157
JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT „Gl.c.a.Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro BULETIN INFORMATIV Nr. 1 Slatina, 6 ianuarie 2014 Elevi jandarmi în stagiu de practică la Jandarmeria Olt În perioada 6 - 31 ianuarie a.c., cinci elevi din anul II de studiu de la Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani desfăşoară la Jandarmeria Olt stagiul de practică prevăzut în programa de învăţământ. După ce au urmat un program de acomodare cu specificul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt şi misiunile executate de acesta, elevii au fost repartizaţi în cadrul structurilor operative ale unităţii din localităţile Slatina, Corabia, şi Balş. Aceştia vor fi planificaţi în misiuni de de pază şi protecţie instituţională, având posibilitatea să îşi pună în practică noţiunile teoretice dobândite în timpul orelor de curs. Pe întreaga perioadă a stagiului de practică, elevii sunt îndrumaţi de tutori jandarmi cu experienţă în activitatea profesională, acordându-se o atenţie deosebită caracterului formativ şi complementar al practicii. COMPARTIMENTUL INFORMARE, RELAŢII PUBLICE ŞI CU PUBLICUL

Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT „Gl.c.a.Constantin Dimitrescu”

Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 11

SSllaattiinnaa,, 66 iiaannuuaarriiee 22001144

Elevi jandarmi în sttaaggiiuu ddee pprraaccttiiccăă llaa JJaannddaarrmmeerriiaa OOlltt

În perioada 6 - 31 ianuarie a.c., cinci elevi din anul II de studiu de la Şcoala Militară de

Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani desfăşoară la Jandarmeria Olt

stagiul de practică prevăzut în programa de învăţământ.

După ce au urmat un program de

acomodare cu specificul Inspectoratului de

Jandarmi Judeţean Olt şi misiunile executate

de acesta, elevii au fost repartizaţi în cadrul

structurilor operative ale unităţii din

localităţile Slatina, Corabia, şi Balş.

Aceştia vor fi planificaţi în misiuni de de

pază şi protecţie instituţională, având

posibilitatea să îşi pună în practică noţiunile

teoretice dobândite în timpul orelor de curs.

Pe întreaga perioadă a stagiului de practică, elevii sunt îndrumaţi de tutori jandarmi cu

experienţă în activitatea profesională, acordându-se o atenţie deosebită caracterului formativ şi

complementar al practicii.

CCOOMMPPAARRTTIIMMEENNTTUULL IINNFFOORRMMAARREE,, RREELLAAŢŢIIII PPUUBBLLIICCEE ŞŞII CCUU PPUUBBLLIICCUULL

Page 2: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT „Gl.c.a.Constantin Dimitrescu”

Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 22

SSllaattiinnaa,, 66 iiaannuuaarriiee 22001144 JJaannddaarrmmiiii oolltteennii,, pprreezzeennţţii llaa ddaattoorriiee

ÎÎnn ppeerriiooaaddaa 3300 ddeecceemmbbrriiee 22001133 –– 55 iiaannuuaarriiee 22001144,, aapprrooxxiimmaattiivv 220000 ddee jjaannddaarrmmii aauu

aaccţţiioonnaatt,, zziillnniicc,, îînn ssiisstteemm iinntteeggrraatt şşii iinnddeeppeennddeenntt ppee rraazzaa jjuuddeeţţuulluuii OOlltt ppeennttrruu mmeennţţiinneerreeaa şşii

aassiigguurraarreeaa uunnuuii cclliimmaatt ddee oorrddiinnee şşii ssiigguurraannţţăă ppuubblliiccăă..

EEffeeccttiivveellee iinnssppeeccttoorraattuulluuii aauu eexxeeccuuttaatt 33

mmiissiiuunnii ddee aassiigguurraarree aa oorrddiinniiii ppuubblliiccee llaa

mmaanniiffeessttăărriillee ccuullttuurraall--aarrttiissttiiccee ddeessffăăşşuurraattee îînn

ssppaaţţiiuull ppuubblliicc ccuu ooccaazziiaa SSăărrbbăăttoorriilloorr ddee IIaarrnnăă şşii

RReevveelliioonnuulluuii..

JJaannddaarrmmiiii oolltteennii aauu ppaarrttiicciippaatt llaa

mmeennţţiinneerreeaa oorrddiinniiii ppuubblliiccee pprriinn oorrggaanniizzaarreeaa

îîmmpprreeuunnăă ccuu ppoolliiţţiiaa aa aapprrooxxiimmaattiivv 337700 ppaattrruullee mmiixxttee şşii eexxeeccuuttaarreeaa aa ppeessttee 2255 mmiissiiuunnii ddee

ppaattrruullaarree ccuu eeffeeccttiivvee ddee jjaannddaarrmmii,, aattââtt îînn mmeeddiiuull uurrbbaann ccââtt şşii îînn mmeeddiiuull rruurraall..

PPee ttiimmppuull mmiissiiuunniilloorr eexxeeccuuttaattee îînn ppeerriiooaaddaa 3300 ddeecceemmbbrriiee 22001133 -- 55 iiaannuuaarriiee aa..cc..,,

jjaannddaarrmmiiii oolltteennii aauu aapplliiccaatt 1199 ssaannccţţiiuunnii ccoonnttrraavveennţţiioonnaallee ((33 aavveerrttiissmmeennttee şşii 1166 aammeennzzii îînn

vvaallooaarree ttoottaallăă ddee 44770000 lleeii)),, aauu ccoonnssttaattaatt 66 iinnffrraaccţţiiuunnii ffllaaggrraannttee ssăăvvâârrşşiittee ddee 66 aauuttoorrii şşii aauu

ppaarrttiicciippaatt llaa ccoonnssttaattaarreeaa îînn ccooooppeerraarree ccuu ppoolliiţţiiaa aa aallttoorr 88 iinnffrraaccţţiiuunnii ssăăvvâârrşşiittee ddee 99 aauuttoorrii..

* * * Cetăţenii pot solicita sprijin în situaţia tulburării ordinii publice sau în cazul în care sunt martorii săvârşirii unor fapte antisociale, la numărul unic pentru situaţii de urgenţă 112 sau se pot adresa direct echipajelor de jandarmerie.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 3: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT „Gl.c.a.Constantin Dimitrescu”

Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV

NNrr.. 33 SSllaattiinnaa,, 66 iiaannuuaarriiee 22001144

AAccrreeddiittaarreeaa jjuurrnnaalliişşttiilloorr Stimate Domnule/Doamnă DIRECTOR / REDACTOR-ŞEF,

În vederea continuării şi dezvoltării relaţiilor de colaborare între

Jandarmeria Olt şi mass-media, vă rugăm să transmiteţi la Compartimentul

Informare, Relaţii Publice şi cu Publicul al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean

Olt, solicitarea de acreditare a jurnalistului care să vă reprezinte pe lângă instituţia

noastră în anul 2014.

În ataşament regăsiţi formularul de acreditare de presă.

De asemenea, conform Legii nr. 544/2001, anexăm alăturat, informaţiile pe

care instituţia noastră este obligată să le publice din oficiu.

CCOOMMPPAARRTTIIMMEENNTTUULL IINNFFOORRMMAARREE,, RREELLAAŢŢIIII PPUUBBLLIICCEE ŞŞII CCUU PPUUBBLLIICCUULL

Page 4: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

AAcctteellee nnoorrmmaattiivvee ccaarree rreegglleemmeenntteeaazzăă oorrggaanniizzaarreeaa şşii ffuunnccţţiioonnaarreeaa

aauuttoorriittăăţţiiii ssaauu iinnssttiittuuţţiieeii ppuubblliiccee

Legea nr. 550 / 13.12.2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române. Pe lângă acest act normativ de bază, atribuţiile Jandarmeriei Române mai sunt reglementate şi prin alte

acte normative: - O.G. nr. 63/28.06.2003 privind organizarea si funcţionarea M.A.I.; - Legea nr. 60/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind organizarea şi desfăşurarea

adunărilor publice; - Legea nr. 61/1991 cu modificările şi completările ulterioare, pentru sancţionarea faptelor de încălcare

a unor norme de convieţuire a ordinii şi liniştii publice; - Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive; - Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor; - Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor.

Jandarmeria Română este instituţia specializată a statului, cu statut militar, componentă a Ministerului

Afacerilor Interne, care exercită, în condiţiile legii, atribuţiile ce-i revin cu privire la apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, la prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare. precum şi la protecţia instituţiilor fundamentale ale statului şi combaterea actelor de terorism.

Jandarmeria Română cooperează în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, cu celelalte componente ale Ministerului Afacerilor Interne, cu structuri ale sistemului de apărare şi securitate naţională şi colaborează cu organizaţii, instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, organizaţii neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice.

Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii, la acţiunile organizate în cadrul Asociaţiei Forţelor de Poliţie şi Jandarmerie Europene şi Mediteraneene cu Statut Militar sau la cele organizate de către organismele similare ale altor state şi îndeplineşte misiuni de menţinere a păcii, potrivit angajamentelor internaţionale asumate de România.

Pregătirea şi specializarea Armei, experienţa acumulată de-a lungul anilor, participarea permanent la menţinerea unui climat de siguranţă la nivelul întregii societăţi dar, acelaşi timp, participantă activ la toate evenimentele majore privind apărarea valorilor fundamentale a l e statului, i-au consolidat locul pe care aceasta îl ocupă în rândul instituţiilor din domeniul siguranţei naţionale.

SSttrruuccttuurraa oorrggaanniizzaattoorriiccăă,, aattrriibbuuţţiiiillee ddeeppaarrttaammeenntteelloorr,, pprrooggrraammuull ddee ffuunnccţţiioonnaarree,, pprrooggrraammuull

ddee aauuddiieennţţee aall aauuttoorriittăăţţiiii ssaauu iinnssttiittuuţţiieeii ppuubblliiccee ..SSttrruuccttuurraa oorrggaanniizzaattoorriiccăă aa II.. JJ.. JJ.. OOlltt

A. CCOOMMAANNDDAAMMEENNTT Conducerea Inspectoratului; Secretariat, Documente Clasificate şi Arhivă; Informare, Relaţii Publice şi cu Publicul; Juridic; Resurse Umane; Psihologie; Financiar; Statul Major; Logistică

B. SSUUBBUUNNIITTĂĂŢŢII MMIISSIIUUNNII C. SSTTRRUUCCTTUURRAA AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVĂĂ D. PPOOPPOOTTAA DDEE UUNNIITTAATTEE

AAttrriibbuuţţiiiillee ddeeppaarrttaammeenntteelloorr CCoonndduucceerreeaa IInnssppeeccttoorraattuulluuii ddee JJaannddaarrmmii JJuuddeeţţeeaann OOlltt este exercitată de inspectorul şef care, în

îndeplinirea atribuţiilor funcţionale, se consultă şi este sprijinit de un prim-adjunct, un adjunct şi de ofiţeri specialişti, potrivit competenţelor şi atribuţiilor specifice.

SSeeccrreettaarriiaatt,, DDooccuummeennttee CCllaassiiffiiccaattee şşii AArrhhiivvăă are ca obiectiv gestionarea activităţii pe linie de secretariat, registratură şi arhivă.

Page 5: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

IInnffoorrmmaarree,, RReellaaţţiiii PPuubblliiccee şşii ccuu PPuubblliiccuull are ca obiective principale promovarea imaginii Jandarmeriei Olt în rândul cetăţenilor, mediatizarea activităţilor şi rezultatelor obţinute în presa scrisă şi audio-vizuală, organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de relaţii publice în parteneriat cu societatea civilă.

JJuurriiddiicc asigură aplicarea strictă a legilor şi actelor normative în vigoare. RReessuurrssee UUmmaannee organizează şi coordonează pregătirea continuă a personalului, desfăşoară activităţi

pentru selecţionarea, încadrarea şi evidenţa cadrelor militare şi a personalului contractual. PPssiihhoollooggiiee asigură asistenţă psihologică personalului. FFiinnaanncciiaarr răspunde de asigurarea financiară a unităţii. SSttaattuull MMaajjoorr planifică, organizează, conduce, coordonează şi controlează structurile operative în

executarea misiunilor specifice. LLooggiissttiiccaa asigură dotarea cu mijloace materiale, de transport, comunicaţii, aparatură şi echipamente

necesare îndeplinirii atribuţiilor şi misiunilor specifice. SSuubbuunniittăăţţii mmiissiiuunnii: asigurarea, menţinerea şi restabilirea ordinii publice în zona de responsabilitate;

protecţia instituţională, a transporturilor de valori, transporturilor de produse cu caracter special şi de corespondenţă clasificată; paza, protecţia, supravegherea şi intervenţia la conductele magistrale de transport produse petroliere.

SSttrruuccttuurraa aaddmmiinniissttrraattiivvăă reprezintă structura specializată a inspectoratului, destinată pentru executarea de reparaţii, întreţinerea cazărmilor, a instalaţiilor şi spaţiilor inspectoratului.

PPooppoottaa ddee uunniittaattee este structura specializată a inspectoratului, destinată pentru achiziţionarea alimentelor, prepararea şi distribuirea hranei personalului unităţii

PPrrooggrraammuull ddee ffuunnccţţiioonnaarree Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt este unitate operativă.

PPrrooggrraammuull ddee aauuddiieennţţee aall ccoonndduucceerriiii II.. JJ.. JJ.. OOlltt:: Colonel TUDOR DOREL DREJOI - Inspector şef LUNI 13 00 - 15 00

Colonel MARIN BOATĂ – Prim-adjunct al inspectorului şef JOI 1300 – 1500 Locotenent-colonel TUDOREL STOICA-Adjunct al inspectorului şef MIERCURI 1400 -1600

NNuummeellee şşii pprreennuummeellee ppeerrssooaanneelloorr ddiinn ccoonndduucceerreeaa aauuttoorriittăăţţiiii ssaauu aa iinnssttiittuuţţiieeii ppuubblliiccee şşii aallee

ffuunnccţţiioonnaarruulluuii rreessppoonnssaabbiill ccuu ddiiffuuzzaarreeaa iinnffoorrmmaaţţiiiilloorr ppuubblliiccee CCoonndduucceerreeaa IInnssppeeccttoorraattuulluuii ddee JJaannddaarrmmii JJuuddeeţţeeaann OOlltt

Inspector şef - Colonel TUDOR DOREL DREJOI Prim-adjunct al inspectorului şef – Colonel MARIN BOATĂ Adjunct al inspectorului şef - Locotenent-colonel TUDOREL STOICA

RReessppoonnssaabbiilluull ccuu ddiiffuuzzaarreeaa iinnffoorrmmaaţţiiiilloorr ppuubblliiccee Maior EMANUEL THEODOR BOTAN Date de contact:

Telefon: 0249/437901, 437904 Fax: 0249/418920 E-mail: [email protected]

CCoooorrddoonnaatteellee ddee ccoonnttaacctt aallee aauuttoorriittăăţţiiii ssaauu iinnssttiittuuţţiieeii ppuubblliiccee,, rreessppeeccttiivv:: ddeennuummiirreeaa,, sseeddiiuull,, nnuummeerreellee ddee tteelleeffoonn,, ffaaxx,, aaddrreessăă ddee eemmaaiill şşii aaddrreessaa ppaaggiinniiii ddee iinntteerrnneett

Denumirea Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt Sediul municipiul Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, judeţul Olt Numerele de telefon 0249/437901, 437904 Numărul de fax 0249/418920 Adresa de e-mail [email protected] Adresa paginii de internet www.jandarmeriaolt.ro

SSuurrsseellee ffiinnaanncciiaarree Bugetul de stat şi extrabuget.

LLiissttaa ccuupprriinnzzâânndd ddooccuummeenntteellee ddee iinntteerreess ppuubblliicc eemmiissee ddee ccăăttrree IInnssppeeccttoorraattuull ddee

JJaannddaarrmmii JJuuddeeţţeeaann OOlltt - Structura organizatorică, atribuţiile; - Evaluarea anuala a activităţilor desfăşurate; - Sinteze ale activităţilor si rezultatelor obţinute de personalul unităţii în domeniul ordinii publice si

Page 6: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

siguranţei cetăţeanului; - Măsuri de interes public întreprinse de către unitate pentru asigurarea siguranţei

cetăţeanului, asigurarea si restabilirea ordinii publice; - Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante, afişe, ghiduri,

publicaţii proprii privind activităţile instituţiei; - Materiale prezentate în cadrul conferinţelor de presă si declaraţii de presă; - Declaraţii de avere; - Documente privind organizarea activităţii de valorificare a mijloacelor fixe scoase din funcţiune si

a bunurilor materiale disponibilizate sau casate; - Date privind dotarea unităţii cu anumite categorii tehnice; - Informaţii privind activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru instituţiile de

învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor; - Documente necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante; - Priorităţile în domeniul resurselor umane; - Informaţii privind organizarea licitaţiilor la nivelul unităţii, conform legislaţiei în vigoare.

LLiissttaa ccuupprriinnzzâânndd ccaatteeggoorriiiillee ddee ddooccuummeennttee pprroodduussee şşii//ssaauu ggeessttiioonnaattee ddee ccăăttrree IInnssppeeccttoorraattuull ddee JJaannddaarrmmii JJuuddeeţţeeaann OOlltt

- Lista unităţilor cu care I.J.J. Olt are încheiate contracte de prestări servicii pentru paza şi protecţia obiectivelor, a transporturilor cu caracter special, de bunuri şi valori în conformitate cu prevederile Legii nr. 333 din 2002 şi HG 1486 din 2005; - Tarifele care se aplică pentru paza şi protecţia transporturilor cu caracter special (pe categorii de personal, tipuri de autovehicule, etc.);

- Documente privind concursurile desfăşurate pentru încadrare din sursă externă ; - Cereri, petiţii, memorii, sesizări ale cetăţenilor; - Propuneri de modificare a legislaţiei în domeniul resurselor umane; - Documente de mediatizare a ofertei educaţionale în instituţiile de învăţământ ale M..A.I. şi M.Ap.N. - Documente privind pregătirea continuă a personalului ; - Documente privind activităţile de educaţie şi tradiţie în unitate; - Documente privind pregătirea personalului prin cursuri; - Organigrama unităţii; - Propuneri la proiecte de acte normative care vizează competenţele legale ale Jandarmeriei

Române; - Puncte de vedere privind interpretarea unor acte normative; - Documente informative remise mass-media; - Extrase de presă; - Documente de planificare, organizare şi materiale de susţinere a activităţilor de relaţii publice; - Răspunsuri la solicitări de informaţii de interes public; - Documente privind achiziţiile; - Documentaţie privind ofertele de produse; - Documente privind nevoile de reparaţii a tehnicii din dotare; - Documente legate de activitatea de distribuire/redistribuire mijloace si materiale specifice; - Documente privind solicitările, distribuţia, transferul si retragerea mijloacelor fixe si a obiectelor de

inventar din categoria/componenta echipamentelor informatice şi pentru comunicaţii de date; - Documente privind propunerile referitoare la dotarea forţelor de ordine publică şi logistica sistemului

de ordine publică; - Documente privind solicitările de materiale consumabile si/ sau de întreţinere; - Documente privind armonizarea legislaţiei cu acqius-ului comunitar.

MMooddaalliittăăţţiillee ddee ccoonntteessttaarree aa ddeecciizziieeii aauuttoorriittăăţţiiii ssaauu aa iinnssttiittuuţţiieeii ppuubblliiccee îînn ssiittuuaaţţiiaa îînn ccaarree ppeerrssooaannaa ssee ccoonnssiiddeerrăă vvăăttăămmaattăă îînn pprriivviinnţţaa ddrreeppttuulluuii ddee aacccceess llaa iinnffoorrmmaaţţiiiillee ddee

iinntteerreess ppuubblliicc ssoolliicciittaattee În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în Legea nr. 544/2001,

aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază teritorială domiciliază sau în a cărui rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face in termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut de art. 7 din. Legea nr. 544 /2001.

Page 7: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

Anexa 2 a MODEL RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (1)

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice: …………………………… Adresa: ………………………………….. Data: ……………………………………….. Stimate domnule/Stimată doamnă …………………………………..

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii privind liberul acces la informaţiile de interes public. Întrucât la cererea numărul din data de ……….am primit un răspuns negativ la data de într-o scrisoare semnată de ……………………... (completaţi numele respectivului funcţionar).

Documentele de interes public solicitate erau următoarele: …………………………………………… Documentele solicitate se încadrează in categoria informaţiilor de interes public din următoarele

considerente: …………………………………… Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în

scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

Vă mulţumesc pentru solicitudine, ……………………………

(semnătura petentului) Numele şi prenumele petentului: …………………………….. Adresa: ………………………………. Telefon: …………………………….. Fax: ……………………………….

Anexa 2 b MODEL RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (2)

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice:............................................... Adresa: ....................................................................... Data:………………………………………………………. Stimate domnule/Stimată doamnă............................................................

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea numărul...................din data de ......................nu am primit informaţiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege.

Documentele de interes public solicitate erau următoarele:...................................................................... Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public din următoarele considerente:.................................................................... Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat. Vă mulţumesc pentru solicitudine, …………………………….. (semnătura petentului) Numele şi prenumele petentului: ………………………… Adresa: ………………………………………… Telefon: ...................................................... Fax: …………..……………………

Page 8: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

CERERE ACREDITARE DE PRESĂ

Vă rugăm să aprobaţi acreditarea pe lângă activităţile desfăşurate în anul 2013 de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt I. NUME ŞI PRENUME _______________________________________________ AAddrreessaa..................................................................................................................................................................................................................................................................... SSeerriiee şşii nnrr.. ccaarrttee ddee iiddeennttiittaattee........................................ DDaattaa nnaaşştteerriiii .............................. SSeerriiaa//NNrr.. lleeggiittiimmaaţţiieeii ddee sseerrvviicciiuu................................ TTeelleeffoonn ffiixx............................ TTeelleeffoonn mmoobbiill..............................FFaaxx.............................. EE--mmaaiill....................................................... II. NUMELE COMPANIEI MASS-MEDIA ___________________________________ AAddrreessaa ccoommppaanniieeii......................................................................................................... ……………………………………………………………………………………….. TTeelleeffoonn...................................FFaaxx.................................EE--mmaaiill..................................... NNUUMMEE,, PPRREENNUUMMEE ŞŞII CCOOOORRDDOONNAATTEE DDEE CCOONNTTAACCTT AALLEE MMAANNAAGGEERRUULLUUII GGEENNEERRAALL ........................................................................................................................................ III. POZIŢIE (bifaţi) □□ rreeddaaccttoorr şşeeff □□ rreeppoorrtteerr □□ rreeddaaccttoorr □□ ccaammeerraammaann □□ ffoottoorreeppoorrtteerr AAllttee ppoozziiţţiiii.................................................................................................................. IV. TIPUL DE MEDIA (bifaţi)) □□ pprreessăă ssccrriissăă//eelleeccttrroonniiccăă □□ tteelleevviizziiuunnee □□ rraaddiioo □□ aaggeennţţiiee ddee pprreessăă AAlltteellee.......................................................................................................................... □□ ccoottiiddiiaann □□ ssăăppttăămmâânnaall □□ lluunnaarr AAlltteellee............................................................................................................................. SEMNĂTURĂ Director/redactor-şef ŞTAMPILA COMPANIEI __________________________ La prezenta anexez copie după C.I./B.I. şi legitimaţia de serviciu

Page 9: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT „Gl.c.a.Constantin Dimitrescu”

Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 44

SSllaattiinnaa,, 1144 iiaannuuaarriiee 22001144 ÎÎnnccăăllccăărriillee nnoorrmmeelloorr lleeggaallee ddiinn ddoommeenniiuull ppiisscciiccooll,,

ssaannccţţiioonnaattee ddee jjaannddaarrmmiiii oolltteennii

DDeeppiissttaatt ddee jjaannddaarrmmii îînn ttiimmpp ccee ccoommeerrcciiaalliizzaa ppeeşşttee,, ffăărrăă ddooccuummeennttee lleeggaallee

MMaarrţţii,, 1144 iiaannuuaarriiee aa..cc..,, uunn eecchhiippaajj ddiinn ccaaddrruull JJaannddaarrmmeerriieeii OOlltt,, ccaarree eexxeeccuuttaa îînn ssiisstteemm iinntteeggrraatt mmiissiiuunnii ddee oorrddiinnee şşii ssiigguurraannţţăă ppuubblliiccăă ppee rraazzaa mmuunniicciippiiuulluuii SSllaattiinnaa,, aa ddeeppiissttaatt uunn bbăărrbbaatt ccaarree ccoommeerrcciiaalliizzaa iilleeggaall ppeeşşttee.. DD.. MMIIHHAAII ddee 3366 aannii,, ddoommiicciilliiaatt îînn mmuunniicciippiiuull SSllaattiinnaa,, jjuuddeeţţuull OOlltt,, aa ffoosstt ddeeppiissttaatt îînn jjuurruull oorreeii 11220000 îînn zzoonnaa ppoodduulluuii rruuttiieerr ddee ppeessttee rrââuull OOlltt,, îînn ttiimmpp ccee ooffeerreeaa ttrreeccăăttoorriilloorr sspprree ccoommeerrcciiaalliizzaarree ppeeşşttee ddiinn ssppeecciiaa ccaarraass,, ppeennttrruu ccaarree nnuu ddeeţţiinneeaa ddooccuummeennttee lleeggaallee.. PPeeşştteellee aa ffoosstt rriiddiiccaatt şşii pprreeddaatt uunneeii ssoocciieettăăţţii aabbiilliittaattee ppeennttrruu eeffeeccttuuaarreeaa aannaalliizzeelloorr ssaanniittaarree şşii ccoommeerrcciiaalliizzaarreeaa pprroodduusseelloorr ddiinn ppeeşşttee.. CCeelluuii îînn ccaauuzzăă ii ss--aauu îînnttooccmmiitt aaccttee ddee sseessiizzaarree ssuubb aassppeeccttuull ssăăvvâârrşşiirriiii iinnffrraaccţţiiuunniiii ddee ““ccoommeerrcciiaalliizzaarree ffăărrăă ddooccuummeennttee lleeggaallee aa ppeeşştteelluuii””,, ffaappttăă pprreevvăăzzuuttăă şşii ppeeddeeppssiittăă ddee OOrrddoonnaannţţaa ddee UUrrggeennţţăă nnrr.. 2233//22000088 -- aaccttuuaalliizzaattăă,, pprriivviinndd ppeessccuuiittuull şşii aaccvvaaccuullttuurraa.. AAcctteellee îînnttooccmmiittee vvoorr ffii îînnaaiinnttaattee PPaarrcchheettuulluuii ddee ppee llâânnggăă JJuuddeeccăăttoorriiaa SSllaattiinnaa,, ppeennttrruu ccoonnttiinnuuaarreeaa cceerrcceettăărriilloorr.. IInnffoorrmmaaţţiiii ssuupplliimmeennttaarree În anul 2013, pe timpul executării misiunilor specifice de jandarmi, pentru prevenirea şi combaterea faptelor de încălcare a normelor legale instituite în domeniul pescuitului şi acvaculturii, efectivele Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt au aplicat 438 sancţiuni contravenţionale în conformitate cu O.G. nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura şi au constatat 144 infracţiuni la regimul piscicol, săvârşite de 126 autori. Totodată, în baza Planului de Colaborare încheiat între Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt şi Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură - Regionala Oltenia, la solicitarea acesteia, au fost executate 10 acţiuni în comun cu inspectori piscicoli, fiind constatate 5 infracţiuni săvârşite de 5 autori şi aplicate 6 sancţiuni contravenţionale. În toate cazurile privind infracţiunile constatate, actele de sesizare întocmite de jandarmi au fost înaintate parchetelor competente teritorial, în vederea continuării cercetărilor.

Page 10: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

* * * Cetăţenii pot solicita sprijin în situaţia tulburării ordinii publice sau în cazul în care sunt martorii săvârşirii unor fapte antisociale, la numărul unic pentru situaţii de urgenţă 112 sau se pot adresa direct echipajelor de jandarmerie. Ataşăm foto din arhiva unităţii

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 11: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 55

SSllaattiinnaa,, 1155 iiaannuuaarriiee 22001144 PPrriinnssee îînn ttiimmpp ccee ssuussttrrăăggeeaauu pprroodduussee ddiinnttrr--uunn mmaaggaazziinn

MMaarrţţii,, 1144 iiaannuuaarriiee aa..cc..,, llaa sseeddiiuull SSeeccţţiieeii ddee JJaannddaarrmmii BBaallşş ss--aa pprriimmiitt uunn aappeell tteelleeffoonniicc

pprriinn ccaarree aaggeennttuull ddee ppaazzăă aall uunneeii ssoocciieettăăţţii ccoommeerrcciiaallee ddiinn llooccaalliittaattee aa ssoolliicciittaatt iinntteerrvveennţţiiaa

jjaannddaarrmmiilloorr.. AAcceeaassttaa aa sseessiizzaatt ffaappttuull ccăă îînn iinncciinnttaa ssuuppeerrmmaarrkkeett--uulluuii uunnddee lluuccrraa,, aauu ffoosstt

ddeeppiissttaattee ddoouuăă ppeerrssooaannee îînn ttiimmpp ccee ssuussttrrăăggeeaauu ddiiffeerriittee bbuunnuurrii..

LLaa ffaaţţaa llooccuulluuii ss--aa ddeeppllaassaatt uunn eecchhiippaajj ddee jjaannddaarrmmeerriiee ccaarree aa pprroocceeddaatt llaa iiddeennttiiffiiccaarreeaa

cceelloorr îînn ccaauuzzăă,, pprreeccuumm şşii llaa ssttaabbiilliirreeaa îîmmpprreejjuurrăărriilloorr îînn ccaarree ss--aa pprroodduuss eevveenniimmeennttuull..

ÎÎnn uurrmmaa vveerriiffiiccăărriilloorr eeffeeccttuuaattee,, ss--aa ssttaabbiilliitt ccăă II.. NN.. ddee 3377 aannii ddoommiicciilliiaattăă îînn oorraaşşuull

BBaallşş şşii PP.. EE.. ddee 5577 aannii ddoommiicciilliiaattăă îînn oorraaşşuull DDrrăăggăănneeşşttii--OOlltt,, aauu aassccuunnss îînn ggeennţţiillee ddee mmâânnăă

mmaaii mmuullttee pprroodduussee aalliimmeennttaarree şşii aauu îînncceerrccaatt ssăă ppăărrăăsseeaassccăă iinncciinnttaa mmaaggaazziinnuulluuii,, ttrreeccâânndd ddee

ccaassaa ddee ppllaattăă,, ffăărrăă aa aacchhiittaa ccoonnttrraavvaallooaarreeaa aacceessttoorraa..

JJaannddaarrmmiiii aauu rreeccuuppeerraatt pprreejjuuddiicciiuull şşii llee--aauu îînnttooccmmiitt cceelloorr îînn ccaauuzzăă aacctteellee ddee

ccoonnssttaattaarree ssuubb aassppeeccttuull ssăăvvâârrşşiirriiii iinnffrraaccţţiiuunniiii ddee ffuurrtt ccaalliiffiiccaatt,, ddooccuummeenntteellee uurrmmâânndd aa ffii

îînnaaiinnttaattee PPaarrcchheettuulluuii ddee ppee llâânnggăă JJuuddeeccăăttoorriiaa BBaallşş,, ppeennttrruu ccoonnttiinnuuaarreeaa cceerrcceettăărriilloorr..

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ IIIIII PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 12: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 66

SSllaattiinnaa,, 1199 iiaannuuaarriiee 22001144

RRRaaacccooorrrdddaaaţţţiii iiillleeegggaaalll lllaaa rrreeeţţţeeeaaauuuaaa eeellleeeccctttrrriiicccăăă Joi, 16 ianuarie a.c., efective din cadrul Jandarmeriei Olt au depistat pe raza

municipiului Slatina, judeţul Olt, două persoane care sustrăgeau energie electrică prin

folosirea unor instalaţii clandestine.

M.C. de 49 ani şi G.C. de 35 ani,

alimentau la locuinţele lor mai mulţi

consumatori casnici, prin intermediul unor

conductori racordaţi ilegal la reţeaua de

alimentare, ocolind aparatele de măsurare a

energiei electrice.

Instalaţiile improvizate au fost sigilate

şi ridicate de către o echipă de intervenţie a societăţii de distribuţie a energiei electrice,

prezentă la faţa locului.

În cauză s-au întocmit acte de constatare şi sesizare sub aspectul săvârşirii

infracţiunilor de furt de energie electrică şi folosirea de instalaţii clandestine în scopul

racordării directe la reţea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare, fapte prevăzute şi

pedepsite de Codul Penal şi Legea nr. 123/2012 a energiei electrice.

Documentele întocmite au fost înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina,

pentru continuarea cercetărilor.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 13: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 77

SSllaattiinnaa,, 2222 iiaannuuaarriiee 22001144

ZZiiuuaa UUnniirriiii ssăărrbbăăttoorriittăă ddee jjaannddaarrmmii Cu ocazia Zilei Unirii, efective ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt vor

participa la o serie de activităţi festive. La reşedinţa unităţii şi sediile subunităţilor dislocate

vor avea loc expuneri şi se vor prezenta materiale documentare privind semnificaţia Zilei

Unirii.

Vineri, 24 ianuarie a.c., începând cu ora 0930,

aproximativ 50 de cadre ale Jandarmeriei Olt vor participa

alături de reprezentanţii celorlalte instituţii, la manifestările

comemorative organizate în municipiul Slatina, pe B-dul

A.I. Cuza la Statuia Domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

În semn de cinstire a celor care la 24 ianuarie 1859 au

făurit Unirea Principatelor Române, o delegaţie va depune

din partea Jandarmeriei Olt o coroană de flori, iar o

subunitate de jandarmi va face parte din garda de onoare care va defila la finalul

manifestărilor.

Jandarmii olteni vor asigura ordinea şi liniştea publică pe întreaga desfăşurare a

manifestărilor organizate în municipiile Slatina şi Caracal şi oraşele Corabia şi

Drăgăneşti-Olt.

Ataşăm foto din arhiva unităţii.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 14: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 88

SSllaattiinnaa,, 2244 iiaannuuaarriiee 22001144

ŞŞŞaaapppttteee pppeeerrrsssoooaaannneee dddiiinnn DDDrrrăăăgggăăănnneeeşşştttiii---OOOlllttt dddeeepppiiissstttaaattteee îîînnn tttiiimmmppp ccceee sssuuussstttrrrăăăgggeeeaaauuu eeennneeerrrgggiiieee eeellleeeccctttrrriiicccăăă

Joi, 23 ianuarie a.c., efective din cadrul Jandarmeriei Olt au depistat pe raza oraşului

Drăgăneşti-Olt, judeţul Olt, şapte persoane cu vârsta cuprinsă între 24 şi 69 de ani, care

sustrăgeau energie electrică.

Acestea alimentau la locuinţele lor mai mulţi

consumatori casnici, prin intermediul unor conductori

racordaţi ilegal la reţeaua de alimentare, ocolind

aparatele de măsurare a energiei electrice.

Instalaţiile improvizate au fost sigilate şi

ridicate de către o echipă de intervenţie a societăţii de

distribuţie a energiei electrice, prezentă la faţa locului.

În cauză s-au întocmit acte de constatare şi sesizare sub aspectul săvârşirii infracţiunilor

de furt de energie electrică şi folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la

reţea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare, fapte prevăzute şi pedepsite de Codul

Penal şi Legea nr. 123/2012 a energiei electrice.

Documentele întocmite vor fi înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal,

pentru continuarea cercetărilor.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 15: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT „Gl.c.a.Constantin Dimitrescu”

Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV

NNrr.. 99 SSllaattiinnaa,, 33 ffeebbrruuaarriiee 22001144

Studenţi ai Academiei de Poliţie ”A.I. Cuza” în sttaaggiiuu ddee pprraaccttiiccăă llaa JJaannddaarrmmeerriiaa OOlltt

În perioada 3 – 28 februarie a.c., 16 studenţi de la Academia de Poliţie „A.I.Cuza”

Bucureşti – Arma Jandarmi desfăşoară la Jandarmeria Olt un stagiu de practică prevăzut în

programa de învăţământ.

La acest stagiu participă studenţi din anul I, II şi III de studiu, activităţile debutând cu un

program de acomodare cu specificul şi misiunile executate de Inspectoratul de Jandarmi

Judeţean Olt.

Studenţii au fost repartizaţi în cadrul structurilor de ordine şi siguranţă publică şi pază şi

protecţie instituţională ale unităţii din localităţile Slatina, Caracal şi Corabia, având

posibilitatea să îşi pună în practică noţiunile teoretice dobândite în timpul orelor de curs.

Pe întreaga perioadă a stagiului de practică, studenţii sunt îndrumaţi de tutori ofiţeri

jandarmi cu experienţă în activitatea profesională, acordându-se o atenţie deosebită

caracterului formativ şi complementar al practicii. CCOOMMPPAARRTTIIMMEENNTTUULL IINNFFOORRMMAARREE,, RREELLAAŢŢIIII PPUUBBLLIICCEE ŞŞII CCUU PPUUBBLLIICCUULL

Page 16: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT „Gl.c.a.Constantin Dimitrescu”

Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 1100

SSllaattiinnaa,, 66 ffeebbrruuaarriiee 22001144

JANDARMERIA – partener de dialog social

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt a continuat să desfăşoare activităţi în cadrul campaniei naţionale de informare, prevenire şi dialog social „Jandarmeria pe înţelesul tuturor”, a cărei a doua etapă se află în derulare, sub denumirea “Jandarmeria – partener de dialog social”.

În acest context, în luna ianuarie a.c., Jandarmeria Olt a iniţiat şi organizat o serie de întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor care au încheiate parteneriate şi planuri de cooperare/colaborare cu instituţia noastră, al căror obiect de activitate interferează cu misiunile Jandarmeriei Române, reprezentanţi ai mediului sindical, etc.

Au fost analizate acţiunile ce au avut loc în anul 2013, fiind punctate principalele aspecte privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, concluzionându-se că, între instituţiile noastre colaborarea a fost bună şi nu s-au înregistrat evenimente pe timpul organizării manifestaţiilor de protest, atât pe plan local, cât şi cu ocazia participării la acţiuni sindicale organizate la nivel central.

Dezbaterile purtate au pus accent pe colaborarea instituţională, având la bază principiul parteneriatului şi respectului reciproc, pentru promovarea unei

politici de informare şi dialog social, în vederea organizării şi desfăşurării adunărilor publice cu respectarea întocmai a cadrului legal.

În perioada 20 ianuarie – 07 mai a.c., sub egida “Jandarmeria – partener de dialog social”, vor fi organizate întâlniri/sesiuni de comunicări cu reprezentanţi ai cluburilor sportive, ai firmelor/societăţilor care asigură măsuri de ordine la competiţiile sportive şi ai altor instituţii, având ca scop: prevenirea şi combaterea violenţei pe timpul manifestărilor sportive, prevenirea săvârşirii faptelor antisociale, prin respectarea legislaţiei în vigoare, promovarea şi respectarea drepturilor omului şi libertăţilor cetăţeneşti.

CCOOMMPPAARRTTIIMMEENNTTUULL IINNFFOORRMMAARREE,, RREELLAAŢŢIIII PPUUBBLLIICCEE ŞŞII CCUU PPUUBBLLIICCUULL

Page 17: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 1111

SSllaattiinnaa,, 0077 ffeebbrruuaarriiee 22001144

DDDeeepppiiissstttaaaţţţiii îîînnn tttiiimmmppp ccceee sssuuussstttrrrăăăgggeeeaaauuu eeennneeerrrgggiiieee eeellleeeccctttrrriiicccăăă Vineri, 7 februarie a.c., efective din cadrul Jandarmeriei Olt au depistat pe raza

localităţii Osica de Sus, judeţul Olt, nouă persoane cu vârsta cuprinsă între 27 şi 44 de ani,

care sustrăgeau energie electrică.

Acestea alimentau la locuinţele lor mai

mulţi consumatori casnici, prin intermediul

unor conductori electrici racordaţi ilegal la

reţeaua de alimentare, ocolind aparatele de

măsurare a energiei electrice.

Instalaţiile improvizate au fost sigilate şi

ridicate de către o echipă de intervenţie a

societăţii de distribuţie a energiei electrice, prezentă la faţa locului.

În cauză s-au întocmit acte de sesizare sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt de

energie electrică şi folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea sau

pentru ocolirea echipamentelor de măsurare, fapte prevăzute şi pedepsite de Codul Penal şi

Legea nr. 123/2012 a energiei electrice.

Documentele întocmite vor fi înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal,

pentru continuarea cercetărilor.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 18: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 1122

SSllaattiinnaa,, 1100 ffeebbrruuaarriiee 22001144

OOrrddiinneeaa ppuubblliiccăă aassiigguurraattăă ddee jjaannddaarrmmiiii oolltteennii

ÎÎnn lluunnaa iiaannuuaarriiee aa..cc..,, eeffeeccttiivvee ddiinn ccaaddrruull IInnssppeeccttoorraattuulluuii ddee JJaannddaarrmmii JJuuddeeţţeeaann OOlltt aauu aaccţţiioonnaatt ppee rraazzaa jjuuddeeţţuulluuii OOlltt ppeennttrruu aassiigguurraarreeaa şşii mmeennţţiinneerreeaa uunnuuii cclliimmaatt ddee oorrddiinnee şşii ssiigguurraannţţăă ppuubblliiccăă..

EEffeeccttiivveellee iinnssppeeccttoorraattuulluuii aauu eexxeeccuuttaatt 66 mmiissiiuunnii ddee aassiigguurraarree aa oorrddiinniiii ppuubblliiccee ,, 4433 mmiissiiuunnii îînn ccooooppeerraarree ccuu aallttee iinnssttiittuuţţiiii ((DDiirreeccţţiiaa SSiillvviiccăă OOlltt,, eexxeeccuuttoorrii jjuuddeeccăăttoorreeşşttii)) şşii aauu ppaarrttiicciippaatt oo iinntteerrvveennţţiiee ppeennttrruu limitarea /înlăturarea situaţiilor de urgenţă.

JJaannddaarrmmiiii oolltteennii aauu ppaarrttiicciippaatt llaa mmeennţţiinneerreeaa oorrddiinniiii ppuubblliiccee pprriinn oorrggaanniizzaarreeaa îîmmpprreeuunnăă ccuu ppoolliiţţiiaa aa ppeessttee 336600 ppaattrruullee mmiixxttee şşii eexxeeccuuttaarreeaa aa ppeessttee 117700 mmiissiiuunnii ddee ppaattrruullaarree ccuu eeffeeccttiivvee ddee jjaannddaarrmmii,, aattââtt îînn mmeeddiiuull uurrbbaann ccââtt şşii îînn mmeeddiiuull rruurraall..

PPee ttiimmppuull mmiissiiuunniilloorr eexxeeccuuttaattee îînn lluunnaa iiaannuuaarriiee aa..cc..,, jjaannddaarrmmiiii oolltteennii aauu aapplliiccaatt 222222 ssaannccţţiiuunnii ccoonnttrraavveennţţiioonnaallee ((3388 aavveerrttiissmmeennttee şşii 118844 aammeennzzii îînn vvaallooaarree ttoottaallăă ddee 5577880000 lleeii)),, aauu ccoonnssttaattaatt 3333 iinnffrraaccţţiiuunnii ffllaaggrraannttee ssăăvvâârrşşiittee ddee 2244 ffăăppttuuiittoorrii şşii aauu ppaarrttiicciippaatt llaa ccoonnssttaattaarreeaa îînn ccooooppeerraarree ccuu ppoolliiţţiiaa aa aallttoorr 3377 iinnffrraaccţţiiuunnii ssăăvvâârrşşiittee ddee 4455 ffăăppttuuiittoorrii..

* * * Cetăţenii pot solicita sprijin în situaţia tulburării ordinii publice sau în cazul în care sunt martorii săvârşirii unor fapte antisociale, la numărul unic pentru situaţii de urgenţă 112 sau se pot adresa direct echipajelor de jandarmerie.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 19: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV

NNrr.. 1133 SSllaattiinnaa,, 1100 ffeebbrruuaarriiee 22001144

Jandarmii au asigurat paza şi protecţia transporturilor de valori şi cu caracter special

În luna ianuarie a.c., efective ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt au asigurat

paza şi protecţia a 75 transporturi de valori, dintre care 73 astfel de transporturi s-au executat

în judeţul Olt şi 2 în afara judeţului.

În această perioadă a fost asigurată paza şi

protecţia a 2 transporturi cu caracter special.

Prin dispeceratul Jandarmeriei Olt au fost

monitorizate 9 transporturi cu caracter special şi 4

transporturi de valori care au tranzitat judeţul Olt, la

reşedinţa unităţii şi sediile structurilor dislocate fiind

organizate permanent echipaje de intervenţie,

pregătite să intervină în caz de nevoie.

Pe timpul executării transporturilor au fost adoptate dispozitive de pază şi protecţie

mobile şi flexibile care, coroborate cu funcţionarea unor sisteme viabile de legături şi de

intervenţie rapidă, au determinat creşterea potenţialului preventiv şi a eficienţei acestor

misiuni. CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL

IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 20: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT „Gl.c.a.Constantin Dimitrescu”

Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 1144

SSllaattiinnaa,, 1111 ffeebbrruuaarriiee 22001144

Portofel pierdut, găsit de un jandarm şi restituit proprietarei

Luni, 10 februarie a.c., în jurul orei 17.00, un jandarm din cadrul Inspectoratului de

Jandarmi Judeţean Olt, care făcea parte dintr-o patrulă mixtă de ordine publică şi siguranţă

publică aflată în serviciul de patrulate în sistem integrat, pe strada Libertăţii din municipiul

Slatina, a găsit pe trotuar, un portofel de culoare maron.

Jandarmul a ridicat portofelul şi a verificat conţinutul acestuia, constatând că în interior

se aflau actele de identitate ale proprietarei, o femeie de 31 de ani, domiciliată în municipiul

Slatina, mai multe documente şi carduri bancare, precum şi suma de 682 lei.

După ce subofiţerul de jandarmi a apelat telefonic soţul proprietarei, al cărui număr de

telefon era pe o carte de vizită ce se afla în portofel, femeia s-a prezentat şi şi-a recuperat

bunurile pierdute. Aceasta a mulţumit jandarmului pentru gestul său şi pentru modul în care

acesta şi-a făcut datoria.

COMPARTIMENTUL INFORMARE, RELAŢII PUBLICE ŞI CU PUBLICUL

Page 21: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT „Gl.c.a.Constantin Dimitrescu”

Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 1155

SSllaattiinnaa,, 1133 ffeebbrruuaarriiee 22001144 DDeeppiissttaaţţii ddee jjaannddaarrmmii îînn ttiimmpp ccee ccoommeerrcciiaalliizzaauu ppeeşşttee,,

ffăărrăă ddooccuummeennttee lleeggaallee

MMiieerrccuurrii,, 1122 ffeebbrruuaarriiee aa..cc..,, uunn eecchhiippaajj ddiinn ccaaddrruull JJaannddaarrmmeerriieeii OOlltt,, ccaarree eexxeeccuuttaa îînn ssiisstteemm iinntteeggrraatt mmiissiiuunnii ddee oorrddiinnee şşii ssiigguurraannţţăă ppuubblliiccăă ppee rraazzaa mmuunniicciippiiuulluuii SSllaattiinnaa,, aa ddeeppiissttaatt ddooii bbăărrbbaaţţii ccaarree

ccoommeerrcciiaalliizzaauu iilleeggaall ppeeşşttee.. DD.. MMiihhaaii ddee 3366 aannii şşii DD.. IIoonneell ddee 3388 aannii,, aammbbiiii ddoommiicciilliiaaţţii îînn mmuunniicciippiiuull SSllaattiinnaa,, jjuuddeeţţuull OOlltt,, aauu ffoosstt ddeeppiissttaaţţii îînn jjuurruull oorreeii 1133 0000 îînn zzoonnaa ppoodduulluuii rruuttiieerr ddee ppeessttee rrââuull OOlltt,, îînn ttiimmpp ccee ooffeerreeaauu ttrreeccăăttoorriilloorr sspprree ccoommeerrcciiaalliizzaarree ppeeşşttee ddiinn ssppeecciiaa ccaarraass,, ppeennttrruu ccaarree nnuu ddeeţţiinneeaauu ddooccuummeennttee lleeggaallee.. PPeeşştteellee aa ffoosstt rriiddiiccaatt şşii pprreeddaatt uunneeii ssoocciieettăăţţii aabbiilliittaattee ppeennttrruu eeffeeccttuuaarreeaa aannaalliizzeelloorr ssaanniittaarree şşii ccoommeerrcciiaalliizzaarreeaa pprroodduusseelloorr ddiinn ppeeşşttee.. CCeelloorr îînn ccaauuzzăă llii ss--aauu îînnttooccmmiitt aaccttee ddee sseessiizzaarree ssuubb aassppeeccttuull ssăăvvâârrşşiirriiii iinnffrraaccţţiiuunniiii ddee ““ccoommeerrcciiaalliizzaarree ffăărrăă ddooccuummeennttee lleeggaallee aa ppeeşştteelluuii””,, ffaappttăă pprreevvăăzzuuttăă şşii ppeeddeeppssiittăă ddee OOrrddoonnaannţţaa ddee UUrrggeennţţăă nnrr.. 2233//22000088 -- aaccttuuaalliizzaattăă,, pprriivviinndd ppeessccuuiittuull şşii aaccvvaaccuullttuurraa..

AAcctteellee ddee sseessiizzaarree vvoorr ffii îînnaaiinnttaattee PPaarrcchheettuulluuii ddee ppee llâânnggăă JJuuddeeccăăttoorriiaa SSllaattiinnaa,, ppeennttrruu ccoonnttiinnuuaarreeaa cceerrcceettăărriilloorr.. IInnffoorrmmaaţţiiii ssuupplliimmeennttaarree În anul 2013, pe timpul executării misiunilor specifice de jandarmi, pentru prevenirea şi combaterea faptelor de încălcare a normelor legale instituite în domeniul pescuitului şi acvaculturii, efectivele Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt au aplicat 438 sancţiuni contravenţionale în conformitate cu O.G. nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura şi au constatat 144 infracţiuni la regimul piscicol, săvârşite de 126 făptuitori. Totodată, în baza Planului de Colaborare încheiat între Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt şi Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură - Regionala Oltenia, la solicitarea acesteia, au fost executate 10 acţiuni în comun cu inspectori piscicoli, fiind constatate 5 infracţiuni săvârşite de 5 făptuitori şi aplicate 6 sancţiuni contravenţionale. În toate cazurile privind infracţiunile constatate, actele de sesizare întocmite de jandarmi au fost înaintate parchetelor competente teritorial, în vederea continuării cercetărilor.

* * * Cetăţenii pot solicita sprijin în situaţia tulburării ordinii publice sau în cazul în care sunt martorii săvârşirii unor fapte antisociale, la numărul unic pentru situaţii de urgenţă 112 sau se pot adresa direct echipajelor de jandarmerie.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 22: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT „Gl.c.a.Constantin Dimitrescu”

Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 1166

SSllaattiinnaa,, 1199 ffeebbrruuaarriiee 22001144

Întâlnire la sediul Jandarmeriei Olt cu reprezentanţi ai cluburilor de fotbal

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt continuă să desfăşoare activităţi în cadrul campaniei naţionale de informare, prevenire şi dialog social „Jandarmeria pe înţelesul tuturor”, a cărei a doua etapă se află în derulare, sub denumirea “Jandarmeria – partener de dialog social”. MMiieerrccuurrii,, 1199 ffeebbrruuaarriiee aa..cc..,, llaa sseeddiiuull IInnssppeeccttoorraattuulluuii ddee JJaannddaarrmmii JJuuddeeţţeeaann OOlltt aa aavvuutt lloocc oo îînnttââllnniirree îînnttrree rreepprreezzeennttaannţţiiii JJaannddaarrmmeerriieeii OOlltt şşii cceeii aaii cclluubbuurriilloorr ddee ffoottbbaall ddiinn jjuuddeeţţ,, ccaarree aa vviizzaatt,, îînn pprriinncciippaall,, uurrmmăăttooaarreellee ssuubbiieeccttee:: -- rreessppeeccttaarreeaa pprreevveeddeerriilloorr LLeeggiiii nnrr.. 44//22000088 pprriivviinndd pprreevveenniirreeaa şşii ccoommbbaatteerreeaa vviioolleennţţeeii ccuu ooccaazziiaa ccoommppeettiiţţiiiilloorr şşii aa jjooccuurriilloorr ssppoorrttiivvee,, ccuu mmooddiiffiiccăărriillee şşii ccoommpplleettăărriillee uulltteerriiooaarree şşii aa pprreevveeddeerriilloorr nnoouulluuii CCoodd PPeennaall îînn ccaarree ssuunntt rreegglleemmeennttaattee mmaarreeaa mmaajjoorriittaattee aa ffaapptteelloorr ddee nnaattuurrăă ppeennaallăă pprreevvăăzzuuttee îînn lleeggeeaa ssppeecciiaallăă;;

-- rreessppeeccttaarreeaa pprreevveeddeerriilloorr OOrrddiinnuulluuii PPrreeşşeeddiinntteelluuii AAggeennţţiieeii NNaaţţiioonnaallee ppeennttrruu SSppoorrtt,, pprriivviinndd oobblliiggaaţţiiiillee aaffllaattee îînn ssaarrcciinnaa oorrggaanniizzaattoorruulluuii ddee ccoommppeettiiţţiiii ssaauu jjooccuurrii ssppoorrttiivvee ddeessffăăşşuurraattee îînn eeşşaallooaanneellee iinnffeerriiooaarree..

LLaa iinnvviittaaţţiiaa JJaannddaarrmmeerriieeii OOlltt aauu ddaatt ccuurrss rreepprreezzeennttaannţţiiii cclluubbuurriilloorr ssppoorrttiivvee FF..CC.. OOlltt SSllaattiinnaa,, FF..CC.. BBaallşş 22000077,, CC..SS.. SSppoorrttuull VViişşiinnaa NNoouuăă .. LLaa aaccttiivviittaattee aauu ppaarrttiicciippaatt şşii rreepprreezzeennttaannţţii aaii ffiirrmmeelloorr//ssoocciieettăăţţiilloorr ssppeecciiaalliizzaattee ddee ppaazzăă şşii pprrootteeccţţiiee,, ccaarree aassiigguurrăă mmăăssuurriillee ddee oorrddiinnee şşii ssiigguurraannţţăă ppee ttiimmppuull ddeessffăăşşuurrăărriiii ccoommppeettiiţţiiiilloorr ssppoorrttiivvee,, ccoonnffoorrmm ccoonnttrraacctteelloorr îînncchheeiiaattee ccuu cclluubbuurriillee ssppoorrttiivvee.. ÎÎnnttââllnniirreeaa aa aavvuutt ccaa ssccoopp prevenirea şi combaterea violenţei pe timpul manifestărilor sportive, prevenirea săvârşirii faptelor antisociale, prin respectarea legislaţiei în vigoare, promovarea şi respectarea drepturilor omului şi libertăţilor cetăţeneşti.

ÎÎnn ccaaddrruull ddiissccuuţţiiiilloorr ppuurrttaattee,, uunn aacccceenntt ddeeoosseebbiitt ss--aa ppuuss ppee:: -- rreessppeeccttaarreeaa oobblliiggaaţţiiiilloorr oorrggaanniizzaattoorriilloorr ccoommppeettiiţţiiiilloorr ssppoorrttiivvee şşii rreessppoonnssaabbiilliilloorr ddee oorrddiinnee şşii ssiigguurraannţţăă,,

ccee ddeeccuurrgg ddiinn pprreevveeddeerriillee lleeggaallee;; -- oobblliiggaaţţiiiillee ssoocciieettăăţţiilloorr ssppeecciiaalliizzaattee ddee pprrootteeccţţiiee şşii ppaazzăă ccaarree aassiigguurrăă mmăăssuurrii ddee oorrddiinnee şşii ssiigguurraannţţăă îînn

iinncciinnttaa aarreenneelloorr ssppoorrttiivvee;; -- ccoonnddiiţţiiiillee ddee ssiigguurraannţţăă ppee ccaarree ttrreebbuuiiee ssăă llee îînnddeepplliinneeaassccăă aarreenneellee ssppoorrttiivvee;; - mmooddaalliittăăţţiillee ddee ssttaabbiilliirree aa ggrraadduulluuii ddee rriisscc aall ccoommppeettiiţţiiiilloorr ssppoorrttiivvee..

CCOOMMPPAARRTTIIMMEENNTTUULL IINNFFOORRMMAARREE,, RREELLAAŢŢIIII PPUUBBLLIICCEE ŞŞII CCUU PPUUBBLLIICCUULL

Page 23: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 1177

SSllaattiinnaa,, 2277 ffeebbrruuaarriiee 22001144 Exerciţiu tactic al jandarmilor olteni organizat la stadionul

„1 Mai” din municipiul Slatina Premergător începerii returului de campionat din cadrul Ligii a II-a şi a III-a de fotbal, joi 27 februarie a.c. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt a organizat un exerciţiu tactic cu tema „Acţiunea subunităţii de jandarmi pentru asigurarea şi restabilirea ordinii publice pe timpul desfăşurării meciurilor de fotbal”.

Exerciţiul s-a desfăşurat începând cu ora 12.00, la stadionul „1 Mai” din municipiul Slatina şi a avut ca scop:

- îmbunătăţirea nivelului de instruire şi perfecţionare al efectivelor de jandarmi; - perfecţionarea deprinderilor practice specifice privind modul de acţiune al

subunităţilor pentru executarea acestui gen de misiuni; - coeziunea acţiunilor subunităţii mobile.

Pe parcursul desfăşurării exerciţiului, efectivele de jandarmi au acţionat pentru: - extragerea dintr-un grup de suporteri aflaţi în deplasare către stadion a celor care

prin acţiunile lor tulbură ordinea publică; - perfecţionarea modului de acţiune în zona barajelor de prefiltrare instituite în zona

imediată a stadionului; - extragerea din galerie a suporterilor care încalcă prevederile legale; --- evacuarea galeriei din stadion, îmbarcarea şi deplasarea la punctul de triere.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL

IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 24: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 1188

SSllaattiinnaa,, 2288 ffeebbrruuaarriiee 22001144

Jandarmeria Olt asigură ordinea publică la partidele de fotbal

Sâmbătă, 1 martie a.c., în cadrul Ligii a-II-a de fotbal este programată partida F.C. OLT SLATINA – F.C.U. CRAIOVA, începând cu ora 11.00 pe stadionul „1 Mai” din municipiul Slatina. Partida este considerată cu grad de risc mediu.

Sâmbătă, 1 martie a.c., în cadrul Ligii a-III-a de fotbal sunt programate partidele: - C.S. VIŞINA NOUĂ – VIITORUL DOMNEŞTI, începând cu ora 15.00 pe stadionul „Sportul” din localitatea Vişina Nouă. Partida este considerată cu grad de risc scăzut. - F.C. BALŞ 2007 – F.C. METALOGLOBUS BUCUREŞTI, începând cu ora 15.00 pe stadionul „Parc” din oraşul Balş. Partida este considerată cu grad de risc scăzut.

Efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt, în cooperare cu poliţia, vor avea misiunea de a asigura ordinea publică în zona imediată şi apropiată a stadioanelor, înainte, pe timpul şi după terminarea meciurilor de fotbal. Intervenţia în situaţii de urgenţă va fi asigurată de I.S.U. Olt.

Măsurile de ordine în interiorul stadioanelor vor fi asigurate de către agenţi de ordine din cadrul societăţilor/firmelor de pază cu care cluburile gazdă au încheiate contracte de prestări servicii.

Porţile de acces în stadioane se vor deschide cu o oră înainte de începerea partidelor, accesul realizându-se de către agenţi din cadrul societăţilor/firmelor de pază cu care cluburile gazdă au încheiate contracte de prestări servicii.

JJaannddaarrmmeerriiaa OOlltt rreeccoommaannddăă ssuuppoorrtteerriilloorr ssăă nnuu ssee iimmpplliiccee îînn iinncciiddeennttee ccaarree aarr ppuutteeaa

dduuccee llaa ttuullbbuurraarreeaa oorrddiinniiii şşii lliinniişşttiiii ppuubblliiccee,, ddeelliimmiittâânndduu--ssee ddee oorriiccee ffoorrmmăă ddee vviioolleennţţăă vveerrbbaallăă ssaauu ffiizziiccăă ccee aarr ppuutteeaa ccoonndduuccee llaa mmaanniiffeessttăărrii vviioolleennttee,, ssuubblliinniiiinndd ccăă nnuu vvoorr ffii ttoolleerraattee nniiccii uunn ffeell ddee aaccţţiiuunnii ddee nnaattuurrăă ssăă ttuullbbuurree bbuunnaa ddeessffăăşşuurraarree aa aacceessttoorr eevveenniimmeennttee..

Page 25: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

2/3

RReeaammiinnttiimm ssppeeccttaattoorriilloorr uurrmmăăttooaarreellee:: - intrarea în stadion se face doar pe la căile de acces special amenajate; - pe timpul desfăşurării meciului de fotbal se interzice comercializarea băuturilor alcoolice în imediata

apropiere a arenei sportive; - distribuirea băuturilor a căror comercializare este permisă se face numai în pahare din hârtie sau din

material plastic. - este interzisă intrarea în stadion cu următoarele obiecte şi în următoarele situaţii:

- cu materiale pirotehnice de orice natură (artificii, torţe, fumigene, etc); - în stare vădită de ebrietate, cu băuturi alcoolice, cu recipiente de orice fel (sticle, PET, etc.); - cu arme albe sau alte obiecte care pot fi folosite pentru acţiuni violente; - cu materiale de propagandă care incită la: denigrarea ţării, xenofobie, ură naţională, rasială, de

clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă publică. De asemenea, spectatorilor le este interzis: să arunce cu obiecte în teren sau în direcţia altor

spectatori, să sară gardul care delimitează spaţiul de joc sau să intre pe spaţiul de joc, să deterioreze sau să distrugă mobilierul în interiorul locului de desfăşurare a meciului, să împiedice acţiunea forţelor pentru asigurarea sau restabilirea ordinii publice.

AALLTTEE AASSPPEECCTTEE DDEE IINNTTEERREESS::

Spectatorii sunt sfătuiţi să respecte măsurile stabilite pentru buna desfăşurare a partidelor, să nu săvârşească fapte antisociale ce pot să atragă sancţionarea acestora, contravenţională sau penală, să aibă un comportament civilizat, compatibil cu spiritul de sportivitate, de fair-play care trebuie să caracterizeze toţi participanţii la un joc sportiv.

- Răspunderea pentru asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă în interiorul stadionului revine

clubului gazdă, care are încheiat în acest sens contract de prestări servicii cu societate/firmă de pază, care are următoarele obligaţii:

să efectueze la intrarea în arena sportivă un control riguros al persoanelor şi al bagajelor acestora, având ca scop împiedicarea introducerii în stadion a unor obiecte sau materiale interzise;

interzicerea, în incinta arenei sportive, a accesului persoanelor cărora le-a fost interzisă intrarea la asemenea genuri de manifestări, al persoanelor care se află în stare vădită de beţie sau se află, în mod evident, sub influenţa substanţelor halucinogene, al persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice, arme şi muniţii de orice fel, făclii, torţe, artificii, petarde, materiale explozive, incendiare sau fumigene, dispozitive pentru şocuri electrice, substanţe toxice, halucinogene, iritant lacrimogene ori paralizante, recipiente, corpuri contondente, cuţite, pumnale, şişuri, castete ori alte asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, împungere ori lovire şi predarea acestora forţelor de ordine;

realizarea de cordoane, baraje, patrule, posturi sau alte elemente de dispozitiv, pentru asigurarea ordinii în arena sportivă;

interzicerea pătrunderii în suprafaţa de joc sau în zona vestiarelor şi a băncilor de rezerve a persoanelor care nu au drept de acces în aceste zone;

evacuarea individuală sau a grupurilor mici de suporteri care tulbură ordinea publică în arena sportivă;

participarea la evacuarea grupurilor mari de suporteri ori cu risc de agresivitate şi violenţă, alături de forţele de ordine.

- Restabilirea ordinii publice în interiorul bazei sportive se execută de către efectivele de jandarmi, din iniţiativa comandantului forţelor de jandarmi, cu aprobarea, după caz, a prefectului sau a reprezentantului acestuia, atunci când se constată că, în urma producerii unor acte de violenţă, este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine şi siguranţă sau a celorlalţi participanţi. Aprobarea intervenţiei în forţă nu este necesară în cazul în care asupra forţelor de ordine

Page 26: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

3/3

se exercită violenţe care pun în pericol iminent viaţa, integritatea corporală sau sănătatea acestora ori a altor persoane sau când există indicii temeinice că participanţii pregătesc sau au comis o fapta ilegală.

- Evacuarea din arena sportivă a unor grupuri de participanţi, în situaţia în care, prin faptele săvârşite de către aceştia, se pune în pericol siguranţa desfăşurării competiţiilor sportive, se face, după caz, la dispoziţia prefectului, sau a reprezentantului acestuia ori la solicitarea responsabilului de ordine şi siguranţă al clubului gazdă care cere, în scris, intervenţia forţelor de ordine.

- Modul de acţiune în situaţia tulburării ordinii publice sau în situaţia producerii unor incidente de amploare:

Evacuarea individuală sau a grupurilor mici de suporteri care tulbură ordinea publică în stadion se execută de către personalul societăţii/firmei de pază. Dacă acesta este depăşit de situaţie, efectivele de jandarmi intervin pentru restabilirea ordinii publice;

În cazul tulburării grave a ordinii publice, atunci când se constată că, în urma producerii unor acte de violenţă, este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine şi siguranţă sau a celorlalţi participanţi, restabilirea ordinii publice se face de către efectivele de jandarmi;

În situaţia în care, prin faptele săvârşite de către spectatori, se pune în pericol siguranţa desfăşurării competiţiei sportive sau în cazul producerii de incendii, distrugeri, catastrofe, al tulburării grave a ordinii publice sau al altor situaţii care pun în pericol viaţa, integritatea corporală ori sănătatea persoanelor sau când nu s-a reuşit restabilirea ordinii publice, efective de jandarmi, sprijinite de personalul societăţii/firmei de pază va evacua parţial sau total stadionul.

- Modalităţile de sesizare a forţelor de ordine despre producerea unor incidente sau încălcări ale prevederilor legale:

autosesizarea forţelor de ordine; prin intermediul responsabilului de ordine şi siguranţă; de către observatorii jocului sau alţi oficiali; de către spectatori.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 27: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT „Gl.c.a.Constantin Dimitrescu”

Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 1199

SSllaattiinnaa,, 11 mmaarrttiiee 22001144

Jandarmii olteni au oferit mărţişoare şi flori femeilor

În fiecare an, de Ziua Mărţişorului, jandarmii olteni sărbătoresc femeia.

Vineri, 28 februarie a.c., la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt a avut loc o

adunare festivă, în cadrul căreia angajatele unităţii au fost felicitate de conducerea unităţii şi

colegi. Cele 23 de angajate ale Jandarmeriei Olt (1 ofiţer, 12 subofiţeri şi 10 personal

contractual), au primit din partea jandarmilor flori şi mărţişoare.

Sâmbătă, 1martie a.c., în semn de respect şi preţuire, jandarmii olteni au oferit flori şi

mărţişoare şi femeilor din municipiul Slatina. De acest gest s-au bucurat doamnele şi

domnişoarele care, în jurul orei 12.00 s-au aflat în zona Zahana din municipiul Slatina.

Cu ocazia Zilei de 1 Martie, jandarmii olteni urează tuturor femeilor ca primăvara să le

aducă un mărţişor de sănătate, un ghiocel de noroc şi o adiere caldă de fericire !

La mulţi ani! CCOOMMPPAARRTTIIMMEENNTTUULL IINNFFOORRMMAARREE,, RREELLAAŢŢIIII PPUUBBLLIICCEE ŞŞII CCUU PPUUBBLLIICCUULL

Page 28: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 2200

SSllaattiinnaa,, 55 mmaarrttiiee 22001144

OOrrddiinneeaa ppuubblliiccăă aassiigguurraattăă ddee jjaannddaarrmmiiii oolltteennii

ÎÎnn lluunnaa ffeebbrruuaarriiee aa..cc..,, eeffeeccttiivvee ddiinn ccaaddrruull IInnssppeeccttoorraattuulluuii ddee JJaannddaarrmmii JJuuddeeţţeeaann OOlltt aauu aaccţţiioonnaatt ppee rraazzaa jjuuddeeţţuulluuii OOlltt ppeennttrruu aassiigguurraarreeaa şşii mmeennţţiinneerreeaa uunnuuii cclliimmaatt ddee oorrddiinnee şşii ssiigguurraannţţăă ppuubblliiccăă..

EEffeeccttiivveellee iinnssppeeccttoorraattuulluuii aauu eexxeeccuuttaatt 11 mmiissiiuunnee ddee aassiigguurraarree aa oorrddiinniiii ppuubblliiccee şşii 4422 mmiissiiuunnii îînn ccooooppeerraarree ccuu aallttee iinnssttiittuuţţiiii ((DDiirreeccţţiiaa SSiillvviiccăă OOlltt,, II..TT..MM.. OOlltt,, II..PP..JJ.. OOlltt)).

JJaannddaarrmmiiii oolltteennii aauu ppaarrttiicciippaatt llaa mmeennţţiinneerreeaa oorrddiinniiii ppuubblliiccee pprriinn oorrggaanniizzaarreeaa îîmmpprreeuunnăă ccuu ppoolliiţţiiaa aa ppeessttee 334400 ppaattrruullee mmiixxttee şşii eexxeeccuuttaarreeaa aa ppeessttee 114400 mmiissiiuunnii ddee ppaattrruullaarree ccuu eeffeeccttiivvee ddee jjaannddaarrmmii,, aattââtt îînn mmeeddiiuull uurrbbaann ccââtt şşii îînn mmeeddiiuull rruurraall..

PPee ttiimmppuull mmiissiiuunniilloorr eexxeeccuuttaattee îînn lluunnaa ffeebbrruuaarriiee aa..cc..,, jjaannddaarrmmiiii oolltteennii aauu aapplliiccaatt 220000

ssaannccţţiiuunnii ccoonnttrraavveennţţiioonnaallee ((4411 aavveerrttiissmmeennttee şşii 115599 aammeennzzii îînn vvaallooaarree ttoottaallăă ddee 4444115500 lleeii)),, aauu ccoonnssttaattaatt 2299 iinnffrraaccţţiiuunnii ffllaaggrraannttee ssăăvvâârrşşiittee ddee 2211 ffăăppttuuiittoorrii şşii aauu ppaarrttiicciippaatt llaa ccoonnssttaattaarreeaa îînn ccooooppeerraarree ccuu ppoolliiţţiiaa aa aallttoorr 3377 iinnffrraaccţţiiuunnii ssăăvvâârrşşiittee ddee 4477 ffăăppttuuiittoorrii..

* * * Cetăţenii pot solicita sprijin în situaţia tulburării ordinii publice sau în cazul în care sunt martorii săvârşirii unor fapte antisociale, la numărul unic pentru situaţii de urgenţă 112 sau se pot adresa direct echipajelor de jandarmerie.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 29: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV

NNrr.. 2211 SSllaattiinnaa,, 55 mmaarrttiiee 22001144

Jandarmii au asigurat paza şi protecţia transporturilor de valori şi cu caracter special

În luna februarie a.c., efective ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt au asigurat

paza şi protecţia a 78 transporturi de valori, dintre care 76 astfel de transporturi s-au executat

în judeţul Olt şi 2 în afara judeţului.

În această perioadă a fost asigurată paza şi

protecţia a 3 transporturi cu caracter special.

Prin dispeceratul Jandarmeriei Olt au fost

monitorizate 2 transporturi cu caracter special şi 4

transporturi de valori care au tranzitat judeţul Olt, la

reşedinţa unităţii şi sediile structurilor dislocate fiind

organizate permanent echipaje de intervenţie,

pregătite să intervină în caz de nevoie.

Pe timpul executării transporturilor au fost adoptate dispozitive de pază şi protecţie

mobile şi flexibile care, coroborate cu funcţionarea unor sisteme viabile de legături şi de

intervenţie rapidă, au determinat creşterea potenţialului preventiv şi a eficienţei acestor

misiuni. CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL

IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 30: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT „Gl.c.a.Constantin Dimitrescu”

Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 2222

SSllaattiinnaa,, 66 mmaarrttiiee 22001144

VVâânnzzăăttoorr „„aammbbuullaanntt”” ssaannccţţiioonnaatt ccoonnttrraavveennţţiioonnaall ddee jjaannddaarrmmii

Joi, 6 martie a.c., un echipaj din cadrul Jandarmeriei Olt care executa în sistem integrat

misiuni de ordine şi siguranţă publică pe raza municipiului Slatina, a sancţionat

contravenţional un bărbat care comercializa ilicit telefoane mobile.

I. Constantin de 39 ani, domiciliat în

oraşul Piatra-Olt, judeţul Olt, a fost depistat

în jurul orei 13.00 în zona Piaţa Zahana din

municipiul Slatina, în timp ce oferea

trecătorilor spre comercializare patru

telefoane mobile de diferite mărci, fără a

deţine documente de provenienţă.

Întrucât nu a putut justifica

provenienţa produselor, acestea au fost

confiscate şi introduse în camera de corpuri delicte a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt.

Celui cauză i s-a întocmit proces-verbal de contravenţie prin care a fost sancţionat cu

amendă în valoare de 1000 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 12/1990 privind

protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată cu modificările

şi completările ulterioare.

COMPARTIMENTUL INFORMARE, RELAŢII PUBLICE ŞI CU PUBLICUL

Page 31: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV

NNrr.. 2244 SSllaattiinnaa,, 1100 mmaarrttiiee 22001144

„Prinse la lucru” - sancţionate contravenţional de jandarmi

Luni, 10 martie a.c., efective din cadrul Jandarmeriei Olt care executau în sistem

integrat misiuni de ordine şi siguranţă publică, au sancţionat contravenţional trei persoane

pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 61/1991 republicată, pentru sancţionarea faptelor de

încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

Trei femei, cu vârsta cuprinsă

între 32 şi 43 de ani, domiciliate în

judeţul Olt, toate fără ocupaţie, au fost

depistate pe raza municipiului Slatina –

strada Piteşti şi a localităţii Slătioara -

Drumul European 574, în timp ce

atrăgeau persoane de sex bărbătesc, în

vederea întreţinerii de raporturi sexuale

în schimbul unor sume de bani.

Jandarmii le-au întocmit celor în cauză procese-verbale de contravenţie, prin care au

fost sancţionate cu amenzi în valoare de 500 lei fiecare.

Ataşăm foto din arhiva unităţii.

CCOOMMPPAARRTTIIMMEENNTTUULL IINNFFOORRMMAARREE,, RREELLAAŢŢIIII PPUUBBLLIICCEE ŞŞII CCUU PPUUBBLLIICCUULL

Page 32: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 2244

SSllaattiinnaa,, 1111 mmaarrttiiee 22001144

MMăăssuurrii ddee oorrddiinnee –– aaccţţiiuunnee ddee pprrootteesstt În perioada 12-14 martie a.c., efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi

Judeţean Olt vor asigura măsurile de ordine publică şi protecţia participanţilor la acţiunea de

protest organizată de către Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”- Filiala Olt.

Mitingul, la care organizatorul estimează participarea a aproximativ 1000 de persoane,

se va desfăşura în municipiul Slatina, între orele 1600-1800, pe platoul din faţa Instituţiei

Prefectului – Judeţul Olt.

Jandarmii olteni împreună cu lucrători din cadrul Poliţiei Municipiului Slatina vor

asigura măsurile de ordine publică pe întreaga perioadă de desfăşurare a manifestării, prin

monitorizarea tuturor activităţilor, în vederea prevenirii oricăror acte de tulburare a ordinii

publice. Intervenţia în situaţii de urgenţă va fi asigurată de către efective din cadrul

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt.

Jandarmeria Olt face un apel către participanţi, precum şi către cetăţenii care se vor afla

în zonă, să adopte un comportament civilizat, să respecte prevederile legilor în vigoare, pentru

menţinerea unui climat normal de ordine şi linişte publică pe tot parcursul desfăşurării

acţiunii.

De asemenea, adresăm rugămintea organizatorilor ca recuzita participanţilor să nu aibă

conţinut obscen sau mesaje care contravin legilor în vigoare.

Page 33: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

IInnffoorrmmaaţţiiii ssuupplliimmeennttaarree Conform Legii 60 din 1991 republicată, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice: Art. 12 Organizatorii adunărilor publice sunt obligaţi: a) să înregistreze declaraţiile de desfăşurare a adunărilor publice la unităţile de jandarmi competente teritorial, cu cel puţin 48 de ore înainte; b) să stabilească persoanele responsabile pentru conducerea adunărilor publice; c) să asigure un dispozitiv propriu de ordine format din personal purtând însemne distinctive, stabilite împreună cu comandantul unităţii de jandarmi care asigură măsurile de ordine publică; d) să delimiteze spaţiul de desfăşurare a adunărilor publice prin semne distinctive şi vizibile, iar când acestea se desfăşoară în deplasare, să ia măsuri pentru limitarea spaţiului de circulaţie ocupat; e) să achite anticipat, pe bază de deviz şi factură, contravaloarea serviciilor şi a amenajărilor solicitate consiliilor locale pentru desfăşurarea normală a adunărilor publice; f) să stabilească traseele de afluire şi defluire a participanţilor şi să ia măsuri ca ocuparea spaţiilor destinate desfăşurării adunărilor publice să aibă loc cu puţin timp înainte de ora începerii activităţilor, iar părăsirea lor sa se facă imediat după ora limită stabilită; g) să ia măsuri pentru interzicerea participării la adunările publice a persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice sau care se află sub influenţa acestora; h) să ia măsuri pentru îndepărtarea participanţilor care, prin modul de manifestare, tulbură ordinea şi liniştea publică, iar când aceştia nu se supun, să îi semnaleze organelor de poliţie; i) să întrerupă imediat adunarea publică atunci când constată că au intervenit fapte de natura celor prevăzute la art. 2 (Adunările publice trebuie sa se desfăşoare în mod paşnic şi civilizat, cu protecţia participanţilor şi a mediului ambiant, fără să stânjenească folosirea normală a drumurilor publice, a transportului în comun, cu excepţia celor autorizate, funcţionarea instituţiilor publice sau private, a celor de învăţământ, cultură şi sănătate, a unităţilor economice ori să degenereze în acţiuni turbulente de natură a pune în primejdie ordinea şi liniştea publică, siguranţa persoanelor, integritatea corporală, viaţa sau bunurile acestora ori ale domeniului public, şi nu pot fi continuate după ora 23.00, caz în care intră sub incidenta dispoziţiilor Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare); după restabilirea ordinii adunarea publică poate continuă în limita timpului iniţial aprobat; j) să interzică participarea la adunările publice a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violenţe sau de tulburare a desfăşurării normale a acestora. În cazul în care participanţii la adunări publice au formulat petiţii sau memorii, acestea pot fi prezentate autorităţilor publice destinatare de un grup de maximum 10 persoane. ART.13 Participanţii la adunările publice sunt obligaţi: a) să respecte recomandările făcute de organizatorii adunărilor publice, împuterniciţii acestora sau organele de ordine; b) să se abţină de la acţiuni de natură a împiedica desfăşurarea normală a adunărilor publice şi să nu incite la asemenea acţiuni prin viu grai, manifeste sau alte mijloace audiovizuale; c) să nu introducă sau să aibă, în timpul adunărilor publice, obiecte de natura celor prevăzute la art. 12 alin. 1 lit. g) şi j); d) să părăsească imediat adunările publice sau locul unde acestea se desfăşoară, când au fost somaţi de către organizatori, împuterniciţii acestora sau organele de poliţie; e) să nu participe la adunări publice în stare de ebrietate, să nu consume şi să nu distribuie băuturi alcoolice sau droguri.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL

IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 34: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 2255

SSllaattiinnaa,, 1133 mmaarrttiiee 22001144

Jandarmeria Olt asigură ordinea publică la partidele de fotbal

Sâmbătă, 15 martie a.c., sunt programate următoarele partide de fotbal: - în cadrul Ligii a II-a, F.C. OLT SLATINA – A.S.A. TÂRGU MUREŞ, începând cu ora 11.00 pe stadionul „1 Mai” din municipiul Slatina. Partida este considerată cu grad de risc scăzut; - în cadrul Ligii a-III-a, F.C. BALŞ 2007 – DINAMO BUCUREŞTI II, începând cu ora 15.00 pe stadionul „Parc” din oraşul Balş. Partida este considerată cu grad de risc scăzut.

Efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt, în cooperare cu poliţia, vor avea misiunea de a asigura ordinea publică în zona imediată şi apropiată a stadioanelor, înainte, pe timpul şi după terminarea meciurilor de fotbal. Intervenţia în situaţii de urgenţă va fi asigurată de I.S.U. Olt.

Măsurile de ordine în interiorul stadioanelor vor fi asigurate de către agenţi de ordine din cadrul societăţilor/firmelor de pază cu care cluburile gazdă au încheiate contracte de prestări servicii.

Porţile de acces în stadioane se vor deschide cu o oră înainte de începerea partidelor, accesul realizându-se de către agenţi din cadrul societăţilor/firmelor de pază cu care cluburile gazdă au încheiate contracte de prestări servicii.

JJaannddaarrmmeerriiaa OOlltt rreeccoommaannddăă ssuuppoorrtteerriilloorr ssăă nnuu ssee iimmpplliiccee îînn iinncciiddeennttee ccaarree aarr ppuutteeaa

dduuccee llaa ttuullbbuurraarreeaa oorrddiinniiii şşii lliinniişşttiiii ppuubblliiccee,, ddeelliimmiittâânndduu--ssee ddee oorriiccee ffoorrmmăă ddee vviioolleennţţăă vveerrbbaallăă ssaauu ffiizziiccăă ccee aarr ppuutteeaa ccoonndduuccee llaa mmaanniiffeessttăărrii vviioolleennttee,, ssuubblliinniiiinndd ccăă nnuu vvoorr ffii ttoolleerraattee nniiccii uunn ffeell ddee aaccţţiiuunnii ddee nnaattuurrăă ssăă ttuullbbuurree bbuunnaa ddeessffăăşşuurraarree aa aacceessttoorr eevveenniimmeennttee..

RReeaammiinnttiimm ssppeeccttaattoorriilloorr uurrmmăăttooaarreellee:: - intrarea în stadion se face doar pe la căile de acces special amenajate; - pe timpul desfăşurării meciului de fotbal se interzice comercializarea băuturilor alcoolice în imediata

apropiere a arenei sportive; - distribuirea băuturilor a căror comercializare este permisă se face numai în pahare din hârtie sau din

material plastic. - este interzisă intrarea în stadion cu următoarele obiecte şi în următoarele situaţii:

- cu materiale pirotehnice de orice natură (artificii, torţe, fumigene, etc); - în stare vădită de ebrietate, cu băuturi alcoolice, cu recipiente de orice fel (sticle, PET, etc.);

Page 35: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

2/3

- cu arme albe sau alte obiecte care pot fi folosite pentru acţiuni violente; - cu materiale de propagandă care incită la: denigrarea ţării, xenofobie, ură naţională, rasială, de

clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă publică. De asemenea, spectatorilor le este interzis: să arunce cu obiecte în teren sau în direcţia altor

spectatori, să sară gardul care delimitează spaţiul de joc sau să intre pe spaţiul de joc, să deterioreze sau să distrugă mobilierul în interiorul locului de desfăşurare a meciului, să împiedice acţiunea forţelor pentru asigurarea sau restabilirea ordinii publice.

AALLTTEE AASSPPEECCTTEE DDEE IINNTTEERREESS::

Spectatorii sunt sfătuiţi să respecte măsurile stabilite pentru buna desfăşurare a partidelor, să nu săvârşească fapte antisociale ce pot să atragă sancţionarea acestora, contravenţională sau penală, să aibă un comportament civilizat, compatibil cu spiritul de sportivitate, de fair-play care trebuie să caracterizeze toţi participanţii la un joc sportiv.

- Răspunderea pentru asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă în interiorul stadionului revine

clubului gazdă, care are încheiat în acest sens contract de prestări servicii cu societate/firmă de pază, care are următoarele obligaţii:

să efectueze la intrarea în arena sportivă un control riguros al persoanelor şi al bagajelor acestora, având ca scop împiedicarea introducerii în stadion a unor obiecte sau materiale interzise;

interzicerea, în incinta arenei sportive, a accesului persoanelor cărora le-a fost interzisă intrarea la asemenea genuri de manifestări, al persoanelor care se află în stare vădită de beţie sau se află, în mod evident, sub influenţa substanţelor halucinogene, al persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice, arme şi muniţii de orice fel, făclii, torţe, artificii, petarde, materiale explozive, incendiare sau fumigene, dispozitive pentru şocuri electrice, substanţe toxice, halucinogene, iritant lacrimogene ori paralizante, recipiente, corpuri contondente, cuţite, pumnale, şişuri, castete ori alte asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, împungere ori lovire şi predarea acestora forţelor de ordine;

realizarea de cordoane, baraje, patrule, posturi sau alte elemente de dispozitiv, pentru asigurarea ordinii în arena sportivă;

interzicerea pătrunderii în suprafaţa de joc sau în zona vestiarelor şi a băncilor de rezerve a persoanelor care nu au drept de acces în aceste zone;

evacuarea individuală sau a grupurilor mici de suporteri care tulbură ordinea publică în arena sportivă;

participarea la evacuarea grupurilor mari de suporteri ori cu risc de agresivitate şi violenţă, alături de forţele de ordine.

- Restabilirea ordinii publice în interiorul bazei sportive se execută de către efectivele de jandarmi, din iniţiativa comandantului forţelor de jandarmi, cu aprobarea, după caz, a prefectului sau a reprezentantului acestuia, atunci când se constată că, în urma producerii unor acte de violenţă, este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine şi siguranţă sau a celorlalţi participanţi. Aprobarea intervenţiei în forţă nu este necesară în cazul în care asupra forţelor de ordine se exercită violenţe care pun în pericol iminent viaţa, integritatea corporală sau sănătatea acestora ori a altor persoane sau când există indicii temeinice că participanţii pregătesc sau au comis o fapta ilegală.

- Evacuarea din arena sportivă a unor grupuri de participanţi, în situaţia în care, prin faptele săvârşite de către aceştia, se pune în pericol siguranţa desfăşurării competiţiilor sportive, se face, după caz, la dispoziţia prefectului, sau a reprezentantului acestuia ori la solicitarea responsabilului de ordine şi siguranţă al clubului gazdă care cere, în scris, intervenţia forţelor de ordine.

- Modul de acţiune în situaţia tulburării ordinii publice sau în situaţia producerii unor incidente de amploare:

Evacuarea individuală sau a grupurilor mici de suporteri care tulbură ordinea publică în stadion se execută de către personalul societăţii/firmei de pază. Dacă acesta este depăşit de situaţie, efectivele de jandarmi intervin pentru restabilirea ordinii publice;

Page 36: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

3/3

În cazul tulburării grave a ordinii publice, atunci când se constată că, în urma producerii unor acte de violenţă, este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine şi siguranţă sau a celorlalţi participanţi, restabilirea ordinii publice se face de către efectivele de jandarmi;

În situaţia în care, prin faptele săvârşite de către spectatori, se pune în pericol siguranţa desfăşurării competiţiei sportive sau în cazul producerii de incendii, distrugeri, catastrofe, al tulburării grave a ordinii publice sau al altor situaţii care pun în pericol viaţa, integritatea corporală ori sănătatea persoanelor sau când nu s-a reuşit restabilirea ordinii publice, efective de jandarmi, sprijinite de personalul societăţii/firmei de pază va evacua parţial sau total stadionul.

- Modalităţile de sesizare a forţelor de ordine despre producerea unor incidente sau încălcări ale prevederilor legale:

autosesizarea forţelor de ordine; prin intermediul responsabilului de ordine şi siguranţă; de către observatorii jocului sau alţi oficiali; de către spectatori.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 37: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV

NNrr.. 2266 SSllaattiinnaa,, 1133 mmaarrttiiee 22001144

Surprinşi de jandarmi în timp ce decopertau o conductă

Miercuri, 12 martie a.c., în jurul orei 11.00, efective din cadrul Secţiei de Jandarmi

Balş au depistat în zona unui parc petrolier situat pe raza localităţii Iancu Jianu, judeţul Olt,

doi bărbaţi în timp ce decopertau o conductă de transport produse petroliere, aflată în

conservare.

Până în momentul intervenţiei echipajului de jandarmerie, S. Constantin de 24 ani şi B.

Ion de 36 ani, reuşiseră să decoperteze ţeava pe o lungime de 18 metri, cu ajutorul cazmalelor

şi lopeţilor.

În urma verificărilor efectuate, a rezultat că suspecţii intenţionau să taie ţeava şi să o

valorifice la un centru de colectare a fierului.

Celor în cauză li s-au întocmit acte de sesizare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de

“tentativă de furt”, faptă prevăzută şi pedepsită de Codul penal, fiind înaintate Parchetului de

pe lângă Judecătoria Balş, pentru continuarea cercetărilor.

* * * Cetăţenii pot solicita sprijin în situaţia tulburării ordinii publice sau în cazul în care sunt martorii săvârşirii unor fapte antisociale, la numărul unic pentru situaţii de urgenţă 112 sau se pot adresa direct echipajelor de jandarmerie.

CCOOMMPPAARRTTIIMMEENNTTUULL IINNFFOORRMMAARREE,, RREELLAAŢŢIIII PPUUBBLLIICCEE ŞŞII CCUU PPUUBBLLIICCUULL

Page 38: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 2277

SSllaattiinnaa,, 2200 mmaarrttiiee 22001144

DDDeeepppiiissstttaaaţţţiii îîînnn tttiiimmmppp ccceee sssuuussstttrrrăăăgggeeeaaauuu eeennneeerrrgggiiieee eeellleeeccctttrrriiicccăăă Joi, 20 martie a.c., efective din cadrul Jandarmeriei Olt au depistat pe raza localităţilor

Balş şi Bîrza, judeţul Olt, patru persoane cu vârsta cuprinsă între 29 şi 49 de ani, care

sustrăgeau energie electrică.

Acestea alimentau mai mulţi consumatori

casnici, precum şi o rulotă prin intermediul

unor conductori electrici racordaţi ilegal la

reţeaua de alimentare, ocolind aparatele de

măsurare a energiei electrice.

Instalaţiile improvizate au fost

sigilate şi ridicate de către o echipă de

intervenţie a societăţii de distribuţie a energiei electrice, prezentă la faţa locului.

În cauză s-au întocmit acte de sesizare sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt de

energie electrică şi folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea sau

pentru ocolirea echipamentelor de măsurare, fapte prevăzute şi pedepsite de Codul Penal şi

Legea nr. 123/2012 a energiei electrice.

Documentele întocmite vor fi înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Balş, pentru

continuarea cercetărilor.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 39: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT „Gl.c.a.Constantin Dimitrescu”

Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 2288

SSllaattiinnaa,, 2244 mmaarrttiiee 22001144

Concurs de skandenberg organizat de jandarmii olteni Invitatul special a fost Radu Georgescu „Valahul” care a arbitrat competiţia şi a

împărtăşit jandarmilor din experienţa sa sportivă.

Luni, 24 martie a.c., începând cu ora 10.00 la sediul Inspectoratului de Jandarmi

Judeţean Olt a fost organizat un concurs de skandenberg la care au participat efectivele

inspectoratului.

Pe parcursul a două ore, 20 de sportivi jandarmi şi-au demonstrat forţa şi pregătirea

fizică la două categorii de greutate „+ 86 kg” şi „– 86 kg”.

Concursul face parte din competiţia „Cupa Jandarmeriei Oltene” organizată în

perioada 17-28 martie a.c., cu sprijinul Asociaţiei Sportive „OLTUL 746”. Competiţia mai

cuprinde întreceri la următoarele probe : şah, tenis, tenis de masă şi fotbal-tenis.

Câştigătorii concursurilor sportive vor fi premiaţi în data de 3 aprilie a.c., în cadrul unei

activităţi festive.

CCOOMMPPAARRTTIIMMEENNTTUULL IINNFFOORRMMAARREE,, RREELLAAŢŢIIII PPUUBBLLIICCEE ŞŞII CCUU PPUUBBLLIICCUULL

Page 40: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 2299

SSllaattiinnaa,, 2255 mmaarrttiiee 22001144

Măsuri de ordine publică la partida de fotbal F.C. OLT SLATINA-C.S.U. CRAIOVA

Miercuri, 26 martie a.c., în cadrul Ligii a II-a este programată partida de fotbal F.C. OLT SLATINA – C.S.U. CRAIOVA, care se va disputa începând cu ora 16.00 pe stadionul „1 Mai” din municipiul Slatina. Partida este considerată cu grad de risc mediu.

Efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt, în cooperare cu poliţia, vor avea misiunea de a asigura ordinea publică în zona imediată şi apropiată a stadionului, înainte, pe timpul şi după terminarea meciului de fotbal. Intervenţia în situaţii de urgenţă va fi asigurată de I.S.U. Olt.

Măsurile de ordine în interiorul stadionului vor fi asigurate de către agenţi de ordine din cadrul societăţii/firmei de pază cu care clubul gazdă are încheiat contract de prestări servicii.

Porţile de acces în stadion se vor deschide cu o oră înainte de începerea partidei, accesul realizându-se de către agenţi din cadrul societăţii/firmei de pază cu care clubul gazdă are încheiat contract de prestări servicii.

JJaannddaarrmmeerriiaa OOlltt rreeccoommaannddăă ssuuppoorrtteerriilloorr ssăă nnuu ssee iimmpplliiccee îînn iinncciiddeennttee ccaarree aarr ppuutteeaa

dduuccee llaa ttuullbbuurraarreeaa oorrddiinniiii şşii lliinniişşttiiii ppuubblliiccee,, ddeelliimmiittâânndduu--ssee ddee oorriiccee ffoorrmmăă ddee vviioolleennţţăă vveerrbbaallăă ssaauu ffiizziiccăă ccee aarr ppuutteeaa ccoonndduuccee llaa mmaanniiffeessttăărrii vviioolleennttee,, ssuubblliinniiiinndd ccăă nnuu vvoorr ffii ttoolleerraattee nniiccii uunn ffeell ddee aaccţţiiuunnii ddee nnaattuurrăă ssăă ttuullbbuurree bbuunnaa ddeessffăăşşuurraarree aa aacceessttuuii eevveenniimmeenntt..

RReeaammiinnttiimm ssppeeccttaattoorriilloorr uurrmmăăttooaarreellee:: - intrarea în stadion se face doar pe la căile de acces special amenajate; - pe timpul desfăşurării meciului de fotbal se interzice comercializarea băuturilor alcoolice în imediata

apropiere a arenei sportive; - distribuirea băuturilor a căror comercializare este permisă se face numai în pahare din hârtie sau din

material plastic. - este interzisă intrarea în stadion cu următoarele obiecte şi în următoarele situaţii:

- cu materiale pirotehnice de orice natură (artificii, torţe, fumigene, etc); - în stare vădită de ebrietate, cu băuturi alcoolice, cu recipiente de orice fel (sticle, PET, etc.); - cu arme albe sau alte obiecte care pot fi folosite pentru acţiuni violente; - cu materiale de propagandă care incită la: denigrarea ţării, xenofobie, ură naţională, rasială, de

clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă publică.

Page 41: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

2/3

De asemenea, spectatorilor le este interzis: să arunce cu obiecte în teren sau în direcţia altor

spectatori, să sară gardul care delimitează spaţiul de joc sau să intre pe spaţiul de joc, să deterioreze sau să distrugă mobilierul în interiorul locului de desfăşurare a meciului, să împiedice acţiunea forţelor pentru asigurarea sau restabilirea ordinii publice.

AALLTTEE AASSPPEECCTTEE DDEE IINNTTEERREESS::

Spectatorii sunt sfătuiţi să respecte măsurile stabilite pentru buna desfăşurare a partidei, să nu săvârşească fapte antisociale ce pot să atragă sancţionarea acestora, contravenţională sau penală, să aibă un comportament civilizat, compatibil cu spiritul de sportivitate, de fair-play care trebuie să caracterizeze toţi participanţii la un joc sportiv.

- Răspunderea pentru asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă în interiorul stadionului revine

clubului gazdă, care are încheiat în acest sens contract de prestări servicii cu societate/firmă de pază, care are următoarele obligaţii:

să efectueze la intrarea în arena sportivă un control riguros al persoanelor şi al bagajelor acestora, având ca scop împiedicarea introducerii în stadion a unor obiecte sau materiale interzise;

interzicerea, în incinta arenei sportive, a accesului persoanelor cărora le-a fost interzisă intrarea la asemenea genuri de manifestări, al persoanelor care se află în stare vădită de beţie sau se află, în mod evident, sub influenţa substanţelor halucinogene, al persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice, arme şi muniţii de orice fel, făclii, torţe, artificii, petarde, materiale explozive, incendiare sau fumigene, dispozitive pentru şocuri electrice, substanţe toxice, halucinogene, iritant lacrimogene ori paralizante, recipiente, corpuri contondente, cuţite, pumnale, şişuri, castete ori alte asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, împungere ori lovire şi predarea acestora forţelor de ordine;

realizarea de cordoane, baraje, patrule, posturi sau alte elemente de dispozitiv, pentru asigurarea ordinii în arena sportivă;

interzicerea pătrunderii în suprafaţa de joc sau în zona vestiarelor şi a băncilor de rezerve a persoanelor care nu au drept de acces în aceste zone;

evacuarea individuală sau a grupurilor mici de suporteri care tulbură ordinea publică în arena sportivă;

participarea la evacuarea grupurilor mari de suporteri ori cu risc de agresivitate şi violenţă, alături de forţele de ordine.

- Restabilirea ordinii publice în interiorul bazei sportive se execută de către efectivele de jandarmi, din iniţiativa comandantului forţelor de jandarmi, cu aprobarea, după caz, a prefectului sau a reprezentantului acestuia, atunci când se constată că, în urma producerii unor acte de violenţă, este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine şi siguranţă sau a celorlalţi participanţi. Aprobarea intervenţiei în forţă nu este necesară în cazul în care asupra forţelor de ordine se exercită violenţe care pun în pericol iminent viaţa, integritatea corporală sau sănătatea acestora ori a altor persoane sau când există indicii temeinice că participanţii pregătesc sau au comis o fapta ilegală.

- Evacuarea din arena sportivă a unor grupuri de participanţi, în situaţia în care, prin faptele săvârşite de către aceştia, se pune în pericol siguranţa desfăşurării competiţiilor sportive, se face, după caz, la dispoziţia prefectului, sau a reprezentantului acestuia ori la solicitarea responsabilului de ordine şi siguranţă al clubului gazdă care cere, în scris, intervenţia forţelor de ordine.

- Modul de acţiune în situaţia tulburării ordinii publice sau în situaţia producerii unor incidente de amploare:

Evacuarea individuală sau a grupurilor mici de suporteri care tulbură ordinea publică în stadion se execută de către personalul societăţii/firmei de pază. Dacă acesta este depăşit de situaţie, efectivele de jandarmi intervin pentru restabilirea ordinii publice;

În cazul tulburării grave a ordinii publice, atunci când se constată că, în urma producerii unor acte de violenţă, este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine şi siguranţă sau a celorlalţi participanţi, restabilirea ordinii publice se face de către efectivele de jandarmi;

Page 42: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

3/3

În situaţia în care, prin faptele săvârşite de către spectatori, se pune în pericol siguranţa desfăşurării competiţiei sportive sau în cazul producerii de incendii, distrugeri, catastrofe, al tulburării grave a ordinii publice sau al altor situaţii care pun în pericol viaţa, integritatea corporală ori sănătatea persoanelor sau când nu s-a reuşit restabilirea ordinii publice, efective de jandarmi, sprijinite de personalul societăţii/firmei de pază va evacua parţial sau total stadionul.

- Modalităţile de sesizare a forţelor de ordine despre producerea unor incidente sau încălcări ale prevederilor legale:

autosesizarea forţelor de ordine; prin intermediul responsabilului de ordine şi siguranţă; de către observatorii jocului sau alţi oficiali; de către spectatori.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 43: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT „Gl.c.a.Constantin Dimitrescu”

Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 3300

SSllaattiinnaa,, 2277 mmaarrttiiee 22001144

Cupa Presei la Tir – concurs organizat de Jandarmeria Olt

Joi, 27 martie a.c., începând cu ora 09.30 la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt a fost organizată „Cupa Presei la Tir”, competiţie la care au fost invitaţi să participe reprezentanţii mass-media locală şi centrală acreditaţi pe lângă activităţile inspectoratului.

Concursul s-a desfăşurat în poligonul C.F.P.P.A.P. „Nicolae Golescu” Slatina şi a constat în executarea unei şedinţe de tragere cu pistolul Makarov-calibru 9 mm, la o distanţă de 15 metri, în ţinta piept cu cercuri. Timp de o oră, reprezentanţii presei au avut un nou prilej de demonstra pregătirea în folosirea armamentului şi abilităţile de buni trăgători, dovadă fiind calificativele foarte bune pe care le-au obţinut. La finalul concursului, extrem de disputat, au fost înregistrate următoarele rezultate: Feminin: locul I – Georgiana Leulescu (Grupul de presă VG Tv), locul II : Florina Oporanu (Eveniment de Olt), locul III – Nataşa Grigorescu (Gazeta Oltului). Masculin: locul I – Cătălin Fircoiu (Gazeta Oltului), locul II – Cosmin Şerban (Eveniment de Olt), locul III – Nicolae Ciorei (Glasul Oltului). Pentru efortul depus şi priceperea de care au dat dovadă, câştigătorii au primit diplome, fiind premiaţi de inspectorul şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt – domnul colonel Tudor - Dorel DREJOI, care le-a mulţumit tuturor pentru colaborare şi contribuţia adusă în promovarea imaginii instituţiei. Concursul a fost organizat cu ocazia sărbătoririi în data de 3 aprilie a.c. a 164 de ani de la înfiinţarea Jandarmeriei Române şi face parte din activităţile desfăşurate în cadrul campaniei de informare, prevenire şi dialog social „Jandarmeria pe înţelesul tuturor”. CCOOMMPPAARRTTIIMMEENNTTUULL

IINNFFOORRMMAARREE,, RREELLAAŢŢIIII PPUUBBLLIICCEE ŞŞII CCUU PPUUBBLLIICCUULL

Page 44: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT „Gl.c.a.Constantin Dimitrescu”

Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 3311

SSllaattiinnaa,, 2288 mmaarrttiiee 22001144

Jandarmeria Română solidară acţiunii ,,Ora Pământului’’

Sâmbătă, 29 martie a.c. între orele 20.30-21.30, jandarmii olteni se vor alătura

Campaniei „Ora Pământului”, prin reducerea consumului de energie electrică din locuinţele

proprii şi, implicit, a poluării.

Campanie unică în istorie, „Ora Pământului” îşi propune, prin gestul simplu de stingere

a luminilor care nu sunt esenţiale funcţionării şi prin deconectarea echipamentelor electronice

aflate în stand-by, să tragă un important semnal de alarmă la adresa efectelor dezvoltării

iresponsabile.

Jandarmeria Olt a participat constant la campanii ce au avut ca scop protejarea mediului

înconjurător alături de O.N.G.-uri, diverse instituţii publice sau reprezentanţi ai mass-media

(ex.: plantare arbori, acţiuni de ecologizare, etc.).

La nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt a fost adresat un apel tuturor

jandarmilor, de a participa sâmbătă 29 martie a.c., la acţiunea „Ora Pământului”, în semn de

susţinere a eforturilor împotriva poluării şi a încălzirii globale.

Jandarmeriei Române îi revin prin Legea 550/2004, privind organizarea şi funcţionarea

instituţiei, atribuţii în domeniul protecţiei mediului înconjurător, al florei şi faunei, în

responsabilitatea sa aflându-se şi zonele care au statut de arie naturală protejată, de pe

teritoriul României.

CCOOMMPPAARRTTIIMMEENNTTUULL IINNFFOORRMMAARREE,, RREELLAAŢŢIIII PPUUBBLLIICCEE ŞŞII CCUU PPUUBBLLIICCUULL

Page 45: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT „Gl.c.a.Constantin Dimitrescu”

Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 3322

SSllaattiinnaa,, 2288 mmaarrttiiee 22001144

Jandarmii olteni şi-au sărbătorit veteranii

Vineri, 28 martie a.c., la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt a fost organizată Ziua Veteranilor Unităţii. La acest eveniment au fost invitaţi să participe ofiţerii şi subofiţerii care şi-au desfăşurat activitatea în cadrul Jandarmeriei Olt şi au trecut în retragere sau rezervă, ca urmare a pensionării. În cadrul adunării festive organizate cu acest prilej, domnul Colonel BOATĂ MARIN prim-adjunct al inspectorului şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt, le-a adresat mulţumiri şi felicitări tuturor pentru activitatea desfăşurată şi le-a urat sănătate, pensie lungă şi împliniri alături de cei dragi şi apropiaţi.

Pentru întreaga activitate desfăşurată în cadrul Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt şi serviciile aduse Jandarmeriei Române, veteranilor unităţii le-au fost înmânate diplome de merit, precum şi Revista „Lege şi Ordine” (Nr. 11), editată de inspectorat. După cariere îndelungate şi strălucite, cei care au „depus armele” au fost vădit emoţionaţi, dar şi foarte bucuroşi de reîntâlnirea cu foştii colegi. Întâlnirea a fost organizată cu ocazia sărbătoririi în data de 3 aprilie a.c. a 164 de ani de la înfiinţarea Jandarmeriei Române şi face parte din activităţile desfăşurate în cadrul campaniei de informare, prevenire şi dialog social „Jandarmeria pe înţelesul tuturor”.

COMPARTIMENTUL INFORMARE, RELAŢII PUBLICE ŞI CU PUBLICUL

Page 46: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT „Gl.c.a.Constantin Dimitrescu”

Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 3333

SSllaattiinnaa,, 11 aapprriilliiee 22001144

Ziua Porţilor Deschise la subunităţile de jandarmi din localităţile Caracal, Corabia, Balş, Scorniceşti şi Osica de Sus

Miercuri, 2 aprilie a.c., la sediile subunităţilor dislocate ale Jandarmeriei Olt din localităţile Caracal, Corabia, Balş, Scorniceşti şi Osica de Sus se va desfăşura Ziua Porţilor Deschise. Elevi de la instituţiile de învăţământ din localităţile menţionate, vor vizita spaţiile în care jandarmii îşi desfăşoară activitatea, vor interacţiona cu aceştia şi vor putea vedea dotarea folosită pe timpul executării misiunilor specifice.

Pentru a-i familiariza pe copii cu misiunile, dotarea şi rolul Jandarmeriei în societate, vor fi amenajate o serie de standuri/puncte de contact şi informare unde se vor prezenta: materialele folosite în misiunile de asigurare şi restabilire a ordinii publice, armamentul din dotare, tehnica auto şi câinii de serviciu pe care structurile îi au în dotare. Cu această ocazie, participanţilor le vor fi distribuite materiale informative, preventiv-educative (pliante), precum şi Revista LEGE ŞI ORDINE (nr. 11) editată de Jandarmeria Olt. În funcţie de specificul fiecărei structuri, activităţile se vor desfăşura după cum urmează:

- începând cu ora 09.00: la subunitatea Caracal; - începând cu ora 10.00: la subunităţile Scorniceşti şi Osica de Sus; - începând cu ora 11.00: la subunităţile Corabia şi Balş.

Aceste activităţi sun organizate cu ocazia sărbătoririi în data de 3 aprilie a.c. a 164 de ani de la înfiinţarea Jandarmeriei Române şi fac parte din acţiunile desfăşurate în cadrul campaniei de informare, prevenire şi dialog social „Jandarmeria pe înţelesul tuturor”. Ataşăm foto din arhiva unităţii.

COMPARTIMENTUL INFORMARE, RELAŢII PUBLICE ŞI CU PUBLICUL

Page 47: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT „Gl.c.a.Constantin Dimitrescu”

Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 3344

SSllaattiinnaa,, 22 aapprriilliiee 22001144

Jandarmii olteni sărbătoresc 164 de ani de la înfiinţarea Jandarmeriei Române

Joi, 3 aprilie a.c., începând cu ora 11.30, în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Olt, în prezenţa oficialităţilor, a personalului unităţii şi reprezentanţilor mass-media se va desfăşura o adunare festivă în cadrul căreia se va da citire mesajelor de felicitare cu ocazia Zilei Jandarmeriei Române, se vor prezenta recompensele acordate celor mai merituoşi jandarmi, vor fi premiaţi câştigătorii concursurilor sportive şi se vor înmâna colaboratorilor diplome aniversare.

Pentru a familiariza cetăţenii cu misiunile, dotarea şi rolul Jandarmeriei în societate, tot în data de 3 aprilie a.c., începând cu ora 12.00, activităţile vor continua cu organizarea unor standuri de prezentare, puncte de contact şi informare în spaţiul public, pe B-dul A.I. Cuza din municipiul Slatina, în faţa Consiliului Judeţean Olt.

Sub egida „Jandarmeria Română – o forţă pentru securitatea ta”, „Jandarmeria pe înţelesul

tuturor”, cetăţenilor le vor fi prezentate: armamentul şi tehnica auto din dotare, mijloace de intervenţie antiteroristă, materiale folosite în misiunile de asigurare şi restabilire a ordinii publice, trusa criminalistică, precum şi câinii de serviciu pe care unitatea îi are în dotare.

De asemenea, participanţilor le va fi înmânată Revista LEGE ŞI ORDINE (nr.11) editată de unitatea noastră, precum şi materiale informative (pliante).

Din cadrul acestor activităţi nu vor lipsi exerciţiile demonstrative prezentate de către efectivele Detaşamentului Mobil din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt.

* * * Momentul care marchează întemeierea Jandarmeriei Române este 3 aprilie 1850 când, printr-un ofis domnesc, domnitorul Grigore Alexandru Ghica a aprobat hotărârea Divanului Obştesc, semnând „Legiuirea pentru reformarea corpului slujitorilor în jandarmi”. Prin această lege s-a dat statutul juridic armei jandarmeriei şi s-au stabilit principiile de organizare şi funcţionare. La 23 iunie 1865, a fost redactat Regulamentul pentru serviciul jandarmeriei de oraş, prin care se stabilea locul şi rolul în noua formă de organizare, în urma căruia, deşi se aflau sub autoritatea Ministerului de Război, jandarmii au fost puşi sub autoritatea Ministerului de Interne.

COMPARTIMENTUL INFORMARE, RELAŢII PUBLICE ŞI CU PUBLICUL

Page 48: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 3355

SSllaattiinnaa,, 77 aapprriilliiee 22001144

OOrrddiinneeaa ppuubblliiccăă aassiigguurraattăă ddee jjaannddaarrmmiiii oolltteennii

ÎÎnn lluunnaa mmaarrttiiee aa..cc..,, eeffeeccttiivvee ddiinn ccaaddrruull IInnssppeeccttoorraattuulluuii ddee JJaannddaarrmmii JJuuddeeţţeeaann OOlltt aauu aaccţţiioonnaatt ppee rraazzaa jjuuddeeţţuulluuii OOlltt ppeennttrruu aassiigguurraarreeaa şşii mmeennţţiinneerreeaa uunnuuii cclliimmaatt ddee oorrddiinnee şşii ssiigguurraannţţăă ppuubblliiccăă..

EEffeeccttiivveellee iinnssppeeccttoorraattuulluuii aauu eexxeeccuuttaatt 1188 mmiissiiuunnii ddee aassiigguurraarree aa oorrddiinniiii ppuubblliiccee ((ccuullttuurraallee,, ssppoorrttiivvee,, aaccţţiiuunnii ddee pprrootteesstt)) şşii ppeessttee 5555 mmiissiiuunnii îînn ccooooppeerraarree ccuu aallttee iinnssttiittuuţţiiii ((DDiirreeccţţiiaa SSiillvviiccăă OOlltt,, II..PP..JJ.. OOlltt,, eexxeeccuuttoorrii jjuuddeeccăăttoorreeşşttii)).

JJaannddaarrmmiiii oolltteennii aauu ppaarrttiicciippaatt llaa mmeennţţiinneerreeaa oorrddiinniiii ppuubblliiccee pprriinn oorrggaanniizzaarreeaa îîmmpprreeuunnăă ccuu ppoolliiţţiiaa aa ppeessttee 335500 ppaattrruullee mmiixxttee şşii eexxeeccuuttaarreeaa aa ppeessttee 116600 mmiissiiuunnii ddee ppaattrruullaarree ccuu eeffeeccttiivvee ddee jjaannddaarrmmii,, aattââtt îînn mmeeddiiuull uurrbbaann ccââtt şşii îînn mmeeddiiuull rruurraall..

PPee ttiimmppuull mmiissiiuunniilloorr eexxeeccuuttaattee îînn lluunnaa mmaarrttiiee aa..cc..,, jjaannddaarrmmiiii oolltteennii aauu aapplliiccaatt 222288 ssaannccţţiiuunnii ccoonnttrraavveennţţiioonnaallee ((4400 aavveerrttiissmmeennttee şşii 118888 aammeennzzii îînn vvaallooaarree ttoottaallăă ddee 5544550000 lleeii)),, aauu ccoonnssttaattaatt 2211 iinnffrraaccţţiiuunnii ffllaaggrraannttee ssăăvvâârrşşiittee ddee 1188 ffăăppttuuiittoorrii şşii aauu ppaarrttiicciippaatt llaa ccoonnssttaattaarreeaa îînn ccooooppeerraarree ccuu ppoolliiţţiiaa aa aallttoorr 4400 iinnffrraaccţţiiuunnii ssăăvvâârrşşiittee ddee 4477 ffăăppttuuiittoorrii..

* * * Cetăţenii pot solicita sprijin în situaţia tulburării ordinii publice sau în cazul în care sunt martorii săvârşirii unor fapte antisociale, la numărul unic pentru situaţii de urgenţă 112 sau se pot adresa direct echipajelor de jandarmerie.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL

IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 49: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV

NNrr.. 3366 SSllaattiinnaa,, 77 aapprriilliiee 22001144

Jandarmii au asigurat paza şi protecţia transporturilor de valori şi cu caracter special

În luna martie a.c., efective ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt au asigurat

paza şi protecţia a 78 transporturi de valori, dintre care 75 astfel de transporturi s-au executat

în judeţul Olt şi 3 în afara judeţului.

În această perioadă a fost asigurată paza şi

protecţia a 2 transporturi cu caracter special.

Prin dispeceratul Jandarmeriei Olt au fost

monitorizate 8 transporturi cu caracter special şi

13 transporturi de valori care au tranzitat judeţul

Olt, la reşedinţa unităţii şi sediile structurilor

dislocate fiind organizate permanent echipaje de

intervenţie, pregătite să intervină în caz de

nevoie.

Pe timpul executării transporturilor au fost adoptate dispozitive de pază şi protecţie

mobile şi flexibile care, coroborate cu funcţionarea unor sisteme viabile de legături şi de

intervenţie rapidă, au determinat creşterea potenţialului preventiv şi a eficienţei acestor

misiuni.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 50: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 3377

SSllaattiinnaa,, 99 aapprriilliiee 22001144

Jandarmii olteni participă la acţiuni în cadrul programului „Şcoala Altfel – Să ştii mai multe, să fii mai bun”

Miercuri, 9 aprilie a.c. jandarmii olteni s-au întâlnit cu elevi din localităţile Caracal, Scorniceşti şi Osica de Sus în cadrul acţiunii „Jandarm pentru o zi”.

Subunitatea de jandarmi din Scorniceşti vizitată de elevi Elevi din cadrul Şcolii Generale ,,Nicolae Coculescu’’ din oraşul Scorniceşti au vizitat sediul Grupei Jandarmi Supraveghere şi Ordine Publică din localitate. Acestora le-au fost prezentate materialele şi tehnica din dotare, mijloacele auto, câinele de serviciu, precum şi spatiile în care îşi desfăşoară activitatea efectivele subunităţii. Întâlnire a jandarmilor din Osica de Sus cu elevi din localitate

Jandarmii din localitatea Osica de Sus au participat la activităţile organizate în incinta Liceului Teoretic „Ion Gh. Roşca” din localitate. Pentru a-i familiariza pe copii cu misiunile, dotarea şi rolul Jandarmeriei în societate au fost executate exerciţii demonstrative şi prezentate materialele folosite în misiunile de asigurare şi restabilire a ordinii publice şi autoturismul din dotarea subunităţii. Câştigătorii concursurilor tehnico-aplicative organizate de instituţia de învăţământ au primit tricouri personalizate „Jandarm pentru o zi” şi au participat alături de jandarmi la o misiune de patrulare pe raza localităţii.

Acţiuni preventiv-educative la Caracal Ofiţeri din cadrul Compartimentului Prevenirea şi Combaterea Faptelor Antisociale al Jandarmeriei Olt au desfăşurat acţiuni preventiv-educative cu elevi ai Colegiului Tehnic „Matei Basarab” şi Colegiului „Dimitrie Pătraşcu” din municipiul Caracal . Jandarmii au distribuit materiale informative, au discutat cu elevii şi le-au prezentat o serie de recomandări de care să ţină cont pentru a nu fi angrenaţi în activităţi ce le-ar putea pune în pericol viaţa, integritatea corporală, bunurile materiale. Totodată, le-au explicat cum să acţioneze în cazul în care sunt martorii producerii unor fapte antisociale, victimele unor agresiuni fizice, precum şi consecinţele săvârşirii unor astfel de fapte. Acţiunile fac parte din campania „Jandarmeria pe înţelesul tuturor” şi au ca scop prevenirea infracţionalităţii infantile, întărirea factorilor de protecţie şi reducerea influenţei factorilor de risc, conştientizarea de către tineri a consecinţelor producerii de fapte antisociale, prevenirea violenţei la competiţiile sportive, prevenirea consumului de droguri şi a traficului de persoane.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 51: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 3388

SSllaattiinnaa,, 1100 aapprriilliiee 22001144

Jandarmeria Olt asigură ordinea publică la partidele de fotbal

Sâmbătă, 12 aprilie a.c., sunt programate următoarele partide de fotbal: - în cadrul Ligii a II-a, F.C. OLT SLATINA – F.C. BIHOR ORADEA, începând cu ora 11.00 pe stadionul „1 Mai” din municipiul Slatina. Partida este considerată cu grad de risc mediu; - în cadrul Ligii a III-a, F.C. BALŞ 2007 – C.S. BALOTEŞTI, începând cu ora 17.00 pe stadionul „Parc” din oraşul Balş. Partida este considerată cu grad de risc scăzut.

Efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt, în cooperare cu poliţia, vor avea misiunea de a asigura ordinea publică în zona imediată şi apropiată a stadioanelor, înainte, pe timpul şi după terminarea meciurilor de fotbal. Intervenţia în situaţii de urgenţă va fi asigurată de I.S.U. Olt.

Măsurile de ordine în interiorul stadioanelor vor fi asigurate de către agenţi de ordine din cadrul societăţilor/firmelor de pază cu care cluburile gazdă au încheiate contracte de prestări servicii.

Porţile de acces în stadioane se vor deschide cu o oră înainte de începerea partidelor, accesul realizându-se de către agenţi din cadrul societăţilor/firmelor de pază cu care cluburile gazdă au încheiate contracte de prestări servicii.

JJaannddaarrmmeerriiaa OOlltt rreeccoommaannddăă ssuuppoorrtteerriilloorr ssăă nnuu ssee iimmpplliiccee îînn iinncciiddeennttee ccaarree aarr ppuutteeaa

dduuccee llaa ttuullbbuurraarreeaa oorrddiinniiii şşii lliinniişşttiiii ppuubblliiccee,, ddeelliimmiittâânndduu--ssee ddee oorriiccee ffoorrmmăă ddee vviioolleennţţăă vveerrbbaallăă ssaauu ffiizziiccăă ccee aarr ppuutteeaa ccoonndduuccee llaa mmaanniiffeessttăărrii vviioolleennttee,, ssuubblliinniiiinndd ccăă nnuu vvoorr ffii ttoolleerraattee nniiccii uunn ffeell ddee aaccţţiiuunnii ddee nnaattuurrăă ssăă ttuullbbuurree bbuunnaa ddeessffăăşşuurraarree aa aacceessttoorr eevveenniimmeennttee..

RReeaammiinnttiimm ssppeeccttaattoorriilloorr uurrmmăăttooaarreellee:: - intrarea în stadion se face doar pe la căile de acces special amenajate; - pe timpul desfăşurării meciului de fotbal se interzice comercializarea băuturilor alcoolice în imediata

apropiere a arenei sportive; - distribuirea băuturilor a căror comercializare este permisă se face numai în pahare din hârtie sau din

material plastic. - este interzisă intrarea în stadion cu următoarele obiecte şi în următoarele situaţii:

- cu materiale pirotehnice de orice natură (artificii, torţe, fumigene, etc); - în stare vădită de ebrietate, cu băuturi alcoolice, cu recipiente de orice fel (sticle, PET, etc.);

Page 52: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

2/3

- cu arme albe sau alte obiecte care pot fi folosite pentru acţiuni violente; - cu materiale de propagandă care incită la: denigrarea ţării, xenofobie, ură naţională, rasială, de

clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă publică. De asemenea, spectatorilor le este interzis: să arunce cu obiecte în teren sau în direcţia altor

spectatori, să sară gardul care delimitează spaţiul de joc sau să intre pe spaţiul de joc, să deterioreze sau să distrugă mobilierul în interiorul locului de desfăşurare a meciului, să împiedice acţiunea forţelor pentru asigurarea sau restabilirea ordinii publice.

AALLTTEE AASSPPEECCTTEE DDEE IINNTTEERREESS::

Spectatorii sunt sfătuiţi să respecte măsurile stabilite pentru buna desfăşurare a partidelor, să nu săvârşească fapte antisociale ce pot să atragă sancţionarea acestora, contravenţională sau penală, să aibă un comportament civilizat, compatibil cu spiritul de sportivitate, de fair-play care trebuie să caracterizeze toţi participanţii la un joc sportiv.

- Răspunderea pentru asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă în interiorul stadionului revine

clubului gazdă, care are încheiat în acest sens contract de prestări servicii cu societate/firmă de pază, care are următoarele obligaţii:

să efectueze la intrarea în arena sportivă un control riguros al persoanelor şi al bagajelor acestora, având ca scop împiedicarea introducerii în stadion a unor obiecte sau materiale interzise;

interzicerea, în incinta arenei sportive, a accesului persoanelor cărora le-a fost interzisă intrarea la asemenea genuri de manifestări, al persoanelor care se află în stare vădită de beţie sau se află, în mod evident, sub influenţa substanţelor halucinogene, al persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice, arme şi muniţii de orice fel, făclii, torţe, artificii, petarde, materiale explozive, incendiare sau fumigene, dispozitive pentru şocuri electrice, substanţe toxice, halucinogene, iritant lacrimogene ori paralizante, recipiente, corpuri contondente, cuţite, pumnale, şişuri, castete ori alte asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, împungere ori lovire şi predarea acestora forţelor de ordine;

realizarea de cordoane, baraje, patrule, posturi sau alte elemente de dispozitiv, pentru asigurarea ordinii în arena sportivă;

interzicerea pătrunderii în suprafaţa de joc sau în zona vestiarelor şi a băncilor de rezerve a persoanelor care nu au drept de acces în aceste zone;

evacuarea individuală sau a grupurilor mici de suporteri care tulbură ordinea publică în arena sportivă;

participarea la evacuarea grupurilor mari de suporteri ori cu risc de agresivitate şi violenţă, alături de forţele de ordine.

- Restabilirea ordinii publice în interiorul bazei sportive se execută de către efectivele de jandarmi, din iniţiativa comandantului forţelor de jandarmi, cu aprobarea, după caz, a prefectului sau a reprezentantului acestuia, atunci când se constată că, în urma producerii unor acte de violenţă, este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine şi siguranţă sau a celorlalţi participanţi. Aprobarea intervenţiei în forţă nu este necesară în cazul în care asupra forţelor de ordine se exercită violenţe care pun în pericol iminent viaţa, integritatea corporală sau sănătatea acestora ori a altor persoane sau când există indicii temeinice că participanţii pregătesc sau au comis o fapta ilegală.

- Evacuarea din arena sportivă a unor grupuri de participanţi, în situaţia în care, prin faptele săvârşite de către aceştia, se pune în pericol siguranţa desfăşurării competiţiilor sportive, se face, după caz, la dispoziţia prefectului, sau a reprezentantului acestuia ori la solicitarea responsabilului de ordine şi siguranţă al clubului gazdă care cere, în scris, intervenţia forţelor de ordine.

- Modul de acţiune în situaţia tulburării ordinii publice sau în situaţia producerii unor incidente de amploare:

Evacuarea individuală sau a grupurilor mici de suporteri care tulbură ordinea publică în stadion se execută de către personalul societăţii/firmei de pază. Dacă acesta este depăşit de situaţie, efectivele de jandarmi intervin pentru restabilirea ordinii publice;

Page 53: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

3/3

În cazul tulburării grave a ordinii publice, atunci când se constată că, în urma producerii unor acte de violenţă, este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine şi siguranţă sau a celorlalţi participanţi, restabilirea ordinii publice se face de către efectivele de jandarmi;

În situaţia în care, prin faptele săvârşite de către spectatori, se pune în pericol siguranţa desfăşurării competiţiei sportive sau în cazul producerii de incendii, distrugeri, catastrofe, al tulburării grave a ordinii publice sau al altor situaţii care pun în pericol viaţa, integritatea corporală ori sănătatea persoanelor sau când nu s-a reuşit restabilirea ordinii publice, efective de jandarmi, sprijinite de personalul societăţii/firmei de pază va evacua parţial sau total stadionul.

- Modalităţile de sesizare a forţelor de ordine despre producerea unor incidente sau încălcări ale prevederilor legale:

autosesizarea forţelor de ordine; prin intermediul responsabilului de ordine şi siguranţă; de către observatorii jocului sau alţi oficiali; de către spectatori.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 54: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 3399

SSllaattiinnaa,, 1155 aapprriilliiee 22001144

Locuri în instituţiile de învăţământ ale M.A.I. şi M.Ap.N. pentru tinerii care doresc să devină jandarmi

Pentru anul de învăţământ 2014, Jandarmeriei Române i-au fost aprobate în vederea scoaterii la concurs un număr de 298 de locuri în instituţiile de învăţământ ale M.A.I. şi M.Ap.N., după cum urmează:

1. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti – 40 locuri pentru învăţământul cu frecvenţă (bărbaţi şi femei), din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi;

2. Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 125 locuri (bărbaţi şi femei), din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi;

3. Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 125 locuri fără discriminare;

4. Academia Tehnică Militară Bucureşti – 2 locuri fără discriminare, la următoarele specialităţi: - 1 loc - transmisiuni; - 1 loc - calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională;

5. Academia Forţelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu” Sibiu - 6 locuri fără discriminare, la următoarele specialităţi:

- 2 locuri - management economico-financiar – Finanţe contabilitate; - 4 locuri - administraţie publică – Intendenţă.

CRITERII DE RECRUTARE PENTRU CANDIDAŢI

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne precum şi în cele ale Ministerului Apărării Naţionale pe locuri destinate Ministerului Afacerilor Interne – curs de zi, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România; să cunoască limba română scris şi vorbit; să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu

adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat; să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la

concurs; să aibă vârsta de până la 27 de ani în cazul participării la concurs; să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

Page 55: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00; să fie declaraţi ,,apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea

de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; să aibă înălţimea de minim 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;

Activitatea de recrutare a candidaţilor pentru admitere la instituţiile de învăţământ ale M.A.I. şi M.Ap.N. pe locurile M.A.I. se va desfăşura astfel: Candidaţii pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti

- înscrierea până la 9 iunie 2014; - completarea dosarelor până la 13 iunie 2014;

Candidaţii pentru instituţiile de învăţământ din subordinea M.Ap.N.: - înscrierea până la 9 iunie 2014; - completarea dosarelor până la 20 iunie 2014;

Candidaţii pentru învăţământul postliceal: - înscrierea până la 8 august 2014; - completarea dosarelor până la 15 august 2014;

Informaţii suplimentare se pot obţine de la structura de Resurse Umane a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt apelând numerele de telefon 0249/437901 sau 0249/437904, interior 24535 sau 24407.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 56: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 4400

SSllaattiinnaa,, 1166 aapprriilliiee 22001144

Jandarmii olteni asigură ordinea publică pe timpul Sărbătorilor Pascale

În perioada 19-21 aprilie a.c., peste 100 de jandarmi vor acţiona zilnic pentru

asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică la nivelul judeţului Olt şi pentru prevenirea

şi combaterea faptelor antisociale.

Pentru desfăşurarea într-un climat normal a manifestărilor religioase prilejuite de

Învierea Domnului, jandarmii vor asigura ordinea publică la 3 lăcaşuri de cult, unde se

preconizează participarea a numeroşi credincioşi: Catedrala Episcopală din municipiul

Slatina, Mânăstirea Clocociov şi Mânăstirea Brâncoveni.

Jandarmii olteni vor fi prezenţi în proximitatea lăcaşurilor de cult, pe timpul oficierii

slujbelor religioase, precum şi pe căile de acces către acestea, pe timpul afluirii şi defluirii

cetăţenilor.

În această perioadă vor fi intensificate măsurile de ordine publică şi se vor desfăşura

acţiuni punctuale sau de patrulare, în cooperare cu celelalte instituţii abilitate, atât în mediul

urban cât şi în cel rural, cu precădere în zonele aglomerate şi intens circulate, în zona

lăcaşurilor de cult, precum şi în preajma discotecilor, restaurantelor şi cluburilor de noapte,

urmărind identificarea şi descurajarea persoanelor care tulbură ordinea şi liniştea publică.

Totodată, jandarmii vor fi prezenţi în zonele unde se preconizează a fi mari aglomerări

de persoane, în zonele de agrement şi la manifestările cultural-artistice organizate în această

perioadă. La nivelul tuturor structurilor vor fi organizate echipaje de intervenţie, pregătite să

intervină operativ la solicitările cetăţenilor.

Page 57: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

* * * Pentru evitarea evenimentelor nedorite şi a oricăror situaţii de natură să tulbure

liniştea publică, Jandarmeria Olt face următoarele recomandări:

- cei care participă la manifestările religioase să manifeste răbdare, să respecte

indicaţiile forţelor de ordine şi să evite implicarea în conflicte de orice natură;

- în cazul în care sunt martorii săvârşirii unor fapte de natură antisocială să solicite

ajutorul echipajelor de jandarmi;

- să acorde o atenţie deosebită bunurilor şi obiectelor personale (genţi, poşete, bagaje

etc.), să evite pe cât posibil să aibă la vedere obiecte de valoare care pot atrage atenţia;

- să manifeste atenţie pe timpul deplasării cu lumânările aprinse în autovehicule, pe

traseele de deplasare, precum şi pe timpul slujbelor religioase.

- pentru a solicita intervenţia sau sprijinul jandarmilor, cetăţenii pot apela non-stop,

numărul unic de urgenţă 112.

Cu prilejul Sărbătorilor Pascale, Jandarmeria Olt vă doreşte:

“ PAŞTE FERICIT!”

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL

IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 58: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 4411

SSllaattiinnaa,, 2233 aapprriilliiee 22001144

Jandarmeria Olt va asigura măsurile de ordine publică la Mânăstirea Brâncoveni cu ocazia Izvorului Tămăduirii

Vineri, 25 aprilie a.c., efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt vor

asigura climatul de ordine şi siguranţă publică în zona Mânăstirii Brâncoveni pe timpul

manifestărilor religioase prilejuite de sărbătorirea Izvorului Tămăduirii.

Măsurile de ordine adoptate cu această ocazie vizează protecţia participanţilor la

procesiunea religioasă, precum şi pe căile de acces către lăcaşul de cult pe timpul afluirii şi

defluirii credincioşilor.

Dirijarea traficului auto în zonă se va realiza de către echipaje de poliţie rutieră.

Jandarmii olteni, sprijiniţi de efective din cadrul Poliţiei vor acţiona pentru asigurarea

măsurilor de ordine publică pe întreaga perioadă de desfăşurare a evenimentului, prin

monitorizarea tuturor activităţilor, în vederea asigurării unui climat de siguranţă civică şi

prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice.

Dispozitivele de ordine publică vor avea în vedere prevenirea fenomenului

contravenţional şi infracţional, descurajarea persoanelor predispuse la comiterea de fapte

antisociale şi aplicarea măsurilor legale la constatarea producerii acestora.

* * * Pentru evitarea evenimentelor nedorite şi a oricăror situaţii de natură să tulbure

liniştea publică, Jandarmeria Olt face următoarele recomandări participanţilor:

- să manifeste răbdare, să respecte indicaţiile forţelor de ordine şi să evite implicarea în

conflicte de orice natură;

Page 59: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

- în cazul în care sunt martorii săvârşirii unor fapte de natură antisocială să solicite

ajutorul echipajelor aflate în misiune;

- să acorde o atenţie deosebită bunurilor şi obiectelor personale (genţi, poşete, bagaje

etc.), să evite pe cât posibil să aibă la vedere obiecte de valoare care pot atrage atenţia;

- să îşi asigure prin încuiere portierele la autoturisme;

- pentru a solicita intervenţia sau sprijinul forţelor de ordine, cetăţenii pot apela non-

stop, numărul unic de urgenţă 112 sau se pot adresa direct echipajelor aflate in misiune.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 60: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 4422

SSllaattiinnaa,, 2244 aapprriilliiee 22001144

Jandarmeria Olt asigură ordinea publică la partidele de fotbal

Vineri, 25 aprilie a.c., începând cu ora 17.00, în cadrul Ligii a III-a (play-off) este programată partida de fotbal dintre echipele F.C. BALŞ 2007 – C.S. BALOTEŞTI, care se va juca pe stadionul „Parc” din oraşul Balş. Partida este considerată cu grad de risc scăzut.

Sâmbătă, 26 aprilie a.c., începând cu ora 11.00, în cadrul Ligii a II-a (play-off) este programată partida de fotbal dintre echipele F.C. OLT SLATINA – METALUL REŞIŢA, care se va juca pe stadionul „1 Mai” din municipiul Slatina. Partida este considerată cu grad de risc scăzut.

Efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt, în cooperare cu poliţia, vor avea misiunea de a asigura ordinea publică în zona imediată şi apropiată a stadioanelor, înainte, pe timpul şi după terminarea meciurilor de fotbal. Intervenţia în situaţii de urgenţă va fi asigurată de I.S.U. Olt.

Măsurile de ordine în interiorul stadioanelor vor fi asigurate de către agenţi de ordine din cadrul societăţilor/firmelor de pază cu care cluburile gazdă au încheiate contracte de prestări servicii.

Porţile de acces în stadioane se vor deschide cu o oră înainte de începerea partidelor, accesul realizându-se de către agenţi din cadrul societăţilor/firmelor de pază cu care cluburile gazdă au încheiate contracte de prestări servicii.

JJaannddaarrmmeerriiaa OOlltt rreeccoommaannddăă ssuuppoorrtteerriilloorr ssăă nnuu ssee iimmpplliiccee îînn iinncciiddeennttee ccaarree aarr ppuutteeaa

dduuccee llaa ttuullbbuurraarreeaa oorrddiinniiii şşii lliinniişşttiiii ppuubblliiccee,, ddeelliimmiittâânndduu--ssee ddee oorriiccee ffoorrmmăă ddee vviioolleennţţăă vveerrbbaallăă ssaauu ffiizziiccăă ccee aarr ppuutteeaa ccoonndduuccee llaa mmaanniiffeessttăărrii vviioolleennttee,, ssuubblliinniiiinndd ccăă nnuu vvoorr ffii ttoolleerraattee nniiccii uunn ffeell ddee aaccţţiiuunnii ddee nnaattuurrăă ssăă ttuullbbuurree bbuunnaa ddeessffăăşşuurraarree aa aacceessttoorr eevveenniimmeennttee..

RReeaammiinnttiimm ssppeeccttaattoorriilloorr uurrmmăăttooaarreellee:: - intrarea în stadion se face doar pe la căile de acces special amenajate; - pe timpul desfăşurării meciului de fotbal se interzice comercializarea băuturilor alcoolice în imediata

apropiere a arenei sportive; - distribuirea băuturilor a căror comercializare este permisă se face numai în pahare din hârtie sau din

material plastic. - este interzisă intrarea în stadion cu următoarele obiecte şi în următoarele situaţii:

Page 61: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

2/3

- cu materiale pirotehnice de orice natură (artificii, torţe, fumigene, etc); - în stare vădită de ebrietate, cu băuturi alcoolice, cu recipiente de orice fel (sticle, PET, etc.); - cu arme albe sau alte obiecte care pot fi folosite pentru acţiuni violente; - cu materiale de propagandă care incită la: denigrarea ţării, xenofobie, ură naţională, rasială, de

clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă publică. De asemenea, spectatorilor le este interzis: să arunce cu obiecte în teren sau în direcţia altor

spectatori, să sară gardul care delimitează spaţiul de joc sau să intre pe spaţiul de joc, să deterioreze sau să distrugă mobilierul în interiorul locului de desfăşurare a meciului, să împiedice acţiunea forţelor pentru asigurarea sau restabilirea ordinii publice.

AALLTTEE AASSPPEECCTTEE DDEE IINNTTEERREESS::

Spectatorii sunt sfătuiţi să respecte măsurile stabilite pentru buna desfăşurare a partidelor, să nu săvârşească fapte antisociale ce pot să atragă sancţionarea acestora, contravenţională sau penală, să aibă un comportament civilizat, compatibil cu spiritul de sportivitate, de fair-play care trebuie să caracterizeze toţi participanţii la un joc sportiv.

- Răspunderea pentru asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă în interiorul stadionului revine

clubului gazdă, care are încheiat în acest sens contract de prestări servicii cu societate/firmă de pază, care are următoarele obligaţii:

să efectueze la intrarea în arena sportivă un control riguros al persoanelor şi al bagajelor acestora, având ca scop împiedicarea introducerii în stadion a unor obiecte sau materiale interzise;

interzicerea, în incinta arenei sportive, a accesului persoanelor cărora le-a fost interzisă intrarea la asemenea genuri de manifestări, al persoanelor care se află în stare vădită de beţie sau se află, în mod evident, sub influenţa substanţelor halucinogene, al persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice, arme şi muniţii de orice fel, făclii, torţe, artificii, petarde, materiale explozive, incendiare sau fumigene, dispozitive pentru şocuri electrice, substanţe toxice, halucinogene, iritant lacrimogene ori paralizante, recipiente, corpuri contondente, cuţite, pumnale, şişuri, castete ori alte asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, împungere ori lovire şi predarea acestora forţelor de ordine;

realizarea de cordoane, baraje, patrule, posturi sau alte elemente de dispozitiv, pentru asigurarea ordinii în arena sportivă;

interzicerea pătrunderii în suprafaţa de joc sau în zona vestiarelor şi a băncilor de rezerve a persoanelor care nu au drept de acces în aceste zone;

evacuarea individuală sau a grupurilor mici de suporteri care tulbură ordinea publică în arena sportivă;

participarea la evacuarea grupurilor mari de suporteri ori cu risc de agresivitate şi violenţă, alături de forţele de ordine.

- Restabilirea ordinii publice în interiorul bazei sportive se execută de către efectivele de jandarmi, din iniţiativa comandantului forţelor de jandarmi, cu aprobarea, după caz, a prefectului sau a reprezentantului acestuia, atunci când se constată că, în urma producerii unor acte de violenţă, este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine şi siguranţă sau a celorlalţi participanţi. Aprobarea intervenţiei în forţă nu este necesară în cazul în care asupra forţelor de ordine se exercită violenţe care pun în pericol iminent viaţa, integritatea corporală sau sănătatea acestora ori a altor persoane sau când există indicii temeinice că participanţii pregătesc sau au comis o fapta ilegală.

- Evacuarea din arena sportivă a unor grupuri de participanţi, în situaţia în care, prin faptele săvârşite de către aceştia, se pune în pericol siguranţa desfăşurării competiţiilor sportive, se face, după caz, la dispoziţia prefectului, sau a reprezentantului acestuia ori la solicitarea responsabilului de ordine şi siguranţă al clubului gazdă care cere, în scris, intervenţia forţelor de ordine.

- Modul de acţiune în situaţia tulburării ordinii publice sau în situaţia producerii unor incidente de amploare:

Page 62: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

3/3

Evacuarea individuală sau a grupurilor mici de suporteri care tulbură ordinea publică în stadion se execută de către personalul societăţii/firmei de pază. Dacă acesta este depăşit de situaţie, efectivele de jandarmi intervin pentru restabilirea ordinii publice;

În cazul tulburării grave a ordinii publice, atunci când se constată că, în urma producerii unor acte de violenţă, este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine şi siguranţă sau a celorlalţi participanţi, restabilirea ordinii publice se face de către efectivele de jandarmi;

În situaţia în care, prin faptele săvârşite de către spectatori, se pune în pericol siguranţa desfăşurării competiţiei sportive sau în cazul producerii de incendii, distrugeri, catastrofe, al tulburării grave a ordinii publice sau al altor situaţii care pun în pericol viaţa, integritatea corporală ori sănătatea persoanelor sau când nu s-a reuşit restabilirea ordinii publice, efective de jandarmi, sprijinite de personalul societăţii/firmei de pază va evacua parţial sau total stadionul.

- Modalităţile de sesizare a forţelor de ordine despre producerea unor incidente sau încălcări ale prevederilor legale:

autosesizarea forţelor de ordine; prin intermediul responsabilului de ordine şi siguranţă; de către observatorii jocului sau alţi oficiali; de către spectatori.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 63: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 4433

SSllaattiinnaa,, 2299 aapprriilliiee 22001144

Jandarmeria Olt va asigura măsurile de ordine publică pe perioada minivacanţei de 1 Mai

În perioada 1-4 mai a.c., jandarmii olteni vor fi la datorie pentru asigurarea ordinii şi

liniştii publice, protejarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, patrimoniului acestora, precum

şi pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale.

Peste 150 de jandarmi vor acţiona, în medie, zilnic, atât pentru îndeplinirea

responsabilităţilor de pază şi protecţie instituţională, cât şi pentru asigurarea unui climat

corespunzător de ordine şi siguranţă publică pe raza judeţului Olt.

În această perioadă vor fi intensificate măsurile de ordine publică şi se vor desfăşura

acţiuni în cooperare cu celelalte instituţii abilitate, atât în mediul urban cât şi în cel rural, cu

precădere în zonele aglomerate şi intens circulate, în preajma discotecilor, restaurantelor şi

cluburilor de noapte, urmărind identificarea şi descurajarea persoanelor care tulbură ordinea şi

liniştea publică.

De asemenea, jandarmii vor fi prezenţi în zonele unde se preconizează a fi mari

aglomerări de persoane, în proximitatea zonelor de agrement şi la manifestările cultural-

artistice organizate în această perioadă.

Dispozitivele de ordine publică vor avea în vedere prevenirea fenomenului

contravenţional şi infracţional, descurajarea persoanelor predispuse la comiterea de fapte

antisociale şi aplicarea măsurilor legale la constatarea producerii acestora.

Page 64: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

* * * Pentru evitarea evenimentelor nedorite şi a oricăror situaţii de natură să tulbure liniştea

publică, Jandarmeria Olt face următoarele recomandări cetăţenilor:

- în cazul în care sunt martorii săvârşirii unor fapte de natură antisocială să apeleze

numărul unic de urgenţă 112 sau să solicite ajutorul echipajelor aflate în misiune;

- să acorde o atenţie deosebită bunurilor şi obiectelor personale (genţi, poşete, bagaje

etc.), atunci când se află în locuri aglomerate, la piaţă, în magazine, în mijloacele de

transport în comun etc.;

- să evite pe cât posibil să aibă la vedere obiecte de valoare, care pot atrage atenţia;

- să îşi asigure prin încuiere portierele autoturismelor;

- să nu-şi lase copiii nesupravegheaţi;

- să evite consumul în exces al băuturilor alcoolice, comiterea faptelor antisociale

putând fi înlesnită de consumul de alcool;

- să nu răspundă la provocări cu violenţă şi să evite implicarea în conflicte;

- pentru a solicita intervenţia sau sprijinul forţelor de ordine, cetăţenii pot apela non-

stop, numărul unic de urgenţă 112 sau se pot adresa direct echipajelor aflate in misiune.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 65: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 4444

SSllaattiinnaa,, 66 mmaaii 22001144

OOrrddiinneeaa ppuubblliiccăă aassiigguurraattăă ddee jjaannddaarrmmiiii oolltteennii

ÎÎnn lluunnaa aapprriilliiee aa..cc..,, eeffeeccttiivvee ddiinn ccaaddrruull IInnssppeeccttoorraattuulluuii ddee JJaannddaarrmmii JJuuddeeţţeeaann OOlltt aauu aaccţţiioonnaatt ppee rraazzaa jjuuddeeţţuulluuii OOlltt ppeennttrruu aassiigguurraarreeaa şşii mmeennţţiinneerreeaa uunnuuii cclliimmaatt ddee oorrddiinnee şşii ssiigguurraannţţăă ppuubblliiccăă..

EEffeeccttiivveellee iinnssppeeccttoorraattuulluuii aauu eexxeeccuuttaatt 2255 mmiissiiuunnii ddee aassiigguurraarree aa oorrddiinniiii ppuubblliiccee ((ccuullttuurraallee,, ssppoorrttiivvee,, aaccţţiiuunnii ddee pprrootteesstt)) şşii 3300 mmiissiiuunnii îînn ccooooppeerraarree ccuu aallttee iinnssttiittuuţţiiii ((DDiirreeccţţiiaa SSiillvviiccăă OOlltt,, eexxeeccuuttoorrii jjuuddeeccăăttoorreeşşttii,, eettcc..)).

JJaannddaarrmmiiii oolltteennii aauu ppaarrttiicciippaatt llaa mmeennţţiinneerreeaa oorrddiinniiii ppuubblliiccee pprriinn oorrggaanniizzaarreeaa îîmmpprreeuunnăă ccuu ppoolliiţţiiaa aa ppeessttee 331100 ppaattrruullee mmiixxttee şşii eexxeeccuuttaarreeaa aa ppeessttee 114400 mmiissiiuunnii ddee ppaattrruullaarree ccuu eeffeeccttiivvee ddee jjaannddaarrmmii,, aattââtt îînn mmeeddiiuull uurrbbaann ccââtt şşii îînn mmeeddiiuull rruurraall..

PPee ttiimmppuull mmiissiiuunniilloorr eexxeeccuuttaattee îînn lluunnaa aapprriilliiee aa..cc..,, jjaannddaarrmmiiii oolltteennii aauu aapplliiccaatt 119911 ssaannccţţiiuunnii ccoonnttrraavveennţţiioonnaallee ((4433 aavveerrttiissmmeennttee şşii 114488 aammeennzzii îînn vvaallooaarree ttoottaallăă ddee 4488550000 lleeii)),, aauu ccoonnssttaattaatt 1188 iinnffrraaccţţiiuunnii ffllaaggrraannttee ssăăvvâârrşşiittee ddee 1100 ffăăppttuuiittoorrii şşii aauu ppaarrttiicciippaatt llaa ccoonnssttaattaarreeaa îînn ccooooppeerraarree ccuu ppoolliiţţiiaa aa aallttoorr 2244 iinnffrraaccţţiiuunnii ssăăvvâârrşşiittee ddee 2233 ffăăppttuuiittoorrii..

* * * Cetăţenii pot solicita sprijin în situaţia tulburării ordinii publice sau în cazul în care sunt martorii săvârşirii unor fapte antisociale, la numărul unic pentru situaţii de urgenţă 112 sau se pot adresa direct echipajelor de jandarmerie.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL

IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 66: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV

NNrr.. 4455 SSllaattiinnaa,, 66 mmaaii 22001144

Jandarmii au asigurat paza şi protecţia transporturilor de valori şi cu caracter special

În luna aprilie a.c., efective ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt au asigurat

paza şi protecţia a 78 transporturi de valori, dintre care 75 astfel de transporturi s-au executat

în judeţul Olt şi 3 în afara judeţului.

În această perioadă a fost asigurată paza şi

protecţia a 4 transporturi cu caracter special.

Prin dispeceratul Jandarmeriei Olt au fost

monitorizate 3 transporturi cu caracter special şi 3

transporturi de valori care au tranzitat judeţul Olt,

la reşedinţa unităţii şi sediile structurilor dislocate

fiind organizate permanent echipaje de

intervenţie, pregătite să intervină în caz de

nevoie.

Pe timpul executării transporturilor au fost adoptate dispozitive de pază şi protecţie

mobile şi flexibile care, coroborate cu funcţionarea unor sisteme viabile de legături şi de

intervenţie rapidă, au determinat creşterea potenţialului preventiv şi a eficienţei acestor

misiuni.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 67: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 4466

SSllaattiinnaa,, 66 mmaaii 22001144

Jandarmeria Olt asigură ordinea publică la partida de fotbal F.C. OLT SLATINA şi C.S.M. RÂMNICU VÂLCEA

Miercuri, 7 mai a.c., începând cu ora 18.00, în cadrul Ligii a II-a (play-off) este programată partida de fotbal dintre echipele F.C. OLT SLATINA şi CSM RÂMNICU VÂLCEA, care se va juca pe stadionul „1 Mai” din municipiul Slatina. Partida este considerată cu grad de risc mediu.

Efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt, în cooperare cu poliţia, vor avea misiunea de a asigura ordinea publică în zona imediată şi apropiată a stadionului, înainte, pe timpul şi după terminarea meciului de fotbal. Intervenţia în situaţii de urgenţă va fi asigurată de I.S.U. Olt.

Măsurile de ordine în interiorul stadionului vor fi asigurate de către agenţi de ordine din cadrul societăţii/firmei de pază cu care clubul gazdă are încheiat contract de prestări servicii.

Porţile de acces în stadion se vor deschide cu o oră înainte de începerea partidei, accesul realizându-se de către agenţi din cadrul societăţii/firmei de pază cu care clubul gazdă are încheiat contract de prestări servicii.

JJaannddaarrmmeerriiaa OOlltt rreeccoommaannddăă ssuuppoorrtteerriilloorr ssăă nnuu ssee iimmpplliiccee îînn iinncciiddeennttee ccaarree aarr ppuutteeaa dduuccee llaa ttuullbbuurraarreeaa oorrddiinniiii şşii lliinniişşttiiii ppuubblliiccee,, ddeelliimmiittâânndduu--ssee ddee oorriiccee ffoorrmmăă ddee vviioolleennţţăă vveerrbbaallăă ssaauu ffiizziiccăă ccee aarr ppuutteeaa ccoonndduuccee llaa mmaanniiffeessttăărrii vviioolleennttee,, ssuubblliinniiiinndd ccăă nnuu vvoorr ffii ttoolleerraattee nniiccii uunn ffeell ddee aaccţţiiuunnii ddee nnaattuurrăă ssăă ttuullbbuurree bbuunnaa ddeessffăăşşuurraarree aa aacceessttuuii eevveenniimmeenntt..

RReeaammiinnttiimm ssppeeccttaattoorriilloorr uurrmmăăttooaarreellee:: - intrarea în stadion se face doar pe la căile de acces special amenajate; - pe timpul desfăşurării meciului de fotbal se interzice comercializarea băuturilor alcoolice în imediata

apropiere a arenei sportive; - distribuirea băuturilor a căror comercializare este permisă se face numai în pahare din hârtie sau din

material plastic. - este interzisă intrarea în stadion cu următoarele obiecte şi în următoarele situaţii:

- cu materiale pirotehnice de orice natură (artificii, torţe, fumigene, etc); - în stare vădită de ebrietate, cu băuturi alcoolice, cu recipiente de orice fel (sticle, PET, etc.); - cu arme albe sau alte obiecte care pot fi folosite pentru acţiuni violente; - cu materiale de propagandă care incită la: denigrarea ţării, xenofobie, ură naţională, rasială, de

clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă publică.

Page 68: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

2/3

De asemenea, spectatorilor le este interzis: să arunce cu obiecte în teren sau în direcţia altor

spectatori, să sară gardul care delimitează spaţiul de joc sau să intre pe spaţiul de joc, să deterioreze sau să distrugă mobilierul în interiorul locului de desfăşurare a meciului, să împiedice acţiunea forţelor pentru asigurarea sau restabilirea ordinii publice.

AALLTTEE AASSPPEECCTTEE DDEE IINNTTEERREESS::

Spectatorii sunt sfătuiţi să respecte măsurile stabilite pentru buna desfăşurare a partidei, să nu săvârşească fapte antisociale ce pot să atragă sancţionarea acestora, contravenţională sau penală, să aibă un comportament civilizat, compatibil cu spiritul de sportivitate, de fair-play care trebuie să caracterizeze toţi participanţii la un joc sportiv.

- Răspunderea pentru asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă în interiorul stadionului revine

clubului gazdă, care are încheiat în acest sens contract de prestări servicii cu societate/firmă de pază, care are următoarele obligaţii:

să efectueze la intrarea în arena sportivă un control riguros al persoanelor şi al bagajelor acestora, având ca scop împiedicarea introducerii în stadion a unor obiecte sau materiale interzise;

interzicerea, în incinta arenei sportive, a accesului persoanelor cărora le-a fost interzisă intrarea la asemenea genuri de manifestări, al persoanelor care se află în stare vădită de beţie sau se află, în mod evident, sub influenţa substanţelor halucinogene, al persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice, arme şi muniţii de orice fel, făclii, torţe, artificii, petarde, materiale explozive, incendiare sau fumigene, dispozitive pentru şocuri electrice, substanţe toxice, halucinogene, iritant lacrimogene ori paralizante, recipiente, corpuri contondente, cuţite, pumnale, şişuri, castete ori alte asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, împungere ori lovire şi predarea acestora forţelor de ordine;

realizarea de cordoane, baraje, patrule, posturi sau alte elemente de dispozitiv, pentru asigurarea ordinii în arena sportivă;

interzicerea pătrunderii în suprafaţa de joc sau în zona vestiarelor şi a băncilor de rezerve a persoanelor care nu au drept de acces în aceste zone;

evacuarea individuală sau a grupurilor mici de suporteri care tulbură ordinea publică în arena sportivă;

participarea la evacuarea grupurilor mari de suporteri ori cu risc de agresivitate şi violenţă, alături de forţele de ordine.

- Restabilirea ordinii publice în interiorul bazei sportive se execută de către efectivele de jandarmi, din iniţiativa comandantului forţelor de jandarmi, cu aprobarea, după caz, a prefectului sau a reprezentantului acestuia, atunci când se constată că, în urma producerii unor acte de violenţă, este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine şi siguranţă sau a celorlalţi participanţi. Aprobarea intervenţiei în forţă nu este necesară în cazul în care asupra forţelor de ordine se exercită violenţe care pun în pericol iminent viaţa, integritatea corporală sau sănătatea acestora ori a altor persoane sau când există indicii temeinice că participanţii pregătesc sau au comis o fapta ilegală.

- Evacuarea din arena sportivă a unor grupuri de participanţi, în situaţia în care, prin faptele săvârşite de către aceştia, se pune în pericol siguranţa desfăşurării competiţiilor sportive, se face, după caz, la dispoziţia prefectului, sau a reprezentantului acestuia ori la solicitarea responsabilului de ordine şi siguranţă al clubului gazdă care cere, în scris, intervenţia forţelor de ordine.

- Modul de acţiune în situaţia tulburării ordinii publice sau în situaţia producerii unor incidente de amploare:

Evacuarea individuală sau a grupurilor mici de suporteri care tulbură ordinea publică în stadion se execută de către personalul societăţii/firmei de pază. Dacă acesta este depăşit de situaţie, efectivele de jandarmi intervin pentru restabilirea ordinii publice;

În cazul tulburării grave a ordinii publice, atunci când se constată că, în urma producerii unor acte de violenţă, este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine şi siguranţă sau a celorlalţi participanţi, restabilirea ordinii publice se face de către efectivele de jandarmi;

Page 69: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

3/3

În situaţia în care, prin faptele săvârşite de către spectatori, se pune în pericol siguranţa desfăşurării competiţiei sportive sau în cazul producerii de incendii, distrugeri, catastrofe, al tulburării grave a ordinii publice sau al altor situaţii care pun în pericol viaţa, integritatea corporală ori sănătatea persoanelor sau când nu s-a reuşit restabilirea ordinii publice, efective de jandarmi, sprijinite de personalul societăţii/firmei de pază va evacua parţial sau total stadionul.

- Modalităţile de sesizare a forţelor de ordine despre producerea unor incidente sau încălcări ale prevederilor legale:

autosesizarea forţelor de ordine; prin intermediul responsabilului de ordine şi siguranţă; de către observatorii jocului sau alţi oficiali; de către spectatori.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 70: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 4477

SSllaattiinnaa,, 88 mmaaii 22001144

Jandarmeria Olt asigură ordinea publică la partidele de fotbal din Liga a III-a

ÎÎnn ccaaddrruull LLiiggiiii aa IIIIII--aa ddee ffoottbbaall ssuunntt pprrooggrraammaattee uurrmmăăttooaarreellee ppaarrttiiddee:: - Vineri, 9 mai a.c., începând cu ora 18.00, F.C. BALŞ 2007 – JUVENTUS

BUCUREŞTI, care se va juca pe stadionul „Parc” din oraşul Balş; - Sâmbătă, 10 mai a.c., începând cu ora 18.00, C.S. VIŞINA NOUĂ – INTER CLINCENI, care se va juca pe stadionul „Sportul” din localitatea Vişina Nouă.

Partidele sunt considerate cu grad de risc scăzut.

Efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt, în cooperare cu poliţia, vor avea misiunea de a asigura ordinea publică în zona imediată şi apropiată a stadioanelor, înainte, pe timpul şi după terminarea meciurilor de fotbal.

Măsurile de ordine în interiorul stadioanelor vor fi asigurate de către agenţi de ordine din cadrul societăţilor/firmelor de pază cu care cluburile gazdă au încheiate contracte de prestări servicii.

Porţile de acces în stadioane se vor deschide cu o oră înainte de începerea partidelor, accesul realizându-se de către agenţi din cadrul societăţilor/firmelor de pază cu care cluburile gazdă au încheiate contracte de prestări servicii.

JJaannddaarrmmeerriiaa OOlltt rreeccoommaannddăă ssuuppoorrtteerriilloorr ssăă nnuu ssee iimmpplliiccee îînn iinncciiddeennttee ccaarree aarr ppuutteeaa dduuccee llaa ttuullbbuurraarreeaa oorrddiinniiii şşii lliinniişşttiiii ppuubblliiccee,, ddeelliimmiittâânndduu--ssee ddee oorriiccee ffoorrmmăă ddee vviioolleennţţăă vveerrbbaallăă ssaauu ffiizziiccăă ccee aarr ppuutteeaa ccoonndduuccee llaa mmaanniiffeessttăărrii vviioolleennttee,, ssuubblliinniiiinndd ccăă nnuu vvoorr ffii ttoolleerraattee nniiccii uunn ffeell ddee aaccţţiiuunnii ddee nnaattuurrăă ssăă ttuullbbuurree bbuunnaa ddeessffăăşşuurraarree aa aacceessttoorr eevveenniimmeennttee..

RReeaammiinnttiimm ssppeeccttaattoorriilloorr uurrmmăăttooaarreellee:: - intrarea în stadion se face doar pe la căile de acces special amenajate; - pe timpul desfăşurării meciului de fotbal se interzice comercializarea băuturilor alcoolice în imediata

apropiere a arenei sportive; - distribuirea băuturilor a căror comercializare este permisă se face numai în pahare din hârtie sau din

material plastic. - este interzisă intrarea în stadion cu următoarele obiecte şi în următoarele situaţii:

- cu materiale pirotehnice de orice natură (artificii, torţe, fumigene, etc); - în stare vădită de ebrietate, cu băuturi alcoolice, cu recipiente de orice fel (sticle, PET, etc.); - cu arme albe sau alte obiecte care pot fi folosite pentru acţiuni violente;

Page 71: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

2/3

- cu materiale de propagandă care incită la: denigrarea ţării, xenofobie, ură naţională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă publică.

De asemenea, spectatorilor le este interzis: să arunce cu obiecte în teren sau în direcţia altor

spectatori, să sară gardul care delimitează spaţiul de joc sau să intre pe spaţiul de joc, să deterioreze sau să distrugă mobilierul în interiorul locului de desfăşurare a meciului, să împiedice acţiunea forţelor pentru asigurarea sau restabilirea ordinii publice.

AALLTTEE AASSPPEECCTTEE DDEE IINNTTEERREESS::

Spectatorii sunt sfătuiţi să respecte măsurile stabilite pentru buna desfăşurare a partidei, să nu săvârşească fapte antisociale ce pot să atragă sancţionarea acestora, contravenţională sau penală, să aibă un comportament civilizat, compatibil cu spiritul de sportivitate, de fair-play care trebuie să caracterizeze toţi participanţii la un joc sportiv.

- Răspunderea pentru asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă în interiorul stadionului revine

clubului gazdă, care are încheiat în acest sens contract de prestări servicii cu societate/firmă de pază, care are următoarele obligaţii:

să efectueze la intrarea în arena sportivă un control riguros al persoanelor şi al bagajelor acestora, având ca scop împiedicarea introducerii în stadion a unor obiecte sau materiale interzise;

interzicerea, în incinta arenei sportive, a accesului persoanelor cărora le-a fost interzisă intrarea la asemenea genuri de manifestări, al persoanelor care se află în stare vădită de beţie sau se află, în mod evident, sub influenţa substanţelor halucinogene, al persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice, arme şi muniţii de orice fel, făclii, torţe, artificii, petarde, materiale explozive, incendiare sau fumigene, dispozitive pentru şocuri electrice, substanţe toxice, halucinogene, iritant lacrimogene ori paralizante, recipiente, corpuri contondente, cuţite, pumnale, şişuri, castete ori alte asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, împungere ori lovire şi predarea acestora forţelor de ordine;

realizarea de cordoane, baraje, patrule, posturi sau alte elemente de dispozitiv, pentru asigurarea ordinii în arena sportivă;

interzicerea pătrunderii în suprafaţa de joc sau în zona vestiarelor şi a băncilor de rezerve a persoanelor care nu au drept de acces în aceste zone;

evacuarea individuală sau a grupurilor mici de suporteri care tulbură ordinea publică în arena sportivă;

participarea la evacuarea grupurilor mari de suporteri ori cu risc de agresivitate şi violenţă, alături de forţele de ordine.

- Restabilirea ordinii publice în interiorul bazei sportive se execută de către efectivele de jandarmi, din iniţiativa comandantului forţelor de jandarmi, cu aprobarea, după caz, a prefectului sau a reprezentantului acestuia, atunci când se constată că, în urma producerii unor acte de violenţă, este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine şi siguranţă sau a celorlalţi participanţi. Aprobarea intervenţiei în forţă nu este necesară în cazul în care asupra forţelor de ordine se exercită violenţe care pun în pericol iminent viaţa, integritatea corporală sau sănătatea acestora ori a altor persoane sau când există indicii temeinice că participanţii pregătesc sau au comis o fapta ilegală.

- Evacuarea din arena sportivă a unor grupuri de participanţi, în situaţia în care, prin faptele săvârşite de către aceştia, se pune în pericol siguranţa desfăşurării competiţiilor sportive, se face, după caz, la dispoziţia prefectului, sau a reprezentantului acestuia ori la solicitarea responsabilului de ordine şi siguranţă al clubului gazdă care cere, în scris, intervenţia forţelor de ordine.

- Modul de acţiune în situaţia tulburării ordinii publice sau în situaţia producerii unor incidente de amploare:

Evacuarea individuală sau a grupurilor mici de suporteri care tulbură ordinea publică în stadion se execută de către personalul societăţii/firmei de pază. Dacă acesta este depăşit de situaţie, efectivele de jandarmi intervin pentru restabilirea ordinii publice;

În cazul tulburării grave a ordinii publice, atunci când se constată că, în urma producerii unor acte de violenţă, este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a

Page 72: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

3/3

personalului de ordine şi siguranţă sau a celorlalţi participanţi, restabilirea ordinii publice se face de către efectivele de jandarmi;

În situaţia în care, prin faptele săvârşite de către spectatori, se pune în pericol siguranţa desfăşurării competiţiei sportive sau în cazul producerii de incendii, distrugeri, catastrofe, al tulburării grave a ordinii publice sau al altor situaţii care pun în pericol viaţa, integritatea corporală ori sănătatea persoanelor sau când nu s-a reuşit restabilirea ordinii publice, efective de jandarmi, sprijinite de personalul societăţii/firmei de pază va evacua parţial sau total stadionul.

- Modalităţile de sesizare a forţelor de ordine despre producerea unor incidente sau încălcări ale prevederilor legale:

autosesizarea forţelor de ordine; prin intermediul responsabilului de ordine şi siguranţă; de către observatorii jocului sau alţi oficiali; de către spectatori.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 73: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 4488

SSllaattiinnaa,, 1155 mmaaii 22001144

Jandarmeria Olt asigură ordinea publică la partidele de fotbal

Vineri, 16 mai a.c., începând cu ora 18.00, în cadrul Ligii a III-a este programată partida de fotbal dintre echipele F.C. BALŞ 2007 – INTER CLINCENI, care se va juca pe stadionul „Parc” din oraşul Balş. Partida este considerată cu grad de risc scăzut.

Sâmbătă, 17 mai a.c., sunt programate următoarele partide de fotbal: - în cadrul Ligii a II-a, partida F.C. OLT SLATINA – C.S.U. CRAIOVA, care se va

juca pe stadionul „1 Mai” din municipiul Slatina începând cu ora 11.00. Partida este considerată cu grad de risc mediu;

- în cadrul Ligii a III-a, partida C.S. VIŞINA NOUĂ – C.S. BALOTEŞTI, care se va juca pe stadionul „Sportul” din localitatea Vişina Nouă începând cu ora 18.00. Partida este considerată cu grad de risc scăzut.

Efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt, în cooperare cu poliţia, vor avea misiunea de a asigura ordinea publică în zona imediată şi apropiată a stadioanelor, înainte, pe timpul şi după terminarea meciurilor de fotbal. Intervenţia în situaţii de urgenţă va fi asigurată de I.S.U. Olt.

Măsurile de ordine în interiorul stadioanelor vor fi asigurate de către agenţi de ordine din cadrul societăţilor/firmelor de pază cu care cluburile gazdă au încheiate contracte de prestări servicii.

Porţile de acces în stadioane se vor deschide cu o oră înainte de începerea partidelor, accesul realizându-se de către agenţi din cadrul societăţilor/firmelor de pază cu care cluburile gazdă au încheiate contracte de prestări servicii.

JJaannddaarrmmeerriiaa OOlltt rreeccoommaannddăă ssuuppoorrtteerriilloorr ssăă nnuu ssee iimmpplliiccee îînn iinncciiddeennttee ccaarree aarr ppuutteeaa

dduuccee llaa ttuullbbuurraarreeaa oorrddiinniiii şşii lliinniişşttiiii ppuubblliiccee,, ddeelliimmiittâânndduu--ssee ddee oorriiccee ffoorrmmăă ddee vviioolleennţţăă vveerrbbaallăă ssaauu ffiizziiccăă ccee aarr ppuutteeaa ccoonndduuccee llaa mmaanniiffeessttăărrii vviioolleennttee,, ssuubblliinniiiinndd ccăă nnuu vvoorr ffii ttoolleerraattee nniiccii uunn ffeell ddee aaccţţiiuunnii ddee nnaattuurrăă ssăă ttuullbbuurree bbuunnaa ddeessffăăşşuurraarree aa aacceessttoorr eevveenniimmeennttee..

RReeaammiinnttiimm ssppeeccttaattoorriilloorr uurrmmăăttooaarreellee:: - intrarea în stadion se face doar pe la căile de acces special amenajate; - pe timpul desfăşurării meciului de fotbal se interzice comercializarea băuturilor alcoolice în imediata

apropiere a arenei sportive;

Page 74: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

2/3

- distribuirea băuturilor a căror comercializare este permisă se face numai în pahare din hârtie sau din material plastic.

- este interzisă intrarea în stadion cu următoarele obiecte şi în următoarele situaţii: - cu materiale pirotehnice de orice natură (artificii, torţe, fumigene, etc); - în stare vădită de ebrietate, cu băuturi alcoolice, cu recipiente de orice fel (sticle, PET, etc.); - cu arme albe sau alte obiecte care pot fi folosite pentru acţiuni violente; - cu materiale de propagandă care incită la: denigrarea ţării, xenofobie, ură naţională, rasială, de

clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă publică. De asemenea, spectatorilor le este interzis: să arunce cu obiecte în teren sau în direcţia altor

spectatori, să sară gardul care delimitează spaţiul de joc sau să intre pe spaţiul de joc, să deterioreze sau să distrugă mobilierul în interiorul locului de desfăşurare a meciului, să împiedice acţiunea forţelor pentru asigurarea sau restabilirea ordinii publice.

AALLTTEE AASSPPEECCTTEE DDEE IINNTTEERREESS::

Spectatorii sunt sfătuiţi să respecte măsurile stabilite pentru buna desfăşurare a partidelor, să nu săvârşească fapte antisociale ce pot să atragă sancţionarea acestora, contravenţională sau penală, să aibă un comportament civilizat, compatibil cu spiritul de sportivitate, de fair-play care trebuie să caracterizeze toţi participanţii la un joc sportiv.

- Răspunderea pentru asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă în interiorul stadionului revine

clubului gazdă, care are încheiat în acest sens contract de prestări servicii cu societate/firmă de pază, care are următoarele obligaţii:

să efectueze la intrarea în arena sportivă un control riguros al persoanelor şi al bagajelor acestora, având ca scop împiedicarea introducerii în stadion a unor obiecte sau materiale interzise;

interzicerea, în incinta arenei sportive, a accesului persoanelor cărora le-a fost interzisă intrarea la asemenea genuri de manifestări, al persoanelor care se află în stare vădită de beţie sau se află, în mod evident, sub influenţa substanţelor halucinogene, al persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice, arme şi muniţii de orice fel, făclii, torţe, artificii, petarde, materiale explozive, incendiare sau fumigene, dispozitive pentru şocuri electrice, substanţe toxice, halucinogene, iritant lacrimogene ori paralizante, recipiente, corpuri contondente, cuţite, pumnale, şişuri, castete ori alte asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, împungere ori lovire şi predarea acestora forţelor de ordine;

realizarea de cordoane, baraje, patrule, posturi sau alte elemente de dispozitiv, pentru asigurarea ordinii în arena sportivă;

interzicerea pătrunderii în suprafaţa de joc sau în zona vestiarelor şi a băncilor de rezerve a persoanelor care nu au drept de acces în aceste zone;

evacuarea individuală sau a grupurilor mici de suporteri care tulbură ordinea publică în arena sportivă;

participarea la evacuarea grupurilor mari de suporteri ori cu risc de agresivitate şi violenţă, alături de forţele de ordine.

- Restabilirea ordinii publice în interiorul bazei sportive se execută de către efectivele de jandarmi, din iniţiativa comandantului forţelor de jandarmi, cu aprobarea, după caz, a prefectului sau a reprezentantului acestuia, atunci când se constată că, în urma producerii unor acte de violenţă, este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine şi siguranţă sau a celorlalţi participanţi. Aprobarea intervenţiei în forţă nu este necesară în cazul în care asupra forţelor de ordine se exercită violenţe care pun în pericol iminent viaţa, integritatea corporală sau sănătatea acestora ori a altor persoane sau când există indicii temeinice că participanţii pregătesc sau au comis o fapta ilegală.

- Evacuarea din arena sportivă a unor grupuri de participanţi, în situaţia în care, prin faptele săvârşite de către aceştia, se pune în pericol siguranţa desfăşurării competiţiilor sportive, se face, după caz, la dispoziţia prefectului, sau a reprezentantului acestuia ori la solicitarea responsabilului de ordine şi siguranţă al clubului gazdă care cere, în scris, intervenţia forţelor de ordine.

Page 75: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

3/3

- Modul de acţiune în situaţia tulburării ordinii publice sau în situaţia producerii unor incidente de amploare:

Evacuarea individuală sau a grupurilor mici de suporteri care tulbură ordinea publică în stadion se execută de către personalul societăţii/firmei de pază. Dacă acesta este depăşit de situaţie, efectivele de jandarmi intervin pentru restabilirea ordinii publice;

În cazul tulburării grave a ordinii publice, atunci când se constată că, în urma producerii unor acte de violenţă, este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine şi siguranţă sau a celorlalţi participanţi, restabilirea ordinii publice se face de către efectivele de jandarmi;

În situaţia în care, prin faptele săvârşite de către spectatori, se pune în pericol siguranţa desfăşurării competiţiei sportive sau în cazul producerii de incendii, distrugeri, catastrofe, al tulburării grave a ordinii publice sau al altor situaţii care pun în pericol viaţa, integritatea corporală ori sănătatea persoanelor sau când nu s-a reuşit restabilirea ordinii publice, efective de jandarmi, sprijinite de personalul societăţii/firmei de pază va evacua parţial sau total stadionul.

- Modalităţile de sesizare a forţelor de ordine despre producerea unor incidente sau încălcări ale prevederilor legale:

autosesizarea forţelor de ordine; prin intermediul responsabilului de ordine şi siguranţă; de către observatorii jocului sau alţi oficiali; de către spectatori.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 76: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 4499

SSllaattiinnaa,, 1199 mmaaii 22001144

MMăăssuurrii ddee oorrddiinnee –– aaccţţiiuunnee ddee pprrootteesstt Marţi 20 mai a.c., efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt vor

asigura măsurile de ordine publică şi protecţia participanţilor la acţiunea de pichetare a

Instituţiei Prefectului-Judeţul Olt organizată de către Federaţia Sindicatelor Libere din

Învăţământ – Uniunea Judeţeană Olt.

Acţiunea de protest se va desfăşura în municipiul Slatina, între orele 1200-1400 , pe

platoul din faţa Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.

Jandarmii olteni împreună cu lucrători din cadrul Poliţiei Municipiului Slatina vor

asigura măsurile de ordine publică pe întreaga perioadă de desfăşurare a manifestării, prin

monitorizarea tuturor activităţilor, în vederea prevenirii oricăror acte de tulburare a ordinii

publice. Intervenţia în situaţii de urgenţă va fi asigurată de către efective din cadrul

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt.

Jandarmeria Olt face un apel către participanţi, precum şi către cetăţenii care se vor afla

în zonă, să adopte un comportament civilizat, să respecte prevederile legilor în vigoare, pentru

menţinerea unui climat normal de ordine şi linişte publică pe tot parcursul desfăşurării

acţiunii.

De asemenea, adresăm rugămintea organizatorilor ca recuzita participanţilor să nu aibă

conţinut obscen sau mesaje care contravin legilor în vigoare.

Page 77: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

IInnffoorrmmaaţţiiii ssuupplliimmeennttaarree Conform Legii 60 din 1991 republicată, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice: Art. 12 Organizatorii adunărilor publice sunt obligaţi: a) să înregistreze declaraţiile de desfăşurare a adunărilor publice la unităţile de jandarmi competente teritorial, cu cel puţin 48 de ore înainte; b) să stabilească persoanele responsabile pentru conducerea adunărilor publice; c) să asigure un dispozitiv propriu de ordine format din personal purtând însemne distinctive, stabilite împreună cu comandantul unităţii de jandarmi care asigură măsurile de ordine publică; d) să delimiteze spaţiul de desfăşurare a adunărilor publice prin semne distinctive şi vizibile, iar când acestea se desfăşoară în deplasare, să ia măsuri pentru limitarea spaţiului de circulaţie ocupat; e) să achite anticipat, pe bază de deviz şi factură, contravaloarea serviciilor şi a amenajărilor solicitate consiliilor locale pentru desfăşurarea normală a adunărilor publice; f) să stabilească traseele de afluire şi defluire a participanţilor şi să ia măsuri ca ocuparea spaţiilor destinate desfăşurării adunărilor publice să aibă loc cu puţin timp înainte de ora începerii activităţilor, iar părăsirea lor sa se facă imediat după ora limită stabilită; g) să ia măsuri pentru interzicerea participării la adunările publice a persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice sau care se află sub influenţa acestora; h) să ia măsuri pentru îndepărtarea participanţilor care, prin modul de manifestare, tulbură ordinea şi liniştea publică, iar când aceştia nu se supun, să îi semnaleze organelor de poliţie; i) să întrerupă imediat adunarea publică atunci când constată că au intervenit fapte de natura celor prevăzute la art. 2 (Adunările publice trebuie sa se desfăşoare în mod paşnic şi civilizat, cu protecţia participanţilor şi a mediului ambiant, fără să stânjenească folosirea normală a drumurilor publice, a transportului în comun, cu excepţia celor autorizate, funcţionarea instituţiilor publice sau private, a celor de învăţământ, cultură şi sănătate, a unităţilor economice ori să degenereze în acţiuni turbulente de natură a pune în primejdie ordinea şi liniştea publică, siguranţa persoanelor, integritatea corporală, viaţa sau bunurile acestora ori ale domeniului public, şi nu pot fi continuate după ora 23.00, caz în care intră sub incidenta dispoziţiilor Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare); după restabilirea ordinii adunarea publică poate continuă în limita timpului iniţial aprobat; j) să interzică participarea la adunările publice a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violenţe sau de tulburare a desfăşurării normale a acestora. În cazul în care participanţii la adunări publice au formulat petiţii sau memorii, acestea pot fi prezentate autorităţilor publice destinatare de un grup de maximum 10 persoane. ART.13 Participanţii la adunările publice sunt obligaţi: a) să respecte recomandările făcute de organizatorii adunărilor publice, împuterniciţii acestora sau organele de ordine; b) să se abţină de la acţiuni de natură a împiedica desfăşurarea normală a adunărilor publice şi să nu incite la asemenea acţiuni prin viu grai, manifeste sau alte mijloace audiovizuale; c) să nu introducă sau să aibă, în timpul adunărilor publice, obiecte de natura celor prevăzute la art. 12 alin. 1 lit. g) şi j); d) să părăsească imediat adunările publice sau locul unde acestea se desfăşoară, când au fost somaţi de către organizatori, împuterniciţii acestora sau organele de poliţie; e) să nu participe la adunări publice în stare de ebrietate, să nu consume şi să nu distribuie băuturi alcoolice sau droguri.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL

IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 78: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 5500

SSllaattiinnaa,, 2200 mmaaii 22001144

Jandarmii olteni asigură ordinea publică la manifestările cultural-artistice şi câmpeneşti

Miercuri, 21 mai a.c., efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt vor asigura ordinea publică cu ocazia desfăşurării unor manifestări cultural – artistice şi câmpeneşti în judeţul Olt, prilejuite de sărbătoarea religioasă Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, la care se preconizează participarea unui public numeros, în localităţile Urzica (Festivalul „Floare de Salcâm”), Crâmpoia (Ziua Localităţii) şi la bâlciurile organizate în comunele: Izvoarele,Văleni, Obârşia, Giuvărăşti, Vişina Nouă, Spineni şi Vitomireşti.

Jandarmii olteni vor acţiona pentru asigurarea măsurilor de ordine publică pe întreaga perioadă de desfăşurare a evenimentelor, prin monitorizarea tuturor activităţilor în vederea asigurării unui climat de siguranţă civică şi prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice.

Dispozitivele de ordine publică vor avea în vedere prevenirea fenomenului contravenţional şi infracţional, descurajarea persoanelor predispuse la comiterea de fapte antisociale şi aplicarea măsurilor legale la constatarea producerii acestora.

Jandarmeria Olt recomandă cetăţenilor: Să evite consumul excesiv de alcool; Să acorde o atenţie deosebită obiectelor personale, pentru a evita furturile din

buzunare; Să îşi asigure încuietorile portierelor la autoturisme; Să nu lase la vedere în interiorul maşinii obiecte de valoare (genţi, poşete, telefoane

mobile, etc.); Să respecte regulile stabilite de organizatorii evenimentelor.

* * * Cetăţenii pot solicita sprijin în situaţia tulburării ordinii publice sau în cazul în care sunt martorii săvârşirii unor fapte antisociale, la numărul unic pentru situaţii de urgenţă 112 sau se pot adresa direct echipajelor de jandarmerie.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL

IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 79: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 5511

SSllaattiinnaa,, 2211 mmaaii 22001144

DDDeeepppiiissstttaaaţţţiii îîînnn tttiiimmmppp ccceee sssuuussstttrrrăăăgggeeeaaauuu eeennneeerrrgggiiieee eeellleeeccctttrrriiicccăăă Miercuri, 21 mai a.c., efective din cadrul Jandarmeriei Olt au depistat pe raza

localităţilor Slatina şi Ipoteşti, judeţul Olt, patru persoane cu vârsta cuprinsă între 19 şi 61 de

ani, care sustrăgeau energie electrică.

Acestea alimentau mai mulţi consumatori

casnici prin intermediul unor conductori

electrici racordaţi ilegal la reţeaua de

alimentare, ocolind aparatele de măsurare a

energiei electrice.

Instalaţiile improvizate au fost

sigilate şi ridicate de către o echipă de

intervenţie a societăţii de distribuţie a energiei electrice, prezentă la faţa locului.

În cauză s-au întocmit acte de sesizare sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt de

energie electrică şi folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea sau

pentru ocolirea echipamentelor de măsurare, fapte prevăzute şi pedepsite de Codul Penal şi

Legea nr. 123/2012 a energiei electrice.

Documentele întocmite vor fi înaintate organelor de urmărire penală competente, pentru

continuarea cercetărilor.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 80: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT „Gl.c.a.Constantin Dimitrescu”

Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 5522

SSllaattiinnaa,, 3300 mmaaii 22001144

JJaannddaarrmmiiii oolltteennii aauu oorrggaanniizzaatt oo aaccţţiiuunnee ppeennttrruu pprreevveenniirreeaa şşii ccoommbbaatteerreeaa ppeessccuuiittuulluuii îînn ppeerriiooaaddaa ddee pprroohhiibbiiţţiiee

VViinneerrii,, 3300 mmaaii aa..cc..,, eeffeeccttiivvee ddiinn ccaaddrruull IInnssppeeccttoorraattuulluuii ddee JJaannddaarrmmii JJuuddeeţţeeaann OOlltt aauu

eexxeeccuuttaatt oo aaccţţiiuunnee ppee lliinniiaa pprreevveenniirriiii şşii ccoommbbaatteerriiii ppeessccuuiittuulluuii îînn ppeerriiooaaddaa ddee pprroohhiibbiiţţiiee..

AAccţţiiuunneeaa ss--aa ddeessffăăşşuurraatt îînnttrree oorreellee 0077..0000 -- 1111..0000,,

ppee ccuurrssuull ddee aappăă aall rrââuulluuii OOlltt îînn zzoonnaa llaaccuurriilloorr ddee

aaccuummuullaarree IIppootteeşşttii şşii DDrrăăggăănneeşşttii--OOlltt,, ddee uunnddee ccuu

aajjuuttoorruull aa ddoouuăă bbăărrccii ppnneeuummaattiiccee ccuu mmoottoorr ddiinn ddoottaarreeaa

iinnssppeeccttoorraattuulluuii,, jjaannddaarrmmiiii oolltteennii aauu ssccooss mmaaii mmuullttee

ppllaassee ddee ppeessccuuiitt mmoonnooffiillaammeenntt,, iinntteerrzziissee ddee lleeggee..

PPeeşştteellee ggăăssiitt aa ffoosstt rreeddaatt mmeeddiiuulluuii aaccvvaattiicc..

ÎÎnn ccaauuzzăă ss--aa îînnttooccmmiitt uunn pprroocceess--vveerrbbaall ddee ccoonnssttaattaarree,, uunneelltteellee ddee ppeessccuuiitt ffiiiinndd pprreeddaattee

oorrggaanneelloorr ddee uurrmmăărriirree ppeennaallăă ccoommppeetteennttee ppeennttrruu ccoonnttiinnuuaarreeaa cceerrcceettăărriilloorr..

IInnffoorrmmaaţţiiii ssuupplliimmeennttaarree DDee llaa îînncceeppuuttuull aannuull 22001144 ppâânnăă îînn pprreezzeenntt,, ppee ttiimmppuull eexxeeccuuttăărriiii mmiissiiuunniilloorr ssppeecciiffiiccee ddee jjaannddaarrmmii,, ppeennttrruu pprreevveenniirreeaa şşii ccoommbbaatteerreeaa ffaapptteelloorr ddee îînnccăăllccaarree aa nnoorrmmeelloorr lleeggaallee iinnssttiittuuiittee îînn ddoommeenniiuull ppeessccuuiittuulluuii şşii aaccvvaaccuullttuurriiii,, eeffeeccttiivveellee JJaannddaarrmmeerriieeii OOlltt aauu aapplliiccaatt 111199 ssaannccţţiiuunnii ccoonnttrraavveennţţiioonnaallee îînn ccoonnffoorrmmiittaattee ccuu OO..GG.. nnrr.. 2233//22000088 pprriivviinndd ppeessccuuiittuull şşii aaccvvaaccuullttuurraa,, aauu ccoonnssttaattaatt 4411 iinnffrraaccţţiiuunnii llaa rreeggiimmuull ppiisscciiccooll ssăăvvâârrşşiittee ddee 3366 aauuttoorrii,, aauu rriiddiiccaatt şşii pprreeddaatt oorrggaanneelloorr ccoommppeetteennttee ppeessttee 22775500 mmeettrrii ddee ppllaassee ddee ddiiffeerriittee ttiippuurrii iinntteerrzziissee ddee lleeggee şşii 99 aallttee uunneellttee.. ÎÎnn ttooaattee ccaazzuurriillee pprriivviinndd iinnffrraaccţţiiuunniillee ccoonnssttaattaattee,, ddooccuummeenntteellee îînnttooccmmiittee ddee jjaannddaarrmmii şşii oobbiieecctteellee rriiddiiccaattee,, aauu ffoosstt îînnaaiinnttaattee oorrggaanneelloorr ddee uurrmmăărriirree ppeennaallăă ccoommppeetteennttee,, ppeennttrruu ccoonnttiinnuuaarreeaa cceerrcceettăărriilloorr..

CCOOMMPPAARRTTIIMMEENNTTUULL IINNFFOORRMMAARREE,, RREELLAAŢŢIIII PPUUBBLLIICCEE ŞŞII CCUU PPUUBBLLIICCUULL

Page 81: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT „Gl.c.a.Constantin Dimitrescu”

Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected],

www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 5533

SSllaattiinnaa,, 0011 iiuunniiee 22001144

CCooppiiiiii mmeerriittuuooşşii aaii jjaannddaarrmmiilloorr şşii ppoommppiieerriilloorr oolltteennii aauu ffoosstt pprreemmiiaaţţii ddee AAssoocciiaaţţiiaa IInntteerrnnaaţţiioonnaallăă aa PPoolliiţţiişşttiilloorr ((II..PP..AA..)) –– SSeeccţţiiaa RRoommâânnăă

Vineri, 30 mai a.c., la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt a avut loc o

activitate organizată de Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor - Regiunea 4 Olt, la care au

participat copii şi părinţii acestora – membrii ai asociaţiei.

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului,

cinci copii ai membrilor I.P.A. - Regiunea 4 Olt au

fost premiaţi pentru rezultatele foarte bune

obţinute la concursurile organizate pe plan local

sau naţional.

I.P.A. Secţia Română le-a oferit premii în

bani în valoare de 500 lei pentru fiecare, diplome

şi alte cadouri simbolice.

Tinerii premiaţi au fost: Scarlat Andra - elevă în clasa a VIII-a cu multiple distincţii

olimpice la chimie, fizică, matematică şi limba română, Mihai Mădălin Gabriel - elev în clasa

a VII-a, cu rezultate foarte bune la matematică, informatică şi limba română, Dumitrescu

Delia - elevă în clasa a V-a, cu rezultate foarte bune la matematică şi limba română, precum şi

Scarlat Vlad şi Dumitrescu Lucian - elevi in clasa a II-a, cu rezultate foarte bune la

matematică şi limba română.

Page 82: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

Informaţii suplimentare: I.P.A Regiunea 4 Olt a luat fiinţă în octombrie 2009 şi este alcătuită din cadre active

şi în rezervă ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt şi din cadre active ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt, iar de atunci ea a avut ca obiectiv principal stabilirea legăturilor de prietenie între membrii ei şi găsirea de soluţii eficiente pentru petrecerea timpului liber într-un mod cât mai plăcut.

I.P.A Regiunea 4 Olt face parte din Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor, asociaţie înfiinţată din iniţiativa unui ofiţer de poliţie din Lincolnshire - Anglia, Arthur Troop, care a dorit să creeze astfel un canal al prieteniei dintre poliţiştii de pretutindeni. După cel de-al doilea Război Mondial, Arthur s-a dedicat proiectului înfiinţării unei organizaţii mondiale a poliţiştilor, dând dovadă de mare încredere în oameni şi în virtuţile prieteniei adevărate. Ideea lui a fost bine primită în câteva ţări europene (Marea Britanie, Danemarca, Norvegia, Suedia) şi în unele state africane, care au încurajat constituirea unei organizaţii mondiale a poliţiştilor, alcătuită din secţii naţionale şi emiterea, de către un Secretariat Internaţional, a legitimaţiilor pentru membrii săi, similare unui paşaport. De asemenea, era prevăzută adoptarea unei sigle specifice, plata unei cotizaţii individuale şi editarea unei reviste proprii.

La 1 ianuarie 1950, Asociaţia a luat fiinţă, iar Arthur Troop a acţionat neobosit pentru a încuraja şi crearea altor secţii naţionale. Luând act de existenţa Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor şi de scopurile generoase pe care aceasta le promova, prin Statutul Internaţional, un grup de poliţişti români conduşi de generalul Iulian Medrea a iniţiat demersurile înfiinţării Secţiei Române a I.P.A. Strădania şi eforturile depuse de poliţiştii români au fost încununate de succes în ziua de 25 octombrie 1996 când, la Congresul Internaţional de la Brisbane/Australia, Secţia Română a fost recunoscută ca membru cu drepturi depline al Asociaţiei. În toţi aceşti ani de eforturi, Secţia naţională IPA a devenit unul dintre cele mai importante ONG-uri din ţară, grupând în prezent peste 150 de regiuni (filiale teritoriale), in structura sa. Aici întâlnim cadre active sau în rezervă din toate „armele” Ministerului Afacerilor Interne, iar lor li se alătură, de circa doi ani, tot mai mulţi ofiţeri şi agenţi din Administraţia Naţională a Penitenciarelor precum şi cadre din Poliţia Locală – organizată la nivelul structurilor administrativ-teritoriale.

CCOOMMPPAARRTTIIMMEENNTTUULL IINNFFOORRMMAARREE,, RREELLAAŢŢIIII PPUUBBLLIICCEE ŞŞII CCUU PPUUBBLLIICCUULL

Page 83: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 5544

SSllaattiinnaa,, 22 iiuunniiee 22001144 Jandarmeria Olt şi-a deschis porţile şi a primit vizita copiilor

Luni, 2 iunie a.c., începând cu ora 1100, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt şi-a deschis porţile şi a

primit „inspecţia” a aproximativ 150 de copii. La această activitate au participat copii de la două instituţii de

învăţământ din municipiul Slatina: Colegiul Naţional „Ion Minulescu” şi Grădiniţa cu Program Prelungit „Ion

Creangă”.

Micilor vizitatori le-au fost prezentate spaţiile în care-şi

desfăşoară activitatea jandarmii olteni, le-au fost distribuite materiale

informative (reviste, pliante), jandarmii fiind nevoiţi să răspundă la toate

întrebările generate de curiozitatea specifică vârstei.

Pentru a-i familiariza pe copii cu misiunile, dotarea şi rolul

Jandarmeriei în societate, au fost amenajate o serie de standuri/puncte de

contact şi informare unde s-au prezentat: armamentul, mijloacele de

intervenţie antiteroristă, materialele folosite în misiunile de asigurare şi

restabilire a ordinii publice, autospecialele de intervenţie şi câinii de

serviciu pe care unitatea îi are în dotare.

Cei mici au luat contact în mod direct cu activitatea jandarmilor,

au interacţionat cu aceştia şi au urmărit exerciţii demonstrative,

devenind astfel „jandarmi pentru o zi”.

La finalul activităţilor, cei mici au fost serviţi cu dulciuri şi răcoritoare.

Ziua Porţilor Deschise pentru Copii face parte din activităţile organizate în cadrul campaniei de

informare, prevenire şi dialog social „Jandarmeria pe înţelesul tuturor”.

Ataşăm foto.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 84: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 5555

SSllaattiinnaa,, 33 iiuunniiee 22001144

Jandarmeria Olt asigură ordinea publică la partida de fotbal F.C.OLT SLATINA-A.S.A. TÂRGU MUREŞ

Miercuri, 4 iunie a.c., începând cu ora 18.00, în cadrul Ligii a II-a este programată partida de fotbal dintre echipele F.C. OLT SLATINA – A.S.A. TÂRGU MUREŞ, care se va juca pe stadionul „1 Mai” din municipiul Slatina. Partida este considerată cu grad de risc mediu.

Efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt, în cooperare cu poliţia, vor avea misiunea de a asigura ordinea publică în zona imediată şi apropiată a stadionului, înainte, pe timpul şi după terminarea meciului de fotbal. Intervenţia în situaţii de urgenţă va fi asigurată de I.S.U. Olt.

Măsurile de ordine în interiorul stadionului vor fi asigurate de către agenţi de ordine din cadrul societăţii/firmei de pază cu care clubul gazdă are încheiat contract de prestări servicii.

Porţile de acces în stadion se vor deschide cu o oră înainte de începerea partidei, accesul realizându-se de către agenţi din cadrul societăţii/firmei de pază cu care clubul gazdă are încheiat contract de prestări servicii.

JJaannddaarrmmeerriiaa OOlltt rreeccoommaannddăă ssuuppoorrtteerriilloorr ssăă nnuu ssee iimmpplliiccee îînn iinncciiddeennttee ccaarree aarr ppuutteeaa

dduuccee llaa ttuullbbuurraarreeaa oorrddiinniiii şşii lliinniişşttiiii ppuubblliiccee,, ddeelliimmiittâânndduu--ssee ddee oorriiccee ffoorrmmăă ddee vviioolleennţţăă vveerrbbaallăă ssaauu ffiizziiccăă ccee aarr ppuutteeaa ccoonndduuccee llaa mmaanniiffeessttăărrii vviioolleennttee,, ssuubblliinniiiinndd ccăă nnuu vvoorr ffii ttoolleerraattee nniiccii uunn ffeell ddee aaccţţiiuunnii ddee nnaattuurrăă ssăă ttuullbbuurree bbuunnaa ddeessffăăşşuurraarree aa aacceessttoorr eevveenniimmeennttee..

RReeaammiinnttiimm ssppeeccttaattoorriilloorr uurrmmăăttooaarreellee:: - intrarea în stadion se face doar pe la căile de acces special amenajate; - pe timpul desfăşurării meciului de fotbal se interzice comercializarea băuturilor alcoolice în imediata

apropiere a arenei sportive; - distribuirea băuturilor a căror comercializare este permisă se face numai în pahare din hârtie sau din

material plastic. - este interzisă intrarea în stadion cu următoarele obiecte şi în următoarele situaţii:

- cu materiale pirotehnice de orice natură (artificii, torţe, fumigene, etc); - în stare vădită de ebrietate, cu băuturi alcoolice, cu recipiente de orice fel (sticle, PET, etc.); - cu arme albe sau alte obiecte care pot fi folosite pentru acţiuni violente;

Page 85: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

2/3

- cu materiale de propagandă care incită la: denigrarea ţării, xenofobie, ură naţională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă publică.

De asemenea, spectatorilor le este interzis: să arunce cu obiecte în teren sau în direcţia altor

spectatori, să sară gardul care delimitează spaţiul de joc sau să intre pe spaţiul de joc, să deterioreze sau să distrugă mobilierul în interiorul locului de desfăşurare a meciului, să împiedice acţiunea forţelor pentru asigurarea sau restabilirea ordinii publice.

AALLTTEE AASSPPEECCTTEE DDEE IINNTTEERREESS::

Spectatorii sunt sfătuiţi să respecte măsurile stabilite pentru buna desfăşurare a partidei, să nu săvârşească fapte antisociale ce pot să atragă sancţionarea acestora, contravenţională sau penală, să aibă un comportament civilizat, compatibil cu spiritul de sportivitate, de fair-play care trebuie să caracterizeze toţi participanţii la un joc sportiv.

- Răspunderea pentru asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă în interiorul stadionului revine

clubului gazdă, care are încheiat în acest sens contract de prestări servicii cu societate/firmă de pază, care are următoarele obligaţii:

să efectueze la intrarea în arena sportivă un control riguros al persoanelor şi al bagajelor acestora, având ca scop împiedicarea introducerii în stadion a unor obiecte sau materiale interzise;

interzicerea, în incinta arenei sportive, a accesului persoanelor cărora le-a fost interzisă intrarea la asemenea genuri de manifestări, al persoanelor care se află în stare vădită de beţie sau se află, în mod evident, sub influenţa substanţelor halucinogene, al persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice, arme şi muniţii de orice fel, făclii, torţe, artificii, petarde, materiale explozive, incendiare sau fumigene, dispozitive pentru şocuri electrice, substanţe toxice, halucinogene, iritant lacrimogene ori paralizante, recipiente, corpuri contondente, cuţite, pumnale, şişuri, castete ori alte asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, împungere ori lovire şi predarea acestora forţelor de ordine;

realizarea de cordoane, baraje, patrule, posturi sau alte elemente de dispozitiv, pentru asigurarea ordinii în arena sportivă;

interzicerea pătrunderii în suprafaţa de joc sau în zona vestiarelor şi a băncilor de rezerve a persoanelor care nu au drept de acces în aceste zone;

evacuarea individuală sau a grupurilor mici de suporteri care tulbură ordinea publică în arena sportivă;

participarea la evacuarea grupurilor mari de suporteri ori cu risc de agresivitate şi violenţă, alături de forţele de ordine.

- Restabilirea ordinii publice în interiorul bazei sportive se execută de către efectivele de jandarmi, din iniţiativa comandantului forţelor de jandarmi, cu aprobarea, după caz, a prefectului sau a reprezentantului acestuia, atunci când se constată că, în urma producerii unor acte de violenţă, este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine şi siguranţă sau a celorlalţi participanţi. Aprobarea intervenţiei în forţă nu este necesară în cazul în care asupra forţelor de ordine se exercită violenţe care pun în pericol iminent viaţa, integritatea corporală sau sănătatea acestora ori a altor persoane sau când există indicii temeinice că participanţii pregătesc sau au comis o fapta ilegală.

- Evacuarea din arena sportivă a unor grupuri de participanţi, în situaţia în care, prin faptele săvârşite de către aceştia, se pune în pericol siguranţa desfăşurării competiţiilor sportive, se face, după caz, la dispoziţia prefectului, sau a reprezentantului acestuia ori la solicitarea responsabilului de ordine şi siguranţă al clubului gazdă care cere, în scris, intervenţia forţelor de ordine.

- Modul de acţiune în situaţia tulburării ordinii publice sau în situaţia producerii unor incidente de amploare:

Evacuarea individuală sau a grupurilor mici de suporteri care tulbură ordinea publică în stadion se execută de către personalul societăţii/firmei de pază. Dacă acesta este depăşit de situaţie, efectivele de jandarmi intervin pentru restabilirea ordinii publice;

În cazul tulburării grave a ordinii publice, atunci când se constată că, în urma producerii unor acte de violenţă, este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a

Page 86: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

3/3

personalului de ordine şi siguranţă sau a celorlalţi participanţi, restabilirea ordinii publice se face de către efectivele de jandarmi;

În situaţia în care, prin faptele săvârşite de către spectatori, se pune în pericol siguranţa desfăşurării competiţiei sportive sau în cazul producerii de incendii, distrugeri, catastrofe, al tulburării grave a ordinii publice sau al altor situaţii care pun în pericol viaţa, integritatea corporală ori sănătatea persoanelor sau când nu s-a reuşit restabilirea ordinii publice, efective de jandarmi, sprijinite de personalul societăţii/firmei de pază va evacua parţial sau total stadionul.

- Modalităţile de sesizare a forţelor de ordine despre producerea unor incidente sau încălcări ale prevederilor legale:

autosesizarea forţelor de ordine; prin intermediul responsabilului de ordine şi siguranţă; de către observatorii jocului sau alţi oficiali; de către spectatori.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 87: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT „Gl.c.a.Constantin Dimitrescu”

Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV

NNrr.. 5566 SSllaattiinnaa,, 33 iiuunniiee 22001144

Elevi ai Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi Drăgăşani, în sttaaggiiuu ddee pprraaccttiiccăă llaa JJaannddaarrmmeerriiaa OOlltt

În perioada 2 iunie – 11 iulie a.c., şase elevi de la Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi

„Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, desfăşoară la Jandarmeria Olt un stagiu de practică

prevăzut în programa de învăţământ.

La acest stagiu participă elevi din anul I

de studiu, activităţile debutând cu un

program de acomodare cu specificul şi

misiunile executate de Inspectoratul de

Jandarmi Judeţean Olt.

Elevii au fost repartizaţi în cadrul

structurilor de ordine şi siguranţă publică ale

unităţii, având posibilitatea să îşi pună în

practică noţiunile teoretice dobândite în

timpul orelor de curs.

Pe întreaga perioadă a stagiului de practică, tinerii jandarmi sunt îndrumaţi de tutori

ofiţeri cu experienţă în activitatea profesională, acordându-se o atenţie deosebită caracterului

formativ şi complementar al practicii. CCOOMMPPAARRTTIIMMEENNTTUULL IINNFFOORRMMAARREE,, RREELLAAŢŢIIII PPUUBBLLIICCEE ŞŞII CCUU PPUUBBLLIICCUULL

Page 88: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 5577

SSllaattiinnaa,, 0055 iiuunniiee 22001144

Jandarmeria Olt asigură ordinea publică la spectacolele şi manifestările cultural-artistice organizate în municipiul Slatina

Peste 100 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt vor asigura ordinea publică în perioada 6-8 iunie a.c., pe timpul desfăşurării în municipiul Slatina, a manifestărilor ce fac parte dintr-un turneu muzical, la care se preconizează participarea unui public numeros. Spectacolele vor avea loc zilnic între orele 19.00-23.00, pe B-dul A.I. Cuza din municipiu, la intersecţia străzilor Basarabilor cu Vintilă Vodă, fiind amenajate terase în aer liber cu produse alimentare şi nealimentare, băuturi alcoolice şi non-alcoolice, standuri cu produse de artizanat, carusele şi jocuri pentru copii. Pentru buna desfăşurare a evenimentului, sectorul va fi delimitat în două zone: zona comercială şi zona de spectacol, unde este interzis accesul persoanelor aflate în stare de ebrietate, precum şi a persoanelor care au asupra lor sticle şi doze de băuturi alcoolice sau răcoritoare. În perioada 5 iunie/ora 1400 – 9 iunie/ora 1200 s-a aprobat oprirea circulaţiei în municipiul Slatina din intersecţia: B-dul A.I. Cuza cu Str. Libertăţii şi Str. Arcului până la Magazinul Winmarkt. Jandarmii olteni, sprijiniţi de efective din cadrul Poliţiei Municipiului Slatina şi Poliţiei Locale Slatina, vor acţiona pentru asigurarea măsurilor de ordine publică pe întreaga perioadă de desfăşurare a evenimentului, prin monitorizarea tuturor activităţilor, în vederea asigurării unui climat de siguranţă civică şi prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice. Intervenţia în situaţii de urgenţă va fi asigurată de către efective din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt. Jandarmeria Olt face un apel către participanţi să adopte un comportament civilizat, să respecte prevederile legilor în vigoare, pentru menţinerea unui climat normal de ordine şi linişte publică pe tot parcursul desfăşurării evenimentului.

Jandarmeria Olt recomandă cetăţenilor: Să evite consumul excesiv de alcool; Să nu se angreneze în activităţi ce le-ar putea pune în pericol viaţa, integritatea

corporală, bunurile materiale;

Page 89: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

2/2

Să acorde o atenţie deosebită obiectelor personale, pentru a evita furturile din buzunare;

Să îşi asigure încuietorile portierelor la autoturisme; Să nu lase la vedere în interiorul maşinii obiecte de valoare (genţi, poşete, telefoane

mobile, etc.); Să nu evite să ceară, ori de câte ori este nevoie, sprijinul jandarmilor care au

misiunea de a asigura ordinea şi siguranţa publică.

* * * Cetăţenii pot solicita sprijin în situaţia tulburării ordinii publice sau în cazul în care sunt martorii săvârşirii unor fapte antisociale, la numărul unic pentru situaţii de urgenţă 112 sau se pot adresa direct echipajelor de jandarmerie.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL

IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 90: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 5588

SSllaattiinnaa,, 2266 iiuunniiee 22001144

DDDeeepppiiissstttaaaţţţiii îîînnn tttiiimmmppp ccceee sssuuussstttrrrăăăgggeeeaaauuu eeennneeerrrgggiiieee eeellleeeccctttrrriiicccăăă Miercuri, 25 iunie a.c., Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt a înaintat către Parchetul

de pe lângă Judecătoria Caracal, în vederea continuării cercetărilor, actele de constatare şi

sesizare sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt de energie electrică şi folosirea de

instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea sau pentru ocolirea echipamentelor

de măsurare, fapte prevăzute şi pedepsite de Codul Penal şi Legea nr. 123/2012 a energiei

electrice, pentru nouă persoane din localitatea Osica de Sus, judeţul Olt.

Cei în cauză au fost depistaţi în timp ce sustrăgeau energie electrică, alimentând mai

multor consumatori casnici prin intermediul unor conductori electrici racordaţi ilegal la

reţeaua de alimentare, ocolind aparatele de măsurare a energiei electrice.

Instalaţiile improvizate au fost sigilate şi ridicate de către o echipă de intervenţie a

societăţii de distribuţie a energiei electrice, prezentă la faţa locului.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 91: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 5599

SSllaattiinnaa,, 2277 iiuunniiee 22001144

Măsuri de ordine publică la finala etapei judeţene a Cupei României

Sâmbătă, 29 iunie a.c., începând cu ora 11.00, se va desfăşura finala etapei judeţene a Cupei României dintre echipele de fotbal RECOLTA STOICĂNEŞTI şi A.S. MILCOV, care se va juca pe stadionul „1 Mai” din municipiul Slatina. Partida este considerată cu grad de risc scăzut.

Efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt, în cooperare cu poliţia, vor avea misiunea de a asigura ordinea publică în zona imediată şi apropiată a stadionului, înainte, pe timpul şi după terminarea meciului de fotbal. Intervenţia în situaţii de urgenţă va fi asigurată de I.S.U. Olt.

Măsurile de ordine în interiorul stadionului vor fi asigurate de către organizator – Agenţia Judeţeană de Fotbal Olt (prin S.J.P. Olt).

Porţile de acces în stadion se vor deschide cu o oră înainte de începerea partidei, accesul realizându-se de către agenţi din cadrul S.J.P. Olt.

JJaannddaarrmmeerriiaa OOlltt rreeccoommaannddăă ssuuppoorrtteerriilloorr ssăă nnuu ssee iimmpplliiccee îînn iinncciiddeennttee ccaarree aarr ppuutteeaa dduuccee llaa ttuullbbuurraarreeaa oorrddiinniiii şşii lliinniişşttiiii ppuubblliiccee,, ddeelliimmiittâânndduu--ssee ddee oorriiccee ffoorrmmăă ddee vviioolleennţţăă vveerrbbaallăă ssaauu ffiizziiccăă ccee aarr ppuutteeaa ccoonndduuccee llaa mmaanniiffeessttăărrii vviioolleennttee,, ssuubblliinniiiinndd ccăă nnuu vvoorr ffii ttoolleerraattee nniiccii uunn ffeell ddee aaccţţiiuunnii ddee nnaattuurrăă ssăă ttuullbbuurree bbuunnaa ddeessffăăşşuurraarree aa aacceessttuuii eevveenniimmeenntt..

RReeaammiinnttiimm ssppeeccttaattoorriilloorr uurrmmăăttooaarreellee:: - intrarea în stadion se face doar pe la căile de acces special amenajate; - pe timpul desfăşurării meciului de fotbal se interzice comercializarea băuturilor alcoolice în imediata

apropiere a arenei sportive; - distribuirea băuturilor a căror comercializare este permisă se face numai în pahare din hârtie sau din

material plastic. - este interzisă intrarea în stadion cu următoarele obiecte şi în următoarele situaţii:

- cu materiale pirotehnice de orice natură (artificii, torţe, fumigene, etc); - în stare vădită de ebrietate, cu băuturi alcoolice, cu recipiente de orice fel (sticle, PET, etc.); - cu arme albe sau alte obiecte care pot fi folosite pentru acţiuni violente; - cu materiale de propagandă care incită la: denigrarea ţării, xenofobie, ură naţională, rasială, de

clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă publică.

Page 92: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

2/3

De asemenea, spectatorilor le este interzis: să arunce cu obiecte în teren sau în direcţia altor

spectatori, să sară gardul care delimitează spaţiul de joc sau să intre pe spaţiul de joc, să deterioreze sau să distrugă mobilierul în interiorul locului de desfăşurare a meciului, să împiedice acţiunea forţelor pentru asigurarea sau restabilirea ordinii publice.

AALLTTEE AASSPPEECCTTEE DDEE IINNTTEERREESS::

Spectatorii sunt sfătuiţi să respecte măsurile stabilite pentru buna desfăşurare a partidei, să nu săvârşească fapte antisociale ce pot să atragă sancţionarea acestora, contravenţională sau penală, să aibă un comportament civilizat, compatibil cu spiritul de sportivitate, de fair-play care trebuie să caracterizeze toţi participanţii la un joc sportiv.

- Răspunderea pentru asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă în interiorul stadionului revine

organizatorului-Agenţia Judeţeană de Fotbal Olt (prin S.J.P. Olt), care are următoarele obligaţii: să efectueze la intrarea în arena sportivă un control riguros al persoanelor şi al bagajelor acestora,

având ca scop împiedicarea introducerii în stadion a unor obiecte sau materiale interzise; interzicerea, în incinta arenei sportive, a accesului persoanelor cărora le-a fost interzisă intrarea la

asemenea genuri de manifestări, al persoanelor care se află în stare vădită de beţie sau se află, în mod evident, sub influenţa substanţelor halucinogene, al persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice, arme şi muniţii de orice fel, făclii, torţe, artificii, petarde, materiale explozive, incendiare sau fumigene, dispozitive pentru şocuri electrice, substanţe toxice, halucinogene, iritant lacrimogene ori paralizante, recipiente, corpuri contondente, cuţite, pumnale, şişuri, castete ori alte asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, împungere ori lovire şi predarea acestora forţelor de ordine;

realizarea de cordoane, baraje, patrule, posturi sau alte elemente de dispozitiv, pentru asigurarea ordinii în arena sportivă;

interzicerea pătrunderii în suprafaţa de joc sau în zona vestiarelor şi a băncilor de rezerve a persoanelor care nu au drept de acces în aceste zone;

evacuarea individuală sau a grupurilor mici de suporteri care tulbură ordinea publică în arena sportivă;

participarea la evacuarea grupurilor mari de suporteri ori cu risc de agresivitate şi violenţă, alături de forţele de ordine.

- Restabilirea ordinii publice în interiorul bazei sportive se execută de către efectivele de jandarmi, din iniţiativa comandantului forţelor de jandarmi, cu aprobarea, după caz, a prefectului sau a reprezentantului acestuia, atunci când se constată că, în urma producerii unor acte de violenţă, este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine şi siguranţă sau a celorlalţi participanţi. Aprobarea intervenţiei în forţă nu este necesară în cazul în care asupra forţelor de ordine se exercită violenţe care pun în pericol iminent viaţa, integritatea corporală sau sănătatea acestora ori a altor persoane sau când există indicii temeinice că participanţii pregătesc sau au comis o fapta ilegală.

- Evacuarea din arena sportivă a unor grupuri de participanţi, în situaţia în care, prin faptele săvârşite de către aceştia, se pune în pericol siguranţa desfăşurării competiţiilor sportive, se face, după caz, la dispoziţia prefectului, sau a reprezentantului acestuia ori la solicitarea responsabilului de ordine şi siguranţă al clubului gazdă care cere, în scris, intervenţia forţelor de ordine.

- Modul de acţiune în situaţia tulburării ordinii publice sau în situaţia producerii unor incidente de amploare:

Evacuarea individuală sau a grupurilor mici de suporteri care tulbură ordinea publică în stadion se execută de către personalul societăţii/firmei de pază. Dacă acesta este depăşit de situaţie, efectivele de jandarmi intervin pentru restabilirea ordinii publice;

În cazul tulburării grave a ordinii publice, atunci când se constată că, în urma producerii unor acte de violenţă, este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine şi siguranţă sau a celorlalţi participanţi, restabilirea ordinii publice se face de către efectivele de jandarmi;

Page 93: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

3/3

În situaţia în care, prin faptele săvârşite de către spectatori, se pune în pericol siguranţa desfăşurării competiţiei sportive sau în cazul producerii de incendii, distrugeri, catastrofe, al tulburării grave a ordinii publice sau al altor situaţii care pun în pericol viaţa, integritatea corporală ori sănătatea persoanelor sau când nu s-a reuşit restabilirea ordinii publice, efective de jandarmi, sprijinite de personalul societăţii/firmei de pază va evacua parţial sau total stadionul.

- Modalităţile de sesizare a forţelor de ordine despre producerea unor incidente sau încălcări ale prevederilor legale:

autosesizarea forţelor de ordine; prin intermediul responsabilului de ordine şi siguranţă; de către observatorii jocului sau alţi oficiali; de către spectatori.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 94: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu”

Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 6600

SSllaattiinnaa,, 2299 iiuunniiee 22001144

JJaannddaarrmmiiii oolltteennii aauu ppaarrttiicciippaatt llaa aaccţţiiuunneeaa „„LLeett''ss DDoo IItt,, DDaannuubbee!!””

Jandarmeria Olt s-a alăturat „Let’s Do It, Romania!” în acţiunea de ecologizare a

malurilor şi apelor Dunării de pe teritoriul românesc.

Duminică, 29 iunie a.c., voluntari

jandarmi din cadrul Secţiei de Jandarmi

Corabia au participat la acţiunea „Let's Do It,

Danube!”, de Ziua Internaţională a Dunării.

Jandarmii olteni s-au alăturat voluntarilor

acestui proiect şi au participat la curăţarea

malurilor Dunării, pe raza localităţii Corabia,

judeţul Olt.

Crezând în succesul ideii de voluntariat,

prin participarea la această acţiune, jandarmii olteni doresc să-şi aducă contribuţia la

protejarea naturii şi refacerea ecosistemului, demonstrând că sunt alături de comunitate nu

numai pe timpul executării misiunilor, ci şi pe planul restabilirii raporturilor normale dintre

mediu şi om.

Participarea la acest proiect face parte din activităţile desfăşurate în cadrul campaniei de

informare, prevenire şi dialog social „Jandarmeria pe înţelesul tuturor”.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢIIIIII PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞIII CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 95: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV

NNrr.. 6611 SSllaattiinnaa,, 33 iiuulliiee 22001144

Jandarmii au asigurat paza şi protecţia transporturilor de valori şi cu caracter special

În luna iunie a.c., efective ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt au asigurat paza

şi protecţia a 78 transporturi de valori, dintre care 77 astfel de transporturi s-au executat în

judeţul Olt şi unul în afara judeţului.

În această perioadă a fost asigurată paza şi

protecţia a 4 transporturi cu caracter special.

Prin dispeceratul Jandarmeriei Olt au fost

monitorizate 22 transporturi cu caracter special şi

2 transporturi de valori care au tranzitat judeţul

Olt, la reşedinţa unităţii şi sediile structurilor

dislocate fiind organizate permanent echipaje de

intervenţie, pregătite să intervină în caz de

nevoie.

Pe timpul executării transporturilor au fost adoptate dispozitive de pază şi protecţie

mobile şi flexibile care, coroborate cu funcţionarea unor sisteme viabile de legături şi de

intervenţie rapidă, au determinat creşterea potenţialului preventiv şi a eficienţei acestor

misiuni.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 96: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 6622

SSllaattiinnaa,, 33 iiuulliiee 22001144

OOrrddiinneeaa ppuubblliiccăă aassiigguurraattăă ddee jjaannddaarrmmiiii oolltteennii

ÎÎnn lluunnaa iiuunniiee aa..cc..,, eeffeeccttiivvee ddiinn ccaaddrruull IInnssppeeccttoorraattuulluuii ddee JJaannddaarrmmii JJuuddeeţţeeaann OOlltt aauu aaccţţiioonnaatt ppee rraazzaa jjuuddeeţţuulluuii OOlltt ppeennttrruu aassiigguurraarreeaa şşii mmeennţţiinneerreeaa uunnuuii cclliimmaatt ddee oorrddiinnee şşii ssiigguurraannţţăă ppuubblliiccăă..

EEffeeccttiivveellee iinnssppeeccttoorraattuulluuii aauu eexxeeccuuttaatt 3333 mmiissiiuunnii ddee aassiigguurraarree aa oorrddiinniiii ppuubblliiccee ((mmaanniiffeessttăărrii ccuullttuurraallee,, ssppoorrttiivvee)) şşii 3311 mmiissiiuunnii îînn ccooooppeerraarree ccuu aallttee iinnssttiittuuţţiiii ((DDiirreeccţţiiaa SSiillvviiccăă OOlltt,, II..TT..MM.. OOlltt eexxeeccuuttoorrii jjuuddeeccăăttoorreeşşttii,, eettcc..)).

JJaannddaarrmmiiii oolltteennii aauu ppaarrttiicciippaatt llaa mmeennţţiinneerreeaa oorrddiinniiii ppuubblliiccee pprriinn oorrggaanniizzaarreeaa îîmmpprreeuunnăă ccuu ppoolliiţţiiaa aa ppeessttee 333300 ppaattrruullee mmiixxttee,, eexxeeccuuttaarreeaa aa ppeessttee 114455 mmiissiiuunnii ddee ppaattrruullaarree ccuu eeffeeccttiivvee ddee jjaannddaarrmmii,, aattââtt îînn mmeeddiiuull uurrbbaann ccââtt şşii îînn mmeeddiiuull rruurraall şşii 3399 aaccţţiiuunnii îînn zzoonnaa uunniittăăţţiilloorr

ddee îînnvvăăţţăămmâânntt..

PPee ttiimmppuull mmiissiiuunniilloorr eexxeeccuuttaattee îînn lluunnaa iiuunniiee aa..cc..,, jjaannddaarrmmiiii oolltteennii aauu aapplliiccaatt 119988 ssaannccţţiiuunnii ccoonnttrraavveennţţiioonnaallee ((1199 aavveerrttiissmmeennttee şşii 117799 aammeennzzii îînn vvaallooaarree ttoottaallăă ddee 5577115500 lleeii)),, aauu ccoonnssttaattaatt 2266 iinnffrraaccţţiiuunnii ffllaaggrraannttee ssăăvvâârrşşiittee ddee 1177 ffăăppttuuiittoorrii şşii aauu ppaarrttiicciippaatt llaa ccoonnssttaattaarreeaa îînn ccooooppeerraarree ccuu ppoolliiţţiiaa aa aallttoorr 5511 iinnffrraaccţţiiuunnii ssăăvvâârrşşiittee ddee 5566 ffăăppttuuiittoorrii..

* * * Cetăţenii pot solicita sprijin în situaţia tulburării ordinii publice sau în cazul în care sunt martorii săvârşirii unor fapte antisociale, la numărul unic pentru situaţii de urgenţă 112 sau se pot adresa direct echipajelor de jandarmerie.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL

IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 97: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

1

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a.Constantin Dimitrescu”

Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV

NNrr.. 6633 SSllaattiinnaa,, 2244 iiuulliiee 22001144

DDOOSSAARREE PPEENNAALLEE PPEENNTTRRUU FURT DE ENERGIE ELECTRICĂ

La data de 23.07.2014, executând misiuni specifice pe raza municipiului Slatina, efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt, împreună cu o echipă de intervenţie din cadrul CEZ România – Departamentul NTL Olt, au depistat sustrăgând energie electrică pe numitele:

- P. VIORICA, de 67 ani cu domiciliul în municipiul Slatina, judeţul Olt; - V. LENUŢA , de 36 ani cu domiciliul în municipiul Slatina, judeţul Olt; - S. OLGA de 64 ani cu domiciliul în municipiul Slatina, judeţul Olt; - G. MARIA de 56 ani cu domiciliul în municipiul Slatina, judeţul Olt.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt a înaintat către Poliţia municipiului Slatina, în

vederea continuării cercetărilor, actele de constatare şi sesizare sub aspectul săvârşirii

infracţiunilor de furt de energie electrică faptă prevăzută şi pedepsită articolul 228 din Codul

Penal şi folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea sau pentru

ocolirea echipamentelor de măsurare faptă prevăzută şi pedepsită articolul 92 alineat 2 din

Legea numărul 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale.

Cele în cauză au fost depistate în timp ce sustrăgeau energie electrică, alimentând mai

mulţi consumatori casnici prin intermediul unor conductori electrici racordaţi ilegal la reţeaua

de alimentare, ocolind aparatele de măsurare a energiei electrice.

Page 98: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

2

Instalaţiile improvizate au fost sigilate şi ridicate de către o echipă de intervenţie a

societăţii de distribuţie a energiei electrice, prezentă la faţa locului.

Compartimentul

IIInnnfffooorrrmmmaaarrreee,,, RRReeelllaaaţţţiiiiii PPPuuubbbllliiiccceee şşşiii cccuuu PPPuuubbbllliiicccuuulll

Page 99: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

1

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a.Constantin Dimitrescu”

Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV

NNrr.. 6644 SSllaattiinnaa,, 2299 iiuulliiee 22001144

ZZIIUUAA IIMMNNUULLUUII NNAAŢŢIIOONNAALL

În semn de cinstire al unuia dintre

cele mai importante simboluri naţionale ale poporului român - Imnul Naţional - Parlamentul

României a adoptat Legea numărul 99 din 26.05.1998 privind proclamarea zilei de 29 iulie -

Ziua Imnului Naţional al României - Deşteaptă-te, române, simbol al unităţii Revoluţiei

Române din anul 1848.

Pentru a sărbători evenimentul, în data de 29 iulie a.c., începând cu ora 08.30, treizeci

şi cinci de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt au participat alături

Page 100: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

2

de reprezentanţii celorlalte instituţii, la activităţile festive organizate în municipiul Slatina pe

platoul din faţa Instituţiei Prefectului Judeţului Olt.

Efectivele de jandarmi au asigurat

măsurile de ordine şi siguranţă publică pe timpul desfăşurării acestor activităţi, iar un pluton

de jandarmi gardă de onoare a defilat în cinstea evenimentului.

Compartimentul IIInnnfffooorrrmmmaaarrreee,,, RRReeelllaaaţţţiiiiii PPPuuubbbllliiiccceee şşşiii cccuuu PPPuuubbbllliiicccuuulll

Page 101: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

1

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a.Constantin Dimitrescu”

Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

CCOOMMUUNNIICCAATT DDEE PPRREESSĂĂ

NNrr.. 6655 SSllaattiinnaa,, 3300 iiuulliiee 22001144

JJAANNDDAARRMMIIII OOLLTTEENNII ÎÎNN LLUUPPTTAA CCUU AAPPEELLEE

Riscându-şi vieţile

jandarmii din cadrul I.J.J. Olt au intervenit pentru salvarea vieţilor şi bunurilor

locuitorilor din zonele afectate de inundaţiile provocate de ploile abundente.

Page 102: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

2

În cursul zilei de 29 iulie a.c precum şi în cursul zilei de astăzi efective din cadrul

I.J.J. Olt au acţionat şi acţionează în zona localităţilor din judeţul Olt grav afectate de

inundaţiile provocate de râurile Vedea şi Plapcea.

Pe raza acestor localităţi, au acţionat fără întrerupere şi fără oboseală un număr de

60 de jandarmi din cadrul I.J.J. Olt dotaţi cu mijloce specifice de salvare ( 6 maşini, o barcă

pneumatică cu motor, veste de salvare, cordeline de salvare, pelerine de ploaie,cizme ) sub

directa coordonare a inspectorului şef.

Prin abnegaţia şi implicarea lor, jandarmii olteni au reuşit să salveze din calea

apelor un număr de 39 de persoane şi au ajutat la recuperarea alături de colegii din cadrul

I.S.U. Olt a unui număr de aproximativ 280 de ovine pe care proprietarul le pierduse.

Demn de arătat, este şi următorul episod din lupta cu apele furioase care vine încă

odată să pună în lumină spiritul de sacrificiu al jandarmilor.

În data de 29.07.2014, începând cu orele 19:50, echipajul auto condus de căpitanul Popescu Octavian având în componenţă trei subofiţeri a fost solicitat să intervină pe raza localităţii Sârbii Măgura, judeţul Olt, pentru a participa la înlăturarea efectelor inundaţiilor din gospodăriile afectate �i evacuarea de persoane, animale �i bunuri.  Echipajul, care ac�iona în satul Vităne�ti, din comuna Sârbii Măgura, sub directa coordonare a inspectorului �ef, domnul colonel Drejoi Tudor-Dorel, care se afla pe raza localităţii învecinate Corbu - a fost surprins de o viitură pe râul Vedea în timpul interven�iei pentru salvarea unui bătrân nevăzător. După ce au lăsat persoana salvată în siguran�ă, doi dintre jandarmii care se întorceau la autospecială, au fost surprin�i de viitură pe pod �i au ajuns în apele râului Vedea. La faţa locului s-a deplasat inspectorul şef împreună cu echipajul de jandarmi de pe raza localităţii Corbu care au intervenit cu o cordelină pentru salvarea �i scoaterea pe mal a căpitanului Popescu Octavian. Unul dintre subofiţeri a reu�it să se salveze �i să ajungă într-o zonă a podului neinundată cu ajutorul colegilor de la I.S.U. Olt. În acela�i timp, autospeciala Dacia Logan, împreună cu conducătorul auto, şi încă un subofiţer au fost luaţi de curentul puternic al apei, dar cu ajutorul unor localnici, s-au salvat �i au ajuns cu autospeciala într-o zonă neinundată.

Căpitanul Popescu Octavian a fost transportat la U.P.U. Slatina, fiind stabilit diagnosticul de ,,şoc hipotermic”.

În momentul de fa�ă se monitorizează starea apelor care sunt în scădere.

Compartimentul IIInnnfffooorrrmmmaaarrreee,,, RRReeelllaaaţţţiiiiii PPPuuubbbllliiiccceee şşşiii cccuuu PPPuuubbbllliiicccuuulll

Page 103: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

1

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a.Constantin Dimitrescu”

Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV

NNrr.. 6666 SSllaattiinnaa,, 3311 iiuulliiee 22001144

Ordinea publică asigurată de jandarmi pe timpul desfăşurării

manifestărilor cultural-artistice

În zilele de vineri 1 august, sâmbătă 2 august şi duminică 3 august a.c. în judeţul Olt, vor avea loc o serie de manifestări cultural-artistice. Cele 5 manifestări cultural-artistice, vor avea loc în 3 localităţi din judeţul Olt astfel: În ziua de vineri 1 august, începând cu orele 19.00, pe bulevardul A.I. Cuza, între magazinul Winmarkt şi Fântâna Speranţei din municipiul Slatina, se va desfăşura manifestarea cultural-artistică „Slatina Beer Fest”. În ziua de sâmbătă 2 august, începând cu orele 19.00, pe bulevardul A.I. Cuza, între magazinul Winmarkt şi Fântâna Speranţei din municipiul Slatina, se va desfăşura manifestarea cultural-artistică „Slatina Beer Fest”. În ziua de duminică 3 august, începând cu orele 19.00, pe bulevardul A.I. Cuza, între magazinul Winmarkt şi Fântâna Speranţei din municipiul Slatina, se va desfăşura manifestarea cultural-artistică „Slatina Beer Fest”. În ziua de duminică 3 august, începând cu orele 14.00 pe terenul de sport din localitatea Urzica, se va desfăşura manifestarea cultural-artistică dedicată Zilei Localităţii Urzica. În ziua de duminică 3 august, începând cu orele 15.00 în centrul comunei Poboru, se va desfăşura manifestarea cultural-artistică „Firul de aur din lada de zestre”.

Page 104: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

2

Peste o sută de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt, vor asigura ordinea publică cu ocazia acestor manifestări cultural-artistice, unde se estimează participarea a mai mult de zece mii de oameni pe parcursul celor trei zile de sărbătoare astfel încât, oamenii să se poată bucura în linişte de frumuseţea acestor evenimente.

Compartimentul IIInnnfffooorrrmmmaaarrreee,,, RRReeelllaaaţţţiiiiii PPPuuubbbllliiiccceee şşşiii cccuuu PPPuuubbbllliiicccuuulll

Page 105: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

1

JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT „Gl.c.a.Constantin Dimitrescu”

Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV

NNrr.. 6677 SSllaattiinnaa,, 11 aauugguusstt 22001144

JJaannddaarrmmii îînnaaiinnttaaţţii îînn ggrraadd,, llaa tteerrmmeenn

Vineri, 1 august a.c., la reşedinţa Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt a avut loc festivitatea de înaintare în grad a 34 cadre ale inspectoratului. 34 subofiţeri din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt, care au împlinit sau împlinesc stagiul minim în grad în cursul anului 2014, au fost înaintaţi în gradul următor, la termen. Activitatea prilejuită de acest eveniment a debutat cu citirea Ordinului Inspectorului Şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt de înaintare în gradul următor a subofiţerilor jandarmi.

Page 106: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

2

În prezenţa colegilor, subofiţerilor avansaţi li s-au înmânat noile grade de către,

inspectorul şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt, domnul colonel Tudor-Dorel DREJOI, care i-a felicitat şi le-a urat succes în activitate.

* * * Au fost înaintaţi la gradul de plutonier adjutant şef - 3 subofiţeri, la gradul de plutonier adjutant – 18 subofiţeri, şi la gradul de plutonier major – 13 subofiţeri.

CCCooommmpppaaarrrtttiiimmmeeennntttuuulll IIInnnfffooorrrmmmaaarrreee,,, RRReeelllaaaţţţiiiiii PPPuuubbbllliiiccceee şşşiii cccuuu PPPuuubbbllliiicccuuulll

Page 107: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

1

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a.Constantin Dimitrescu”

Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 6688

SSllaattiinnaa,, 0077 aauugguusstt 22001144

DDiinn ssuufflleett ppeennttrruu ooaammeennii

-- jjaannddaarrmmiiii vviinn îînn aajjuuttoorruull ppeerrssooaanneelloorr aaffeeccttaattee ddee iinnuunnddaaţţiiii --

             Inundațiile  produse  în  perioada  27  –  30  iulie  2014,  pe  raza  județului Olt,  au afectat numeroase  locuințe  și anexe gospodărești aducând suferință  locuitorilor din 

zonele afectate.  

         În această situație dramatică, jandarmii olteni au simțit nevoia să se mobilizeze 

şi să fie alături de semenii lor, aflați în suferință. 

         Ca  urmare  a  campaniei  inițiate  de  către  Prefectura Olt,  pentru  strângerea  de 

ajutoare ce vor fi donate cetățenilor din localitățile afectate de inundațiile din cursul 

săptămânii  trecute,  jandarmii  au  donat  ajutoare  de  primă  necesitate  în  special 

alimente,   greu perisabile  (  făină, mălai,  orez,  zahăr, ulei  comestibil, paste  făinoase,  oțet, 

conserve, compoturi etc.) precum şi pături şi îmbrăcăminte. 

         Transportul,   pornit de  la  sediul  Inspectoratului de  Jandarmi  Județean Olt, a 

ajuns  în  ziua  de  07.08.2014  la  Primăria  comunei  Corbu,  unde  au  fost  descărcate 

ajutoarele umanitare în vederea distribuirii lor către cei aflați la nevoie. 

         Tot pentru  a veni  în  sprijinul oamenilor,  jandarmii participă  la  activitățile de 

instalare a  modulelor de tip container de locuit în  comuna Corbu. 

Compartimentul IIInnnfffooorrrmmmaaarrreee,,, RRReeelllaaaţţţiiiiii PPPuuubbbllliiiccceee şşşiii cccuuu PPPuuubbbllliiicccuuulll

Page 108: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

2

Page 109: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

1

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a.Constantin Dimitrescu”

Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

CCOOMMUUNNIICCAATT DDEE PPRREESSĂĂ

NNrr.. 6699 SSllaattiinnaa,, 1133 aauugguusstt 22001144

ORDINEA PUBLICĂ ASIGURATĂ DE JANDARMI LA MANIFESTĂRILE

RELIGIOASE ŞI CULTURAL-ARTISTICE

O vară frumoasă, plină de sărbători religioase şi cultural-artistice a căror

linişte este în grija jandarmilor.

În zilele de joi 14 august, vineri 15 august şi duminică 17 august a.c., în judeţul Olt vor

avea loc o serie de manifestări religioase şi cultural-artistice prilejuite de Adormirea Maicii

Domnului sărbătoare religioasă cunoscută şi ca Sfânta Maria Mare precum şi de alte

evenimente asemănătoare.

Cele 14 manifestări religioase şi cultural-artistice, vor avea loc în 13 localităţi din judeţul

Olt astfel:

- În ziua de joi 14 .08.2014, pe terenul de sport din comuna Vădăstriţa, se va organiza bâlciul anual începând cu orele 16.00. - În ziua de joi 14 .08.2014, la Catedrala Episcopală din municipiul Slatina, va avea loc o procesiune religioasă începând cu orele 16.30. - În ziua de vineri 15.08.2014, în centrul comunei Bărăşti, se va organiza bâlciul anual începând cu orele 15.00.

Page 110: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

2

- În ziua de vineri 15.08.2014, pe terenul de sport din comuna Coteana, se va organiza ,,Târgul Fetelor de la Coteniţa” începând cu orele 14.00. - În ziua de vineri 15.08.2014, în centrul comunei Crîmpoia, se va organiza bâlciul anual începând cu orele 15.00. - În ziua de vineri 15.08.2014, în centrul comunei Cungrea, se va organiza sărbătoarea ,,Fii satului” începând cu orele 15.00. - În ziua de vineri 15.08.2014, pe terenul de sport din comuna Fărcaşele, se va organiza bâlciul anual începând cu orele 15.00. - În ziua de vineri 15.08.2014, pe terenul de sport din comuna Pârşcoveni, se va organiza bâlciul anual începând cu orele 15.00. - În ziua de vineri 15.08.2014, pe terenul de sport din comuna Radomireşti, se va organiza bâlciul anual începând cu orele 14.00. - În ziua de vineri 15.08.2014, în centrul comunei Scărişoara, se va organiza bâlciul anual începând cu orele 15.00. - În ziua de vineri 15.08.2014, pe terenul de sport din comuna Vădăstriţa, se va organiza bâlciul anual începând cu orele 16.00. - În ziua de vineri 15.08.2014, în centrul comunei Iancu Jianu, se va organiza bâlciul anual începând cu orele 14.00. - În ziua de vineri 15.08.2014, pe terenul de sport din comuna Redea, se va organiza bâlciul anual începând cu orele 14.00. - În ziua de duminică 17.08.2014, la Mănăstirea Brâncoveni din localitatea Brâncoveni, începând cu orele 08.00. va avea loc sărbătoarea religioasă prăznuirea Sfinţiilor Martiri Brâncoveni. La aceste manifestări religioase şi cultural-artistice peste o sută de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt, vor asigura ordinea publică astfel încât, liniştea şi frumuseţea acestor evenimente să nu fie tulburate. Se estimează participarea a mai mult de zece mii de oameni pe parcursul celor trei zile de sărbătoare. Jandarmii, ţin să atragă atenţia cetăţenilor ce intenţionează să participe la evenimentele menţionate, să acorde o atenţie deosebită obiectelor personale pentru a evita furturile din buzunare, să nu lase la vedere în interiorul autoturismelor obiecte de valoare, să evite consumul excesiv de alcool care poate conduce la unele neînţelegeri şi crearea unor stări conflictuale, să nu se angreneze în activităţi ce le-ar putea pune în pericol viaţa, integritatea corporală şi bunurile materiale. De asemenea, cetăţenii trebuie să ştie că pot solicita sprijin în situaţia tulburării ordinii publice sau în cazul în care sunt martorii săvârşirii unor fapte antisociale, la numărul unic pentru situaţii de urgenţă 112 sau se pot adresa direct echipajelor de jandarmerie.

Compartimentul IIInnnfffooorrrmmmaaarrreee,,, RRReeelllaaaţţţiiiiii PPPuuubbbllliiiccceee şşşiii cccuuu PPPuuubbbllliiicccuuulll

Page 111: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 7700

SSllaattiinnaa,, 1188 aauugguusstt 22001144

FFaappttee aannttiissoocciiaallee ssaannccţţiioonnaattee ddee jjaannddaarrmmiiii oolltteennii

ÎÎnn ppeerriiooaaddaa 1144--1177 aauugguusstt aa..cc..,, eeffeeccttiivvee ddiinn ccaaddrruull IInnssppeeccttoorraattuulluuii ddee JJaannddaarrmmii JJuuddeeţţeeaann

OOlltt aauu aassiigguurraatt mmăăssuurriillee ddee oorrddiinnee ppuubblliiccăă llaa mmaanniiffeessttăărriillee rreelliiggiiooaassee şşii ccuullttuurraall--aarrttiissttiiccee

pprriilleejjuuiittee ddee ssăărrbbăăttooaarreeaa rreelliiggiiooaassăă AAddoorrmmiirreeaa MMaaiicciiii DDoommnnuulluuii –– SSffâânnttaa MMaarriiaa MMaarree,, pprreeccuumm

şşii aallttee eevveenniimmeennttee aasseemmăănnăăttooaarree..

JJaannddaarrmmiiii oolltteennii aauu aaccţţiioonnaatt ppeennttrruu aassiigguurraarreeaa şşii mmeennţţiinneerreeaa uunnuuii cclliimmaatt ddee oorrddiinnee şşii

ssiigguurraannţţăă ppuubblliiccăă llaa 1144 mmaanniiffeessttăărrii rreelliiggiiooaassee şşii ccuullttuurraall--aarrttiissttiiccee ccaarree ss--aauu ddeessffăăşşuurraatt îînn 1133

llooccaalliittăăţţii aallee jjuuddeeţţuulluuii OOlltt,, ffiiiinndd aapplliiccaattee 66 ssaannccţţiiuunnii ccoonnttrraavveennţţiioonnaallee ((11 aavveerrttiissmmeenntt şşii 55

aammeennzzii îînn vvaallooaarree ttoottaallăă ddee 33660000 lleeii)) şşii ccoonnssttaattaattăă 11 iinnffrraaccţţiiuunnee ssăăvvâârrşşiittăă ddee 11 aauuttoorr..

DDeeppiissttaatt ddee jjaannddaarrmmii ccuu uunn sspprraayy iirriittaanntt--llaaccrriimmooggeenn aassuupprraa ssaa

JJooii,, 1155 aauugguusstt aa..cc..,, îîn jurul orei 21.30, o patrulă de jandarmi din cadrul Secţiei Jandarmi

Corabia, care asigura ordinea publică la bâlciul anual din localitatea Vădăstriţa, a intervenit

pentru aplanarea unui conflict între două persoane, ocazie cu care a constatat faptul că un tânăr

în vârstă de 16 ani, deţinea fără drept un spray iritant lacrimogen.

În cauză s-au întocmit acte de sesizare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „portul sau

folosirea fără drept de obiecte periculoase”, faptă prevăzută şi pedepsită de Codul Penal.

Documentele întocmite au fost înaintate organelor de urmărire penală competente,

pentru continuarea cercetărilor.

* * * Cetăţenii pot solicita sprijin în situaţia tulburării ordinii publice sau în cazul în care sunt martorii săvârşirii unor fapte antisociale, la numărul unic pentru situaţii de urgenţă 112 sau se pot adresa direct echipajelor de jandarmerie.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 112: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT „Gl.c.a. Constantin Dimitrescu”

Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 7711

SSllaattiinnaa,, 2266 aauugguusstt 22001144

Întâlnire organizată la sediul Jandarmeriei Olt înaintea începerii sezonului competiţional 2014-2015

MMaarrţţii,, 2266 aauugguusstt aa..cc..,, llaa sseeddiiuull IInnssppeeccttoorraattuulluuii ddee JJaannddaarrmmii JJuuddeeţţeeaann OOlltt aa aavvuutt lloocc oo îînnttââllnniirree

îînnttrree rreepprreezzeennttaannţţiiii JJaannddaarrmmeerriieeii OOlltt şşii cceeii aaii cclluubbuurriilloorr ddee ffoottbbaall ddiinn jjuuddeeţţ,, ccaarree aa vviizzaatt,, îînn pprriinncciippaall,,

uurrmmăăttooaarreellee ssuubbiieeccttee::

-- rreessppeeccttaarreeaa pprreevveeddeerriilloorr LLeeggiiii nnrr.. 44//22000088 pprriivviinndd pprreevveenniirreeaa şşii ccoommbbaatteerreeaa vviioolleennţţeeii ccuu ooccaazziiaa

ccoommppeettiiţţiiiilloorr şşii aa jjooccuurriilloorr ssppoorrttiivvee,, ccuu mmooddiiffiiccăărriillee şşii ccoommpplleettăărriillee uulltteerriiooaarree;;

-- rreessppeeccttaarreeaa pprreevveeddeerriilloorr OOrrddiinnuulluuii PPrreeşşeeddiinntteelluuii AAggeennţţiieeii NNaaţţiioonnaallee ppeennttrruu SSppoorrtt,, pprriivviinndd

oobblliiggaaţţiiiillee aaffllaattee îînn ssaarrcciinnaa oorrggaanniizzaattoorruulluuii ddee ccoommppeettiiţţiiii ssaauu jjooccuurrii ssppoorrttiivvee ddeessffăăşşuurraattee îînn eeşşaallooaanneellee

iinnffeerriiooaarree..

LLaa îînnttââllnniirree aauu ppaarrttiicciippaatt rreepprreezzeennttaannţţiiii cclluubbuurriilloorr ssppoorrttiivvee FF..CC.. OOLLTT SSllaattiinnaa şşii CC..SS.. SSppoorrttuull

VViişşiinnaa NNoouuăă,, pprreeccuumm şşii rreepprreezzeennttaannţţii aaii ffiirrmmeelloorr//ssoocciieettăăţţiilloorr ssppeecciiaalliizzaattee ddee ppaazzăă şşii pprrootteeccţţiiee,, ccaarree

aassiigguurrăă mmăăssuurriillee ddee oorrddiinnee şşii ssiigguurraannţţăă ppee ttiimmppuull ddeessffăăşşuurrăărriiii ccoommppeettiiţţiiiilloorr ssppoorrttiivvee..

ÎÎnn ccaaddrruull ddiissccuuţţiiiilloorr ppuurrttaattee,, uunn aacccceenntt ddeeoosseebbiitt ss--aa ppuuss ppee::

-- rreessppeeccttaarreeaa oobblliiggaaţţiiiilloorr oorrggaanniizzaattoorriilloorr ccoommppeettiiţţiiiilloorr ssppoorrttiivvee şşii rreessppoonnssaabbiilliilloorr ddee oorrddiinnee şşii

ssiigguurraannţţăă,, ccee ddeeccuurrgg ddiinn pprreevveeddeerriillee lleeggaallee;;

-- oobblliiggaaţţiiiillee ssoocciieettăăţţiilloorr ssppeecciiaalliizzaattee ddee pprrootteeccţţiiee şşii ppaazzăă ccaarree aassiigguurrăă mmăăssuurrii ddee oorrddiinnee şşii

ssiigguurraannţţăă îînn iinncciinnttaa aarreenneelloorr ssppoorrttiivvee;;

-- ccoonnddiiţţiiiillee ddee ssiigguurraannţţăă ppee ccaarree ttrreebbuuiiee ssăă llee îînnddeepplliinneeaassccăă aarreenneellee ssppoorrttiivvee;;

-- mmooddaalliittăăţţiillee ddee ssttaabbiilliirree aa ggrraadduulluuii ddee rriisscc aall ccoommppeettiiţţiiiilloorr ssppoorrttiivvee..

CCOOMMPPAARRTTIIMMEENNTTUULL IINNFFOORRMMAARREE,, RREELLAAŢŢIIII PPUUBBLLIICCEE ŞŞII CCUU PPUUBBLLIICCUULL

Page 113: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 7722

SSllaattiinnaa,, 2266 aauugguusstt 22001144

Exerciţiu tactic al jandarmilor olteni organizat la stadionul

„1 Mai” din municipiul Slatina

Premergător începerii campionatului 2014-2015 din cadrul Ligii a II-a de fotbal, marţi 26 august a.c. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt a organizat un exerciţiu tactic cu tema „Acţiunea subunităţii de jandarmi pentru asigurarea şi restabilirea ordinii publice pe timpul desfăşurării meciurilor de fotbal”.

Pe parcursul desfăşurării exerciţiului efectivele de jandarmi au acţionat pentru:

- asigurarea măsurilor de ordine în zonele apropiată şi imediată a locului desfăşurării competiţiei sportive

- aplanarea unui conflict izbucnit în tribună; - evacuarea unui grup de suporteri situaţi în tribună, ca urmare a aruncării cu diferite

obiecte asupra celorlalţi spectatori şi încercării pătrunderii pe suprafaţa de joc prin escaladarea gardului despărţitor;

--- evacuarea galeriei echipei oaspete care, la intervenţia personalului societăţii specializate de pază, s-a manifestat violent.

Exerciţiul s-a desfăşurat la stadionul „1 Mai” din municipiul Slatina şi a avut ca scop: - îmbunătăţirea nivelului de instruire şi perfecţionare al efectivelor de jandarmi; - perfecţionarea deprinderilor practice specifice privind modul de acţiune al

subunităţilor pentru executarea acestui gen de misiuni; --- coeziunea acţiunilor subunităţii mobile.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL

IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 114: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

AAAVVVIIIZZZAAATTT

IIINNNSSSPPPEEECCCTTTOOORRR SSSEEEFFF AAALLL III ...JJJ...JJJ... OOOLLLTTT CCCooolllooonnneeelll

TTTuuudddooorrr---DDDooorrreeelll DDDRRREEEJJJOOOIII

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 7733

SSllaattiinnaa,, 3311 aauugguusstt 22001144 ZZiiuuaa JJaannddaarrmmeerriieeii RRuurraallee oommaaggiiaattăă ddee jjaannddaarrmmiiii oolltteennii

Luni, 1 septembrie a.c., se împlinesc 121 ani de la înfiinţarea Jandarmeriei Rurale în România, zi cu o

profundă semnificaţie pentru Jandarmeria Română, fiind un moment de aduceri aminte, dar şi de recunoştinţă.

Această zi de referinţă din istoria Jandarmeriei Române va fi marcată de Inspectoratul de Jandarmi

Judeţean Olt prin prezentarea unor materiale

documentare sub egida „Jandarmeria Rurală – Istoric

şi Fapte”.

Materiale documentare privind trecutul şi rolul

structurilor rurale de jandarmi, vor fi prezentate şi în

cadrul structurilor dislocate ale unităţii.

Informaţii suplimentare Promulgată la data de 1 septembrie 1893, în urma unui decret al Regelui Carol I, Legea Gendarmeriei Rurale, împreună cu Regulamentul de Aplicare al acesteia, statua Jandarmeria ca un corp

militar de elită, şi cel mai important, ca instituţie naţională. Astfel, în anul 1893, sub comanda generalului de brigadă Mihail Rasty, nou înfiinţatul Inspectoratul General al Jandarmeriei coordona o structură alcătuită din patru Inspectorate de circumscripţie la Bucureşti, Iaşi, Craiova şi Galaţi, câte o companie în fiecare judeţ, secţii de jandarmerie, precum şi posturi de jandarmi la sate. De la înfiinţare şi până în 1949, când a fost desfiinţată, instituţia Jandarmeriei Rurale a cunoscut transformări şi evoluţii, dar în esenţă a răspuns necesităţilor societăţii de a avea o forţă de poliţie în mediul rural, unde trăia 80% din populaţia ţării, forţă care să apere ordinea publică, averea şi libertăţile cetăţenilor, să vegheze la respectarea şi aplicarea legilor.

OOOFFFIIITTTEEERRR SSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIISSSTTT III III III ...RRR...PPP...PPP... LLLttt... cccooolll ...

EEEmmmaaannnuuueeelll TTThhheeeooodddooorrr BBBOOOTTTAAANNN

Page 115: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 7744

SSllaattiinnaa,, 55 sseepptteemmbbrriiee 22001144

Jandarmii olteni asigură ordinea publică la manifestările cultural-artistice şi câmpeneşti

Efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt vor asigura în perioada 6-8 septembrie a.c. ordinea publică cu ocazia desfăşurării unor manifestări cultural – artistice şi câmpeneşti în judeţul Olt, la care se preconizează participarea unui public numeros, în localităţile: Slatina (6 septembrie – Festivalul Naţional „Graţie pe aripile dansului”), Rotunda (6-7 septembrie - zilele localităţii), Poboru (7 septembrie –„Firul de aur din lada de zestre”), , Vlădila (7 septembrie - ziua localităţii), Cilieni, Optaşi (8 septembrie - ziua localităţii), precum şi la bâlciurile anuale organizate în Balş şi Rusăneşti.

Jandarmii olteni vor acţiona pentru asigurarea măsurilor de ordine publică pe întreaga perioadă de desfăşurare a evenimentelor, prin monitorizarea tuturor activităţilor în vederea asigurării unui climat de siguranţă civică şi prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice.

Dispozitivele de ordine publică vor avea în vedere prevenirea fenomenului contravenţional şi infracţional, descurajarea persoanelor predispuse la comiterea de fapte antisociale şi aplicarea măsurilor legale la constatarea producerii acestora.

Jandarmeria Olt recomandă cetăţenilor: Să evite consumul excesiv de alcool; Să acorde o atenţie deosebită obiectelor personale, pentru a evita furturile din buzunare; Să îşi asigure încuietorile portierelor la autoturisme; Să nu lase la vedere în interiorul maşinii obiecte de valoare (genţi, poşete, telefoane mobile,

etc.); Să respecte regulile stabilite de organizatorii evenimentelor.

* * * Cetăţenii pot solicita sprijin în situaţia tulburării ordinii publice sau în cazul în care sunt martorii săvârşirii unor fapte antisociale, la numărul unic pentru situaţii de urgenţă 112 sau se pot adresa direct echipajelor de jandarmerie.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL

IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 116: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 7755

SSllaattiinnaa,, 55 sseepptteemmbbrriiee 22001144

Jandarmeria Olt asigură ordinea publică la partidele de fotbal

Sâmbătă, 6 septembrie a.c., sunt programate următoarele partide de fotbal: - în cadrul Ligii a-II-a de fotbal F.C. OLT SLATINA – F.C. CARANSEBEŞ,

începând cu ora 11.00 pe stadionul „1 Mai” din municipiul Slatina. Partida este considerată cu grad de risc scăzut;

- în cadrul Ligii a-III-a de fotbal, C.S. VIŞINA NOUĂ – INTER CLINCENI, începând cu ora 17.00 pe stadionul „Sportul” din localitatea Vişina Nouă. Partida este considerată cu grad de risc scăzut.

Efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt, în cooperare cu poliţia, vor avea misiunea de a asigura ordinea publică în zona imediată şi apropiată a stadioanelor, înainte, pe timpul şi după terminarea meciurilor de fotbal. Intervenţia în situaţii de urgenţă va fi asigurată de I.S.U. Olt.

Măsurile de ordine în interiorul stadioanelor vor fi asigurate de către agenţi de ordine din cadrul societăţilor/firmelor de pază cu care cluburile gazdă au încheiate contracte de prestări servicii.

Porţile de acces în stadioane se vor deschide cu o oră înainte de începerea partidelor, accesul realizându-se de către agenţi din cadrul societăţilor/firmelor de pază cu care cluburile gazdă au încheiate contracte de prestări servicii.

JJaannddaarrmmeerriiaa OOlltt rreeccoommaannddăă ssuuppoorrtteerriilloorr ssăă nnuu ssee iimmpplliiccee îînn iinncciiddeennttee ccaarree aarr ppuutteeaa

dduuccee llaa ttuullbbuurraarreeaa oorrddiinniiii şşii lliinniişşttiiii ppuubblliiccee,, ddeelliimmiittâânndduu--ssee ddee oorriiccee ffoorrmmăă ddee vviioolleennţţăă vveerrbbaallăă ssaauu ffiizziiccăă ccee aarr ppuutteeaa ccoonndduuccee llaa mmaanniiffeessttăărrii vviioolleennttee,, ssuubblliinniiiinndd ccăă nnuu vvoorr ffii ttoolleerraattee nniiccii uunn ffeell ddee aaccţţiiuunnii ddee nnaattuurrăă ssăă ttuullbbuurree bbuunnaa ddeessffăăşşuurraarree aa aacceessttoorr eevveenniimmeennttee..

Page 117: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

2/5

Aducem la cunoştinţa suporterilor obligaţiile pe care le au pe timpul desfăşurării

competiţiilor sportive, precum şi ce le este interzis prin lege în apropierea şi în interiorul bazelor sportive:

- intrarea în stadion se face doar pe la căile de acces special amenajate; - pe timpul desfăşurării meciului de fotbal se interzice comercializarea băuturilor alcoolice în imediata

apropiere a arenei sportive; - distribuirea băuturilor a căror comercializare este permisă se face numai în pahare din hârtie sau din

material plastic. Obligaţiile spectatorilor: - spectatorii sunt obligaţi să respecte cu stricteţe măsurile stabilite de organizatori şi de către forţele de ordine,

pe traseele de deplasare către/de la locurile de desfăşurare a competiţiilor şi jocurilor sportive, în apropierea şi în interiorul bazelor sportive;

- la solicitarea forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă, spectatorii au obligaţia de a prezenta documentele de acces şi, după caz, actele de identitate;

- spectatorii au obligaţia de a prezenta, la solicitarea forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă, materialele de publicitate vizuală aflate asupra lor;

- în incinta arenei sportive, spectatorii sunt obligaţi să respecte ordinea, siguranţa şi regulile stabilite de organizator;

- spectatorului care refuză să se supună controlului corporal sumar al bagajelor, efectuat de personalul de ordine şi siguranţă, sau care săvârşeşte, înainte de a intra în arena sportivă ori în momentul intrării, fapte de natură penală sau contravenţională în legătură cu competiţia sau jocul respectiv nu i se permite accesul în arena sportivă.

Spectatorilor le este interzis: a). să pătrundă sau să încerce pătrunderea în incinta bazei sportive sau, după caz, a arenei sportive, fără

documente de acces sau prin încălcarea normelor legale de acces stabilite de organizator; b). să folosească, în scopul pătrunderii în incinta arenei sportive, documente de acces individualizate, care nu le

aparţin şi care, potrivit normelor stabilite organizator, pot fi folosite doar de către titular; c). să pătrundă în stare vădită de beţie sau să consume băuturi alcoolice în arena sportivă; d). să introducă sau să încerce introducerea de băuturi alcoolice în arena sportivă; e). să introducă în arena sportivă inscripţii, embleme, pancarte, bannere, afişe, steaguri sau alte suporturi ce

conţin simboluri, sloganuri, imagini ori texte cu conţinut obscen; f). să refuze prezentarea documentelor de acces şi, după caz, a actelor de identitate, la solicitarea justificată a

forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă; g). să refuze supunerea la efectuarea controlului corporal preventiv şi al bagajelor de către forţele de ordine; h).să ocupe alte locuri decât cele prevăzute pe documentele de acces, urmat de refuzul eliberării acestora la

avertismentul verbal al reprezentanţilor societăţii specializate de protecţie şi pază sau al forţelor de ordine; i). să arunce asupra celorlalţi spectatori, asupra oficialilor sau a jucătorilor, asupra forţelor de ordine sau a

personalului de ordine şi siguranţă, asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în incinta bazei sportive, precum şi în direcţia suprafeţei de joc cu obiecte de orice fel sau cu substanţe corozive sau care murdăresc;

j). să escaladeze gardurile care delimitează spaţiul de joc sau gardurile interioare de separare a sectoarelor; k). să se caţere pe gardul care delimitează spaţiul de joc de tribună; l). să provoace ori să participe efectiv la scandal în incinta bazei sportive ori, după caz, a arenei sportive; m). să săvârşească fapte, acte sau gesturi obscene, să profereze ori să scandeze injurii, cuvinte sau expresii

jignitoare ori vulgare, precum şi ameninţări cu acte de violenţă împotriva celorlalţi spectatori, oficiali, jucători sau a bunurilor acestora;

n). să profereze ori să scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare la adresa forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă;

o). să ameninţe cu acte de violenţă forţele de ordine sau personalul de ordine şi siguranţă; p).să îşi ascundă faţa cu articole de îmbrăcăminte sau alte accesorii, cu intenţia de a împiedica identificarea; r). să scrie sau să deseneze pe pereţii imobilelor, pe garduri sau pe alte obiecte amplasate în baza sportivă sau în

arena sportivă; s). să dezlipească sau să distrugă reclamele, anunţurile şi afişele expuse de organizator în incinta bazei sau a

arenei sportive, precum şi să deterioreze, să ridice sau să mute semnele ori indicatoarele amplasate de organizator, pentru facilitarea accesului în arenă, sau a celor care semnalează existenţa unui pericol pentru viaţa persoanelor;

Page 118: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

3/5

ş). să ridice sau să mute, fără drept, barajele, gardurile ori alte obstacole amplasate de organizator sau de către forţele de ordine, pentru delimitarea sectoarelor de tribună ori peluză, pentru separarea grupurilor de suporteri şi a terenului de joc de tribună, inclusiv pe cele amplasate cu caracter temporar;

t). să amplaseze emblemele, pancartele, bannerele, afişele, steagurile sau alte mijloace de publicitate vizuală în alte locuri decât cele stabilite de organizator;

ţ). să nu respecte regulile stabilite de organizator privind deplasarea spectatorilor în incinta arenei sportive; u). să nu respecte măsurile de ordine dispuse de organizator sau de comandantul forţelor de ordine, în cazul

producerii unor catastrofe, calamităţi naturale sau altor pericole; v). să refuze părăsirea imediată a arenei sportive, dacă măsura evacuării a fost dispusă de către personalul de

ordine şi siguranţă sau de către forţele de ordine; x). să pătrundă sau să încerce să pătrundă fără drept, prin orice mijloace, pe suprafaţa de joc.

În situaţia încălcării acestor prevederi, persoanele în cauză riscă sancţiuni contravenţionale şi, în funcţie de fapta comisă, interzicerea accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta.

Exemple de fapte de natura contravenţională: - pătrunderea sau încercarea de a pătrunde în incinta bazei sportive sau, după caz, a arenei sportive, fără

documente de acces sau prin încălcarea normelor legale de acces stabilite de organizator (amendă de la 80 la 200 lei sau prestarea a 50 -100 ore de activităţi în folosul comunităţii);

- pătrunderea în stare vădită de beţie sau consumul băuturi alcoolice în arena sportivă (amendă de la 250 la 750 lei sau prestarea a 100 -150 ore de activităţi în folosul comunităţii, precum şi cu sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta pe o perioadă de 6 luni);

- refuzul de a prezenta documentele de acces şi, după caz, actele de identitate, la solicitarea justificată a forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă (amendă de la 250 la 750 lei sau prestarea a 100 -150 ore de activităţi în folosul comunităţii, precum şi cu sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta pe o perioadă de 6 luni);

- ameninţarea cu acte de violenţă a forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă (amendă de la 250 la 750 lei sau prestarea a 100 -150 ore de activităţi în folosul comunităţii, precum şi cu sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta pe o perioadă de 6 luni);

- refuzul de a părăsi imediat arena sportivă dacă măsura evacuării a fost dispusă de către personalul de ordine şi siguranţă sau de către forţele de ordine (amendă de la 250 la 750 lei sau prestarea a 100 -150 ore de activităţi în folosul comunităţii, precum şi cu sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta pe o perioadă de 6 luni);

- ascunderea feţei cu articole de îmbrăcăminte sau alte accesorii, cu intenţia de a împiedica identificarea (amendă de la 500 la 1500 lei sau prestarea a 120 - 200 ore de activităţi în folosul comunităţii, precum şi cu sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta pe o perioadă de un an).

- pătrunderea sau încercarea de pătrundere fără drept, prin orice mijloace, pe suprafaţa de joc (amendă de la 500 la 1500 lei sau prestarea a 120 - 200 ore de activităţi în folosul comunităţii, precum şi cu sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta pe o perioadă de un an).

Exemple de fapte de natură penală: - portul sau încercarea de a introduce în incinta arenei sportive cuţit, pumnal, şiş, box, castet ori alte asemenea

obiecte, fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, împungere ori lovire, precum şi a dispozitivelor pentru şocuri electrice;

- deţinerea sau încercarea de a introduce în incinta arenei sportive a substanţelor iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant ori alte asemenea materiale, substanţe sau obiecte;

- fapta unei persoane căreia i s-a aplicat sancţiunea contravenţională complementară a interzicerii accesului la unele competiţii sau jocuri sportive de a se afla în arena sportivă unde se desfăşoară o competiţie sau un joc sportiv de natura celor pentru care s-a dispus interdicţia;

- opunerea cu violenţă faţă de personalul de ordine şi siguranţă sau faţă de forţele de ordine ori împiedicarea acestora de a-şi exercita atribuţiile specifice;

- confecţionarea, deţinerea, încercarea de a introduce, introducerea, folosirea sau orice altă operaţiune fără drept cu produse incendiare, materii explozive, inclusiv articole pirotehnice, indiferent de categorie, în incinta arenei sportive.

Page 119: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

4/5

AALLTTEE AASSPPEECCTTEE DDEE IINNTTEERREESS::

Spectatorii sunt sfătuiţi să respecte măsurile stabilite pentru buna desfăşurare a partidelor, să nu săvârşească fapte antisociale ce pot să atragă sancţionarea acestora, contravenţională sau penală, să aibă un comportament civilizat, compatibil cu spiritul de sportivitate, de fair-play care trebuie să caracterizeze toţi participanţii la un joc sportiv.

- Răspunderea pentru asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă în interiorul stadionului revine

clubului gazdă, care are încheiat în acest sens contract de prestări servicii cu societate/firmă de pază, care are următoarele obligaţii:

să efectueze la intrarea în arena sportivă un control riguros al persoanelor şi al bagajelor acestora, având ca scop împiedicarea introducerii în stadion a unor obiecte sau materiale interzise;

interzicerea, în incinta arenei sportive, a accesului persoanelor cărora le-a fost interzisă intrarea la asemenea genuri de manifestări, al persoanelor care se află în stare vădită de beţie sau se află, în mod evident, sub influenţa substanţelor halucinogene, al persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice, arme şi muniţii de orice fel, făclii, torţe, artificii, petarde, materiale explozive, incendiare sau fumigene, dispozitive pentru şocuri electrice, substanţe toxice, halucinogene, iritant lacrimogene ori paralizante, recipiente, corpuri contondente, cuţite, pumnale, şişuri, castete ori alte asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, împungere ori lovire şi predarea acestora forţelor de ordine;

realizarea de cordoane, baraje, patrule, posturi sau alte elemente de dispozitiv, pentru asigurarea ordinii în arena sportivă;

interzicerea pătrunderii în suprafaţa de joc sau în zona vestiarelor şi a băncilor de rezerve a persoanelor care nu au drept de acces în aceste zone;

evacuarea individuală sau a grupurilor mici de suporteri care tulbură ordinea publică în arena sportivă;

participarea la evacuarea grupurilor mari de suporteri ori cu risc de agresivitate şi violenţă, alături de forţele de ordine.

- Restabilirea ordinii publice în interiorul bazei sportive se execută de către efectivele de jandarmi, din iniţiativa comandantului forţelor de jandarmi, cu aprobarea, după caz, a prefectului sau a reprezentantului acestuia, atunci când se constată că, în urma producerii unor acte de violenţă, este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine şi siguranţă sau a celorlalţi participanţi. Aprobarea intervenţiei în forţă nu este necesară în cazul în care asupra forţelor de ordine se exercită violenţe care pun în pericol iminent viaţa, integritatea corporală sau sănătatea acestora ori a altor persoane sau când există indicii temeinice că participanţii pregătesc sau au comis o fapta ilegală.

- Evacuarea din arena sportivă a unor grupuri de participanţi, în situaţia în care, prin faptele săvârşite de către aceştia, se pune în pericol siguranţa desfăşurării competiţiilor sportive, se face, după caz, la dispoziţia prefectului, sau a reprezentantului acestuia ori la solicitarea responsabilului de ordine şi siguranţă al clubului gazdă care cere, în scris, intervenţia forţelor de ordine.

- Modul de acţiune în situaţia tulburării ordinii publice sau în situaţia producerii unor incidente de amploare:

Evacuarea individuală sau a grupurilor mici de suporteri care tulbură ordinea publică în stadion se execută de către personalul societăţii/firmei de pază. Dacă acesta este depăşit de situaţie, efectivele de jandarmi intervin pentru restabilirea ordinii publice;

În cazul tulburării grave a ordinii publice, atunci când se constată că, în urma producerii unor acte de violenţă, este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine şi siguranţă sau a celorlalţi participanţi, restabilirea ordinii publice se face de către efectivele de jandarmi;

În situaţia în care, prin faptele săvârşite de către spectatori, se pune în pericol siguranţa desfăşurării competiţiei sportive sau în cazul producerii de incendii, distrugeri, catastrofe, al tulburării grave a ordinii publice sau al altor situaţii care pun în pericol viaţa, integritatea corporală ori sănătatea persoanelor sau când

Page 120: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

5/5

nu s-a reuşit restabilirea ordinii publice, efective de jandarmi, sprijinite de personalul societăţii/firmei de pază va evacua parţial sau total stadionul.

- Modalităţile de sesizare a forţelor de ordine despre producerea unor incidente sau încălcări ale prevederilor legale:

autosesizarea forţelor de ordine; prin intermediul responsabilului de ordine şi siguranţă; de către observatorii jocului sau alţi oficiali; de către spectatori.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 121: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 7766

SSllaattiinnaa,, 88 sseepptteemmbbrriiee 22001144

Jandarmeria Olt asigură ordinea publică la partida de fotbal F.C. OLT SLATINA-CSM RÂMNICU VÂLCEA

Marţi, 9 septembrie a.c., începând cu ora 16.30 pe stadionul „1 Mai” din municipiul

Slatina, se va disputa partida de fotbal F.C. OLT SLATINA – C.S.M. RÂMNICU

VÂLCEA din cadrul Cupei României.

Partida este considerată cu grad de risc scăzut.

Efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt, în cooperare cu poliţia,

vor avea misiunea de a asigura ordinea publică în zona imediată şi apropiată a stadionului,

înainte, pe timpul şi după terminarea meciului de fotbal. Intervenţia în situaţii de urgenţă va fi

asigurată de I.S.U. Olt.

Măsurile de ordine în interiorul stadionului vor fi asigurate de către clubul gazdă, prin

S.J.P. Olt.

Porţile de acces în stadion se vor deschide cu o oră înainte de începerea partidei, accesul

realizându-se de către agenţi din cadrul S.J.P. Olt.

JJaannddaarrmmeerriiaa OOlltt rreeccoommaannddăă ssuuppoorrtteerriilloorr ssăă nnuu ssee iimmpplliiccee îînn iinncciiddeennttee ccaarree aarr ppuutteeaa

dduuccee llaa ttuullbbuurraarreeaa oorrddiinniiii şşii lliinniişşttiiii ppuubblliiccee,, ddeelliimmiittâânndduu--ssee ddee oorriiccee ffoorrmmăă ddee vviioolleennţţăă

vveerrbbaallăă ssaauu ffiizziiccăă ccee aarr ppuutteeaa ccoonndduuccee llaa mmaanniiffeessttăărrii vviioolleennttee,, ssuubblliinniiiinndd ccăă nnuu vvoorr ffii

ttoolleerraattee nniiccii uunn ffeell ddee aaccţţiiuunnii ddee nnaattuurrăă ssăă ttuullbbuurree bbuunnaa ddeessffăăşşuurraarree aa aacceessttoorr eevveenniimmeennttee..

Page 122: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

2/4

Aducem la cunoştinţa suporterilor obligaţiile pe care le au pe timpul desfăşurării competiţiilor sportive, precum şi ce le este interzis prin lege în apropierea şi în interiorul bazelor sportive:

Obligaţiile spectatorilor: - spectatorii sunt obligaţi să respecte cu stricteţe măsurile stabilite de organizatori şi de către forţele de ordine,

pe traseele de deplasare către/de la locurile de desfăşurare a competiţiilor şi jocurilor sportive, în apropierea şi în interiorul bazelor sportive;

- la solicitarea forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă, spectatorii au obligaţia de a prezenta documentele de acces şi, după caz, actele de identitate;

- spectatorii au obligaţia de a prezenta, la solicitarea forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă, materialele de publicitate vizuală aflate asupra lor;

- în incinta arenei sportive, spectatorii sunt obligaţi să respecte ordinea, siguranţa şi regulile stabilite de organizator;

- spectatorului care refuză să se supună controlului corporal sumar al bagajelor, efectuat de personalul de ordine şi siguranţă, sau care săvârşeşte, înainte de a intra în arena sportivă ori în momentul intrării, fapte de natură penală sau contravenţională în legătură cu competiţia sau jocul respectiv nu i se permite accesul în arena sportivă.

Spectatorilor le este interzis: a). să pătrundă sau să încerce pătrunderea în incinta bazei sportive sau, după caz, a arenei sportive, fără

documente de acces sau prin încălcarea normelor legale de acces stabilite de organizator; b). să folosească, în scopul pătrunderii în incinta arenei sportive, documente de acces individualizate, care nu le

aparţin şi care, potrivit normelor stabilite organizator, pot fi folosite doar de către titular; c). să pătrundă în stare vădită de beţie sau să consume băuturi alcoolice în arena sportivă; d). să introducă sau să încerce introducerea de băuturi alcoolice în arena sportivă; e). să introducă în arena sportivă inscripţii, embleme, pancarte, bannere, afişe, steaguri sau alte suporturi ce

conţin simboluri, sloganuri, imagini ori texte cu conţinut obscen; f). să refuze prezentarea documentelor de acces şi, după caz, a actelor de identitate, la solicitarea justificată a

forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă; g). să refuze supunerea la efectuarea controlului corporal preventiv şi al bagajelor de către forţele de ordine; h).să ocupe alte locuri decât cele prevăzute pe documentele de acces, urmat de refuzul eliberării acestora la

avertismentul verbal al reprezentanţilor societăţii specializate de protecţie şi pază sau al forţelor de ordine; i). să arunce asupra celorlalţi spectatori, asupra oficialilor sau a jucătorilor, asupra forţelor de ordine sau a

personalului de ordine şi siguranţă, asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în incinta bazei sportive, precum şi în direcţia suprafeţei de joc cu obiecte de orice fel sau cu substanţe corozive sau care murdăresc;

j). să escaladeze gardurile care delimitează spaţiul de joc sau gardurile interioare de separare a sectoarelor; k). să se caţere pe gardul care delimitează spaţiul de joc de tribună; l). să provoace ori să participe efectiv la scandal în incinta bazei sportive ori, după caz, a arenei sportive; m). să săvârşească fapte, acte sau gesturi obscene, să profereze ori să scandeze injurii, cuvinte sau expresii

jignitoare ori vulgare, precum şi ameninţări cu acte de violenţă împotriva celorlalţi spectatori, oficiali, jucători sau a bunurilor acestora;

n). să profereze ori să scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare la adresa forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă;

o). să ameninţe cu acte de violenţă forţele de ordine sau personalul de ordine şi siguranţă; p).să îşi ascundă faţa cu articole de îmbrăcăminte sau alte accesorii, cu intenţia de a împiedica identificarea; r). să scrie sau să deseneze pe pereţii imobilelor, pe garduri sau pe alte obiecte amplasate în baza sportivă sau în

arena sportivă; s). să dezlipească sau să distrugă reclamele, anunţurile şi afişele expuse de organizator în incinta bazei sau a

arenei sportive, precum şi să deterioreze, să ridice sau să mute semnele ori indicatoarele amplasate de organizator, pentru facilitarea accesului în arenă, sau a celor care semnalează existenţa unui pericol pentru viaţa persoanelor;

ş). să ridice sau să mute, fără drept, barajele, gardurile ori alte obstacole amplasate de organizator sau de către forţele de ordine, pentru delimitarea sectoarelor de tribună ori peluză, pentru separarea grupurilor de suporteri şi a terenului de joc de tribună, inclusiv pe cele amplasate cu caracter temporar;

t). să amplaseze emblemele, pancartele, bannerele, afişele, steagurile sau alte mijloace de publicitate vizuală în alte locuri decât cele stabilite de organizator;

ţ). să nu respecte regulile stabilite de organizator privind deplasarea spectatorilor în incinta arenei sportive; u). să nu respecte măsurile de ordine dispuse de organizator sau de comandantul forţelor de ordine, în cazul

producerii unor catastrofe, calamităţi naturale sau altor pericole;

Page 123: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

3/4

v). să refuze părăsirea imediată a arenei sportive, dacă măsura evacuării a fost dispusă de către personalul de ordine şi siguranţă sau de către forţele de ordine;

x). să pătrundă sau să încerce să pătrundă fără drept, prin orice mijloace, pe suprafaţa de joc. În situaţia încălcării acestor prevederi, persoanele în cauză riscă sancţiuni contravenţionale şi, în

funcţie de fapta comisă, interzicerea accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta.

Exemple de fapte de natura contravenţională: - pătrunderea sau încercarea de a pătrunde în incinta bazei sportive sau, după caz, a arenei sportive, fără

documente de acces sau prin încălcarea normelor legale de acces stabilite de organizator (amendă de la 80 la 200 lei sau prestarea a 50 -100 ore de activităţi în folosul comunităţii);

- pătrunderea în stare vădită de beţie sau consumul băuturi alcoolice în arena sportivă (amendă de la 250 la 750 lei sau prestarea a 100 -150 ore de activităţi în folosul comunităţii, precum şi cu sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta pe o perioadă de 6 luni);

- refuzul de a prezenta documentele de acces şi, după caz, actele de identitate, la solicitarea justificată a forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă (amendă de la 250 la 750 lei sau prestarea a 100 -150 ore de activităţi în folosul comunităţii, precum şi cu sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta pe o perioadă de 6 luni);

- ameninţarea cu acte de violenţă a forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă (amendă de la 250 la 750 lei sau prestarea a 100 -150 ore de activităţi în folosul comunităţii, precum şi cu sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta pe o perioadă de 6 luni);

- refuzul de a părăsi imediat arena sportivă dacă măsura evacuării a fost dispusă de către personalul de ordine şi siguranţă sau de către forţele de ordine (amendă de la 250 la 750 lei sau prestarea a 100 -150 ore de activităţi în folosul comunităţii, precum şi cu sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta pe o perioadă de 6 luni);

- ascunderea feţei cu articole de îmbrăcăminte sau alte accesorii, cu intenţia de a împiedica identificarea (amendă de la 500 la 1500 lei sau prestarea a 120 - 200 ore de activităţi în folosul comunităţii, precum şi cu sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta pe o perioadă de un an).

- pătrunderea sau încercarea de pătrundere fără drept, prin orice mijloace, pe suprafaţa de joc (amendă de la 500 la 1500 lei sau prestarea a 120 - 200 ore de activităţi în folosul comunităţii, precum şi cu sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta pe o perioadă de un an).

Exemple de fapte de natură penală: - portul sau încercarea de a introduce în incinta arenei sportive cuţit, pumnal, şiş, box, castet ori alte asemenea

obiecte, fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, împungere ori lovire, precum şi a dispozitivelor pentru şocuri electrice;

- deţinerea sau încercarea de a introduce în incinta arenei sportive a substanţelor iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant ori alte asemenea materiale, substanţe sau obiecte;

- fapta unei persoane căreia i s-a aplicat sancţiunea contravenţională complementară a interzicerii accesului la unele competiţii sau jocuri sportive de a se afla în arena sportivă unde se desfăşoară o competiţie sau un joc sportiv de natura celor pentru care s-a dispus interdicţia;

- opunerea cu violenţă faţă de personalul de ordine şi siguranţă sau faţă de forţele de ordine ori împiedicarea acestora de a-şi exercita atribuţiile specifice;

- confecţionarea, deţinerea, încercarea de a introduce, introducerea, folosirea sau orice altă operaţiune fără drept cu produse incendiare, materii explozive, inclusiv articole pirotehnice, indiferent de categorie, în incinta arenei sportive.

AALLTTEE AASSPPEECCTTEE DDEE IINNTTEERREESS::

Spectatorii sunt sfătuiţi să respecte măsurile stabilite pentru buna desfăşurare a partidelor, să nu săvârşească fapte antisociale ce pot să atragă sancţionarea acestora, contravenţională sau penală, să aibă un comportament civilizat, compatibil cu spiritul de sportivitate, de fair-play care trebuie să caracterizeze toţi participanţii la un joc sportiv.

- intrarea în stadion se face doar pe la căile de acces special amenajate; - pe timpul desfăşurării meciului de fotbal se interzice comercializarea băuturilor alcoolice în imediata apropiere a

arenei sportive;

Page 124: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

4/4

- distribuirea băuturilor a căror comercializare este permisă se face numai în pahare din hârtie sau din material plastic.

- Răspunderea pentru asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă în interiorul stadionului revine clubului gazdă, care are încheiat în acest sens contract de prestări servicii cu societate/firmă de pază, care are următoarele obligaţii:

să efectueze la intrarea în arena sportivă un control riguros al persoanelor şi al bagajelor acestora, având ca scop împiedicarea introducerii în stadion a unor obiecte sau materiale interzise;

interzicerea, în incinta arenei sportive, a accesului persoanelor cărora le-a fost interzisă intrarea la asemenea genuri de manifestări, al persoanelor care se află în stare vădită de beţie sau se află, în mod evident, sub influenţa substanţelor halucinogene, al persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice, arme şi muniţii de orice fel, făclii, torţe, artificii, petarde, materiale explozive, incendiare sau fumigene, dispozitive pentru şocuri electrice, substanţe toxice, halucinogene, iritant lacrimogene ori paralizante, recipiente, corpuri contondente, cuţite, pumnale, şişuri, castete ori alte asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, împungere ori lovire şi predarea acestora forţelor de ordine;

realizarea de cordoane, baraje, patrule, posturi sau alte elemente de dispozitiv, pentru asigurarea ordinii în arena sportivă;

interzicerea pătrunderii în suprafaţa de joc sau în zona vestiarelor şi a băncilor de rezerve a persoanelor care nu au drept de acces în aceste zone;

evacuarea individuală sau a grupurilor mici de suporteri care tulbură ordinea publică în arena sportivă; participarea la evacuarea grupurilor mari de suporteri ori cu risc de agresivitate şi violenţă, alături de forţele

de ordine. - Restabilirea ordinii publice în interiorul bazei sportive se execută de către efectivele de jandarmi, din

iniţiativa comandantului forţelor de jandarmi, cu aprobarea, după caz, a prefectului sau a reprezentantului acestuia, atunci când se constată că, în urma producerii unor acte de violenţă, este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine şi siguranţă sau a celorlalţi participanţi. Aprobarea intervenţiei în forţă nu este necesară în cazul în care asupra forţelor de ordine se exercită violenţe care pun în pericol iminent viaţa, integritatea corporală sau sănătatea acestora ori a altor persoane sau când există indicii temeinice că participanţii pregătesc sau au comis o fapta ilegală.

- Evacuarea din arena sportivă a unor grupuri de participanţi, în situaţia în care, prin faptele săvârşite de către aceştia, se pune în pericol siguranţa desfăşurării competiţiilor sportive, se face, după caz, la dispoziţia prefectului, sau a reprezentantului acestuia ori la solicitarea responsabilului de ordine şi siguranţă al clubului gazdă care cere, în scris, intervenţia forţelor de ordine.

- Modul de acţiune în situaţia tulburării ordinii publice sau în situaţia producerii unor incidente de amploare: Evacuarea individuală sau a grupurilor mici de suporteri care tulbură ordinea publică în stadion se execută

de către personalul societăţii/firmei de pază. Dacă acesta este depăşit de situaţie, efectivele de jandarmi intervin pentru restabilirea ordinii publice;

În cazul tulburării grave a ordinii publice, atunci când se constată că, în urma producerii unor acte de violenţă, este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine şi siguranţă sau a celorlalţi participanţi, restabilirea ordinii publice se face de către efectivele de jandarmi;

În situaţia în care, prin faptele săvârşite de către spectatori, se pune în pericol siguranţa desfăşurării competiţiei sportive sau în cazul producerii de incendii, distrugeri, catastrofe, al tulburării grave a ordinii publice sau al altor situaţii care pun în pericol viaţa, integritatea corporală ori sănătatea persoanelor sau când nu s-a reuşit restabilirea ordinii publice, efective de jandarmi, sprijinite de personalul societăţii/firmei de pază va evacua parţial sau total stadionul.

- Modalităţile de sesizare a forţelor de ordine despre producerea unor incidente sau încălcări ale prevederilor legale:

autosesizarea forţelor de ordine; prin intermediul responsabilului de ordine şi siguranţă; de către observatorii jocului sau alţi oficiali; de către spectatori.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 125: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 7777

SSllaattiinnaa,, 1155 sseepptteemmbbrriiee 22001144 JJaannddaarrmmiiii oolltteennii aallăăttuurrii ddee eelleevvii îînn pprriimmaa zzii ddee şşccooaallăă

Luni, 15 septembrie a.c., cu ocazia începerii noului an şcolar, reprezentanţi ai

Jandarmeriei Olt vor fi prezenţi alături de elevi, profesori şi părinţi în 12 instituţii de

învăţământ din localităţile Slatina, Caracal, Balş, Corabia şi Piatra-Olt.

În anul şcolar 2014-2015 efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt

vor participa, în sistem integrat, la menţinerea ordinii şi liniştii publice în zona instituţiilor de

învăţământ.

Jandarmii olteni vor acţiona în cadrul patrulelor mixte şi al echipajelor constituite în

zona adiacentă instituţiilor de învăţământ preuniversitar aflate în competenţă, scopul prezenţei

jandarmilor în zona şcolilor fiind acela de a preveni producerea faptelor de natură să afecteze

siguranţa şi liniştea elevilor, cadrelor didactice şi procesul de învăţământ. Totodată, pentru

creşterea gradului de siguranţă, traseele de deplasare a elevilor la şi de la şcoală au fost incluse

în itinerariile de patrulare ale echipajelor de jandarmi.

Pe parcursul anului şcolar, jandarmii vor desfăşura campanii de informare şi vor

intensifica acţiunile preventiv-educative, pentru ca elevii să cunoască cadrul legislativ pe

anumite domenii de interes, modul de acţiune în cazul în care sunt martorii producerii unor

fapte antisociale, precum şi consecinţele săvârşirii unor astfel de fapte. De asemenea, în cadrul

întâlnirilor care vor avea loc, va fi promovată oferta educaţională în instituţiile de învăţământ

superior şi postliceal pentru locurile aprobate Jandarmeriei Române.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 126: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 7788

SSllaattiinnaa,, 1188 sseepptteemmbbrriiee 22001144

Jandarmeria Olt asigură ordinea publică la partidele de fotbal

Sâmbătă, 20 septembrie a.c., sunt programate următoarele partide de fotbal: - în cadrul Ligii a-II-a de fotbal F.C. OLT SLATINA – FORTUNA POIANA

CÂMPINA, începând cu ora 11.00 pe stadionul „1 Mai” din municipiul Slatina. Partida este considerată cu grad de risc scăzut;

- în cadrul Ligii a-III-a de fotbal, C.S. VIŞINA NOUĂ – F.C. CHINDIA TÂRGOVIŞTE, începând cu ora 17.00 pe stadionul „Sportul” din localitatea Vişina Nouă. Partida este considerată cu grad de risc scăzut.

Efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt, în cooperare cu poliţia, vor avea misiunea de a asigura ordinea publică în zona imediată şi apropiată a stadioanelor, înainte, pe timpul şi după terminarea meciurilor de fotbal. Intervenţia în situaţii de urgenţă va fi asigurată de I.S.U. Olt.

Măsurile de ordine în interiorul stadioanelor vor fi asigurate de către agenţi de ordine din cadrul societăţilor/firmelor de pază cu care cluburile gazdă au încheiate contracte de prestări servicii.

Porţile de acces în stadioane se vor deschide cu o oră înainte de începerea partidelor, accesul realizându-se de către agenţi din cadrul societăţilor/firmelor de pază cu care cluburile gazdă au încheiate contracte de prestări servicii.

JJaannddaarrmmeerriiaa OOlltt rreeccoommaannddăă ssuuppoorrtteerriilloorr ssăă nnuu ssee iimmpplliiccee îînn iinncciiddeennttee ccaarree aarr ppuutteeaa

dduuccee llaa ttuullbbuurraarreeaa oorrddiinniiii şşii lliinniişşttiiii ppuubblliiccee,, ddeelliimmiittâânndduu--ssee ddee oorriiccee ffoorrmmăă ddee vviioolleennţţăă vveerrbbaallăă ssaauu ffiizziiccăă ccee aarr ppuutteeaa ccoonndduuccee llaa mmaanniiffeessttăărrii vviioolleennttee,, ssuubblliinniiiinndd ccăă nnuu vvoorr ffii ttoolleerraattee nniiccii uunn ffeell ddee aaccţţiiuunnii ddee nnaattuurrăă ssăă ttuullbbuurree bbuunnaa ddeessffăăşşuurraarree aa aacceessttoorr eevveenniimmeennttee..

Page 127: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

2/4

Aducem la cunoştinţa suporterilor obligaţiile pe care le au pe timpul desfăşurării

competiţiilor sportive, precum şi ce le este interzis prin lege în apropierea şi în interiorul bazelor sportive:

Obligaţiile spectatorilor: - spectatorii sunt obligaţi să respecte cu stricteţe măsurile stabilite de organizatori şi de către forţele de ordine,

pe traseele de deplasare către/de la locurile de desfăşurare a competiţiilor şi jocurilor sportive, în apropierea şi în interiorul bazelor sportive;

- la solicitarea forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă, spectatorii au obligaţia de a prezenta documentele de acces şi, după caz, actele de identitate;

- spectatorii au obligaţia de a prezenta, la solicitarea forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă, materialele de publicitate vizuală aflate asupra lor;

- în incinta arenei sportive, spectatorii sunt obligaţi să respecte ordinea, siguranţa şi regulile stabilite de organizator;

- spectatorului care refuză să se supună controlului corporal sumar al bagajelor, efectuat de personalul de ordine şi siguranţă, sau care săvârşeşte, înainte de a intra în arena sportivă ori în momentul intrării, fapte de natură penală sau contravenţională în legătură cu competiţia sau jocul respectiv nu i se permite accesul în arena sportivă.

Spectatorilor le este interzis: a). să pătrundă sau să încerce pătrunderea în incinta bazei sportive sau, după caz, a arenei sportive, fără

documente de acces sau prin încălcarea normelor legale de acces stabilite de organizator; b). să folosească, în scopul pătrunderii în incinta arenei sportive, documente de acces individualizate, care nu le

aparţin şi care, potrivit normelor stabilite organizator, pot fi folosite doar de către titular; c). să pătrundă în stare vădită de beţie sau să consume băuturi alcoolice în arena sportivă; d). să introducă sau să încerce introducerea de băuturi alcoolice în arena sportivă; e). să introducă în arena sportivă inscripţii, embleme, pancarte, bannere, afişe, steaguri sau alte suporturi ce

conţin simboluri, sloganuri, imagini ori texte cu conţinut obscen; f). să refuze prezentarea documentelor de acces şi, după caz, a actelor de identitate, la solicitarea justificată a

forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă; g). să refuze supunerea la efectuarea controlului corporal preventiv şi al bagajelor de către forţele de ordine; h).să ocupe alte locuri decât cele prevăzute pe documentele de acces, urmat de refuzul eliberării acestora la

avertismentul verbal al reprezentanţilor societăţii specializate de protecţie şi pază sau al forţelor de ordine; i). să arunce asupra celorlalţi spectatori, asupra oficialilor sau a jucătorilor, asupra forţelor de ordine sau a

personalului de ordine şi siguranţă, asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în incinta bazei sportive, precum şi în direcţia suprafeţei de joc cu obiecte de orice fel sau cu substanţe corozive sau care murdăresc;

j). să escaladeze gardurile care delimitează spaţiul de joc sau gardurile interioare de separare a sectoarelor; k). să se caţere pe gardul care delimitează spaţiul de joc de tribună; l). să provoace ori să participe efectiv la scandal în incinta bazei sportive ori, după caz, a arenei sportive; m). să săvârşească fapte, acte sau gesturi obscene, să profereze ori să scandeze injurii, cuvinte sau expresii

jignitoare ori vulgare, precum şi ameninţări cu acte de violenţă împotriva celorlalţi spectatori, oficiali, jucători sau a bunurilor acestora;

n). să profereze ori să scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare la adresa forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă;

o). să ameninţe cu acte de violenţă forţele de ordine sau personalul de ordine şi siguranţă; p).să îşi ascundă faţa cu articole de îmbrăcăminte sau alte accesorii, cu intenţia de a împiedica identificarea; r). să scrie sau să deseneze pe pereţii imobilelor, pe garduri sau pe alte obiecte amplasate în baza sportivă sau în

arena sportivă; s). să dezlipească sau să distrugă reclamele, anunţurile şi afişele expuse de organizator în incinta bazei sau a

arenei sportive, precum şi să deterioreze, să ridice sau să mute semnele ori indicatoarele amplasate de organizator, pentru facilitarea accesului în arenă, sau a celor care semnalează existenţa unui pericol pentru viaţa persoanelor;

ş). să ridice sau să mute, fără drept, barajele, gardurile ori alte obstacole amplasate de organizator sau de către forţele de ordine, pentru delimitarea sectoarelor de tribună ori peluză, pentru separarea grupurilor de suporteri şi a terenului de joc de tribună, inclusiv pe cele amplasate cu caracter temporar;

t). să amplaseze emblemele, pancartele, bannerele, afişele, steagurile sau alte mijloace de publicitate vizuală în alte locuri decât cele stabilite de organizator;

ţ). să nu respecte regulile stabilite de organizator privind deplasarea spectatorilor în incinta arenei sportive; u). să nu respecte măsurile de ordine dispuse de organizator sau de comandantul forţelor de ordine, în cazul

producerii unor catastrofe, calamităţi naturale sau altor pericole;

Page 128: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

3/4

v). să refuze părăsirea imediată a arenei sportive, dacă măsura evacuării a fost dispusă de către personalul de ordine şi siguranţă sau de către forţele de ordine;

x). să pătrundă sau să încerce să pătrundă fără drept, prin orice mijloace, pe suprafaţa de joc. În situaţia încălcării acestor prevederi, persoanele în cauză riscă sancţiuni contravenţionale şi, în

funcţie de fapta comisă, interzicerea accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta.

Exemple de fapte de natura contravenţională: - pătrunderea sau încercarea de a pătrunde în incinta bazei sportive sau, după caz, a arenei sportive, fără

documente de acces sau prin încălcarea normelor legale de acces stabilite de organizator (amendă de la 80 la 200 lei sau prestarea a 50 -100 ore de activităţi în folosul comunităţii);

- pătrunderea în stare vădită de beţie sau consumul băuturi alcoolice în arena sportivă (amendă de la 250 la 750 lei sau prestarea a 100 -150 ore de activităţi în folosul comunităţii, precum şi cu sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta pe o perioadă de 6 luni);

- refuzul de a prezenta documentele de acces şi, după caz, actele de identitate, la solicitarea justificată a forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă (amendă de la 250 la 750 lei sau prestarea a 100 -150 ore de activităţi în folosul comunităţii, precum şi cu sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta pe o perioadă de 6 luni);

- ameninţarea cu acte de violenţă a forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă (amendă de la 250 la 750 lei sau prestarea a 100 -150 ore de activităţi în folosul comunităţii, precum şi cu sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta pe o perioadă de 6 luni);

- refuzul de a părăsi imediat arena sportivă dacă măsura evacuării a fost dispusă de către personalul de ordine şi siguranţă sau de către forţele de ordine (amendă de la 250 la 750 lei sau prestarea a 100 -150 ore de activităţi în folosul comunităţii, precum şi cu sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta pe o perioadă de 6 luni);

- ascunderea feţei cu articole de îmbrăcăminte sau alte accesorii, cu intenţia de a împiedica identificarea (amendă de la 500 la 1500 lei sau prestarea a 120 - 200 ore de activităţi în folosul comunităţii, precum şi cu sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta pe o perioadă de un an).

- pătrunderea sau încercarea de pătrundere fără drept, prin orice mijloace, pe suprafaţa de joc (amendă de la 500 la 1500 lei sau prestarea a 120 - 200 ore de activităţi în folosul comunităţii, precum şi cu sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta pe o perioadă de un an).

Exemple de fapte de natură penală: - portul sau încercarea de a introduce în incinta arenei sportive cuţit, pumnal, şiş, box, castet ori alte asemenea

obiecte, fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, împungere ori lovire, precum şi a dispozitivelor pentru şocuri electrice;

- deţinerea sau încercarea de a introduce în incinta arenei sportive a substanţelor iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant ori alte asemenea materiale, substanţe sau obiecte;

- fapta unei persoane căreia i s-a aplicat sancţiunea contravenţională complementară a interzicerii accesului la unele competiţii sau jocuri sportive de a se afla în arena sportivă unde se desfăşoară o competiţie sau un joc sportiv de natura celor pentru care s-a dispus interdicţia;

- opunerea cu violenţă faţă de personalul de ordine şi siguranţă sau faţă de forţele de ordine ori împiedicarea acestora de a-şi exercita atribuţiile specifice;

- confecţionarea, deţinerea, încercarea de a introduce, introducerea, folosirea sau orice altă operaţiune fără drept cu produse incendiare, materii explozive, inclusiv articole pirotehnice, indiferent de categorie, în incinta arenei sportive.

AALLTTEE AASSPPEECCTTEE DDEE IINNTTEERREESS::

Spectatorii sunt sfătuiţi să respecte măsurile stabilite pentru buna desfăşurare a partidelor, să nu săvârşească fapte antisociale ce pot să atragă sancţionarea acestora, contravenţională sau penală, să aibă un comportament civilizat, compatibil cu spiritul de sportivitate, de fair-play care trebuie să caracterizeze toţi participanţii la un joc sportiv.

- intrarea în stadion se face doar pe la căile de acces special amenajate; - pe timpul desfăşurării meciului de fotbal se interzice comercializarea băuturilor alcoolice în imediata apropiere a

arenei sportive;

Page 129: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

4/4

- distribuirea băuturilor a căror comercializare este permisă se face numai în pahare din hârtie sau din material plastic.

- Răspunderea pentru asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă în interiorul stadionului revine clubului gazdă, care are încheiat în acest sens contract de prestări servicii cu societate/firmă de pază, care are următoarele obligaţii:

să efectueze la intrarea în arena sportivă un control riguros al persoanelor şi al bagajelor acestora, având ca scop împiedicarea introducerii în stadion a unor obiecte sau materiale interzise;

interzicerea, în incinta arenei sportive, a accesului persoanelor cărora le-a fost interzisă intrarea la asemenea genuri de manifestări, al persoanelor care se află în stare vădită de beţie sau se află, în mod evident, sub influenţa substanţelor halucinogene, al persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice, arme şi muniţii de orice fel, făclii, torţe, artificii, petarde, materiale explozive, incendiare sau fumigene, dispozitive pentru şocuri electrice, substanţe toxice, halucinogene, iritant lacrimogene ori paralizante, recipiente, corpuri contondente, cuţite, pumnale, şişuri, castete ori alte asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, împungere ori lovire şi predarea acestora forţelor de ordine;

realizarea de cordoane, baraje, patrule, posturi sau alte elemente de dispozitiv, pentru asigurarea ordinii în arena sportivă;

interzicerea pătrunderii în suprafaţa de joc sau în zona vestiarelor şi a băncilor de rezerve a persoanelor care nu au drept de acces în aceste zone;

evacuarea individuală sau a grupurilor mici de suporteri care tulbură ordinea publică în arena sportivă; participarea la evacuarea grupurilor mari de suporteri ori cu risc de agresivitate şi violenţă, alături de forţele

de ordine. - Restabilirea ordinii publice în interiorul bazei sportive se execută de către efectivele de jandarmi, din

iniţiativa comandantului forţelor de jandarmi, cu aprobarea, după caz, a prefectului sau a reprezentantului acestuia, atunci când se constată că, în urma producerii unor acte de violenţă, este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine şi siguranţă sau a celorlalţi participanţi. Aprobarea intervenţiei în forţă nu este necesară în cazul în care asupra forţelor de ordine se exercită violenţe care pun în pericol iminent viaţa, integritatea corporală sau sănătatea acestora ori a altor persoane sau când există indicii temeinice că participanţii pregătesc sau au comis o fapta ilegală.

- Evacuarea din arena sportivă a unor grupuri de participanţi, în situaţia în care, prin faptele săvârşite de către aceştia, se pune în pericol siguranţa desfăşurării competiţiilor sportive, se face, după caz, la dispoziţia prefectului, sau a reprezentantului acestuia ori la solicitarea responsabilului de ordine şi siguranţă al clubului gazdă care cere, în scris, intervenţia forţelor de ordine.

- Modul de acţiune în situaţia tulburării ordinii publice sau în situaţia producerii unor incidente de amploare: Evacuarea individuală sau a grupurilor mici de suporteri care tulbură ordinea publică în stadion se execută

de către personalul societăţii/firmei de pază. Dacă acesta este depăşit de situaţie, efectivele de jandarmi intervin pentru restabilirea ordinii publice;

În cazul tulburării grave a ordinii publice, atunci când se constată că, în urma producerii unor acte de violenţă, este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine şi siguranţă sau a celorlalţi participanţi, restabilirea ordinii publice se face de către efectivele de jandarmi;

În situaţia în care, prin faptele săvârşite de către spectatori, se pune în pericol siguranţa desfăşurării competiţiei sportive sau în cazul producerii de incendii, distrugeri, catastrofe, al tulburării grave a ordinii publice sau al altor situaţii care pun în pericol viaţa, integritatea corporală ori sănătatea persoanelor sau când nu s-a reuşit restabilirea ordinii publice, efective de jandarmi, sprijinite de personalul societăţii/firmei de pază va evacua parţial sau total stadionul.

- Modalităţile de sesizare a forţelor de ordine despre producerea unor incidente sau încălcări ale prevederilor legale:

autosesizarea forţelor de ordine; prin intermediul responsabilului de ordine şi siguranţă; de către observatorii jocului sau alţi oficiali; de către spectatori.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 130: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 7799

SSllaattiinnaa,, 11 ooccttoommbbrriiee 22001144

DDDeeepppiiissstttaaaţţţiii îîînnn tttiiimmmppp ccceee sssuuussstttrrrăăăgggeeeaaauuu eeennneeerrrgggiiieee eeellleeeccctttrrriiicccăăă Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt a înaintat către organele de urmărire penală, în

vederea continuării cercetărilor, actele de constatare şi sesizare sub aspectul săvârşirii

infracţiunilor de furt de energie electrică şi folosirea de instalaţii clandestine în scopul

racordării directe la reţea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare, fapte prevăzute şi

pedepsite de Codul Penal şi Legea nr. 123/2012 a energiei electrice, pentru trei persoane din

localităţile Fărcaşele şi Dobrosloveni, judeţul Olt.

Cei în cauză au fost depistaţi marţi, 30 septembrie a.c., în timp ce sustrăgeau energie

electrică, alimentând mai mulţi consumatori casnici prin intermediul unor conductori electrici

racordaţi ilegal la reţeaua de alimentare, ocolind aparatele de măsurare a energiei electrice.

Instalaţiile improvizate au fost sigilate şi ridicate de către o echipă de intervenţie a

societăţii de distribuţie a energiei electrice, prezentă la faţa locului.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 131: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 8800

SSllaattiinnaa,, 22 ooccttoommbbrriiee 22001144

Jandarmeria Olt asigură ordinea publică la partidele de fotbal

În perioada 3 -4 octombrie a.c., sunt programate următoarele partide de fotbal: - Vineri, 3 octombrie a.c., în cadrul Ligii a III-a de fotbal, C.S. VIŞINA NOUĂ –

C.S. URBAN TITU, începând cu ora 15.00 pe stadionul „Sportul” din localitatea Vişina Nouă. Partida este considerată cu grad de risc scăzut.

- Sâmbătă, 4 octombrie a.c., în cadrul Ligii a II-a de fotbal F.C. OLT SLATINA – C.S. MIOVENI, începând cu ora 11.00 pe stadionul „1 Mai” din municipiul Slatina. Partida este considerată cu grad de risc scăzut.

Efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt, în cooperare cu poliţia, vor avea misiunea de a asigura ordinea publică în zona imediată şi apropiată a stadioanelor, înainte, pe timpul şi după terminarea meciurilor de fotbal. Intervenţia în situaţii de urgenţă va fi asigurată de I.S.U. Olt.

Măsurile de ordine în interiorul stadioanelor vor fi asigurate de către agenţi de ordine din cadrul societăţilor/firmelor de pază cu care cluburile gazdă au încheiate contracte de prestări servicii.

Porţile de acces în stadioane se vor deschide cu o oră înainte de începerea partidelor, accesul realizându-se de către agenţi din cadrul societăţilor/firmelor de pază cu care cluburile gazdă au încheiate contracte de prestări servicii.

JJaannddaarrmmeerriiaa OOlltt rreeccoommaannddăă ssuuppoorrtteerriilloorr ssăă nnuu ssee iimmpplliiccee îînn iinncciiddeennttee ccaarree aarr ppuutteeaa

dduuccee llaa ttuullbbuurraarreeaa oorrddiinniiii şşii lliinniişşttiiii ppuubblliiccee,, ddeelliimmiittâânndduu--ssee ddee oorriiccee ffoorrmmăă ddee vviioolleennţţăă vveerrbbaallăă ssaauu ffiizziiccăă ccee aarr ppuutteeaa ccoonndduuccee llaa mmaanniiffeessttăărrii vviioolleennttee,, ssuubblliinniiiinndd ccăă nnuu vvoorr ffii ttoolleerraattee nniiccii uunn ffeell ddee aaccţţiiuunnii ddee nnaattuurrăă ssăă ttuullbbuurree bbuunnaa ddeessffăăşşuurraarree aa aacceessttoorr eevveenniimmeennttee..

Page 132: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

2/4

Aducem la cunoştinţa suporterilor obligaţiile pe care le au pe timpul desfăşurării competiţiilor sportive, precum şi ce le este interzis prin lege în apropierea şi în interiorul bazelor sportive:

Obligaţiile spectatorilor: - spectatorii sunt obligaţi să respecte cu stricteţe măsurile stabilite de organizatori şi de către forţele de ordine,

pe traseele de deplasare către/de la locurile de desfăşurare a competiţiilor şi jocurilor sportive, în apropierea şi în interiorul bazelor sportive;

- la solicitarea forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă, spectatorii au obligaţia de a prezenta documentele de acces şi, după caz, actele de identitate;

- spectatorii au obligaţia de a prezenta, la solicitarea forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă, materialele de publicitate vizuală aflate asupra lor;

- în incinta arenei sportive, spectatorii sunt obligaţi să respecte ordinea, siguranţa şi regulile stabilite de organizator;

- spectatorului care refuză să se supună controlului corporal sumar al bagajelor, efectuat de personalul de ordine şi siguranţă, sau care săvârşeşte, înainte de a intra în arena sportivă ori în momentul intrării, fapte de natură penală sau contravenţională în legătură cu competiţia sau jocul respectiv nu i se permite accesul în arena sportivă.

Spectatorilor le este interzis: a). să pătrundă sau să încerce pătrunderea în incinta bazei sportive sau, după caz, a arenei sportive, fără

documente de acces sau prin încălcarea normelor legale de acces stabilite de organizator; b). să folosească, în scopul pătrunderii în incinta arenei sportive, documente de acces individualizate, care nu le

aparţin şi care, potrivit normelor stabilite organizator, pot fi folosite doar de către titular; c). să pătrundă în stare vădită de beţie sau să consume băuturi alcoolice în arena sportivă; d). să introducă sau să încerce introducerea de băuturi alcoolice în arena sportivă; e). să introducă în arena sportivă inscripţii, embleme, pancarte, bannere, afişe, steaguri sau alte suporturi ce

conţin simboluri, sloganuri, imagini ori texte cu conţinut obscen; f). să refuze prezentarea documentelor de acces şi, după caz, a actelor de identitate, la solicitarea justificată a

forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă; g). să refuze supunerea la efectuarea controlului corporal preventiv şi al bagajelor de către forţele de ordine; h).să ocupe alte locuri decât cele prevăzute pe documentele de acces, urmat de refuzul eliberării acestora la

avertismentul verbal al reprezentanţilor societăţii specializate de protecţie şi pază sau al forţelor de ordine; i). să arunce asupra celorlalţi spectatori, asupra oficialilor sau a jucătorilor, asupra forţelor de ordine sau a

personalului de ordine şi siguranţă, asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în incinta bazei sportive, precum şi în direcţia suprafeţei de joc cu obiecte de orice fel sau cu substanţe corozive sau care murdăresc;

j). să escaladeze gardurile care delimitează spaţiul de joc sau gardurile interioare de separare a sectoarelor; k). să se caţere pe gardul care delimitează spaţiul de joc de tribună; l). să provoace ori să participe efectiv la scandal în incinta bazei sportive ori, după caz, a arenei sportive; m). să săvârşească fapte, acte sau gesturi obscene, să profereze ori să scandeze injurii, cuvinte sau expresii

jignitoare ori vulgare, precum şi ameninţări cu acte de violenţă împotriva celorlalţi spectatori, oficiali, jucători sau a bunurilor acestora;

n). să profereze ori să scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare la adresa forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă;

o). să ameninţe cu acte de violenţă forţele de ordine sau personalul de ordine şi siguranţă; p).să îşi ascundă faţa cu articole de îmbrăcăminte sau alte accesorii, cu intenţia de a împiedica identificarea; r). să scrie sau să deseneze pe pereţii imobilelor, pe garduri sau pe alte obiecte amplasate în baza sportivă sau în

arena sportivă; s). să dezlipească sau să distrugă reclamele, anunţurile şi afişele expuse de organizator în incinta bazei sau a

arenei sportive, precum şi să deterioreze, să ridice sau să mute semnele ori indicatoarele amplasate de organizator, pentru facilitarea accesului în arenă, sau a celor care semnalează existenţa unui pericol pentru viaţa persoanelor;

ş). să ridice sau să mute, fără drept, barajele, gardurile ori alte obstacole amplasate de organizator sau de către forţele de ordine, pentru delimitarea sectoarelor de tribună ori peluză, pentru separarea grupurilor de suporteri şi a terenului de joc de tribună, inclusiv pe cele amplasate cu caracter temporar;

t). să amplaseze emblemele, pancartele, bannerele, afişele, steagurile sau alte mijloace de publicitate vizuală în alte locuri decât cele stabilite de organizator;

ţ). să nu respecte regulile stabilite de organizator privind deplasarea spectatorilor în incinta arenei sportive; u). să nu respecte măsurile de ordine dispuse de organizator sau de comandantul forţelor de ordine, în cazul

producerii unor catastrofe, calamităţi naturale sau altor pericole;

Page 133: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

3/4

v). să refuze părăsirea imediată a arenei sportive, dacă măsura evacuării a fost dispusă de către personalul de ordine şi siguranţă sau de către forţele de ordine;

x). să pătrundă sau să încerce să pătrundă fără drept, prin orice mijloace, pe suprafaţa de joc. În situaţia încălcării acestor prevederi, persoanele în cauză riscă sancţiuni contravenţionale şi, în

funcţie de fapta comisă, interzicerea accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta.

Exemple de fapte de natura contravenţională: - pătrunderea sau încercarea de a pătrunde în incinta bazei sportive sau, după caz, a arenei sportive, fără

documente de acces sau prin încălcarea normelor legale de acces stabilite de organizator (amendă de la 80 la 200 lei sau prestarea a 50 -100 ore de activităţi în folosul comunităţii);

- pătrunderea în stare vădită de beţie sau consumul băuturi alcoolice în arena sportivă (amendă de la 250 la 750 lei sau prestarea a 100 -150 ore de activităţi în folosul comunităţii, precum şi cu sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta pe o perioadă de 6 luni);

- refuzul de a prezenta documentele de acces şi, după caz, actele de identitate, la solicitarea justificată a forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă (amendă de la 250 la 750 lei sau prestarea a 100 -150 ore de activităţi în folosul comunităţii, precum şi cu sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta pe o perioadă de 6 luni);

- ameninţarea cu acte de violenţă a forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă (amendă de la 250 la 750 lei sau prestarea a 100 -150 ore de activităţi în folosul comunităţii, precum şi cu sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta pe o perioadă de 6 luni);

- refuzul de a părăsi imediat arena sportivă dacă măsura evacuării a fost dispusă de către personalul de ordine şi siguranţă sau de către forţele de ordine (amendă de la 250 la 750 lei sau prestarea a 100 -150 ore de activităţi în folosul comunităţii, precum şi cu sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta pe o perioadă de 6 luni);

- ascunderea feţei cu articole de îmbrăcăminte sau alte accesorii, cu intenţia de a împiedica identificarea (amendă de la 500 la 1500 lei sau prestarea a 120 - 200 ore de activităţi în folosul comunităţii, precum şi cu sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta pe o perioadă de un an).

- pătrunderea sau încercarea de pătrundere fără drept, prin orice mijloace, pe suprafaţa de joc (amendă de la 500 la 1500 lei sau prestarea a 120 - 200 ore de activităţi în folosul comunităţii, precum şi cu sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta pe o perioadă de un an).

Exemple de fapte de natură penală: - portul sau încercarea de a introduce în incinta arenei sportive cuţit, pumnal, şiş, box, castet ori alte asemenea

obiecte, fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, împungere ori lovire, precum şi a dispozitivelor pentru şocuri electrice;

- deţinerea sau încercarea de a introduce în incinta arenei sportive a substanţelor iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant ori alte asemenea materiale, substanţe sau obiecte;

- fapta unei persoane căreia i s-a aplicat sancţiunea contravenţională complementară a interzicerii accesului la unele competiţii sau jocuri sportive de a se afla în arena sportivă unde se desfăşoară o competiţie sau un joc sportiv de natura celor pentru care s-a dispus interdicţia;

- opunerea cu violenţă faţă de personalul de ordine şi siguranţă sau faţă de forţele de ordine ori împiedicarea acestora de a-şi exercita atribuţiile specifice;

- confecţionarea, deţinerea, încercarea de a introduce, introducerea, folosirea sau orice altă operaţiune fără drept cu produse incendiare, materii explozive, inclusiv articole pirotehnice, indiferent de categorie, în incinta arenei sportive.

AALLTTEE AASSPPEECCTTEE DDEE IINNTTEERREESS::

Spectatorii sunt sfătuiţi să respecte măsurile stabilite pentru buna desfăşurare a partidelor, să nu săvârşească fapte antisociale ce pot să atragă sancţionarea acestora, contravenţională sau penală, să aibă un comportament civilizat, compatibil cu spiritul de sportivitate, de fair-play care trebuie să caracterizeze toţi participanţii la un joc sportiv.

- intrarea în stadion se face doar pe la căile de acces special amenajate; - pe timpul desfăşurării meciului de fotbal se interzice comercializarea băuturilor alcoolice în imediata apropiere a

arenei sportive;

Page 134: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

4/4

- distribuirea băuturilor a căror comercializare este permisă se face numai în pahare din hârtie sau din material plastic.

- Răspunderea pentru asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă în interiorul stadionului revine clubului gazdă, care are încheiat în acest sens contract de prestări servicii cu societate/firmă de pază, care are următoarele obligaţii:

să efectueze la intrarea în arena sportivă un control riguros al persoanelor şi al bagajelor acestora, având ca scop împiedicarea introducerii în stadion a unor obiecte sau materiale interzise;

interzicerea, în incinta arenei sportive, a accesului persoanelor cărora le-a fost interzisă intrarea la asemenea genuri de manifestări, al persoanelor care se află în stare vădită de beţie sau se află, în mod evident, sub influenţa substanţelor halucinogene, al persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice, arme şi muniţii de orice fel, făclii, torţe, artificii, petarde, materiale explozive, incendiare sau fumigene, dispozitive pentru şocuri electrice, substanţe toxice, halucinogene, iritant lacrimogene ori paralizante, recipiente, corpuri contondente, cuţite, pumnale, şişuri, castete ori alte asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, împungere ori lovire şi predarea acestora forţelor de ordine;

realizarea de cordoane, baraje, patrule, posturi sau alte elemente de dispozitiv, pentru asigurarea ordinii în arena sportivă;

interzicerea pătrunderii în suprafaţa de joc sau în zona vestiarelor şi a băncilor de rezerve a persoanelor care nu au drept de acces în aceste zone;

evacuarea individuală sau a grupurilor mici de suporteri care tulbură ordinea publică în arena sportivă; participarea la evacuarea grupurilor mari de suporteri ori cu risc de agresivitate şi violenţă, alături de forţele

de ordine. - Restabilirea ordinii publice în interiorul bazei sportive se execută de către efectivele de jandarmi, din

iniţiativa comandantului forţelor de jandarmi, cu aprobarea, după caz, a prefectului sau a reprezentantului acestuia, atunci când se constată că, în urma producerii unor acte de violenţă, este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine şi siguranţă sau a celorlalţi participanţi. Aprobarea intervenţiei în forţă nu este necesară în cazul în care asupra forţelor de ordine se exercită violenţe care pun în pericol iminent viaţa, integritatea corporală sau sănătatea acestora ori a altor persoane sau când există indicii temeinice că participanţii pregătesc sau au comis o fapta ilegală.

- Evacuarea din arena sportivă a unor grupuri de participanţi, în situaţia în care, prin faptele săvârşite de către aceştia, se pune în pericol siguranţa desfăşurării competiţiilor sportive, se face, după caz, la dispoziţia prefectului, sau a reprezentantului acestuia ori la solicitarea responsabilului de ordine şi siguranţă al clubului gazdă care cere, în scris, intervenţia forţelor de ordine.

- Modul de acţiune în situaţia tulburării ordinii publice sau în situaţia producerii unor incidente de amploare: Evacuarea individuală sau a grupurilor mici de suporteri care tulbură ordinea publică în stadion se execută

de către personalul societăţii/firmei de pază. Dacă acesta este depăşit de situaţie, efectivele de jandarmi intervin pentru restabilirea ordinii publice;

În cazul tulburării grave a ordinii publice, atunci când se constată că, în urma producerii unor acte de violenţă, este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine şi siguranţă sau a celorlalţi participanţi, restabilirea ordinii publice se face de către efectivele de jandarmi;

În situaţia în care, prin faptele săvârşite de către spectatori, se pune în pericol siguranţa desfăşurării competiţiei sportive sau în cazul producerii de incendii, distrugeri, catastrofe, al tulburării grave a ordinii publice sau al altor situaţii care pun în pericol viaţa, integritatea corporală ori sănătatea persoanelor sau când nu s-a reuşit restabilirea ordinii publice, efective de jandarmi, sprijinite de personalul societăţii/firmei de pază va evacua parţial sau total stadionul.

- Modalităţile de sesizare a forţelor de ordine despre producerea unor incidente sau încălcări ale prevederilor legale:

autosesizarea forţelor de ordine; prin intermediul responsabilului de ordine şi siguranţă; de către observatorii jocului sau alţi oficiali; de către spectatori.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 135: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 8811

SSllaattiinnaa,, 77 ooccttoommbbrriiee 22001144

Măsuri de ordine publică pe perioada Festivalului - Concurs „Oltenii & …Restu’ Lumii”

Aproximativ 150 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt vor fi

angrenaţi în misiuni şi vor asigura în perioada 8-12 octombrie a.c. măsurile de ordine publică

cu ocazia desfăşurării Festivalului - Concurs „Oltenii & …Restu’ Lumii”.

Efectivele de jandarmi vor acţiona împreună cu lucrători din cadrul Poliţiei

Municipiului Slatina şi Poliţiei Locale Slatina pentru asigurarea măsurilor de ordine publică pe

întreaga perioadă de desfăşurare a evenimentului, prin monitorizarea tuturor activităţilor, în

vederea asigurării unui climat de siguranţă civică şi prevenirea oricăror acte de tulburare a

ordinii publice. Intervenţia în situaţii de urgenţă va fi asigurată de către efective din cadrul

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt.

Evenimentul se va desfăşura în municipiul Slatina pe B-dul A.I. Cuza, în sectorul

cuprins între fostul Magazin „Oltul” şi Fântâna „Speranţei”, circulaţia fiind oprită pe ambele

sensuri în perioada 08.10.2014, ora 16.00 – 13.10.2014, ora 10.00.

Pentru desfăşurarea Paradei portului popular, în data de 09.10.2014, între orele 16.00-

17.00, circulaţia va fi oprită temporar pe tronsoane succesive pe următorul traseu: Textila –

Str. Crişan – B-dul Nicolae Titulescu – Parc Hotel - Aleea Independenţei – Esplanadă.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt face un apel către participanţi să adopte un

comportament civilizat, să respecte prevederile legilor în vigoare, pentru menţinerea unui

climat normal de ordine şi linişte publică pe tot parcursul desfăşurării manifestărilor.

Page 136: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

* * *

Jandarmeria Olt oferă cetăţenilor un set de sfaturi utile şi, totodată, coordonatele de contact prin care pot apela non-stop Jandarmeria:

Să acorde o atenţie deosebită obiectelor personale, pentru a evita furturile din buzunare;

Să evite consumul excesiv de alcool, care poate conduce la unele neînţelegeri şi crearea unor stări conflictuale;

Să îşi asigure încuietorile portierelor la autoturisme; Să nu lase la vedere în interiorul maşinilor obiecte de valoare (genţi, poşete, telefoane

mobile, etc.); Să nu evite să ceară, ori de câte ori este nevoie, sprijinul jandarmilor, care au

misiunea de a asigura ordinea şi siguranţa publică; Pentru a solicita intervenţia sau sprijinul forţelor de ordine, cetăţenii pot apela non-

stop, numărul unic de urgenţă 112.

COMPARTIMENTUL INFORMARE, RELAŢII PUBLICE ŞI CU PUBLICUL

Page 137: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 8822

SSllaattiinnaa,, 88 ooccttoommbbrriiee 22001144

Ordinea publică asigurată de jandarmii olteni

În luna septembrie a.c., efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt au acţionat pe raza judeţului Olt pentru asigurarea şi menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă publică.

Efectivele inspectoratului au executat 24 misiuni de asigurare a ordinii publice (manifestări culturale, sportive) şi 59 misiuni în cooperare cu alte instituţii (I.P.J. Olt, Direcţia Silvică Olt, I.T.M. Olt, etc.).

Jandarmii olteni au participat la menţinerea ordinii publice prin organizarea împreună cu poliţia a peste 325 patrule mixte, executarea a peste 125 misiuni de patrulare cu efective de jandarmi, atât în mediul urban cât şi în mediul rural şi 14 acţiuni punctuale.

Pe timpul misiunilor executate în luna septembrie a.c., jandarmii olteni au aplicat 155 sancţiuni contravenţionale (35 avertismente şi 120 amenzi în valoare totală de 32600 lei), au constatat 21 infracţiuni flagrante săvârşite de 21 făptuitori şi au participat la constatarea în cooperare cu poliţia a altor 38 infracţiuni săvârşite de 42 făptuitori.

* * * Cetăţenii pot solicita sprijin în situaţia tulburării ordinii publice sau în cazul în care sunt martorii săvârşirii unor fapte antisociale, la numărul unic pentru situaţii de urgenţă 112 sau se pot adresa direct echipajelor de jandarmerie.

COMPARTIMENTUL

INFORMARE, RELAŢII PUBLICE ŞI CU PUBLICUL

Page 138: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV

NNrr.. 8833 SSllaattiinnaa,, 99 ooccttoommbbrriiee 22001144

Jandarmii olteni au asigurat paza şi protecţia transporturilor de valori şi cu caracter special

În luna septembrie a.c., efective ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt au

asigurat paza şi protecţia a 82 transporturi de valori, dintre care 80 astfel de transporturi s-au

executat în judeţul Olt şi 2 în afara judeţului.

În această perioadă a fost asigurată paza şi

protecţia a unui transport cu caracter special.

Prin dispeceratul Jandarmeriei Olt au fost

monitorizate 26 transporturi cu caracter special şi

2 transporturi de valori care au tranzitat judeţul

Olt, la reşedinţa unităţii şi sediile structurilor

dislocate fiind organizate permanent echipaje de

intervenţie, pregătite să intervină în caz de

nevoie.

Pe timpul executării transporturilor au fost adoptate dispozitive de pază şi protecţie

mobile şi flexibile care, coroborate cu funcţionarea unor sisteme viabile de legături şi de

intervenţie rapidă, au determinat creşterea potenţialului preventiv şi a eficienţei acestor

misiuni.

COMPARTIMENTUL INFORMARE, RELAŢII PUBLICE ŞI CU PUBLICUL

Page 139: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 8844

SSllaattiinnaa,, 2233 ooccttoommbbrriiee 22001144

Jandarmeria Olt asigură ordinea publică la partida de fotbal F.C. OLT SLATINA – OLIMPIA SATU MARE

Sâmbătă, 25 octombrie a.c., începând cu ora 11.00 pe stadionul „1 Mai” din

municipiul Slatina, se va disputa partida de fotbal F.C. OLT SLATINA – OLIMPIA SATU

MARE din cadrul Ligii a II-a. Partida este considerată cu grad de risc scăzut.

Efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt, în cooperare cu poliţia,

vor avea misiunea de a asigura ordinea publică în zona imediată şi apropiată a stadionului,

înainte, pe timpul şi după terminarea meciului de fotbal. Intervenţia în situaţii de urgenţă va fi

asigurată de I.S.U. Olt.

Măsurile de ordine în interiorul stadionului vor fi asigurate de către clubul gazdă, prin

S.J.P. Olt.

Porţile de acces în stadion se vor deschide cu o oră înainte de începerea partidei, accesul

realizându-se de către agenţi din cadrul S.J.P. Olt.

JJaannddaarrmmeerriiaa OOlltt rreeccoommaannddăă ssuuppoorrtteerriilloorr ssăă nnuu ssee iimmpplliiccee îînn iinncciiddeennttee ccaarree aarr ppuutteeaa

dduuccee llaa ttuullbbuurraarreeaa oorrddiinniiii şşii lliinniişşttiiii ppuubblliiccee,, ddeelliimmiittâânndduu--ssee ddee oorriiccee ffoorrmmăă ddee vviioolleennţţăă

vveerrbbaallăă ssaauu ffiizziiccăă ccee aarr ppuutteeaa ccoonndduuccee llaa mmaanniiffeessttăărrii vviioolleennttee,, ssuubblliinniiiinndd ccăă nnuu vvoorr ffii

ttoolleerraattee nniiccii uunn ffeell ddee aaccţţiiuunnii ddee nnaattuurrăă ssăă ttuullbbuurree bbuunnaa ddeessffăăşşuurraarree aa aacceessttoorr eevveenniimmeennttee..

Page 140: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

2/4

Aducem la cunoştinţa suporterilor obligaţiile pe care le au pe timpul desfăşurării competiţiilor sportive, precum şi ce le este interzis prin lege în apropierea şi în interiorul bazelor sportive:

Obligaţiile spectatorilor: - spectatorii sunt obligaţi să respecte cu stricteţe măsurile stabilite de organizatori şi de către forţele de ordine,

pe traseele de deplasare către/de la locurile de desfăşurare a competiţiilor şi jocurilor sportive, în apropierea şi în interiorul bazelor sportive;

- la solicitarea forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă, spectatorii au obligaţia de a prezenta documentele de acces şi, după caz, actele de identitate;

- spectatorii au obligaţia de a prezenta, la solicitarea forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă, materialele de publicitate vizuală aflate asupra lor;

- în incinta arenei sportive, spectatorii sunt obligaţi să respecte ordinea, siguranţa şi regulile stabilite de organizator;

- spectatorului care refuză să se supună controlului corporal sumar al bagajelor, efectuat de personalul de ordine şi siguranţă, sau care săvârşeşte, înainte de a intra în arena sportivă ori în momentul intrării, fapte de natură penală sau contravenţională în legătură cu competiţia sau jocul respectiv nu i se permite accesul în arena sportivă.

Spectatorilor le este interzis: a). să pătrundă sau să încerce pătrunderea în incinta bazei sportive sau, după caz, a arenei sportive, fără

documente de acces sau prin încălcarea normelor legale de acces stabilite de organizator; b). să folosească, în scopul pătrunderii în incinta arenei sportive, documente de acces individualizate, care nu le

aparţin şi care, potrivit normelor stabilite organizator, pot fi folosite doar de către titular; c). să pătrundă în stare vădită de beţie sau să consume băuturi alcoolice în arena sportivă; d). să introducă sau să încerce introducerea de băuturi alcoolice în arena sportivă; e). să introducă în arena sportivă inscripţii, embleme, pancarte, bannere, afişe, steaguri sau alte suporturi ce

conţin simboluri, sloganuri, imagini ori texte cu conţinut obscen; f). să refuze prezentarea documentelor de acces şi, după caz, a actelor de identitate, la solicitarea justificată a

forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă; g). să refuze supunerea la efectuarea controlului corporal preventiv şi al bagajelor de către forţele de ordine; h).să ocupe alte locuri decât cele prevăzute pe documentele de acces, urmat de refuzul eliberării acestora la

avertismentul verbal al reprezentanţilor societăţii specializate de protecţie şi pază sau al forţelor de ordine; i). să arunce asupra celorlalţi spectatori, asupra oficialilor sau a jucătorilor, asupra forţelor de ordine sau a

personalului de ordine şi siguranţă, asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în incinta bazei sportive, precum şi în direcţia suprafeţei de joc cu obiecte de orice fel sau cu substanţe corozive sau care murdăresc;

j). să escaladeze gardurile care delimitează spaţiul de joc sau gardurile interioare de separare a sectoarelor; k). să se caţere pe gardul care delimitează spaţiul de joc de tribună; l). să provoace ori să participe efectiv la scandal în incinta bazei sportive ori, după caz, a arenei sportive; m). să săvârşească fapte, acte sau gesturi obscene, să profereze ori să scandeze injurii, cuvinte sau expresii

jignitoare ori vulgare, precum şi ameninţări cu acte de violenţă împotriva celorlalţi spectatori, oficiali, jucători sau a bunurilor acestora;

n). să profereze ori să scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare la adresa forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă;

o). să ameninţe cu acte de violenţă forţele de ordine sau personalul de ordine şi siguranţă; p).să îşi ascundă faţa cu articole de îmbrăcăminte sau alte accesorii, cu intenţia de a împiedica identificarea; r). să scrie sau să deseneze pe pereţii imobilelor, pe garduri sau pe alte obiecte amplasate în baza sportivă sau în

arena sportivă; s). să dezlipească sau să distrugă reclamele, anunţurile şi afişele expuse de organizator în incinta bazei sau a

arenei sportive, precum şi să deterioreze, să ridice sau să mute semnele ori indicatoarele amplasate de organizator, pentru facilitarea accesului în arenă, sau a celor care semnalează existenţa unui pericol pentru viaţa persoanelor;

ş). să ridice sau să mute, fără drept, barajele, gardurile ori alte obstacole amplasate de organizator sau de către forţele de ordine, pentru delimitarea sectoarelor de tribună ori peluză, pentru separarea grupurilor de suporteri şi a terenului de joc de tribună, inclusiv pe cele amplasate cu caracter temporar;

t). să amplaseze emblemele, pancartele, bannerele, afişele, steagurile sau alte mijloace de publicitate vizuală în alte locuri decât cele stabilite de organizator;

ţ). să nu respecte regulile stabilite de organizator privind deplasarea spectatorilor în incinta arenei sportive; u). să nu respecte măsurile de ordine dispuse de organizator sau de comandantul forţelor de ordine, în cazul

producerii unor catastrofe, calamităţi naturale sau altor pericole;

Page 141: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

3/4

v). să refuze părăsirea imediată a arenei sportive, dacă măsura evacuării a fost dispusă de către personalul de ordine şi siguranţă sau de către forţele de ordine;

x). să pătrundă sau să încerce să pătrundă fără drept, prin orice mijloace, pe suprafaţa de joc. În situaţia încălcării acestor prevederi, persoanele în cauză riscă sancţiuni contravenţionale şi, în

funcţie de fapta comisă, interzicerea accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta.

Exemple de fapte de natura contravenţională: - pătrunderea sau încercarea de a pătrunde în incinta bazei sportive sau, după caz, a arenei sportive, fără

documente de acces sau prin încălcarea normelor legale de acces stabilite de organizator (amendă de la 80 la 200 lei sau prestarea a 50 -100 ore de activităţi în folosul comunităţii);

- pătrunderea în stare vădită de beţie sau consumul băuturi alcoolice în arena sportivă (amendă de la 250 la 750 lei sau prestarea a 100 -150 ore de activităţi în folosul comunităţii, precum şi cu sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta pe o perioadă de 6 luni);

- refuzul de a prezenta documentele de acces şi, după caz, actele de identitate, la solicitarea justificată a forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă (amendă de la 250 la 750 lei sau prestarea a 100 -150 ore de activităţi în folosul comunităţii, precum şi cu sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta pe o perioadă de 6 luni);

- ameninţarea cu acte de violenţă a forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă (amendă de la 250 la 750 lei sau prestarea a 100 -150 ore de activităţi în folosul comunităţii, precum şi cu sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta pe o perioadă de 6 luni);

- refuzul de a părăsi imediat arena sportivă dacă măsura evacuării a fost dispusă de către personalul de ordine şi siguranţă sau de către forţele de ordine (amendă de la 250 la 750 lei sau prestarea a 100 -150 ore de activităţi în folosul comunităţii, precum şi cu sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta pe o perioadă de 6 luni);

- ascunderea feţei cu articole de îmbrăcăminte sau alte accesorii, cu intenţia de a împiedica identificarea (amendă de la 500 la 1500 lei sau prestarea a 120 - 200 ore de activităţi în folosul comunităţii, precum şi cu sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta pe o perioadă de un an).

- pătrunderea sau încercarea de pătrundere fără drept, prin orice mijloace, pe suprafaţa de joc (amendă de la 500 la 1500 lei sau prestarea a 120 - 200 ore de activităţi în folosul comunităţii, precum şi cu sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta pe o perioadă de un an).

Exemple de fapte de natură penală: - portul sau încercarea de a introduce în incinta arenei sportive cuţit, pumnal, şiş, box, castet ori alte asemenea

obiecte, fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, împungere ori lovire, precum şi a dispozitivelor pentru şocuri electrice;

- deţinerea sau încercarea de a introduce în incinta arenei sportive a substanţelor iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant ori alte asemenea materiale, substanţe sau obiecte;

- fapta unei persoane căreia i s-a aplicat sancţiunea contravenţională complementară a interzicerii accesului la unele competiţii sau jocuri sportive de a se afla în arena sportivă unde se desfăşoară o competiţie sau un joc sportiv de natura celor pentru care s-a dispus interdicţia;

- opunerea cu violenţă faţă de personalul de ordine şi siguranţă sau faţă de forţele de ordine ori împiedicarea acestora de a-şi exercita atribuţiile specifice;

- confecţionarea, deţinerea, încercarea de a introduce, introducerea, folosirea sau orice altă operaţiune fără drept cu produse incendiare, materii explozive, inclusiv articole pirotehnice, indiferent de categorie, în incinta arenei sportive.

AALLTTEE AASSPPEECCTTEE DDEE IINNTTEERREESS::

Spectatorii sunt sfătuiţi să respecte măsurile stabilite pentru buna desfăşurare a partidelor, să nu săvârşească fapte antisociale ce pot să atragă sancţionarea acestora, contravenţională sau penală, să aibă un comportament civilizat, compatibil cu spiritul de sportivitate, de fair-play care trebuie să caracterizeze toţi participanţii la un joc sportiv.

- intrarea în stadion se face doar pe la căile de acces special amenajate; - pe timpul desfăşurării meciului de fotbal se interzice comercializarea băuturilor alcoolice în imediata apropiere a

arenei sportive;

Page 142: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

4/4

- distribuirea băuturilor a căror comercializare este permisă se face numai în pahare din hârtie sau din material plastic.

- Răspunderea pentru asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă în interiorul stadionului revine clubului gazdă, care are încheiat în acest sens contract de prestări servicii cu societate/firmă de pază, care are următoarele obligaţii:

să efectueze la intrarea în arena sportivă un control riguros al persoanelor şi al bagajelor acestora, având ca scop împiedicarea introducerii în stadion a unor obiecte sau materiale interzise;

interzicerea, în incinta arenei sportive, a accesului persoanelor cărora le-a fost interzisă intrarea la asemenea genuri de manifestări, al persoanelor care se află în stare vădită de beţie sau se află, în mod evident, sub influenţa substanţelor halucinogene, al persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice, arme şi muniţii de orice fel, făclii, torţe, artificii, petarde, materiale explozive, incendiare sau fumigene, dispozitive pentru şocuri electrice, substanţe toxice, halucinogene, iritant lacrimogene ori paralizante, recipiente, corpuri contondente, cuţite, pumnale, şişuri, castete ori alte asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, împungere ori lovire şi predarea acestora forţelor de ordine;

realizarea de cordoane, baraje, patrule, posturi sau alte elemente de dispozitiv, pentru asigurarea ordinii în arena sportivă;

interzicerea pătrunderii în suprafaţa de joc sau în zona vestiarelor şi a băncilor de rezerve a persoanelor care nu au drept de acces în aceste zone;

evacuarea individuală sau a grupurilor mici de suporteri care tulbură ordinea publică în arena sportivă; participarea la evacuarea grupurilor mari de suporteri ori cu risc de agresivitate şi violenţă, alături de forţele

de ordine. - Restabilirea ordinii publice în interiorul bazei sportive se execută de către efectivele de jandarmi, din

iniţiativa comandantului forţelor de jandarmi, cu aprobarea, după caz, a prefectului sau a reprezentantului acestuia, atunci când se constată că, în urma producerii unor acte de violenţă, este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine şi siguranţă sau a celorlalţi participanţi. Aprobarea intervenţiei în forţă nu este necesară în cazul în care asupra forţelor de ordine se exercită violenţe care pun în pericol iminent viaţa, integritatea corporală sau sănătatea acestora ori a altor persoane sau când există indicii temeinice că participanţii pregătesc sau au comis o fapta ilegală.

- Evacuarea din arena sportivă a unor grupuri de participanţi, în situaţia în care, prin faptele săvârşite de către aceştia, se pune în pericol siguranţa desfăşurării competiţiilor sportive, se face, după caz, la dispoziţia prefectului, sau a reprezentantului acestuia ori la solicitarea responsabilului de ordine şi siguranţă al clubului gazdă care cere, în scris, intervenţia forţelor de ordine.

- Modul de acţiune în situaţia tulburării ordinii publice sau în situaţia producerii unor incidente de amploare: Evacuarea individuală sau a grupurilor mici de suporteri care tulbură ordinea publică în stadion se execută

de către personalul societăţii/firmei de pază. Dacă acesta este depăşit de situaţie, efectivele de jandarmi intervin pentru restabilirea ordinii publice;

În cazul tulburării grave a ordinii publice, atunci când se constată că, în urma producerii unor acte de violenţă, este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine şi siguranţă sau a celorlalţi participanţi, restabilirea ordinii publice se face de către efectivele de jandarmi;

În situaţia în care, prin faptele săvârşite de către spectatori, se pune în pericol siguranţa desfăşurării competiţiei sportive sau în cazul producerii de incendii, distrugeri, catastrofe, al tulburării grave a ordinii publice sau al altor situaţii care pun în pericol viaţa, integritatea corporală ori sănătatea persoanelor sau când nu s-a reuşit restabilirea ordinii publice, efective de jandarmi, sprijinite de personalul societăţii/firmei de pază va evacua parţial sau total stadionul.

- Modalităţile de sesizare a forţelor de ordine despre producerea unor incidente sau încălcări ale prevederilor legale:

autosesizarea forţelor de ordine; prin intermediul responsabilului de ordine şi siguranţă; de către observatorii jocului sau alţi oficiali; de către spectatori.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 143: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV

NNrr.. 8855 SSllaattiinnaa,, 2244 ooccttoommbbrriiee 22001144

„Prinse la lucru” - sancţionate contravenţional de jandarmi

Vineri, 24 octombrie a.c., în cadrul unei acţiuni punctuale, efective din cadrul

Jandarmeriei Olt au sancţionat contravenţional trei persoane pentru încălcarea prevederilor

Legii nr. 61/1991 republicată, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de

convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

Trei femei, cu vârsta cuprinsă

între 20 şi 33 de ani, domiciliate în

judeţul Olt, toate fără ocupaţie, au fost

depistate pe raza municipiului Slatina –

strada Piteşti, în timp ce atrăgeau

persoane de sex bărbătesc, în vederea

întreţinerii de raporturi sexuale în

schimbul unor sume de bani.

Jandarmii le-au întocmit celor în cauză procese-verbale de contravenţie, prin care au

fost sancţionate cu amenzi în valoare de 500 lei fiecare.

CCOOMMPPAARRTTIIMMEENNTTUULL IINNFFOORRMMAARREE,, RREELLAAŢŢIIII PPUUBBLLIICCEE ŞŞII CCUU PPUUBBLLIICCUULL

Page 144: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 8888

SSllaattiinnaa,, 44 ddeecceemmbbrriiee 22001144

OOrrddiinneeaa ppuubblliiccăă aassiigguurraattăă ddee jjaannddaarrmmiiii oolltteennii

ÎÎnn lluunnaa nnooiieemmbbrriiee aa..cc..,, eeffeeccttiivvee ddiinn ccaaddrruull IInnssppeeccttoorraattuulluuii ddee JJaannddaarrmmii JJuuddeeţţeeaann OOlltt aauu aaccţţiioonnaatt ppee rraazzaa jjuuddeeţţuulluuii OOlltt ppeennttrruu aassiigguurraarreeaa şşii mmeennţţiinneerreeaa uunnuuii cclliimmaatt ddee oorrddiinnee şşii ssiigguurraannţţăă ppuubblliiccăă..

EEffeeccttiivveellee iinnssppeeccttoorraattuulluuii aauu eexxeeccuuttaatt 1100 mmiissiiuunnii ddee aassiigguurraarree aa oorrddiinniiii ppuubblliiccee ((llaa mmaanniiffeessttăărrii ccuullttuurraallee şşii ssppoorrttiivvee)),, 115555 aaccţţiiuunnii pprreemmeerrggăăttoorr şşii ppee ttiimmppuull ddeessffăăşşuurrăărriiii aalleeggeerriilloorr pprreezziiddeennţţiiaallee şşii 1122 mmiissiiuunnii îînn ccooooppeerraarree ccuu aallttee iinnssttiittuuţţiiii ((II..PP..JJ.. OOlltt,, DDiirreeccţţiiaa SSiillvviiccăă OOlltt,, eexxeeccuuttoorrii jjuuddeeccăăttoorreeşşttii))..

JJaannddaarrmmiiii oolltteennii aauu ppaarrttiicciippaatt llaa mmeennţţiinneerreeaa oorrddiinniiii ppuubblliiccee pprriinn oorrggaanniizzaarreeaa îîmmpprreeuunnăă ccuu ppoolliiţţiiaa aa ppeessttee 228855 ppaattrruullee mmiixxttee şşii eexxeeccuuttaarreeaa aa ppeessttee 112255 mmiissiiuunnii ddee ppaattrruullaarree ccuu eeffeeccttiivvee ddee jjaannddaarrmmii,, aattââtt îînn

mmeeddiiuull uurrbbaann ccââtt şşii îînn mmeeddiiuull rruurraall..

PPee ttiimmppuull mmiissiiuunniilloorr ddee oorrddiinnee ppuubblliiccăă eexxeeccuuttaattee îînn lluunnaa nnooiieemmbbrriiee aa..cc..,, jjaannddaarrmmiiii oolltteennii aauu aapplliiccaatt 115555 ssaannccţţiiuunnii ccoonnttrraavveennţţiioonnaallee ((2233 aavveerrttiissmmeennttee şşii 113322 aammeennzzii îînn vvaallooaarree ttoottaallăă ddee 4455..660000 lleeii)),, aauu ccoonnssttaattaatt 55 iinnffrraaccţţiiuunnii ffllaaggrraannttee ssăăvvâârrşşiittee ddee 33 aauuttoorrii şşii aauu ppaarrttiicciippaatt llaa ccoonnssttaattaarreeaa îînn ccooooppeerraarree ccuu ppoolliiţţiiaa aa aallttoorr 2233 iinnffrraaccţţiiuunnii ssăăvvâârrşşiittee ddee 2233 aauuttoorrii..

* * * Cetăţenii pot solicita sprijin în situaţia tulburării ordinii publice sau în cazul în care sunt martorii săvârşirii unor fapte antisociale, la numărul unic pentru situaţii de urgenţă 112 sau se pot adresa direct echipajelor de jandarmerie.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 145: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV

NNrr.. 8899 SSllaattiinnaa,, 1111 ddeecceemmbbrriiee 22001144

Jandarmii au asigurat paza şi protecţia transporturilor de valori şi cu caracter special

În luna noiembrie a.c., efective ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt au asigurat

paza şi protecţia a 77 transporturi de valori, dintre care 76 astfel de transporturi s-au executat

în judeţul Olt şi unul în afara judeţului.

În această perioadă a fost asigurată paza şi

protecţia unui transport cu caracter special.

Prin dispeceratul Jandarmeriei Olt au fost

monitorizate 8 transporturi cu caracter special şi 4

transporturi de valori care au tranzitat judeţul Olt, la

reşedinţa unităţii şi sediile structurilor dislocate fiind

organizate permanent echipaje de intervenţie,

pregătite să intervină în caz de nevoie.

Pe timpul executării transporturilor au fost adoptate dispozitive de pază şi protecţie

mobile şi flexibile care, coroborate cu funcţionarea unor sisteme viabile de legături şi de

intervenţie rapidă, au determinat creşterea potenţialului preventiv şi a eficienţei acestor

misiuni.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL

IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 146: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV

NNrr.. 9900 SSllaattiinnaa,, 1122 ddeecceemmbbrriiee 22001144

Ofiţer din cadrul Jandarmeriei Olt decorat de Jandarmeria Naţională Franceză

Joi, 11 decembrie a.c. la Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri „Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române a avut loc ceremonia de încheiere a Cursului Superior Internaţional promoţia 2014.

Cu această ocazie, în contextul excelentei cooperări dintre Jandarmeria Naţională Franceză şi Jandarmeria Română, au fost decoraţi trei ofiţeri ai Jandarmeriei Române. Domnului maior FILIP Cristian din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt şi altor doi ofiţeri din Jandarmeria Română, le-a fost acordată distincţia „Medalia Apărării Naţionale, eşalon bronz, cu agrafa Jandarmeriei Naţionale Franceze”. Medaliile şi certificatele de acordare au fost înmânate de către ambasadorul Franţei în România, Excelenţa sa Francois Saint-Paul.

Informaţii suplimentare: Cursul Superior Internaţional are ca obiectiv principal formarea ofiţerilor pentru a îndeplini atribuţii în statul major, atribuţii ce sunt orientate spre cooperarea poliţienească internaţională, activităţile de pregătire desfăşurându-se exclusiv în limba franceză. Maiorul FILIP Cristian a absolvit Cursul Superior Internaţional în anul 2010, obţinând calificativul „excelent”.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 147: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 9911

SSllaattiinnaa,, 1166 ddeecceemmbbrriiee 22001144

EEvvaalluuaarreeaa aaccttiivviittăăţţiiii ddeessffăăşşuurraattee ddee JJaannddaarrmmeerriiaa OOlltt îînn aannuull 22001144 Marţi, 16 decembrie a.c., în prezenţa domnului Colonel dr. ing. PELIGRAD ION – Adjunct al Inspectorului general al Jandarmeriei Române, s-a desfăşurat la sediul Jandarmeriei Olt „Evaluarea activităţii desfăşurate de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt în anul 2014” . În cadrul activităţii de evaluare, inspectorul şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt, domnul Colonel Tudor-Dorel DREJOI, a prezentat activităţile organizate, misiunile executate şi rezultatele obţinute în perioada analizată. Unitatea asigură paza şi protecţia instituţională la 15 obiective din zona de competenţă, menţinerea ordinii interioare la 11 săli de judecată, precum şi paza, protecţia, supravegherea şi intervenţia la conductele magistrale de transport produse petroliere şi cea de fibră optică pe o lungime totală de 287,2 km. Au fost organizate şi s-au executat 870 transporturi de valori (din care 849 în judeţ şi 21 interjudeţene) precum şi 34 transporturi cu caracter special.

Structurile mobile ale inspectoratului au asigurat ordinea publică la 192 manifestări cultural-artistice, religioase, promoţionale, comemorative, 41 manifestări sportive, 8 manifestări de protest, 1 vizită oficială, 13 misiuni pe timpul campaniilor electorale, 429 misiuni pe timpul desfăşurării alegerilor şi 18 misiuni privind limitarea/înlăturarea situaţiilor de urgenţă (inundaţii, calamităţi).

La reşedinţa Jandarmeriei Olt şi sediile subunităţilor dislocate au fost organizate echipaje de intervenţie, structurile operative asigurând intervenţia la 1970 solicitări ale cetăţenilor.

Page 148: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

În ceea ce priveşte menţinerea ordinii publice, pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică şi creşterea gradului de siguranţă al cetăţenilor, jandarmii olteni au acţionat în sistem integrat pe raza judeţului Olt, fiind executate 12627 patrule mixte în mediul urban, 2511 patrule mixte în mediul rural, 3258 patrule de jandarmi în mediul urban, 519 patrule de jandarmi în mediul rural, 63 acţiuni punctuale şi 98 acţiuni în zona instituţiilor de învăţământ. În baza planurilor de cooperare/colaborare încheiate între instituţia noastră şi alte structuri, au fost executate 528 misiuni în cooperare cu alte instituţii ale sistemului de apărare şi securitate naţională, organizaţii, instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice locale. Toate acţiunile desfăşurate s-au concretizat în constatarea a 667 fapte de natură penală, din care 256 constatate de jandarmi şi 411 în comun cu poliţia, fiind identificaţi 681 autori şi aplicarea a 2321 sancţiuni contravenţionale în valoare de 626.350 lei.

IInnffoorrmmaaţţiiii ssuupplliimmeennttaarree:: La această activitate, au fost prezenţi în calitate de invitaţi: Preşedintele Consiliului

Judeţean Olt – domnul Paul STĂNESCU, Viceprimarul Municipiului Slatina - domnul Cristian BIRCEA, Vicepreşedintele Tribunalului Olt – doamna Carmen MARINESCU, reprezentanţi ai instituţiilor cu care Jandarmeria Olt cooperează/colaborează: Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Olt, Oficiul Judeţean Olt de Telecomunicaţii Speciale, Serviciul de Informaţii şi Protecţie Internă Olt, Direcţia Judeţeană de Informaţii Olt, Serviciul Judeţean Anticorupţie Olt, Serviciul Judeţean Olt al Arhivelor Naţionale, C.F.P.A.P. „Nicolae Golescu” Slatina.

Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, domnul PAUL STĂNESCU, a declarat: „Domnule adjunct al inspectorului general, domnule inspector şef, dragi jandarmi,

onorată asistenţă, vreau să vă spun că astăzi am venit cu bucurie şi cu mult respect pentru dumneavoastră, pentru că, într-adevăr, anul 2014 a fost un an greu pentru judeţul nostru.

În afară de activitatea de bază pe care o aveţi – siguranţa cetăţeanului, asigurarea ordinii publice – am avut trei rânduri de inundaţii şi mi-aduc aminte şi cu tristeţe dar şi cu satisfacţie vis-a-vis de ce aţi făcut dumneavoastră în aceste momente grele pentru cetăţenii judeţului nostru. Mi-aduc aminte că la Optaşi Măgura, la douăsprezece noaptea, când oamenii erau urcaţi pe case (oameni mai în vârstă, copii) dumneavoastră, fără să ezitaţi, chiar riscându-vă viaţa la un moment dat (am fost acolo cu dumneavoastră) aţi intervenit şi aţi salvat vieţile oamenilor. La Icoana, mi-aduc aminte că în noaptea de Înviere dumneavoastră aţi reuşit să salvaţi locuitorii comunei Icoana din biserică. Nu se pot uita aceste momente grele prin care am trecut împreună, dar în care dumneavoastră aţi mers aproape până la sacrificiu. Pentru asta vreau să vă mulţumesc în numele cetăţenilor judeţului Olt, în numele meu personal, atât dumneavoastră, dar pentru că astăzi sunt aici mai multe arme, şi poliţiei şi I.S.U. şi tuturor celorlalte arme care au participat la aceste evenimente nedorite pentru nimeni.”

Domnul Colonel dr. ing. ION PELIGRAD – Adjunct al Inspectorului general al Jandarmeriei Române, a menţionat: „E o plăcere să mă aflu în faţa dumneavoastră astăzi. Pentru mine este un judeţ de care sunt legat sentimental şi nu vă ascund faptul că şi tatăl meu şi soţia mea sunt din acest judeţ şi am ţinut să vin alături de dumneavoastră aici în calitate de adjunct al Inspectorului general pentru a vă transmite felicitările domnului general maior Olaru Mircea pentru activitatea

Page 149: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

desfăşurată în anul 2014 şi aprecierile noastre, ale conducerii Inspectoratului General, pentru tot ce aţi făcut în acest an. Vă doresc şi în viitor să daţi dovadă de aceeaşi echidistanţă, profesionalism, seriozitate în tot ceea ce faceţi şi, având în vedere că se apropie Sărbătorile de Iarnă, vă doresc şi eu personal toate cele bune, un călduros La mulţi ani, atât dumneavoastră cât şi familiilor dumneavoastră. Vă mulţumesc foarte mult!”

Activitatea jandarmilor olteni a fost apreciată şi de către ceilalţi invitaţi, luând cuvântul şi transmiţând mesaje în acest sens, doamna Carmen MARINESCU – Vicepreşedinte al Tribunalului Olt şi domnul Cristian BIRCEA – Viceprimar al municipiului Slatina.

Ataşăm foto/video de la această activitate.

CCOOMMPPAARRTTIIMMEENNTTUULL IINNFFOORRMMAARREE,, RREELLAAŢŢIIII PPUUBBLLIICCEE ŞŞII CCUU PPUUBBLLIICCUULL

Page 150: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT „Gl.c.a.Constantin Dimitrescu”

Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 9922

SSllaattiinnaa,, 1199 ddeecceemmbbrriiee 22001144 Jandarmii olteni, colindaţi de Crăciun Cadouri de Moş Crăciun oferite de jandarmi copiilor instituţionalizaţi

Vineri, 19 decembrie a.c., cu ocazia Crăciunului jandarmii olteni au fost colindaţi de

grupuri de copii.

Începând cu ora 1100, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt au sosit copii

din cadrul Complexului de Servicii „Amicii” şi de la Căsuţa de Tip Familial „Sfântul Andrei”

din municipiul Slatina.

Cu sprijinul Asociaţiei Sportive „OLTUL 746” Slatina, jandarmii au dăruit

colindătorilor cadouri constând în dulciuri, fructe şi răcoritoare, întrucât toţi copii trebuie să

simtă bucuria Sărbătorilor de Iarnă.

Prin astfel de gesturi, în fiecare an, angajaţii Jandarmeriei Olt reuşesc să aducă un strop

de bucurie în sufletul copiilor instituţionalizaţi, demonstrând solidaritate faţă de semeni, căci

magia Crăciunului ne prilejuieşte ocazia să oferim speranţă, fericire şi iubire.

CCOOMMPPAARRTTIIMMEENNTTUULL IINNFFOORRMMAARREE,, RREELLAAŢŢIIII PPUUBBLLIICCEE ŞŞII CCUU PPUUBBLLIICCUULL

Page 151: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT „Gl.c.a.Constantin Dimitrescu”

Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 9933

SSllaattiinnaa,, 1199 ddeecceemmbbrriiee 22001144 Moş Crăciun a sosit la copiii jandarmilor olteni

Vineri, 19 decembrie a.c., copiii jandarmilor s-au întâlnit cu Moş Crăciun.

Încărcat cu daruri, dar şi istovit de

drumul lung pe care îl parcurge în

fiecare an, Moş Crăciun a fost invitat la

sediul Inspectoratului de Jandarmi

Judeţean Olt.

Acesta a sosit în jurul orei 1300

conducând un autoturism din dotarea

Jandarmeriei Olt.

Cu sprijinul Asociaţiei „Grigore

Alexandru Ghica”, Moşul a oferit copiilor cadouri, constând în dulciuri, fructe şi răcoritoare,

răsplătindu-i pentru că au fost cuminţi şi ascultători.

La rândul lor, cei mici l-au întâmpinat cu căldură, i-au cântat, i-au recitat poezii şi l-au

invitat şi anul viitor.

CCOOMMPPAARRTTIIMMEENNTTUULL IINNFFOORRMMAARREE,, RREELLAAŢŢIIII PPUUBBLLIICCEE ŞŞII CCUU PPUUBBLLIICCUULL

Page 152: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 9944

SSllaattiinnaa,, 1199 ddeecceemmbbrriiee 22001144

JJaannddaarrmmiiii oolltteennii ccoommeemmoorreeaazzăă EErrooiiii RReevvoolluuţţiieeii ddiinn 11998899 Luni, 22 decembrie a.c., cu prilejul comemorării eroilor martiri căzuţi pentru „Victoria

Revoluţiei din Decembrie 1989”, aproximativ 40 de cadre ale Jandarmeriei Olt vor participa

începând cu ora 1000, alături de reprezentanţii celorlalte instituţii, la manifestările

comemorative organizate la Troiţa Eroilor Revoluţiei din municipiul Slatina, unde vor fi

depuse coroane şi jerbe de flori.

Vor fi asigurate măsurile de ordine publică pe timpul desfăşurării acestor activităţi iar o

subunitate de jandarmi va face parte din Garda de Onoare care va defila la finalul

manifestărilor.

În aceeaşi zi, o delegaţie a Jandarmeriei Olt va participa la activităţile comemorative

organizate în localitatea Comani, judeţul Olt unde va depune o coroană de flori la

Monumentul Eroului Sublocotenent POPA DANIEL VASILE.

Page 153: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

2/2

Informaţii suplimentare:

În luna septembrie 1989 sublocotenent POPA DANIEL VASILE a fost încorporat ca

militar în termen la o unitate din localitatea Câmpina, iar în data de 23.12.1989 a fost

împuşcat la Otopeni şi a fost înmormântat în satul Comani, unde în memoria lui a fost ridicat

un monument. Tot în memoria sa, strada pe care a locuit îi poartă numele.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL

IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 154: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT „Gl.c.a.Constantin Dimitrescu”

Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 9955

SSllaattiinnaa,, 2211 ddeecceemmbbrriiee 22001144 PPrriinnşşii ddee jjaannddaarrmmii ccuu 55110000 oobbiieeccttee ppiirrootteehhnniiccee,,

ddeeţţiinnuuttee îînn vveeddeerreeaa ccoommeerrcciiaalliizzăărriiii,, ffăărrăă ddooccuummeennttee lleeggaallee

Vineri, 19 decembrie a.c., efective din cadrul Jandarmeriei Olt au depistat doi bărbaţi care deţineau, în vederea comercializării, articole pirotehnice, fără documente legale.

I. R. de 43 ani a fost depistat în jurul orei 09.30 în zona Pieţei Agroalimentare din municipiul Caracal în timp ce deţinea şi oferea trecătorilor 4800 pocnitori de diferite mărci, fără a deţine documente legale în acest sens.

T.A. de 42 ani, a fost depistat în jurul orei 13.30 în zona Pieţei Zahana din municipiul Slatina în timp ce deţinea şi încerca să comercializeze, oferind

trecătorilor 300 de pocnitori, fără a deţine documente legale în acest sens. Jandarmii le-au întocmit celor în cauză acte de sesizare sub aspectul săvârşirii infracţiunii

de „efectuarea fără drept a oricăror operaţiuni cu articole pirotehnice”, faptă prevăzută şi pedepsită de Legea nr. 126/1995 republicată, privind regimul materiilor explozive.

Obiectele pirotehnice au fost ridicate de jandarmi şi împreună cu actele de sesizare vor fi înaintate Biroului Armament, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul I.P.J. Olt, pentru continuarea cercetărilor.

* * * JJaannddaarrmmeerriiaa OOlltt aattrraaggee aatteennţţiiaa aassuupprraa ffaappttuulluuii ccăă ddeeţţiinneerreeaa,, ccoommeerrcciiaalliizzaarreeaa ssaauu ffoolloossiirreeaa,, ffăărrăă aauuttoorriizzaarree,, aa oobbiieecctteelloorr ppiirrootteehhnniiccee ccoonnssttiittuuiiee iinnffrraaccţţiiuunnee,, ddaarr şşii aassuupprraa rriissccuulluuii ppeennttrruu iinntteeggrriittaatteeaa ccoorrppoorraallăă llaa ccaarree ssee eexxppuunn ppeerrssooaanneellee ccaarree llee ffoolloosseesscc.. TToottooddaattăă,, aaddrreessăămm rruuggăămmiinntteeaa cceettăăţţeenniilloorr ssăă nnuu ffoolloosseeaassccăă aassttffeell ddee oobbiieeccttee şşii ssăă sseessiizzeezzee ffoorrţţeellee ddee oorrddiinnee ddeesspprree pprreezzeennţţaa uunnoorr ppeerrssooaannee ccaarree aapprriinndd ppeettaarrddee ssaauu aarrttiiffiicciiii iinntteerrzziissee,, ppuunnâânndd aassttffeell îînn ppeerriiccooll iinntteeggrriittaatteeaa ffiizziiccăă şşii uunneeoorrii cchhiiaarr vviiaaţţaa cceelloorr ddiinn jjuurr.. CCeettăăţţeenniiii ppoott ssoolliicciittaa sspprriijjiinn îînn ssiittuuaaţţiiaa ttuullbbuurrăărriiii oorrddiinniiii ppuubblliiccee ssaauu îînn ccaazzuull îînn ccaarree ssuunntt mmaarrttoorriiii ssăăvvâârrşşiirriiii aallttoorr ffaappttee aannttiissoocciiaallee,, llaa SS..NN..UU..AA..UU.. 111122 ssaauu ssee ppoott aaddrreessaa ddiirreecctt eecchhiippaajjeelloorr ddee jjaannddaarrmmeerriiee..

CCOOMMPPAARRTTIIMMEENNTTUULL IINNFFOORRMMAARREE,, RREELLAAŢŢIIII PPUUBBLLIICCEE ŞŞII CCUU PPUUBBLLIICCUULL

Page 155: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT „Gl.c.a.Constantin Dimitrescu”

Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 9966

SSllaattiinnaa,, 2222 ddeecceemmbbrriiee 22001144

Jandarmii olteni, prezenţi la datorie în perioada Sărbătorilor de Iarnă

În perioada 23 decembrie a.c – 1 ianuarie 2015, cu ocazia sărbătoririi Crăciunului şi a Revelionului, Jandarmeria Olt a luat măsuri suplimentare şi va intensifica măsurile de ordine publică pe raza judeţului Olt, pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă civică. Astfel, în toată această perioadă, zilnic, aproximativ 200 de jandarmi vor fi angrenaţi în misiuni de menţinere şi asigurare a ordinii şi siguranţei publice, precum şi de pază şi protecţie instituţională. Jandarmii vor acţiona în sistem integrat, prin organizarea de patrule mixte şi echipaje de intervenţie, pentru asigurarea şi menţinerea ordinii publice la activităţile şi adunările publice organizate în această perioadă, precum şi pe timpul afluirii/defluirii la/de la locurile de desfăşurare a acestora. Cu prilejul Crăciunului şi Revelionului, sunt preconizate a se desfăşura manifestări publice (concerte, spectacole, focuri de artificii, etc.), pe raza a 4 localităţi din judeţul Olt, organizate de primării în zonele/pieţele centrale (în municipiul Slatina – pe Esplanadă, în municipiul Caracal – pe Platoul Administrativ, în comunele Rusăneşti şi Movileni). De asemenea, o atenţie deosebită va fi acordată locurilor unde vor fi organizate petreceri cu ocazia Anului Nou (restaurante, baruri, discoteci, etc.). Jandarmii olteni vor fi pregătiţi să acţioneze pentru prevenirea şi combaterea oricăror evenimente care pot afecta liniştea cetăţenilor şi să intervină atunci când sunt sesizaţi cu privire la comiterea unor fapte antisociale.

* * *

Jandarmeria Olt oferă cetăţenilor un set de sfaturi utile şi, totodată, coordonatele de contact prin care pot apela non-stop forţele de ordine:

să acorde o atenţie deosebită obiectelor personale pentru a evita furturile din buzunare; să evite consumul excesiv de alcool, care poate conduce la unele neînţelegeri şi crearea unor stări conflictuale; să nu se angreneze în activităţi ce le-ar putea pune în pericol viaţa, integritatea corporală, bunurile materiale; să îşi asigure încuietorile portierelor la autoturisme;

Page 156: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

să nu lase la vedere în interiorul maşinilor obiecte de valoare (genţi, poşete, telefoane mobile, etc.); să nu evite să ceară, ori de câte ori este nevoie, sprijinul jandarmilor, care au misiunea de a asigura ordinea şi siguranţa publică.

Cetăţenii pot solicita sprijin în situaţia tulburării ordinii publice sau în cazul în

care sunt martorii săvârşirii altor fapte antisociale, la numărul unic pentru situaţii de urgenţă 112 sau se pot adresa direct echipajelor de jandarmerie.

CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUULLL

IIINNNFFFOOORRRMMMAAARRREEE,,, RRREEELLLAAAŢŢŢ III III PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE ŞŞŞ III CCCUUU PPPUUUBBBLLLIIICCCUUULLL

Page 157: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt - Slatina, …neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi eu persoane fizice. Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii,

JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT „Gl.c.a.Constantin Dimitrescu”

Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, telefon: 0249/437901, 0249/437904, fax: 0249/418920,e-mail [email protected], www.jandarmeriaolt.ro

BBUULLEETTIINN IINNFFOORRMMAATTIIVV NNrr.. 9977

SSllaattiinnaa,, 2233 ddeecceemmbbrriiee 22001144 Gest de solidaritate al jandarmilor olteni Cadouri de Crăciun oferite de jandarmi familiilor nevoiaşe

În spiritul Sfintei Sărbători a Crăciunului, personalul Inspectoratului de Jandarmi

Judeţean Olt este alături de o parte din persoanele nevoiaşe din judeţul Olt.

Bucuroşi că pot să aducă o rază de lumină în sufletele persoanelor cărora soarta le-a

hărăzit o viaţă mai grea, jandarmii olteni s-au

mobilizat şi au cumpărat cadouri constând în

produse specifice sărbătorilor de iarnă.

De acest gest au beneficiat cincisprezece

familii nevoiaşe din localităţile Slatina, Caracal,

Corabia, Osica de Sus şi Valea Mare, cărora le-au

fost pregătite pachete cu diferite produse alimentare,

dulciuri, fructe şi răcoritoare.

* * *

AAAccceeeaaassstttăăă aaacccţţţiiiuuunnneee sss---aaa dddeeesssfffăăăşşşuuurrraaattt vvvooollluuunnntttaaarrr,,, pppeeerrrsssooonnnaaallluuulll iiinnnssspppeeeccctttooorrraaatttuuullluuuiii dddooorrriiinnnddd sssăăă dddeeemmmooonnnssstttrrreeezzzeee cccăăă ooommmeeennniiiaaa,,, bbbuuunnnăăătttaaattteeeaaa şşşiii sssooollliiidddaaarrriiitttaaattteeeaaa sssuuunnnttt cccaaarrraaacccttteeerrriiissstttiiiccceee jjjaaannndddaaarrrmmmiiilllooorrr,,, cccaaarrreee aaacccuuummm,,, pppooottt dddooovvveeedddiii îîînnncccăăă ooodddaaatttăăă aaallltttrrruuuiiisssmmmuuulll şşşiii ssspppiiirrriiitttuuulll dddeee cccaaammmaaarrraaadddeeerrriiieee ccceee îîîiii cccaaarrraaacccttteeerrriiizzzeeeaaazzzăăă ,,, fffiiiiiinnnddd aaalllăăătttuuurrriii dddeee ssseeemmmeeennniiiiii lllooorrr aaatttâââttt dddeee---aaa llluuunnnggguuulll aaannnuuullluuuiii,,, pppeee tttiiimmmpppuuulll eeexxxeeecccuuutttăăărrriiiiii mmmiiisssiiiuuunnniiilllooorrr ssspppeeeccciiifffiiiccceee,,, cccâââttt şşşiii cccuuu ooocccaaazzziiiaaa uuunnneeeiiiaaa dddiiinnntttrrreee ccceeellleee mmmaaaiii fffrrruuummmoooaaassseee sssăăărrrbbbăăătttooorrriii aaallleee llluuummmiiiiii cccrrreeeşşştttiiinnneee --- CCCrrrăăăccciiiuuunnnuuulll...

CCOOMMPPAARRTTIIMMEENNTTUULL IINNFFOORRMMAARREE,, RREELLAAŢŢIIII PPUUBBLLIICCEE ŞŞII CCUU PPUUBBLLIICCUULL