Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

 • View
  226

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana...

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  1/39

  1.0 PENDAHULUAN

  Tamadun merupakan istilah popular dalam kalangan masyarakat Melayu. Namun,

  tamadun dalam bahasa arab, terdapat lima istilah yang boleh dihubung kaitkan dengan

  tamadun antaranya, ‘umran( Ibnu Khaldun,1332-1!"M# , hadharah, tamaddun, madinah dan madaniah( Muhammad,$yeikh,abad 2!#. %anya 2 istilah saha&a yang popular dalam kalangan

   penulis-penulis 'rab iaitu, tamadun dan hadarah. (idalam istilah barat pula tamadun disebut

  Civilization yang berasal daripada perkataan )atin, civitas yang bererti bandar. (idalam topik 

  ini, hanya  tamadun saha&a yang akan dipela&ari oleh pela&ar-pela&ar ,iaitu Tamadun *hina,

  Tamadun India, Tamadun Islam dan akhir sekali Tamadun Melayu. 'gama merupakan asas

  kepada pembinaan tamadun seperti yang dipersetu&ui oleh (.%.+ordon1"#,Morris

  ustro/100#,+eorey .*onrad and 'rthur '.(emarest10# baha/a komponen penting

  dalam pembinaan tamadun adalah agama. Kebanyakkan tamadun akan lahir di lembah sungai

  atau pantai kerana air merupakan salah satu sumber yang penting dalam keberlangsungan

  hidup. Namun, hanya tamadun islam saha&a yang lahir di padang pasir yang gersang dan

  kering kontangTamadun /u&ud disebabkan oleh beberapa aktor,antaranya, kedudukan tempat

  yang strategik seperti lembah sungai,orientasi keagamaan dan kerohanian serta penapaian

   bidang teknologi.

  Tamadun *hina merupakan tamadun yang tera/al munul didunia selain tamadun Mesir dan tamadun 4unani. Tamadun ini terbahagi kepada 3 bahagian iaitu pembinaan,5aman

   peralihan dan 5aman moden.'ntara kegemilangan tamadun *hina adalah dalam sistem

   pentadbiran, alsaah, sastera, unsur moral dan peniptaan serta sains. Tamadun *hina sangat

   popular dengan system peperiksaannya yang mengambil masa selama 3 hari 3 malam dan

  hukuman bunuh akan di&atuhkan kepada sesiapa yang meniru. 6eperiksaan ini terbahagi

  kepada 3 tahap iaitu %siu Tai, *hun en, dan *hin $ih. Matlamat utama peperiksaan ini

  adalah untuk mendapatkan &a/atan dalam pentadbiran.

  $eterusnya tamadun India,tamadun ini &uga merupakan tamadun tera/al yang /u&ud

  di 'sia Tenggara. Tamadun India terbahagi kepada dua bahagian iaitu India 7tara yang

  rakyatnya dikenali sebagai Indo-'rya dan India $elatan yang dikenali sebagai (ra8ida.

  9ahasa yang digunakan oleh orang Indo-'rya ialah $anskrit dan bahasa Tamil digunakan oleh

  golongan (ra8ida. :indhya merupakan sempadan pemisah diantara India 7tara dan India

  $elatan. Masyarakat Indo-'rya mempunyai empat buah 8eda,iaitu  Rig, Yajur, Sama,dan

   Atharva. :eda merupakan karya puisi yang berbentuk mantera atau ma5mur yang men&adi

   pegangan buat masyarakat ini. Keempat-empat 8eda ini memberi pengaruh yang kuat di

  1

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  2/39

  dalam aspek pemikiran, keperayaan, amalan dan kehidupan masyarakat Indo-'rya.

  Masyrakat (ra8ida pula mempunyai keperayaan dan pemikiran berasaskan ma5hab.

  Siavisme dan Vaisnavisme yang selalu dibiarakan di dalam puisi klasik $angam. Tamadun

  India mengamalkan sistem kasta iaitu perbe5aan status masyarakat .

  Tamadun Islam pula bermula ketika lahirnya seorang pesuruh 'llah iaitu Muhammad

   bin 'bdullah. $e&arah perkembangan tamadun Islam bermula di padang pasir yang dimana

  sumber airnya sangat terhad. ;asulullah dilantik men&adi pemimpin umat akhir 5aman ketika

   baginda berusia !tahun. Isteri 9aginda iaitu Khadi&ah binti Khu/aillid merupakan orang

   pertama yang memeluk agama Islam dan men&adi tulang belakang kepada ;asulullah dalam

   penyebaran agama Islam. ;asulullah berdak/ah seara rahsia selama 3tahun sebelum

   bertindak untuk melakukannya seara terbuka selepas berbinang strategi dengan para sahabatnya. Namun, berlaku penentangan daripada segelintir masyarakat 'rab terutamanya

  golongan bangsa/an ketika itu. $elepas ke/aatan Nabi Muhammad, tugas penyebaran Islam

  diteruskan oleh para sahabat sehinggakan Islam pernah menguasai 2

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  3/39

  2.0 DEFINISI INTERAKSI

    Meru&uk kepada Kamus (e/an,interaksi bermaksud tindakan atau perhubungan akti 

  antara satu sama lain , tindak balas antara dua pihak atau lebih. Komunikasi ialah proses

   perhubungan atau di kalangan indi8idu. 9erinteraksi bertindak atau berhubungan seara akti  antara satu sama lain .6ertemuan itu memberi peluang kepada yang hadir untuk bertukar-tukar 

  ikiran.

    Manakala deinisi interaksi antara tamadun adalah merupakan hubungan akti yang

  saling bertindak balas atau saling mempengaruhi anatara satu sama lain.'gama,pegangan

  nilai, bahasa,budaya,adat dan sistem sosial mempengaruhi interaksi pelbagai

  tamadun.Ke/u&udan interaksi antara tamadun lahir disebabkan semangat toleransi yang tinggi

  serta sikap saling menghormati antara sesebuah tamadun dengan sesebuah tamadun lain.$ikap

  demikian menyebabkan berambahnya ilmu dan budaya serta mengelakkan daripada

   berlakunya kemerosotan sesebuah tamadun.

  3

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  4/39

  3.0 FAKTOR INTERAKSI

  Terdapat pelbagai aktor yang mempengaruhi interaksi antara sebuah tamadun dengan

  tamadun yang lain .'ntaranya ialah kepimpinan , peranan golongan agama/an , geograi ,

   perkah/inan , perdagangan serta misi politik.

  3.1 KEPIMPINAN

  =aktor ini merupakan aktor terpenting yang mempengaruhi interaksi antara tamadun di

  dunia. Ini kerana seandainya pemimpin atau ra&a bersikap adil dan toleransi, maka interaksi

  akan berlaku dalam aman dan damai. =enomena sebaliknya akan berlaku seandainya

   pemimpin bersikap kuku besi dan tidak bersikap toleransi kepada rakyat &elata. $e&arah telah

  membuktikan dua sikap berbe5a di kalangan para pemimpin seperti ontoh di ba/ah> ? Nabi Muhammad $'> Tidak menyekat orang 4ahudi dan Kristian dalam pemerintahan

  Madinah, sebaliknya hak mereka dilindungi undang-undang.

  ? Kera&aan Islam +ha5na/i, (elhi dan Moghul di India> 9ertoleransi kepada penganut %indu

  malah pega/ai dilantik dari kalangan mereka.

  Terdapat &uga ontoh pemimpin yang tidak bertoleransi seperti yang dapat dilihat pada $ultan

  $hamsuddin 'ltamish di India yang bertindak keras terhadap penganut %indu. (emikian &uga

  dengan %an u Ti dalam (inasti %an telah melaksanakan dasar memihak kepada

  endikia/an Konusianisme berbanding sami 9uddha.

  3.2 PERANAN GOLONGAN AGAMAWAN

  =aktor ini men&adi tunggak kepada kelangsungan hidup beragama seara harmoni. +olongan

  ini /u&ud dalam setiap masyarakat beragama tamadun 'sia. +olongan agama dalam Tamadun

  Islam dimiliki oleh para ulama. Tamadun India yang berteras kepada agama %indu disandang

  oleh minoriti kasta 9rahmin. +olongan agama dalam keperayaan 9uddha pula didokong

  oleh sami. +olongan agama dalam ahaman Kristian pula dikuasai oleh paderi.

  Kesemua golongan agama berusaha me/u&udkan suasana harmoni dan memberi penekanan

  siat keinsanan. $ebagai ontohnya, sikap dan akhlak mulia yang dipamerkan ulama Islam di

  'lam Melayu memudahkan berlakunya interaksi dan Islamisasi. Mereka telah ber&aya

  memberi tasa//ur Islam pandangan Islam# yang sebenar kepada penduduk 'lam Melayu.

  Mereka &uga telah membentuk pendidikan ormal dengan mendirikan beberapa institusi yang

  dikenali dengan pelbagai nama seperti pondok, pesantren, madrasah dan dayah 'heh#.

  4

 • 8/18/2019 Interaksi Antara Tamadun Dalam Pelbagai Aspek Kehidupan Moden Dan Peranannya Dalam Menjana Keharmonian

  5/39

  3.3 KEDUDUKAN GEOGRAFI

  Kedudukan geograi melibatkan bentuk muka bumi dan kemudahan perhubungan dalam

  sesebuah masyarakat bertamadun. $e&arah membuktikan kedudukan geograi memainkan

   peranan sebagai pembentuk interaksi antara tamadun. *ontoh berikut memperlihatkan

   peranan geograi>

  i. *hina> Interaksi antara tamadun asing pesat berlaku kerana terdapat 2 laluan iaitu laluan

  sutera yang menggunakan &alan darat dan &alan laut. )aluan perhubungan ini telah

  menyebabkan *ina mampu men&alin interaksi dengan negara 'rab se&ak tahun 3 Masihi lagi.

  )aluan sutera darat ini telah menghubungkan *ina dengan Khurasan, $amar@and, Ain&iang

  hingga ke 6eking. )aluan laut pula merentasi )aut 'rab ke 9enua Keil India, Kepulauan

  Melayu hingga ke *anton di tenggara *ina. )aluan ini membolehkan kedua negara ini

   berinteraksi dan men&alankan akti8iti perdagangan. Terdapat atatan mengatakan kapal-kapal

  *ina telah pun sampai di Teluk 6arsi dan berdagang di 6elabuhan $ira pada B Masihi.

  ii. 6elabuhan Melaka C Kedudukan geograi yang strategik dan terlindung dari angin monsun

  men&adikan pelabuhan ini tempat tumpuan dan persinggahan para pedagang. $emas