informator pmf

  • View
    182

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

informator za studente pmf-a

Text of informator pmf

DEPARTMAN ZA MATEMATIKU I INFORMATIKU PRIRODNO-MATEMATIKI FAKULTET UNIVERZITET U NOVOM SADU

INFORMATOR PRELAZ NA NOVI PLAN I PROGRAM

Novi Sad, 15.10.2002

Univerzitet u Novom Sadu Prirodno-matematiki fakultet Trg Dositeja Obradovia 3 21000 Novi Sad telefon: (021)58-136, 350-449 faks: (021)350-458 studentska sluba: (021)54-389 www: http://www.im.ns.ac.yu

Dekanat: dr Pavle Tomi, dekan dr Duan Stevanovi, prodekan za nastavni rad dr Katarina Surla, prodekan za materijalno-finansijske poslove e-mail dekanata: dekanpmf@uns.ns.ac.yu

Za izdavaa: dr Dragoslav Herceg, direktor Departmana za matematiku i informatiku

Informator priredili: dr Marko Nedeljkov, red. prof. dr Andreja Tepavevi, vanr. prof. dr Milo Rackovi, vanr. prof. Ljiljana Veselinovi, saradnik

tampa: Symbol, Novi Sad Tira 300 primeraka

1

Sadraj

Opte odredbe .............................................................................3 Novi nastavni planovi ................................................................. 5 Tablice prelaza sa starog na novi nastavni plan .......................13 Planovi iz 1994. i 1995. godine sa bodovima............................19 Uslovni predmeti ......................................................................25 Predmeti i nastavnici za novi plan i program ...........................27

U ovom informatoru pod novim nastavnim planom podrazumeva se Nastavni plan donet 2002. godine, a pod starim Nastavnim planom podrazumeva se Nastavni plan donet 1998. godine. Studenti koji bi trebalo da poloe ispite koje nisu odsluali, mogu se javiti predmetnim nastavnicima radi konsultacija. Imena nastavnika i predmeta data su na kraju ovog informatora. Studenti koji ele ili moraju da preu na novi nastavni plan i program podnose molbu Fakultetu. Svaka molba se pojedinano razmatra u skladu sa ovim dokumentom. Sluajevi koji nisu obuhvaeni optim naelima opisanim u ovom dokumentu, reavae se u skladu sa molbom, vodei rauna o zakonskim dokumentima.

2

Opte odredbe

Izvodi iz Zakona o univerzitetulan 45. Zakona o univerzitetu Student ima pravo da zavri studije po zapoetom nastavnom planu i programu. Student koji posle ponovljene godine studija ne ispuni uslov za upis u narednu godinu moe nastaviti studije po novom nastavnom planu i programu. lan 50. stav 4 Zakona o univerzitetu Student ima pravo da zavri zapoete studije po nastavnom planu i programu po kome je stekao status apsolventa u roku od dve godine od isteka apsolventskog roka. Po isteku roka iz stava 4. ovog lana student moe nastaviti studije po novom nastavnom planu i programu, uz obavezu plaanja trokova studija, u skladu sa statutom fakulteta.

3

Nain prelaska studenata i apsolvenata na novi plan i program Apsolventi e moi da se prebace tano na unapred odreene smerove: sa starih A smerova na odgovarajui A smer, sa starog B smera na B1, sa D smera na B2 smer, sa starog C smera na C1, C2 ili na C3 smer i sa starog F smera na C1, C2 ili na C3 smer. Za prethodno vaei plan i program (svi studenti koji su se upisali na fakultet 1997. godine i kasnije) koriste se tablice priznavanja ispita, strana 13-18 (nema bodova). Ispiti poloeni prema planovima i programima iz 1994. i 1995. godine se boduju prema broju asova nedeljno, i nose onoliko poena koliki je zbir asova predavanja i vebi nedeljno, ukupno u toku godine. Boduju se samo struni ispiti, a opti ispiti se direktno priznaju (Sociologija po starom programu priznaje se kao Sociologija ili Ekonomija tamo gde je potrebno, Engleski jezik, ili neki drugi strani jezik, priznaje se za Engleski jezik, a Metodika po planovima iz 1994. i 1995. priznaje se kao Metodika matematike I i Metodika matematike II prema novom planu za A1 smer i Metodika informatike I i Metodika informatike II prema novom planu za C2 smer). Izuzetak od ovog pravila je Metodika sa C smera po planu iz 1995. koja se boduje sa 4 boda u sluaju prelaska na novi C1 ili C3 smer. Da bi ostvario pravo na odbranu diplomskog rada, pored poloenih potrebnih optih ispita (svi opti ispiti predvieni planom i programom oznaeni sa # na str. 5-12), student mora da ima poloene ispite oznaene sa * na str. 19-24 (ili njihove ekvivalente prema novom planu). Pored toga, student treba da ima najmanje onoliko poena koliki je ukupan broj poena na smeru na koji se prebacuje. Ako studentu nedostaje odreen broj poena, on polae ispite sa novog plana dok ne stekne potreban broj poena. Ispiti novog plana nose onoliko poena koliki je zbir asova predavanja i vebi nedeljno, ukupno u toku godine (isti princip kao ranije). Student sam bira predmete koje e da polae, ali to ne mogu biti predmeti koji su ekvivalentni ispitima ili delovima ispita koje je ve poloio. Broj ukupnih poena na novim smerovima na koje studenti mogu da se prebace sa planova iz 1994. i 1995. godine: A1 174 B1 192 C1 193 4 C2 178 C3 194

Novi nastavni planovi

A1I godi4na #

ifra pred.

Predmet

zim. s. letnji s.3+3 3+0 3+3 3+3 2+0+3

broj bod.6 12 12 9 6 4 8 4 4 8 10 6 6 4 6 6 6 9 10 6 6 4 6 4

npu u pu pu pr pu pu pu pu pu u pu pu pu pu u pu su pu pu pu pu pu u u u pu su u pu u * pr

#

#

# #

#

Uvod u analizu Sociologija Algebra I Osnovi geometrije Uvod u raunarstvo Analiza I Analitika geometrija Analiza II Kombinatorna geometrija Fizika I Psihologija Linearna algebra Projektivna i nacrtna geometrija Kompleksna analiza Kombinatorika Fizika II Topologija Numerika analiza Diferencijalne jednaine Verovatnoa i statistika Algebarske strukture Funkcionalna analiza Teorija grafova Pedagogija Mera i integral Matematika logika i teorija skupova A043 Metode reavanja operatorskih jedn. A141 Metodika matematike I A044 Engleski jezik A045 Diferencijalna geometrija A046 Istorija matematike A047 Izborni predmet A142 Metodika matematike II Diplomski rad Izborni predmet: A047/1 Teorija brojeva (pu) A047/2 Softverski praktikum (pr) A047/3 Matematiki osnovi informatike (u)

A011 A012 A013 A014 A015 A016 A017 A021 A022 A121 A122 A023 A024 A025 A026 A123 A031 A032 A131 A033 A034 A035 A036 A132 A041 A042

3+3 3+3 2+2 3+3 2+2

II godina

4+4 2+2 2+2 2+0 2+2 2+2

2+2 2+2+2 3+3 3+3 2+2

III godina

3+3 2+2+2 3+3 2+2 2+2

2+2+1 3+3 2+2+2 3+3 3+0

2+2 3+3 2+2 2+2 2+0

IV godina

0+6

2+0 2+2 2+0+2 2+2 2+0+2 0+8

4 4 4

5

A2I godina

ifra pred. A011 A012 A013 A014 A015 A016 A017 A021 A022 A221 A023 A024 A025 A026 A222 A031 A032 A231 A033 A034 A035 A036 A232 A041 A042 A043

Predmet Uvod u analizu Sociologija Algebra I Osnovi geometrije Uvod u raunarstvo Analiza I Analitika geometrija Analiza II Kombinatorna geometrija Informacioni sistemi Linearna algebra Projektivna i nacrtna geometrija Kompleksna analiza Kombinatorika Teorija automata Topologija Numerika analiza Obine diferencijalne jednaine Verovatnoa i statistika Algebarske strukture Funkcionalna analiza Teorija grafova Algebarska topologija Mera i integral Matematika logika i teorija skupova Metode reavanja operatorskih jedn. Parcijalne diferencijalne jednaine Engleski jezik Diferencijalna geometrija Istorija matematike Izborni predmet Univerzalna algebra Diplomski rad Izborni predmet: Teorija brojeva (pu) Softverski praktikum (pr) Matematiki osnovi informatike (u) Jednaine matematike fizike (su)

zim. s. 3+3 3+0 3+3 3+3 2+0+3

letnji s.

np u u pu pu pr pu pu pu pu pr pu pu pu pu p pu su pu pu pu pu pu u u u pu su u u u * pu

3+3 3+3 2+2 3+3 2+2

II godina

4+4 2+2 2+0+4 2+2 2+2

2+2 2+2+2 3+3 3+3 2+2

III godina

3+3 2+2+2 3+3 2+2 2+2

2+2+1 3+3 2+2+2 3+3 2+2

2+2 3+3 2+2 3+3 2+0

IV godina

A241 A044 A045 A046 A047 A242

0+4

2+0 2+2+2 2+0 2+2 3+3 0+6

A047/1 A047/2 A047/3 A047/4

6

B1

#

ifra pred. B011 B111 B012 B013 B014 B015 B112 B021 B121 B122 B022 B023 B024 B123 B124 B031 B032 B131 B033 B034 B035 B036 B132 B041 B042 B043 B141 B142 B044 B143

Predmet Uvod u analizu Simboliko raunanje Algebra I Uvod u raunarstvo Ekonomija Analiza I Elementarna i diskretna geometrija Analiza II Informacioni sistemi Matematiki osnovi informatike I Linearna algebra Kombinatorika i teorija grafova Metriki i normirani prostori Kompleksna analiza Matematiki osnovi informatike II Obine diferencijalne jednaine Verovatnoa Linearno programiranje Numerika analiza Numerike metode linearne algebre Parcijalne diferencijalne jednaine Statistika Mere i modeli neodreenosti Optimizacija Analiza algoritama Engleski jezik Teorija nepokretne take Formalni jezici i automati Stohastiki procesi i primene Matematiki modeli u mehanici Diplomski rad

zim. s. letnji s. 3+3 3+2+1 3+3 2+2+2 2+0 3+3 2+2+2 2+0 3+3 3+3

I godina

broj bod. 6 6 12 12 6 6 8 4 6 8 8 6 6 6 6 6 4 10 10 6 6 4 6 6

np u pr pu pr u pu pu pu pr p pu pu pu pu u pu pu su su pr pu pr su pu su u pu pu su pu

4+4 2+0+2 3+2+1 2+2 2+2 2+2 2+2 3+3 3+3 3+2+1

II godina

3+3 2+2+2 2+2 2+2+2 2+2 2+2 2+2+2 3+3 2+2+2 2+2

III godina

IV godina

#

3+3 3+3 2+0 2+2 2+2

0+4

2+0 2+2 2+2 3+3 3+3 0+4

8 8 6 6

7

B2

ifra pred. B011 B211 B012 B013 B014 B015 B212 B021 B221 B022 B023 B222 B024 B223 B031 B032 B231 B033 B034 B035 B036 B232 B041 B042 B241 B043 B242 B044 B243 B244

Predmet Uvod u analizu Poslovna informatika Algebra I Uvod u raunarstvo Ekonomija Analiza I Finansijska matematika I Analiza II Finansije Linearna algebra Kombinatorika i teorija grafova Informacioni sistemi Metriki i normirani prostori Raunovodstvo Obine diferencijalne jednaine Verovatnoa Analiza bilansa Numerika analiza Numerike metode linearne algebre Parcijalne diferencijalne jednaine Statistika Revizija Optimizacija Anal