Influenta Factorilor Antropici Asupra Ecosistemului "Padurea Trivale"

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/22/2019 Influenta Factorilor Antropici Asupra Ecosistemului "Padurea Trivale"

  1/30

  INFLUEN A FACTORILOR

  ANTROPICI ASUPRA

  ECOSISTEMULUI PDUREA

  TRIVALE

 • 7/22/2019 Influenta Factorilor Antropici Asupra Ecosistemului "Padurea Trivale"

  2/30

  CUPRINS

  CAPITOLUL 1 - PDUREA - INDICATOR AL SNTII PLANETEI

  CAPITOLUL 2 - PDUREA FACTOR DE PREVENIRE A INUNDAIILOR I

  EROZIUNII SOLULUI

  CAPITOLUL 3 - FUNCIILE SPAIILOR VERZI N LOCALITIILE URBANE

  Su!"#$%&'u' 3(1 - Fu)!*$" +")$%",-$.$/)$!

  Su!"#$%&'u' 3(2 - Fu)*$" ,/!,/"%$0

  Su!"#$%&'u' 3(3 - Fu)!*$" /+%/%$!-#/$+".$+%$!

  CAPITOLUL - INFORMA II ENERALE DESPRE PDUREA TRIVALE

  Su!"#$%&'u' (1 - S$%u"*$" %/,$%&,$"' "4$)$+%,"%$0

  Su!"#$%&'u' (2 - C&)$*$$ ./&'&.$!/

  Su!"#$%&'u' (3 - E'/4/)%/ ./&4&,5&'&.$!/

  Su!"#$%&'u' ( - C'$4"%u'

  Su!"#$%&'u' (6 - T$#u,$ / +&'

  CAPITOLUL 6 - MODIFICAREA I AMENA7AREA ECOSISTEMULUI NATURAL

  PDUREA TRIVALE

  CAPITOLUL 8 - MODIFICRI ALE PARCULUI NATURAL TRIVALE9 PRIN

  MODERNIZARE9 AMENA7RI SILVICE9 PRECUM I PRIN INTERVENIA

  NEC:IBZUIT A OMULUI

  CAPITOLUL ; -FAUNA I FLORA DIN PDUREA TRIVALE Su!"#$%&'u' ;(1 S%",/" 5$%&+")$%", " Pu,$$ T,$0"'/

  Su!"#$%&'u' ;(2 D$+#",$ $" u)&, +#/!$$ / #+,$ $) Pu,/" T,$0"'/

 • 7/22/2019 Influenta Factorilor Antropici Asupra Ecosistemului "Padurea Trivale"

  3/30

  CONCLUZIE - IMPORTANA ECOLOIC A MODIFICRILOR ANTROPICE

  PDUREA - INDICATOR AL SNTII PLANETEI

  Su#,"5"*" .'&"' " #u,$'&, /+%/ u) $)$!"%&, !$ A.,$!u'%u," ?F(A(O(@ " ,"#&,%"% ! ) !u,+u'

  ")$'&, #u,$'/ )"%u,"'/ "'/ 'u4$$ "u !&)%$)u"% +" 5$/ %,")+5/,"%/ !%,/ "'%/ u%$'$=,$ "'/

  #4)%u'u$9 )%,-u) ,$%4 5&",%/ ,"#$( C&)5&,4 /+%$4,$'&, F(A(O(9 !/' #u%$) 92G $)

  +u#,"5/*/'/ 4#u,$%/ "u $+#,u% +#,/ +5,>$%u' "!/'u$">$ /!/)$u(

  E+%$4,$'/ .'&"'/ "'/ 4&$5$!,$$ +u#,"5/*/'&, 4#u,$%/ +u)% .,/u / 5!u%9 $) !"u="

  /5$)$*$$'&, !&)%,"$!%&,$$ " !//" !/ !&)+%$%u$/ & #u,/9 " '$#+/$ "%/'&, / '" +"%/'$*$ >$ ,"",/ >$ "

  +!$ M")4", ?+u#,"5"*" / #u,/ +-" ,/u+ !u J92 4$'(

 • 7/22/2019 Influenta Factorilor Antropici Asupra Ecosistemului "Padurea Trivale"

  4/30

  Pu,$'/ %,$!"'/9 !",/ +u)% %"$"%/ +"u $)!/)$"%/9 5&",%/ ,", +/ ,/5"!( E'/ +/ %,")+5&,4 )

  #,'&"./ +"u9 ) !/' 4"$ u) !"=9 ) #u,$ / !"'$%"%/ $)5/,$&",9 ", /'/ "#", ) !&)%$)u",/

  $)!'u+/ ) )u4,u' &5$!$"' / #u,$9 "! )u +u)% $)!'u+/ ) "'% !"%/.&,$/ / u%$'$=",/(

  U) ,"#&,% "' O,.")$="*$/$ I)$*$"%$0" F,&)%$/,/'&, F&,/+%$/,/ " I)+%$%u%u'u$ #/)%,u R/+u,+/'/Lu4$$ " /0$/)*$"% 5"#%u' ! )u4"$ G $) +u#,"5"*" 4#u,$% " #'")/%/$ #&"%/ 5$ !'"+$5$!"%

  !" #u,$ 5,&)%"'$/,/(

  D/+#u,$,/" /+%/ !"u="% / !,/>%/,/" !/,/,$$ #/)%,u #,&u+/ 5&,/+%$/,/ >$ /

  $)%/)+$5$!",/" !&0/,+$/$ %/,/)u,$'&, 5&,/+%$/,/ ) +!u,$ ".,$!&'/( D$) !/'/ 392J 4$'( 43'/4)

  ,/!&'%"% ")u"'9 #/+%/ u4%"%/ " 5&+% 5&'&+$% #/)%,u !&4u+%$$'( O "'% #$/,/,/ " #u,$'&,#,&0$)/ / '" !u,*",/" %/,/)u'u$ #/)%,u ".,$!u'%u, >$ #'")%"*$$9 / &$!/$ #,$) $)!/)$/,/9 &

  #$/,/,/ 5&!"'$="% ) A4"=&)$" ,"=$'$") >$ ) B&,)/& >$ Su4"%,"( Du# !/ " #$/,u% ;G $)

  #u,/" %,$!"'" $)+#,/ A%'")%$!9 B,"=$'$" " $+%,u+ >$ u).'" A4"=&)u'u$(

  C/" 4"$ 4",/ #",%/ " #$/,/,$'&, +-" $),/.$+%,"% ) A5,$!"9 R")" >$ Bu,u)$9 *,$ !",/ "u

  #$/,u%9 5$/!",/9 3G9 $", C&"+%" / F$'/+9 S$/,," L/&)/ >$ N$./,u' "u #$/,u% 5$/!",/ !%/ 13(

  S"'0"&,u'9 N$!",".u" >$ B/'$=/ "u #$/,u%9 )%,/ 1 >$ 13 $) +u#,"5/*/'/ / #u,/ )

  !u,+u' u'%$4u'u$ /!/)$u9 $", u"%/4"'"9 "#,&H$4"%$0 1;G(

  ,$'/ $) A+$" !",/ "u +u5/,$% #$/,/,$ .,"0/9 $)!'u N/#"'u'9 S,$ L")"9 P"$+%")9

  M")4",9 F$'$#$)/9 I)&)/=$"9 M"'"/=$"(

  P$/,/,/" #,&.,/+$0 " #u,$$ 5&,/+%$/,/ ",/ !&)+/!$)*/ u'/K /!&)&4$!/ >$ /!&'&.$!/(

  D$) #u)!% / 0//,/ /!&)&4$!9 *,$'/ !",/ >$-"u #$/,u% +u,+/'/ /H#&,%"$'/ / #,&u+/5&,/+%$/,/9 !u4 +u)% N$./,$" >$ F$'$#$)/9 +u)% "!u4 %&%"' /#/)/)%/ / $4#&,%u' "!/+%&,"(

  E5/!%/'/ #/ !",/ /+#u,$,/" '/ ",/ "+u#," 4/$u'u$ /0$)9 %&"%/9 0$=$$'/( F&",%/ 4u'%/

  *,$ +u5/, / $)u)"*$$ /="+%,u&"+/9 !" ,/=u'%"% "' /5,$>,$'&,(

  P/ / & #",%/9 /+#u,$,/" "!!/'/,/"= +!u,./,/" "#/$ )"#&$ ) &!/") 9 #/ / "'% #",%/)+"9 /" ,/u!/ /#'"+",/" "#/$ +#,/ $)%/,$&,9 /#'"+",/ /5/!%u"% / !u,/)*$$ / "/,( Pu,$'/

  #'")/%/$ +u)% / 5"#% )$>%/ !&)u!%/ +"u +$+%/4/ / %,")+#&,% " "#/$ !%,/ $)%/,$&,u' u+!"%u'u$( D&$

  !/,!/%"%&,$ ,"=$'$/)$ "u &+/,0"% ! "/,u' )!,!"% / u4/=/"' +/ /#'"+/"=" !%,/ 0/+%9 $)+#,/

  A4"=&)$" +#,/ A)=$9 u!) u4/=/"'" +#,/ $)%/,$&,(P/ 4+u, !/ "/,u' +/ ,!/>%/ >$ "!/"+%

 • 7/22/2019 Influenta Factorilor Antropici Asupra Ecosistemului "Padurea Trivale"

  5/30

  u4/=/"' +/ %,")+5&,4 ) #'&"$/9 "!/"+%" u #u,/" / +u /"( )%,-& #u,/ %,$!"'

  +)%&"+9 "#,&H$4"%$0 u) +5/,% $) #,/!$#$%"*$$'/ !=u%/ +/ +!u,./ ) ,u,$ >$ )"#&$ ) &!/")u'

  A%'")%$!( C/'/'"%/ %,/$ +5/,%u,$ +/ /0"#&, >$ +u)% u+/ +#,/ $)%/,$&,u' u+!"%u'u$ u)/ #,&!/+u' +/

  ,/#/%( D"! #u,/" %,$!"' /+%/ $)!/)$"% >$ "#&$ %/,/)u' /+%/ #'")%"% !u $", #/)%,u 0$%/9!$!'u' / #,/!$#$%"*$$ /+%/ "'%/,"% ) 4& ,"4"%$! %,/$ +5/,%u,$ $) "# +/ +!u,./ ) ,u,$9 '+)

  & !")%$%"%/ 5&",%/ 4$! #/)%,u " 5$ %,")+#&,%"% +#,/ $)%/,$&,(

  O +%",/ / 'u!,u,$ +$4$'", #",/ + +/ /=0&'%/ >$ ) A5,$!"9 u)/ /+#u,$,/" "0")+/"=

  ,"#$9 & "% !u !,/>%/,/" !/,/,$$ / '/4) / 5&! >$ #/ 4"+u, !/ 5$,4/'/ !",/ +/ &!u# !u %"$/,/"

  !"!$'&, !u,* 5>$$ '",.$ ) #u,$ 0$,.$)/(

  O %/)$)* "+/4")"%&",/ "#",/ #u%/,)$! "4#'$5$!"% ) C%$$)*$5$!/ !",/ #'//"= #/)%,u &!,&%$,/" >$

  !&)+/,0",/" #u,$'&, ) 5&'&+u' ./)/,"*$$'&, #,/=/)%/ >$ 0$$%&",/( ) "!/+% +! +/ $4#u)K

  +$+%",/" /5,$>,$$ / #u,$9 ,/u!/,/" 0&'u4u'u$ / %$/,$9 /!&'&.$=",/" %/

 • 7/22/2019 Influenta Factorilor Antropici Asupra Ecosistemului "Padurea Trivale"

  6/30

  5u)"4/)%"' "' +%"$'$%*$$ 4$!,&- >$ 4"!,&./&.,"5$!/9 /*$)) & #&=$*$/

  &4$)")% ) $/,",$ "'%/ 4"%/,$"'/9 #/ !",/ '//#u) !) #")%/'/ +/ ,/u!9 /%/,4$)) $)u)"*$$ >$ /.,",$ "'/ +&'u'u$( C/,!/%,$'/

  ,/5/,$%&",/ /5/!%u'u$ ,/.u'"%&, "' #u,$$ /0$/)*$"= & ,/u!/,/ " +!u,./,$'&, / +u#,"5"* /

  #) '" 32 / &,$ >$ " /,&=$u)$$ +&'u'u$ / #) '" 6 / &,$ 5"* / u) %/,/) '$#+$% / 0/./%"*$/(

  Pu,/" +/ $)%/,#u)/ )%,/ #'&"$/ >$ %/,/)9 ,/u!) #'u0$&/)u"*$" !"u="% / >&!u'

  $,/!% "' #$!%u,$'&, / #'&"$/9 !",/ #&% $+'&!" !u 4u'% u>u,$)* #",%$!u'/'/ / +&'( Au)+ #/

  +&'9 "#" / #'&"$/ /+%/ ,/*$)u% / '$%$/,9 "+$.u,) & ,/u!/,/ $4#&,%")% " +!u,./,$'&, /

  +u#,"5"*( T&% '$%$/," "u% >$ '" ,/u!/,/" /5/!%u'u$ / ).$ 1G " "#/$ ,/=u'%"% $) %$,/" =#/=$$9 $)5$'%,"*$/ $)5'u/)*"% >$ / +%,u!%u," >$

  )$0/'u' / !&4#"!%",/ "' %/H%u,$$ +&'u'u$( C) #'&$'/ /#>/>+! #&+$$'$%*$'/ #u,$$ / ,/%/)*$/

  >$ $)5$'%,"*$/ " "#/$9 +!u,./,/" / +u#,"5"* /%/,4$) /,&=$u)$ "'/ +&'u'u$ >$ $)u)"*$$ !",/ #&%

  /0/)$ /="+%,u&"+/( I)%/)+$%"%/" /,&=$u)$'&, $) "=$)/'/ $ /

  %,")+#&,%u' ")u"' / "'u0$u)$9 / "#,&H$4"%$0 1 4$'$&")/ %&)/9 #/ !",/ Du),/" '/ /0/,+/"=

  ) M",/" N/".,( Nu4"$ $) ,u' S$,/% #,&0$) 11 4$'$&")/ %&)/ / "'u0$u)$(

  D$)%,/ /5/!%/'/ 5"0&,"$'/ "'/ #u,$$ 4"$ %,/u$/ "4$)%$% >$ !&)+u4u' $&'&.$! "'

  +u,#'u+u'u$ / "# "!u4u'"% ) +&'9 "+$.u,) +%"$'$%"%/" 4"+/'&, / %/,/) !u %/)$)*/ /

  "'u)/!",/( P/)%,u "!/"+%"9 ", 5$ / "4$)%$% ! 'u).$4/" ,"$!u'", " u)u$ !"! #&"%/ %&%"'$=" =/!$

  / $'&4/%,$( A!*$u)$'/ / #,/0/)$,/ >$ "#,",/ 4#&%,$0" $)u)"*$$'&, >$ /,&=$u)$$ +&'u'u$ %,/u$/

  + !u#,$)9 !u #,$&,$%"%/9 4u)%*$,/" 5u)!*$$'&,

 • 7/22/2019 Influenta Factorilor Antropici Asupra Ecosistemului "Padurea Trivale"

  7/30

  '!&4$/9 + )u /0/)$4 #,,$$ )&>%,$ !'$(

  FUNCIILE SPAIILOR VERZI N LOCALITIILE URBANE

  U,")$+4u' >$ "4/)"",/" %/,$%&,$u'u$ 5"! #",%/ $)%,/ "!%$0$%*$$'/ !",/ !&)%,$u$/ '"

  "+$.u,",/" !&)$*$$'&, )/!/+",/ !,/>%/,$$ !"'$%*$$ 0$/*$$( ) ")+"4'u' "!/+%&, !&)$*$$9 +#"*$$'/ 0/,=$

  &!u# u) '&! /&+/$% / $4#&,%")%( U,")$+4u' #,$0/>%/ )u )u4"$ "4#'"+",/" =&)/'&, / '&!u$%9

  !&4/,!$"'/9 / )0*4)%9 !u'%u,9 +)%"%/9 $)u+%,$"'/9 ", >$ ,/#",%$*$"9 #,&$/!%",/" >$

  "4/)"",/" +#"*$$'&, ) $)%,"0$'") >$ ) =&)" #,/&,>)/"+!( A,4&)$=) #/$+"/'/ ",%$5$!$"'/ !u

  !/'/ )"%u,"'/9 +#"*$$'/ 0/,=$ /H/,!$% & #u%/,)$! $)5'u/)* $)/5!%&",/ "+u#," +%,$$ / +)%"%/ "

  &"4/)$'&,(

  1. Funci !ni"#$-i%i&nic$

  EH$+%/)*" +#"*$$'&, 0/,=$ $)5'u/)*/"= #&=$%$0 4$!,&!'$4"%u' u,")9 !&)%,$u$) '"K,/u!/,/" %/4#/,"%u,$$ "/,u'u$ >$ !,/>%/,/" u4$$%*$$ ,/'"%$0/ " "!/+%u$" +!/,/" $)%/)+$%*$$

  'u4$)$$ $,/!%/ +"u ,/5'/!%"%/ +%$4u'",/" +!$

  #u,$5$!",/" "/,u'u$( ) "!/+% 4& +#"*$$'/ 0/,=$ /H/,!$% & "!*$u)/ $,/!% $.$/)$!&-+")$%", "+u#,"

  &,.")$+4u'u$ u4")(

  E+%/ !u)&+!u% 5"#%u' ! /=0&'"%",/" $)u+%,$"'$=,$$ /+%/ )+&*$% / !&)+u4u' %&% 4"$

  4",/ / &H$./) >$ / "'%/",",/" !'$4"%u'u$ !" u,4",/ " !,/>%/,$$ !&)!/)%,"*$/$ / CO2(

  Fu)!*$&)) !" #'4)$ "$ &,">/'&,9 +#"*$$'/ 0/,=$ #,$4/)/+! >$ !u,* / #,"59 / "'%/

  #",%$!u'/ +$ ."=/ u)%&",/ "/,u' &,">/'&,( P'")%/'/ '/4)&"+/ >$ /,"!// !"#%/"= ) 4/$/ 0","

  #) '" 6G $) #,"5u' "%4&+5/,$!9 $", $",)" #) '" 3;G( S#'",/" 0/./%"*$/$ / !%,/ #'&$ +"u

  #,$) 'u!,,$'/ / )%,/*$)/,/9 ,/))&$/>%/ !"#"!$%"%/" / ,/*$)/,/ " #",%$!u'/'&, #&'u")%/ $)

 • 7/22/2019 Influenta Factorilor Antropici Asupra Ecosistemului "Padurea Trivale"

  8/30

  "%4&+5/,( E+%/ / "+/4/)/" ,/4",!"$' !"#"!$%"%/" / /#u,",/ 4$!,&$") " "/,u'u$ !%,/

  0/./%"*$/( Su+%")*/'/ 0&'"%$'/ !u4 ", 5$ 5$%&)!$/'/ /4")"%/ / ",&,$ !&)%,$u$/ '" $+%,u./,/"

  u)&, !$u#/,!$ +$ "!%/,$$ ./)/,"%&",/ / &'$( D/ #$'9 5$%&)!$/'/ /4$+/ / +%/", $+%,u. "!$'u'

  $=/)%/,$/$( S-" !&)+%"%"% ! "!*$u)/ "!%/,$!$ 4"$ #,&)u)*"% & "u ,>$)&"+/'/(E+%/ )/!/+", !" '" "4/)"",/" +#"*$$'&, 0/,=$ $) +%"*$u)$'/ "')/&!'$4"%/,$!/ + +/ *$) /

  "!*$u)/" 5$%&)!$ +#/!$5$! 0/./%"*$/$ '/4)&"+/ / " ./)/," $&)$ )/."%$0$ !",/ $)5'u/)*/"=

  #&=$%$0 +%",/" / +)%"%/( D$)%,/ )u4/,&"+/'/ +#/!$$ '/4)&"+/ ./)/,"%&",/ / $&)$ )/."%$0/

  4/)*$&)4 '$'$"!u'9 4/+%/"!)u'9 #'u'9 +"'!$"9 +"'!4u'9 +!&,u>u'9 +%/",u' ,&>u9 #,/!u4 >$

  4"&,$%"%/" ,>$)&"+/'&, !u4 ", 5$K !/%$)" / )/.$9 4&'$u'9 #$)u'9 %u$"(

  Fu)!*$" +")$%",-$.$/)$! " +#"*$$'&, 0/,=$ +/ 4")$5/+% >$ #,$) ,/u!/,/" )$0/'u'u$ /

  #&'u",/ 5&)$! " "%4&+5/,/$( Z.&4&%/'/ #,&u+/ "%% / 4$'&"!/'/ / %,")+#&,% !% >$ / u)/'/

  )%,/#,$)/,$ $)u+%,$"'/ "'/ &,">/'&, #&% "%$)./ u)/&,$ 0"'&,$ / $)%/)+$%"%/ >$ 5,/!0/)*

  u)%&",/ &,.")$+4u'u$ u4")( ) ./)/,"' ) &,">/'/ 4&/,)/ $)%/+$%"%/" 4"H$4 " =.&4&%u'u$

  "%$)./ J-;B9 5"* / 6-86B ),/.$+%,"*$ ) ">/=,$'/ ,u,"'/( C&,&")/'/ ",&,$'&, >$ ",u>%$'&,

  "0) & ,/=$+%/)* "!u+%$! 4",/ !&4#","%$0 !u "/,u'9 "+&, "#,&H$4"%$0 28G $) /)/,.$"

  +&)&,9 5"0&,$=) "+%5/' +%",/" / +)%"%/ >$ / !&)5&,% u,")(

  S#"*$$'/ 0/,=$ "!*$&)/"= #&=$%$0 "+u#," +%,$$ ./)/,"'/ " &,.")$+4u'u$ >$ "+u#," #+$$ +%$4u'",/" /4&*$$'&, +%/)$!/( Cu'&,$'/ #"+%/'"%/9 ) ./)/,"'9 !,//"=

 • 7/22/2019 Influenta Factorilor Antropici Asupra Ecosistemului "Padurea Trivale"

  9/30

  u)" $+#&=$*$/9 ) %$4# !/ %/)%/'/ / !u'&",/ 4"$ )!$ ".,/"$'( O,$ ")"'$=" &$/!%$0 " $)5'u)/*/'&, "'/ +#"*$$'&, 0/,=$ "+u#," +%,$$ / !&)5&,% u,")

  ","% ! /'/ &"! u) ,&' 5u)"4/)%"' >$ / )/)'&!u$% ) 4/)*$)/,/" /!$ %),u'u$( Cu !% 4/$u' "4$")% ,/+#/!%

  4"$ 4u'% '/.$'/ >$ /H$./)*/'/ )"%u,$$9 !u "%% 4"$ 4u'% &4u' +/ )+/)$)/"=9 >$ /+!,/*/>%/

  5,u)%/" $4#&%,$0 #/ 4+u, !/ 4/$u' +/ )/#,%/"= / )"%u, +"u $ !&)%,"0$)/9 &4u' +/

  $)$+#u)/(

  P,$) u,4",/ >$ "%&,$% 5u)*$/$ '&, ,/!,/"%$0/9 +#"*$$'/ 0/,=$ )u %,/u$/ !&)+$/,"%/ !" u)

  "!!/+&,$u +"u !" u) +$4#'u /'/4/)% / /!&,9 !$ !" & &%",/ +&!$"'-u,") '" 5/' / $4#&,%")% !"

  %&"%/ !/'/'"'%/(

  S#"*$$'/ 0/,=$ !&)+%$%u$/ u) 4/$u /&+/$% / 5"0&,"$' #/)%,u #,"!%$!",/" " )u4/,&"+/

  5&,4/ / ,/!,//,/K ,/#"u+ +"u #'$4,$ u>&",/9 $0/,+/ "!%$0$%*$ +#&,%$0/ >$ ",%$+%$!/( Nu /H$+%

  #/,+&") !",/ + )u +$4% >$ + )u->$ #&"% +"%$+5"!/ &,$)*" / /+%$)/,/9 $+%,"!*$/9 ,/#"u+(

  C

 • 7/22/2019 Influenta Factorilor Antropici Asupra Ecosistemului "Padurea Trivale"

  10/30

  ). Funci &!"&"ic$-*&i!%i!"ic$

  S#"*$$'/ 0/,=$ $)%,"0$'")/ "u 0$"* >$ /H#,/+$0$%"%/ ",%$+%$! #/$+"/'&, "," !u4 " 5&+% "=$(

  C&)%u,u,$'/ '$/,/ >$ #&'$!,&4$" 0/./%"*$/$ $) +#"*$$'/ 0/,=$9 #'")%"*$$'/ /-" 'u).u'

  +%,=$$'&,9 / #/ #/,/*$$ u)&, !'$,$ +"u $) "'!&")/9 !&)+%$%u$/ u) /'/4/)% "!%$0 "' +&'u*$/$

  ",$ 4&&'u$ )

  !",/ /" #",%$!$# '" /=0&'%",/" .u+%u'u$ #/)%,u 5,u4&+ "' &4u'u$9 / '" 0,+%" !/" 4"$ 5,"./

  u+%$5$! #/ /#'$) #,/&!u#,$'/ !/'&, !/ +/ &!u# / u,")$+4 >$ "4/)"",/" %/,$%&,$u'u$9 / " &

  $)%,&u!/ "!&'& u)/ '$#+/>%/ +"u /+%/ #u*$) ,/#,/=/)%"%(

  D/ "+/4/)/"9 "4$")*" +&)&, +#/!$5$! +#"*$$'&, #'")%"%/ !&)+%$%u$/ & "'% !"'$%"%/

  /!&,"%$0 " 0/./%"*$/$( F&>)/%u' 5,u)=/'&,9 !)%/!u' #+,$'&, >$ "'%/ >&"#%/ "'/ 0$/*$$ +#"*$$'&,

  0/,=$ +u)% & +u,+ / +"%$+5"!*$/9 / )!)%",/(

  O.'$)=$'/ / "#9 5)%)$'/ ",%/=$/)/ +"u !"+!"/'/ /H$+%/)%/ ) +#"*$$'/ 0/,=$ +#&,/+!

  0"'/)*/'/ '&, /+%/%$!/( E5/!%/'/ /!&,"%$0/9 "4#'$5$!"%/ / 4$>!",/" "#/$9 #&'$!,&4$" +u,+/'&, /

  'u4$) u%$'$="%/9 "4#'$%u$)/"9 $)"4$+4u' >$ 5&,4" /%u,$'&, / "# +/ ,+5,). "+u#," !'$,$'&,

  )0/!$)"%/9 )5,u4u+/*)u-'/(

  INFOR+A II ,ENERALE DESPRE PDUREA TRIVALE Pu,/" T,$0"'/ ",/ & +u#,"5" / 1J;2

 • 7/22/2019 Influenta Factorilor Antropici Asupra Ecosistemului "Padurea Trivale"

  11/30

  ,u4u' S$'/" #) '" U(M( / '" D,.")u $ u,4,/ %/ !&)%u,u' ?'$=$/,"@ #u,$$ $) +"%u'

  V"'/" U,+u'u$9 M$!"9 U$"+!"9 +%,( B"'&%/ %$9 +%,( P'$'&,9 +%,( S!$ &4 /+%/ &

  #,&'/4 ,/!/)% #/ +!"," ./&'&.$!(

  D"%&,$% )u4,u'u$ ) !&)%$)u !,/>%/,/ >$ 4"$ "'/+ #,$) +%#)$,/" >%$$)*/$ >$ " %/$,$'/ +$+%/4/'&, $&'&.$!/(

  L" )$0/'u' #u,$$ T,$0"'/9 "%&,$% !/,/,$$ !,/+!u%/ " #u'"*$/$ / #/%,/!/,/ " %$4#u'u$

  '$/, ) )"%u,9 #,$) "!%$0$%*$'/ '&,9 /%/,4$) $,/!% +"u $)$,/!%9 4&$5$!,$ "'/ 4/$u'u$

  )!&)u,%&, "%% '" )$0/' "%4&+5/,$! !% >$ '" )$0/'u' +&'u'u$(

 • 7/22/2019 Influenta Factorilor Antropici Asupra Ecosistemului "Padurea Trivale"

  12/30

  M&$5$!,$'/ '" )$0/'u' +&'u'u$ +u)% ,/+$4*$%/ >$ / &,.")$+4/'/ !",/ %,$/+! #/ +&' >$ )

  '$%$/,9 ) +#/!$"' )/0/,%/,"%/( U)/'/ $)%,/ !/'/ 4"$ !u)&+!u%/ ")$4"'/ "'/ +&'u'u$9 +u)%9 5,

  )&$"' >$ ",%,&/'/9 !",/ )/#'$)/+! & 5u)!*$/ $4#&,%")% ) !$,!u$%u' %,&5$! "' /!&+$+%/4u'u$

  #u,/(

  Pu,$'/ O!&'u'u$ S$'0$! P$%/>%$9 #,/!u4 >$ &!&"'/'/ )0/!$)"%/9 +/ "5' )%,-& ,/.$u)/

  5&",%/ #u'"%9 !u )u4/,&"+/ ">/=,$ $)u+%,$"'/9 #,$)%,/ !",/ 4u)$!$#$u' P$%/>%$9 !u 4u'%/

  )%,/#,$)/,$ 4",$9 !u 4u'*$ ").""*$ >$ !u & #u'"*$/ u,") )u4/,&"+(

  R&'u' "!/+%&, #u,$9 !" ./)/,"%&",/ >$ !&)+/,0"%&",/ " 4/$u'u$ "4$/)%9 !" #u,$ / #,&u!*$/9

  ", >$ !u 4u'%$#'/ 5u)!*$$ )/!/+",/ +&!$/%*$$9 /+%/ /&+/$% / 4",/( O #",%/ $) "!/+%/ #u,$ "u

  5&+% =&)"%/ ) 0//,/" )/#'$)$,$$ 4"$ 4u'%&, 5u)!*$$ '/."%/ / !&)+/,0",/" 4/$u'u$ ", >$ /

  )/0&$'/ 4",$ "'/ #u'"*$/$ $) =&) #/)%,u %u,$+4 >$ ".,/4/)%( P/)%,u " !&)+%"%" ) !/ 4+u,

  =&)",/" 5u)!*$&)"' " "!/+%&, #u,$ /+%/ !&,/+#u)=%&",/ !/,$)*/'&, "!%u"'/ !,/+!u%/9 5"* /$0/,+/'/ 5u)!*$$ "'/ #u,$'&, )!","%/ ) U)$%"%/" / P,&u!*$/ II " O!&'u'u$ S$'0$! P$%/>%$9 >$

  #/)%,u & ./+%$&)",/ u,"$' ) 0//,/" "+$.u,,$$ 5u)!*$$'&, ,/!,/"%$0-%u,$+%$!/9 +-"u 'u"% ) +%u$u

  "!/+%/ #u,$ >$ +/ 5"! #,u)/,$ !&,/+#u)=%&",/ )/0&$'&, =&)/$(

  P/)%,u "!/"+% ")"'$= +-"u 5&'&+$% "4/)""4/)%"'/ +$'0$!/ "'/ O!&'u'u$ P$%/>%$9 '$%/,"%u,"

  / +#/!$"'$%"%/ #,$0$) !&)$*$$'&, 5$=$!&-./&.,"5$!/ >$ )"%u," /!&+$+%/4/'&, 5&,/+%$/,/ $) %/,$%&,$u

  #,$0$) 5u)!*$$'/ #u,$$9 +%,u!%u,$'/ "/!0"%/ "!/+%&, 5u)!*$$9 /%!(

  1. Si"ui "i"#i /0ini!"#"i($

  Su#,"5"*" / #u,/ !/ 5"!/ +u$/!%u' "!/+%/$ 'u!,,$ 5"!/ #",%/ $) U)$%"%/" / P,&u!*$/

  II T,$0"'/ >$ /+%/ ">/="% ) #",%/" / NV " 4u)$!$#$u'u$ P$%/>%$( A!/"+% u)$%"%/ / #,&u!*$/ ",/

  & +u#,"5"* %&%"' / 19; $ #$/%,$>u,$ !u )!'$)",/" 4"$ 4",/ / 3Q

 • 7/22/2019 Influenta Factorilor Antropici Asupra Ecosistemului "Padurea Trivale"

  13/30

  Pu,$ !",/ #,&%//"= &$/!%$0/ +#/!$"'/9 +%"$'$%/ !u "$0=u' M$)$+%/,u'u$ M/$u'u$ ;; u,$ '/0")%$)/ >$ "'u0$u)$ /

  ",.$' 5$) #,&0/)$% $) /.,"",/" 4$!">$+%u,$'&, +,"!/ ) !"'!",/ $) Mu)*$$ F.,">( P/ "!/+%

  +u+%,"% +-"u 5&,4"% +&'u,$'/ ,u)/ / #u,/ !u $5/,$%/ .,"/ / #&=&'$,/(

  P/ 0/,+")*$$ 0$'&, '$#+$*$ / 0/./%"*$/ 5&,/+%$/, "u "#,u%9 "%&,$% /,&=$u)$$9 ,/.&+&'u,$(

  P/ 'u)!$'/ ,u,$'&, +u+%,"%u' '$%&'&.$! /+%/ !&)+%$%u$% $) "'u0$u)$ ,/!/)%/ ?)$+$#u,$ >$ #$/%,$>u,$@9

  $", +&'u' /+%/ "'u0$"' +"u ,u) / 'u)!(

  M"$ %,/u$/ #,/!$="% ! +u+%,"%u' '$%&'&.$! "' ,/.$u)$$ +-" 5&,4"% ) /," %/,*$",9 ) /%"#/'/ '/0")%$)

  >$ )/&'$") $) #'$&!/)(). E&0&n"& %&0#%ic&

  F$=$!&-./&.,"5$! =&)" 5&,/+%$/, T,$0"'/ 5"!/ #",%/ $) *$)u%u' / ,/'$/5 "' P$/4&)%u'u$

  /%$!9 $+%,$!%u' #$/4&)%u'u$ /"'u,$'&, / )&,( T/,/)u' #,/=$)% u) ,/'$/5 &)u'"% !&4#u+ $)

  /"'u,$ &"+/ !u !u'4$ #u*$) "!!/)%u"%/9 0$ /+%u' / '",.$ >$ =&)/ '*$%/ +u 5&,4 / #'"%&u,$(

  P")%" 0",$"= !" )!'$)",/ )%,/ 6Q >$ 26Q9 #")%" 4/$/ >$ !/" 4"$ 5,/!0/)% 5$$) / 16Q(

  A'%$%u$)/" 0",$"= )%,/ 326 4 >$ 36 4( EH#&=$*$" ./)/,"' /+%/ )&,$! >$ )&,-0/+%$!9 )

  /%"'$$ /H$+% u)$%*$ "4/)"$+%$!/ &,$/)%"%/ ) %&"%/ /H#&=$*$$'/( E)/,.$" / ,/'$/5 /+%/ / 8 4(R/*/"u"

 • 7/22/2019 Influenta Factorilor Antropici Asupra Ecosistemului "Padurea Trivale"

  14/30

  )&"+%,/( A!/+%" /+%/ !'$4"%u' +%/",u'u$9 ,/+#/!%$0 !'$4" Su!",#"*$'&, Su$!$ >$ " P&$>u'u$ /%$!9

  >$ +/ !","!%/,$=/"= #,$) ")u4$%/ /'/4/)%/ / )"%u, 4/%/&,&'&.$! !",/ 5"0&,$=/"= 5&'&+$,/"

  #u,$$ #/)%,u ,/!,//,/ ) $5/,$%/ ")&%$4#u,$(

  3 R&%i0u "ic uui

  D"%/'/ ,/5/,$%&",/ '" ,/.$4u' %/,4$! "' "/,u'u$9 #,/'u"%/ / '" +%"*$" 4/%/&,&'&.$! P$%/>%$9

  #/)%,u ")u' 28 +u)% !/)%,"'$="%/ ) %"/'u' u,4%&,K

  C","!%/,$+%$!$%/,4$!/

  V"'&,$ 'u)",/

  I II III IV V VI VII VIII I I IIT/4#/,"%u,"4/$/ 'u)",

  -1J -1 39 196 119; 1J93 29J 291 1893 19; 96 198

  M"H$4" "+&'u%'u)",

  898 36 9 189 229 2;96 39 289 2298 189; 93 69;

  M$)$4" "+&'u%'u)",

  -1 -1 - 13 698 1193 169 896 1698 12996 898 -19 -13

  A4#'$%u$)/""+&'u%

  J6 ;8 19;

  1193 1198 1296 3296 198 19 1 191 J92 ;

  Nu4,u' =$'/'&, /)." !u4 ,/$/+/ $) %"/'9 /+%/ #&=$%$0 ) 'u)$'/ )&$/4,$/ +$

  /!/4,$/( M"H$4" "+&'u% 'u)", ?39QC@ ),/.$+%,"% ) 'u)" $u'$/ +u./,/"= 0/,$'/ 5$/,$)*$

  !) u4," #u,$ /+%/ & "/0,"% $)/5"!/,/ #/)%,u &"4/)$( M"+$0/'/ 5&,/+%$/,/ !&)%,$u$/ '",/u!/,/" 0"'&,$'&, / %/4#/,"%u, ) =$'/'/ !'u,&"+/ #u'+u' +/ ,,/>%/ !u #) '" J 1 %$

  #/ 4$)u% %/4#/,"%u," #$/'$$ +!"/ >$9 "%&,$% 5"#%u'u$ ! '" +u#,"5"*" 5,u)=/'&, >$ %u'#$)$'&, ",/

  '&! #,&!/+u' / %,")+#$,"*$/9 &4u' )u 4"$ !"#%/"= !'u," +u#'$4/)%", !$9 $4#&%,$09 /' )+u>$

  & /'$4$)(

 • 7/22/2019 Influenta Factorilor Antropici Asupra Ecosistemului "Padurea Trivale"

  15/30

  S/ #&"%/ "#,/!$"9 / "+/4/)/"9 ! )u4,u' =$'/'&, / 0", /+%/ /+%u' / 4",/9 $)$!) &

  +%",/ u) " 0,/4$$9 /!$ )u4/,&"+/ >$ #'!u%/ &!"=$$ / #'$4",/ #,$) #u,/(

  A0) ) 0//,/ ! %/4#/,"%u,$'/ 4/$$ #/ ")&%$4#u,$K $",)" 9QC9 #,$40"," 29QC

  0"," 29QC9 %&"4)" 196QC9 )u +u)% ,/+%,$!%$0/9 +/ #&"%/ "5$,4" ! %&"%/ ")&%$4#u,$'/ +u)%5"0&,"$'/ /#'"+,$'&, ) #u,/(

  D"! *$)/4 !&)% ! #,$40"," u'%$4u' ).$ u)" $)0/,$.$'/ #,$)!$#"'/ "'/ !$,!u$%u'u$ "#/$ ) )"%u,(

  C","!%/,$+%$!$ !'$4"%$!/V"'&,$ 'u)",/

  I II III IV V VI VII VIII I I IIC")%$%"%/" 4/$/ 'u)", /

  #,/!$#$%"*$$38(J

  3J(;

  8(

  6;(2

  J(J

  2( ;1(;83(1

  86(8

  63(8

  38(

  ;(;

  Nu4,u' 4/$u "' =$'/'&, !u#,/!$#$%"*$$ ;( ;(8 J( (J 12( 11( J(1 8(6 8(1 ;(3 J( ;(;

  C")%$%"%/" 4"H$4 ) 2 &,/6;(

  (2

  33(

  2(6

  6(

  111(

  133(

  ;(

  J6(

  8(3

  6J(2

  (2

  Nu4,u' 4/$u "' =$'/'&, !u+%,"% / =#"

  2(

  16(

  8( (2 (1 1(; J(;

  D$) "!/+% %"/' ,/=u'% ! '" S%"*$" 4/%/&,&'&.$! P$%/>%$ !")%$%"%/" 4/$/ ")u"' /

  #,/!$#$%"*$$ /+%/ / ; 449 $", !")%$%*$'/ 'u)",/ #,/=$)% & !,/>%/,/ $) 'u)$'/ / $",) !%,/ !/'/

  / #,$40", >$ 0",( A+%5/'9 'u)" 4"$ ),/.$+%,/"= !/' 4"$ 4",/ )u4, / =$'/ !u #,/!$#$%"*$$K

  129 $", !")%$%"%/" 4"H$4 ) 2 / &,/ "#",*$)/ 'u)$$ $u'$/ ?133( 44@( S/ #&"%/ /!$ "#,/!$" ! )

  =&)" !&)+$/,"% !")%$%"%/" !=u% ) %$4#u' ")u'u$ /+%/ +u5$!$/)% #/)%,u 0/./%"*$" 5&,/+%$/,9

  ,/.$4u' #'u0$&4/%,$! 5$$) ,/'"%$0 $)/ ,/#",%$="% ) #/,$&"" / 0/./%"*$/ !" >$ ) "5"," "!/+%/$"(

  D/ "$!$ ,/=u'% 5"#%u' ! ",&,$$9 )/u!) '$#+ / "#9 0/./%/"= $)/ $) "!/+% #u)!% / 0//,/

 • 7/22/2019 Influenta Factorilor Antropici Asupra Ecosistemului "Padurea Trivale"

  16/30

  >$ /!$ #,$0$%&,u' #&"%/ /)/5$!$" / u) #/$+" / u) 0/,/ 0$.u,&+ ) %&% %$4#u' +/=&)u'u$ /

  0/./%"*$/(

  P,/!$#$%"*$$'/ +u 5&,4 / =#" +/ #,&u! )!/#) $) 'u)" &!%&4,$/ )&$/4,$/ >$

  #) ) 4",%$/ "#,$'$/( A!/,$,/" )u /+%/ )+ !&)%$)u ) "!/"+% #/,$&"( T,/u$/ +u'$)$"%! ) u'%$4$$ ")$ $/,)$'/ "u /0/)$% 4"$ ')/9 $", #,/!$#$%"*$$'/ +u 5&,4 / =#" 4"$ ,",/ >$

  4"$ #u*$) "u)/)%/(

  c3 R&%i0u &in

  L" P$%/>%$ #,/&4$) 0)%u,$'/ $) NV ?196G@( V$%/=" 0)%u'u$ !,/>%/ ) ./)/,"' $",)"9

  !) !/)%,/'/ / #,/+$u)/ >$ %/4#/,"%u, +u)% 4",$( Cu %&"%/ "!/+%/"9 !/" 4"$ 4",/ 0$%/= 4/$/

  ")u"' " 0)%u'u$ ),/.$+%,"% " 5&+% / 293 4+9 #/)%,u 0)%u,$'/ $) E >$ SE9 !% >$ #/)%,u !/'/ /

  NV( V$%/=" !/" 4"$ 4$! ),/.$+%,"% +/ ,/5/, '" 0)%u,$'/ / N >$ NE9 'u!,u /H#'$!"$'9 /&",/!/

  =&)" '" !",/ )/ ,/5/,$4 /+%/ #,&%/"% $) "!/"+% $,/!*$/ / !,/+%/'/ )"'%/ "'/ C",#"*$'&,

  M/,$$&)"'$(

  5. Ti*u#i /& !

  S$%u"*$" +&'u,$'&, $) !",u' Pu,$$ T,$0"'/9 #/ !'"+/9 %$#u,$ >$ +u%$#u,$9 #,/!u4 >$

  +u#,"5"*" &!u#"% / "!/+%/" ) !",u' u)$%*$$ / #,&u!*$/9 /+%/ "% ) %"/'u' / 4"$ &+( D$)

  ")"'$=" "%/'&, $) %"/' +/ !&)+%"% ! !/'/ 4"$ ,+#)$%/ +&'u,$ T,$0"'/ +u)%K +&'u,$'/ ,u)/'u0$!/ #+/u&.'/$="%/ ;839

 • 7/22/2019 Influenta Factorilor Antropici Asupra Ecosistemului "Padurea Trivale"

  17/30

  !&)*$)u%u' / " u)/$

  4",$ 0",$/%*$ / +&'u,$9 )!/#) / '" +&'u,$'/ #"$>%$'&, "'#$)/ #")" '" !/'/ +'" /=0&'%"%/ >$ /'u)!"(

  ) #",%/" )&,$!" " u/*u'u$ "u & '",." ,+#)$,/ +&'u,$'/ 4&)%")/9 "!/+%/" 5$$) +&'u,$

  ,u) "!$/9 +&'u,$ ,u)/-#&=&'$!/ 5/,$$'u0$"'/9 ,/.&+&'u,$9 ,/)=$)/(

  A &u" !"%/.&,$/ / +&'u,$ & !&)+%$%u$/ !/'/ $) /%"u' #u,$'&, / ,>$)&"+/ >$ /

  "4/+%/!9 !",/ +u)% +&'u,$ ,u) "!$/ 4&)%")/ / #u,/ !u $5/,$%/ .,"/ / #&=&'$,/ >$ +&'u,$

  #&=&'$!/ 4&)%")/(

  D/"'u,$'/ #$/4&)%")/ >$ +u!",#"%$!/ "'/ A,./>u'u$ ,/#,/=$)% &4/)$u' / /=0&'%",/ "

  +&'u,$'&, +$'0/+%,/ #&=&'$!/ ,u)/ >$ ,u)/-.'u$9 $", #&$>u,$'/ #$/4&)%")/ C&%4/")" >$

  C)/+%$ "u +&'u,$ #&=&'$!/ #+/u&./$!/ >$ ,u)/-.'u$9 !u "!$$%"%/ ,$$!"%( ) +u9 $)!'u+$0 )

  !4#$/9 "#", +&'u,$ #+/u&.'/$="%/9 $", ) 'u).u' 0$'&, "#", +&'u,$ ,u) ,&>!"%/9 >$ ,u)-,&>!"%/

  #&=&'$!/9 +#/!$5$!/ u)u$ !'$4"% 4"$ !"'(

  +ODIFICAREA I A+ENA6AREA ECOSISTE+ULUI NATURAL PDUREA

  TRIVALED/=0&'%",/" #,&!/+u'u$ / $)u+%,$"'$=",/ >$ u,")$=",/ #u%/,)$! " 4u)$!$#$u'u$ P$%/>%$

  +u)% !"u=/'/ !/'/ 4"$ $4#&,%")%/ !",/ +/ ,+5,). "+u#," 4&$5$!,$$ !&)$*$$'&, 5$=$!&-!$

  ./&.,"5$!/ "'/ P",!u'u$ T,$0"'/ >$ "'/ P$%/>%$u'u$(

  T&*$ 5"!%&,$$ / 4/$u9 ", ) +#/!$"' "/,u' >$ "#"9 +u)% "5/!%"*$ $) !"u=" #&'u,$$9 !//" !/

  /%/,4$) +!&, / ,/"'$="%9 #,$) $)%/,4/$u' +%"*$$'&, / /#u,",/9 /+%/ 4"$ $5$!$' #,&%/!*$" "/,u'u$9 /&",/!/

  /" *$)/ / 4"$ 4u'*$ 5"!%&,$K '$#+" /%")>/$%*$$ '" u%$'"/ ) #,&!/+u' / #,&u!*$/9 .,/>/'$ )

  /0"!u",/" ,/=$uu,$'&,9 +!#,$ )/!&)%,&'"%/ / $5/,$%/ +u+%")*/ /%!(

  C/,!/%) #'")%/'/ $) /!&+$+%/4u' Pu,$$ T,$0"'/9 "u 5&+% $/)%$5$!"%/ !%/0" +#/!$$ !",/

  "u ,&'u' / " ,/*$)/ ) 4+u, 4"$ 4",/ #,"5u' >$ "'%/ $4#u,$%*$9 $) !/'/ "#,&H$4"%$0 16 +#/!$$

 • 7/22/2019 Influenta Factorilor Antropici Asupra Ecosistemului "Padurea Trivale"

  18/30

  !u "!/+% ,&'9 4"$ $4#&,%")%/ 5$$)K )"'" 4",/9 #&!$ ,/+#$,"%&,9 $", !/'/ / SO2 "u

  #,&u+ '" 4$+%,/* /,/.',$ "'/ "#","%u'u$ ,/+#$,"%&, >$ "'/ 5$!"%u'u$9 ")$4"'/' "u).) +

  +'/"+! +"u !$ "!/>%$ .)"!$ / +!&",*9 !",/

  !&)+%$%u$/ $ #,"!%$!",/" ".,$!u'%u,$$ #/ "!/+%/

  %/,/)u,$ " /%/,4$)"% 4$!>&,",/" ",/"'u'u$ '" !$&!)$%&",/" )/".,( S/ &+/,09 / "+/4/)/"9 >$

  5'u!%u"*$$ )u4/,$!/ "'/ #u'"*$$'&, $) P",!u' T,$0"'/( A+%5/'9 "'$)/'/ >$ ,/u! )u4,u' "%&,$%

  /,/.',$$ "#","%u'u$ $./+%$09 ) u,4" $)./,,$$ #&'/)u'u$ $)5/+%"% !u $5/,$*$ #&'u")*$9 ) +#/!$"'

  !/$ #/ "= / ",+/)$!( A!/"+% )&H /%/,4$)9 #,$) $)%&H$!"*$$ #u%/,)$!/9 4&",%/" !#,$&,u'u$(

  R/u!/,$ $4#&,%")%/9 $) #u)!% / 0//,/ )u4/,$!9 "u #,/=/)%"%9 ) u,4" $)%&H$!"*$$'&, !u

 • 7/22/2019 Influenta Factorilor Antropici Asupra Ecosistemului "Padurea Trivale"

  19/30

  5u).$!$/K $/#u,/'/9 u'$u' #+,",9 !u!u0/"u"( P/)%,u " "#,/!$" 0"'&",/" #$/,/,$$ )u4/,$!/ "

  "!/+%/$ u'%$4/ +#/!$$9 %,/u$/ + "4$)%$4 ! /" $+%,u./9 )%,-& 'u)9 #/+%/ 6 / ,&=%&",/(

  D"! u)/'/ ")$4"'/ !&)+%$%u$/ $)$!"%&,$ $4#&,%")*$ "$ /,/.',$$ 4/$u'u$ #,$) ,/"!*$/

  )/."%$09 "'%/'/9 $4#&%,$09 +#&,/+! )u4/,$!( D/ /H/4#'u9 '" "!*$u)/" %&H$! " SO2 +-"u &0/$%" 5$ 4"$ ,/=$+%/)%/ 0,$$'/( U) "'% !"= $)%/,/+")% /+%/ >$ )4u'*$,/" /H"./,"% " u)&, u)%&,$9

  #,/!u4K 5'u%u,$$ !/ "%"! ",&,/%/'/ %$)/,/ / #$) >$ .&,u)9 4"$ "'/+ ) #",%/" / +u " #u,$$(

  +ODIFICRI ALE PARCULUI NATURAL TRIVALE7 PRIN +ODERNIZARE7

  A+ENA6RI SILVICE7 PRECU+ I PRIN INTERVENIA NEC8IBZUIT A

  O+ULUI

  F"!%&,u' / #&'u",/ >$ / 4&$5$!",/ " /!&+$+%/4u'u$ T,$0"'/ /+%/9 ) #,$4u' ,)9

  4&/,)$=",/" 'u$9 #,$) $)%,&u!/,/" "'/$'&,9 " ,u4u,$'&, #u'$!/ !",/ +/,0/+! '" "!!/+u'

  4">$)$'&, >$ '" %,")+#&,%u' 4"+/$ '/4)&"+/9 4$'&"!/'/ / %,")+#&,% #&'u) "/,u' #u,$$ !u

  /4$%/,/" ."=/'&, / />"#"4/)%9 ."=/ !",/ $)5'u/)*/"= ) +#/!$"' ",&,/%u' 4$!( Su)% !!"

  ,u4u,$ #u'$!/ #/ & +u#,"5"* / 289 49 $", ,u4u,$'/ 5&,/+%$/,/ +/ )%$) #/ & 'u).$4/ /

  "#,&H( 198 4(

  D/ "+/4/)/"9 !&)+%,u!*$$'/ +$'0$!/ /H$+%/)%/ ) Pu,/" T,$0"'/ >$ "4#'"+",/" u)&,

  '&!"'u,$ #u'$!/ ,/+%"u,")%u' WC&,)u' V)%&,$'&, +"u W,&%" R/!/ 4&$5$! 4u'% "+#/!%u'

  )"%u,"' "' P",!u'u$( M&/,)$=",/" +-" ,/"'$="% >$ #,$) !,/",/" =&)/'&, / ".,/4/)%9 #,$) $)+%"'",/"

  )!$'&,9 " +#"*$$'&, / &"! #/)%,u !$$9 %&"%/ u!) '" $+%,u./,/" u)&, +#/!$$ / #'")%/(

  )+9 $)%/,0/*$" )/!/"= #,&!/+/ /,&=$&)"'/9

  ,/u!) #&%/)*$"'u' %u,$+%$! "' "!/+%/$ =&)/( D", #&'u",/" Pu,$$ T,$0"'/ )u %,/u$/ #,$0$%

  )u4"$ $) #u)!% / 0//,/ "' $)u+%,$"'$=,$$ &,">u'u$9 !$ /H$+% >$ 5"!%&,$ #&'u")*$ $)%,$)+/!$9 #,$)

  ",u)!",/" / ,/+%u,$ 4/)"/,/ +"u $5/,$%/ &$/!%/ /%/,$&,"%/ / !%,/ 0$=$%"%&,$9 +"u !

 • 7/22/2019 Influenta Factorilor Antropici Asupra Ecosistemului "Padurea Trivale"

  20/30

  ) ")u' 19 #,$)%,-&

 • 7/22/2019 Influenta Factorilor Antropici Asupra Ecosistemului "Padurea Trivale"

  21/30

  A " $ /+%/9 %&% UP-u' T,$0"'/ /+%/ )!","% ) .,u#" )%$" 5u)! $&)"'9 "0) 5u)! $$ +#/!$"'/ /

  #,&%/! $/ " +&'u'u$9 !'$4/$9 / ,/!,//,/ $ !u ,&' #/$+".$+%$! /%!(

  Du# 269 &"% !u "#",$ $" '/.$$ 2;269 +&'$!$%,$'/ / #u)/,/ ) #&+/+$/ " u)&,

  #,,$/%",$ / #u,$ "u 'u"% "4#'&",/( A+/4/)/" +&'$!$%,$ +-"u #,$4$% $) #",%/" u)&,#,,$/%",$9 4& %/)$%&,$9 #,&!u,"%&,$ +"u !/% /)$ !",/ "u !u4#,"% ,/#%u,$'/ '$%$.$&"+/ $ "u

  ! %$."% ) $)+%") /'/ u/!%&,/ %$ #/ "= / /H#/,%$=/ %/

 • 7/22/2019 Influenta Factorilor Antropici Asupra Ecosistemului "Padurea Trivale"

  22/30

  B$)/) /'/+ ! "!/+% #,&$/!% " 5&+% 0$="% $ / !%,/ 5&+%" !&)u!/,/ " D$,/! $/$ S$'0$!/

  A,./ $) #/,$&"" 28 - 29 !" $ %&"%/ !/'/'"'%/ #u)/,$ ) #&+/+$/ $ +%u$$ / /5,$ ",/(

  L" &," "!%u"' " 4"$ "#,u% u) #,&$/!% / /5,$ ",/ " +u#,"5/ /$ / 93

 • 7/22/2019 Influenta Factorilor Antropici Asupra Ecosistemului "Padurea Trivale"

  23/30

  A!/"+% #u,/ !",/9 " " u# !u4 #,/5/!%u' u/ u'u$ +-" /H#,$4"%9 %,/u$/ + ,//0$) "

  #$%/ %/)$'&, $ + +/ +%/=/ /5,$ ,$'/ "u=$0/(

  Pu,/" T,$0"'/ %,/u$/ 4/)*$)u% ) !&)%$)u",/ $)%"!%9 #/)%,u "- $ #u%/" /H/,!$%"

  4u'%$#'/'/ /$ 5u)!*$$ / #,&%/!*$/ $ )u / +"%$+5"!/,/ " u)&, $)%/,/+/9 !"#,$!$$9 #&5%/ $) #",%/"

  "!/+%&, $,/+#&)+"$'$ !",/ )u- $ 0 /!% $)%/,/+u' #/,+&)"'9 $.)&,) !&4u)$%"%/" >$ )/0&$'/ >$,/#%u,$'/ /$(

  U)u' $) +$4&'u,$'/ #$%/ %/)$'&, ' ,/#,/=$)% Pu,/" T,$0"'/( A!/+% #'4) 0/,/

  "' 4u)$!$#$u'u$ P$%/ %$ )+u4/"= & +u#,"5" %&%"' / 1(J;2

 • 7/22/2019 Influenta Factorilor Antropici Asupra Ecosistemului "Padurea Trivale"

  24/30

  P/)%,u ,/"'$=",/" "!/+%u$ &$/!%$0 "u 5&+% /4$+/ $ "!%/ )&,4"%$0/ #,$) !",/9 &"% !u "#",$ $"

  '/.$'&, 5&)u'u$ 5u)!$",9 #u,$'/ "u 5&+% )!","%/ '" "4#'"+"4/)%/ !",/ )u +/ +u#u) ,/%,&!/,$$9

  ,4)) ) !&)%$)u",/ $)!'u+/ ) !"%/.&,$" +u#,"5/ /'&, "#",*$)) 5&)u'u$ 5&,/+%$/, #u'$! /

  +%"%(

  F"!%&,$$ / /!$=$/ ) "! $u)/" / ,/%,&!/",/9 ) +#/!$"' &"% !u "#'$!",/" L/.$$ ),(

  2;269 "u $)%/,#,/%"% $ "#'$!"%9 ) 4& /,&)"%9 !u u) %$$) 9 #,/0//,$'/ '/."'/ !//" !/ "

  u+ '" ".,/+$u)$ 4#&%,$0" #u,$'&,9 "+%5/' "u%&,$% $'/ $4#&,%")%/ "'/ u/*u'u$9 #,/!u4

  #,/5/!%u,"9 $,/!*$" +$'0$!9 &!&"'/'/ +$'0$!/9 #,$4",$ $ !&4$+$$ '&!"'/ / 5&) 5u)!$",9 +u+*$)u%/

  / 4".)" $ $4&$'$",$ $) u/ 9 "u ,/u $% !" $) #u,/" T,$0"'/9 #u,/" +%"%u'u$9 5, )$!$&

  u+%$5$!",/9 + )+%,$)/=/ #/+%/ 3

 • 7/22/2019 Influenta Factorilor Antropici Asupra Ecosistemului "Padurea Trivale"

  25/30

  "+&!$"*$$ /!&'&.$!/ !",/9 / %,/$ 'u)$9 'u#% #/)%,u /!'",",/" Pu,$$ P",! T,$0"'/ ,/#% ,/=/,0"*$/

  )"%u,"'(

  C$&!,'$" / #u,/9 #$%u'$!/" +5,$%&",/9 !)/#",u'9 #,/+u," +u,9 0$/+#",u'9 .%/)$$ !/ 0&, 5$ )/0&$*$ +

  +/ #'$4/9 )u #,$)%,/ ",&,$9 !$ #,$)%,/ 0$'/(

  WA!/+%/ #+,$ 5"! &$/!%u' u)&, 4+u,$ / !&)+/,0",/ #,$0$) $ 0&, $+#,/" "! )u 5"!/4 !/0" + '/ #,&%/49 +#u)/ #,&5( u)$0(

  R"u "0"(

  W A4 .+$% ) #u,/" T,$0"'/ u) )u4, / J; / +#/!$$ / #+,$ $) !",/ J +/ ,/.+/+!

  #/ '$+%/'/ C&)0/)*$/$ / '" B/,)"9 1; +#/!$$ ) ")/H" C&)0/)*$/$ / '" B&)) >$ J +#/!$$ ) ")/H" I

  " D$,/!%$0/$ P+,$( T&"%/ "!/+%/ "+#/!%/ )/ 5"! + 5$4 %$4$>%$ ) !//" !/ #,$0/>%/ ,/u>$%"

  /4/,+u'u$ / %,")+5&,4",/ " P$,$$ P",! T,$0"'/ ) ",$/ #,&%/"% / $)%/,/+ )"*$&)"'( W9 +#u)/

  D/)$+" C&)/%/ 9 ,/#,/=/)%")%u' S&!$/%*$$ O,)$%&'&.$!/ R&4)/(

  ) !//" !/ #,$0/>%/ #/,$!&'u' !",/ #)/>%/ 5'&,"9 &"% !u /5,$>,$'/ $) T,$0"'/ $+#",

  )u )u4"$ +%/",$$ >$ .&,u)$$ !$ >$ & +/$/ / #'")%/ ,",/ 9 !/'/ 4"$ 0"'&,&"+/ $)%,/ /'/ 5$$) O,!$ #,,$/%*$'/ #",%$!u'",/ 0&, %,/u$ +

 • 7/22/2019 Influenta Factorilor Antropici Asupra Ecosistemului "Padurea Trivale"

  26/30

  +/ +u#u) u)u$ ,/.$4 +%,$!%9 +#u)/ M",$u+ Du4$%,u9 $,/!%&, ) !",u' A./)*$/$ #/)%,u P,&%/!*$"

  M/$u'u$ P$%/>%$9 !",/9 $4#,/u) !u "'*$ +#/!$"'$>%$ ) 4/$u9 !u ,/#,/=/)%")*$ "$ "u%&,$%*$'&, >$

  ,/#,/=/)%")*$ "$ u)&, "+&!$"*$$ /!&'&.$!/ #u)/ '" #u)!% &!u4/)%"*$" )/!/+", #/)%,u ,/u>$%"

  /4/,+u'u$(

  ) %$4# !/ u)$$ +/ ="% #/)%,u #,&%/",/" ",&,$'&, >$ #+,$'&, $) T,$0"'/9 !/$ 23 /

  #/,$/%",$ / %/,/)u,$ 5&,/+%$/,/ "'/ !,&, +u#,"5/*/ )+u4/"= "#,&"#/ 96 %$ !%,/ 0$$%&,u' !",%$/,

  ,/=$/)*$"'9 "+%" ) "=" u)u$ "0$= 5"0&,"$' #,$4$% $) #",%/" R/.$/$ N"%$&)"'/ " Pu,$'&, >$ "

  u)/$ "u%&,$="*$$ / '" ITRSV P'&$/>%$( D$,/!*$" S$'0$! A,./>9 )+9 )!/",! + 4#$/$!/ 4!/'u'

  >$ ,/5u=9 ) !$u" #,/+$u)u'&, 5!u%/ / ,/#,/=/)%")*$$ "+&!$"*$/$9 + 4",!9 '/4) !$)/+!9

  "'u)u' !&4u)( S%,"%u' $/,&+ /+%/ &4$)"% / )u4/&,"+/ +#/!$$9 $)%,/ !",/9 4"$ 5,/!0/)%/ +u)%K

  .$ )u4/,&"+/

 • 7/22/2019 Influenta Factorilor Antropici Asupra Ecosistemului "Padurea Trivale"

  27/30

  .,"4$)//(

  ) #u,$'/ $) #/,$4/%,u' 4u)$!$#$u'u$ #&% 5$ )%')$%/ /H/4#'",/ &$ )u$%/ "'/ 5"u)/$ $)

  ", )&"+%,9 u)/'/ / $)%/,/+ !$)/./%$!(D$)%,/ "!/+%/" )&%4K !",)$0&,/ $) 5"4$'$" C")$/-

  'u#u'?C")$+ 'u#u+@9 0u'#/" ?Vu'#/+ 0u'#/+@9 !",)$0&,/ $) 5"4$'$" Mu+%/'$/- 0$/=u,/'/ +"u

  u,+u!u'?M/'/+ 4/'/+@9 /,u'?M",%/+ 4",%/+@9 $

 • 7/22/2019 Influenta Factorilor Antropici Asupra Ecosistemului "Padurea Trivale"

  28/30

  ) #u,$9#"$ %$9=0&"$/ "u 5&+% $/)%$5$!"%/ )u4/,&"+/ $)+/!%/9#,$)%,/ !",/ ")u4$%/

  /H/4#'",/ ,",/ $) 5"4$'$" I%&)$$"/9 +#/!$$ / $)+/!%/ 4/) $&)"%/ #/)%,u #,$4" "% ) 5"u)"

  R&4)$/$(D/ "+/4/)/"9 ) "!/"+% ",$/ +/ "5' $ "'%/ +#/!$$ $)%/,/+")%/ "'/ 4$!,&5"u)/$()

  #u,/" T,$0"'/9 '" )!/#u%u' 0/,$$9& 4u' $4/ / '$!u,$!$ ,+#)/+! 5//,$! ) )%u)/,$! 'u4$)" '&,

  5'u&,/+!/)%9 $ $)%/,4$%/)%( ) =$'/'/ !'u,&"+/ / #,$40", $ / 0", 5'u%u,$ 4u'%$!&'&,$ +u)%

  0"=u $ ) "%4&+5/, +"u #/ #'")%/(

  1. S"#& i"!ni"#$ P$/u#ii T#i(&

  ) ./)/,"' /+%/ u)9 )u +-"u +/4)"'"% "%"!u,$ ) 4"+ " u)%&,$'&,( Nu +-"u #,&u+

  !"'"4$%*$9 )$!$ ).u)"%u' "u=$09 !",/ +/

  #,"!%$! 4"$ "'/+ ) "#,$/,/" ">/=,$'&, &4/)/>%$9 $", ) u)/'/ !"=u,$ 0)"%u'(

  A./)*$$ !,$#%&."4$!$ #/ !",/ $-"4 $/)%$5$!"%9 +u)%K '" 5". & !$u#/,! $) !'"+"

  A+!&4!/%/9 !",/ u+u! ,"4u,$'/9 '" +%/", 5$)",/"9 '" ",&,$ %$)/,$9 '" u'4 .,"5$&=" +"u

  u+!",/" 0,5u,$'&,9 !",/ +/ ))/.,/+! >$ +/ )&"$/ +u 5&,4 / !,9 '" ",*", #/%/ )/.,/ #/

  5,u)=/( U)/'/ $)+/!%/ "%"! '/4)u' ",&,$'&,K !,&$%&,u' '/4)u'u$9 !,&$%&,u' / +!&",* /%!(

  '. Di!*#i i un# !*&cii /& *$!$#i /in P$/u#& T#i(&

  ) u'%$4u' ")9 #"+$&)"*$$ >$ $u$%&,$$ / #+,$ "u &+/,0"% ! & #",%/ $)%,/ #+,$'/ !",/

  #u'"u #u,/" T,$0"'/ "u $+#,u%(

  ",$/' C"=")9 #,/>/$)%/'/ / &)&",/ "' A+&!$"*$/$ C,/+!%&,$'&, / A)$4"'/ >$ P+,$ /

  R"+ A,./> >$ $,/!%&, ./)/,"' "' CCI A,./>9 )/-" +#u+ !%/ !/0" /+#,/ #+,$'/ !",/ )u "u 4"$

  5&+% 0=u%/ ) #u,/ >$ #&+$$'" !"u= " $+#",$*$/$ '&,K P"+$u)/" 4/" #/)%,u #+,$ /H&%$!/ >$ /

  #u,/ " )!/#u% #/ 0,/4/" !) /,"4 /'/0 ) !'"+" " VIII-"( D$+#",$*$" #+,$'&, #/ !",/ '/

  /)u4/,4 4"$ &+ +/ "%&,/"= ) +#/!$"' #&'u,$$ "/,u'u$9 ", >$ #&'u,$$ 5&)$!/( L" "!/+%/" "u

  !&)%,$u$% "4#'"+",/" !"+/'&, ) "4$/)%u' "!/+%&," >$ %$/,/" 4"+$0 " !"!$'&,(

  9 Au:&u/+%/ & #"+,/ / $4/)+$u)/" +!"%$u'u$9 !)%,/>%/ &", .,"4/9 $", 4"+!u'u'

  ",/ #/ #$/#% u) #/)" / !u'&",/ ,&>$/9 ) ,/+% 5$$) .,$ )!/'u' /+%/ 5&",%/ ,+#)$% >$ $u$% )

  F,")*"9 %&!4"$ / "!//" 5,")!/=$$ "u "% )u4/'/ 'u$ u)u$ $ '"

  P$%/>%$9 ,/+#/!%$0 Au!

 • 7/22/2019 Influenta Factorilor Antropici Asupra Ecosistemului "Padurea Trivale"

  29/30

  A+%" #/)%,u ! /+%/ u)" $) #u*$)/'/ #+,$ / #u,/ !",/ !,// !u +5$)*/)$/ ) 4&)&."4$/( Du#

  !/ >$ "'/./ #",%/)/,u'9 ,4)/ !u /' #) '" +5,>$%u' 0$/*$$9 !$ 0","(

  9 S#

 • 7/22/2019 Influenta Factorilor Antropici Asupra Ecosistemului "Padurea Trivale"

  30/30

  )!&0&$"% ) &+( M"+!u'u' ",/ !"#u'9 !/"5" >$ %,%$*" !/)u>$$9 +#"%/'/ >$ ",$#" #",*$"' ,u)/ - ,&>!"%/9

  !&"" )/"., !u "=" #/)/'&, /H%/,)/ "'9 $", #/+%/ &!&, /

  /.,""%9 ", 5&",%/ .,/u / ,/5!u%(

  R/5/,$)u-4 '" /!&+$+%/4u' +%u$"%9 #u)/,/" '" "#&+%9 ) 0$$%&,9 " "!/+%u$ P",! )u +/

  #&"%/ 5"!/ /!% ,/+#/!%) /=0&'%",/" +" )"%u,"'( O4u' #&"%/ $)%/,0/)$9 !u .,"*$/ >$ 5$)/*/9 '"

  ).,$$,/"9 !u,*$,/"9 )5,u4u+/*",/" >$ "4/)"",/" 'u$9 ", ) '$4$%/'/ )&,4"'/9 5, + !" )

  /H%,/4" u+ /,/.'",/" /!&+$+%/4u'u$( WPu,/" /+%/ !/' 4"$ !,/$)!$&+ !$' "'

  P4)%u'u$ ?A( B/!