d" $r("t"n("> "t!. C)&(t)t") "d!)3("( !(*(!" #n -!o)&,d"$(nd" d" "d!)3() $r('(t, d" !o$(& #n 2)'(&(" -( d" !o'$ort)'"nt& 4r$&( d"

  #n*,3,tor( +) $ro2"+or(

 • 7/24/2019 Investigatie Scoala Si Valorile Sale

  4/33

  $"ntr !, &" $&)!"> n $"ntr !, +nt o%&(4)3(> )'"n(n3)3( ! not" '(!(> !or(4"n3" +)

  "')tr(!&,r(.

  Pro2"+or& "+t" r"+$on+)%(&: r"+$on+)%(& $"ntr "&"*(> $"ntr *)&or(&" tr)n+'(+" -(

  ('$r(')t" )!"+tor)> r"+$on+)%(& $"ntr !o'n(t)t") +o!()&, #n !)r" )!"-t( "&"*( *or 2(

  '"'%r( )!t(*(> r"+$on+)%(&( #ntr=o ',+r, o)r"!)r" $"ntr *((tor& +o!("t,3((.

  L) Co&"4(& T"6n(! P"tr M-)t S!")*) "(+t, o $r"o!$)r" r")&, $r(*(nd

  *)&or(&" tr)n+'(+" "&"*(&or d" !,tr" -!o)&, > $r(*(nd ('$)!t& (n+t(t3("( #n +(n" -( )

  !)dr"&or d(d)!t(!" )+$r) 2or',r(( $"r+on)&" -( $ro2"+(on)&" ) "&"*(&or.

  D(n dor(n3) d" ) !no)-t" $,r"r") "&"*(&or d"+$r" (n+t(t3() #n !)r" #n*)3, -(

  $,r"r") &or d"+$r" r"&)3((&" ! $ro2"+or(( #n $ro!"+& d" $r"d)r"=#n*,3)r"> d(r"!3(n") -!o&((

  ) "&)%or)t o (n*"+t(4)3(" )& !,r"( +!o$ ) 2o+t $"r!"$"r") (')4(n(( "&"*(&or d"+$r" Co&"4(&

  T"6n(! P"tr M-)t> *)&or(&" tr)n+'(+" -( r"&)3((&" -!o)&,= "&"*( -( -!o)&,=2)'(&(".

  A' $)rt(!($)t $"r+on)& &) !&"4"r") d)t"&or> $r"&!r)r") -( (nt"r$r"t)r") )!"+tor).

  R"9&t)t"&" (n*"+t(4)3("(> #'$r"n, ! !t"*) !on+(d"r"nt" t"or"t(!" !)r" #'(

  )$)r3(n> +nt $r"9"nt)t" ')( o+.

  $. Stbilire scopului #i obiecti!elor cercet"rii

  S!o$& !"r!"t,r(( r")&(9)t" d" ) )*t #n *"d"r" +td("r") (')4(n(( Co&"4(&(T"6n(! P"tr M-)t #n $"r!"$3() "&"*(&or> d)r -( o$(n((&"> $,r"r(&" -( !r(t(!(&" )!"+tor)

  $r(*(nd !)&(t)t") )!t&( "d!)3(n)& #n Co&"4(& T"6n(! P"tr M-)t

 • 7/24/2019 Investigatie Scoala Si Valorile Sale

  5/33

  %@ +t)%(&(r") 4r)d&( d" !no)-t"r" ) dot,r(&or $" !)r" -!o)&) &" $n" &)

  d(+$o9(3() "&"*(&or

  !@ +t)%(&(r") ',+r(( #n !)r" (')4(n") "+t" )$r"!()t, !) 2((nd 2)*or)%(&, +)

  n"2)*or)%(&,

  d@ d"t"r'(n)r") (nt"n+(t,3(( (')4(n((: ')r"> '"d("> '(!,

  "@ !no)-t"r") !)r)!t"r(+t(!(&or $"r+o)n"&or !6"+t(on)t"> !&)+)> $ro2(&&>

  +$"!()&(9)r")

  = O%("!t(*" +"!nd)r".

  &. 'roiectre cercet"rii

  Con2or' &( P6(&($ ot&"r $ro!"+& !"r!"t,r(( d" ')rJ"t(n4 $r"+$n"

  $)r!r4"r") ) !(n!( $)-( $"ntr r")&(9)r") n"( !"r!"t,r( "2(!("nt":

  P)-(( n"!"+)r( r")&(9,r(( n"( !"r!"t,r(:

  )e*in

  ireproblemei

  #i

  o

  biecti!elor

  cercet"rii

  Elborreplnuluide

  cercetre

  Cule,ere

  in*orm+iilor

  Anli-in*orm+iilor

  're-entreconclu-iilor

 • 7/24/2019 Investigatie Scoala Si Valorile Sale

  6/33

  )imensiune e#ntionului

  C"r!"t)r") +"&"!t(*, )r" !) 2nd)'"nt t"or"t(! do, &"4( ('$ort)nt" -( )n'":

  &"4") r"4&)r(t,3(( +t)t(+t(!"> !on2or' !,r"() or(!" $)rt" d(n #ntr"4 t(nd" +, $o+"d"

  !)r)!t"r(+t(!(&" !o&"!t(*(t,3(( d(n !)r" 2)!" $)rt" -( &"4") n'"r"&or ')r(> !on2or' !,r"()

  4r$r(&" ')r( ) ')( '&t, +t)%(&(t)t" d"!t !"&" '(!(> #n !)9& no+tr #n+"'nnd !,

  "-)nt(o)n"&" d" d('"n+(n( ')( ')r( ) n 4r)d ')( r(d(!)t d" r"$r"9"nt)t(*(t)t" 2)3, d"

  !o&"!t(*(t)t") 4"n"r)&,1.

  To)t, +tr!tr) "-)nt(on&( "+t" d"t"r'(n)t, d" %)9, d" +ond) -( d" )!"") "+t"

  n"!"+)r, !no)-t"r") n)tr(( -( ")!t(t,3(( )!"+t"( %)9".

  A&"4"r") "-)nt(on&( $r"+$n" )&"4"r") t($&( d" +ond)> ) $ro!"dr(( d"

  +"&"!3("> ) 4r)d&( d" r"$r"9"nt)t(*(t)t"> ) $r"!(9("( -(> $" )!")+t, %)9, +t)%(&(r")

  *o&'&( )!"+t().

  M,r('") "-)nt(on&( ) 2o+t +t)%(&(t, )*nd #n *"d"r" "ro)r") '(n(', )!!"$t)t,>

  $ro%)%(&(t)t") 4)r)nt,r(( r"9&t)t"&or -( r"$r"9"nt)t(*(t)t") "-)nt(on&( $"ntr

  !o&"!t(*(t)t") !"r!"t)t,.

  E-)nt(on& ) 2o+t +t)%(&(t &) 5/8 d" $"r+o)n".

  R"+tr(!3((&": dr)t) ')(', ) !&"4"r(( (n2or')3((&or 0 9(&"> dr)t) !o'$&"t,r((

  n( (nt"r*( !(r!) 1K '(nt".. Ale,ere sc/emei de e#ntionre

  C) '"tod, d" !"r!"t)r" d(r"!t, #n !)9& +td(&( (')4(n(( Co&"4(&( T"6n(!

 • 7/24/2019 Investigatie Scoala Si Valorile Sale

  7/33

  C6"+t(on)r& "+t" n (n+tr'"nt d" !&"4"r" ) d)t"&or -( r"$r"9(nt, n& d(ntr"

  !"&" ')( ('$ort)nt" "&"'"nt" d" !)r" d"$(nd" r"-(t) n"( !"r!"t,r( +"&"!t(*".

  Pr(n!($)&"&" "t)$" )&" $ro!"+&( #nto!'(r(( n( !6"+t(on)r +nt:

  )@ = )n)&(9) n"*o(&or d" (n2or')3(( !)r" +nt n"!"+)r" +td("r(( (')4(n((

  %@ = 2or'&)r") #ntr"%,r(&or $"ntr ) o%3(n" (n2or')3((&" dor(t"

  !@ = )r)n)r") #ntr"%,r(&or #ntr=o ord(n" &o4(!, #n )-) 2"& #n!t +, $)r, !t ')(

  (nt"r"+)nt" -( &($+(t" d" )'%(4(t)t"

  d@ = $r"t"+t)r") !6"+t(on)r&( ! n "-)nt(on $(&ot d" (nt"r&o!tor( ?(nt"r*(r(@

  "@ = r"2or'&)r") !6"+t(on)r&( 3(nnd !ont d" +!6('%,r(&" (nt"r*"n(t"

  R"d)!t)r") !6"+t(on)r&( $r"+$n" +t)%(&(r") #ntr"%,r(&or )*nd #n *"d"r"

  !on3(nt&> t($& -( 'od& &or d" 2or')r". L) +t)%(&(r") !on3(nt&( #ntr"%,r(&or +=) )*t #n

  *"d"r" )+(4r)r") !&"4"r(( (n2or')3((&or n"!"+)r" $"ntr ) $t") )t(n4" o%("!t(*"&"

  !"r!"t,r((. Pr(n #ntr"%,r(&" 2or'&)t" +=) r',r(t o%3(n"r") d" (n2or')3(( )tt d" n)tr,

  no'(n)&, !t -( (n2or')3(( ord(n)&"> !nd +%("!3(&or &( +=) !"rt !&)+)r") *)r()%(&"&or d$,

  $r"2"r(n3, -( o%3(n"r") d" (n2or')3(( '"tr(!" #n !)9& !no)-t"r(( *"n(tr(&or -( *r+t"(.

  P"ntr 2or'&)r") #ntr"%,r(&or ) 2o+t )&"+" !*(nt" +('$&"> 2o&o+(nd #ntr=o

  $ro$o9(3(" '(!, &('%)& d" +$"!()&(t)t" $"ntr ) n $n" $"r+o)n) #n d(2(!&t)t" "*(tnd

  $" !t $o+(%(& 2o&o+(r") "$r"+((&or *)4( -( +=) $orn(t d" &) #ntr"%,r( 4"n"r)&" ')( -o)r">+$r" #ntr"%,r( +$"!(2(!" ! n 4r)d r(d(!)t d" d(2(!&t)t". For'&)r") #ntr"%,r(&or +=)

  r")&(9)t #ntr=o ')n("r, d(r"!t, $"ntr ) -r) r,+$n+r(&" +%("!3(&or -( $"ntr ) +" "*(t)

 • 7/24/2019 Investigatie Scoala Si Valorile Sale

  8/33

  clasa

  Frequency Percent Valid PercentCumulative

  Percent

  Valid 9 175 33.2 33.2 33.2

  10 138 26.2 26.2 59.4

  11 118 22.4 22.4 81.8

  12 96 18.2 18.2 100.0

  Ttal 527 100.0 100.0

  F(4r) 1: Str!tr) "-)nt(on&( d$, )n& d" +td(

  S" o%+"r*, !,> d(n "-)nt(on& d" 5/8 d" "&r*(> n $ro!"nt d" 00>/ +nt #n !&)+) )I=) /7 / +nt #n !&)+) ) =) // +nt #n !&)+) ) I=) ()r 1 / +nt #n &t('& )n

 • 7/24/2019 Investigatie Scoala Si Valorile Sale

  9/33

  F(4. 0: Str!tr) "-)nt(on&( d$, $ro2(&& r')tS" o%+"r*, !,> d(n "-)nt(on& d" 5/8 d" "&r*(> n $ro!"nt d" 0 r'")9, $ro2(&&

  t"6n(!> 0K>; +nt #n+!r(-( &) $ro2(&& +"r*(!(( -( 01>1 r'")9, $ro2(&& r"+r+" n)tr)&"-( $rot"!3() '"d(&(.

  &. In*orm+ii pri!ind cli*icre urmt"T)%"& 0: Str!tr) "-)nt(on&( d$, !)&(2(!)r") r')t,:

  calificare

  Frequency Percent Valid Percent

  Cumulative

  Percent

  Valid te!n. autmati#ari 18 3.4 3.4 3.4

  te!n. C$% 45 8.5 8.5 12.0

  te!n. de"i&n m'ila 130 24.7 24.7 36.6

 • 7/24/2019 Investigatie Scoala Si Valorile Sale

  10/33

  S" o%+"r*, !, !"& ')( ')r" $ro!"nt d(n +tr!tr) "-)nt(on&( #& d"3(n "&"*((#n+!r(-( &) !)&(2(!)r") T"6n(!()n d"+(4n"r 'o%(&, -( )'"n),r( (nt"r(o)r"> ! />8> r')3(

  d" !"( ! !)&(2(!)r") T"6n(!()n "!o&o4 -( $rot"!3() !)&(t,3(( '"d(&(> ! /1>7.C"& ')( '(! $ro!"nt #& d"3(n "&"*(( !" r'")9, !)&(2(!)r") T"6n(!()n #n

  )to')t(9,r(> ! 0>.

  +naliza i inter'retarea in,orma-iilor

  2ntrebre 1:T)%"& 1: Str!tr) "-)nt(on&( d$, !)&(2(!)t(*& )!ord)t )+$"!t&( 4"n"r)& )& -!o&((

 • 7/24/2019 Investigatie Scoala Si Valorile Sale

  11/33

  F(4. 1: Str!tr) "-)nt(on&( d$, !)&(2(!)t(*& )!ord)t )+$"!t&( 4"n"r)& )& -!o&((

  C") ')( ')r" $ond"r" #n +tr!tr) "-)nt(on&(> 78>; "+t" d"3(nt, d" "&"*((!)r" )!ord, !)&(2(!)t(*& %(n"> r')t" d" "&"*(( !)r" )!ord, !)&(2(!)t(*& 2o)rt" %(n"

  )+$"!t&( 4"n"r)& )& -!o&((> #n $ro!"nt d" /8>;. >/ !on+(d"r, !, )+$"!t& 4"n"r)& )&

  -!o&(( "+t" +&)%.

  2ntrebre $:

  % & ( & ( d &(2( ( & d & ( & & (&

 • 7/24/2019 Investigatie Scoala Si Valorile Sale

  12/33

  F(4. /: Str!tr) "-)nt(on&( d$, !)&(2(!)t(*& )!ord)t )+$"!t&( 4"n"r)& )& !or$r(&or)t"&("r" -!o)&, $"ntr $r"&!r)r") &"'n&(

  S" o%+"r*, !, n $ro!"nt d" /0>5 n ) r,+$n+ &) )!")+t, #ntr"%)r".

  0;>5 )!ord, !)&(2(!)t(*& %(n"> 05>1 = 2o)rt" %(n"> ()r !)&(2(!)t(*& +&)%

  "+t" )!ord)t d" />0 d(n !"( !6"+t(on)3(.

  2

 • 7/24/2019 Investigatie Scoala Si Valorile Sale

  13/33

  C)&(2(!)t(*& %(n" "+t" )!ord)t d" 70 d(n "&"*(( !6"+t(on)3( ! $r(*(r" &)

  )+$"!t& 4"n"r)& )& +$)3((&or d" (n+tr(r" 0/>1 !on+(d"r, !) 2((nd 2o)rt" %n )+$"!t&

  4"n"r)& )& +$)3((&or d" (n+tr(r"> ()r >; = +&)%.

  2ntrebre (:

  T)%"&. : Str!tr) "-)nt(on&( d$, !)&(2(!)t(*& )!ord)t )+$"!t&( 4"n"r)& )& 4r$r(&or+)n(t)r" -( )& 6o&r(&or

  aspect grup sanit.

  Frequency Percent Valid PercentCumulative

  Percent

  Valid (arte 'ine 115 21.8 21.8 21.8

  'ine 300 56.9 56.9 78.7

  "la' 112 21.3 21.3 100.0

  Ttal 527 100.0 100.0

 • 7/24/2019 Investigatie Scoala Si Valorile Sale

  14/33

  F(4.. : Str!tr) "-)nt(on&( d$, !)&(2(!)t(*& )!ord)t )+$"!t&( 4"n"r)& )& 4r$r(&or+)n(t)r" -( )& 6o&r(&or

  C $r(*(r" &) )+$"!t& 4"n"r)& )& 4r$r(&or +)n(t)r"> $"+t" ',t)t" d(n !"(

  !6"+t(on)3( ? 57>;@ #& !on+(d"r, %n> #n $ro!"nt" )$ro)$" "4)&" +(t,nd=+" !"( !)r" )!ord,

  !)&(2(!)t(*"&" 2o)rt" %(n" ?/1>@ -( +&)% ?/1>0@.

  2ntrebre :

  T)%"& 5: Str!tr) "-)nt(on&( d$, !)&(2(!)t(*& )!ord)t )+$"!t&( 4"n"r)& )& %)9"(')t"r()&" ) -!o&((

  baza materiala

  Frequency Percent Valid Percent

  Cumulative

  Percent

  Valid (arte 'ine 194 36.8 36.8 36.8

  'ine 309 58.6 58.6 95.4

  "la' 24 4.6 4.6 100.0

  Ttal 527 100.0 100.0

 • 7/24/2019 Investigatie Scoala Si Valorile Sale

  15/33

  F(4. 5: Str!tr) "-)nt(on&( d$, !)&(2(!)t(*& )!ord)t )+$"!t&( 4"n"r)& )& %)9"(')t"r()&" ) -!o&((

  )9) ')t"r()&, ) -!o&(( "+t" )$r"!()t, dr"$t %n, d" 5>7 d(n !"( !6"+t(on)3(> -(

  2o)rt" %n, d" 07> do)r >7 o )$r"!()9, +&)%,.

  2ntrebre 0:

  T)%"& 7: Str!tr) "-)nt(on&( d$, !)&(2(!)t(*& )!ord)t )+$"!t&( 4"n"r)& )&&)%or)to)r"&or -( !)%(n"t"&or d" +$"!()&(t)t"

  laboratoare si cab.

  Frequency Percent Valid Percent

  Cumulative

  Percent

  Valid (arte 'ine 357 67.7 67.7 67.7

  'ine 158 30.0 30.0 97.7

  "la' 12 2.3 2.3 100.0

  Ttal 527 100.0 100.0

 • 7/24/2019 Investigatie Scoala Si Valorile Sale

  16/33

  F(4. 7: Str!tr) "-)nt(on&( d$, !)&(2(!)t(*& )!ord)t )+$"!t&( 4"n"r)& )&

  &)%or)to)r"&or -( !)%(n"t"&or d" +$"!()&(t)t"

  Pond"r") !") ')( ')r" o ) (nt"r*("*)3(( !)r" )$r"!()9, &)%or)to)r"&" -( !)%(n"t"&"d" +$"!()&(t)t" ! !)&(2(!)t(*& 2o)rt" %(n"> #n $ro!"nt d" 78>8. C)&(2(!)t(*& %(n""+t" )!ord)t d" 0K d(n "&"*(( !6"+t(on)3(> ()r !)&(2(!)t(*& +&)% d" 1/ "&"*(>r"$r"9"nt,nd />0 d(n "-)nt(on.

  2ntrebre :

  T)%"& 8: Str!tr) "-)nt(on&( d$, !)&(2(!)t(*& )!ord)t %(%&(ot"!((

  biblioteca

  Frequency Percent Valid Percent

  Cumulative

  Percent

  Valid (arte 'ine 372 70.6 70.6 70.6

  'ine 142 26.9 26.9 97.5

  "la' 13 2.5 2.5 100.0

  Ttal 527 100.0 100.0

 • 7/24/2019 Investigatie Scoala Si Valorile Sale

  17/33

  8K>7 d(n !"( !6"+t(on)3( )$r"!()9, %(%&(ot"!) -!o&(( -( r"&)3() ! %(%&(ot"!)r) !)

  2((nd 2o)rt" %n"> /7>; )!ord, !)&(2(!)t(*& %(n" -( />5 d(n "&"*(( (nt"ro4)3( )!ord,

  !)&(2(!)t(*& +&)%.

  2ntrebre 3:

  T)%"& : Str!tr) "-)nt(on&( d$, !)&(2(!)t(*& )!ord)t +"!r"t)r()t&(

  secretariat

  Frequency Percent Valid Percent

  Cumulative

  Percent

  Valid (arte 'ine 326 61.9 61.9 61.9

  'ine 176 33.4 33.4 95.3

  "la' 25 4.7 4.7 100.0

  Ttal 527 100.0 100.0

 • 7/24/2019 Investigatie Scoala Si Valorile Sale

  18/33

  F(4. : Str!tr) "-)nt(on&( d$, !)&(2(!)t(*& )!ord)t +"!r"t)r()t&(

 • 7/24/2019 Investigatie Scoala Si Valorile Sale

  19/33

  respectarea ordinii ore

  Frequency Percent Valid PercentCumulative

  Percent

  Valid (arte 'ine 101 19.2 19.2 19.2

  'ine 343 65.1 65.1 84.3

  "la' 83 15.7 15.7 100.0

  Ttal 527 100.0 100.0

 • 7/24/2019 Investigatie Scoala Si Valorile Sale

  20/33

  resp. ordinii pauza

  Frequency Percent Valid Percent

  Cumulative

  Percent

  Valid (arte 'ine 76 14.4 14.4 14.4

  'ine 252 47.8 47.8 62.2

  "la' 199 37.8 37.8 100.0

  Ttal 527 100.0 100.0

 • 7/24/2019 Investigatie Scoala Si Valorile Sale

  21/33

  relatii prof. elev

  Frequency Percent Valid PercentCumulative

  Percent

  Valid (arte 'ine 181 34.3 34.3 34.3

  'ine 297 56.4 56.4 90.7

  "la' 49 9.3 9.3 100.0

  Ttal 527 100.0 100.0

 • 7/24/2019 Investigatie Scoala Si Valorile Sale

  22/33

  relatii director elev

  Frequency Percent Valid PercentCumulative

  Percent

  Valid (arte 'ine 303 57.5 57.5 57.5

  'ine 200 38.0 38.0 95.4

  "la' 24 4.6 4.6 100.0

  Ttal 527 100.0 100.0

 • 7/24/2019 Investigatie Scoala Si Valorile Sale

  23/33

  relatii dirig. elev

  Frequency Percent Valid PercentCumulative

  Percent

  Valid (arte 'ine 357 67.7 67.7 67.7

  'ine 123 23.3 23.3 91.1

  "la' 47 8.9 8.9 100.0

  Ttal 527 100.0 100.0

 • 7/24/2019 Investigatie Scoala Si Valorile Sale

  24/33

  T)%"& 1: Str!tr) "-)nt(on&( d$, !)&(2(!)t(*& )!ord)t r"&)3("( d(r(4(nt"=2)'(&("

  relatii dirig. fam.

  Frequency Percent Valid Percent

  Cumulative

  Percent

  Valid (arte 'ine 269 51.0 51.0 51.0

  'ine 211 40.0 40.0 91.1

  "la' 47 8.9 8.9 100.0

  Ttal 527 100.0 100.0

 • 7/24/2019 Investigatie Scoala Si Valorile Sale

  25/33

  T)%"& 15: Str!tr) "-)nt(on&( d$, !)&(2(!)t(*& )!ord)t !)&(t,3(( $ro!"+&( (n+tr!t(*="d!)t(*

  calitatea instrurii

  Frequency Percent Valid Percent

  Cumulative

  Percent

  Valid (arte 'ine 133 25.2 25.2 25.2

  'ine 369 70.0 70.0 95.3

  "la' 25 4.7 4.7 100.0

  Ttal 527 100.0 100.0

 • 7/24/2019 Investigatie Scoala Si Valorile Sale

  26/33

  T)%"& 17: Str!tr) "-)nt(on&( d$, !)&(2(!)t(*& )!ord)t )!t(*(t,3(&or "tr)-!o&)r"

  activitati extrasc.

  Frequency Percent Valid Percent

  Cumulative

  Percent

  Valid (arte 'ine 195 37.0 37.0 37.0

  'ine 237 45.0 45.0 82.0

  "la' 95 18.0 18.0 100.0

  Ttal 527 100.0 100.0

 • 7/24/2019 Investigatie Scoala Si Valorile Sale

  27/33

  T)%"& 18: Str!tr) "-)nt(on&( d$, !)&(2(!)t(*& )!ord)t !on+(&("r(( (nd(*(d)&" -(or("nt,r(( -!o&)r" -( $ro2"+(on)&"

  consiliere si orient.

  Frequency Percent Valid Percent

  Cumulative

  Percent

  Valid (arte 'ine 137 26.0 26.0 26.0

  'ine 321 60.9 60.9 86.9

  "la' 69 13.1 13.1 100.0

  Ttal 527 100.0 100.0

 • 7/24/2019 Investigatie Scoala Si Valorile Sale

  28/33

  T)%"& 1: Str!tr) "-)nt(on&( d$, !)&(2(!)t(*& )!ord)t $o+(%(&(t,3(&or d" (n+tr(r"o2"r(t" d" -!o)&,

  posibilitati de instruire

  Frequency Percent Valid Percent

  Cumulative

  Percent

  Valid (arte 'ine 168 31.9 31.9 31.9

  'ine 317 60.2 60.2 92.0

  "la' 42 8.0 8.0 100.0

  Ttal 527 100.0 100.0

 • 7/24/2019 Investigatie Scoala Si Valorile Sale

  29/33

  T)%"& 1;: Str!tr) "-)nt(on&( d$, !)&(2(!)t(*& )!ord)t n(*"&&( d" $r"4,t(r" ) "&"*(&or

  nivel de preg. elevi

  Frequency Percent Valid Percent

  Cumulative

  Percent

  Valid (arte 'ine 128 24.3 24.3 24.3

  'ine 359 68.1 68.1 92.4

  "la' 40 7.6 7.6 100.0

  Ttal 527 100.0 100.0

 • 7/24/2019 Investigatie Scoala Si Valorile Sale

  30/33

  T)%"& /K: Str!tr) "-)nt(on&( d$, !)&(2(!)t(*& )!ord)t $"r+"!t(*"&or d"+!6(+" d"-!o)&, d$, )%+o&*(r"

  perspective dupa sc.

  Frequency Percent Valid Percent

  Cumulative

  Percent

  Valid (arte 'ine 189 35.9 35.9 35.9

  'ine 283 53.7 53.7 89.6

  "la' 55 10.4 10.4 100.0

  Ttal 527 100.0 100.0

 • 7/24/2019 Investigatie Scoala Si Valorile Sale

  31/33

  3. Conclu-ii pri!ind im,ine ele!ilor despre Cole,iul 6e/nic 'etru 7u#t

  Suce! #i rel+iile pro*esori%ele!i n procesul de predre%n!"+re

  S!o$& !"r!"t,r(( r")&(9)t" ) )*t #n *"d"r" +td("r") (')4(n(( Co&"4(& T"6n(!

  P"tr M-)t S!")*) -( r"&)3((&" $ro2"+or(="&"*( #n $ro!"+& d" $r"d)r"=#n*,3)r" d)r -(

  o$(n((&"> $,r"r(&" -( !r(t(!(&" )!"+tor) $r(*(nd !)&(t)t") )!t&( "d!)3(on)&.

  P"r+o)n"&" )&"+" +, 2)!, $)rt" d(n )!"+t "-)nt(on ) 2o+t "&"*( ! *r+t) !$r(n+,

  #ntr" 15=1; )n(. > I -( II.

  )!")+t) d)tornd=+" dot,r(&or -!o&((> 4r)d&( d" $r"4,t(r" ) $ro2"+or(&or>

  r"&)3((&or (n+t(t(t" #ntr" -!o)&, ?$r(n r"$r"9"nt)n3(( +,(: d(r"!3(n"> $ro2"+or(> $"r+on)&d(d)!t(! )(&()r@ -( "&"*( -( 2)'(&((&" )!"+tor)

  - E&"*(( !on+(d"r, !, )+$"!t& 4"n"r)& )& +$)3((&or -!o&(( -( dot,r(&" )!"+tor) +nt

 • 7/24/2019 Investigatie Scoala Si Valorile Sale

  32/33

  R"2"r(n3" %(%&(o4r)2(!":

  1. )$"n!(! V B Cercetare statistic n turism> Ed D(d)!t(!, -( P"d)4o4(!,>!r"-t(> /KK0

  2. ot&"r> P6. BManagementul marketingului> Ed(tr) T"or)> !r"-t(> 1;;83. "d"r> D)n("&) B Et(!) "d!)3("( -( 2or',r((. M)t"r()& +$ort

 • 7/24/2019 Investigatie Scoala Si Valorile Sale

  33/33

  coala i valorile sale

  Rezumat:

  La Colegiul TehnicPetru Muat Suceavaexist o preocuparereal privin valoriletrans!ise elevilor ectre coal.

  "n coal s#areali$at o investiga%ieal crei scop a &ostperceperea i!aginiielevilor espre ColegiulTehnic Petru Muat'valorile trans!ise irela%iile coal# elevi icoal#&a!ilie.

  (alorile repre$intrepere ale vie%ii'&una!ente alee$voltrii personale ipro&esionale' ele!entee sta)ilitate.

  Pregtirea pentru via%'*n general' pentru via%apro&esional' *n special'av+n ca reper valorile!orale' poate contri)uila !orali$areaco!unit%ii' a statului.

  Ca !eto ecercetare irect *nca$ul stuiului i!aginiiColegiului Tehnic ,PetruMuat s#a ales ancheta&a% *n &a% prininter!eiul interviurilorpersonale irecte-antionul a &ost

  sta)ilit la 2/ epersoane.0 &ost ela)orat unchestionar cu 2 e*ntre)ri.

  Referine

  bibliografice:. eer' 4aniela 5 -tica

  euca%iei i &or!rii.Material suport

  . 6apenciuc (. 5Cercetare statistic *n

  turis!' - 4iactic iPeagogic' 7ucureti'238

  Concluzii:-

  Colegiul TehnicPetru Muat)ene&icia$ e oi!agine )un *npercep%ia elevilorsi8

  - -levii consier ccoala' prine&orturile sale epregtire i valorilepro!ovate' o&erperspective largielevilor upa)solvire' pentru ase integra cusucces pe pia%a!uncii i *n

  societate' ca!e!)ri activi' cu o*nalt %inut !orali civic.

  00