of 12 /12
Inteligent éi sigur – sistem multistrat pentru alimentare cu apá éi öncálzire cu radiatoare INSTALATII SOLUÔII ALIMENTÁRI CU APÁ ÉI ÖNCÁLZIRE CU RADIATOARE SISTEM MULTISTRAT

Inteligent éi sigur – sistem multistrat pentru alimentare

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Inteligent éi sigur – sistem multistrat pentru alimentare

UPO Brosch MLCP vareg.inddINSTALATII SOLUÔII
SISTEM MULTISTRAT
Uponor öéi onoreazá promisiunile
Oamenii sunt din ce ön ce mai preocupaôi de mediul ön care ei tráiesc sau lucreazá, fie cá este vorba de cládiri comerciale, cládiri de locuit sau spaôii publice. Standardele éi stilurile se schimbá la fel éi aéteptárile oamenilor. Pentru a gási sistemele éi serviciile potrivite pentru a ráspunde acestor cerinôe, devine din ce ön ce mai important la cine sá apelezi éi ön cine sá ai öncredere.
Cu Uponor parteneriaôi cu un specialist care étie cum sá vá öndeplineascá aéteptárile. Deoarece am lucrat öntotdeauna öndeaproape cu partenerii éi clienôii noétri, le cunoaétem nevoile. Noi vrem sá vá oferim mai mult éi avem sá vá oferim ceva specialtotul ca dumneavostrá sá vá bucuraôi de mai mult succes.
Öntro continuá creétere a complexitáôilor cotidiene, noi vom fi öntotdeuna alegerea mai inteligentá.
Uponor unificá experienôa pionieratelor ön domeniul sistemelor de ôevi din plastic éi multistrat.
Sistemul Uponor Multistrat (MLCP)
Cu o producôie anualá de peste 100 milioane metri de ôeavá éi miloane de fitinguri metalice sau din material plastic, prezenôa intelegentului sistem Uponor Multistrat ön peste 60 de ôári din lume subliniazá rolul de pionierat astázi al Uponorului ön lume. Cheia succesului constá ön ráspunsul rapid éi flexibil la cerinôele pieôii prin oferirea unei game complete care este inbatabilá din punct de vedere al calitáôii, siguranôei, serviciilor éi diversitáôii – proiectat, dezvoltat éi produs de una éi aceeaéi companie de öncredere. Clienôii noétri profitá de o gamá largá de instalaôii conve niente éi de öncredere. Toate produsele Uponor sunt disponibile de mult timp. Calitatea, serviciile éi protecôia mediului önconjurátor sunt toate obi ective cheie ön dezvoltarea proceselor. Sistemul constá din ôevi multistrat éi fitiguri din producôie proprie, ce se potrivesc perfect. Sistemul este completat cu o serie de accesorii necesare éi o ofertá completá de scule – toate venind dintrun singur loc.
22
Misiunea noastrá
Uponor Multistrat – avantajele maselor plastice éi metalului öntro singurá ôeavá
adeziv PERT
PERT Polietilena utilizatá la fabricarea ôevilor Uponor multistrat o polietilená utilizabilá ön industria alimentará
5 straturi – fácute sá dureze
Ôevile noastre multistrat realizate din cinci straturi reprezintá un produs avansat care reuneéte avantajele conductelor din metal éi din mase plastice éi ön acelaéi timp eliminá dezavantajele ambelor materiale. Acest produs oferá avantaje de neegalat: Stratul de aluminiu este absolut impermeabil Previne difuzia oxigenului Compenseazá forôele elastice de revenire Reduce dilatarea termicá datoratá schimbárilor
de temperaturá
Sistemul este conceput pentru o instalare simplá, sigurá éi rapidá a conductelor: öndoiôi, táiaôi, calibraôi éi debavuraôi , ömbinaôi éi presaôi – asta este tot!
Ôeava Uponor Multistrat este alcátuitá dintro folie de aluminiu suprapusá éi sudatá longitudi nal, pe a cárui suprafaôá interioará éi exterioará este ataéat cúte un strat de polietilená rezistentá la temperaturi önalte( produsá in conformitate cu DIN 16833). Toate straturile sunt permanent lipite öntre ele, cea ce necesitá un strat interme diar adeziv. O tehnicá de sudare specialá garan teazá o maximá siguranôá. Grosimea stratului de aluminiu selectat pentru ôeava Uponor Multistrat este adaptat exact la cerinôele de rezistenôá la compresiune éi desigur capacitáôii de öndoire.
Avantaje
Fárá depuneri
Igienice
Impermeabilitate absolutá la difuzia oxigenului
Instalare simplá, rapidá éi sigurá
Greutate redusá
Excelent comportament pe termen lung
PP
PB
PVC
50 m t 50 k
ôeava Uponor Multistrat are dilatarea longitu dinalá apropiatá de cel al ôevilor metalice deoarece este o legáturá strúnsá öntre stratul de polietilená éi stratul de aluminiu.
3
O gamá completá pentru toate necesitáôile
Fitingurile constituie punctul nostru forte, fiind concepute pentru a se potrivi perfect cu ôeava. Acest lucru garanteazá cá fiecare fiting are o geometrie optimizatá a párôii de ömbinare ce oferá siguranôá pe o duratá de viaôá öndelungatá. Gama noastrá cuprinzátoare de fitinguri este alcátuitá din racorduri, coturi, teuri éi un mare numár de com ponente ale sistemului care nu lasá nimic de dorit. Fie cá prefe raôi sertizarea sau önéurubarea – ambele metode pot fi folosite pentru a asigura o ömbinare etanéá permanentá.
Ömbinárile cu fitinguri sertizate de la 14 la 75 mm
Fitingurile sertizate Uponor sunt disponibile pentru toate aplicaôi ile practice. Sunt confecôionate din alamá cositoritá ön toate dimensiunile öntre 14 éi 75 mm.
Fitingurile noastre compozite reprezintá o altá opôiune de ömbinare folosind un sistem cu tehnologie moderná. Acest fiting este confecôionat din PPSU (poli fenil sulfonat), un material plastic avansat. Rezistenôa la temperaturi éi presiuni önalte, rezistenôa me canicá ridicatá éi posibilitatea de a fi folosit pentru ape deosebit de agresive sunt avantajele cheie ale acestui fiting. De asemenea, materialul PPSU este folosit éi ön aplicaôii medicale pentru steriliza rea instrumentarului medical.
Noua generaôie de fitinguri din PPSU sunt prevázute cu inele opritoare albe éi sunt sigure la proba de presiune.
Toate aceste fitinguri sunt dotate din construcôie cu o fereastrá care permite verificarea execuôiei corecte a ömbinárii chiar ön timpul montajului. Cu alte cuvinte: Uponor vá oferá multe detalii inteligente care fac instalarea mai uéoará.
Ömbinárile cu fitinguri de compresie de la 14 la 25 mm
Gama noastrá de fitinguri de compresie a fost conceputá pentru a fi uéor de folosit, fárá a neg lija önalta funcôionalitate! Toate articolele vechi de 1’’ precum éi adaptoarele de compresie au fost modificate pe euroconuri de 3/4”. Avantajul dvs.: un spaôiu mai mic de depozitare éi absenôa pericolului de confuzie, deoarece aveôi nevoie doar de un singur fiting filetat pentru alimentare cu apá éi öncálzire cu radiatoare. De asemenea, timpul de montaj este redus considerabil.
Ömbinárile cu fitinguri cu coliere de 90 éi 110 mm
Uponor este singurul furnizor al unui sistem multistrat care oferá ôevi éi fitinguri de la branéament la robinet. Ön special cu dimensi unile öntre 90 éi 110 mm öntregul sistem oferá soluôii pentru racordare de la branéament púna la robinetul de baie. Totul de la o singurá sursá – pentru fiabilitate maximá éi siguranôá pe termen lung ce vá protejeazá investiôia éi reduc costurile de öntreôinere ön exploatare.
Fiting compozit din PPSU cu inel opritor éi siguranôá la proba de presiune
Fiting de compresie cu siguranôá
Secôiune prin fitingul de compresie
Secôiune prin fitingul metalic sertizat
Fiting metalic sertizat cu siguranôá la proba de presiune
4
Siguranôá éi fiabilitate inclusá
Noua generaôie a fitingurilor cu codificare prin culori éi indicatori de presare
Inelele colorate de pe fitingurile metalice sertizate, binecunoscute éi uéor de instalat sunt caracteristice noii generaôii de fitinguri Uponor. Fiecare dimen siune de la 14 la 32 mm are propria sa culoare – ceea ce asigurá simplificarea operaôiilor pe éantier, ön depozite éi la achiziôionare. Sistemul de codificare prin culori face ca instalarea sá fie o joacá éi ömpi edicá fárá greé orice fel de confuzie. Baza sistemu lui continuá sá fie formatá din fitingurile metalice sertizate ale Uponor, cele din noua generaôie fiind codificate prin culori. Noile fitinguri éi sertizoare sunt aprobate DVGW.
Dimensiunea 32 Dimensiunea 25 Dimensiunea 20 Dimensiunea 18 Dimensiunea 16 Dimensiunea 14
Avantaje
Ömbinárile sertizate éi cele de compresie (eurocon 3/4”) cu test de siguranôá fiabil
Codificarea prin culori a fitingurilor éi al fálcilor de sertizare pentru o utilizare rapidá éi sigurá pentru fie care dimensiune öntre 14 éi 32 mm
Inel de sertizare cu ghidaje pentru falca de sertizare
Ömbinare ajustabilá éi dupá sertizare
Fitinguri uéor de montat Fitingurile au fost concepute astfel öncút apa sá scape atunci cúnd fitingul nu a fost sertizat sau önéu rubat. La efectuarea testului de presiune cu fitinguri nesertizate sau neönéurubate, vor exista scurgeri de apá. Este suficient sá sertizaôi sau sá strúngeôi fitin gul cu o cheie. Ömbinarea va deveni etanéá pe viaôá.
Dacá o ömbinare nu a fost öncá sertizatá, atrage atenôia de douá ori ön timpul probei hidraulice de presiune. Inelele colorate sunt öncá prezente, iar fitingul este astfel proiectat sá aibá scurgeri ön timpul probei de presiune. Ön acest moment efectuaôi sertizarea, iar ömbinarea este etanéatá pentru totdeauna.
1. Poziôionarea Poziôionaôi falca de sertizare ön dreptul inelului de sertizare.
2. Sertizarea La efectuarea sertizárii inelul se rupe éi cade de pe inelul de sertizare.
3. Testarea Inelele separate indicá o sertizare corectá – o indicaôie fiabilá vizibilá de la cúôiva metri distanôá.
4. Izolarea Se poate ömpinge fárá efort o izolaôie continuá peste ömbinare.
5
Sortiment complet pentru öntreaga instalaôie
Un sistem pentru toate aplicaôiile: gama completá de produse éi accesorii, ôeava Uponor Multistrat precum éi fitingurile multistrat Uponor, atút cele de PPSU éi cút éi cele metalice produse ön fabrici proprii sunt concepute pentru instalaôii complete, de la branéament púná la armátura finalá. La realizarea instalaôiilor putem opta pentru distribuôie centrali zatá, ramificatá sau inelará.
O investiôie excelentá pentru viitor.
Controale stricte de calitate pentru siguranôa dumneavoastrá éi fiabilitatea sistemului
Execuôia instalaôiilor de alimentare cu apá önseamná gestionarea celui mai preôios aliment – apa potabilá
Sistemul este extrem de durabil éi sigur, aéa cum este certificat de DVGW éi SKZ din Germania, éi con firmat de numeroase teste éi aprobári internaôionale.
Éina de montaj Uponor de 2 m lungime poate fi öndoitá la dimensiunile dorite
1. Introduceôi cotulul terminal tip sertizare Uponor
2. Fixaôi folosind clema de fixare Uponor
3. Prinderea antirásucire a cotului presat Uponor pe consola de montaj Uponor Prindeôi cotul terminal pe placa de montaj Uponor curbatá – rezultá o prindere sigurá éi fará rásucire
Avantaje
Ôevi multistrat produse din polietilená utilizabilá ön industria alimentará
Control de calitate strict pe öntreaga duratá a procesului de producôie
Montaj uéor
Soluôii pentru toate tipurile de instalaôii
Totul de la un singur furnizor, de la branéament la robinet
Alimentare cu apá
6
Uponor Multistrat – extrem de divers éi perfect adecvat pentru case noi…
Perfect sigur, economic éi uéor de instalat – pentru case noi éi renovári
Alimentare cu apá
Aplicabilitate universalá pentru o multitudine de cerinôe
Fie cá doriôi sá echipaôi o casá nouá sau sá renovaôi una existentá, diversitatea sistemului Uponor Multi strat este cea care öl face sutá la sutá adecvat pentru ambele situaôii.
Ön comparaôie cu instalaôiile de alimentare cu apá sau de öncálzire cu tubulaturá din cupru sau plastic rigid cum ar fi PP sau PVC, ôeava Uponor multistrat oferá o multitudine de avantaje. Acest lucru face sistemul Uponor mai economic – de asemenea tehnologic Multistratul este superior.
Öntro casá nouá veôi fi tentaôi sá construiôi öntreaga instalaôie cu sistemul Multistrat. Önsá anumite avantaje trebuie luate ön seamá atunci cúnd aveôi de gúnd sá renovaôi sau sá modernizaôi o casá sau un apartament. Costurile materialelor éi montajul sunt la un nivel acceptabil, éi datoritá eficienôei energetice a öntregului sistem, acestea se vor amortiza mai repede decút aôi putea crede. Ön ceea ce priveéte viteza: un alt avantaj esenôial al sistemului nostru multistrat este timpul scurt de instalare.
Ceea ce este foarte important este faptul cá Sistemul Uponor Multistrat garanteazá siguranôa pe termen lung.
… precum éi pentru renovári éi modernizári.
7
Un öntreg sistem pentru toate tipurile de radiatoare
Sistemul Uponor Multistrat pentru racordarea radiatoarelor permite instalarea rapidá éi economicá a unor sisteme complete de öncálzire – de la cazan la cel mai öndepártat radiator. Gama de racorduri poate fi combinatá cu uéurinôá cu toate cazanele, echipamentele éi radiatoarele din comerô.
Convingeôivá singuri de diversitatea sistemului Uponor Multistrat, ce include componente pentru distribuôia cáldurii, pentru comandá éi másurare ön locuinôe.
Diverse posibilitáôi de racordare
Sistemul de racorduri Uponor Multistrat pentru radiatoare este un sistem complet, cu numeroase componente, oferind diverse opôiuni de racordare. Sistemul este adecvat pentru racordare cu una sau douá conducte, éi poate fi folosit la toate radiatoarele din comerô. Flexibilitatea sistemului permite folosirea a aproape oricárei soluôii de instalare a ôevilor.
Öncálzire cu radiatoare
8
Tipuri de racordare la radiator – pentru un confort maxim de instalare
Racorduri Uponor
Deoarece ôeava Uponor Multistrat nu prezintá forôá elasticá de revenire, poate fi curbat éi racordat direct la radiator fárá coturi.
Racordarea radiatoarelor cu unitatea16
Sistemul poate fi testat sub presiune önainte de instalarea radiatorului. Ôeava Uponor Mul tistrat preöndoitá din elementul de izolare se monteazá ön perete éi se conecteazá la distribuitor sau radiator. Radiatoarele pot de asemenea sá fie instalate ulterior. Instalarea elementului se face ön perete. Acest lucru oferá avantajul unui racord aspectuos éi al unei instalári simple a radia torului.
Avantaje
Impermeabilitatea absolutá la difuzia oxigenului
Ôevi éi componente preizolate
Instalarea pe pláci suport este posibilá
Unelte speciale
Fárá coroziune
Fárá lipire, sudare sau filetare
Absenôa condensului dato ritá ôevilor Uponor Multi strat preizolate
O gamá completá pentru toate tipurile de racordári
Racordarea radiatoarelor cu teu
Cu ajutorul teului sertizat se poate face racordarea radiatoru lui cu o ôeavá cromatá rigidá sau la ôeava Uponor Multistrat. Acest lucru asigurá stabilitate ön condiôii de utilizare zilnicá. Aceastá variantá este folositá acolo unde racordarea dinspre perete nu este posibil.
Racordarea radiatoarelor
Riscurile instalaôiilor mixte
Vá sfátuim sá nu vá asumaôi nici un risc la execuôia instalaôiilor. Mai ales ön cazul instalaôiilor ascunse nu combinaôi elemente din sisteme diferite. Uponor garanteazá siguranôa racordurilor. Un lanô este la fel de puternic cu cel mai slab ochi al acestuia. De aceea, Uponor vá oferá avantajele absolute ale unui sistem complet dintro singurá sursá. Acest lucru este valabil atút pentru instalaôia de alimentare cu apá cát éi pentru.
Certificate la nivel mondial Sistemul Uponor Multistrat beneficiazá de certificarea DVGW din Germania precum éi a altor institute internaôionale, ajungúnd la 80 de certificári cum ar fi ABS Europe Ltd., CSTB, DIN CERTCO, DVGW, KIWA N.V.
Acesta este motivul pentru care putem sá vá oferim o garanôie de 10 ani pentru öntregul sistem, fiind susôinuôi éi de o companie internaôionalá de asigurári. Ön cazul instalaôiilor mixte cu ôevi éi fitinguri de diverse origini, garanôia Uponor nu mai este valabilá.
Aproape 80 de aprobári éi certificate din öntreaga lume
subliniazá tehnologia éi calitatea noastrá
Ôeavá atestatá Fiting atestat Consecinôe
ôeavá Uponor Multistrat Fiting Uponor 10 ani garanôie
= ôeavá Uponor Multistrat Fiting de altá origine neaprobat Fárá aprobare de
=
?
Servicii, suport, sprijin éi succes
La Uponor, suntem convinéi cá ömpártáéirea experienôei noastre cu partenerii noétri este cel mai bun mod de a atinge ôelul nostru – acela de a crea medii mai bune pentru oameni.
Parteneriatul este una din valorile noastre cheie, iar concepôia noastrá despre cooperare este munca ömpreuná, de la egal la egal. Astfel, garantám cá succesul nostru este éi succesul dumneavoastrá. Oferim clienôilor o gamá largá de soluôii superioare. Ön afará de aceasta, acest tip de abordarea de tip parteneriat a convins instalatorii éi proiectanôii din peste 100 de ôári din öntreaga lume sá colaboreze cu noi. Deoarece Uponor önseamná pur éi simplu mai mult.
Fie cá sunteôi instalator, fie proiectant de profesie: faptul cá sunteôi partener Uponor va fi rentabil pentru dumneavoastrá – ön mod cert.
Avantaje pentru instalatori éi proiectanôi
O specificaôie de produs pentru un sistem
Instalare rapidá, costuri de manoperá reduse éi finalizarea mai rapidá a construcôiei
Ideile dumneavoastrá pot fi puse ön practicá cu ajutorul gamei largi de elemente
Sisteme testate care contribuie temeinic la realizarea ideilor dvs.
Sistemele ieftine sunt deseori afectate de scurgeri. Astfel, apar costuri mari pentru renovare éi pagube asociate la faianôá, marmurá, accesorii de baie.
Avantaje pentru antreprenori éi companii de construcôii
Odatá instalate, sunt etanée éi sigure cu o duratá de viaôá de minimum 50 de ani
Reducerea costurilor totale ale proiectului prin reducerea costurilor de öntreôinere
Absenôa costurilor de renovare datorate conductelor corodate sau önfundate
Fiabilitatea pe termen lung máreéte valoarea de vúnzare
10 ani garanôie reprezintá o önaltá calitate a produsului
Avantajul dumneavoastrá
Soft Uponor HSE 4.5 pen tru planificare, proiectare éi calcul
O sursá unicá pentru soluôii complete
Certificare éi garanôie
Programe de instruire la Academia Uponor
Servicii tehnice pentru instalatori éi proiectanôi
Materiale suplimentare pentru calcul rapid, selecôia de materiale éi devize
Calea Uponor cátre succes – avantajele dumneavoastrá pe scurt
10 07
82 9
N e
re ze
rv ám
d re
pt ul
m od
ifi cá
ril or
Uponor Reprezentanta Str. Reönvierii 35 021121 Bucureéti Romania T +40 31 8053391 F +40 31 8053395 E [email protected] W www.uponor.ro
Uponor – ön parteneriat cu specialiétii
Uponor este un lider ön furnizarea soluôiilor pentru instalaôiile de öncálzire éi rácire ön cládirile de locuit sau publice ön Europa éi America de Nord, éi un proeminent furnizor de sisteme pentru infrastructuri ön Europa. Cele mai importante domenii de aplicaôie ale Uponor sunt öncálzirile radiante, alimentárile cu apá éi soluôiile de infrastructurá. Numárul angajaôilor la nivel de Grup depáéeéte 4500 persoane. Ön 2007 cifra vúnzárilor nette a depáéit valoarea de 1.2 miliarde euro. Grupul Uponor este listat la bursa de valori din Helsinki, Finlanda.
Uponor. Simply more