Impozite Si Taxe Locale-persoane Juridice

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/2/2019 Impozite Si Taxe Locale-persoane Juridice

  1/49

  Universitatea din CraiovaFacultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

  Impozite i taxe locale datorate decontribuabili persoane juridice

  Profesor coordonator,Prof.univ.dr. Marcel DRCEA

  Student,

  Dinca MihaelaFinante si Banci 1 , Anul II

  Grupa 3

 • 8/2/2019 Impozite Si Taxe Locale-persoane Juridice

  2/49

  Anul universitar 2009-2010Cuprins

  Capitolul I - Primria Municipiului Craiova. Date generale1.1 Organigrama Primriei Municipiului Craiova1.2 Direcia Impozite i Taxe. Descriere.1.2.1 Serviciul C.I.U.I.E.S. Persoane fizice 1 i 21.2.2 Serviciul C.I.U.I.E.S. Persoane juridice 1 i 21.2.3 Serviciul Certificate, atestare fiscal i asisten contribuabili1.2.4 Serviciul Valorificare bunuri

  1.2.5 Serviciul Prelucrare automat a datelor 1.2.6 Serviciul Contabilitate i Analiz a veniturilor1.2.7 Serviciul ncasare, executare silit amenzi1.2.8 Biroul Inspecie fiscal1.3 Serviciul C.I.U.I.E.S. Persoane fizice - Atribuiile inspectorilor

  Capitolul II Impozite i taxe locale. Generaliti. Principii. ColectareGeneraliti2.1 Clasifacarea impozitelor i taxelor locale

  2.1.1 Impozite i taxe instituite prin Titlu IX din Codul Fiscal2.1.2 Amenzile i penalitile aferente impozitelor i taxelor locale2.1.3 Dobnzile pentru plata cu ntrziere a impozitelor i taxelor locale

  2.1.4 Impozitele i taxele instituite prin Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare i detimbru i Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

  2.2 Principii2.3 Contribuabili2.4 Impozite i taxe locale. Enumerare

  2.4.1 Impozitul i taxa pe cldiri2.4.2 Impozitul i taxa pe teren2.4.3 Impozitul asupra mijloacelor de transport2.4.4 Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor i a autorizaiilor

  2.4.4.1 Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaiilor deconstruire i a altor avize asemntoare

  2.4.4.2 Taxa pentru eliberarea autorizaiilor pentru a desfura o activitateeconomic i a altor autorizaii similare

  2.4.5 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclam i publicitate2.4.5.1 Taxa pentru serviciile de reclam i publicitate2.4.5.2 Taxa pentru afiaj n scop de reclam i publicitate

  2.4.6 Taxa hotelier2.4.7 Impozitul pe spectacole2.4.8 Taxe speciale taxa de parcare2.4.9 Alte taxe locale

  2.5 Colectarea impozitelor i taxelor locale2.5.1 Colectarea creanelor fiscale2.5.2 Stingerea creanelor fiscale prin plat, compensare i restituire

  2.5.2.1 Efectuarea plii2.5.2.2 Ordinea stingerii datoriilor2.5.2.3 Compensarea

 • 8/2/2019 Impozite Si Taxe Locale-persoane Juridice

  3/49

  2.5.2.4 Restituiri de sume2.5.3 Majorri de ntrziere

  2.5.3.1 Majorri de ntrziere2.5.3.2 Majorri de ntrziere n cazul plilor efectuate prin decontare bancar2.5.3.3 Majorri de ntrziere n cazul compensrii2.5.3.4 Majorri de ntrziere n cazul deschiderii procedurii insolvenei2.5.3.5 Majorri de ntrziere n cazul contribuabililor pentru care s-a pronunat o

  hotrre de dizolvare2.5.3.6 Majorri de ntrziere n cazul nlesnirilor la plat2.5.3.7 Dobnzi n cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget

  2.5.4 Dobnzi i penaliti de ntrziere2.5.4.1 Dobnzi i penaliti de ntrziere n cazul plilor efectuate prin decontare

  bancar2.5.4.2 Dobnzi i penaliti de ntrziere n cazul compensrii i n cazul deschiderii

  procedurii de reorganizare judiciar2.5.4.3 Dobnzi n cazul nlesnirilor la plat2.5.4.4 Dobnzi n cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget2.5.4.5 Penaliti de ntrziere

  Capitolul III - Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuiilor i a altor sume datorate bugetuluigeneral consolidat de contribuabilului persoan juridica X n anul 2010 exempluBibliografie

 • 8/2/2019 Impozite Si Taxe Locale-persoane Juridice

  4/49

  Capitolul I

  Primaria Municipiului Craiova.Date generale

  1.1 Organigrama Primariei Municipiului CraiovaInstitutiile publice, in sensul birocratic pe care il au in ziua de astazi, reprezinta singurul

  mod de organizare social-economica a statului care poate face fata provocarilor modernitatii(numarul mare al populatiei, diversitatea si complexitatea nevoilor umane ce se cer satisfacute).

  Obiectivul unei institutii publice este servirea interesului public. Sunt situatii n careinitativa particulara nu poate acoperii cerintele societatii si de aceea sunt necesare institutiilespecifice.

  Aceste institutii sunt importante pentru ca: activitatea lor este dependenta de sectorul guvernamental ; managementul sectorului public controleaza activitatea organizatiilor cu scop lucrativ.

  In cadrul acestor institutii avem in vedere si politicile sociale, industriale si de investitii.In cazul in care controlul guvernamental este prea rigid, institutiile publice isi pierd statutul de

  entitati independente, astfel ca nu mai sunt rentabile pentru public.Daca managerii din organizatiile private au in vedere, in primul rand, profitul, scopulmanagementului public este satisfacerea interesului general.Valoarea unui sistem administrativ consta nu atat in mijloacele materiale si financiare de caredispun, cat mai ales in potentialul sau uman. Avand in vedere ca, n mare masura, realizareadeciziilor politice, progresul economico-social general depind de functionalitatea sistemuluiadministrativ, este explicabil atentia deosebita care trebuie acordata pregatirii functionarilor

  publici.Municipiul Craiova se inscrie n categoria celor 11 municipii de rangul 1 din Romania

  care sunt si resedinte de judet, rang ce instituie anumite obligatii si masuri in monitorizareadezvoltarii sale.

  Municipiul Craiova este o unitate administrativ teritoriala cu personalitate juridica, cuun patrimoniu format din bunuri care apartin domeniului public de interes local si bunuriapartinand domeniului privat al localitatii, cu initiativa in tot ceea ce priveste gestionareaintereselor publice locale, exercitand in conditiile legii, autoritatea in limitele teritorialestabilite.

  Autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala suntConsiliul Local cu atributii deliberative si Primarul ca autoritate executiva.Administrarea curenta este asigurata in conformitate cu Legea nr.238/2006 a administratiei

  publice locale de Primarul Municipiului Craiova si de aparatul propriu al Consiliului Local.Primarul reprezinta unitatea administrativa in calitatea sa de persoana de drept public in relatiilecu persoanele fizice sau juridice si in fata instantelor de judecata.

  Compartimentele functionale ce alcatuiesc aparatul propriu sunt coordonate, potrivitdelegarilor de compententa de 2 vice-primari si de secretarul municipiului.

  Primarul, vice-primarii, secretarul municipiului impreuna cu aparatul propriu alConsiliului Local Municipal constituie Primaria Municipiului Craiova, o structura functionalacu activitate permanenta care duce la indeplinire efectiva hotararile Consiliului Local Municipalsi dispozitiile primarului, solutionand problemele curente ale comunitatii locale.

  In cadrul Primariei, ca institutie publica apar situatii decizionale de diferite tipuri care auurmatoarele caracteristici:

  fie sunt situatii de certitudine care sunt caracterizate de probabilitatea mare de a realizaobiectivul urmarit;

  fie sunt situatii de incertitudine - probabilitatea realizarii obiectivului este mare darexista intrebari asupra modului in care trebuie procedat.In toate aceste cazuri Consiliul Local are posibilitatea, acordata de lege, de a lua decizii

  care se concretizeaza in Hotarari ale Consiliului Local si care sunt aplicabile pe teritoriuladministrativ al Municipiului Craiova. Acestea sunt de obicei decizii curente deoarece se refera

 • 8/2/2019 Impozite Si Taxe Locale-persoane Juridice

  5/49

  la o perioada de cel mult 1 an. Consiliul local ia decizii strategice si tactice, de exemplu in cazulintocmirii bugetelor de venituri si cheltuieli.

  Aparatul propriu al Consiliului Local cuprinde urmatoarele compartimente: DirectiaAdimistratie Publica Locala, Directia Economico Financiara, Directia Urbanism, Amenajareateritoriului si Lucrari Publice, Serviciul Administrativ, Intretinere, Reparatii, Deservire, BiroulImagine, Relatii Internationale, Redactie Curierul Primariei Municipiului Craiova, ServiciulResurse Umane, Compartimentul Audit Intern, Compartimentul Protectie Civila, personalul din

  aparatul Consiliului Local este format din functionari publici in proportie de 80% si de angajaticonform legislatiei in vigoare in proportie de 20%.Administrarea curenta este asigurata in conformitate cu Legea nr. 238/2006 a

  adimistratiei publice locale de Primarul Municipiului Craiova si de aparatul propriu alConsiliului Local.Primarul reprezinta unitatea administrativa in calitatea sa de persoana de drept

  public in relatiile cu persoanele fizice sau juridice si in fata instantelor de judecata.Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova functioneaza in temeiul

  Legii nr. 215/2001, republicata privind administratia publica locala, in organizarea acesteiaurmarindu-se realizarea cinditiilor de operativitate si eficienta.

  Aparatul de specialitate al Primarului este structura organizatorica stabilita prinorganigrana si statul de functii, aprobate conform legii, care duce la indeplinire sarcini si

  atributiile administratiei publice locale centrale, hotarari ale Consiliului Local si dispozitii alePrimarului.

  Pentru indeplinirea atributiilor stabilite, serviciile de specialitate colaboreaza cuserviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale organizate lanivel judetean.

  In vederea rezolvarii operative si oportune a sarcinilor ce le revin, comparimentele despecialitate ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, sprijinaactivitatea societatilor comerciale, institutiilor publice bugetare si extrabugetare din subordineaConsiliului Local.

  In problemele de specialitate, compartimentele functionale din componenta Aparatuluide specialitate al Primarului intocmesc rapoarte de specialitate, proiecte de hotarari si dispozitii

  pe care le prezinta Primarului Municipiului Craiova, viciprimarilor sau secretarului care lecoordoneaza activitatea, in vederea avizarii si propunerii spre abrobare Consiliului Local sauPrimarului Municipiului Craiova, cu viza din punct de vedere legal a secretarului, respectiv a

  personalului cu atributii in domeniul juridic.Compartimentele functionale raspund in fata Primarului de aplicarea prevederilor

  Hotararilor Consiliului Local si a Dispozitiilor Primarului Municipiului Craiova.Documentele care sunt solicitate de consilieri in vederea informarii, vor fi puse la

  dispozitia acestora conform legii. Pentru alte organe sau persoane fizice interesate inconsultarea unor documente, aceasta devine posibila numai cu aprobarea prealabila a PrimaruluiMunicipiului Craiova, viceprimarilor sau secretarului Municipiului Craiova in concordanta cu

  prevederile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public cumodificarile si completarile ulterioare si a Dispozitiei Primarului Municipiului Craiova emisa inacest sens.

  Serviciile publice infiintate de Consiliul Local sunt subordonate PrimaruluiMunicipiului Craiova care le coordoneaza direct sau prin viceprimarii si secretar potrivitcompetentelor stabilite prin organigrama si Regulamentul de organizare si functionare.

  Actele care se elibereaza de catre Primaria Municipiului Craiova vor fi semnate, deregula de catre Primarul Municipiului Craiova sau de viceprimari in limita delegarii atributiilorstabilite de catre Primar, secretar, precum si de catre seful structurilor functionale in cadrulcarora au fost intocmite.

  Conducerea fiecarei directii este asigurata de un director care este ajutat in realizarea

  sarcinilor de un director adjunct, dupa caz, de sefii de servicii, birouri si compartimentesubordonate.

  1.2 Directia Impozite si Taxe.Descriere

 • 8/2/2019 Impozite Si Taxe Locale-persoane Juridice

  6/49

  Conform organigramei, Primaria Municipiului Craiova este organizata in 9 Directii sianume:Directia Proiecte,programe de dezvoltare tehnica si investitii,Directia urbanism siamenajarea teritoriului,Directia Impozite si Taxe,Directia Economico-Financiara,DirectiaServicii Publice,Directia Patrimoniu,Directia Juridica,asistenta de specialitate,Directia Asistentasi protectie sociala si Directia Relatii publice.

  Directia Impozite si Taxe din cadrul Primariei Municipiului Craiova functioneaza

  potrivit Hotararii Consiliului Local nr. 219/2004.Aceasta directie asigura prin serviciile de specialitate constatarea si verificarea materieiimpozabile, impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice si juridice, incasarea veniturilorextrabugetare pentru bugetul local, realizeaza prin mijloace specifice combaterea evaziuniifiscale si organizarea evidentei sintetice si analitice pe categorii de venituri.

  Directia Impozite si Taxe administreaza si gestioneaza patrimoniul precum si veniturilebugetului local, colaborand cu celelalte organe ale administratiei de stat.

  Directia Impozite si Taxe raspunde in fata Primarului si a Consiliului Local de aducereala indeplinire a sarcinilor privind incasarea impozitelor, taxelor, altor venituri bugetare siextrabugetare.

  Rezulta ca Directia Impozite si Taxe Locale in ansamblul sau este un serviciu public la

  nivel local care are ca particularitate faptul ca serviciile sunt oferite atat de sectorul public cat side sectorul privat, ceea ce face necesara realizarea unei cooperari intre sectorul public, sectorul

  privat si comunitatea locala.Acestea toate sunt posibile datorita actelor normative emise de Parlamentul Romaniei si

  de catre Guvernul Romaniei si care se refera strict la functionarea aparatului propriu al consiilorlocale de pe intreg teritoriul tarii. De asemenea, pentru indeplinirea sarcinilor si atributiilor ce-irevin, Directia Impozite si Taxe Locale ale in componenta sa angajati care in marea lormajoritate au calitatea de functionari publici.

  Directia Impozite si Taxe coordoneaza activitatea urmatoarelor servicii si birouri: Serviciul Constatare, impunere, urmarire si executare silita persoane fizice 1 Serviciul Constatare, impunere, urmarire si executare silita persoane fizice 2 Serviciul Constatare, impunere, urmarire si executare silita persoane juridice 1 Serviciul Constatare, impunere, urmarire si executare silita persoane juridice2 Serviciul Certificate, atestare fiscala si asistenta contribuabili Serviciul Valorificare bunuri Serviciul Prelucrare automata a datelor Serviciul Contabilitate si analiza a veniturilor Serviciul Incasare, executare silita amenzi.

  1.2.1. Serviciul Constatare, impunere, urmarire si executare silita persoane fizice 1 si 2indeplineste urmatoarele atributii si sarcini principale: Organizeaza, indruma, controleaza si raspunde de actiunde de constatare si stabilirea

  impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice; Intocmeste borderourile de debite si scaderi, urmareste operarea lor in evidentele sintetice si

  analitice, precum si inregistrarea si verificarea de catre cel care efectueaza controlulfinanciar preventiv;

  Urmareste intocmirea si depunerea in termenele prevazute de lege a declaratiilor deimpunere de catre contribuabili persoane fizice;

  Aplica sanctiunile prevazute de actele normative tuturor contribuabililor care incalcalegislatia fiscala si ia toate masurile pentru inlaturarea deficientelor constatate;

  Organizeaza actiuni cu celelalte organe fiscale, in piete, targuri, oboare, in vederea

  verificarii respectarii conditiilor de desfasurare a activitatii, al impunerii veniturilor si platiiimpozitelor si taxelor locale;

 • 8/2/2019 Impozite Si Taxe Locale-persoane Juridice

  7/49

  Tine evidenta debitelor din impozite si taxe, modificarile debitelor initiale, analizeazafenomenele rezultate din aplicarea legislatiei fiscale si informeaza operativ conducereaasupra problemelor deosebite propunand masurile ce se impun;

  Intocmeste propunerile in legatura cu acordarea de amanari, esalonari, reduceri,scutiri sirestituiri de impozite si taxe si majorari de intarziere;

  Efectueaza analize si intocmeste informari in legatura cu verificarea, constatarea si stabilireaimpozitelor si taxelor, rezultatelor actiunilor de vrificare si impunere, masuri luate pentru

  imbunatatirea legislatiei fiscale, cauzele care genereaza evaziunea fiscala si propune masuripentru imbunatatirea legislatiei de impozite si taxe;

  Verifica si solutioneaza dupa caz contestatiile facute de contribuabili persoane fizice pe liniaimpozitelor si taxelor;

  Intocmeste si gestioneaza dosarele fiscale pentru contribuabili persoane fizice si raspundede arhiva;

  Organizeaza, executa si verifica in teritoriu activitatea de urmarire silita a bunurilor siveniturilor persoanelor fizice pentru realizarea impozitelor si taxelor neachitate in termen;

  Urmareste si verifica documentatiile si propunerile privind debitorii insolvabili si disparutisi daca sunt intemeiate le avizeaza favorabil si le prezinta spre avizare conducerii sau

  dispune sa se faca cercetari suplimentare; Anual inventariaza materia impozabila, in conditiile legii, creand premisele unei

  fundamentari cat mai exacte cu privire la patrimoniul contribuabililor persoane fizice; Transmite documentele cu privire la indentificarea bunurilor mobile/imobile supuse

  sechestrului atat la Serviciul Contabilitata si Analiza Veniturilor cat si la ServiciulValorificare Bunuri pentru continuarea procedurii legale;

  Intocmeste diverse situatii specifice serviciului si colaboreaza cu celelalte structuri aledirectiei pentru realizarea obiectivelor cu privire la bugetul local;

  1.2.2. Serviciul Constatare, impunere, urmarire si executare silita persoane juridice 1 si 2indeplineste urmatoarele sarcini si atributii principale: Determina si transmite impozitele si taxele directe si indirecte cu debitele datorate de agentii

  economici persoane juridice; Urmareste intocmirea si depunerea in termenele prevazute de lege a declaratiilor de

  impunere de catre contribuabili persoane juridice; Verifica de la persoanele detinatoare de bunuri sau venituri supuse impozitarii si taxelor

  veridicitatea documentelor si declaratiilor privitoare la impunere si sanctioneazanedeclararea in termen legal a veniturilor sau a bunurilor supuse impozitelor si taxelor;

  Asigura evidenta platitorilor de impozite si taxe si a codurilor fiscale atribuite, pe bazadeclaratiilor depuse de acestia;

  Asigura aplicarea unitara a legislatiei cu privire la impozitele si taxele datorate depersoanele juridice;

  Efectueaza actiuni de control cu celelalte servicii si alte organe in vederea identificarii siimpunerii cazurilor de evaziune fiscale; Verifica modul in care agentii eonomici, persoanele juridice din evidenta, calculeaza si

  vireaza la termenele legale sumele cuvenite bugetului cu titlu de impozite si taxe; Avizeaza legalitatea si corectitudinea sumelor varsate in plus la bugetul local in materie de

  impozite si taxe; Tine evidenta tuturor persoanelor juridice supuse impozitelor si taxelor pe fiecare categorie

  in parte; Cerceteaza si solutioneaza cererile, sesizarile si reclamatiile cu privire la stabilirea

  impozitelor si taxelor la persoanele juridice;

  Organizeaza, indruma si raspunde de activitatea de urmarire si incasare la bugetul local aveniturilor fiscale si nefiscale neplatite la termen; Urmaresti si raspunde de incasarea veniturilor fiscale si nefiscale in termenul de prescriptie

  si stabileste masuri de recuperare a debitelor prin aplicarea masurilor de executare silitaprevazute de lege;

 • 8/2/2019 Impozite Si Taxe Locale-persoane Juridice

  8/49

  Transmite documentele cu privire la indentificarea bunurilor mobile/imobile supusesechestrului atat la Serviciul Contabilitata si Analiza Veniturilor cat si la ServiciulValorificare Bunuri pentru continuarea procedurii legale;

  Intocmeste diverse situatii specifice serviciului si colaboreaza cu celelalte structuri aledirectiei pentru realizarea obiectivelor cu privire la bugetul local;

  1.2.3.Serviciul Certificate, atestare fiscala si asistenta contribuabili indeplineste urmatoarelesarcini si atributii principale: Organizeaza, verifica si executa deucerea la indeplinire a rezolutiilor date de catre Director

  si Directorul Adjunct pe toate cererile si petitiile venite prin registratura si transmise spresolutionare tuturor serviciilor de specialitate din cadrul Directiei Impozite si Taxe aPrimariei Municipiului Craiova;

  Evidentiaza si urmareste solutionarea tuturor cererilor si petitiilor inregistrate de pesoanefizice, juridice sau insititutii ale statului de catre serviciile de specialitate in termenele

  prevazute de lege; Urmareste si raspunde de solutionarea in termenele legale a certificatelor de atestare fiscala

  si tuturor celorlalte documente inregistrate la registratura Directiei Impozite si Taxe aPrimariei Municipiului Craiova;

  Intomeste si verifica periodic registrul, in termen ,cu toata corespondenta transmisa catreserviciile de specialitate in vederea solutionarii cererilor si petitiilor venite din parteapersoanelor fizice, juridice si a institutiilor;

  Raspunde de scaderea din registrele de evidenta a inregistrarii cereriilor si a petitiilor aacelora care au fost solutionate doar in momentul in care au fost transmise catre petenti;

  Analizeaza periodic gestiunea in ceea ce priveste timbrele postale, confirmarile de primire sisumele alocate pentru transmiterea intregii corespondente de la Directia Impozite si Taxe aPrimariei Municipiului Craiova;

  Verifica, analizeaza si propune modalitatile de expediere a corespondentei tinand cont desituatiile reale si posibilitatile materiale, ale fiecarei institutii in parte;

  Indeplineste orice alte sarcini de serviciu repartizate de conducerea Directiei Impozite si

  Taxe;1.2.4. Serviciul Valorificare bunuri indeplineste urmatoarele atributii si sarcini principale: Organizeaza, executa si raspunde de toata procedura cu privire la valorificarea bunurilor

  mobile/imobile supuse sechestrului asiguratoriu, impreuna cu tot ceea ce rezulta din aceastaactivitate;

  Indeplineste orice alte sarcini de serviciu repartizate de conducerea directiei; Respecta prevederile din Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca. Cunoaste si aplica cerintele din documentele Sistemului de management al calitatii si se

  conformeaza politicii si procedurilor cuprinse in aceste documente

  1.2.5. Serviciul Serviciul Prelucrare automata a datelor indeplineste urmatoarele atributii sisarcini principale: Colaboreaza cu toate compartimentele, actionand pentru informarea activitatii specifice

  privind impozitele si taxele; Salveaza zilnic bazele de date prevenind eventualelor pierderi accidentale provocate de

  evenimente exertene; Intretinerea si administrarea retelei interne a institutiei, a serverului de aplicatie, a serverului

  Web si a conectivitatiii via Internet cu centrul din Craiovita-Noua; Tine evidenta Registrului unic al clientilor de Internet; Realizeaza prin mijloace proprii intretinerea, depanarea si aducerea la indici optimi de

  functionare a echipamentelor din dotare; Realizeaza instruirea beneficiarilor pentru utilizarea sistemelor informatice aflate in

  utilizarea Directiei Impozite si Taxe; Organizeaza, indruma si realizeaza perfectionarea pregatirii profesionale a personalului

  propriu;

 • 8/2/2019 Impozite Si Taxe Locale-persoane Juridice

  9/49

  Raspunde pentru realizare listei de ramasite la data de 31.12 a anului trecut si o transmiteserviciilor de specialitate in vederea valorificarii;

  Orice modificare de patrimoniu atat la persoanele fizice cat si la cele juridice in baza de datea institutiei va purta semnatura celui care intocmeste documentatia pentru o astfel de situatisi va purta aprobarea sefului de serviciu;

  1.2.6. Serviciul Contabilitate si Analiza Veniturilor indeplineste urmatoarele atributii sisarcini principale: Verifica incasarea veniturilor curente ale bugetului local pe surse de venituri, constituite din

  impozite, taxe, alte venituri si din venituri cu destinatie speciala; Tine evidenta veniturilor incasate din desfasurarea activitatilor auto finantate; Urmareste incasarea veniturilor in cursul perioadei curente si care reprezinta venituri ale

  perioade anterioare, precum si cele ale perioadei viitoare; Urmareste primirea la timp a extraselor de cont, verifica documentele de insotire a acestora; Verifica raspunsurile de inregistrare contabila si calcularea corecta a sumelor rezultate din

  activitatea de executare silita, valorificare, impunere suplimentara, etc pentru constituirealegala a fondului de stimulente;

  Intocmeste statele si viramentele pentru retinerile la sursa aferente stimulentelor acordate;

  Participa la organizarea sistemului informational al institutiei, urmand folosirea cat maicorecta a datelor contabilitatii; Raspunde si verifica zilnic corelatia tuturor incasarilor pe categorii de creante ale bugetului

  local; Verifica si semneaza lucrarile emise in cadrul biroului; Stabileste sarcinile de serviciu ale personalului din subordine; Inregistreaza in contabilitate toate procesele verbale de sechestru incheiate de serviciile de

  specialitate in conditiile legii; Indeplineste orice alte sarcini de serviciu repartizate de conducerea directiei;1.2.7. Serviciul Incasare, executare silita amenzi indeplineste urmatoarele atributii si sarcini

  principale:Organizeaza, indruma si raspunde de activitatea de urmarire si incasare la bugetul local

  a veniturilor provenind din amenzi contraventionale aplicabile persoanelor fizice si juridice inconditiile legii, iar in cazul neachitarii la termen a taxelor si a altor varsaminte datorate

  bugetelor locale, pot dispune de retragerea sumelor respective din contul agentilor economici; Organizeaza, executa si verifica in teritoriu activitatea de urmarire silita a bunurilor si

  veniturilor persoanelor fizice si juridice,ale caror debite provin din amenzi; Intocmeste dosarele pentru debitele primite spre executare de la alte unitati si asigura

  respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor; Evidentiaza si urmareste debitele restante primite spre incasare si propune compensarea

  plusurilor cu sumele restante pentru lichidarea pozitiilor de rol; Indeplineste orice alte atributii repartizate de Primarul Municipiului Craiova si Consiliul

  Local al Municipiului Craiova; Anual inventariaza materia impozabila, creand astfel premisele unei fundamentari cat mai

  exacte cu privire la patrimoniul contribuabililor, persoane fizice; Analizeaza periodic situatia veniturilor si efectueaza corelatia incasarilor prin casa sau prin

  Trezorerie, impreuna cu Serviciul Contabilitatea si Analiza Veniturilor; Intocmeste diverse situatii specifice serviciului si colaboreaza cu celelalte structuri ale

  directiei pentru realizarea obiectivelor cu privire la bugetul local; Indeplineste orice alte sarcini de serviciu repartizate de conducerea directiei; Cunoaste si aplica cerintele din documentele Sistemului de management al calitatii si se

  conformeaza politicii si procedurilor cuprinse in aceste documente.

  1.2.8.Biroul inspectie fiscala

 • 8/2/2019 Impozite Si Taxe Locale-persoane Juridice

  10/49

  1.3. Serviciul C.U.I.E.S. Persoane juridice-Atributiile inspectorilor

  Atributiile inspectorilor sunt urmatoarele:1.Actioneaza si raspund pentru solutionarea in termen a cererilor contribuabililor

  persoane juridice care vizeaza probleme privind impozitele si taxele locale precum si a

  diferitelor solicitari sosite din partea institutiilor publice sau speciale ale statului.2.Tin evidenta impozitelor si taxelor locale,verifica si constata periodic cresterilesi/sau diminuarile masei impozabile care apartine contribuabililor persoane

  juridice.Intocmesc matricole pentru cladiri,teren,auto,borderouri de debitare si/sauscadere si raspund de realitatea si legalitatea datelor inscrise in acestedocumente.Intocmesc si gestioneaza dosare fiscale si raspund de arhivarea acestora.

  3.Aplica sanctiunile prevazute de actele normative in vigoare tuturorcontribuabilior care incalca legislatia fiscala si ia toate masurile pentru inlaturareadeficientelor constatate.

  4.Raspund de indeplinirea,la termenele prevazute de lege a tuturor masurilor deexecutare silita stabilita in sarcina debitorilor persoane juridice(titlu

  executoriu,somatie,poprire,sechestru asiguratoriu asupra bunurilor mobile sau imobileale debitorilor si ia toate masurile legale de incasare a debitelor restante).

  5.Raspund de transmiterea proceselor verbale de sechestru asiguratoriu sauexecutoriu la Serviciul Contabilitatea si Analiza Veniturilor,pentru inregistrarea incontabilitatea institutiei si la Serviciul Valorificare Bunuri in vederea continuarii

  procedurilor de executare silita,in conditiile legii.6.Raspund de toate operatiunile efectuate in baza de date a institutiei,in nume

  personal,cu ocazia desfasurarii activitatii de baza,in ceea ce inseamna orice modificarea masei impozabile la nivelul sectorului repartizat sau a altui sector,dupa caz.

  7.Verifica persoanele juridice aflate in evidentele fiscal,in sectorul repartizat sauin alt sector,dupa caz,detinatoare de bunuri mobile sau imobile impozabile.Constatamodificarile intervenite,operand dupa caz diferentele fata de impunerile initiale.Iamasuri,aplicand toate modalitatile prevazute de lege,pentru incasarea impozitelor sitaxelor stabilite,a dobanzilor si penalitatilor calculate pentru neplata la termen aacestora.Pe aceasta baza utilizeaza aparatura electronic din dotare pentru inregistrareasau modificarea informatiilor in format electronic.

  8.Indeplinesc si alte sarcini curente specifice administratiei publicelocale,stabilite de organelle de conducere ale Primariei Municipiului Craiova si aleDirectiei Impozite si Taxe,in conditiile stabilite de Legea nr.188/1999,privind statutulfunctionarului public,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare.

  9.Manifesta o permanenta preocupare pentru cunoasterea aprofundata si

  insusirea legilor,si a hotararilor Consiliului local al Municipiului Craiova,care vizeazaactivitatea fiscala.10.Manifesta preocupare permanenta pentru respectarea prevederilor Legii nr.

  481/2004 privind protectia civila in Romania,a Dispozitiei Primarului MunicipiuluiCraiova,nr. 13164/2005,privind situatiile de urgenta si regulile de comportare in caz dedezastre.

  11.Respecta prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in muncasi masurile de aplicare a acestora.

  12.Asigura mentinerea si imbunatatirea Sistemului de Management al Calitatii inpropria activitate.Respecta cerintele documentatiei Sistemului de Management alCalitatii in propria activitate.

  13.Pe perioada concediului de odihna cuntinuitatea serviciului va fi asiguratade:Stefan Lucia.

 • 8/2/2019 Impozite Si Taxe Locale-persoane Juridice

  11/49

  Capitolul II - Impozite si taxe locale. Generalitati. Principii. Colectare

  Generalitati

  1. Pentru identificarea localitatilorsiincadrarea acestorape ranguride localitati se au invedere, cumulativ, prevederile:a) Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei, republicata,

  cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 2/1968;b) Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national-

  Sectiunea a IV-a- Reteaua de localitati, publicata in Monitorului Oficial al Romaniei,Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu mpdificarile ulterioare, denumita in continuareLegea nr. 351/2001.

  2. Ierarhizarea functionala a localitatilor urbane si rurale, potrivit prevederilor Legiinr.351/2001 este urmatoarea:a) rangul 0 Capitala Romaniei, municipiu de importanta europeana;

  b) rangul I municipii de importanta nationala, cu influenta potentiala la nivel european;c) rangul II municipii de importanta interjudeteana, judeteana sau cu rol de echilibru inreteaua de localitati;d) rangul III orase;e) rangul IV- sate resedinte de comune;f) rangul V sate componente ale comunelor si sate apartinand municipiilor si oraselor.3. Localitatile componente ale oraselor si municipiilor li se atribuie aceleasi ranguri cu celeale oraselor si ale municipiilor al caror teritoriu administrativ se afla, potrivit Legii nr.2/1968.4. Delimitarea zonelor si stabilirea numarului acestora, atat in intravilanul, cat si inextravilanul localitatii se stabilesc in functie de pozitia terenului fata de centrul localitatii,retelelor edilitare, precum si alte elemente specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale.

  Numarul zonelor din intravilanul localitatii poate fi egal sau diferit de numarul zonelor din

  extravilanul localitatilor.5. Identificarea zonelor atat in intravilanul, cat si in extravilanul localitatilor se face prinliterele: A, B, C si D.6. In cazul in care numarul de zone intravilan este egal cu numarul de zone extravilan,se utilizeaza urmatoarea corespondenta:

  a) zona A din intravilan are corespondent in zona A din extravilan;b) zona B din intravilan are corespondent in zona B din extravilan;c) zona C din intravilan are corespondent in zona C din extravilan;d) zona D din intravilan are corespondent in zona D din extravilan.

  7. La unitatile administrativ-teritoriale in cazul carora elementele specifice permitdelimitarea a mai putin de 4 zone, consiliile locale pot face aceasta, numai dupa cum

  urmeaza;a) in cazul in care delimiteaza 3 zone, acestea sunt: zona A, zona B, zona C;b) in cazul in care delimiteaza 2 zone, aceastea sunt: zona A si zona B;c) in cazul in care delimiteaza 1 zona, aceasta este zona A.8. In cazurile in care numarul de zone din intravilan nu este egal cu numarul de zonedin extravilan, corespondenta este urmatoarea:a) in intravilan se delimiteaza zona A, iar in extravilan se delimiteaza zonele: A, B, C si D;

  pentru acest caz, oricare zona din extravilan are corespondent numai zona A din intravilan;b) in intravilan se delimiteaza zonele A si B, iar in extravilan se delimiteaza zonele A, B, Csi D; pentru acest caz, zona A din extravilan are corespondent numai zona A din intravilan,iar oricare dintre zonele B, C si D din extravilan au corespondent numai in zona B din

  intravilan;c) in intravilan se delimiteaza zonele A, B si C, iar in extravilan se delimiteaza zonele A, B,C si D; pentru acest caz, zona A din extravilan are corespondent numai zona A din

 • 8/2/2019 Impozite Si Taxe Locale-persoane Juridice

  12/49

  intravilan, zona B din extravilan are corespondent zona B din intravilan, iar oricare dinzonele C si D din extravilan au corespondent numai zona C din intravilan;d) in intravilan se delimiteaza zonele A, B, C si D, iar in extravilan se delimiteaza zonele A,B si C; pentru acest caz, zona A din intravilan are corespondent numai zona A dinextravilan, zona B din intravilan are corespondent zona B din extravilan, iar oricare dinzonele C si D din intravilan au corespondent numai zona C din extravilan;e) in intravilan se delimiteaza zonele A, B, C si D, iar in extravilan se delimiteaza zonele A

  si B; pentru acest caz, zona A din intravilan are corespondent numai zona A din intravilan,iar oricare din zonele B, C si D din intravilan au corespondent numai zona B din extravilan;f) in intravilan se delimiteaza zonele A, B, C si D, iar in extravilan se delimiteaza doar zonaA; pentru acest caz, oricare din zonele din intravilan au corespondent numai zona A dinextravilan.9. Impozitele i taxele locale se calculeaz prin rotunjire, n sensul c fraciunile sub 500 leiinclusiv se neglijeaz, iar ceea ce depsete 500 lei se ntregete la 1.000 lei, prin adaos.

  2.1 Clasifacarea impozitelor i taxelor locale

  Constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor,sectoarelor municipiului Bucuresti sau judetelor, dupa caz urmatoarele resurse financiare:

  A. impozite si taxe instituite prin Titlu IX:a) impozitul pe cladiri;

  b) impozitul pe teren;c) taxa asupra mijloacelor de transport;d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor;e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate;f) impozitul pe spectacole;g) taxa hoteliera;h) taxe speciale;i) alte taxe locale.B. amenzile si penalitatile aferente impozitelor si taxelor locale prevazute la litara A;C. dobanzile pentru plata cu intarziere a impozitelor si taxelor locale prevazute la litara A;D. impozitele si taxele instituite prin:a) Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare si de timbru, publicata in Monitorul Oficial alRomaniei, Partea I, nr.173 din 29 iulie 1997;

  b) impozitul se distribuie in cota de 50% la bugetul unitatilor administrativ-teritoriale peteritoriul carora se afla bunurile imobile ce au facut obiectul instrainarii;c) Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficialal Romaniei, Partea I, nr.321 din 6 iulie 1999;

  10. Persoanele fizice si juridice prevazute de titlu IX din Codul Fiscal, in calitatea lor decontribuabili, au obligatia sa contribuie prin impozite si taxele locale stabilite de consiliilelocale, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de consiliile judetene, dupa caz,la cheltuielile publice.

  2.1 Clasifacarea impozitelor i taxelor locale

  Constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale ale comunelor, oraelor,municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureti sau judeelor, dup caz urmtoarele resursefinanciare:

  2.1.1 A. Impozite si taxe instituite prin Titlu IX:a) impozitul pe cldiri;

  b) impozitul pe teren;c) taxa asupra mijloacelor de transport;d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor i a autorizaiilor;e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclam i publicitate;

 • 8/2/2019 Impozite Si Taxe Locale-persoane Juridice

  13/49

  f) impozitul pe spectacole;g) taxa hotelier;h) taxe speciale;i) alte taxe locale.

  2.1.2 B. amenzile i penalitile aferente impozitelor i taxelor locale prevzute lalitera A;

  2.1.3 C. dobnzile pentru plata cu ntrziere a impozitelor i taxelor locale

  prevzute la litara A;2.1.4 D. impozitele i taxele instituite prin:a) Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare i de timbru, publicat n Monitorul Oficial alRomniei, Partea I, nr.173 din 29 iulie 1997;

  b) impozitul se distribuie n cota de 50% la bugetul unitilor administrativ-teritoriale peteritoriul crora se afl bunurile imobile ce au facut obiectul nstrinrii;c) Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicat n Monitorul Oficial alRomniei, Partea I, nr.321 din 6 iulie 1999.

  2.2 Principii

  11. La stabilirea impozitelor si taxelor se va avea in vedere respectarea urmatoarelorprincipii:a) principiul transparentei autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa isidesfasoare activitatea intr-o maniera deschisa fata de public;b) principiul aplicarii unitare - autoritatile administratiei publice locale asigura organizareaexecutarii si executarea in mod concret, unitar a prevederilor titlui IX din Codul Fiscal;c) principiul autonomiei locale consiliile locale, Consiliul General al MunicipiuluiBucuresti si consiliile judetene stabilesc impozitele si taxele locale in limitele si in conditiiletitlului IX din Codul Fiscal.

  12. Impozitele si taxele locale se calculeaza prin rotunjire, in sensul ca fractiunile sub 500lei inclusiv se neglijeaza, iar ceea ce depaseste 500 lei se intregeste la 1.000 lei, prin adaos.

  2.3 Contribuabili

  Persoanele fizice i juridice, n calitatea lor de contribuabili, au obligaia s contribuieprin impozite i taxele locale stabilite de consiliile locale, de Consiliul General al MunicipiuluiBucureti sau de consiliile judeene, dup caz, la cheltuielile publice.

  2.3.1 Contribuabilii, persoane fizice, care desfoar activiti economice pe bazaliberei iniiative, precum i cei care exercit n mod autonom sau prin asociere orice profesieliber sunt:

  a) persoane fizice care exercit activiti independente n mod autonom sau asociate pe bazaunui contract de asociere ncheiat n vederea realizrii de activiti cum sunt: asociaiilefamiliale, asociaiile agricole sau altele asemenea i care nu ntrunesc elementele constitutiveale contribuabilului- persoan juridic;

  b) persoanele care exercit orice profesii, cum sunt cele : medicale, de avocatur notariale, deexpertiz contabil, de consultan fiscal, etc, i care nu ntrunesc elementele constitutive alecontribuabilului- persoana juridic.

  2.3.2 In categoria contribuabili-persoane juridice se includ: regiile autonome,societaile i companiile naionale, societile bancare i orice alte societi comerciale care seorganizeaz i i desfoar activitatea n oricare dintre domeniile specifice produciei,

  prestrilor de servicii, desfacerii produselor sau altor activiti economice, cooperativele de

  consum, de credit sau ocrice alte entiti- persoane juridice care fac fapte de comer, astfel cumsunt denumite de Codul Comercial.

  In categoria unitilor economice ale persoanelor juridice de drept public aleorganizaiilor politice, sindicale, profesionale, patronale i cooperatiste, institutilor publice,

 • 8/2/2019 Impozite Si Taxe Locale-persoane Juridice

  14/49

  asociailior, fundaiilor, cultelor religioase i altor asemenea se cuprind numai acele activitiaparinnd acestor persoane juridice care desfoar activiti n oricare dintre domeniile

  prevzute mai sus.

  2.4 Impozite i taxe locale. Enumerare

  2.4.1.Impozitul si taxa pe cladiri

  Orice persoan care are n proprietate o cldire situat n Romnia datoreaz anual impozitpentru acea cldire, exceptnd cazul n care n prezentul titlu se prevede diferit.

  Impozitul pe cldiri, precum i taxa pe cldiri se datoreaz ctre bugetul local al comunei, aloraului sau al municipiului n care este amplasat cldirea. n cazul municipiului Bucureti,impozitul i taxa pe cldiri se datoreaz ctre bugetul local al sectorului n care este amplasatcldirea.

  Pentru cldirile proprietate public sau privat a statului ori a unitilor administrativ-teritoriale concesionate, nchiriate, date n administrare ori n folosin, dup caz, persoanelor

  juridice, altele dect cele de drept public, se stabilete taxa pe cldiri, care reprezint sarcinafiscal a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosin, dupcaz, n condiii similare impozitului pe cldiri.

  n cazul n care o cldire se afl n proprietatea comun a dou sau mai multe persoane,fiecare dintre proprietarii comuni ai cldirii datoreaz impozitul pentru spaiile situate n parteadin cldire aflat n proprietatea sa.

  Cldirea este orice construcie situat deasupra solului i/sau sub nivelul acestuia, indiferentde denumirea ori de folosina sa, i care are una sau mai multe ncperi ce pot servi laadpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaii, echipamente i alteleasemenea, iar elementele structurale de baz ale acesteia sunt pereii i acoperiul, indiferent dematerialele din care sunt construite..

  Contribuabili, n cazul impozitului pe cldiri, sunt proprietarii acestora, indiferent de cldire i

  de locul unde sunt situate n Romnia. Acestia datoreaz impozitul pe cldiri i n situaia ncare cldirea este administrat sau folosit de alte persoane dect titularul dreptului deproprietate.

  Fiecare proprietate situat n intravilanul localitilor se identific prin adresa acesteia,individualizat prin denumirea proprie a strzii i a numrului de ordine atribuit dup cumurmeaz:

  a) pe partea stng a strzii se ncepe cu numrul 1 i se continu cu numerele impare,n ordine cresctoare, pn la captul strzii;

  b) pe partea dreapt a strzii se ncepe cu numrul 2 i se continu cu numerele pare,n ordine cresctoare, pn la captul strzii.

  n cazul blocurilor de locuine, precum i n cel al cldirilor alipite situate n cadrul

  aceleiai curi - lot de teren, i n care sunt situate mai multe apartamente, datele despredomiciliu/reedin/sediu cuprind strada, numrul, blocul, scara, etajul, apartamentul.Fiecareproprietate situat n extravilanul localitilor, att n cazul cldirilor, ct i n

  cel al terenurilor cu sau fr construcii, se identific prin numrul de parcel, acolo undeaceasta este posibil, sau prin denumirea punctului, potrivit toponimiei/denumirii specificezonei respective, astfel cum este nregistrat n registrul agricol.

  Pentru aplicarea prevederilorart. 249 din Codul fiscal se identific urmtoarele situaii:a) cldire aflat n proprietate comun, dar fiecare dintre contribuabili au determinate

  cotele-pri din cldire, caz n care impozitul pe cldirise datoreaz de fiecare contribuabilproporional cu partea din cldire corespunztoare cotelor-pri respective;

  b) cldire aflat n proprietate comun, dar fr s aib stabilite cotele-pri din cldire

  pe fiecare contribuabil, caz n care impozitul pe cldiri se mparte la numrul decoproprietari, fiecare dintre acetia datornd n mod egal partea din impozit rezultat nurma mpririi.

  http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Cod_Fiscal_norme.2010.htm#a249%23a249http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Cod_Fiscal_norme.2010.htm#a249%23a249http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Cod_Fiscal_norme.2010.htm#a249%23a249
 • 8/2/2019 Impozite Si Taxe Locale-persoane Juridice

  15/49

  Cldirile pentru care nu se datoreaz impozit, prin efectul legii, sunt:1. cldirile proprietate a statului, a unitilor administrativ-teritoriale sau a oricrorinstituii publice, cu excepia ncperilor care sunt folosite pentru activiti economice,altele dect cele desfurate n relaie cu persoane juridice de drept public;2. cldirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectur sau

  arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau deadministrare, cu excepia ncperilor care sunt folosite pentru activiti economice;

  3. cldirile care, prin destinaie, constituie lcauri de cult, aparinnd cultelor religioaserecunoscute oficial n Romnia i componentelor locale ale acestora, cu excepia ncperilorcare sunt folosite pentru activiti economice;

  4. cldirile care constituie patrimoniul unitilor i instituiilor de nvmnt de stat,confesional sau particular, autorizate s funcioneze provizoriu ori acreditate, cu excepiancperilor care sunt folosite pentru activiti economice;

  5. cldirile unitilor sanitare publice, cu excepia ncperilor care sunt folosite pentruactiviti economice;

  6. cldirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice i nuclearo-electrice, staiilor i posturilor de transformare, precum i staiilor de conexiuni;

  7. cldirile aflate n domeniul public al statului i n administrarea Regiei Autonome

  "Administraia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepia ncperilor care sunt folositepentru activiti economice;

  8. cldirile funerare din cimitire i crematorii;9. cldirile din parcurile industriale, tiinifice i tehnologice, potrivit legii;10. cldirile care, prin natura lor, fac corpcomun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri,baraje i tuneluri i care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcii, cu excepiancperilor care sunt folosite pentru alte activiti economice;11. construciile speciale situate n subteran, indiferent de folosina acestora i turnurilede extracie;12. cldirile care sunt utilizate ca sere, solare, rsadnie, ciupercrii, silozuri pentru

  furaje, silozuri i/sau ptule pentru depozitarea i conservarea cerealelor, cu excepiancperilor care sunt folosite pentru alte activiti economice;13. cldirile trecute n proprietatea statului sau a unitilor administrativ-teritoriale n

  lips de motenitori legali sau testamentari;14. cldirile utilizate pentru activiti social-umanitare de ctre asociaii, fundaii i culte,

  potrivit hotrrii consiliului local.Nu intr sub incidena impozitului pe cldiri construciile care nu au elementele

  constitutive ale unei cldiri.Noiunea instituii publice, menionat n Codul fiscal, reprezint o denumire generic ce

  include: Parlamentul, Administraia Prezidenial, Guvernul, ministerele, celelalte organe despecialitate ale administraiei publice, alte autoriti publice, instituii publice autonome,

  unitile administrativ-teritoriale, precum i instituiile i serviciile publice din subordineaacestora, cu personalitate juridic, indiferent de modul de finanare.Prin sintagma "ncperilor care sunt folosite pentru activiti economice", se nelege

  spaiile utilizate pentru realizarea oricror fapte de comer, astfel cum sunt definite n Codulcomercial, altele dect destinaiile specifice categoriilor de cldiri care nu sunt supuseimpozitului pe cldiri.

  Pentru calculul impozitului pe cldiri n cazul incintelor care sunt folosite pentruactiviti economice, se vor efectua urmtoarele operaiuni:

  a) se determin suprafaa construit desfurat a cldirii;b) se determin suprafaa construit desfurat a incintelor care sunt folosite pentru

  activiti economice;

  c) se determin cota procentual din cldire ce corespunde incintelor care sunt folositepentru activiti economice, prin mprirea suprafeei prevzute la lit. b) la suprafaaprevzut la lit. a);

 • 8/2/2019 Impozite Si Taxe Locale-persoane Juridice

  16/49

  d) se determin valoarea de inventar a incintelor care sunt folosite pentru activitieconomice, prin nmulirea valorii de inventar a cldirii cu cota procentual determinat la lit.c);

  e) se determin impozitul pe cldiri corespunztor incintelor care sunt folosite pentruactiviti economice, prin nmulirea valorii determinate la lit. d) cu cota de impozit;

  f) n cazul n care consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureti a hotrtmajorarea impozitului pe cldiri, acesta este cel care corespunde rezultatului nmulirii

  prevzute la lit. e) cu cota de majorare respectiv.Prin sintagma cldirile care, prin destinaie, constituie lcauri de cult, se nelegebisericile - locaurile de nchinciune, casele de rugciuni - i anexele acestora. Termenullca este variant a termenului loca.

  Cultele religioase recunoscute oficial n Romnia sunt: Biserica Ortodox Romn;Biserica Romano-Catolic; Biserica Romn Unit cu Roma (Greco-Catolic); BisericaReformat (Calvin); Biserica Evanghelic Lutheran de Confesiune Augustan (C.A.);Biserica Evanghelic Lutheran Sinodo-Presbiterial (S.P.); Biserica Unitarian; BisericaArmean; Cultul Cretin de Rit Vechi; Biserica Cretin Baptist; Cultul Penticostal - Bisericalui Dumnezeu Apostolic; Biserica Cretin Adventist de Ziua a aptea; Cultul Cretin dupEvanghelie; Biserica Evanghelic Romn; Cultul Musulman; Cultul Mozaic; Organizaia

  Religioas "Martorii lui Iehova"; alte culte religioase recunoscute oficial n Romnia.Nu intr sub incidena impozitului pe cldiri construciile care nu ntrunesc elementele

  constitutive ale unei cldiri.Construciile care pn la data de 1 ianuarie 2007 au fost avizate prin hotrrile adoptate de

  ctre consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureti pentru care nu s-a datoratimpozitul pe cldiri pe durata existenei construciei i care nu au elementele constitutive aleunei cldiri, sunt scutite pn la data cnd intervin modificri care determin datorarea deimpozit. n aceast ultim situaie, contribuabilii n cauz au obligaia ca n termen de 30 de zilecalendaristice de la data apariiei modificrii s depun declaraia fiscal.

  n cazul construciilor care pn la data de 1 ianuarie 2007 aveau elementele constitutive alecldirii i pentru care, prin hotrre a consiliului local/Consiliului General al MunicipiuluiBucureti adoptat pn la aceast dat s-a respins cererea, contribuabilul respectiv datoreazimpozitul pe cldiri n condiiile titlul IXdin Codul fiscal.

  Att persoanele fizice ct i persoanele juridice, inclusiv instituiile publice, pentrucldirile pe care le dobndesc, construiesc sau nstrineaz au obligaia sdepun declaraiile

  fiscale, la compartimentele de specialitate ale autoritilor administraiei publice locale alecomunelor, oraelor, municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucureti, n a cror raz se aflcldirile, chiar dac, potrivit prevederilor Codului fiscal, pentru acestea nu datoreaz impozit pecldiri sau sunt scutite de la plata acestui impozit.

  Calculul impozitului datorat de persoanele juridicen cazul persoanelor juridice, impozitul pe cldiri se calculeaz prin aplicarea unei

  cote de impozitare asupra valorii de inventar a cldirii.Cota de impozit se stabilete prin hotrre a consiliului local i poate fi cuprins ntre0,25% i 1,50% inclusiv. La nivelul municipiului Bucureti, aceast atribuie revineConsiliului General al Municipiului Bucureti.

  Valoarea de inventar a cldirii este valoarea de intrare a cldirii n patrimoniu,nregistrat n contabilitatea proprietarului cldirii, conform prevederilor legale n vigoare.

  n cazul cldirii la care au fost executate lucrri de reconstruire, consolidare, modernizare,modificare sau extindere, de ctre locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligaia scomunice locatorului valoarea lucrrilor executate pentru depunerea unei noi declaraiifiscale, n termen de 30 de zile de la data terminrii lucrrilor respective.

  n cazul unei cldiri a crei valoare a fost recuperat integral pe calea amortizrii,

  valoarea impozabil se reduce cu 15% .n cazul unei cldiri care a fost reevaluat, conform reglementrilor contabile,valoarea impozabil a cldiri este valoarea contabil rezultat n urma reevalurii,nregistrat ca atare n contabilitatea proprietarului - persoan juridic.

  http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/2Codul%20Fiscal%20valabil%202007.doc#_Impozite_%C5%9Fi_taxe_locale%23_Impozite_%C5%9Fi_taxe_localehttp://static.anaf.ro/static/10/Anaf/2Codul%20Fiscal%20valabil%202007.doc#_Impozite_%C5%9Fi_taxe_locale%23_Impozite_%C5%9Fi_taxe_localehttp://static.anaf.ro/static/10/Anaf/2Codul%20Fiscal%20valabil%202007.doc#_Impozite_%C5%9Fi_taxe_locale%23_Impozite_%C5%9Fi_taxe_locale
 • 8/2/2019 Impozite Si Taxe Locale-persoane Juridice

  17/49

  n cazul unei cldiri care nu a fost reevaluat n ultimii 3 anianteriori anului fiscal dereferin, cota impozitului pe cldiri se stabilete de consiliul local/Consiliul General alMunicipiului Bucureti ntre 5% i 10% i se aplic la valoarea de inventar a cldiriinregistrat n contabilitatea persoanelor juridice, pn la sfritul lunii n care s-a efectuat

  prima reevaluare. Fac excepie cldirile care au fost amortizate potrivit legii.n cazul unei cldiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe ntreaga

  durat a acestuia se aplic urmtoarele reguli:

  a) impozitul pe cldiri se datoreaz de locatar;b) valoarea care se ia n considerare la calculul impozitului pe cldiri este valoarea dincontract a cldirii, aa cum este ea nregistrat n contabilitatea locatorului sau a locatarului,conform prevederilor legale n vigoare;

  c) n cazul n care contractul de leasing nceteaz altfel dect prin ajungerea la scaden,impozitul pe cldiri este datorat de locator.

  Impozitul pe cldirise aplic pentru orice cldire deinut de o persoan juridic aflatn funciune, n rezerv sau n conservare, chiar dac valoarea sa a fost recuperat integral pecalea amortizrii.

  Prin sintagma valoarea de inventar a cldirii, n scopul determinrii impozitului pecldiri, se nelege valoarea de intrare a cldirii n patrimoniu, nregistrat n contabilitatea

  proprietarului cldirii, i care, dup caz, poate fi:a) costul de achiziie, pentru cldirile dobndite cu titlu oneros;

  b) costul de producie, pentru cldirile construite de persoana juridic;c) valoarea actual, estimat la nscrierea lor n activ, inndu-se seama de valoarea

  cldirilor cu caracteristici tehnice i economice similare sau apropiate, pentru cldirileobinute cu titlu gratuit;

  d) valoarea de aport pentru cldirile intrate n patrimoniu n cazul asocierii/fuziunii,determinat prin expertiz, potrivit legii;

  e) valoarea rezultat n urma reevalurii, pentru cldirile reevaluate n baza uneidispoziii legale;

  n cazul cldirilor a cror valoare a fost recuperat integral pe calea amortizrii,potrivit prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat n activecorporale i necorporale, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 242 din 31mai 1999, cu modificrile i completrile ulterioare, impozitul pe cldiri se calculeaz pebaza cotei stabilite ntre 0,25% i 1,50% inclusiv, care se aplic la valoarea de inventar acldirii nregistrat n contabilitatea persoanelor juridice, redus cu 15% . n cazul cldirilor care fac obiectul contractelor de concesionare sau de nchiriere,valoarea lucrrilor executate de ctre locatar, de reconstruire, consolidare, modernizare,modificare sau extindere, este valoarea real declarat a lucrrilor pentru regularizarea taxei

  pentru eliberarea autorizaiei de construire.Pentru cldirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar pe ntreaga durat a

  acestuia, impozitul pe cldiri se datoreaz de locatar. Impozitul pe cldiri datorat depersoanele juridice pe perioada de leasing financiar se determin pe baza valorii negociatentre pri, exclusiv taxa pe valoarea adugat, i nscrise n contract, aa cum este eanregistrat n contabilitatea locatorului sau a locatarului. n cazul contractelor n carevaloarea negociat este n valut, plata impozitului pe cldiri se face n lei la cursul Bncii

  Naionale a Romniei din data efecturii plii.n cazul cldirilor proprietate a persoanelor juridice i a cror valoare de inventar a

  fost recuperat integral pe calea amortizrii, valoarea impozabil a cldirilor respective sereduce cu 15% .

  Impozitul pe cldiri este datorat de persoana juridic att pentru cldirile aflate nfunciune, n rezerv sau n conservare, ct i pentru cele aflate n funciune i a cror valoare

  a fost recuperat integral pe calea amortizrii.

  Dobndirea, nstrinarea i modificarea cldirilor

 • 8/2/2019 Impozite Si Taxe Locale-persoane Juridice

  18/49

  n cazul unei cldiri care a fost dobndit sau construit de o persoan n cursul anului,impozitul pe cldire se datoreaz de ctre persoana respectiv cu ncepere de la data de nti alunii urmtoare celei n care cldirea a fost dobndit sau construit.

  n cazul unei cldiri care a fost nstrinat, demolat sau distrus, dup caz, n cursulanului, impozitul pe cldire nceteaz a se mai datora de persoana respectiv cu ncepere dela data de nti a lunii urmtoare celei n care cldirea a fost nstrinat, demolat sau distrus.

  n cazurile prevzute anterior, impozitul pe cldiri se recalculeaz pentru a reflecta

  perioada din an n care impozitul se aplic acelei persoane.n cazul extinderii, mbuntirii, distrugerii pariale sau al altor modificri aduseunei cldiri existente, impozitul pe cldire se recalculeaz ncepnd cu data de nti a luniiurmtoare celei n care a fost finalizat modificarea.

  Orice persoan care dobndete, construiete sau nstrineaz o cldire are obligaiade a depune o declaraie fiscal la compartimentul de specialitate al autoritii administraiei

  publice locale n a crei raz de competen se afl cldirea, n termen de 30 de zile de la datadobndirii, nstrinrii sau construirii. Orice persoan care extinde, mbuntete, demoleaz, distruge sau modific n altmod o cldire existent are obligaia s depun o declaraie n acest sens la compartimentulde specialitate al autoritii administraiei publice locale n termen de 30 de zile de la data la

  care s-au produs aceste modificari.Prin expresia cldire dobndit se nelege orice cldire intrat n proprietatea

  persoanelor fizice sau a persoanelor juridice.Att n cazul persoanelor fizice, ct i n cazul persoanelor juridice, pentru cldirile

  executate potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii,republicat, cu modificrile ulterioare, data dobndirii cldirii se consider dup cumurmeaz:

  a) pentru cldirile executate integral nainte de expirarea termenului prevzut nautorizaia de construire, data ntocmirii procesului-verbal de recepie, dar nu mai trziude 15 zile de la data terminrii efective a lucrrilor;

  b) pentru cldirile executate integral la termenul prevzut n autorizaia de construire,data din aceasta, cu obligativitatea ntocmirii procesului-verbal de recepie n termenul

  prevzut de lege;c) pentru cldirile ale cror lucrri de construcii nu au fost finalizate la termenul

  prevzut n autorizaia de construire i pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitiiautorizaiei, n condiiile legii, la data expirrii acestui termen i numai pentru suprafaaconstruit desfurat care are elementele structurale de baz ale unei cldiri, n spe perei iacoperi.

  Data dobndirii/construirii cldirii, determin concomitent, n condiiile Codului fiscali ale prezentelor norme metodologice, urmtoarele:

  a) datorarea impozitului pe cldiri;

  b) diminuarea suprafeei de teren pentru care se datoreaz impozitul pe teren cusuprafaa construit la sol a cldirii respective.Impozitul pe cldiri datorat de persoanele fizice se stabilete pe baza datelor extrase

  din actele care atest dreptul de proprietate.Pentru cldirile dobndite/construite, nstrinate, demolate, distruse sau crora li

  s-au adus modificri de natura extinderii, mbuntirii ori distrugerii pariale a celeiexistente, dup caz, n cursul anului, impozitul pe cldiri se recalculeaz de la data de nti alunii urmtoare celei n care aceasta a fost dobndit/construit, nstrinat, demolat, distrussau finalizat modificarea.

  Impozitul pe cldiri se datoreaz pn la data de la care se face scderea.Contribuabilii sunt obligai s depun declaraiile fiscale pentru stabilirea impozitului

  pe cldiri la compartimentele de specialitate ale autoritilor administraiei publice locale n acror raz se afl cldirile, n termen de 30 de zile de la data dobndirii acestora. Obligaia dea depune declaraie fiscal revine deopotriv i contribuabililor care nstrineaz cldiri.

 • 8/2/2019 Impozite Si Taxe Locale-persoane Juridice

  19/49

  Declaraiile fiscale se depun n termen de 30 de zile de la data dobndirii sau de ladata apariiei oricreia dintre urmtoarele situaii:

  a) intervin schimbri privind domiciliul fiscal al contribuabilului;b) se realizeaz modificri ce conduc la recalcularea impozitului pe cldiri datorat;c) intervin schimbri privind situaia juridic a contribuabilului, de natur s conduc

  la modificarea impozitului pe cldiri;d) intervin schimbri privind numele i prenumele, n cazul contribuabilului - persoan

  fizic sau schimbri privind denumirea, n cazul contribuabilului - persoan juridic.Contribuabilii persoane fizice care dein mai multe cldiri utilizate ca locuin suntobligai s depun i declaraia special att la compartimentele de specialitate aleautoritilor administraiei publice locale n a cror raz i au domiciliul, ct i la cele n acror raz sunt situate cldirile respective.

  Plata impozituluiImpozitul/taxa pe cldiri se pltete anual, n dou rate egale, pn la datele de 31

  martie i 30 septembrie inclusiv.Pentruplata cu anticipaie a impozitului pe cldiri, datorat pentru ntregul an de ctre

  contribuabili, pn la data de 31 martie a anului respectiv, se acord o bonificaie de pn la

  10%, stabilit prin hotrre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureti, aceastatribuie revine Consiliului General al Municipiului Bucureti. Impozitul anual pe cldiri, datorataceluiai buget local de ctre contribuabili, persoanefizice sau juridice, de pn la 50 lei inclusiv, se pltete integral pn la primul termen de

  plat. n cazul n care contribuabilul deine n proprietate mai multe cldiri amplasate pe razaaceleiai uniti administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refer la impozitul pe cldiricumulat.

  Impozitul/taxa pe cldiri se pltete anual, n dou rate egale, respectiv:a) rata I, pn la data de 31 martie inclusiv, i

  b) rata a II-a, pn la data 30 septembrie inclusiv. Calculul impozitului pe cldiridatorat pentru perioade mai mici de un an fiscal se facedup cum urmeaz:

  a) impozitul anual determinat se mparte la 12, respectiv la numrul de luni dintr-un anfiscal;

  b) suma rezultat n urma mpririi prevzute la lit. a) se nmulete cu numrul deluni pentru care se datoreaz impozitul pe cldiri.

  Pentru cldirile dobndite n cursul anului, impozitul pe cldiri, datorat de la data denti a lunii urmtoare celei n care aceasta a fost dobndit i pn la sfritul anuluirespectiv, se repartizeaz la termenele de plat rmase, iar ratele scadente se determin pentruimpozitul anual, proporional cu numrul de luni pentru care se datoreaz impozitul pe cldiri.

  Prinplata cu anticipaie se nelege stingerea obligaiei de plat a impozitului pe

  cldiri datorat aceluiai buget local n anul fiscal respectiv, pn la data de 31 martieinclusiv.n situaia n care contribuabilul a pltit cu anticipaie pn la data de 31 martie

  inclusiv, impozitul pe cldiri pentru care a beneficiat de bonificaie, iar n cursul aceluiai anfiscal nstrineaz cldirea, scderea se face proporional cu perioada cuprins ntre data denti a lunii urmtoare celei n care s-a realizat nstrinarea i sfritul anului fiscal, lundu-sen calcul suma efectiv ncasat la bugetul local.

  2.4.2.Impozitul i taxa pe teren

  Orice persoan care are n proprietate teren situat n Romnia datoreaz pentru acesta unimpozit anual, exceptnd cazurile n care n prezentul titlu se prevede altfel.

 • 8/2/2019 Impozite Si Taxe Locale-persoane Juridice

  20/49

  Impozitul pe teren, precum i taxa pe teren) se datoreaz ctre bugetul local al comunei,al oraului sau al municipiuluin care este amplasat terenul. n cazul municipiului Bucureti,impozitul i taxa pe teren se datoreaz ctre bugetul local al sectorului n care este amplasatterenul.

  Pentru terenurile proprietate public sau privat a statului ori a unitilor administrativ-teritoriale, concesionate, nchiriate, date n administrare ori n folosin, se stabilete taxa peteren care reprezint sarcina fiscal a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de

  administrare sau de folosin, dup caz, n condiii similare impozitului pe teren.n cazul terenului care este deinut n comun de dou sau mai multe persoane, fiecareproprietar datoreaz impozit pentru partea din teren aflat n proprietatea sa. n cazul n care nuse pot stabili prile individuale ale proprietarilor n comun, fiecare proprietar n comundatoreaz o parte egal din impozitul pentru terenul respectiv.

  n cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe ntreagadurat a acestuia, impozitul pe teren se datoreaz de locatar.

  n cazul n care contractul de leasing nceteaz, altfel dect prin ajungerea la scaden,impozitul pe teren este datorat de locator. Impozitul pe teren se datoreaz bugetului localalunitii administrativ-teritoriale unde este situat terenul.

  Contribuabili, n cazul impozitului pe teren, sunt proprietarii terenurilor, oriunde ar fi

  situate acestea n Romnia i indiferent de categoria de folosin a lor, att pentru cele dinintravilan, ct i pentru cele din extravilan

  Impozitul pe terennu se datoreaz pentru:a)terenul aferent unei cldiri, pentru suprafaa de teren care este acoperit de o cldire;b)orice teren al unui cult religios recunoscut de lege i al unei uniti locale a acestuia, cu

  personalitate juridic;c)orice teren al unui cimitir, crematoriu;d) orice teren al unei instituii de nvmnt preuniversitar i universitar, autorizat

  provizoriu sau acreditat;e) orice teren al unei uniti sanitare de interes naional care nu a trecut n patrimoniul

  autoritilor locale;f) orice teren deinut, administrat sau folosit de ctre o instituie public, cu excepia

  suprafeelor folosite pentru activiti economice;g) orice teren proprietate a statului, a unitilor administrativ-teritoriale sau a altor

  instituii publice, aferent unei cldiri al crui titular este oricare din aceste categorii deproprietari, exceptnd suprafeele acestuia folosite pentru activiti economice;

  h)orice teren degradat sau poluat, inclus n perimetrul de ameliorare, pentru perioada ctdureaz ameliorarea acestuia;

  i) terenurile care prin natura lor i nu prin destinaia dat sunt improprii pentruagricultur sau silvicultur, orice terenuri ocupate de iazuri, bli, lacuri de acumulare sau cinavigabile, cele folosite pentru activitile de aprare mpotriva inundaiilor, gospodrirea

  apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de ap, cele folosite cazone de protecie definite n lege, precum i terenurile utilizate pentru exploatrile din subsol,ncadrate astfel printr-o hotrre a consiliului local, n msura n care nu afecteaz folosireasuprafeei solului;

  j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaie, terenurile aferenteinfrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele i staiile de pompare aferenteacestora, precum i terenurile aferente lucrrilor de mbuntiri funciare, pe baza avizului

  privind categoria de folosin a terenului, emis de oficiul judeean de cadastru i publicitateimobiliar;

  k) terenurile ocupate de autostrzi, drumuri europene, drumuri naionale, drumuriprincipale administrate de Compania Naional de Autostrzi i Drumuri Naionale din

  Romnia - S.A., zonele de siguran a acestora, precum i terenurile din jurul pistelorreprezentnd zone de siguran;l)terenurile parcurilor industriale, tiinifice i tehnologice, potrivit legii;

 • 8/2/2019 Impozite Si Taxe Locale-persoane Juridice

  21/49

  m) terenurile trecute n proprietatea statului sau a unitilor administrativ-teritoriale nlips de motenitori legali sau testamentari;

  n) terenul aferent cldirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentrucare proprietarul este obligat s menin afectaiunea de interes public;

  o)terenul aferent cldirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonana de urgen aGuvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat s menin afectaiuneade interes public;

  n cazul terenurilor pe care sunt amplasate cldiri, pentru stabilirea impozitului peteren, din suprafaa nregistrat n registrul agricol la categoria de folosin "terenuri cuconstrucii" se scade suprafaa construit la sol a cldirilor respective.

  n cazul terenurilor pe care sunt amplasate orice alte construcii care nu sunt denatura cldirilor,pentru stabilirea impozitului pe teren, din suprafaa nregistrat n registrulagricol la categoria de folosin "terenuri cu construcii" nu se scade suprafaa ocupat deconstruciile respective.

  n cazul terenurilor, pentru calculul impozitului pe teren, n situaia n care pe acestase afl amplasat o cldire cu ncperi care sunt folosite pentru activiti economice se vorefectua urmtoarele operaiuni:

  a) din suprafaa terenului se scade suprafaa construit la sol a cldirii respective;

  b) suprafaa prevzut la lit. a), determinat n urma scderii, se nmulete cu cotaprocentual rezultnd astfel suprafaa terenului aferent cotei-pri de cldire care corespundencperilor care sunt folosite pentru activiti economice;

  c) se determin impozitul pe teren pentru suprafaa terenului aferent cotei-pri decldire care corespunde ncperilor care sunt folosite pentru activiti economice, prinnmulirea suprafeei determinate la lit. b) cu nivelul impozitului corespunztor.

  Terenurile utilizate pentru exploatrile din subsol pot face parte din categoria celorpentru care nu se datoreaz impozit pe teren.

  Pentru terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaie, terenurileaferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele i staiile de

  pompare aferente acestora, precum i terenurile aferente lucrrilor de mbuntirifunciare, nu se datoreaz impozit pe teren, ncepnd cu data de nti a lunii urmtoare celei ncare contribuabilul depune cerere n acest sens, la care anexeaz avizul conform privindcategoria de folosin a terenului, emis de oficiul judeean de cadastru i publicitate imobiliar.

  Impozitul pe teren se stabilete lund n calcul numrul de metri ptrai de teren,rangul localitii n care este amplasat terenul i zona i/sau categoria de folosin aterenului, conform ncadrrii fcute de consiliul local.

  n cazul unui teren amplasat n intravilan, nregistrat n registrul agricol la categoriade folosin terenuri cu construcii, impozitul pe teren se stabilete prin nmulirea suprafeeiterenului, exprimat n hectare, cu suma corespunztoare stabilita de Consiliul Local.

  n cazul unui teren amplasat n intravilan, nregistrat n registrul agricol la alt

  categorie de folosin dect cea de terenuri cu construcii, impozitul pe teren se stabileteprin nmulirea suprafeei terenului, exprimat n hectare, cu suma corespunztoareprevzut mai sus iar acest rezultat se nmulete cu coeficientul de corecie.

  In cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat n intravilan,nregistrat n registrul agricol la alt categorie de folosin dect cea de terenuri cu construcii,impozitul pe teren se calculeaz numai dac ndeplinesc, cumulativ, urmtoarele condiii:

  a) au prevzut n statut, ca obiect de activitate, agricultur;b) au nregistrate n evidena contabil venituri i cheltuieli din desfurarea obiectului de

  activitate prevzut la lit. a).n cazul unui teren amplasat n extravilan, impozitul pe teren se stabilete prin nmulirea

  suprafeei terenului, exprimat n ha, cu suma corespunztoare prevzut mai sus nmulit

  cu coeficientul de corecie.Impozitul pe teren se stabilete anual n sum fix, n lei pe metru ptrat de teren, n moddifereniat, n intravilanul i extravilanul localitilor, dup cum urmeaz:

  a) n intravilan:

 • 8/2/2019 Impozite Si Taxe Locale-persoane Juridice

  22/49

  1. pe ranguri de localiti, identificate prin cifrele romane: 0, I, II, III, IV i V;2. pe zone, identificate prin literele: A, B, C i D;3. pe categorii de folosin, astfel cum sunt evideniate n tabloul prevzut la pct. 80;4. prin aplicarea nivelurilor i a coeficienilor de corecieb) n extravilan, n funcie de categoria de folosin, de zone, identificate prin literele:

  A, B, C i D, prin aplicarea nivelurilor nmulite cu coeficienii de corecie corespunztori .Pentru calculul impozitului aferent terenurilor situate n intravilanul localitilor,

  att n cazul persoanelor fizice, ct i n cel al persoanelor juridice, sunt necesare urmtoareledate:a) rangul localitii unde se afl situat terenul;

  b) zona n cadrul localitii prevzute la lit. a);c) categoria de folosin;d) suprafaa terenului;e) n cazul terenului ncadrat la categoria de folosin "terenuri cu construcii", suprafaa

  construit la sol a cldirilor;f) majorarea stabilit n condiiile art. 287 din Codul fiscal pentru impozitul pe teren.Pentru calculul impozitului pentru terenurile situate n extravilanul localitilor, att

  n cazul persoanelor fizice, ct i n cel al persoanelor juridice, sunt necesare urmtoarele date:

  a) suprafaa terenului;b) n cazul terenului ncadrat la categoria de folosin "terenuri cu construcii", suprafaa

  construit la sol a cldirilor;c) majorarea stabilit n condiiile art. 287din Codul fiscal pentru impozitul pe teren.

  Dobndiri i transferuri de teren, precum i alte modificri aduse terenuluiPentru un teren dobnditde o persoan n cursul unui an, impozitul pe teren se datoreaz

  de la data de nti a lunii urmtoare celei n care terenul a fost dobndit.Pentru orice operaiune juridic efectuat de o persoan n cursul unui an, care are ca efect

  transferul dreptului de proprietate asupra unui teren, persoana nceteaz a mai datora impozitulpe teren ncepnd cu prima zi a lunii urmtoare celei n care a fost efectuat transferul dreptuluide proprietate asupra terenului.

  n cazurile prevzute mai sus, impozitul pe teren se recalculeaz pentru a reflectaperioada din an n care impozitul se aplic acelei persoane.

  Dac ncadrarea terenului n funcie de poziie i categorie de folosin se modific ncursul unui an sau n cursul anului intervine un eveniment care modific impozitul datorat peteren, impozitul datorat se modific ncepnd cu data de nti a lunii urmtoare celei ncare a intervenit modificarea.

  Dac n cursul anului se modific rangul unei localiti, impozitul pe teren se modificpentru ntregul teren situat n intravilan corespunztor noii ncadrri a localitii, ncepndcu data de 1 ianuarie a anului urmtor celui n care a intervenit aceast modificare.

  Orice persoan care dobndete teren are obligaia de a depune o declaraie privindachiziia terenului la compartimentul de specialitate al autoritii administraiei publice localen termen de 30 de zile, inclusiv, care urmeaz dup data achiziiei.

  nstrinarea unui teren, prin oricare dintre modalitile prevzute de lege, nu poate fiefectuat pn cnd titularul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu are stinseorice creane fiscale locale, cu excepia obligaiilor fiscale aflate n litigiu, cuvenite bugetuluilocal al unitii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau al celei unde i aredomiciliul fiscal contribuabilul n cauz.

  Orice persoan care modific folosina terenului are obligaia de a depune o declaraieprivind modificarea folosinei acestuia la compartimentul de specialitate al autoritiiadministraiei publice locale n termen de 30 de zile, inclusiv, care urmeaz dup data

  modificrii folosinei.n cazul n care terenul este administrat sau folosit de alte persoane dect titularul dreptuluide proprietate i pentru care locatarul, concesionarul ori arendaul datoreaz chirie, redeven

  http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Cod_Fiscal_norme.2010.htm#a287%23a287http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Cod_Fiscal_norme.2010.htm#a287%23a287http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Cod_Fiscal_norme.2010.htm#a287%23a287http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Cod_Fiscal_norme.2010.htm#a287%23a287http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Cod_Fiscal_norme.2010.htm#a287%23a287
 • 8/2/2019 Impozite Si Taxe Locale-persoane Juridice

  23/49

  sau arend n baza unui contract de nchiriere, locaiune, concesiune sau arendare, dup caz,impozitul/taxa pe teren se datoreaz de ctre proprietar, n msura n care:

  a) proprietarul nu este scutit de aceast obligaie; saub) pentru terenul respectiv nu se datoreaz impozit/tax, potrivit prevederilor titlul IX

  din Codul fiscal.Actele de transfer a dreptului de proprietate asupra imobilelor trebuie s fie nsoite de

  un certificat de atestare fiscal emis de organele fiscale locale n a cror raz teritorial se afl

  nregistrat fiscal imobilul. Prin certificatul de atestare fiscal se atest achitarea la zi a tuturorobligaiilor bugetare locale scadente la data de nti a lunii urmtoare nstrinrii.nstrinarea imobilelor fr respectarea prevederilor conduce la nulitatea actelor de

  nstrinare a dreptului de proprietate. Nulitatea se sesizeaz de orice persoan interesat lainstana de judecat competent.

  n situaiile n care terenul se afl n proprietate comun, impozitul pe teren sedatoreaz dup cum urmeaz:

  a) n cazul n care fiecare dintre contribuabili are determinate cotele-pri, impozitulse datoreaz de fiecare dintre contribuabili, proporional cu partea de teren corespunztoarecotelor-pri respective;

  b) n cazul n care contribuabilii nu au stabilite cotele-pri din teren pe fiecare

  contribuabil, impozitul se mparte la numrul de coproprietari, fiecare dintre acetiadatornd, n mod egal, partea din impozit rezultat n urma mpririi.

  Impozitul pe teren se datoreaz pn la data de la care se face scderea.Scderea de la impunere, n cursul anului, pentru oricare dintre situaiile prevzute de

  lege, se face dup cum urmeaz:a) ncepnd cu data de nti a lunii urmtoare celei n care s-a produs situaia respectiv;

  b) proporional cu partea de teren supus unei astfel de situaii;c) proporional cu perioada cuprins ntre data menionat la lit. a) i sfritul anului

  fiscal respectiv.Contribuabilii care achiziioneaz terenuri sunt obligai s depun declaraiile

  fiscale pentru stabilirea impozitului pe teren la compartimentele de specialitate ale autoritiloradministraiei publice locale n raza crora se afl terenurile, n termen de 30 de zile de la datadobndirii acestora. Obligaia de a depune declaraie fiscal revine deopotriv icontribuabililor care nstrineaz teren.

  Declaraiile fiscale se depun n termen de 30 de zile de la data dobndirii sau de la dataapariiei oricreia dintre urmtoarele situaii:

  a) intervin schimbri privind domiciliul fiscal al contribuabilului;b) se realizeaz modificri ce conduc la recalcularea impozitului pe teren datorat;c) intervin schimbri privind situaia juridic a contribuabilului, de natur s conduc la

  modificarea impozitului pe teren.Plata impozitului

  Impozitul/taxa pe teren se pltete anual, n dou rate egale, pn la datele de 31 martie i30 septembrie inclusiv.Pentru plata cu anticipaie a impozitului pe teren, datorat pentru ntregul an de ctre

  contribuabili, pn la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acord o bonificaie depn la 10%, stabilit prin hotrre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureti,aceast atribuie revine Consiliului General al Municipiului Bucureti.

  Impozitul anual pe teren, datorat aceluiai buget local de ctre contribuabili, persoanefizice i juridice, de pn la 50 lei inclusiv, se pltete integral pn la primul termen de

  plat. n cazul n care contribuabilul deine n proprietate mai multe terenuri amplasate pe razaaceleiai uniti administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refer la impozitul pe teren cumulat.

  Procedura de calcul pentru determinarea impozitului/taxei pe teren, datorat

  proporional cu perioada rmas pn la sfritul anului fiscal, este similar cu cea pentruimpozitul/taxa pe cldiri.Procedura de calcul n cazul bonificaiei pentru plata cu anticipaie a impozitului/taxei

  pe teren este similar cu cea pentru impozitul/taxa pe cldiri.

  http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/2Codul%20Fiscal%20valabil%202007.doc#_Impozite_%C5%9Fi_taxe_locale%23_Impozite_%C5%9Fi_taxe_localehttp://static.anaf.ro/static/10/Anaf/2Codul%20Fiscal%20valabil%202007.doc#_Impozite_%C5%9Fi_taxe_locale%23_Impozite_%C5%9Fi_taxe_locale
 • 8/2/2019 Impozite Si Taxe Locale-persoane Juridice

  24/49

  2.4.3.Impozitul asupra mijloacelor de transport

  Orice persoan care are n proprietate un mijloc de transport care trebuie nmatriculat nRomnia datoreaz o tax anual pentru mijlocul de transport, cu excepia cazurilor n care n

  prezentul capitol se prevede altfel.Taxa asupra mijloacelor de transport se pltete la bugetul local al unitii administrativ-teritoriale unde persoana i are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dup caz.

  n cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasingfinanciar, pentreaga durat a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaz de locatar. n cazul ncare contractul de leasing nceteaz altfel dect prin ajungerea la scaden, impozitul pe mijloculde transport este datorat de locator.

  Impozitul pe mijloacele de transport se datoreaz bugetului localal unitii administrativ-teritoriale unde are domiciliul fiscal proprietarul.

  Contribuabilii care dein n proprietate mijloace de transport care trebuie nmatriculate nRomnia datoreaz impozitul pe mijloacele de transport n condiiile titlul IXdin Codul fiscal.

  Prin sintagma mijloc de transport care trebuie nmatriculat, se nelege orice mijloc detransport, proprietate a unei persoane fizice sau a unei persoane juridice, i care, potrivit legii,face obiectul nmatriculrii.

  n cazul n care proprietarii, persoane fizice sau juridice strine, solicit nmatriculareatemporar a mijloacelor de transport n Romnia, acetia au obligaia s achite integralimpozitul datorat, pentru ntreaga perioad pentru care solicit nmatricularea, la data lurii neviden de ctre compartimentele de specialitate ale autoritii administraiei publice locale.

  Documentele ce trebuie s nsoeasc declaraia fiscal a contribuabililor ce utilizeazmijloace de transport n calitate de locatar sunt:

  A. pentru mijloacele de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar,ncheiate pn la data de 31 decembrie 2006:

  a) copie a contractului de leasing;b) copie a certificatului de nmatriculare a vehiculului;c) documentul de atribuire a codului de identificare fiscal, potrivit art. 69 din Ordonana

  Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile icompletrile ulterioare (copie a actului de identitate/certificat de nregistrare/certificat denregistrare fiscal, dup caz);

  B. pentru mijloacele de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar,ncheiate dup data de 1 ianuarie 2007:

  a) copie a contractului de leasing;b) copie a procesului-verbal de predare-primire a mijlocului de transport;

  c) documentul de atribuire a codului de identificare fiscal, potrivit art. 69 din OrdonanaGuvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile icompletrile ulterioare (copie a actului de identitate/certificat de nregistrare/certificat denregistrare fiscal, dup caz).Taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplic pentru:a) autoturismele, motocicletele cu ata i mototriciclurile care aparin persoanelor cu

  handicap locomotori care sunt adaptate handicapului acestora;b) navele fluviale de pasageri, brcile i luntrele folosite pentru transportul persoanelor

  fizice cu domiciliul n Delta Dunrii, Insula Mare a Brilei i Insula Balta Ialomiei;

  c) mijloacele de transport ale instituiilor publice;d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de

  transport public de pasageri n regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri n afaraunei localiti, dac tariful de transport este stabilit n condiii de transport public;e)vehiculele istorice definite conform prevederilor legale n vigoare.

  http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/2Codul%20Fiscal%20valabil%202007.doc#_Impozite_%C5%9Fi_taxe_locale%23_Impozite_%C5%9Fi_taxe_localehttp://static.anaf.ro/static/10/Anaf/2Codul%20Fiscal%20valabil%202007.doc#_Impozite_%C5%9Fi_taxe_locale%23_Impozite_%C5%9Fi_taxe_localehttp://static.anaf.ro/static/10/Anaf/2Codul%20Fiscal%20valabil%202007.doc#_Impozite_%C5%9Fi_taxe_locale%23_Impozite_%C5%9Fi_taxe_locale
 • 8/2/2019 Impozite Si Taxe Locale-persoane Juridice

  25/49

  Contribuabilii care se afl n situaia prevzut la lit. a) au obligaia s prezintecompartimentelor de specialitate ale autoritilor administraiei publice locale n a cror razadministrativ-teritorial i au domiciliul fotocopia documentului oficial care atest situaiarespectiv, precum i documentele care atest c mijlocul de transport este adaptat handicapuluiacestora.

  Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transportse face ncepnd cu data denti a lunii urmtoare celei n care contribuabilii interesai prezint compartimentelor de

  specialitate ale administraiei publice locale documentele prin care atest situaiile, prevzute delege, pentru care sunt scutii.Intr sub incidena prevederilorde la lit. b) att persoanele fizice, ct i persoanele juridice

  proprietare ale navelor fluviale de pasageri, brcilor i luntrelor folosite pentru transportulpersoanelor fizice cu domiciliul n unitile administrativ-teritoriale din Delta Dunrii, InsulaMare a Brilei i Insula Balta Ialomiei.

  Navele fluviale de pasageri, brcile i luntrele folosite n alte scopuri dect pentrutransportul persoanelor fizice sunt supuse impozitului pe mijloacele de transport n condiiiletitlul IX din Codul fiscal..

  Intr sub incidena prevederilorde la lit. d) operatorii de transport public local decltori a cror activitate este reglementat prin Ordonana Guvernului nr. 86/2001 privind

  serviciile regulate de transport public local de cltori, publicat n Monitorul Oficial alRomniei, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001.

  Contribuabilii persoane juridice care au ca profil de activitate servicii de transportpublic de pasageri, n regim urban sau suburban, sunt scutii de la plata impozitului pemijloacele de transport numai pentru autobuze, autocare i microbuze,utilizate exclusiv n scopultransportului public local de cltori n condiiile Ordonanei Guvernului nr. 86/2001.

  Contribuabilii care au ca obiect al activitii producia i/sau comerul cu mijloace detransport nu datoreaz taxa prevzut la cap. IV al titlului IX din Codul fiscal pentru acelemijloace de transport nregistrate n contabilitate ca stocuri.

  Calculul taxeiTaxa asupra mijloacelor de transport se calculeaz n funcie de tipul mijlocului de

  transport, conform celor prevzute n prezentul capitol.n cazul oricruia dintre urmtoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se

  calculeaz n funcie de capacitatea cilindric a acestuia, prin nmulirea fiecrei grupe de 200de cm3 sau fraciune din aceasta cu suma corespunztoare

  n cazul unui ata, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentrumotocicletele, motoretele i scuterele respective.

  n cazul unui autovehicul de transport marf cu masa total autorizat