of 86/86
Skupština AP Vojvodine Informator INFORMATOR O RADU SKUPŠTINE AP VOJVODINE Novi Sad, 2018.

INFORMATOR O RADU SKUPŠTINE AP VOJVODINE

 • View
  220

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of INFORMATOR O RADU SKUPŠTINE AP VOJVODINE

 • Skuptina AP Vojvodine Informator

  INFORMATOR O RADU SKUPTINE AP VOJVODINE

  Novi Sad, 2018.

 • Skuptina AP Vojvodine Informator

  2

  S a d r a j

  POGLAVLJE I ..................................................................................................................................................................... 4

  OSNOVNI PODACI O INFORMATORU ......................................................................................................................... 4

  POGLAVLJE II .................................................................................................................................................................... 5

  NAJEE TRAENE INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAAJA.............................................................................. 5

  POGLAVLJE III .................................................................................................................................................................. 6

  SKUPTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ............................................................................................. 6 DEO 1: O SKUPTINI ................................................................................................................................................................ 6 DEO 2: NADLENOSTI I DELOKRUG RADA............................................................................................................................... 7 DEO 3: ORGANIZACIJA SKUPTINE AP VOJVODINE ............................................................................................................. 10 DEO 4: PREDSEDNIK SKUPTINE AP VOJVODINE ................................................................................................................. 11 DEO 5: POTPREDSEDNICI SKUPTINE AP VOJVODINE .......................................................................................................... 12 DEO 6: POSLANIKE GRUPE .................................................................................................................................................. 14 DEO 7: KOLEGIJUM SKUPTINE ............................................................................................................................................ 18 DEO 8: POKRAJINSKI SAVET ZA BEZBEDNOST ...................................................................................................................... 19 DEO 9: RADNA TELA SKUPTINE .......................................................................................................................................... 20 DEO 10: SEDNICE SKUPTINE ............................................................................................................................................... 26 DEO 11: AKTA KOJA DONOSI SKUPTINA AP VOJVODINE .................................................................................................... 28 DEO 12: POSTUPAK ZA DONOENJE POKRAJINSKIH SKUPTINSKIH ODLUKA, ODLUKA I DRUGIH OPTIH AKATA ................ 29 DEO 13: STATISTIKI PODACI O POSLANICIMA U SKUPTINI AP VOJVODINE ...................................................................... 30 DEO 14: SLUBA SKUPTINE AP VOJVODINE ....................................................................................................................... 31 DEO 15: PODACI O ZAPOSLENIMA ......................................................................................................................................... 37 DEO 16: PRAVA POSLANIKA U SKUPTINI AP VOJVODINE ................................................................................................... 40

  POGLAVLJE IV ................................................................................................................................................................. 44

  FINANSIJSKI POKAZATELJI ........................................................................................................................................ 44 DEO 1: PREGLED IZVRENJA SKUPTINSKOG BUDETA ZA 2015. GODINU ........................................................................... 44 DEO 2: PREGLED IZVRENJA SKUPTINSKOG BUDETA ZA 2016. GODINU ........................................................................... 44 DEO 3: PREGLED IZVRENJA SKUPTINSKOG BUDETA ZA 2017. GODINU ........................................................................... 44 DEO 4: FINANSIJSKI PLAN PRIMANJA I IZDATAKA SKUPTINE AP VOJVODINE ZA 2017. GODINU ....................................... 57 DEO 5: FINANSIJSKI PLAN PRIMANJA I IZDATAKA SLUBE SKUPTINE AP VOJVODINE ZA 2017. GODINU .......................... 61 DEO 6: FINANSIJSKI PLAN PRIMANJA I IZDATAKA SKUPTINE AP VOJVODINE ZA 2018. GODINU ....................................... 57 DEO 7: FINANSIJSKI PLAN PRIMANJA I IZDATAKA SLUBE SKUPTINE AP VOJVODINE ZA 2018. GODINU .......................... 61 DEO 8: OBRAUN ZARADA IZABRANIH I IMENOVANIH LICA NA STALNOM RADU U SKUPTINI AP VOJVODINE OD

  01.11.2014. GODINE .............................................................................................................................................................. 64 DEO 9: OBRAUN ZARADA POSTAVLJENIH LICA U SLUBI SKUPTINE AP VOJVODINE OD 01.11.2014. GODINE ................ 72 DEO 10: OBRAUN ZARADA ZAPOSLENIH LICA U SLUBI SKUPTINE AP VOJVODINE OD 01.11.2014. GODINE ................. 73

  POGLAVLJE V .................................................................................................................................................................. 74

  O ZGRADI SKUPTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ...................................................................... 74 DEO 1: O ZGRADI .................................................................................................................................................................. 74 DEO 2: UNUTRANJI RED U ZGRADI ...................................................................................................................................... 75 DEO 3: TEHNIKA OPREMLJENOST ZGRADE SKUPTINE AP VOJVODINE ............................................................................. 76

 • Skuptina AP Vojvodine Informator

  3

  POGLAVLJE VI ................................................................................................................................................................. 78

  PODACI O VRSTAMA INFORMACIJA I POSTUPANJE S NOSAIMA INFORMACIJA KOJE POSEDUJE

  SKUPTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ........................................................................................... 78 DEO 1: PODACI O NAINU I MESTU UVANJA NOSAA INFORMACIJA .................................................................................. 78 DEO 2: PODACI O USLUGAMA KOJE SKUPTINA AP VOJVODINE NEPOSREDNO PRUA ZAINTERESOVANIM LICIMA ........... 79 DEO 3: OSTVARIVANJE PRAVA NA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAAJA......................................... 80 DEO 4: OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA SKUPTINE AP VOJVODINE .................................................................................. 82 DEO 5: INTERNET PREZENTACIJA SKUPTINE AP VOJVODINE ............................................................................................. 84

  PRILOG I ............................................................................................................................................................................ 85

 • Skuptina AP Vojvodine Informator

  4

  Poglavlje I

  OSNOVNI PODACI O INFORMATORU

  Informator Skuptine AP Vojvodine objavljuje se u skladu sa lanom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog znaaja (Slubeni glasnik RS, broj 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu dravnog organa (Sl. glasnik RS, broj 68/10).

  Informator sadri podatke koji su bitni za informisanje javnosti o radu Skuptine AP Vojvodine i za ostvarivanje prava zainteresovanih lica na pristup informacijama od javnog znaaja.

  Informator se, u elektronskoj verziji, nalazi na internet prezentaciji Skuptine AP Vojvodine: www.skupstinavojvodine.gov.rs, a na zahtev zainteresovanog lica moe se besplatno odtampati ili snimiti na medij zainteresovanog lica.

  Konstituisanjem novog saziva Skuptine AP Vojvodine 02. juna 2016. godine Informator saziva 20122016. je arhiviran, a objavljen je novi informator koji sadri podatake o aktuelnom sazivu Skuptine AP Vojvodine 20162020. Informator je auriran 26. marta 2018. godine.

 • Skuptina AP Vojvodine Informator

  5

  Poglavlje II

  NAJEE TRAENE INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAAJA

  Od dana stupanja na snagu Zakona o slobodnom pristupu informacijma od javnog znaaja (Sl. glasnik RS, broj 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) podneto je 116 zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog znaaja. Najei traioci informacija su mediji, a zatim graani i nevladine organizacije. Najee traene informacije koje su upuene Skuptini AP Vojvodine bile su:

  Informacije o slubenim putovanjima predsednika, potpredsednika i poslanika Skuptine AP Vojvodine;

  dostava dokumentacije o organizacijama iju zabranu rada trai Skuptina AP Vojvodine od Vlade Republike Srbije;

  informacije o korienju mobilnih telefona u Skuptini AP Vojvodine;

  informacije o visini primanja poslanika;

  informacije o broju poslanika u Skuptini AP Vojvodine, a koji su lanovi upravnih odbora javnih preduzea;

  informacije o pravima poslanika u Skuptini AP Vojvodine i o visini naknade za vrenje funkcije lica koja bira Skuptina AP Vojvodine;

  informacija o propisanoj kolskoj spremi lica koja bira Skuptina AP Vojvodine.

 • Skuptina AP Vojvodine Informator

  6

  Poglavlje III

  SKUPTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

  Deo 1: O Skuptini

  Skuptina AP Vojvodine je najvii organ AP Vojvodine, koji vri normativne i druge funkcije, u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.

  Najvii pravni akt Autonomne pokrajine Vojvodine jeste Statut. Donosi ga Skuptina uz prethodnu saglasnost Narodne skuptine Republike Srbije.

  Statutom se, na osnovu Ustava Republike Srbije i Zakona o utvrivanju nadlenosti Autonomne pokrajine (Sl. glasnik RS, br. 99/2009 i 67/2012 Odluka US), utvruju nadlenosti Autonomne pokrajine

  Vojvodine, izbor, organizacija i rad njenih organa i druga pitanja od interesa za Autonomnu pokrajinu Vojvodine.

  Graani u AP Vojvodini ravnopravni su u ostvarivanju svojih prava, bez obzira na rasu, pol, nacionalnu pripadnost, drutveno poreklo, roenje, veroispovest, politiko ili drugo uverenje, imovno stanje, kulturu, jezik, starost i psihiki ili fiziki invaliditet, u skladu sa Ustavom i zakonom.

  U radu Skuptine, pored srpskog jezika i irilikog pisma, u ravnopravnoj slubenoj upotrebi su i maarski, slovaki, hrvatski, rumunski i rusinski jezik i njihova pisma, u skladu sa zakonom.

  Skuptina AP Vojvodine ima 120 poslanika koji se biraju na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, po proporcionalnom sistemu, na period od etiri godine.

  Sedite Skuptine je u Novom Sadu, ulica Vladike Platona bb u zgradi Banskog dvora, koja je proglaena spomenikom kulture od izuzetnog znaaja.

  Radno vreme Skuptine AP Vojvodine je od 8:00 do 16:00 asova. Subotom, nedeljom i u dane dravnih i verskih praznika, Skuptina ne radi.

  https://private.skupstinavojvodine.sr.gov.yu/?s=aktAPV001&mak=OpstaAkta

 • Skuptina AP Vojvodine Informator

  7

  Deo 2: Nadlenosti i delokrug rada

  Nadlenosti Skuptine AP Vojvodine utvrene Statutom Autonomne pokrajine Vojvodine (Sl. list AP Vojvodine, br. 20/14):

  lanom 31 Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine utvreno je da Skuptina AP Vojvodine:

  donosi i menja Statut;

  donosi pokrajinske skuptinske odluke, rezolucije, deklaracije, preporuke, zakljuke i druge akte;

  bira, razreava, usmerava i kontrolie rad Pokrajinske vlade;

  razmatra redovne i vanredne izvetaje o radu Pokrajinske vlade;

  donosi programske, razvojne i planske dokumente, u skladu sa zakonom i programskim, razvojnim i planskim dokumentima Republike Srbije;

  donosi budet i zavrni raun;

  odluuje o zaduivanju AP Vojvodine u skladu sa zakonom;

  raspisuje pokrajinski referendum;

  zakljuuje sporazume sa odgovarajuim teritorijalnim zajednicama drugih drava u skladu sa zakonom;

  donosi pokrajinsku skuptinsku odluku o izboru i prestanku mandata i poloaju poslanika i pokrajinsku skuptinsku odluku o izbornim jedinicama;

  pokrajinskom skuptinskom odlukom ureuje prava, dunosti i poloaj izabranih, imenovanih, postavljenih i zaposlenih lica u organima AP Vojvodine koja nisu ureena zakonom;

  propisuje prekraje za povrede pokrajinskih propisa;

  bira i razreava predsednika i potpredsednike Skuptine, predsednika, potpredsednike i lanove Pokrajinske vlade, predsednike i lanove radnih tela Skuptine, generalnog sekretara Skuptine i druge funkcionere organa koje ona osniva;

  bira pokrajinskog zatitnika graana ombudsmana, ureuje njegove nadlenosti i nain njihovog ostvarivanja pokrajinskom skuptinskom odlukom;

  osniva fondove, odnosno banku u cilju razvoja AP Vojvodine;

  donosi akt o osnivanju, nadlenostima i ureenju agencija, javnih preduzea i ustanova AP Vojvodine i ureuje prava, dunosti i poloaj zaposlenih lica u njima, a da nisu ureena zakonom;

  predlae zakone, druge propise i opte akte koje donosi Narodna skuptina Republike Srbije;

  donosi poslovnik o radu Skuptine;

  vri druge poslove odreene zakonom i Statutom.

  Na osnovu lana 32, 33. i 34. Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine utvreno je da Skuptina AP Vojvodine ima 120 poslanika, koji se biraju na neposrednim izborima, tajnim glasanjem. Izbor i prestanak mandata poslanika, srazmerne zastupljenosti nacionalnih manjina nacionalnih zajednica i obrazovanje izbornih jedinica ureuju se pokrajinskom skuptinskom odlukom, u skladu sa zakonom.

  Izbore za poslanike raspisuje predsednik Skuptine, 90 dana pre isteka mandata Skuptine, tako da se izbori okonaju u narednih 60 dana.

  Prvu sednicu Skuptine zakazuje predsednik Skuptine iz prethodnog saziva, tako da se sednica odri najkasnije 30 dana od dana proglaenja konanih rezultata izbora. Skuptina na prvoj sednici potvruje poslanike mandate. Skuptina je konstituisana potvrivanjem mandata dve treine poslanika, ime prestaje mandat prethodnog saziva Skuptine.

 • Skuptina AP Vojvodine Informator

  8

  Mandat poslanika u Skuptini traje etiri godine. Mandat poslanika poinje da tee danom potvrivanja mandata u Skuptini i traje etiri godine, odnosno do prestanka mandata poslanika tog saziva Skuptine. Pokrajinskom skuptinskom odlukom odreuje se koje funkcije i dunosti predstavljaju sukob interesa, u skladu sa Ustavom i zakonom. Skuptina moe, u sluaju vanrednog ili ratnog stanja, odluiti da se mandat poslanika produi dok takvo stanje traje, odnosno dok ne budu stvoreni uslovi za izbor novih poslanika.

  lanom 36 Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine utvreno je da Skuptina ima predsednika i jednog ili vie potpredsednika, koje bira iz reda poslanika.

  Predsednik Skuptine predstavlja Skuptinu u zemlji i inostranstvu, predsedava i rukovodi sednicama Skuptine, raspisuje izbore za poslanike, potpisuje akte koje je donela Skuptina i vri druge poslove odreene Statutom i poslovnikom o radu Skuptine.

  Potpredsednik Skuptine pomae predsedniku Skuptine u vrenju njegove funkcije, zamenjuje predsednika u sluaju njegove spreenosti i obavlja druge poslove odreene poslovnikom o radu Skuptine.

  Nain i postupak predlaganja, izbor predsednika i potpredsednika i odreivanje broja potpredsednika ureuje se poslovnikom o radu Skuptine.

  Organizacija i nain rada Skuptine AP Vojvodine i ostvarivanje prava i dunosti poslanika ureeni su Pokrajinskom skuptinskom odlukom o Skuptini Autonomne pokrajine Vojvodine (Sl. list AP Vojvodine, br. 5/2010 i 28/2014) i Poslovnikom o radu Skuptine AP Vojvodine (Sl. list AP Vojvodine, br. 37/2014 i 54/2014). Prava poslanika Skuptine AP Vojvodine ureena su i sledeim propisima:

  Odluka o primanjima poslanika u Skuptini Autonomne pokrajine Vojvodine (Sl. list AP Vojvodine, br 54/2014)

  Odluka o uslovima za angaovanje lica za obavljanje poslova za potrebe poslanikih grupa u Skuptini APV (Sl. list AP Vojvodine, br 31/2012 i 39/2015)

  Odluka o visini naknade za vrenje funkcije lica koja bira Skuptina Autonomne Pokrajine Vojvodine (Sl. list AP Vojvodine, br. 22/2012 i 42/2015)

  Odluka o naknadi trokova i drugih primanja izabranih lica u organima Autonomne Pokrajine Vojvodine (Sl. list AP Vojvodine, br. 1/2003, 16/2005 i 1/2006)

  Pokrajinska skuptinska odluka o platama lica koja bira Skuptina Autonomne Pokrajine Vojvodine (Sl. list AP Vojvodine, br. 33/2012 i 7/2013)

  Sluba Skuptine AP Vojvodine obavlja strune, administrativno-tehnike i druge poslove za potrebe Skuptine i njenih radnih tela, poslanika, predsednika i potpredsednika Skuptine, poslanikih grupa u Skuptini, kao i druge poslove u skladu s Poslovnikom, drugim aktima Skuptine i njenih radnih tela. U svom radu, Sluba koristi sledee propise:

  Zakon o finansiranju politikih aktivnosti (Sl. glasnik RS, br. 43/2011 i 123/2014)

  Zakon o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

  Zakon o budetskom sistemu (Sl. glasnik RS, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 ispr.,108/2013, 142/2014 i 68/2015 dr. zakon)

  Zakon o radu (Sl. glasnik RS, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)

  Zakon o radnim odnosima u dravnim organima (Sl. glasnik RS, br. 48/91, 66/91, 44/98 dr. zakon, 49/99 dr.zakon, 34/2001 dr. zakon, 39/2002, 49/2005 odluka USRS, 79/2005 dr. zakon, 81/2005 ispr. dr. zakona, 83/2005 ispr. dr. zakona i 23/2013 odluka US)

  Zakon o republikim administrativnim taksama (Sl. glasnik RS, br. 43/2003, 51/2003 ispr., 61/2005, 101/2005 dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 usklaeni din. izn., 55/2012 usklaeni din. izn., 93/2012, 47/2013 usklaeni din. izn., 65/2013 dr. zakon 57/2014 usklaeni din. iznos, 45/2015 usklaeni din. iznos i 83/2015)

 • Skuptina AP Vojvodine Informator

  9

  Zakon o zapoljavanju i osiguranju za sluaj nezaposlenosti (Sl. glasnik RS, br. 36/2009, 88/2010 i 38/2015)

  Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (Sl. glasnik RS, br. 34/2003, 64/2004 odluka USRS, 84/2004 dr. zakon, 85/2005, 101/2005 dr. zakon, 63/2006 odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014)

  Zakon o zdravstvenoj zatiti (Sl. glasnik RS, br. 107/2005, 72/2009 dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 dr. zakon i 93/2014)

  Zakon o zdravstvenom osiguranju (Sl. glasnik RS, br. 55/2004, 70/2004 ispr., 61/2005, 61/2005 dr. zakon, 85/2005 dr. zakon, 101/2007, 63/2009 odluka US, 107/2009, 99/2011, 119/2012 99/2014, 123/2014 i 126/2014 Odluka US)

  Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Sl. glasnik RS, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 usklaeni din. izn., 8/2013 usklaeni din. izn., 47/2013, 108/2013 6/2014 usklaen din. iznos, 57/2014, 68/2014 dr. zakon i 5/2015 usklaen din. iznos)

  Zakon o finansijskoj podrci porodici sa decom (Sl. glasnik RS, br. 16/2002, 115/2005 i 107/2009)

  Uredba o naknadi trokova i otpremnini dravnih slubenika i nametenika (Sl. glasnik RS, br. 98/2007 preien tekst, 84/2014 i 84/2015)

  Odluka o organizaciji i radu Slube Skuptine Autonomne Pokrajine Vojvodine (Sl. list AP Vojvodine, br. 28/2012)

  Odluka o jedinstvenom kodeksu ifara za unoenje i ifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada (Sl. list SRJ, br. 9/98, 25/2000 i Sl. list SCG, br. 1/2003 Ustavna povelja i Sl. glasnik RS, br. 15/2010 dr. pravilnik)

  Odluka o jedinstvenom kodeksu ifara za unoenje podataka u matinu evidenciju o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (Sl. glasnik RS, br. 118/2003 i 11/2006)

  Zakon o zatiti uzbunjivaa (Sl. glasnik RS, br 128/2014)

  Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog znaaja (Sl. glasnik RS, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010)

 • Skuptina AP Vojvodine Informator

  10

  Deo 3: Organizacija Skuptine AP Vojvodine

  Slika: Organogram Skuptine AP Vojvodine

  GENERALNI

  SEKRETAR SKUPTINE

  ZAMENIK GENERALNOG

  SEKRETARA

  SKUPTINE

  SLUBA SKUPTINE

  19 ODBORA

  PREDSEDNIK

  SKUPTINE

  7 POTPREDSEDNIKA SKUPTINE

  SKUPTINA

  AUTONOMNE

  POKRAJINE VOJVODINE

  Odbor za pitanja ustavno-pravnog poloaja Pokrajine

  Odbor za urbanizam, prost

  planiranje i zatitu ivotne sredine

  Odbor za privredu

  Odbor za poljoprivredu

  Odbor za obrazovanje i nauku

  Odbor za predstavke i predloge

  Odbor za saradnju sa

  odborima Narodne skuptine u

  ostvarivanju nadlenosti

  Pokrajine

  Odbor za propise

  Odbor za omladinu i sport

  Odbor za bezbednost

  Odbor za kulturu i javno

  informisanje

  Odbor za budet i

  finansije

  Odbor za nacionalnu

  ravnopravnost

  Odbor za evropske integracije i

  meuregionalnu saradnju

  Odbor za administrativna i

  mandatna pitanja

  Odbor za organizaciju uprave i

  lokalnu samoupravu

  Odbor za utvrivanje istovetnosti

  pokrajinskih propisa na jezicima

  u slubenoj upotrebi

  Odbor za ravnopravnost polova

  Odbor za zdravstvo,

  socijalnu politiku, rad,

  demografsku politiku i

  drutvenu brigu o deci

  Pododbor za maarski jezik

  Pododbor za

  slovaki jezik

  Pododbor za rumunski jezik

  Pododbor za

  hrvatski jezik

  Pododbor za

  rusinski jezik

  POSLANIKE

  GRUPE

  KOLEGIJUM SKUPTINE

  Sektor za pripremu

  sednica Skuptine i

  radnih tela i

  meuregionalnu

  saradnju

  Kabinet predsednika

  Generalni

  sekretarijat

  Protokol

  Odsek za opte i

  administrativne poslove

  Sektor za ljudske

  resurse, radno-

  pravne poslove i

  poslove pisarnice

  Sektor za

  finansijske poslove,

  informacione

  tehnologije i odnose s javnou

  Odeljenje za

  pripremu i obradu sednica Skuptine

  Odsek za poslove

  radnih tela i

  poslanikih grupa

  Odsek za

  meuregionanu

  saradnju

  Odeljenje za

  ljudske resurse

  Odsek za radno-

  pravne poslove

  Odsek pisarnice

  Odeljenje za

  finansijske poslove i javne nabavke

  Odsek za odnose s

  javnou

  Grupa za

  informacione

  tehnologije

 • Skuptina AP Vojvodine Informator

  11

  Deo 4: Predsednik Skuptine AP Vojvodine

  Predsednik Skuptine AP Vojvodine jeste Itvan Pastor, izabran na prvoj sednici Skuptine, odranoj 02. juna 2016. godine.

  lan je politike stranke Savez vojvoanskih Maara i lan poslanike grupe "Vajdasgi Magyar Szvetsg Psztor Istvn " u Skuptini AP Vojvodine.

  Itvan Pastor roen je 20. avgusta 1956. godine u Novom Kneevcu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.

  Ovlaenja i dunosti:

  Predsednik Skuptine predstavlja Skuptinu, raspisuje izbore za poslanike; saziva sednice Skuptine i utvruje predlog dnevnog reda; saziva sastanke Kolegijuma Skuptine i predsedava sastancima, predsedava sednicama Skuptine, stara se o redu na sednicama i o primeni Poslovnika o radu, stara se o blagovremenom i usklaenom radu radnih tela, potpisuje akte koje je donela Skuptina, odreuje predstavnike Skuptine u pojedinim reprezentativnim prilikama, prihvata pokroviteljstva u ime Skuptine i vri druge poslove utvrene Statutom, pokrajinskom skuptinskom odlukom i Poslovnikom o radu.

 • Skuptina AP Vojvodine Informator

  12

  Deo 5: Potpredsednici Skuptine AP Vojvodine

  Ovlaenja i dunosti:

  Potpredsednik Skuptine pomae predsedniku Skuptine u vrenju poslova iz njegovog delokruga i obavlja poslove koje mu predsednik poveri.

  Skuptina AP Vojvodine u sazivu 20162020. godine ima est potpredsednika:

  Potpredsednik Damir Zobenica

  Damir Zobenica je izabran za potpredsednika Skuptine AP Vojvodine na prvoj sednici Skuptine, odranoj 02. juna 2016. godine.

  lan je Srpske napredne stranke i lan poslanike grupe ALEKSANDAR VUI - SRBIJA POBEUJE u Skuptini AP Vojvodine.

  Damir Zobenica roen je 15. aprila 1981. godine u Puli. Po struci je diplomirani sociolog.

  Kontakt: [email protected]

  Potpredsednica Sneana Sedlar

  Sneana Sedlar je izabrana za potpredsednicu Skuptine AP Vojvodine na prvoj sednici Skuptine, odranoj 02. juna 2016. godine.

  lanica je Srpske napredne stranke i lanica poslanike grupe ALEKSANDAR VUI - SRBIJA POBEUJE u Skuptini AP Vojvodine.

  Sneana Sedlar roena je 16. avgusta 1960. godine u Odacima. Po struci je diplomirana pravnica.

  Kontakt: [email protected]

  Potpredsednica Aleksandra ankovi

  Aleksandra ankovi je izabrana za potpredsednicu Skuptine AP Vojvodine na prvoj sednici Skuptine, odranoj 02. juna 2016. godine.

  lanica je Socijalistike partije Srbije i lanica poslanike grupe Socijalistika partija Srbije u Skuptini AP Vojvodine.

  Aleksandra ankovi roena je 08. novembra 1987. godine u Novom Sadu. Po struci je master ekonomistkinja.

  Kontakt: [email protected]

  Potpredsednica Smiljana Glamoanin Varga

  Smiljana Glamoanin Varga je izabrana za potpredsednicu Skuptine AP Vojvodine na prvoj sednici Skuptine, odranoj 02. juna 2016. godine.

  lanica je Srpske radikalne stranke i lanica poslanike grupe Dr. Vojislav eelj - SRPSKA RADIKALNA STRANKA u Skuptini AP Vojvodine.

  Smiljana Glamoanin Varga roena je 27. februara 1976. godine u Subotici. Po struci je diplomirana pravnica.

  Kontakt: [email protected]

 • Skuptina AP Vojvodine Informator

  13

  Potpredsednik Miroslav Vasin

  Miroslav Vasin je izabran za potpredsednika Skuptine AP Vojvodine na prvoj sednici Skuptine, odranoj 02. juna 2016. godine.

  lan je Demokratske stranke i lan poslanike grupe DS DSHV u Skuptini AP Vojvodine.

  Miroslav Vasin roen je 18. juna 1955. godine u Beogradu. Po struci je diplomirani pravnik.

  Kontakt: [email protected]

  Potpredsednik Duan Jakovljev

  Duan Jakovljev je izabran za potpredsednika Skuptine AP Vojvodine na prvoj sednici 02. juna 2016. godine.

  lan je politike stranke Liga socijaldemokrata Vojvodine i lan poslanike grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine u Skuptini AP Vojvodine.

  Duan Jakovljev je roen 30. jula 1951. godine u Srpskom Itebeju. Po zanimanju je slubenik.

  Kontakt: [email protected]

  Potpredsednik Ivan Stijepovi

  Ivan Stijepovi je izabran za potpredsednika Skuptine AP Vojvodine na prvoj sednici Skuptine, odranoj 02. juna 2016. godine.

  lan je Grupe graana Dosta je bilo - Saa Radulovi i lan poslanike grupe Dosta je bilo - Saa Radulovi u Skuptini AP Vojvodine.

  Ivan Stijepovi je roen 05. februara 1983. godine u Novom Sadu. Po obrazovanju je doktor tehnolokog inenjerstva.

  Kontakt: [email protected]

 • Skuptina AP Vojvodine Informator

  14

  Deo 6: Poslanike grupe

  U Skuptini moe da se obrazuje poslanika grupa od najmanje pet poslanika. Poslanik moe biti lan samo jedne poslanike grupe.

  Poslanika grupa preko svog predsednika ima pravo da podnosi predlog za unoenje pojedinih pitanja na dnevni red sednice Skuptine i odbora, da na predlog oduke, drugog propisa i opteg akta u postupku njegovog razmatranja daje svoje miljenje i predloge, da podnosi amandmane i da vri druge poslove utvrene Poslovnikom o radu.

  U Skuptini AP Vojvodine, nakon izbora odranih 24. aprila 2016. godine obrazovano je sedam poslanikih grupa, a poslanika grupa Alternativa za Vojvodinu - Maarski pokret - DZVM - Alternatva a Vajdasgrt - Magyar mozgalom - VMDK obrazovana je 02. novembra 2016. godine:

  1. Poslanika grupa ALEKSANDAR VUI - SRBIJA POBEUJE broji 62 lana.

  Predsednik poslanike grupe je Milenko Jovanov, izabran za poslanika u Skuptinu AP Vojvodine na izborima odranim 24. aprila 2016. godine, po proporcionalnom izbornom sistemu, sa izborne liste ALEKSANDAR VUI - SRBIJA POBEUJE, a njegov zamenik je Milan Vlaisavljevi, izabran za poslanika u Skuptinu AP Vojvodine na izborima odranim 24. aprila 2016. godine, po proporcionalnom izbornom sistemu, sa izborne liste ALEKSANDAR VUI - SRBIJA POBEUJE.

  Kontakt: [email protected]

  Poslanika grupa ALEKSANDAR VUI - SRBIJA POBEUJE

  Milenko Jovanov, predsednik Dejana Krsmanovi Miroslav Rodi

  Milan Vlaisavljevi, zamenik Radomir Kuzmanovi Sneana Sedlar Gavra Avramov Bore Kuti Marko Karanfilovi

  Darko Baok Jovan Lazarov Dmitar Stanii

  Dragan Boi Saa Levnaji Duan Stipanovi dr eljko Vidovi Stojanka Leki Mia Strajin

  dr Tatiana Vujai Milorad Lemi Zoran Suboti Darko Vukoje Rajka Luar Pavel Surovi

  Predrag Ginculj Nada Mandi Vesna Terzin Dragan Dragi Ilija Maravi Milan Todorovi

  Aleksandar edovac Marko Mari Vueta Tokovi

  Laura Rajnovi-Evetovi dr Predrag Matejin Nenad Trbovi Sanja igi Rajko Mijovi Aleksandar Farka

  Damir Zobenica Nada Milanovi Gizela Crkvenjakov Jelena Jovanovi Jovana Medenica mr Miroslav panovi

  Slaana Jovanovi Stanka Mihajlov Zdravko Simi

  Uro Kandi Dejan Mihaljica Predrag Petrovi Milica Kiranski Jelena Miheli Tihomir Stojakovi

  Matija Kova Ljubodrag Mievi

  Sanja Kovaevi Dragana Potpara

  Nedjeljko Konjokrad Mirjana Radojevi

  Duan Kora mr farm. Dragana uri-Bulatovi

  2. Poslanika grupa DS DSHV broji 7 lanova.

  Predsednik poslanike grupe je Goran Paunovi, izabran za poslanika u Skuptini AP Vojvodine na izborima odranim 24. aprila 2016. godine, po proporcionalnom izbornom sistemu, sa izborne liste ZA VOJVODINU RADA I ZNANjA - DEMOKRATSKA STRANKA, DSHV, NOVA, ZEP ZELENI - DR BOJAN

  http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=706&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1439&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1386&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=706&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1343&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1382&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=722&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=46&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1428&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=775&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=744&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1381&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=808&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1387&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1440&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=69&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=712&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1429&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1450&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1448&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1454&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=728&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1453&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1433&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=752&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1434&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1449&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1435&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1384&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1457&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1444&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=721&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1427&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=747&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1452&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1385&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1437&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1438&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=724&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1445&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1443&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1430&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=436&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1432&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1388&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=718&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1383&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1451&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1456&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=854&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1442&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1436&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1447&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=60&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1390&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1446&s=poslanici

 • Skuptina AP Vojvodine Informator

  15

  PAJTI, a njegov zamenik je Nenad Borovi, izabran za poslanika u Skuptinu AP Vojvodine na izborima odranim 24. aprila 2016. godine, po proporcionalnom izbornom sistemu, sa izborne liste ZA VOJVODINU RADA I ZNANjA - DEMOKRATSKA STRANKA, DSHV, NOVA, ZEP ZELENI - DR BOJAN PAJTI.

  Kontakt: [email protected] Poslanika grupa DS DSHV

  Goran Paunovi, predsednik

  Nenad Borovi, zamenik Miroslav Vasin

  Gordana Kozlovaki Neboja Novakovi

  Vesna Pri

  Ana Tomanova-Makanova

  3. Poslanika grupa Dr Vojislav eelj - SRPSKA RADIKALNA STRANKA broji 10 lanova.

  Predsednik poslanike grupe je ura Jaki, izabran za poslanika u Skuptinu AP Vojvodine na izborima odranim 24. aprila 2016. godine, po proporcionalnom izbornom sistemu, sa izborne liste Dr Vojislav eelj - SRPSKA RADIKALNA STRANKA, a njegov zamenik je Milan uk, izabran za poslanika u Skuptinu AP Vojvodine na izborima odranim 24. aprila 2016. godine, po proporcionalnom izbornom sistemu, sa izborne liste Dr Vojislav eelj - SRPSKA RADIKALNA STRANKA.

  Kontakt: [email protected]

  Poslanika grupa Dr Vojislav eelj - SRPSKA RADIKALNA STRANKA

  ura Jaki, predsednik Milan uk, zamenik

  Smiljana Glamoanin Varga Jelena Deli

  Ivana Zeevi

  Vojislav Kulaanin Ivica Milankov

  Danijel Radi Dragan Stjepanovi

  Nemanja arevi 4. Poslanika grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine broji 9 lanova.

  Predsednik poslanike grupe je Branislav Bogaroki, izabran za poslanika u Skuptinu AP Vojvodine na izborima odranim 24. aprila 2016. godine, po propocionalnom izbornom sistemu, sa izborne liste Nenad anak - Liga socijaldemokrata Vojvodine - Digni glavu!, a njegov zamenik je Dejan apo, izabran za poslanika u Skuptinu AP Vojvodine na izborima odranim 24. aprila 2016. godine, po proporcionalnom izbornom sistemu, sa izborne liste Nenad anak - Liga socijaldemokrata Vojvodine - Digni glavu!.

  Kontakt: [email protected]

  Poslanika grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine

  Branislav Bogaroki, predsednik

  Dejan apo, zamenik

  http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=102&s=poslanicimailto:[email protected]://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=93&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=102&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=409&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1424&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=508&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1426&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=310&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=96&s=poslanicimailto:[email protected]://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=96&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1409&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1414&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1339&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1410&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1411&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1413&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1415&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1412&s=poslanicimailto:[email protected]

 • Skuptina AP Vojvodine Informator

  16

  Duan Jakovljev Aleksandar Jovanovi

  Robert Kolar Bojan Kostre

  Sandra Risti mr Maja Sedlarevi

  Saa uurovi

  5. Poslanika grupa Socijalistika partija Srbije Jedinstvena Srbija broji 11 lanova.

  Predsednik poslanike grupe je Pavle Budakov, izabran za poslanika u Skuptinu AP Vojvodine na izborima odranim 24. aprila 2016. godine, po proporcinalnom izbornom sistemu, sa izborne liste IVICA DAI - Socijalistika partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija - Dragan Markovi Palma (JS), Patriotski pokret Srbije (PPS), a njegova zamenica je Svetlana Babi, izabrana za poslanicu u Skuptinu AP Vojvodine na izborima odranim 24. aprila 2016. godine, po proporcinalnom izbornom sistemu, sa izborne liste IVICA DAI - Socijalistika partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija - Dragan Markovi Palma (JS), Patriotski pokret Srbije (PPS).

  Kontakt: [email protected]

  Poslanika grupa Socijalistika partija Srbije Jedinstvena Srbija

  Pavle Budakov, predsednik

  Svetlana Babi, zamenica

  prof. dr Branislava Beli Zoran Vraneevi

  Aleksandra ankovi Dragomir Lali

  Radoslav Strikovi Jovanka olak-Kiralu

  Sreten Jovanovi

  Slavenko Unkovi Goran Gona

  6. Poslanika grupa Dosta je bilo - Saa Radulovi broji 6 lanova.

  Predsednica poslanike grupe je Svetlana Kozi, izabrana za poslanicu u Skuptini AP Vojvodine na izborima odranim 24. aprila 2016. godine, po proporcionalnom izbornom sistemu, sa izborne liste Dosta je bilo - Saa Radulovi, a njen zamenik je Aleksandar Zelenski, izabran za poslanika u Skuptinu AP Vojvodine na izborima odranim 24. aprila 2016. godine, po proporcionalnom izbornom sistemu, sa izborne liste Dosta je bilo - Saa Radulovi.

  Kontakt: [email protected]

  Poslanika grupa Dosta je bilo - Saa Radulovi

  Svetlana Kozi, predsednica Aleksandar Zelenski, zamenik Katica Bengin Zorica Damjanovi Dejan Maksimovi Ivan Stijepovi

  http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=697&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1393&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=699&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=700&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1391&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=24&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1417&s=poslanicimailto:[email protected]://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1417&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=50&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1420&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1419&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1423&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1418&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1422&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1402&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1402&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1404&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1405&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1403&s=poslanici

 • Skuptina AP Vojvodine Informator

  17

  7. Poslanika grupa Vajdasgi Magyar Szvetsg Psztor Istvn Savez vojvoanskih Maara Itvan Pastor broji 6 lanova.

  Predsednica poslanike grupe je Lenka Erdelj, izabrana za poslanicu u Skuptini AP Vojvodine na izborima odranim 24. aprila 2016. godine, po proporcionalnom izbornom sistemu, sa izborne liste Vajdasgi Magyar Szvetsg Psztor Istvn Savez vojvoanskih Maara Itvan Pastor, a njena zamenica je Ilona Pelt, izabrana za poslanicu u Skuptinu AP Vojvodine na izborima odranim 24. aprila 2016. godine, po proporcionalnom izbornom sistemu, sa izborne liste Vajdasgi Magyar Szvetsg Psztor Istvn Savez vojvoanskih Maara Itvan Pastor.

  Kontakt: [email protected]

  Poslanika grupa Vajdasgi Magyar Szvetsg Psztor Istvn Savez vojvoanskih Maara Itvan Pastor

  Lenka Erdelj, predsednica Ilona Pelt, zamenica Bojan Bagi Laslo Kormanjo Itvan Pastor Lajo Pai

  8. Poslanika grupa ALTERNATIVA ZA VOJVODINU - MAARSKI POKRET - DZVM - NOVA SRBIJA - Alternatva Vajdasgrt - Magyar mozgalom - VMDK - j Szerbia broji 7 lanova. Predsednik poslanike grupe je Aron onka, izabran za poslanika u Skuptinu Autonomne pokrajine Vojvodine na izborima odranim 24. aprila 2016. godine, po proporcionalnom izbornom sistemu, sa izborne liste Magyar mozgalom az autonmirt - Dr. Korhecz Tams - VMDK - Csonka ron - Madjarski pokret za autonomiju - Dr Tama Korhec - DZVM - Aron onka, a njegov zamenik je Arsen Kurjaki, izabran za poslanika u Skuptinu Autonomne pokrajine Vojvodine na izborima odranim 24. aprila 2016. godine, po proporcionalnom izbornom sistemu, sa izborne liste Dosta je bilo - Saa Radulovi.

  Kontakt: [email protected]

  Poslanika grupa ALTERNATIVA ZA VOJVODINU - MAARSKI POKRET - DZVM - NOVA SRBIJA - Alternatva Vajdasgrt - Magyar mozgalom - VMDK - j Szerbia

  Aron onka, predsednik mr Arsen Kurjaki, zamenik

  Jelena Balaevi Borislav Novakovi

  Amir Bislimi Zlata eri

  Ako Elvei

  http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=58&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=58&s=poslanicimailto:[email protected]://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=4&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=58&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1395&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1394&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=55&s=poslanicihttp://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Poslanici.aspx?id=1340&s=poslanici

 • Skuptina AP Vojvodine Informator

  18

  Deo 7: Kolegijum Skuptine

  Kolegijum Skuptine je telo Skuptine koje saziva predsednik Skuptine radi koordinacije rada i obavljanja konsultacija u vezi s radom Skuptine.

  Kolegijum ine predsednik Skuptine, potpredsednici Skuptine i predsednici poslanikih grupa u Skuptini.

  Sastancima kolegijuma mogu prisustvovati i lica koja nisu lanovi kolegijuma, na poziv predsednika Skuptine.

  Kolegijum pomae predsedniku Skuptine u predstavljanju Skuptine, sazivanju sednica Skuptine, utvrivanju predloga dnevnog reda, usklaivanju rada radnih tela i drugim pitanjima iz nadlenosti predsednika Skuptine.

 • Skuptina AP Vojvodine Informator

  19

  Deo 8: Pokrajinski savet za bezbednost

  Pokrajinski savet za bezbednost je savetodavno-struno telo u okviru sistema bezbednosti Republike Srbije koje ima predsednika, zamenika predsednika i petnaest lanova.

  Funkciju predsednika Saveta obavlja predsednik Skuptine Autonomne pokrajine Vojvodine. Funkciju zamenika predsednika Saveta, obavlja potpredsednik Pokrajinske vlade. lanovi Saveta su: Pokrajinski ombudsman, lanovi Pokrajinske vlade - pokrajinski sekretari za: obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice; meuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu; zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju; urbanizam, graditeljstvo i zatitu ivotne sredine; est poslanika Skuptine AP Vojvodine s tim da su etiri lana iz Odbora za bezbednost Skuptine AP Vojvodine i tri lana Ministarstva unutranjih poslova Republike Srbije.

  Savet se obrazuje u cilju unapreenja prevencije na suzbijanju kriminaliteta, podizanja bezbednosne kulture graana, poboljanja ukupne bezbednosti graana, kao i stalne procene bezbednosnog stanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

  U ostvarivanju ciljeva zadaci Saveta su da: vri odgovarajue procene bezbednosnog ambijenta na nivou pokrajine i ukazuje na njegove potrebe, donosi smernice za akciono delovanje na prevenciji suzbijanja kriminala i drugih tetnih pojava i dogaaja na nivou pokrajine, vri procenu potrebnih resursa za realizaciju svojih aktivnosti i predlae nain njihovog obezbeivanja, prua pomo organima lokalne samouprave na unapreenju bezbednosti, aktivno uestvuje u praenju, proceni, usmeravanju i evaluaciji razvoja Projekta "Bezbedna zajednica" na podruju pokrajine i najmanje jednom godinje podnosi izvetaj Skuptini Autonomne pokrajine Vojvodine o svom radu i proceni bezbednosnog ambijenta na nivou pokrajine.

  Na osnovu lana 7. stav 1. Pokrajinske skuptinske odluke o Skuptini Autonomne pokrajine Vojvodine ("Slubeni list APV", broj: 28/2014) i l. 4. i 8. Odluke o obrazovanju Pokrajinskog saveta za bezbednost ("Slubeni list APV" broj: 54/2014 i 43/2016), Skuptina Autonomne pokrajine Vojvodine, donela je Odluku o izboru lanova pokrajinskog saveta za bezbednost.

  U Pokrajinski savet za bezbednost imenuju se:

  Itvan Pastor, predsednik ore Milievi, zamenik Mukinja Hajnrih Aniko Mihalj Njila Ognjen Bjeli Vladimir Gali Doc. dr Zoran Gojkovi Predrag Vuleti Miroslav panovi Vojislav Kulaanin Bojan Kostre Bore Kuti Rajko Mijovi Radomir Kuzmanovi Zoran Alimpi Golub Gaevi Sinia Radakovi

  Kontakt poslove sekretara Saveta obavlja : Mirko Pisari tel.: 021/487-4860 imejl: [email protected]

 • Skuptina AP Vojvodine Informator

  20

  Deo 9: Radna tela Skuptine

  Za razmatranje i pretresanje pitanja iz nadlenosti Skuptine, predlaganje akata, sagledavanje stanja u odreenim oblastima i vrenje drugih poslova, obrazuju se odbori kao stalna radna tela. Na osnovu lana 44. Poslovnika o radu Skuptine Autonomne pokrajine Vojvodine, predsednik Skuptine u dogovoru s predsednicima poslanikih grupa, koje su zastupljene u Skuptini, predlae kandidate za predsednike i lanove odbora, srazmerno broju poslanika koje te poslanike grupe imaju u Skuptini.

  Odbori imaju predsednika i 10 lanova, ako Poslovnikom o radu nije drugaije odreeno. Skuptina ima 19 stalnih odbora:

  1. Odbor za pitanja ustavno-pravnog poloaja Pokrajine

  Odbor za pitanja ustavno-pravnog poloaja Pokrajine razmatra pitanja ostvarivanja ustavnog poloaja Pokrajine, predlog za promenu Statuta i razmatra i utvruje predlog akta o promeni Statuta; razmatra predlog da Skuptina raspie referendum u skladu sa ovim poslovnikom; utvruje predlog akta o izgledu i korienju simbola i tradicionalnih simbola AP Vojvodine, naelna pitanja primene Statuta; predlae da Skuptina bude predlaga zakona i amandmana na predloge zakona koje donosi Narodna skuptina Republike Srbije (u daljem tekstu: Narodna skuptina) u oblasti ostvarivanja ustavno-pravnog poloaja Pokrajine.

  Odbor ima 15 lanova, od kojih su etiri iz reda istaknutih naunih i strunih radnika.

  Predsednik Skuptine je predsednik ovog odbora.

  Kontakt: predsednik odbora: Itvan Pastor sekretar odbora: Biljana Majki tel.: 021/487-4143 imejl: [email protected]

  2. Odbor za nacionalnu ravnopravnost

  Odbor za nacionalnu ravnopravnost razmatra predloge odluka i optih akata radi praenja ostvarivanja Ustavom zajamene potpune ravnopravnasti pripadnika nacionalnih manjina nacionalnih zajednica s pripadnicima srpskog naroda; predlae mere u oblastima obrazovanja, kulture, informisanja i slubene upotrebe jezika i pisma i druga pitanja; prati ostvarivanje prava nacionalnih manjina nacionalnih zajednica u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i meunarodnim standardima u oblasti nacionalne ravnopravnosti. Radno telo ima predsednika i 14 lanova, od kojih su etiri, po funkciji, predsednici odbora u ijem su delokrugu pitanja iz oblasti, obrazovanja, kulture, informisanja, slubene upotrebe jezika i pisma i bezbednosti.

  Kontakt: predsednik odbora: Bojan Kostre sekretar odbora: Velimir Matanovi tel.: 021/457 662 imejl: [email protected]

  3. Odbor za saradnju sa odborima Narodne skuptine u ostvarivanju nadlenosti Pokrajine

  Odbor za saradnju sa odborima Narodne skuptine u ostvarivanju nadlenosti Pokrajine prati i podstie aktivnosti koje se odnose na donoenje zakona kojima se ureuju pitanja od pokrajinskog znaaja. Odbor objedinjuje predloge nadlenih odbora Skuptine za donoenje ili izmenu republikih zakona i sarauje s nadlenim odborima Narodne skuptine.

  Kontakt: predsednik odbora: Bore Kuti sekretar odbora: Duko Radakovi

 • Skuptina AP Vojvodine Informator

  21

  tel.: 021/487-4135 imejl: [email protected]

  4. Odbor za propise

  Odbor za propise razmatra predloge pokrajinskih skuptinskih odluka, drugih propisa i optih akata sa stanovita njihove usklaenosti sa Statutom i pravnim sistemom i predloge zakona, drugih propisa i optih akata koje Skuptina predlae Narodnoj skuptini radi donoenja, predlae donoenje i izmenu Poslovnika, daje predlog za tumaenje pojedinih odredaba Poslovnika, daje predlog za autentino tumaenje odluka i drugih optih akata koje donosi Skuptina, razmatra obavetenje Ustavnog suda o pokretanju postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti propisa koje su doneli pokrajinski organi i utvruje odgovor Ustavnom sudu, predlae Skuptini pokretanje postupka pred Ustavnim sudom za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona i propisa kojima su povreena prava Pokrajine utvrena Ustavom i Statutom i utvruje preien tekst odluka.

  Odbor u svom izvetaju Skuptini daje miljenje da li je akt u skladu s pravnim sistemom Republike Srbije i Statutom Autonomne pokrajine Vojvodine.

  Kontakt: predsednik odbora: Saa Levnaji sekretar odbora: Diana Vueti tel.: 021/487- 4143 imejl: [email protected]

  5. Odbor za privredu

  Odbor za privredu razmatra predloge odluka, stratekih i drugih dokumenata iz oblasti privrednog regionalnog razvoja, turizma, ugostiteljstva, banja i leilita, industrije i zanatstva, drumskog, renog i eleznikog saobraaja, sajmova i drugih privrednih manifestacija od znaaja za AP Vojvodinu; prati sprovoenje programa mera i aktivnosti na uspostavljanju ravnomernog privrednog regionalnog razvoja; sprovoenje Strategije turizma Vojvodine; prati sprovodjenje politike u oblasti telekomunikacija i donoenje Strategije razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji; razmatra pitanja u oblasti zatite autorskih i srodnih prava u proizvodnji i prometu robe; rasporedjivanje podsticajnih i drugih sredstava namenjenih razvoju privrede; prati, podstie i koordinira aktivnosti u oblasti vlasnike transformacije, razmatra inicijative i predloge koji se odnose na vlasniku transformaciju i organizaciono prestrukturiranje preduzea, mere ekonomske politike i druge mere i aktivnosti u oblasti vlasnike transformacije i razmatra druga pitanja iz ove oblasti.

  Kontakt: predsednik odbora: Radoslav Strikovi sekretar odbora: Jelena Zlojutro tel.: 021/487-4154 imejl: [email protected]

  6. Odbor za poljoprivredu

  Odbor za poljoprivredu razmatra predlog programa razvoja poljoprivrede i sela i mere za podsticaj razvoja, predloge odluka i optih akata i druga pitanja iz oblasti: poljoprivrede i ruralnog razvoja, prehrambene industrije, stoarstva i veterinarstva, vodoprivrede i voda, umarstva, lovstva, akvakulture, pelarstva, korienja i unapreivanja poljoprivrednog zemljita i drugih oblasti.

  Kontakt: predsednik odbora: Nenad Borovi sekretar odbora: Mirko Pisari tel.: 021/487-4860 imejl: [email protected]

 • Skuptina AP Vojvodine Informator

  22

  7. Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zatitu ivotne sredine

  Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zatitu ivotne sredine razmatra predloge programa, odluka i optih akata i druga pitanja iz oblasti: urbanizma, prostornog planiranja i stambeno-komunalnih delatnosti, ureivanja i korienja graevinskog zemljita, zatite i unapreivanja ivotne sredine i odrivog razvoja, ouvanja, monitoringa i razvoja prirodom i radom stvorenih prirodnih vrednosti i dobara, spreavanja i otklanjanja zagaivanja prirodnih resursa, drugih naina i izvora ugroavanja ivotne sredine, zatite ivotne sredine i odrivog razvoja u oblasti ribarstva i upravljanja ribljim fondom u ribolovnim vodama, kao i pitanja iz drugih oblasti.

  Kontakt: predsednik odbora: Branislava Jefti sekretar odbora: Svetlana Popadi - Leimirac tel.: 021/487-4154 imejl: [email protected]

  8. Odbor za budet i finansije

  Odbor za budet i finansije razmatra Predlog pokrajinske skuptinske odluke o budetu, izvetaje o izvrenju odluke o budetu i predlog pokrajinske skuptinske odluke o zavrnom raunu budeta, predloge odluka o zaduivanju AP Vojvodine, predloge odluka o osnivanju organizacija, agencija, javnih preduzea i ustanova radi obavljanja poslova AP Vojvodine i druga pitanja iz oblasti finansija.

  Kontakt: predsednik odbora: Jovan Lazarov sekretar odbora: Sneana Buljugi tel.: 021/487-4190 imejl: [email protected]

  9. Odbor za obrazovanje i nauku

  Odbor za obrazovanje i nauku razmatra predloge odluka i optih akata i predloge programa razvoja delatnosti u oblasti predkolskog, osnovnog, srednjeg, visokog obrazovanja i vaspitanja, neformalnog obrazovanja odraslih, uenikog i studentskog standarda, naunog i tehnolokog razvoja i druga pitanja iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, nauno-istraivake delatnosti, razvoja nauke i transfera naunih dostignua, razvoja novih tehnologija i njihove primene. Odbor razmatra predloge za utvrivanje mree osnovnih i srednjih kola i predloge za osnivanje obrazovno-vaspitnih ustanova i razmatra pitanja obezbeivanja uslova za obrazovanje pripadnika drugih naroda i nacionalnih manjina nacionalnih zajednica na njihovim jezicima.

  Kontakt: predsednik odbora: Dragan Stjepanovi sekretar odbora: Dragana Milidragovi tel.: 021/487-4049 imejl: [email protected]

  10. Odbor za omladinu i sport

  Odbor za omladinu i sport razmatra predloge odluka i optih akata i predloge programa razvoja delatnosti u oblasti sporta i omladine, fizike i tehnike kulture.

  Kontakt: predsednik odbora: Stojanka Leki sekretar odbora: Viktoria ovi tel.: 021/487-4168 imejl: [email protected]

 • Skuptina AP Vojvodine Informator

  23

  11. Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i drutvenu brigu o deci

  Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i drutvenu brigu o deci razmatra predloge odluka i optih akata kojima se ureuju pitanja od pokrajinskog znaaja u zdravstvu i zdravstvenom osiguranju i unapreuje zatita zdravlja, zdravstvena i farmaceutska sluba na teritoriji AP Vojvodine, razmatra Predlog plana mrea zdravstvenih ustanova, prati struni rad Zavoda za javno zdravlje i rad banja i leilita na teritoriji Pokrajine i druga pitanja iz oblasti zdravstvene zatite. Odbor razmatra predloge odluka i optih akata iz oblasti socijalne politike, prati i prouava stanje u oblasti obezbeivanja socijalne sigurnosti izbeglih, prognanih i raseljenih lica, razmatra programe iz oblasti socijalnog razvoja, mere za njihovo sprovoenje i realizaciju, pitanja socijalne zatite, borake i invalidske zatite, zatite civilnih invalida rata i druga pitanja socijalne zatite, zapoljavanja, rada i zatite na radu; razmatra predloge odluka, optih akata i predloge programa demografskog razvoja, prati njegovo ostvarivanje, pitanja zatite porodice i starateljstva, drutvene brige o deci i obezbeivanje uslova za obavljanje ovih delatnosti.

  Kontakt: predsednik odbora: dr Predrag Matejin sekretar odbora: Slavica Petkovi tel.: 021/487-4151 imejl: [email protected]

  12. Odbor za kulturu i javno informisanje

  Odbor za kulturu i javno informisanje razmatra predloge odluka i optih akata i druga pitanja koja se odnose na razvoj i unapreivanje sistema javnog informisanja i radiodifuzije, razmatra sadrinu internet stranice Skuptine, razmatra pitanja koja se odnose na obavetavanje javnosti o radu Skuptine i druga pitanja iz ove oblasti, na ureivanje i zatitu javnog interesa gradjana AP Vojvodine i pitanja koja se odnose na rad javnih glasila na jezicima nacionalnih manjina nacionalnih zajednica, predlae Skuptini lanove

  akcionarskog drutva srazmerno ueu u kapitalu, razmatra pitanja koja se odnose na rad Pokrajinskog javnog medijskog servisa RTV. Odbor razmatra pitanja obezbeivanja uslova za javno obavetavanje i na jezicima naroda i nacionalnih manjina nacionalnih zajednica u Pokrajini. Odbor razmatra predloge odluka i

  optih akata i predloge programa razvoja delatnosti u oblasti kulture, zatite kulturnih dobara, kinematografije, zadubina, fondova i fondacija, biblioteke delatnosti i druga pitanja u oblasti korienja, unapreivanja i upravljanja kulturnim dobrima, razmatra Program kulturnog razvoja AP Vojvodine, razmatra predloge odluka i optih akata i druga pitanja znaajna za obezbeivanje razvoja kulture pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica, razmatra predloge za utvrivanje mree biblioteka.

  Kontakt: predsednik odbora: Dejan Mihaljica sekretar odbora: Dragana Milidragovi tel.: 021/487-4049 imejl: [email protected]

  13. Odbor za predstavke i predloge

  Odbor za predstavke i predloge razmatra predstavke i predloge koji se upuuju Skuptini i predlae nadlenim organima mere i aktivnosti za reavanje pitanja iznetih u njima i o tome obavetava podnosioce, razmatra izvetaje o radu komisija za predstavke i albe lokalnih samouprava u Pokrajini i druga pitanja iz oblasti predstavki i predloga znaajna za reavanje problema graana u Pokrajini. O svojim zapaanjima povodom predstavki i predloga Odbor obavetava Skuptinu, na njen zahtev ili po sopstvenoj inicijativi.

  Kontakt: predsednik odbora: Goran Gondja sekretar odbora: Viktoria ovi tel.: 021/487-4049 imejl: [email protected]

 • Skuptina AP Vojvodine Informator

  24

  14. Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu

  Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu razmatra predloge odluka i optih akata, kao i druga pitanja u oblasti organizacije, unapreivanja rada organa pokrajinske uprave; Pokrajinskog ombudsmana, imovine Pokrajine; izbornog sistema u Pokrajini; slubene upotrebe jezika i pisma. Odbor prati i analizira stanje u oblasti lokalne samouprave i meuoptinske saradnje; razmatra mere i programe razvoja kojima se podstie izgradnja sistema lokalne samouprave; podstie meuoptinsko povezivanje; razmatra pitanja u oblasti regionalnog razvoja i osnivanja regionalnih razvojnih agencija i druga pitanja iz ove oblasti.

  Kontakt: predsednik odbora: Milan uk sekretar odbora: Duko Radakovi tel.: 021/487-4135 imejl: [email protected]

  15. Odbor za administrativna i mandatna pitanja

  Odbor za administrativna i mandatna pitanja razmatra uverenja o izboru poslanika i izvetaj Pokrajinske izborne komisije o rezultatima izbora i podnosi Skuptini izvetaj s predlogom za potvrivanje mandata, razmatra razloge prestanka mandata pojedinih poslanika i o tome podnosi Skuptini izvetaj, utvruje predlog odluke o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, lanova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika, donosi akta kojima se ureuju pitanja statusnog i materijalnog poloaja i prava poslanika i lica koje bira i imenuje Skuptina, donosi akta o naknadi za angaovanje lica iz reda naunih i strunih radnika u radu Skuptine i odbora, donosi pojedinana akta u ostvarivanju prava poslanika, izabranih i imenovanih lica, odnosno postavljenih lica u Skuptini i Slubi Skuptine i daje miljenje za obavljanje druge javne funkcije ovih lica; utvruje skuptinski budet u skladu s pokrajinskom skuptinskom odlukom o Skuptini, donosi finansijski plan Skuptine i Slube Skuptine, donosi akt o unutranjem redu u zgradi Skuptine i druga opta akta kojima se ureuju druga pitanja od znaaja za organizaciju i nain rada Skuptine i Slube Skuptine, na predlog generalnog sekretara, daje saglasnost na Pravilnik o unutranjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Slubi Skuptine, vri postavljenja, vri i druge poslove utvrene propisima, optim aktima i ovim poslovnikom.

  Kontakt: predsednik odbora: dr Milan Vlaisavljevi sekretar odbora: Vinka Aleksi tel.: 021/487-4188 imejl: [email protected]

  16. Odbor za utvrivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u slubenoj upotrebi

  Odbor za utvrivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u slubenoj upotrebi utvruje istovetnost tekstova propisa, odluka i optih akata koje donosi Skuptina na jezicima ija je slubena upotreba utvrena Statutom, sa srpskim jezikom i o tome obavetava Skuptinu.

  Odbor obrazuje pododbore za jezike nacionalnih manjina nacionalnih zajednica.

  Kontakt: predsednik odbora: Ilija Maravi sekretar odbora: Velimir Matanovi tel.: 021/457-662 imejl: [email protected]

 • Skuptina AP Vojvodine Informator

  25

  17. Odbor za bezbednost

  Odbor za bezbednost razmatra pitanja iz oblasti bezbednosti graana u Pokrajini, ostvaruje saradnju sa organizacionim jedinicama Ministarstva unutranjih poslova, obrazovanim za podruja koja se nalaze na teritoriji Pokrajine i razmatra druga pitanja iz ove oblasti.

  Kontakt: predsednik odbora: mr Miroslav panovi sekretar odbora: Mirko Pisari tel.: 021/487-4135 imejl: [email protected]

  18. Odbor za evropske integracije i medjuregionalnu saradnju

  Odbor za evropske integracije i meuregionalnu saradnju uestvuje u regionalnoj saradnji s meunarodnim regionalnim organizacijama i institucijama, uestvuje u pograninoj saradnji, predlae Skuptini predstavnike Vojvodine u delegaciji Republike Srbije u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, utvruje na predlog predsednika sastav delegacije Skuptine, kao i ciljeve i zadatke posete delegacije Skuptine, donosi Odluku o upuivanju delegacije Skuptine AP Vojvodine i odobravanju sredstava za slubena putovanja u inostranstvo, ako Odbor nije u mogunosti da odredi sastav delegacije i donese Odluku o upuivanju delegacije Skuptine AP Vojvodine i odobravanju sredstava za slubena putovanja u inostranstvo, odluku o tome donosi predsednik Skuptine APV, razmatra izvetaje o ostvarenim posetama delegacija, razmatra beleke sa sastanaka predstavnika Skuptine AP Vojvodine sa stranim delegacijama, podnosi Skuptini godinji izvetaj o ostvarenoj meunarodnoj saradnji Skuptine APV, utvruje predlog Pravila za sklapanje meuregionalnih sporazuma Skuptine APV, utvruje tekst meuregionalnih sporazuma, prati proces pridruivanja Republike Srbije Evropskoj uniji, razmatra meuregionalnu saradnju, prati politike i ekonomske aktuelnosti od posebnih interesa za AP Vojvodinu.

  Kontakt: predsednik odbora: Dmitar Stanii

  sekretar odbora: Viktoria ovi tel.: 021/487-4168 imejl: [email protected]

  19. Odbor za ravnopravnost polova

  Odbor za ravnopravnost polova razmatra predloge programa, odluka i optih akata iz oblasti ravnopravnosti ena i mukaraca, razmatra analitike i druge materijale iz oblasti ravnopravnosti ena i mukaraca, razmatra akta sa stanovita unapreivanja ravnopravnosti ena i mukaraca, sagledava vodjenje politike, izvravanje odluka i optih akata od strane Pokrajinske vlade sa stanovita ravnopravnosti i druga pitanja iz oblasti ravnopravnosti polova.

  Kontakt: predsednik odbora: Ana Tomanova-Makanova sekretar odbora: Svetlana Popadi Leimirac tel.: 021/487-4314 imejl: [email protected]

 • Skuptina AP Vojvodine Informator

  26

  Deo 10: Sednice Skuptine

  Sednicu Skuptine saziva predsednik Skuptine i predlae dnevni red sednice. Sednicu Skuptine moe sazvati i potpredsednik Skuptine po ovlaenju predsednika ili u sluaju objektivne spreenosti predsednika da to uini. Predlog za sazivanje sednice moe da podnese Pokrajinska vlada ili najmanje jedna petina poslanika. U sluaju podnoenja ovog predloga, predsednik ili potpredsednik je duan da sazove sednicu Skuptine, koja se mora odrati u roku od deset dana od dana podnoenja predloga.

  Saziv za sednicu, dostavlja se poslanicima najkasnije deset dana pre dana odreenog za odravanje sednice. Uz saziv se dostavlja materijal koji se odnosi na predlog dnevnog reda, ukoliko nije dostavljen ranije, i zapisnik s prethodne sednice, putem pote i u elektronskom obliku.

  Sednicu Skuptine predsednik moe sazvati u kraem roku, ali ne kraem od 72 asa, o emu e predsednik Skuptine na poetku sednice Skuptine dati obrazloenje.

  Izuzetno, sednicu Skuptine predsednik moe sazvati i u roku kraem od 72 asa, ukoliko postoje razlozi hitnosti razmatranje amandmana podnetog na predlog akta koji je Skuptina kao ovlaeni predlaga

  podnela Narodnoj skuptini, utvrivanje amandmana na predlog akta koji razmatra Narodna skuptina, u sluaju naruavanja bezbednosti Pokrajine i sluaju elementarne nepogode i o emu e predsednik Skuptine na poetku sednice Skuptine dati obrazloenje.

  U sluaju sazivanja sednice Skuptine u kraim rokovima predvienim u lanu 79. stav 2. i 3. Poslovnika o radu, saziv, materijal koji se odnosi na predlog dnevnog reda, drugi materijali i zapisnik sa prethodne sednice dostavljaju se samo u elektronskom obliku.

  Na zahtev predsednika, odnosno ovlaenog predstavnika poslanike grupe ili poslanika koji nije lan poslanike grupe, materijali se mogu u pisanoj formi preuzeti u seditu Skuptine.

  Sednice se odravaju, po pravilu utorkom, sredom i etvrtkom u vremenu od 10 do 19 asova s jednosatnom pauzom.

  Sednica se moe odrati i drugim danom ukoliko za to postoje opravdani razlozi koje predsednik Skuptine saoptava poslanicima. Skuptina moe da nastavi s radom na sednici i posle 19 asova, dok se ne zavri rad po Dnevnom redu, o emu predsednik Skuptine obavetava poslanike najkasnije do 18 asova.

  U radu sednice Skuptine uestvuju i predsednik, potpredsednici i lanovi Pokrajinske vlade, ovlaeni predstavnici Pokrajinske vlade i drugih predlagaa, kao i lica koja predsednik Skuptine pozove na sednicu.

  O radu na sednici Skuptine vodi se zapisnik, usvojeni zapisnik potpisuje predsednik i generalni sekretar Skuptine i stavlja se peat Skuptine. Na sednici se vode stenografske beleke i vri tonsko snimanje toka sednice. U stenografske beleke unosi se tekst u izreenom obliku. Pravo je svakog poslanika da ostvari uvid u stenografske beleke, kao i da na zahtev dobije izvod iz stenografskih beleaka sa sadrinom izlaganja.

  Skuptina odluuje veinom glasova na sednici kojoj prisustvuje veina od ukupnog broja poslanika, ukoliko Statutom nije predviena posebna veina.

  Skuptina odluuje dvotreinskom veinom glasova od ukupnog broja poslanika: o donoenju i promeni Statuta; o donoenju pokrajinske skuptinske odluke za sprovoenje Statuta; o donoenju pokrajinske skuptinske odluke o simbolima AP Vojvodine i o izboru i razreenju Pokrajinskog zatitnika graana ombudsmana.

  Skuptina odluuje veinom glasova od ukupnog broja poslanika: o prevremenom prestanku mandata Skuptine; o raspisivanju pokrajinskog referenduma; o donoenju budeta AP Vojvodine i usvajanju zavrnog rauna; o izboru i razreenju predsednika i potpredsednika Skuptine; o izboru i razreenju predsednika, potpredsednika i lanova Pokrajinske vlade i o donoenju poslovnika o radu Skuptine.

  Glasanje na sednici Skuptine je javno, osim ako Skuptina odlui da se glasa tajno. Poslanik se izjanjava javnim glasanjem za predlog, protiv predloga ili se uzdrava od glasanja.

  Skuptina moe odrati sveanu sednicu. Sveanu sednicu Skuptine, predsednik Skuptine moe sazvati povodom dravnih i meunarodnih praznika i obeleavanja istorijskih godinjica.

 • Skuptina AP Vojvodine Informator

  27

  Na sveanu sednicu Skuptine predsednik moe pozvati predsednika Republike, predsednika i lanove Vlade Republike Srbije i Pokrajinske vlade, predstavnike drugih organa i organizacija iz zemlje i inostranstva i druge predstavnike javnog, naunog i kulturnog ivota Srbije.

  Skuptina moe odrati tematsku sednicu. Tematsku sednicu Skuptine, predsednik Skuptine moe sazvati radi razmatranja pitanja koja se odnose na voenje politike u pojedinoj oblasti i pitanjima od ireg privrednog, kulturnog i politikog znaaja.

  Na tematsku sednicu Skuptine predsednik moe pozvati predstavnike drugih organa i organizacija iz zemlje i inostranstva ukoliko oceni da njihovo uee na sednici moe doprineti sveobuhvatnijem sagledavanju pitanja koje je na dnevnom redu tematske sednice.

  Dnevni red sveane i tematske sednice utvruje predsednik Skuptine. U pogledu naina na koji se poslanicima dostavlja saziv za sveanu i tematsku sednicu, shodno se primenjuju odredbe ovog poslovnika koje se odnose na sazivanje sednice Skuptine.

 • Skuptina AP Vojvodine Informator

  28

  Deo 11: Akta koja donosi Skuptina AP Vojvodine

  Skuptina donosi statut, pokrajinske skuptinske odluke, odluke, deklaracije, rezolucije, strategije, poslovnik, preporuke, zakljuke i druga akta.

  Pokrajinskom skuptinskom odlukom ureuju se pitanja koja su neposredno na osnovu Ustava i Statuta nadlenost AP Vojvodine ili koja su zakonom odreena kao pitanja od pokrajinskog znaaja.

  Odlukom Skuptina odluuje o izboru, imenovanju i razreenju i o drugim pitanjima koja nemaju karakter pitanja od pokrajinskog znaaja.

  Deklaracijom se izraava opti stav Skuptine o pojedinim pitanjima od znaaja i interesa za pokrajinu ili pitanjima od ireg privrednog, kulturnog ili politikog znaaja.

  Rezolucijom Skuptina ukazuje na stanje i probleme u odredjenoj oblasti od opteg interesa i predlae mere koje treba preduzeti.

  Preporukom Skuptina izraava miljenje o pojedinim pitanjima od opteg interesa i nain reavanja pojedinih problema i predlae nain i mere koje treba preduzeti radi reavanja pojedinih pitanja.

  Zakljukom se zauzima stav, izraava miljenje o pojedinim pitanjima i ukazuje Pokrajinskoj vladi i pokrajinskim organima uprave na probleme u odredjenoj oblasti, radi sagledavanja stanja i preduzimanja mera. Zakljukom se reavaju i druga pitanja iz nadlenosti Skuptine i radnih tela.

 • Skuptina AP Vojvodine Informator

  29

  Deo 12: Postupak za donoenje pokrajinskih skuptinskih odluka, odluka i drugih optih akata

  Predlog za donoenje pokrajinske skuptinske odluke moe podneti poslanik, nadleni odbor, poslanika grupa, Pokrajinska vlada, skuptina jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, najmanje 30.000 biraa s prebivalitem na teritoriji AP Vojvodine i iz svoje nadlenosti Pokrajinski zatitnik graana ombudsman.

  Ovlaeni predlaga podnosi predlog pokrajinske skuptinske odluke u obliku u kome se odluka donosi sa obrazloenjem, koje mora da sadri pravni osnov, razloge za donoenje odluke, procenu potrebnih sredstava za sprovoenje odluke, nain i mogunosti njihovog obezbedjivanja i objanjenje predloenih reenja, kao i podatke o predstavniku predlagaa. Kada se predlog pokrajinske skuptinske odluke odnosi na izmene i dopune vaee odluke, uz predlog odluke se dostavlja i tekst odredaba vaee odluke koje se menjaju.

  Predlog pokrajinske skuptinske odluke upuuje se Skuptini, a predsednik Skuptine predlog pokrajinske skuptinske odluke dostavlja poslanicima, nadlenom odboru, Pokrajinskoj vladi, ako ona nije predlaga, radi davanja miljenja.

  Predlog pokrajinske skuptinske odluke, pre razmatranja na sednici Skuptine, razmatraju nadleni odbor i Pokrajinska vlada, ako ona nije predlaga odluke. Nadleni odbor, odnosno Pokrajinska vlada dostavljaju izvetaj, odnosno miljenje, po pravilu, najkasnije pet dana pre dana odredjenog za odravanje sednice Skuptine na kojoj se razmatra predlog odluke.

  O predlogu pokrajinske skuptinske odluke vodi se jedinstven pretres. Izuzetno, ako je na predlog pokrajinske skuptinske odluke podneto vie amandmana, Skuptina, na predlog predsednika, odluuje da se o predlogu odluke vodi pretres u naelu i u pojedinostima. Posle pretresa u pojedinostima, Skuptina odluuje o predlogu u celini.

  Predlaga pokrajinske skuptinske odluke ima pravo da povue predlog pokrajinske skuptinske odluke do zavretka pretresa na sednici Skuptine. Kada predlaga, u pisanom obliku povue predlog pokrajinske skuptinske odluke pre sednice Skuptine, predsednik Skuptine e o tome obavestiti Skuptinu, a kada to uini usmeno, u toku sednice, Skuptina e konstatovati da je predlog povuen.

  Na postupak donoenja odluka i drugih optih akata shodno se primenjuje isti postupak kao i postupak prilikom donoenja pokrajinskih skuptinskih odluka.

 • Skuptina AP Vojvodine Informator

  30

  Deo 13: Statistiki podaci o poslanicima u Skuptini AP Vojvodine

  Prikazani podaci se odnose na strukturu poslanika prema rezultatima izbora za poslanike u Skuptinu AP Vojvodine, odranih 24. aprila 2016. godine.

  Stranka Poslanika Ukupno

  ALEKSANDAR VUI - SRBIJA POBEUJE 62 51.67%

  ZA VOJVODINU RADA I ZNANjA - DEMOKRATSKA STRANKA, DSHV, NOVA, ZEP - ZELENI - DR BOJAN PAJTI

  10 8.33%

  IVICA DAI - SOCIJALISTIKA PARTIJA SRBIJE (SPS), JEDINSTVENA SRBIJA - DRAGAN MARKOVI PALMA (JS), PATRIOTSKI POKRET SRBIJE (PPS)

  12 10.00%

  NENAD ANAK - LIGA SOCIJALDEMOKRATA VOJVODINE - DIGNI GLAVU!

  9 7.50%

  VAJDASGI MAGYAR SZVETSG - PSZTOR ISTVN SAVEZ VOJVOANSKIH MAARA - ITVAN PASTOR

  6 5.00%

  DR VOJISLAV EELj - SRPSKA RADIKALNA STRANKA 10 8.33%

  MAGYAR MOZGALOM AZ AUTONMIRT - DR. KORHECZ TAMS - VMDK - CSONKA RON, MAARSKI POKRET ZA AUTONOMIJU - DR TAMA KORHEC - DZVM - ARON ONKA

  2 1.67%

  ZELENA STRANKA 1 0.83%

  DOSTA JE BILO - SAA RADULOVI 7 5.83%

  Ukupno

  119

 • Skuptina AP Vojvodine Informator

  31

  Deo 14: Sluba Skuptine AP Vojvodine

  Sluba Skuptine obavlja strune, administrativno-tehnike i druge poslove za potrebe Skuptine AP Vojvodine i njenih radnih tela, poslanika, predsednika i potpredsednika Skuptine, poslanikih grupa u Skuptini, kao i druge poslove u skladu s Poslovnikom Skuptine, drugim aktima Skuptine i njenih radnih tela.

  Radom slube rukovodi generalni sekretar Skuptine. Sluba je organizovana u tri sektora kao osnovne unutranje jedinice, jednom posebnom i jednom

  uom unutranjom jedinicom izvan sektora i to:

  Sektor za pripremu sednica Skuptine i radnih tela i meuregionalnu saradnju Sektor za ljudske resurse, radno-pravne poslove i poslove pisarnice Sektor za finansijske poslove, informacione tehnologije i odnose sa javnou Kabinet predsednika Generalni sekretarijat.

  Organizaciona ema Slube Skuptine AP Vojvodine

  SLUBA SKUPTINE generalni sekretar: Nikola Banjac

  zamenik generalnog sekretara: Boris Baji

  SEKTOR ZA PRIPREMU SEDNICA

  SKUPTINE I RADNIH TELA I

  MEUREGIONALNU SARADNJU

  pomonik generalnog sekretara:

  SEKTOR ZA FINANSIJSKE POSLOVE,

  INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I

  ODNOSE SA JAVNOU

  pomonik generalnog sekretara: v.d. Milan Anti

  KABINET PREDSEDNIKA

  ef kabineta predsednika: ila Gimpel-Kantor

  ODELENE ZA PRIPREMU I OBRADU

  SEDNICA SKUPTINE

  naelnica odeljenja: Diana Vueti

  ODSEK ZA RADNO-PRAVNE POSLOVE

  ef odseka: Aleksandar Jovanovi

  ODELENE ZA FINANSIJSKE POSLOVE

  I JAVNE NABAVKE

  naelnik odeljenja: Bojan Vranjkovi

  ODSEK ZA ODNOSE SA JAVNOU

  efica odseka: Jelena Savkovi

  GRUPA ZA INFORMACIONE

  TEHNOLOGIJE

  rukovoditeljka grupe: Biljana akan

  GENERALNI SEKRETARIJAT

  ODSEK ZA POSLOVE RADNIH TELA I

  POSLANIKIH GRUPA

  efica odseka: Dragana Milidragovi

  SEKTOR ZA LUDSKE RESURSE,

  RADNO-PRAVNE POSLOVE I POSLOVE

  PISARNICE

  pomonik generalnog sekretara: v.d. Dragutin Galovi

  ODELENE ZA LUDSKE RESURS naelnica odeljenja:

  Vinka Aleksi

  ODSEK PISARNICE

  ef odseka: Mirko Pisari

  ODSEK ZA OPTE I

  ADMINISTRATIVE POSLOVE

  efica odseka: Ivana Jovi

  PROTOKOL

  efica protokola: Maja Petrovi

  ODSEK ZA MEUREGIONALNU

  SARADNU

  efica odseka: Sanja ifli

 • Skuptina AP Vojvodine Informator

  32

  Generalni sekretar

  Skuptina AP Vojvodine ima generalnog sekretara koga imenuje Skuptina na predlog predsednika Skuptine.

  Generalni sekretar Skuptine AP Vojvodine jeste Nikola Banjac, diplomirani pravnik master, imenovan za generalnog sekretara Skuptine AP Vojvodine na sednici 02. juna 2016. godine.

  Dunosti u Skuptini

  Generalni sekretar pomae predsedniku i potpredsednicima Skuptine u pripremi i voenju sednica, rukovodi Slubom Skuptine, stara se o sprovoenju akata koje donosi Skuptina i vri druge poslove odreene Poslovnikom o radu.

  Generalni sekretar je za svoj rad odgovoran Skuptini i predsedniku Skuptine.

  Kontakt tel.: 021/487-4134

  faks: 021/456-241 imejl: [email protected]

  Zamenik generalnog sekretara

  Generalni sekretar Skuptine AP Vojvodine ima zamenika koga imenuje Skuptina na predlog generalnog sekretara Skuptine, uz pisanu saglasnost predsednika Skuptine.

  Zamenik generalnog sekretara Skuptine AP Vojvodine jeste Boris Baji, diplomirani pravnik - master, imenovan za zamenika generalnog sekretara Skuptine AP Vojvodine na 15. sednici odranoj 12. oktobra 2017. godine.

  Dunosti u Skuptini

  Zamenik pomae u radu generalnom sekretaru Skuptine i zamenjuje ga u sluaju njegovog odsustva ili spreenosti da obavlja poslove.

  Kontakt tel.: 021/487-4143 faks: 021/456-010 imejl: [email protected]

  Sektor za pripremu sednica Skuptine i radnih tela i meuregionalnu saradnju

  U okviru Sektora za pripremu sednica Skuptine i radnih tela i meuregionalnu saradnju obavljaju se normativno-pravni, analitiko-dokumentacioni i struno-operativni poslovi vezani za pripremanje i organizovanje sednica Skuptine i poslove radnih tela Skuptine i poslanikih grupa u Skuptini; pribavljanje i priprema materijala potrebnih za odravanje sednica Skuptine; obrada akata donetih na sednici Skuptine i priprema za njihovo objavljivanje u Slubenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine; priprema i daje informacije poslanicima vezane za odravanje sednica Skuptine, pripremanje i organizovanje sednica radnih tela i poslanikih grupa; pruanje strune pomoi poslanicima u primeni Poslovnika o radu Skuptine; poslovi ostvarivanja i unapreenja meuparlamentarne i meuregionalne saradnje i breg razvoja kulturnog i ekonomskog partnerstva meu regionima.

  U Sektoru za pripremu sednica Skuptine i radnih tela i meuregionalnu saradnju obrazuju se

  sledee ue unutranje jedinice: Odeljenje za pripremu i obradu sednica Skuptine, Odsek za poslove radnih tela i poslanikih grupa i Odsek za meuregionalnu saradnju.

 • Skuptina AP Vojvodine Informator

  33

  Odeljenje za pripremu i obradu sednica Skuptine obavlja: normativno-pravne, studijsko- analitiko i struno-operativne poslove vezane za pripremanje i organizovanje sednica Skuptine; pribavlja i priprema materijale potrebne za odravanje sednica Skuptine; obrauje akte donete na sednici Skuptine i vri pripremu za njihovo objavljivanje u Slubenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine; priprema i daje informacije poslanicima vezane za odravanje sednica Skuptine; prikuplja, uva i aurira potrebne dokumentacione akte neophodne za odravanje sednica Skuptine; druge strune i administrativne poslove za potrebe sednica Skuptine.

  Odsek za poslove radnih tela Skuptine i poslanikih grupa obavlja: normativno-pravne, studijsko-analitike i struno-operativne poslove vezane za poslove radnih tela Skuptine i poslanikih grupa u Skuptini; pripremanje i organizovanje sednica radnih tela i poslanikih grupa; pripremanje predloga akata koje radno telo, odnosno poslanika grupa upuuje Skuptini, kao i donoenje akata iz nadlenosti odbora; izrada izvetaja, informacija i miljenja koja razmatraju radna tela i poslanike grupe; priprema amandmana na predloge odluka i drugih propisa i optih akata za potrebe odbora; praenje izvravanja zakljuaka radnih tela, struna obrada predstavki i predloga gradjana i drugih organizacija; pruanje strune pomoi poslanicima u primeni Poslovnika o radu Skuptine. Odsek za meuregionalnu saradnju obavlja: poslove pripreme akata i realizacije aktivnosti iz oblasti meuparlamentarnih i meuregionalnih odnosa; poslove vezane za uee delegacija Skuptine u radu meuregionalnih organizacija i institucija; uspostavljanje i odravanje partnerskih odnosa i poseta drugim predstavnikim telima; koordinaciju aktivnosti sa nadlenim ministarstvom za spoljne poslove; poslove uspostavljanja i razvoja saradnje sa NVO, meunarodnim organizacijama i fondacijama; realizovanje projekata koji se finansiraju iz meunarodnih donacija i fondova EU i druge poslove iz oblasti rada Odseka.

  Kontakt pomonik generalnog sekretara:

  tel.: 021/487- imejl:

  naelnica Odeljenja za pripremu i obradu sednica Skuptine: Diana Vueti tel.: 021/487-4143

  imejl: [email protected] efica Odseka poslove radnih tela i poslanikih grupa: Dagana Milidragovi tel.: 021/487-4049

  imejl: [email protected]

  efica Odseka za medjuregionalnu saradnju: Sanja ifli tel.: 021/487-4431

  imejl: [email protected] Sektor za ljudske resurse, radno-pravne poslove i poslove pisarnice

  U okviru Sektora za ljudske resurse, radno-pravne poslove i poslove pisarnice obavljaju se poslovi upravljanja ljudskim resursima; struno-operativni, normativno-pravni, studijsko-analitiki poslovi, priprema predloga optih i pojedinanih akata iz oblasti rada i radnih odnosa; praenje i primena zakona i drugih propisa koji se odnose na rad i radne odnose u okviru Slube Skuptine i Skuptine; priprema i izrada kadrovskog plana; analiza potreba strunog obrazovanja i usavravanja zaposlenih; voenje kadrovske evidencije; poslovi prijema, otvaranja i pregleda pote; klasifikovanje i zavoenje predmeta po materiji; prijem, zavoenje, smetaj i uvanje materijala poverljive prirode i arhivske grae; arhiviranje arhivske grae. U Sektoru za ljudske resurse, radno-pravne poslove i poslove pisarnice obrazuju se