Click here to load reader

INTERDY S C Y P L I TECHNOLOGII DREWNA · TECHNOLOGIA DREWNA o specjalnościach: - mechaniczna technologi drewna* - chemiczna technologia drewna - meblarstwo* - ochrona i modyfikacja

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of INTERDY S C Y P L I TECHNOLOGII DREWNA · TECHNOLOGIA DREWNA o specjalnościach: - mechaniczna...

WYDZIATECHNOLOGII DREWNA

PROF

IL KSZTA

CENIA

INTERDYSCYPLINA

RNEG

O

To nowoczesna, perspektywiczna i dynamiczna jednostka, ktra poprzez dziaalno dydaktyczni naukow wnosi znaczny dorobek w rozwj nauk przyrodniczych powizanych z gospodark drzewn oraz rozwojem rozwiza technologicznych. Jest jednostk z ponad 60-letni tradycj, prowadzc unikatowe badania i kierunki studiw, czce w sobie trzy dziedziny: nowoczesne technologie materiaowe, wykorzystanie surowcw odnawialnych oraz trosko rodowisko naturalne. Wydzia ksztaci na trzech kierunkach, na ktrych studiuje okoo 600 studentw, prowadzi studiapodyplomowe oraz nadaje stopie doktora i doktora habilitowanego nauk lenych w dyscyplinie drzewnictwo.Dla studentw wydziau przygotowana jest szeroka oferta praktyk, warsztatw i wyjazdw krajowychi zagranicznych, studyjnych oraz szkole, ktra przygo-towuje ich do kariery zawodowej w dynamicznie rozwi-jajcej si przestrzeni gospodarczej w krajui na wiecie. Absolwenci wydziau s poszukiwanii doceniani na rynku pracy.

Ksztacimy absolwentw dobrze przygotowanych

do pracy w sektorzedrzewnym i jego otoczeniu,

promujcych ide jego zrwnowaonego

rozwoju

TECHNOLOGIA DREWNA o specjalnociach: - mechaniczna technologia drewna* - chemiczna technologia drewna - meblarstwo* - ochrona i modyfikacja drewna

PROJEKTOWANIE MEBLI

INYNIERIA BIOTWORZYW

- 7 semestrw (stacjonarne), 8 semestrw (niestacjonarne)- Tytu zawodowy inyniera- Ciekawe przedmioty kierunkowe i specjalistyczne powizane z gospodark drzewn i jej otoczeniem- Studia niestacjonarne patne

*studia realizowane take w formie niestacjonarnej *studia realizowane take w formie niestacjonarnej

TECHNOLOGIA DREWNA o specjalnociach: - mechaniczna technologi drewna* - chemiczna technologia drewna - meblarstwo* - ochrona i modyfikacja drewna

PROJEKTOWANIE MEBLI

INYNIERIA BIOTWORZYW

3 semestry Tytu magistra inyniera Ciekawe przedmioty kierunkowe i specjalistyczne wzbogacajce wiedz o najnowszych osignieciach technologii i inynierii w dziedzinach preferowanych przez wspczesny przemys Studia niestacjonarne patne

WOOD SCIENCE3 semestryTytu MSc in Wood ScienceStudia patneTylko w formie stacjonarnej

Ciekawe studia na unikatowych w skali krajui Europy kierunkach, z perspektywami na przyszo

Poczenie nowoczesnych technologii,ekonomicznego wykorzystania surowcw odnawialnych i troski o rodowisko

Kierunki cieszce si zainteresowaniem studentwi pracodawcw

Praktyki i stae (w tym patne)

Zajcia prowadzone przez dowiadczonych wykadowcw,praktykw, specjalistw

Moliwo studiowania na innych uczelniach w krajui zagranic

Perspektywa pracy w nowoczesnych zakadachprzemysowych

Doskonaa kadra nauczycieli akademickich i wyrniajcaocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Kierunki studiw na Wydziale ulokowane wrdokoo dwudziestu w Polsce o najwyszych standardach ksztacenia i bardzo dobrej ocenie jednostki

DLACZEGO MY?

INTERESUJCE STUDIA

UDZIA W PROJEKTACHDEDYKOWANYCH STUDENTOM

MOLIWO ZDOBYWANIANOWYCH UMIEJTNOCI

I KOMPETENCJI

WYJAZDY STUDYJNE DO CZOOWYCH FIRM Z SEKTORA DRZEWNEGO,

MEBLARSKIEGO

POZNANIE INTERESUJCYCH LUDZI

MOLIWO REALIZACJI SWOICHPOMYSW W KOACH NAUKOWYCH

I ORGANIZACJACH STUDENCKICH

COACHING ZAWODOWYOFEROWANY PRZEZ BIURO KARIER

UNIKATOWE WYKSZTACENIE

NIEMALE STUPROCENTOWSZANS NA INTERESUJC,

BARDZO DOBRZE PATN PRAC

Jeste zainteresowany kierunkami studiw o profilu interdyscyplinarnym, czcym nauki lene, przyrodnicze i techniczne?

Chcesz uzyska wyksztacenie dajce satysfakcj i uznaniena rynku pracy?

Oczekujesz uzupeniania swojego wyksztacenia poprzez szkolenia,warsztaty, kursy?

Jeste osob ambitn i pen pasji, z wyobrani, odwanie realizujcswoje plany ?

Chcesz mie wpyw na swoj ciek nauczania?

DLACZEGO TY?

WYBIE

RZ STUDIA

WYBIERZ STU

DI

A

Przedsibiorstwa przemysu wkienniczegoPrzemys motoryzacyjnyPrzemys farmaceutyczny i kosmetycznyPrzedsibiorstwa przemysu celulozowo papierniczego lub chemicznegoPlacwki ochrony rodowiska

GDZIE ZNAJDZIESZ PRAC?

PROJEKTOWANIE MEBLI

INYNIERIABIOTWORZYW

Przedsibiorstwa zajmujce si produkcj mebliBiura projektowePrzedsibiorstwa zarzdzajce produkcj mebliPrzedsibiorstwa handlowe i dystrybucyjne

Przedsibiorstwa przemysu drzewnego, meblarskiego i papierniczegoPrzedsibiorstwa zajmujce si wytwarzaniemi eksploatacj maszyn i narzdzi do obrbki drewnai tworzyw drzewnychJednostki projektowe, konstrukcyjne i technologiczneJednostki akredytacyjne i atestacyjne

TECHNOLOGIADREWNA

Jednostki badawcze i konsulngowe zwizane z obrbki przetwrstwem drewna i tworzyw drzewnychoraz technologi mebli i wyrobw z drewnaJednostki zajmujce si ekonomik drzewnictwa, logistyki organizacj procesw produkcyjnych i procesw pracyJednostki handlowe zajmujce si obrotem tworzywamidrzewnymi

Okoo 90% absolwentw zdobywa atrakcyjn i satysfakcjonujca prac

Wikszo absolwentw pracujcych

w brany, uzyskuje wynagrodzenieznacznie przekraczajce redni krajow

Okoo 90% absolwentw wysoko ocenia studia na wydziale, ktre dobrze

przygotwuj ich do przyszej pracy(rdo: Biuro Karier UPP)

Wydzia Technologii Drewna to miejsce dla ambitnych osb. Studiowanie tutaj to intensywny czas nauki i imprezowaniaw dobrym towarzystwie. Technologia drewna zapewnia szerokie perspektywy na rynku pracy. Krtko mwic WTD to elitarna placwka, nie dla kadego, ale kademu dajca rzeteln wiedz i niezapomniane doznania!

Biotworzywa, czyli tworzywa produkowane z surowcwodnawialnych s coraz czciej stosowane w przemylena caym wiecie. Inynieria biotworzyw jest to kierunek,ktry czy w sobie nowoczesne technologie i zapewni Cizdobycie niepowtarzalnej wiedzy, a w przyszoci liczne miejsca pracy w wielu branach. Jeeli interesuj Ci losy naszej planetyi chcesz wiedzie jak przetwarza dobra, ktre dostarcza nam Matka Natura - poznaj te metody na najlepszym Wydziale Uniwersytetu Przyrodniczego. Tylko na Wydziale Technologii Drewna znajdziesz studia w dech.

Mikoaj Zieliski, student II roku studiw inynierskich,kierunek Technologia Drewna

Klaudia Zdzienicka, studentka II roku studiw inynierskich, kierunek Inynieria Biotworzyw

DZIA STUDIWI SPRAW STUDENCKICHtel. 61 848 7009, 61 848 7011e-mail: [email protected]

WYDZIAOWA KOMISJAREKRUTACYJNAtel. 507 926 981e-mail: [email protected]

DZIEKANAT WYDZIAU TECHNOLOGII DREWNAtel. 61 848 7102, 61 848 7245e-mail: [email protected]

www.up.poznan.pl/wtd wtdpoznan

WICEJ O STUDIACHI REKRUTACJI

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniuul. Wojska Polskiego 28; 60-637 Poznawww.up.poznan.pl Polub nas na uppoznanofficial

UznaniePresti

Przyszo