Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  1/39

  1.0 PENDAHULUAN

  Tamadun merupakan istilah popular dalam kalangan masyarakat Melayu. Namun,

  tamadun dalam bahasa arab, terdapat lima istilah yang boleh dihubung kaitkan dengan

  tamadun antaranya, ‘umran( Ibnu Khaldun,1332-1!"M# , hadharah, tamaddun, madinah danmadaniah( Muhammad,$yeikh,abad 2!#. %anya 2 istilah saha&a yang popular dalam kalangan

   penulis-penulis 'rab iaitu, tamadun dan hadarah. (idalam istilah barat pula tamadun disebut

  Civilization yang berasal daripada perkataan )atin, civitas yang bererti bandar. (idalam topik 

  ini, hanya tamadun saha&a yang akan dipela&ari oleh pela&ar-pela&ar ,iaitu Tamadun *hina,

  Tamadun India, Tamadun Islam dan akhir sekali Tamadun Melayu. 'gama merupakan asas

  kepada pembinaan tamadun seperti yang dipersetu&ui oleh (.%.+ordon1"#,Morris

  ustro/100#,+eorey .*onrad and 'rthur '.(emarest10# baha/a komponen penting

  dalam pembinaan tamadun adalah agama. Kebanyakkan tamadun akan lahir di lembah sungai

  atau pantai kerana air merupakan salah satu sumber yang penting dalam keberlangsungan

  hidup. Namun, hanya tamadun islam saha&a yang lahir di padang pasir yang gersang dan

  kering kontangTamadun /u&ud disebabkan oleh beberapa aktor,antaranya, kedudukan tempat

  yang strategik seperti lembah sungai,orientasi keagamaan dan kerohanian serta penapaian

   bidang teknologi.

  Tamadun *hina merupakan tamadun yang tera/al munul didunia selain tamadunMesir dan tamadun 4unani. Tamadun ini terbahagi kepada 3 bahagian iaitu pembinaan,5aman

   peralihan dan 5aman moden.'ntara kegemilangan tamadun *hina adalah dalam sistem

   pentadbiran, alsaah, sastera, unsur moral dan peniptaan serta sains. Tamadun *hina sangat

   popular dengan system peperiksaannya yang mengambil masa selama 3 hari 3 malam dan

  hukuman bunuh akan di&atuhkan kepada sesiapa yang meniru. 6eperiksaan ini terbahagi

  kepada 3 tahap iaitu %siu Tai, *hun en, dan *hin $ih. Matlamat utama peperiksaan ini

  adalah untuk mendapatkan &a/atan dalam pentadbiran.

  $eterusnya tamadun India,tamadun ini &uga merupakan tamadun tera/al yang /u&ud

  di 'sia Tenggara. Tamadun India terbahagi kepada dua bahagian iaitu India 7tara yang

  rakyatnya dikenali sebagai Indo-'rya dan India $elatan yang dikenali sebagai (ra8ida.

  9ahasa yang digunakan oleh orang Indo-'rya ialah $anskrit dan bahasa Tamil digunakan oleh

  golongan (ra8ida. :indhya merupakan sempadan pemisah diantara India 7tara dan India

  $elatan. Masyarakat Indo-'rya mempunyai empat buah 8eda,iaitu  Rig, Yajur, Sama,dan

   Atharva. :eda merupakan karya puisi yang berbentuk mantera atau ma5mur yang men&adi

   pegangan buat masyarakat ini. Keempat-empat 8eda ini memberi pengaruh yang kuat di

  1

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  2/39

  dalam aspek pemikiran, keperayaan, amalan dan kehidupan masyarakat Indo-'rya.

  Masyrakat (ra8ida pula mempunyai keperayaan dan pemikiran berasaskan ma5hab.

  Siavisme dan Vaisnavisme yang selalu dibiarakan di dalam puisi klasik $angam. Tamadun

  India mengamalkan sistem kasta iaitu perbe5aan status masyarakat .

  Tamadun Islam pula bermula ketika lahirnya seorang pesuruh 'llah iaitu Muhammad

   bin 'bdullah. $e&arah perkembangan tamadun Islam bermula di padang pasir yang dimana

  sumber airnya sangat terhad. ;asulullah dilantik men&adi pemimpin umat akhir 5aman ketika

   baginda berusia !tahun. Isteri 9aginda iaitu Khadi&ah binti Khu/aillid merupakan orang

   pertama yang memeluk agama Islam dan men&adi tulang belakang kepada ;asulullah dalam

   penyebaran agama Islam. ;asulullah berdak/ah seara rahsia selama 3tahun sebelum

   bertindak untuk melakukannya seara terbuka selepas berbinang strategi dengan parasahabatnya. Namun, berlaku penentangan daripada segelintir masyarakat 'rab terutamanya

  golongan bangsa/an ketika itu. $elepas ke/aatan Nabi Muhammad, tugas penyebaran Islam

  diteruskan oleh para sahabat sehinggakan Islam pernah menguasai 2

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  3/39

  2.0 DEFINISI INTERAKSI

    Meru&uk kepada Kamus (e/an,interaksi bermaksud tindakan atau perhubungan akti 

  antara satu sama lain , tindak balas antara dua pihak atau lebih. Komunikasi ialah proses

   perhubungan atau di kalangan indi8idu. 9erinteraksi bertindak atau berhubungan seara akti antara satu sama lain .6ertemuan itu memberi peluang kepada yang hadir untuk bertukar-tukar 

  ikiran.

    Manakala deinisi interaksi antara tamadun adalah merupakan hubungan akti yang

  saling bertindak balas atau saling mempengaruhi anatara satu sama lain.'gama,pegangan

  nilai, bahasa,budaya,adat dan sistem sosial mempengaruhi interaksi pelbagai

  tamadun.Ke/u&udan interaksi antara tamadun lahir disebabkan semangat toleransi yang tinggi

  serta sikap saling menghormati antara sesebuah tamadun dengan sesebuah tamadun lain.$ikap

  demikian menyebabkan berambahnya ilmu dan budaya serta mengelakkan daripada

   berlakunya kemerosotan sesebuah tamadun.

  3

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  4/39

  3.0 FAKTOR INTERAKSI

  Terdapat pelbagai aktor yang mempengaruhi interaksi antara sebuah tamadun dengan

  tamadun yang lain .'ntaranya ialah kepimpinan , peranan golongan agama/an , geograi ,

   perkah/inan , perdagangan serta misi politik.

  3.1 KEPIMPINAN

  =aktor ini merupakan aktor terpenting yang mempengaruhi interaksi antara tamadun di

  dunia. Ini kerana seandainya pemimpin atau ra&a bersikap adil dan toleransi, maka interaksi

  akan berlaku dalam aman dan damai. =enomena sebaliknya akan berlaku seandainya

   pemimpin bersikap kuku besi dan tidak bersikap toleransi kepada rakyat &elata. $e&arah telah

  membuktikan dua sikap berbe5a di kalangan para pemimpin seperti ontoh di ba/ah>? Nabi Muhammad $'> Tidak menyekat orang 4ahudi dan Kristian dalam pemerintahan

  Madinah, sebaliknya hak mereka dilindungi undang-undang.

  ? Kera&aan Islam +ha5na/i, (elhi dan Moghul di India> 9ertoleransi kepada penganut %indu

  malah pega/ai dilantik dari kalangan mereka.

  Terdapat &uga ontoh pemimpin yang tidak bertoleransi seperti yang dapat dilihat pada $ultan

  $hamsuddin 'ltamish di India yang bertindak keras terhadap penganut %indu. (emikian &uga

  dengan %an u Ti dalam (inasti %an telah melaksanakan dasar memihak kepada

  endikia/an Konusianisme berbanding sami 9uddha.

  3.2 PERANAN GOLONGAN AGAMAWAN

  =aktor ini men&adi tunggak kepada kelangsungan hidup beragama seara harmoni. +olongan

  ini /u&ud dalam setiap masyarakat beragama tamadun 'sia. +olongan agama dalam Tamadun

  Islam dimiliki oleh para ulama. Tamadun India yang berteras kepada agama %indu disandang

  oleh minoriti kasta 9rahmin. +olongan agama dalam keperayaan 9uddha pula didokong

  oleh sami. +olongan agama dalam ahaman Kristian pula dikuasai oleh paderi.

  Kesemua golongan agama berusaha me/u&udkan suasana harmoni dan memberi penekanan

  siat keinsanan. $ebagai ontohnya, sikap dan akhlak mulia yang dipamerkan ulama Islam di

  'lam Melayu memudahkan berlakunya interaksi dan Islamisasi. Mereka telah ber&aya

  memberi tasa//ur Islam pandangan Islam# yang sebenar kepada penduduk 'lam Melayu.

  Mereka &uga telah membentuk pendidikan ormal dengan mendirikan beberapa institusi yang

  dikenali dengan pelbagai nama seperti pondok, pesantren, madrasah dan dayah 'heh#.

  4

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  5/39

  3.3 KEDUDUKAN GEOGRAFI

  Kedudukan geograi melibatkan bentuk muka bumi dan kemudahan perhubungan dalam

  sesebuah masyarakat bertamadun. $e&arah membuktikan kedudukan geograi memainkan

   peranan sebagai pembentuk interaksi antara tamadun. *ontoh berikut memperlihatkan

   peranan geograi>

  i. *hina> Interaksi antara tamadun asing pesat berlaku kerana terdapat 2 laluan iaitu laluan

  sutera yang menggunakan &alan darat dan &alan laut. )aluan perhubungan ini telah

  menyebabkan *ina mampu men&alin interaksi dengan negara 'rab se&ak tahun 3 Masihi lagi.

  )aluan sutera darat ini telah menghubungkan *ina dengan Khurasan, $amar@and, Ain&iang

  hingga ke 6eking. )aluan laut pula merentasi )aut 'rab ke 9enua Keil India, Kepulauan

  Melayu hingga ke *anton di tenggara *ina. )aluan ini membolehkan kedua negara ini

   berinteraksi dan men&alankan akti8iti perdagangan. Terdapat atatan mengatakan kapal-kapal

  *ina telah pun sampai di Teluk 6arsi dan berdagang di 6elabuhan $ira pada B Masihi.

  ii. 6elabuhan Melaka C Kedudukan geograi yang strategik dan terlindung dari angin monsun

  men&adikan pelabuhan ini tempat tumpuan dan persinggahan para pedagang. $emasa singgah

  di pelabuhan ini para pedagang telah men&alankan akti8iti perniagaan di pelabuhan Melaka.

   

  3.4 PERKAHWINAN

  6erkah/inan &uga memainkan peranan penting dalam pembentukan interaksi antara tamadun

  'sia. *ontoh yang &elas dapat dilihat pada lembaran se&arah dan salasilah masyarakat di

  rantau 'lam Melayu. 6enduduk tempatan telah men&alinkan interaksi dengan pedagang 'rab

  sahingga terdapat sebilangan pedagang yang telah berkah/in dengan gadis tempatan kerana

  telah bermukim di pelabuhan 'lam Melayu dalam beberapa /aktu sementara menunggu

  angin monsun. $eara tidak langsung perkembangan ini telah men&urus ke arah proses

  Islamisasi kerana bagi membolehkan /anita tempatan berkah/in dengan pedagang 'rab yang

   beragama Islam, /anita tersebut mesti diislamkan terlebih dahulu. $e&arah turut menatatkan,

   perkah/inan ini tidak saha&a mengislamkan gadis tempatan yang dikah/ini pedagang 'rab,

  tetapi kaum keluarga gadis turut menerima Islam. $elain itu, perkah/inan bukan saha&a

   berlaku di kalangan rakyat &elata, malah &uga berlaku di kalangan golongan bangsa/an dan

   pemerintah. $ebagai ontohnya, perkah/inan Megat Iskandar $hah dengan 6uteri 6asai.

  5

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  6/39

  3.5 PERDAGANGAN

  'kti8iti perdagangan turut men&adi aktor pen&alin interaksi antara tamadun. $ebagai

  ontohnya hubungan perdagangan yang berlaku antara 'rab dan *ina melalui &alan darat dan

  laut. %ubungan telah ter&alin se&ak 3 Masihi lagi dan semakin ranak pada abad 0 Masihi.

  6edagang 'rab dan 6arsi telah membuat penempatan seperti di K/ang *ho *anton#, *hang

  *ho/ dan *huan *o/. Mereka &uga telah mendirikan mas&id di +uang5hou dan +uan5hou.

  $ituasi ini membuktikan berlaku Islamisasi di /ilayah ini.

  3.6 MISI POLITIK 

  =aktor misi politik turut menggalakkan berlakunya interaksi dalam suasana harmoni

  sebagaimana yang dapat dilihat pada hubungan diplomatik antara 'lam Melayu dengan *ina.

  9erdasarkan atatan se&arah Melaka hubungan diplomatik dengan *ina telah ter&alin se&ak 

  tahun 1! M. 6ada tahun-tahun berikutnya, Melaka telah menerima beberapa utusan dari

  *ina yang kemudiannya Melaka telah membalas utusan tersebut. Tu&uan Melaka mengadakan

  hubungan baik dengan *ina adalah untuk mendapat perlindungan dari anaman $iam.

  6ersetu&uan *ina terbukti dengan penghantaran )aksamana *heng %o yang beragama Islam

  ke Melaka. (asar perlindungan *ina terhadap negeri-negeri di rantau 'lam Melayu yang

   bertu&uan politik seara tidak langsung menggalakkan Islamisasi di rantau 'lam Melayu.

  6erlindungan ini &uga memberikan impak yang sama kepada negeri-negeri di Kepulauan

  Melayu yang lain seperti Kedah, ohor, Kampar dan sebagainya.

  6

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  7/39

  4.0 JENIS-JENIS INTERAKSI

  Terdapat dua &enis interaksi, iaitu>

  Interaksi dalam lingkungan budaya dan bangsa yang sama.

  Interaksi dalam lingungan budaya dan bangsa yang berbe5a

  4.1 Int!"#$% &"'"( '%n)#*n)"n +*&"," &"n +"n)$" ,"n) $"("

  Interaksi dalam lingkungan budaya dan bangsa yang sama meru&uk kepada hubungan satu

   budaya dalam sesuatu kaum ontohnya orang melayu. Melayu terdiri daripada suku kaum

  orang 9an&ar, a/a, Mandaling dan sebagainya yang mempamerkan kepelbagaian adat resam

  dan budaya keturunannya yang berbe5a. 9egitu &uga dengan kaum ina yang mempunyai

  kepelbagaian suku kaum seperti %akka, %ainan, Kantonis, Teoha/ dan sebagainya.

  Manakala bagi orang India &uga seperti 6un&abi, Malayam dan sebagainya.

  • Interaksi dalam lingkungan budaya dan bangsa yang berbe5a beririkan D

  - $emua sempadan adalah sama.

  - 6erbe5aan keil dari segi 8ariasi kerana perbe5aan kedudukan geograinya.

  - Mudah berinteraksi dan perubahan adalah keil. Malah berlaku perubahan positi 

  iaitu pemantapan dan &uga negati iaitu tertutup.

  - 6enyele/engan (e8ian# mudah dikenalpasti dan ditolak kerana masih

  mengekalkan sempadan yang ada, misalnya a&aran sesat dan teorisme.

  - 6emimpin yang ingin menguasai dunia membuat kaau-bilau dan mengadakan

   peperangan seperti Nepoleon dan %itler#

  - Mempunyai semangat nasionalisme yang sempit ultranasionalisme# seperti

  usaha epun meletakkan seluruh dunia di ba/ah satu bumbung penguasaan epun

  atau E%akko-ihuiF telah memba/a penglibatan epun dalam 6erang (unia ke 2.

  - 6ersaingan yang sengit dalam penguasaan sumber ekonomi Negara lain untuk 

  memenuhi keperluan ekonomi kapitalis seperti negara 9arat yang men&a&ah

  hampir seluruh dunia dengan memegang matlamat 3+ +ospel, +old and +lory#

  4.2 Int!"#$% &"'"( '%n)#*n)"n +*&"," &"n +"n)$" ,"n) +!+".

  Interaksi antara budaya dan peradaban berbe5a.

  7

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  8/39

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  9/39

  Kedudukan geograi atau daerah antara satu tamadun dengan tamadun lain mengalami &urang

  kependudukan yang &auh dtepian bukit-bukau, muara sungai dan sebagainya. Mereka

  mengalami kekangan kerana tiada pengangkutan yang lebih eisyen untuk menghubungkan

  antara satu tamadun ke tamadun yang lain. %al ini menyebabkan kesukaran tamadun lain

  untuk berinteraksi antara tamadun lain terutamanya dalam segi ekonomi dan politik.

  5.2 SEMANGAT NASIONALISMNE

  $emangat nasionalisme kebangsaan# yang menebal sehingga melahirkan sikap perasaan

  kebenian dan permusuhan terhadap bangsa atau /arga negara lain. $ikap yang terlalu

  ‘taksubG inta akan negara dan semangat assobiyah yang tinggi menyebabkan berlakunya

   puak-puak atau kelompok yang berbe5a pandangan dan pendapat yang boleh menyebabkan

   berlakunya sesuatu peperangan atau pertelingkahan antara satu tamadun dan tamadun yang

  lain.

  5.3 AHASA

  6enggunaan bahasa yang berbe5a antara tamadun dan tamadun yang lain merupakan tun&ang

  utama halangan yang paling besar kerana mereka tidak dapat berkomunikasi antara satu sama

  lain. %al ini menyebabkan kesukaran mereka untuk men&alankan pelbagai akti8iti

  terutamanya dari segi politik, ekonomi dan sosial yang melibatkan antara dua tamadun yang berbe5a dalam satu masa yang sama. 6enguasaan bahasa rasmi tamadun tidak dititikberatkan

   pada suatu ketika dahulu. *ontohnya, pada 5aman kesultanan melayu Melaka, pedagang-

   pedagang dari luar seperti *hina, India dan Hropah tidak dapat berkomunikasi dengan &elas

  antara pedagang dari tamadun kesulatanan melayu Melaka. %al ini menyukarkan mereka

  untuk dalam akti8iti ekonomi, sosial serta politik.

  5.4 KEPERAAAN

  6egangan agama yang berbe5a di mana masyarakat akan sentiasa berpegang teguh pada

  keperayaan yang men&adi ikutan se&ak turun menurun. Mereka yang teralu memegang adat

  resam dan budaya keturunan sesuatu agama akan merasakan agama yang lain tidak perlu

  dihormati. Ini menyebabkan berlakunya salah aham yang boleh menetuskan perbalahan

  antara satu tamadun dan tamadun yang lain.

  5.5 KONFLIK 

  9

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  10/39

  Tiada sikap toleransi atau tolak ansur di kalangan kaum migran dan bukan migran. 6erkara ini

  menyebabkan masing-masing memba/a haluan sendiri dan tiada semangat perpaduan dan

   beker&asama. 9erlaku pelbagai konlik dalaman sehingga men&adi lebih teruk &ika tidak 

  dibinang bersama. *ontohnya 6erang Iran-Ira@ 10!-100 # dan Ira Ku/ait 1! #,

  konlik perbalahan yang berlaku berkisar sekitar persoalan sur8i8al bangsa arab semata-mata

  mengetepikan Islam dlama pemikiran dan tindakan politik mereka. Masyarakat islam di

  Timur tengah hanya bermusuhan sesame sendiri, sesame agama, sesame rumpun bangsa dan

  sesame budaya. %al ini menyebabkan kuasa barat untuk membina kekuatan mereka di dalam

   Negara yang sedang bergolak. Ini memberi ruang kepada 'merika $yarikat terus menapuri

  tangan di rantau Teluk. 6enguasaan rantau Teluk bukan saha&a memberi erti ekonomi yang

  ukup bernilai bagi 'merika, malah amerika &uga memasarkan sen&ata iptaan mereka dalam

  kuantiti yang besar kepada Negara-negara arab yang kaya dengan minyak. ;antau teluk kini

  telah men&adi medan mengu&i sen&ata mereka.

  5.5 PEPERANGAN

  6eperangan boleh ditakrikan sebangai konlik diantara satu tamandun dan tamadun yang lain

  dengan menggunakan taktik memberontak, kekerasan dan peperangan bersen&ata. *ontoh

   peperangan Islam-;om 9y5antine merupakan pertempuran antara tentera islam 'rab dengan

  tentera empayar ;om 9y5antine yang hamper keseluruhannya menganut agama kristian.

  6eperangan ini berlaku dalam tempoh paling lama dalam se&arah peperangan manusia iaitu

  selama 02! tahun dari tahun "33M sehinggalah ke tahun 1B3M. pertempuran ini berlaku

   peringkat a/alnya diba/ah pemereintahan Khulaa al-;asyidin disekitar tahun "33M

  sehingga "BBM. kemudian diikuti dengna kera&aan 9ani 7mmaiyah daripada tahun ""1M

  sehingga 1!31M, 9ani 'bbasiyyah yang memba/a kepada siri 6erang $alib dari tahun

  1!1M hingga tahun 121M hinggalah ke kera&aan Turki 7thmaniyyah yang ber&aya

  menamatkan empayar ;om 9y5antine pada sekitar Mei tahun 1B3M. %al ini menyebabkan

   berlakunya alangan interaksi dalam ketamadunan.

  6.0 ONTOH INTERAKSI

  10

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  11/39

  6.1 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN MELAU

  KEILMUAN

    6ada peringkat a/al perkembangan, akti8iti pendidikan di&alankan di istana-istana yang

  mana telah di&adikan sebagai pusat pembela&aran. 6eranan istana dalam bidang pendidikan

  ialah di&adikan sebagai perpustakaan atau tempat penyalinan dan penter&emahan sehingga

  dapat menter&emahkan karya-karya seperti %ikayat 'mir %am5ah, %ikayat Muhammad 'li

  %anaiah serta beberapa tulisan yang berkisar tentang Nabi Muhammad dan &uga peristi/a-

   peristi/a yang berlaku dalam se&arah Islam.

  $elain istana, rumah-rumah maulana, mas&id dan madrasah turut di&adikan sebagaitempat penga&ian. Kebanyakan guru-guru agama adalah mereka yang terdiri daripada bangsa

  'rab dan kedudukan mereka adalah setara dengan golongan pembesar di istana. Manakala

  murid-muridnya pula terdiri daripada golongan bangsa/an, kerabat dira&a dan rakyat biasa.

  6emerintah-pemerintah Melaka, 'heh dan ohor-;iau amat menekankan ilmu pendidikan

  sehingga ketiga-tiga kesultanan ini memainkan peranan yang amat penting sebagai tunggak 

  utama penyebaran dan pendidikan Islam.

    6eranan yang dimainkan oleh $ultan Melaka dalam menaungi kegiatan pendidikan

   boleh disamakan dengan peranan yang dimainkan oleh pemerintah-pemerintah 9ani 7mayyah

  dan 9ani'bbasiyyah. Kandungan penga&aran lebih diberikan kepada ilmu syariah atau

  na@liyyah yang merangkumi tiga aspek a&aran Islam iaitu usuluddin, ekah dan tasa/u.

  'ntara kitab-kitab yang diperayai men&adi asas pegangan di Melaka adalah seperti al-(urr 

  al-Man5um oleh 'bu Ishak al-$hira5i, Minha& al-Talibi oleh al-Na/a/i, dan Ihya 7lumiddin

  oleh al-+ha5ali. 6enga&aran Islam dilakukan melalui tulisan &a/i dan pengenalan tulisan a/i

  telah men&adi pemangkin kepada perkembangan intelaktual dan pemikiran masyarakatsetempat.

  AGAMA

  11

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  12/39

    Kesemua golongan agama berusaha me/u&udkan suasana harmoni dan memberi

   penekanan siat keinsanan. $ebagai ontohnya, sikap dan akhlak mulia yang dipamerkan

  ulama Islam di 'lam Melayu memudahkan berlakunya interaksi dan Islamisasi. Mereka telah

   ber&aya memberi tasa//ur Islam pandangan Islam# yang sebenar kepada penduduk 'lam

  Melayu. Mereka &uga telah membentuk pendidikan ormal dengan mendirikan beberapa

  institusi yang dikenali dengan pelbagai nama seperti pondok, pesantren, madrasah dan dayah

  'heh#. %asilnya, munul ramai ulama di rantau 'lam Melayu seperti %am5ah =ansuri,

  'bdul ;au al-$ingkeli dan lain-lain.

  UDAA

    Islam dan adat men&adi asas penting dalam proses pembudayaan terutamanya dalam

   budaya Melayu. 9eberapa upaara yang menggabungkan unsur agama dan adat diadakan

   pada hampir setiap kitaran hidup manusia. *ontohnya, ketika peringkat mengandung, ibu

   bapa dikehendaki melakukan perkara yang baik-baik termasuk meninggalkan larangan agama.

  $emasa proses kelahiran pula, bapa akan menga5ankan &ika bayi itu lelaki dan

  mengi@amatkan &ika bayi itu perempuan. Tu&uan melakukan adat ini adalah untuk 

  memperdengarkan buat pertama kalinya kepada bayi itu seruan a5an atau kalimah syahadah

  dan meniupkan Eroh dan semangat IslamF kepada bayi tersebut. $elain itu, terdapat banyak 

  lagi adat-adat yang diamalkan oleh masyarakat Melayu yang diselitkan &uga unsur-unsur 

  Islam.

  KESUSASTERAAN

    $astera Melayu yang berunsurkan Islam dapat diklasiikasikan kepada dua bahagian

  iaitu prosa dan puisi. (alam prosa, dieritakan tentang hikayat-hikayat Nabi Muhammad,

   pahla/an Islam, para sahabat nabi dan para ahli sui serta orang yang salih. *ontoh, hikayat

   Nabi Muhammadialah %ikayat Nur Muhammad, %ikayat 9ulan 9erbelah dan lain-lain.

  'ntara tokoh-tokoh dalam %ikayat para pahla/an pula ialah Iskandar ulkarnain, 'mir 

  %am5ah, Muhammad 'li %anaiah dan sebagainya. Manakala dalam puisi pula, ia

  merangkumi karya-karya %am5ah =ansuri seperti $yair 6erahu, $yair 9urung 6ingai dan

  sebagainya, seterusnya karya-karya 'bdul rau =ansuri iaitu $yair Makriat dan &uga termasuk 

  syair-syair lain seperti $yair Nur Muhammad, $yair Nabi'yub dan banyak lagi.

  12

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  13/39

  AHASA

    $ebelum kedatangan Islam, bahasa Melayu Kuno dan bahasa a/a Kuno merupakan

  dua bahasa tempatan yang dominan. Manakala bahasa $anskrit digunakan sebagai bahasa

  ilmu. Namun, bahasa $anskrit tidak lagi digunakan sebagai bahasa ilmu setelah kedatangan

  Islam. 9ahasa $anskrit kemudiannya ditukarkan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu

  yang telah dinaiktarakan sebagai bahasa pengantar di ka/asan Nusantara. $eara tidak 

  langsung, pengaruh Islam seolah-olah telah manyatupadukan penduduk Melayu yang terpisah

  disebabkan oleh perbe5aan bahasa untuk berkomunikasi. $eiring dengan perkembangan

   bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, sistem tulisan 'rab a/i diperkenalkan sehingga

  kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa sastera sangat popular pada masa itu. 9uktinya,

  sastera yang dihasilkan dari /arisan %indu kemudiannya telah ditulis dalam tulisan 'rab dana/i.

  KESENIAN

    6engaruh kesenian Islam dalam masyarakat Melayu dapat diperhatikan dengan &elas

   pada makam atau batu nisan, kaligrai atau penulisan khat dan seni bina mas&id. 9atu nisan

  merupakan kary seni Islam tera/al yang masuk ke 'lam Melayu. 'ntara batu nisan tera/al

  yang memperlihatkan pengaruh Islam ialah batu nisan $heikh 'bdul Jadir %ussain $hah

  'lam yang di&umpai di )anggar, Kedah bertarikh !3 Masihi. 9entuk dan hiasan pada batu

  nisan menon&olkan kesenian yang ada pada batu tersebut. Ini kerana batu nisan Maulana

  Malik Ibrahim di +resik, a/a memperlihatkan reka bentuk seperti badan kapal terbalik yang

  mengesankan pengaruh 6arsi.

    (ari segi perhiasan pula, terdapat tulisan yang dipetik dari ayat-ayat al-Juran yang

  mana menun&ukkan kemahiran seni pengukiran dalam seni khat 'rab. Malahan pada batu

  nisan itu &uga terdapat, tulisan-tulisan syair =arsi atau pola hiasan daun-daunan yang

  menyamai gaya buatan =arsi.

    9idang seni suara umpamanya marhaban dan @asidah merupakan se&enis suara 'rab

  yang telah diubahsuaikan dan di&adikan suatu bentuk lagu dalam masyarakat Melayu. (alam

  marhaban dan @asidah, terkandung perutusan a&aran-a&aran Islam atau pu&i-pu&ian kepada

   Nabi Muhammad s.a./. yang mana dilagukan dalam bahasa 'rab. $enilagu ini kebiasaannya

  dipersembahkan dalam upaara-upaara perkah/inan, maulidur rasul dan berkhatan. Tidak 

  lama kemudian lahir, seni nasyid sebagai salah satu hiburan kepada masyarakat tempatan.

  13

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  14/39

   Nasyid merupakan se&enis lagu yang berasal daripada bahasa 'rab yang dinyanyikan tanpa

  iringan mu5ik.

  6.2 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN HINA

  PERDAGANGAN

    Interaksi tamadun Islam dengan tamadun *hina memperlihatkan kesan positi melalui

   perdagangan. 6edagang-pedagang 'rab dan 6arsi memainkan peranan penting dalam interaksi

  ini. $ebagai ontoh, berlaku perkah/inan ampur antara pedagang-pedagang ini dengan

  /anita-/anita tempatan. %asil daripada interaksi ini, /u&ud penyebaran agama Islam di

   Negara *hina yang akhirnya me/u&udkan komuniti Islam tempatan *hina.

  AHASA

  (emi membolehkan orang *ina memahami dan menerima agama Islam, ang (aiyu

  menggunakan beberapa istilah atau konsep Konusian seperti iao penghormatan terhadap

  ibu bapa#, 5hong kesetiaan#, shu altruisme# dan sebagainya untuk menerangkan a&aran

  Islam. )iu hi pula menggunakan kata-kata Konusius dan Mensius yang sesuai untuk 

  menerangkan hukum syariah agama Islam, dan menganggap shangdi dalam klasik Konusian

  seerti dengan Tuhan 4ang Maha Hsa dalam Islam.

  SAINS DAN TEKNOLOGI

    $alah satu ontoh interaksi ialah teknologi *ina diba/a dan diperkenalkan ke dunia

  'rab dan kemudian dari sana diperkenalkan ke benua Hropah. Teknologi membuat kertas

  merupakan ontoh yang paling menon&ol kerana ta/anan *ina telah menga&ar orang 'rab

  mengenai teknologi ini. Teknologi ini kemudiannya disebarkan dari $amarkand ke 9aghdad

  dan (amasus, ke Mesir dan Maaghreb, dan akhi-nya ke 'ndalusia $epanyol# pada kurun

  ke-1!.

    $elain itu, tiga iptaan *ina yang penting, iaitu kompas, bahan letupan dan teknologi

   penetakan &uga diperkenalkan ke dunia 'rab dan seterusnya dari sana ke Hropah. $elain itu,

  teknologi metalurgi logam dan aloi# dan barangan *ina lain seperti sutera dan porselin &uga

  sampai ke dunia 'rab sebelum merebak ke Hropah dan 'rika.

  14

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  15/39

  KEILMUAN

    (ari dunia 'rab pula, selain daripada barangan rempah dan bahan-bahan perubatan,

   pelbagai ilmu pengetahuan diba/a masuk dan diperkenalkan ke *hina seara besar-besaran

  se&ak 5aman dinasti Tang "10-!L#. Misalnya, )i Aun kk 0BB-3!#, seorang sar&ana Muslim

  *ina yang berasal dari 6arsi, telah menyusun enam &ilid %aiyao benao Materia Media

  $eberang )aut# yang menatat sekurang-kurangnya 12 &enis ubat-ubatan dari 'rab. Kaedah

  ra/atan dan perubatan dari 'rab atau 6arsi &uga diba/a masuk ke *hina.

  ASTRONOMI

    (alam bidang astronomi, amal al-(in, seorang ahli astronomi 6arsi, telah menipta

  tu&uh &enis peralatan astronomi serta satu kalendar baru untuk Kublai Khan pada tahun 12"L.

  $elain itu, seorang Nestorian dari $yria bernama 'i-ue Isa Tar&aman#, ahli matematik dan

  astronomi yang &uga pakar perubatan dan armasi, berkhidmat dengan kera&aan Mongol antara

  tahun 12B!-13!0D manakala 'lo/ating mungkin ala al-(in# dan Isumayin mungkin Ismail#

   berkhidmat pada tahun 12L1. ;ekod se&arah &uga menun&ukkan baha/a orang *ina mula

  menggunakan angka 'rab pada 5aman dinasti 4uan 12"!-13"0#.

  UDAA

    Kesan pengaruh atau dampak Islam terhadap kebudayaan *ina dapat dibuktikan dari

  segi i5ikal melalui reka bentuk beribu-ribu mas&id, de/an membaa al-Juran dan tanah-

  tanah perkuburan di seluruh negara *hina. $eara umumnya, reka bentuk mas&id di *hina

  terbahagi kepada dua &enis yang utama iaitu pertama, yang mengekalkan iri-iri reka bentuk 

  mas&id 'rab, seperti kebanyakan mas&id di Ain&iangD dan keduanya, mirip kepada reka bentuk 

  kuil atau istana *ina tradisional, terutamanya yang dibina selepas kurun ke-1, dengan

  menggunakan kayu sebagai komponen bahan utama seperti mas&id Niu&ie di 9ei&ing. alau

   bagaimanapun, hanya struktur luar saha&a kelihatan menerima pengaruh seni bina *ina

  tradisional sedangkan bahagian dalaman mas&id di *hina tidak mengorbankan sama sekali

   prinsip asas agama Islam.

  15

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  16/39

   

  6.3 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN INDIA

  SENI LUKIS

    Institut )ukisan Moghul diasaskan pada 5aman ini bertu&uan untuk memadukan gaya

  lukisan Islam dengan gaya lukisan %indu. $etelah kematian 'kbar, elemen-elemen %indu

   bertambah banyak dalam lukisan Moghul. Institut )ukisan Moghul telah menerminkan

  aspirasi politik 'kbar. 'ntaranya ialah lukisan dinding berkembang ma&u di ibu kota 'kbar 

  iaitu =athpur $ikri 1BL!-0B#. 6elukis handalan %indu yang terlibat ialah 9asa8an, )al dan

  (as8anth. $elain itu, terdapat &uga lukisan dalam ;a5m-Nama iaitu ter&emahan Mahabharata

  dalam bahasa 6arsi.

  PENGARUH DAN PEMERINTAH

    (i India pula, hubungan antara Islam dengan %indu ada ketegangan, ontohnya di

  5aman 'urang5eb, pemerintah kera&aan Moghul ini telah melakukan ke5aliman ke atas

   penganut %indu, baginda mengharamkan pembinaan kuil, mengharamkan upaara mandi sui

  di $ungai amuna, mengharamkan upaara sati dan lain-lain. (emikian &uga ra&a-ra&a India

  membunuh penganut Islam dan membakar mas&id-mas&id. Interaksi antara tamadun Islam dan

  India amat pesat semasa pemerintahan 'kbar 'gung, kera&aan Moghul 1BB"-1"!B. 9eliau

  telah mengharmonikan penganut Islam dengan %indu dengan mengambil penasihat dari

  kalangan Islam dan %indu, menggalakkan perkah/inan ampur, menggalakkan perdebatan

  agama

  PERDAGANGAN

    %ubungan antara orang 'rab dengan India berlaku se&ak 5aman MaGin dan $abaG

  12!!-11B $M# di 'rab $elatan melalui perdagangan. rang 'rab memba/a kain, pedang dan

  rempah ke India. 'gama Islam mula bertapak di India se&ak dari abad pertama %i&rah namun

  kedudukannya masih lemah. (i abad ke B Masihi sudah ada petempatan orang 'rab di India.

  KESUSASTERAAN

  16

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  17/39

    %asil-hasil kesasteraan 6arsi telah berkembang dalam masyarakat India. $emasa

  kera&aan (elhi, tulisan India terutama berkaitan dengan agama %indu telah diter&emahkan ke

  dalam bahasa 6arsi. *endikia/an Islam telah mempela&ari mengenai yoga dan 8endata serta

  ilmu perubatan dan astrologi India. rang India pula mempela&ari astronomi, pengiraan

  kalendar, bidang horoskop, bidang perubatan dan beberapa proses kimia.

  SENI INA

  $eni bina Islam telah dibina se&ak 5aman kesultanan (elhi. *ontohnya pembinaan kubah dan

  menara. Mas&id menampakkan iri-iri seni bina Islam dan India seperti mas&id Ju//atul al

  Islam. Ta& Mahal yang dibina semasa pemerintahan $hah ehan merupakan hasil seni bina

  Indo-6arsi yang teragung hingga men&adi salah satu benda a&aib di dunia.

   

  17

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  18/39

   6.4 TAMADUN HINA DAN TAMADUN MELAU

  %ubungan *hina dengan 'lam Melayu /u&ud se&ak 5aman (inasti %an 1!-11L $.M.#.

  6emerintahan (inasti Tang "10-!LM# telah me/u&udkan hubungan diplomatik dengan

  negara luar melalui &alan laut dari 'lam Melayu seperti $emenan&ung Tanah Melayu,

  $ri8i&aya, a/a. %ubungan paling gemilang ialah antara Kesultanan Melaka dan (inasti Ming

  dalam abad ke-1B. 6ersahabatan antara Melaka dan *hina /u&ud apabila )aksamana *heng

  %o seorang utusan ;a&a *hina sampai di Melaka pada tahun 1!3. 6arames/ara membalas

  dengan satu perutusan ke *hina pada tahun 1!B. Interaksi antara tamadun Melayu dengan

  *hina tidak banyak meninggalkan kesan mendalam ke atas tamadun Melayu.

  KEUDAAAN

    %asil interaksi antara tamadun Melayu dengan tamadun *ina, maka lahirlah

  keturunan peranakan yang dikenali sebagai 9aba dan Nyonya. Kebudayaan 9aba dan Nyonya

   pula mempunyai unsur-unsur kebudayaan Melayu. 9ahasa Melayu 9aba pulak banyak 

  dipengaruhi oleh perkataan %okkien iaitu salah satu abang dalam bahasa *ina.

    *ina 6eranakan &uga turut dipengaruhi oleh gaya masakan Melayu dan mereka &uga

   biasa makan menggunakan tangan. Malahan, golongan ini menggunakan kebaya dan kain

  sarong sebagai pakaian mereka seharian.Manakala, adat memberi ang pau yang bermaksud

  sampul merah ketika perayaan Tahun 9aru *ina &uga telah diperkenalkan.

  PERUATAN DAN TEKNOLOGI

    %asil daripada interaksi tamadun *ina ke dalam tamadun Melayu &uga telah

  menyebabkan Tamadun Melayu turut memperoleh keuntungan terutamanya dari aspek 

   perubatan dan teknologi yang diba/a oleh Tamadun *ina.

  $eperti yang telah kita ketahui, ra/atan akupuntur dan herba adalah sangat mu&arab dan

   bertu&uan bagi menyeimbangkan 4in dan 4ang mengikut keperayaan masyarakat *ina.

  18

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  19/39

  6erubatan herba *ina yang menggunakan lebih daripada seribu &enis herba &uga dapat

  mengubati penyakit seperti asma, anemia dan kanser.

    Manakala, dalam bidang teknologi pula, hasil daripada interaksi tamadun Melayu

  menyebabkan tamadun *hina telah memba/a teknologi membuat gula dari tebu ke

  Kepulauan Melayu seperti di a/a selain daripada penghasilan barangan lain seperti kertas,

  kain, bahan letupan, lilin dan sebagainya.

  6.5 TAMADUN INDIA DAN TAMADUN MELAU

  Tamadun India seperti mana tamadun lain sudah mula bertapak di abad ini buat satu tempoh

  yang agak lama. Menurut ka&ian melalui mohor, patung dan bahan tembikar yang ditemui

  membuktikkan baha/a masyarakat )embah Indus mempunyai agama dan keperayaan

  tersendiri.

  AGAMA

    'gama di Tamadun India boleh diklasiikasikan dengan keadaan beberapa agama

  antaranya ialah 'gama %indu, 'gama 9uddha, 'gama aina dan 'gama $ikh. $eara literal,Tamadun India meninggalkan pengaruh yang besarkepada Tamadun Melayu melalui

   penyebaran agama seara khususnya adalah agama 9uddha dan 'gama %indu yang banyak 

  dianuti oleh masyarakat di tamadun Melayu.

    6enduduk di tamadun Melayu mempunyai &umlah penganut agama %indu dan 9uddha

  yang agak ramai dan seperti mana yang diterangkan mengenai konsep agama %indu dan9uddha, penganut yang terdapat di Malaysia &uga memperayai akan konsep yang sama.

  6enganut agama ini masih mengamalkan upaara keagamaan dan memperayai karma seperti

  yang dinyatakan dalam agama %indu dan 9uddha di tamadun India.

  $aban tahun kita boleh melihat penganut agama 9uddha dan %indu mengamalkan upaara

  keagamaan yang tersendiri seperti esak dan (eepa8ali. $ebagai ontoh, 9atu *a8es

  merupakan lokasi /a&ib bagi penganut agama %indu apabila tibanya hari perayaan (eepa8ali.

  19

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  20/39

  PEGANGAN DAN KEPERAAAN

    $elain daripada meninggalkan kesan dan pengaruh daripada segi amalan dan konsep,

  agama %indu &uga memberikan pengaruh dan sumbangan daripada segi amalan perkah/inan,

  kesenian, makanan, konsep de8ara&a dan sebagainya.

    Tamadun Melayu lebih banyak menerima kesannya. Kesan paling ketara ialah

   pengaruh dari segi pemikiran iaitu pegangan dan keperayaan. %al ini kerana, interaksi ini

  men&adi titik tolak kemunulan agama %indu dan 9uddha di Tanah Melayu.

  6ada a/alnya, penduduk tempatan berpegang kepada keperayaan animisme.

  Masyarakat Melayu ketika itu tertarik dengan a&aran %indu kerana terdapat persamaan iaitu

  mengaitkan keperayaan mereka dengan roh dan alam semula&adi. 6enyebaran agama %indu-

  9uddha ini tertumpu pada golongan atasan dan menumpukan selok-belok upaara agama.

  9ukti kedatangan agama %indu dan 9uddha pada ketika itu ialah peninggalan *andi

  9ukit 6atu 6ahat di )embah 9u&ang dan ime& 9uddha diperbuat daripada gangsa di )embah

  9u&ang.

  PENGARUH DALAM PEMERINTAHAN

    $ebelum kedatangan agama Islam, kita menggunakan gelaran ra&a yang kemudian

  ditukar kepada sultan. Konsep ra&a &uga berkait rapat dengan konsep daulat dan derhaka. %al

  ini memba/a maksud baha/a ra&a memegang kedudukan teratas dalam stratiikasi sosial

  masyarakat India. $esiapa yang mengingkari arahan ra&a, maka ia di anggap derhaka dan akan

  mendapat balasan buruk.

  20

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  21/39

    Konsep ini sememangnya &elas beranggah dengan ahaman a&aran Islam yang ada di

  Malaysia, Namun yang demikian, konsep daulat masih diamalkan di negara kita dan tidak 

  dilupakan &uga, kita masih menggunakan peralatan alat-alat kebesaran dimana turut diamalkan

  oleh tamadun India. 'ntara ontohnya ialah ketur, ap mohor, tombak dan perhiasan ber/arnakuning yang masih kita amalkan hingga ke saat ini.

  KESENIAN

    Menurut Kamus (e/an 9ahasa (an 6ustaka, keseniaan bermaksud perihal seni

  yang berkaitan keindahan dan kehalusan dalam sesebuah budaya. $eperti yang diketahui,

  tamadun India merupakan tamadun yang kaya dengan pelbagai iri unik dalam aspek 

  kebudayaan dan telah me/u&udkan /arna /arni kepelbagaian budaya dan etnik di Malaysia.

    'ntara sumbangan kesenian tamadun India di Tamadun Melayu adalah seni tarian.

  Mu5ik di India terbahagi kepada dua iaitu tradisi mu5ik %industan di utara dan tradisi mu5ik 

  Karnatak di selatan. ;amai ahli mu5ik yang terkenal seperti Tan $en, Nayak 9ai&u, ;am (as

  9ahdur ra&a dari Mal/a# dan Tantaran Khan. Tarian ini men&adi satu tarian /a&ib

  dipersembahkan kepada ra&a masa itu iaitu 'khbar Khan, pemerintah kera&aan India padamasa itu.

    $alah satu tarian yang masih di amalkan oleh kaum India pada hari ini ialah Tarian

  9harata Natyam. Tarian ini merupakan salah satu gaya tarian klasik India. Tarian klasik 

  9harata Natyam merupakan salah satu tarian yang penuh dengan tradisi, yang mana untuk 

  menguasainya perlu mengambil masa bertahun-tahun kerana terdapat pelbagai gerakan

  tangan, kaki dan mata yang harus dipela&ari demi untuk mempersembahkan tarian /arisan

  lama yang dihormati ini seara lengkap, penuh dengan kegemilangan. Tarian ini berasal

  daripada /ilayah Tamil Naidu di bahagian $elatan India.

    $elain itu, Tarian Khatak ini merupakan salah satu lagi tarian klasikal India.

  6erkataan Kathak berasal dari perkataan India Katha yang bermaksud ‘seni bereritaG. (ari

  siat asalnya yang merupakan ekspresi menghambakan diri kepada tuhan-tuhan %indu. Tarian

  yang klasikal dan memiliki langkah tari yang menarik perlu diiringi oleh alat mu5ik yang

  menghidupkan seni tarian yang dipersembahkan oleh penari.

  21

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  22/39

    'ntara alat mu5ik yang terkenal dalam kalagan India adalah alat mu5ik seperti Tata

  ati alat mu5ik bertali#, :itata ati alat mu5ik bertali#, $ushir atialat tiupan#,+hana ati alat

  mu5ik gendering#. 'lat mu5ik purba India ialah drum dan gong. 'lat mu5ik tersebut di kenali

  sebagai genderang , mridangan di $elatan India yang dikatakan tidak berapa berkembang.Mridangan boleh menghasilkan pelbagai &enis bunyi.

   UDAA

    $ebelum kedatangan Islam, agama dan budaya %indu-9uddha telah bertapak kukuh

  dalam masyarakat alam melayu hingga berabad-abad lamanya. Mereka menyapa dengan

  sebutan E8anakamF dan sentiasa bertanyakan tentang kesihatan, ker&a, perniagaan atau

  sebagainya. Tetamu sentiasa di&amu minuman atau makanan dan mesti sudi menerimahidangan dengan baik sebagai tanda hormat kepada tuan rumah. ika menerima sesuatu, elok 

  digunakan tangan kanan sebagai tanda kebaikan dan kesyukuran.

    'gama %indu boleh dikatakan men&adi anutan kebanyakkan masyarakat atasan seperti

  golongan istana kerana ianya amat sesuai untuk men&aga kepentingan sosial dan politik 

  mereka sendiri. ;akyat biasa atau ba/ahan selalunya menganut dan memegang kepada

  keperayaan animisme. %al ini demikian kerana pada asalnya agama %indu dianggap sebuah

  agama sui yang hanya layak dianuti oleh golongan atasan seperti golongan ra&a dan golongan

  9rahmin seperti yang dapat di lihat dalam stratiikasi sosial masyarakat India. Tamadun India

   banyak mempengaruhi adat dan budaya masyarakat melayu di Malaysia.

    'dat Melayu yang a/al dipengaruhi oleh unsur-unsur %indu yang diperolehi melalui

  kitab-kitab lama seperti ;ayamana dan Mahabrata. Kitab tersebut merupakkan karya agung

  yang men&adi asas ru&ukan dalam agama %indu. Ia &uga berungsi sebagai tun&ang kepada

   pengurusan hidup sebelum kedatangan pengaruh Islam ke 'sia tenggara khususnya di

  Malaysia. Ketika adat ini diamalkan, Islam masih belum sampai ke Nusantara.

  'da di antara adat-adat dalam tamadun India ini masih diamalkan sehingga ke hari ini.

  6astinya kita pernah melihat upaara perkah/inan dan persandingan di dalam ma&lis-ma&lis

   perkah/inan masyarakat Melayu. Ini merupakan salah satu ontoh adat %indu yang masih di

  amalkan di Malaysia. $ebagai ontohnya, dalam adat perkah/inan pasangan yang berkah/in

  dikatakan ra&a sehari dan diadakan upaara bersanding sebagai kemunak bagi upaara

  tersebut. 6asangan ini akan diletakkan di atas pelamin tanpa bergerak-gerak. 7paara persandingan seolah-olah men&adi satu ke/a&ipan sedangkan persandingan itu merupakan

  22

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  23/39

  adat %indu yang mengagung-agungkan (e/a ;ama dan (e/i $ita dengan sebab inilah

   pengantin baru di gelar sebagai ;a&a $ehari.

  $elain itu, penggunaan sirih pinang dan beras kunyit merupakan pengaruh %indu

  dan penggunaan beras kunyit ialah bertu&uan memberi semangat kepada pengantin

   berdasarkan kekuningan semangat padi. %al ini telah menyebabkan pengaruh tamadun India

  dari segi perkah/inan dan persandingan ini /a&ib di ikuti oleh masyarakat Melayu di

  Malaysia hingga sekarang.

    6engaruh %indu yang men&adi ikutan dalam masyarakat Melayu yang kedua ialah

  adat melenggang perut. 'dat melenggang perut kebanyakannya lebih diahami masyarakat

  Melayu di $elatan $emenan&ung manakala manakala di sebelah 7tara $emenan&ung lebihdikenali dengan panggilan kirim perut. 'dat ini ialah suatu adat yang di&alankan ke atas

  seorang isteri yang telah genap L bulan hamil dan ia bertu&uan untuk meletakkan kedudukan

   bayi di dalam perut di tempat yang sepatutnya, iaitu di bahagian kepala di pintu ;ahim. Ini

   penting bagi memudahkan si ibu bersalin dan bayi tidak kelemasan di dalam perut. 7paara

  melenggang perut ini akan di lakukan oleh Tuk 9idan dan ini merupakan keperayaan

  animisme pada unsur ghaib. 9ahan-bahan yang digunakan dalam upaara ini ialah beras

  kunyit, buah kelapa agar ibu dapat lahirkan anak dengan mudah dan selamat. 6ada

   permulaannya bidan akan membaakan &ampi mentera dan mengandam /anita hamil tadi.

  $eterusnya tepung ta/ar akan dialit ke muka /anita hamil tersebut dan beras kunyit akan

  ditabur. 'dat ini diperayai mengandungi unsur-unsur budaya %indu dan telah men&adi ikutan

  masyarakat Melayu di Malaysia.

    'dat berinai &uga merupakan adat tamadun %indu yang diikuti oleh masyarakat

  Melayu. Ma&lis berinai di&alankan seara berperingkat. Terdapat 3 peringkat berinai iaitu

   berinai uri, berinai keil dan berinai besar. $eara ringkasnya berinai uri ini biasanyadiadakan pada /aktu petang hari. Manakala berinai keil pula dilakukan selepas berinai uri

  dan dilakukan pada sebelah petang. 9agi istiadat berinai besar pula,ianya di&alankan pada

  malam sebelum ma&lis langsung atau selepas ma&lis akad nikah untuk para &emputan khas

  daripada kedua-dua pihak pengantin. 6engantin perempuan akan memakai inai pada kesemua

   &ari tangan dan kaki termasuklah pada tapak tangan. $ebaliknya, pengantin lelaki hanya

  memakai inai pada &ari kelingking, &ari manis dan &ari hantu pada sebelah tangan saha&a.

  *orak lukisan inai di atas tangan kalangan masyarakat Melayu bermula se&ak beberapa tahun

  sebelm ini. *orak ini adalah dari pengaruh tamadun %indu di India. (i Malaysia, ma&lis

  23

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  24/39

   perkah/inan masyarakat India di&alankan oleh pendanda. 6edanda memulakan upaara

   perkah/inan dengan sembahyang memohon restu kepada Tuhan supaya perkah/inan ber&alan

  lanar tanpa apa-apa halangan. (ulang berisi athatai diba/a kepada hadirin. 'thatai ialah

   beras yang diampur kunyit serta bunga yang ditaburkan diatasnya.

    9eras ini digunakan untuk merestui pengantin se/aktu upaara mengikat thali

   berlangsung. 6edanda akan menyerahkan thaali kepada pengantin lelaki. $ebaik 

  saha&a diarahkan oleh pedanda, pengantin lelaki akan mengikat thaali pada leher pengantin

   perempuan. Thaali hendaklah menyentuh dada dan benang sui akan disimpul sebanyak tiga

  kali. $e/aktu upaara ini berlangsung, athatai akan ditaburkan ke atas pengantin sebagai

  tanda restu. $eterusnya pengantin akan bertukar kalungan bunga yang dipakai sebanyak tiga

  kali. $elepas itu pengantin lelaki akan memegang tangan pengantin perempuan dan

  mengelilingi api sebanyak tiga kali.

    $eterusnya ialah adat membelah mulut bayi. 'dat ini merupakan upaara meneah

  garam ke mulut bayi yang baru lahir dan bagi upaara ini ia bersamaan dengan adat %indu

  yang meneah madu dan minyak sapi ke bibir bayi seperti yang dilakukan oleh 9rahmin

  supaya bayi itu pan&ang umur dan mendapat kebahagiaan di dalam hidupnya. Tapi bagi Islam

  adat ini diganti dengan meneapkan air 5am-5am atau kurma ke bibir bayi tersebut.

  6embaaan mentera yang biasa dilakukan sebelum adat itu dimulakan &uga telah digantikan

  dengan pembaaan surah al-=atihah dan surah al-Ikhlas kemudian dibaakan doa.

    Tamadun India &uga telah mempengaruhi tamadun Melayu di Malaysia dari segi

  makanan. 'ntara ontoh makanan tradisional tamadun India ialah roti anai,paratha dan

   puri. Makanan ini merupakan makanan kegemaran kaum india. Namun kini, makanan ini

  semakin digemari oleh sesiapa saha&a tidak kira bangsa dan agama. Terutamanya, roti anai

   ber&aya meletakkan taranya bersama dengan nasi lemak yang merupakan makanantradisional tamadun Melayu dan ini amat diminati oleh sebilangan besar rakyat Malaysia

  sekarang.

    *apati dan tosai &uga tidak ketinggalan kerana mempunyai banyak khasiat dan &uga

  sesuai untuk mengurangkan penyakit kening manis dan darah tinggi. ;oti-roti ini biasanya

  sedap dimakan sekiranya diiah bersama dal, kari dan sambal. (i samping itu, tosai ini

  mempunyai banyak nama lain seperti dosay, dose, dosai, dhosha, thosai ataupun hakuli.

  Tosai &uga terdiri daripada pelbagai &enis seperti tosai telur, tosai ili, tosai ba/ang dan

  sebagainya. Makanan tradisional ini sering dimakan oleh rakyat Malaysia terutamanya kaum

  24

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  25/39

  India itu sendiri. Tosai ini boleh didapati di mana-mana gerai atau atau kedai mamak dan &uga

  di restoran India. Makanan tradisional India ini dimakan sebagai sarapan pagi atau minum

   petang. 9oleh dimakan dengan pelbagai &enis lauk sampingan seperti sambal dari buah-

   buahan, aar india, kari ayam atau daging kambing dan lain-lain. (i dalam tosai ini diisidengan kentang dan ba/ang yang telah di goreng sehingga rangup. Tosai amat kaya dengan

  karbohidrat dan protein.

    $elain itu, makanan traddisional yang lain adalah seperti kuih muih tamadun India

  iaitu muruku. Muruku &uga seperti tosai mempunyai pelbagai nama lain. 'ntaranya ialah

  hakli dan hakri. Makanan tradisional ini sudah pasti berasal dari negara India. 9ahan utama

  untuk membuat muruku ialah urad dan tepung beras. Muruku boleh didapati di mana-mana

  saha&a dan sering dihidangkan sebagai makanan ringan. Muruku &uga boleh dibuat dengan

   pelbagai perasa seperti ili, asaetida, a&a/ain dan umin. $emua orang daripada pelbagai

  kaum menikmati makanan ini tidak kira umur kerana maruku senang dihidangkan dan la5at.

    $elain itu ada se&enis makanan tradisional India yang tidak kurang hebatnya iaitu nasi

   beriani. Nasi berianai ini ada terdiri daripada dua iaitu nasi beriani ayam atau kambing. 9oleh

  didapati di kedai-kedai mamak dan sebagainya. $elain dari yang tersenarai, ada banyak lagi

  makanan tradisional tamadun India yang memberi kesan kepada rakyat di Malaysia.

    6akaian tradisional tamadun India telah banyak mempengaruhi dan meninggalkan

  kesan kepada tamadun Melayu dan rakyat Malaysia. 'ntara pakaian tradisional tamadun India

  ialah sari. $ari amat dikenali di dunia kerana rakyat daripada pelbagai bangsa meminati reka

   bentuknya. 7ntuk membuat sari, sebidang kain berukuran B hingga " ela pan&ang dipadankan

  dengan kain dalam yang ber/arna seakan-akan kain sari tersebut serta holi yang ber/arna

  sama atau tidak. Kain sari ini dililit pada badan dengan bahagian hu&ungnya yang bersulam

  diletak di atas bahu kiri. Kain dalam dipakai di atas atau di ba/ah pusat dan berungsimenyokong kain sari tersebut dari terluut. $ari ini diperbuat daripada pelbagai &enis, orak 

  dan /arna kain yang sememangnya indah.

  (i samping itu, kurta &uga merupakan pakaian tradisional India yang digemari dan sering

  dipakai oleh lelaki kaum India. Kurta ini merupakan keme&a pan&ang yang sampai ke lutut

  yang diperbuat daripada kain kapasdan sutera. 6ada kebiasaannya,kurta akan dipakai bersama

  seluar longgar, sal/ar longgar atau seluar huridar. Kurta pa&ama pula merupakan kurta yang

  dipakai oleh pemakainya bersama pa&ama dimana kurta pa&ama ini kebanyakkan dipakai

  ketika ma&lis-ma&lis rasmi. Kurta ini &uga boleh dipakai, bersama dhoti.

  25

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  26/39

  AHASA DAN KESUSATERAAN

    6engaruh %indu yang datang daripada Tamadun India telah banyak mempengaruhi

  ilmu dari segi bahasa di Malaysia. Kesusasteraan India yang mantap dan banyak 

  mengandungi unsur bahasa yang menarik men&adi sumber perkembangan ilmu pegetahuan

  sekitar ka/asan 'sia tenggara. 6enggunaan bahasa dari bahasa hindu banyak di&adikan asas

  kepada kesusasteraan India. Menurut se&arah 'sia, rang India dianggarkan datang ke 'sia

  Tenggara adalah pada sekitar kurun pertama Masihi. 6ada 5aman ini, penyebaran tamadun

  India begitu berkembnag sehinggakan kebanyakkan ka/asan sekitar 'sia Tenggara menerima

   pengaruh India.

    6engaruhnya boleh dilihat dalam konteks penggunaan bahasa Melayu pada 5aman

  empayar $ri8i&aya. 9atu bersurat yang di&umpai di sekitar 6alembangkurun ke-LM#, Talang

  Tu/o"0M# dan di 6ulau 9angka"0"M# menun&ukkan bukti baha/a terdapat kira-kira L!O

  kosa kata bahasa Melayu kuno dan 3!O lagi kata pin&aman daripada bahasa $anskrit. 9ahasa

  Melayu memang mempunyai banyak persamaan dengan bahasa $anskrit%ashim,2!!B#.

  *ontohnya boleh didapati pada batu 9ersurat Kedukan 9ukit "03M# pada kosa-kosa kata

   berikut>

   

  26

  9ahasa Melayu Kuno 9ahasa $anskrit

  ulan C bulan

   Naik C naik 

  $ambau C kapal

  %iyang C Tuhan

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  27/39

  'da &uga pendapat yang mengatakan kononnya 9ahasa Melayu berasal dari 9ahasa Tamil.

  Terdapat &uga beberapa perkataan Tamil yang berasal daripada 9ahasa $anskrit &ika

  dibandingkan dengan perkataan 9ahasa Melayu>

  9ahasa $anskrit 9ahasa Melayu 9ahasa Tamil

  'gama

  'kasa

  9hasa

  9haya

  *akra

  (anda

  +a&a

   Nagara

  6utri

  7dara

  'gama

  'ngkasa

  9ahasa

  9ahaya

  *akera

  (enda

  +a&ah

   Negara

  6uteri

  7dara

  'gamam

  'kasam

  6asai

  'bayam

  *akkaram

  (handam

  +a&am

   Nakaram

  6uttiri

  7danan

  umlah bahasa Tamil dalam bahasa Melayu agak sedikit. $ebahagiannya pula merupakan

   pin&aman atas pin&aman iaitu bahasa Tamil yang dipin&am daripada bahasa asing kemudian

  dipin&am pula oleh bahasa Melayu. *ontoh bahasa Tamil yang dipin&am ke dalam bahasa

  Melayu ialah eti, kedai, anai, nilam, &odoh, ketumbar, kapal, dan kariNoor $inah,2!13#.

  27

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  28/39

    6.6 TAMADUN HINA DAN TAMADUN INDIA

  KESUSASTERAAN

    6enter&emahan kitab-kitab 9uddhisme dari bahasa $anskrit atau 6ali ke dalam

   bahasa *ina telah dilakukan. (alam tempoh masa lebih daripada L!! tahun "0-L0#, orang

  *ina telah dapat menyusun doktrin 9uddha dalam satu koleksi ber&udul Tripitaka yang

  meliputi kandungan kitab Mahayana dan %inayana ber&umlah 3,"L3 teks dalam 1B, "02 &ilid#

  dan melibatkan hampir 2!! orang penter&emah dalam usaha penter&emahan ini. 'ntara

   penter&emah penting yang memberikan sumbangan besar ialah sami =a Aian 330-23# pada

  5aman dinasti in Timur 31L-2!# dan sami Auan ang B"-""# pada 5aman dinasti Tang

  "10-!L#. Kedua-dua sami ini pernah melakukan la/atan ke India, menetap di situ,

  mempela&ari bahasa $anskrit dan mengka&i a&aran agama 9uddha. Ker&a penter&emahan ini

   berterusan sehingga kurun ke-13. $esetengah kitab 9uddhisme asal yang hilang atau

  kehilangan sebahagiannya kemudian dapat dipulihkan semula dalam bahasa $anskrit

   berdasarkan penter&emahan *ina.

    $elain hasil penter&emahan *ina seperti Tripitaka ini dan buku-buku yang ditulis oleh

  =a Aian, Auan ang dan sami *ina lain, atatan mengenai pengalaman mereka mengembara

  ke India &uga merupakan sumber yang bernilai untuk mengka&i se&arah dan kebudayaan India

  kuno dan interaksinya dengan tamadun *ina. Tripitaka yang telah diperkenal dan diterbitkan

  di Korea dan epun menyumbang kepada penyebaran agama 9uddha di seluruh keseluruhan

  'sia Timur ini.

  KESENIAN

    9eberapa &enis peralatan mu5ik konghou, pipa# dan struktur mu5ik yang

  mengandungi tu&uh nota setiap tala diperkenalkan ke *hina daripada India atau 6arsi. ;ekod

  se&arah *hina menun&ukkan mu5ik dan tarian dari India dan Aiyu ka/asan-ka/asan barat

  *hina# adalah popular dan terkenal di dalam istana, golongan kelas atasan atau bangsa/an,

  dan di kalangan tentera.

  28

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  29/39

    (i ka/asan bahagian barat dan utara *hina, terutama di Ain&iang dan +ansu,

  terdapat banyak groto dengan area 9uddha dan mural yang berorak seni 9uddha +andhara.

  $ebagai satu gabungan gaya seni 4unani-;om dengan kebudayaan etnik India yang berpusat

  di +andhara, seni 9uddha +andhara ini amat kuat dipengaruhi oleh a&aran 9uddha dan ini

  membanggakan 'sia Tengah dan 'sia Timur dengan karya-karya yang emerlang

  SAINS DAN TEKNOLOGI

    6eniptaan dalam bidang sains dan teknologi orang *ina yang memberi sumbangan

   besar kepada dunia seperti senkultur dan penanaman pokok mulberi, pembuatan kertas,

  tembikar dan bahan letupan, teknologi penetakan dan penggunaan kompas, pasti telah

  diba/a masuk ke India melalui perdagangan dan pelbagai saluran lain. 6ada 5aman dinasti

  Tang "10-!L#, teknologi India menghasilkan gula daripada tebu diperkenalkan ke *hina.

  ASTRONOMI

    Menurut rekod se&arah *hina, $e&arah (inasti $ui menyenaraikan ta&uk "! koleksi

  ilmu astronomi India yang telah diter&emahkan ke dalam bahasa *ina. 6ada 5aman dinasti

  Tang "10-!L# pula, kalendar lunar *ina didapati kurang tepat maka sistem India

  diperkenalkan pada akhir kurun ke-L. $alah seorang ahli astronomi India terpenting, +autama

  dan keturunan beliau sebanyak empat generasi telah berkhidmat di 9alai *erap Tang selama

  11! tahun. Melalui ker&asama dan usaha sama antara pakar astronomi India dan *hina maka

  satu sistem kalendar lunar *ina yang baru telah diperkenal dan dirasmikan pada tahun L2L.

  PERUATAN

  (alam bidang ilmu perubatan, tamadun India dan *ina masing-masing mempunyai

  keunggulan tersendiri. $emasa sami *ina, 4i ing, mela/at India pada tahun "L1-"0B yang bertu&uan untuk mempela&ari dan mengka&i kitab 9uddha, beliau mendapati perubatan *ina

  sangat diberikan kedudukan dan penghormatan tinggi di India. Namun begitu, ahli-ahli

   perubatan *ina amat tertarik dengan teori dan presknpsi India. Mengikut $e&arah (inasti $ui,

   banyak karya perubatan India diter&emahkan ke dalam bahasa *ina, manakala dalam buku-

   buku perubatan dinasti Tang teratat &uga ubat dan teknik surgeri India dalam bidang

  otalmologi, pediatriks dan ginakologi. Mengikut rekod se&arah, istana Tang amat menaruh

  keyakinan pada ahli-ahli perubatan India dan antara ubat yang diperkenalkan ialah ubat untuk 

  umur pan&ang.

  29

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  30/39

  .0 KESAN INTERAKSI

  .1 KESAN POSITIF

  Interaksi antara Tamadun India dengan Tamadun *hina telah memberi kesan positi kepada

  kedua-dua tamadun. 'gama 9uddha disebarkan ke negeri *hina melalui interaksi ini. (i

  samping itu terdapat kemahiran-kemahiran lain yang diperkembangkan, ontohnya teknologi

  membuat gula daripada tebu dari India telah diperkembangkan kepada orang-orang *hina.

  9idang astronomi India turut diperkembangkan di *hina oleh ahli-ahli astronomi India.

  9eberapa perbendaharaan kata bahasa 6ali dan $anskrit turut mempengaruhi kesusasteraan

  *hina. Kesan positi kepada Tamadun India ialah berkembangnya teknologi membuat kertas,

   bahan letupan dan pengunaan kompas dari Tamadun *hina ke dalam Tamadun India. Interaksi

  antara Tamadun India dan *hina berlaku seara aman melalui hubungan perdagangan dan

  keagamaan.

  'ntara interaksi Tamadun Islam dan *hina yang turut memperlihatkan kesan positi ialah

   proses interaksi seara aman iaitu melalui perdagangan. 6edagang-pedagang 'rab dan 6arsi

  memainkan peranan penting dalam interaksi ini. %asil daripada interaksi ini terdapat komuniti

  'rab-Islam yang menetap di *hina. 9erlaku perkah/inan ampur antara pedagang-pedagang

  ini dengan /anita-/anita tempatan. $emasa 5aman pemerintahan dinasti-dinasti Tang, $ung,4uan dan Ming, telah munul beberapa orang tokoh Islam yang memainkan peranan penting

  dalam pentadbiran. Kesan penting yang terhasil daripada interaksi ini ialah penyebaran agama

  Islam di negeri *hina yang akhirnya me/u&udkan komuniti Islam tempatan *hina.

  6erkembangan seterusnya menyebabkan munulnya endiaka/an-endiaka/an Islam

  tempatan yang mahsyur seperti )iu hi dan Mha hu. *endiaka/an-endiaka/an tempatan

  ini telah menari keselarian a&aran-a&aran etika dan nilai Islam dengan Konusianisme.

  Konsep-konsep hubungan keluarga, ketaatan kepada kedua ibu bapa dan ra&a dan nilai-nilai

  moral yang terdapat dalam a&aran Konusianisme telah di&adikan landasan untuk 

  30

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  31/39

  memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat *hina. Kese&a&aran inilah yang

  menyebabkan a&aran Islam tidak mendapat tentangan daripada ahli-ahli alsaah

  Konusianisme seperti yang dihadapi oleh a&aran agama 9uddha. (isamping itu interaksi ini

  turut menemukan seni bina 'rab-Islam dengan seni bina *hina ontohnya dalam bentuk 

  mas&id-mas&id di *hina hari ini.

  %ubungan antara Tamadun Islam dengan Tamadun Melayu telah meninggalkan kesan yang

  amat ketara. Interaksi antara kedua-dua tamadun ini berlaku seara aman iaitu melalui

   perdagangan. Namun demikian kedatangan pengaruh Islam di 'sia Tenggara ataupun

  khususnya ke Kepulauan Melayu dikatakan dari tiga ka/asan yang berbe5a iaitu dari 'rabdan 6arsi, dari India dan *hina. Teori-teori ini telah diperbinangkan dengan hangat dan

   beberapa bukti yang berkaitan telah dikemukakan oleh pendokong-pendokongnya bagi

  meyokong pendapat mereka. Namun apa yang lebih penting bagi kita ialah kesan yang

  didapati daripada hubungan ini. Interaksi antara Tamadun Islam dengan Tamadun Melayu

  telah melahirkan beberapa kesan positiyang penting. Kesan yang paling menon&ol ialah

  tersebarnya agama Islam di Kepulauan Melayu serta munulnya kera&aan-kera&aan Islam

  tempatan di 6asai, Melaka, 'eh, ohor-;iau, 9runei, 6atani, $ulu, 9anten, (emak, Tuban,

  Mataram dan lain-lain lagi. Tamadun Islam telah mengubah pandangan hidup orang-orang

  Melayu. la &uga turut memba/a tulisan a/i yang berperanan penting dalam perkembangan

  ilmu pengetahuan di Kepulauan Melayu. Kesan positi boleh &uga dilihat pengaruhnya dari

  segi perundangan, kesusasteraan, kesenian, kebendaan seperti pakaian, makanan serta istilah-

  istilah 'rab yang digunakan dalam

   9ahasa Melayu.

  Interaksi antara Tamadun *hina dengan Tamadun Melayu turut melahirkan kesan positi

  tetapi ia tidak melibatkan pemikiran dan alsaah sebaliknya melibatkan kemahiran dan

  teknologi serta kebendaan. Tamadun *hina memba/a teknologi membuat gula dari tebu ke

  Kepulauan Melayu, ontohnya di a/a. 9egitu &uga kemahiran dalam perusahaan sutera,

  membuat tembikar serta pertukangan logam. (i samping itu terdapat &uga beberapa &enis

  makanan masyarakat *hina yang diperkenalkan kepada masyarakat Melayu seperti tauhu,

  kiap, taugeh dan sebagainya. Interaksi antara Tamadun *hina dengan Tamadun Melayu

   berlaku melalui dua ara iaitu seara aman dan seara konlik peperangan. Interaksi seara

  31

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  32/39

  aman berlaku melalui akti8iti perdagangan, emigrasi dan hubungan diplomatik, ontohnya

  kemunak hubungan diplomatik negeri *hina dengan Kepulauan Melayu ialah 5aman

  Kesultanan Melaka. Manakala hubungan yang berorak konlik peperangan berlaku semasa

   pemerintahan (inasti 4uan < Monggol 12L C 13"0 Masihi # yang pernah menyerang

  Myanmar Kombo&a # dan &a/a pada abad abad ke-13 Masihi.

  .2 KESAN NEGATIF

  'dalah tidak tepat &ika dikatakan baha/a interaksi antara tamadun hanya menghasilkan kesan

   positi. $ebaliknya interaksi antara tamadun turut menghasilkan kesan negati. Terdapat

   peristi/a-peristi/a di mana orang-orang Islam dibunuh dan mas&id-mas&id dimusnahkan oleh

  ra&a-ra&a India yang beragama %indu. Keadaan yang sama &uga berlaku kepada penganut-

   penganut agama %indu serta kuil-kuil %indu yang dimusnahkan oleh pemerintah-pemerintah

  Islam. *ontohnya ra&a-ra&a Islam dalam Kesultanan (elhi telah mengharamkan pembinaan

  kuil-kuil dan mengharamkan beberapa upaara-upaara keagamaan %indu. $emasa 5aman

   pemerintahan Moghul, 'urang5eb adalah ra&a Moghul yang bertindak keras terhadap

   penganut-penganut %indu. 9aginda telah mengharamkan pembinaan kuil-kuil yang baru,mengharamkan upaara mandi sui di $ungai amuna, mengharamkan upaara sati dan lain-

  lain lagi. (alam hubungan antara Tamadun India dengan Tamadun *hina &uga kita dapat lihat

  /u&udnya konlik terutama semasa agama 9uddha mula diperkenalkan ke dalam masyarakat

  *hina semasa 5aman pemerintahan (inasti %an Timur. Kemasukan agama tersebut telah

  mendapat tentangan endiaka/an Konusianisme yang amat berpengaruh dalam pentadbiran

  (inasti %an. $ami-sami 9uddha telah dikurung dan kuil-kuil 9uddha dimusnahkan .

  Kesan negati turut berlaku dalam hubungan antara Tamadun Islam dengan Tamadun *hina.

  *ontohnya pada tahun LB1 Masihi, tentera Islam di ba/ah pimpinan iyad bin $alih telah

  mengalahkan angkatan perang *hina yang dipimpin oleh Kao %sien-hih sedangkan pada

  masa tersebut kera&aan Islam 'bbasiyah mempunyai hubungan diplomatik dengan kera&aan

  Tang di *hina. 6ermusuhan antara orang-orang Islam dengan orang-orang *hina &uga

  dietuskan oleh rasa tidak puas hati terhadap penapaian ekonomi pihak yang bertentangan.

  *ontohnya pada abad ke-0 Masihi, penduduk %an di tenggara *hina telah me/u&udkan

   permusuhan dengan orang-orang Islam kerana iri hati terhadap keme/ahan yang dinikmati

  32

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  33/39

  oleh orang-orang Islam yang kebanyakannya terlibat dalam akti8iti perdagangan. 6ada tahun-

  tahun LB0 Masihi dan 0L" Masihi telah berlaku pemberontakan-pemberontakan yang

  menyebabkan ramai orang-orang Islam dibunuh dan melarikan diri dari *anton.

  6emberontakan pada tahun 0L" Masihi bukan saha&a bersiat anti-Islam tetapi &uga anti orang

  asing. 6emberontakan ini menyebabkan lebih kurang 12! !!! hingga 2!! !!! orang asing

  telah dibunuh termasuk orang-orang Islam. Kesan daripada peristi/a tersebut menyebabkan

  ramai orang-orang Islam telah lari dari *hina dan berhi&rah ke 'sia Tenggara terutamanya di

  6alembang dan Kedah. %ubungan orang-orang Islam dengan penduduk tempatan *hina turut

  ter&e&as semasa pemerintahan (inasti *hing yang memberi keutamaan kepada pengukuhan

  a&aran Konusianiame. rang-orang Islam mendapat layanan yang tidak adil daripada

   pemerintah *hing. ;asa tidak puas hati penganut-penganut Islam disokong pula oleh

   perkembangan pengaruh gerakan Kaum Muda ataupun ahabi di kalangan orang-orang

  *hina Islam. ;asa tidak puas hati orang-orang Islam telah menyebabkan berlakunya beberapa

  siri pemberontakan semasa pemerintahan (inasti *hing iaitu 6emberontakan $inkiang 1

  1LB" Masihi#, 6emberontakan Kansu 1L01 Masihi#, 6emberontakan ehangir 102!-2L

  Masihi#, Kebangkitan4usso $yamsuddin 1020-31M#, pemberontakan4unan 10B!-"0

  Masihi#, 6emberontakan $hensi dan Kansu 10"2 Masihi#, Kebangkitan $inkiang 10"-LL

  Masihi#.

  33

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  34/39

  .0 PERANAN INTERAKSI DALAM MENJANA KEHARMONIAN

  9agi sesebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum seperti negara kita

  Malaysia, interaksi antara pelbagai etnik, bangsa dan keperayaan memainkan peranan yang

  sangat penting. leh demikian, peranan interaksi sebagai agensi perubahan sememangnya

  tidak dapat dinaikan lagi. Kera&aan telah me/u&udkan beberapa dasar-dasar yang dapat

  mengeratkan lagi hubungan perpaduan antara pelbagai kaum, etnik, bangsa, budaya dan

  keperayaan di negara kita. Tu&uan utama dasar-dasar tersebut digubal adalah untuk memupuk 

  semangat perpaduan dalam kalangan penduduk yang berbilang kaum di negara kita. (asar-

  dasar yang digubal sememangnya agen perubahan yang sangat berkesan sekali kerana ia

  memba/a implikasi positi terhadap hubungan pelbagai kaum di negara kita.

  .1 PERLEMAGAAN

  $alah satu dasar yang telah digubal oleh kera&aan yang memainkan peranan sebagai agen

   perubahan adalah melalui 6erlembagaan negara kita. 6erlembagaan merupakan undang-

  undang tertinggi di negara kita, segala perundangan yang beranggah dengan perlembagaan

  seara automatiknya akan terbatal setakat yang beranggah. (i dalam perlembagaan Malaysia

   bahagian satu, perkara 3 1# ada menyatakan baha/a agama Islam merupakan agama

   persekutuan iaitu agama rasmi negara. alau bagaimanapun, ia tidak menghalang agama lain

  diamalkan di negara kita. $ebagai ontoh, kaum India, *ina, bebas untuk mengamalkan a&aran

  agama masing-masing tanpa sebarang halangan. %al ini membuktikan baha/a menerusi

   perlembagaan setiap etnik, bangsa dan ras sebenarnya dapat memupuk perpaduan dengan

   berkongsi kepelbagaian budaya yang dimiliki oleh kita. *ontohnya, melalui perayaan yang

  34

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  35/39

  disambut setiap tahun seperti %ari ;aya 6uasa, Tahun 9aru *ina, (eepa8ali dan krismas

  ikatan silaturahim sesama masyarakat dapat dieratkan. /alaupun mempunyai agama yang

   berbe5a namun kepelbagaian budaya yang dimiliki men&adikan interaksi antara kaum dapat

   ber&alan dengan baik. 9ahkan perbe5aan kebudayaan yang dimiliki &uga men&adikan negara

  kita unik sekali di mata dunia.

  . 2 DASAR KEUDAAAN KEANGSAAN

  $elain itu, kera&aan &uga telah me/u&udkan (asar Kebudayaan Kebangsaan yang turut

   bertindak sebagai agen perubahan dalam interaksi antara kaum. b&ekti utama dasar ini

  ditubuhkan adalah untuk mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan,

  memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan yang tumbuh daripada Kebudayaan

  Kebangsaan, memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan di

  samping men&ana kerohaniaan yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi.

  Kebudayaan merupakan keseluruhan ara hidup manusia. Ia berperanan penting dalam proses

   pembangunan negara di Malaysia kerana ia menerminkan keperibadian negara kita. (asar ini

  sebenarnya dapat memupuk semangat ker&asama khususnya dalam usaha-usaha yang

  di&alankan ke arah meningkatkan pembangunan sosioekonomi. Ini sudah tentunya

  memerlukan penggemblengan dan penglibatan semua lapisan masyarakat dalam satu proses

  yang berterusan. leh itu, dasar ini merupakan agen perubahan yang berkesan sekali. 9agi

  sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum seperti di Malaysia, proses

   pembentukan kebudayaan nasional memerlukan peranangan yang teliti dan rapi supaya dapat

  melahirkan masyarakat yang bersatu padu /alaupun mempunyai latar belakang budaya yan

   berbe5a

  6eranangan kebudayaan ini harus menentukan siat-siat yang baik, mulia dan utama bagi

   pembinaan bangsa dan ketahanan negara. usteru itu, atas sebab tersebut kera&aan telah

  menggubal dasar ini bagi menyatupadukan kebudayaan yang pelbagai di negara kita. Melalui

  (asar Kebudayaan ini setiap etnik dapat berhubung dengan baik. 6enggubalan dan

   pelaksanaan (asar Kebudayaan Kebangsaan adalah perlu bagi negara kita yang tergolong

  dalam kalangan negara sedang membangun kerana mempunyai penduduk berbilang kaum dan

  35

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  36/39

  mengamalkan budaya yang berbe5a. usteru itu, dapatlah dibuktikan baha/a dasar ini dapat

  di&adikan garis panduan dalam membentuk serta me/u&udkan satu bangsa yang bersatu-padu

  serta dapat mengekalkan identiti negara.

  .3 RUKUN NEGARA

  (i samping itu, setiap /arganegara Malaysia &uga hendaklah men&adikan ;ukun Negara

  sebagai teras dan landasan hidup bermasyarakat di negara ini. ;ukun Negara di/u&udkan

  untuk menyemai nilai-nilai murni seperti nilai keagamaan, kesetiaan kepada ra&a dan negara,

  kepatuhan kepada perlembagaan, kedaulatan undangCundang serta membentuk masyarakat

  yang mengamalkan nilai kesopanan dan kesusilaan. ;ukun Negara &uga men&adi pedoman

  kepada seluruh rakyat Malaysia yang berbilang kaum ke arah pembentukan perpaduan

  nasional dan men&amin kese&ahteraan masyarakat. $eterusnya melahirkan sebuah negara

   bangsa Malaysia yang bersatu padu, demokratik, adil, liberal dan saintiik tanpa mengira

  keturunan dan keperayaan. 6rinsip-prinsip yang terkandung di dalam ;ukun Negara adalah

   &elas merupakan kuni kepada masyarakat ma&muk negara ini untuk memelihara serta

  mengekalkan keharmonian dan perpaduan kaum demi kese&ahteraan rakyat dan kemakmuran

  negara. 6erpaduan dan penyatuan rakyat amat penting dalam usaha kera&aan membangunkan

  negara dan rakyat. Melalui ;ukun Negara, semua lapisan rakyat tanpa mengira kaum dan

  agama dapat berpegang kepada satu ideologi yang dapat di&adikan sebagai amalan dan etika

  kehidupan seharian mereka. ;ukun Negara amalan hidup rakyat Malaysia.

  ;ukun Negara digariskan untuk me/u&udkan masyarakat yang bersatu padu dalam

  melahirkan rakyat yang hidup aman dan damai /alaupun berbe5a bangsa dan agama.

  Masyarakat yang adil dalam pengagihan kekayaan dan kemakmuran negara. Masyarakat yang

   progesi dalam me/u&udkan /arganegara yang berbudaya ilmu demi me/u&udkan rakyat

  36

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  37/39

  yang ukup pengetahuan untuk membangunkan negara. Masyarakat yang liberal yang

  diberikan kebebasan mengamalkan budaya kaum serta memelihara budaya kebangsaan.

  .0 KESIMPULAN

  Kesimpulannya, interaksi antara sesebuah tamadun berlaku kerana terdapat sikap

  terbuka dalam menerima dan menilai apa yang baik dan buruk. Interaksi yang positi memberi

   pengukuhan kepada sesebuah tamadun. $ebaliknya, interaksi yang negati menimbulkan

  konlik dan perang yang akan merugikan tamadun tersebut. leh itu, semua tamadun harus

  menilai semula kelemahan mereka dan uba membina tamadun manusia atas dasar 

   persaudaraan dan semangat kekitaan serta saling menghormati baha/a kita ‘manusia tidak 

   boleh hidup bersendirianG.

  37

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  38/39

  10.0 RUJUKAN

  'ros, '5har %& Mas. Tamadun Islam dan Tamadun Asia. $hah 'lam> 6enerbit =a&ar 9akti,

  2!!2.

  *han, ing Tsit. The Great Asian Religions. Ne/ 4ork> M'hmillan Ne/ 4ork, 1".

  (eraman, '.'5i5. as!ara"at dan #e$uda!aaan ala!sia. Kuala )umpur> (e/an 9ahasa

  dan 6ustaka, 2!!2.

  http>

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  39/39